LABORATOŘ IMUNOTERAPIE vedoucí: Dr. Luca Vannucci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATOŘ IMUNOTERAPIE vedoucí: Dr. Luca Vannucci"

Transkript

1 LABORATOŘ IMUNOTERAPIE vedoucí: Dr. Luca Vannucci Odborné pracoviště Imunologie a gnotobiologie Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky Dr. Luca Vannucci, chirurg onkolog a imunolog je vedoucím Laboratoře imunoterapie při Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky (MÚ AV ČR). MÚ AV ČR v Krči, Praha 4 MÚ AV ČR se nachází na Praze 4 ve velkém výzkumném areálu, který je sídlem různých ústavů Akademie věd. Mikrobiologický ústav je jedním z největších institutů a letos slaví 50 let od svého založení. Odborné pracoviště Imunologie a gnotobiologie, jehož součástí je Laboratoř imunoterapie, je známé na mezinárodní úrovni. Laboratoř imunoterapie (kultivace buněk) Laboratoř imunoterapie vznikla transformací Laboratoře přirozené buněčné imunity (vedené od r Dr. Vannucci) v novou strukturu příměji zapojenou do studia nádorové imunobiologie a uplatnění imunologie při léčbě tohoto a dalších onemocnění. Probíhající studie zahrnují výzkum nových možností diagnostiky a léčby nádoru tlustého střeva a konečníku; mechanismy zánětu, které mohou usnadnit nebo pozměnit růst nádorů; použití nanotechnologií (nanočástic) pro dopravu chemoterapeutik nebo imunoterapeutik přímo do nádorových buněk tak, aby se zvýšila jejich účinnost a snížila toxicita. Publikování výsledků těchto studií v mezinárodních časopisech v posledních letech vedlo k poznání a ocenění naší práce na úrovni velkých mezinárodních výzkumných institucí, se kterými jsme navázali vzájemnou spolupráci. Dr. Vannucci byl pozván přednášet o prováděných studiích do různých institucí v ČR (např. Brno, Hradec Králové) i v zahraničí : do amerických National Cancer Institute a National Institute of Health, do německého Ústavu pro výzkum rakoviny v Heidelbergu, do Ústavu Humanitas v Miláně, na Univerzitu v Bilbao. Od roku 2012 je revizorem vědecké rady francouzského Národního institutu pro výzkum rakoviny (Institut National du Cancer). Za vykonanou vědeckou práci získal různá ocenění.

2 Tým pracovníků Laboratoře tvoří: Dr. Luca Vannucci, PhD, vedoucí laboratoře; Jiří Křížan, PhD, vědecký pracovník; Fabián Čaja, doktorand; Dmitry Stakheev, doktorand; Lenka Rajsiglová, studentka posledního ročníku VŠ; Lucie Ducháčková, technický pracovník. Dále pak Dr. Petr Šíma, vědecký pracovník a Eva Truxová, technický pracovník, oba půjdou do důchodu na konci roku Provoz Laboratoře je financován z výzkumných grantů od národních a mezinárodních agentur, z dotací a darovacích smluv. Výdaje v roce 2012 činily více než 2,5 milionu korun, příspěvky z veřejných zdrojů (granty a smlouvy) cca 1,5 milionu korun. Rozpočet byl vyrovnaný díky cenným sponzorským příspěvkům, převážně z řad členských firem Italsko-české obchodní komory. V roce 2013 se předpokládají výdaje ve výši cca 3 miliony korun; příspěvěk z veřejných zdrojů činí cca 1,2 milionu korun (nižší oproti předchozímu roku kvůli ukončení některých grantů a smluv, které vypršely v roce 2012), s potřebou pokrýt financování specifických studií prostřednictvím dotací a darovacích smluv s firmami. V roce 2013 vyprší další grant a smlouva, jsou možné obtíže při zajištění dalšího chodu Laboratoře, také vzhledem k novým vládním škrtům, které zakazují žádost o případnou dočasnou podporu ze strany Ústavu. ŽIVOTOPIS Dr. Luca Vannucci Narodil se v roce 1956, po studiu lékařství a chirurgie (Pisa, 1981) se věnoval léčbě rakoviny jako chirurg (specializace v Pise v r. 1987), onkolog (specializace v Miláně v r a imunolog (doktorát na Univerzitě Karlově v Praze v r. 2008). V letech 1986 a 1987 pracoval a studoval na Univerzitě v Chicagu, kde absolvoval s vyznamenáním kurz experimentální karcinogeneze pod vedením prof. Charlese Hugginse, nositele Nobelovy ceny za lékařství v roce V roce 1994 zveřejnil svůj experimentální model výzkumu nádoru tlustého střeva (zrevidovaný v nové publikaci v roce 2004). Do roku 1999 pracoval jako chirurg onkolog a profesor na Universitě v Pise, věnoval se studiu a léčbě nádorů také použitím mikrovlnné hypertermie. Za to získal ocenění Farini (Premio Farini) na Univerzitě v Padově v roce 1991 a ocenění od Societa Italiana Microonde (Italian Society of Microwaves) v roce V letech byl hostujícím profesorem na Odborném pracovišti Imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. V letech přednášel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V letech byl vedoucím výzkumným pracovníkem v Laboratoři přirozené imunity, v letech byl ředitelem Laboratoře (první italský ředitel laboratoře biomedicíny v ČR). Od roku 2012 je ředitelem Laboratoře imunoterapie Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. V roce 2008 získal nové ocenění od Societa Italiana Microonde (Italian Society of Microwaves) za výzkum v léčbě melanomu a v témže roce cenu Světového kongresu o úspěších v onkologii v Řecku. V roce 2010 byl zvolen členem výboru České imunologické společnosti (první cizinec v historii Společnosti) a znovu zvolen v roce V roce 2010 obdržel Zlatý odznak Italsko-české obchodní a průmyslové komory jako uznání za výzkumnou činnost v České republice a podporu

