Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární orgán školy tuto smrnici. Smrnice je souástí organizaního ádu školy 1.Organizace školních vlastivdných výlet se ídí zejména touto smrnicí, zákonem.262/2006 Sb. zákoníkem práce, vyhláškou. 48/2005 Sb. o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky, platnými dopravními pedpisy a rezortními pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí a žák ve školách a školských zaízeních, vše v platném znní, školním ádem. Vychází také z doporuení materiálu MŠMT - Metodický pokyn k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí, žák a student ve školách a školských zaízeních zizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy j / vydaného v Praze dne Organizace 2.1. editelka školy vydává pokyn k organizaci školních výlet jako souást organizaního ádu školy Školní vlastivdný výlet je výchovn vzdlávací akce tídy, relaxaního charakteru, mimo sídlo školy, o délce nad 5 hodin, kdy se úastníci nestravují ve školní jídeln editelka školy písemn povuje pedagogického pracovníka školy organizací výletu (dále jen vedoucí) uvedením akce v týdenním plánu a potvrzením píkazu k pracovní cest. Bez tchto náležitostí jde o neschválené akce, které nemohou být uskutenny jako akce školy Vedoucí výletu v píprav, provedení a vyhodnocení akce zajistí: a) Zletilé osoby inné na akci seznámí prokazatelným zpsobem se s právními normami uvedenými v odstavci 1, žáky seznámí s jejich obsahem pimeným zpsobem. b) Akce se mohou zúastnit pouze žáci zdravotn zpsobilí (není nikde stanoveno, pro jaký typ akcí musí vedoucí akce vyžádat zvláštní lékaské potvrzení, metodický pokyn MŠMT to neuruje pesn, záleží na náronosti akce - zda se jí mohou zúastnit žáci tlesn oslabení po nemoci, žáci uvolnní z výuky nkterého pedmtu, astmatici, alergici, apod.). Žáci nepihlášení na akci se úastní výuky v jiné tíd, informace o tom bude pedem sdlena rodim žáka prokazatelným zpsobem. c) Výlet je pro pedagogické pracovníky školy pracovní cesta, o které podají urenému vedoucímu pracovníku školy ústní (nebo písemnou, rozhodne editelka) zprávu nejpozdji následující pracovní den po návratu z akce. Výše stravného pi pracovní cest je dána smrnicí školy o cestovních náhradách.

