XIV. české církevní dějiny počátky katolické obnovy před Bílou horou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XIV. české církevní dějiny počátky katolické obnovy před Bílou horou."

Transkript

1 XIV. české církevní dějiny počátky katolické obnovy před Bílou horou. Právě v době, kdy se pozice katolické církve v českých zemích zdála beznadějná, překročil protestantismus svůj vrchol. Luther zemřel r. 1546, rok nato byli kníţecí obhájci luterství na hlavu poraţeni a v samotném luterství propukly hluboké rozpory. Pod Melanchtonovým vedením se postavil umírněný směr proti směru přísně luteránskému a také mezi luteránským a kalvínským protestantismem došlo k velmi ostrým sporům. Naproti tomu katolíci nabírali síly na Tridentském koncilu v dobře promyšleném protiútoku. Vznikly nové řády v čele s Tovaryšstvem Jeţíšovým, které nesly katolickou obnovu přes Alpy. Tyto změny se dotkly také našich zemí. Uvedení jezuitského řádu do českých zemí a jeho působení v předbělohorské době: Tovaryšstvo zaloţil r Španěl Ignác Loyoly. Jeho myšlenkou bylo vojsko vyvolených rytířů, kteří pod nejvyšším velitelem Kristem měli bojovat za církev a za její viditelnou hlavu papeţe.tovaryšstvo charakterizoval velmi přísný výběr kandidátů a vysoké poţadavky, kladené na jejich duchovní, asketickou a vědeckou přípravu. To byly předpoklady k tomu, aby se řád mohl pokusit o věc lidsky neuskutečnitelnou: zastavit vzrůst protestantismu a znovuzískat ztracené katolické pozice v Evropě. Petr Canisius: R zaloţil Ferdinand I. jezuitskou kolej ve Vídni a brzy potom se na podnět praţské kapituly a některých šlechticů začalo uvaţovat o uvedení jezuitů do Čech.. Představený vídeňské koleje, Holanďan Petr Canisius se vypravil r do Prahy, aby tam vyjednal vše potřebné ke zřízení koleje. Ubytoval se u Kříţovníků u Karlova mostu. Praţské kláštery byly po husitské době z největší části v troskách a arcivévoda Ferdinand mu dal na vůli, aby si některý z nich pro budoucí kolej vybral. Canisiovi se pro výhodnou polohu nejvíce zamlouval dominikánský klášter u sv. Klimenta. Několik mnichů, kteří tam bydleli, bylo posláno do opuštěného kláštera na Františku, odtud přešli r ke sv. Jiljí. Počátky Jezuitů: V dubnu r přišlo do Prahy prvních dvanáct členů nové koleje, rodem Belgičanů a Němců. Jejich počátky byly těţké, jednak pro malou přízeň obyvatelstva a také pro neznalost řeči. Ale houţevnatost a vědomí velkého úkolu v zemi, prosáklé kacířstvím vše překonaly. Na radu Canisiovu nerozviřovali hladinu věroučnými disputacemi a věnovali se školství a výchově mládeţe. Zde měli rozsáhlé pole působnosti. Vysoké učení Karlovo bylo v úpadku /v polovině 16, stol.se tam po osm let vůbec nekonaly zkoušky/ a nebylo těţké s ním konkurovat. Ve své koleji, pro niţ se ujal název Klementinum, zřídil řád hned r gymnazium a zároveň zde byly konány přednášky z filozofie a teologie pro výchovu kněţského dorostu. Škola začala vábit studenty domácí i zahraniční. Kolej zapouštěla kořeny a byla opěrným bodem v zápase s českými nekatolíky. R dal král koleji právo udílet doktorské grady z filozofie a teologie, čímţ ji postavil na roveň univerzitě. Při koleji byl zřízen konvikt pro šlechtice a seminář pro chudší ţáky. Pro oba ústavy byly později postaveny prostorné budovy. Nynější Klementinum bylo postaveno v letech Vyučování bylo bezplatné a vyučovací řečí byla latina. O ušlechtilou zábavu bylo postaráno divadelními hrami, hudbou a slavnostními disputacemi. R hráli ţáci na klementinském nádvoří za velké účasti lidu tragédii Svatý Václav od Mikuláše Salia. Pro duchovní formaci ţactva měla velký význam mariánská druţina. Jejím prvním starostou byl Edmund Kampián, rodem Angličan, který po návratu do vlasti zemřel mučednickou smrtí. Je uctíván jako blahoslavený.

