Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004 Obsah A.Charakteristika školy...2 B.Vzdělávací program školy...2 C.Personální obsazení školy... 4 D.Přehled počtů tříd a žáků...4 E.Výsledky vzdělávání...5 F.Přehled inspekcí a kontrol ve škole... 6 G.Další aktivity školy... 6 a.zájmové kroužky...6 b.soutěže...6 i.soutěže vyhlašované krajským úřadem, MŠMT ČR a AŠSK...6 ii.soutěže pořádané ve škole...8 c.výlety, exkurze... 8 d.spolupráce, partnerství s organizacemi nebo školami...8 e.obecně prospěšná práce... 8 f.nadační a charitativní činnost... 9 g.dny otevřených dveří...9 h.divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy, besídky, akademie... 9 H. Spolupráce s Městským úřadem v Kraslicích... 9 I.Závěr

2 A. Charakteristika školy Základní škola je příspěvkovou organizací od Zřizovatelem školy je město Kraslice. Škola je úplnou základní školou. Ve školním roce 2003/04 bylo v naší škole otevřeno 22 tříd, do kterých bylo zapsáno 500 žáků na začátku školního roku a 504 žáků při jeho ukončení, to je 77% kapacity školy. Tyto třídy byly rozděleny na 1. a 2. stupeň. Na 1. stupni bylo 12 tříd s 254 žáky v 1. až 5. postupném ročníku, přičemž třídy IV.B a V.B s 20 žáky byly zřízeny jako třídy specializované pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování. Na 2. stupni bylo celkem 10 tříd s 250 žáky v 6. až 9. postupném ročníku. Škola je koncipována pro všeobecné vzdělání. Pokračovali jsme v práci se žáky s vývojovými poruchami učení a chování. S osmi integrovanými žáky pracovaly proškolené paní učitelky v rámci individuální nápravy specifických poruch. Škola je spádovou školou pro žáky dojíždějící z Bublavy, Stříbrné a z odlehlejších částí Kraslic. K byla ke škole připojena dvoutřídní ZŠ Jindřichovice, kde bylo 14 žáků v 1. až 4. ročníku a třída mateřské školy s 10 dětmi. Pro žáky v 1. až 5. ročníku pracovala školní družina se 3 odděleními, kterou navštěvovalo 78 žáků. Součástí školy je školní jídelna, jejíž služby využívalo v průměru 215 žáků. V měsíci srpnu byla ke škole připojena Základní škola v Jindřichovicích. Tato škola odevzdává za školní rok 2003/2004 samostatnou výroční zprávu. Rada školy nebyla zřízena. B. Vzdělávací program školy V naší škole učíme na 1. stupni podle učebního plánu - Základní škola, č.j.16847/96-2, schváleném MŠMT ČR dne Cizí jazyk je podle tohoto plánu vyučován od 4. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně. Vyučujeme jazyk německý a anglický. Učební plán Základní škola, č. j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk 3 3 Německý jazyk 3 3 Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Sborový zpěv 2 Celková dotace Na 2. stupni jsme navázali na výuku 1. stupně a v 6. až 9. ročníku jsme vyučovali podle učebního plánu Základní škola, č.j /96 2, schváleném MŠMT ČR dne tak, aby absolventi školy splňovali standard základního vzdělání schválený MŠMT ČR čj / Předmět Ročník součet Český jazyk Cizí Anglický Jazyk Německý Matematika Chemie

