Koncepce rozvoje školy. na období od září 2013 do června 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje školy. na období od září 2013 do června 2015"

Transkript

1 Koncepce rozvoje školy na období od září 2013 do června

2 Úvod Při vytváření koncepce dalšího rozvoje školy je třeba vycházet ze stávající situace školy a z reálných možností mého dalšího působení. Tato koncepce akceptuje spolupráci s rodiči a veřejností, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru a respektuje osobnost dítěte. Škola již nyní poskytuje žákům a rodičům v mnoha oblastech nadstandardní služby. Vize školy Dlouhodobou vizi školy je třeba rozvíjet v duchu motta: Pohodová škola pro žáky i dospěláky. Pro žáky se budeme snažit ve škole nadále rozvíjet psychicky příjemné klima, ve kterém se děti daleko více naučí. Pro rodiče by to mělo být místo, o kterém budou přesvědčeni, že se tam jejich dítě cítí dobře a bezpečně a že se všichni snaží v rámci vzdělávacího procesu udělat pro jeho dítě vše, co je v jejich silách. Pro pedagogy spočívá pohodové prostředí v tom, že mohou vymýšlet, uplatňovat a zkoušet své projekty, střídat způsoby práce, volit nové metody a přitom mít dobré materiální zázemí a být za svou práci adekvátně ohodnoceni. Škola bude zakládat svoji propagaci na tradiční podobě školy, kdy budeme zachovávat a rozvíjet kladné tradiční hodnoty dobrá kázeň žáků, kvalitní vyučovací proces, spolupráce s rodiči, otevřenost veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy. Při předávání informací rodičům budeme preferovat osobní jednání, návštěvy rodičů ve škole. Silné stránky školy: Vysoká odbornost pedagogického sboru. Pozitivní výsledky práce Školního poradenského pracoviště. Výrazné úspěchy při zpracovávání projektů, aktivní účast v partnerských projektech. Příjemné klima školy podpora všech zaměstnanců. Zvyšování prestiže školy na veřejnosti prezentace (vernisáže výstav, dlouhodobá charitativní činnost Stonožka, adopce na dálku, adopce tygra). Propagace školy kvalitní aktualizované články do novin. Rozvoj pedagogických pracovníků další vzdělávání. Výborně fungující ŠD a ŠK, organizace velkého množství akcí i pro ostatní ŠD (plavání ŠD, turnaj v badmintonu pro ŠD, dopravní výchova, 25 kroužků). Nabídka cizích jazyků Aj, Nj, Rj, Fj, Ij. Péče o talentované žáky rozšířená výuka výtvarné výchovy, nabídka volitelných předmětů. Velmi úspěšná péče o žáky se zdravotním postižením speciální třídy, integrace. Systematické řešení projevů rizikového chování spolupráce s rodiči, institucemi. Oboustranně přínosná spolupráce se školou v Ratiboři. Kvalitní a pravidelná spolupráce s dalšími organizacemi (MŠ, PPP, SVČ ). Činnost žákovské rady. Slabé stránky školy: Komunikace a informovanost pedagogických pracovníků ze strany vedení školy a obtížná pravidelná spolupráce všech pedagogů (3 budovy). 2

