VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA (AKTUALIZACE K 1. ZÁŘÍ 2006) Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne pod čj /96-2 s platností od

2 Obsah OBSAH - ORIENTAČNÍ OBSAH - ORIENTAČNÍ... 1 OBSAH - PODROBNÝ... 2 I. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU II. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ROČNÍK III. UČEBNÍ OSNOVY PRO ROČNÍK ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VLASTIVĚDA CHEMIE FYZIKA PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA RODINNÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRAKTICKÉ ČINNOSTI TĚLESNÁ VÝCHOVA IV. DODATKY METODICKÝ POKYN K REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROGRAMU ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 2 VYUČOVACÍ HODINY POKYN K ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 1 VYUČOVACÍ HODINU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2004/ METODICKÝ POKYN K REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROGRAMU ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 1 VYUČOVACÍ HODINU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2005/ VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZE DNE 17. LEDNA 2006, ČJ / ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 5 VYUČOVACÍCH HODIN OD ŠKOLNÍHO ROKU 2006/ EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPRAVY A DOPLŇKY ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA UČEBNÍ PLÁNY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM NĚKTERÉHO PŘEDMĚTU MODELOVÉ RÁMCOVÉ UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ŠKOLY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TOHOTO PŘEDMĚTU ÚPRAVA ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE MODIFIKACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SPECIFICKÉ POTŘEBY ROMSKÝCH DĚTÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ ZAČLENĚNÍ TEMATIKY OCHRANY ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ DO VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM JAZYKŮ PRVNÍ CIZÍ JAZYK (JAZYK ANGLICKÝ, FRANCOUZSKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ) DRUHÝ CIZÍ JAZYK (JAZYK ANGLICKÝ, FRANCOUZSKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ) UČEBNÍ OSNOVY PRO ROZŠÍŘENÉ VYUČOVÁNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY NA ZŠ UČEBNÍ OSNOVY MATEMATIKY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ROČNÍK

3 Obsah UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA A UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA B UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA C OBSAH - PODROBNÝ OBSAH - ORIENTAČNÍ... 1 OBSAH - PODROBNÝ... 2 Autorský kolektiv I. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Východiska vzdělávacího programu Vzdělávací cíle programu Uplatnění vzdělávacího programu ve vyučování Hodnocení žáků II. UČEBNÍ PLÁN Charakteristika funkce a obsahu povinných předmětů zahrnutých do učebního plánu ZŠ UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ROČNÍK Poznámky III. UČEBNÍ OSNOVY PRO ROČNÍK ČESKÝ JAZYK Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky Český jazyk ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Psaní ročník ročník ročník ročník Tabule psacího písma Čtení a literární výchova ročník ročník ročník ročník ročník Literatura ročník ročník CIZÍ JAZYK Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky a 5. ročník ročník Rozpis mluvnického učiva pro jednotlivé jazyky Anglický jazyk etapa (3. a 5. roč.)

4 Obsah 2. a 3. etapa ( roč.) Francouzský jazyk etapa (3. a 5. roč.) a 3. etapa ( roč.) Německý jazyk etapa (3. a 5. roč.) a 3. etapa ( roč.) Ruský jazyk etapa (3. a 5. roč.) a 3. etapa ( roč.) Španělský jazyk etapa (3. a 5. roč.) a 3. etapa ( roč.) MATEMATIKA Specifické cíle ročník Čísla 0 aţ Orientace v prostoru ročník Číselný obor 0 aţ Násobení a dělení přirozených čísel v oboru násobilek do Rýsování úseček a měření jejích délek Orientace v čase ročník Číselný obor Násobení a dělení v oboru násobilek a mimo obor násobilek v číselném oboru do Rovinné obrazce. Obvod ročník Číselný obor do Zlomky Rovnoběţky, různoběţky, kolmice, kruţnice Souměrnost Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a krychle ročník Přirozená čísla Desetinná čísla Rovinné obrazce, tělesa Tabulky, grafy, diagramy ročník Shrnutí a opakování učiva z ročníku Desetinná čísla Dělitelnost přirozených čísel Úhel a jeho velikost Osová souměrnost Trojúhelník Objem a povrch kvádru, krychle ročník Zlomky Celá čísla, racionální čísla Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost Procenta. Úroky Shodnost, středová souměrnost Čtyřúhelníky, hranoly ročník Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta Mocniny s přirozeným mocnitelem Výrazy Lineární rovnice Základy statistiky Kruh, kruţnice, válec Konstrukční úlohy ročník Lomený výraz. Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými Funkce Podobnost. Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku Jehlan, kuţel, koule Základy finanční matematiky

