S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a, R u m b u r k F r a n t i š k a N o h y 6 Příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a, R u m b u r k F r a n t i š k a N o h y 6 Příspěvková organizace www.sestrazs.cz"

Transkript

1 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a, R u m b u r k F r a n t i š k a N o h y 6 Příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 V Rumburku dne 30. října 2008

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Střední zdravotnická škola, Rumburk Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 UČEBNÍ DOKUMENTY... 4 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 5 ŠKOLNÍ JÍDELNA... 6 DOMOV MLÁDEŢE... 6 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLY... 9 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDALE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDALE O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ŠKOLY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY

3 Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel školy: Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková organizace Františka Nohy 6, Rumburk Ústecký kraj, Velká hradební 48, Ústí nad Labem IČO: PaedDr., Bc. Milan Jirsák Zástupce statutárního orgánu Učitel řídící provoz praktického vyučování Hospodářka školy provozní úsek Vedoucí vychovatelka Domov mládeže Vedoucí stravování Školní jídelna Bc. Blanka Krejzová Bc. Dana Pokorná Jiřina Nekolová Ivana Valíková Lenka Farská Kontakt na zařízení: Telefon: , fax ředitel zástupce statut. orgánu Pracovník pro informace: hospodářka školy Jiřina Nekolová Datum založení školy: jaro 1949 Datum zařazení do sítě: 31. května 1996 Datum vydání poslední zřizovací listiny: 28. listopadu 2001 Součásti školy: škola kapacita: 270 žáků domov mládeže 90 ubytovaných školní jídelna 300 jídel Školská rada byla ustavena Zřizovací listinou školské rady ke dni usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/13R/2005 ze dne Ve školním roce 2005/2006 byli doplněni členové a školská rada zahájila svoji činnost. Ke dni ukončí svoji činnost sloučení škol. 3

4 UČEBNÍ DOKUMENTY Kmenový obor: 5341 M Ošetřovatelství M/007 Zdravotnický asistent Platnost: denní a dálkové studium od Obor H/002 Ošetřovatel nebyl ve školním roce 2007/2008 vyučován pro malý zájem ze strany vycházejících žáků ze ZŠ. V dalším školním roce bude nábor zaměřen tak, aby byly informace o tomto oboru přeneseny do všech základních škol regionu. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ve školním roce 2007/2008 bylo vzděláváno v těchto studijních oborech: M/007 Zdravotnický asistent 1., 2.,3. a 4. ročník denního studia 1., 3. ročník dálkového studia Počty tříd a žáků v jednotlivých formách studia k Počet tříd denního studia 8 Z toho tříd se středoškolským vzděláním s maturitou 8 Počet žáků denního studia 182 Z toho žáků se středoškolským vzděláním s maturitou 182 Počet tříd dálkového studia 2 Z toho tříd se středoškolským vzděláním s maturitou 2 Počet žáků dálkového studia 30 Z toho žáků se středoškolským vzděláním s maturitou 30 Celkový počet žáků k

5 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Interní pracovníci školy Počet interních pracovníků školy fyzicky 40 Počet interních pedagogů (učitelé+vychovatelé) - fyzicky 26+4 Počet interních nepedagogických pracovníků fyzicky 10 Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují podmínky 3 odst. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, jsou pravidelně upozorňováni na důsledky jeho nedodržení. Vedení školy musí tuto problematiku řešit uţ od následujícího školního roku. V současné době tři učitelky odborných předmětů studují bakalářská studia. Výrazný nedostatek shledávám v nabídce magisterských studií pro učitelky odborných předmětů. V současné době je prakticky nemožné tato studia navštěvovat. V novém školním roce otevře VSZaSP, Sv. Alžbety, Bratislava toto studium. Umožníme co nejvíce zájemkyním toto studium navštěvovat. Externí pracovníci školy - školní rok Počet externích pedagogických pracovníků školy - fyzicky 2 Počet externích pedagogických pracovníků - přepočteno 0,45 Počet externích nepedagogických pracovníků - fyzicky 1 Počet externích nepedagogických pracovníků - přepočteno 0,19 Na škole vyučovali 2 externí učitelé lékaři. Odučili 6 hodin týdně, což představuje 0,285 úvazku. Počet externích pedagogických pracovníků opět klesl, protože v oboru vzdělávání Zdravotnický asistent zajišťují výuku převážně interní učitelé. Lékaři zajišťují výuku odborných předmětů u oboru vzdělávání Zdravotnický asistent v těchto předmětech: Základy epidemiologie a hygieny, Klinika chorobných změn a Vybrané kapitoly z klinických oborů 5