3 Rostoucí negativní jevy nekázeň žáků, neúcta k učitelům a majetku školy. Nezájem většiny rodičů o dění ve škole. Průměrné vzdělávací výsledky žáků testování, umístění v soutěžích. Odliv žáků z I. stupně gymnázium, školy zaměřené na sport a matematiku. Neuspokojivá počítačová gramotnost pedagogického sboru. Zastaralá PC technika, nízký počet PC stanic v učebnách. Nedostatek finančních prostředků platy, pomůcky, investice. Na ul. Mírové chybí tělocvična (jen relaxační místnost), hřiště nevyhovující. Školní hřiště na ul. Riegrově nutná rekonstrukce. Nevyhovující technický stav budov Riegrova 13 (fasáda, šatny, domek Vv - okna), Mírová 33 (střecha, okna, fasáda), Mírová 35 (okna). Na začátku každého školního roku ředitel školy seznámí zaměstnance školy a zástupce rodičů s celoročním plánem činnosti školy, který bude vycházet z dlouhodobé koncepce. Cíle musí být reálné a v rámci stanovených priorit splnitelné. Vzdělávací proces Hlavním úkolem každé školy je zajištění kvalitního vzdělávacího procesu. Výuka žáků školy je v 1. až 9. ročníku realizována podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,,ten umí to a ten zase tohle. Ve vzdělávacím procesu je třeba: V oblasti výchovné klást důraz na osvojení si přímého a slušného jednání žáků, tolerance, odpovědnosti a vztahu k dětem od jiných se nějakým způsobem odlišujících. Pěstování dobrých vztahů mezi žáky. Ve vztazích mezi pedagogy a žáky uplatňovat autoritu učitele při zachování demokratického přístupu (komunikaci vést na úrovni rovnocenného partnerského vztahu, respektovat individuality, mít přiměřené nároky, spravedlivě hodnotit, pěstovat úctu k pedagogům ze strany žáka). Usilovat o sjednocení se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky ve škole. Rozebírat s žáky případy jejich nevhodného chování na veřejnosti, které škole nepřísluší trestat, a vést je k pochopení nevhodnosti takového chování. Zaměřit se na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole je 7 specializovaných tříd pro žáky se SVP a další žáci se SVP jsou integrováni v běžných třídách. Vzhledem k výše uvedenému je nutná úzká spolupráce s PPP. Podporovat práci Školního poradenského pracoviště. Vytvářet vhodné podmínky pro žáky a jejich učitele při přípravě na olympiády a další soutěže. Dále rozvíjet nadání a zájem v co nejvhodnější skladbě volitelných, nepovinných předmětů a kroužků (motivovat učitele k vedení kroužků). Zapojit se do projektu Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě na podporu přírodovědných předmětů. Podporovat kvalitu práce na I. stupni, protože tento věk je určující pro formování pozitivního vztahu ke škole a vzdělání a nejvíce ovlivňuje výchovu. Rozšířit využívání počítačů i do jiných vyučovacích předmětů, a to i na nižším stupni. Klást důraz na práci třídního učitele pravidelné třídnické hodiny, kde se budou projednávat problémy třídy a podněty z jednání žákovské rady. Provádět testy na diagnostiku vztahů ve třídě. Aktivní zapojení dětí do práce ve školní družině. Činnost družiny by měla mít charakter rekreační a odpočinkový (uvolnění po vyučování), výchovný (rozvoj 3