5 4 Obsah Základy rýsování (alternativní tématický celek) * Přístupy k obsahu a organizaci výuky PRVOUKA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník Jsem školák Moje rodina Domov Naše obec Krajina kolem nás Věci a činnosti kolem nás Příroda Ţivot v přírodě Člověk Lidé a čas Práce a volný čas Lidé a technika Člověk mezi lidmi Člověk a zdraví PŘÍRODOVĚDA Specifické cíle ročník Rozmanitost přírody Neţivá příroda, rostliny i ţivočichové v zimě Přírodní společenstva na jaře ročník Třídění organismů Země ve vesmíru Rozmanitost podmínek ţivota na Zemi Člověk, jeho ţivotní podmínky a vztahy k prostředí Přístupy k obsahu a organizaci výuky VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci ročník Zdraví, osobní hygiena, reţim dne, první pomoc Výţiva a zdraví Základy rodinné a sexuální výchovy Prevence zneuţívání návykových látek Osobní bezpečí VLASTIVĚDA Specifické cíle ročník Místo, v němţ ţijeme Naše vlast Česká republika, Evropa, svět Obrazy z českých dějin Přístupy k obsahu a organizaci výuky CHEMIE Specifické cíle ročník Úvod Směsi Sloţení látek a chemická vazba Chemické prvky Chemické reakce Oxidy a halogenidy Kyseliny a hydroxidy Soli Redoxní reakce Uhlovodíky Deriváty uhlovodíků Chemie ve společnosti Přístupy k obsahu a organizaci výuky FYZIKA Specifické cíle

6 Obsah ročník Vlastnosti látek a těles Pohyby a vzájemné působení těles Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Světelné jevy ročník Elektromagnetické jevy Energie, její přeměny a přenos Zvukové jevy Vesmír Přístupy k obsahu a organizaci výuky PŘÍRODOPIS Specifické cíle ročník Země a ţivot Jednobuněčné organismy Mnohobuněčné organismy ročník Vyšší rostliny První skupiny strunatců Nahosemenné rostliny Ptáci Krytosemenné rostliny ročník Savci Člověk Stavba těla a funkce jednotlivých orgánů člověka Poškození lidského organismu Lidská populace Rozmnoţování organismů Země - naše planeta Změny ţivotních společenstev, rušivý vliv člověka Přístupy k obsahu a organizaci výuky ZEMĚPIS Specifické cíle ročník Planeta Země Glóbus a mapa Přírodní sloţky a oblasti Země Zeměpis světadílů, oceánů a Ruska ročník Společenské a hospodářské sloţky krajiny Politická mapa dnešního světa Zeměpis České republiky Rozšiřující a doplňující učivo pro všechny ročníky zeměpisu: Praktický zeměpis Přístupy k obsahu a organizaci výuky DĚJEPIS Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník Úvod do vyučování dějepisu Pravěk Starověk Starověké Řecko Starověký Řím Systemizace poznatků o pravěku a starověku Středověk Systematizace poznatků o středověku Novověk Systemizace poznatků od počátku novověku do 70. let l9. století Dějiny od konce 19. století do současnosti Systemizace poznatků o nejnovějších dějinách Závěrečná systemizace poznatků OBČANSKÁ VÝCHOVA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky

