o činnosti a hospodaření v roce 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti a hospodaření v roce 2009"

Transkript

1 o činnosti a hospodaření v roce 2009

2 občanské sdruţení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: ZŘIZOVATELÉ: Jiřina Hennlichová, ml. PhDr. Zdeněk Sobotka Jiřina Hennlichová, st. WEBOVÉ STRÁNKY: ČÍSLO ÚČTU: KB /0100 ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU ve prospěchu HUMANITÁRNÍHO CENTRA /0100 ŠANCE ŢÍT CHANCE BE LIVE je organizace neziskového charakteru. ŠANCE ŢÍT CHANCE BE LIVE vede účetnictví formou zjednodušeného rozsahu, dle 13a Zákona o účetnictví 563/1991 Sb., není plátcem DPH, nepodniká.

3 Občanské sdruţení ŠANCE ŢÍT CHANCE BE LIVE je dobrovolným samosprávným sdruţením občanů a právnických osob, které bylo zaloţeno podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů dne a je registrováno u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/77124/09-R. Naše nezisková organizace byla zřízena v souladu s celoevropskými trendy a svoji veškerou činnost soustředí : na pomoc vozíčkářům a ostatním tělesně postiţeným lidem, kterým vytváří moţnost zapojit se do společnosti, ať jiţ například zajištěním práce po Internetu, nebo zakládáním chráněných pracovních míst, dílen apod., na podporu smysluplného a esteticky hodnotného ţivota seniorů v domovech důchodců a podobných zařízeních, a to formou příspěvku na kulturní a uměleckou činnost, na podporu hudebnosti a estetického vnímání nevidomých lidí a lidí s úbytkem sluchu, na humanitární a charitativní činnost, na shromaţďování finančních prostředků k zajištění humanitární a charitativní činnosti, na podporu mezinárodních humanitárních projektů, na organizaci a zajištění projektů, zejména kulturních programů a veřejných sbírek, jejichţ výtěţnosti je určena k zajištění realizace projektů organizace, na okamţitou pomoc osobám při ohroţení jejich ţivota, jejich základních ţivotních podmínek a potřeb. V roce 2009 jsme naši hlavní činnost věnovali převáţně zajištěním kulturních programů pro seniory a osoby se zdravotním a mentálním postiţením, ţijící převáţně v domovech pro seniory nebo v sociálních ústavech. Vytvořili jsme hlavní cíle zaměření naší budoucí činnosti a oslovili jsme potencionální sponzory za účelem podpory plnění našich projektů. Posláním ŠANCE ŢÍT CHANCE BE LIVE je HUMANISMUS, zdůrazňující univerzální lidství a solidaritu všech lidí. POSLÁNÍ vystihuje důvod existence neziskové organizace. Je to termín, na který si v našich zeměpisných délkách hrozně neradi zvykáme. A PROČ? V dnešní době patří mezi tzv. VELKÁ SLOVA, která pro nás častým uţíváním na nepravých místech ztratila svou přitaţlivost. Nejenom POSLÁNÍ, ale i slova jako SVO- BODA, PRAVDA, SPRAVEDLNOST, ČEST, VLAST, CHARAKTER, a také LÁSKA, se stala výrazy, které dnes pouţíváme spíše s rozpaky. Příliš mnoho lhářů jsme jiţ viděli ohánět se pravdou, příliš mnoho nespravedlivých se před námi veřejně zaklínalo spravedlností, a proto mnoho lidí ztratilo důvěru v ona VELKÁ SLOVA. Je moţné, ţe jim bude dlouho trvat, neţ si opět najdou místo v našem kaţdodenním ţivotě. Přála bych si, aby tomu tak nebylo. Jiřina Hennlichová, předsedkyně

