ZNALECKÝ POSUDEK. č /09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1433-03/09"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 285/13 v 7. nadzemním podlaží / 6.patře / v objektu č.p. 285 v obci Větřní s příslušenstvím a s podílem na společných částech domu a pozemku st. parcela č. 671 zastavěná plocha a nádvoří ve výši 401/26225 zapsaný na LV 1419 resp. stavba bytového domu s pozemkem na LV 1356 v katastrálním území a v obci Větřní a evidované u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální úřad Český Krumlov Objednatel posudku : Účel posudku : Posudek vypracoval : Datum místního šetření : Zohlednění stavu ke dni : Datum, ke kterému je provedeno ocenění : Použitý oceňovací předpis : Soudní exekutor JUDr. Marek Frank usnesení č.j. 125 EX 352/08-32 Exekutorský úřad v Českém Krumlově se sídlem Radniční č.p. 28, Český Krumlov Stanovení obvyklé ceny pro exekuční řízení Ing. Michal Sirový, znalec bytem Kájovská 65, Český Krumlov Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č.456/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) Zvláštní požadavky objednatele: provést ocenění obvyklou cenou V Českém Krumlově dne Tento znalecký posudek obsahuje 22 stran včetně příloh a znalecké doložky a předává se ve trojím vyhotovení. Jedno vyhotovení archivuje znalec.

2 2 1. NÁLEZ 1.1 Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování posudku byly použity následující podklady : Objednávka - písemné usnesení soudního exekutora JUDr. Marka Franka, Exekutorský úřad v Českém Krumlově se sídlem Radniční č.p. 28, Český Krumlov č. 125 EX 352/08-32 ze dne s předáním podkladů osobně dne Výpis z katastru nemovitostí ze dne vyhotovený dálkovým přístupem, LV 1419 A: Vlastník : 1. Roman Michal, r.č /1347 trvale bytem Větřní, Šumavská č.p. 285, Větřní B : byt č. 285/13 v budově č.p. 285, LV budovy 1356, bytový dům na parcele st. č. 671 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 574 m 2, spoluvlastnický podíl 401/26225 vše k.ú. a v obci Větřní C : Omezení vlastnického práva : viz příloha č.2 D : Jiné zápisy : viz příloha č.2 E : Nabývací tituly : viz příloha č.2 vše v k.ú. a v obci Větřní Kopie katastrální mapy zajištěná znalcem na intertnetovém katastru nemovitostí viz příloha č Projektová dokumentace - nebyla předložena Kolaudační rozhodnutí - nebylo předloženo Místní šetření - proběhlo na místě samém dne za účasti znalce, povinného se znalci nepodařilo kontaktovat, znalec provedl externí prohlídku bytové jednotky a společných prostor bytového domu č.p Fotodokumentace - provedena znalcem při místním šetření - viz příloha č Konzultace u místních realitních kanceláří ve věci zjištění současného trhu s obdobnými byty v uvedené lokalitě Konzultace na Obecním úřadě ve Větřní, kde bylo znalci sděleno stáří bytového domu, možné technické zhodnocení apod Internet zjištění stávajících nabídek družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví na realitních serverech v oceňované lokalitě. Realitní servery apod Odborná publikace Teorie oceňování nemovitostí od Prof.Ing. Alberta Bradáče CSc vydaná v nakladatelství CERM Brno Metodika oceňování nemovitostí vypracoval VUT Brno - Ústav soudního inženýrství Brno Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) 1.2 Popis oceňovaného areálu Obytný dům čp. 285 s oceňovaným bytem č.p./č.j. 285/13 se nachází nedaleko centra obce u hlavní komunikaci Český Krumlov Frymburk naproti místnímu autobusovému nádraží v Šumavské ulici v lokalitě zastavěné převážně objekty pro

