3. Charakteristika činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Charakteristika činnosti"

Transkript

1

2 1. Úvod Bobelovka Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Jindřichův Hradec je jedno ze zařízení, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Bobelovka - CPASS je zřízena jako samostatná příspěvková organizace za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. 2. Základní údaje organizace Název: Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Sídlo: Otín - Bobelovka 90, Jindřichův Hradec IČO: DIČ: CZ Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: Ing. Jiří Blížil Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka číslo 383 Webové stránky: 3. Charakteristika činnosti Organizace sídlí v Jindřichově Hradci a je zřízena Jihočeským krajem jako samostatná příspěvková organizace, která poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu potřebné služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované služby osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením od pěti let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 4. Sociální péče Základní činnosti Sociální služby v pobytových zařízeních zahrnují poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto činnosti zajišťovali zaměstnanci přímé péče, tj. pracovnice v sociálních službách, všeobecné sestry a fyzioterapeutky. 2

3 Volnočasové aktivity Všem našim klientům jsme poskytli mnoho možností a prostoru pro rozvoj znalostí, dovedností a návyků, tedy pro rozvoj jejich osobnosti a co možná nejmenší míru závislosti. Při vhodné volbě pracovních činností a vytváření podmínek, odpovídajícím jejich specifickým potřebám, lze většinu klientů úspěšně zapojovat a v rámci jejich schopností jim umožnit vykonávat užitečnou činnost, při které se nejvíce přibližují běžnému životu v rodině, a dává možnost kvalitního prožití života. Naše služby jsou zaměřeny na aktivizační činnosti a oblast výchovy a vzdělávání. Součástí plánů činnosti byla možnost vyplnit volný čas v zájmových kroužcích (keramický, hudební, výtvarný a textilní, taneční a canisterapie), které jsou využívány od pondělí do čtvrtka. Klienti se v průběhu roku účastnili mnoha výletů (půldenních i celodenních) spojených s návštěvami bazénu v Jindřichově Hradci i Třeboni, divadel, knihovny, kina, výstav a nejrůznější oslavy se staly již běžnou záležitostí, stejně jako rodinné dny spojené s mnoha atraktivními akcemi. Edukační proces jako celek, zakomponovaný do koncepce zařízení, probíhal v celém zařízení dle stanovených plánů činnosti. Každé oddělení má svoji činnost podchycenou a propracovanou v týdenních plánech. Ty se vypracovávaly v návaznosti na individuální plány jednotlivých klientů. Při pracovních terapiích si v dílnách, kde probíhají denně aktivizační činnosti, pracují uživatelé našich služeb ve výtvarném a textilním ateliéru, dřevařské a keramické dílna. V tanečním kroužku se nacvičovaly programy, se kterými pak vystupovali v průběhu roku na mnoha společenských akcích. Mezi další akce můžeme zařadit účast na Matějské a Václavské pouti v Praze, účast na Koncertu Chceme žít s vámi, někteří klienti nás reprezentovali na sportovních hrách v Českých Budějovicích, navštívili jsme divadelní představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. V době letních prázdnin se uskutečnilo několik krátkodobých pobytů na naší chatě v Malém Ratmírově. Důležitou součástí života klientů v pobytových zařízeních je oblast volnočasových aktivit, které jsou nabízeny i odpoledne v terapeutických dílnách. Sociální práce a poradenství Odbornou sociální práci zajišťovala v zařízení sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací. Tato pracovnice vykonává jednak vlastní sociální práci, vedení sociální dokumentace, sociální poradenství klientům, zájemcům o služby a jejich zástupcům a dále pak vedení agendy úhrad za pobyt a vratek apod. Nedílnou součástí práce sociální pracovnice je také podíl na práci se standardy kvality sociálních služeb v našem zařízení. Odborné praxe a dobrovolníci Organizace poskytovala v roce 2012 zázemí pro provádění studentské praxe pro několik pedagogických, zdravotnických a sociálních oborů středních, vyšších a vysokých škol. Kromě toho navštívilo organizaci i několik návštěv a studentů v rámci krátkodobých exkurzí. Spolupracovali jsme také s několika dobrovolníky, kteří pomáhali v jednotlivých bytech při aktivizačních činnostech s klienty. 3