6 ŠKOLNÍ JÍDELNA Kapacita školní jídelny 300 Celkový počet vydaných obědů za školní rok Počet obědů pro žáky a zaměstnance škol Počet obědů v doplňkové činnosti Celodenně bylo stravováno 60 ubytovaných na DM 5 jídel denně. Proto celkový počet uvařených jídel je značně vyšší. Tyto údaje nejsou v tabulce zahrnuty, protoţe výkaznictví s nimi nepočítá. Počet zaměstnanců školní jídelny - fyzicky 6 Počet zaměstnanců školní jídelny - přepočteno 6 Školní jídelna zajišťuje stravování i pro ţáky středních škol Gymnázium Rumburk, Obchodní akademie Rumburk. V závodním stravování naši jídelnu navštěvují zaměstnanci a důchodci SZdŠ, OA, G, Speciální základní školy, Domu dětí. V doplňkové činnost viz ţivnostenský list- Hostinská činnost - poskytuje sluţby zaměstnancům celé řady organizací města Rumburku. Celkově se tak denní průměr uvařených obědů pohybuje okolo 230. DOMOV MLÁDEŽE Ubytovací kapacita domova mládeže 90 Počet výchovných skupin 4 Počet ubytovaných žáků 67 Počet vychovatelek fyzicky 4 Počet vychovatelek přepočteno 3,5 6

7 Počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací 4 Počet nepedagogických pracovníků - fyzicky 2 Počet nepedagogických pracovníků - přepočteno 1,5 Externí pracovník údržbář (přepočtený počet) 0,5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků na DM Počet účastníků akce jednodenní 3 Počet účastníků akce vícedenní 1 Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. akce 0 Na Domově mládeţe jsou ubytovány i ţákyně Obchodní akademie Rumburk. Od 1. ledna 2008 jsou zde i chlapci ze Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie, Rumburk. Došlo k optimalizaci ubytování na středních školách v Rumburku a SOŠMGP uzavřela DM na Jiříkovské ulici. Akce pořádané na Domově mládeže: Září - Nabídka zájmových krouţku na DM ( aerobic, sport. hry, esperanto, francouzština, ruština, pěstitelský, výtvarný) 12 děvčat nabídka zájmových krouţků mimo DM (volejbal, posilovna, bazén, bruslení, divadelní, atletika, ZUŠ, keramika, angličtina, němčina) prohlídka města, návštěva knihovny Říjen - batikování - bowling beseda hygienické návyky, kosmetika, líčení, návštěva vybraných krouţků Listopad - beseda drogové závislosti, test M. Lhotáková - zájmové krouţky dle nabídky - výroba svíček Prosinec vánoční besídka výchovných skupin s vychovatelkou, program si připravují všichni z DM - slavnostní vánoční večeře účastní se celý DM - soutěţ o nejlépe vyzdobený pokoj, předání cen - pečení vánočního cukroví - 1.ročník Leden - turnaj ve stolním tenise - sáňkování - psychohry - společenské hry 7

