ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1667 90/10"

Transkript

1 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, Český Krumlov tel. : mail.: ZNALECKÝ POSUDEK č /10 - o obvyklé ceně ubytovacího zařízení č.p na pozemku parcela č zastavěná plocha a nádvoří včetně parcely vč. příslušenství v katastrálním území České Budějovice 3 a v obci České Budějovice zapsané na LV 3497 a evidované u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice Objednatel posudku : EURODRAŽBY.CZ a.s., U pískovny 890/ Praha 8 Kobylisy, IČO : č.j. 092/2010-D Účel posudku : Stanovení obvyklé ceny nemovitostí pro Posudek vypracoval : Datum místního šetření : Zohlednění stavu ke dni : Datum, ke kterému je provedeno ocenění : Použitý oceňovací předpis : potřeby insolventního řízení Ing. Michal Sirový, znalec bytem Kájovská 65, Český Krumlov Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č.456/2008 Sb. a č.460/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) Zvláštní požadavky objednatele: ocenit obvyklou cenou dle zákona V Českém Krumlově dne Tento znalecký posudek obsahuje 33 stran včetně příloh a znalecké doložky a předává se ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení archivuje znalec.

2 2 1. NÁLEZ Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování posudku byly použity následující podklady : Objednávka písemná EURODRAŽBY.CZ a.s., U pískovny č.p. 890/1, Praha 8 pan Mikloško ze dne s předáním podkladů mailem Výpis z katastru nemovitostí vyhotovený Katastrálním úřadem v Českých Budějovicích dne , LV č Ke dni zjištění stavu je vlastníkem oceňovaných nemovitostí : A: Vlastník : 1. VAN DRIESTEN s.r.o., Riegrova 1920/44, České Budějovice, IČO : B : Nemovitosti : - parcela č zastavěná plocha a nádvoří, výměra 573 m 2 - stavba ubytovacího zařízení č.p na parcele č vše v k.ú. České Budějovice 3 a v obci České Budějovice viz příloha č Kopie katastrální mapy vyhotovená znalcem na internetovém katastru nemovitostí v měřítku 1 : 1000 viz příloha č Projektová dokumentace znalec provedl prohlídku projektové dokumentace na rekonstrukci oceňovaných objektů s přestavbou na hotel vypracovanou projektantem panem Ing. Arch. Pavlem Timrem na Stavebním úřadě v Českých Budějovicích Kolaudační rozhodnutí vydal Stavební úřad při magistrátu města Českých Budějovicích dne na rekonstrukci oceňovaných objektů s přestavbou na hotel. Kolaudační rozhodnutí vyhledal na Stavebním úřadě v Českých Budějovicích znalec Kupní smlouva nebyla předložena Místní šetření - proběhlo na místě samém dne za účasti znalce a paní JUDr. Šimkové, insolventní správkyně, která umožnila znalci prohlídku oceňovaných nemovitostí. Při místním šetření bylo provedeno zaměření oceňovaných staveb a fotodokumentace Konzultace - na Stavebním úřadě v Českém Krumlově z důvodu vyhledání projektové dokumentace oceňovaných staveb v archivu stavebního úřadu Fotodokumentace - provedena znalcem při místním šetření viz příloha č Konzultace u místních realitních kanceláří ve věci zjištění současného trhu s obdobnými stavbami v uvedené lokalitě Internet zjištění stávajících nabídek obdobných staveb na realitních serverech v oceňované lokalitě. Realitní servery apod Odborná publikace Teorie oceňování nemovitostí od Prof. Ing. Alberta Bradáče CSc vydaná v nakladatelství CERM Brno Metodika oceňování nemovitostí vypracoval VUT Brno - Ústav soudního inženýrství Brno Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška )

3 3 1.2 Popis oceňovaného areálu Oceňované nemovitosti se nachází v katastrálním území České Budějovice 3 v obci České Budějovice severně od centra města v Riegrově ulici lokalitě zastavěné převážně zděnými domy z první a druhé dekády minulého století. Příjezd je možný po zpevněné místní komunikaci. Objekty jsou napojeny na na veřejný rozvod elektrické energie, na obecní vodovod a kanalizaci a na zemní plyn. Oceňovaný areál je tvořen hlavní budovou hotelu, která tvoří uliční frontu městských bytových zděných domů a druhou budovou umístěnou ve dvoře, která je využívána jako dvorní trakt hotelu. Mezi těmito budovami je volný nezastavěný prostor, čtvrtkruhová jednopodlažní restaurace přistavěná k hlavní budově a točité schodiště přistavěné k budově dvorního traktu. Areál je uzavřen do nezastavěných stranách parcely ohradními zdmi. Soubor nemovitostí dotváří pozemek parcela č zastavěná plocha a nádvoří, který je na části své výměry zastavěn oceňovanými stavbami. Technický stav objektů je průměrný, i když v poslední době, vlivem absentující běžné údržby i neužíváním objektů, začíná chátrat. Navíc z objektů bylo demontováno a odvedeno zařízení kuchyně a kotelny. Oceňované nemovitosti jsou, dle zjištění znalce, prosty věcných břemen a ke dni ocenění jsou prázdné. Jsou zatíženy omezením vlastnického práva existencí několika zástavních práv, vedených exekucí dále viz výpis z KN. Ocenění je provedeno podle skutečností zjištěných v den zaměření a prohlídky nemovitostí tj. účelu užívání, použité konstrukce, rozsahu prováděné běžné údržby, stáří, vybavení, způsobu provedení a předpokládané životnosti s tím, že stav objektů je znalcem zohledněn ke dni místního šetření tj Stav konstrukcí zakrytých a stáří nemovitostí jsou odhadnuty znalcem a převzaty z předaných písemných podkladů, případně doplněny vlastním odborným odhadem znalce. Následně se ocenění provede dle obecně platných zásad při oceňovaní nemovitostí v souladu s vyhláškou MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška ). 2. POSUDEK - OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Přehled ocenění : 2.1 Věcná hodnota ( časová cena ) ke dni odhadu Hlavní budova hotelu Amstel č.p Dvorní trakt hotelu Amstel Venkovní úprava Pozemek parcela č Rekapitulace 2.2 Výnosová hodnota 2.3 Komparativní ( porovnávací ) metoda Porovnávací metoda indexová 2.4 Rekapitulace