4 Personální zabezpečení služeb V organizaci pracovalo v roce 2012 celkem 43 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na plný úvazek. Na základě dohody o provedení práce pracovali v našem zařízení dva zaměstnanci. Během roku 2012 se obměnilo devět zaměstnanců. Na mateřské a rodičovské dovolené je pět zaměstnankyň. Průměrný plat za celou organizaci činil ,- Kč měsíčně. Počet zaměstnanců a jejich pracovní zařazení k : Pracovní zařazení Počet pracovních míst ředitel (neobsazeno) 1 vedoucí úseku DOZP 1 vychovatelka pověřená zastup. ředitele a vedením TS a DS 1 sociální pracovnice 1 vedoucí ekonomického a hospodářského úseku 1 mzdová účetní personalistka 1 pracovnice skladového hospodářství 1 kuchařka 3 pomocná kuchařka 1 uklízečka 1 technik 1 všeobecná sestra 2 fyzioterapeutka 1 vychovatelka 4 pracovnice sociální péče 20 Celkem 40 Vzdělávání zaměstnanců I v roce 2012 jsme kladli velký důraz na další vzdělávání zaměstnanců všech profesí Bobelovky. Kromě řady absolvovaných seminářů pro provozní zaměstnance v oblastech účetnictví, personalistiky, pracovně právních a bezpečnostních předpisů, apod., jsme zajistili zaměstnancům v přímé péči, s ohledem na skutečnosti vyplývající ze zákona č. 108/2006, 116 odst. 9, (týkající se povinnosti zabezpečit svému zaměstnanci na pozici pracovníka v sociálních službách vzdělávání v délce nejméně 24 hod. v kalendářním roce) a 111, odst. 1, vzdělávací akce zaměřené na přímou práci s uživateli sociálních služeb. Jednalo se o tato témata: Ergoterapie u lidí s postižením, Kurz individuálního plánování, Psychologické dovednosti v sociálních službách, Jak zvládat stres, Jak pomáhat a nevyhořet, Zvláštnosti komunikace s vybranými skupinami lidí, účast na konferenci Budoucnost. Vybrané 4

5 pracovnice se zúčastnily stáží v zařízeních sociální služeb v Jihočeském kraji. Vedoucí DOZP absolvovala akreditovaný kurz Řízení transformace v pobytových sociálních službách v délce 72 hodin. Všichni zaměstnanci splnili předepsaný počet hodin vzdělávání. Kapacita poskytovaných služeb Organizace poskytovala v roce 2012 tři druhy sociálních služeb: - denní stacionář (ambulantní služba) - týdenní stacionář (pobytová služba) - domov pro osoby se zdravotním postižením (pobytová služba) Plnění kapacity v roce 2012: Druh služby Kapacita Obložnost Plnění denní stacionář % týdenní stacionář 1-3/ % týdenní stacionář 4-12/ % domov pro osoby se ZP % 5. Zdravotní péče Organizace zajišťuje zdravotní péči v souladu s 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Ošetřovatelskou péči poskytovaly v roce 2012 na Bobelovce dvě všeobecné sestry, které pracovaly převážně v dvousměnném režimu. Lékařskou péči jsme zajišťovali uživatelům formou doprovodu a asistence u běžných praktických i odborných lékařů v Jindřichově Hradci nebo v některých případech u specialistů v Českých Budějovicích a v Praze. Základní rehabilitační péči zajišťovala na Bobelovce fyzioterapeutka na základě dlouhodobého rehabilitačního plánu, který byl průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb konkrétních uživatelů. Ošetřovatelské výkony indikované praktickými lékaři jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v odbornosti kapitoly 913 všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Organizace má uzavřenu s příslušnými zdravotními pojišťovnami zvláštní smlouvu, na základě které je hrazena indikovaná ošetřovatelská péče. V roce 2012 měla organizace smlouvu uzavřenu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR. Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou zdravotní péči činily v roce 2012 celkem ,83 Kč, což jsou tržby pouze od ZPMV. Tržby od VZP byly nulové v důsledku neuznaných výkonů VZP z revizní činnosti. 5