7 6 Obsah ročník Naše škola, naše obec Náš region, naše vlast Kulturní dědictví Majetek, vlastnictví a hospodaření Ţivot ve společnosti Člověk a morálka Člověk a lidská práva Globální problémy lidstva Člověk a dospívání ročník Člověk a citový ţivot Člověk a rodinný ţivot Člověk a pracovní ţivot Člověk a občanský ţivot Člověk a právo Stát a právo Stát a hospodářství Nadnárodní společenství Ţivotní perspektivy RODINNÁ VÝCHOVA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník Rodina a širší sociální prostředí Rozvoj osobnosti Péče o zdraví, osobní hygiena, reţim dne Zdravá výţiva Pohybová aktivita a zdraví Sexuální výchova Prevence zneuţívání návykových látek Osobní bezpečí HUDEBNÍ VÝCHOVA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník - 9. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník Výtvarné vyjádření skutečnosti Uţité práce dekorativní a prostorové Výtvarné umění a ţivotní prostředí ročník Výtvarné vyjádření skutečnosti Uţité práce dekorativní a prostorové Výtvarné umění a ţivotní prostředí ročník Výtvarné vyjádření skutečnosti Uţité práce dekorativní a prostorové Výtvarné umění a ţivotní prostředí PRAKTICKÉ ČINNOSTI Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník Práce s drobným materiálem Práce s modelovací hmotou Práce s papírem a kartonem Práce s textilem Práce montáţní a demontáţní Lidové zvyky, tradice a řemesla

8 Obsah 7. Pěstitelské práce U nás doma ročník Práce s počítačem Pěstitelství Práce s technickými materiály Elektrotechnika kolem nás Provoz a údrţba domácnosti Příprava pokrmů Svět práce TĚLESNÁ VÝCHOVA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu a 2. ročník ročník ročník Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení a 2. ročník ročník ročník Gymnastika a 2. ročník ročník ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec a 2. ročník ročník ročník Úpoly a 2. ročník ročník ročník Atletika a 2. ročník ročník ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti a 2. ročník ročník ročník Sportovní hry a 2. ročník ročník ročník Plavání a 2. ročník ročník ročník Bruslení a 2. ročník ročník ročník Lyžování a 2. ročník ročník ročník Turistika a pobyt v přírodě a 2. ročník ročník ročník IV. DODATKY METODICKÝ POKYN K REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROGRAMU ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 2 VYUČOVACÍ HODINY Právní podklad metodického pokynu Rozšíření učebních plánů

9 8 Obsah Způsob využití navýšených vyučovacích hodin Financování POKYN K ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 1 VYUČOVACÍ HODINU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2004/ Rozšíření učebních plánů Způsob využití navýšených vyučovacích hodin Financování Doprovodné aktivity a opatření METODICKÝ POKYN K REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROGRAMU ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 1 VYUČOVACÍ HODINU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2005/ Rozšíření učebních plánů Způsob využití navýšených vyučovacích hodin Financování VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZE DNE 17. LEDNA 2006, ČJ / ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 5 VYUČOVACÍCH HODIN OD ŠKOLNÍHO ROKU 2006/ Rozšíření učebních plánů Způsob využití navýšených vyučovacích hodin v 1. až 5. ročníku Způsob využití navýšených vyučovacích hodin v 6. ročníku Způsob využití navýšených vyučovacích hodin v 7. až 9. ročníku Financování Změna využití a financování disponibilní vyučovací hodiny v 7. ročníku základního vzdělávání (projekt HODINA) od školního roku 2006/ Účinnost EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Specifické cíle ročník Úvod - metody zkoumání přírody Les Voda a její okolí Louky, pastviny a pole Regionální zvláštnosti přírody ročník Lidská sídla a jejich okolí Cizokrajné rostliny a ţivočichové Stavba a funkce organismů. Buňka Stavba a funkce hub, niţších a vyšších rostlin Stavba a funkce těl niţších ţivočichů ročník Stavba a funkce těl obratlovců Biologie člověka ročník Zkoumání přírody Podmínky ţivota na Zemi Vědecký názor na vznik a vývoj ţivota Základ a trvání ţivota Současná biosféra Naše příroda a ochrana ţivotního prostředí Přístupy k obsahu a k organizaci výuky VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Úvod Cizí jazyk Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučení tématické celky K jazykovým prostředkům Konverzace v cizím jazyce Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky K jazykovým prostředkům Seminář a praktika z přírodovědných předmětů Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tématické celky Seminář ze společenskovědních předmětů