4 uplynulo 130 let od narození Karla Hašlera, legendárního praţského písničkáře, herce Národního divadla, kabaretiéra, scénáristy, producenta a podnikatele. Karel Hašler je autorem mnoha filmových scénářů a divadelních revue (Písničkář, Král ulice, Jánošík, Hordubalové, Městečko na dlani, Ţeny, pozor na muţe, Princezna republika), autorem 320 písní, z nichţ desítky z nich stihly zlidovět, ještě za jeho ţivota. A proto jsme i my, ŠANCE ŢÍT CHANCE BE LIVE, věnovali velkou pozornost tomuto slavnému Čechovi a na jeho počest jsme ve spolupráci s našimi partnery uspořádali několik kulturních vystoupení. Pořadem KAREL HAŠLER PÍSNIČKÁŘ A KABARE- TIÉR jsme spolu s posluchači důstojně uctili písničkářovu památku.

5 V měsíci listopadu jsme s kulturními pořady o Jaromíru Vejvodovi a JACÍ BYLI navštívili Domovy seniorů v Sokolnici u Brna, Poličce, Panenských Břeţanech, Praze Palatě, Kralovicích a Horní Bříze. V některých domovech seniorů si naše pořady oblíbili natolik, ţe si nás pozvali vícekrát. Kaţdý ze seniorů si rád poslechne hudbu a písničky svého mládí, rád si zavzpomíná a také si rád s autory pořadu zazpívá. V těchto aktivitách chceme pokračovat i v příštím roce 2010, abychom přinesli radost seniorům, ţijícím v Domovech pro seniory a nejenom jim.

6 Prosinec je měsíc nabitý předvánoční a vánoční atmosférou. Také náš pořad pro seniory v Domovech důchodců měl vánoční nádech. Jmenoval se VÁNOCE V ČECHÁCH, aneb od Adventu ku Štědrému dni. Byl plný příběhů s vánoční tématikou, vánočních básniček, koled a písniček. Někdy ukápla i slzička při vzpomínce na dětství a mládí a na to, jak dnešní babičky a dědečkové slavili se svými rodiči a prarodiči vánoční svátky.

7

8 Vytvořili jsme KONTO PAVLÍNKA pro tříletou holčičku z města LOM, která ţije se svým dědečkem v neutěšených ţivotních podmínkách. Č.ú /0100 Specifický symbol: Tříletá Pavlínka z Lomu u Mostu, které se zřekla vlastní matka, otec skončil ve vězení za krádeţe a jeho druţka, u níţ Pavlínka od léta ţila, a která se o ni měla starat, ji surově týrala, ţije nyní se svým dědečkem. Podmínky jejich ţivota jsou ale naprosto nevyhovující, neboť byt, který se nachází v zcela zdevastovaném domě, je bez energie. Okna domu jsou zazděná, všude je vlhko, tma, špína, nepořádek a plíseň. Místnost v podkroví, kde 65-letý Andrej Kocúr se svojí vnučkou ţije, je vybavena starým křeslem, gaučem a almarou. Na chodbě za dveřmi jsou sice stará kamna, kde se mohou, pokud mají čím topit, ohřát. Prostředí je naprosto nevhodné pro ţivot jakéhokoli člověka, malého dítěte obzvláště. Na to, aby si tato rodina mohla najít náhradní bydlení, vhodné pro ţivot, nemá dostatek finančních prostředků. Děda ţije z invalidního důchodu a na malou Pavlínku příspěvek nedostává, protoţe ji nemá na sebe napsanou. Mezi dědou a Pavlínkou je silná citová vazba, a proto sociální pracovnice z Obecního úřadu z Lomu nechtějí riskovat a rozdělit je, aby dítě v dětském domově nestrádalo. (20.prosinec 2009) Prostřednictvím naší databáze jsme oslovili sponzory se ţádostí o finanční příspěvek na zajištění lepší budoucnosti tohoto dítěte. Všem dárcům děkujeme. KONTO PAVLÍNKA ZŮSTÁVÁ I NADÁLE OTEVŘENÉ Pavlínku (3) s dědou Andrejem Kocurem (66), kteří ještě donedávna ţili ve vybydleném domě v Lomu u Mostu, pěje personál azylového domu v Oseku samou chválu. Dvojice tu našla útočiště poté, co se musela počátkem února vystěhovat ze špinavého bytu, kde ţivořila v otřesných podmínkách přes sedm měsíců. Pavlínčin táta je ve vězení a máma o ni projevila zájem, aţ kdyţ příběh zveřejnil Blesk. Pavlínka zná barvy, umí spoustu věcí pojmenovat. Tohle jsme vůbec nečekali. Její děda má uklizeno lépe neţ některé ţeny tady. Prádlo má srovnané do komínků, chválila oba nové obyvatele Karolína Vankovská, šéfová zařízení pro rodinu v tísni. Podotkla, ţe Kocurovi pomáhají a dohlíţí, kdyţ vaří pro malou, na její hygienu a koupání. S vodou sice Pavlínka moc kamarádka nebyla, ale učí se opravdu rychle, usmívala se Vankovská. Šéfovou také překvapuje, jak se Andrej Kocur vnučce věnuje. Pochválila ho, ţe s ní tráví veškerý čas a nikam od ní ani neodchází. Hraje si s ní, vypráví pohádky. Patří asi k těm, co jsou lepší prarodiče neţ rodiče, dodala. Také Andrej Kocur si bydlení v garsonce s vlastním sociálním zařízením pochvaluje. Starostí o budoucnost se ale nezbavil. Dosud nedostal ţádnou odpověď na ţádost o odklad nástupu trestu za to, ţe neposílal dceru do školy. Za několik dní se má vrátit z vězení jeho syn a Pavlínčin otec Roman (29), který má dceru svěřenu do péče. A soud rozhoduje o ţádosti biologické matky Pavlínky, která poté, co Blesk začal o vnučce s dědou psát, poţádala o její svěření do péče. ( , Blesk)

