Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny"

Transkript

1 Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny oddělení povrchového inženýrství pro předmět SMA Ing. Milan Vnouček,Ph.D.

2 Nikl jako čistý kov Chemická značka Ni (lat. Niccolum) Relativní atomová hmotnost: 58,69 Atomové číslo: 28 Mřížka Kubická plošně centrovaná (za zvláštních okolností krystalizuje v hexagonální soustavě - do 300 C nemagnetická pak feromagnetická kubická, Curieho bod = 357 C) Hustota: 8,908 g/cm3 Tvrdost: 4 (Mohsova stupnice tvrdosti) Teplota tání: C, tj K

3 Nikl jako čistý kov - Typický kovový ferromagnetický prvek bílé barvy. Byl objeven roku 1751 německým chemikem baronem Axelem Frederikem Cronstedtem při pokusech o izolaci mědi z rudy. - Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Ni+2, existují i sloučeniny Ni+1, zatímco látky obsahující Ni+3 jsou nestálé a působí silně oxidačně. - Vůči působení vzduchu i vody je nikl poměrně stálý a používá se proto často k povrchové ochraně jiných kovů, především železa. Je také značně stálý vůči působení alkálií a používá se proto k výrobě zařízení pro práci s alkalickými hydroxidy neboli louhy. - Jako relativně lehký prvek je nikl v přírodě poměrně hojně zastoupen. V zemské kůře činí jeho průměrný obsah činí kolem 100 mg/kg. V mořské vodě se jeho koncentrace pohybuje na úrovni 5,4 mikrogramu v jednom litru. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom niklu přibližně atomů vodíku.

4 Zdravotní rizika niklu Nikl patří mezi několik málo prvků, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně negativní- nikl je podezřelý karcinogen (rakovina plic, nosní přepážky a vzácněji hltanu) při kontaktu způsobuje vznik kožní dermatitidy, nazývané niklový svrab (2% mužů, 10% žen) 6 10% obyvatelstva trpí alergií na nikl zarudnutí kůže a později až vznik kožních ekzémů při trvalém styku s předměty z niklu zvláště nebezpečné jsou náušnice, protože oblast ucha patří mezi velice senzitivní části lidského těla a alergické působení zde může nabývat dramatičtějších rozměrů otoky hlavy, astmatické záchvaty Ohroženou skupinou jsou kuřáci, protože v cigaretovém kouři se vyskytuje velmi toxický tetrakarbonyl niklu. Nejvíce niklu se vstřebá inhalací a pokožkou. Příjem potravou není rizikové pouze 2% je niklu absorbováno.

5 Nikl garnierit (Ni, Mg)3Si2O5(OH) V čisté podobě se nikl v přírodě nevyskytuje, výskyt ve směsi se železem ve formě oxidů (laterit, garnierit), garnierit nebo jako sulfid-nikelnato-železitý (pentlandit) pentlandit Garnieritu se ve středověku říkalo falešná měděná ruda laterit (Fe, Ni)O(OH)

6 Získávání niklu Nikl je deficitní prvek Výroba niklu je značně složitá a závisí na použité rudě. V konečné fází se ale většinou získává oxid nikelnatý (NiO), který se dále redukuje koksem za vzniku elementárního niklu: 2 Ni3S2 + 7 O2 6 NiO + 4 SO2 NiO + C -> Ni + CO Výsledný kov však není čistý, a proto se ještě přečisťuje elektrolýzou.na anodě je znečistěný neboli surový nikl a na katodě se vylučuje již čistý neboli rafinovaný. Ni0-2e- -> Ni2+ Ni2+ + 2e- -> Ni0 Velmi čistý nikl se vyrábí tzv. Mondovým procesem, kde jako meziprodukt vzniká komplexní sloučenina tetrakarbonyl nikl ([Ni(CO)4]). Čistota niklu vyráběného tímto způsobem přesahuje 99,99%

7 Nikl jako čistý kov Nikl (a některé jeho slitiny) je magnetostrikční využití v ultrazvukových přístrojích Mechanické vlastnosti litý nikl Rm MPa tvářený a žíhaný nikl Rm MPa Mechanické vlastnosti niklu rostou s klesající teplotou - cca 1,5 x vyšší pevnost při -250 C Youngův modul pružnosti v tahu je podobný jako u oceli (ENi 210*103 N/mm-2)

8 Mechanické vlastnosti NikluTváření Rekrystalizace zastudena tvářeného Niklu nastává přibližně při 600 C Pevnostní vlastnosti se do 400 C nemění Nad 400 C: pevnost niklu silně klesá Mez σ 0,2 klesá pomaleji než pevnost nutnost vysokých tlaků při tváření

