S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a, R u m b u r k F r a n t i š k a N o h y 6 Příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a, R u m b u r k F r a n t i š k a N o h y 6 Příspěvková organizace www.sestrazs.cz"

Transkript

1 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a, R u m b u r k F r a n t i š k a N o h y 6 Příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 V Rumburku dne 30. října 2008

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Střední zdravotnická škola, Rumburk Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 UČEBNÍ DOKUMENTY... 4 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 5 ŠKOLNÍ JÍDELNA... 6 DOMOV MLÁDEŢE... 6 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLY... 9 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDALE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDALE O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ŠKOLY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY

3 Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel školy: Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková organizace Františka Nohy 6, Rumburk Ústecký kraj, Velká hradební 48, Ústí nad Labem IČO: PaedDr., Bc. Milan Jirsák Zástupce statutárního orgánu Učitel řídící provoz praktického vyučování Hospodářka školy provozní úsek Vedoucí vychovatelka Domov mládeže Vedoucí stravování Školní jídelna Bc. Blanka Krejzová Bc. Dana Pokorná Jiřina Nekolová Ivana Valíková Lenka Farská Kontakt na zařízení: Telefon: , fax ředitel zástupce statut. orgánu Pracovník pro informace: hospodářka školy Jiřina Nekolová Datum založení školy: jaro 1949 Datum zařazení do sítě: 31. května 1996 Datum vydání poslední zřizovací listiny: 28. listopadu 2001 Součásti školy: škola kapacita: 270 žáků domov mládeže 90 ubytovaných školní jídelna 300 jídel Školská rada byla ustavena Zřizovací listinou školské rady ke dni usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/13R/2005 ze dne Ve školním roce 2005/2006 byli doplněni členové a školská rada zahájila svoji činnost. Ke dni ukončí svoji činnost sloučení škol. 3

4 UČEBNÍ DOKUMENTY Kmenový obor: 5341 M Ošetřovatelství M/007 Zdravotnický asistent Platnost: denní a dálkové studium od Obor H/002 Ošetřovatel nebyl ve školním roce 2007/2008 vyučován pro malý zájem ze strany vycházejících žáků ze ZŠ. V dalším školním roce bude nábor zaměřen tak, aby byly informace o tomto oboru přeneseny do všech základních škol regionu. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ve školním roce 2007/2008 bylo vzděláváno v těchto studijních oborech: M/007 Zdravotnický asistent 1., 2.,3. a 4. ročník denního studia 1., 3. ročník dálkového studia Počty tříd a žáků v jednotlivých formách studia k Počet tříd denního studia 8 Z toho tříd se středoškolským vzděláním s maturitou 8 Počet žáků denního studia 182 Z toho žáků se středoškolským vzděláním s maturitou 182 Počet tříd dálkového studia 2 Z toho tříd se středoškolským vzděláním s maturitou 2 Počet žáků dálkového studia 30 Z toho žáků se středoškolským vzděláním s maturitou 30 Celkový počet žáků k

5 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Interní pracovníci školy Počet interních pracovníků školy fyzicky 40 Počet interních pedagogů (učitelé+vychovatelé) - fyzicky 26+4 Počet interních nepedagogických pracovníků fyzicky 10 Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují podmínky 3 odst. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, jsou pravidelně upozorňováni na důsledky jeho nedodržení. Vedení školy musí tuto problematiku řešit uţ od následujícího školního roku. V současné době tři učitelky odborných předmětů studují bakalářská studia. Výrazný nedostatek shledávám v nabídce magisterských studií pro učitelky odborných předmětů. V současné době je prakticky nemožné tato studia navštěvovat. V novém školním roce otevře VSZaSP, Sv. Alžbety, Bratislava toto studium. Umožníme co nejvíce zájemkyním toto studium navštěvovat. Externí pracovníci školy - školní rok Počet externích pedagogických pracovníků školy - fyzicky 2 Počet externích pedagogických pracovníků - přepočteno 0,45 Počet externích nepedagogických pracovníků - fyzicky 1 Počet externích nepedagogických pracovníků - přepočteno 0,19 Na škole vyučovali 2 externí učitelé lékaři. Odučili 6 hodin týdně, což představuje 0,285 úvazku. Počet externích pedagogických pracovníků opět klesl, protože v oboru vzdělávání Zdravotnický asistent zajišťují výuku převážně interní učitelé. Lékaři zajišťují výuku odborných předmětů u oboru vzdělávání Zdravotnický asistent v těchto předmětech: Základy epidemiologie a hygieny, Klinika chorobných změn a Vybrané kapitoly z klinických oborů 5