9 Zaloţili jsme KLUB PŘÁTEL ŠANCE ŢÍT CHANCE BE LIVE, který je otevřen kaţdému, kdo věří tomu, ţe pomáhat druhým lidem má smysl a projekty a činnost ŠANCE ŢÍT CHANCE BE LIVE se mu líbí. Pravidelné dárcovství spojené s členstvím v Klubu přátel je tou nejlepší cestou, jak pomáhat. Členem KLUBU PŘÁTEL ŠANCE ŢÍT se můţe stát kaţdý. Stačí jenom vyplnit přihlášku, odeslat ji na naši ovou adresu nebo písemně na naši korespondenční adresu a sloţit finanční hotovost číslo uvedeného účtu. ČLENŮM KLUBU PŘÁTEL ŠANCE ŽÍT CHANCE BE LIVE NABÍZÍME: - 4x ročně zasílání ové zprávy o činnosti, o tom co se děje a co se bude dít, - výroční zprávu - pozvánky na akce - zdarma vstup na všechny naše akce - pozvánku na setkání s ostatními členy Klubu přátel NA CO BUDOU DARY VYUŽITY: - na zřízení a provoz chráněné dílny ŠANCE ŢÍT, - na kulturní a sportovní aktivity, související s aktivním vyuţíváním volného času handicapovaných spoluobčanů, - na okamţitou humanitární pomoc lidem v nouzi, - na zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. - na rozvoj činnosti ŠANCE ŢÍT. Č.ú /0100 Specifický symbol:

10 01 POMÁHÁME DĚTEM 02 BUĎTE SVĚTLEM PRO NEVIDOMÉ OBČANY 03 HUMANITÁRNÍ CENTRUM ŠANCE ŽÍT 04 MÁME RÁDI ZVÍŘATA 05 DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ 06 VODA PRO AFRIKU 07 JEDNA KORUNA DENNĚ = BOJ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ

11 Stav finančních prostředků k (založení organizace ) Výnosy v roce 2009: 25793,12 Náklady v roce 2009: 23720,00 Výnosy: Úroky z běţného účtu Přijaté dary a ostatní výnosy Dotace na mzdy 0, , ,00 Náklady: Reţijní náklady Sluţby spojů (poštovné, internet, tel.poplatky) Software Mzdové náklady vč. odvodů Bankovní poplatky 5973, , , , , ,88 Celkem k ,12 Poskytnuté věcné dary 30000,00 Pospíšilová Irena, Krauzová Jindra, Čehovská Vanda, Fryč Igor, Vránová Dita, Rubešová Dana, Trejbalová Jana, Stará lékárna.

