CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 5/2009 CHARITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 5/2009 CHARITA"

Transkript

1 ZPRÁVY CHARITY 5/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

2 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 DMS pro Oblastní charitu Liberec...4 Diecézní odborná kolegia...5 Kurz Bytová problematika...6 Projekt Magdala...6 Jak pokračují přípravy Tříkrálové sbírky Ekonomické informace...8 Rozpis plánovaných kontrol na FCH, OCH pro rok Co se děje v charitách...9 Diecézní charita Litoměřice...9 Oblastní charita Most...14 Oblastní charita Sobotka...20 Oblastní charita Ústí nad Labem...22 Farní charita Rumburk...24 Celorepublikové akce...26 Týden sociálních služeb...26 Charita rokovala o své práci v Mělníce...26 Den Charity...27 Děkovné dopisy...29 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice...31

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO Milí charitní pracovníci a přátelé charity, blíží se nejkrásnější a nejradostnější svátky v roce, oslava Narození našeho Pána Ježíše Krista. Zároveň se přibližuje závěr roku 2009 a přichází nový rok. Ve chvíli, kdy dostáváte do rukou Zprávy charity, je však ještě doba adventní, doba očekávání a přípravy na Boží příchod do našeho srdce, do našeho života. Žijeme v období, které není snadné a nese v sobě mnohé obavy: jak se budou dále ubírat dějiny naší vlasti, jak budou vypadat světové dějiny v novém roce apod. Znovu je nám předložena Boží nabídka, Boží láska jako základní a neotřesitelná jistota, že Bůh přichází stále k těm, kdo mají otevřené srdce. Krásně to vyjadřuje jedna z adventních písní: Přijde, přijde Vykupitel, zbožně zaplesejme. Přijde světa Obnovitel, chválu jemu vzdejme. Máme tedy v koho doufat a těšit se na veliké věci. Advent je vhodnou dobou, abychom se zastavili, ztišili a (pokud je třeba) upřesnili směr svého života. Měli bychom děkovat za přijaté dobrodiní, milosti a za všechno, co se dobrého v tomto roce vykonalo. Říká se, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Ano, je tomu tak co to však znamená? Je to doba, kdy si lidé projevují více lásky, kdy si ji více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a hořkostem. Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle vánočních svíček, bychom neměli zapomenout, že o Vánocích se po celém světě slaví narození Ježíše Krista. Tedy před více než dvěma tisíci lety vstoupilo do lidských dějin něco mimořádně vzácného, jedinečného jako výzva celému lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být něčím vzácným, třebaže se v našem životě opakují už kdoví pokolikáté. Hodně lidí si dnes přeje, aby tato atmosféra pokoje a vstřícnosti, trvala stále, celý rok! V době vánoční se již po desáté bude konat Tříkrálová sbírka. Může se uskutečňovat jen díky obrovské pod poře lidí, jež se dobrovolně podílejí na koordinaci, zajištění, uskutečnění a organizování sbírky ve své diecézi, či samotné farnosti. První cíl Tříkrálové sbírky je předání radostné zvěsti o Bohu, který je nám blízko, i lidem mimo církev. Máme vydávat opravdové svědectví o Boží lásce k nám, lidem. Jestliže jsme objevili Boha jako Lásku, nesmíme si to nechat jen pro sebe. Máme jít světu zvěstovat Krista, být viditelným znamením jeho milosti. Druhým cílem Tříkrálové sbírky je finanční pomoc sociálním projektům ve všech arci diecézích, diecézích či farnostech, a tudíž pomoc všem potřebným bezdomovcům, matkám v tísni, tělesně a mentálně postiženým lidem, vězňům a pomoc v chudých kraji nách Země. Tři králové nemají za sebou žádné království a poklady, ale dávají příležitost lidem, aby mohli ukázat svou lásku a štědrost. Děti a mladí lidé se učí také spoluzodpovědnosti za společné věci. Náš otec biskup Jan řekl, že lidé nedávají jenom peníze do pokladničky, ale i kus svého srdce. Přeji vám všem požehnané adventní očekávání a opravdovou vánoční radost z narození našeho Spasitele. P. Mgr. ICLic. Józef Szeliga

