Místní poplatky a jejich vliv na rozpočet obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní poplatky a jejich vliv na rozpočet obcí"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Místní poplatky a jejich vliv na rozpočet obcí Diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Paroubková Finance, Hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce: Ing. Tomáš Marek Praha duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Místní poplatky a jejich vliv na rozpočet obcí zpracovala samostatně, s pouţitím uvedené literatury a zdrojů. V Praze dne 10. dubna 2010 Bc. Zdeňka Paroubková

3 Touto cestou bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce panu Ing. Tomáši Markovi, za trpělivost, cenné rady a obětavý přístup.

4 Anotace práce o Předmětem mé diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou místních poplatků. o V úvodní části se zaměřuji na historii místních poplatků a současnou definici tohoto pojmu. o V další části se věnuji taxativnímu výčtu místních poplatků, jejich popisu a implementaci obecně závaznou vyhláškou. Závěr teoretické kapitoly patří poplatkovému řízení a jeho principům. o V praktické části jsem provedla analýzu tří vybraných měst Jihočeského kraje, která dříve bývala městy okresními. Srovnávám zde jednotlivé místní poplatky, zejména jejich objem a podíl na celkovém rozpočtu obce. o Závěrem diplomové práce je vyhodnocení, jaký podíl na obecním rozpočtu místní poplatky mají a jakou funkci mohou plnit. Annotation o The object of my graduation theses is to apprise reader of local fees problems. o In preamble I am focusing on the history of local fees and current definition of this conception. o In the next part I attend to exhaustive list of local fees, their description and municipal ordinance implementation. The end of theoretical chapter belongs to fee proceeding and its principles. o I performed in practical part an analysis of three selected town of South Bohemian region, which used to be district towns. I compare in this part individual local fees, especially their volume and share of municipality general budget. o In fine of graduation theses is evaluation, which share of municipality budget have local fees and which function can subserve.

5 Obsah Prohlášení... 2 Anotace práce... 4 Úvod POJEM MÍSTNÍ POPLATEK HISTORIE MÍSTNÍCH POPLATKŮ... 9 Místní poplatky v letech Místní poplatky v letech Místní poplatky v letech ZAVEDENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ A KOMPETENCE OBECNÍCH ZŘÍZENÍ Vydávání obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích Náležitosti obecně závazné vyhlášky MÍSTNÍ POPLATKY A JEJICH ČLENĚNÍ Místní poplatek ze psů Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek ze vstupného Místní poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ PROCESNÍ POSTUP PŘI SPRÁVĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ POPLATKOVÉ ŘÍZENÍ A JEHO PRINCIPY Principy poplatkového řízení Fáze poplatkového řízení ŘÁDNÉ A MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY Řádné opravné prostředky Odvolání Stížnost Námitka Reklamace MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JEJICH POUŢITÍ Obnova řízení Prominutí daně Přezkoumávání daňových rozhodnutí Opravy zřejmých omylů a nesprávností SROVNÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ VYBRANÝCH OBCÍ POPIS A SROVNÁNÍ VYBRANÝCH MĚST Strakonice Písek Český Krumlov

6 3.2. DRUHY MÍSTNÍCH POPLATKŮ PODLE VYBRANÉHO VZORKU Strakonice Písek Český Krumlov VYHODNOCENÍ VLIVU MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA OBECNÍ ROZPOČET PODÍL JEDNOTLIVÝCH POPLATKŮ V RÁMCI ROZPOČTU VYBRANÉHO MĚSTA STRAKONICE PODÍL NA ROZPOČTU V ROCE Písek podíl na rozpočtu v roce Český Krumlov podíl na rozpočtu v roce CELKOVÝ PODÍL MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROZPOČTU VYBRANÉHO MĚSTA VLIV MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA SESTAVENÍ ROZPOČTU A JEHO NÁSLEDNÉ ČERPÁNÍ Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek

7 Úvod Téma mé diplomové práce Místní poplatky a jejich vliv na rozpočet obcí jsem si vybrala proto, ţe správu místních poplatků povaţuji za velmi důleţitou součást činnosti obce. Na úseků místních poplatcích pracuji téměř deset let a troufám si říci, ţe tuto problematiku mám dostatečně zmapovanou natolik, abych mohla poskytnout ucelený přehled o poplatkovém řízení a celém mechanismu místních poplatků obecně. Rozvíjející se systém místních poplatků a tomu odpovídající zvyšování jejich výnosů klade zvýšenou potřebu zkvalitnění postupů v oblasti vedení poplatkového řízení. Nejde zde jen o vliv na fiskální stránku obecního zřízení. Jde o další, zejména regulační funkce místních poplatků. Místní poplatky jsou v dnešní době nazývány tzv. municipální daní a kaţdá obec k jejich správě v současnosti přistupuje velmi zodpovědně. Cílená a důsledná správa místních poplatků má zásadní vliv na platební morálku poplatníků a jejich rovné postavení vůči správci poplatku na území dané obce. Teoretická část diplomové práce začíná historií pojmu místní poplatek. Podstatou této části práce není popis vývoje poplatků od jejich prvních zmínek. Jde o to přiblíţit čtenáři přeměnu místních poplatků od počátků dob našich pamětníků tj. období poválečné aţ po současný stav. Nedílnou součástí je taxativní výčet druhů místních poplatků a jejich přesná definice podle zákona. Teoretická část zahrnuje správu místních poplatků a základní principy poplatkového řízení. Tuto pasáţ práce povaţuji za velmi důleţitou, protoţe kroky v poplatkovém řízení, které ukládá zákon, nejsou obecně mezi poplatníky příliš známé. V praktické části práce jsem vybrala ke srovnání tři bývalá okresní města. Tato města, ačkoli jsou všechna centrem správního území, jsou jak počtem obyvatel, tak i svým specifickým významem v dané lokalitě, diametrálně odlišná. Je zde popsána jejich poloha, počet obyvatel a jsou vyjmenovány druhy místních poplatků, které města na svém území zavedla. Dále je zde srovnání objemu jednotlivých místních poplatků jak ve vzájemném vztahu, tak i ve vztahu k celkovým příjmům obce. V závěru této části práce je vyhodnocen podíl jednotlivých poplatků ve vztahu k obecnímu rozpočtu. 7

8 Závěrem práce je zjištění, zda místní poplatky mají zásadní vliv na rozpočet obce v závislosti na plnění rozpočtu, popř. zda tyto příjmy do obecního rozpočtu jsou vedlejším produktem jiných funkcí. Ačkoli se můţe na první pohled zdát, ţe funkce místních poplatků vyplývá jiţ z jejich podstaty, výsledky plynoucí z provedených analýz hovoří o dalších, neméně důleţitých posláních. Cílem mé diplomové práce je přiblíţit problematiku místních poplatků a na základě provedených srovnání poukázat na odlišnosti, které se mohou u jinak srovnatelných měst vyskytovat. 8

