zpravodaj.krumlov.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj.krumlov.cz"

Transkript

1 Zpravodaj_1-06.qxd :37 StrÆnka 1 zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov leden - únor 2006 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do čtvrtého roku své existence vstoupil zpravodaj ICOS v úzké spolupráci s Centrem pro děti a mládež, o.p.s. Trochu více textů je v dnešním rozšířeném vydání věnováno právě představení našeho partnera, s nímž mj. spolupracujeme i na evropských informačních aktivitách. Naše vzájemná spolupráce přinesla i ovoce v podobě založení Centra sociálních služeb (na fotografii). Pomalu se chýlí ke konci funkční období našich zastupitelů. Komunální volby proběhnou na podzim tohoto roku. V této souvislosti připravujeme seriál tématicky zaměřený nejen k volbám, ale i k tomu co se za uplynulé čtyři roky ve městě povedlo a co méně. Veřejný i mediální prostor se těmito tématy zaplňuje většinou až těsně před volbami. My budeme rádi, když se s námi budete podílet svými názory a postřehy na místní (nejen) politickou situaci již v určitém předstihu. Své příspěvky zasílejte na kontakty uvedené na poslední straně zpravodaje. Všechny uveřejníme na internetu, ty nejzajímavější pak i v tomto tištěném periodiku. Za všechny vaše názory a příspěvky děkujeme. Přeji příjemné čtení. Za vydavatele Tomáš Zunt, odpovědný redaktor V Krumlově funguje nové Centrum sociálních služeb Dne 9. února bylo v Českém Krumlově slavnostně otevřeno Centrum sociálních služeb. Jeho vznik iniciovaly o.s. ICOS a CPDM o.p.s. na základě požadavků a potřeb definovaných 1. komunitním plánem sociálních služeb, na jehož tvorbě se od poloviny roku 2004 podíleli desítky místních občanů. Nové centrum by postupně mělo nabízet občanům některé ze služeb, které doposud v regionu chybí a pro něž nebyl nalezen vhodný realizátor. Počáteční chod organizace, která sídlí v nových prostorách na Náměstí Svornosti čp. 2 (budova Infocentra), byl podpořen ze strukturálních fondů EU. V úzké spolupráci s dalšími místními subjekty již v současné době centrum nabízí bezplatné právní poradenství a další speciální programy pro specifické cílové skupiny obyvatelstva. Pokračování na straně 2 Komunitní plánování: Jak dál s podporou sociálních služeb? V rozpočtu města Český Krumlov na rok 2006 zůstalo na podporu cílů a opatření prvního komunitního plánu sociálních služeb (dále 1.KPSS) z původně zastupitelstvem schválených sedmi milionů pouze korun. K navýšení této částky nevedlo ani stanovisko účastníků procesu komunitního plánování (přetištěné také v prosincovém vydání tohoto zpravodaje). Tyto prostředky na potřebný rozvoj služeb a naplňování jednotlivých cílů plánu opravdu nestačí. Na společném jednání v rámci komunitního plánování v lednu 24. ledna t.r. bylo proto rozhodnuto pokusit se využít všechny tyto prostředky na získání financí odjinud. Městem přidělené prostředky tedy budou do poloviny tohoto roku k dispozici na dofinancování projektů, které jsou v souladu s cíli a opatřeními 1. komunitního plánu sociálních služeb města na léta Více se o možnostech čerpání financí dočtete dále v tomto listě. Pokračování na straně 3 Evropské projekty mládeže CPDM, o.p.s. (1998 až 2005) Od 1. března můžete na Náměstí Svornosti vidět výstavu Mládež a Evropa. Ta mapuje evropské aktivity pro mládež, které realizovalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s v posledních osmi letech. Aktivitám směřujícím k posilování evropských vztahů a kontaktů dětí a mládeže se CPDM, o.p.s. věnuje od počátku svého vzniku (1997). Kromě příležitostí získat nové přátele usnadňují dětem a mládeži poznání evropských zemí a jiných kultur, přispívají k lámání jazykových bariér, k větší vzájemné toleranci a porozumění mezi mladými lidmi. Projekty umožňují zapojit se i mladým lidem s jinak omezenými příležitostmi. Dokončení na straně 6 Strany 1, 2 a 3 tohoto zpravodaje jsou součástí projektu "Od komunitního plánování k iniciaci nových sociálních služeb na Českokrumlovsku", který zahrnuje vznik Centra sociálních služeb a podporu komunitnímu plánování. Financováno Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního programu - grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Strana 1

