XIV. české církevní dějiny počátky katolické obnovy před Bílou horou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XIV. české církevní dějiny počátky katolické obnovy před Bílou horou."

Transkript

1 XIV. české církevní dějiny počátky katolické obnovy před Bílou horou. Právě v době, kdy se pozice katolické církve v českých zemích zdála beznadějná, překročil protestantismus svůj vrchol. Luther zemřel r. 1546, rok nato byli kníţecí obhájci luterství na hlavu poraţeni a v samotném luterství propukly hluboké rozpory. Pod Melanchtonovým vedením se postavil umírněný směr proti směru přísně luteránskému a také mezi luteránským a kalvínským protestantismem došlo k velmi ostrým sporům. Naproti tomu katolíci nabírali síly na Tridentském koncilu v dobře promyšleném protiútoku. Vznikly nové řády v čele s Tovaryšstvem Jeţíšovým, které nesly katolickou obnovu přes Alpy. Tyto změny se dotkly také našich zemí. Uvedení jezuitského řádu do českých zemí a jeho působení v předbělohorské době: Tovaryšstvo zaloţil r Španěl Ignác Loyoly. Jeho myšlenkou bylo vojsko vyvolených rytířů, kteří pod nejvyšším velitelem Kristem měli bojovat za církev a za její viditelnou hlavu papeţe.tovaryšstvo charakterizoval velmi přísný výběr kandidátů a vysoké poţadavky, kladené na jejich duchovní, asketickou a vědeckou přípravu. To byly předpoklady k tomu, aby se řád mohl pokusit o věc lidsky neuskutečnitelnou: zastavit vzrůst protestantismu a znovuzískat ztracené katolické pozice v Evropě. Petr Canisius: R zaloţil Ferdinand I. jezuitskou kolej ve Vídni a brzy potom se na podnět praţské kapituly a některých šlechticů začalo uvaţovat o uvedení jezuitů do Čech.. Představený vídeňské koleje, Holanďan Petr Canisius se vypravil r do Prahy, aby tam vyjednal vše potřebné ke zřízení koleje. Ubytoval se u Kříţovníků u Karlova mostu. Praţské kláštery byly po husitské době z největší části v troskách a arcivévoda Ferdinand mu dal na vůli, aby si některý z nich pro budoucí kolej vybral. Canisiovi se pro výhodnou polohu nejvíce zamlouval dominikánský klášter u sv. Klimenta. Několik mnichů, kteří tam bydleli, bylo posláno do opuštěného kláštera na Františku, odtud přešli r ke sv. Jiljí. Počátky Jezuitů: V dubnu r přišlo do Prahy prvních dvanáct členů nové koleje, rodem Belgičanů a Němců. Jejich počátky byly těţké, jednak pro malou přízeň obyvatelstva a také pro neznalost řeči. Ale houţevnatost a vědomí velkého úkolu v zemi, prosáklé kacířstvím vše překonaly. Na radu Canisiovu nerozviřovali hladinu věroučnými disputacemi a věnovali se školství a výchově mládeţe. Zde měli rozsáhlé pole působnosti. Vysoké učení Karlovo bylo v úpadku /v polovině 16, stol.se tam po osm let vůbec nekonaly zkoušky/ a nebylo těţké s ním konkurovat. Ve své koleji, pro niţ se ujal název Klementinum, zřídil řád hned r gymnazium a zároveň zde byly konány přednášky z filozofie a teologie pro výchovu kněţského dorostu. Škola začala vábit studenty domácí i zahraniční. Kolej zapouštěla kořeny a byla opěrným bodem v zápase s českými nekatolíky. R dal král koleji právo udílet doktorské grady z filozofie a teologie, čímţ ji postavil na roveň univerzitě. Při koleji byl zřízen konvikt pro šlechtice a seminář pro chudší ţáky. Pro oba ústavy byly později postaveny prostorné budovy. Nynější Klementinum bylo postaveno v letech Vyučování bylo bezplatné a vyučovací řečí byla latina. O ušlechtilou zábavu bylo postaráno divadelními hrami, hudbou a slavnostními disputacemi. R hráli ţáci na klementinském nádvoří za velké účasti lidu tragédii Svatý Václav od Mikuláše Salia. Pro duchovní formaci ţactva měla velký význam mariánská druţina. Jejím prvním starostou byl Edmund Kampián, rodem Angličan, který po návratu do vlasti zemřel mučednickou smrtí. Je uctíván jako blahoslavený.

