ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1667 90/10"

Transkript

1 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, Český Krumlov tel. : mail.: ZNALECKÝ POSUDEK č /10 - o obvyklé ceně ubytovacího zařízení č.p na pozemku parcela č zastavěná plocha a nádvoří včetně parcely vč. příslušenství v katastrálním území České Budějovice 3 a v obci České Budějovice zapsané na LV 3497 a evidované u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice Objednatel posudku : EURODRAŽBY.CZ a.s., U pískovny 890/ Praha 8 Kobylisy, IČO : č.j. 092/2010-D Účel posudku : Stanovení obvyklé ceny nemovitostí pro Posudek vypracoval : Datum místního šetření : Zohlednění stavu ke dni : Datum, ke kterému je provedeno ocenění : Použitý oceňovací předpis : potřeby insolventního řízení Ing. Michal Sirový, znalec bytem Kájovská 65, Český Krumlov Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č.456/2008 Sb. a č.460/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) Zvláštní požadavky objednatele: ocenit obvyklou cenou dle zákona V Českém Krumlově dne Tento znalecký posudek obsahuje 33 stran včetně příloh a znalecké doložky a předává se ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení archivuje znalec.

2 2 1. NÁLEZ Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování posudku byly použity následující podklady : Objednávka písemná EURODRAŽBY.CZ a.s., U pískovny č.p. 890/1, Praha 8 pan Mikloško ze dne s předáním podkladů mailem Výpis z katastru nemovitostí vyhotovený Katastrálním úřadem v Českých Budějovicích dne , LV č Ke dni zjištění stavu je vlastníkem oceňovaných nemovitostí : A: Vlastník : 1. VAN DRIESTEN s.r.o., Riegrova 1920/44, České Budějovice, IČO : B : Nemovitosti : - parcela č zastavěná plocha a nádvoří, výměra 573 m 2 - stavba ubytovacího zařízení č.p na parcele č vše v k.ú. České Budějovice 3 a v obci České Budějovice viz příloha č Kopie katastrální mapy vyhotovená znalcem na internetovém katastru nemovitostí v měřítku 1 : 1000 viz příloha č Projektová dokumentace znalec provedl prohlídku projektové dokumentace na rekonstrukci oceňovaných objektů s přestavbou na hotel vypracovanou projektantem panem Ing. Arch. Pavlem Timrem na Stavebním úřadě v Českých Budějovicích Kolaudační rozhodnutí vydal Stavební úřad při magistrátu města Českých Budějovicích dne na rekonstrukci oceňovaných objektů s přestavbou na hotel. Kolaudační rozhodnutí vyhledal na Stavebním úřadě v Českých Budějovicích znalec Kupní smlouva nebyla předložena Místní šetření - proběhlo na místě samém dne za účasti znalce a paní JUDr. Šimkové, insolventní správkyně, která umožnila znalci prohlídku oceňovaných nemovitostí. Při místním šetření bylo provedeno zaměření oceňovaných staveb a fotodokumentace Konzultace - na Stavebním úřadě v Českém Krumlově z důvodu vyhledání projektové dokumentace oceňovaných staveb v archivu stavebního úřadu Fotodokumentace - provedena znalcem při místním šetření viz příloha č Konzultace u místních realitních kanceláří ve věci zjištění současného trhu s obdobnými stavbami v uvedené lokalitě Internet zjištění stávajících nabídek obdobných staveb na realitních serverech v oceňované lokalitě. Realitní servery apod Odborná publikace Teorie oceňování nemovitostí od Prof. Ing. Alberta Bradáče CSc vydaná v nakladatelství CERM Brno Metodika oceňování nemovitostí vypracoval VUT Brno - Ústav soudního inženýrství Brno Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška )

3 3 1.2 Popis oceňovaného areálu Oceňované nemovitosti se nachází v katastrálním území České Budějovice 3 v obci České Budějovice severně od centra města v Riegrově ulici lokalitě zastavěné převážně zděnými domy z první a druhé dekády minulého století. Příjezd je možný po zpevněné místní komunikaci. Objekty jsou napojeny na na veřejný rozvod elektrické energie, na obecní vodovod a kanalizaci a na zemní plyn. Oceňovaný areál je tvořen hlavní budovou hotelu, která tvoří uliční frontu městských bytových zděných domů a druhou budovou umístěnou ve dvoře, která je využívána jako dvorní trakt hotelu. Mezi těmito budovami je volný nezastavěný prostor, čtvrtkruhová jednopodlažní restaurace přistavěná k hlavní budově a točité schodiště přistavěné k budově dvorního traktu. Areál je uzavřen do nezastavěných stranách parcely ohradními zdmi. Soubor nemovitostí dotváří pozemek parcela č zastavěná plocha a nádvoří, který je na části své výměry zastavěn oceňovanými stavbami. Technický stav objektů je průměrný, i když v poslední době, vlivem absentující běžné údržby i neužíváním objektů, začíná chátrat. Navíc z objektů bylo demontováno a odvedeno zařízení kuchyně a kotelny. Oceňované nemovitosti jsou, dle zjištění znalce, prosty věcných břemen a ke dni ocenění jsou prázdné. Jsou zatíženy omezením vlastnického práva existencí několika zástavních práv, vedených exekucí dále viz výpis z KN. Ocenění je provedeno podle skutečností zjištěných v den zaměření a prohlídky nemovitostí tj. účelu užívání, použité konstrukce, rozsahu prováděné běžné údržby, stáří, vybavení, způsobu provedení a předpokládané životnosti s tím, že stav objektů je znalcem zohledněn ke dni místního šetření tj Stav konstrukcí zakrytých a stáří nemovitostí jsou odhadnuty znalcem a převzaty z předaných písemných podkladů, případně doplněny vlastním odborným odhadem znalce. Následně se ocenění provede dle obecně platných zásad při oceňovaní nemovitostí v souladu s vyhláškou MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška ). 2. POSUDEK - OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Přehled ocenění : 2.1 Věcná hodnota ( časová cena ) ke dni odhadu Hlavní budova hotelu Amstel č.p Dvorní trakt hotelu Amstel Venkovní úprava Pozemek parcela č Rekapitulace 2.2 Výnosová hodnota 2.3 Komparativní ( porovnávací ) metoda Porovnávací metoda indexová 2.4 Rekapitulace