3 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Volba povolání Praktické činnosti Vedení domácnosti 1 1 Voli Technické kreslení 1 1 teln Informatika é Sem. z přír. předm. 2 4 před Anglický jazyk mět Sem ze zeměpisu y Ruský jazyk Tělesná výchova Nepov. předm. Výtvarná výchova 2 2 Sportovní hry 2 2 Informatika 2 2 Celková dotace Žáci si od 7. ročníku vybírali volitelný předmět z nabídky, kterou může škola poskytnout. Byly to předměty: Informatika ročník Seminář z přírodovědných předmětů 8. ročník Anglický jazyk ročník Ruský jazyk - 8., 9. ročník Seminář ze zeměpisu ročník Nabídka pro žáky je dále rozšířena o nepovinné předměty: Informatika, Sportovní hry, Zájmová výtvarná výchova. Výuka náboženství byla žákům a rodičům nabídnuta ve variantách římskokatolickém a evangelickém. Pro mizivý zájem však tuto výuku prováděli církevní učitelé individuálně. Do tématických plánů byly zapracovány pilotní projekty Státní informační politiky ve vzdělávání. Projekty byly ve škole realizovány celkem čtyři: 1. Využití výukových programů při výuce a přípravě žáků prvního stupně na vyučování. 2. Didaktické zpracování výukových programů a internetu jako součást rozvoje informační gramotnosti učitelů. 3. Využití internetu při výuce a přípravě žáků na vyučování a zpracování elektronické databáze. 4. Zpracování regionálních jevů a tvorba metodiky, databáze a prezentace pro vyučování ve změněných podmínkách jako příprava na tvorbu rámcově vzdělávacího programu školy. Dále jsme se zapojili do projektu Dokážu to - Trvalá obnova školy, který pořádá agentura AISIS Kladno a připravuje vedení školy a pedagogy na přechod k vzdělávání podle rámcově vzdělávacího programu. V rámci projektu se zúčastnila 3

4 řada pedagogů kurzu Osobnostní a sociální výchovy. Společně se všemi zaměstnanci byl vytvořen Strategický plán rozvoje školy na období Základem je vize: Škola, ve které je harmonické prostředí pro práci a pobyt ve škole. Jako první cíle, které by nás měly přiblížit ke společné vizi, jsme vybrali: Zlepšení vztahů mezi žáky a učiteli. Zlepšení komunikace mezi zaměstnanci školy. Rekonstrukce školního hřiště. Strategický plán rozvoje školy byl předložen k posouzení a schválení zřizovateli a byl projednán na školské komisi. Dokumentace je přílohou výroční zprávy a je uložena s ostatními dokumenty ve škole. C. Personální obsazení školy Profese celkem Přepočtených mužů studující důchodci nekvalifikovaných Ředitel Zástupce ředitele 1 1 Učitel 1. stupeň Učitel 2. stupeň 18 14, Vychovatel 3 2,73 Školník 1 1 Údržbář a strojník 2 1,80 2 Uklízečka Vedoucí jídelny 1 1 Kuchařka 4 3,5 Pedagogický sbor se stabilizoval. Dvě paní učitelky dokončují pedagogickou fakultu. Zároveň klesá počet tříd a snižuje se procento nekvalifikovaných učitelů. D. Přehled počtů tříd a žáků třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížen á zn. chov. průměrn ý prospěc h absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel 1.A Mgr. Ulrichová Věra 1.B Mgr. Pečenková Anna 2.A Vázlerová Daniela 2.B Mgr. Svobodová Ivana 3.A Mgr. Kaiserová Daniela 3.B Šiklová Zuzana 4.A Vrzalová Milada 4.B Olga Lukašáková Mgr 4.C Chalupská Ilona 5.A Mgr. Trnková Jana 5.B Eva Břízová Mgr 5.C Mgr. Čechová Blanka 6.A (2+0) Mgr. Fourová Stanislava 6.B ing. Matulová Iva 7.A (1+0) Marešová Jitka 7.B Mgr. Sieglová Zdeňka 7.C Čermáková Alena 8.A (2+0) Mgr. Bartošová Monika 8.B (3+0) Mgr. Bříza Libor 9.A Mgr. Krejzová Jana 9.B (1+1) Mgr. Cheníček Jan 4

