Místní poplatky a jejich vliv na rozpočet obcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní poplatky a jejich vliv na rozpočet obcí"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Místní poplatky a jejich vliv na rozpočet obcí Diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Paroubková Finance, Hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce: Ing. Tomáš Marek Praha duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Místní poplatky a jejich vliv na rozpočet obcí zpracovala samostatně, s pouţitím uvedené literatury a zdrojů. V Praze dne 10. dubna 2010 Bc. Zdeňka Paroubková

3 Touto cestou bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce panu Ing. Tomáši Markovi, za trpělivost, cenné rady a obětavý přístup.

4 Anotace práce o Předmětem mé diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou místních poplatků. o V úvodní části se zaměřuji na historii místních poplatků a současnou definici tohoto pojmu. o V další části se věnuji taxativnímu výčtu místních poplatků, jejich popisu a implementaci obecně závaznou vyhláškou. Závěr teoretické kapitoly patří poplatkovému řízení a jeho principům. o V praktické části jsem provedla analýzu tří vybraných měst Jihočeského kraje, která dříve bývala městy okresními. Srovnávám zde jednotlivé místní poplatky, zejména jejich objem a podíl na celkovém rozpočtu obce. o Závěrem diplomové práce je vyhodnocení, jaký podíl na obecním rozpočtu místní poplatky mají a jakou funkci mohou plnit. Annotation o The object of my graduation theses is to apprise reader of local fees problems. o In preamble I am focusing on the history of local fees and current definition of this conception. o In the next part I attend to exhaustive list of local fees, their description and municipal ordinance implementation. The end of theoretical chapter belongs to fee proceeding and its principles. o I performed in practical part an analysis of three selected town of South Bohemian region, which used to be district towns. I compare in this part individual local fees, especially their volume and share of municipality general budget. o In fine of graduation theses is evaluation, which share of municipality budget have local fees and which function can subserve.

5 Obsah Prohlášení... 2 Anotace práce... 4 Úvod POJEM MÍSTNÍ POPLATEK HISTORIE MÍSTNÍCH POPLATKŮ... 9 Místní poplatky v letech Místní poplatky v letech Místní poplatky v letech ZAVEDENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ A KOMPETENCE OBECNÍCH ZŘÍZENÍ Vydávání obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích Náležitosti obecně závazné vyhlášky MÍSTNÍ POPLATKY A JEJICH ČLENĚNÍ Místní poplatek ze psů Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek ze vstupného Místní poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ PROCESNÍ POSTUP PŘI SPRÁVĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ POPLATKOVÉ ŘÍZENÍ A JEHO PRINCIPY Principy poplatkového řízení Fáze poplatkového řízení ŘÁDNÉ A MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY Řádné opravné prostředky Odvolání Stížnost Námitka Reklamace MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JEJICH POUŢITÍ Obnova řízení Prominutí daně Přezkoumávání daňových rozhodnutí Opravy zřejmých omylů a nesprávností SROVNÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ VYBRANÝCH OBCÍ POPIS A SROVNÁNÍ VYBRANÝCH MĚST Strakonice Písek Český Krumlov

6 3.2. DRUHY MÍSTNÍCH POPLATKŮ PODLE VYBRANÉHO VZORKU Strakonice Písek Český Krumlov VYHODNOCENÍ VLIVU MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA OBECNÍ ROZPOČET PODÍL JEDNOTLIVÝCH POPLATKŮ V RÁMCI ROZPOČTU VYBRANÉHO MĚSTA STRAKONICE PODÍL NA ROZPOČTU V ROCE Písek podíl na rozpočtu v roce Český Krumlov podíl na rozpočtu v roce CELKOVÝ PODÍL MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROZPOČTU VYBRANÉHO MĚSTA VLIV MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA SESTAVENÍ ROZPOČTU A JEHO NÁSLEDNÉ ČERPÁNÍ Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek

