Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 40. zasedání ZMě dne Trvá nebo splněno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 40. zasedání ZMě dne10.7.2014. Trvá nebo splněno"

Transkript

1 41. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,10 hod Přítomni: viz presenční listina účast : Zdeněk Lakatoš, Václav Heller, Rudolf Löffler, Jan Felt, Jana Rojovská, Josef Hraško Omluveni: 1 (Čečáková) Neomluveni: 0 Hosté: Občané: 4 Předsedající: Zdenek Lakatoš-starosta města Zapisovatel: Zdeněk Lakatoš Ověřovatelé zápisu: Löffler Návrhová komise: Felt Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování : hlasů pro 6 Volba ověřovatele zápisu: Löffler Hlasování: hlasů pro 6 Volba návrhové komise: Felt Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 40. zasedání ZMě dne Trvá nebo splněno -prodej pozemku 983/3 Bendovi-předáno právničce -prodej pozemku 453/1-Trnková, Bendová zadán GP -prodej pozemku 216/5-Holík-zadán GP -prodej pozemku 41/1-Thiele-GP -prodej pozemku 109/1-Turkova, Nemec-předáno právničce -odkoupení pozemku 228-Janík-zadán GP Návrh na opatření: zda diskuse rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť

2 B-1/ Prodej pronájem a) Návrh na usnesení: I) ZM schvaluje prodej části bývalé kotelny lesnického učiliště včetně pozemku p.č. 4/4 o výměře 35m2v k.ú. Abertamy, firmě Horský statek Abertamy IČO: , Rybniční 482 Abertamy, za částku dle znaleckého posudku ,- Kč. 1 (Hraško) II) ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 765/42 (trvalý travní porost o výměře dle skutečného zaměření GP o výměře m2 v k.ú. Abertamy. Ing. Petru Zachardovi za částku 30,-Kč/m2. 1 (Felt) III) ZM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 765/22 (trvalý travní porost) v k.ú. Abertamy, o výměře m2, Ing. Petru Zachardovi za částku 1000,-Kč/rok. Hlasování: pro: 4 1 (Hraško) 1 (Felt) b) Návrh na usnesení: ZM schvaluje pronájem pozemku p.č. 152/9 (ostatní plocha) o výměře 213 m2 v k.ú. Abertamy. Lukáši Babkovi z Abertam za částku 10 Kč/m2/rok. Sepsání nájemní smlouvy je podmíněno souhlasem ostatních nájemníků domu č.p. 265 Roseweltova ul. c) Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1930/2 o (ostatní plocha ) o výměře cca 122 m2 dle skutečného zaměření GP v k.ú. Hřebečná, za účelem zřízení zahrady, Andree Hampelové z Abertam za částku 40,-Kč/m2. d) Návrh na usnesení:

3 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1984/1 (ostatní plocha ) o výměře 79 m2 v k.ú. Abertamy, za účelem zcelení pozemku cyklostezky. Davidu Janíkovi z Karlových Varů za částku 40,-Kč/ m2 1 (Löffler) e) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje stavebního pozemku p.č. 752 o výměře 53 m2 a části pozemku p.č (ostatní plocha) dle skutečné výměry GP v k.ú. Abertamy. Hlasování: pro: 4 1 (Felt) 1 (Hraško) f) Návrh na usnesení: ZM neschvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 169/1 ( ostatní plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP cca 150 m2 v k.ú. Abertamy. g) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 44/5 ( trvalý travní porost) o výměře 190 m2 v k.ú. Abertamy. h) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 1405/6 ( trvalý travní porost) o výměře 1281 m2 v k.ú. Hřebečná. 1 (Felt) ch) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 1989/6 ( ostatní plocha) o výměře 100 m2 v k.ú. Abertamy. 1 (Rojovská) i) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p.č. 60/1 (trvalý travní porost ) o výměře 190 m2 v k.ú. Abertamy.