4 4 2.1 Věcná hodnota ( časová cena ) Metodika stanovení časové ceny Časovou cenou se rozumí cena, za kterou je možno nemovitosti pořídit / postavit/ v cenové úrovni k datu ocenění / tzn. reprodukční výchozí cena/, snížená u staveb o přiměřené opotřebení. Vzhledem k tomu, že podle provedených porovnání cena stanovená podle cenového předpisu ( dle vyhl. č. 3/2008 Sb. ve znění novel s příslušným koeficientem indexu cen staveb ke dni odhadu ) v současné době odpovídá nákladům na postavení staveb, jsou u staveb převzaty ceny zjištěné výše podle cenového předpisu, bez koeficientu prodejnosti Kp a koeficientu polohového K Hlavní budova hotelu Amstel č.p Popis Jedná se o podsklepený řadový dům obdélníkového půdorysu, se dvěma nadzemními podlažími /1.NP tvoří zvýšené přízemí a 2.NP/, půdní vestavbou a sedlovou střechou. U části jižní fasády objektu na dvoře je připravena čtvrtkruhová restaurace. Konstrukci objektu tvoří cihelné zdivo z cihel plného formátu. Krov je dřevěný vázaný s krytinou taškovou betonovou. Hlavní vstup do domu je ze severní fasády přímo z ulice. V objektu jsou pouze provozní nebytové prostory ( restaurace se zázemním s kuchyní, ale s demontovaným zařízením, hotelové pokoje a zázemí hotelu ). V tomto hlavním objektu je celkem 17 pokojů, každý s vlastním sociálním zařízením. Dům je napojen na přívod elektrické energie, kanalizaci, obecní vodovod a na zemní plyn. Dispozice : 1.PP skladové zázemí hotelu, schodiště, výtah do kuchyně, zázemí pro zaměstnance, hrubé přípravny 1.NP / zvýšené přízemí / vstupní recepce na hlavní chodbě, ze které je přímý vstup na dvůr a k druhé budově hotelu, kuchyně, výčep s restaurací, schodiště, kancelář a dva dvoulůžkové pokoje 2.NP chodba se schodištěm, ze které jsou vstupy do 9 dvoulůžkových pokojů podkroví chodba, ze které jsou vstupy do 6 dvoulůžkových pokojů Konstrukce stavby : Základy : základové pasy Nosná konstrukce : zděná z cihelného zdiva Vnější povrchy obvodových stěn : štuková omítka reliéfní Schodiště : kamenné Stropy : rovný podhled Střecha : sedlová Střešní krytina : betonová taška Oplechování : kompletní z pozinkovaného plechu Bleskosvod : proveden Popis vybavení Vnitřní úprava stěn : vápenná omítka štuková Obklady : v kuchyni a na sociálech keramické Podlaha a dlažby : dlažba, plovoucí laminátové a jekory Okna : dřevěná zdvojená Dveře : dřevěné plné i prosklené, hladké

5 El. instalace : světelná 220 V/380 V, pojistkové automaty Vytápění : etážové s radiátory, plynová kotelna je ve vedlejším objektu Rozvod vody : studené i teplé Sanitární zařízení : personální a pro návštěvníky restaurace, každý pokoj samostatné Rozvod plynu : nevyskytuje se Zdroj teplé vody : nevyskytuje se Kuchyňské vybavení : většina zařízení byla demontována a odvezena Výměry pro ocenění 5 Jednotlivé rozměry vycházejí z provedených kontrolních měření a z odborného odhadu znalce u rozměrů, které nebylo možno technicky změřit. Výpočty zastavěných ploch a obestavěného prostoru jsou prováděny podle zásad přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. OBESTAVĚNÝ PROSTOR OP rozměry v části plocha výška OP ( m ) ( m 2 ) ( m ) (m 3 ) ( 18,85 2,50 ) * 13,30 = 217,46 výška pod úroveň UT = 1,00 217,46 celkem 1.PP 217,46 217,46 18,85 * 13,30 = 250,71 ( 9, ,20 )/2 = 9, ,49 3,14 * 8,00 x 8,00 * 1/4 = 50,24 = 4,50 226,08 celkem 1.NP a 2.NP 300, ,57 18,85 * 13,30 = 250,71 ( 4,00 + 4,60 )/2 = 4, ,05 3,14 * 8,40 x 8,40 * 1/4 = 50,24 1,50/3 = 2,00 25,12 celkem zastřešení 300, ,17 celkem OP objekt hlavní budovy hotelu 4 016,20 m 3 Podlaží PŘEHLED VÝMĚR OBJEKTU Zastavěná plocha ( m 2 ) Výška ( m ) Obestavěný prostor (m 3 ) 1. PP 217,46 2,50 217,46 1. NP 300,95 3,70 2. NP 250,71 3, ,57 Celkem všechna podlaží 769, ,03 Zastřešení 1 103,17 Celkem budova 4 016,20 Výpočet průměrné výšky a zastavěné plochy podlaží Počet podlaží 3 Průměrná zastavěná plocha 769,12 : 3 = 256,37 m 2 Průměrná výška podlaží ( 217,46 * 2, ,95 * 3, ,71 * 3,50 ) / 769,12 = 3,30 m Zjištění charakteru objektu Objekt je určen k ubytování hotelového typu, všechny podlahové plochy v objektu jsou nebytové, zastavěná plocha je 300,95 m 2, což je sice více než 150 m 2, ale přesto nemůže jíti o halu, jelikož v objektu není vnitřní volný prostor větší než 400 m3. Objekt nelze zařadit podle účelu užití mezi stavby oceňované podle 5 až 12 vyhlášky, provede se ocenění dle 3 vyhlášky jako BUDOVA.