7 Úvod Téma mé diplomové práce Místní poplatky a jejich vliv na rozpočet obcí jsem si vybrala proto, ţe správu místních poplatků povaţuji za velmi důleţitou součást činnosti obce. Na úseků místních poplatcích pracuji téměř deset let a troufám si říci, ţe tuto problematiku mám dostatečně zmapovanou natolik, abych mohla poskytnout ucelený přehled o poplatkovém řízení a celém mechanismu místních poplatků obecně. Rozvíjející se systém místních poplatků a tomu odpovídající zvyšování jejich výnosů klade zvýšenou potřebu zkvalitnění postupů v oblasti vedení poplatkového řízení. Nejde zde jen o vliv na fiskální stránku obecního zřízení. Jde o další, zejména regulační funkce místních poplatků. Místní poplatky jsou v dnešní době nazývány tzv. municipální daní a kaţdá obec k jejich správě v současnosti přistupuje velmi zodpovědně. Cílená a důsledná správa místních poplatků má zásadní vliv na platební morálku poplatníků a jejich rovné postavení vůči správci poplatku na území dané obce. Teoretická část diplomové práce začíná historií pojmu místní poplatek. Podstatou této části práce není popis vývoje poplatků od jejich prvních zmínek. Jde o to přiblíţit čtenáři přeměnu místních poplatků od počátků dob našich pamětníků tj. období poválečné aţ po současný stav. Nedílnou součástí je taxativní výčet druhů místních poplatků a jejich přesná definice podle zákona. Teoretická část zahrnuje správu místních poplatků a základní principy poplatkového řízení. Tuto pasáţ práce povaţuji za velmi důleţitou, protoţe kroky v poplatkovém řízení, které ukládá zákon, nejsou obecně mezi poplatníky příliš známé. V praktické části práce jsem vybrala ke srovnání tři bývalá okresní města. Tato města, ačkoli jsou všechna centrem správního území, jsou jak počtem obyvatel, tak i svým specifickým významem v dané lokalitě, diametrálně odlišná. Je zde popsána jejich poloha, počet obyvatel a jsou vyjmenovány druhy místních poplatků, které města na svém území zavedla. Dále je zde srovnání objemu jednotlivých místních poplatků jak ve vzájemném vztahu, tak i ve vztahu k celkovým příjmům obce. V závěru této části práce je vyhodnocen podíl jednotlivých poplatků ve vztahu k obecnímu rozpočtu. 7

8 Závěrem práce je zjištění, zda místní poplatky mají zásadní vliv na rozpočet obce v závislosti na plnění rozpočtu, popř. zda tyto příjmy do obecního rozpočtu jsou vedlejším produktem jiných funkcí. Ačkoli se můţe na první pohled zdát, ţe funkce místních poplatků vyplývá jiţ z jejich podstaty, výsledky plynoucí z provedených analýz hovoří o dalších, neméně důleţitých posláních. Cílem mé diplomové práce je přiblíţit problematiku místních poplatků a na základě provedených srovnání poukázat na odlišnosti, které se mohou u jinak srovnatelných měst vyskytovat. 8

9 1. Pojem místní poplatek 1.1. Historie místních poplatků Potřeba získávat dávky od soukromých osob do veřejných financí se objevuje souběţně s tím, jak se daná společnost v nejstarších dobách začíná organizovat ve státní útvar, který je na své fungování potřebuje a musí si ve vlastním zájmu zorganizovat svůj fiskální systém. Platí tedy, ţe o daních a poplatcích v nejširším slova smyslu můţeme hovořit teprve v souvislosti se vznikem státu. Ani v odborné literatuře nepanuje jednota ohledně definice pojmu daň. V obecné rovině můţeme konstatovat, ţe daně se od poplatku liší tak, ţe jsou ukládány státní mocí daňovým poplatníkům v zásadě bez ohledu na jejich interakci se státním aparátem. Poplatky jsou oproti tomu ukládány pouze v případě, ţe je poplatníkem vyţadována určitá činnost od konkrétní státní instituce. Poplatkům se svým charakterem podobají cla. Tato definice poplatků je obecně známá, publikovaná v naučné i odborné literatuře. Nelze s ní však jednoznačně souhlasit. Pokud budeme hovořit o poplatcích správních, pak je výše uvedená definice namístě. Úkon provedený úředníkem státní správy je zpravidla zatíţen správním poplatkem. Přesné druhy správních poplatků jsou taxativně definovány v zákoně č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde je ke kaţdé poloţce přiřazena konkrétní částka, která musí být za úkon uhrazena. Zde můţeme hovořit o tom, ţe je poplatníkem vyţadována určitá činnost, za kterou je stanoven poplatek. U poplatků místních však toto zásadně neplatí. Místní poplatky na území obce zavádí obecní zastupitelstvo na základě zákonného zmocnění. Okruh poplatníků je určen na základně určitých parametrů bez ohledu na to, zda obec poskytuje poplatníkovi sluţbu či nikoliv. Obecně lze říci, ţe místním poplatkem jsou zpravidla zatíţeny činnosti, které chce obec na svém území regulovat nebo u kterých chce eliminovat negativní externality. V odborných kruzích tak dostaly místní poplatky neoficiální název obecní daň. Vývoj daní a poplatků v českých zemích od středověku aţ do současnosti by byl námět na obsáhlou a jistě zajímavou práci. Toto období je pro náš účel však velmi dlouhé a daňová soustava od té doby prošla mnoha změnami zásadního charakteru. Proto se v této práci zaměřím pouze na historický vývoj daní a poplatků v Československu v letech