9 Výskyt niklu - Geologové předpokládají, že velká část niklu přítomného na Zemi je soustředěna v oblasti jejího středu - v zemském jádře a kůře NiFe. Nikl je také poměrně hojně zastoupeným prvkem v meteoritech, dopadajících na Zemi z kosmického prostoru. - Největším současně těženým nalezištěm niklových rud je kanadský Sudbury v provincii Ontario. Předpokládá se, že původem těchto rud je obrovský meteorický zásah Země v dávných geologických dobách. Další oblasti s bohatým výskytem niklových rud jsou např. Rusko, Nová Kaledonie, Austrálie, Kuba a Indonésie.

10 Vliv příměsí Síra velmi malá rozpustnost s Ni. Tvorba eutektika při 645 C křehkost za tepla i za studena. Síra napadá povrch exponovaných součástí již při malém atmosferickém množství vytváří povrchové eutektické síťoví. Ni3S2-křehká fáze na hranicích zrn. Vliv síry se eliminuje pomocí manganu (vytváří Mns). Podobně působí Mg,Be,Zr. Křemík působí podobně jako mangan tj. váže kyslík a uvolňuje tak mangan pro síru. Rovněž váže výborně síru. V niklu se částečně rozpouští. Uhlík v tuhém stavu omezeně rozpustný. Nikl je grafitotvorný změna v rozpustnosti vede k segregaci grafitu na hranicích zrn pevnosti, mez tečení. Karbid Ni3C je stabilní jen v tav.za vysokých teplot.

11 Slitiny niklu - obecně pevnější, tvrdší a houževnatější než většina slitin neželezných kovů - rychle se zpevňují při tváření ==> častější mezioperační ohřevy - dobře reaguje s kovy skupiny T (z technických kovů se nerozpouští jen s Hg a Pb) Dle použití a) slitiny konstrukční b) slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi c) slitiny žáruvzdorné a žárupevné

12 Konstrukční slitiny Ni Mn přísada Mn zlepšuje korozní odolnost za vyšších teplot v prostředí se sírou kontakty zapalovacích svíček. Ni - Co 4,5 %Co zvyšuje magnetické vlastnosti např. permeabilitu použití v elektronice a ultrazvukových zařízeních Ni - Be do 1% Be lze slitinu precipitačně vytvrzovat až na 1800 MPa. Výroba pružin, forem pro vstřikování plastů a membrán pro teploty až 500 C. Odlitky se používají v letecké výrobě na palivová čerpadla. Ni Al možnost precip. vytvrzení až na 1350 MPa s 4,5 % Al pružinový materiál. Tažené a vytvrzované dráty. Slitina výroba pump, oběžných kol, hřídelí. Ni Si a Ni Mo (cca 10% Si nebo až 35% Mo) slévárenské slitiny. Odolné vůči horké i studené kys. sírové. Vytvoření silné pasivační vrstvy na povrchu. Použití v chemickém průmyslu Ni - Cu Monel nebo Nicorros (67%Ni + 30%Cu) + malé přísady Si, Al, Fe, Mn výborná odolnost proti korozi, dobrá pevnost i houževnatost a tepelná vodivost. Použití v energetice, potravinářství, ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, námořní aplikace. (tepelné výměníky s moř. v.)

13 Lékařské aplikace Filtr Angioguard se rozevře v tepně a zachytává z krve různé krevní sraženiny, které by jinak mohli způsobit ucpání cév v srdci nebo mozku Stenty - mají široké využití při různých operacích a mají mnohonásobně lepší vlastnosti než stenty ocelové, lépe se přizpůsobují lidským tkáním než klasické ocelové stenty Rovnátka ze superelastického drátu, jsou mnohem účinnější než rovnátka z klasických materiálů.

14 Slitiny niklu se zvláštními fyzikálními vlastnostmi a) slitiny termočlánkové Ni + 10% Cr chromel Ni-Al-Mn-Si alumel Ni-Cu-Mn ( %) konstantan Ni-Cu-Mn (43-56,5-0,5) kopel b) slitiny odporové základní slitinou je Ni+20%Cr, homogenní, tvárná, vhodná k výrobě drátů tyčí a pásů. Čím je vyšší obsah chromu, tím vyšší je žárupevnost a žáruvzdornost. Binární slitiny chromnikl, nichrom, pyrochrom, chronit Přísada železa zvyšuje odolnost vůči síře c) magneticky měkké slitiny niklu binární slitiny - 50%Ni + 50%Fe, 30%Ni + 70%Fe ternární slitiny 80%Ni+ 5% Mo + Fe - 80%Ni + 4% (Cr+Cu) + Fe Vysoká a stálá permeabilita