2 V Českém Krumlově funguje nové Centrum sociálních služeb Pokračování ze strany 1 Kromě již zmíněné snahy o zaplňování některých z nejcitelnějších mezer v oblasti sociální péče na Českokrumlovsku, chce nově vznikající organizace fungovat i jako tmelící subjekt pro ostatní poskytovatele sociálních služeb v regionu. To znamená, že nebude působit konkurenčně, ale jako organizace pomáhající ostatním poskytovatelům, s nimiž bude také spolupracovat a snažit se doplňovat nabídku potřebných služeb a programů pro občany Českokrumlovska. Kroky do blízké budoucnosti Někomu se může zdát, že plánování je trochu zbytečná záležitost, ale zrod nového centra umožnil právě dlouhodobý proces komunitního plánování (o něm více na protější straně), na němž se ve městě mohl a nadále může podílet každý z vás. A podobně otevřeně hodlá ve své činnosti působit i nové Centrum sociálních služeb. Proto již v současné době probíhá za širší spolupráce zcela otevřený plánovací proces centra - ten je důležitý především z hlediska udržitelnosti a rozšíření nabídky potřebných služeb a získání externích financí mimo rozpočet města na jejich podporu. Upřednostňovány budou takové služby, jež byly identifikovány při komunitním plánování jako potřebné a pro něž chybí v místě realizátor, případně jsou kapacity možného realizátora již vyčerpány. Celý proces plánování by měl vést do poloviny roku 2006 i k vytvoření samostatné organizace s právní subjektivitou. Na jejím chodu se pak budou vyjma zakladatelů (o.s. ICOS a CPDM, o.p.s.) podílet všichni důležití partneři centra mezi něž patří již v současnosti například o.s. Spirála, Dům na půl cesty, Psychiatrická léčebna Červený dvůr, Centrum pro zdravotně postižené a mnoho dalších včetně Fondu ohrožených dětí, o němž se můžete více dozvědět na straně 5. Výzva ke spolupráci Vzhledem k tomu, že proces plánování Centra sociálních služeb je otevřen všem postřehům a nápadům, nabízíme všem organizacím, subjektům i dalším zájemcům podílet se svými nápady a názory na jeho utváření. Uvítáme také veškeré vaše podněty k činnosti Centra sociálních služeb. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím kontaktů uvedených níže. Služby Centra sociálních služeb Již od počátku své činnosti nabízí centrum ve spolupráci s dalšími organizacemi rozšířené služby bezplatného právního poradenství pro občany Českokrumlovska a jižních Čech. Právní služby, jež v Českém Krumlově poskytuje od minulého roku díky podpoře Evropské komise jihočeské Centrum ochrany lidských práv, nepostačují svou kapacitou zájmu a potřebám klientů. Právě pro velký zájem občanů o tuto službu přichází nyní ICOS Český Krumlov (zřizovatel Centra ochrany lidských práv i Centra sociálních služeb) s jejím rozšířením. Právní služby centra sociálních služeb nepokrývají už jen oblast ochrany základních práv a svobod, ale i oblasti práva pracovního, rodinného ad. Mimo právní poradenské a konzultační služby se centrum věnuje také pilotnímu poskytování, prozatím v místě nerealizovaných, sociálních služeb. Ty jsou určeny lidem v léčebných programech závislostí, pro děti a mládež s předčasně ukončenou školní docházkou, mládeži s ukončenou ústavní výchovou nebo mládeži obviněné či odsouzené za trestný čin. Hlavním záměrem těchto služeb jako jsou kurzy sociálně pracovní intervence nebo nácvik sociálních dovedností je především získání a rozvoj základních dovedností a schopností cílové skupiny, které jsou potřebné pro vyhledávání, získání a udržení pracovního místa. BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ Komplexní poradenský servis nabízí občanům prostřednictvím poradenských a konzultačních aktivit orientaci v nárocích, možnostech a službách, které mohou zmírnit či vyřešit obtížnou situaci klienta nebo mu takovou pomoc zprostředkovat. Poradenský a konzultační servis zajiš uje pomoc a podporu v následujících oblastech: Pracovní právo např: vznik a ukončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele, pracovní doba, pracovní podmínky a péče o zaměstnance, dovolená, škoda způsobená zaměstnavateli i zaměstnancem, zdravotní postižení v pracovně právních vztazích aj. Občanské právo např. dědictví, vlastnictví, spoluvlastnictví, nájemní právo (nájem, pronájem), sousedská práva, odpovědnost za škodu, ochrana spotřebitele aj. Rodinné právo např. vztahy mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnost (úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory) Správní právo nesprávné postupy úřadů, pracovníků úřadů aj. Sociální dávky Ochrana základních lidských práv a svobod ve spolupráci s Centrem ochrany lidských práv jižní Čechy Poradenské a konzultační služby jsou určeny všem občanům Českokrumlovska a jižních Čech. Přímá odborná služba (jednání s právníkem) je určena především pro sociálně potřebné občany (např. lidé pobírající sociální dávky, zaevidovaní na ÚP, lidé v nouzi, lidé zdravotně znevýhodnění). Kontaktní údaje: ICOS - CSS Český Krumlov Náměstí Svornosti 2 (1. patro nad Infocentrem) Český Krumlov Tel., fax: Koordinátor Centra sociálních služeb Ingrid Jakubcová, tel.: Kontaktní osoba k službám právního poradenství Na a Hynková, tel Služby jsou poskytovány přímo v prostorách Centra sociálních služeb, po domluvě je ale možné využít nabízené služby i mimo prostory organizace (např. v domácnosti, v zaměstnání, u organizace, která vám službu doporučila ap.). Vzhledem k velkému zájmu o tuto službu je nutné se předem objednat, a to nejlépe telefonicky, popřípadě osobně v sídle centra každý všední den mezi h. Dokončení na straně 3 Strana 2