6 6 Provozní budova objekt pro krátkodobé ubytování hotelového typu je stavbou typu G se základní cenou 2 710,- Kč/m Koeficienty Budova podle 3 a přílohy č. 2 vyhlášky - objekt pro hotely a ubytování typ G ( 1.PP, 1.NP, 2.NP, sedlové střecha ) ZC 2 710,- Kč/ m 3 Obestavěný prostor objektu OP m ,20 Průměrná zastavěná plocha PZP m 2 256,37 Průměrná výška podlaží PVP m 3,30 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 4 vyhlášky ) K1 0,939 Koeficient zastavěné plochy ( = 0,92 + 6,60 / PZP ) K2 0,94574 Koeficient výšky podlaží ( = 0,30 + 2,10 / PVP ) K3 0,936 Koeficient polohový ( příloha č. 13 vyhlášky ) neuplatněn K5 1,00 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 38 vyhlášky ) Ki 2,078 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) neuplatněn Kp 1,000 Pořizovací cena kce navíc Cena podkroví vypočtená znalcem Kč CK ,- Podíl ceny kce navíc = CK/ ( ZC x OP x K1 x K2 x K3 x K5 x Ki ) PK 0,0621 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH= chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy betonové a kamenné pasy bez izolace P Svislé konstrukce zděné z cihel S Stropy dřevěné S Zastřešení dřevěná vaznicová soustava S Krytiny střech taškové S Klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu S Úprava vnitřních povrchů omítky vápenné štukové S Úprava vnějších povrchů omítky vápenné štukové S Vnitřní obklady keramické keramické kuchyň a sociály S Schody kamenné S Dveře dřevěné, hladké i kovové S Vrata neuvažují se Okna dřevěná dvojitá S Povrchy podlah dlažba, PVC, jekor i plovoucí S Vytápění etážové s kotlem na ZP zdroj mimo budovu P Elektroinstalace 220/380 V poj automaty S Bleskosvod osazen S Vnitřní vodovod teplá i studená voda S Vnitřní kanalizace ano S Vnitřní plynovod nevyskytuje se CH Ohřev teplé vody nevyskytuje se CH Vybavení kuchyní demontováno CH Vnitřní hygienická zařízení záchody, sprcha, umyvadlo S Výtahy malý příruční v kuchyni P a Ostatní anténa, zvonky S 50% b Ostatní nevyskytuje se CH 50% Instalační jádra neuvažuje se - - -

7 7 - Konstrukce navíc vestavba podkroví Na CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K 2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp Kč / m 3 ZCU 4 350,37,- Obestavěný prostor celého zastřešení budovy, kde se podkroví nachází je 1078 m3. Jelikož není stavebně upravená celá část obestavěného prostoru podkroví, provedl znalec na základě odborného odhadu korekci obestavěného prostoru podkroví koeficientem 0,60. Následně je obestavěný prostor zařízeného podkroví 0,60 x 1078,00 m3 = 646,80 m3. PŘEHLED VÝMĚR OBJEKTU Podlaží Zastavěná plocha ( m 2 ) Výška ( m ) Obestavěný prostor (m 3 ) Podkroví 215,00 3,00 646,80 Výpočet průměrné výšky a zastavěné plochy podlaží Počet podlaží 1 Průměrná zastavěná plocha 215,00 : 1 = 215,00 m 2 Průměrná výška podlaží ( 215,00 * 3,00 ) / 215,00 = 3,00 m Budova podle 3 a přílohy č. 2 vyhlášky - podkroví má charakter prostor pro bydlení typ K Zařízené podkroví ZC 2 150,-Kč/ m 3 Obestavěný prostor části objektu OP m 3 646,80 Průměrná zastavěná plocha PZP m 2 215,00 Průměrná výška podlaží PVP m 3,00 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 4 vyhlášky ) K1 0,939 Koeficient zastavěné plochy ( = 0,92 + 6,60 / PZP ) K2 0,9507 Koeficient výšky podlaží ( = 0,30 + 2,10 / PVP ) K3 1,00 Koeficient polohový ( příloha č. 13 vyhlášky ) K5 1,00 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 38 vyhlášky ) Ki 2,078 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) neuplatněn Kp 1,000 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH = chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy započteny v základní části CH a Svislé konstrukce započteny v základní části CH 75% b Svislé konstrukce zděné příčky S 25% a Stropy započteny v základní části CH 70% b Stropy podbití S 30% Zastřešení započteny v základní části CH Krytiny střech započteny v základní části CH Klempířské konstrukce započteny v základní části CH Úprava vnitřních povrchů vápenná štuková omítka S Úprava vnějších povrchů započteny v základní části CH Vnitřní obklady keramické WC a koupelna S Schody nevyskytují se CH Dveře náplňové plné i prosklené S