15 Kovy s tvarovou pamětí SMA (Shape memory alloy) u kovů, plastů i keramiky 1932 fyzik Arne Olander (Swe) 1951 Au Cd Brusel drát z této slitiny vykonal mechanickou práci opakovaným zvedáním závaží 1963 Ni Ti (slitina NiTinol) umělé srdce poháněné akčními členy SMA paměťový efekt objeven u: Cu3Al, Cu3Zn, Cu-Al-Ni, Cu-Al-Mn, Ni-Ti-Cu, NiTi-Hf apod. (i mosaz avšak při velmi nízkých teplotách) SMA intermediální fáze Podstata: přechod z jedné krystalické struktury do jiné, snaha slitiny dostat se do krystalické struktury, která je pro ni při dané teplotě nejvýhodnější (tj.energeticky nejvýhodnější) Podmínka: schopnost martenzitické transformace bezdifuzní fázová transformace U běžných kovů elastická deformace = 1%, u SMA = až 15%!!!

16 Podstata: Tlakem nebo tahem se může mřížka martenzitu orientovat až do 24 různých variant Při zpětné transformaci martenzitu na austenit může vzniknout pouze jedna varianta austenitu Ochlazení pod teplotu Ms, vzniká martenzit současně více variant martenzitu, nepozorujeme žádnou změnu tvaru. Zatížení martenzitu při nízké teplotě vzorek mění tvar postupně se vytvoří pro dané zatížení nejvýhodnější varianta martenzitu dochází k jevu superplasticity. Odtížení vzorku jedná se jen o elastické odtížení podle Hookova zákona, zůstává zachováno fázové složení, tedy jedna varianta martenzitu daná předchozí deformací. Ohřev vzorku nad teplotu As vzorek transformuje do austenitu tvar vzorku se mění na původní. Při tomto kroku dochází k vlastnímu jevu tvarové paměti.

17 Využití materiálu SMA Spojky potrubí spojky pro F-16, spojka je roztažena v martenzitickém stavu, po vložení spojovaných trubek se zahřeje na Af, čímž dojde ke smrštění spojky a k utěsnění spoje, nevýhoda vysoká cena, výhoda vysoká spolehlivost, není nutnost svaru Superelastické aplikace velká elastická deformace+ nelineární průběh deformační křivky => v určité části deformační křivky může narůstat významně deformace přičemž působící napětí se téměř nemění Nejen při tlaku, tahu, ale i při ohybu a krutu

18 Superelasticita u SMA U materiálu v austenitické fázi dochází k martenzitické transformaci z austenitu na nejvhodněji uspořádané martenzitické uspořádání pouze vlivem mech.zatížení napětí (nikoliv změnou teploty). U běžných kovů elastická defor.do 0,7%, u SMA i nad 10% => superelasticita Na rozdíl od elasticity je superelastická deformační křivka SMA silně nelineární a je vždy doprovázená hysterezí.

19 SMA v aplikacích silového působení Tvarová paměť se skládá ze 4 cyklů. Nejdříve se součástka ochladí pod teplotu MS, poté se zdeformuje, odtíží a zahřeje. Zahřáním se vrátí do původního tvaru a celý cyklus se může opakovat. Ovšem pokud se součástka při zahřátí neodtíží, tak začne působit silou závislou na tom, kolik se jí dodá energie (zahřáním nebo magnetickým polem). Když se součástce dodává energie, tak samozřejmě může i konat práci a toho využívá množství aktuátorů a jiných aplikací. Účinnost takovýchto aplikací je sice malá (pohybuje se okolo 5%), ale i tak je spousty aplikací, kde lze tento efekt použít. Největší výhoda SMA aktuátorů je zachování výkonů i při miniaturizace ba dokonce jejich zlepšení. V praxi to znamená, že čím je aplikace menší, tím je užití SMA výhodnější. Schopnosti SMA materiálu se při zahřátí proudem smrštit využívá toto kolo, které je schopno pomocí zkracování a roztahování drátů měnit svůj tvar a tím se rozpohybovat. Další aplikací využívající schopnosti SMA slitin působit silou jsou například SMA-polymery. Jsou to polymerové desky, ve kterých jsou zabudovány SMA dráty v částečně v předepnutém stavu. Průchodem proudu tak lze měnit sílu jakou SMA drátky působí na okolí a tím měnit vlastnosti kompozitů. Toho se dá využít například při tlumení vibrací v letadlech.