6 6. Hospodaření organizace Majetek organizace a zdroje jeho krytí Organizace hospodaří na základě Zřizovací listiny se svěřeným majetkem Jihočeského kraje. Celková aktiva organizace (stálá + oběžná) i celková pasiva (vlastní kapitál + cizí zdroje) se v roce 2012 snížila o ,32 Kč na ,95 Kč. Stav krátkodobých pohledávek k činil ,18 Kč a dlouhodobých činil 0,00 Kč, organizace k tomuto datu zároveň evidovala krátkodobé závazky ve výši ,35 Kč, tato částka zahrnuje i závazky související s platy zaměstnanců za prosinec 2012 a finanční prostředky klientů uložené na účtu organizace. Všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti. Rozbor hospodaření Organizace hospodaří podle plánů (finančního, odpisového a investic), které schvaluje na každé účetní období Rada Jihočeského kraje. Plnění finančního plánu Náklady Výnosy Hospodářský výsledek po zdanění ,63 Kč ,32 Kč ,31 Kč Náklady Skutečně dosažené náklady organizace činily ,63 Kč a skutečně dosažené výnosy organizace před zapojením fondu odměn a odpisem nekrytého IF ve výši ,51 Kč představovaly částku ,42 Kč. Na dorovnání platů byl použit fond odměn ve výši ,80 Kč. Požadavek neinvestiční dotace MPSV na sociální služby na rok 2012 byl ve výši ,00 Kč. Skutečně obdržená dotace, na základě rozhodnutí MPSV, představovala částku ,00 Kč, tj. 31,81 % požadavku. Dále organizace obdržela neinvestiční příspěvek od zřizovatele k dofinancování provozních nákladů a odpisů v celkové výši ,- Kč. Ve finančním plánu sestaveném na rok 2012 byly náklady i výnosy vyrovnané v částce ,00 Kč. Dosažené náklady činily ,63 Kč a výnosy ,32,00 Kč, což představuje 94 % plánu. Úspora nákladů byla dosažena u oprav a udržování (57 % plánu), u jiných ostatních nákladů (34 % plánu) a u ostatních nákladů (3 % plánu). Plnění odpisového plánu Plnění odpisového plánu proběhlo na 100 % plánu. Výnosy V oblasti výnosů byly překročeny položky tržby z prodeje vlastních výrobků (198% plánu), důvodem zvýšení jiných ostatních výnosů je odpis nekrytého investičního fondu ve výši ,51 Kč. 6

7 Plnění plánu pořízení investic Plán pořízení investic byl pro rok 2012 sestaven ve výši 300 tis. Kč (rezerva na havárie), čerpán nebyl. Inventarizace majetku a závazků K byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků organizace. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, neupotřebitelný, přebytečný či nevyužitelný majetek, poškozené nebo znehodnocené zásoby, závazky nebo pohledávky k odepsání. Celková zpráva o provedené inventarizaci včetně všech příloh je uložena v organizaci. Dotace na investice Dotace na investice organizace v roce 2012 neobdržela. Rezervní fond V roce 2012 bylo z rezervního fondu čerpáno ,- Kč, šlo o použití účelového daru. Fond odměn V roce 2012 byly čerpány prostředky z fondu odměn ve výši ,80 Kč. Doplňková činnost Doplňkovou činnost organizace v roce 2012 neprovozovala. Fondy organizace Změna stavu fondů organizace v průběhu roku 2012: Druh fondu Stav k v Kč Stav k v Kč Změna stavu (+ ) v Kč Fond odměn ,80 0, ,80 FKSP , , ,52 Rezervní fond , , ,00 Investiční fond , , ,75 Celkem , , ,47 Dary V roce 2012 přijala organizace finanční dary ve výši ,00 Kč a drobné naturální dary ve výši 2 500,00 Kč. 7. Kontroly v organizaci Vnitřní kontrola K provádění vnitřní kontroly má organizace zpracovaný Vnitřní kontrolní řád, vedoucí zaměstnanci jsou povinni organizovat a provádět vnitřní kontrolu a řešit případná zjištění tak, aby bylo předcházeno opakování nedostatků. Řídící kontroly probíhaly v souladu s ročním plánem kontrol, nedostatky zjišťované při těchto kontrolách byly odstraňovány ihned, případně byla přijímána opatření k tomu, 7