2 Posílení řádu českými členy a jeho šíření: Jezuité se snaţili také o posílení a upevnění víry těch, kteří zůstali církvi věrni. Proto hned po příchodu do Prahy začali kázat. Kázání byla zpočátku jen latinská a německá. Česky bylo moţno kázat aţ r. 1559, kdyţ přišli do Prahy první jezuité, kteří se na svůj úkol připravovali v Římě pod vedením sv. Ignáce. Byli to Valentin Vojt a Ondřej Pěšín. Po nich přišli Maria a Řehoř Volfkangové a nakonec Václav Šturm a Baltazar Hostounský. Potom počešťování praţské koleje postupovalo rychle, neboť kolej si vychovávala i doma svůj dorost a také nizozemští jezuité se snaţili učit česky. Pak mohli jezuité také česky zpovídat a konat misie v praţském okolí. Někteří čeští páni se tehdy oţenili se španělskými šlechtičnami, jeţ byly dvorními dámami na císařském dvoře a tyto ţeny se usilovně snaţily obnovit pokleslou katolickou vroucnost. Byla to zejména Kateřina z Montfortu, choť Adama z Hradce a Marie Manriquez de Lara, choť Vratislava z Pernštejna. Jejím vlivem byli pozváni Václav Šturm a Baltazar Hostounský, aby konali misie na Pernštejnsku a Litomyšlsku, kde ţilo mnoho luteránů a bratří. Misionářům se podařilo obrátit na katolickou víru několik tisíc podaných. Tím, ţe se praţská kolej počeštila, bylo moţné uvést řád na český venkov. Vilém z Roţmberka zaloţil jezuitskou kolej v Českém Krumlově /1586/, Adam z Hradce v Jindřichově Hradci/1594/, Jiří Popel z Lobkovic v Chomutově/1589/. Císař Rudolf zaloţil kolej v Kladsku /1597/. Na Moravu uvedl jezuity biskup Vilém Prusinovský. První kolej byla zaloţena v Olomouci r a po ní následovala r kolej v Brně. O moravských kolejích bude zmínka později. Působení starých řeholí: K oţivení náboţenského ţivota přispěly z části i starší řehole, které se začaly pomalu zvedat z dosavadního úpadku. Benediktinský řád se začal konzolidovat od pol. 16. stol. Opatství břevnovské mohlo r znovu obsadit Sázavu. Břevnovský opat Volfkang Selender, bývalý převor od sv.emerama v Řezně horlivě prosazoval řádovou reformu. Za jeho opatské správy se začala tvořit později tak významná česká kongregace benediktinských klášterů. V premonstrátském řádu našlo pochopení úsilí Tridetského koncilu o reformu u tepelského opata Jana Mauskoniga a louckého opata Sebastiána Freitaga. Oba zaloţili ve svých klášterech gymnazia a loucký opat také tiskárnu. Jezuitský odchovanec Jan Lohel, člen tepelského kláštera se stal opatem strahovským a pak praţským arcibiskupem / /. Byl druhým zakladatelem Strahova. Jako generální vikář premonstrátů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Uhrách a Polsku se velmi zaslouţilo obrození řádu. V jeho díle pokračoval Lohelův nástupce na Strahově Kašpar Questenberg, který jako poradce arcibiskupa Harracha měl značný podíl na postup rekatolizace v zemi. Cisterciáci dostali pomoc od mateřských klášterů v Německu. Vyšší Brod se dobře udrţel bez cizí pomoci a ve druhé pol, 16. stol. provedl na svém území důkladnou reformu. Sousední Svatá Koruna však ţivořila také vinou Roţmberků, kteří jí odňali téměř všechny bývalé statky. U křiţovníků s úspěchem usiloval o pozvednutí kázně velmistr Antonín Prus z Mohelnice. Řádová kapitula z r stanovila mimo jiné, ţe kaţdý křiţovník musí denně slouţit mši sv. Prus byl Canisiovým přítelem a horlivě podporoval jezuitský řád. R jej císař Ferdinand I. jmenoval biskupem vídeňským a r prosadil jeho potvrzení za arcibiskupa praţského. Velmistrem řádu zůstal však aţ do své smrti. Potom oba tyto úřady zastával jeho nástupce Martin Medek.