20 Technické aplikace Marsovské vozítko(mars Pathfinder) - pohyb byl zajištěn elektricky zahřívaným SMA drátkem Košile s tvarovou pamětí, která se sama vlivem lidského tepla "vyžehlí". Vodovodní baterie - Využívá se dvou tlakových pružin, jedné běžné ocelové a druhé z SMA slitiny NiTi, které přes pohyb šoupátka ovládají přívod teplé a studené vody. Nastavením předpětí pomocí regulátoru lze nastavit požadovanou teplotu (polohu šoupátka) podle diagramu napětí-teplota. Stlačená SMA pružina reaguje na teplotu smíšené vody při zvýšení teploty se roztahuje a uzavírá přívod teplé vody pohybem šoupátka a naopak otevírá při snížení teploty pod hodnotu zvolenou nastavením regulátoru

21 Slitiny žáruvzdorné a žárupevné - Výrazně žáruvzdornější a žárupevnější než železné slitiny Slitiny na bázi Ni-Cr-Co + přísady Al, Ti popřípadě Mo, W, Nb. Vysoké meze tečení se dosahuje precipitačním vytvrzením fáze Ni3Al v níž je rozpuštěn titan. Dalšími vyztužujícími fázemi jsou karbidy a karbonitridy. V některých aplikacích se k náhradě velkého množství niklu používá určité procento Fe. Ke zvýšení korozní odolnosti postačuje Mo. Požívané slitiny: HASTELLOY je registrovaná obchodní známka Haynes Intl. INCOLOY, INCONEL, MONEL a NIMONIC jsou registrované obchodní známky společností rodiny INCO INVAR je registrovaná obchodní známka Imphy S.A. MU-METAL je registrovaná obchodní známka Telcon Metals Ltd NICORROS a NICROFER jsou registrované obchodní známky UM GmbH

22 Waspaloy Prvek C Mn Si Cr Ni B Fe Co Ti Al Mo Zr Cu S Min Max zbytek Mechanické vlastnosti Rm (21 C) = 1070 MPa, HRC = 42 Rm (538 C) = 980 MPa E (25 C) = 211 GPa

23 Inconel 718 Prvek C Mn Nb + Ta Cr Ni B Fe Co Ti Al Mo Zr Cu S Min zbytek Max Mechanické vlastnosti Rm (RT) = 1240 MPa, HRC = Mezikrystalická koroze ve struktuře Inconelu

24 Použití žáruvzdorných a žárupevných niklových slitin Součásti proudových a raketových motorů lopatky turbín, hřídele apod. Součásti extrémně namáhaných spalovacích motorů.

25 Využití niklu v jaderném průmyslu využití niklu kopíruje podmínky pro běžné využívání dvouvrstvý návar tlakové nádoby jaderného reaktoru VVER 440 a 1000 z materiálů Sv07Kh25N13 a Sv08Kh18N10G2B

26

27 Využití niklu v jaderném průmyslu využití pro množivé reaktory typu FBR Fast-Breeder Reactor a reaktory MSR Molten Salt Reactor BN-600/800, fenix, superfenix, Monju - SPHINX,AMSTER použití za vysokých teplot ( více než 545ºC) v prostředí roztaveného sodíku hastelloy-n

28 Titan a jeho slitiny (85% struktury raketoplánu) tvoří Ti slitiny

29 Titan Horniny odebrané Apollo 17 obsahovaly 12% TiO2 Obecně ve vesmíru připadá na 1 atom Ti 1mil.atomů vodíku 10.nejrozšířenější prvek na Zemi v zemské kůře 5,7 6,3 g/kg, zastoupení v celkové hm.země 0,071% (Si = 17,2%) v mořské vodě 0,001mg/l (Si = 3mg/l)

30 v období studené války, byla výroba kovového titanu soustředěna téměř výhradně v SSSR titan byl strategická surovina jeho výroba byla přísně tajná díky špionáži byl zjištěn výrobní postup, který byl následně předán do USA a západní Evropy