4 4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Ve výběrovém řízení konaného dne obhájili své pozi ce stávající ředitelé: za OCH Teplice ředitel Mgr. Pavel Majerák za FCH Česká Lípa ředitelka Eva Ortová za OCH Sobotka ředitelka Libuše Kollová se uskutečnilo setkání ředitelů FCH (OCH) litomě řické diecéze. Stěžejním bodem programu bylo seznámení všech s novými dokumenty, které představil za zřizovatele generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Jedná se o kodex biskupa, stanovy DCH Litoměřice a vzorové stanovy FCH (OCH), které dávají jasná pravidla pro fungování charit v litoměřické diecézi. Dále byl představen záměr společného webu Charity ČR na Diecézní charitě Litoměřice proběhne výběrové řízení na ředitele FCH Litoměřice a FCH Rumburk DMS pro Oblastní charitu Liberec Nadace EURONISA pomáhá Oblastní charitě Liberec pomocí dárcovských SMS. Projekt běží od září letošního roku, zasláním DMS podpoříte Domovy pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Anny a sv. Moniky a Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince. Tento projekt probíhá v rámci 7. ročníku sbírky Pozvedněte slabé!, kterou pořádá Nadace EURONISA. Patronem Nadace je herec Jiří Lábus. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS EURONISA na číslo Cena SMS je 30 Kč, Oblastní charita Liberec obdrží 27 Kč. Přispívat můžete také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK EURONISA na číslo a každý měsíc Vám bude odečtena částka 30 Kč. Oblastní charita Liberec obdrží 27 Kč. Všem dárcům děkujeme!

5 5 Diecézní odborná kolegia V průběhu měsíců říjen až prosinec se v litoměřické diecézi uskutečnilo 7 diecézních odborných kolegií: , Amicus FCH Lovosice, Odborné kolegium pro oblast komunitní práce (nízkoprahová zařízení, asistenční služba pro rodi ny) , AD P. Marie Pomocné Litoměřice FCH, Odborné kolegium azylové domy , DCH Litoměřice, Odborné kolegium zdravotní péče v domovech pro seniory , Domov pro seniory FCH Litoměřice, Odborné kolegi um pobytové služby pro seniory , Domov pro seniory FCH Litoměřice, Odborné kolegi um terénní služby pro seniory , AD Agapé II Teplice, Odborné kolegium domovy pro matky s dětmi , Komunitní centrum Světluška OCH Ústí nad Labem, Odborné kolegium pro oblast komunitní práce kolegium terénní zdravotní péče (CHOPS) probíhá pravidelně kaž dý měsíc na DCH Kromě diecézních kolegií proběhla tato celorepubliková kolegia: 6. a Kolegium pracovníků zařízení pro seniory, Cha ritní dům sv. Alžběty, Ostrava Kolegium sociálních projektů, Kavárna Betreka Cha rity Olomouc, Wurmova 5, Olomouc Kolegium PR a TS, CHČR Praha Kolegium migranti, CHČR Praha Ekonomické kolegium, CHČR Praha Cílem setkání je předávání odborných informací a zkušeností z praxe, vzdělávání, zlepšování spolupráce mezi charitními pracovníky, práce na standardech, vzdělávací semináře a školení. Ing. Martina Hrabáčová, DCH Litoměřice

6 6 Kurz Bytová problematika Dne se na Diecézní charitě uskutečnil kurz pro pracovníky charitních poraden, azylových domů a domů na půl cesty na téma Bytová problematika. Školení bylo organizováno ve spolupráci s Charitou Česká republika. Dr. Vladimír Hlásenský přednášel na téma bytové problematiky a Igor Hlásenský si připravil přednášku na téma Insolvenční zákon. Z přednášek jsme se dověděli odpovědi například na tyto otázky: Co by měla obsahovat nájemní smlouva? Jaká jsou práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy? Z jakých důvodů můžete dostat výpověď z bytu? Jak je to s regulovaným nájemným? Jaké jsou možné postupy při řešení zadlužení? Co je to insolventní zákon, úpadek, jak podat návrh o povolení oddlužení?, aj. V průběhu přednášek bylo možné konzultovat dotazy z praxe. Další možnost konzultací je u Dr. Hlásenského prostřednictvím u: Ing. Martina Hrabáčová, DCH Litoměřice Projekt Magdala Dne se v Domově Gloria ADCH Praha konalo pracovní setkání k problematice domácího násilí a obchodování s lidmi. Cílem tohoto setkání bylo vzájemné informování a spolupráce v projektu Magdala. Setkání zahájil prezident ADCH Praha Dr. Vojtěch Eliáš duchovním slovem. Dále byly představeny dvě kazuistiky, novinky z mezinárodní scény a jak v průběhu, tak závěru setkání byl dostatečný prostor k dotazům zúčastně ných. Setkání se rovněž zúčastnili tři zaměstnankyně DCH Litoměřice, kte ré v projektu pracují. Celým programem provázela koordinátorka projektu Magdala J. Krpálková.

