zpravodaj.krumlov.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj.krumlov.cz"

Transkript

1 Zpravodaj_1-06.qxd :37 StrÆnka 1 zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov leden - únor 2006 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do čtvrtého roku své existence vstoupil zpravodaj ICOS v úzké spolupráci s Centrem pro děti a mládež, o.p.s. Trochu více textů je v dnešním rozšířeném vydání věnováno právě představení našeho partnera, s nímž mj. spolupracujeme i na evropských informačních aktivitách. Naše vzájemná spolupráce přinesla i ovoce v podobě založení Centra sociálních služeb (na fotografii). Pomalu se chýlí ke konci funkční období našich zastupitelů. Komunální volby proběhnou na podzim tohoto roku. V této souvislosti připravujeme seriál tématicky zaměřený nejen k volbám, ale i k tomu co se za uplynulé čtyři roky ve městě povedlo a co méně. Veřejný i mediální prostor se těmito tématy zaplňuje většinou až těsně před volbami. My budeme rádi, když se s námi budete podílet svými názory a postřehy na místní (nejen) politickou situaci již v určitém předstihu. Své příspěvky zasílejte na kontakty uvedené na poslední straně zpravodaje. Všechny uveřejníme na internetu, ty nejzajímavější pak i v tomto tištěném periodiku. Za všechny vaše názory a příspěvky děkujeme. Přeji příjemné čtení. Za vydavatele Tomáš Zunt, odpovědný redaktor V Krumlově funguje nové Centrum sociálních služeb Dne 9. února bylo v Českém Krumlově slavnostně otevřeno Centrum sociálních služeb. Jeho vznik iniciovaly o.s. ICOS a CPDM o.p.s. na základě požadavků a potřeb definovaných 1. komunitním plánem sociálních služeb, na jehož tvorbě se od poloviny roku 2004 podíleli desítky místních občanů. Nové centrum by postupně mělo nabízet občanům některé ze služeb, které doposud v regionu chybí a pro něž nebyl nalezen vhodný realizátor. Počáteční chod organizace, která sídlí v nových prostorách na Náměstí Svornosti čp. 2 (budova Infocentra), byl podpořen ze strukturálních fondů EU. V úzké spolupráci s dalšími místními subjekty již v současné době centrum nabízí bezplatné právní poradenství a další speciální programy pro specifické cílové skupiny obyvatelstva. Pokračování na straně 2 Komunitní plánování: Jak dál s podporou sociálních služeb? V rozpočtu města Český Krumlov na rok 2006 zůstalo na podporu cílů a opatření prvního komunitního plánu sociálních služeb (dále 1.KPSS) z původně zastupitelstvem schválených sedmi milionů pouze korun. K navýšení této částky nevedlo ani stanovisko účastníků procesu komunitního plánování (přetištěné také v prosincovém vydání tohoto zpravodaje). Tyto prostředky na potřebný rozvoj služeb a naplňování jednotlivých cílů plánu opravdu nestačí. Na společném jednání v rámci komunitního plánování v lednu 24. ledna t.r. bylo proto rozhodnuto pokusit se využít všechny tyto prostředky na získání financí odjinud. Městem přidělené prostředky tedy budou do poloviny tohoto roku k dispozici na dofinancování projektů, které jsou v souladu s cíli a opatřeními 1. komunitního plánu sociálních služeb města na léta Více se o možnostech čerpání financí dočtete dále v tomto listě. Pokračování na straně 3 Evropské projekty mládeže CPDM, o.p.s. (1998 až 2005) Od 1. března můžete na Náměstí Svornosti vidět výstavu Mládež a Evropa. Ta mapuje evropské aktivity pro mládež, které realizovalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s v posledních osmi letech. Aktivitám směřujícím k posilování evropských vztahů a kontaktů dětí a mládeže se CPDM, o.p.s. věnuje od počátku svého vzniku (1997). Kromě příležitostí získat nové přátele usnadňují dětem a mládeži poznání evropských zemí a jiných kultur, přispívají k lámání jazykových bariér, k větší vzájemné toleranci a porozumění mezi mladými lidmi. Projekty umožňují zapojit se i mladým lidem s jinak omezenými příležitostmi. Dokončení na straně 6 Strany 1, 2 a 3 tohoto zpravodaje jsou součástí projektu "Od komunitního plánování k iniciaci nových sociálních služeb na Českokrumlovsku", který zahrnuje vznik Centra sociálních služeb a podporu komunitnímu plánování. Financováno Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního programu - grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Strana 1