10 Daňový systém musí být odrazem existujících základních právních a ekonomických vztahů ve společnosti, vyjádřením cílů a záměrů fiskální politiky státu. Má být konstruován tak, aby se stal významným finančně ekonomickým nástrojem politiky státu. Jedním z nejnaléhavějších poválečných úkolů bylo očištění našeho právního řádů od předpisů z doby okupace a postupné budování nového řádu. Místní poplatky v letech Základní právní úprava místních poplatků byla provedena zákonem č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích, a zákonem č. 67/1956 Sb., o místním poplatku z bytů. Zákon měl rámcovou povahu. Zmocnil vládu, aby stanovila druhy poplatků, a ministra financí, aby v předpisech upravil věcná určení, osvobození, úlevy, následky nesplnění poplatkové povinnosti, promlčení, kontrolu, dohled a také určil pro jednotlivý poplatek, zda můţe být příjmem okresního nebo krajského národního výboru. Vládě také bylo ponecháno, aby stanovila, kdy má určit sazbu poplatků věcně příslušné ministerstvo a kdy národní výbor. Určení sazby poplatku bylo v dohodě s ministerstvem financí. Národní výbory mohly pro odstranění tvrdosti jednotlivý poplatek prominout nebo povolit splátky, jestliţe by zaplacení poplatku najednou poplatníkovi způsobilo váţnou hospodářskou újmu. Zákon o místních poplatcích zavedl tyto poplatky: poplatek ze psů poplatek z hospodářských zvířat poplatek z míst poplatek hřbitovní poplatek za služby: ošetřovné a stravné poplatek za odvoz popela a splašků poplatek za neškodné odstraňování látek živočišného původu poplatek za vážení poplatek od účastníků veřejných zařízení poplatek za deratizaci, dezinsekci a dezinfekci. Zákonem č. 43/1955 Sb., byl zaveden lázeňský poplatek a zákonem č. 64/1956 Sb., místní poplatek z bytů. 10

11 V pozdějších letech byla většina těchto poplatků zrušena, a to k vyhláškou č. 161/1960 Sb. Podle 1 vyhlášky bylo důvodem pro zrušení těchto poplatků zjednodušení administrativních prací tak, aby národní výbory lépe mohly pečovat o trvalý rozvoj výroby a placených sluţeb pro obyvatelstvo. Na úseku rozpočtových příjmů národních výborů bylo značným administrativním zatíţením vybírání, účtování a vymáhání většiny místních poplatků. Jako obligatorní se vybíraly poplatky ze psů, z bytů a lázeňský poplatek. Poplatek ze psů se vybíral v obcích nezemědělského charakteru s více neţ 2000 obyvateli, pokud se na tom usnesl národní výbor. Poplatek měl usnadnit registraci psů a přinést do obecního rozpočtu prostředky na udrţení čistoty ve městě. Poplatek z bytů se platil jednak z bytů s větší obytnou plochou (tzv. nadměrnou vzhledem k počtu osob v bytě), jednak z bytů uţívaných k jiným účelům neţ k bydlení. Jeho zavedení v roce 1957 bylo vyvoláno dočasnými potřebami bytové politiky. Lázeňský poplatek byl upraven vyhláškou č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku. Vybíral se od osob, které přechodně pobývaly v lázeňských místech, a to zásadně v době od 1. května do 30. září. Jako fakultativní místní poplatky se mohly vybírat poplatky za uţívání veřejného prostranství, poplatky z přechodného ubytování a poplatky ze vstupného. Tyto poplatky byly upraveny vyhláškou č. 67/1966 Sb. Místní poplatky v letech V tomto období se poplatky dělily z hlediska rozpočtového určení na dvě skupiny: poplatky státní a poplatky místní. K poplatkům státním patřily správní poplatky notářské poplatky soudní poplatky arbitráţní poplatky 11