2 Posílení řádu českými členy a jeho šíření: Jezuité se snaţili také o posílení a upevnění víry těch, kteří zůstali církvi věrni. Proto hned po příchodu do Prahy začali kázat. Kázání byla zpočátku jen latinská a německá. Česky bylo moţno kázat aţ r. 1559, kdyţ přišli do Prahy první jezuité, kteří se na svůj úkol připravovali v Římě pod vedením sv. Ignáce. Byli to Valentin Vojt a Ondřej Pěšín. Po nich přišli Maria a Řehoř Volfkangové a nakonec Václav Šturm a Baltazar Hostounský. Potom počešťování praţské koleje postupovalo rychle, neboť kolej si vychovávala i doma svůj dorost a také nizozemští jezuité se snaţili učit česky. Pak mohli jezuité také česky zpovídat a konat misie v praţském okolí. Někteří čeští páni se tehdy oţenili se španělskými šlechtičnami, jeţ byly dvorními dámami na císařském dvoře a tyto ţeny se usilovně snaţily obnovit pokleslou katolickou vroucnost. Byla to zejména Kateřina z Montfortu, choť Adama z Hradce a Marie Manriquez de Lara, choť Vratislava z Pernštejna. Jejím vlivem byli pozváni Václav Šturm a Baltazar Hostounský, aby konali misie na Pernštejnsku a Litomyšlsku, kde ţilo mnoho luteránů a bratří. Misionářům se podařilo obrátit na katolickou víru několik tisíc podaných. Tím, ţe se praţská kolej počeštila, bylo moţné uvést řád na český venkov. Vilém z Roţmberka zaloţil jezuitskou kolej v Českém Krumlově /1586/, Adam z Hradce v Jindřichově Hradci/1594/, Jiří Popel z Lobkovic v Chomutově/1589/. Císař Rudolf zaloţil kolej v Kladsku /1597/. Na Moravu uvedl jezuity biskup Vilém Prusinovský. První kolej byla zaloţena v Olomouci r a po ní následovala r kolej v Brně. O moravských kolejích bude zmínka později. Působení starých řeholí: K oţivení náboţenského ţivota přispěly z části i starší řehole, které se začaly pomalu zvedat z dosavadního úpadku. Benediktinský řád se začal konzolidovat od pol. 16. stol. Opatství břevnovské mohlo r znovu obsadit Sázavu. Břevnovský opat Volfkang Selender, bývalý převor od sv.emerama v Řezně horlivě prosazoval řádovou reformu. Za jeho opatské správy se začala tvořit později tak významná česká kongregace benediktinských klášterů. V premonstrátském řádu našlo pochopení úsilí Tridetského koncilu o reformu u tepelského opata Jana Mauskoniga a louckého opata Sebastiána Freitaga. Oba zaloţili ve svých klášterech gymnazia a loucký opat také tiskárnu. Jezuitský odchovanec Jan Lohel, člen tepelského kláštera se stal opatem strahovským a pak praţským arcibiskupem / /. Byl druhým zakladatelem Strahova. Jako generální vikář premonstrátů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Uhrách a Polsku se velmi zaslouţilo obrození řádu. V jeho díle pokračoval Lohelův nástupce na Strahově Kašpar Questenberg, který jako poradce arcibiskupa Harracha měl značný podíl na postup rekatolizace v zemi. Cisterciáci dostali pomoc od mateřských klášterů v Německu. Vyšší Brod se dobře udrţel bez cizí pomoci a ve druhé pol, 16. stol. provedl na svém území důkladnou reformu. Sousední Svatá Koruna však ţivořila také vinou Roţmberků, kteří jí odňali téměř všechny bývalé statky. U křiţovníků s úspěchem usiloval o pozvednutí kázně velmistr Antonín Prus z Mohelnice. Řádová kapitula z r stanovila mimo jiné, ţe kaţdý křiţovník musí denně slouţit mši sv. Prus byl Canisiovým přítelem a horlivě podporoval jezuitský řád. R jej císař Ferdinand I. jmenoval biskupem vídeňským a r prosadil jeho potvrzení za arcibiskupa praţského. Velmistrem řádu zůstal však aţ do své smrti. Potom oba tyto úřady zastával jeho nástupce Martin Medek.