8 8 12 Vrata neuvažuje se Okna dřevěná zdvojená S Povrchy podlah dlažba, jekor S Vytápění etážové S Elektroinstalace 220 V P Bleskosvod započteny v základní části CH Vnitřní vodovod rozvod studené i teplé S Vnitřní kanalizace ze sociálů a kuchyně S Vnitřní plynovod nevyskytuje se CH Ohřev teplé vody nevyskytuje se CH Vybavení kuchyní nevyskytuje se CH Vnitřní hygienická zařízení WC a umyvadla, sprchy S Výtahy není instalováno CH Ostatní započteny v základní části CH Navíc - CH CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K 2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp Kč / m 3 ZCU 1 804,64,- Cena podkroví ZCU x OP Kč ,15, Stáří a opotřebení Původní stáří stavby je cca 100 let. V roce 1993 byla provedena celková rekonstrukce objektu spojená s přestavbou na hotel. Většina konstrukcí dlouhodobé životnosti je původní. Prvky krátkodobé životnosti byly vyměněny. Technický stav objektu je průměrný, patrná je absentující běžná údržba po uzavření hotelu. Stáří stavby je ve výpočtu uvažováno od doby rekonstrukce s tím, že k takto stanovenému stáři je formálně připočteno 20 let. Objekt není po rekonstrukci zcela nový. Opotřebení je stanoveno lineární metodou. Rok odhadu 2010 Rok kolaudace / začátek užívání / 1993 Stáří 17 let + formálně 20 let Předpokládaná další životnost 73 let Celková životnost 110 let Procento ročního opotřebení 0,909 % Opotřebení 33,64 % Výpočet ceny Základní cena ZC Kč / m ,00,- Základní cena upravená ZCU Kč / m ,37,- Obestavěný prostor OP m ,73 Výchozí cena objektu CN = ZCU x OP Kč ,00,- Stupeň dokončení stavby % 100 Výchozí cena po zohlednění dokončenosti stavby Kč ,00,- Opotřebení 33,64 % ,63,- Cena časová objektu hlavní budovy hotelu Amstel ke dni odhadu Kč ,37,-

9 Dvorní trakt budovy hotelu Amstel Popis Jedná se o nepodsklepený dům obdélníkového půdorysu, se třemi nadzemními podlažími a mansardovou střechou. U části severní fasády objektu na dvoře je připraveno vřetenové kruhové schodiště. Konstrukci objektu tvoří cihelné zdivo. Krov je dřevěný vázaný s krytinou taškovou betonovou. Hlavní vstup do domu je ze severní fasády přímo ze dvora. V objektu jsou pouze provozní nebytové prostory ( hotelové pokoje a plynová kotelna pravděpodobně pro celý areál ). V tomto dvorním traktu hotelu je celkem 11 pokojů, každý s vlastním sociálním zařízením. Dům je napojen na přívod elektrické energie, kanalizaci, obecní vodovod a na zemní plyn. Dispozice : 1.NP schodiště, kotelna, chodba a tři dvoulůžkové pokoje 2.NP schodiště, chodba a čtyři dvoulůžkové pokoje 3.NP schodiště, chodba a čtyři dvoulůžkové pokoje Konstrukce stavby : Základy : základové pasy Nosná konstrukce : zděná z cihelného zdiva Vnější povrchy obvodových stěn : štuková omítka Schodiště : ocelové vřetenové Stropy : rovný podhled Střecha : mansardová Střešní krytina : betonová taška Oplechování : kompletní z pozinkovaného plechu Bleskosvod : proveden Popis vybavení Vnitřní úprava stěn : vápenná omítka štuková Obklady : na sociálech keramické Podlaha a dlažby : dlažba, plovoucí laminátové a jekory Okna : dřevěná zdvojená Dveře : dřevěné plné i prosklené, hladké El. instalace : světelná 220 V/380 V, pojistkové automaty Vytápění : etážové s radiátory, plynová kotelna má provedeny všechny rozvody, ale zdroj tepla kotel byl demontován a odvezen Rozvod vody : studené i teplé Sanitární zařízení : každý pokoj samostatné Rozvod plynu : proveden Zdroj teplé vody : nevyskytuje se Kuchyňské vybavení : nevyskytuje se Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z provedených kontrolních měření a z odborného odhadu znalce u rozměrů, které nebylo možno technicky změřit. Výpočty zastavěných ploch a obestavěného prostoru jsou prováděny podle zásad přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. OBESTAVĚNÝ PROSTOR OP rozměry v části ( m ) plocha ( m 2 ) výška ( m ) OP (m 3 )

10 10 19,20 * 6,90 = 132,48 = 3,50 463,68 3,14 x 1,60 x 1,60 = 8,04 = 3,50 28,14 celkem 1.NP 140,52 491,82 19,20 * 6,90 = 132,48 = 3,40 450,43 3,14 x 1,60 x 1,60 = 8,04 = 3,40 27,34 celkem 2.NP 140,52 477,77 19,20 * 6,90 = 132,48 3,00 + 2,00 /2 = 4,00 529,92 3,14 x 1,60 x 1,60 = 8,04 = 3,00 24,12 celkem 3.NP a zastřešení 140,52 554,04 celkem OP objekt dvorního traktu budovy hotelu 1 523,63 m 3 Podlaží PŘEHLED VÝMĚR OBJEKTU Zastavěná plocha ( m 2 ) Výška ( m ) Obestavěný prostor (m 3 ) 1. NP 140,52 2,50 491,82 2. NP 140,52 3,70 477,77 3. NP 140,52 3,50 554,04 Celkem všechna podlaží 421, ,63 Zastřešení Celkem budova 1 523,63 Výpočet průměrné výšky a zastavěné plochy podlaží Počet podlaží 3 Průměrná zastavěná plocha 421,56 : 3 = 140,52 m 2 Průměrná výška podlaží ( 140,52 * 3, ,52 * 3, ,50 * 3,00 ) / 421,56 = 3,30 m Zjištění charakteru objektu Objekt je určen k ubytování hotelového typu, všechny podlahové plochy v objektu jsou nebytové, zastavěná plocha je 132,48 m 2, což je méně než 150 m 2, proto nemůže jíti o halu. Objekt nelze zařadit podle účelu užití mezi stavby oceňované podle 5 až 12 vyhlášky, provede se ocenění dle 3 vyhlášky jako BUDOVA. Provozní budova objekt pro krátkodobé ubytování hotelového typu je stavbou typu G se základní cenou 2 710,- Kč/m Koeficienty Budova podle 3 a přílohy č. 2 vyhlášky - objekt pro hotely a ubytování typ G ( 1.NP, 2.NP, 3.NP, mansardová střecha ) ZC 2 710,- Kč/ m 3 Obestavěný prostor objektu OP m ,63 Průměrná zastavěná plocha PZP m 2 140,52 Průměrná výška podlaží PVP m 3,30 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 4 vyhlášky ) K1 0,939 Koeficient zastavěné plochy ( = 0,92 + 6,60 / PZP ) K2 0,96697 Koeficient výšky podlaží ( = 0,30 + 2,10 / PVP ) K3 0,936 Koeficient polohový ( příloha č. 13 vyhlášky ) neuplatněn K5 1,00 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 38 vyhlášky ) Ki 2,078