3 3 bydlení a několika objekty občanské vybavenosti. Příjezd zajišťuje místní zpevněná asfaltová komunikace. Dům je bezprostředně napojen na veřejné rozvody inženýrských sítí elektro, vodovod, kanalizace a slaboproud. Společně s bytovou jednotkou č. 285/13 je oceňován podíl na pozemku st. parcela č. 671 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 m2 ve výši 401/ Bytová jednotka je, dle vyjádření sousedů užívána vlastníkem. Oceňovaný pozemek tvoří zastavěnou plochu objektu. Pozemek je zatížen běžným hlukem a prachem od okolní dopravy. Obec Větřní nemá zpracovánu cenovou mapu stavebních pozemků. Ocenění je provedeno podle skutečností zjištěných v den zaměření a prohlídky nemovitostí tj. účelu užívání, použité konstrukce, rozsahu prováděné běžné údržby, stáří, vybavení, způsobu provedení a předpokládané životnosti s tím, že stav bytového domu a bytové jednotky vč. příslušenství je znalcem zohledněn ke dni místního šetření tj Stav konstrukcí zakrytých a stáří nemovitostí jsou převzaty z ústní informace souseda povinného, z informace pracovníka Obecního úřadu ve Větřní a předaných písemných podkladů, případně doplněny vlastním odborným odhadem znalce. Následně se ocenění provede dle obecně platných zásad v souladu s vyhláškou MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č.456/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška ). POZNÁMKA : Znalci nebylo vlastníkem oceňovaných nemovitostí umožněno provést vlastní prohlídku oceńovaného bytu ani nebyly znalci předány všechny požadované podklady potřebné pro výpočet. Znalcem byla proto provedena pouze externí prohlídka oceňovaných nemovitostí ze společných prostor budovy č.p Následně je cena oceňovaných nemovitostí zjištěna na základě výše uvedených podkladů a zjištění a na základě odborného odhadu znalce. 2. POSUDEK - OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Přehled ocenění : 1. Věcná hodnota ( časová cena ) 1.1 Bytová jednotka č.p./č.j. 285/ Pozemek st. parcela č. 671 / indexová metoda / 2. Výnosová hodnota bytu č.p./č.j. 285/13 3. Komparativní /porovnávací /metoda zjištění ceny bytu č.p./č.j 285/13 4. Rekapitulace a závěr

4 4 1. Věcná hodnota ( časová cena ) 1.1 Bytová jednotka č.p./č.j. 285/ Metodika stanovení časové ceny Časovou cenou se rozumí cena, za kterou je možno nemovitosti pořídit / postavit / v cenové úrovni k datu ocenění / tzn. reprodukční výchozí cena /, snížená u staveb o přiměřené opotřebení. Vzhledem k tomu, že podle provedených porovnání cena stanovená podle cenového předpisu ( dle vyhl. č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. s příslušným koeficientem indexu cen staveb ke dni odhadu ) v současné době odpovídá nákladům na postavení staveb, jsou u staveb převzaty ceny zjištěné výše podle cenového předpisu, bez koeficientu prodejnosti Kp a koeficientu polohového K Popis Budova č.p. 285, ve které se nachází oceňovaný byt má obdélníkový tvar, je nepodsklepená, s osmi nadzemními podlažími / 1. nadzemní podlaží je technické a v každém dalším podlaží jsou bytové jednotky /. Objekt má jeden hlavní vchod ze severní fasády. Stavba má klasickou dispozici panelového bytového domu s centrálním schodištěm ve středu dispozice, podélnou chodbou a s výtahem, technickým zázemím v 1. podzemním podlaží a s devíti byty na každém běžném nadzemním podlaží. V technickém podlaží jsou sušárna, prádelna, el. rozvodna, kočárkárna, výměník, chodba a sklepy. Objekt je z panelového systému s plošnými prvky. Krytina živičná svařovaná vícevrstvá. Objekt je v současné době plně užíván, technický stav je při prováděné údržbě vzhledem ke stáří průměrný. Dům je napojen bezprostředně na všechny inženýrské sítě kromě zemního plynu. Oceňovaný byt 1+1 leží v 7. nadzemním podlaží, má předsíň, pokoj, kuchyň, koupelnu s WC a balkon. Mimo byt je jako příslušenství a součást bytu jedna sklepní místnost. Půdorys : obdélníkový Nosná konstrukce svislá : panelový systém Nosná konstrukce vodorovná : panelový systém Izolace : provedena svislá i vodorovná Vnější povrchy obvodových stěn : sendvičové panely se silikátovou omítkou Střecha : plochá Střešní krytina : živičná krytina svařovaná vícevrstvá Oplechování : z pozinkovaného plechu Bleskosvod : je instalován Napojení na přípojky : elektro, kanalizace, vodovod, teplovod vše bezprostředně Popis vybavení 1.NP /nadzemní podlaží/ Obvodové zdivo : panelový systém Vnitřní úprava stěn : vápenná omítka štuková Strop : panelový systém Podlaha : keramická dlažba, cementový potěr Schodiště : prefa s povrchem z teraca Okna : kovová jednoduchá Dveře : dřevěné a kovové plné i prosklené Vrata : neosazena El. instalace : světelná 220 V, pojistkové automaty Vytápění : centrální dálkové topení Rozvod vody : teplé i studené