7 7 Jak pokračují přípravy Tříkrálové sbírky 2010 Dne se v Litoměřicích uskutečnilo setkání asistentů a spolu pracovníků TS. Cílem setkání bylo předání: a) Informaci o změnách TS 2010 (pevného termínu koledování na ledna, nové povolení sbírky, nové číslo účtu TS /0800 vedeného u České spořitelny, a. s. Praha) b) Nových organizačních pokynů a formulářů pro TS 2010 (v případě potřeby jsou k dispozici na DCH u koordinátory TS) c) Informací o propagaci TS 2010 a webu d) Materiálního vybavení cukrů, kalendáříků, pokladniček, průkazek (dárky pro koledníky jsou bohužel pořád na cestě od dodavatele, proto jsme je zatím nemohli předat) e) Na setkání ředitelů byla zvolena Tříkrálová komise pro TS 2010 ve složení: P. Józef Szeliga, Martina Hrabáčová, Štěpánka Kec ková. Setkání se zúčastnil také prezident Diecézní charity Litoměřice P. Józef Szeliga, který si připravil povzbudivé a poučné duchovní slovo na téma svátek Tří králů - Zjevení Páně. Všem účastníkům velice děkuji za upřímný zájem o lidi v nouzi, pro které je sbírka každoročně organizována a přeji úspěšný desátý ročník sbírky. Martina Hrabáčová koordinátor projektů A TS Diecézní charita Litoměřice Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice Tel/Fax: Mobil: WWW:

8 8 EKONOMICKÉ INFORMACE Rozpis plánovaných kontrol na FCH, OCH pro rok 2010 Česká Kamenice Česká Lípa Liberec Litoměřice Lovosice Most Rumburk Sobotka Teplice Ústí nad Labem Helena Tocauerová, ekonomka DCH Litoměřice

9 9 CO SE DĚJE V CH AR ITÁCH DIECÉZNÍ CH ARITA LITOMĚŘICE Sociální práce se musí rozvíjet i přes hranice Ve dnech září proběhla mezinárodní konference o globalizované sociální práci Uprostřed a přece mimo Charita se angažuje proti sociální mu vyloučení. Konala se v klášteře St. Marienthal v Ostritz. Okolo 60 účastníků z Charit biskupství Dresden-Meissen, Görlitz (Německo), Litomě řice (ČR) a Legnice (Polsko) se vyslovilo pro větší politickou pozornost sociálním problémům v Evropě. Nevládní organizace jako Charita jsou kompetentními partnery sociálního jednání a také blízko člověku. Kompetence občanů by tedy měly být při vytváření evropské budoucnosti více zohledněny. K tomu je rovněž nutná dlouhodobá podpora Evropské Unie. Pilotní konference sjednotila profesionální a dobrovolné aktéry sociální prá ce v příhraničních regionech Německa, Polska a Česka. Cílem akce byla vzájemná výměna zkušeností ze sociálních projektů v biskupstvích a budoucí uspořádání přeshraniční sociální práce. Sociální problémy jsou evropské problémy. Doufáme, že budeme s našimi záležitostmi bráni poli tickými zástupci v Bruselu vážně a práci ještě více společně propojíme. Tyto dny mně daly především naději, že zmíněná práce nezůstane ohrani čena pouze na naše organizace, tzn. národní, ale bude se vyvíjet dále přes hranice, řekl zastupující ředitel Charity z biskupství Legnice, Andrzej Ziom bra. Zástupci DCH Litoměřice, FCH Lovosice a OCH Most hovořili během konference o jednom z aktuálních sociálních problémů současnosti, o pro blému sociálního vyloučení. Zástupci těchto Charit popsali situaci osob, žijí cích v sociálně vyloučených lokalitách a představili sociální služby, prostřednictvím kterých doprovázejí sociálním vyloučením ohrožené Romy v Mostě, Litvínově, Janově a Lovosicích, ať v zařízeních pro děti a mládež, sociálních poradnách nebo přímo v jejich domácnostech. Autor: Růžena Kavková, ředitelka DCH Litoměřice