31 Výskyt a výroba Ilmenit se vyskytuje v přeměněných a Ilmenit FeTiO3 vyvřelých horninách. Je to krystalický titanát (titaničitan) železnatý (je přípustné nazývat jej také oxidem železnatotitaničitým) chemického vzorce FeTiO3. Ilmenit je klencový minerál. Názván byl podle místa nálezu Ilmenské hory, Jižní Ural, (Čeljabinská oblast), Rusko. Ilmenitu se také říká Izerín, je to podle Jizerky sklářské osady v Jizerských horách, kde se před několika staletími těžil v Safírovém potoce a říčce Jizerce společně s dalšími nerosty Rutil (Werner, 1800), chemický vzorec TiO2 (oxid titaničitý), je čtverečný minerál. Je to jedna ze tří v přírodě se vyskytujících modifikací oxidu titaničitého. Další dvě jsou: anatas a brookit.akcesorický minerál v magmatických (granity, pegmatity, syenity, diority) a silně metamorfovaných horninách (ruly, svory). Protože je odolný proti zvětrávání, nachází se také v rozsypech. Rutil TiO2

32 Průmyslová výroba titanu - Běžné hutní metody, které se využívají k výrobě jiných kovů, jsou v případě titanu neúčinné. Příčina spočívá ve značné ochotě titanu reagovat za zvýšené teploty s kyslíkem, vodíkem, uhlíkem a dusíkem. Nejčastěji se tedy titan vyrábí redukcí par chloridu titaničitého hořčíkem v inertní argonové atmosféře. (Krollův proces) FeTiO3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + TiOSO4 TiOSO4 TiO2 + SO4 TiO2 + Cl2 TiCl4 +O2 TiCl4 + Mg Ti + MgCl4 - Titan vzniklý touto reakcí je tuhá a pórovitá látka, která se po odstranění chloridu hořečnatého a nezreagovaného hořčíku dále čistí. - Slitiny titanu se přetavují ve vakuových indukčních pecích a stejně tak se ve vakuu odlévají

33 Titan jako prvek V malém množství je obsažen ve většině minerálů a mezi jeho nejvýznamnější rudy patří ilmenit - (FeTiO3 oxid železnato-titaničitý) a rutil (TiO2 - oxid titaničitý). Titan byl objeven roku 1791 Williamem Gregorem a poprvé pojmenován Martinem H. Klaprothem ( ) roku Jeho izolace se podařila až po sto letech. Titan je velmi tvrdý a lehký kov ocelového vzhledu, který je dobře odolný vůči korozi. Podobně jako u většiny d-prvků, závisí jeho reaktivita na úpravě povrchu. Dokonale vyleštěn odolává za laboratorní teploty i kyselinám. značka protonové číslo relativní atomová hmotnost teplota tání teplota varu hustota barva Ti 22 47, K, 1668 C 3560 K, 3287 C 4,5 kg/dm3 ( Fe = 7,8 kg/dm3, Al = 2,7 kg/dm3 ) bílá

34 Titan jako čistý kov 2 krystalové modifikace mřížky α hexagonální nejsměstnanější s parametry a = 2,9 A; c = 4,7 A β kubická plošně středěná s parametrem 3,3 A Teplota alotropické přeměny je 882 C

35 Titan jako čistý kov - vlastnosti - titan má špatné třecí vlastnosti zadírá se - obrobitelnost je horší než u ostatních kovů povrch obrobku bývá křehký vlivem kyslíku a dusíku. Nízká tepelná vodivost způsobuje nalepování na břit obráběcího nástroje a tím jeho rychlejší otupení. - možnost vznícení titanového prachu a třísek -tvářením titanu (hexagonální mod.) vzniká výrazná textura anizotropie vlastností (pevnost v jednom směru může až 2x převyšovat pevnost v druhém směru tlakové nádoby), plechy nad 2 mm nutno ohřát nad 300 C (tvorba nových skluzových rovin) - tvářený titan rekrystalyzuje při teplotě C

36 Unikátní vlastnosti titanu + nejvyšší poměr mezi pevností a hustotou ze všech kovových materiálů + extrémní mechanické vlastnosti a schopnost tepelné zátěže + vysoká pevnost v tahu větší než u oceli při 42% úspory hmoty + vysoká korozní odolnost + vysoká biokompatibilita - oproti oceli nižší Youngův modul pruž. v tahu (ETi 110*103 N/mm-2, EFe 220*103 N/mm-2)

37 Vliv jiných prvků na vlastnosti titanových slitin Kyslík a dusík se dobře rozpouštějí v obou krystalových modifikacích. Stabilizují výrazně fázi Alfa. Již při malých množstvích (desetiny %) výrazně zvyšují pevnost a snižují plasticitu. Uhlík se rozpouští v titanu alfa i beta omezeně. Za normální teploty pod 0,25%. Do tohoto obsahu zvyšuje mech. vlastnosti. Nad 0,25% vzniká karbid TiC. Jeho množství se ve slitinách udržuje pod hodnotu 0,1%. Vodík způsobuje precipitaci hydridu titanu pokles houževnatosti. Obsah pod 0,01%. Železo - Je obvyklou nečistotou v titanových slitinách. Přichází do titanu při jeho výrobě redukcí. Při obsahu pod 0,1% je jeho vliv zanedbatelný Křemík - Působí negativně na houževnatost. Obsah pod 0,1 %.