6 ŠKOLNÍ JÍDELNA Kapacita školní jídelny 300 Celkový počet vydaných obědů za školní rok Počet obědů pro žáky a zaměstnance škol Počet obědů v doplňkové činnosti Celodenně bylo stravováno 60 ubytovaných na DM 5 jídel denně. Proto celkový počet uvařených jídel je značně vyšší. Tyto údaje nejsou v tabulce zahrnuty, protoţe výkaznictví s nimi nepočítá. Počet zaměstnanců školní jídelny - fyzicky 6 Počet zaměstnanců školní jídelny - přepočteno 6 Školní jídelna zajišťuje stravování i pro ţáky středních škol Gymnázium Rumburk, Obchodní akademie Rumburk. V závodním stravování naši jídelnu navštěvují zaměstnanci a důchodci SZdŠ, OA, G, Speciální základní školy, Domu dětí. V doplňkové činnost viz ţivnostenský list- Hostinská činnost - poskytuje sluţby zaměstnancům celé řady organizací města Rumburku. Celkově se tak denní průměr uvařených obědů pohybuje okolo 230. DOMOV MLÁDEŽE Ubytovací kapacita domova mládeže 90 Počet výchovných skupin 4 Počet ubytovaných žáků 67 Počet vychovatelek fyzicky 4 Počet vychovatelek přepočteno 3,5 6

7 Počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací 4 Počet nepedagogických pracovníků - fyzicky 2 Počet nepedagogických pracovníků - přepočteno 1,5 Externí pracovník údržbář (přepočtený počet) 0,5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků na DM Počet účastníků akce jednodenní 3 Počet účastníků akce vícedenní 1 Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. akce 0 Na Domově mládeţe jsou ubytovány i ţákyně Obchodní akademie Rumburk. Od 1. ledna 2008 jsou zde i chlapci ze Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie, Rumburk. Došlo k optimalizaci ubytování na středních školách v Rumburku a SOŠMGP uzavřela DM na Jiříkovské ulici. Akce pořádané na Domově mládeže: Září - Nabídka zájmových krouţku na DM ( aerobic, sport. hry, esperanto, francouzština, ruština, pěstitelský, výtvarný) 12 děvčat nabídka zájmových krouţků mimo DM (volejbal, posilovna, bazén, bruslení, divadelní, atletika, ZUŠ, keramika, angličtina, němčina) prohlídka města, návštěva knihovny Říjen - batikování - bowling beseda hygienické návyky, kosmetika, líčení, návštěva vybraných krouţků Listopad - beseda drogové závislosti, test M. Lhotáková - zájmové krouţky dle nabídky - výroba svíček Prosinec vánoční besídka výchovných skupin s vychovatelkou, program si připravují všichni z DM - slavnostní vánoční večeře účastní se celý DM - soutěţ o nejlépe vyzdobený pokoj, předání cen - pečení vánočního cukroví - 1.ročník Leden - turnaj ve stolním tenise - sáňkování - psychohry - společenské hry 7