10 Obsah Charakteristika předmětů Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Seminář a praktikum ze zeměpisu Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Informatika Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Základy ekonomiky a účetnictví Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Základy administrativy Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Technické kreslení Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Technické činnosti Charakteristika předmětu Doporučené tematické celky Domácnost Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky ÚPRAVY A DOPLŇKY ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk Jazykové vyučování Psaní Literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika ročník ročník ročník Prvouka Výchova ke zdraví Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova UČEBNÍ PLÁNY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM NĚKTERÉHO PŘEDMĚTU Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků, čj / Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků

11 10 Obsah Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, čj / Poznámky Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním výtvarné výchovy, čj / Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním výtvarné výchovy Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy, čj / Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy, čj / Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, čj / Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky v ročníku: MODELOVÉ RÁMCOVÉ UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ŠKOLY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TOHOTO PŘEDMĚTU Specifické cíle ročník I. Základní pojmy z Informatiky II. Základy práce s počítačem III. Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací IV. Počítačové sítě a Internet V. Algoritmizace a programování ročník I. Základní pojmy z Informatiky II. Prohloubení práce s počítačem III. Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací IV. Počítačové sítě a internet V. Algoritmizace a programování ÚPRAVA ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE MODIFIKACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SPECIFICKÉ POTŘEBY ROMSKÝCH DĚTÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Pojetí a charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací cíle Obsahové zaměření tematických okruhů Sebepoznání Rozhodování Akční plánování Adaptace na ţivotní změny Moţnosti absolventa základní školy Informační základna pro volbu povolání Orientace v důleţitých profesních informacích Rovnost příleţitostí na trhu práce Svět práce a dospělosti Doporučené didaktické prostředky pro realizaci výuky Metodické a pracovní materiály Doplňující výukové prostředky Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ZAČLENĚNÍ TEMATIKY OCHRANY ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ DO VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů Čl Čl Čl Čl Čl Ochrana člověka za mimořádných událostí - dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy Čl Čl Čl

12 11 Obsah Čl Čl Čl UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM JAZYKŮ PRVNÍ CIZÍ JAZYK (JAZYK ANGLICKÝ, FRANCOUZSKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ) Část první Cíl výuky Rozsah výuky Charakteristika obsahu výuky Etapy výuky etapa 3. ročník etapa 4. a 5. ročník etapa 6 a 7. ročník etapa 8. a 9. ročník Výstupní požadavky Řečové dovednosti Jazykové prostředky Tematické zaměření Poznámky k pojetí a řízení výuky Část druhá Rozvržení učiva do jednotlivých etap Řečové dovednosti etapa 3. ročník etapa 4. a 5. ročník etapa 6. a 7. ročník etapa 8. a 9. ročník Jazykové prostředky Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk DRUHÝ CIZÍ JAZYK (JAZYK ANGLICKÝ, FRANCOUZSKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ) Část první Cíl výuky Rozsah výuky Charakteristika obsahu výuky Etapy výuky Výstupní požadavky Řečové dovednosti Jazykové prostředky Tematické zaměření Poznámky k pojetí a řízení výuky Část druhá Rozvržení učiva do jednotlivých etap Řečové dovednosti etapa 6. a 7. ročník etapa 8. a 9. ročník Jazykové prostředky Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk UČEBNÍ OSNOVY PRO ROZŠÍŘENÉ VYUČOVÁNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY NA ZŠ Organizace a obsah výuky: ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby

13 12 Obsah Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti UČEBNÍ OSNOVY MATEMATIKY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ROČNÍK ročník Shrnutí a opakování učiva z ročníku Desetinná čísla Dělitelnost přirozených čísel Celá čísla Úhel a jeho velikost Osová a středová souměrnost Trojúhelník Objem a povrch kvádru a krychle Základy kombinatoriky ročník Racionální čísla Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta. Třetí mocnina a odmocnina Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost Procenta. Úrok Shodnost. Shodná zobrazení Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly Kruh, kruţnice, válec Základy statiky ročník Mocniny s celým mocnitelem Celistvé výrazy a jejich úpravy Lineární rovnice Funkce. Lineární funkce Podobnost. Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku Konstrukční úlohy Základy teorie pravděpodobnosti ročník Lomené algebraické výrazy. Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