2 d) Vedoucí akce zajistí vyplnní formulá cestovních píkaz pro urené pedagogické pracovníky školy, kteí se akce úastní a pedloží k podpisu vedení školy. e) Vedoucí zajistí dostatený poet zletilých osob s ohledem na právní pedpisy ( s každou tídou nejmén dv zletilé osoby, na každých 25 žák nejmén jedna zletilá osoba, s ohledem na náronost a charakter inností bhem výletu pípadn další zletilé osoby zdravotn zpsobilé a v pracovn právním vztahu ke škole). f) Alternativa: U sportovn turistických akcí se žáci dlí do družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce 15 žák, pokud není zvláštními pedpisy a tímto pokynem stanoven pro nkteré innosti poet nižší. Družstvo žák škol a tíd samostatn urených pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami tvoí polovina nejvyššího potu žák tídy stanoveného zvláštním pedpisem. Poet pedagogických pracovník nesmí být menší než poet družstev. Kurzy s potem do 30 žák musí doprovázet ti zletilé osoby, které jsou pln zpsobilé k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole, piemž minimáln jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. g) Žáky zárove seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák a se zásadami bezpeného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opateními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a pi innostech mimo školu (napíklad nebezpeí od neznámých lidí, nebezpeí násilí a šikany, nálezy nebezpených pedmt apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními pedpis a pokyn k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák, pokud se vztahují na píslušnou innost, akci nebo pracovišt a prbžn také s ustanoveními školního ádu, vnitního ádu, ád dílen, laboratoí, odborných pracoven, sportovních zaízení, tlocvien a hiš a jiných pracoviš a s dalšími opateními školy, jež mohou mít bezpenostn preventivní význam. h) Vedoucí výletu zajistí pouení žák a ostatních úastník o BOZP, požární ochran, dopravní kázni, ekologických pedpisech, nebezpeí pobytu v pírod, zásadách slušného chování, s konkrétními pokyny, právními a ostatními pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák a se zásadami bezpeného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opateními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a pi innostech mimo školu (napíklad nebezpeí od neznámých lidí, nebezpeí násilí a šikany, nálezy nebezpených pedmt apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními pedpis a pokyn k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák, pokud se vztahují na píslušnou innost. Dokladem o provedeném pouení je záznam pouení (nap.: v tídní knize), pílohou je osnova pouení. Pokud to stanoví pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví, nebo jeli to odvodnno rizikem innosti, budou znalosti úastník oveny. i) Seznámí rodie s cílem a organizaním zajištním výletu, zajistí písemný souhlas rodi s úastí jejich dítte na akci. Informuje je o tom, že zákonní zástupci nezletilých žák a zletilí žáci jsou povinni informovat školu1 o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh výletu. j) Zajistí možnost telefonického kontaktu po celou dobu konání akce, telefonní íslo nahlásí vedení školy i rodim. k) Zajistí dozor nad žáky po celou dobu konání akce, vetn noci. Pi akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždní žák není škola, zaíná dozor 15 minut ped dobou shromáždní na ureném míst. Po skonení akce dozor koní na pedem ureném míst a v pedem stanoveném ase. Místo a as shromáždní žák a skonení akce oznámí škola nejmén jeden den ped konáním akce, bu zákonným zástupcm žák, nebo pímo zletilým žákm. Podle rozhodnutí editelky školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovník i jiné osoby, které jsou zletilé, pln zpsobilé k právním úkonm a jsou v pracovnprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být ádn poueny o povinnostech

3 dozoru a o tomto pouení bude proveden písemný záznam, který osoba povená dozorem podepíše. l) Zajistí dodržování pedpis (dopravní káze, ) a metodických pokyn a zásad (stídání inností, dostatek odpoinku, pizpsobení pohybových inností nejslabším úastníkm, sledování zdravotního stavu a potíží žák, pimená zátž žák, ). Pedagogití pracovníci a instruktoi jsou povinni dbát na úrove pohybové vysplosti, pedchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žák. Bhem výletu pihlížejí k aktuálnímu poasí, zaazují vas a v pimené míe pestávky pro odpoinek. O trase a asovém plánu výletu družstev musí být informován vedoucí výletu, popípad zástupce ubytovacího zaízení. m) Vybavenou lékárniku. Rovnž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni úastníci akce. n) Seznam žák s telefonickým kontaktem na rodie žák. o) Pro pohybové innosti žák vyhledává bezrizikové prostory, innosti provádí jen za dostateného dozoru, vhodných podmínkách a poasí, vždy s ohledem na zdravotní stav úastník a jejich fyzickou zdatnost. Pi sportovních innostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci ídí pokyny vyuujícího. Vyuující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpeení proti možnosti zranní a zachycení ozdobných a jiných pro innost nevhodných a nebezpených pedmt úastnil píslušné innosti. Tmito ozdobnými, pro innost nevhodnými a nebezpenými pedmty jsou napíklad náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto pedmty odkládají na urená místa, zpsob zajištní pedmt stanoví vedoucí akce. Odv musí být pimen vhodný vykonávané sportovní innosti, uitel dodržování tohoto požadavku kontroluje. p) Žák musí mít k dispozici svj prkaz zdravotní pojišovny nebo jeho kopii. q) Pi pohybových innostech v pírodních podmínkách je teba volit terén a pekážky úmrné vku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s pihlédnutím ke kvalit výzbroje a výstroje žák. Pedagogití pracovníci a instruktoi jsou povinni dbát na úrove pohybové vysplosti, pedchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žák. Bhem výletu pihlížejí k aktuálnímu poasí, zaazují vas a v pimené míe pestávky pro odpoinek. O trase a asovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu, popípad odpovdný zástupce ubytovacího zaízení. r) Koupání se uskuteuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. Koupání dtí v pírod musí být pizpsobeno poasí, fyzické zdatnosti dtí a jejich plaveckým schopnostem. Dti se mohou koupat jen za dohledu osoby inné pi zotavovací akci jako dozor. Dohled mže vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu. s) Pedagogický pracovník osobn pedem oví bezpenost místa pro koupání, pesn vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a uiní taková opatení, aby ml pehled o potu koupajících se žák ve skupin. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximáln 10 žák. Pro žáky škol a tíd samostatn urených pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami se tento poet ídí zvláštním pedpisem. Po skonení koupání skupiny žák a v jeho prbhu pedagogický pracovník kontroluje poet žák. t) Po skonení výletu provede vyútování akce, prokazatelným zpsobem s ním seznámí zákonné zástupce žáka, vrátí nevyerpané finanní prostedky. Doklady o vyútování uschová. u) Do 10 dn provede vyútování podle zákona o cestovních náhradách, na formulái píkazu k pracovní cest. 3. Dokumentace