10 10 Ze života neziskových organizací Diecézní charita Litoměřice se v rámci Dne Charity zúčastnila vernisáže výstavy fotografií Ze života neziskových organizací, která se konala v místním kině Máj. Vernisáž byla zahájena v kavárně kina Máj v 18:00 hodin. Celým večerem provázela Mgr. Veronika Svobodová ze střediska ekologické výchovy SEVER. O úvodní slovo se podělil starosta města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč a statutární zástupce Diakonie Českobratrské církve evangelické Mgr. Zdeněk Bárta. Dále se představil pěvecký sbor Appendix, vokální sou bor Syrinx, básně o neziskovkách zarecitoval pan Mnoháček Zgublačenko a na závěr zahrál harmonikář pan František Jindřišek. Občerstvení ve for mě rautu připravili zaměstnanci chráněného pracoviště restaurace Klo bouk Diakonie. Na organizaci celé akce se podílel nestátní neziskový sektor v Litoměřicích, Zdravé město Litoměřice a sociální odbor MěÚ Litoměřice. Výstavy se účastnilo desítky nestátních neziskových organizací z Litoměřic, které poskytly fotografie demonstrující vlastní činnost a také stručný přehled o tom, jak pomáhají. V průběhu vernisáže byl nepřetržitě vysílán krátký film o činnosti zúčastněných neziskových organizací. Výstava byla nainstalována v předsálí kina Máj do a zmíněný film o neziskových organizacích jí po celou dobu provázel. Tento dokument je k shlédnutí na bylo část výstavy přesunuto na 1. KŠPA v Máchově ulici, kde se postupně všechny materiály z výstavy během čtyř týdnů prostřídaly. Poté budou vystavené materiály přesunuty na chodbu MěÚ Litoměřice na schodiště vedoucí na sociální odbor. Organizátoři výstavy již provedli zhodnocení celé akce a domlouvají formu a realizaci kampaně v roce Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice Romská osada Kojatice Ve dnech uskutečnili pracovníci DCH Litoměřice návště vu partnerské obce Kojatice (Slovenská republika), kde v místní romské osadě realizuje zmíněná charita projekt humanitární rozvojové spolupráce. Prostřednictvím tohoto projektu se snaží připravit děti předškolního věku na vstup do školy. Sociální pracovnice pověřená Obecním úřadem Kojatice

11 11 dochází do osady denně a v místním komunitním centru systémově pracuje s dětmi, které by měly v příštím či pozdějším roce zahájit povinnou školní docházku. Pracovníci DCH Litoměřice společně se starostou obce Kojatice Antonem Aštarym a komunitní sociální pracovnicí Márií Lichvárovou zhodnotili dosavadní činnost a projednávali možnosti další spolupráce. Dále navštívili místní základní školu, kam rovněž dochází děti z osady a s místní paní ředitelkou a zároveň učitelkou romských dětí hodnotili vliv předškolní pří pravy na tyto žáky. Paní ředitelka vidí v předškolní přípravě velká pozitiva. Rovněž také zdůraznila oblasti, na které by se žáci absolvující předškolní přípravu měli zaměřit. Závěrem svého slovenského pobytu navštívili pracovníci DCH Litoměřice samotné místní komunitní centrum umístěné nedaleko osady, kde zmíněná předškolní příprava probíhá. A jelikož to bylo vše, co si DCH Litoměřice během krátkého pobytu na Slovensku dala za cíl, zamířili charitní pracovní ci zpět na Čechy. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

12 12 Navštívili jsme otce biskupa Pavla Posáda Zaměstnanci Diecézní charity Litoměřice společně s paní ředitelkou DCH Litoměřice Růženou Kavkovou a prezidentem DCH Litoměřice R.D. ICLic. Józefem Szeligou navštívili bývalého litoměřického biskupa a současného prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda. Setkali jsme se v Českém Krumlově, kam za námi otec přijel z Českých Budějovic, kde nyní sídlí. Hned po ubytování v místním penzionu jsme zahájili naše setkání mší svatou, kterou sloužil otec biskup společně s otcem Szeligou v zimní kapli kostela sv. Víta. Po mši svaté nám poskytl místní kostelník krátkou, ale velmi zajímavou prohlídku kostela sv. Víta a následoval společný pozdní oběd v nedaleké restauraci. Po obědě si pro nás otec biskup připravil krásnou přednášku, týkající se hříchu, utrpení, jeho významu a pomoci trpícím. Krátce něco z přednášky: Každý z nás je hříšníkem, neměli bychom to však považovat za samozřej mé a neřešitelné. Sama matka Dona Bosca řekla svému synovi: Raději bych Tě viděla mrtvého, nežli hřešit. Téma hříchu je závažné. Charitní pra covníci se denně setkávají s lidmi, které máme tendenci kritizovat, pou čovat, obracet na správnou cestu ba dokonce odsuzovat. Otec Pavel pronesl jednu krásnou větu: Nejprve se bav s Bohem o hříšníkovi, a pak s hříšníkem o Bohu. Co se týká utrpení, otec biskup vysvětlil, že utěšovat trpícího planými řečmi typu To bude dobré., přestože nikdy nemůžeme vědět, jaké má s námi Bůh plány, je hříchem. Měli bychom se naučit trpícímu porozumět, pochopit hloubku jeho utrpení a dát najevo, že si trpícího pro jeho utrpení vážíme. Často od lidí slýcháme slovo proč, proč na nás Bůh sesílá tolik utrpení? Otec Pavel nám vysvětlil, že Bůh skutečně netouží po našem utrpení, ale utrpení velmi přesně odměřuje, aby na nás sesílal jen opravdu nezbytně nutné pro naší proměnu. Sám otec Kubíček říkal: Rakovina je požehnání pro dnešní dobu. Utrpení člověka formuje. To ovšem neznamená, že bychom ho měli vyhledávat, ba naopak, pokud můžeme, snažme se utrpení v maximální míře odstranit. Přednáška byla pro pracovníky Diecézní charity povzbuzením a poskytla mnoho podnětů k zamyšlení. Jelikož má otec Pavel skutečně nabytý program, po přednášce se rozloučil a každý se rozešel jiným směrem. Český Krumlov je skutečně okouzlující