8 Únor - individuální přístup k problémovým ţákyním - beseda historie a současnost města Rumburku Březen - jarní úklid okolí DM celý DM - 51 děvčat - beseda společenské chování 1. ročník 17 děvčat Duben - velikonoční výzdoba celý DM - soutěţ o nejlépe vyzdobený pokoj - malování kraslic + výroba vel.dekorací 1.a 2. ročník velikonoční tradice beseda Květen - vycházka s posezením u táboráku - nácvik aerobiku na soutěţ Červen - individuální rozloučení ve skupinách se školním rokem - výlety výchovných skupin - celoroční hodnocení dívek, pochvaly, odměny Sdružení rodičů a přátel školy samostatný právní subjekt Pracuje při škole od roku Výbor je veden předsedou, který není zaměstnancem školy. Ekonomický chod zajišťují další dvě pracovnice. Ostatní členové jsou zástupci rodičů ţáků ze všech tříd denního studia. Jejich ekonomické hospodaření je zcela nezávislé na hospodaření školy. Organizace pracuje velmi dobře. Příspěvky od rodičů a sponzorů jsou vydatnou podporou při různých aktivitách školy - odborné exkurse, LVK, sportovní akce, mimoškolní činnosti i na Domově mládeţe a podobně. Farní charita Rumburk Prostřednictvím této organizace zajišťují naše ţákyně asistenční sluţbu rodinám s postiţenými dětmi ve spolupráci se Speciálním centrem Rumburk. Celkem čtyři ţákyně se po vyučování věnují v rodinách těmto dětem. Tato činnost je značně ceněna i veřejností nejen Rumburku, ale i dalších obcí. Centrum celoživotního vzdělávání V součinnosti se SZdŠ Děčín realizujeme programy, které mají společné téma Poskytování první pomoci. 8

9 Výstupem pro absolventy je osvědčení o absolvování kurzu. Ve čtyřech kurzech První pomoci bylo proškoleno 45 účastníků. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLY Obor vzdělávání Zdravotnický asistent poprvé maturoval na naší škole. Tato změna je připravována v souvislosti vstupu ČR do EU. Téměř všichni absolventi pokračují v dalším studiu VOŠ a bakalářských programů Výrazně se snížil počet externích učitelů lékařů. Proto škola ve volitelných předmětech zařadila předměty s náplní: Klinika chorobných změn Vybrané kapitoly z klinických oborů Byla posílena výuka cizích jazyků zavedením předmětu Odborná konverzace v německém a anglickém jazyku. Vytvoří se podmínky pro společné části maturitní zkoušky, jejíž účinnost byla o dva roky odložena. Naše škola se ve školním roce 2007/2008 zúčastnila maturity nanečisto. Šlo hlavně o to, aby se učitelé seznámili s celkovou problematikou a aby se pedagogové seznámili s organizací celého projektu. I v tomto školním roce našli absolventi uplatnění na trhu práce! Mnoho ţáků pokračuje ve studiu na VOŠ v rámci celé republiky. Spolupráce s místní nemocnicí a jejím vedením je v posledním roce na velmi dobré úrovni. Odborná praxe vyučování odborného předmětu ošetřování nemocných Přehled pracovišť: Lužická nemocnice Rumburk Na těchto pracovištích jsou bez problémů umístěni všichni ţáci 3. a 4. ročníků. Odborná praxe třetích ročníků V červnu, v závěru třetího ročníku, vykonávají ţáci odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních. V tomto školním roce to byly: Přehled pracovišť: 1) 1. zdravotní Rumburk a.s Luţická nemocnice 2) NsP Česká Lípa 3) Nemocnice Liberec 4) Nemocnice Děčín 9