5 třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížen á zn. chov. průměrn ý prospěc h absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel 9.C Mgr. Poledňáková Pavlína V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen V průběhu školního roku byli 2 žáci přeřazeni do ZVŠ Kraslice. Přehled vycházejících žáků gymnázium 7 střední odborná škola 32 střední odborné učiliště 30 odborné učiliště 7 celkem 76 Z celkového počtu 77 vycházejících žáků není v této tabulce uvedena žákyně Lenka Kušičková, která opakuje 9. ročník ze zdravotních důvodů. E. Výsledky vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Počet opravných zkoušek Prospělo (po opravných zkouškách) Neprospělo (po opravných zkouškách) x x x x x x x x Neklasifikováno stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka 42,47 48,98 52,69 52,75 45,89 48,38 45,66 48,91 77,15 89,62 65,22 56, ,222 1, ,844 0,419 Školu navštěvují dva žáci s tělesným postižením. Jeden z nich využívá služeb asistenta a asistenčního psa. Zvýšené náklady spojené s jejich zařazením do vyučování se podařilo vyřešit po velkých obtížích díky vstřícnému postoji Úřadu práce v Sokolově. Současná legislativa neumožňuje řádné financování asistenčních služeb ve škole. 5

6 Vycházející žáci byli testováni v rámci pilotního projektu organizovaného firmou CERMAT. Výstupní osvědčení z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu mohli někteří využít při přijímacím řízení na střední školy. F. Přehled inspekcí a kontrol ve škole V měsíci březnu 2004 provedla ČŠI tématickou inspekci zaměřenou na kontrolu grantů SIPVZ. Závěr kontroly byl, že prostředky byly účelně vynaloženy a nebylo zjištěno žádné porušení předpisů. G. Další aktivity školy a. Zájmové kroužky Ve městě je Základní umělecká škola a v těsné blízkosti školy je Centrum pro volný čas mládeže. Škola s těmito zařízeními úzce spolupracuje a poskytuje pro jejich činnost prostory i vybavení. Řada učitelů také vede kroužky v těchto organizacích. Z těchto důvodů sama škola kroužky neorganizuje. b. Soutěže i. Soutěže vyhlašované krajským úřadem, MŠMT ČR a AŠSK Název soutěže kategorie okrsek okres kraj Přespolní běh -1. stupeň Lysáčková Kateřina, Pohlodková Denisa, I. Děvčata Schnorrerová Pavla, Pudilová Klára, Petrovičová Vladimíra Böhm Petr, Nowak Milan, Kunrt Jiří, Sajdl I. Chlapci Losef, Dičko Filip Nečasová Nikol, Havelková Denisa, II. Děvčata Roštinská Eliška, Gebhartová Barbora, 5. Kukalová Kateřina Bigas Petr, Sadílek Karel, Kalus Tomáš, II. Chlapci Vázler Lukáš, Studeník Lukáš 4. Přespolní běh -2. stupeň Rychtaříková Aneta, Betlachová Michaela, III. Děvčata Jůzová Barbora, Ďásková Eliška, Pistauerová Barbora, Kušičková Iveta, Lukáčová Kateřina Okresní plavecké závody 1. stupeň Nečasová Nikol, Slováková Barbora, děvčata Velezsová Irena, Gebhartová Barbora, Klvačová Eliška, Havelková Denisa Velezsová Irena znak 1. Velezsová Irena štafeta 2. Svoboda Michal, Studeník Tomáš, Rypl chlapci Vojtěch, Langer Alexander, Vykoukal Karel, 4. Vázler Lukáš 2. stupeň Farský Jakub, Jarosil Lukáš, Chvalina mladší žáci Lukáš, Svátek Martin, Rok Daniel, Brodníček Daniel, Slovák Martin 3. Müller Patrik, Čižinský Jakub, Dřevěný Martin, Jiroušek Jan, Dočkal Rostislav, Horváth Filip, Brodníček David starší žáci Konverzace v Německém jazyce Čechová Miroslava třídy 5. Mareš Jiří německy mluvící republika 6