3 Bezplatné právní poradenství Centra sociálních služeb Dokončení ze strany 2 Jaké služby především zahrnují bezplatné právní poradenství? Konzultace a definování problémů, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky, organizace a instituce. Odborné právní poradenství - zpracování právní stránky problému a navržení možných řešení, sepsání dokumentů potřebných k řešení případu (určeno především sociálně potřebným klientům). Informační a konzultační činnost. Sociální poradenství a konzultace v oblasti rodinného práva - návrhy na úpravu poměrů k nezletilým dětem, návrhy na zvýšení výživného, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory. Centrum sociálních služeb zajiš uje pomoc s dokumenty (psaní žádostí, odvolání, stížností a vyplňování formulářů), pomoc při vyjednávání s úřady a dalšími organizacemi a institucemi nebo osobní doprovod na úřady. Poskytované služby nezahrnují např. zastupování klienta v právních sporech u soudu, advokacii. Centrum také neřeší exekuce či restituce. "Financováno Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního programu - grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji." Komunitní plánování: Jak dál s podporou sociálních služeb? Dokončení ze strany 1 Jak se ucházet o finanční prostředky na rok 2006 Z celkové částky půl milionu korun přidělené městem Český Krumlov na realizaci 1. KPSS v tomto roce je na dofinancování projektů, které jsou v souladu s cíli 1. komunitního plánu, určeno celkem korun (viz pozn. dole pod textem). O tyto prostředky na dofinancování projektů (či úhradu úroků z poskytnutého úvěru v současnosti již realizovaného projektu) se mohou ucházet zájemci dle schválené "Koncepce pro rozdělování finančních prostředků na realizaci 1. KPSS v roce 2006" (tato koncepce byla vzata na vědomí RM usnesením č. 86/5/2006 ze dne ). Celkem Kč určených v rozpočtu města na podporu cílů a opatření 1. komunitního plánu je do 30. června 2006 rovným dílem k dispozici pro jednotlivé oblasti komunitního plánování. Konkrétně pro oblast péče o děti a mládež (tj. koordinační skupina pro prevenci sociálně-patologických jevů komunitního plánování), pro péči o starší občany (tj. skupina pro seniory), pro péči o osoby v krizových situacích (tj. skupina pro krizové situace) a koordinační skupině, která se věnuje problematice zdravotně postižených občanů. Tyto finance lze čerpat na realizaci jednotlivých opatření nebo souboru opatření v rámci schváleného 1. KPSS (tedy i na opatření mimo priority 1. KPSS na rok 2006 schválené městem Český Krumlov). Koncepce pro rozdělování finančních prostředků na realizaci 1. KPSS v roce 2006 včetně postupu pro zajištění dofinancování projektů (či úhradu úroků z poskytnutého úvěru již realizovaného projektu) a další potřebné informace jsou k dispozici na internetových stránkách A jak dál s komunitním plánováním? Navzdory, dle našeho soudu, nedostatečné finanční podpoře z městského rozpočtu prokazuje už dnes komunitní plánování svou užitečnost. O nesporných výhodách této rozvojové metody (mj. umožňující široké zapojení veřejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesů města) jsme již referovali v minulých vydáních zpravodaje. Přestože praktické dopady tohoto dlouhodobého procesu jsou častokrát vidět až za několik let, v Českém Krumlově můžeme i přes mnohé potíže již po roce a půl pozorovat obrovský pokrok. Nejenže na některé z potřebných aktivit jsou již podány projektové žádosti, které by do města mohly přinést ty tolik potřebné finance na jejich realizaci a mnohde probíhá dříve netušená spolupráce. Bez komunitního plánování by nevzniklo ani nové Centrum sociálních služeb (o něm více na protější straně), které je hrazené zcela mimo prostředky města, a to z projektu "Od komunitního plánování k iniciaci nových sociálních služeb..." (financovaném Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního programu na podporu sociální integrace v JČK). Z téhož projektu se částečně financuje i pokračování komunitního plánování, kde bude letos potřeba nejen plnit některé z cílů a opatření 1. KPSS, ale také bude třeba připravovat se na změny, které přijdou s novým zákonem o sociálních službách, bude potřebné doladit a připravit podklady pro plnění některých ze společných cílů, které se prolínají všemi koordinačními skupinami v oblasti dopravy, vzdělávání ad. Pro ty z vás, kteří máte přístup k internetu, jsou všechny důležité informace uveřejňovány na adrese: komunitniplan.krumlov.cz. (Pozn.: Celkově bylo v rozpočtu města Český Krumlov přiděleno na realizaci 1. Komunitního plánu sociálních služeb Kč. Z této celkové částky je ale 50 tisíc Kč určeno na technicko-organizační zajištění pokračování komunitního plánování, dalších cca 50 tisíc bylo již přiděleno koordinační skupině pro etnické menšiny na dofinancování projektu na zřízení romských terénních pracovníků, který byl podán na Radu vlády, a také na spolufinancování dvou obytných bytů pro účely dočasného ubytování osob v sociální krizi). Vhodná volba studia klíč dobrému budoucímu profesnímu uplatnění Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (CPDM, o.p.s.) znovu zpřístupnilo pro zájemce z veřejnosti testovací program profesní diagnostiky k volbě povolání COMDI, na nějž jsme upozorňovaly v prosincovém vydání. Tento počítačový program poskytuje zájemcům o středoškolské a vysokoškolské studium komplexnější osobnostní informace směrované k profesní orientaci při volbě dalšího studia či zaměření rekvalifikace. Všechna data klientů jsou zabezpečena proti neoprávněné manipulaci a realizace programu odpovídá zákonným předpisům o ochraně osobních dat. K dispozici jsou následující testové moduly: COMDI Modul A - pro žáky 8. a 9. tříd základní školy (budoucí středoškoláci) COMDI Modul C - pro studenty středních škol (budoucí studenti VŠ a VOŠ) COMDI Modul B - pro nezaměstnané klienty v dělnických profesích (např. klienti ÚP) COMDI Modul E - testová baterie zaměřená na "emocionální inteligenci" (EQ) Pro získání dalších informací a objednávky kontaktujte: CPDM, o.p.s. - ICM Český Krumlov, Špičák 114, Český Krumlov telefon: , (otevírací doby ICM - projektového pracoviště CPDM, o.p.s. jsou uvedeny na straně 6) Tato doplňková služba je službou placenou. Celkový kompletní tištěný výstup (výsledky testu včetně osobnostního profilu z hlediska struktury a typu osobnosti) budou stát klienta 300,- Kč. Další informace můžete získat také na a na stránkách Republikového centra vzdělávání Chotěboř Strana 3