9 1. Pojem místní poplatek 1.1. Historie místních poplatků Potřeba získávat dávky od soukromých osob do veřejných financí se objevuje souběţně s tím, jak se daná společnost v nejstarších dobách začíná organizovat ve státní útvar, který je na své fungování potřebuje a musí si ve vlastním zájmu zorganizovat svůj fiskální systém. Platí tedy, ţe o daních a poplatcích v nejširším slova smyslu můţeme hovořit teprve v souvislosti se vznikem státu. Ani v odborné literatuře nepanuje jednota ohledně definice pojmu daň. V obecné rovině můţeme konstatovat, ţe daně se od poplatku liší tak, ţe jsou ukládány státní mocí daňovým poplatníkům v zásadě bez ohledu na jejich interakci se státním aparátem. Poplatky jsou oproti tomu ukládány pouze v případě, ţe je poplatníkem vyţadována určitá činnost od konkrétní státní instituce. Poplatkům se svým charakterem podobají cla. Tato definice poplatků je obecně známá, publikovaná v naučné i odborné literatuře. Nelze s ní však jednoznačně souhlasit. Pokud budeme hovořit o poplatcích správních, pak je výše uvedená definice namístě. Úkon provedený úředníkem státní správy je zpravidla zatíţen správním poplatkem. Přesné druhy správních poplatků jsou taxativně definovány v zákoně č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde je ke kaţdé poloţce přiřazena konkrétní částka, která musí být za úkon uhrazena. Zde můţeme hovořit o tom, ţe je poplatníkem vyţadována určitá činnost, za kterou je stanoven poplatek. U poplatků místních však toto zásadně neplatí. Místní poplatky na území obce zavádí obecní zastupitelstvo na základě zákonného zmocnění. Okruh poplatníků je určen na základně určitých parametrů bez ohledu na to, zda obec poskytuje poplatníkovi sluţbu či nikoliv. Obecně lze říci, ţe místním poplatkem jsou zpravidla zatíţeny činnosti, které chce obec na svém území regulovat nebo u kterých chce eliminovat negativní externality. V odborných kruzích tak dostaly místní poplatky neoficiální název obecní daň. Vývoj daní a poplatků v českých zemích od středověku aţ do současnosti by byl námět na obsáhlou a jistě zajímavou práci. Toto období je pro náš účel však velmi dlouhé a daňová soustava od té doby prošla mnoha změnami zásadního charakteru. Proto se v této práci zaměřím pouze na historický vývoj daní a poplatků v Československu v letech

10 Daňový systém musí být odrazem existujících základních právních a ekonomických vztahů ve společnosti, vyjádřením cílů a záměrů fiskální politiky státu. Má být konstruován tak, aby se stal významným finančně ekonomickým nástrojem politiky státu. Jedním z nejnaléhavějších poválečných úkolů bylo očištění našeho právního řádů od předpisů z doby okupace a postupné budování nového řádu. Místní poplatky v letech Základní právní úprava místních poplatků byla provedena zákonem č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích, a zákonem č. 67/1956 Sb., o místním poplatku z bytů. Zákon měl rámcovou povahu. Zmocnil vládu, aby stanovila druhy poplatků, a ministra financí, aby v předpisech upravil věcná určení, osvobození, úlevy, následky nesplnění poplatkové povinnosti, promlčení, kontrolu, dohled a také určil pro jednotlivý poplatek, zda můţe být příjmem okresního nebo krajského národního výboru. Vládě také bylo ponecháno, aby stanovila, kdy má určit sazbu poplatků věcně příslušné ministerstvo a kdy národní výbor. Určení sazby poplatku bylo v dohodě s ministerstvem financí. Národní výbory mohly pro odstranění tvrdosti jednotlivý poplatek prominout nebo povolit splátky, jestliţe by zaplacení poplatku najednou poplatníkovi způsobilo váţnou hospodářskou újmu. Zákon o místních poplatcích zavedl tyto poplatky: poplatek ze psů poplatek z hospodářských zvířat poplatek z míst poplatek hřbitovní poplatek za služby: ošetřovné a stravné poplatek za odvoz popela a splašků poplatek za neškodné odstraňování látek živočišného původu poplatek za vážení poplatek od účastníků veřejných zařízení poplatek za deratizaci, dezinsekci a dezinfekci. Zákonem č. 43/1955 Sb., byl zaveden lázeňský poplatek a zákonem č. 64/1956 Sb., místní poplatek z bytů. 10

