Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny"

Transkript

1 Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny oddělení povrchového inženýrství pro předmět SMA Ing. Milan Vnouček,Ph.D.

2 Nikl jako čistý kov Chemická značka Ni (lat. Niccolum) Relativní atomová hmotnost: 58,69 Atomové číslo: 28 Mřížka Kubická plošně centrovaná (za zvláštních okolností krystalizuje v hexagonální soustavě - do 300 C nemagnetická pak feromagnetická kubická, Curieho bod = 357 C) Hustota: 8,908 g/cm3 Tvrdost: 4 (Mohsova stupnice tvrdosti) Teplota tání: C, tj K

3 Nikl jako čistý kov - Typický kovový ferromagnetický prvek bílé barvy. Byl objeven roku 1751 německým chemikem baronem Axelem Frederikem Cronstedtem při pokusech o izolaci mědi z rudy. - Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Ni+2, existují i sloučeniny Ni+1, zatímco látky obsahující Ni+3 jsou nestálé a působí silně oxidačně. - Vůči působení vzduchu i vody je nikl poměrně stálý a používá se proto často k povrchové ochraně jiných kovů, především železa. Je také značně stálý vůči působení alkálií a používá se proto k výrobě zařízení pro práci s alkalickými hydroxidy neboli louhy. - Jako relativně lehký prvek je nikl v přírodě poměrně hojně zastoupen. V zemské kůře činí jeho průměrný obsah činí kolem 100 mg/kg. V mořské vodě se jeho koncentrace pohybuje na úrovni 5,4 mikrogramu v jednom litru. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom niklu přibližně atomů vodíku.

4 Zdravotní rizika niklu Nikl patří mezi několik málo prvků, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně negativní- nikl je podezřelý karcinogen (rakovina plic, nosní přepážky a vzácněji hltanu) při kontaktu způsobuje vznik kožní dermatitidy, nazývané niklový svrab (2% mužů, 10% žen) 6 10% obyvatelstva trpí alergií na nikl zarudnutí kůže a později až vznik kožních ekzémů při trvalém styku s předměty z niklu zvláště nebezpečné jsou náušnice, protože oblast ucha patří mezi velice senzitivní části lidského těla a alergické působení zde může nabývat dramatičtějších rozměrů otoky hlavy, astmatické záchvaty Ohroženou skupinou jsou kuřáci, protože v cigaretovém kouři se vyskytuje velmi toxický tetrakarbonyl niklu. Nejvíce niklu se vstřebá inhalací a pokožkou. Příjem potravou není rizikové pouze 2% je niklu absorbováno.

5 Nikl garnierit (Ni, Mg)3Si2O5(OH) V čisté podobě se nikl v přírodě nevyskytuje, výskyt ve směsi se železem ve formě oxidů (laterit, garnierit), garnierit nebo jako sulfid-nikelnato-železitý (pentlandit) pentlandit Garnieritu se ve středověku říkalo falešná měděná ruda laterit (Fe, Ni)O(OH)

6 Získávání niklu Nikl je deficitní prvek Výroba niklu je značně složitá a závisí na použité rudě. V konečné fází se ale většinou získává oxid nikelnatý (NiO), který se dále redukuje koksem za vzniku elementárního niklu: 2 Ni3S2 + 7 O2 6 NiO + 4 SO2 NiO + C -> Ni + CO Výsledný kov však není čistý, a proto se ještě přečisťuje elektrolýzou.na anodě je znečistěný neboli surový nikl a na katodě se vylučuje již čistý neboli rafinovaný. Ni0-2e- -> Ni2+ Ni2+ + 2e- -> Ni0 Velmi čistý nikl se vyrábí tzv. Mondovým procesem, kde jako meziprodukt vzniká komplexní sloučenina tetrakarbonyl nikl ([Ni(CO)4]). Čistota niklu vyráběného tímto způsobem přesahuje 99,99%