4 Okno do Evropy: O evropské informovanosti na Českokrumlovsku V průběhu podzimních měsíců minulého roku proběhl na Českokrumlovsku pod patronátem o.s. ICOS průzkum "EU a život v regionu". Jeho smyslem bylo zjistit nejen informovanost občanů o dění spojeném s Evropou, ale především šlo o jakousi sondu mapující zájem o tyto informace. Tazatelé se setkávali u respondentů s pozitivními i negativními reakcemi. Ty negativní se týkaly povětšinou výtek ohledně zbytečně vyhozených peněz za průzkum nebo toho, že "mne Unie stejně vůbec nezajímá" a motá se jen do našich věcí. Je-li tomu tak či nikoli, necháváme na posouzení každého z vás. Nám jde "jen" o to, jak už na stránkách tohoto zpravodaje ostatně zaznělo, nabídnout informace, které mohou napomoci jednak k základní orientaci v problematice evropské integrace a hlavně k tomu, aby každý věděl, kdy a jak a kam se obrátit pro konkrétní informace či radu. Nebo jaké služby může díky evropské integraci využívat. A na závěr malý dovětek: průzkum, jehož stručné shrnutí zde přinášíme, byl z velké části realizován na dobrovolnické bázi a z prostředků Evropské komise, tudíž daňového poplatníka příliš nezatížil. Navíc doufáme, že postupně budou informace vytěžené z průzkumu sloužit především vám. Všem respondentům ještě jednou děkujeme. Stručné vyhodnocení průzkumu "Veřejné mínění a informovanost o EU na Českokrumlovsku" Průzkum se uskutečnil v průběhu října a listopadu 2005 v Českém Krumlově a dalších 15-ti obcích na Českokrumlovsku. Reprezentativní vzorek byl sestaven z celkem 400 osob starších 15 let. Dle šetření má přístup ke všem potřebným informacím o EU jen 5% občanů (dalších 34% uvedlo, že přístup k informacím spíše má, celých 51% respondentů však zvolilo odpově zápornou). 17 % respondentů sice nemá informace, ale ani o ně nestojí. Většina respondentů také uváděla, že má pouze základní informace o fungování EU (54%). S tím korespondují i odpovědi na otázky týkající se evropských institucí a orgánů. Většina respondentů sice znala instituce jako Evropský parlament (72%), Evropskou komisi (51%), ale už jen 39% uvedlo, že zná Radu EU a celých 84% respondentů vůbec neznalo např. Výbor regionů EU, který sdružuje zástupce většiny evropských regionů a vystupuje jako prostředník mezi jednotlivými oblastmi a evropskými institucemi (jeho členem je i hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník, 1. místopředsedou se nedávno stal primátor Prahy Pavel Bém). Drtivá většina respondentů také neví k čemu tyto instituce slouží (u Evropského parlamentu a Evropské komise je to 53% respondentů, u Rady EU a Výboru regionů EU již 82 a 93%). Necelá třetina respondentů (přesně 30%) ví, že do Evropského parlamentu volí zástupce ČR sami občané a celých 75% respondentů uvedlo, že nezná nebo si nevybavuje žádnou z aktivit, která je či byla v regionu podporována prostřednictvím Evropské unie (pozn. jen ve městě Český Krumlov je těchto aktivit několik desítek, za všechny jmenujme alespoň bezplatné právní poradenství pro občany celého Jihočeského kraje nebo třeba pomoc po povodních v roce 2002 ve výši desítek milionů korun). Určitě příjemným překvapením pro nás bylo, že většina respondentů (54%) by v blízkosti svého bydliště uvítala instituci či podobné zařízení, které by poskytovalo informace o Evropské unii (pozn.: průzkum probíhal ještě před rozšířením společných informačních evropských aktivit o.s. ICOS a CPDM, o.p.s, o nichž jsme informovali v minulém vydání). Jen 20% respondentů by podobnou aktivitu neuvítalo (z nich 6% rozhodně ne a 14% spíše ne). Nakonec 36% respondentů si myslí (oproti 23%), že ČR má z členství v EU prospěch a i co se týče pocitů z Unie převažují na Českokrumlovsku lehce ty pozitivní (konkrétně 23% oproti 19%), většina respondentů označila svůj postoj k Evropské unii za neutrální. Toto shrnutí je opravdu jen orientační, mnoho konkrétních výstupů zde není zmíněno. Kompletní vyhodnocení průzkumu uveřejníme v nejbližší době na stránkách které slouží k informování o dění EU především občanům Jihočeského kraje. Průzkum se uskutečnil v rámci projektu "EU a život v regionu", který podpořila Evropská komise (DG Education and Culture). Krumlovská Porta vstupuje do jubilejního desátého ročníku Krumlovská dětská Porta oslaví v letošním roce desáté narozeniny. Ze soutěžní přehlídky mladých country a folkových hudebních talentů, která měla původně spíše místní charakter se postupem času stala možno říci prestižní událost. V minulých letech získala Krumlovská Porta statut regionálního jihočeského nominačního kola, a tak mohou vítězové jednotlivých kategorií postupovat do národního kola soutěže Dětská Porta. O zvyšující se kvalitě krumlovské přehlídky svědčí i to, že většina loňských "krumlovských vítězů" získala výrazná umístění ve svých kategoriích i na úrovni národní. Vítaným motivačním faktorem pro mladé hudebníky bývá možnost vystoupit na jednom pódiu s významnými profesionálními a vyspělými kapelami a muzikanty. Na společné scéně si tak mohli zahrát například s Pavlem Žalmanem Lohonkou, Pavlem Zajícem a Lubošem Hrdličkou, Robertem Křes anem, Vladimírem Mertou, Romanem Špilínkem nebo kapelami Cimbal Classic či s Nezmary. Posledně jmenovaná kapela se také v posledních ročnících stala "kmotrem" této soutěže, a nejinak tomu bude i v letošním ročníku. Kromě vlastní soutěžní přehlídky (proběhne v pátek 19. května 2006 v Městském divadle Český Krumlov) se v průběhu dubna a května uskuteční řada doprovodných akcí, jejichž podrobný program přineseme v příštím čísle. Kde získat informace o soutěži Zájemci o účast v soutěži "Krumlovská dětská Porta" mohou bližší informace získat v Domě dětí a mládeže v Českém Krumlově (DDM Český Krumlov, Linecká 67, telefon ), který je hlavním pořadatelem a koordinátorem celého projektu. Spolupořadateli Krumlovské dětské Porty dále jsou: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a Městské divadlo, o.p.s. Český Krumlov. Vlastimil Kopeček CPDM, o.p.s. Český Krumlov - spolupořadatel projektu Strana 4