7 Název soutěže kategorie okrsek okres Mladý historik Mohnert Jan 5. Stolní tenis Bajgarová Jana, Havelková Denisa, Langer Alex, Poslední Patrik, Kunrt Marek Sportovní liga škol v basketbalu Bříza Pavel, Jablonský Tomáš, Nikl Václav, Dřevěný Martin, Horváth Filip, Kubík Marek, Pistauer Vratislav, Cibulka Pavel, Kratochvíl Jan, Žentek Jan Pistauerová Barbora, Rychtaříková Aneta, Schveinerová Štěpánka, Cveková Lucie, Ulrichová Petra, Langerová Lucie 1.st.chlapci, dívky starší žáci 3. kraj starší žákyně Olympiáda v ČJ Nunvářová Petra 5. Olympiáda v AJ Kubicová Markéta 7. třídy 1. Schveinerová Veronika 9. třídy 2. Matematický klokan Dominika Dašková, Vázler Lukáš Klokánek 1. Jarosil Lukáš Benjamín 1. Vágner Libor Kadet 1. Florbal Orion - Cup Doležalová Petra, Toporová Dominika, Husáková Veronika, Donovalová Anna, Donovalová Karolína, Havelková Denisa, Tatarová Daniela, Jarosilová Kateřina, Schnorrerová Pavla, Slováková Barbora, Kyselová Marie Pythagoriáda Jarosil Lukáš Matematická soutěž Donovalová Karolína 5. ročník 1. Vágner Libor 9. ročník 3. Znáš své tělo Betlachová Michaela 8. ročník 1. Mladý zdravotník Gebhartová Barbora, Slováková Barbora, Habichová Monika, Bittmanová Alžběta, Ďurišová Tereza 4. ročník Sokolovský skřivánek Fourová Dana 1.a 1. Šebková Lucie 1.b 3. Klvačová Eliška, Zimová Michaela 2.b 1. Kyselová Marie 4.a 2. Gösslová Zuzana 4.b 1. Mareš Jiří 4.b 2. Waldjugendspiele Klingenthal Hejna Lukáš, Ďurec Jarolím, Lídl Jakub, 4. ročník 1. Langer Alex, Kalus Tomáš Atletická všestrannost - 1. stupeň Hrubcová Jana, Černá Karolína, Schnorrerová Pavla, Toporová Dominika, Velezsová Irena, Schallenberger Milan, Kolda Antonín, Horký Robert, Studeník Tomáš, Rypl Vojtěch republika Kvalifikace na celost. kolo V celkovém vyhodnocení sportovních soutěží okresu Sokolov se žáci prvního stupně umístili na velmi pěkném pátém místě, čímž zlepšili své o tři místa