5 5 Rozvod plynu : nevyskytuje se Zdroj teplé vody : centrální výměník Kuchyňské vybavení : žádné Technický stav budovy : stáří ke dni ocenění = 26 let, technický stav průměrný. Popis vybavení bytu č. 285/13 Znalci nebylo povinným umožněno provést vlastní prohlídku bytové jednotky, znalec předpokládá vnitřní vybavení v úrovni obdobných staveb postavených ve stejném časovém období ( předpokládaný popis vybavení viz níže zpracovaná tabulka výpočtu koeficientu K 4 ). Technický stav bytové jednotky nebylo možno znalcem zjistit, lze předpokládat, že bude obdobný celkovému stavu budovy bez novějších oprav či úprav Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z údajů převzatých znalcem z prohlášení vlastníka, které bylo znalci předáno správcem objektu firmou HECI a.s. Český Krumlov. BYT č. 285/13 - podlahová plocha Místnost Výměry ploch ( m 2 ) /výměra dle projekt. Bytová plocha společné prostory provozní plochy dokumentace/ obytná příslušenství a jiné nepronajaté 7. NP pokoj 19,77 kuchyň 12,07 předsíň 3,72 koupelna 1,94 WC 0,93 sklep č.1 1,63 balkon 3,00 19,77 23,29 nepočítáno nejsou CELKEM m 2 43,06 Podlahová plocha sklepní kóje, není-li místností, je ve výpočtu zohledněna koef. 0,10. Podlahová plocha balkonu je ve výpočtu zohledněna koef. 0,17. Podlahová plocha bytu celkem m 2 43,06 Odpočet podlahové plochy sklepní kóje m 2-0,00 Odpočet podlahové plochy balkonu m 2-3,00 Podlahová plocha bytu bez balkonu celkem m 2 40,06 Podlahová plocha sklepní kóje x koeficient 0,10 m 2 0,00 Podlahová plocha balkonu x koeficient 0,17 m 2 0,51 Podlahová plocha bytu pro výpočet m 2 40,57 Byt podle 13 a přílohy č. 2 vyhlášky - byt v domech typových vícebytových typ J ( 1.NP až 8. NP, rovná střecha ) ZC 8 020,-Kč / m 2 Podlahová plocha bytu PP m 2 40,57