5 Představujeme: Fond ohrožených dětí I. Jednou z organizací, s níž navázalo úzkou spolupráci nové Centrum sociálních služeb (viz text na straně 2) je Fond ohrožených dětí (FOD). Toto občanské sdružení, které působí na celém území České republiky již šestnáctým rokem podává pomocnou ruku opuštěným, zanedbávaným a týraným dětem. V posledních letech je FOD znám svými Klokánky - zařízeními pro děti, které potřebují okamžitou pomoc. O nevyhovující a separatizující praxi ústavní výchovy, kdy si děti negativní psychické následky odnášejí do celého života, slýcháme poměrně často. Cílem Klokánků je právě změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej přechodnou profesionální péčí v místě a prostředí, které upřednostňuje rodinně orientovanou péči. Co Klokánky nabízejí a jak fungují? Klokánky umožňují zotavení a reintegraci psychických traumat a citových deprivací dětí. Nabízejí útočiště dětem, které z různých důvodů nemohou zůstat ve své rodině. Jedná se o děti týrané, zanedbávané, pohlavně zneužívané nebo takové děti, které jsou ohrožovány alkoholismem či drogovou závislostí rodičů. Klokánky také umožňují pomoc dětem, o které se nemá kdo postarat v případě bytové krize, v době hospitalizace nebo jiné dlouhodobé nepřítomnosti rodičů jako například při výkonu trestu apod. V Klokáncích se o děti (0-18 let) starají střídavě po týdnu 2 "tety" tak, že ve třípokojovém bytě (často jich mají až 12 pod jednou střechou) pečují o 4 až 6 dětí různého věku a pohlaví obdobně jako pěstouni. Jsou s nimi ve dne v noci, vaří pro ně, učí se s nimi, zajiš ují jejich veškerou péči. Nespornou výhodou je i možnost přijmout a udržet spolu sourozence různého věku, kteří by jinak při nařízení ústavní výchovy byli rozděleni do různých zařízení. Děti zde pobývají jen po dobu nezbytně nutnou - než se budou moci vrátit domů nebo než se pro ně podaří najít trvalou náhradní rodinu, není-li návrat domů možný. Klokánek vyroste i na jihu Čech - pomoci může každý Fond ohrožených dětí provozuje již 15 Klokánků, ale celková kapacita stále neodpovídá požadavkům a potřebám rodin a dětí. Přestože se sí celorepublikově rozrůstá, v Jihočeském kraji dosud žádný Klokánek není. O jeho vybudování se v současné době snaží českobudějovická pobočka FOD. Zda se podaří tento projekt zrealizovat v Českých Budějovicích či Českém Krumlově závisí i na podpoře a spolupráci celé řady institucí a příznivců z řad dárců a sponzorů. Přestože má projekt Klokánek pověření MPSV a jde o službu levnější než je péče ústavní, stát zatím finančně rozvoj Klokánků nepodporuje (částečné dotace se týkají pouze provozu některých již stávajících zařízení). Fond ohrožených dětí proto vítá jakoukoli pomoc při vzniku nového Klokánku v jižních Čechách a jakoukoli podporu aktivit na pomoc ohroženým dětem. Po otevření budou rádi loga sponzorských firem vystavovat v Klokánku a dárce zviditelňovat ve Zpravodaji FOD, regionálních denících, na Podpořit projekt vzniku Klokánku můžete také přispěním do sbírkové kasičky, která je od 15. února 2006 umístěna na hlavní poště v Českém Krumlově. Další činnosti jihočeské pobočky Fondu ohrožených dětí vám představíme v příštím vydání zpravodaje. Fond ohrožených dětí Pobočka České Budějovice Senovážné náměstí 2 (administrativní budova Metropol) PSČ , Tel.: Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí: 8-18 