2 V Českém Krumlově funguje nové Centrum sociálních služeb Pokračování ze strany 1 Kromě již zmíněné snahy o zaplňování některých z nejcitelnějších mezer v oblasti sociální péče na Českokrumlovsku, chce nově vznikající organizace fungovat i jako tmelící subjekt pro ostatní poskytovatele sociálních služeb v regionu. To znamená, že nebude působit konkurenčně, ale jako organizace pomáhající ostatním poskytovatelům, s nimiž bude také spolupracovat a snažit se doplňovat nabídku potřebných služeb a programů pro občany Českokrumlovska. Kroky do blízké budoucnosti Někomu se může zdát, že plánování je trochu zbytečná záležitost, ale zrod nového centra umožnil právě dlouhodobý proces komunitního plánování (o něm více na protější straně), na němž se ve městě mohl a nadále může podílet každý z vás. A podobně otevřeně hodlá ve své činnosti působit i nové Centrum sociálních služeb. Proto již v současné době probíhá za širší spolupráce zcela otevřený plánovací proces centra - ten je důležitý především z hlediska udržitelnosti a rozšíření nabídky potřebných služeb a získání externích financí mimo rozpočet města na jejich podporu. Upřednostňovány budou takové služby, jež byly identifikovány při komunitním plánování jako potřebné a pro něž chybí v místě realizátor, případně jsou kapacity možného realizátora již vyčerpány. Celý proces plánování by měl vést do poloviny roku 2006 i k vytvoření samostatné organizace s právní subjektivitou. Na jejím chodu se pak budou vyjma zakladatelů (o.s. ICOS a CPDM, o.p.s.) podílet všichni důležití partneři centra mezi něž patří již v současnosti například o.s. Spirála, Dům na půl cesty, Psychiatrická léčebna Červený dvůr, Centrum pro zdravotně postižené a mnoho dalších včetně Fondu ohrožených dětí, o němž se můžete více dozvědět na straně 5. Výzva ke spolupráci Vzhledem k tomu, že proces plánování Centra sociálních služeb je otevřen všem postřehům a nápadům, nabízíme všem organizacím, subjektům i dalším zájemcům podílet se svými nápady a názory na jeho utváření. Uvítáme také veškeré vaše podněty k činnosti Centra sociálních služeb. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím kontaktů uvedených níže. Služby Centra sociálních služeb Již od počátku své činnosti nabízí centrum ve spolupráci s dalšími organizacemi rozšířené služby bezplatného právního poradenství pro občany Českokrumlovska a jižních Čech. Právní služby, jež v Českém Krumlově poskytuje od minulého roku díky podpoře Evropské komise jihočeské Centrum ochrany lidských práv, nepostačují svou kapacitou zájmu a potřebám klientů. Právě pro velký zájem občanů o tuto službu přichází nyní ICOS Český Krumlov (zřizovatel Centra ochrany lidských práv i Centra sociálních služeb) s jejím rozšířením. Právní služby centra sociálních služeb nepokrývají už jen oblast ochrany základních práv a svobod, ale i oblasti práva pracovního, rodinného ad. Mimo právní poradenské a konzultační služby se centrum věnuje také pilotnímu poskytování, prozatím v místě nerealizovaných, sociálních služeb. Ty jsou určeny lidem v léčebných programech závislostí, pro děti a mládež s předčasně ukončenou školní docházkou, mládeži s ukončenou ústavní výchovou nebo mládeži obviněné či odsouzené za trestný čin. Hlavním záměrem těchto služeb jako jsou kurzy sociálně pracovní intervence nebo nácvik sociálních dovedností je především získání a rozvoj základních dovedností a schopností cílové skupiny, které jsou potřebné pro vyhledávání, získání a udržení pracovního místa. BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ Komplexní poradenský servis nabízí občanům prostřednictvím poradenských a konzultačních aktivit orientaci v nárocích, možnostech a službách, které mohou zmírnit či vyřešit obtížnou situaci klienta nebo mu takovou pomoc zprostředkovat. Poradenský a konzultační servis zajiš uje pomoc a podporu v následujících oblastech: Pracovní právo např: vznik a ukončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele, pracovní doba, pracovní podmínky a péče o zaměstnance, dovolená, škoda způsobená zaměstnavateli i zaměstnancem, zdravotní postižení v pracovně právních vztazích aj. Občanské právo např. dědictví, vlastnictví, spoluvlastnictví, nájemní právo (nájem, pronájem), sousedská práva, odpovědnost za škodu, ochrana spotřebitele aj. Rodinné právo např. vztahy mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnost (úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory) Správní právo nesprávné postupy úřadů, pracovníků úřadů aj. Sociální dávky Ochrana základních lidských práv a svobod ve spolupráci s Centrem ochrany lidských práv jižní Čechy Poradenské a konzultační služby jsou určeny všem občanům Českokrumlovska a jižních Čech. Přímá odborná služba (jednání s právníkem) je určena především pro sociálně potřebné občany (např. lidé pobírající sociální dávky, zaevidovaní na ÚP, lidé v nouzi, lidé zdravotně znevýhodnění). Kontaktní údaje: ICOS - CSS Český Krumlov Náměstí Svornosti 2 (1. patro nad Infocentrem) Český Krumlov Tel., fax: Koordinátor Centra sociálních služeb Ingrid Jakubcová, tel.: Kontaktní osoba k službám právního poradenství Na a Hynková, tel Služby jsou poskytovány přímo v prostorách Centra sociálních služeb, po domluvě je ale možné využít nabízené služby i mimo prostory organizace (např. v domácnosti, v zaměstnání, u organizace, která vám službu doporučila ap.). Vzhledem k velkému zájmu o tuto službu je nutné se předem objednat, a to nejlépe telefonicky, popřípadě osobně v sídle centra každý všední den mezi h. Dokončení na straně 3 Strana 2