7 Nikl jako čistý kov Nikl (a některé jeho slitiny) je magnetostrikční využití v ultrazvukových přístrojích Mechanické vlastnosti litý nikl Rm MPa tvářený a žíhaný nikl Rm MPa Mechanické vlastnosti niklu rostou s klesající teplotou - cca 1,5 x vyšší pevnost při -250 C Youngův modul pružnosti v tahu je podobný jako u oceli (ENi 210*103 N/mm-2)

8 Mechanické vlastnosti NikluTváření Rekrystalizace zastudena tvářeného Niklu nastává přibližně při 600 C Pevnostní vlastnosti se do 400 C nemění Nad 400 C: pevnost niklu silně klesá Mez σ 0,2 klesá pomaleji než pevnost nutnost vysokých tlaků při tváření

9 Výskyt niklu - Geologové předpokládají, že velká část niklu přítomného na Zemi je soustředěna v oblasti jejího středu - v zemském jádře a kůře NiFe. Nikl je také poměrně hojně zastoupeným prvkem v meteoritech, dopadajících na Zemi z kosmického prostoru. - Největším současně těženým nalezištěm niklových rud je kanadský Sudbury v provincii Ontario. Předpokládá se, že původem těchto rud je obrovský meteorický zásah Země v dávných geologických dobách. Další oblasti s bohatým výskytem niklových rud jsou např. Rusko, Nová Kaledonie, Austrálie, Kuba a Indonésie.

10 Vliv příměsí Síra velmi malá rozpustnost s Ni. Tvorba eutektika při 645 C křehkost za tepla i za studena. Síra napadá povrch exponovaných součástí již při malém atmosferickém množství vytváří povrchové eutektické síťoví. Ni3S2-křehká fáze na hranicích zrn. Vliv síry se eliminuje pomocí manganu (vytváří Mns). Podobně působí Mg,Be,Zr. Křemík působí podobně jako mangan tj. váže kyslík a uvolňuje tak mangan pro síru. Rovněž váže výborně síru. V niklu se částečně rozpouští. Uhlík v tuhém stavu omezeně rozpustný. Nikl je grafitotvorný změna v rozpustnosti vede k segregaci grafitu na hranicích zrn pevnosti, mez tečení. Karbid Ni3C je stabilní jen v tav.za vysokých teplot.

11 Slitiny niklu - obecně pevnější, tvrdší a houževnatější než většina slitin neželezných kovů - rychle se zpevňují při tváření ==> častější mezioperační ohřevy - dobře reaguje s kovy skupiny T (z technických kovů se nerozpouští jen s Hg a Pb) Dle použití a) slitiny konstrukční b) slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi c) slitiny žáruvzdorné a žárupevné

12 Konstrukční slitiny Ni Mn přísada Mn zlepšuje korozní odolnost za vyšších teplot v prostředí se sírou kontakty zapalovacích svíček. Ni - Co 4,5 %Co zvyšuje magnetické vlastnosti např. permeabilitu použití v elektronice a ultrazvukových zařízeních Ni - Be do 1% Be lze slitinu precipitačně vytvrzovat až na 1800 MPa. Výroba pružin, forem pro vstřikování plastů a membrán pro teploty až 500 C. Odlitky se používají v letecké výrobě na palivová čerpadla. Ni Al možnost precip. vytvrzení až na 1350 MPa s 4,5 % Al pružinový materiál. Tažené a vytvrzované dráty. Slitina výroba pump, oběžných kol, hřídelí. Ni Si a Ni Mo (cca 10% Si nebo až 35% Mo) slévárenské slitiny. Odolné vůči horké i studené kys. sírové. Vytvoření silné pasivační vrstvy na povrchu. Použití v chemickém průmyslu Ni - Cu Monel nebo Nicorros (67%Ni + 30%Cu) + malé přísady Si, Al, Fe, Mn výborná odolnost proti korozi, dobrá pevnost i houževnatost a tepelná vodivost. Použití v energetice, potravinářství, ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, námořní aplikace. (tepelné výměníky s moř. v.)

13 Lékařské aplikace Filtr Angioguard se rozevře v tepně a zachytává z krve různé krevní sraženiny, které by jinak mohli způsobit ucpání cév v srdci nebo mozku Stenty - mají široké využití při různých operacích a mají mnohonásobně lepší vlastnosti než stenty ocelové, lépe se přizpůsobují lidským tkáním než klasické ocelové stenty Rovnátka ze superelastického drátu, jsou mnohem účinnější než rovnátka z klasických materiálů.