6 6 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 4 vyhlášky ) K1 1,037 Koeficient polohový ( příloha č. 13 vyhlášky ) neuplatněn K5 1,00 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 38 vyhlášky ) Ki 2,131 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) neuplatněn Kp 1,000 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH = chybí, P = podstandardní, A = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl. č.14 Upravený podíl 1 Základy Betonové pasy s izolací S Svislé konstrukce Montované ŽB plošné S Stropy Montované ŽB S Zastřešení Montované ŽB S Krytiny střech Natavované asfaltové pásy S Klempířské konstrukce Kompletní z pozinku S Úprava vnitřních povrchů Omítky stříkané S Úprava vnějších povrchů Omítky stříkané S Vnitřní obklady keramické Koupelna S Schody Prefa s povrchem z teraca S Dveře Náplňové plné i prosklené S Vrata Neuvažuje se Okna Dřevěná zdvojená S Povrchy podlah Dlažba, PVC, jekor S Vytápění Ústřední s radiátory S Elektroinstalace 220 V/380 V, poj. automaty S Bleskosvod Instalován S Vnitřní vodovod Studená i teplá voda S Vnitřní kanalizace Instalována S Vnitřní plynovod Nevyskytuje se CH Ohřev teplé vody Centrální ohřev S Vybavení kuchyní Linka, dřez, sporák S Vnitřní hygienická zařízení WC, umyvadlo, vana S Výtahy Ano S Ostatní Větráky,STA, zvonek, schránky S Instalační prefa jádro ne CH CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K4 x K5 x Ki x Kp Kč / m 2 ZCU ,33, Stáří a opotřebení Objekt byl kolaudován v roce 1983 a do dnešního dne je plně užíván. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti a většina prvků krátkodobé životnosti jsou původní. Technický stav objektu je při prováděné běžné údržbě průměrný. Vzhledem k převážnému zastoupení původních prvků a konstrukcí na stavbě provedl znalec výpočet opotřebení lineární metodou. Stáří ke dni odhadu : = 26 let Rok odhadu 2008 Rok kolaudace / začátek užívání / 1983 Stáří 26 let

7 7 Předpokládaná další životnost 74 let Celková životnost 100 let Procento ročního opotřebení 1,000 % Opotřebení 26,00 % Výpočet ceny Základní cena ZC Kč / m ,00,- Základní cena upravená ZCU Kč / m ,33,- Podlahová plocha bytu včetně příslušenství PP m 2 40,57 Výchozí cena objektu CN = ZCU x PP Kč ,15,- Opotřebení 26,00 % ,70,- Cena časová bytu č. 285/13 ke dni odhadu Kč ,45,- 1.2 St. parcela č. 671 zastavěná plocha a nádvoří Metodika výpočtu ceny pozemku Cena pozemku se zjistí tzv. indexovou metodou tzn. Porovnáním srovnávacího ( pozemek o známé ceně a výměře ) a oceňovaného pozemku na základě indexů ( koeficientů ), které se mezi sebou pronásobí a výsledným indexem se násobí cena srovnávacího pozemku Výpočet ceny pozemku indexovou metodou Výše uvedený pozemek st. parcela č. 671 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 m2 je zastavěna bytovým domem č.p Srovnávací pozemek leží v obci Větřní v souvislé zástavbě mezi širším centrem a okrajem zástavby a dnes je též zastavěn stavbou rodinného domu. srovnávací pozemek ( známá cena a výměra ) OCENĚNÍ POZEMKU INDEXOVOU POROVNÁVACÍ METODOU Poloha srovnávacího pozemku Obec Větřní, souvislá zástavba, zastavěn rodinným domem a dalšími stavbami, u hlavní silnice, hluk od dopravy Popis srovnávacího pozemku Jihovýchodní orientace, svažitý pozemek, zpevněný příjezd, IS na pozemku kromě ZP, Výměra srovnávacího pozemku VS m2 950 Cena srovnávacího pozemku CS Kč ,00,- Jednotková cena srovnávacího pozemku JCS = CS/VS Kč/m2 400,00,- Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura Zastavěné části obce, zpevněný příjezd 0.90 B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený bez ZP 1.40 C Třída velikosti obce 2 až 5 tisíc obyvatel 0.60 D Obchodní resp. průmysl. poloha Lokalita s rodinnými domy, maloobchod 1.30 E Územní připravenost, infrastr. Střední 0.75