10 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení do denního studia: Do prvního kola se přihlásilo 29 uchazečů, bylo přijato 28 Druhého kola se zúčastnili 3 uchazeči, byli přijati 3 Přijímací řízení do dálkového studia: Celkem se přihlásilo 8 uchazečů. 1. ročník nebude otevřen. Přihlášení denní studium 1. kolo stř. vzděl. s mat kolo stř. vzděl. s mat. 3 Přijatí do denního studia 1. ročníku 1. kolo stř. vzděl. s mat kolo stř. vzděl. s mat. 0 Skutečně nastoupilo 29 Přestoupilo do 1. roč. z jiné školy 0 Povoleno opakování 1. ročníku 2 Dálkové studium Přijatí uchazeči 0 Nastoupilo k do studia 0 Odvolání k přijetí 1. kolo odvolání celkem 0 2. kolo odvolání celkem 0 1. kolo přijatí autoremedura 0 2. kolo přijatí autoremedura 0 1. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 2. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 Kriteria pro přijetí ke studiu: Ti absolventi základních škol, kteří se rozhodnou pro denní čtyřleté studium oboru Zdravotnický asistent a mají studijní průměr za všechna klasifikační období 8. a 9. třídy ZŠ do 1,50, nevykonávají přijímací zkoušky. 10

11 Dále přijímací zkoušky nevykonávají ti žáci, kteří mají studijní průměr za všechna klasifikační období 8. a 9. třídy ZŠ do průměru 2,0. Za tato klasifikační období nesmí být žádný předmět hodnocen známkou dostatečně. Ti, kteří nesplňují tato kriteria přijetí bez přijímacích zkoušek, vykonávají přijímací zkoušky z českého jazyka - písemný test max. 60 bodů, biologie - písemný test max. 30 bodů. Dále uchazeč při ústním pohovoru prokáže všeobecné znalosti max. 30 bodů. Pro přijetí ke studiu v prvním kole je třeba získat celkem 80 bodů. Je to součet bodů stanovených za prospěch ze základní školy za tři klasifikační období ( 2x osmá a 1x devátá třída ) z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a průměrného prospěchu max. 138 bodů + body za přijímací zkoušky max. 120 bodů. Uchazeč tedy může získat max. 258 bodů (v případě, že všechny součásti přijímacího řízení jsou hodnoceny známkou výborně a získá max. počet bodů v jednotlivých zkouškách). Pro přijetí ke studiu v druhém kole je třeba získat celkem 50 bodů - koná se jen ústní pohovor a přičítají se body za prospěch ze základní školy. Přihlášky ke studiu se podávají podle platné vyhlášky. Každý uchazeč musí doložit způsobilost k výkonu povolání (lékařské potvrzení na přihlášce). Do dálkového studia při zaměstnání oboru Zdravotnický asistent probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Podmínkou otevření 1. ročníku je dostatečný počet uchazečů (25-30 přihlášek). To nebylo naplněno, a tak se 1. ročník neotevřel. Přijímací řízení probíhalo do ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch denní forma studia 1. pololetí Počet žáků stř. vzděl. s maturitou 229 Z toho prospělo s vyznamenáním 15 Z toho prospělo 165 Z toho neprospělo 33 Z toho ostatní odložená klasifikace 16 11

12 2.pololetí Počet žáků stř. vzděl. s maturitou 212 Z toho prospělo s vyznamenáním 33 Z toho prospělo 168 Z toho neprospělo 11 Z toho ostatní odložená klasifikace 0 Hodnocení chování 1. pololetí I. pololetí 2. stupeň chování 1 3. stupeň chování 0 podmíněné vyloučení 2 vyloučení 0 II. pololetí 2. stupeň chování 0 stupeň chování 0 podmíněné vyloučení 1 vyloučení 0 Docházka žáků Zameškané hodiny celkem 1. pololetí Z toho neomluvených hodin 286 Zameškané hodiny celkem 2. pololetí Z toho neomluvených hodin 17 Účast žáků na přehlídkách a soutěžích Účastníci školní kolo 63 Účastníci okresní kolo 17 Účastníci oblastní kolo 2 Účastníci ústřední kolo 6 Skladba žáků u maturitní zkoušky Počet žáků konajících poprvé MZ 48 Z toho prospělo s vyznamenáním 17 Z toho prospělo 25 Z toho neprospělo 6 12