12 Mezi poplatky místní patřily poplatky obligatorní poplatek ze psů poplatek lázeňský poplatky fakultativní poplatek za uţívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z přechodného ubytování Poplatek z bytů byl zrušen s účinností od vyhláškou č. 15/1985 Sb.. Místní poplatek ze psů byl upraven v ČSR vyhláškou č. 36/1972 Sb., ve znění vyhlášek č.180/1975 Sb., a č. 91/1981 Sb. Účelem tohoto poplatku bylo kromě zajištění registrace psů získání určitého příspěvku na úhradu nákladů spojených s udrţováním čistoty ve městech. Do se poplatek ze psů platil v obcích nezemědělského charakteru, které měly víc neţ obyvatel. S účinností vyhlášky č. 36/1972 Sb., která nabyla účinnosti , se poplatek ze psů vybíral bez rozdílu ve všech obcích ČSR. Počet obyvatel v obci měl nově vliv na výši sazby poplatku. Podle dostupných informací činil průměrný hrubý příjem v roce Kč (korun československých) 1. Poplatek ze psa v obcích s více jak obyvatel a v lázeňských místech mohl být stanoven aţ na Kčs a za druhého psa aţ Kčs. Z uvedeného lze tedy vyvodit, ţe poplatek činil 47-72% průměrného měsíčního příjmu. Pokud se na sazbu poplatku podíváme z druhé strany a budeme chtít vyčíslit výši poplatku v uvedených procentech vůči průměrnému hrubému příjmu roku 2009, tj Kč 2, dostaneme následující údaje. Jestliţe by sazba poplatku měla činit 47% hrubého měsíčního příjmu, byla by v současnosti na hodnotě Kč, a pokud by činila 72%, pak by oscilovala na hodnotě Kč. Je naprosto jasné, ţe tato výše poplatku měla čistě regulační charakter, neboť nebylo mnoho obyvatel, kteří by si mohli dovolit platit obci takto vysoký poplatek. Lázeňský poplatek upravovala vyhláška č. 48/177 Sb. Účelem zavedení bylo přispívat na úhradu nákladů spojených s fungováním lázeňských zařízení a sluţeb

13 Místní poplatky v letech Poplatky se i v tomto období opět členily na místní a státní. Právní úprava místních poplatků doznala zásadních změn vydáním nového zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (tento platí dodnes), který byl do současnosti jedenáctkrát novelizován. Úplně vymizelo dělení místních poplatků na obligatorní a fakultativní. Všem poplatkům uvedeným v tomto zákoně byl udělen statut mohou být zavedeny, tzn. ţe se všechny staly poplatky fakultativními. Řada místních poplatků podle právní úpravy z roku 1990 se vybírá i dnes. Zákon o místních poplatcích vymezuje pouze jejich druhy a základní prvky včetně maximálních hranic. V původním znění, účinném od , byly upraveny poplatek ze psů poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek za uţívání veřejného prostranství poplatek z reklamních zařízení s účinností do poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízení dislokační poplatek s účinností do poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků oba s účinností do postupně byly zavedeny poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj s účinností od za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od za zhodnocení stavebního pozemku moţností na jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace s účinností od Zavedení místních poplatků a kompetence obecních zřízení Místní poplatky lze zavést na základě ústavních a zákonných principů. Podle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze daně a poplatky ukládat pouze na základě zákona. Zákonným základem pro zavedení místních poplatků je zákon č. 565/1990 Sb., o místních 3 Marek Starý a kolektiv, Dějiny daní a poplatků, Havlíček Brain Team