4 4 2.1 Věcná hodnota ( časová cena ) Metodika stanovení časové ceny Časovou cenou se rozumí cena, za kterou je možno nemovitosti pořídit / postavit/ v cenové úrovni k datu ocenění / tzn. reprodukční výchozí cena/, snížená u staveb o přiměřené opotřebení. Vzhledem k tomu, že podle provedených porovnání cena stanovená podle cenového předpisu ( dle vyhl. č. 3/2008 Sb. ve znění novel s příslušným koeficientem indexu cen staveb ke dni odhadu ) v současné době odpovídá nákladům na postavení staveb, jsou u staveb převzaty ceny zjištěné výše podle cenového předpisu, bez koeficientu prodejnosti Kp a koeficientu polohového K Hlavní budova hotelu Amstel č.p Popis Jedná se o podsklepený řadový dům obdélníkového půdorysu, se dvěma nadzemními podlažími /1.NP tvoří zvýšené přízemí a 2.NP/, půdní vestavbou a sedlovou střechou. U části jižní fasády objektu na dvoře je připravena čtvrtkruhová restaurace. Konstrukci objektu tvoří cihelné zdivo z cihel plného formátu. Krov je dřevěný vázaný s krytinou taškovou betonovou. Hlavní vstup do domu je ze severní fasády přímo z ulice. V objektu jsou pouze provozní nebytové prostory ( restaurace se zázemním s kuchyní, ale s demontovaným zařízením, hotelové pokoje a zázemí hotelu ). V tomto hlavním objektu je celkem 17 pokojů, každý s vlastním sociálním zařízením. Dům je napojen na přívod elektrické energie, kanalizaci, obecní vodovod a na zemní plyn. Dispozice : 1.PP skladové zázemí hotelu, schodiště, výtah do kuchyně, zázemí pro zaměstnance, hrubé přípravny 1.NP / zvýšené přízemí / vstupní recepce na hlavní chodbě, ze které je přímý vstup na dvůr a k druhé budově hotelu, kuchyně, výčep s restaurací, schodiště, kancelář a dva dvoulůžkové pokoje 2.NP chodba se schodištěm, ze které jsou vstupy do 9 dvoulůžkových pokojů podkroví chodba, ze které jsou vstupy do 6 dvoulůžkových pokojů Konstrukce stavby : Základy : základové pasy Nosná konstrukce : zděná z cihelného zdiva Vnější povrchy obvodových stěn : štuková omítka reliéfní Schodiště : kamenné Stropy : rovný podhled Střecha : sedlová Střešní krytina : betonová taška Oplechování : kompletní z pozinkovaného plechu Bleskosvod : proveden Popis vybavení Vnitřní úprava stěn : vápenná omítka štuková Obklady : v kuchyni a na sociálech keramické Podlaha a dlažby : dlažba, plovoucí laminátové a jekory Okna : dřevěná zdvojená Dveře : dřevěné plné i prosklené, hladké

5 El. instalace : světelná 220 V/380 V, pojistkové automaty Vytápění : etážové s radiátory, plynová kotelna je ve vedlejším objektu Rozvod vody : studené i teplé Sanitární zařízení : personální a pro návštěvníky restaurace, každý pokoj samostatné Rozvod plynu : nevyskytuje se Zdroj teplé vody : nevyskytuje se Kuchyňské vybavení : většina zařízení byla demontována a odvezena Výměry pro ocenění 5 Jednotlivé rozměry vycházejí z provedených kontrolních měření a z odborného odhadu znalce u rozměrů, které nebylo možno technicky změřit. Výpočty zastavěných ploch a obestavěného prostoru jsou prováděny podle zásad přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. OBESTAVĚNÝ PROSTOR OP rozměry v části plocha výška OP ( m ) ( m 2 ) ( m ) (m 3 ) ( 18,85 2,50 ) * 13,30 = 217,46 výška pod úroveň UT = 1,00 217,46 celkem 1.PP 217,46 217,46 18,85 * 13,30 = 250,71 ( 9, ,20 )/2 = 9, ,49 3,14 * 8,00 x 8,00 * 1/4 = 50,24 = 4,50 226,08 celkem 1.NP a 2.NP 300, ,57 18,85 * 13,30 = 250,71 ( 4,00 + 4,60 )/2 = 4, ,05 3,14 * 8,40 x 8,40 * 1/4 = 50,24 1,50/3 = 2,00 25,12 celkem zastřešení 300, ,17 celkem OP objekt hlavní budovy hotelu 4 016,20 m 3 Podlaží PŘEHLED VÝMĚR OBJEKTU Zastavěná plocha ( m 2 ) Výška ( m ) Obestavěný prostor (m 3 ) 1. PP 217,46 2,50 217,46 1. NP 300,95 3,70 2. NP 250,71 3, ,57 Celkem všechna podlaží 769, ,03 Zastřešení 1 103,17 Celkem budova 4 016,20 Výpočet průměrné výšky a zastavěné plochy podlaží Počet podlaží 3 Průměrná zastavěná plocha 769,12 : 3 = 256,37 m 2 Průměrná výška podlaží ( 217,46 * 2, ,95 * 3, ,71 * 3,50 ) / 769,12 = 3,30 m Zjištění charakteru objektu Objekt je určen k ubytování hotelového typu, všechny podlahové plochy v objektu jsou nebytové, zastavěná plocha je 300,95 m 2, což je sice více než 150 m 2, ale přesto nemůže jíti o halu, jelikož v objektu není vnitřní volný prostor větší než 400 m3. Objekt nelze zařadit podle účelu užití mezi stavby oceňované podle 5 až 12 vyhlášky, provede se ocenění dle 3 vyhlášky jako BUDOVA.