13 Počet žáků konajících opravnou MZ 1 Z toho prospělo s vyznamenáním 0 Z toho prospělo 0 Z toho neprospělo 1 Maturitní zkoušky oboru vzdělávání Zdravotnický asistent byly na velmi dobré úrovni. Celé maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Průběh maturitních zkoušek je dokumentován v zápisech tří zkušebních komisí. Předsedové komisí byli jmenováni zřizovatelem školy, tedy orgány Krajského úřadu Ústí nad Labem. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 0d vstoupil v platnost zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Všichni pedagogičtí pracovníci byli upozorněni a znění tohoto zákona a na důsledky vyplývající z jeho nedodrţení. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet účastníků akce jednodenní 37 Počet účastníků akce vícedenní 4 Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce 0 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Údaje o významných mimoškolních aktivitách 1. PEER PROGRAM 2. Prevence rakoviny prsu 3. přednášky o První pomoci na ZŠ a SOŠ 4. účast na Burzách středních škol 5. účast na předmětových komisích v rámci AŘSZŠ 6. tematické besedy pro dívky základních škol 13

14 Podrobné informace jsou součástí tištěné přílohy VZ Významné mimoškolní aktivity žáků: Srdíčkový den beseda pro první ročníky S Tebou o Tobě přednáška MUDr. Radima Uzla v DK Rumburk exkurze výstava těl Plastinárium (SRN) první pomoc pro ZŠ Varnsdorf výstava těl BODIES Praha první pomoc pro ZŠ Rybniště - prosinec 2007 školní kolo matematické soutěţe Nekuřácký den - prosinec 2007 série Mikulášských a Vánočních besídek pro nemocnici, mateřské školy, domovy důchodců - prosinec 2007 zajištění sbírky nadace EURONISA pozvedněte slabé Mikulášský turnaj v odbíjené v Děčíně turnaj Basketbal Mania a vánoční besídky pro děti z MŠ - Leden a únor 2008 dva maturitní plesy školy pořad s F.R. Čechem v DK Rumburk první pomoc pro ZŠ Staré Křečany Psychologické dny školní kolo akce pro děti z MŠ Jak se nebát nemocnice seminář Zdravý úsměv na VOŠ v Ústí nad Labem florbalový turnaj středních zdravotnických škol v Děčíně účast ve školním kole soutěţe Matematický Klokan účast ne celostátním kole Matematického Klokana v Děčíně beseda s reţisérem Z. Troškou a přednáška zástupce Městské policie Rbk o soc. pat. jevech odborná exkurze ÚSP Vilémov první pomoc pro mladé zdravotníky ZŠ Tyršova Rumburk přednáška SEX, AIDS A VZTAHY exkurze do hospicu a představení v ND Praha exkurze Dům světla Praha Květinový den exkurze do nemocnice Sebnitz zajištění akce PP pro ZŠ Varnsdorfu exkurze ÚSP Chomutov exkurze do DD, ZOO a botanické zahrady v Liberci - květen a červen 2008 akce pro MŠ v rámci projektu Zdravý úsměv pomoc při akci integrovaného záchranného systému Rbk Sportovní den školy Podrobný popis těchto akcí je u vedení školy. 14