13 13 město plné krásných míst, a tak někdo zašel na zámek, jiný na prohlídku města. Večer se opět všichni sešli na společné večeři, a když se otec Pavel dozvě děl, že zůstáváme v Krumlově přes noc, jakmile splnil Své povinnosti, opět přicestoval do Krumlova a my jsme mohli v jeho milé a skutečně přínosné společnosti setrvat až do pozdních večerních hodin. V dopoledních hodinách druhého dne jsme využili poslední možnosti k pro hlídce města a s Krumlovem se rozloučili společným obědem v místní hospůdce. Cestou domů jsme ještě navštívili nedaleký klášter Zlatá Koruna a zamířili směrem na Litoměřice. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

14 14 OBL AS TNÍ CH ARITA MOST Oblastní charita Most rozvíjí přeshraniční spolupráci Oblastní charita Most i nadále úspěšně rozvíjí přeshraniční spolupráci. Naši němečtí partneři se např. zúčastnili i mostecké říjnové akce Třicet dní pro neziskové organizace, či exkurzí do centra pro rodinu i azylového domu v Oseku a Centra asistenčních služeb v Mostě. Z tříletého projektu s Charitním svazem Drážďany, zahájeného letos v létě s vypovídajícím názvem Společně vážit nové cesty, vzešla již řada profesních, dobrovolnických i institucionálních setkání, která vždy obou stranně znamenají nové zkušenosti, rozšíření obzoru vzájemného poznávání a příhraničního sjednocování. Na německé straně to byly konzultace a exkurze o činnosti Charity s dlouhodobou historií, nejnovější koncepce v péči o seniory se začleněním práce dobrovolníků, ale i společný obdiv k fenoménu času v hodinářském muzeu v Glashütte. Kon cem října jsme měli možnost seznámit se v saském městě Pirna s proble matikou migračního poradenství a integrace těchto osob v zemi našich západních sousedů. V této souvislosti měla česká delegace, složená z pra covníků Charitních zařízení z Mostu a Litvínova, možnost částečně poznat centrum tohoto krásného historického města, kde zaujalo i binacionální gymnázium s internátem, v němž společně studují němečtí a čeští studenti a jejichž maturita je uznávána v obou zemích. Mostecká charita obdržela od zdejších kolegů pozvání k návštěvě tradičního svátku kultury, který se pravidelně koná v květnu, s možností kulturního vystoupení našich klien

15 15 tů. I my jsme vyslovili pozvání ke zhlédnutí našich zařízení i návštěvě zají mavostí v regionu. Pro dobu adventu připravujeme v rámci přeshraničních projektů mj. pre zentaci mezinárodní charitní spolupráce v Mostě a výlet pro děti z níz koprahových komunitních klubů z Mostu a Oseka do města stříbrného Krušnohoří Freibergu. V rámci kontaktů s tamní Lidovou solidaritou se čes ké i německé děti setkají při společné oslavě Mikuláše. Zdroj/autor: Brigita Janovská Blíží se čas vánoc se děti z Nízkoprahového zařízení Oblastní charity Most Sovička vypravily do Litvínova na výstavu netradiční výzdoby vánočních stromečků. Výstava se konala v Galerii Radniční sklípek v půdních prosto rách. Prohlédli jsme si různé techniky zdobení vánočních stromků od tradičních ze slámy, papíru, figurek, jablíček, látkových ozdob až po netradiční. Sou částí výstavy byla i Andělská pošta, kde si děti nakreslily a poslaly dopis Ježíškovi. Výstavka i jízda tramvají byla pro všechny velkým zážitkem a příjemně nás naladila na nadcházející čas adventu. Zdroj/autor: NZDM OCH Sovička