3 Bezplatné právní poradenství Centra sociálních služeb Dokončení ze strany 2 Jaké služby především zahrnují bezplatné právní poradenství? Konzultace a definování problémů, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky, organizace a instituce. Odborné právní poradenství - zpracování právní stránky problému a navržení možných řešení, sepsání dokumentů potřebných k řešení případu (určeno především sociálně potřebným klientům). Informační a konzultační činnost. Sociální poradenství a konzultace v oblasti rodinného práva - návrhy na úpravu poměrů k nezletilým dětem, návrhy na zvýšení výživného, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory. Centrum sociálních služeb zajiš uje pomoc s dokumenty (psaní žádostí, odvolání, stížností a vyplňování formulářů), pomoc při vyjednávání s úřady a dalšími organizacemi a institucemi nebo osobní doprovod na úřady. Poskytované služby nezahrnují např. zastupování klienta v právních sporech u soudu, advokacii. Centrum také neřeší exekuce či restituce. "Financováno Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního programu - grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji." Komunitní plánování: Jak dál s podporou sociálních služeb? Dokončení ze strany 1 Jak se ucházet o finanční prostředky na rok 2006 Z celkové částky půl milionu korun přidělené městem Český Krumlov na realizaci 1. KPSS v tomto roce je na dofinancování projektů, které jsou v souladu s cíli 1. komunitního plánu, určeno celkem korun (viz pozn. dole pod textem). O tyto prostředky na dofinancování projektů (či úhradu úroků z poskytnutého úvěru v současnosti již realizovaného projektu) se mohou ucházet zájemci dle schválené "Koncepce pro rozdělování finančních prostředků na realizaci 1. KPSS v roce 2006" (tato koncepce byla vzata na vědomí RM usnesením č. 86/5/2006 ze dne ). Celkem Kč určených v rozpočtu města na podporu cílů a opatření 1. komunitního plánu je do 30. června 2006 rovným dílem k dispozici pro jednotlivé oblasti komunitního plánování. Konkrétně pro oblast péče o děti a mládež (tj. koordinační skupina pro prevenci sociálně-patologických jevů komunitního plánování), pro péči o starší občany (tj. skupina pro seniory), pro péči o osoby v krizových situacích (tj. skupina pro krizové situace) a koordinační skupině, která se věnuje problematice zdravotně postižených občanů. Tyto finance lze čerpat na realizaci jednotlivých opatření nebo souboru opatření v rámci schváleného 1. KPSS (tedy i na opatření mimo priority 1. KPSS na rok 2006 schválené městem Český Krumlov). Koncepce pro rozdělování finančních prostředků na realizaci 1. KPSS v roce 2006 včetně postupu pro zajištění dofinancování projektů (či úhradu úroků z poskytnutého úvěru již realizovaného projektu) a další potřebné informace jsou k dispozici na internetových stránkách A jak dál s komunitním plánováním? Navzdory, dle našeho soudu, nedostatečné finanční podpoře z městského rozpočtu prokazuje už dnes komunitní plánování svou užitečnost. O nesporných výhodách této rozvojové metody (mj. umožňující široké zapojení veřejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesů města) jsme již referovali v minulých vydáních zpravodaje. Přestože praktické dopady tohoto dlouhodobého procesu jsou častokrát vidět až za několik let, v Českém Krumlově můžeme i přes mnohé potíže již po roce a půl pozorovat obrovský pokrok. Nejenže na některé z potřebných aktivit jsou již podány projektové žádosti, které by do města mohly přinést ty tolik potřebné finance na jejich realizaci a mnohde probíhá dříve netušená spolupráce. Bez komunitního plánování by nevzniklo ani nové Centrum sociálních služeb (o něm více na protější straně), které je hrazené zcela mimo prostředky města, a to z projektu "Od komunitního plánování k iniciaci nových sociálních služeb..." (financovaném Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního programu na podporu sociální integrace v JČK). Z téhož projektu se částečně financuje i pokračování komunitního plánování, kde bude letos potřeba nejen plnit některé z cílů a opatření 1. KPSS, ale také bude třeba připravovat se na změny, které přijdou s novým zákonem o sociálních službách, bude potřebné doladit a připravit podklady pro plnění některých ze společných cílů, které se prolínají všemi koordinačními skupinami v oblasti dopravy, vzdělávání ad. Pro ty z vás, kteří máte přístup k internetu, jsou všechny důležité informace uveřejňovány na adrese: komunitniplan.krumlov.cz. (Pozn.: Celkově bylo v rozpočtu města Český Krumlov přiděleno na realizaci 1. Komunitního plánu sociálních služeb Kč. Z této celkové částky je ale 50 tisíc Kč určeno na technicko-organizační zajištění pokračování komunitního plánování, dalších cca 50 tisíc bylo již přiděleno koordinační skupině pro etnické menšiny na dofinancování projektu na zřízení romských terénních pracovníků, který byl podán na Radu vlády, a také na spolufinancování dvou obytných bytů pro účely dočasného ubytování osob v sociální krizi). Vhodná volba studia klíč dobrému budoucímu profesnímu uplatnění Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (CPDM, o.p.s.) znovu zpřístupnilo pro zájemce z veřejnosti testovací program profesní diagnostiky k volbě povolání COMDI, na nějž jsme upozorňovaly v prosincovém vydání. Tento počítačový program poskytuje zájemcům o středoškolské a vysokoškolské studium komplexnější osobnostní informace směrované k profesní orientaci při volbě dalšího studia či zaměření rekvalifikace. Všechna data klientů jsou zabezpečena proti neoprávněné manipulaci a realizace programu odpovídá zákonným předpisům o ochraně osobních dat. K dispozici jsou následující testové moduly: COMDI Modul A - pro žáky 8. a 9. tříd základní školy (budoucí středoškoláci) COMDI Modul C - pro studenty středních škol (budoucí studenti VŠ a VOŠ) COMDI Modul B - pro nezaměstnané klienty v dělnických profesích (např. klienti ÚP) COMDI Modul E - testová baterie zaměřená na "emocionální inteligenci" (EQ) Pro získání dalších informací a objednávky kontaktujte: CPDM, o.p.s. - ICM Český Krumlov, Špičák 114, Český Krumlov telefon: , (otevírací doby ICM - projektového pracoviště CPDM, o.p.s. jsou uvedeny na straně 6) Tato doplňková služba je službou placenou. Celkový kompletní tištěný výstup (výsledky testu včetně osobnostního profilu z hlediska struktury a typu osobnosti) budou stát klienta 300,- Kč. Další informace můžete získat také na a na stránkách Republikového centra vzdělávání Chotěboř Strana 3