15 ÚDAJE O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ŠKOLY V jarních měsících bylo zahájeno jednání a vytváří se podmínky pro spolupráci s Johanniter- Unfall-Hilfe e.v., Zemský svaz Sasko, SRN, na projektu s názvem: Johanniterhaus Seifhennersdorf. V rámci německé politiky zaměstnanosti je moţné českým studentům v příhraničí umoţnit absolvování části praktického vyučování a tím obstát jak na českém, tak na mezinárodním trhu práce. Tato jednání probíhala i nadále ve školním roce 2007/2008. Konkrétní výsledky lze sledovat na www stránkách školy coţ jsou nové www sloučených škol. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchovný poradce ing. Jaroslav Melichar a Bc. Jitka Čapíková, která je zároveň metodik PRIPRE. Oblast výchovného poradenství Hlavní pozornost byla zaměřena na oblasti: - pomoc ţákům se specifickými vývojovými poruchami učení ve spolupráci s pobočkou PPP v Rumburku - spolupráci při řešení výchovných problémů s třídními učiteli, vedoucí vychovatelkou a školní metodičkou PP - propagaci školy na burzách středních škol (Rumburk, Česká Lípa, Děčín a Liberec, Nový Bor a Česká Kamenice) a na vybraných základních školách regionu; - seznámení studentů s moţnostmi studia na VŠ, VOŠ zdravotnických i jiných pomoc při vyplňování přihlášek - další oblasti činnosti dle plánu práce VP - spolupráce s IPS Úřadu práce, pobočka Rumburk Výchovný poradce vede funkční evidenci a dokumentaci této problematiky. Oblast metodika primární prevence a sociálně patologických jevů V oblasti MPP pracuje Bc. Jitka Čapíková. Věnuje této oblasti značnou pozornost. Výsledky této práce se projevují nejen ve školské oblasti základních a středních škol, ale i mezi občany Šluknovského výběţku. Celá problematika je zdokumentována a uloţena u MPP. 15

16 Údaje o žácích se specifickými poruchami: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 15 Na škole není integrovaný žádný postižený žák Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2006/2007 : Počty účastníků : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Lyţařské přebory Přebor ve volejbalu a basketbalu Olympijský den Matematická soutěţ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : dubna 2008 Předmět inspekční činnosti: 1. Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb.., o školním, předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 185 odst. 1 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů Závěry inspekce jsou uvedeny v Inspekční zprávě č.j. ČŠI 01096/ Je třeba dodržovat zákonné termíny pro vlastní hodnocení školy. Tato inspekční zpráva byla předána Školské radě SZdŠ Rumburk. Všechny dokumenty spojené s inspekcí jsou na vedení školy. 16

17 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY viz příloha Hospodaření školy probíhá v souladu s platnými předpisy. Výsledky pololetní uzávěrky jsou patrny z přílohy. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY V tomto školním roce poprvé maturovali ţáci oboru vzdělávání M/007 Zdravotnický asistent. Domníváme se, ţe jejich uplatnění na trhu práce bude téţ velmi dobré. Přesto drtivá většina pokračuje ve studiu v oborech vzdělávání na VOŠ a v Bc. programech. V uplynulém školním roce se dařilo splnit stanovené cíle. Děkuji touto cestou všem mým zástupcům, spolupracovníkům a zaměstnancům školy. Datum zpracování zprávy : Datum projednání na poradě pracovníků školy : Datum schválení školskou radou:.. PaedDr., Bc. Milan Jirsák ředitel školy Razítko školy PŘÍLOHY Výkaz zisku a ztrát hospodaření školy Vyhodnocení realizace školní preventivní strategie 17

18 18

19 19

20 VYHODNOCENÍ REALIZACE ŠPS na školách okresu Děčín školní rok: 2007/2008 Škola: Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace... Adresa: Františka Nohy 6, Rumburk Školní metodik prevence: Bc. Jitka Čapíková... 1) Na realizaci Školní preventivní strategie se z pedagogických pracovníků podílejí (stačí specifikovat aprobací nebo funkcí): Na ŠPS se podílí Čapíková (školní preventista) Rusínová (vyučující CJL, ESV, OBN) Melichar (výchovný poradce) odborné učitelky učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů Jakým způsobem se podílí (rozdělení kompetencí) - zajištění přednášek a besed na téma SPJ - zajištění odborných přednášek - zhotovení nástěnek na téma SPJ - onkologická prevence rakoviny prsu - Jak o sebe pečovat v době menstruace - Mikulášská nadílka pro děti - Vánoční akademie pro seniory - charitativní činnost Chytrá horákyně a Josífek - návštěva divadla a kina - spolupráce s PPP Rumburk při řešení kázeň. a rodin. problémů, -koordinace péče o ţáky se specifickými poruchami učení - školící akce poskytování první pomoci - zajištění odborných přednášek - zhotovení nástěnek - zajištění odbor. exkurzí a kultur. akcí - Jak se nebát nemocnice - veřejně charitativní akce a sbírky - školní výlety - příprava maturitních plesů - Psychologický den - Projekt Zdravý zoubek - olympiády v matematice, ve sportu a v cizích jazycích - exkurze (nemocnice) - sportovní akce 20