16 16 Oblastní charita Most zahájila nový projekt s Lidovou solidaritou Sasko Oblastní charita Most zahájila koncem září nový projekt s Lidovou solidari tou Okresním svazem Freiberg. Jedná se o dvouletou spolupráci v oblasti sociální, vzdělávací, vzájemného poznávání a práce s dobrovolníky. Místem setkání bylo historické město Augustusburg na německé straně Krušnohoří. Patnáctičlenná delegace vedená ředitelkou Mostecké Charity Mgr. Evou Čenkovičovou byla složena ze zástupců Charitních zařízení z Mostu, Lit vínova, Oseka a Duchcova. Očekávána byla stejně početnou skupinou německých kolegů z Lidové solidarity a Diakonie Freiberg, ale i zástupců Okresního úřadu Střední Krušnohoří a Kulturního regionu Augustusburg. V předsálí tamního hotelu Kunnerstein nás vítaly panely, vypovídající o naší dvouleté spolupráci s nápisy v naší mateřštině. Po dopoledních odborných přednáškách o sociální problematice obou zemí zaměřené zej ména na děti a mládež, následovalo diskusní fórum v němž si obě strany vyměnily zkušenosti o své práci napříč spektrem. V rámci projektu budou dále následovat plánované semináře, setkávání sociálně slabých rodin a akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí našeho příhraniční ho regionu. Po dynamické a konstruktivní profesní části dne, nás němečtí partneři pozvali na prohlídku loveckého zámku kurfiřta Augusta ze 16. století, se stejnojmenným názvem Augustusburg. Že se nám společně líbilo, je patrno ze závěrečné fotografie. Zdroj/autor: Brigita Janovská

17 17 V Sovičce to žije V nízkoprahovém zařízení Oblastní charity v Mostě se stále něco děje. Dětičky ze sociálně znevýhodněného prostředí zažívají denně spoustu nových prožitků. Letní prázdniny sice skončily ale v Sovičce to žije celý rok. Od září probíhá v zařízení spoustu akcí jako např. návštěvy divadla a kina, návštěvy aquaparku v Mostě, návštěvy dětského dopravního hřiště, návštěva města Litvínova a veselá cesta tramvají (kterou některé děti jely poprvé v životě), dále pak návštěva vlakového nádraží v Mostě. Koncem měsíce října postihly většinu dětí v zařízení neštovice nemohly tedy do Sovičky docházet, ale nám se stýskalo, tak jsem se za marody vydali na návštěvu. Nepřišli jsme s prázdnou, obrázky i dárečky od ostat ních nemocné děti moc potěšily. Také na narozeniny jsme nezapomněli, nemocným oslavencům děti pracně vyrobily dárky a osobně doručily až domů do postýlek. V současné době už jsme zase v plném počtu a můžeme se opět společně věnovat, všemu co nás baví a poznávat další nové a nepoznané věci. Čeká nás ještě hodně práce příprava na Mikuláše, na Vánoce a na Tříkrálovou sbírku, na kterou se děti těší každý rok. Tak hurááááá do práce... Zdroj/autor: Štiková Jana, Oblastní charita Most

18 18 Advent v Oblastní charitě Most Oblastní charita Most uskutečnila začátkem prosince v rámci svých přeshraničních kontaktů dvě adventní akce. Dne byla slavnostně zahájena prezentace projektu Společně vážit nové cesty, který je dílem přeshraniční spolupráce s Charitním svazem Drážďany. V sále děkanství římskokatolické církve (ul. U města Chersonu 1552) jsou k vidění nástěnky, plakáty, a i obrazy s biblickou tématikou Jaroslava Vodičky. Na nástěnkách se představují oba projektoví partneři, ale přiblížena je i společná činnost v sociálně-kulturní a vzdělávací oblasti. Projekt je nabídkou seberealizace dobrovolníků, v jehož programu je možno získat praxi, vyplnit duchaplně svůj volný čas či přispět charitnímu dílu. Jeho záměr spočívá i ve vzájem ném poznávání a získávání přízně spolupracujících institucí. Vhodným doplňkem výstavy je ukázka krušnohorské tradice v podobě vyřezávaných figurek tzv. kouřících mužíčků a velmi pěkná stolní adventní dekorace z aranžérské dílny Střední odborné školy Litvínov-Hamr. Druhou adventní akcí byl Mikulášský výlet dětí z Charitní rodinné asistence do stříbrného krušnohorského města Freibergu. Zde se jedná o spolupráci s Freiberskou Lidovou solidaritou. Výletu předcházel nácvik vánočních koled a říkanek, i tvoření drobných dárků. Ráno pátého prosince bylo již