14 poplatcích ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZMP ), který v 14 obsahuje zákonné zmocnění pro vydání Obecně závazné vyhlášky ( dále jen OZV ). ZMP obsahuje v 1 taxativní výčet místních poplatků, v 2 aţ 10c ustanovení o jednotlivých místních poplatcích, předmětu poplatku, poplatníkovi, plátci, sazbě a osvobození ze zákona. V 11 aţ 16 obsahuje obecná ustanovení, upravující náleţitosti obecně závazné vyhlášky, sankce, lhůty pro vyměření poplatku, moţnost prominutí poplatku a jeho příslušenství. 14 odst. 3 obsahuje ustanovení o správci poplatku, kde určuje, ţe řízení o poplatcích vykonává obecní úřad, přičemţ podle 15 je působnost stanovená obecnímu úřadu výkonem přenesené působnosti. Dikcí zákona poplatkové řízení provádí obecní úřad je určena kompetence obecního úřadu jako správce poplatků (dále jen správce poplatků) provádět řízení na úseku místních poplatků komplexně v rozsahu 1 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZSDP ). Jedná se o právo správce poplatku činit veškerá opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatkové subjekty, poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době. 4 ZMP s účinností od poskytl moţnost zavedení místních poplatků taxativně určených. Poplatky mají regulační a fiskální funkci, obě obsaţené různou měrou. Do tohoto data se poplatky dělily na obligatorní a fakultativní. Jejich rozdíl a členění je uveden v kapitole 1.1. O převáţně regulační funkci hovoříme zejména u poplatku ze psů, poplatku za uţívání veřejného prostranství, poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Fiskální funkce převaţuje u poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze vstupného, z ubytovací kapacity a zejména u poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. U poplatků, které plní zejména regulační funkci, jde o to získat nástroj pro regulaci neţádoucích činností v některých místech obce. Lze tak upravit např. sazbu poplatku ze 4 JUDr. Zdena Jirásková, Alena Šneberková, prom. práv., Výkon správy místních poplatků ve vzorech rozhodnutí, RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, leden

15 psa pro okruh poplatníků (drţitelů psů), kteří mají trvalý pobyt např. v centru města nebo v hustě osídlené zástavbě. Cílem poplatků, které plní fiskální funkci, je pokrytí části prostředků, které obec v dané oblasti vynaloţila. ZMP upravuje výčet místních poplatků taxativně. Ţádné jiné poplatky neţ v ZMP uvedené nelze na území obce zavést ani vybírat. ZSDP uplatňuje pro všechny druhy příjmů, na které se tento zákon vztahuje, termín daně. V komentáři tohoto zákona je pro potřeby řízení o místních poplatcích tento termín zaměněn slovem poplatek takto: daň poplatek daňové řízení poplatkové řízení daňový subjekt poplatkový subjekt správce daně správce poplatku Vydávání obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích K zavedení místních poplatků je obec zmocněna ZMP. Místní poplatky zavádí obce vydáním obecně závazné vyhlášky, kterou schvaluje a vydává zastupitelstvo obce v samostatné působnosti. Je na rozhodnutí zastupitelstva, zda poplatky na území své obce zavede, či nikoli. Není podmínkou, ţe musí být zavedeno všech devět druhů místních poplatků. Je v pravomoci zastupitelstva obce, které druhy místních poplatků na území své obce zavede a jakým způsobem upraví okruh poplatníků, popř. další osvobození nebo úlevy. OZV upraví obecní zastupitelstvo podrobnosti vybírání poplatku, zejména osobu poplatníka konkrétní sazba poplatku (je stanovena pouze horní hranice výše sazby, s výjimkou poplatku za výherní hrací přístroj) ohlašovací povinnosti ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti termín splatnosti 15