14 Slitiny niklu se zvláštními fyzikálními vlastnostmi a) slitiny termočlánkové Ni + 10% Cr chromel Ni-Al-Mn-Si alumel Ni-Cu-Mn ( %) konstantan Ni-Cu-Mn (43-56,5-0,5) kopel b) slitiny odporové základní slitinou je Ni+20%Cr, homogenní, tvárná, vhodná k výrobě drátů tyčí a pásů. Čím je vyšší obsah chromu, tím vyšší je žárupevnost a žáruvzdornost. Binární slitiny chromnikl, nichrom, pyrochrom, chronit Přísada železa zvyšuje odolnost vůči síře c) magneticky měkké slitiny niklu binární slitiny - 50%Ni + 50%Fe, 30%Ni + 70%Fe ternární slitiny 80%Ni+ 5% Mo + Fe - 80%Ni + 4% (Cr+Cu) + Fe Vysoká a stálá permeabilita

15 Kovy s tvarovou pamětí SMA (Shape memory alloy) u kovů, plastů i keramiky 1932 fyzik Arne Olander (Swe) 1951 Au Cd Brusel drát z této slitiny vykonal mechanickou práci opakovaným zvedáním závaží 1963 Ni Ti (slitina NiTinol) umělé srdce poháněné akčními členy SMA paměťový efekt objeven u: Cu3Al, Cu3Zn, Cu-Al-Ni, Cu-Al-Mn, Ni-Ti-Cu, NiTi-Hf apod. (i mosaz avšak při velmi nízkých teplotách) SMA intermediální fáze Podstata: přechod z jedné krystalické struktury do jiné, snaha slitiny dostat se do krystalické struktury, která je pro ni při dané teplotě nejvýhodnější (tj.energeticky nejvýhodnější) Podmínka: schopnost martenzitické transformace bezdifuzní fázová transformace U běžných kovů elastická deformace = 1%, u SMA = až 15%!!!

16 Podstata: Tlakem nebo tahem se může mřížka martenzitu orientovat až do 24 různých variant Při zpětné transformaci martenzitu na austenit může vzniknout pouze jedna varianta austenitu Ochlazení pod teplotu Ms, vzniká martenzit současně více variant martenzitu, nepozorujeme žádnou změnu tvaru. Zatížení martenzitu při nízké teplotě vzorek mění tvar postupně se vytvoří pro dané zatížení nejvýhodnější varianta martenzitu dochází k jevu superplasticity. Odtížení vzorku jedná se jen o elastické odtížení podle Hookova zákona, zůstává zachováno fázové složení, tedy jedna varianta martenzitu daná předchozí deformací. Ohřev vzorku nad teplotu As vzorek transformuje do austenitu tvar vzorku se mění na původní. Při tomto kroku dochází k vlastnímu jevu tvarové paměti.

17 Využití materiálu SMA Spojky potrubí spojky pro F-16, spojka je roztažena v martenzitickém stavu, po vložení spojovaných trubek se zahřeje na Af, čímž dojde ke smrštění spojky a k utěsnění spoje, nevýhoda vysoká cena, výhoda vysoká spolehlivost, není nutnost svaru Superelastické aplikace velká elastická deformace+ nelineární průběh deformační křivky => v určité části deformační křivky může narůstat významně deformace přičemž působící napětí se téměř nemění Nejen při tlaku, tahu, ale i při ohybu a krutu

18 Superelasticita u SMA U materiálu v austenitické fázi dochází k martenzitické transformaci z austenitu na nejvhodněji uspořádané martenzitické uspořádání pouze vlivem mech.zatížení napětí (nikoliv změnou teploty). U běžných kovů elastická defor.do 0,7%, u SMA i nad 10% => superelasticita Na rozdíl od elasticity je superelastická deformační křivka SMA silně nelineární a je vždy doprovázená hysterezí.