3 Ţebravé řády měly mnoho nedostatků. Pomoc, jeţ jim byla poskytována ze sousedství se neosvědčila. Do českých klášterů byli posílání ze zahraničí řeholníci, kteří se doma neosvědčili a přeloţením měli být potrestáni. Znovuobsazení praţského arcibiskupského stolce, arcibiskupové doby předbělohorské: Samotná činnost řeholí by nestačila k rekatolizace země. Bylo třeba znovu obsadit arcibiskupský stolec. Bylo o tom dlouho jednáno, naléhaly praţská kapitula i Řím, ale vyřízení záleţitosti ztěţovaly starosti o jeho hmotné zabezpečení, neboť někdejší arcibiskupské statky byly úplně rozchváceny. Teprve 5. září r byl ustanoven arcibiskup. Byl jím Moravan Antonín Prus z Mohelnice. Bylo mu 43 let, těšil se králově přízni, kterou si získal jako velmistr křiţovníků a pak jako arcibiskup vídeňský. Vynikal vzděláním, jazykovými schopnostmi a řečnickým uměním. Protoţe si podrţel hodnost velmistra křiţovníků, král se nemusel tolik starat o jeho hmotné zabezpečení. Zlatá bula Ferdinanda I. z r. 1562, kterou bylo obnoveno praţské arcibiskupství, určila arcibiskupovi z panovníkových prostředků roční důchod kop míšeňských grošů. Arcibiskup dostal také dům na Hradčanech. Císař Rudolf mu později místo platu postoupil statky oseckého a světeckého kláštera. Působení arcibiskupa Antonína Prusa / /: Hned na začátku se odebral arcibiskup Prus do Tridentu a s velkým úsilím se tam snaţil na přání panovníka dosáhnout ústupků, které by mohly být základnou pro sjednocení katolíků s utrakvisty pod jednotnou duchovní správou. Ferdinand si představoval, ţe arcibiskup získá povolení světit utrakvistické kněze a ti mu slíbí poslušnost a ţe se budou drţet kompaktát, takţe by arcibiskup postupně nabyl duchovní pravomoci nad celou zemí. Svaté přijímání mělo být podáváno pod jednou nebo pod obojí způsobou, jak by si to přáli věřící. Koncil nechal otázku kalicha otevřenou a rozhodnutí svěřil papeţi. Jednání nebylo lehké, protoţe italští a španělští kardinálové a jezuité je brzdili, ale nakonec císař dosáhl toho, ţe Pius IV. brevem z r povolil přijímání pod obojí způsobou v Čechách a na Moravě a v některých sousedních zemích. Papeţ zde opravdu vyšel vstříc císaři aţ na samou myslitelnou mez, neboť neţádal ţádné nesplnitelné podmínky, jen to, aby přijímající kromě předcházející zpovědi vyznali víru, ţe Kristus je přítomen celý pod kaţdou způsobou. Sám arcibiskup při slavnostním vyhlášení podával u sv. Víta pod obojí způsobou, stejně tak dokonce i jezuité. Byl to však pozdní, proto neúčinný lék. Protestanté se povolením kalicha získat nedali, horlivější katolíci je nesli nelibě protoţe věřící jen mátlo a u utrakvistů ztrácelo na významu pro nejasnosti ve věci ordinace kališnických kněţí. Papeţské breve o kalichu se o otázce svěcení kališnických kněţí nezmiňovalo. Císař i arcibiskup byli toho názoru, ţe utrakvističtí kandidáti mohou být svěceni, pokud se zaváţí, ţe budou svátost oltářní udělovat dle papeţského ustanovení a Pius IV. toto stanovisko potvrdil. Kdyţ však utrakvisté hned po vyhlášení breve ţádali o vysvěcení svých kněţí, arcibiskup musel jejich ţádost opětovně odmítnout, neboť podmínky indultu vůbec nevzali na vědomí. Opomíjeli zpověď a dále podávali nemluvňatům. Teprve kdyţ zasáhl císař, arcibiskup Prus vysvětil r dvanáct utrakvistických kněţí. Císařem v té době uţ nebyl Ferdinand ale jeho syn Maxmilián II. / /.Ve srovnání s otcem byl v náboţenském ohledu velmi vlaţný, v mládí dokonce projevoval sympatie k luterství, ale v českých zemích sledoval otcovu politiku a nevzdával se myšlenky na sjednocení podobojí s katolíky. Na jeho nátlak vysvětil arcibiskup utrakvistické kandidáty i v jarním termínu. Protoţe však ani potom utrakvisté předepsané podmínky nedodrţovali, arcibiskup od r odmítal utrakvistům svěcení /poslední zpráva o vysvěcení 30 utrakvistických kandidátů je z r. 1566/ a ţádal císaře, aby mu