38 Vliv jiných prvků na vlastnosti titanových slitin

39 Teplota Vliv jiných prvků na vlastnosti titanových slitin Legující prvky

40 Slitiny titanu 1) přísadový prvek se více rozpouští v alfa než v beta fázi. Teplota fázové přeměny se zvyšuje v závislosti na koncentraci přísady. Tak působí Al, N, O, C Teplota Slitiny se rozdělují podle rozpustnosti přísady ve fázi alfa a ve fázi beta a jejich stabilizačního vlivu na tyto fáze viz předchozí strana Teplota 3) Přísadový prvek se rozpouští více v beta fázi a tuto fázi stabilizuje. Za nižších teplot dochází k eutektoidní reakci, kde eutektoidní směs je tvořena tuhým roztokem alfa a intermediální fází bohatou na přísadový prvek. Rozpustnost přísadového prvku je největší za eutektoidni teploty a s klesající se teplotou se snižuje. Mn, Fe, Cr, Si, Ag, H Teplota 2) Přísadový prvek se rozpouští více v beta než v alfa fázi. Teplota přeměny se snižuje a beta je tak stabilní i za normální teploty. Mo, Nb, Ta, V

41 Tepelné zpracování slitiny titanu 1) žíhání na odstranění pnutí, stabilizační, homogenizační, rekrystalizační 2) zušlechťování polymorfní přeměna je využitelná při tep. zprac. jen zčásti. Základem tepelného zpracování je eutektoidní rozpad tuhého roztoku. Alotropická přeměna beta na alfa probíhá za podmínek nerovnovážného ochlazování způsobem podobným martenzitické přeměně. Kubická mřížka se mění v hexagonální bezdifuzně, má jehlicovitou strukturu a orientace jehlice k matrici svědčí o koherentním vztahu. I zde je možno stanovit Ms a Mf. Transformace beta na přesycený tuhý roztok alfa však u většiny slitin nezvýší tvrdost. Zvláštnosti tepelného zpracování těchto slitin jsou dány hlavně složitostí přeměny beta na alfa. Při určité rychlosti ochlazování se vedle fází beta a alfa objevuje ještě fáze sigma (tvrdá a křehká). Lze se jí vyhnout při izotermické přeměně. Tepelným zpracováním slitin s vyšším obsahem přísad se snažíme získat větší podíl nestabilní fáze beta, kterou dalším zpracováním (žíháním) řízenou reakcí převedeme na stabilní fázi alfa. Je třeba dát pozor na zhrubnutí zrna. Nelze jej zjemnit normalizací jako u ocelí, ale jen tvářením a rekrystalizačním žíháním.

42 Slitina titanu Ti6Al4V 70% všech titanových slitin Nejběžnější slitina titanu alfa-beta struktura složení C <0.08%; Fe <0.25%; N2 <0.05%; O2 <0.2%; Al %; V %; Ti zbytek Vlastnosti Hustota 4,42 kg/dm3 Teplota tavení C Teplota změny beta alfa 999 C Rm = 1000 MPa Rp0,2= 910 MPa E = 114 GPa Použitelné do 400 C Používá se pro součásti v leteckém a kosmickém průmyslu. Nachází také uplatnění v loďařském průmyslu a v medicíně. Ostatní slitiny: Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo a Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo pro vyšší teploty

43 Použití titanu a jeho slitin Jedinečná odolnost vůči: Korozi Erozi tvrdými částicemi (abraze) + poměr mezi pevností a hustotou + vysoká mez kluzu (až 1,4 GPa!!!) Části leteckých motorů lopatky leteckých turbín a kompresorů

44 Použití titanu a jeho slitin - Nákladná výroba ==> 1. použití ve zbrojním průmyslu, letectví a raketové technice, kosmonautice léta vyvinuto firmou Lockheed Corporation letadlo SR-71 Blackbird prakticky celotitanová konstrukce (poprvé vzlétlo 1962). Světová produkce titanu 40. léta 2,5 tuny/10 let 2002 cca tun/rok

45 Použití titanu a jeho slitin Airbus A380 9% váhy letadla je titan a jeho slitiny

46 Použití titanu a jeho slitin Rozšíření použití titanových slitin do civilní oblasti - hodinky - šperky duhové efekty tenkých oxidických filmů na povrchu - protetika - rámy a ochranné kryty přístrojů fotoaparáty, mobilní zařízení, notebooky - sportovní potřeby vyžadující nízkou hmotnost a vysokou pevnost

47 Použití titanu a jeho slitin Litespeed Niota Titanium XTR Váha: g Cena: Kč už při svařování musí mít rám osovou rovnost (tvarová paměť) případné srovnání se provádí předimenzováním stěn obrobitelných ploch ( hlavová trubka, středové pouzdro) vysoká schopnost absorbce nárazu!!!