19 SMA v aplikacích silového působení Tvarová paměť se skládá ze 4 cyklů. Nejdříve se součástka ochladí pod teplotu MS, poté se zdeformuje, odtíží a zahřeje. Zahřáním se vrátí do původního tvaru a celý cyklus se může opakovat. Ovšem pokud se součástka při zahřátí neodtíží, tak začne působit silou závislou na tom, kolik se jí dodá energie (zahřáním nebo magnetickým polem). Když se součástce dodává energie, tak samozřejmě může i konat práci a toho využívá množství aktuátorů a jiných aplikací. Účinnost takovýchto aplikací je sice malá (pohybuje se okolo 5%), ale i tak je spousty aplikací, kde lze tento efekt použít. Největší výhoda SMA aktuátorů je zachování výkonů i při miniaturizace ba dokonce jejich zlepšení. V praxi to znamená, že čím je aplikace menší, tím je užití SMA výhodnější. Schopnosti SMA materiálu se při zahřátí proudem smrštit využívá toto kolo, které je schopno pomocí zkracování a roztahování drátů měnit svůj tvar a tím se rozpohybovat. Další aplikací využívající schopnosti SMA slitin působit silou jsou například SMA-polymery. Jsou to polymerové desky, ve kterých jsou zabudovány SMA dráty v částečně v předepnutém stavu. Průchodem proudu tak lze měnit sílu jakou SMA drátky působí na okolí a tím měnit vlastnosti kompozitů. Toho se dá využít například při tlumení vibrací v letadlech.

20 Technické aplikace Marsovské vozítko(mars Pathfinder) - pohyb byl zajištěn elektricky zahřívaným SMA drátkem Košile s tvarovou pamětí, která se sama vlivem lidského tepla "vyžehlí". Vodovodní baterie - Využívá se dvou tlakových pružin, jedné běžné ocelové a druhé z SMA slitiny NiTi, které přes pohyb šoupátka ovládají přívod teplé a studené vody. Nastavením předpětí pomocí regulátoru lze nastavit požadovanou teplotu (polohu šoupátka) podle diagramu napětí-teplota. Stlačená SMA pružina reaguje na teplotu smíšené vody při zvýšení teploty se roztahuje a uzavírá přívod teplé vody pohybem šoupátka a naopak otevírá při snížení teploty pod hodnotu zvolenou nastavením regulátoru

21 Slitiny žáruvzdorné a žárupevné - Výrazně žáruvzdornější a žárupevnější než železné slitiny Slitiny na bázi Ni-Cr-Co + přísady Al, Ti popřípadě Mo, W, Nb. Vysoké meze tečení se dosahuje precipitačním vytvrzením fáze Ni3Al v níž je rozpuštěn titan. Dalšími vyztužujícími fázemi jsou karbidy a karbonitridy. V některých aplikacích se k náhradě velkého množství niklu používá určité procento Fe. Ke zvýšení korozní odolnosti postačuje Mo. Požívané slitiny: HASTELLOY je registrovaná obchodní známka Haynes Intl. INCOLOY, INCONEL, MONEL a NIMONIC jsou registrované obchodní známky společností rodiny INCO INVAR je registrovaná obchodní známka Imphy S.A. MU-METAL je registrovaná obchodní známka Telcon Metals Ltd NICORROS a NICROFER jsou registrované obchodní známky UM GmbH

22 Waspaloy Prvek C Mn Si Cr Ni B Fe Co Ti Al Mo Zr Cu S Min Max zbytek Mechanické vlastnosti Rm (21 C) = 1070 MPa, HRC = 42 Rm (538 C) = 980 MPa E (25 C) = 211 GPa

23 Inconel 718 Prvek C Mn Nb + Ta Cr Ni B Fe Co Ti Al Mo Zr Cu S Min zbytek Max Mechanické vlastnosti Rm (RT) = 1240 MPa, HRC = Mezikrystalická koroze ve struktuře Inconelu

24 Použití žáruvzdorných a žárupevných niklových slitin Součásti proudových a raketových motorů lopatky turbín, hřídele apod. Součásti extrémně namáhaných spalovacích motorů.