14 Obsah 3. Lineární nerovnice a jejich soustavy Funkce Jehlan, kuţel, koule Finanční matematika Kombinatorika UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA A Úvod Charakteristika a cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky Výtvarná výchova ročník základní školy První klíč Výtvarná výchova ročník základní školy Druhý klíč Výtvarná výchova ročník základní školy Třetí klíč UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA B Charakteristika a cíle předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky a) Hledisko procesu rozvíjení osobnosti ţáka v jejích strukturálních vazbách b) Hledisko obrazových znakových prostředků c) Hledisko tématických celků Obsah učiva a) Hledisko procesu rozvíjení osobnosti ţáka v jejích strukturálních vazbách b) Hledisko obrazových znakových prostředků c) Hledisko tématických celků UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA C Východiska, charakteristika, směřování Přístupy k obsahu a organizaci výuky Začlenění práce podle osnov pro individuální práci s ţákem do výtvarně výchovného programu Způsob vřazení ţáků do práce podle osnov pro individuální práci s ţákem Předpoklady realizace osnov pro individuální práci s ţákem Zajištění práce s osnovami Obsah Činnosti senzibilizující Činnosti tematizované Prezentace Podklady pro hodnocení výtvarně výchovného procesu Poznámka k použití alternativních učebních osnov výtvarné výchovy

15 Obsah Autorský kolektiv gesce za jednotlivé části programu Koncepce programu Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Ekologický přírodopis PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. PhDr. Milan Rosenzweig, CSc. PhDr. Adriena Smejkalová, CSc. PaedDr. Eva Janoušková Mgr. Jindra Šindlarová PaedDr. Dagmar Kovařovicová, CSc. PhDr. Jana Müllerová, CSc. PaedDr. Jan Tupý PaedDr. Jiří Froněk RNDr. Josef Herink PhDr. Václav Pumpr, CSc. RNDr. Jan Maršák, CSc. PaedDr. Jiří Froněk RNDr. Josef Herink PaedDr. Václav Berkovec PhDr. Viola Horská PaedDr. Hana Pernicová PaedDr. Hana Pernicová PaedDr. František Mouryc ak. mal. Marta Peřinová PaedDr. Eva Janoušková PaedDr. Jan Tupý RNDr. Libuše Kvasničková Autorský kolektiv děkuje všem spolupracovníkům a oponentům za pomoc při tvorbě vzdělávacího programu. 14