48 Otázky z dnešní přednášky 1) Jakou mřížku má nikl a jaký je jeho vliv na strukturu oceli (kterou oblast v diagramu Fe-Fe3C otevírá) 2) Jak si geologové vysvětlují obrovská naleziště niklové rudy v kanadském Sudbury? 3) Co to znamená, že je nikl deficitní prvek a jak probíhá výroba čistého niklu? 4) Jaký vliv mají na slitiny niklu síra, křemík a uhlík? 5) Do jakých skupin dělíme slitiny niklu? 6) Co je to paměťový efekt? 7) Jaké znáte konstrukční slitiny niklu. Popište jejich vlastnosti. 8) Jaké znáte slitiny niklu se zvláštními fyzikálními vlastnostmi? 9) Jak je dosaženo vysokých mech. vlastností niklových žárupevných slitin? 10) Kde nachází své využití niklové slitiny?

49 11) Z jakých dvou základních rud získáváme titan a jakým způsobem? 12) Jaké dvě základní krystalové modifikace má čistý titan? (Umět nakreslit) 13) Co je příčinou špatné obrobitelnosti titanových slitin? 14) Jaké má titan unikátní vlastnosti? 15) Popište vliv jiných prvků (O, N, C, H, Fe, Si, Al, V) na vlastnosti titanu a jeho slitin. 16) Jaký je základní princip tepelného zpracování Ti slitin? 17) Popište vlastnosti slitiny Ti6Al4V. 18) Kde nachází své využití slitiny titanu?

SMA 2. přednáška. Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny

SMA 2. přednáška. Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny SMA 2. přednáška Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny Nikl jako čistý kov Chemická značka Ni (lat. Niccolum) Relativní atomová hmotnost: 58,69 Atomové číslo: 28 Mřížka Kubická plošně centrovaná (za

Více

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy a jejich slitiny Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy - definice Ze všech chem. prvků tvoří asi tři čtvrtiny kovy. Kromě Fe se ostatní technické kovy nazývají neželezné.

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

Biomateriály na bázi kovů. L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Biomateriály na bázi kovů. L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Biomateriály na bázi kovů L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Historie 1901 - objev krevních skupin, 1905 - první úspěšná transfuze mezi lidmi 1958 - kyčelní kloub na bázi oceli 1965

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Svafiování elektronov m paprskem

Svafiování elektronov m paprskem Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu.

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 N 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),

Více

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více

ŽELEZO A JEHO SLITINY

ŽELEZO A JEHO SLITINY ŽELEZO A JEHO SLITINY Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 ČISTÉ ŽELEZO Atomové číslo 26 hmotnost 55,874 hustota 7,87 g.cm-3 vodivé, houževnaté, měkké A 50 %, Z 90 % pevnost 180 až 250 MPa,

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské 9. NEŽELEZNÉ KOVY Význam - specifické vlastnosti - i malá množství rozhodují o spolehlivosti, výkonu a využití celého zařízení (součásti elektrických obvodů, kontakty, pružiny, korozně a tepelně namáhané

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

Vítězslav Bártl. duben 2012 VY_32_INOVACE_VB03_Rozdělení oceli podle chemického složení a podle oblasti použití Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast,

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

Více

Hliník a slitiny hliníku

Hliník a slitiny hliníku Hliník a slitiny hliníku Slitiny hliníku patří kromě ocelí nejpoužívanějším kovovým konstrukčním materiálům. Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý. Z taveniny tohoto

Více

Materiály s tvarovou pamětí

Materiály s tvarovou pamětí Materiály s tvarovou pamětí This is a topic Transmisní elektronový mikroskop pro výzkum struktury materiálů (nejen) s tvarovou pamětí na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. S jeho pomocí můžeme vidět

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Výroba surového železa a výroba oceli

Výroba surového železa a výroba oceli Výroba surového železa a výroba oceli Vlastnosti železa (Fe) nejrozšířenější přechodný kovový prvek druhý nejrozšířenější kov na Zemi, hojně zastoupen i ve vesmíru v přírodě minerály železa rudy: hematit