3 Ţebravé řády měly mnoho nedostatků. Pomoc, jeţ jim byla poskytována ze sousedství se neosvědčila. Do českých klášterů byli posílání ze zahraničí řeholníci, kteří se doma neosvědčili a přeloţením měli být potrestáni. Znovuobsazení praţského arcibiskupského stolce, arcibiskupové doby předbělohorské: Samotná činnost řeholí by nestačila k rekatolizace země. Bylo třeba znovu obsadit arcibiskupský stolec. Bylo o tom dlouho jednáno, naléhaly praţská kapitula i Řím, ale vyřízení záleţitosti ztěţovaly starosti o jeho hmotné zabezpečení, neboť někdejší arcibiskupské statky byly úplně rozchváceny. Teprve 5. září r byl ustanoven arcibiskup. Byl jím Moravan Antonín Prus z Mohelnice. Bylo mu 43 let, těšil se králově přízni, kterou si získal jako velmistr křiţovníků a pak jako arcibiskup vídeňský. Vynikal vzděláním, jazykovými schopnostmi a řečnickým uměním. Protoţe si podrţel hodnost velmistra křiţovníků, král se nemusel tolik starat o jeho hmotné zabezpečení. Zlatá bula Ferdinanda I. z r. 1562, kterou bylo obnoveno praţské arcibiskupství, určila arcibiskupovi z panovníkových prostředků roční důchod kop míšeňských grošů. Arcibiskup dostal také dům na Hradčanech. Císař Rudolf mu později místo platu postoupil statky oseckého a světeckého kláštera. Působení arcibiskupa Antonína Prusa / /: Hned na začátku se odebral arcibiskup Prus do Tridentu a s velkým úsilím se tam snaţil na přání panovníka dosáhnout ústupků, které by mohly být základnou pro sjednocení katolíků s utrakvisty pod jednotnou duchovní správou. Ferdinand si představoval, ţe arcibiskup získá povolení světit utrakvistické kněze a ti mu slíbí poslušnost a ţe se budou drţet kompaktát, takţe by arcibiskup postupně nabyl duchovní pravomoci nad celou zemí. Svaté přijímání mělo být podáváno pod jednou nebo pod obojí způsobou, jak by si to přáli věřící. Koncil nechal otázku kalicha otevřenou a rozhodnutí svěřil papeţi. Jednání nebylo lehké, protoţe italští a španělští kardinálové a jezuité je brzdili, ale nakonec císař dosáhl toho, ţe Pius IV. brevem z r povolil přijímání pod obojí způsobou v Čechách a na Moravě a v některých sousedních zemích. Papeţ zde opravdu vyšel vstříc císaři aţ na samou myslitelnou mez, neboť neţádal ţádné nesplnitelné podmínky, jen to, aby přijímající kromě předcházející zpovědi vyznali víru, ţe Kristus je přítomen celý pod kaţdou způsobou. Sám arcibiskup při slavnostním vyhlášení podával u sv. Víta pod obojí způsobou, stejně tak dokonce i jezuité. Byl to však pozdní, proto neúčinný lék. Protestanté se povolením kalicha získat nedali, horlivější katolíci je nesli nelibě protoţe věřící jen mátlo a u utrakvistů ztrácelo na významu pro nejasnosti ve věci ordinace kališnických kněţí. Papeţské breve o kalichu se o otázce svěcení kališnických kněţí nezmiňovalo. Císař i arcibiskup byli toho názoru, ţe utrakvističtí kandidáti mohou být svěceni, pokud se zaváţí, ţe budou svátost oltářní udělovat dle papeţského ustanovení a Pius IV. toto stanovisko potvrdil. Kdyţ však utrakvisté hned po vyhlášení breve ţádali o vysvěcení svých kněţí, arcibiskup musel jejich ţádost opětovně odmítnout, neboť podmínky indultu vůbec nevzali na vědomí. Opomíjeli zpověď a dále podávali nemluvňatům. Teprve kdyţ zasáhl císař, arcibiskup Prus vysvětil r dvanáct utrakvistických kněţí. Císařem v té době uţ nebyl Ferdinand ale jeho syn Maxmilián II. / /.Ve srovnání s otcem byl v náboţenském ohledu velmi vlaţný, v mládí dokonce projevoval sympatie k luterství, ale v českých zemích sledoval otcovu politiku a nevzdával se myšlenky na sjednocení podobojí s katolíky. Na jeho nátlak vysvětil arcibiskup utrakvistické kandidáty i v jarním termínu. Protoţe však ani potom utrakvisté předepsané podmínky nedodrţovali, arcibiskup od r odmítal utrakvistům svěcení /poslední zpráva o vysvěcení 30 utrakvistických kandidátů je z r. 1566/ a ţádal císaře, aby mu