6 6 Provozní budova objekt pro krátkodobé ubytování hotelového typu je stavbou typu G se základní cenou 2 710,- Kč/m Koeficienty Budova podle 3 a přílohy č. 2 vyhlášky - objekt pro hotely a ubytování typ G ( 1.PP, 1.NP, 2.NP, sedlové střecha ) ZC 2 710,- Kč/ m 3 Obestavěný prostor objektu OP m ,20 Průměrná zastavěná plocha PZP m 2 256,37 Průměrná výška podlaží PVP m 3,30 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 4 vyhlášky ) K1 0,939 Koeficient zastavěné plochy ( = 0,92 + 6,60 / PZP ) K2 0,94574 Koeficient výšky podlaží ( = 0,30 + 2,10 / PVP ) K3 0,936 Koeficient polohový ( příloha č. 13 vyhlášky ) neuplatněn K5 1,00 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 38 vyhlášky ) Ki 2,078 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) neuplatněn Kp 1,000 Pořizovací cena kce navíc Cena podkroví vypočtená znalcem Kč CK ,- Podíl ceny kce navíc = CK/ ( ZC x OP x K1 x K2 x K3 x K5 x Ki ) PK 0,0621 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH= chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy betonové a kamenné pasy bez izolace P Svislé konstrukce zděné z cihel S Stropy dřevěné S Zastřešení dřevěná vaznicová soustava S Krytiny střech taškové S Klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu S Úprava vnitřních povrchů omítky vápenné štukové S Úprava vnějších povrchů omítky vápenné štukové S Vnitřní obklady keramické keramické kuchyň a sociály S Schody kamenné S Dveře dřevěné, hladké i kovové S Vrata neuvažují se Okna dřevěná dvojitá S Povrchy podlah dlažba, PVC, jekor i plovoucí S Vytápění etážové s kotlem na ZP zdroj mimo budovu P Elektroinstalace 220/380 V poj automaty S Bleskosvod osazen S Vnitřní vodovod teplá i studená voda S Vnitřní kanalizace ano S Vnitřní plynovod nevyskytuje se CH Ohřev teplé vody nevyskytuje se CH Vybavení kuchyní demontováno CH Vnitřní hygienická zařízení záchody, sprcha, umyvadlo S Výtahy malý příruční v kuchyni P a Ostatní anténa, zvonky S 50% b Ostatní nevyskytuje se CH 50% Instalační jádra neuvažuje se - - -

7 7 - Konstrukce navíc vestavba podkroví Na CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K 2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp Kč / m 3 ZCU 4 350,37,- Obestavěný prostor celého zastřešení budovy, kde se podkroví nachází je 1078 m3. Jelikož není stavebně upravená celá část obestavěného prostoru podkroví, provedl znalec na základě odborného odhadu korekci obestavěného prostoru podkroví koeficientem 0,60. Následně je obestavěný prostor zařízeného podkroví 0,60 x 1078,00 m3 = 646,80 m3. PŘEHLED VÝMĚR OBJEKTU Podlaží Zastavěná plocha ( m 2 ) Výška ( m ) Obestavěný prostor (m 3 ) Podkroví 215,00 3,00 646,80 Výpočet průměrné výšky a zastavěné plochy podlaží Počet podlaží 1 Průměrná zastavěná plocha 215,00 : 1 = 215,00 m 2 Průměrná výška podlaží ( 215,00 * 3,00 ) / 215,00 = 3,00 m Budova podle 3 a přílohy č. 2 vyhlášky - podkroví má charakter prostor pro bydlení typ K Zařízené podkroví ZC 2 150,-Kč/ m 3 Obestavěný prostor části objektu OP m 3 646,80 Průměrná zastavěná plocha PZP m 2 215,00 Průměrná výška podlaží PVP m 3,00 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 4 vyhlášky ) K1 0,939 Koeficient zastavěné plochy ( = 0,92 + 6,60 / PZP ) K2 0,9507 Koeficient výšky podlaží ( = 0,30 + 2,10 / PVP ) K3 1,00 Koeficient polohový ( příloha č. 13 vyhlášky ) K5 1,00 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 38 vyhlášky ) Ki 2,078 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) neuplatněn Kp 1,000 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH = chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy započteny v základní části CH a Svislé konstrukce započteny v základní části CH 75% b Svislé konstrukce zděné příčky S 25% a Stropy započteny v základní části CH 70% b Stropy podbití S 30% Zastřešení započteny v základní části CH Krytiny střech započteny v základní části CH Klempířské konstrukce započteny v základní části CH Úprava vnitřních povrchů vápenná štuková omítka S Úprava vnějších povrchů započteny v základní části CH Vnitřní obklady keramické WC a koupelna S Schody nevyskytují se CH Dveře náplňové plné i prosklené S

8 8 12 Vrata neuvažuje se Okna dřevěná zdvojená S Povrchy podlah dlažba, jekor S Vytápění etážové S Elektroinstalace 220 V P Bleskosvod započteny v základní části CH Vnitřní vodovod rozvod studené i teplé S Vnitřní kanalizace ze sociálů a kuchyně S Vnitřní plynovod nevyskytuje se CH Ohřev teplé vody nevyskytuje se CH Vybavení kuchyní nevyskytuje se CH Vnitřní hygienická zařízení WC a umyvadla, sprchy S Výtahy není instalováno CH Ostatní započteny v základní části CH Navíc - CH CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K 2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp Kč / m 3 ZCU 1 804,64,- Cena podkroví ZCU x OP Kč ,15, Stáří a opotřebení Původní stáří stavby je cca 100 let. V roce 1993 byla provedena celková rekonstrukce objektu spojená s přestavbou na hotel. Většina konstrukcí dlouhodobé životnosti je původní. Prvky krátkodobé životnosti byly vyměněny. Technický stav objektu je průměrný, patrná je absentující běžná údržba po uzavření hotelu. Stáří stavby je ve výpočtu uvažováno od doby rekonstrukce s tím, že k takto stanovenému stáři je formálně připočteno 20 let. Objekt není po rekonstrukci zcela nový. Opotřebení je stanoveno lineární metodou. Rok odhadu 2010 Rok kolaudace / začátek užívání / 1993 Stáří 17 let + formálně 20 let Předpokládaná další životnost 73 let Celková životnost 110 let Procento ročního opotřebení 0,909 % Opotřebení 33,64 % Výpočet ceny Základní cena ZC Kč / m ,00,- Základní cena upravená ZCU Kč / m ,37,- Obestavěný prostor OP m ,73 Výchozí cena objektu CN = ZCU x OP Kč ,00,- Stupeň dokončení stavby % 100 Výchozí cena po zohlednění dokončenosti stavby Kč ,00,- Opotřebení 33,64 % ,63,- Cena časová objektu hlavní budovy hotelu Amstel ke dni odhadu Kč ,37,-