11 11 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) neuplatněn Kp 1,000 Pořizovací cena kce navíc Cena podkroví vypočtená znalcem Kč CK 0,- Podíl ceny kce navíc = CK/ ( ZC x OP x K1 x K2 x K3 x K5 x Ki ) PK 0,00 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH= chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy betonové a kamenné pasy bez izolace P Svislé konstrukce zděné z cihel S Stropy dřevěné S Zastřešení dřevěná vaznicová soustava S Krytiny střech taškové S Klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu S Úprava vnitřních povrchů omítky vápenné štukové S Úprava vnějších povrchů omítky vápenné štukové S Vnitřní obklady keramické keramické kuchyň a sociály S Schody kamenné S Dveře dřevěné, hladké i kovové S Vrata neuvažují se Okna dřevěná dvojitá S Povrchy podlah dlažba, PVC, jekor i plovoucí S Vytápění etážové s kotlem na ZP zdroj mimo budovu P Elektroinstalace 220/380 V poj automaty S Bleskosvod osazen S Vnitřní vodovod teplá i studená voda S Vnitřní kanalizace ano S Vnitřní plynovod rozveden S Ohřev teplé vody nevyskytuje se CH Vybavení kuchyní demontováno CH Vnitřní hygienická zařízení záchody, sprcha, umyvadlo S Výtahy nevyskytuje se CH Ostatní nevyskytuje se CH Instalační jádra neuvažuje se Konstrukce navíc vestavba podkroví Na CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K 2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp Kč / m 3 ZCU 4 029,04, Stáří a opotřebení Původní stáří stavby je pravděpodobně cca 100 let. V roce 1993 byla provedena celková rekonstrukce objektu spojená s nástavbou a přestavbou na hotel. Většina konstrukcí dlouhodobé životnosti je původní. Prvky krátkodobé životnosti byly vyměněny. Technický stav objektu je průměrný, patrná je absentující běžná údržba po uzavření hotelu. Stáří stavby je ve výpočtu uvažováno od doby rekonstrukce s tím, že k takto stanovenému stáři je formálně připočteno 20 let. Objekt není po rekonstrukci zcela nový. Opotřebení je stanoveno lineární metodou.

12 12 Rok odhadu 2010 Rok kolaudace / začátek užívání / 1993 Stáří 17 let + formálně 20 let Předpokládaná další životnost 73 let Celková životnost 120 let Procento ročního opotřebení 0,833 % Opotřebení 30,83 % Výpočet ceny Základní cena ZC Kč / m ,00,- Základní cena upravená ZCU Kč / m ,04,- Obestavěný prostor OP m ,63 Výchozí cena objektu CN = ZCU x OP Kč ,80,- Stupeň dokončení stavby % 100 Výchozí cena po zohlednění dokončenosti stavby Kč ,80,- Opotřebení 30,83 % ,74,- Cena časová objektu dvorního traktu budovy hotelu Amstel ke dni odhadu Kč ,06, Venkovní úprava Znalci se nepodařilo dokumentovat všechny venkovní úpravy, které tvoří příslušenství objektu hotelu Amstel. Pro potřeby ocenění je postačující provést ocenění zjednodušeným způsobem. Z externího ohledání nemovitosti se jedná zejména o : - přípojky inženýrských sítí - zpevněné plochy - oplocení ohradní zdí - venkovní schody Ocenění venkovních úprav : Ocenění venkovních úprav se provede dle 10 odst. 2 vyhl. zjednodušeným způsobem ve výši 3,50 až 5,0 % ze zjištěné ceny stavby oceňované dle 3 vyhl. ( obdoba pro nebytový dům ) a z ceny stavby nebo staveb tvořící příslušenství k nim. Jelikož jsou, dle odborného názoru znalce, venkovní úpravy zastoupeny v menší míře, je znalcem sníženo procentuální vyjádření zastoupení venkovních úprav pod stanovenou mez na úroveň 1,5 %. Výpočet ceny reprodukční venkovních úprav : Cena stavby hlavní budovy hotelu Amstel ,00,- Kč Cena stavby dvorního traktu hotelu Amstel ,80,- Kč Cena staveb rozhodných pro výpočet celkem ,80,- Kč Výše procentuelního podílu venkovních úprav stanovená znalcem x 1,50 % Cena reprodukční venkovních úprav zjednodušeným způsobem ,72,- Kč