21 2) Funguje na vaší škole (ve vašem školském zařízení) preventivní tým? Tzn. tým pracovníků, kteří se pravidelně scházejí za účelem systematické koordinace prevence na škole? (pozn.: pojetí PhDr. Vrbkové a Mgr. Brauna) Ne 3) Témata specifické prevence sociálně patologických jevů aplikovaná v běžné školní výuce: Téma Zásady správného zdrav. stylu Prevence soc. patologických jevů Prevence sex. přenosných nemocí Učební předmět Ošetřovatelství (OSE), Psychologie a pedagogika( PSP), Chemie (CHE) Dermatologie, Estetická výchova (ESV), Somatologie (SOM), Biologie (BIO), Tělesná výchova (TEV), Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (VZV), Epidemiologie a hygiena První pomoc (PRP), Klinická propedeutika (KLP) 4) Doprovodné formy vzdělávání specifické prevence sociálně patologických jevů: Název akce Forma (přednáška, beseda, atd.) Charakteristika Počet akcí Počet zúčastněných žáků Zdravý zoubek Přednášky a besedy mezilidské vztahy, zájem o druhé, prevence SPJ 28 8 Sportovní akce Soutěţe, olympiáda, kursy Mezilidské vztahy Odborné exkurze spojené s kulturní akcí Přednášky, besedy prohlídky Mezilidské vztahy Veřejně charit. sbírky (Srdíčk. den, Květinový den, Pozvedněte slabé) Mezilidské vztahy prevence onkologického onemocnění Sex, AIDS a vztahy Drogová prevence Přednášky, besedy Mezilidské vztahy Mezinár. nekuřácký den Osvěta Mezilidské vztahy prevence onkol. onemocnění

22 Návštěva kina, divadla, knihovny Filmy, představení přednášky mezilidské vztahy, zájem o druhé Kulturní akce (Mikuláš, vánoční akademie) Přednášky, beseda mezilidské vztahy, zájem o druhé 3 64 Jak se nebát nemocnice Osvěta, přednáš. Beseda pro MŠ mezilidské vztahy, zájem o druhé 1 23 Chytrá horákyně Návštěva rodiny mezilidské vztahy, zájem o druhé 1 7 Odborné přednášky Beseda, přednáška mezilidské vztahy, zájem o druhé, prevence SPJ Psychologický den Beseda, přednáška mezilidské vztahy,zájem o druhé, prevence SPJ 2 17 Krouţky na DM, Společné akce na DM Onkol.prevence rakoviny prsu Beseda, přednáška Beseda, přednáška mezilidské vztahy,zájem o druhé, prevnce onkol.onem. mezilidské vztahy, zájem o druhé 27 5 cca Školící akce v první pomoci přednášky mezilidské vztahy, zájem o druhé 4 52 S tebou o tobě Beseda, přednáška mezilidské vztahy,zájem o druhé, prevnce onkol.onem Olympiády v cizích jazycích, matematice Přírodovědný klokan mezilidské vztahy, zájem o druhé mezilidské vztahy, zájem o druhé 2 49 Školní výlet Příprava maturitních plesů mezilidské vztahy, zájem o druhé