4 Okno do Evropy: O evropské informovanosti na Českokrumlovsku V průběhu podzimních měsíců minulého roku proběhl na Českokrumlovsku pod patronátem o.s. ICOS průzkum "EU a život v regionu". Jeho smyslem bylo zjistit nejen informovanost občanů o dění spojeném s Evropou, ale především šlo o jakousi sondu mapující zájem o tyto informace. Tazatelé se setkávali u respondentů s pozitivními i negativními reakcemi. Ty negativní se týkaly povětšinou výtek ohledně zbytečně vyhozených peněz za průzkum nebo toho, že "mne Unie stejně vůbec nezajímá" a motá se jen do našich věcí. Je-li tomu tak či nikoli, necháváme na posouzení každého z vás. Nám jde "jen" o to, jak už na stránkách tohoto zpravodaje ostatně zaznělo, nabídnout informace, které mohou napomoci jednak k základní orientaci v problematice evropské integrace a hlavně k tomu, aby každý věděl, kdy a jak a kam se obrátit pro konkrétní informace či radu. Nebo jaké služby může díky evropské integraci využívat. A na závěr malý dovětek: průzkum, jehož stručné shrnutí zde přinášíme, byl z velké části realizován na dobrovolnické bázi a z prostředků Evropské komise, tudíž daňového poplatníka příliš nezatížil. Navíc doufáme, že postupně budou informace vytěžené z průzkumu sloužit především vám. Všem respondentům ještě jednou děkujeme. Stručné vyhodnocení průzkumu "Veřejné mínění a informovanost o EU na Českokrumlovsku" Průzkum se uskutečnil v průběhu října a listopadu 2005 v Českém Krumlově a dalších 15-ti obcích na Českokrumlovsku. Reprezentativní vzorek byl sestaven z celkem 400 osob starších 15 let. Dle šetření má přístup ke všem potřebným informacím o EU jen 5% občanů (dalších 34% uvedlo, že přístup k informacím spíše má, celých 51% respondentů však zvolilo odpově zápornou). 17 % respondentů sice nemá informace, ale ani o ně nestojí. Většina respondentů také uváděla, že má pouze základní informace o fungování EU (54%). S tím korespondují i odpovědi na otázky týkající se evropských institucí a orgánů. Většina respondentů sice znala instituce jako Evropský parlament (72%), Evropskou komisi (51%), ale už jen 39% uvedlo, že zná Radu EU a celých 84% respondentů vůbec neznalo např. Výbor regionů EU, který sdružuje zástupce většiny evropských regionů a vystupuje jako prostředník mezi jednotlivými oblastmi a evropskými institucemi (jeho členem je i hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník, 1. místopředsedou se nedávno stal primátor Prahy Pavel Bém). Drtivá většina respondentů také neví k čemu tyto instituce slouží (u Evropského parlamentu a Evropské komise je to 53% respondentů, u Rady EU a Výboru regionů EU již 82 a 93%). Necelá třetina respondentů (přesně 30%) ví, že do Evropského parlamentu volí zástupce ČR sami občané a celých 75% respondentů uvedlo, že nezná nebo si nevybavuje žádnou z aktivit, která je či byla v regionu podporována prostřednictvím Evropské unie (pozn. jen ve městě Český Krumlov je těchto aktivit několik desítek, za všechny jmenujme alespoň bezplatné právní poradenství pro občany celého Jihočeského kraje nebo třeba pomoc po povodních v roce 2002 ve výši desítek milionů korun). Určitě příjemným překvapením pro nás bylo, že většina respondentů (54%) by v blízkosti svého bydliště uvítala instituci či podobné zařízení, které by poskytovalo informace o Evropské unii (pozn.: průzkum probíhal ještě před rozšířením společných informačních evropských aktivit o.s. ICOS a CPDM, o.p.s, o nichž jsme informovali v minulém vydání). Jen 20% respondentů by podobnou aktivitu neuvítalo (z nich 6% rozhodně ne a 14% spíše ne). Nakonec 36% respondentů si myslí (oproti 23%), že ČR má z členství v EU prospěch a i co se týče pocitů z Unie převažují na Českokrumlovsku lehce ty pozitivní (konkrétně 23% oproti 19%), většina respondentů označila svůj postoj k Evropské unii za neutrální. Toto shrnutí je opravdu jen orientační, mnoho konkrétních výstupů zde není zmíněno. Kompletní vyhodnocení průzkumu uveřejníme v nejbližší době na stránkách které slouží k informování o dění EU především občanům Jihočeského kraje. Průzkum se uskutečnil v rámci projektu "EU a život v regionu", který podpořila Evropská komise (DG Education and Culture). Krumlovská Porta vstupuje do jubilejního desátého ročníku Krumlovská dětská Porta oslaví v letošním roce desáté narozeniny. Ze soutěžní přehlídky mladých country a folkových hudebních talentů, která měla původně spíše místní charakter se postupem času stala možno říci prestižní událost. V minulých letech získala Krumlovská Porta statut regionálního jihočeského nominačního kola, a tak mohou vítězové jednotlivých kategorií postupovat do národního kola soutěže Dětská Porta. O zvyšující se kvalitě krumlovské přehlídky svědčí i to, že většina loňských "krumlovských vítězů" získala výrazná umístění ve svých kategoriích i na úrovni národní. Vítaným motivačním faktorem pro mladé hudebníky bývá možnost vystoupit na jednom pódiu s významnými profesionálními a vyspělými kapelami a muzikanty. Na společné scéně si tak mohli zahrát například s Pavlem Žalmanem Lohonkou, Pavlem Zajícem a Lubošem Hrdličkou, Robertem Křes anem, Vladimírem Mertou, Romanem Špilínkem nebo kapelami Cimbal Classic či s Nezmary. Posledně jmenovaná kapela se také v posledních ročnících stala "kmotrem" této soutěže, a nejinak tomu bude i v letošním ročníku. Kromě vlastní soutěžní přehlídky (proběhne v pátek 19. května 2006 v Městském divadle Český Krumlov) se v průběhu dubna a května uskuteční řada doprovodných akcí, jejichž podrobný program přineseme v příštím čísle. Kde získat informace o soutěži Zájemci o účast v soutěži "Krumlovská dětská Porta" mohou bližší informace získat v Domě dětí a mládeže v Českém Krumlově (DDM Český Krumlov, Linecká 67, telefon ), který je hlavním pořadatelem a koordinátorem celého projektu. Spolupořadateli Krumlovské dětské Porty dále jsou: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a Městské divadlo, o.p.s. Český Krumlov. Vlastimil Kopeček CPDM, o.p.s. Český Krumlov - spolupořadatel projektu Strana 4