4 k tomu u papeţe obstaral fakultu. Papeţ Pius V. však nejen takovou fakultu odmítl, nýbrţ arcibiskupovi přímo zakázal svěcení udílet pokud kandidáti slavnostně neodpřísáhnou formuli papeţského indultu. Konflikt s utrakvistickou konzistoří a s císařem se ještě prohloubil, kdyţ arcibiskup r vyţadoval, aby uchazeči o svěcení sloţili vyznání víry, předepsané koncilem. Tentokrát se do věci vloţili i stavové a ţádali panovníka, aby arcibiskupa ke svěcení donutil. Ten však neustoupil a císařova ţádost o potřebnou fakultu pro arcibiskupa byla v Římě opět odmítnuta. Je zřejmé, ţe postavení arcibiskupa Antonína Prusa nebylo záviděníhodné. Ocitl se mezi dvěma mlýnskými kameny. Arcibiskup jako jeden z nejzasvěcenějších účastníků Tridentského koncilu chápal směr vývoje a stavěl se v principu za něj. Ale v metodách se řídil obtíţnou domácí situací. Varoval se zbytečně dráţdit nekatolické stavy, aby církvi nevzešly nové nesnáze. Proto ani nesvolal synodu, jak to nařizovaly tridentské dekrety císař ji ostatně výslovně zapověděl - a rozhořčeně odmítl výtky papeţského nuncia /r1568/. Ví prý nejlépe, co katolické církvi v Čechách prospívá a co nikoli. Poslušnost i vůči sv. Stolci musí být podle sv. Pavla rozumná. To, co je nerozumné a co odporuje jeho lepšímu přesvědčení, nelze na něm ţádat. Pro obtíţné finanční poměry arcibiskupa neuskutečnil ani jiný naléhavý příkaz koncilu, totiţ seminář pro výchovu kněţského dorostu. Co však bylo v jeho silách, to konal svědomitě. Hned v dubnu 1564 svolal do Prahy všechny arcijáhny /Z někdejších deseti větší aktivitu vyvíjeli jen čtyři plzeňský, horšovotýnský, bechyňský a ţatecký/ a děkany a vyhlásil program obnovy, známý pod názvem reformační artikuly. Opatření v nich nastíněná měla pozvednout hlavně duchovní a mravní úroveň kléru. Arcibiskup také horlivě konal vizitace a svolával duchovenstvo na tzv. konvokace, aby se upevnilo ve víře a v plnění svých povinností. Pokud mu v tom nebránila nemoc, účastnil se takových shromáţdění vţdy osobně. Proti neposlušným a mravně pokleslým kněţím vystupoval vţdy přísně. Právě tak energicky se však kněţí zastával proti zvůli šlechty a dbal, aby katolická šlechta nenechávala fary ze zištných důvodů prázdné. Pro nedostatek kněţstva a pro lepší hmotné zabezpečení faráře byl ovšem sám mnohdy nucen jednotlivé fary spojovat. Prusovi nástupci: V Prusových šlépějích kráčel jeho nástupce Martin Medek / / také rodák z Mohelnice a velmistr křiţovnického řádu. Za jeho vlády se zvýšil vliv papeţských nunciů, kteří s královým dvorem přesídlili r do Prahy a setrvali tam aţ do r Nuncius Bonhomini byl zasvěcen do českých poměrů uţ ve Vídni a po nedlouhém pobytu v zemi měl hotový plán jak pozvednout katolictví a jak postupovat vůči nekatolíkům. Byl to plod jeho porad s rektorem jezuitské koleje a s katolickými šlechtickými předáky. Neprovedl z něj mnoho, protoţe byl z Čech předčasně odvolán jinam. Prosadil nový gregoriánský kalendář, proti němuţ se domácí i zahraniční protestanté stavěli jenom proto, ţe popud k němu vyšel od papeţského dvora. Bonhomini jednal také o reformě univerzity, aby i katolíci měli na ni přístup a o zřízení alespoň dvou katolických far v Praze, jedné na Starém, druhé na Novém městě, ale marně. Stál také v pozadí akce proti Jednotě bratrské a vybízel císaře a jeho rádce, aby nekatolíkům nevyhovovali v jejich poţadavcích. Pamětní spis, který předloţil Bonhomini Rudolfovi II. r. 1584, byl prvním soustavným programem obnovy katolictví v českých zemích. Byl to odkaz Bonhominiho šťastnějším nástupcům v praţské nunciatuře. Prvním bodem byl opět poţadavek tří far v Praze. Pak poukaz na nutnost obnovit praţskou univerzitu, aby byla českým katolíkům tím, čím byla za Karla IV. Protireformační program byl bohatší. Byl ţádán rázný postup proti pikartům /Jednotě bratrské/. Bylo doporučováno, aby se čelilo nekatolickému tisku šířením dobrých katolických knih mezi lidem. Mělo se co nejdříve přikročit k vizitaci kněţstva diecézního i řádového a pak i k inkvizici kacířů. Nuncius radil, aby se začalo na královských statcích a statcích katolických pánů, a poloţil dokonce otázku, zda by neměli být pikarti a luteráni ze země vypovězeni, utrakvisté pak donuceni k unii s Římem. Pamětní spis byl znám v Říme i