9 Dvorní trakt budovy hotelu Amstel Popis Jedná se o nepodsklepený dům obdélníkového půdorysu, se třemi nadzemními podlažími a mansardovou střechou. U části severní fasády objektu na dvoře je připraveno vřetenové kruhové schodiště. Konstrukci objektu tvoří cihelné zdivo. Krov je dřevěný vázaný s krytinou taškovou betonovou. Hlavní vstup do domu je ze severní fasády přímo ze dvora. V objektu jsou pouze provozní nebytové prostory ( hotelové pokoje a plynová kotelna pravděpodobně pro celý areál ). V tomto dvorním traktu hotelu je celkem 11 pokojů, každý s vlastním sociálním zařízením. Dům je napojen na přívod elektrické energie, kanalizaci, obecní vodovod a na zemní plyn. Dispozice : 1.NP schodiště, kotelna, chodba a tři dvoulůžkové pokoje 2.NP schodiště, chodba a čtyři dvoulůžkové pokoje 3.NP schodiště, chodba a čtyři dvoulůžkové pokoje Konstrukce stavby : Základy : základové pasy Nosná konstrukce : zděná z cihelného zdiva Vnější povrchy obvodových stěn : štuková omítka Schodiště : ocelové vřetenové Stropy : rovný podhled Střecha : mansardová Střešní krytina : betonová taška Oplechování : kompletní z pozinkovaného plechu Bleskosvod : proveden Popis vybavení Vnitřní úprava stěn : vápenná omítka štuková Obklady : na sociálech keramické Podlaha a dlažby : dlažba, plovoucí laminátové a jekory Okna : dřevěná zdvojená Dveře : dřevěné plné i prosklené, hladké El. instalace : světelná 220 V/380 V, pojistkové automaty Vytápění : etážové s radiátory, plynová kotelna má provedeny všechny rozvody, ale zdroj tepla kotel byl demontován a odvezen Rozvod vody : studené i teplé Sanitární zařízení : každý pokoj samostatné Rozvod plynu : proveden Zdroj teplé vody : nevyskytuje se Kuchyňské vybavení : nevyskytuje se Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z provedených kontrolních měření a z odborného odhadu znalce u rozměrů, které nebylo možno technicky změřit. Výpočty zastavěných ploch a obestavěného prostoru jsou prováděny podle zásad přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. OBESTAVĚNÝ PROSTOR OP rozměry v části ( m ) plocha ( m 2 ) výška ( m ) OP (m 3 )

10 10 19,20 * 6,90 = 132,48 = 3,50 463,68 3,14 x 1,60 x 1,60 = 8,04 = 3,50 28,14 celkem 1.NP 140,52 491,82 19,20 * 6,90 = 132,48 = 3,40 450,43 3,14 x 1,60 x 1,60 = 8,04 = 3,40 27,34 celkem 2.NP 140,52 477,77 19,20 * 6,90 = 132,48 3,00 + 2,00 /2 = 4,00 529,92 3,14 x 1,60 x 1,60 = 8,04 = 3,00 24,12 celkem 3.NP a zastřešení 140,52 554,04 celkem OP objekt dvorního traktu budovy hotelu 1 523,63 m 3 Podlaží PŘEHLED VÝMĚR OBJEKTU Zastavěná plocha ( m 2 ) Výška ( m ) Obestavěný prostor (m 3 ) 1. NP 140,52 2,50 491,82 2. NP 140,52 3,70 477,77 3. NP 140,52 3,50 554,04 Celkem všechna podlaží 421, ,63 Zastřešení Celkem budova 1 523,63 Výpočet průměrné výšky a zastavěné plochy podlaží Počet podlaží 3 Průměrná zastavěná plocha 421,56 : 3 = 140,52 m 2 Průměrná výška podlaží ( 140,52 * 3, ,52 * 3, ,50 * 3,00 ) / 421,56 = 3,30 m Zjištění charakteru objektu Objekt je určen k ubytování hotelového typu, všechny podlahové plochy v objektu jsou nebytové, zastavěná plocha je 132,48 m 2, což je méně než 150 m 2, proto nemůže jíti o halu. Objekt nelze zařadit podle účelu užití mezi stavby oceňované podle 5 až 12 vyhlášky, provede se ocenění dle 3 vyhlášky jako BUDOVA. Provozní budova objekt pro krátkodobé ubytování hotelového typu je stavbou typu G se základní cenou 2 710,- Kč/m Koeficienty Budova podle 3 a přílohy č. 2 vyhlášky - objekt pro hotely a ubytování typ G ( 1.NP, 2.NP, 3.NP, mansardová střecha ) ZC 2 710,- Kč/ m 3 Obestavěný prostor objektu OP m ,63 Průměrná zastavěná plocha PZP m 2 140,52 Průměrná výška podlaží PVP m 3,30 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 4 vyhlášky ) K1 0,939 Koeficient zastavěné plochy ( = 0,92 + 6,60 / PZP ) K2 0,96697 Koeficient výšky podlaží ( = 0,30 + 2,10 / PVP ) K3 0,936 Koeficient polohový ( příloha č. 13 vyhlášky ) neuplatněn K5 1,00 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 38 vyhlášky ) Ki 2,078

11 11 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) neuplatněn Kp 1,000 Pořizovací cena kce navíc Cena podkroví vypočtená znalcem Kč CK 0,- Podíl ceny kce navíc = CK/ ( ZC x OP x K1 x K2 x K3 x K5 x Ki ) PK 0,00 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH= chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy betonové a kamenné pasy bez izolace P Svislé konstrukce zděné z cihel S Stropy dřevěné S Zastřešení dřevěná vaznicová soustava S Krytiny střech taškové S Klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu S Úprava vnitřních povrchů omítky vápenné štukové S Úprava vnějších povrchů omítky vápenné štukové S Vnitřní obklady keramické keramické kuchyň a sociály S Schody kamenné S Dveře dřevěné, hladké i kovové S Vrata neuvažují se Okna dřevěná dvojitá S Povrchy podlah dlažba, PVC, jekor i plovoucí S Vytápění etážové s kotlem na ZP zdroj mimo budovu P Elektroinstalace 220/380 V poj automaty S Bleskosvod osazen S Vnitřní vodovod teplá i studená voda S Vnitřní kanalizace ano S Vnitřní plynovod rozveden S Ohřev teplé vody nevyskytuje se CH Vybavení kuchyní demontováno CH Vnitřní hygienická zařízení záchody, sprcha, umyvadlo S Výtahy nevyskytuje se CH Ostatní nevyskytuje se CH Instalační jádra neuvažuje se Konstrukce navíc vestavba podkroví Na CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K 2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp Kč / m 3 ZCU 4 029,04, Stáří a opotřebení Původní stáří stavby je pravděpodobně cca 100 let. V roce 1993 byla provedena celková rekonstrukce objektu spojená s nástavbou a přestavbou na hotel. Většina konstrukcí dlouhodobé životnosti je původní. Prvky krátkodobé životnosti byly vyměněny. Technický stav objektu je průměrný, patrná je absentující běžná údržba po uzavření hotelu. Stáří stavby je ve výpočtu uvažováno od doby rekonstrukce s tím, že k takto stanovenému stáři je formálně připočteno 20 let. Objekt není po rekonstrukci zcela nový. Opotřebení je stanoveno lineární metodou.