3 vztahů s Itálií. V roce 2001 získal cenu Sympozia Pezcoller (Trento, Itálie) a byl mezinárodním výborem vybrán jako odborný poradce francouzského Institutu pro výzkum rakoviny (Institut National du Cancer). Od roku 2012 je revizorem vědecké rady tohoto Institutu. Od roku 2010 jsou jeho biografie publikovány v Who s Who in the World a od roku 2011 také v Who s Who in Science and Technique, je vybrán pro ročník 2012 ve Who s Who in Medicine. V roce 2011 a 2012 získal financování výzkumu od Nadace Anna Villa e Felice Rusconi a podporu od různých italských podnikatelů v České republice. Je autorem 50 publikací v národních a mezinárodních časopisech s více než 400 citacemi v mezinárodní vědecké literatuře. Mnoho let se účastní mezinárodních a národních kongresů jako přednášející a moderátor. Již od začátku svého působení ve vedení Laboratoře navázal kontakty s nejvýznamnějšími mezinárodními vědci a laboratořemi imunologie a onkologie, hostil některé z významných italských a zahraničních vědců [např. Prof. A. Mantovani, Prof. V. Bronte, Prof.ssa A. Albini (Itálie), Prof. Trinchieri (USA), Prof. R. Apte (Izrael), Prof. P. Srivastava (USA)]. V roce 2010 zorganizoval v Praze první imunologický workshop pro mladé vědce na téma Přirozená imunita a rakovina, v roce 2012 zorganizoval v Praze ve spolupráci s Českou imunologickou společností a Italskou imunologickou společností Mezinárodní imunologické sympozium ke Dni imunologie (Day of immunology 2012). Je odborným referentem pro mnohé mezinárodní a národní vědecké časopisy a výzkumné agentury/ústavy (ČR, SR, Francie, Izrael, USA, Nový zéland, Itálie). Je členem redakční rady 5 mezinárodních vědeckých časopisů. Kontakt: Mikrobiologický ústav, AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč Tel Mobil:

4 Le parti contraenti: ATTO DI DONAZIONE versione informativa in lingua italiana* Donatore Nome (persona fisica o nome dell istituto/ditta registrata) Indirizzo... Codice Fiscale. *social security number, cod. Fiscale, IČ, Rappresentato da **... ** se stesso o proprietario/direttore della ditta/istituto Beneficario: Istituto di Microbiologia dell ASCR, v. v. i. Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ IČ: Rappresentato da: RNDr. Martin Bilej, DrSc., Director Concludono questo contratto secondo l art. 628 del Codice Civile. I. Il beneficiario è un Ente di ricerca pubblico, costituito secondo la legge n. 341/2005 della Raccolta delle Leggi, che ha tra le sue aree di interesse la ricerca immunologica ed antitumorale. II. Il donatore dona volontariamente ed a titolo gratuito... euro al beneficiario che accetta la donazione. III. Il beneficiario userà la donazione per fare ricerca in ambito Immunologia ed Ambiente immunologico (responsabile della ricerca - Dr. Luca Vannucci, Dipartimento di Immunologia e di Gnotologia, Laboratorio n.156). IV. La donazione sarà effettuata, dopo la firma del contratto di donazione, con bonifico bancario sul conto n /0710 appositamente aperto per ricevere le donazioni, presso la Banca Nazionale Ceca in Praga 1. Il beneficiario è obbligato a tenere documentazione separata relativa all utilizzo ed agli usi della donazione, in questo modo la donazione ed il suo l utilizzo sono distinti dalle altre proprietà del beneficiario. V. Il beneficiario è obbligato ad assicurare che ogni informazione pubblicata nell ambito di quanto descritto all art.iii, sarà debitamente presentata come ricerca effettuata grazie al contributo di NOME DEL DONATORE. VI. Questo atto di donazione sarà disciplinato ed interpretato secondo la legge della Repubblica Ceca. VII. Questo atto è redatto in duplice copia, una per il donatore ed una per il beneficiario. Lì, Nome del Rappresentante Prague, RNDr. Martin Bilej, DrSc. * IL DOCUMENTO IN LINGUA ITALIANA PUO ESSERE PRESENTATO FORMALMENTE SOLAMENTE SE ACCOMPAGNATO DA ORIGINALE IN LINGUA CECA O INGLESE