16 Charakteristika vzdělávacího programu I. Charakteristika vzdělávacího programu 1. Východiska vzdělávacího programu 1. Vzdělávací program Základní škola usiluje o to, aby ţáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Odpovídá na otázku, co by měli ţáci poznat z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi by měli být vybaveni, aby mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v ţivotě. Ve vzdělávací perspektivě programu je osobnost postupně vyzrávajícího mladého člověka, který je schopen samostatně myslet, svobodně a autonomně se rozhodovat, projevovat se jako demokratický občan a jednat v souladu s obecně uznávanými ţivotními a mravními hodnotami. 2. Vzdělávací program chápe obsah základního vzdělání jako prostředek rozvoje osobnosti ţáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech i jako klíč k pochopení společenských a technických přeměn současnosti. Zahrnuje v přiměřené rovnováze poznatky a činnosti vztahující se ke všem vzdělávacím oblastem a oborům Standardu základního vzdělávání. Kritériem pro výběr a zpracování obsahu je jeho významnost, vyuţitelnost a přiměřenost. Vzdělávací program inovuje obsah vzdělávání zejména v oblasti mravní výchovy, výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu a k ochraně ţivotního prostředí. 3. Program zdůrazňuje pevné osvojení podstatných poznatků v jejich těsném spojení s funkčními dovednostmi a se schopností aplikovat je při řešení úkolů, učebních i běţných ţivotních situací. Jde o způsobilosti (kompetence), které si ţák trvale osvojí a je připraven je uplatňovat v dalším vzdělávání i v ţivotě mimo školu. Program sleduje jak vytváření elementárních a specifických dovedností a kompetencí, spjatých bezprostředně s obsahem jednotlivých oblastí a oborů (správné, jasné a srozumitelné vyjadřování ústní a písemné, uţití matematických pojmů, znaků a pouček, aplikace společenskovědních, přírodovědních a jiných poznatků apod.), tak i rozvíjení průřezových kompetencí, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti ţáků (vyhledávání informací v různých zdrojích, třídění, rozlišování podstatného od nepodstatného, zdůvodňování, zobecňování, vyvozování závěrů, vysvětlování pracovních postupů apod.). Za důleţité povaţuje program rozvíjení kompetencí sociálních a komunikativních (naslouchání, porozumění, spolupráce, vzájemná pomoc atd.). Důraz na kompetence se promítá do zpracování osnov jednotlivých předmětů a do přístupu k hodnocení ţáků. 4. Vzdělávací program chápe základní vzdělávání v jednotě jeho poznávací a hodnotové stránky a uvádí ţáky do mravních, občanských a dalších ţivotních hodnot důleţitých pro utváření jejich vztahu ke společnosti, k lidem i k sobě samým. Směřuje k tomu, aby si ţáci osvojili hlavní zásady a normy lidského jednání, aby se u nich postupně utvářelo vědomí občanské odpovědnosti a aby získali nejdůleţitější dovednosti a návyky zdravého způsobu ţivota. Program povaţuje za důleţité naučit ţáky správně posuzovat jevy a situace, s nimiţ se setkávají, a odpovědně se rozhodovat a jednat. 5. Program klade důraz na činnostní pojetí vyučování, v němţ mají ţáci dostatek příleţitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se projevovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, řešit úkoly, navozené situace i přirozené situace ze ţivota mimo školu. Se zřetelem k těmto záměrům podporuje program uplatňování postupů a forem práce, které umoţňují ţákům vyuţívat maximálně vlastních zkušeností, provádět jednoduché demonstrace a pokusy, diskutovat, argumentovat, vyvozovat závěry. 6. Orientace na osobnost ţáků, kterou program sleduje, vyţaduje také zřetel k jejich individuálním předpokladům a moţnostem, vyhraňujícím se zájmům a rodícímu se ţivotnímu zaměření. V souladu s tím vytváří vzdělávací program prostor jak pro vyuţívání různých 15