hod., středa: hod. Kontakt na realizátora projektu Klokánek: Edita Svobodová, tel.: Ohlédnutí do nedávné historie Další vzpomínka Karla Podruha se vrací do válečných let v Českém Krumlově. Stejně jako celý zpravodaj je i tato rubrika otevřena vašim názorům, vašim textům. Rádi uvítáme další autory, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti z temnějších období minulosti jako jsou válečná léta, nechvalně proslulý odsun Němců nebo desetiletí komunistické totality. Češi v zabraném Českém Krumlově V Českém Krumlově s dvoutřetinovou většinou německého obyvatelstva bylo před 2. světovou válkou mnoho smíšených rodin. V jedné takové, otci Čechovi a matce německé národnosti, se narodil v roce 1927 syn Jan Rot. Do české školy začal chodit v Linecké ulici, pokračoval ve škole u kostela sv. Víta a nakonec navštěvoval až do konce září 1938 nově postavenou školu T.G. Masaryka. Jako většina českých kluků s námi chodil do Sokola. Od začátku roku 1938 sílily snahy sudetských Němců za odtržení pohraničního území. Tyto tlaky nabyly na intenzitě v září, pochodem žáků všech německých krumlovských škol a dalších Němců. V průvodu byla poprvé nesena vlajka s hákovým křížem. Na základě mnichovského diktátu začalo začátkem října obsazovaní pohraničí včetně Českého Krumlova. Většina Čechů odešla do okleštěné II. republiky, ale někteří, většinou ze smíšených manželství zde zůstali, převážně z existenčních důvodů. Otec Jana Rota byl invalida, takže nejen smíšené manželství, ale i nejistota z budoucnosti rozhodla o tom, že Rotovi zůstali v Krumlově. České školy byly zrušeny a Honza stejně jako ostatní české děti nechodil od začátku října do poloviny listopadu do školy. Má dodnes v paměti 20. říjen, kdy přijel do tehdy už Krumau a/m sám Adolf Hitler aby poděkoval místním Němcům za jejich podporu při odtržení. Zfanatizovaný dav na Latránu "hajloval" se zdviženou pravicí. Honzík to nepokládal za vhodné a jeho ruka zůstala připažena. To se však nelíbilo za ním stojícímu "ordnerovi". Dal mu takového "lepáka", že jeho čepice spadla do ulice. Co čert nechtěl, čepice skončila právě před projíždějícím autem s Vůdcem. Řidič zřejmě nepoznal o co jde a rychle zabrzdil. Člen ochranky potom hodil čepici na chodník. Teprve potom pokračovala kolona dál. Tak se mohl dostat Honzík málem do dějin Do německé školy "Hauptschule" nastoupil Jan Rot po polovině listopadu. Neměl v ní celkem žádné větší problémy, ale někdy musel ve vyostřených situacích vyslechnout i "Sauböhm" - česká svině. Ze školy vyšel v roce 1941 a šel do učení na prodavače módního zboží. Po vyučení ho čekal nástup do "Arbeitsdienstu" - pracovní služby, kde pobyl tři měsíce. Poněvadž se narodil v Krumlově a matka byla německé národnosti, musel jít k odvodu a v březnu 1944, v sedmnácti letech, narukoval do Lince, odkud byl odvelen k námořníkům k Baltickému moři. Dostal se na minolovku. Tu však potopili Spojenci ve fjordu u Osla. Do konce války ležel v Lazaretu v Lübecku. Přesně v den osvobození Českého Krumlova americkou armádou 8. května jej zajali Angličané a do října pobýval v zajateckém táboře. Až po pěti měsících od skončení války se dostal do repatriačního tábora ve Strašicích u Rokycan. Po čtrnácti dnech se ocitl konečně zase v rodném městě. Autor: Karel Podruh, Český Krumlov Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce Strana 5