19 19 naplněno velikým těšením se, ale i napětím, co nás všechno čeká a jaké to asi bude! Přejezd Krušných hor nabídl bílou pohádku a zasněžené smrčky dotvořily ladění dne. Cílem naší cesty bylo setkávací centrum pro seniory, které nád herně vánočně vyzdobené ochotně nabídlo prostory těm nejmladším. Setkaly se zde německé a české děti ze sociálně znevýhodněného prostře dí, což přesně odpovídá náplni tohoto projektu. Pak již následoval pod tak tovkou ředitelky Lidové solidarity Freigerg Evy Beckmann den plný překvapení, dárků a nechyběla ani krušnohorská tradice v nejrůznějších podobách. Např. jsme se dověděli co znamenají z pohledu lidových zvyků různá jídla, z nichž některá jsme i ochutnali. Navštívili jsme tamní vánoční trh, zpívali a přednášeli přátelům i Mikuláši, který v zemi našich západních sousedů chodí bez čerta, a když viděl a sly šel hodné děti obou národností, odhodil i metlu a soustředil se na rozdá vání z pytle! Ve Freibergu jsme prožili krásný den přičemž těmi nejhodnotnějšími dárky byly vzájemná úcta a uznání, vstřícnost, laskavost a pěkné přátelství. V případě obou projektových setkání jsme si vyměnili i tradici, pletenou vánočku a vánoční štolu. K vánočnímu a novoročnímu přání pak připojili pozvání na benefiční slavnost 10 let Oblastní charity Most, která se usku teční v březnu 2010 v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v Městském divadle v Mostě. Zdroj/autor: Brigita Janovská

20 20 OBL AS TNÍ CH ARITA SOBOTK A Babka Ťapka v Libošovicích Ve čtvrtek 13. srpna 2009 se v 10 hodin dopoledne sešli obyvatelé Domova pokojného stáří v Libošovicích společně s několika zájemci z řad veřejnosti se zajímavou starší dámou. Přijela vlakem s malým kufříkem. Přivezla si v něm několik exemplářů knížky, kterou napsala po absolvování tříměsíční ho pobytu u protinožců. BABKA ŤAPKA na kraji světa aneb NOVÝ ZÉ LAND očima české babičky je název půvabného vyprávění o nevšedním dobrodružství odvážné paní, která si splnila svůj sen. Velmi otevřeně a poutavě vyprávěla klientům, zaměstnancům i několika dalším poslucha čům nejen o okolnostech, které jí umožnily navštívit tak vzdálenou zemi. Přečetla rovněž ukázku z knihy a odpovídala na zvídavé otázky přítom ných. Sedmdesátiosmiletá paní Johana Anna Nyklová vydala výše zmíněnou kni hu vlastním nákladem. Zdarma objíždí naši republiku, beseduje s poslucha či různého věku, rozdává radost a dobrou, optimistickou náladu. Každé ráno cvičí, studuje Univerzitu třetího věku, říká si BABKA ŤAPKA, je plná energie, kterou hrstmi rozdává. Setkání s paní Nyklovou je zážitek. Jsme rádi, že jsme se s touto vzácnou, milou ženou potkali také v Libošovicích, v Domově pokojného stáří. Více informací je na nebo na Zdroj/autor: Alena Pospíšilová

21 21 Putování za Třemi králi II. V sobotu jsme navázali na loňské Putování za Třemi králi, které slouží každoročně jako poděkování a odměna všem Tříkrálovým koledníků z řad dětí a mládeže. Putování bylo tentokrát obo hacené o mši pro rodiny s dětmi v kapli našeho Domova pokojného stáří v Libošovicích. Po ní byly rozlosovány dětské skupiny. Dále následovalo krátké putování z Libošovic do Rytí řovy Lhoty, kde čekalo týmy v místním údolíčku, zvaném Zahájí, opravdové zápolení. Projížďka na koni, střelba z luku a kuše, hledání květin, hvězdářské minimum, slaňování z převisu, vodní hrátky a rybolov. I přes různorodost plnění úkolů provázela všechna stanoviště společná legenda o Třech králích. Potom už zbývalo jen vyplnění Libošovického myslíku (náročného kvízu) a hurá do cíle. Zpátky v DPS Libošovice čekalo na koledníky vyhlášení výsledků a předání cen. Poděkovat za Tříkrálovou sbírku a předat ceny nám přišli místní Tři králové. Ceny pro soutěžící vyráběli sami klienti naše ho Domova a dobrovolníci. Všichni přítomní mohli vidět elektrické polo hovací lůžko, které bylo příkladem toho, co bylo z výtěžku letošní sbírky pořízeno. Poděkování za organizační zajištění patří všem dobrovolníkům z OCH Sobotka a z Farní charity Mladá Boleslav. Díky dvornímu fotografovi FCH Mladá Boleslav, byly zachyceny veškeré klí čové momenty dětského zápolení. Zdroj/autor: Najmanová Renáta, OCH Sobotka