23 5) Uplatňujete v rámci učebních předmětů nebo výjezdů se žáky/studenty sociálněpsychologické hry? Učební předmět OSE, OSE cvičení, PSP, PSP cvičení, OBN, ESV, VZV, První pomoc Téma sociálně-psychologického výcviku prevence soc. patol. jevů, prevence sex. přenosných chorob Specifikace výjezdu Téma sociálně-psychologického výcviku 6) Probíhá na vaší škole (školském zařízení) v rámci prevence sociálně patologických jevů spolupráce s rodiči (předávání letáků, informací o sociálně patologických jevech, atp.)? na třídních schůzkách rozdávání letáčků, upozornění na moţnost přednášek (návštěva rodičů) individuálně - rozhovory s výchovným poradcem, preventivou, třídním učitelem, ostatními pedagogy... 7) Instituce, se kterými v rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracujete: Název instituce ACET p. Pabián Teen Challenge Šluknov Farní charita Rumburk Zdravotnická zařízení K centrum Městská policie PPP Rumburk Forma spolupráce -přednášky, besedy - přednášky, besedy - návštěvy v rodinách s postiţenými dětmi - přednášky, besedy, prohlídky - přednášky, besedy -přednášky, besedy 8) Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci prevence sociálně patologických jevů: Název vzd. akce Organizátor Lektor Počet zúčastněných 9) Účastní se vaše škola (školské zařízení) projektů, které podporují realizaci primární prevence (např. Zdravá škola, Kouření a já, Varianty při o. p. s. Člověk v tísni)? 23

24 Název projektu Charakteristika projektu Zdravý zoubek - zásady správného ţivot. stylu, zájem u druhé Srdíčkový a Květinový den, Pozvedněte slabé - zájem o druhé, prevence onkol. onemocnění Prevence rakoviny prsu - mezilidské vztahy, zájem o druhé Mezinárodní nekuřácký den Školící akce v první pomoci pro MŠ, ZŠ, gymnázia Mezinárodní nekuřácký den Chytrá horákyně, Josífek Jak se nebát nemocnice Psychologický den - zájem o druhé, prevence onkol. onemocnění - zájem o druhé, mezilidské vztahy -zájem o druhé, mezilidské vztahy -charitativní činnost -pro MŠ (prevence strachu, seznámení s výkony,..) - mezilidské vztahy, zájem o druhé 10) Finanční zabezpečení realizace prevence sociálně patologických jevů, zaškrtněte pro vás odpovídající variantu: Z běţného rozpočtu školy Sponzorské dary Způsoby finančního zabezpečení Příspěvky účastníků Získané dotace (vypište prosím zdroje) Jiné (vypište prosím jaké) NE NE NE NE NE Datum: 12. září Vyhotovil(a): Bc. Jitka Čapíková... Děkujeme za vyplnění. 24

25 ZHODNOCENÍ PŘEDNÁŠEK SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Přednášející : Bc. Jitka Čapíková Školní rok: SZdŠ Rumburk pro sestry LN 4 ţ SZdŠ Rumburk D 2. ročník 9 ţ SZdŠ Rumburk pro sestry LN 2 ţ SZdŠ Rumburk 1BZA 23 ţ SZdŠ Rumburk 1BZA 25 ţ DM - SOU Polygrafické 17 ţ Seminář pro sestry Harrachov cca 150 ţ ZŠ Edisonova VDF 28 ţ ZŠ Edisonova VDF sex. výchova 26 ţ. 25

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Ing. Václav Víšek ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Střední škola

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Nymburk 10.10.2014 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 31) Obsah:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení

I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení OBSAH str. I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení 3 II. Přehled oborů vzdělání 5 III. Údaje o pracovnících školy 9 IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 11 V. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Příluky 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: szs@zl.inext.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 V Děčíně 0.0. 2008 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 OBSAH str. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5

Více