4 k tomu u papeţe obstaral fakultu. Papeţ Pius V. však nejen takovou fakultu odmítl, nýbrţ arcibiskupovi přímo zakázal svěcení udílet pokud kandidáti slavnostně neodpřísáhnou formuli papeţského indultu. Konflikt s utrakvistickou konzistoří a s císařem se ještě prohloubil, kdyţ arcibiskup r vyţadoval, aby uchazeči o svěcení sloţili vyznání víry, předepsané koncilem. Tentokrát se do věci vloţili i stavové a ţádali panovníka, aby arcibiskupa ke svěcení donutil. Ten však neustoupil a císařova ţádost o potřebnou fakultu pro arcibiskupa byla v Římě opět odmítnuta. Je zřejmé, ţe postavení arcibiskupa Antonína Prusa nebylo záviděníhodné. Ocitl se mezi dvěma mlýnskými kameny. Arcibiskup jako jeden z nejzasvěcenějších účastníků Tridentského koncilu chápal směr vývoje a stavěl se v principu za něj. Ale v metodách se řídil obtíţnou domácí situací. Varoval se zbytečně dráţdit nekatolické stavy, aby církvi nevzešly nové nesnáze. Proto ani nesvolal synodu, jak to nařizovaly tridentské dekrety císař ji ostatně výslovně zapověděl - a rozhořčeně odmítl výtky papeţského nuncia /r1568/. Ví prý nejlépe, co katolické církvi v Čechách prospívá a co nikoli. Poslušnost i vůči sv. Stolci musí být podle sv. Pavla rozumná. To, co je nerozumné a co odporuje jeho lepšímu přesvědčení, nelze na něm ţádat. Pro obtíţné finanční poměry arcibiskupa neuskutečnil ani jiný naléhavý příkaz koncilu, totiţ seminář pro výchovu kněţského dorostu. Co však bylo v jeho silách, to konal svědomitě. Hned v dubnu 1564 svolal do Prahy všechny arcijáhny /Z někdejších deseti větší aktivitu vyvíjeli jen čtyři plzeňský, horšovotýnský, bechyňský a ţatecký/ a děkany a vyhlásil program obnovy, známý pod názvem reformační artikuly. Opatření v nich nastíněná měla pozvednout hlavně duchovní a mravní úroveň kléru. Arcibiskup také horlivě konal vizitace a svolával duchovenstvo na tzv. konvokace, aby se upevnilo ve víře a v plnění svých povinností. Pokud mu v tom nebránila nemoc, účastnil se takových shromáţdění vţdy osobně. Proti neposlušným a mravně pokleslým kněţím vystupoval vţdy přísně. Právě tak energicky se však kněţí zastával proti zvůli šlechty a dbal, aby katolická šlechta nenechávala fary ze zištných důvodů prázdné. Pro nedostatek kněţstva a pro lepší hmotné zabezpečení faráře byl ovšem sám mnohdy nucen jednotlivé fary spojovat. Prusovi nástupci: V Prusových šlépějích kráčel jeho nástupce Martin Medek / / také rodák z Mohelnice a velmistr křiţovnického řádu. Za jeho vlády se zvýšil vliv papeţských nunciů, kteří s královým dvorem přesídlili r do Prahy a setrvali tam aţ do r Nuncius Bonhomini byl zasvěcen do českých poměrů uţ ve Vídni a po nedlouhém pobytu v zemi měl hotový plán jak pozvednout katolictví a jak postupovat vůči nekatolíkům. Byl to plod jeho porad s rektorem jezuitské koleje a s katolickými šlechtickými předáky. Neprovedl z něj mnoho, protoţe byl z Čech předčasně odvolán jinam. Prosadil nový gregoriánský kalendář, proti němuţ se domácí i zahraniční protestanté stavěli jenom proto, ţe popud k němu vyšel od papeţského dvora. Bonhomini jednal také o reformě univerzity, aby i katolíci měli na ni přístup a o zřízení alespoň dvou katolických far v Praze, jedné na Starém, druhé na Novém městě, ale marně. Stál také v pozadí akce proti Jednotě bratrské a vybízel císaře a jeho rádce, aby nekatolíkům nevyhovovali v jejich poţadavcích. Pamětní spis, který předloţil Bonhomini Rudolfovi II. r. 1584, byl prvním soustavným programem obnovy katolictví v českých zemích. Byl to odkaz Bonhominiho šťastnějším nástupcům v praţské nunciatuře. Prvním bodem byl opět poţadavek tří far v Praze. Pak poukaz na nutnost obnovit praţskou univerzitu, aby byla českým katolíkům tím, čím byla za Karla IV. Protireformační program byl bohatší. Byl ţádán rázný postup proti pikartům /Jednotě bratrské/. Bylo doporučováno, aby se čelilo nekatolickému tisku šířením dobrých katolických knih mezi lidem. Mělo se co nejdříve přikročit k vizitaci kněţstva diecézního i řádového a pak i k inkvizici kacířů. Nuncius radil, aby se začalo na královských statcích a statcích katolických pánů, a poloţil dokonce otázku, zda by neměli být pikarti a luteráni ze země vypovězeni, utrakvisté pak donuceni k unii s Římem. Pamětní spis byl znám v Říme i