25 Využití niklu v jaderném průmyslu využití niklu kopíruje podmínky pro běžné využívání dvouvrstvý návar tlakové nádoby jaderného reaktoru VVER 440 a 1000 z materiálů Sv07Kh25N13 a Sv08Kh18N10G2B

26

27 Využití niklu v jaderném průmyslu využití pro množivé reaktory typu FBR Fast-Breeder Reactor a reaktory MSR Molten Salt Reactor BN-600/800, fenix, superfenix, Monju - SPHINX,AMSTER použití za vysokých teplot ( více než 545ºC) v prostředí roztaveného sodíku hastelloy-n

28 Titan a jeho slitiny (85% struktury raketoplánu) tvoří Ti slitiny

29 Titan Horniny odebrané Apollo 17 obsahovaly 12% TiO2 Obecně ve vesmíru připadá na 1 atom Ti 1mil.atomů vodíku 10.nejrozšířenější prvek na Zemi v zemské kůře 5,7 6,3 g/kg, zastoupení v celkové hm.země 0,071% (Si = 17,2%) v mořské vodě 0,001mg/l (Si = 3mg/l)

30 v období studené války, byla výroba kovového titanu soustředěna téměř výhradně v SSSR titan byl strategická surovina jeho výroba byla přísně tajná díky špionáži byl zjištěn výrobní postup, který byl následně předán do USA a západní Evropy

31 Výskyt a výroba Ilmenit se vyskytuje v přeměněných a Ilmenit FeTiO3 vyvřelých horninách. Je to krystalický titanát (titaničitan) železnatý (je přípustné nazývat jej také oxidem železnatotitaničitým) chemického vzorce FeTiO3. Ilmenit je klencový minerál. Názván byl podle místa nálezu Ilmenské hory, Jižní Ural, (Čeljabinská oblast), Rusko. Ilmenitu se také říká Izerín, je to podle Jizerky sklářské osady v Jizerských horách, kde se před několika staletími těžil v Safírovém potoce a říčce Jizerce společně s dalšími nerosty Rutil (Werner, 1800), chemický vzorec TiO2 (oxid titaničitý), je čtverečný minerál. Je to jedna ze tří v přírodě se vyskytujících modifikací oxidu titaničitého. Další dvě jsou: anatas a brookit.akcesorický minerál v magmatických (granity, pegmatity, syenity, diority) a silně metamorfovaných horninách (ruly, svory). Protože je odolný proti zvětrávání, nachází se také v rozsypech. Rutil TiO2

32 Průmyslová výroba titanu - Běžné hutní metody, které se využívají k výrobě jiných kovů, jsou v případě titanu neúčinné. Příčina spočívá ve značné ochotě titanu reagovat za zvýšené teploty s kyslíkem, vodíkem, uhlíkem a dusíkem. Nejčastěji se tedy titan vyrábí redukcí par chloridu titaničitého hořčíkem v inertní argonové atmosféře. (Krollův proces) FeTiO3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + TiOSO4 TiOSO4 TiO2 + SO4 TiO2 + Cl2 TiCl4 +O2 TiCl4 + Mg Ti + MgCl4 - Titan vzniklý touto reakcí je tuhá a pórovitá látka, která se po odstranění chloridu hořečnatého a nezreagovaného hořčíku dále čistí. - Slitiny titanu se přetavují ve vakuových indukčních pecích a stejně tak se ve vakuu odlévají

33 Titan jako prvek V malém množství je obsažen ve většině minerálů a mezi jeho nejvýznamnější rudy patří ilmenit - (FeTiO3 oxid železnato-titaničitý) a rutil (TiO2 - oxid titaničitý). Titan byl objeven roku 1791 Williamem Gregorem a poprvé pojmenován Martinem H. Klaprothem ( ) roku Jeho izolace se podařila až po sto letech. Titan je velmi tvrdý a lehký kov ocelového vzhledu, který je dobře odolný vůči korozi. Podobně jako u většiny d-prvků, závisí jeho reaktivita na úpravě povrchu. Dokonale vyleštěn odolává za laboratorní teploty i kyselinám. značka protonové číslo relativní atomová hmotnost teplota tání teplota varu hustota barva Ti 22 47, K, 1668 C 3560 K, 3287 C 4,5 kg/dm3 ( Fe = 7,8 kg/dm3, Al = 2,7 kg/dm3 ) bílá