5 Darovací smlouva uzavřená dle 628 a násl. občanského zákoníku Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4 Zastoupený panem RNDr. Martinem Bilejem, DrSc., ředitelem IČ DIČ CZ Bankovní spojení ČNB Praha 1 Číslo účtu /0710 na straně jedné jako obdarovaný /dále jen obdarovaný /, a.. Se sídlem.. Zastoupeným..,.. IČ.. DIČ.. na straně druhé jako dárce /dále jen dárce /. 1. a) Obdarovaný je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona č. 341/2005 Sb. se sídlem v České republice. b) Hlavním předmětem činnosti obdarovaného je mj. provádění vědeckého výzkumu v oblasti přírodních a lékařských věd. 2. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar v celkové výši. Kč, slovy... Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít na účel uvedený níže v této smlouvě. 3. Dar je určen na rozvoj vzdělání a vědy v rámci Laboratoře imunoterapie č. 156, která je v souladu s posláním obdarovaného. 4. a) Dar bude předán obdarovanému převodem na jeho shora uvedený bankovní účet, a to v termínu do... b) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. c) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. V Praze dne V Praze dne.. Obdarovaný.. Dárce

6 DEED OF GIFT Parties to contract: Donor: Name (person or institute/registered company) Address... Tax identification code*. *or social security number, IČ Represented by **... ** private subject or owner/director of company/institute Donee: Institute of Microbiology of the ASCR, v. v. i. Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ IČ: represented by RNDr. Martin Bilej, DrSc., Director conclude this deed according to 628 of the Civil Code. I. The donee is a public research institution constituted according to the law No. 341/2005 of the Collection of Laws; within the frame of its main activity, among other topics, it is involved in the immunological and anticancer research II. The donator donates voluntarily and cost-free.eu to the donee who accepts the donation. III. The donee will use the donation for the research in the area of immunotherapy and immunological environment (person responsible - Dr. Luca Vannucci, Department of Immunology and Gnotobiology, Laboratory n.156). IV. The donation will be executed, after the deed will have be signed, by money transfer to the account No /0710 constituted for monetary donations at the Czech National Bank in Prague 1. The donee is indebted to keep a separate record about the utilization and uses of the donation, so that the donation and its utilization are separated from the other property of the donee. V. The donee is obliged to secure that in any information published in association with the research listed in article III, it is duly presented that the research performed was supported by. name of donor.. VI. This deed shall be constructed and interpreted in accordance with the laws of Czech Republic. VII. This deed is written in two copies, which former one will be obtained by the donor and the other the donee. Place,.. Prague, Name of the representative.... RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 29.5.2013 Radou pracoviště schválena dne: 11.6.2013 V Brně dne 11.6.2013 Zpracovali:

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union

S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union Divadelní ústav, 2004 Česká kancelář Culture 2000, 2004 Cover and layout LowEnergy 2

Více

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 30.3.2012 Radou pracoviště schválena dne: 27.4.2012 V Brně dne 2. 5. 2012

Více

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika Výroční zpráva 2012 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním Nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

L IVA negli scambi con i Paesi EU prima parte

L IVA negli scambi con i Paesi EU prima parte economicrevue { 08 2004... 28 } inserto tecnico odborná příloha NORME E TRIBUTI ZÁKONY A DANĚ L IVA negli scambi con i Paesi EU prima parte / Pravidla obchodů se zeměmi EU z hlediska DPH první část L iscrizione