8 Únor - individuální přístup k problémovým ţákyním - beseda historie a současnost města Rumburku Březen - jarní úklid okolí DM celý DM - 51 děvčat - beseda společenské chování 1. ročník 17 děvčat Duben - velikonoční výzdoba celý DM - soutěţ o nejlépe vyzdobený pokoj - malování kraslic + výroba vel.dekorací 1.a 2. ročník velikonoční tradice beseda Květen - vycházka s posezením u táboráku - nácvik aerobiku na soutěţ Červen - individuální rozloučení ve skupinách se školním rokem - výlety výchovných skupin - celoroční hodnocení dívek, pochvaly, odměny Sdružení rodičů a přátel školy samostatný právní subjekt Pracuje při škole od roku Výbor je veden předsedou, který není zaměstnancem školy. Ekonomický chod zajišťují další dvě pracovnice. Ostatní členové jsou zástupci rodičů ţáků ze všech tříd denního studia. Jejich ekonomické hospodaření je zcela nezávislé na hospodaření školy. Organizace pracuje velmi dobře. Příspěvky od rodičů a sponzorů jsou vydatnou podporou při různých aktivitách školy - odborné exkurse, LVK, sportovní akce, mimoškolní činnosti i na Domově mládeţe a podobně. Farní charita Rumburk Prostřednictvím této organizace zajišťují naše ţákyně asistenční sluţbu rodinám s postiţenými dětmi ve spolupráci se Speciálním centrem Rumburk. Celkem čtyři ţákyně se po vyučování věnují v rodinách těmto dětem. Tato činnost je značně ceněna i veřejností nejen Rumburku, ale i dalších obcí. Centrum celoživotního vzdělávání V součinnosti se SZdŠ Děčín realizujeme programy, které mají společné téma Poskytování první pomoci. 8

9 Výstupem pro absolventy je osvědčení o absolvování kurzu. Ve čtyřech kurzech První pomoci bylo proškoleno 45 účastníků. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLY Obor vzdělávání Zdravotnický asistent poprvé maturoval na naší škole. Tato změna je připravována v souvislosti vstupu ČR do EU. Téměř všichni absolventi pokračují v dalším studiu VOŠ a bakalářských programů Výrazně se snížil počet externích učitelů lékařů. Proto škola ve volitelných předmětech zařadila předměty s náplní: Klinika chorobných změn Vybrané kapitoly z klinických oborů Byla posílena výuka cizích jazyků zavedením předmětu Odborná konverzace v německém a anglickém jazyku. Vytvoří se podmínky pro společné části maturitní zkoušky, jejíž účinnost byla o dva roky odložena. Naše škola se ve školním roce 2007/2008 zúčastnila maturity nanečisto. Šlo hlavně o to, aby se učitelé seznámili s celkovou problematikou a aby se pedagogové seznámili s organizací celého projektu. I v tomto školním roce našli absolventi uplatnění na trhu práce! Mnoho ţáků pokračuje ve studiu na VOŠ v rámci celé republiky. Spolupráce s místní nemocnicí a jejím vedením je v posledním roce na velmi dobré úrovni. Odborná praxe vyučování odborného předmětu ošetřování nemocných Přehled pracovišť: Lužická nemocnice Rumburk Na těchto pracovištích jsou bez problémů umístěni všichni ţáci 3. a 4. ročníků. Odborná praxe třetích ročníků V červnu, v závěru třetího ročníku, vykonávají ţáci odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních. V tomto školním roce to byly: Přehled pracovišť: 1) 1. zdravotní Rumburk a.s Luţická nemocnice 2) NsP Česká Lípa 3) Nemocnice Liberec 4) Nemocnice Děčín 9