12 12 Rok odhadu 2010 Rok kolaudace / začátek užívání / 1993 Stáří 17 let + formálně 20 let Předpokládaná další životnost 73 let Celková životnost 120 let Procento ročního opotřebení 0,833 % Opotřebení 30,83 % Výpočet ceny Základní cena ZC Kč / m ,00,- Základní cena upravená ZCU Kč / m ,04,- Obestavěný prostor OP m ,63 Výchozí cena objektu CN = ZCU x OP Kč ,80,- Stupeň dokončení stavby % 100 Výchozí cena po zohlednění dokončenosti stavby Kč ,80,- Opotřebení 30,83 % ,74,- Cena časová objektu dvorního traktu budovy hotelu Amstel ke dni odhadu Kč ,06, Venkovní úprava Znalci se nepodařilo dokumentovat všechny venkovní úpravy, které tvoří příslušenství objektu hotelu Amstel. Pro potřeby ocenění je postačující provést ocenění zjednodušeným způsobem. Z externího ohledání nemovitosti se jedná zejména o : - přípojky inženýrských sítí - zpevněné plochy - oplocení ohradní zdí - venkovní schody Ocenění venkovních úprav : Ocenění venkovních úprav se provede dle 10 odst. 2 vyhl. zjednodušeným způsobem ve výši 3,50 až 5,0 % ze zjištěné ceny stavby oceňované dle 3 vyhl. ( obdoba pro nebytový dům ) a z ceny stavby nebo staveb tvořící příslušenství k nim. Jelikož jsou, dle odborného názoru znalce, venkovní úpravy zastoupeny v menší míře, je znalcem sníženo procentuální vyjádření zastoupení venkovních úprav pod stanovenou mez na úroveň 1,5 %. Výpočet ceny reprodukční venkovních úprav : Cena stavby hlavní budovy hotelu Amstel ,00,- Kč Cena stavby dvorního traktu hotelu Amstel ,80,- Kč Cena staveb rozhodných pro výpočet celkem ,80,- Kč Výše procentuelního podílu venkovních úprav stanovená znalcem x 1,50 % Cena reprodukční venkovních úprav zjednodušeným způsobem ,72,- Kč

13 13 Výpočet ceny časové venkovních úprav : Cena stavby hlavní budovy hotelu Amstel ,37,- Kč Cena stavby dvorního traktu hotelu Amstel ,06,- Kč Cena staveb rozhodných pro výpočet celkem ,35,- Kč Výše procentuelního podílu venkovních úprav stanovená znalcem x 1,50 % Cena časová venkovních úprav zjednodušeným způsobem ,09,- Kč Stavební pozemek Pozemek parcela č zastavěná plocha a nádvoří Metodika výpočtu ceny pozemku Pro zjištění obvyklé ceny vycházel znalec ze znalosti místního trhu s nemovitostmi, z konzultace u místních realitních kanceláří / AD reality s.r.o. České Budějovice, realitní kancelář CK Reality s.r.o. Český Krumlov / a z prohlídky nabídek pozemků na internetu. Známé prodejní ceny stavebních pozemků v lokalitě a okolí byly znalcem porovnány a následně vyhodnoceny z hlediska jejich polohy, atraktivnosti, ekonomické návratnosti, dopravního propojení, vazby na zbudované inženýrské sítě, druh možné zástavby, přístupové cesty, rozvoje území apod. s oceňovaným pozemkem. Cena pozemku se zjistí tzv. indexovou metodou tzn. porovnáním srovnávacího ( pozemek o známé ceně a výměře ) a oceňovaného pozemku na základě indexů ( koeficientů ), které se mezi sebou pronásobí a výsledným indexem se násobí cena srovnávacího pozemku Výpočet ceny pozemku indexovou metodou Oceňovaný pozemek parcela č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 573 m2 je částečně zastavěna provozními budovami hotelu Amstel č.p Srovnávací pozemek leží v obci České Budějovice v části města Čtyři Dvory a byl prodán před 2 měsíci za cenu ,- Kč. Na pozemku je možnost výstavby rodinného domu. OCENĚNÍ POZEMKU INDEXOVOU POROVNÁVACÍ METODOU a) srovnávací pozemek ( známá cena a výměra ) Poloha srovnávacího pozemku Popis srovnávacího pozemku Souvislá zástavba, zápasně jižně od centra města v části obce Čtyři Dvory, nízkopodlažní bytová zástavba Rovinatý, zpevněný příjezd, všechny IS na pozemku Výměra srovnávacího pozemku VS m2 249 Cena srovnávacího pozemku CS Kč ,00,- Jednotková cena srovnávacího pozemku JCS = CS/VS Kč/m ,00,- Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura zastavěná část obce Čtyři Dvory, nízkopodlažní 1.00 zástavba B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený vč. zemního plynu 1.50 C Třída velikosti obce 50 až 100 tisíc obyvatel 0.80 D Obchodní resp. průmysl. poloha lokalita s bytovými a RD domy, maloobchod, 1.30 občanská vybavenost E Územní připravenost, infrastr. střední