4 1 (Hraško) Usnesení: 248/14/R41 B-2/ Rozpočtové opatření č.3 Rozprava: Účetní města pí. Nesrstová předložila návrh rozpočtového opatření č.3 Návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 Hlasování: pro: 4 2 (Hraško, Löffler) Usnesení: 249/14/R41 B-3/Technické služby Abertamy Rozprava: Starosta města předložil návrh na řešení a další fungování technických služeb. Jedna z variant je odprodej 100% podílu města ve firmě Technické služby Abertamy s.r.o. Druhá varianta počítá s ukončením činnosti firmy Technické služby Abertamy s.r.o. a následné převedení pohledávek a závazků na město Abertamy, které je vlastník společnosti. Stroje a technika by byly převedeny na město včetně pracovníků TSA, kteří by se stali zaměstnanci města Abertamy. Návrh na usnesení: ZM doporučuje novému vedení města, které vzejde z řádných voleb do obecních zastupitelstvech konaných ve dnech a dvě varianty řešení Technický služeb Abertamy s.r.o. 1) Odprodej 100% podílu města ve firmě Technické služby Abertamy s.r.o. nejvyšší nabídce. 2) Ukončením činnosti firmy Technické služby Abertamy s.r.o. a následné převedení pohledávek a závazků na město Abertamy, které je vlastník společnosti. Stroje a technika by byly převedeny na město včetně pracovníků TSA, kteří by se stali zaměstnanci města Abertamy. Usnesení: 250/14/R41

5 B-4/Smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic Rozprava: Starosta města předložil smlouvu o výpůjčce č. V/1201/NE/2014 mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje a městem Abertamy ohledně rekonstrukce Plešivecké ulice část I. Návrh usnesení: ZM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. V/1201/NE/2014 mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje a městem Abertamy ohledně rekonstrukce Plešivecké ulice část I. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 1 (Hraško) Usnesení: 251/14/R41 B-5/Schválení smluv na dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Abertamy Rozprava: Krajský úřad Karlovarského kraje předložil návrh smlouvy na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Abertamy na zajištění odborné přípravy ve výši 1.200,-Kč. Dále předložil smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení Sboru dobrovolných hasičů Abertamy ve výši ,-Kč. Návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh smlouvy mezi městem Abertamy a Krajským úřadem Karlovarského kraje na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Abertamy na zajištění odborné přípravy ve výši 1.200,-Kč. Dále schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení Sboru dobrovolných hasičů Abertamy ve výši ,-Kč. ZM pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. Usnesení: 252/14/R41 B-6/Přestavba rekreačních chatek na Plešivci. Rozprava: Jednatel společnosti JAMP s.r.o. Ing. Tůma předložil žádost o rozšíření nájemních ploch na Plešiveckých loukách z důvodu zvýšení parkovací kapacity areálu a dostavby dětského vleku a dětského centra.projekt na přestavbu rekreačních chatek na Plešivci na apartmánová studia se v současné době přepracovává a bude městu předložen do konce letošního roku.

6 Návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy (dále jen Nájemní smlouva ) mezi Městem Abertamy, jakožto pronajímatelem, a společností HR Agency s.r.o., jakožto nájemcem, jejímž předmětem bude pronájem části pozemku parc. č. 765/22 o výměře m2 a část pozemku parc. č. 765/18 o výměře 672 m2, kteréžto pozemky se nacházejí v katastrálním území Abertamy, obec Abertamy, okres Karlovy Vary a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. Pronajímané části pozemků jsou vymezeny v grafickém znázornění a GP. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou, a to na dobu 40 (čtyřiceti) let počínaje dnem uzavření Nájemní smlouvy, přičemž nájemné za období ode dne uzavření nájemního vztahu do bude činit 1,- Kč za m2 pronajaté plochy ročně a pro období následující bude roční nájemné za m2 určené jako nájemné v místě a čase obvyklé dle posudku soudního znalce s tím, že v takto určeném nájemném bude zohledněno zhodnocení pozemků nájemcem (a to ve prospěch nájemce). Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením Nájemní smlouvy. Členové zastupitelstva své případné připomínky k předloženému konceptu Nájemní smlouvy doručí starostovi do (Hraško) B-7/ Různé Usnesení: 253/14/R41 Rozprava: a) Starosta města předložil studii rekonstrukce budovy bývalého hotelu Uran. Investor firma Pravý domov s.r.o. žádá schválení předmětné studie a dále požádala o možnost demolice stávajícího objektu, s tím, že na místě postaví nový objekt. Velikost objektu bude stejná jako stávající budova. b) Starosta města předložil výsledky výběrové komise soutěže na tři veřejné zakázky města Abertamy a to na Rekonstrukci požární zbrojnice, zateplení školy a zateplení Muzea. c) Místní akční skupina Krušné hory o.p.s. předložila městu Abertamy projektovou žádost: Standardizace místních akčních skupin v programovém období d) Firma Czechmat nabídla městu Abertamy odkoupení nepotřebné techniky, jedná se především o nepojízdný nakladač UN 053, Zetor Fréza a Bobcat. e) Občanské sdružení skautů a skautek Lilie požádalo o příspěvek na turistický závod- Krušnohorská osmitisícovka, který se již podruhé koná na Hřebečné. V loňském roce město přispělo částkou 2.000,-Kč. f) Spolek přátel dolu Sv. Mauritius požádal o finanční příspěvek na 18. Setkání hornických měst ČR, které se letos koná v Českém Krumlově za spolek se setkání zúčastní 8 členů, kteří budou reprezentovat především město Abertamy. Jednalo by se o částku 6.020,-Kč. za ubytování pro 8 členů spolku. g) Starosta předložil zápis z dílčího auditu města za rok Předseda finančního výboru předložil zápis z kontroly města za I.pol. roku h) Stavební firma KV Realinvest s.r.o. předložila rozpočet na vícepráce na hřbitovní zdi. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že zachování zdi v původním výškovém sklonu, by vedlo k mohutnému navýšení na severní straně zdi. Z tohoto důvodu byla navržena varianta rovnoměrných odskoků. Toto řešení představuje navýšení rozpočtu o ,-Kč. bez DPH.