8 aby se nedostatky neopakovaly. Celkem bylo provedeno 23 kontrol a kromě plánovaných řídících kontrol byly prováděny i kontroly na základě aktuálně vyhodnocených rizik. Finanční řídící kontrola byla zajišťovaná odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení příspěvkové organizace při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a při následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. Vnější kontrola V roce 2012 proběhly v organizaci tyto vnější kontroly: dvě kontroly Krajské hygienické stanice České Budějovice, obě dvě skončily výrokem: Nebylo zjištěno porušení zásad provozní a osobní hygieny. audit způsobu účtování a použití poskytnuté dotace za rok 2012, výrok auditora zněl: Bez výhrad. kontrola VZP týkající se správnosti a oprávněnosti vykázané a vyúčtované zdravotní péče za období 01/ /2012. Proti revizní zprávě, ve které bylo v drtivé většině označeno vykazování zdravotní péče jako neoprávněné, byly podány neúspěšně námitky. 8. Zjišťování spokojenosti s poskytovanými službami a stížnosti Spokojenost se službami V souvislosti se zjišťováním kvality poskytovaných služeb bylo v září 2012 zasláno zástupcům uživatelů denního a týdenního stacionáře a zástupcům domova pro osoby se zdravotním postižením, kteří udržují pravidelný kontakt se svými příbuznými/zastupovanými, celkem 31 dotazníků. Dotazníky byly vyplňovány anonymně. Z celkového počtu 31 dotazníků se jich vrátilo zpět 15. Na vyplňování dotazníků se podílelo i osm uživatelů. Otázky byly zaměřeny na zjišťování kvality stravování, prostředí, vybavení zařízení, dostatečné předávání informací, spokojenost s nabídkou aktivizačních činností, na plánování průběhu sociální služby, kvalitu personálu a dodržování práv uživatelů. Vyhodnocením bylo zjištěno, že zástupci uživatelů služeb, i samotní uživatelé, jsou s poskytovanými sociálními službami našeho zařízení spokojeni. Dále bylo v rámci zjišťování kvality poskytování sociálních služeb v průběhu roku 2012 rozdáno celkem 10 dotazníků studentům, kteří v našem zařízení vykonávali praxi. Dotazníky byly vyplňovány anonymně. Otázkami byly zjišťovány názory na kvalitu prostředí, dodržování práv uživatelů, dostatečnost nabídky aktivizačních činností a na přístup zaměstnanců k uživatelům. Vyhodnocením dotazníků nebyly shledány žádné nedostatky, které by měly negativní vliv na život uživatelů, a jež by byly v rozporu se standardy kvality sociálních služeb. Dotazovaným se v zařízení líbilo, byli spokojeni s kvalitou prostředí, s nabídkou aktivizačních činností. Velice kladně hodnotili přístup personálu k uživatelům. Nikdo neuvedl, že by byla práva uživatelů porušována. Stížnosti Organizace dbá na evidování a řešení všech stížností a podnětů podaných nejen na kvalitu služeb. 8

9 V roce 2012 byla podána jedna stížnost. Jednalo se o stížnost matky klienta TS, která si stěžovala na podání páteční studené večeře svému synovi s prošlou trvanlivostí (o dva dny). Šlo o neoprávněnou stížnost, protože nešlo o termínované datum spotřeby, ale o dobu minimální trvanlivosti. Následně byla ekonomkou provedena kontrola skladu potravin. Nebyly nalezeny žádné potraviny s prošlou dobou trvanlivosti. 9. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012 a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0/0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nejsou d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nejsou e) Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou 10. Závěr Výhled do roku 2013 Cíle organizace stanovené pro rok 2012 byly splněny. V roce 2013 je hlavním cílem zajistit bezproblémový chod zařízení. I nadále budeme pokračovat v aplikování standardů kvality sociálních služeb do praxe, a tím dále zvyšovat kvalitu péče o klienty a zajistit jejich maximální spokojenost. I pro další období máme stanoveny stejné cíle jako v předchozích letech, tzn. být součástí fungující sociální sítě zařízení poskytujících služby lidem s mentálním postižením a svou kapacitou i nabídkou služeb pokrýt poptávku v našem regionu. Vytvářet a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí s angažovaným týmem zaměstnanců, a tak vytvořit uživatelům bezkonfliktní a podnětné prostředí rodinného charakteru k naplnění důstojného života, napomáhat uživatelům při naplňování jejich práv a pomoci jim při zapojování do života společnosti mimo organizaci. Zajistit jim všestranný a obsahově vyvážený program, který vychází z jejich individuálních plánů a pomoci jim rozvíjet jejich individuální schopnosti, 9