11 V pozdějších letech byla většina těchto poplatků zrušena, a to k vyhláškou č. 161/1960 Sb. Podle 1 vyhlášky bylo důvodem pro zrušení těchto poplatků zjednodušení administrativních prací tak, aby národní výbory lépe mohly pečovat o trvalý rozvoj výroby a placených sluţeb pro obyvatelstvo. Na úseku rozpočtových příjmů národních výborů bylo značným administrativním zatíţením vybírání, účtování a vymáhání většiny místních poplatků. Jako obligatorní se vybíraly poplatky ze psů, z bytů a lázeňský poplatek. Poplatek ze psů se vybíral v obcích nezemědělského charakteru s více neţ 2000 obyvateli, pokud se na tom usnesl národní výbor. Poplatek měl usnadnit registraci psů a přinést do obecního rozpočtu prostředky na udrţení čistoty ve městě. Poplatek z bytů se platil jednak z bytů s větší obytnou plochou (tzv. nadměrnou vzhledem k počtu osob v bytě), jednak z bytů uţívaných k jiným účelům neţ k bydlení. Jeho zavedení v roce 1957 bylo vyvoláno dočasnými potřebami bytové politiky. Lázeňský poplatek byl upraven vyhláškou č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku. Vybíral se od osob, které přechodně pobývaly v lázeňských místech, a to zásadně v době od 1. května do 30. září. Jako fakultativní místní poplatky se mohly vybírat poplatky za uţívání veřejného prostranství, poplatky z přechodného ubytování a poplatky ze vstupného. Tyto poplatky byly upraveny vyhláškou č. 67/1966 Sb. Místní poplatky v letech V tomto období se poplatky dělily z hlediska rozpočtového určení na dvě skupiny: poplatky státní a poplatky místní. K poplatkům státním patřily správní poplatky notářské poplatky soudní poplatky arbitráţní poplatky 11

12 Mezi poplatky místní patřily poplatky obligatorní poplatek ze psů poplatek lázeňský poplatky fakultativní poplatek za uţívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z přechodného ubytování Poplatek z bytů byl zrušen s účinností od vyhláškou č. 15/1985 Sb.. Místní poplatek ze psů byl upraven v ČSR vyhláškou č. 36/1972 Sb., ve znění vyhlášek č.180/1975 Sb., a č. 91/1981 Sb. Účelem tohoto poplatku bylo kromě zajištění registrace psů získání určitého příspěvku na úhradu nákladů spojených s udrţováním čistoty ve městech. Do se poplatek ze psů platil v obcích nezemědělského charakteru, které měly víc neţ obyvatel. S účinností vyhlášky č. 36/1972 Sb., která nabyla účinnosti , se poplatek ze psů vybíral bez rozdílu ve všech obcích ČSR. Počet obyvatel v obci měl nově vliv na výši sazby poplatku. Podle dostupných informací činil průměrný hrubý příjem v roce Kč (korun československých) 1. Poplatek ze psa v obcích s více jak obyvatel a v lázeňských místech mohl být stanoven aţ na Kčs a za druhého psa aţ Kčs. Z uvedeného lze tedy vyvodit, ţe poplatek činil 47-72% průměrného měsíčního příjmu. Pokud se na sazbu poplatku podíváme z druhé strany a budeme chtít vyčíslit výši poplatku v uvedených procentech vůči průměrnému hrubému příjmu roku 2009, tj Kč 2, dostaneme následující údaje. Jestliţe by sazba poplatku měla činit 47% hrubého měsíčního příjmu, byla by v současnosti na hodnotě Kč, a pokud by činila 72%, pak by oscilovala na hodnotě Kč. Je naprosto jasné, ţe tato výše poplatku měla čistě regulační charakter, neboť nebylo mnoho obyvatel, kteří by si mohli dovolit platit obci takto vysoký poplatek. Lázeňský poplatek upravovala vyhláška č. 48/177 Sb. Účelem zavedení bylo přispívat na úhradu nákladů spojených s fungováním lázeňských zařízení a sluţeb

13 Místní poplatky v letech Poplatky se i v tomto období opět členily na místní a státní. Právní úprava místních poplatků doznala zásadních změn vydáním nového zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (tento platí dodnes), který byl do současnosti jedenáctkrát novelizován. Úplně vymizelo dělení místních poplatků na obligatorní a fakultativní. Všem poplatkům uvedeným v tomto zákoně byl udělen statut mohou být zavedeny, tzn. ţe se všechny staly poplatky fakultativními. Řada místních poplatků podle právní úpravy z roku 1990 se vybírá i dnes. Zákon o místních poplatcích vymezuje pouze jejich druhy a základní prvky včetně maximálních hranic. V původním znění, účinném od , byly upraveny poplatek ze psů poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek za uţívání veřejného prostranství poplatek z reklamních zařízení s účinností do poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízení dislokační poplatek s účinností do poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků oba s účinností do postupně byly zavedeny poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj s účinností od za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od za zhodnocení stavebního pozemku moţností na jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace s účinností od Zavedení místních poplatků a kompetence obecních zřízení Místní poplatky lze zavést na základě ústavních a zákonných principů. Podle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze daně a poplatky ukládat pouze na základě zákona. Zákonným základem pro zavedení místních poplatků je zákon č. 565/1990 Sb., o místních 3 Marek Starý a kolektiv, Dějiny daní a poplatků, Havlíček Brain Team