5 Představujeme: Fond ohrožených dětí I. Jednou z organizací, s níž navázalo úzkou spolupráci nové Centrum sociálních služeb (viz text na straně 2) je Fond ohrožených dětí (FOD). Toto občanské sdružení, které působí na celém území České republiky již šestnáctým rokem podává pomocnou ruku opuštěným, zanedbávaným a týraným dětem. V posledních letech je FOD znám svými Klokánky - zařízeními pro děti, které potřebují okamžitou pomoc. O nevyhovující a separatizující praxi ústavní výchovy, kdy si děti negativní psychické následky odnášejí do celého života, slýcháme poměrně často. Cílem Klokánků je právě změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej přechodnou profesionální péčí v místě a prostředí, které upřednostňuje rodinně orientovanou péči. Co Klokánky nabízejí a jak fungují? Klokánky umožňují zotavení a reintegraci psychických traumat a citových deprivací dětí. Nabízejí útočiště dětem, které z různých důvodů nemohou zůstat ve své rodině. Jedná se o děti týrané, zanedbávané, pohlavně zneužívané nebo takové děti, které jsou ohrožovány alkoholismem či drogovou závislostí rodičů. Klokánky také umožňují pomoc dětem, o které se nemá kdo postarat v případě bytové krize, v době hospitalizace nebo jiné dlouhodobé nepřítomnosti rodičů jako například při výkonu trestu apod. V Klokáncích se o děti (0-18 let) starají střídavě po týdnu 2 "tety" tak, že ve třípokojovém bytě (často jich mají až 12 pod jednou střechou) pečují o 4 až 6 dětí různého věku a pohlaví obdobně jako pěstouni. Jsou s nimi ve dne v noci, vaří pro ně, učí se s nimi, zajiš ují jejich veškerou péči. Nespornou výhodou je i možnost přijmout a udržet spolu sourozence různého věku, kteří by jinak při nařízení ústavní výchovy byli rozděleni do různých zařízení. Děti zde pobývají jen po dobu nezbytně nutnou - než se budou moci vrátit domů nebo než se pro ně podaří najít trvalou náhradní rodinu, není-li návrat domů možný. Klokánek vyroste i na jihu Čech - pomoci může každý Fond ohrožených dětí provozuje již 15 Klokánků, ale celková kapacita stále neodpovídá požadavkům a potřebám rodin a dětí. Přestože se sí celorepublikově rozrůstá, v Jihočeském kraji dosud žádný Klokánek není. O jeho vybudování se v současné době snaží českobudějovická pobočka FOD. Zda se podaří tento projekt zrealizovat v Českých Budějovicích či Českém Krumlově závisí i na podpoře a spolupráci celé řady institucí a příznivců z řad dárců a sponzorů. Přestože má projekt Klokánek pověření MPSV a jde o službu levnější než je péče ústavní, stát zatím finančně rozvoj Klokánků nepodporuje (částečné dotace se týkají pouze provozu některých již stávajících zařízení). Fond ohrožených dětí proto vítá jakoukoli pomoc při vzniku nového Klokánku v jižních Čechách a jakoukoli podporu aktivit na pomoc ohroženým dětem. Po otevření budou rádi loga sponzorských firem vystavovat v Klokánku a dárce zviditelňovat ve Zpravodaji FOD, regionálních denících, na Podpořit projekt vzniku Klokánku můžete také přispěním do sbírkové kasičky, která je od 15. února 2006 umístěna na hlavní poště v Českém Krumlově. Další činnosti jihočeské pobočky Fondu ohrožených dětí vám představíme v příštím vydání zpravodaje. Fond ohrožených dětí Pobočka České Budějovice Senovážné náměstí 2 (administrativní budova Metropol) PSČ , Tel.: Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí: 8-18 