14 14 F Speciální charakteristiky nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Is = A x B x C x D x E x F b) oceňovaný pozemek Poloha oceňovaného pozemku širší centrum, smíšená zástavba, zděné bytové domy Popis oceňovaného pozemku rovinatý, zpevněný příjezd, všechny IS na pozemku Výměra oceňovaného pozemku m2 573 Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura zastavěná část širšího centra města, 1.15 nízkopodlažní zástavba převažuje bytová zděná B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený vč. zemního plynu 1.50 C Třída velikosti obce 50 až 100 tisíc obyvatel 0.80 D Obchodní resp. průmysl. poloha lokalita s bytovými a RD domy, maloobchod, 1.30 občanská vybavenost E Územní připravenost, infrastr. střední F Speciální charakteristiky nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Io = A x B x C x D x E x F Poměr indexů Pi = Io/Is Jednotková cena oceńovaného pozemku JCC = JCS x Pi Kč/m ,,65,- Cena oceňovaného pozemku Kč ,45,- Spoluvlastnický podíl oceňovaného pozemku - 1/1 Cena pozemku č ke dni odhadu Kč ,- Rekapitulace časové a reprodukční ceny oceňovaných nemovitostí Stavba / zaokrouhleno / Časová cena Opotřebení Reprodukční cena Hlavní budova hotelu Amstel ,37,- Kč 33,64 % ,00,- Kč Dvorní trakt hotelu Amstel ,06,- Kč 30,83 % ,80,- Kč Venkovní úpravy ,09,- Kč ,72,- Kč Stavby celkem / zaokrouhleno / ,00,- Kč ,00,- Kč Parcela č ,00,- Kč ,00,- Kč celkem ,00,- Kč ,00,- Kč

15 Výnosová hodnota areálu Metodika ocenění výnosovou hodnotou Výnosová hodnota je součtem diskontovaných příjmů, které je možno v budoucnu v daném místě očekávat při přiměřeném pronajmutí nemovitosti, po odečtení výdajů nutných k dosažení těchto příjmů. Výše uvažovaného nájemného vychází ze součtu nájemného za celý areál tzn. za pronájem všech staveb včetně venkovních úprav a pozemku Výpočet výnosovou hodnotou Oceňované nemovitosti nejsou pronajaty. Výše uvažovaného nájemného vychází uvažovaného nájemného stanoveného znalcem na základě odborného odhadu. Objekt je v současné době prázdný, z důvodu insolvence vlastníka a zároveň provozovatele. Je zřejmé, že výtěžnost a rentabilita obdobného ubytovacího zařízení v této lokalitě je problematická. Z toho je možné usuzovat i na omezenou možnost objekt za přiměřenou částku pronajmout. Celková výše uvažovaného nájemného je na spodní hranici možného rozpětí a znalcem stanovena ve výši ,- Kč/měsíc. V této částce je již uvažována korekce možného nepronajmutí nemovitosti. Ve výpočtu je též zohledněna skutečnost, že není možné objekty okamžitě, bez předchozích stavebních úprav, pronajmout. Je nutné osadit zdroj tepla, zařízení kuchyně a provést drobné opravy. Výnosové ocenění konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta Objekt provozní budova Příjmy z nájemného Nájemné ročně dle nájemní smlouvy Nájemné / dle nájemní smlouvy / Kč/měsíc ,- Počítáno 12 měsíců měsíců/rok 12 Celkem příjem z nájemného ročně Kč/rok ,00,- Výdaje na dosažení příjmů Podklady pro výpočet výdajů Reprodukční cena objektu penzionu vč. příslušenství RC ( Kč ) ,00,- Časová cena objektu penzionu včetně příslušenství ČC ( Kč ) ,00,- Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci T ( roků ) 30 Stáří stavby původní S ( roků ) 100 Celková životnost Z ( roků ) Opotřebení hlavní stavby A ( % ) 33,64 Předpokládané roční procento na údržbu a opravy % z RC 0,50 Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace u ( % ) 3,00 Úročitel pro výpočet amortizace q ( - ) 1,03 Výpočet výdajů Daň z nemovitostí / dle odhadu provedeného znalcem / Kč/rok ,00,- Pojištění nemovitostí Kč/rok ,00,- Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy / x RC / Kč/rok ,00,- Správa nemovitostí Kč/rok 5 000,00,- Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem ( ČC x i )/( q) T - 1 Kč/rok ,00,- Jiné náklady Kč 0,00,-

16 16 Roční nájemné z pozemku Kč 0,00,- Celkem výdaje ročně Kč ,00,- Výpočet čistého ročního nájemného Příjmy ročně celkem Kč ,00,- Výdaje ročně celkem Kč ,00,- Čisté roční nájemné Kč ,00,- Výpočet výnosové hodnoty Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ano Výpočet věčnou rentou Čisté roční nájemné Kč ,00,- Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty % 8,00 Výnosová hodnota před provedením opravy a bez provize Kč ,00,- Odpočet nákladů na opravu pro znovuzprovoznění Kč ,00,- Výnosová hodnota areálu penzionu včetně příslušenství Kč ,00,- 2.3 Komparativní ( porovnávací ) metoda zjištění obvyklé ceny Metodika ocenění porovnávací indexovou metodou Ocenění porovnávací metodou bylo znalcem provedeno na základě porovnání podobných objektů rodinných domů je provedeno na základě základních kritérií, které bezprostředně ovlivňují výslednou tržní cenu. Znalec provedl výběr srovnávacích objektů jednak ze své databáze a jednak z nabídky realitních kanceláří uveřejněných ke dni odhadu na internetu na serveru SREALITY.cz a Severo.ceskereality.cz. Porovnávací kriteria : - poloha nemovitosti - velikost nemovitosti - příslušenství nemovitosti včetně možnosti napojení na inženýrské sítě - technický stav nemovitosti - korekce pramene ceny Výpočet je zpracován v níže uvedené tabulce, stručný popis srovnatelných objektů je převzatý z nabídek prodejů obdobných nemovitostí ve městě České Budějovice. Popis jednotlivých nabídek není znalcem upravován a je doslovný : Srovnávací objekt č.1 Objekt hotelu v Českých Budějovicích