14 poplatcích ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZMP ), který v 14 obsahuje zákonné zmocnění pro vydání Obecně závazné vyhlášky ( dále jen OZV ). ZMP obsahuje v 1 taxativní výčet místních poplatků, v 2 aţ 10c ustanovení o jednotlivých místních poplatcích, předmětu poplatku, poplatníkovi, plátci, sazbě a osvobození ze zákona. V 11 aţ 16 obsahuje obecná ustanovení, upravující náleţitosti obecně závazné vyhlášky, sankce, lhůty pro vyměření poplatku, moţnost prominutí poplatku a jeho příslušenství. 14 odst. 3 obsahuje ustanovení o správci poplatku, kde určuje, ţe řízení o poplatcích vykonává obecní úřad, přičemţ podle 15 je působnost stanovená obecnímu úřadu výkonem přenesené působnosti. Dikcí zákona poplatkové řízení provádí obecní úřad je určena kompetence obecního úřadu jako správce poplatků (dále jen správce poplatků) provádět řízení na úseku místních poplatků komplexně v rozsahu 1 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZSDP ). Jedná se o právo správce poplatku činit veškerá opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatkové subjekty, poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době. 4 ZMP s účinností od poskytl moţnost zavedení místních poplatků taxativně určených. Poplatky mají regulační a fiskální funkci, obě obsaţené různou měrou. Do tohoto data se poplatky dělily na obligatorní a fakultativní. Jejich rozdíl a členění je uveden v kapitole 1.1. O převáţně regulační funkci hovoříme zejména u poplatku ze psů, poplatku za uţívání veřejného prostranství, poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Fiskální funkce převaţuje u poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze vstupného, z ubytovací kapacity a zejména u poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. U poplatků, které plní zejména regulační funkci, jde o to získat nástroj pro regulaci neţádoucích činností v některých místech obce. Lze tak upravit např. sazbu poplatku ze 4 JUDr. Zdena Jirásková, Alena Šneberková, prom. práv., Výkon správy místních poplatků ve vzorech rozhodnutí, RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, leden

15 psa pro okruh poplatníků (drţitelů psů), kteří mají trvalý pobyt např. v centru města nebo v hustě osídlené zástavbě. Cílem poplatků, které plní fiskální funkci, je pokrytí části prostředků, které obec v dané oblasti vynaloţila. ZMP upravuje výčet místních poplatků taxativně. Ţádné jiné poplatky neţ v ZMP uvedené nelze na území obce zavést ani vybírat. ZSDP uplatňuje pro všechny druhy příjmů, na které se tento zákon vztahuje, termín daně. V komentáři tohoto zákona je pro potřeby řízení o místních poplatcích tento termín zaměněn slovem poplatek takto: daň poplatek daňové řízení poplatkové řízení daňový subjekt poplatkový subjekt správce daně správce poplatku Vydávání obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích K zavedení místních poplatků je obec zmocněna ZMP. Místní poplatky zavádí obce vydáním obecně závazné vyhlášky, kterou schvaluje a vydává zastupitelstvo obce v samostatné působnosti. Je na rozhodnutí zastupitelstva, zda poplatky na území své obce zavede, či nikoli. Není podmínkou, ţe musí být zavedeno všech devět druhů místních poplatků. Je v pravomoci zastupitelstva obce, které druhy místních poplatků na území své obce zavede a jakým způsobem upraví okruh poplatníků, popř. další osvobození nebo úlevy. OZV upraví obecní zastupitelstvo podrobnosti vybírání poplatku, zejména osobu poplatníka konkrétní sazba poplatku (je stanovena pouze horní hranice výše sazby, s výjimkou poplatku za výherní hrací přístroj) ohlašovací povinnosti ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti termín splatnosti 15