22 22 OBL AS TNÍ CH ARITA ÚSTÍ N AD L ABEM Mongolské odpoledne Akce Mongolské odpoledne proběhla dne v Centru pro rodinu ARCHA za přítomnosti: Romana Střižence lektora besedy (zaměstnanec Diecézní chari ty Litoměřice) Evžena Diviše lektora besedy (zaměstnanec charity ČR) pracovnic CPR Archa (zaměstnankyně OCHÚL) účastníci mongolské národnosti celkem 5 žen a 2 děti Dále se zúčastnili rodiče s dětmi navštěvující CPR Archa. Věková hranice dětí byla různá od 1 roku do 10 let. Celkem se zúčastnilo asi 20 lidí, kteří si celou akci moc pochvalovali. Zvlášť obohacující bylo setkání s Mongoly a jejich dětmi. Děti neměly problém zapojit se mezi naše děti a myslím, že si akci moc užily. Rodiče si rádi poslechli zajímavosti přímo od Mongolů, jak to chodí u nich v rodinách, kdo se o co stará atd. Lektoři měli připravené povídání o Mongolsku spolu s promítáním obrázků. Beseda byla přerušována diskuzí a otázkami, dále vstupovali do debaty samotní Mongolové, kteří vyprávěli o životě u nich.

23 23 Pro děti byly připraveny soutěže v herně, výroba papírových jurt, skákání přes švihadlo, střílení z luku na terč, věštění z ovčích kůstek. Naučili jsme děti skákat gumu, lezli jsme po horolezecké stěně a s dětmi si prostě hráli. Mongolové uvařili jejich tradiční pokrmy. Tradiční mongolský čaj však u lidí spíše neuspěl. Je slaný a jeho neobvyklá chuť nás moc neoslovila. Celá akce měla u lidí úspěch, bylo jim líto, že už musí odcházet a myslím, že by ještě další hodinku povídání a prohlížení fotek snesli. Zdroj/autor: Iva Jiránková, vedoucí centra pro rodinu ARCHA Koordinátor projektu rozvojového vzdělávání Projekt Setkání tří světů Projekt byl podpořen v dotačním programu zdravé město v roce Smyslem projektu je integrace různých věkových skupin a jejich setkávání při společné činnosti. K realizaci projektu byly přizvány maminky a děti z MC Ovečka a senioři z domova důchodců v Krásném Březně. V rámci projektu se usku tečnila dvě setkání zúčastně ných skupin. Jedna z akcí proběhla od 14 hodin v Centru pro rodinu Archa, kde žáci Základní školy spe ciální, maminky s dětmi a důchodci malovali trička, ve kterých se později při druhém setkání zúčastnili výletu na Děčínský Sněžník a do Tisé. Z obou akcí byly pořízeny fotografie, které budou vystaveny v prosinci a lednu v Centru pro rodinu Archa. Za ZŠS a MŠ, Pod Parkem 2788 v Ústí nad Labem Mgr. Martina Vacová realizátor projektu. Zdroj/autor: Martina Vacová realizátor projektu

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 1 OBSAH Duchovní slovo 3 Informace Diecézní charity 4 Ekonomické informace 5 Co se děje v charitách 6 Diececézní charita Litoměřice 6 Farní charita Česká

Více

ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11

ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2008 ZPRÁVY CHARIT Y 2 O B S A H Duchovní slovo str.

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 2/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 2/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 2/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pracovní setkání v polské Legnici...4 Nový prezident ACH Praha...4 Organizační změny...4 Nepodpoří

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu

a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu 12010 / k milujícímu Otci. Je jen jedná podmínka člověk musí chtít... Je to osobní rozhodnutí. Bůh nabízí svou milost, nic nevnucuje. Ježíš se ptal nemocného: Co chceš, abych ti učinil?, i když věděl co

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři,

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři, Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Prosinec 2011 6/ ročník

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 3/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M.

O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2008 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Setkání národů (10) (14) Írán postihlo. zemětřesení. Cesta (8) po Jižní Americe.

Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Setkání národů (10) (14) Írán postihlo. zemětřesení. Cesta (8) po Jižní Americe. Sdružení Česká katolická charita CENA 10 Kč Setkání národů (10) (14) Írán postihlo zemětřesení (3) Téma: Cesta (8) po Jižní Americe Adopce na dálku Kalendář Přišel nepoznán Byla Stříbrná neděle; farář

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2010 Úvod Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charity Most v roce 2010. Oblastní charita Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

AKTUALITY. Bůh nás povolal jménem a příjmením. duben 2014 ročník 4 XXIV.

AKTUALITY. Bůh nás povolal jménem a příjmením. duben 2014 ročník 4 XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY duben 2014 ročník 4 XXIV. Bůh nás povolal jménem a příjmením Drazí bratři a sestry v Kristu, Když se dívám do této

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013

1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013 LISTY 1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013 Novoroční přání Tříkrálová sbírka... 1 Zápisy do I. ročníku ZŠ... 1 Krátce z radnice...

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více