7 Návrh na usnesení: a) ZM schvaluje firmě Pravý domov s.r.o. demolici bývalého hotelu Uran. ZM dále schvaluje výstavbu nové budovy dle předložené studie. Byla vybrána varianta č.4 s tím, že nový objekt bude objemově stejný jako bývalý hotel Uran. 0 b) ZM schvaluje výsledky výběrové komise soutěže na tři veřejné zakázky města Abertamy a to na Zateplení budovy zbrojnice, Zateplení školy a Zlepšení tepelně technických vlastností Muzea. Vítězem výběrového řízení se stala firma MOREZ s.r.o. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na akce Zateplení budovy zbrojnice a Zlepšení tepelně technických vlastností muzea. 1 (Hraško) 0 c) ZM schvaluje projektovou žádost: Standardizace místních akčních skupin v programovém období (Hraško) 0 d) ZM schvaluje odprodej nepotřebné techniky jedná se o nakladač UN O53. ZM doporučuje nabídnout stroj prostřednictvím internetu buď v celku nebo na jednotlivé díly. 0 e) ZM schvaluje Občanskému sdružení skautů a skautek Lilie příspěvek ve výši 2000,- Kč. na turistický závod - Krušnohorská osmitisícovka, který se již podruhé koná na Hřebečné.

8 f) ZM schvaluje finanční příspěvek na ubytování ve výši 6.020,- Kč. na 18. Setkání hornických měst ČR, které se letos koná v Českém Krumlově za spolek se setkání zúčastní 8 členů, kteří budou reprezentovat především město Abertamy. g) ZM bere na vědomí zápis z dílčího auditu města za rok 2014, který provedli zaměstnanci odboru kontroly při Krajském úřadu Karlovarského kraje. ZM dále bere na vědomí zápis z kontroly města za I.pol. roku 2014, kterou provedl Finanční výbor města Abertamy. h) ZM schvaluje navýšení rozpočtu na opravu hřbitovní zdi o částku ,-Kč. Usnesení:254/14/R41 Návrhová komise: Jan Felt Ověřovatel zápisu : Rudolf Löffler.. Zdeněk Lakatoš starosta města.. Jana Rojovská místostarostka města Vyvěšeno dne : Sejmuto dne:

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 41. zasedání ZMě dne 25.9.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 41. zasedání ZMě dne 25.9.2014. Trvá nebo splněno 2. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 27.11.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení 20,15 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 7. zasedání ZMě dne 04.06.2015. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 7. zasedání ZMě dne 04.06.2015. Trvá nebo splněno 8. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 25.06.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení 19:30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 2. zasedání ZMě dne 18.11.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 2. zasedání ZMě dne 18.11.2014. Trvá nebo splněno 3. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 18.12.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 16:00 hod. ukončení 18,45 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 3. zasedání ZMě dne 18.12.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 3. zasedání ZMě dne 18.12.2014. Trvá nebo splněno 4. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 23.02.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení 21:25 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování : hlasů pro 7

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování : hlasů pro 7 34. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 12.12.2013 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 18,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8.

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8. Z á p i s z 10. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 07. 05. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno:

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 1 Z Á P I S z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Přítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 neomluven: p.petera Jiří ověřovateli byli navrženi:

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4/2010 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 186/02/2010 konaného dne 7.4.2010 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014

Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014 Usnesení s termínem č.: 344 taj. (ONI) 30.06. 359 taj. (ONI) 30.06. 368 taj. (ONI) 30.06. 463 taj. (ONI) 30.06. 229

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více