5 v Čechách. Rozšiřoval se a prohluboval, neţ Bílá hora vytvořila podmínky pro uskutečnění smělých návrhů. Po smrti Medkově po dvouleté sedisvakanci nastoupil na praţský stolec Zbyněk Berka z Dubé, příslušník starého českého rodu / /. Aby byl zaručen jednotný postup katolických sil v zemi, musel se Berka před potvrzením volby zavázat, ţe v důleţitých případech bude jednat po poradě s nunciem a s provinciálem jezuitů. Za něj došlo na popud nunciův r ke svolání diecézní synody, na níţ byly vyhlášeny tridentské dekrety a stanoveny tresty pro odpadlíky. Od r podporoval arcibiskupa zdatný světící biskup Jan Lohel. Kdyţ Berka byl vystřídán Karlem z Lambergu / /, mladým, ale nemocným muţem, spravoval diecézi fakticky Lohel a po jeho smrti nastoupil na jeho místo / /. Církevní obnova na Moravě: Počátky církevní obnovy za biskupa Marka Kuena / /. Na Moravě vládla v náboţenských věcech větší volnost neţ v Čechách. Moravská šlechta byla na králi Ferdinandovi nezávislejší neţ česká, neboť se r neúčastnila vzpoury proti němu, takţe král neměl záminku proti ní vykročit, kdyţ pod pláštíkem utrakvismu šířila luterství. Za takových okolností nebyly vyhlídky na úspěch katolické obrody právě růţové. Rekatolizaci zahájil energicky Marek Kuen. Aby mohl odhalit šalebnou hru luteránů, kteří se kryli kalichem, usiloval o dosaţení jurisdikce nad utrakvisty, jejichţ organizace byla v úpadku. Císařským rozhodnutí z r mu byla přiznána pravomoc nad nimi alespoň ve věcech manţelských. Povolení kalicha Piem IV. uvítal, protoţe se domníval, ţe tak bude odstraněna překáţka, proč utrakvisté odpírají poslušnost. Ale i na Moravě, stejně jako v Čechách bylo s tímto opatřením příliš pozdě. Alespoň Olomouc byla r.1564 uţ skoro celá luteránská a vyhlášení kalicha tam nemělo na změnu poměrů ţádný vliv. Biskup se tedy snaţil pozvednout kázeň kléru, zejména řeholního a povznést pokleslé školství. Uvést do diecéze jezuity, od nichţ si sliboval pomoc, se mu nepodařilo, protoţe nebyl s to zabezpečit hmotně jejich kolej. Biskup Vilém Prusinovský / /: Po Marku Kuenovi dosedl na olomoucký stolec dosavadní nejmladší tamní kanovník Vilém Prusinovský. Při nastoupení mu bylo 31 let. Byl odchován vídeňskými jezuity a potom dlouho pobýval v Itálii. Narozdíl od zdrţenlivého současníka Ant. Prusa, Prusinovský mínil důsledně provádět tridentský reformní program. Král ho příliš nebrzdil, protoţe Morava byla klidnější neţ Čechy. R Prusinovský dosáhl toho, ţe Maxmilián nařídil, aby i utrakvistické duchovenstvo podléhalo jeho dozoru. Na Moravě konzistoř podobojí neexistovala, vliv papeţský nebyl veliký a utrakvističtí kněţí se i předtím spravovali katolickou hierarchií, nebo neuznávali nad sebou vrchnost vůbec. Biskup se také snaţil, aby na fary, kterých se zmocnili utrakvisté, zejména v královských městech, byli zase postupně dosazováni katoličtí duchovní. Neobešlo se to ovšem bez potíţí. R uvedl Prusinovský do Olomouce a r do Brna jezuity. Jeho přičiněním byla později jezuitská kolej v Olomouci povýšena na akademii. Papeţ Řehoř XIII. r biskupův plán schválila císař Maxmilián udělil koleji promoční právo. Přednášky na této dvoufakultní akademii byly zahájeny r Z prvních profesorů vynikli Baltazar Hostounský, Václav Šturm a Ondřej Pěšín. Jezuité se biskupovi dobře odvděčili, neboť mu zajistili schopný kněţský dorost a zřízením šlechtického konviktu získali pro církev i šlechtický dorost a tím v budoucnosti oporu ve veřejném ţivotě. Přes velké obtíţe dosáhl biskup Prusinvský i toho, na čem papeţi velmi záleţelo: r 1568 uspořádal diecézní synodu v Olomouci. Shromáţdilo se tu na 250 kněţí pod vedením jezuitů a za předsednictvím biskupa. Synodální ustanovení měla pro církevní obnovu Moravy základní význam.