13 13 Výpočet ceny časové venkovních úprav : Cena stavby hlavní budovy hotelu Amstel ,37,- Kč Cena stavby dvorního traktu hotelu Amstel ,06,- Kč Cena staveb rozhodných pro výpočet celkem ,35,- Kč Výše procentuelního podílu venkovních úprav stanovená znalcem x 1,50 % Cena časová venkovních úprav zjednodušeným způsobem ,09,- Kč Stavební pozemek Pozemek parcela č zastavěná plocha a nádvoří Metodika výpočtu ceny pozemku Pro zjištění obvyklé ceny vycházel znalec ze znalosti místního trhu s nemovitostmi, z konzultace u místních realitních kanceláří / AD reality s.r.o. České Budějovice, realitní kancelář CK Reality s.r.o. Český Krumlov / a z prohlídky nabídek pozemků na internetu. Známé prodejní ceny stavebních pozemků v lokalitě a okolí byly znalcem porovnány a následně vyhodnoceny z hlediska jejich polohy, atraktivnosti, ekonomické návratnosti, dopravního propojení, vazby na zbudované inženýrské sítě, druh možné zástavby, přístupové cesty, rozvoje území apod. s oceňovaným pozemkem. Cena pozemku se zjistí tzv. indexovou metodou tzn. porovnáním srovnávacího ( pozemek o známé ceně a výměře ) a oceňovaného pozemku na základě indexů ( koeficientů ), které se mezi sebou pronásobí a výsledným indexem se násobí cena srovnávacího pozemku Výpočet ceny pozemku indexovou metodou Oceňovaný pozemek parcela č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 573 m2 je částečně zastavěna provozními budovami hotelu Amstel č.p Srovnávací pozemek leží v obci České Budějovice v části města Čtyři Dvory a byl prodán před 2 měsíci za cenu ,- Kč. Na pozemku je možnost výstavby rodinného domu. OCENĚNÍ POZEMKU INDEXOVOU POROVNÁVACÍ METODOU a) srovnávací pozemek ( známá cena a výměra ) Poloha srovnávacího pozemku Popis srovnávacího pozemku Souvislá zástavba, zápasně jižně od centra města v části obce Čtyři Dvory, nízkopodlažní bytová zástavba Rovinatý, zpevněný příjezd, všechny IS na pozemku Výměra srovnávacího pozemku VS m2 249 Cena srovnávacího pozemku CS Kč ,00,- Jednotková cena srovnávacího pozemku JCS = CS/VS Kč/m ,00,- Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura zastavěná část obce Čtyři Dvory, nízkopodlažní 1.00 zástavba B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený vč. zemního plynu 1.50 C Třída velikosti obce 50 až 100 tisíc obyvatel 0.80 D Obchodní resp. průmysl. poloha lokalita s bytovými a RD domy, maloobchod, 1.30 občanská vybavenost E Územní připravenost, infrastr. střední

14 14 F Speciální charakteristiky nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Is = A x B x C x D x E x F b) oceňovaný pozemek Poloha oceňovaného pozemku širší centrum, smíšená zástavba, zděné bytové domy Popis oceňovaného pozemku rovinatý, zpevněný příjezd, všechny IS na pozemku Výměra oceňovaného pozemku m2 573 Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura zastavěná část širšího centra města, 1.15 nízkopodlažní zástavba převažuje bytová zděná B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený vč. zemního plynu 1.50 C Třída velikosti obce 50 až 100 tisíc obyvatel 0.80 D Obchodní resp. průmysl. poloha lokalita s bytovými a RD domy, maloobchod, 1.30 občanská vybavenost E Územní připravenost, infrastr. střední F Speciální charakteristiky nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Io = A x B x C x D x E x F Poměr indexů Pi = Io/Is Jednotková cena oceńovaného pozemku JCC = JCS x Pi Kč/m ,,65,- Cena oceňovaného pozemku Kč ,45,- Spoluvlastnický podíl oceňovaného pozemku - 1/1 Cena pozemku č ke dni odhadu Kč ,- Rekapitulace časové a reprodukční ceny oceňovaných nemovitostí Stavba / zaokrouhleno / Časová cena Opotřebení Reprodukční cena Hlavní budova hotelu Amstel ,37,- Kč 33,64 % ,00,- Kč Dvorní trakt hotelu Amstel ,06,- Kč 30,83 % ,80,- Kč Venkovní úpravy ,09,- Kč ,72,- Kč Stavby celkem / zaokrouhleno / ,00,- Kč ,00,- Kč Parcela č ,00,- Kč ,00,- Kč celkem ,00,- Kč ,00,- Kč

15 Výnosová hodnota areálu Metodika ocenění výnosovou hodnotou Výnosová hodnota je součtem diskontovaných příjmů, které je možno v budoucnu v daném místě očekávat při přiměřeném pronajmutí nemovitosti, po odečtení výdajů nutných k dosažení těchto příjmů. Výše uvažovaného nájemného vychází ze součtu nájemného za celý areál tzn. za pronájem všech staveb včetně venkovních úprav a pozemku Výpočet výnosovou hodnotou Oceňované nemovitosti nejsou pronajaty. Výše uvažovaného nájemného vychází uvažovaného nájemného stanoveného znalcem na základě odborného odhadu. Objekt je v současné době prázdný, z důvodu insolvence vlastníka a zároveň provozovatele. Je zřejmé, že výtěžnost a rentabilita obdobného ubytovacího zařízení v této lokalitě je problematická. Z toho je možné usuzovat i na omezenou možnost objekt za přiměřenou částku pronajmout. Celková výše uvažovaného nájemného je na spodní hranici možného rozpětí a znalcem stanovena ve výši ,- Kč/měsíc. V této částce je již uvažována korekce možného nepronajmutí nemovitosti. Ve výpočtu je též zohledněna skutečnost, že není možné objekty okamžitě, bez předchozích stavebních úprav, pronajmout. Je nutné osadit zdroj tepla, zařízení kuchyně a provést drobné opravy. Výnosové ocenění konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta Objekt provozní budova Příjmy z nájemného Nájemné ročně dle nájemní smlouvy Nájemné / dle nájemní smlouvy / Kč/měsíc ,- Počítáno 12 měsíců měsíců/rok 12 Celkem příjem z nájemného ročně Kč/rok ,00,- Výdaje na dosažení příjmů Podklady pro výpočet výdajů Reprodukční cena objektu penzionu vč. příslušenství RC ( Kč ) ,00,- Časová cena objektu penzionu včetně příslušenství ČC ( Kč ) ,00,- Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci T ( roků ) 30 Stáří stavby původní S ( roků ) 100 Celková životnost Z ( roků ) Opotřebení hlavní stavby A ( % ) 33,64 Předpokládané roční procento na údržbu a opravy % z RC 0,50 Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace u ( % ) 3,00 Úročitel pro výpočet amortizace q ( - ) 1,03 Výpočet výdajů Daň z nemovitostí / dle odhadu provedeného znalcem / Kč/rok ,00,- Pojištění nemovitostí Kč/rok ,00,- Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy / x RC / Kč/rok ,00,- Správa nemovitostí Kč/rok 5 000,00,- Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem ( ČC x i )/( q) T - 1 Kč/rok ,00,- Jiné náklady Kč 0,00,-