10 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení do denního studia: Do prvního kola se přihlásilo 29 uchazečů, bylo přijato 28 Druhého kola se zúčastnili 3 uchazeči, byli přijati 3 Přijímací řízení do dálkového studia: Celkem se přihlásilo 8 uchazečů. 1. ročník nebude otevřen. Přihlášení denní studium 1. kolo stř. vzděl. s mat kolo stř. vzděl. s mat. 3 Přijatí do denního studia 1. ročníku 1. kolo stř. vzděl. s mat kolo stř. vzděl. s mat. 0 Skutečně nastoupilo 29 Přestoupilo do 1. roč. z jiné školy 0 Povoleno opakování 1. ročníku 2 Dálkové studium Přijatí uchazeči 0 Nastoupilo k do studia 0 Odvolání k přijetí 1. kolo odvolání celkem 0 2. kolo odvolání celkem 0 1. kolo přijatí autoremedura 0 2. kolo přijatí autoremedura 0 1. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 2. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 Kriteria pro přijetí ke studiu: Ti absolventi základních škol, kteří se rozhodnou pro denní čtyřleté studium oboru Zdravotnický asistent a mají studijní průměr za všechna klasifikační období 8. a 9. třídy ZŠ do 1,50, nevykonávají přijímací zkoušky. 10

11 Dále přijímací zkoušky nevykonávají ti žáci, kteří mají studijní průměr za všechna klasifikační období 8. a 9. třídy ZŠ do průměru 2,0. Za tato klasifikační období nesmí být žádný předmět hodnocen známkou dostatečně. Ti, kteří nesplňují tato kriteria přijetí bez přijímacích zkoušek, vykonávají přijímací zkoušky z českého jazyka - písemný test max. 60 bodů, biologie - písemný test max. 30 bodů. Dále uchazeč při ústním pohovoru prokáže všeobecné znalosti max. 30 bodů. Pro přijetí ke studiu v prvním kole je třeba získat celkem 80 bodů. Je to součet bodů stanovených za prospěch ze základní školy za tři klasifikační období ( 2x osmá a 1x devátá třída ) z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a průměrného prospěchu max. 138 bodů + body za přijímací zkoušky max. 120 bodů. Uchazeč tedy může získat max. 258 bodů (v případě, že všechny součásti přijímacího řízení jsou hodnoceny známkou výborně a získá max. počet bodů v jednotlivých zkouškách). Pro přijetí ke studiu v druhém kole je třeba získat celkem 50 bodů - koná se jen ústní pohovor a přičítají se body za prospěch ze základní školy. Přihlášky ke studiu se podávají podle platné vyhlášky. Každý uchazeč musí doložit způsobilost k výkonu povolání (lékařské potvrzení na přihlášce). Do dálkového studia při zaměstnání oboru Zdravotnický asistent probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Podmínkou otevření 1. ročníku je dostatečný počet uchazečů (25-30 přihlášek). To nebylo naplněno, a tak se 1. ročník neotevřel. Přijímací řízení probíhalo do ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch denní forma studia 1. pololetí Počet žáků stř. vzděl. s maturitou 229 Z toho prospělo s vyznamenáním 15 Z toho prospělo 165 Z toho neprospělo 33 Z toho ostatní odložená klasifikace 16 11

12 2.pololetí Počet žáků stř. vzděl. s maturitou 212 Z toho prospělo s vyznamenáním 33 Z toho prospělo 168 Z toho neprospělo 11 Z toho ostatní odložená klasifikace 0 Hodnocení chování 1. pololetí I. pololetí 2. stupeň chování 1 3. stupeň chování 0 podmíněné vyloučení 2 vyloučení 0 II. pololetí 2. stupeň chování 0 stupeň chování 0 podmíněné vyloučení 1 vyloučení 0 Docházka žáků Zameškané hodiny celkem 1. pololetí Z toho neomluvených hodin 286 Zameškané hodiny celkem 2. pololetí Z toho neomluvených hodin 17 Účast žáků na přehlídkách a soutěžích Účastníci školní kolo 63 Účastníci okresní kolo 17 Účastníci oblastní kolo 2 Účastníci ústřední kolo 6 Skladba žáků u maturitní zkoušky Počet žáků konajících poprvé MZ 48 Z toho prospělo s vyznamenáním 17 Z toho prospělo 25 Z toho neprospělo 6 12