17 Charakteristika vzdělávacího programu vzdělávacích postupů a způsobů, tak i pro uplatňování diferencované výuky zejména na 2. stupni základní školy (pruţnost učebního plánu, otevřenost učebních osnov, volitelné předměty). 7. Vzdělávací program svým pojetím a způsobem zpracování počítá s tím, ţe si školy budou dotvářet jeho podobu podle svých vlastních záměrů a podmínek a vycházet přitom jak z názorů a přání rodičů, tak z moţností, potřeb a zájmů ţáků. 2. Vzdělávací cíle programu Vzdělávací cíle programu vyjadřují jeho hlavní záměry a určují směr pedagogického působení ve vyučovacích předmětech i v dalších vzdělávacích činnostech na 1. a 2. stupni základní školy. Představují určitý ideální stav, o jehoţ dosaţení učitelé společně se ţáky usilují. Ţáci se jim přibliţují v souladu se svými individuálními předpoklady a moţnostmi. Vzdělávací cíle programu jsou rozčleněny: a) na cíle poznávací a s nimi spjaté dovednosti a kompetence ţáků, b) na cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností ţáků. a) Poznávací cíle, dovednosti a kompetence Tato skupina cílů tvoří jádro vzdělávacích záměrů programu. Jejich vyváţenost a vzájemná propojenost je základem funkčnosti a účinnosti vzdělávacího působení. Ţáci (se, si) mají: vytvořit pevnou soustavu klíčových poznatků významných pro poznávací a praktické činnosti, uţitečných pro budoucí ţivot, potřebných pro dorozumívání s lidmi a pro orientaci v kulturních a civilizačních výtvorech a hodnotách, chápat význam získaných vědomostí ve vzájemných souvislostech a postupně si vytvářet ucelený obraz přírodní a společenské skutečnosti, umět aplikovat získané vědomosti při řešení poznávacích a praktických úloh, umět jasně a srozumitelně vyjadřovat, naslouchat, číst s porozuměním, memorovat, reprodukovat, osvojit dovednost samostatně pracovat s učebnicí a učebními texty, vyhledávat informace, třídit je a zpracovávat, dělat si samostatně poznámky, osvojit dovednost pracovat s pomůckami (slovníky, příruční knihy, indexy, databanky, audiovizuální pomůcky, počítače), umět řešit přiměřené poznávací problémy, klást otázky a formulovat jednoduché hypotézy, vyvozovat závěry, umět vyjadřovat své názory, diskutovat o nich, argumentovat, své závěry, stanoviska, názory korigovat, umět uplatňovat v různých učebních i praktických situacích základní myšlenkové operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, zobecňování), osvojit další poznávací dovednosti (soustavné pozorování, srovnávání, rozbor a vyhodnocování, rozlišování podstatného a vedlejšího, celku a části, uţití údajů a poznatků v nových souvislostech), osvojit poznatky a dovednosti spojené s estetickým vnímáním světa, jeho ztvárňováním a proţíváním, umět vnímat krásu a estetiku prostředí, člověka, jeho výtvorů, jednání, činnosti, pohybu ap., osvojit základní pohybové dovednosti a způsoby manipulace se zatíţením, osvojit základní dovednosti a návyky k ovlivňování aktivního zdraví. b) Hodnotové cíle, postoje a motivy jednání ţáků Hodnotové cíle, na jejichţ dosaţení se vzdělávací program zaměřuje, se vztahují k mravním hodnotám, k základním hodnotám společenského a občanského ţivota i k hodnotám 16

18 Charakteristika vzdělávacího programu ţivota individuálního. Promítají se do postojové a motivační sféry ţáků, postupně ovlivňují jejich rozhodování a jednání a vytváření hierarchie ţivotních hodnot. Ţáci mají: získat orientaci v základních mravních hodnotách (úcta k ţivotu a člověku, k pravdě, spravedlnosti), rozpoznávat je v kaţdodenním ţivotě, ztotoţňovat se s nimi; odmítat takové negativní jevy, jako je nespravedlnost, brutalita, násilí, leţ a přetvářka, pochopit základní principy demokratické společnosti (občanská svoboda, odpovědnost, spolupráce, tolerance); poznat způsoby, jak se projevovat jako aktivní a odpovědný občan, projevovat úctu k právu a zákonům, pochopit nebezpečí a důsledky protiprávního jednání, váţit si svého domova a své vlasti; uvědomovat si nebezpečí a nehumánnost různých národnostních a rasových předsudků i různých forem diskriminace, pochopit význam a potřebu mezinárodního dorozumění, dodrţování základních lidských práv a ochrany lidské důstojnosti, pochopit význam ţivota a zdraví, osvojit si zásady zdravého ţivotního stylu, naučit se správně rozhodovat a jednat ve prospěch svého zdraví i zdraví jiných, vytvořit si pocit odpovědnosti za ţivotní prostředí a projevovat úctu k výsledkům lidské práce minulosti i přítomnosti, naučit se dbát na sebe, projevovat se pozitivním způsobem, získat pocit sebeúcty, naučit se respektovat ostatní, rozpoznávat rozdíly mezi lidmi, mezi jejich vlastnostmi a charaktery, být otevřený a zdvořilý vůči druhým lidem, ovládat své citové reakce, získat schopnost pracovat ve skupině, spolupracovat, projevovat solidaritu a ochotu pomáhat druhým. Vzdělávací cíle programu se promítají do všech předmětů učebního plánu základní školy, které poskytují svým obsahem široké spektrum příleţitostí k jejich naplňování. Realizují se zde v různých proporcích a v různém pořadí významnosti a nabývají zároveň konkrétnější podobu. Tato konkretizace je v osnovách vyjádřena ve specifických vzdělávacích cílech jednotlivých předmětů. Měla by být dále dotvářena v reálném pedagogickém procesu podle daných podmínek práce učitele a ve vztahu k různým skupinám ţáků i k jednotlivcům. Počáteční etapou naplňování vzdělávacích cílů programu je první stupeň základní školy, který svým obsahem i způsobem výuky buduje ucelený kulturní rámec pro další poznávací i osobnostní rozvoj ţáků. V průběhu ročníku mají ţáci: získat základní nástroje kulturní komunikace (zvláště v oblasti jazykové výchovy a matematiky) a s tím spojené dovednosti a kompetence, vytvořit si na základě elementárních poznatků přirozeně názorný, ale přitom ucelený obraz přírodního a společenské ho prostředí, poznat a přiměřeně si osvojit základní pravidla a způsoby mezilidského souţití (mezilidská komunikace, sebekázeň, odpovědnost, přátelství, uznání autority ap.), získat elementární představu o mravních a občanských hodnotách, na nichţ spočívá zdravé lidské společenství a jeţ by se měly stát i pevnou oporou jejich dalšího ţivota. 3. Uplatnění vzdělávacího programu ve vyučování Činnostní pojetí vyučování, na něţ vzdělávací program klade důraz, předpokládá soustavné navozování učebních situací, které otevírají široké spektrum příleţitostí pro naplňování jak poznávacích, tak hodnotových cílů vyučování. Pro poznávací stránku vyučovacího procesu je důleţité, aby ţáci měli příleţitost: poznávat a v praktických aplikacích si ověřovat uţitečnost a významnost získávaných poznatků pro ţivot, pro dorozumívání s lidmi i pro své další vzdělávání, pracovat samostatně, uspokojovat svou zvídavost a touhu po poznání, uplatňovat svou tvořivost, originalitu a fantazii v přirozených učebních situacích, 17