8 Finanční odměnu, kterou získali za své, jsme použili na sportovní dovybavení kabinetu 1. stupně. ii. Soutěže pořádané ve škole Termín Název soutěže Ročník Školní turnaj v baseballu Soutěž o nejoriginálnější vánoční stromeček Školní turnaj v basketballu Soutěž o nejlepší a originální velikonoční výrobek třídy Soutěžní odpoledne ke Dni dětí ve školní družině c. Výlety, exkurze V rámci zpracování pilotních projektů SIPVZ se uskutečnily tři akce. Žáci prvního stupně přivítali žáky a vyučující ze ZŠ Masarykova z Krupky 2. prosince 2003, naši žáci byli na výměnné návštěvě na ZŠ Masarykově v Krupce 11. prosince Pokaždé si žáci a paní učitelky z obou škol navzájem vyměnili svoje zkušenosti z práce s novými výukovými programy. Žáci a vyučující druhého stupně, kteří se podíleli na zpracování projektů, byli na návštěvě v ZŠ Skalná 18. prosince 2003, společně řešili způsob zpracování témat projektu na obou školách, vyměňovali si zkušenosti. V lednu 2004 navštívili žáci devátých ročníků divadelní představení v divadle v Chebu. Shrnutí školních výletů a exkurzí: Třída Termín Místo l.b Okolí Kraslic II.A ZOO, Dinopark Plzeň II.B Okolí Kraslic III.A,B ZOO Plzeň IV.A,B,C ZOO Velký dvůr, Vildštejn, Motýlí farma u Skalné V.A,B,C Seeberg, Vildštejn, ZOO Nový Kostel VI.A ZOO Plzeň VII.C Chomutov, Kamencové jezero IX.A Kamencové jezero IX.B Okolí Kraslice a Klingenthalu - cykloturistika IX.C Děpoltovice d. Spolupráce, partnerství s organizacemi nebo školami Pokusili jsme se navázat kontakt se školou v Německu na akci: Německo česká partnerská burza - Silberbach Podobnou akci jsme navštívili ještě jednou: Burza škol v Hohenbergu: V rámci zpracování pilotních projektů v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání jsme navázali spolupráci se školami: ZŠ Masarykova Krupka, ZŠ Skalná. Naše škola se připravuje na tvorbu rámcově vzdělávacího programu, partnerskou školou je ZŠ Sadov, se kterou se pravidelně setkáváme na seminářích a spolupracujeme na projektech, které se týkají problematiky tvorby rámcově vzdělávacího programu. Waldjugendspiele Hry v lese organizované Úřadem ochrany životního prostředí v Sasku ve Spolkové republice Německo zúčastnili se žáci čtvrtého ročníku. e. Obecně prospěšná práce Příprava a vlastní realizace akce Krušnohorské svátky jara. Tyto svátky zahájili žáci naší školy slovanským tradičním zvykem: vynášením Morany. Výstava i doprovodný program měly velký úspěch u široké veřejnosti. Úklid v Městských sadech před Hudebními slavnostmi města Kraslic, které pořádá dechová kapela: žáci hrabali listí. 8

9 f. Nadační a charitativní činnost Škola se připojila ve školním roce k projektu Dětského fondu UNICEF. Projekt se jmenuje Panenka, jeho slogan zní: Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Principem je výroba látkové panenky, která se prodává zájemcům za částku dostatečnou k vakcinaci jednoho dítěte z rozvojových zemí. Panenky dodal škole kroužek Dovedných rukou dětí z Bublavy. Na výrobě panenek se podíleli i žáci naší školy. S akcí byli seznámeni rodiče na třídních schůzkách a v tisku. Odkoupené panenky zůstaly ve třídách, které je adoptovaly. Ve škole bylo celkem prodáno 18 panenek v celkové hodnotě korun. K akci jsme se připojili nejen protože pomůžeme dětem z rozvojových zemí, ale i ty děti, které samy panenky šily, vidí, že jejich práce má smysl. Některé z nich jsou samy vážně zdravotně handicapované a potřebují vědět, že všichni okolo nich jsou ochotni pomoci, kdykoliv je to potřeba.v této souvislosti informoval o naší škole místní tisk a časopis Výběr Reader s Digest v červencovém čísle g. Dny otevřených dveří Ve škole pořádáme pro rodiče přibližně jednou měsíčně informační odpoledne. Při příležitosti zápisu a zahradní slavnosti si mohou rodiče též prohlédnout celou školu. h. Divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy, besídky, akademie Termín Akce, místo konání Ročník Koncert Za slávou české hudby 2, sál SPŠ HN Kraslice Předvánoční koncert, římskokatolický kostel Vánoční besídky, třídy prvního stupně Vánoční vystoupení prvního stupně, tělocvična školy Vystoupení cirkusových artistů, tělocvična školy MŠ, ZvŠ, Divadelní představení Humorné pletené pohádky, tělocvična školy Březen 2004 Masopustní karneval, tělocvična školy Výstava Tradiční řemesla v Kraslicích, kulturní dům Představení Michala Nesvadby Čarování kolem malování, městské kino Divadlo Rozmarýnek Kouzelná lucerna, tělocvična školy Vystoupení cirkusu Berousek, tělocvična školy Pohádka O Budulínkovi, tělocvična školy Divadelní vystoupení Záhadné příběhy středověkého Chebska, tělocvična školy Rytířské vystoupení Zbraně a zbroje vrcholné gotiky, tělocvična školy Zahradní slavnost školy Filmové představení Doba ledová, městské kino Slavnostní vyhodnocení soutěží, tělocvična školy H. Spolupráce s Městským úřadem v Kraslicích Spolupráce s městským úřadem je na dobré úrovni. Školy v Kraslicích patří mezi zodpovědně zajištěné organizace a pracovníci městského úřadu se snaží operativně a obětavě vyhovět požadavkům, které díky stárnoucím budovám vznikají. Vše však vázne na špatné finanční situaci města. V průběhu prázdnin byly z výtěžku doplňkové činnosti a z prostředků rozpočtu na provoz školy vymalovány šatny v pavilonu tělocvičny. Dále byla provedena oprava, údržba a rozšíření počítačové sítě ve škole. Základní škola je připojena k internetu pevnou linkou s přenosovou rychlostí 512Mb/s. Díky dobrému vybavení se škola stala Informačním centrem Excelence s certifikátem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Je dále školícím střediskem Centra internetu pro širokou veřejnost a také střediskem pro 9