13 Počet žáků konajících opravnou MZ 1 Z toho prospělo s vyznamenáním 0 Z toho prospělo 0 Z toho neprospělo 1 Maturitní zkoušky oboru vzdělávání Zdravotnický asistent byly na velmi dobré úrovni. Celé maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Průběh maturitních zkoušek je dokumentován v zápisech tří zkušebních komisí. Předsedové komisí byli jmenováni zřizovatelem školy, tedy orgány Krajského úřadu Ústí nad Labem. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 0d vstoupil v platnost zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Všichni pedagogičtí pracovníci byli upozorněni a znění tohoto zákona a na důsledky vyplývající z jeho nedodrţení. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet účastníků akce jednodenní 37 Počet účastníků akce vícedenní 4 Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce 0 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Údaje o významných mimoškolních aktivitách 1. PEER PROGRAM 2. Prevence rakoviny prsu 3. přednášky o První pomoci na ZŠ a SOŠ 4. účast na Burzách středních škol 5. účast na předmětových komisích v rámci AŘSZŠ 6. tematické besedy pro dívky základních škol 13

14 Podrobné informace jsou součástí tištěné přílohy VZ Významné mimoškolní aktivity žáků: Srdíčkový den beseda pro první ročníky S Tebou o Tobě přednáška MUDr. Radima Uzla v DK Rumburk exkurze výstava těl Plastinárium (SRN) první pomoc pro ZŠ Varnsdorf výstava těl BODIES Praha první pomoc pro ZŠ Rybniště - prosinec 2007 školní kolo matematické soutěţe Nekuřácký den - prosinec 2007 série Mikulášských a Vánočních besídek pro nemocnici, mateřské školy, domovy důchodců - prosinec 2007 zajištění sbírky nadace EURONISA pozvedněte slabé Mikulášský turnaj v odbíjené v Děčíně turnaj Basketbal Mania a vánoční besídky pro děti z MŠ - Leden a únor 2008 dva maturitní plesy školy pořad s F.R. Čechem v DK Rumburk první pomoc pro ZŠ Staré Křečany Psychologické dny školní kolo akce pro děti z MŠ Jak se nebát nemocnice seminář Zdravý úsměv na VOŠ v Ústí nad Labem florbalový turnaj středních zdravotnických škol v Děčíně účast ve školním kole soutěţe Matematický Klokan účast ne celostátním kole Matematického Klokana v Děčíně beseda s reţisérem Z. Troškou a přednáška zástupce Městské policie Rbk o soc. pat. jevech odborná exkurze ÚSP Vilémov první pomoc pro mladé zdravotníky ZŠ Tyršova Rumburk přednáška SEX, AIDS A VZTAHY exkurze do hospicu a představení v ND Praha exkurze Dům světla Praha Květinový den exkurze do nemocnice Sebnitz zajištění akce PP pro ZŠ Varnsdorfu exkurze ÚSP Chomutov exkurze do DD, ZOO a botanické zahrady v Liberci - květen a červen 2008 akce pro MŠ v rámci projektu Zdravý úsměv pomoc při akci integrovaného záchranného systému Rbk Sportovní den školy Podrobný popis těchto akcí je u vedení školy. 14