16 úlevy a případné osvobození (v tomto případě je nutné přesně specifikovat podmínky pro případné úlevy) u poplatku za uţívání veřejného prostranství pak určí místa, která v obci podléhají poplatku za uţívání veřejného prostranství. Obsahem OZV mohou být i další skutečnosti, které ovšem směřují k jedinému cíli řádné vybrání místních poplatků. Dle ZMP je správou těchto poplatků pověřena obec. Podle ZSDP má obec při správě poplatků postavení správce daně, neboť poplatky plynou do obecního rozpočtu. Řízení o poplatcích vykonává obecní/městský úřad, přičemţ je působnost stanovená obecnímu úřadu výkonem přenesené působnosti. Obsahem je zejména evidence poplatkových subjektů, stanovení výše sazby jednotlivých místních poplatků, jejich vyměření, vybrání, vymoţení a kontrola. Tento orgán je oprávněn provádět celé poplatkové řízení. Skutečnost, ţe výkon správy místních poplatků spadá plně do přenesené působnosti, musí být zřejmá jiţ ze záhlaví kaţdého písemného dokumentu (rozhodnutí). Přesná definice správce poplatku by měla mít písemnou formu v organizačním uspořádání městského úřadu. Správce poplatku (zde se jedná jiţ o konkrétní pracovníky) musí mít upravenu správu místních poplatků v pracovní náplni a musí splňovat poţadavky na tuto činnost, tzn. ţe musí mít zkoušky odborné způsobilosti na úseku správy daní a poplatků. Při zajišťování výkonu správy místních poplatků postupuje správce poplatku podle: ZMP, který obsahuje zvláštní úpravu: o vydávání platebních výměrů (náleţitosti jsou v ZSDP) o zvýšení poplatku o počítání prekluzivní lhůty o prominutí nebo sníţení MP zákona o správě daní a poplatků, pokud ZMP nestanoví jinak 16

17 Náležitosti obecně závazné vyhlášky Ustanovení 14 ZMP uvádí: 1) Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla. 2) Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za uţívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za uţívání veřejného prostranství. 3) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 5 Návrh obecně závazné vyhlášky vypracuje příslušný odbor, který vykonává správu poplatku, ve spolupráci s právním oddělením. Návrh pak projednává rada obce a se svým doporučením či nedoporučením putuje návrh k projednání a schválení zastupitelstvu obce. U většiny místních poplatků se obecně závazná vyhláška vydává na delší, zpravidla několikaleté období. Pokud nedojde k legislativním změnám a nejsou ţádné připomínky ze strany zastupitelstva, není důvod OZV vydávat častěji. Toto ovšem neplatí u místního poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba tohoto poplatku je dvousloţková. Skládá se: a) z částky aţ 250 Kč za osobu/rok b) z částky aţ 250 Kč za osobu/rok na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. První část poplatku je tedy pohyblivá a slouţí zejména ke kompenzaci výše poplatku, protoţe náklady obce bývají zpravidla vyšší neţ 250 Kč. Vzhledem k tomu, ţe v závěru kaţdého roku dochází z výše uvedených důvodů k přepočtu sazby poplatku, je nutné schvalovat OZV kaţdý rok novou. Z těchto důvodů vyplývá, ţe z praktického hlediska je vhodné OZV na místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vydávat samostatně od OZV upravujících ostatní místní poplatky. V obecně závazných vyhláškách se stejně jako v ostatních zákonech a nařízeních uvádí dva termíny. Je to platnost OZV a účinnost OZV. Platnost OZV nabývá schválením obecním 5 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 17