34 Titan jako čistý kov 2 krystalové modifikace mřížky α hexagonální nejsměstnanější s parametry a = 2,9 A; c = 4,7 A β kubická plošně středěná s parametrem 3,3 A Teplota alotropické přeměny je 882 C

35 Titan jako čistý kov - vlastnosti - titan má špatné třecí vlastnosti zadírá se - obrobitelnost je horší než u ostatních kovů povrch obrobku bývá křehký vlivem kyslíku a dusíku. Nízká tepelná vodivost způsobuje nalepování na břit obráběcího nástroje a tím jeho rychlejší otupení. - možnost vznícení titanového prachu a třísek -tvářením titanu (hexagonální mod.) vzniká výrazná textura anizotropie vlastností (pevnost v jednom směru může až 2x převyšovat pevnost v druhém směru tlakové nádoby), plechy nad 2 mm nutno ohřát nad 300 C (tvorba nových skluzových rovin) - tvářený titan rekrystalyzuje při teplotě C

36 Unikátní vlastnosti titanu + nejvyšší poměr mezi pevností a hustotou ze všech kovových materiálů + extrémní mechanické vlastnosti a schopnost tepelné zátěže + vysoká pevnost v tahu větší než u oceli při 42% úspory hmoty + vysoká korozní odolnost + vysoká biokompatibilita - oproti oceli nižší Youngův modul pruž. v tahu (ETi 110*103 N/mm-2, EFe 220*103 N/mm-2)

37 Vliv jiných prvků na vlastnosti titanových slitin Kyslík a dusík se dobře rozpouštějí v obou krystalových modifikacích. Stabilizují výrazně fázi Alfa. Již při malých množstvích (desetiny %) výrazně zvyšují pevnost a snižují plasticitu. Uhlík se rozpouští v titanu alfa i beta omezeně. Za normální teploty pod 0,25%. Do tohoto obsahu zvyšuje mech. vlastnosti. Nad 0,25% vzniká karbid TiC. Jeho množství se ve slitinách udržuje pod hodnotu 0,1%. Vodík způsobuje precipitaci hydridu titanu pokles houževnatosti. Obsah pod 0,01%. Železo - Je obvyklou nečistotou v titanových slitinách. Přichází do titanu při jeho výrobě redukcí. Při obsahu pod 0,1% je jeho vliv zanedbatelný Křemík - Působí negativně na houževnatost. Obsah pod 0,1 %.

38 Vliv jiných prvků na vlastnosti titanových slitin

39 Teplota Vliv jiných prvků na vlastnosti titanových slitin Legující prvky

40 Slitiny titanu 1) přísadový prvek se více rozpouští v alfa než v beta fázi. Teplota fázové přeměny se zvyšuje v závislosti na koncentraci přísady. Tak působí Al, N, O, C Teplota Slitiny se rozdělují podle rozpustnosti přísady ve fázi alfa a ve fázi beta a jejich stabilizačního vlivu na tyto fáze viz předchozí strana Teplota 3) Přísadový prvek se rozpouští více v beta fázi a tuto fázi stabilizuje. Za nižších teplot dochází k eutektoidní reakci, kde eutektoidní směs je tvořena tuhým roztokem alfa a intermediální fází bohatou na přísadový prvek. Rozpustnost přísadového prvku je největší za eutektoidni teploty a s klesající se teplotou se snižuje. Mn, Fe, Cr, Si, Ag, H Teplota 2) Přísadový prvek se rozpouští více v beta než v alfa fázi. Teplota přeměny se snižuje a beta je tak stabilní i za normální teploty. Mo, Nb, Ta, V