4 Ped akcí vedoucí odevzdá písemn informace uvedené v píloze. 1 této smrnice. 4. Pouení o bezpenosti Ped akcí vedoucí této akce prokazatelným zpsobem pouí úastníky akce v rozsahu uvedeném v píloze. 2 této smrnice. V eském Krumlov dne (hranaté razítko) (podpis editelky školy) Mgr.Jaroslava Neumannová

5 Píloha. 1 Bezpenostní pokyn k realizaci školních výlet (zpracuje vedoucí akce, pedloží editelce, která na základ tohoto materiálu akci povolí) Tída Vedoucí akce Další zamstnanci školy urení k zajištní akce Jiné zletilé osoby inné na akci / funkce Termín, místo a as odjezdu Termín, místo a as návratu Kdy byli rodie písemn informováni o zajištní akce Písemný souhlas rodi s úastí dítte na akci je zajištn Trasa výletu Dopravní prostedek Ubytování - místo, adresa, telefon ísla mobilních telefon pracovník inných na akci Pouení žák o BOZP bylo provedeno - termín, kým. Povinnosti vedoucího akce: 1. Zajistit dopravu, ubytování a stravování v souladu s píslušnými právními pedpisy. 2. Pouit dosplé úastníky akce a žáky o BOZP, zejména o dopravní kázni, poskytování první pomoci, organizaním a asovém prbhu celé akce, jejich povinnostech. Dodržovat specifické pedpisy podle charakteru akce a pouit o nich žáky - ubytovací ád, zákaz rozdlávání oh v lese, pravidla pro pohyb v pírodních rezervacích i chránných oblastech, 3. Bhem celé akce ídit a kontrolovat práci všech dosplých osob inných na akci. 4. Zajistit dostatenou informovanost rodi žák. 5. Zajistit od rodi pihlášku dítte na akci vetn oznámení o jeho zdravotní zpsobilosti. 6. Zajistit dostatený dohled nad žáky po celou dobu akce. 7. Náronost inností bhem akce volit s ohledem na fyzickou zdatnost dtí a jejich zdravotní stav. 8. Zajistit zdravotní péi nad úastníky akce - lékárnika, kontakty na lékaskou pomoc v míst akce, upozornní rodim a škole, záznamy do knihy úraz, 9. Zjistit, zda jsou úastníci pojištni úrazovým pojištním, pípadn pojištní sjednat. Datum Podpis vedoucího akce, podpis editelky školy