8 8 F Speciální charakteristiky Nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Is = A x B x C x D x E x F oceňovaný pozemek Poloha oceňovaného pozemku Centrum obce Větřní, souvislá zástavba, zastavěn bytovým domem Popis oceňovaného pozemku Severní orientace, svažitý pozemek, zpevněný příjezd, IS na pozemku včetně ZP, Výměra oceňovaného pozemku m2 574 Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura Centrum obce, zpevněný příjezd, svažitý pozemek 1.00 severní orientace B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený vč. zemního plynu 1.50 C Třída velikosti obce 2 až 5 tisíc obyvatel 0.60 D Obchodní resp. průmysl. poloha Lokalita s rodinnými domy, maloobchod 1.30 E Územní připravenost, infrastr. střední 0.75 F Speciální charakteristiky nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Io = A x B x C x D x E x F Poměr indexů Pi = Io/Is Jednotková cena oceńovaného pozemku JCC = JCS x Pi Kč/m2 476,19,- Cena oceňovaného pozemku Kč ,33,- Spoluvlastnický podíl oceňovaného pozemku - 401/26225 Obvyklá cena podílu pozemku st. č. 671 ke dni odhadu Kč 4 180,00,- Rekapitulace časové a reprodukční ceny Stavba / zaokrouhleno / Časová cena Opotřebení Reprodukční cena Byt č.p./č.j. 285/ ,00,- Kč 41,82 % ,00,- Kč Podíl st. parcely č ,00,- Kč ,00,- Kč celkem ,00,- Kč ,00,- Kč 2. Výnosová hodnota 2.1 Metodika ocenění výnosovou hodnotou Výnosová hodnota je součtem diskontovaných příjmů, které je možno v budoucnu v daném místě očekávat při přiměřeném pronajmutí nemovitosti, po odečtení výdajů nutných k dosažení těchto příjmů.

9 9 2.2 Výpočet výnosové hodnoty Výnosové ocenění konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta objekt Příjmy z nájemného Nájemné ročně předpoklad v daném místě, objekt dokončený Byt č. 285/13 výměra m2 40,57 Nájemné Kč/m2/r 900,00,- Celkem příjem z nájemného ročně Kč ,00,- Podklady pro výpočet výdajů Výdaje na dosažení příjmů Reprodukční cena bytu vč. příslušenství /zaokrouhleno/ RC ( Kč ) ,00,- Časová cena bytu včetně příslušenství /zaokrouhleno/ ČC ( Kč ) ,00,- Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci T ( roků ) 30 Stáří stavby S ( roků ) 26 Celková životnost Z ( roků ) 100 Opotřebení A ( % ) 26,00 Předpokládané roční procento na údržbu a opravy % z RC 0,60 Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace u ( % ) 3,00 Úročitel pro výpočet amortizace q ( - ) 1,03 Výpočet výdajů Daň z nemovitostí / dle výpočtu provedeného znalcem / Kč/rok 150,00,- Pojištění nemovitostí / x RC / Kč/rok 827,00,- Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy / x RC / Kč/rok 5 172,- Správa nemovitostí Kč/rok 600,00,- Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem ( ČC x i )/( q) T - 1 Kč/rok ,00,- Jiné náklady Kč 0,00,- Roční nájemné z pozemku Kč 0,00,- Celkem výdaje ročně Kč ,00,- Výpočet čistého ročního nájemného Příjmy ročně celkem Kč ,00,- Výdaje ročně celkem Kč ,00,- Čisté roční nájemné Kč ,00,- Výpočet výnosové hodnoty Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ano Výpočet věčnou rentou Čisté roční nájemné Kč ,00,- Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty % 6,00 Výnosová hodnota před provedením opravy a bez provize Kč ,91,- Odpočet nákladů na opravu pro znovuzprovoznění Kč 0,00,- Výnosová hodnota v současném stavu / zaokrouhleno / Kč ,00,-

10 10 3. Komparativní ( porovnávací ) metoda zjištění ceny bytu č.p./č.j. 285/ Metodika ocenění porovnávací indexovou metodou Ocenění porovnávací metodou bylo znalcem provedeno na základě porovnání podobných bytů jako celek. Srovnání je provedeno na základě základních kritérií, které bezprostředně ovlivňují výslednou tržní cenu. Následně znalec provedl výběr srovnávacích objektů jednak ze své databáze a jednak z nabídky realitních kanceláří uveřejněných ke dni odhadu na internetu na serveru SREALITY.cz a Jiho.ceskereality.cz. Porovnávací kriteria : - poloha nemovitosti - velikost nemovitosti - forma vlastnictví - příslušenství nemovitosti - technický stav nemovitosti - korekce pramene ceny Výpočet je zpracován v níže uvedené tabulce, stručný popis srovnatelných bytových jednotek je uveden níže ( text u jednotlivých nabídek je doslovně převzat z jednotlivých inzerátů ) : Srovnávací objekt č.1 Prodej bytu 1+1 ve Větřní Prostorný byt 1+1 ve Větřní u Českého Krumlova. Byt je situovaný na jih s pěkným výhledem do okolí. Byt prošel částečnou rekonstrukcí, má plastová okna, nové stoupačky, obloženou umakartovou koupelnou s vanou oddělenou od WC. Dům prošel kompletní rekonstrukcí, nová střecha, fasáda, plastová okna. Výměra bytu 40 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.2 Prodej bytu 2+0 ve Větřní