41 Tepelné zpracování slitiny titanu 1) žíhání na odstranění pnutí, stabilizační, homogenizační, rekrystalizační 2) zušlechťování polymorfní přeměna je využitelná při tep. zprac. jen zčásti. Základem tepelného zpracování je eutektoidní rozpad tuhého roztoku. Alotropická přeměna beta na alfa probíhá za podmínek nerovnovážného ochlazování způsobem podobným martenzitické přeměně. Kubická mřížka se mění v hexagonální bezdifuzně, má jehlicovitou strukturu a orientace jehlice k matrici svědčí o koherentním vztahu. I zde je možno stanovit Ms a Mf. Transformace beta na přesycený tuhý roztok alfa však u většiny slitin nezvýší tvrdost. Zvláštnosti tepelného zpracování těchto slitin jsou dány hlavně složitostí přeměny beta na alfa. Při určité rychlosti ochlazování se vedle fází beta a alfa objevuje ještě fáze sigma (tvrdá a křehká). Lze se jí vyhnout při izotermické přeměně. Tepelným zpracováním slitin s vyšším obsahem přísad se snažíme získat větší podíl nestabilní fáze beta, kterou dalším zpracováním (žíháním) řízenou reakcí převedeme na stabilní fázi alfa. Je třeba dát pozor na zhrubnutí zrna. Nelze jej zjemnit normalizací jako u ocelí, ale jen tvářením a rekrystalizačním žíháním.

42 Slitina titanu Ti6Al4V 70% všech titanových slitin Nejběžnější slitina titanu alfa-beta struktura složení C <0.08%; Fe <0.25%; N2 <0.05%; O2 <0.2%; Al %; V %; Ti zbytek Vlastnosti Hustota 4,42 kg/dm3 Teplota tavení C Teplota změny beta alfa 999 C Rm = 1000 MPa Rp0,2= 910 MPa E = 114 GPa Použitelné do 400 C Používá se pro součásti v leteckém a kosmickém průmyslu. Nachází také uplatnění v loďařském průmyslu a v medicíně. Ostatní slitiny: Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo a Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo pro vyšší teploty

43 Použití titanu a jeho slitin Jedinečná odolnost vůči: Korozi Erozi tvrdými částicemi (abraze) + poměr mezi pevností a hustotou + vysoká mez kluzu (až 1,4 GPa!!!) Části leteckých motorů lopatky leteckých turbín a kompresorů

44 Použití titanu a jeho slitin - Nákladná výroba ==> 1. použití ve zbrojním průmyslu, letectví a raketové technice, kosmonautice léta vyvinuto firmou Lockheed Corporation letadlo SR-71 Blackbird prakticky celotitanová konstrukce (poprvé vzlétlo 1962). Světová produkce titanu 40. léta 2,5 tuny/10 let 2002 cca tun/rok

45 Použití titanu a jeho slitin Airbus A380 9% váhy letadla je titan a jeho slitiny

46 Použití titanu a jeho slitin Rozšíření použití titanových slitin do civilní oblasti - hodinky - šperky duhové efekty tenkých oxidických filmů na povrchu - protetika - rámy a ochranné kryty přístrojů fotoaparáty, mobilní zařízení, notebooky - sportovní potřeby vyžadující nízkou hmotnost a vysokou pevnost

47 Použití titanu a jeho slitin Litespeed Niota Titanium XTR Váha: g Cena: Kč už při svařování musí mít rám osovou rovnost (tvarová paměť) případné srovnání se provádí předimenzováním stěn obrobitelných ploch ( hlavová trubka, středové pouzdro) vysoká schopnost absorbce nárazu!!!

48 Otázky z dnešní přednášky 1) Jakou mřížku má nikl a jaký je jeho vliv na strukturu oceli (kterou oblast v diagramu Fe-Fe3C otevírá) 2) Jak si geologové vysvětlují obrovská naleziště niklové rudy v kanadském Sudbury? 3) Co to znamená, že je nikl deficitní prvek a jak probíhá výroba čistého niklu? 4) Jaký vliv mají na slitiny niklu síra, křemík a uhlík? 5) Do jakých skupin dělíme slitiny niklu? 6) Co je to paměťový efekt? 7) Jaké znáte konstrukční slitiny niklu. Popište jejich vlastnosti. 8) Jaké znáte slitiny niklu se zvláštními fyzikálními vlastnostmi? 9) Jak je dosaženo vysokých mech. vlastností niklových žárupevných slitin? 10) Kde nachází své využití niklové slitiny?