6 Biskup Stanislav Pavlovský / /: Po předčasné smrti Viléma Prusinovského se vystřídali v Olomouci rychle za sebou Jan Grodecký, Tomáš Albín a Jan Mezoun, aniţ mohli rozvinout pozoruhodnější činnost. Teprve biskup Stanislav Pavlovský mohl pokračovat v rekatolizačních snahách Viléma Prusinovského. Moravští jezuité přes počáteční obtíţe pracovali tak úspěšně, ţe svým vlivem zasáhli i zahraničí. R.1581 byl v Olomouci zřízen papeţský seminář, zvaný Collegium Nordicum, v němţ studovali ţáci ze severní a východní Evropy v počtu padesát, aby pak působili ve své vlasti jako misionáři. Byla to myšlenka italského jezuity Antonína Possevina, který pracoval jako misionář a vyslanec ve Švédsku a na dvoře cara Ivana Hrozného. V semináři studovalo vţdy i několik Moravanů, kteří měli na farách vystřídat starší nespolehlivé duchovenstvo. V moravské šlechtě získali jezuité několik mocných příznivců v čele s Vratislavem z Pernštejna a rodem Berků z Dubé a mohli potom alespoň na jejich panstvích rozvinout rekatolizační činnost. Pavlovský posiloval postupně pozice katolíků v zemi. Jeho vytrvalost přinášela drobné, ale četné a trvalé úspěchy a byla více na místě neţ otevřený boj, který by stmelil moravské luterány k obraně. V letech konal generální vizitaci kněţstva po celé diecézi, aby zajistil poměry v kněţstvu. Vůči nekatolickým stavům biskup Pavlovský otevřeně nepřátelsky nevystupoval. Mezi moravskou šlechtou neměl tolik opory jako praţští arcibiskupové v české šlechtě, a věřil proto v úspěch vytrvalé usilovné práce neţ v nerovný boj s většinou. Kde mohl, podporoval kandidaturu katolických pánů na zemské úřady. I v práci o povznesení úrovně kněţstva se mu dařilo. R mohl opět svolat synodu moravského kněţstva a vyhlásit na ní tridentské dekrety. R zavedl gregoriánský kalendář. Kardinál František Ditrichštejn/ /: Za rok po smrti biskupa Pavlovského byl zvolen za jeho nástupce devětadvacetiletý František Ditrichštejn, krátce předtím jiţ jmenovaný kardinálem. Narodil se z matky Španělky v Madridu, kde dlel jeho otec Adam jako vyslanec císaře Maxmiliána. Vzdělal se u jezuitů v Praze a v Římě a hned po nastoupení na biskupský stolec se jal horlivě pracovat pro obnovu katolictví. Velmi mu pomáhalo, ţe jeho předchůdci byla obnovena kníţecí práva, neboť tím se stal první osobou na Moravě. Hned po intronizace si vymohl od papeţe právo vizitovat všechny moravské kláštery a povznést tak tyto bývalé bašty katolicismu. Dával také dobrý příklad horlivou výpomocí v pastoraci. Za tím účelem se pilně učil česky. Politicky vystoupil po r Prosadil, ţe do zemského soudu smí být přijat jenom ten, kdo sloţí katolickou přísahu Matce Boţí a všem svatým. Téhoţ roku byly na jeho intervenci obsazeny městské rady v Olomouci a v Brně katolíky a r byli vypovězeni z královských měst moravských predikanti. Jihlava a Znojmo se však ubránily a v Opavě byl na kardinála spáchán atentát, který se však nezdařil. R zakázal Ditrichštejn podávat z kalicha, protoţe se za ním skrýval protestantismus. Rekatolizačním snahám však bránil nedostatek kněţstva, takţe nebylo moţné obsazovat fary katolickými faráři. Aby tomu odpomohl, vymohl si Ditrichštejn r u papeţe povolení na čas ţivota, aby mohl uţívat 15 alumnů papeţského semináře pro Moravu a sám vydrţoval na svůj náklad v olomouckém semináři také několik alumnů. Celkem jich bývalo Velkým úspěchem kardinálovým bylo ţe se r musel uchýlit do ústraní předák nekatolického moravského tábora Karel starší ze Ţerotína. Po míru libeňském, kdy Morava připadla Matyášovi /1608/, se poměry zhoršily. Moravský sněm zvolil moravským hejtmanem opět Ţerotína a k Matyášovi bylo vysláno poselství s ţádostí o potvrzení politických i náboţenských svobod. Čteme tam také větu: Poněvadž víra je dar Boží a nikdo k ní nemůže být nucen, aby tedy jeho Milost nás všechny i jednoho každého při víře zákona Božího a náboženství křesťanského bez překážek všelijakých zůstaviti a nás v tom ujistiti ráčil. Kardinál musel za změněných poměrů zahájit defenzivní politiku. Podařilo se aspoň to, ţe odpověď Matyášova na sněmu v Brně byla hodně neurčitá. Matyáš odpověděl vlídně, ţe