18 zastupitelstvem a vyvěšením na úřední desce ve lhůtě 15 dnů. Účinnost je uvedena na konci OZV. Tento termín znamená, ţe od uvedeného data nastávají právní účinky uvedené v dané právní normě. Termín účinnosti nikdy nesmí nastat dříve, neţ je termín platnosti. Návrh OZV se konzultuje s legislativním oddělením krajského úřadu. Zastupitelstvem schválená OZV musí být podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zaslána legislativnímu oddělení Ministerstva vnitra ČR. Nejsou-li shledány nedostatky nebo váţné pochybení, vstupuje obecně závazná vyhláška v účinnost. Pokud OZV vykazuje závaţné nedostatky, můţe ministerstvo vnitra pozastavit její platnost, popř. podat návrh k Ústavnímu soudu na její zrušení. V příloze této práce je uvedena obecně závazná vyhlášky města Strakonice č. 5/2009, platná v roce Místní poplatky a jejich členění Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 1 zmocňuje obce vybírat tyto místní poplatky: a) poplatek ze psů, b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, c) poplatek za uţívání veřejného prostranství d) poplatek ze vstupného e) poplatek z ubytovací kapacity f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, h) poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 6 Příloha č. 1 18

19 Podíl jednotlivých místních poplatků v K č 1,22% 0,36% 22,30% 1,19% 1,20% 4,54% 69,20% poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek ze vstupného poplatek za užívání V P poplatek za V H P rekreační poplatek poplatek z ubytovací kapacity Údaje uvedené v tomto grafu jsou čerpány z výkazů města Strakonice k Je zde patrné, jaký mají jednotlivé poplatky podíl na celkovém objemu vybíraných místních poplatků. Toto je pouze ilustrační vzorek, neboť objem jednotlivých poplatků se můţe měnit v závislosti na typu obce. Graf č.1 7 Místní poplatek ze psů Ustanovení 2 ZMP 1) Poplatek za psů platí drţitel psa. Drţitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. 2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen drţitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těţkým zdravotním postiţením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost drţení a pouţívání psa zvláštní právní předpis. 3) Sazba poplatku ze psů činí aţ 1500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehoţ drţitelem je poţivatel invalidního, starobního, vdovského, nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poţivatel sirotčího důchodu, činí aţ 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a kaţdého dalšího psa můţe obec horní hranici sazby zvýšit aţ o 50%. V případě drţení psa po dobu 7 Podíl jednotlivých místních poplatků v Kč 19

20 kratší neţ 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 4) Poplatek ze psů platí drţitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí drţitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3. 8 Místní poplatek ze psů je typickým zástupcem místních poplatků, které mají zejména regulační funkci. Obce jím můţe regulovat počet psů v určité lokalitě. Z porovnání, které jsem uvedla v kapitole 1.1. str. 5, je naprosto jasné, ţe současná sazba poplatku není tak motivační jako v uvedeném roce Nicméně stále lze výší poplatku korigovat určité neţádoucí jevy. Zajímavé u tohoto poplatku můţe být moţnost sníţení sazby poplatku u psa, který má čipování. Tato úleva je nad rámec zákonného osvobození, tzn. je pouze na rozhodnutí zastupitelstva obce. V současné době je tato úleva vyuţívána v mnoha obcích. Majitel dá svého psa očipovat a kopii dokladu o čipování odešle k registraci do centrálního registru čipů. Cílem je zajistit funkční registr psů, neboť v případě ztráty psa je jeho vrácení majiteli velmi rychlé a takřka bez komplikací. Obci, ve které je pes nalezen, pak odpadají další výdaje spojené s umístěním psa a jeho následný pobyt v útulku. ZMP určuje poměrně široký okruh osvobozených osob. Okruh poplatníků osvobozených zákonem nemůţe být v OZV zúţen, můţe však být rozšířen. Vzhledem k tomu, ţe poplatek ze psů má zejména regulační funkci, je přípustné stanovit rozdílnou sazbu například v závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drţeni (např. rodinný domek, bytový dům). Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Ustanovení 3 zákona č. 565/1990 Sb. 1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického 8 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 20