6 Píloha. 2 Pouení o bezpenosti Ped akcí vedoucí této akce prokazatelným zpsobem pouí úastníky akce v rozsahu zde uvedeném: Dohled nad žáky Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních pedpis nad nezletilými žáky náležitý dohled. Pi tom se vychází z konkrétních podmínek a pihlíží zejména k vykonávané innosti, vku žák a jejich rozumovému rozvoji (vysplosti), dopravním a jiným rizikm. O zajištní náležitého dohledu rozhoduje editelka školy. Podle rozhodnutí editelky školy mohou dohled konat vedle pedagogických pracovník i jiné osoby, které jsou zletilé, pln zpsobilé k právním úkonm a jsou v pracovnprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být prokazateln poueny o povinnostech dohledu. Pouení žák o bezpenosti se zamuje zejména na tyto oblasti: trasa výletu, upozornní na místní specifika a nebezpeí (pírodní rezervace, ) zdravotní zpsobilost žák - akce se mohou zúastnit pouze žáci zdravotn zpsobilí (vedoucí vyžaduje potvrzení rodi nebo zvláštní lékaské potvrzení podle náronosti akce, zváží, zda se jí mohou zúastnit žáci po nemoci, žáci uvolnní z výuky nkterého pedmtu, astmatici, alergici, apod.), seznámení žák s režimem dne pouení žák a ostatních úastník o BOZP, požární ochran, dopravní kázni, ekologických pedpisech, nebezpeí pobytu v pírod, zásadách slušného chování, návštvním ádu, ubytovacím ádu, zákaz požívání alkoholu a návykových látek. poet zletilých osob pro vykonávání dohledu nad žáky. Povinnost žák dbát pokyn tchto pracovník. dodržování pedpis (dopravní káze, ) a metodických pokyn a zásad (stídání inností, dostatek odpoinku, pizpsobení pohybových inností nejslabším úastníkm, sledování zdravotního stavu a potíží žák, pimená zátž žák, ). bezpenost a ochranu zdraví žák - pohybové innosti žák jsou bezrizikové, je nutný vždy dohled ped. pracovník Povinnosti žák Každý žák je povinen: dodržovat ustanovení školního ádu i na výjezdní akci, ídit se pokyny vedoucího akce a všech dalších osob vykonávajících dohled, dodržovat stanovený režim dne,

7 chovat se tak, aby neohrozil zdraví a bezpenost svoje ani jiných osob, dbát na istotu a poádek, dodržovat pravidla bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, pravidla požární ochrany, ídit se pokyny provozovatel ubytovacích a jiných zaízení, které bhem akce navštíví hlásit neprodlen každý úraz, hlásit neprodlen ztrátu osobní vci (za ztrátu, která bude hlášena opoždn, nepebírá škola zodpovdnost), Povinnosti zákonných zástupc informovat školu o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh akce, BOZP a Požární ochrana Vedoucí výletu a osoba vykonávající dozor kontroluje a vyžaduje dodržování pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák, jakož i dodržování pokyn žáky. Krom základních pedpis bezpenosti a ochrany zdraví je nutné se ídit následujícími pokyny. Chze po silnici Pi chzi se skupina ídí pravidly silniního provozu, zejména skupina jde po chodníku vždy vpravo, nejvýše ve dvojstupu, tam kde nejsou chodníky, chodci chodí po levé krajnici (levý kraj vozovky) s tím, že na více zatížených i nepehledných úsecích je bezpenjší, aby dti šly po jednom za sebou, nemže-li jít organizovaný tvar po levé krajnici, se zvýšenou opatrností mže jít po pravé stran vozovky; s vdomím rizik (osoby jdou po stejné stran vozovky jako jedoucí vozidla, uvidí vozidlo až v okamžiku, když je na stejné úrovni s ním), podle možností se vozovkám vyhýbáme úpln a volíme trasu pírodou, s dtmi jdou nejmén dv dosplé osoby jedna vpedu, druhá vzadu; pokud to není možné a se skupinou jde jako doprovod pouze jedna osoba, mla by jít vzadu, aby mla neustálý pehled o celé skupin a mohla udržovat poádek a káze; vpedu jdoucí osoba vždy ped kižovatkou (železniním pejezdem...) zastaví postup celé skupiny; teprve poté, co je celá skupina pohromad, všichni pejdou, na vozovce je zakázáno hrát hry i soutžit. Pozornost je co nejvíce zamena na provoz a na pedvídání nebezpených situací, upozorujeme dti na vozidla, která nás míjejí, dít se mže snadno leknout, poryv vzduchu od nákladního automobilu mže dít vyvést z rovnováhy, zásady bezpenosti dodržujeme i na polních a lesních cestách, na cyklostezkách