17 17 Hotel a bytový dům - České Budějovice - centrum Nabízíme prodej dvou domů v historickém centru města. Jedná se o hotel a bytový dům s restaurací, oba objekty jsou umístěny v těsné blízkosti. V interiérech jsou zachovány historické klenby a další stavební prvky. Ubytovací část hotelu má 16 pokojů s koupelnou a WC. K dispozici stylová restaurace, vinárna, salonek, letní zahrádka. Parkování ve dvoře. Oba domy jsou nabízeny na prodej společně Zastavěná plocha : 320 m2 Užitná plocha : 960 m2 Plocha pozemku : 320 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.2 Objekt hotelu v části města Čtyři Dvory v Českých Budějovicích Prodej penzionu s restaurací v okrajové části Českých Budějovic poblíž sídliště Šumava. Objekt prošel rekonstrukcí v roce 2001 včetně střechy. ZP objektu 376 m2, zahrada 100 m2. Budova se skládá ze tří základních částí - 1. restaurace: 26 míst + 16 míst na terase, 2. penzion: 10 pokojů ( 3x 4 lůžkový, 7x 2 lůžkový ), společenská místnost, sociální zařízení na chodbě + koupelna pro invalidy, 3. byt: 2+1 s balkonem. Parkování - 5 parkovacích míst. Voda obecní, elektřina 220/380V, topení - plyn. Zastavěná plocha : 376 m2 Užitná plocha : 700 m2 Plocha pozemku : 476 m2 Nabídková cena : ,- Kč

18 18 Srovnávací objekt č.3 Objekt penzionu poblíž centra města v Českých Budějovicích Prodej zavedeného penzionu poblíž centra ČB; ZAVEDENÝ PENZION poblíž centra Českých Budějovic. V penzionu se nachází ve čtyřech podlažích 11 dvoulůžkových pokojů s koupelnou a WC (vana nebo sprcha) a 4 dvouapartmány. V zvýšeném přízemí je dále recepce, kuchyně, kavárna a jídelna (snídaně), na níž navazuje prosklená zimní zahrada a uzavřený dvůr. Každý pokoj má kapacitu 1-4 lůžka, celková kapacita hotelu je 50 lůžek. Objekt je po rekonstrukci v r. 2008, je zateplený, má plastová okna, internetovou síť (wifi), pro hosty zdarma přístup k PC. Topení plynem. Zastavěná plocha 245 m2, zahrada 121 m2. Hotel se prodává včetně veškerého vybavení, je tedy možné ihned zahájit provoz bez přerušení současného. Nutno vidět. Zastavěná plocha : 245 m2 Užitná plocha : 680 m2 Plocha pozemku : 366 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.4 Objekt penzionu poblíž centra města v Českých Budějovicích Prodej nemovitosti v centru Českých Budějovic - Nabízíme k prodeji kompletně zrekonstruovaný 4. podlažní dům s velkým rozsahem využití k podnikatelským účelům.

19 19 Momentálně je budova využívaná jako "rodinný penzion" o kapacitě 29 lůžek. Nemovitost nalezneme v klidné části centra Českých Budějovic (400m od nám. Přemysla Otakara II.) na levém břehu Vltavy, v městském parku. Součástí nemovitosti je volný pozemek o velikosti 716m2, s možností zástavby dalším 4. podlažním objektem ke komerčnímu využití. Pozemek je momentálně využíván jako parkoviště s kapacitou 15 parkovacích míst, na pozemku dále nalezneme garáž a kůlnu na nářadí. Dům prošel v roce 2003 a 2007 rozsáhlými rekonstrukcemi, přístavbou dvou podlaží a vybudováním zimní vytápěné zahrady. Zastavěná plocha nemovitosti je 151 m2, užitná plocha 560m2. Dům se skládá z přízemí kde se nachází momentálně restaurace, recepce, kuchyně, sociální zařízení, sklad. Dále z 1. patra ve kterém nalezneme kancelář, wellnes pokoj s výřivkou, a 3 pokoje pro hosty včetně koupelny s WC pro každý pokoj. 2. a 3.patro je složeno z 10ti pokojů, které jsou zařízeny vlastní koupelnou s WC, standardním nábytkem a TV. Každý pokoj má připojení na internet a satelitní TV. I. NP a II. NP je vytápěno plynovým kotlem, přístavba(iii. a IV. NP) má v každé místnosti elektrické přímotopy. Ohřev vody je řešen plynovými bojlery zn. Vailant. Veškeré rozvody jsou nové po rekonstrukci včetně přípojek do veřejné sítě. V přízemí v zimní zahradě jsou nově postavená kachlová kamna s krbovou vložkou. V létě je zde příjemné posezení s výhledem do parku a na řeku. Okolo penzionu vede vltavská cyklosteska a je výborně dosažitelný i autem. Penzion je napojený na mezinárodní internetovou hotelovou síť. Zastavěná plocha : 151 m2 Užitná plocha : 560 m2 Plocha pozemku : 867 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.5 Objekt hotelu v širším centru města v Českých Budějovicích Hotel v Českých Budějovicích u Budvaru Prodej hotelu v Českých Budějovicích s kapacitou 20 lůžek a pěknou restaurací. Hotel se nachází v těsné blízkosti světoznámého pivovaru Budvar. Snadná dostupnost z mezinárodní silnice E 55. Zavedená restaurace zajišťuje svatební hostiny. Výhodou je bezproblémové parkování Zastavěná plocha : 250 m2 Užitná plocha : 600 m2 Plocha pozemku : 350 m2 Nabídková cena : ,- Kč