5 v Čechách. Rozšiřoval se a prohluboval, neţ Bílá hora vytvořila podmínky pro uskutečnění smělých návrhů. Po smrti Medkově po dvouleté sedisvakanci nastoupil na praţský stolec Zbyněk Berka z Dubé, příslušník starého českého rodu / /. Aby byl zaručen jednotný postup katolických sil v zemi, musel se Berka před potvrzením volby zavázat, ţe v důleţitých případech bude jednat po poradě s nunciem a s provinciálem jezuitů. Za něj došlo na popud nunciův r ke svolání diecézní synody, na níţ byly vyhlášeny tridentské dekrety a stanoveny tresty pro odpadlíky. Od r podporoval arcibiskupa zdatný světící biskup Jan Lohel. Kdyţ Berka byl vystřídán Karlem z Lambergu / /, mladým, ale nemocným muţem, spravoval diecézi fakticky Lohel a po jeho smrti nastoupil na jeho místo / /. Církevní obnova na Moravě: Počátky církevní obnovy za biskupa Marka Kuena / /. Na Moravě vládla v náboţenských věcech větší volnost neţ v Čechách. Moravská šlechta byla na králi Ferdinandovi nezávislejší neţ česká, neboť se r neúčastnila vzpoury proti němu, takţe král neměl záminku proti ní vykročit, kdyţ pod pláštíkem utrakvismu šířila luterství. Za takových okolností nebyly vyhlídky na úspěch katolické obrody právě růţové. Rekatolizaci zahájil energicky Marek Kuen. Aby mohl odhalit šalebnou hru luteránů, kteří se kryli kalichem, usiloval o dosaţení jurisdikce nad utrakvisty, jejichţ organizace byla v úpadku. Císařským rozhodnutí z r mu byla přiznána pravomoc nad nimi alespoň ve věcech manţelských. Povolení kalicha Piem IV. uvítal, protoţe se domníval, ţe tak bude odstraněna překáţka, proč utrakvisté odpírají poslušnost. Ale i na Moravě, stejně jako v Čechách bylo s tímto opatřením příliš pozdě. Alespoň Olomouc byla r.1564 uţ skoro celá luteránská a vyhlášení kalicha tam nemělo na změnu poměrů ţádný vliv. Biskup se tedy snaţil pozvednout kázeň kléru, zejména řeholního a povznést pokleslé školství. Uvést do diecéze jezuity, od nichţ si sliboval pomoc, se mu nepodařilo, protoţe nebyl s to zabezpečit hmotně jejich kolej. Biskup Vilém Prusinovský / /: Po Marku Kuenovi dosedl na olomoucký stolec dosavadní nejmladší tamní kanovník Vilém Prusinovský. Při nastoupení mu bylo 31 let. Byl odchován vídeňskými jezuity a potom dlouho pobýval v Itálii. Narozdíl od zdrţenlivého současníka Ant. Prusa, Prusinovský mínil důsledně provádět tridentský reformní program. Král ho příliš nebrzdil, protoţe Morava byla klidnější neţ Čechy. R Prusinovský dosáhl toho, ţe Maxmilián nařídil, aby i utrakvistické duchovenstvo podléhalo jeho dozoru. Na Moravě konzistoř podobojí neexistovala, vliv papeţský nebyl veliký a utrakvističtí kněţí se i předtím spravovali katolickou hierarchií, nebo neuznávali nad sebou vrchnost vůbec. Biskup se také snaţil, aby na fary, kterých se zmocnili utrakvisté, zejména v královských městech, byli zase postupně dosazováni katoličtí duchovní. Neobešlo se to ovšem bez potíţí. R uvedl Prusinovský do Olomouce a r do Brna jezuity. Jeho přičiněním byla později jezuitská kolej v Olomouci povýšena na akademii. Papeţ Řehoř XIII. r biskupův plán schválila císař Maxmilián udělil koleji promoční právo. Přednášky na této dvoufakultní akademii byly zahájeny r Z prvních profesorů vynikli Baltazar Hostounský, Václav Šturm a Ondřej Pěšín. Jezuité se biskupovi dobře odvděčili, neboť mu zajistili schopný kněţský dorost a zřízením šlechtického konviktu získali pro církev i šlechtický dorost a tím v budoucnosti oporu ve veřejném ţivotě. Přes velké obtíţe dosáhl biskup Prusinvský i toho, na čem papeţi velmi záleţelo: r 1568 uspořádal diecézní synodu v Olomouci. Shromáţdilo se tu na 250 kněţí pod vedením jezuitů a za předsednictvím biskupa. Synodální ustanovení měla pro církevní obnovu Moravy základní význam.