11 11 Prodej družstevního bytu 2+0 s balkonem v 1.patře panelového domu. Nová kuchyňská linka, nově vymalováno. Po dohodě možnost odkoupení vnitřního vybavení. Byt je ve velice dobrém stavu. Převod do osobního vlastnictví v roce V okolí veškerá občanská vybavenost. Výměra bytu 40 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.3 Prodej bytu 3+1 ve Větřní Prodej družstevního bytu 1+3 s balkonem v 1. patře zatepleného panelového domu v obci Větřní u Českého Krumlova. Celková plocha bytu je 74m2, k dispozici dále 2x sklep, kolárna a sušárna prádla v přízemí domu. Výměra bytu 74 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.4 Prodej bytu 1+1 ve Větřní

12 12 Prodej bytu v osobním vlastnictví 1+1 ve Větřní. Byt se nachází v 3. patře bez výtahu. Byt o podlahové ploše 35,67 m2 je v původním stavu a je velmi zachovalý. Dům je zateplený a má nové okna. Byt je dobře situovaný, je nedaleko ZŠ, autobusové zastávky a prodejny potravin. Výměra bytu 36 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.5 Prodej bytu 1+1 ve Větřní Prodej bytu v osobním vlastnictví o velikosti 1+1, v obci Větřní. Byt má celkovou výměru 36,12 m2 a nachází se v I. patře zděného domu. Skládá se z obytné kuchyně( 8,82 m2 ), pokoje( 16,93 m2 ), předsíně( 6,37 m2 ), koupelny( 3 m2 ) a WC( 1 m2 ), 2 sklepy v suterénu ( 9 m2 a 1,2 m2 ). Byt je v původním stavu, má plastová okna, v obývacím pokoji původní podlaha z parket, starší kuchyňská linka, koupelna a WC v původním stavu. Výtápění je na tuha paliva, v obývací místnosti jsou kamna. Dům má zateplenou fasádu a nachází se v klidné části obce naproti kostelu. Výměra bytu 36 m2 ( bez příslušenství ) a 46 m2 s dvěma sklepy Nabídková cena : ,- Kč Zjištění ceny porovnáním nemovitosti jako celku Č Loka lita Větřní byt 1+1 sta vby Příslu šenství výmě ra Jiné stav 1 Průměr 40 průmě r Cena nabídková / prodejní Polo ha lokal ita Ve li kost Přís luše nství Typ vlast nictv í stav Pram en ceny Cena Po redukci K1 K2 K3 K4 K5 K6 KC 1 Větřní byt Větřní byt Větřní byt Větřní byt Průměr 40 průmě r 1 Průměr 40 průmě r + 1 Průměr 74 průmě r 1 Průměr 36 průmě r