10 vědomosti a dovednosti, podpořit jejich samostatnost a vlastní aktivitu v jejich volném čase. Chceme i nadále poskytovat sociální poradenství jak uživatelům, tak zájemcům o služby a jejich zástupcům v oblastech souvisejících s činností organizace, zajistit uživatelům v pobytových službách kvalifikovanou ošetřovatelskou péči a přiměřenou rehabilitaci. Poděkování Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v minulém roce a přeji sobě i všem spolupracovníkům, abychom se s úkoly, stojícími před námi v roce 2013, vypořádali co nejlépe a ještě zvýšili kvalitu práce, kterou pro naše klienty odvádíme. Dále děkuji jménem mnou řízené organizace našemu zřizovateli a jeho zaměstnancům za vstřícnou a bezproblémovou spolupráci a všem externím spolupracovníkům, kteří se podílejí na tom, aby naši klienti byli co nejspokojenější. V Jindřichově Hradci Ing. Jiří Blížil, pověřený vedením Příloha: Plnění finančního plánu za rok

11 Příloha č. 1: Plnění finančního plánu za rok 2012 v tis. Kč řádek Ukazatel Plán na rok Plnění k % plnění 1 N Á K L A D Y , ,26 94% 2 Spotřeba materiálu 600,00 366,92 61% 3 Spotřeba potravin 1 085, ,43 99% 4 Spotřeba energie 970,00 900,92 93% 5 Opravy a udržování 400,00 228,90 57% 6 Cestovné 20,00 19,70 99% 7 Ostatní služby 780,00 466,41 60% 8 Mzdové náklady 9 679, ,50 99% 9 v tom: platy zaměstnanců 9 556, ,85 100% 10 OON 120,00 59,65 50% 11 Sociální a zdravotní pojištění 3 250, ,23 99% 12 Zákonné sociální náklady 96,00 95,48 99% 13 Daně a poplatky 0,00 68,03 0% 14 Jiné ostatní náklady 117,00 39,94 34% 15 Odpisy dlouhodobého majetku 963,00 963,27 100% 16 Daň z příjmů 0,00 0,00 0% 17 Ostatní náklady 220,00 5,53 3% 18 V Ý N O S Y , ,20 94% 19 Tržby za vlastní výrobky 30,00 59,39 198% 20 Tržby z prodeje služeb 6 900, ,03 98% 20a Dotace ze SR od MPSV 3 739, ,00 100% 21 Úroky 0,00 0,00 0% 22 Jiné ostatní výnosy 8,00 6,98 87% 23 Tržby z dlouhodobého majetku 2 000,00 907,03 45% 24 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0% 25 Ostatní výnosy - použití fondů 0,00 0,00 0% 26 Příspěvek na provoz od KÚ 0,00 51,77 0% 26a Granty a dotace z KÚ + PAP 5 500, ,00 100% 27 Hospodářský výsledek po zdanění 0,00-42,06 0% 28 Doplňkové údaje: 29 Dotace na investice 0,00 0,00 0% 30 Použití investičního fondu 300,00 0,00 0% 31 Použití rezervního fondu 0,00 35,00 0% 32 Použití fondu odměn 17,00 17,00 100% 33 Prům.přep.ev. počet zaměstnanců 43,20 43,70 101% 34 Průměrný měsíční plat v Kč , ,19 99% 11

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Výroční zpráva. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Výroční zpráva. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Výroční zpráva 201 201320132013 201320132013 2013 2013 20132013 20132013 2013 2013 201320132013 201320132013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem základní

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL

PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 14. 3. 2008 Úvod Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec, příspěvková organizace se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb. Výroční zpráva

Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb. Výroční zpráva Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Výroční zpráva 2008 zřizovatel organizace Bobelovka centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb je příspěvková organizace zřízená Jihočeským

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne 19. 3. 2008 Ing. Tamara Šeligová ředitelka

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Organizační řád. 1 Základní ustanovení

Organizační řád. 1 Základní ustanovení O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Organizační řád Úvodní ujednání Organizační

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více