6 Biskup Stanislav Pavlovský / /: Po předčasné smrti Viléma Prusinovského se vystřídali v Olomouci rychle za sebou Jan Grodecký, Tomáš Albín a Jan Mezoun, aniţ mohli rozvinout pozoruhodnější činnost. Teprve biskup Stanislav Pavlovský mohl pokračovat v rekatolizačních snahách Viléma Prusinovského. Moravští jezuité přes počáteční obtíţe pracovali tak úspěšně, ţe svým vlivem zasáhli i zahraničí. R.1581 byl v Olomouci zřízen papeţský seminář, zvaný Collegium Nordicum, v němţ studovali ţáci ze severní a východní Evropy v počtu padesát, aby pak působili ve své vlasti jako misionáři. Byla to myšlenka italského jezuity Antonína Possevina, který pracoval jako misionář a vyslanec ve Švédsku a na dvoře cara Ivana Hrozného. V semináři studovalo vţdy i několik Moravanů, kteří měli na farách vystřídat starší nespolehlivé duchovenstvo. V moravské šlechtě získali jezuité několik mocných příznivců v čele s Vratislavem z Pernštejna a rodem Berků z Dubé a mohli potom alespoň na jejich panstvích rozvinout rekatolizační činnost. Pavlovský posiloval postupně pozice katolíků v zemi. Jeho vytrvalost přinášela drobné, ale četné a trvalé úspěchy a byla více na místě neţ otevřený boj, který by stmelil moravské luterány k obraně. V letech konal generální vizitaci kněţstva po celé diecézi, aby zajistil poměry v kněţstvu. Vůči nekatolickým stavům biskup Pavlovský otevřeně nepřátelsky nevystupoval. Mezi moravskou šlechtou neměl tolik opory jako praţští arcibiskupové v české šlechtě, a věřil proto v úspěch vytrvalé usilovné práce neţ v nerovný boj s většinou. Kde mohl, podporoval kandidaturu katolických pánů na zemské úřady. I v práci o povznesení úrovně kněţstva se mu dařilo. R mohl opět svolat synodu moravského kněţstva a vyhlásit na ní tridentské dekrety. R zavedl gregoriánský kalendář. Kardinál František Ditrichštejn/ /: Za rok po smrti biskupa Pavlovského byl zvolen za jeho nástupce devětadvacetiletý František Ditrichštejn, krátce předtím jiţ jmenovaný kardinálem. Narodil se z matky Španělky v Madridu, kde dlel jeho otec Adam jako vyslanec císaře Maxmiliána. Vzdělal se u jezuitů v Praze a v Římě a hned po nastoupení na biskupský stolec se jal horlivě pracovat pro obnovu katolictví. Velmi mu pomáhalo, ţe jeho předchůdci byla obnovena kníţecí práva, neboť tím se stal první osobou na Moravě. Hned po intronizace si vymohl od papeţe právo vizitovat všechny moravské kláštery a povznést tak tyto bývalé bašty katolicismu. Dával také dobrý příklad horlivou výpomocí v pastoraci. Za tím účelem se pilně učil česky. Politicky vystoupil po r Prosadil, ţe do zemského soudu smí být přijat jenom ten, kdo sloţí katolickou přísahu Matce Boţí a všem svatým. Téhoţ roku byly na jeho intervenci obsazeny městské rady v Olomouci a v Brně katolíky a r byli vypovězeni z královských měst moravských predikanti. Jihlava a Znojmo se však ubránily a v Opavě byl na kardinála spáchán atentát, který se však nezdařil. R zakázal Ditrichštejn podávat z kalicha, protoţe se za ním skrýval protestantismus. Rekatolizačním snahám však bránil nedostatek kněţstva, takţe nebylo moţné obsazovat fary katolickými faráři. Aby tomu odpomohl, vymohl si Ditrichštejn r u papeţe povolení na čas ţivota, aby mohl uţívat 15 alumnů papeţského semináře pro Moravu a sám vydrţoval na svůj náklad v olomouckém semináři také několik alumnů. Celkem jich bývalo Velkým úspěchem kardinálovým bylo ţe se r musel uchýlit do ústraní předák nekatolického moravského tábora Karel starší ze Ţerotína. Po míru libeňském, kdy Morava připadla Matyášovi /1608/, se poměry zhoršily. Moravský sněm zvolil moravským hejtmanem opět Ţerotína a k Matyášovi bylo vysláno poselství s ţádostí o potvrzení politických i náboţenských svobod. Čteme tam také větu: Poněvadž víra je dar Boží a nikdo k ní nemůže být nucen, aby tedy jeho Milost nás všechny i jednoho každého při víře zákona Božího a náboženství křesťanského bez překážek všelijakých zůstaviti a nás v tom ujistiti ráčil. Kardinál musel za změněných poměrů zahájit defenzivní politiku. Podařilo se aspoň to, ţe odpověď Matyášova na sněmu v Brně byla hodně neurčitá. Matyáš odpověděl vlídně, ţe