4 kladných morálních a charakterových vlastností, boj proti šikaně, hrubosti, vulgárnosti), vzdělávací (příprava na vyučování, doučování) a měla by rozvíjet zájmové činnosti žáků. V oblasti volby povolání zajišťovat kontakty s úřadem práce, středními školami a učilišti při předávání informací pro vycházející žáky. Tematiku volby povolání zapracovat do tematických plánů jednotlivých předmětů tak, aby se stala nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu školy. Pro užší sepětí teorie s praxí navštívit vybrané výrobní podniky, kde se žáci blíže seznámí s jednotlivými profesemi. Ve spolupráci s firmami zajistit materiál a nářadí do školních dílen. Zaměřit se na boj proti patologickým jevům (závislosti, šikana, záškoláctví...). To je úkol nejen pro metodika primární prevence, ale pro všechny pedagogické pracovníky. Aktivitu vést ve dvou rovinách: a) Přímo Zajistit besedy, přednášky, vést osvětu v rámci výuky jednotlivých předmětů (např. biologie, občanská výchova, rodinná výchova, chemie, tělesná výchova a další). Sledovat žáky se špatnými sociálními podmínkami v rodině, žáky psychicky nevyrovnané a žáky pohybující se v prostředí s předpokládaným výskytem sociálně patologických jevů. b) Nepřímo Zaujmout žáky pro určité činnosti, které budou moci rozvíjet v rámci mimoškolních aktivit formou nepovinných předmětů a kroužků nabízených školou. Personální oblast Cílem v této oblasti je vytvářet na škole pedagogický sbor, ve kterém bude v rámci zajištění kvalifikovanosti místo pro učitelské osobnosti, v jejichž práci nebude převažovat formální stránka pedagogického procesu, ale naopak stránka tvořivá, netradiční, s kladnými nejen interpersonálními vztahy, ale i vztahy učitel - žák. Podporovat další vzdělávání učitelů, zvyšovat pedagogickou a profesní odbornost učitelů a vychovatelek školní družiny, zvláště přes nabídku KVIC, NIDV a projekty preferovat potřeby školy. Snažit se o plnou kvalifikovanost. Neopomíjet kvalitní obsazení správními zaměstnanci. Vedení školy tvoří ředitel školy, zástupkyně ředitele pro I. stupeň a zástupkyně ředitele pro II. stupeň. Na škole působí dva výchovní poradci (jeden na I. stupni a druhý na II. stupni), kteří spolu se speciálním pedagogem a preventistou sociálně patologických jevů tvoří tým školního poradenského pracoviště. Organizační oblast Tuto oblast ovlivňuje nejvíce počet příchozích žáků do první třídy a odchody žáků na víceleté gymnázium a jiné školy. Pro zajištění dostatečného počtu prvňáčků je třeba navázat úzkou spolupráci s okolními mateřskými školami organizace výstavek prací žáků, kulturní vystoupení, organizace her a soutěží, pořádání odpolední školičky pro předškoláky. Motivovat všechny žáky školy k přechodu na II. stupeň naší školy - společné akce 5. a 6. tříd, seznámení se s učiteli II. stupně (výuka na I. stupni) a s budovou na Riegrově ulici. Nabídnout kvalitní vzdělávací podmínky. Každoročně se předpokládá otevření dvou prvních tříd s počtem cca 25 žáků ve třídě a jedné druhé třídy pro žáky se SVP (nutná spolupráce s PPP). 4

5 Materiální oblast Zde je třeba pokračovat v postupném opravování a vylepšování podmínek pro výuku. Při plánování investic do stávajícího školního zařízení a do vybavení školy je nutné reálné zhodnocení ekonomických možností a stanovení priorit. Pokračovat v obnově tříd novým nábytkem a v běžné úpravě školy včetně malování a nátěru. Postupně obnovovat ICT techniku na škole dle sestaveného ICT plánu. Dovybavit školu vhodně zvolenými učebními pomůckami pro výuku jednotlivých předmětů. Doplnit a obnovit vybavení kabinetů. Vybavit odpočinkové zóny novým nábytkem. Provádět nutné opravy. Zajistit prostředky na finančně náročné opravy (např. fasáda, střecha školy, okna ). Získat prostředky na vytvoření venkovních sportovišť (obnova sportoviště na ulici Riegrova 13 a vybudování sportoviště na ulici Mírová) a na dokončení učebny EVVO. Finanční zabezpečení Přidělení mzdových prostředků je dáno krajským normativem, proto je nutno vycházet ze stávající situace školy počtu žáků ve třídách. Rozpočet zpracovávat s ohledem na tarifní platy včetně platových postupů, osobního ohodnocení, přesčasů, příplatků za třídnictví, příplatků za vedení a odměn. Další peněžní prostředky získat po dohodě se zřizovatelem účelnou hospodářskou činností (pronájmy). Pro financování některých akcí získat sponzorské dary. Zaměřit se na získání finančních prostředků z grantů, které jsou vypsány nadacemi, jako například OKD nebo ČEZ, krajským úřadem či městem Opava. Sledovat možnost získání finančních prostředků z OPVK. Vhodně využít finanční prostředky poskytované Občanským sdružením při ZŠ T. G. Masaryka Opava. Ve spolupráci s odborovou organizací vypracovat rozpočet pro čerpání FKSP a projednat ho se všemi zaměstnanci školy. Oblast řízení Pro zlepšení komunikace mezi vedením školy a pedagogickými pracovníky pokračovat ve schůzkách rozšířeného vedení školy, které by se scházelo minimálně 1x měsíčně. Tvořili by ho ředitel, zástupci ředitele, výchovní poradci, vedoucí vychovatelka, jeden volený zástupce za nižší a jeden za vyšší stupeň, předseda ZO ČMOS PŠ, popřípadě ekonomka školy. O programu schůzky budou všichni předem informováni. Dle aktuální potřeby svolávat pracovní porady. Spolupracovat s odborovou organizací na škole. Kolektivní smlouva je nově podepsána od Rozvíjet spolupráci s rodiči spolupodílet se s Občanským sdružením při ZŠ T. G. Masaryka Opava na organizaci mimoškolních akcí pro děti, ale i pro rodiče Zahradní slavnost, školní ples, sportovní odpoledne. Jednou ročně uspořádat Den (Týden) otevřených dveří, v rámci něhož se mohou nejen rodiče současných žáků, ale také rodiče budoucích prvňáčků a samozřejmě i široká veřejnost blíže seznámit se školou. 5