15 ÚDAJE O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ŠKOLY V jarních měsících bylo zahájeno jednání a vytváří se podmínky pro spolupráci s Johanniter- Unfall-Hilfe e.v., Zemský svaz Sasko, SRN, na projektu s názvem: Johanniterhaus Seifhennersdorf. V rámci německé politiky zaměstnanosti je moţné českým studentům v příhraničí umoţnit absolvování části praktického vyučování a tím obstát jak na českém, tak na mezinárodním trhu práce. Tato jednání probíhala i nadále ve školním roce 2007/2008. Konkrétní výsledky lze sledovat na www stránkách školy coţ jsou nové www sloučených škol. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchovný poradce ing. Jaroslav Melichar a Bc. Jitka Čapíková, která je zároveň metodik PRIPRE. Oblast výchovného poradenství Hlavní pozornost byla zaměřena na oblasti: - pomoc ţákům se specifickými vývojovými poruchami učení ve spolupráci s pobočkou PPP v Rumburku - spolupráci při řešení výchovných problémů s třídními učiteli, vedoucí vychovatelkou a školní metodičkou PP - propagaci školy na burzách středních škol (Rumburk, Česká Lípa, Děčín a Liberec, Nový Bor a Česká Kamenice) a na vybraných základních školách regionu; - seznámení studentů s moţnostmi studia na VŠ, VOŠ zdravotnických i jiných pomoc při vyplňování přihlášek - další oblasti činnosti dle plánu práce VP - spolupráce s IPS Úřadu práce, pobočka Rumburk Výchovný poradce vede funkční evidenci a dokumentaci této problematiky. Oblast metodika primární prevence a sociálně patologických jevů V oblasti MPP pracuje Bc. Jitka Čapíková. Věnuje této oblasti značnou pozornost. Výsledky této práce se projevují nejen ve školské oblasti základních a středních škol, ale i mezi občany Šluknovského výběţku. Celá problematika je zdokumentována a uloţena u MPP. 15

16 Údaje o žácích se specifickými poruchami: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 15 Na škole není integrovaný žádný postižený žák Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2006/2007 : Počty účastníků : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Lyţařské přebory Přebor ve volejbalu a basketbalu Olympijský den Matematická soutěţ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : dubna 2008 Předmět inspekční činnosti: 1. Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb.., o školním, předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 185 odst. 1 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů Závěry inspekce jsou uvedeny v Inspekční zprávě č.j. ČŠI 01096/ Je třeba dodržovat zákonné termíny pro vlastní hodnocení školy. Tato inspekční zpráva byla předána Školské radě SZdŠ Rumburk. Všechny dokumenty spojené s inspekcí jsou na vedení školy. 16

17 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY viz příloha Hospodaření školy probíhá v souladu s platnými předpisy. Výsledky pololetní uzávěrky jsou patrny z přílohy. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY V tomto školním roce poprvé maturovali ţáci oboru vzdělávání M/007 Zdravotnický asistent. Domníváme se, ţe jejich uplatnění na trhu práce bude téţ velmi dobré. Přesto drtivá většina pokračuje ve studiu v oborech vzdělávání na VOŠ a v Bc. programech. V uplynulém školním roce se dařilo splnit stanovené cíle. Děkuji touto cestou všem mým zástupcům, spolupracovníkům a zaměstnancům školy. Datum zpracování zprávy : Datum projednání na poradě pracovníků školy : Datum schválení školskou radou:.. PaedDr., Bc. Milan Jirsák ředitel školy Razítko školy PŘÍLOHY Výkaz zisku a ztrát hospodaření školy Vyhodnocení realizace školní preventivní strategie 17

18 18

19 19

20 VYHODNOCENÍ REALIZACE ŠPS na školách okresu Děčín školní rok: 2007/2008 Škola: Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace... Adresa: Františka Nohy 6, Rumburk Školní metodik prevence: Bc. Jitka Čapíková... 1) Na realizaci Školní preventivní strategie se z pedagogických pracovníků podílejí (stačí specifikovat aprobací nebo funkcí): Na ŠPS se podílí Čapíková (školní preventista) Rusínová (vyučující CJL, ESV, OBN) Melichar (výchovný poradce) odborné učitelky učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů Jakým způsobem se podílí (rozdělení kompetencí) - zajištění přednášek a besed na téma SPJ - zajištění odborných přednášek - zhotovení nástěnek na téma SPJ - onkologická prevence rakoviny prsu - Jak o sebe pečovat v době menstruace - Mikulášská nadílka pro děti - Vánoční akademie pro seniory - charitativní činnost Chytrá horákyně a Josífek - návštěva divadla a kina - spolupráce s PPP Rumburk při řešení kázeň. a rodin. problémů, -koordinace péče o ţáky se specifickými poruchami učení - školící akce poskytování první pomoci - zajištění odborných přednášek - zhotovení nástěnek - zajištění odbor. exkurzí a kultur. akcí - Jak se nebát nemocnice - veřejně charitativní akce a sbírky - školní výlety - příprava maturitních plesů - Psychologický den - Projekt Zdravý zoubek - olympiády v matematice, ve sportu a v cizích jazycích - exkurze (nemocnice) - sportovní akce 20