7 nechce stavů utiskovat pro náboţenství a ţe to nedovolí ani nikomu jinému. Postup rekatolizace se však ani potom nezastavil. Jestliţe r bylo na Moravě jen 70 katolických far, do r stoupl jejich počet na 280. Na rekatolizaci působil brzdivě nevyjasněný poměr olomouckého biskupství k praţskému arcibiskupství. Olomoučtí biskupové nechtěli ani slyšet o metropolitním právu praţského arcibiskupa a za metropolitu uznávali arcibiskupa mohučského jako před r I jinak byly mezi moravskými katolíky osobní rozpory. Ale v úsilí o vítězství katolicismu byli všichni jednotní. Katolická literární činnost: Do sluţeb rekatolizačních snah se postavilo i písemnictví.šlo o to, vyrovnat se úrovní svým odpůrcům ale hlavně vyvrátit jejich bludné názory. Václav Hájek z Libočan /+1553/: S jeho jménem je spjat počátek těchto snah. Pocházel z utrakvistiké rodiny, ale po studií v Ingoldstadtě konvertoval ke katolictví, stal se knězem a působil jako kazatel u sv. Tomáše a stal nakonec proboštem staroboleslavským. Na podnět katolických pánů napsal Kroniku českou. Shromáţdil bohatou látku z listin, z dějepisné literatury i z ústního podání, ale zpracoval ji tak, ţe mezery vyplnil svými výmysly. Hlavní váhu poloţil na český dávnověk, z něhoţ zachoval řadu starobylých pověstí, dobu husitskou probral stručně z katolického hlediska, ze své doby nepřináší mnoho zpráv. Kronika byla velmi oblíbenou lidovou četbou, ale způsobila mnoho zmatků. Tomáš Bavorovský z Bavorova /+1562/: V tehdejším ještě skromném katolickém literárním táboře je vedle Václava Hájka Tomáš Bavorovský. Od r byl farářem v Plzni, pak se stal děkanem kapituly u sv. Víta v Praze. Zároveň působil jako kazatel na dvoře pana Viléma z Roţmberka na Krumlově. Z těchto kázání vyšla r Postylla česká. Svědčí o tom, jak jadrně dovedl autor promluvit k duši a svědomé lidu, nešetřil mocných tohoto světa ani kněţstva. Zvláště kriticky hodnotil povrchnost domácího luterství. Okruh Václava Šturma: S příchodem jezuitů začíná v katolické literatuře převládat apologetický tón. Nejbystřejším apologetou té doby byl Václav Šturm/ /. Byl tuhým odpůrcem Jednoty bratrské, kterou pokládal za nejnebezpečnější pro katolicismus. Rozebral její nauku a ukázal rozpory v ní v několika pozoruhodných spisech. Nejobsáhlejší je Srovnání víry a učení Bratří starších. Nachází tyto rozpory v jejich učení: 1/ Sami činí to,co jiným mají za zlé, majíce jen sebe za dobré, svaté a bohabojné a jiné odsuzují. 2. v článcích víry mezi sebou nejsou jednotní a vzájemně se kaceřují. 3. sami se přiznávají k některým sektám a říkají, ţe se s nimi ve víře srovnávají, ale tyto sekty jsou navzájem nepřátelské a samy se srovnat nemohou. 4. učí mnohé články bludné a odporující katolické víře /o Nejsvětější Trojici, o církvi, o svátostech/ 5.učení bratrské je od jiných společností náboţenských i od českých králů odmítáno a odsouzeno. Bratří odpověděli jen nevěcnými nenávistným nadávkami. Druhým velkým dílem Šturmovým je Rozsouzení a bedlivé uváţení Velikého kancionálu od Bratří valdenských z r Jezuitský teolog si uvědomuje, ţe nesprávná nauka,obsaţená v písních můţe velmi ohrozit pravověrnost lidu. Zákulisí boje mezi Šturme a Bratrem Uberýnem osvětluje a charakter obou protivníků odhaluje jejich korespondence s praţským nakladatelem Jiřím Dačickým. Uberýn dostal do rukou Šturmovy Důvody, proto Dačickému píše, ţe napsal odpověď na Tlachy Šturmovy ale Šturem trubač se spokojiti nechce a vţdy vyskakuje, štěká, trhá a kousá a ţádá nakladatele o vytištění svého spisku. Dačický poslal tento list r Šturmovi do Krumlova, a ten mu odpověděl: Vy máte typografii svobodnou a svá privilegia...a víte, jak se v tom chovati máte. Mně jste vděk učinili, že jste mé knihy vytiskli. Budete-li odporné těm tisknouti, proti mně nic neučiníte, ani mě tím nerozhněváte, ať to je cokoliv. Tím ten jistý člověk více rozum svůj ukáže. Vidím, že se na mne velice hněvá a zuřivých sov užívá, ale já se na něho ani žádného z nich hněvati