hod., středa: hod. Kontakt na realizátora projektu Klokánek: Edita Svobodová, tel.: Ohlédnutí do nedávné historie Další vzpomínka Karla Podruha se vrací do válečných let v Českém Krumlově. Stejně jako celý zpravodaj je i tato rubrika otevřena vašim názorům, vašim textům. Rádi uvítáme další autory, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti z temnějších období minulosti jako jsou válečná léta, nechvalně proslulý odsun Němců nebo desetiletí komunistické totality. Češi v zabraném Českém Krumlově V Českém Krumlově s dvoutřetinovou většinou německého obyvatelstva bylo před 2. světovou válkou mnoho smíšených rodin. V jedné takové, otci Čechovi a matce německé národnosti, se narodil v roce 1927 syn Jan Rot. Do české školy začal chodit v Linecké ulici, pokračoval ve škole u kostela sv. Víta a nakonec navštěvoval až do konce září 1938 nově postavenou školu T.G. Masaryka. Jako většina českých kluků s námi chodil do Sokola. Od začátku roku 1938 sílily snahy sudetských Němců za odtržení pohraničního území. Tyto tlaky nabyly na intenzitě v září, pochodem žáků všech německých krumlovských škol a dalších Němců. V průvodu byla poprvé nesena vlajka s hákovým křížem. Na základě mnichovského diktátu začalo začátkem října obsazovaní pohraničí včetně Českého Krumlova. Většina Čechů odešla do okleštěné II. republiky, ale někteří, většinou ze smíšených manželství zde zůstali, převážně z existenčních důvodů. Otec Jana Rota byl invalida, takže nejen smíšené manželství, ale i nejistota z budoucnosti rozhodla o tom, že Rotovi zůstali v Krumlově. České školy byly zrušeny a Honza stejně jako ostatní české děti nechodil od začátku října do poloviny listopadu do školy. Má dodnes v paměti 20. říjen, kdy přijel do tehdy už Krumau a/m sám Adolf Hitler aby poděkoval místním Němcům za jejich podporu při odtržení. Zfanatizovaný dav na Latránu "hajloval" se zdviženou pravicí. Honzík to nepokládal za vhodné a jeho ruka zůstala připažena. To se však nelíbilo za ním stojícímu "ordnerovi". Dal mu takového "lepáka", že jeho čepice spadla do ulice. Co čert nechtěl, čepice skončila právě před projíždějícím autem s Vůdcem. Řidič zřejmě nepoznal o co jde a rychle zabrzdil. Člen ochranky potom hodil čepici na chodník. Teprve potom pokračovala kolona dál. Tak se mohl dostat Honzík málem do dějin Do německé školy "Hauptschule" nastoupil Jan Rot po polovině listopadu. Neměl v ní celkem žádné větší problémy, ale někdy musel ve vyostřených situacích vyslechnout i "Sauböhm" - česká svině. Ze školy vyšel v roce 1941 a šel do učení na prodavače módního zboží. Po vyučení ho čekal nástup do "Arbeitsdienstu" - pracovní služby, kde pobyl tři měsíce. Poněvadž se narodil v Krumlově a matka byla německé národnosti, musel jít k odvodu a v březnu 1944, v sedmnácti letech, narukoval do Lince, odkud byl odvelen k námořníkům k Baltickému moři. Dostal se na minolovku. Tu však potopili Spojenci ve fjordu u Osla. Do konce války ležel v Lazaretu v Lübecku. Přesně v den osvobození Českého Krumlova americkou armádou 8. května jej zajali Angličané a do října pobýval v zajateckém táboře. Až po pěti měsících od skončení války se dostal do repatriačního tábora ve Strašicích u Rokycan. Po čtrnácti dnech se ocitl konečně zase v rodném městě. Autor: Karel Podruh, Český Krumlov Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce Strana 5