16 úlevy a případné osvobození (v tomto případě je nutné přesně specifikovat podmínky pro případné úlevy) u poplatku za uţívání veřejného prostranství pak určí místa, která v obci podléhají poplatku za uţívání veřejného prostranství. Obsahem OZV mohou být i další skutečnosti, které ovšem směřují k jedinému cíli řádné vybrání místních poplatků. Dle ZMP je správou těchto poplatků pověřena obec. Podle ZSDP má obec při správě poplatků postavení správce daně, neboť poplatky plynou do obecního rozpočtu. Řízení o poplatcích vykonává obecní/městský úřad, přičemţ je působnost stanovená obecnímu úřadu výkonem přenesené působnosti. Obsahem je zejména evidence poplatkových subjektů, stanovení výše sazby jednotlivých místních poplatků, jejich vyměření, vybrání, vymoţení a kontrola. Tento orgán je oprávněn provádět celé poplatkové řízení. Skutečnost, ţe výkon správy místních poplatků spadá plně do přenesené působnosti, musí být zřejmá jiţ ze záhlaví kaţdého písemného dokumentu (rozhodnutí). Přesná definice správce poplatku by měla mít písemnou formu v organizačním uspořádání městského úřadu. Správce poplatku (zde se jedná jiţ o konkrétní pracovníky) musí mít upravenu správu místních poplatků v pracovní náplni a musí splňovat poţadavky na tuto činnost, tzn. ţe musí mít zkoušky odborné způsobilosti na úseku správy daní a poplatků. Při zajišťování výkonu správy místních poplatků postupuje správce poplatku podle: ZMP, který obsahuje zvláštní úpravu: o vydávání platebních výměrů (náleţitosti jsou v ZSDP) o zvýšení poplatku o počítání prekluzivní lhůty o prominutí nebo sníţení MP zákona o správě daní a poplatků, pokud ZMP nestanoví jinak 16

17 Náležitosti obecně závazné vyhlášky Ustanovení 14 ZMP uvádí: 1) Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla. 2) Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za uţívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za uţívání veřejného prostranství. 3) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 5 Návrh obecně závazné vyhlášky vypracuje příslušný odbor, který vykonává správu poplatku, ve spolupráci s právním oddělením. Návrh pak projednává rada obce a se svým doporučením či nedoporučením putuje návrh k projednání a schválení zastupitelstvu obce. U většiny místních poplatků se obecně závazná vyhláška vydává na delší, zpravidla několikaleté období. Pokud nedojde k legislativním změnám a nejsou ţádné připomínky ze strany zastupitelstva, není důvod OZV vydávat častěji. Toto ovšem neplatí u místního poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba tohoto poplatku je dvousloţková. Skládá se: a) z částky aţ 250 Kč za osobu/rok b) z částky aţ 250 Kč za osobu/rok na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. První část poplatku je tedy pohyblivá a slouţí zejména ke kompenzaci výše poplatku, protoţe náklady obce bývají zpravidla vyšší neţ 250 Kč. Vzhledem k tomu, ţe v závěru kaţdého roku dochází z výše uvedených důvodů k přepočtu sazby poplatku, je nutné schvalovat OZV kaţdý rok novou. Z těchto důvodů vyplývá, ţe z praktického hlediska je vhodné OZV na místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vydávat samostatně od OZV upravujících ostatní místní poplatky. V obecně závazných vyhláškách se stejně jako v ostatních zákonech a nařízeních uvádí dva termíny. Je to platnost OZV a účinnost OZV. Platnost OZV nabývá schválením obecním 5 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 17

18 zastupitelstvem a vyvěšením na úřední desce ve lhůtě 15 dnů. Účinnost je uvedena na konci OZV. Tento termín znamená, ţe od uvedeného data nastávají právní účinky uvedené v dané právní normě. Termín účinnosti nikdy nesmí nastat dříve, neţ je termín platnosti. Návrh OZV se konzultuje s legislativním oddělením krajského úřadu. Zastupitelstvem schválená OZV musí být podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zaslána legislativnímu oddělení Ministerstva vnitra ČR. Nejsou-li shledány nedostatky nebo váţné pochybení, vstupuje obecně závazná vyhláška v účinnost. Pokud OZV vykazuje závaţné nedostatky, můţe ministerstvo vnitra pozastavit její platnost, popř. podat návrh k Ústavnímu soudu na její zrušení. V příloze této práce je uvedena obecně závazná vyhlášky města Strakonice č. 5/2009, platná v roce Místní poplatky a jejich členění Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 1 zmocňuje obce vybírat tyto místní poplatky: a) poplatek ze psů, b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, c) poplatek za uţívání veřejného prostranství d) poplatek ze vstupného e) poplatek z ubytovací kapacity f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, h) poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 6 Příloha č. 1 18