13 13 5 Větřní byt Průměr 46 průmě r Celkový průměr Kč ,- Minimum Kč ,- Maximum Kč ,- Odhad podle metodiky České spořitelny a.s. / zaokrouhleno / Kč ,- K1 koeficient na úpravu polohy objektu K2 koeficient úpravy na velikost bytu K3 koeficient úpravy na příslušenství hlavních staveb v areálu ( lepší horší ) K4 koeficient úpravy typu vlastnictví ( např. družstevní, osobní ) K5 koeficient úpravy na celkový stav : ( lepší horší ) K6 koeficient úpravy na pramen zjištění ceny : skutečná kupní síla K5 = 1,00, u inzerce nižší KC koeficient celkový KC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 / K6 U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceńovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,0 Odhad podle metodiky ČS a.s. : průměr mínus 15 % rozdílu maxima a minima ( zaokrouhleno ) 3.2 Výpočet porovnávací metodou dle vyhl. č.3/2008 Sb. Jelikož se cena bytu dle dříve platné vyhlášky č. 3/2008 Sb. stanoví porovnávacím způsobem, a dle zatímních zkušeností lze konstatovat, že cena daleko přesněji vystihuje obecnou cenu než výpočet dle vyhlášky předchozí, byla tato metoda použita i zde, jako podklad pro zjištění ceny porovnávací. Oceňovaný byt leží v obci Větřní v Jihočeském kraji tj. obec s obyvateli, patří pro výpočet základní ceny bytu do kategorie obcí s až obyvateli. Opotřebení bytu je 26,00 %, což je v rozpětí % opotřebení a znalcem je charakterizováno jako střední. Další údaje pro výpočet viz níže uvedená tabulka. Byt č. 285/13 Druh objektu parcely dle katastru Budova typu J Základní cena bytu Kč/ m ,- Výměra bytu m 2 40,57 Koeficient cenového rozpětí Kcr - 0,51 Koeficient cenového porovnání pro I.pásmo 1 Kcr 0,490 Koeficient cenového porovnání pro II.pásmo 1 Kcr/2 0,745 Koeficient cenového porovnání pro III.pásmo 1,000 1,000 Koeficient cenového porovnání pro IV.pásmo 1 + Kcr/2 1,255 Koeficient cenového porovnání pro V.pásmo 1 + Kcr 1,510 Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů na cenu bytu dle tabulky č.2 přílohy č.17 vyhl. a charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodnocených znaků dle tabulky č. 3 : Popis I II III IV V Vn Ci x Vn 01 Trh s nemovitostmi poptávka je s nabídkou v rovnováze 02 Poloha budovy v obci preferované sídelní útvary a centra obcí 03 Převládající zástavba v obci bytové objekty, občanská vybavenost, provozní objekty 10 1,000 x ,510 x 9 8 1,510 x 8

14 14 04 Inženýrské sítě elektropřípojka, veřejný vodovod a kanalizace, plynovod, telefon 05 Doprava místní doprava do 500 m, železnice, autobus v dosahu MHD 06 Obchod a služby kompletní síť obchodů a základní služby 9 1,255 x 9 8 1,255 x 8 8 1,255 x 8 07 Školství základní škola 5 1,000 x 5 08 Zdravotnictví praktický lékař, zubař 7 1,000 x 7 09 Kultura, sport, ubytování - kulturní zařízení, sportovní zařízení, restaurace,kavárna 5 1,000 x 5 10 Úřady obecní úřad, pošta, banka, policie aj. 3 1,255 x 3 11 Pracovní možnosti v obci omezené pracovní možnosti v místě 7 1,000 x 7 12 Životní prostředí - běžný hluk a prach od dopravy 8 1,255 x 8 13 Přírodní lokalita - les nebo park ve vzdálenosti do 1000 m 5 1,000 x 5 14 Změny v okolní zástavbě - beze změny 2 1,000 x 2 15 Příslušenství budovy - bez dopadu na cenu bytu 4 1,000 x 4 16 Typ stavby - montovaná do 10.NP 5 1,000 x 5 17 Obyvatelstvo - průměrná hustota obyvatelstva 6 1,255 x 6 18 Vybavení bytu lokální topení, teplá voda, elektřina, koupelna, WC standard, 19 Orientace bytu ke světovým stranám - orientace hlavních místností je na SZ,S 20 Poloha bytu v domě podlaží v 7.NP s výtahem a s pohledem do krajiny 10 1,000 x ,490 x 8 7 1,510 x 7 21 Mimořádné příslušenství domu sklep mimo byt 1 1,000 x 1 22 Posouzení širších vztahů průměrný byt 10 1,000 x 10 Součet Výpočet ceny bytu : Základní cena ZC Kč / m ,00,- Suma součinu koeficientů cen. porovnání s váhami jednotlivých znaků ( Kcp x vn ) Součet vah hodnotících znaků vn Koeficient cenového porovnání Kcp Základní cena upravená ZCU Kč / m ,48,- Podlahová plocha bytu včetně příslušenství PP m 2 40,57 Cena bytu č. 285/13 porovnávacím způsobem ke dni odhadu Kč ,00,-