10 další vzdělávání pedagogů v rámci SIPVZ úrovně Z a P. V příštím roce má škola certifikát pro další rozšiřující kurzy v rámci SIPVZ. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem jsme se stali prezentačním centrem pro výukové programy firmy Langmaster a pracujeme na recenzích výukového softwaru v rámci Evaluace výukových programů pro MŠMT ČR. Přes výrazné škrty v rozpočtu je materiálně a provozně škola zabezpečena tak, aby mohla výuka probíhat nerušeně a na odpovídající úrovni. Přesto stále zůstávají nedořešeny mnohé velké akce. Za všechny jen ty nejtíživější: oprava nádvoří, oprava spojovací chodby, oprava plochých střech, oprava fasády a výměna oken a celková rekonstrukce školního hřiště. Podařilo se vybudování bezbariérového přístupu do školy pro žáky s tělesným postižením. I. Závěr Výsledky vzdělávání jsou srovnatelné s minulým rokem. Všichni žáci uspěli při přijímacím řízení na středních školách tak, jak si je ve spolupráci s rodiči a výchovným poradcem vybrali. Výsledky výstupních testů z pilotního projektu byly zpracovány v předmětových komisích a bylo konstatováno, že škola naplňuje standard základního vzdělávání. Zlepšuje se situace oblasti kvalifikovanosti pedagogického sboru. V následujícím školním roce dokončí studium dvě kolegyně. V neutěšeném stavu stále zůstává nádvoří školy, školní hřiště, fasáda a ploché střechy. Podařilo se vyměnit okna v pavilonu školní jídelny a pro příští rok se připravuje výměna oken a dveří v pavilonu 2. stupně. Pevně věřím, že s pochopením všech zúčastněných stran, bude příští rok alespoň tak dobrý jako minulý. V Kraslicích dne Mgr. Zdeněk Pečenka ředitel školy 10

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Obsah A.Charakteristika školy...2 B.Vzdělávací program školy...2 C.Personální obsazení školy... 5 D.Přehled počtů tříd a žáků...6 E.Výsledky vzdělávání...7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Obsah A.Charakteristika školy...2 B.Vzdělávací program školy...2 C.Personální obsazení školy...4 D.Přehled počtů tříd a žáků...5 E.Výsledky vzdělávání...7

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. srpna 2013 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2013/2014

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2013/2014 Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2013/2014 Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. září 2014 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006/2007 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, 261 01 zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy 2 OBSAH Úvod...5

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Školní rok 2010-2011 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2010/2011 Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 22. 9. 2011 Projednáno a schváleno školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis

Více

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 V Milevsku 4. 9. 2008 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65

1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 1 Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový popis

Více