6 Správná informace v pravou chvíli základní předpoklad dobrého rozhodnutí Informační centrum pro mládež Český Krumlov (dále ICM) je projektové pracoviště CPDM, o.p.s. O některých z jeho činností, především těch spojených s EU, jsme se zmiňovali již v minulém vydání zpravodaje. Tentokrát přinášíme na jeho služby a aktivity komplexnější pohled. Informace pro mládež a další zájemce ICM je veřejně otevřené pracoviště, které zajiš uje, zpracovává a poskytuje informace a informační poradenství pro mládež, děti, pedagogy, vedoucí dětských a mládežnických kolektivů a další širokou veřejnost z 11-ti základních tématických oblastí: Vzdělávání. Práce. Volný čas. Cestování. Zdraví. Sociálně patogenní jevy. Ekologie. Sociální skupiny a hnutí. Občan a stát. Mezinárodní, evropské a národní organizace. Mládež ČR a EU. Doplňkové služby ICM poskytuje návštěvníkům řadu doplňkových služeb spojených s informačními činnostmi jako jsou nekomerční přístup na internet, scannování, faxovou službu, kopírování, tisk včetně barevného a nekomerční prodej nosičů elektronických informací a přenos informací na tyto nosiče (CD, diskety). Z Krumlova do Evropy - Evropská informační sí pro mládež ICM Český Krumlov je jedním z "pětistovky" evropských informačních pracoviš EURODESK, která poskytují informace pro mládež na území Evropy. V rámci této služby mohou zájemci získat informace o vzdělávacích programech pro mladé lidi a konkrétní informace z 30 evropských zemí z tématických oblastí: studium, dobrovolnictví a výměny mládeže, pracovní příležitosti, cestování po Evropě, práva mladých, portály pro mládež. Poradenství a odborná pomoc v oblasti problematiky "děti-mládež" ICM Český Krumlov může nabídnout poradenství a odbornou pomoc informačního pracovníka v ICM, zajistit (zprostředkovat) konzultace s odborníkem na požadovanou tématiku, odbornou pomoc při přípravě grantových žádostí v oblasti "děti a mládež" a odborné konzultace k využití programu EU Mládež. Realizace tématických informačních seminářů ICM Český Krumlov nabízí všem zájemcům (školám, pracovníkům s dětmi a mládeži, státní správy, regionálním a obecním samosprávám i další veřejnosti) realizaci odborných informačních seminářů a besed, jež se vztahují především k následujícím tématům: Dobrovolnictví a dobrovolnická práce. Programy Evropské unie pro vzdělávání a mládež (výchova, vzdělávání, volný čas, kultura). Fundraising a grantování (jak získat finanční prostředky pro činnost s dětmi a mládeží). Právní předpisy k práci s dětmi a mládeží Veškeré informace jsou poskytovány či zprostředkovávány zdarma. Doplňkové služby jsou poskytovány v režijních nekomerčních cenách. Kontakty na ICM ICM Informační centrum pro mládež Projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Špičák 114, Český Krumlov Telefon/fax: Web: Týdenní otevírací doba ICM pro veřejnost pondělí až středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin Evropské projekty mládeže CPDM, o.p.s. (1998 až 2005) Dokončení ze strany 1 O úspěšnosti evropských projektů CPDM, o.p.s. svědčí například udělení prestižního druhého místa přeshraničnímu projektu (mládež ČR, Rakouska a Německa) "HUDBA BEZ HRANIC" v národní soutěži "Nejlepší evropské projekty mládeže realizované s podporou programu Mládež v letech 2003 a 2004" (kategorie "Nejlepší výstup z projektu"). Ocenění (diplom a věcné ceny) převzali mladí účastníci projektu a zástupci CPDM, o.p.s. v prosinci 2005 na programovém slavnostním vyvrcholení Evropského týdne mládeže v Praze. Právě při příležitosti Evropského týdne mládeže, který se v celé Evropě uskutečnil v prosinci 2005, připravilo CPDM, o.p.s. výstavu s názvem "MLÁDEŽ A EVROPA", která prostřednictvím fotografií a textů mapuje a shrnuje vybrané "evropské" aktivity mládeže, jež CPDM, o.p.s. realizovalo (nebo se na realizaci aktivně podílelo) v letech 1998 až Výstavu "MLÁDEŽ A EVROPA" mohou zájemci navštívit v období od 1. do 31. března 2006 v předsálí sídla Informačního centra občanského sektoru (ICOS) Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2 (druhá část historické budovy radnice, 1. patro nad Infocentrem). ZPRAVODAJ A DISKUSNÍ FÓRUM NA INTERNETU Daleko více informací než v tomto tištěném zpravodaji najdete v jeho internetové verzi na adrese: Tamtéž jsou pod odkazem Pro autory uvedeny bližší informace pro ty z vás, kteří máte zájem o uveřejnění svého článku v internetovém, popřípadě i v tištěném vydání Zpravodaje. Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu: nebo poštou na adresu: ICOS Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český Krumlov. Na serveru demokracie.krumlov.cz se můžete také zapojit do diskusí o aktuálních tématech. Samozřejmě uvítáme také veškeré podněty čtenářů. Tato neprodejná tiskovina vyšla díky příspěvku Evropské unie (Evropská komise, DG Education and Culture). Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska Evropské unie a jejích orgánů. Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydalo občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru-icos Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český Krumlov, IČO , tel/fax , Redakce: Tomáš Zunt (odpovědný redaktor - Michaela Faltová Informace pro inzerenty: Grafická úprava, tisk a distribuce: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E Strana 6