12 ZALOŢENÍ HUMANITÁRNÍHO CENTRA ŠANCE ŢÍT V CHOMUTOVĚ Cílem naší činnosti je vytvořit nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postiţením a sociálním znevýhodněním a dát jim tak příleţitost k nepřímému návratu na trh práce, do společnosti, umoţnit jim vzdělání a také zajištění smysluplného vyuţití volného času. Pravda, jsme dosud malý a začínající fond, který se ještě bude rozvíjet a profilovat. Netušíme ani, zda se najde větší partner, sponzor či jednoduše podaná ruka. Ale věříme, ţe se najdou lidé, kterým není lhostejný osud našich spoluobčanů, a kteří nám v naší činnosti pomohou. Spoléháme na vaši solidaritu a lidskost. VYTVOŘENÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY VE PROSPĚCH HUMANITÁRNÍHO CENTRA ŠANCE ŽÍT USPOŘÁDÁNÍ BENEFIČNÍCH KONCERTŮ VE PROSPĚCH ŠANCE ŽÍT a dále spousta a spousta běţné rutinní práce.

13

O R F E U S. Výroční zpráva

O R F E U S. Výroční zpráva O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální

CARITAS Vyšší odborná škola sociální CARITAS Vyšší odborná škola sociální Absolventská práce Sociální podnikání založení sociální firmy a její busssines plán Martina Rybaříková Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE vesmírná reklama dobrá vůle přeměněná ve skutečnost sdružení pracující s tělesně handicapovanými když dva dělají totéž skaut je prospěšný

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adopce na dálku

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adopce na dálku Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Bc. Kristýna Sklenská Adopce na dálku Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Bohumíra

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Výstava Sochy ze Zimbabwe, Botanická zahrada, Praha Občanské sdruţení LORM Společnost pro hluchoslepé 1 Obsah 1. Úvodní slovo 2. o.s. LORM Společnost pro hluchoslepé Kdo jsme

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Sokolská 139 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Diplomová práce 2009 Bc. Marie Muroňová Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. MARIE MUROŇOVÁ V. ročník

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

Předmluva: Váţení čtenáři,

Předmluva: Váţení čtenáři, Předmluva: Váţení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2012

o činnosti a hospodaření v roce 2012 o činnosti a hospodaření v roce 2012 občanské sdružení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10 Výroční zpráva 2006 Ratolest Středisko Ratolest v Praze 10 Vážení přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2006. Hlavní náplní naší

Více

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3 výroční zpráva 2013 OBSAH Úvod 3 Děkujeme 4 Naše cíle.................................... 5 Historie SOS dětských vesniček........................ 8 Mezinárodní organizace SOS Children s Villages International

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Fenomén sociálního podnikání- případová studie Výměník Pardubice Lenka Šuláková

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Fenomén sociálního podnikání- případová studie Výměník Pardubice Lenka Šuláková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Fenomén sociálního podnikání- případová studie Výměník Pardubice Lenka Šuláková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Vedoucí práce: PaedDr.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Průzkum potřeb vybraných skupin obyvatel. Královéhradeckého kraje

Průzkum potřeb vybraných skupin obyvatel. Královéhradeckého kraje Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz Tuto aktivitu pro Královéhradecký kraj zajišťuje: Factum Invenio, s.r.o. Průzkum potřeb

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Komunitní škola ve Valašském Meziříčí

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Komunitní škola ve Valašském Meziříčí CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Komunitní škola ve Valašském Meziříčí Ing. Hana Krůpová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Šotolová Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 1 slovo na úvod Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2011, zhodnotila,

Více

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 2/28 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou

Více