21 2) Funguje na vaší škole (ve vašem školském zařízení) preventivní tým? Tzn. tým pracovníků, kteří se pravidelně scházejí za účelem systematické koordinace prevence na škole? (pozn.: pojetí PhDr. Vrbkové a Mgr. Brauna) Ne 3) Témata specifické prevence sociálně patologických jevů aplikovaná v běžné školní výuce: Téma Zásady správného zdrav. stylu Prevence soc. patologických jevů Prevence sex. přenosných nemocí Učební předmět Ošetřovatelství (OSE), Psychologie a pedagogika( PSP), Chemie (CHE) Dermatologie, Estetická výchova (ESV), Somatologie (SOM), Biologie (BIO), Tělesná výchova (TEV), Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (VZV), Epidemiologie a hygiena První pomoc (PRP), Klinická propedeutika (KLP) 4) Doprovodné formy vzdělávání specifické prevence sociálně patologických jevů: Název akce Forma (přednáška, beseda, atd.) Charakteristika Počet akcí Počet zúčastněných žáků Zdravý zoubek Přednášky a besedy mezilidské vztahy, zájem o druhé, prevence SPJ 28 8 Sportovní akce Soutěţe, olympiáda, kursy Mezilidské vztahy Odborné exkurze spojené s kulturní akcí Přednášky, besedy prohlídky Mezilidské vztahy Veřejně charit. sbírky (Srdíčk. den, Květinový den, Pozvedněte slabé) Mezilidské vztahy prevence onkologického onemocnění Sex, AIDS a vztahy Drogová prevence Přednášky, besedy Mezilidské vztahy Mezinár. nekuřácký den Osvěta Mezilidské vztahy prevence onkol. onemocnění

22 Návštěva kina, divadla, knihovny Filmy, představení přednášky mezilidské vztahy, zájem o druhé Kulturní akce (Mikuláš, vánoční akademie) Přednášky, beseda mezilidské vztahy, zájem o druhé 3 64 Jak se nebát nemocnice Osvěta, přednáš. Beseda pro MŠ mezilidské vztahy, zájem o druhé 1 23 Chytrá horákyně Návštěva rodiny mezilidské vztahy, zájem o druhé 1 7 Odborné přednášky Beseda, přednáška mezilidské vztahy, zájem o druhé, prevence SPJ Psychologický den Beseda, přednáška mezilidské vztahy,zájem o druhé, prevence SPJ 2 17 Krouţky na DM, Společné akce na DM Onkol.prevence rakoviny prsu Beseda, přednáška Beseda, přednáška mezilidské vztahy,zájem o druhé, prevnce onkol.onem. mezilidské vztahy, zájem o druhé 27 5 cca Školící akce v první pomoci přednášky mezilidské vztahy, zájem o druhé 4 52 S tebou o tobě Beseda, přednáška mezilidské vztahy,zájem o druhé, prevnce onkol.onem Olympiády v cizích jazycích, matematice Přírodovědný klokan mezilidské vztahy, zájem o druhé mezilidské vztahy, zájem o druhé 2 49 Školní výlet Příprava maturitních plesů mezilidské vztahy, zájem o druhé