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Zpravodaj_3-07.qxd 4.9.2007 8:27 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 3/2007 KOMUNITNÍ PLÁN SOCÁLNÍCH SLUŽEB PŘINÁŠÍ DO MĚSTA MILIONY Koncem minulého roku jsme se na stránkách tohoto

Více

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU O sociálních službách budou opět spolurozhodovat i občané města Dne 22. listopadu schválili zastupitelé města

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Zpravodaj_2-07.qxd 20.6.2007 9:48 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 2/2007 PRÁVNÍ PORADNA NABÍZÍ ZDARMA POMOC I V PŘÍPADECH DISKRIMINACE Od dubna letošního roku se mohou nově obracet

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Žadatel: Titul projektu: Druh projektu: Obsah: Část A: Základní charakteristika projektu Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl

Žadatel: Titul projektu: Druh projektu: Obsah: Část A: Základní charakteristika projektu Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl Žadatel: ICOS Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2, 38101 Český Krumlov Titul projektu: Evropská unie a život v regionu - komplexní regionální informační servis Druh projektu: I.A vládní komunikační priority

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2009 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI V prosinci loňského roku zahájilo oficiálně svou činnost českokrumlovské Dobrovolnické centrum. Dosud se podařilo navázat úzkou spolupráci s osmi organizacemi,

Více

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Postavení žen na trhu práce... 4 3. Situace opuštěných dětí... 8 4. Práva seniorů...

Více

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny Olga Nešporová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006,

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 7. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2013 květen 2014 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah:

Výroční zpráva za rok 2011. Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah: Výroční zpráva za rok 2011 Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah: 1. Někdy stačí změnit úhel pohledu...3 2. Slovo předsedy...4 3. Pár slov o Občanské poradně Plzeň, o.s....5 3.1. Co je to za organizaci a

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR Informační centra pro mládež v ČR Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 telefon/fax: 221 850 860 e-mail: info@nicm.cz 448508470 nicm Bezplatné poskytování informací Pomůžeme

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více