8 Provoz ve mst pi výbru trasy pro pesun i hru je teba volit vždy radji mén rušné silnice, nelze-li se jim zcela vyhnout, seznámit dti pedem s cílem a trasou pesunu, pro jejich orientaci, pouit jak se zachovat, pokud se ztratí, pi chzi po chodníku se pohybujeme vždy po pravé stran, rizika, která mohou vzniknout z pouliní zloinnosti; tou nejastjší jsou pepadení, kapesní krádeže, riziko pedstavují i zvíata, sraz ped odjezdem hromadnou dopravou volit s dostateným asovým pedstihem, pi ekání na píslušný spoj je dobré udržet dti i jejich zavazadla pohromad, pesuny v prostoru nádraží provádt hromadn, pouze na pokyn vedoucího, do dopravního prostedku nastupovat až na pokyn vedoucího zajistit léky na tlumení nevolnosti ped výstupní stanicí dát vas pokyn k píprav na vystoupení, Bouky Za bouky je lépe perušit nkteré innosti a vyhledat spolehlivý úkryt. Obzvlášt nebezpený je v tomto pípad pobyt ve volné pírod. Také není bezpené telefonovat, pracovat s elektrickými a plynovými spotebii atd. Nevhodným úkrytem jsou malá stavení bez hromosvodu, napíklad klny, ale i velká stavení s porušenou statikou (nap. polorozpadlé kostely), nebo úder blesku mže zpsobit další narušení zdiva a hrozí zícení. Venku bez možnosti úkrytu nezstávat na vyvýšeninách, holých pláních, pod osamlými stromy. Bezpenjší jsou husté porosty, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stn, jeskyn, mstské ulice. Požární ochrana Pouení v oblasti požární ochrany tísové telefonní íslo nahlášení požáru (dopravní nehody) nalezené zápalky, hra se zápalkami pro se pi požáru neschovávat, pro se nevracet pro své vci hoící obleení, první pomoc pi popáleninách jak se chránit ped ohnm a kouem, první pomoc pi nadýchání se koue požární prevence v pírod, lesní požáry

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ 1. Předmět a rozsah úpravy Tento pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole a školském zařízení.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil:

Více

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy V Praze 22.12.2005 čj. 37014/2005-25

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Vnitřní předpis organizace závazný pro všechny zaměstnance č.j. GZAB/0681/2012 Předpis ze dne 22.8.2012 Účinnost od 1.9.2012 Platnost

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Organizační řád pro výlety a akce mimo školu Č.j.: Hru-6/15/3 Účinnost od: 7. 5. 2015 Spisový

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Organizační řád pro výlety a akce mimo školu

Organizační řád pro výlety a akce mimo školu Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 zs-kunz@centrum.cz www.zskunzak.cz Organizační řád pro výlety a akce mimo

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských

Více

Organizační směrnice pro uskutečňování výletů a školních akcí pořádaných mimo školu. Č.j. 28/4 2014

Organizační směrnice pro uskutečňování výletů a školních akcí pořádaných mimo školu. Č.j. 28/4 2014 Organizační směrnice pro uskutečňování výletů a školních akcí pořádaných mimo školu Č.j. 28/4 2014 Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace zastoupena Mgr. Jaroslavou Šimkovou

Více

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ Povinnosti studentů Studenti jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV 1 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV 1 SMĚRNICE ŘEDITELE ZAŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD, Č.j. VÚ 003/2007, akt. 01. 06. 2011 Č.j. VÚ 003/2007, akt. 01. 06. 2011 Vypracoval: Arabadžiev Sáva 1 Schválil: Pedagogická

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků školy Č.j.: 197/07 Vypracovala: BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Miroslava Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 31. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Úvodní ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004

Více