8 nebudu, nýbrž rád ty odpovědi jeho přečtu. Neboť oni již tím svým ohlášením a tou hanebnou písní, kterou jsou teď proti mně složili, všechnu cestu k rozumnému a důvodnému odpovídání uzavřeli...tu věrnost, kterou bych já od Vás žádal, máte každému zachovati. Neb, budeme-li pěkně, pokojně, důvodně proti sobě psáti, k poznání pravdy přijdeme. Zváţíme-li práci českých katolických teologů 2. pol. 16. stol. a prvních let následujícího století, můţeme říci, ţe tito katoličtí apologeti a polemikové v boji o duši českého člověka zvítězili uţ před třicetiletou válkou a ţe ideově rekatolizace v českých zemích byla hotova jiţ přede Bílou horou.

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století

Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století Vytvořila PhDr. Jana

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Historie české správy Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Počátky hradeckého školství

Počátky hradeckého školství Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

XII. České církevní dějiny 15.stol. od husitské revoluce do příchodu reformace katolíci - utrakvisté jednota bratrská

XII. České církevní dějiny 15.stol. od husitské revoluce do příchodu reformace katolíci - utrakvisté jednota bratrská XII. České církevní dějiny 15.stol. od husitské revoluce do příchodu reformace katolíci - utrakvisté jednota bratrská Pozice strany podjednou a podobojí: Protoţe se husitům nepodařilo prosadit kalich v

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 1. září 1996 Ve Fryštáku u Zlína otevřen Dům Ignáce Stuchlého Salesiánské centrum pastorace mládeže. 2. září 1822 Narozen Josef Antonín Šrůtek, katolický

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

XI.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Tridentský koncil a reforma církve, nové řeholní řády, církev po Tridentském koncilu

XI.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Tridentský koncil a reforma církve, nové řeholní řády, církev po Tridentském koncilu XI.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Tridentský koncil a reforma církve, nové řeholní řády, církev po Tridentském koncilu Tridentský koncil /1545-1563/ Volání po reformě se v 15. a v 16. stol.ozývalo stále hlasitěji.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století

Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století Eduard Kelley 1555 1597 Magistr Edward Kelley původním jménem Edward Talbot. Narozen ve Worcesteru v roce 1555 pravděpodobně 1.srpna. Dokonce krátce navštěvoval

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

BAROKO SPISOVATELÉ A JINDŘICHŮV HRADEC

BAROKO SPISOVATELÉ A JINDŘICHŮV HRADEC Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec BAROKO SPISOVATELÉ A JINDŘICHŮV HRADEC Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZŠ Jindřichův Hradec I,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Gabriela Ilyková a Van Ngo Thi Thuy

Gabriela Ilyková a Van Ngo Thi Thuy EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ SVATÉ PATRONKY Gabriela Ilyková a Van Ngo Thi Thuy EVROPA I EVROPANÉ V DOBRÉM A VE ZLÉM (DEFINICE EVROPSKÉ KULTURY) Mapa Evropy Vlajka Evropské unie Evropa je sloţena z mnoha rozdílných

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

FRANTIŠEK KARDINAL DIETRICHSTEIN A JEHO VZTAHY K ŘÍMSKÉ KURII

FRANTIŠEK KARDINAL DIETRICHSTEIN A JEHO VZTAHY K ŘÍMSKÉ KURII FRANTIŠEK KARDINAL DIETRICHSTEIN A JEHO VZTAHY K ŘÍMSKÉ KURII Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve Tomáš Parma II Matice moravská Brno 2011 8 Obsah Úvodem 14 ČÁST PRVNÍ:

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více