6 Správná informace v pravou chvíli základní předpoklad dobrého rozhodnutí Informační centrum pro mládež Český Krumlov (dále ICM) je projektové pracoviště CPDM, o.p.s. O některých z jeho činností, především těch spojených s EU, jsme se zmiňovali již v minulém vydání zpravodaje. Tentokrát přinášíme na jeho služby a aktivity komplexnější pohled. Informace pro mládež a další zájemce ICM je veřejně otevřené pracoviště, které zajiš uje, zpracovává a poskytuje informace a informační poradenství pro mládež, děti, pedagogy, vedoucí dětských a mládežnických kolektivů a další širokou veřejnost z 11-ti základních tématických oblastí: Vzdělávání. Práce. Volný čas. Cestování. Zdraví. Sociálně patogenní jevy. Ekologie. Sociální skupiny a hnutí. Občan a stát. Mezinárodní, evropské a národní organizace. Mládež ČR a EU. Doplňkové služby ICM poskytuje návštěvníkům řadu doplňkových služeb spojených s informačními činnostmi jako jsou nekomerční přístup na internet, scannování, faxovou službu, kopírování, tisk včetně barevného a nekomerční prodej nosičů elektronických informací a přenos informací na tyto nosiče (CD, diskety). Z Krumlova do Evropy - Evropská informační sí pro mládež ICM Český Krumlov je jedním z "pětistovky" evropských informačních pracoviš EURODESK, která poskytují informace pro mládež na území Evropy. V rámci této služby mohou zájemci získat informace o vzdělávacích programech pro mladé lidi a konkrétní informace z 30 evropských zemí z tématických oblastí: studium, dobrovolnictví a výměny mládeže, pracovní příležitosti, cestování po Evropě, práva mladých, portály pro mládež. Poradenství a odborná pomoc v oblasti problematiky "děti-mládež" ICM Český Krumlov může nabídnout poradenství a odbornou pomoc informačního pracovníka v ICM, zajistit (zprostředkovat) konzultace s odborníkem na požadovanou tématiku, odbornou pomoc při přípravě grantových žádostí v oblasti "děti a mládež" a odborné konzultace k využití programu EU Mládež. Realizace tématických informačních seminářů ICM Český Krumlov nabízí všem zájemcům (školám, pracovníkům s dětmi a mládeži, státní správy, regionálním a obecním samosprávám i další veřejnosti) realizaci odborných informačních seminářů a besed, jež se vztahují především k následujícím tématům: Dobrovolnictví a dobrovolnická práce. Programy Evropské unie pro vzdělávání a mládež (výchova, vzdělávání, volný čas, kultura). Fundraising a grantování (jak získat finanční prostředky pro činnost s dětmi a mládeží). Právní předpisy k práci s dětmi a mládeží Veškeré informace jsou poskytovány či zprostředkovávány zdarma. Doplňkové služby jsou poskytovány v režijních nekomerčních cenách. Kontakty na ICM ICM Informační centrum pro mládež Projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Špičák 114, Český Krumlov Telefon/fax: Web: Týdenní otevírací doba ICM pro veřejnost pondělí až středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin Evropské projekty mládeže CPDM, o.p.s. (1998 až 2005) Dokončení ze strany 1 O úspěšnosti evropských projektů CPDM, o.p.s. svědčí například udělení prestižního druhého místa přeshraničnímu projektu (mládež ČR, Rakouska a Německa) "HUDBA BEZ HRANIC" v národní soutěži "Nejlepší evropské projekty mládeže realizované s podporou programu Mládež v letech 2003 a 2004" (kategorie "Nejlepší výstup z projektu"). Ocenění (diplom a věcné ceny) převzali mladí účastníci projektu a zástupci CPDM, o.p.s. v prosinci 2005 na programovém slavnostním vyvrcholení Evropského týdne mládeže v Praze. Právě při příležitosti Evropského týdne mládeže, který se v celé Evropě uskutečnil v prosinci 2005, připravilo CPDM, o.p.s. výstavu s názvem "MLÁDEŽ A EVROPA", která prostřednictvím fotografií a textů mapuje a shrnuje vybrané "evropské" aktivity mládeže, jež CPDM, o.p.s. realizovalo (nebo se na realizaci aktivně podílelo) v letech 1998 až Výstavu "MLÁDEŽ A EVROPA" mohou zájemci navštívit v období od 1. do 31. března 2006 v předsálí sídla Informačního centra občanského sektoru (ICOS) Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2 (druhá část historické budovy radnice, 1. patro nad Infocentrem). ZPRAVODAJ A DISKUSNÍ FÓRUM NA INTERNETU Daleko více informací než v tomto tištěném zpravodaji najdete v jeho internetové verzi na adrese: Tamtéž jsou pod odkazem Pro autory uvedeny bližší informace pro ty z vás, kteří máte zájem o uveřejnění svého článku v internetovém, popřípadě i v tištěném vydání Zpravodaje. Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu: nebo poštou na adresu: ICOS Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český Krumlov. Na serveru demokracie.krumlov.cz se můžete také zapojit do diskusí o aktuálních tématech. Samozřejmě uvítáme také veškeré podněty čtenářů. Tato neprodejná tiskovina vyšla díky příspěvku Evropské unie (Evropská komise, DG Education and Culture). Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska Evropské unie a jejích orgánů. Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydalo občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru-icos Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český Krumlov, IČO , tel/fax , Redakce: Tomáš Zunt (odpovědný redaktor - Michaela Faltová Informace pro inzerenty: Grafická úprava, tisk a distribuce: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E Strana 6