7 nechce stavů utiskovat pro náboţenství a ţe to nedovolí ani nikomu jinému. Postup rekatolizace se však ani potom nezastavil. Jestliţe r bylo na Moravě jen 70 katolických far, do r stoupl jejich počet na 280. Na rekatolizaci působil brzdivě nevyjasněný poměr olomouckého biskupství k praţskému arcibiskupství. Olomoučtí biskupové nechtěli ani slyšet o metropolitním právu praţského arcibiskupa a za metropolitu uznávali arcibiskupa mohučského jako před r I jinak byly mezi moravskými katolíky osobní rozpory. Ale v úsilí o vítězství katolicismu byli všichni jednotní. Katolická literární činnost: Do sluţeb rekatolizačních snah se postavilo i písemnictví.šlo o to, vyrovnat se úrovní svým odpůrcům ale hlavně vyvrátit jejich bludné názory. Václav Hájek z Libočan /+1553/: S jeho jménem je spjat počátek těchto snah. Pocházel z utrakvistiké rodiny, ale po studií v Ingoldstadtě konvertoval ke katolictví, stal se knězem a působil jako kazatel u sv. Tomáše a stal nakonec proboštem staroboleslavským. Na podnět katolických pánů napsal Kroniku českou. Shromáţdil bohatou látku z listin, z dějepisné literatury i z ústního podání, ale zpracoval ji tak, ţe mezery vyplnil svými výmysly. Hlavní váhu poloţil na český dávnověk, z něhoţ zachoval řadu starobylých pověstí, dobu husitskou probral stručně z katolického hlediska, ze své doby nepřináší mnoho zpráv. Kronika byla velmi oblíbenou lidovou četbou, ale způsobila mnoho zmatků. Tomáš Bavorovský z Bavorova /+1562/: V tehdejším ještě skromném katolickém literárním táboře je vedle Václava Hájka Tomáš Bavorovský. Od r byl farářem v Plzni, pak se stal děkanem kapituly u sv. Víta v Praze. Zároveň působil jako kazatel na dvoře pana Viléma z Roţmberka na Krumlově. Z těchto kázání vyšla r Postylla česká. Svědčí o tom, jak jadrně dovedl autor promluvit k duši a svědomé lidu, nešetřil mocných tohoto světa ani kněţstva. Zvláště kriticky hodnotil povrchnost domácího luterství. Okruh Václava Šturma: S příchodem jezuitů začíná v katolické literatuře převládat apologetický tón. Nejbystřejším apologetou té doby byl Václav Šturm/ /. Byl tuhým odpůrcem Jednoty bratrské, kterou pokládal za nejnebezpečnější pro katolicismus. Rozebral její nauku a ukázal rozpory v ní v několika pozoruhodných spisech. Nejobsáhlejší je Srovnání víry a učení Bratří starších. Nachází tyto rozpory v jejich učení: 1/ Sami činí to,co jiným mají za zlé, majíce jen sebe za dobré, svaté a bohabojné a jiné odsuzují. 2. v článcích víry mezi sebou nejsou jednotní a vzájemně se kaceřují. 3. sami se přiznávají k některým sektám a říkají, ţe se s nimi ve víře srovnávají, ale tyto sekty jsou navzájem nepřátelské a samy se srovnat nemohou. 4. učí mnohé články bludné a odporující katolické víře /o Nejsvětější Trojici, o církvi, o svátostech/ 5.učení bratrské je od jiných společností náboţenských i od českých králů odmítáno a odsouzeno. Bratří odpověděli jen nevěcnými nenávistným nadávkami. Druhým velkým dílem Šturmovým je Rozsouzení a bedlivé uváţení Velikého kancionálu od Bratří valdenských z r Jezuitský teolog si uvědomuje, ţe nesprávná nauka,obsaţená v písních můţe velmi ohrozit pravověrnost lidu. Zákulisí boje mezi Šturme a Bratrem Uberýnem osvětluje a charakter obou protivníků odhaluje jejich korespondence s praţským nakladatelem Jiřím Dačickým. Uberýn dostal do rukou Šturmovy Důvody, proto Dačickému píše, ţe napsal odpověď na Tlachy Šturmovy ale Šturem trubač se spokojiti nechce a vţdy vyskakuje, štěká, trhá a kousá a ţádá nakladatele o vytištění svého spisku. Dačický poslal tento list r Šturmovi do Krumlova, a ten mu odpověděl: Vy máte typografii svobodnou a svá privilegia...a víte, jak se v tom chovati máte. Mně jste vděk učinili, že jste mé knihy vytiskli. Budete-li odporné těm tisknouti, proti mně nic neučiníte, ani mě tím nerozhněváte, ať to je cokoliv. Tím ten jistý člověk více rozum svůj ukáže. Vidím, že se na mne velice hněvá a zuřivých sov užívá, ale já se na něho ani žádného z nich hněvati