49 11) Z jakých dvou základních rud získáváme titan a jakým způsobem? 12) Jaké dvě základní krystalové modifikace má čistý titan? (Umět nakreslit) 13) Co je příčinou špatné obrobitelnosti titanových slitin? 14) Jaké má titan unikátní vlastnosti? 15) Popište vliv jiných prvků (O, N, C, H, Fe, Si, Al, V) na vlastnosti titanu a jeho slitin. 16) Jaký je základní princip tepelného zpracování Ti slitin? 17) Popište vlastnosti slitiny Ti6Al4V. 18) Kde nachází své využití slitiny titanu?

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Přechodné kovy Učební texty pro střední školy součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Šárka Matoušková

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D. TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Jan Janovec, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra preprimárního a primárního vzdělávání technické

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU IMPORTANCE OF NON-FERROUS METALS FOR TECHNICAL PRACTICE AND DEVELIPMENT OF ADVANCED METALLIC MATERIALS Miroslav Kursa a

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1 Bc. Tomáš Chovanec Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na strukturní vlastnosti

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Matrice může být mimo matrici minerální (cement), tvořena i matricí polymerní a smíšenou. Existují asfaltové betony, kde úlohu matrice plní asfalt.

Matrice může být mimo matrici minerální (cement), tvořena i matricí polymerní a smíšenou. Existují asfaltové betony, kde úlohu matrice plní asfalt. 1/85 1.0 ÚVOD Učebnice nauka o materiálech má sloužit nově zavedenému předmětu Nauka o materiálech, který je obsažen v rámcovém vzdělávacím programu Geotechnika a navazujících školních vzdělávacích programech

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU VE SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ TITLE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU VE SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ TITLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Výroba a vlastnosti neželezných kovů

Výroba a vlastnosti neželezných kovů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Výroba a vlastnosti neželezných kovů Studijní opory pro předmět Výroba neželezných kovů Monika Losertová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi:

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi: Motor Motor je hnací jednotka motorového vozidla, která spalováním paliva přeměňuje chemickou energii obsaženou v palivu na teplo, které koná mechanickou práci. Ta se přenáší na pojezdová kola motorového

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 3 DEGRADACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A CHEMIE KOVŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Syntéza bromderivátů grafenu

Syntéza bromderivátů grafenu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie SVK 2013 Anorganická chemie Syntéza bromderivátů grafenu Bc. Radek Brodil Anorganické chemie doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. Grafen

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Milan Armstark Plzeň 2012 0 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně

Více

Nové vzdělávací moduly NC technologií

Nové vzdělávací moduly NC technologií Nové vzdělávací moduly NC technologií OBSAH 1. PNEUMATIKA 1.1. Výroba a rozvod vzduchu... 3 1.2. Ventily rozvaděče... 7 1.3. Pneumatické motory... 11 1.4. Prvky přístroje... 14 1.5. Schématické značky...

Více

3. Elektricky vodivé materiály

3. Elektricky vodivé materiály 3. Elektricky vodivé materiály Elektrické materiály posuzujeme podle jejich elektrické vodivosti KONDUKTIVITY (S/m) častěji RESISTIVITY (Ω/m) Konduktivita charakterizuje schopnost materiálu vést elektrický

Více

Plazmové svařování (navařování) - 15

Plazmové svařování (navařování) - 15 Plazmové svařování (navařování) - 15 Aplikace plazmatu je ve světě značně rozšířena, zejména při navařování prášků a drátů. Metoda má základ v použití vysoce koncentrovaného proudu plazmy pro tavení navařovaného

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

povrchová úprava Kataforetické lakování

povrchová úprava Kataforetické lakování povrchová úprava Příspěvek k teoretickým základům tvorby fosfátového povlaku Tribologické povlaky Kataforetické lakování Význam velké novely vodního zákona pro provozy povrchových úprav PDF ČASOPIS NOVÉ

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více