15 15 4. Rekapitulace Způsob ocenění / zaokrouhleno / cena Reprodukční cena ,00,- Kč Věcná hodnota / časová cena / ,00,- Kč Výnosová hodnota ,00,- Kč Cena dle vyhl. č. 3/2008 Sb./ bez pozemku / ,00,- Kč Cena zjištěná porovnávacím způsobem ,00,- Kč Cena zjištěná porovnávacím způsobem dle ČS a.s ,00,- Kč Obvyklá cena bytu č.p./č.j. 285/13 dle odborného odhadu znalce ,00,- Kč Závěr : 1. Obvyklá cena výše oceňovaných nemovitostí tj. bytové jednotky č.p./č.j. 285/13 v 7. nadzemním podlaží / 6.patře / v objektu č.p. 285 v obci Větřní s příslušenstvím a s podílem na společných částech domu a pozemku st. parcela č. 671 zastavěná plocha a nádvoří ve výši 401/26225 zapsaný na LV 1419 resp. stavba bytového domu s pozemkem na LV 1356 v katastrálním území a v obci Větřní vše evidované u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlove činí dle zjištění znalce ke dni ocenění slovy : třistačtyřicettisíckorunčeských ,- Kč 2. Závady či jednotlivá práva, kromě omezení vlastnického práva vedeného v katastru nemovitostí, se dle zjištění znalce nevyskytují. v Českém Krumlově dne Ing. Michal Sirový Příloha : 2x fotodokumentace 1x výpis z KN LV x schéma jednotek v domě č.p x kopie katastrální mapy

16 16 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Předsedy krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2.června 1999 č.j. Spr. 823/99 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace oceňování nemovitostí. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem /09 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace na základě dokladu číslo 03/09. CERTIFIKÁT QEN Znalec je držitelem certifikátu QEN - expert v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí vydaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství v Brně dne pod č.95/24/qen/2004. Českém Krumlov 21. ledna 2009 Ing. Michal Sirový

17 17 FOTODOKUMENTACE pohled na severní fasádu objektu č.p. 285 vstupní dveře do bytu č.p./č.j. 285/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1913 68/12 - o stanovení obvyklé ceny bytové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2009 164/12 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502-72/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 160/6 ve 2. nadzemním podlaží v objektu bydlení č.p. 160 v Lipové ulici v části obce Domoradice s příslušenstvím a s podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1449-19/09 o stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p. 1822 v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2520 50/15 o odhadu obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 467/1 včetně podílu na společných částech domu čp. 467 a cena práv a závad s nemovitostí spojených. Nemovitost se nachází na ul.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek číslo 2489-134/13

Znalecký posudek číslo 2489-134/13 Znalecký posudek číslo 2489-134/13 ODHAD CENY NEMOVITISTI V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: rodinný dům se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků ul.těrlická,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

Znalecký posudek č. 1248-24/10C

Znalecký posudek č. 1248-24/10C Znalecký posudek č. 1248-24/10C o ceně id 1/2 nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 na pozemku p.č. st. 911 s podílem na společných částech domu a pozemků p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 58-58/2010

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 58-58/2010 Ing. Petr Křivánek REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E mail: rekod@email.cz ZNALECKÉ POSUDKY PRODEJ NEMOVITOSTÍ VYPRACOVÁNÍ SMLUV ZNALECKÉ A REALITNÍ PORADENSTVÍ

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 863/42/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 863/42/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 863/42/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, podíl id. 1/2 na BJ č. 598/20 v BD čp. 598 na pozemku 1010/4 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 598,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 482-24/15. Objednavatel znaleckého posudku: Úřad městské části Praha 11 IČ: 00231126 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 415

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 482-24/15. Objednavatel znaleckého posudku: Úřad městské části Praha 11 IČ: 00231126 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 415 ZNALECKÝ POSUDEK č. 482-24/15 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1389/84 v bytovém domě s číslem popisným 1389, v ulici Modletická 3, postaveného na pozemku č.parc. 2785, včetně spoluvlastnického

Více