16 16 Roční nájemné z pozemku Kč 0,00,- Celkem výdaje ročně Kč ,00,- Výpočet čistého ročního nájemného Příjmy ročně celkem Kč ,00,- Výdaje ročně celkem Kč ,00,- Čisté roční nájemné Kč ,00,- Výpočet výnosové hodnoty Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ano Výpočet věčnou rentou Čisté roční nájemné Kč ,00,- Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty % 8,00 Výnosová hodnota před provedením opravy a bez provize Kč ,00,- Odpočet nákladů na opravu pro znovuzprovoznění Kč ,00,- Výnosová hodnota areálu penzionu včetně příslušenství Kč ,00,- 2.3 Komparativní ( porovnávací ) metoda zjištění obvyklé ceny Metodika ocenění porovnávací indexovou metodou Ocenění porovnávací metodou bylo znalcem provedeno na základě porovnání podobných objektů rodinných domů je provedeno na základě základních kritérií, které bezprostředně ovlivňují výslednou tržní cenu. Znalec provedl výběr srovnávacích objektů jednak ze své databáze a jednak z nabídky realitních kanceláří uveřejněných ke dni odhadu na internetu na serveru SREALITY.cz a Severo.ceskereality.cz. Porovnávací kriteria : - poloha nemovitosti - velikost nemovitosti - příslušenství nemovitosti včetně možnosti napojení na inženýrské sítě - technický stav nemovitosti - korekce pramene ceny Výpočet je zpracován v níže uvedené tabulce, stručný popis srovnatelných objektů je převzatý z nabídek prodejů obdobných nemovitostí ve městě České Budějovice. Popis jednotlivých nabídek není znalcem upravován a je doslovný : Srovnávací objekt č.1 Objekt hotelu v Českých Budějovicích

17 17 Hotel a bytový dům - České Budějovice - centrum Nabízíme prodej dvou domů v historickém centru města. Jedná se o hotel a bytový dům s restaurací, oba objekty jsou umístěny v těsné blízkosti. V interiérech jsou zachovány historické klenby a další stavební prvky. Ubytovací část hotelu má 16 pokojů s koupelnou a WC. K dispozici stylová restaurace, vinárna, salonek, letní zahrádka. Parkování ve dvoře. Oba domy jsou nabízeny na prodej společně Zastavěná plocha : 320 m2 Užitná plocha : 960 m2 Plocha pozemku : 320 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.2 Objekt hotelu v části města Čtyři Dvory v Českých Budějovicích Prodej penzionu s restaurací v okrajové části Českých Budějovic poblíž sídliště Šumava. Objekt prošel rekonstrukcí v roce 2001 včetně střechy. ZP objektu 376 m2, zahrada 100 m2. Budova se skládá ze tří základních částí - 1. restaurace: 26 míst + 16 míst na terase, 2. penzion: 10 pokojů ( 3x 4 lůžkový, 7x 2 lůžkový ), společenská místnost, sociální zařízení na chodbě + koupelna pro invalidy, 3. byt: 2+1 s balkonem. Parkování - 5 parkovacích míst. Voda obecní, elektřina 220/380V, topení - plyn. Zastavěná plocha : 376 m2 Užitná plocha : 700 m2 Plocha pozemku : 476 m2 Nabídková cena : ,- Kč

18 18 Srovnávací objekt č.3 Objekt penzionu poblíž centra města v Českých Budějovicích Prodej zavedeného penzionu poblíž centra ČB; ZAVEDENÝ PENZION poblíž centra Českých Budějovic. V penzionu se nachází ve čtyřech podlažích 11 dvoulůžkových pokojů s koupelnou a WC (vana nebo sprcha) a 4 dvouapartmány. V zvýšeném přízemí je dále recepce, kuchyně, kavárna a jídelna (snídaně), na níž navazuje prosklená zimní zahrada a uzavřený dvůr. Každý pokoj má kapacitu 1-4 lůžka, celková kapacita hotelu je 50 lůžek. Objekt je po rekonstrukci v r. 2008, je zateplený, má plastová okna, internetovou síť (wifi), pro hosty zdarma přístup k PC. Topení plynem. Zastavěná plocha 245 m2, zahrada 121 m2. Hotel se prodává včetně veškerého vybavení, je tedy možné ihned zahájit provoz bez přerušení současného. Nutno vidět. Zastavěná plocha : 245 m2 Užitná plocha : 680 m2 Plocha pozemku : 366 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.4 Objekt penzionu poblíž centra města v Českých Budějovicích Prodej nemovitosti v centru Českých Budějovic - Nabízíme k prodeji kompletně zrekonstruovaný 4. podlažní dům s velkým rozsahem využití k podnikatelským účelům.