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov. Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Náměstí Svornosti 2 e-mail: icos@krumlov.cz 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH PORADEN V REGIONU

SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH PORADEN V REGIONU ICOS, o.s. (Informační centrum občanského sektoru, o.s.) Náměstí Svornosti 2, 381 01 tel/fax: 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz, SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působnost Prachatice (KPSS) 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Průběh akce KPSS 11. LEDNA

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt:

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt: Výroční zpráva 2009 Základní informace Subjekt: PROFICIO, o.s. Právní forma: občanské sdružení Adresa sdružení: 742 65 Rybí 231 Kontaktní adresa: Máchova 30, 742 65 Nový Jičín (vedle MEDcentra) Registrace

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov duben-květen 2006 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, letošní druhé číslo zpravodaje, který vydává občanské sdružení ICOS ve spolupráci s CPDM, o.p.s., vám

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 13.00 15.00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009

Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009 PROGRAM 1. Přivítání, program, prezence 2. Distribuce 2. KPSS 3. Dotační řízení pro rok 2010 4. Socio-info centrum 5. Portál sociální

Více

Internetové poradenství na www.iporadna.cz

Internetové poradenství na www.iporadna.cz Internetové poradenství na www.iporadna.cz Andrea Rakušanová Pavel Veselský o.s. InternetPoradna.cz struktura prezentace 1. představení organizace a projektu IP 2. původ a filosofie IP 3. současný stav

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více