6 Rozvíjet dobrou spolupráci mezi školou a zřizovatelem. Navázat užší spolupráci s mateřskými školami v nejbližším okolí a s malotřídními školami v příměstských částech. Sestavit plán hospitací a kontrol pedagogické dokumentace. Finanční prostředky školy využívat rovnoměrně v průběhu celého roku. Sestavit všeobecná kritéria pro přiznávání osobních příplatků, tato kritéria zveřejnit a individuálně informovat pracovníky, za které činnosti a v jaké výši jim byl příplatek přiznán. Adresně určit rozdělení pedagogických a organizačních funkcí a garantů specificky zaměřených úkolů. Podpořit v činnosti žákovskou radu a vhodně žáky motivovat, aby se nejen zapojovali do akcí pořádaných školou, ale také sami aktivně přispěli k jejich organizaci. Zajistit dostatečnou prezentaci školy. Na internetových stránkách školy podávat aktuální informace o škole. Využívat regionální i celostátní média k propagaci školy a k informování o úspěších žáků, konaných akcích či projektech. Začít vydávat školní časopis Rozvíjet spolupráci a družební styky se školou v polské Ratiboři. Závěr Koncepce rozvoje školy je zpracována na období od září 2013 do června Obsahuje jasně stanovené cíle, které vychází z analýzy a potřeb školy. Tyto cíle respektují školské dokumenty, zákony, vyhlášky a další normy na celostátní i obecné úrovni. Dílčí úkoly jsou rozpracovány do ročních a měsíčních plánů a další dokumentace školy. Vyhodnocování plnění cílů a dalších dílčích úkolů probíhá dle zpracované směrnice k provádění kontrolní činnosti. Opírá se zejména o: Výroční zprávy včetně hospodaření, DVPP. Záznamy kontrol (ČŠI, veřejnosprávní, hygiena ). Testy SCIO, CERMAT, PISA, vlastní. Vyhodnocování dalších směrnic. Metody, nástroje a techniky použité pro autoevaluační procesy: Analýza (včetně SWOT), anketa, diskuse, dotazník, hospitace, pozorování, prezentace, průzkum, rozhovor, sebehodnocení, sociometrie, test Mgr. Aleš Moravec ředitel školy 6

KONCEPCE ŠKOLY. Plán rozvoje školy na období od září 2010 do června 2013. Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 příspěvková organizace

KONCEPCE ŠKOLY. Plán rozvoje školy na období od září 2010 do června 2013. Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 příspěvková organizace Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 příspěvková organizace KONCEPCE ŠKOLY Plán rozvoje školy na období od září 2010 do června 2013 Ten umí to a ten zase tohle. Základní vzdělávání vyžaduje podnětné

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE

Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy počátečního stavu, akceptuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Obsah: 1. Základní cíle a prostředky k jeho dosažení 2. Podmínky ke vzdělávání 3. Finanční zdroje 4. Průběh vzdělávání

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy OBSAH: Čl. I. ÚVOD... 1 Čl. II ZDROJE INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ... 2 Čl. III INTERNÍ DOKUMENTY

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více