19 19 Momentálně je budova využívaná jako "rodinný penzion" o kapacitě 29 lůžek. Nemovitost nalezneme v klidné části centra Českých Budějovic (400m od nám. Přemysla Otakara II.) na levém břehu Vltavy, v městském parku. Součástí nemovitosti je volný pozemek o velikosti 716m2, s možností zástavby dalším 4. podlažním objektem ke komerčnímu využití. Pozemek je momentálně využíván jako parkoviště s kapacitou 15 parkovacích míst, na pozemku dále nalezneme garáž a kůlnu na nářadí. Dům prošel v roce 2003 a 2007 rozsáhlými rekonstrukcemi, přístavbou dvou podlaží a vybudováním zimní vytápěné zahrady. Zastavěná plocha nemovitosti je 151 m2, užitná plocha 560m2. Dům se skládá z přízemí kde se nachází momentálně restaurace, recepce, kuchyně, sociální zařízení, sklad. Dále z 1. patra ve kterém nalezneme kancelář, wellnes pokoj s výřivkou, a 3 pokoje pro hosty včetně koupelny s WC pro každý pokoj. 2. a 3.patro je složeno z 10ti pokojů, které jsou zařízeny vlastní koupelnou s WC, standardním nábytkem a TV. Každý pokoj má připojení na internet a satelitní TV. I. NP a II. NP je vytápěno plynovým kotlem, přístavba(iii. a IV. NP) má v každé místnosti elektrické přímotopy. Ohřev vody je řešen plynovými bojlery zn. Vailant. Veškeré rozvody jsou nové po rekonstrukci včetně přípojek do veřejné sítě. V přízemí v zimní zahradě jsou nově postavená kachlová kamna s krbovou vložkou. V létě je zde příjemné posezení s výhledem do parku a na řeku. Okolo penzionu vede vltavská cyklosteska a je výborně dosažitelný i autem. Penzion je napojený na mezinárodní internetovou hotelovou síť. Zastavěná plocha : 151 m2 Užitná plocha : 560 m2 Plocha pozemku : 867 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.5 Objekt hotelu v širším centru města v Českých Budějovicích Hotel v Českých Budějovicích u Budvaru Prodej hotelu v Českých Budějovicích s kapacitou 20 lůžek a pěknou restaurací. Hotel se nachází v těsné blízkosti světoznámého pivovaru Budvar. Snadná dostupnost z mezinárodní silnice E 55. Zavedená restaurace zajišťuje svatební hostiny. Výhodou je bezproblémové parkování Zastavěná plocha : 250 m2 Užitná plocha : 600 m2 Plocha pozemku : 350 m2 Nabídková cena : ,- Kč

20 20 Porovnání obdobných nemovitostí v lokalitě Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku list 1 Č. Obec / Lokalita Velikost /Počet místností Příslušenství / Garáž Pozemek ( m2 ) Jiné / stav Oce ň. obj Objekt hotelu a bytový dům s restaurací centrum Českých Budějovic 28 pokojů, restaurace 45 míst podprůměr / bez parkování 573 průměr ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 1 Objekt hotelu a bytový dům s restaurací centrum Českých Budějovic 16 pokojů, restaurace, 3 byty dobré / parkování ve dvoře ne 320 dobrý 2 Objekt penzionu s restaurací okrajová část Českých Budějovic 10 pokojů, restaurace 26 míst průměr / 5 parkovacích míst 476 dobrý 3 Objekt penzionu s restaurací širší centrum Českých Budějovic 11 pokojů + 4 dvojapartmány průměr / ne 366 dobrý 4 Objekt penzionu s restaurací širší centrum Českých Budějovic 14 pokojů, restaurace dobré / 15 parkovacích míst 867 dobrý 5 Objekt hotelu s restaurací širší centrum Českých Budějovic 10 pokojů, restaurace průměr /bezproblémové parkování 350 průměr + Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku list 2 Č. Cena požadovaná / realizovaná Koef. redukc e na prame n ceny Kr Cena po redukci na pramen ceny = ( 7 ) * ( 8 ) K 1 Poloh a K 2 Veliko st K 3 Prove dení a vybav ení K 4 Celkov ý stav K 5 Vliv pozem ku K 6 Úvaha a názor znalce Index odlišnosti Io (10 až 15) Cena oceňovaného objektu odvozená ze srovnávacího = ( 9 )/( 16 ) Kč ( 1 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) , ,35 0,85 1,20 1,20 0,98 1,00 1, , , ,00 0,60 1,15 1,20 0,99 1,00 0, , , ,10 0,85 1,15 1,20 0,97 1,00 1, , , ,20 0,85 1,20 1,20 1,03 1,00 1, , , ,10 0,85 1,15 1,15 0,98 1,00 1, ,- Celkový průměr Kč ,- Minimum Kč ,- Maximum Kč ,- K1 koeficient na úpravu polohy objektu ( kolikrát je u srovnávacího lepší než u oceňovaného / lepší > 1, horší < 1 / K2 koeficient úpravy na velikost objektu či areálu ( kolikrát je u srovnávacího lepší než u oceňovaného /lepší > 1, horší < 1/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1913 68/12 - o stanovení obvyklé ceny bytové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2009 164/12 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502-72/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 160/6 ve 2. nadzemním podlaží v objektu bydlení č.p. 160 v Lipové ulici v části obce Domoradice s příslušenstvím a s podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1449-19/09 o stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p. 1822 v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2520 50/15 o odhadu obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

Znalecký posudek číslo 2489-134/13

Znalecký posudek číslo 2489-134/13 Znalecký posudek číslo 2489-134/13 ODHAD CENY NEMOVITISTI V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: rodinný dům se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků ul.těrlická,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: rekod@email.cz ZNALECKÉ POSUDKY PRODEJ NEMOVITOSTÍ VYPRACOVÁNÍ SMLUV ZNALECKÉ A REALITNÍ PORADENSTVÍ

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 246-73/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 246-73/2012 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 246-73/2012 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9137-701/2012 o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/e na parc.č. 2762 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 7 jehož součástí je rodinný dům č.p. 36 a pozemky parc.č. 106, parc.č. 1659. Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům - č.p.54

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 1149/17, jehož součástí je jiná stavba č.p. 957 Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Uherské Hradiště, obec Ostrožská Nová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více