19 Podíl jednotlivých místních poplatků v K č 1,22% 0,36% 22,30% 1,19% 1,20% 4,54% 69,20% poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek ze vstupného poplatek za užívání V P poplatek za V H P rekreační poplatek poplatek z ubytovací kapacity Údaje uvedené v tomto grafu jsou čerpány z výkazů města Strakonice k Je zde patrné, jaký mají jednotlivé poplatky podíl na celkovém objemu vybíraných místních poplatků. Toto je pouze ilustrační vzorek, neboť objem jednotlivých poplatků se můţe měnit v závislosti na typu obce. Graf č.1 7 Místní poplatek ze psů Ustanovení 2 ZMP 1) Poplatek za psů platí drţitel psa. Drţitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. 2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen drţitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těţkým zdravotním postiţením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost drţení a pouţívání psa zvláštní právní předpis. 3) Sazba poplatku ze psů činí aţ 1500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehoţ drţitelem je poţivatel invalidního, starobního, vdovského, nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poţivatel sirotčího důchodu, činí aţ 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a kaţdého dalšího psa můţe obec horní hranici sazby zvýšit aţ o 50%. V případě drţení psa po dobu 7 Podíl jednotlivých místních poplatků v Kč 19

20 kratší neţ 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 4) Poplatek ze psů platí drţitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí drţitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3. 8 Místní poplatek ze psů je typickým zástupcem místních poplatků, které mají zejména regulační funkci. Obce jím můţe regulovat počet psů v určité lokalitě. Z porovnání, které jsem uvedla v kapitole 1.1. str. 5, je naprosto jasné, ţe současná sazba poplatku není tak motivační jako v uvedeném roce Nicméně stále lze výší poplatku korigovat určité neţádoucí jevy. Zajímavé u tohoto poplatku můţe být moţnost sníţení sazby poplatku u psa, který má čipování. Tato úleva je nad rámec zákonného osvobození, tzn. je pouze na rozhodnutí zastupitelstva obce. V současné době je tato úleva vyuţívána v mnoha obcích. Majitel dá svého psa očipovat a kopii dokladu o čipování odešle k registraci do centrálního registru čipů. Cílem je zajistit funkční registr psů, neboť v případě ztráty psa je jeho vrácení majiteli velmi rychlé a takřka bez komplikací. Obci, ve které je pes nalezen, pak odpadají další výdaje spojené s umístěním psa a jeho následný pobyt v útulku. ZMP určuje poměrně široký okruh osvobozených osob. Okruh poplatníků osvobozených zákonem nemůţe být v OZV zúţen, můţe však být rozšířen. Vzhledem k tomu, ţe poplatek ze psů má zejména regulační funkci, je přípustné stanovit rozdílnou sazbu například v závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drţeni (např. rodinný domek, bytový dům). Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Ustanovení 3 zákona č. 565/1990 Sb. 1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického 8 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 20

21 ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáţí jiný důvod svého pobytu. 2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těţkým zdravotním postiţením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, a jejich průvodci, b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleţí přídavky na děti (výchovné), anebo vojáci v základní sluţbě a osoby, které vykonávají civilní sluţbu. 3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí. 4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místo trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu uchovává ubytovatel po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem. 5) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí aţ 15 Kč za osobu a za kaţdý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec můţe stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. 9 To, zda obec je či není místem turistického ruchu, není nikde specifikováno. Záleţí tak pouze na zastupitelstvu, zda tento poplatek ve své obci zavede. Pokud se obec rozhodne stanovit sazbu poplatku paušální částkou, měla by určit i sazbu denní, a to s ohledem na výpočet výše poplatkové povinnosti u pobytu kratšího neţ týden. Některé obce uvádějí v OZV pouze obecnou zmínku, ţe lze vyuţít při placení poplatku paušální částku, přičemţ její konkrétní výše není v OZV uvedena nebo je učiněna poznámka, ţe výše paušální částky bude dohodnuta při plnění ohlašovací povinnosti. Tento 9 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 21

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 15. září 2010 rozhodlo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1 Městský úřad B o h u m í n Číslo materiálu: 1/11 Z Bohumín, 4.12.2003 Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003 Věc: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Návrh

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma:

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Evidence právních předpisů města - ROK 2005

Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Číslo 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 219/0 Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Bakalářská práce. Zpoplatnění odpadů

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Bakalářská práce. Zpoplatnění odpadů Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Zpoplatnění odpadů Dobromila Bohunská 2010 1 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více