Více

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty josef.strasky@gmail.com Titan Saturn a TITAN sonda Pioneer, 26. srpen 1976 Titan Titan Titan Unikátní vlastnosti titanu + nejvyšší poměr mezi pevností a

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tepelné zpracování

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tepelné zpracování Druhy tepelného zpracování: Tepelné zpracování 1. Žíhání (ochlazení je tak pomalé, že nevzniká zákalná struktura) 2. Kalení (ohřev nad překrystalizační teplotu a ochlazení je tak prudké, aby vznikla zákalná

Více

Elektrická vodivost - testové otázky:

Elektrická vodivost - testové otázky: Elektrická vodivost - testové otázky: 1) Elektrický náboj (proud) je přenášen? a) elektrony b) protony c) jádry atomu 2) Elektrický proud prochází pouze kovy? a) ano b) ne 3) Nejlepšími vodiči elektrického

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) FÁZOVÉ PŘEMĚNY Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) mechanismus difúzní bezdifúzní Austenitizace Vliv: parametry

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15 ALUPLUS 1 Obsah L profily nerovnoramenné......................................................2 L profily rovnoramenné........................................................3 T profily..................................................................3

Více

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: EN ISO 14172: E Ni-1 E Ni2061 (NiTi3) Obalená elektroda, určená ke svařování tvářených i litých dílů z čistého niklu. Lze použít i pro heterogenní svary rozdílných kovů jako niklu

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_06 Autor

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky III. A skupiny Nejdůležitějším a technicky nejvýznamnější kov této skupiny je hliník. Kromě hliníku jsou

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků 4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 4.1 Technické slitiny železa 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků Železo je přechodový kov s atomovým číslem 26, atomovou hmotností 55,85, měrnou

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Co je to korozivzdorná ocel? Korozivzdorné oceli (antikoro, nerez) jsou slitiny na bázi železa s obsahem 10,5 % chromu a 1,2

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK 1. Druhy pevných látek AMORFNÍ nepravidelné uspořádání molekul KRYSTALICKÉ pravidelné uspořádání molekul krystalická mřížka polykrystaly více jader (krystalových zrn),

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Vlastnosti technických materiálů

Vlastnosti technických materiálů Vlastnosti technických materiálů Kovy a jejich slitiny mají různé vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro posouzení použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 4 _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 4 _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 4 _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU Ing. Alexander Sedláček S.A.F. Praha, spol. s r.o. 1. Úvod, princip 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků 3. Použití technologií žárového

Více

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury. 3. TECHNICKÉ SLITINY ŽELEZA - rozdělení (oceli, litiny-šedá, tvárná, temperovaná) výroba, vlastnosti a použití - značení dle ČSN - perspektivní materiály V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je

Více

Intermetalika a jevy tvarové paměti

Intermetalika a jevy tvarové paměti Intermetalika a jevy tvarové paměti RNDr. Václav Novák, CSc. Fyzikální ústav Akademie věd ČR novakv@fzu.cz Od pradávných dob užívá člověk kovy, po některých se nazývají dokonce celá historická období doba

Více

Intermetalika a jevy tvarové paměti

Intermetalika a jevy tvarové paměti Intermetalika a jevy tvarové paměti RNDr. Václav Novák, CSc. Fyzikální ústav Akademie věd ČR novakv@fzu.cz Od pradávných dob užívá člověk kovy, po některých se nazývají dokonce celá historická období doba

Více

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY Temperovaná litina (dříve označovaná jako kujná litina anglicky malleable iron) je houževnatý snadno obrobitelný materiál vyráběný tepelným zpracováním odlitků z bílé litiny.

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

Krystalizace ocelí a litin

Krystalizace ocelí a litin Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0018. Krystalizace ocelí a litin Hana Šebestová,, Petr Schovánek Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikáln lního

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 200 V 3 ALBROMET 220 Ni 4 ALBROMET 260 Ni 5 ALBROMET 300 6 ALBROMET 300 HSC 7 ALBROMET 340 8 ALBROMET 340 HSC 9 ALBROMET 380 10 ALBROMET

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a

Více

Kovy a metody jejich výroby

Kovy a metody jejich výroby Kovy a metody jejich výroby Kovy v periodické tabulce Základní vlastnosti kovů 80 % prvků v přírodě jsou kovy, v PSP stoupá kovový charakter směrem DOLEVA Vlastnosti: Fyzikální kovový lesk kujnost a tažnost

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více