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 1/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie OBSAH: Fotografie k článku Aktuality - nová ambulance pro hojení chronických ran Fotografie k článku Aktuality - nová komunikační věž v Porodnici Fotografie k článku Perinatologická péče Fotografie k článku

Více

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009

Více

výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 Impuls fund endowment report annual

výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 Impuls fund endowment report annual výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 annual report endowment fund Impuls 2012 Obsah Úvodem 5 Introduction 6 Vznik a poslání Nadačního fondu IMPULS 8 Establishment and Mission of the Endowment Fund

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

18. 19. 9. 2014 PRAHA / ČERNÝ MOST / METRO RAJSKÁ ZAHRADA

18. 19. 9. 2014 PRAHA / ČERNÝ MOST / METRO RAJSKÁ ZAHRADA 18. 19. 9. 2014 PRAHA / ČERNÝ MOST / METRO RAJSKÁ ZAHRADA MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O MĚSTOTVORNÉM VÝZNAMU KULTURY V PRAZE CONFERENCE ABOUT THE ROLE OF CULTURE FOR DEVELOPMENT OF PRAGUE Chce-li Praha být

Více

Obsah / Table of contents

Obsah / Table of contents Obsah / Table of contents Editorial...1 Zamyšlení nad postgraduální vědeckou výchovou lékařů...4 Bohuslav Ošťádal Rozhovor Revue ČLA...6 Interview of CMA Review Evžen Růžička Přehled akcí ČLA 2007-2008...9

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY. Bakalářská práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY. Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY Bakalářská práce VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI PRAŽSKÉ ITALIANISTIKY OD POČÁTKU DO DNEŠKA Vedoucí práce: PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

Více

Výroční zpráva. Praha česká republika

Výroční zpráva. Praha česká republika Výroční zpráva 2010 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Partnerská smlouva s přílohami Page 1 of 69 Obsah: 1. Partnerská smlouva.. 3 2. Příloha č. 1 Plán výnosů a plán předpokládaných

Více

Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva. Foundation for Holocaust Victims Annual report

Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva. Foundation for Holocaust Victims Annual report Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva Foundation for Holocaust Victims Annual report OBSAH Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události Programy Péče, Připomínka,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

XVII. Nové šatny u sportovní haly. Studentka VUT uspěla v soutěži krásy. Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři

XVII. Nové šatny u sportovní haly. Studentka VUT uspěla v soutěži krásy. Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři XVII 2007 8 Nové šatny u sportovní haly Studentka VUT uspěla v soutěži krásy Solární elektromobil přijel na VUT Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři Obsah 3... NÁŠ ROZHOVOR: ING. ZBYNĚK KADLEC

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Olomouc duben 2011 1 ÚVOD 1.1 Úplný název veřejné vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa, názvy a adresy všech jejích fakult

Více

POSTDOCI II UK. PrOjeKTU

POSTDOCI II UK. PrOjeKTU obalka_170x210 11.05.15 9:58 Page 1 ZPráva O realizaci PrOjeKTU Tato publikace vznikla v rámci projektu Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 Contents Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 4. STUDIJNÍ OBORY A PŘEDMĚTY - GUARANTEED MAJORS AND COURSES...13 5. ABSOLVENTI

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz www.kongrescos.cz DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIII. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. 9. 2012 LUHAČOVICE, Společenský dům Martin Kotas Prezident kongresu President of the Congress Vážené

Více

Zdravotní pojištění a připojištění nadstandardní péče

Zdravotní pojištění a připojištění nadstandardní péče Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Zdravotní pojištění a připojištění nadstandardní péče bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Linda Dubská

Více

Česká antropologie 61/1, Olomouc, 2011

Česká antropologie 61/1, Olomouc, 2011 zprávy Laudace MUDr. Janě Pařízkové, DrSc. Profesorka MUDr. Jana Pařízková, DrSc. se v tomto roce dožívá významného životního jubilea. Již jako studentka pracovala jako pomocná vědecká síla ve Fyziologickém

Více

Oznámení výboru GSGM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení výboru GSGM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oznámení výboru GSGM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis ze schůze výboru genetické společnosti Gregora Mendela, která

Více

OBSAH. CEITEC je součástí jednoho z největších evropských projektů 2. Fotosoutěž ERASMUS 4. European Meeting on Environmental Chemistry 6

OBSAH. CEITEC je součástí jednoho z největších evropských projektů 2. Fotosoutěž ERASMUS 4. European Meeting on Environmental Chemistry 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2015 / XXV. CEITEC je součástí jednoho z největších evropských projektů 2 OBSAH Fotosoutěž ERASMUS 4 European Meeting on Environmental Chemistry 6 Alexander Meduna 8 S Annou

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více