20 20 Porovnání obdobných nemovitostí v lokalitě Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku list 1 Č. Obec / Lokalita Velikost /Počet místností Příslušenství / Garáž Pozemek ( m2 ) Jiné / stav Oce ň. obj Objekt hotelu a bytový dům s restaurací centrum Českých Budějovic 28 pokojů, restaurace 45 míst podprůměr / bez parkování 573 průměr ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 1 Objekt hotelu a bytový dům s restaurací centrum Českých Budějovic 16 pokojů, restaurace, 3 byty dobré / parkování ve dvoře ne 320 dobrý 2 Objekt penzionu s restaurací okrajová část Českých Budějovic 10 pokojů, restaurace 26 míst průměr / 5 parkovacích míst 476 dobrý 3 Objekt penzionu s restaurací širší centrum Českých Budějovic 11 pokojů + 4 dvojapartmány průměr / ne 366 dobrý 4 Objekt penzionu s restaurací širší centrum Českých Budějovic 14 pokojů, restaurace dobré / 15 parkovacích míst 867 dobrý 5 Objekt hotelu s restaurací širší centrum Českých Budějovic 10 pokojů, restaurace průměr /bezproblémové parkování 350 průměr + Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku list 2 Č. Cena požadovaná / realizovaná Koef. redukc e na prame n ceny Kr Cena po redukci na pramen ceny = ( 7 ) * ( 8 ) K 1 Poloh a K 2 Veliko st K 3 Prove dení a vybav ení K 4 Celkov ý stav K 5 Vliv pozem ku K 6 Úvaha a názor znalce Index odlišnosti Io (10 až 15) Cena oceňovaného objektu odvozená ze srovnávacího = ( 9 )/( 16 ) Kč ( 1 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) , ,35 0,85 1,20 1,20 0,98 1,00 1, , , ,00 0,60 1,15 1,20 0,99 1,00 0, , , ,10 0,85 1,15 1,20 0,97 1,00 1, , , ,20 0,85 1,20 1,20 1,03 1,00 1, , , ,10 0,85 1,15 1,15 0,98 1,00 1, ,- Celkový průměr Kč ,- Minimum Kč ,- Maximum Kč ,- K1 koeficient na úpravu polohy objektu ( kolikrát je u srovnávacího lepší než u oceňovaného / lepší > 1, horší < 1 / K2 koeficient úpravy na velikost objektu či areálu ( kolikrát je u srovnávacího lepší než u oceňovaného /lepší > 1, horší < 1/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382 37/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382 37/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382 37/14 - o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1469 39/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1469 39/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1469 39/09 o stanovení ceny provozního areálu firmy KOMI-CZ s.r.o. v Dobrovodské ulici v Českých Budějovicích tj. souboru staveb a pozemků administrativní budovy č.p. 126 na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2263 108/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2263 108/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2263 108/13 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2007 162/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2007 162/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2007 162/12 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1501 71/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1501 71/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1501 71/09 o obvyklé ceně rozestavěného rodinného domu bez č.p. na st. parcele č. 671 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku a pozemek parcela č. 1056/37 zahrada vše s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386 41/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386 41/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386 41/14 o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2106 261/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2106 261/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2106 261/12 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1392 108/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1392 108/08 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1392 108/08 o obvyklé ceně stavby rodinného domu č.p. 22 v obci Tehov na st. parcele č.51 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku a pozemky parcela č.109 zahrada, parcela č. 117 zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1715 10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1715 10/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1715 10/11 o stanovení obvyklé ceny rozestavěných budov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426 81/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426 81/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426 81/14 - o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2176 21/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2176 21/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2176 21/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1405-121/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1405-121/08 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1405-121/08 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 234/2 v 1.nadzemním podlaží v objektu č.p.234 v obci Větřní s příslušenstvím a s podílem na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2346 01/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2346 01/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2346 01/14 o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2505 35/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2505 35/15 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2505 35/15 - o odhadu obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2479 09/15. / dodatek č. 1 - ocenění spoluvlastnického podílu /

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2479 09/15. / dodatek č. 1 - ocenění spoluvlastnického podílu / Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2479 09/15 / dodatek č. 1 - ocenění spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2609 10/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2609 10/16 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2609 10/16 - o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2172 17/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2172 17/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2172 17/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2549 79/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2549 79/15 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2549 79/15 - o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 099/2012

Znalecký posudek č. 099/2012 1 Znalecký posudek č. 099/2012 Ke zjištění obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12a 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627, obj. č. 5600023269 obj. č. 5600023269

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 o ceně rodinného domu č.p. 187, k.ú. Týnec vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A 1 Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A Nemovitost: Administrativně provozní objekt čp. 1079, ul. Duchcovská, k.ú. a obec Teplice, na pozemku ppč. 3438 Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní,

Více

Case study : Tržní ocenění rodinný dům

Case study : Tržní ocenění rodinný dům Case study : Tržní ocenění rodinný dům Pro vypracování ocenění byly použity následující podklady : informace o pozemcích č.parc.st. x a č.parc. y z katastru nemovitostí, k.ú. Horoměřice, www.cuzk.cz, Vyhláška

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2395 50/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2395 50/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2395 50/14 - o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1650 73/10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1650 73/10 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1650 73/10 - o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2459-149/13 o ceně bytové jednotky č.786/8 včetně spoluvlastnického podílu na budově čp.784-786 a pozemcích st.2640-st.2642 v katastrálním území a obci Mladá Boleslav dle LV č. 6491

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/5 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 14 Adresa nemovitosti: Valkeřice 14 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Valkeřice,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 2827/100/2013

Znalecký posudek č. 2827/100/2013 Znalecký posudek č. 2827/100/2013 O ceně rodinného domu č.p.65 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 25/1 v k.ú.bečov u Mostu, obec Bečov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093 248/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093 248/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093 248/12 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1913 68/12 - o stanovení obvyklé ceny bytové

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1782 77/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1782 77/11 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1782 77/11 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1796 91/11. / aktualizace znaleckého posudku č. 1326 42/08 /

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1796 91/11. / aktualizace znaleckého posudku č. 1326 42/08 / Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1796 91/11 / aktualizace znaleckého posudku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950 105/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950 105/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950 105/12 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1360 76/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1360 76/08 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1360 76/08 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 74 v ulici Na Trubách na st. parcele č. 262 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku a příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 684/2013

Znalecký posudek č. 684/2013 Znalecký posudek č. 684/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1286/11 v objektu čp.1286, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Znalecký posudek č. 2876/149/2013-1

Znalecký posudek č. 2876/149/2013-1 Znalecký posudek č. 2876/149/2013-1 O ceně obvyklé obytného domu č.p. 64 s vedlejší stavbou bez čp./če., příslušenstvím a pozemky parc.č. st. 108 a 92/1 v k.ú.těchlovice nad Labem, obec Těchlovice, okres

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

Znalecký posudek číslo 18/7/13

Znalecký posudek číslo 18/7/13 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 410/13-226 Oblast : Liberec Obec : Liberec Katastr. území : Liberec Znalecký posudek číslo 18/7/13 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z bytové jednotky vč. příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2431 86/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2431 86/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2431 86/14 o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2240 85/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2240 85/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2240 85/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1791 86/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1791 86/11 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1791 86/11 - o obvyklé ceně objektu penzionu

Více