21 ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáţí jiný důvod svého pobytu. 2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těţkým zdravotním postiţením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, a jejich průvodci, b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleţí přídavky na děti (výchovné), anebo vojáci v základní sluţbě a osoby, které vykonávají civilní sluţbu. 3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí. 4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místo trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu uchovává ubytovatel po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem. 5) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí aţ 15 Kč za osobu a za kaţdý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec můţe stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. 9 To, zda obec je či není místem turistického ruchu, není nikde specifikováno. Záleţí tak pouze na zastupitelstvu, zda tento poplatek ve své obci zavede. Pokud se obec rozhodne stanovit sazbu poplatku paušální částkou, měla by určit i sazbu denní, a to s ohledem na výpočet výše poplatkové povinnosti u pobytu kratšího neţ týden. Některé obce uvádějí v OZV pouze obecnou zmínku, ţe lze vyuţít při placení poplatku paušální částku, přičemţ její konkrétní výše není v OZV uvedena nebo je učiněna poznámka, ţe výše paušální částky bude dohodnuta při plnění ohlašovací povinnosti. Tento 9 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 21

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Bakalářská práce. Zpoplatnění odpadů

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Bakalářská práce. Zpoplatnění odpadů Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Zpoplatnění odpadů Dobromila Bohunská 2010 1 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky. Kamila Mičáková

Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky. Kamila Mičáková Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky Kamila Mičáková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Finance a rozpočet Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty

Více

Vliv místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt v Karlových Varech na rozpočet města

Vliv místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt v Karlových Varech na rozpočet města Vliv místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt v Karlových Varech na rozpočet města Diplomová práce Bc. Klára Valentová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra

Více

Odborná pracovní konference

Odborná pracovní konference Odborná pracovní konference Místní poplatky v praxi obcí a mûst 7. prosince 2009, velk konferenãní sál Kanceláfie vefiejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno PROGRAM KONFERENCE Úvodní slovo JUDr.

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Alternativa k rozpočtovému výhledu města Karlovy Vary

Alternativa k rozpočtovému výhledu města Karlovy Vary Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Alternativa k rozpočtovému výhledu města Karlovy Vary Diplomová práce Autor: Bc. Jana Střimelská Finance Vedoucí práce: Ing. Jan

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Věra Juráková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí

Více

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska Comparison of tax systems

Více

Podnikání v s.r.o. podle českého práva

Podnikání v s.r.o. podle českého práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Podnikání v s.r.o. podle českého práva Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Specializace: Gabriela Sedláková Bankovnictví Právní administrativa v podnikatelské

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

Vnitřní účetní směrnice ve vybrané obchodní společnosti

Vnitřní účetní směrnice ve vybrané obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vnitřní účetní směrnice ve vybrané obchodní společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Petra Nováková Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Hana Březinová,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Efektivita výběru daní ve vztahu s náročností zpracování daňových přiznání

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Efektivita výběru daní ve vztahu s náročností zpracování daňových přiznání PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Efektivita výběru daní ve vztahu s náročností zpracování daňových přiznání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Petra Valsami 2009

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Petra Valsami 2009 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PLÁTCI POJISTNÉHO NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Petra Valsami 2009 Prohlašuji, ţe jsem

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

Nemovitost jako zástava úvěru

Nemovitost jako zástava úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Nemovitost jako zástava úvěru Diplomová práce Autor: Alexander Flaška Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Březen, 2009 1 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Hospodaření města Chebu z pohledu banky

Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bakalářská práce Autor: Denisa Sládková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

Vnímání zdravotních pojišťoven v Jihočeském kraji

Vnímání zdravotních pojišťoven v Jihočeském kraji Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Vnímání zdravotních pojišťoven v Jihočeském kraji DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Michaela Hyková Vedoucí práce: JUDr. Boţena Kučerová,

Více

Účelové úvěry na bydlení v České republice

Účelové úvěry na bydlení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Účelové úvěry na bydlení v České republice Bakalářská práce Autor: Monika Kněbortová Bankovnictví, bankovní management Vedoucí

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU AKTUALIZACE Odborná část Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paušální výdaje

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paušální výdaje Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Právo a finance Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paušální výdaje Ing. Lenka Stavělová 2012 2 PODĚKOVÁNÍ Touto cestou chci

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Právní úprava systému výběru spotřební daně

Právní úprava systému výběru spotřební daně Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava systému výběru spotřební daně Bakalářská práce Autor: Jan Šup Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Antonín Blomer

Více

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bakalářská práce Autor: Petra Voglová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Kristýna

Více