23 5) Uplatňujete v rámci učebních předmětů nebo výjezdů se žáky/studenty sociálněpsychologické hry? Učební předmět OSE, OSE cvičení, PSP, PSP cvičení, OBN, ESV, VZV, První pomoc Téma sociálně-psychologického výcviku prevence soc. patol. jevů, prevence sex. přenosných chorob Specifikace výjezdu Téma sociálně-psychologického výcviku 6) Probíhá na vaší škole (školském zařízení) v rámci prevence sociálně patologických jevů spolupráce s rodiči (předávání letáků, informací o sociálně patologických jevech, atp.)? na třídních schůzkách rozdávání letáčků, upozornění na moţnost přednášek (návštěva rodičů) individuálně - rozhovory s výchovným poradcem, preventivou, třídním učitelem, ostatními pedagogy... 7) Instituce, se kterými v rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracujete: Název instituce ACET p. Pabián Teen Challenge Šluknov Farní charita Rumburk Zdravotnická zařízení K centrum Městská policie PPP Rumburk Forma spolupráce -přednášky, besedy - přednášky, besedy - návštěvy v rodinách s postiţenými dětmi - přednášky, besedy, prohlídky - přednášky, besedy -přednášky, besedy 8) Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci prevence sociálně patologických jevů: Název vzd. akce Organizátor Lektor Počet zúčastněných 9) Účastní se vaše škola (školské zařízení) projektů, které podporují realizaci primární prevence (např. Zdravá škola, Kouření a já, Varianty při o. p. s. Člověk v tísni)? 23

24 Název projektu Charakteristika projektu Zdravý zoubek - zásady správného ţivot. stylu, zájem u druhé Srdíčkový a Květinový den, Pozvedněte slabé - zájem o druhé, prevence onkol. onemocnění Prevence rakoviny prsu - mezilidské vztahy, zájem o druhé Mezinárodní nekuřácký den Školící akce v první pomoci pro MŠ, ZŠ, gymnázia Mezinárodní nekuřácký den Chytrá horákyně, Josífek Jak se nebát nemocnice Psychologický den - zájem o druhé, prevence onkol. onemocnění - zájem o druhé, mezilidské vztahy -zájem o druhé, mezilidské vztahy -charitativní činnost -pro MŠ (prevence strachu, seznámení s výkony,..) - mezilidské vztahy, zájem o druhé 10) Finanční zabezpečení realizace prevence sociálně patologických jevů, zaškrtněte pro vás odpovídající variantu: Z běţného rozpočtu školy Sponzorské dary Způsoby finančního zabezpečení Příspěvky účastníků Získané dotace (vypište prosím zdroje) Jiné (vypište prosím jaké) NE NE NE NE NE Datum: 12. září Vyhotovil(a): Bc. Jitka Čapíková... Děkujeme za vyplnění. 24

25 ZHODNOCENÍ PŘEDNÁŠEK SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Přednášející : Bc. Jitka Čapíková Školní rok: SZdŠ Rumburk pro sestry LN 4 ţ SZdŠ Rumburk D 2. ročník 9 ţ SZdŠ Rumburk pro sestry LN 2 ţ SZdŠ Rumburk 1BZA 23 ţ SZdŠ Rumburk 1BZA 25 ţ DM - SOU Polygrafické 17 ţ Seminář pro sestry Harrachov cca 150 ţ ZŠ Edisonova VDF 28 ţ ZŠ Edisonova VDF sex. výchova 26 ţ. 25

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace F r a n t i š k a N o h y 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace F r a n t i š k a N o h y 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace. Františka Nohy 959/6

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace. Františka Nohy 959/6 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Rumburku dne 9. října 2015 Výroční

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková organizace. Adresa: Františka Nohy 6, 408 30 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková organizace. Adresa: Františka Nohy 6, 408 30 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková organizace Adresa: Františka Nohy 6, 408 30 Rumburk Identifikátor školy: 600

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více