8 nebudu, nýbrž rád ty odpovědi jeho přečtu. Neboť oni již tím svým ohlášením a tou hanebnou písní, kterou jsou teď proti mně složili, všechnu cestu k rozumnému a důvodnému odpovídání uzavřeli...tu věrnost, kterou bych já od Vás žádal, máte každému zachovati. Neb, budeme-li pěkně, pokojně, důvodně proti sobě psáti, k poznání pravdy přijdeme. Zváţíme-li práci českých katolických teologů 2. pol. 16. stol. a prvních let následujícího století, můţeme říci, ţe tito katoličtí apologeti a polemikové v boji o duši českého člověka zvítězili uţ před třicetiletou válkou a ţe ideově rekatolizace v českých zemích byla hotova jiţ přede Bílou horou.

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století

Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století Vytvořila PhDr. Jana

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA 33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA největší náboženský a politický konflikt novověku, probíhala mezi lety 1618 1648 boje mezi katolíky a protestanty v celé Evropě, mezi Habsburky a protihabsburskou

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno)

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) Husitství symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) výraz rovnosti všech věřících stoupenci pod obojí = utrakvisté, kališníci,

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána.

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. Zkouší: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Ústní zkouška: Při ní si student

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu EU: ICT 1 10 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Historie české správy Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_11_Jan Hus Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Počátky novověku od 2.pol.15.stol vznik humanismu

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Katolická reformace v 16. a 17. století

Katolická reformace v 16. a 17. století Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Katolická reformace v 16. a 17. století ( Seminární práce do kurzu Křesťanství II ) Vypracoval: Martin Tomeš Úvod Katolická reformace byla

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

Autoři husitských válek

Autoři husitských válek Autoři husitských válek MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC19 Období husitských válek Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Jan Hus Petr Chelčický Vavřinec z Březové Tomáš

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98)

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) 31 HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Habsburkové rakouský panovnický rod, který vládl v českých

Více