19 18 Charakteristika vzdělávacího programu vyuţívat a uplatňovat poznatky a zkušenosti získané ze ţivota mimo školu (z domova a blízkého prostředí, z četby, ze sdělovacích prostředků, z různých individuálních zájmových činností), dospívat k novým poznatkům cestou samostatného uvaţování a vyvozování, hledáním různých moţností a způsobů řešení problémů, pozorováním objektů z ţivé a neţivé přírody, prováděním pokusů, prací s literárními a jinými texty ap., demonstrovat vědomosti a dovednosti v poznávacích a praktických úlohách a situacích (z oblasti jazykové, matematicko - přírodovědné, společenskovědní, estetickovýchovné, pracovně technické, zdravotně preventivní) a při práci s učebními a jinými pomůckami, vytvářet si dovednosti a kompetence důleţité pro práci ve škole, pro další vzdělávání i pro orientaci v informačních zdrojích, např. samostatné záznamy z výkladu učitele, vypracování osnovy jednoduchého sdělení, zjištění údajů v mimoškolním prostředí (v knihovně, muzeu), zpracování tabulky, schématu, grafu, zhotovení modelů, příprava projektu dlouhodobého úkolu, individuálního pracovního plánu, práce na krátkodobých úkolech s individuálním cílem, ukázat, v čem vynikají nebo jsou schopni dosahovat uspokojivých výsledků, proţívat radost z učení a tím získávat pozitivní vztah ke škole, uplatňovat své specifické předpoklady ve společné práci a vytvářet si návyk spolupráce a vzájemné pomoci. Vyučovací proces klade také základy hodnotové orientace ţáků. Z toho důvodu by v jeho průběhu mělo vznikat co nejvíce příleţitostí k tomu, aby ţáci: poznávali, ţe ve svém vzdělávání se setkávají nejen s poznatky z různých oblastí a oborů, ale i s hodnotami, které lidé povaţují za důleţité pro svůj vlastní ţivot i pro ţivot celé společnosti, získávali představu o nejdůleţitějších oblastech těchto hodnot (např. hodnoty poznávací, estetické, mravní, občanské, hodnoty osobního a rodinného ţivota, hodnoty vztahující se k světu práce, k přírodě a zdraví) a na konkrétních příkladech si uvědomovali jejich význam, mohli komunikovat s učitelem, ptát se ho, diskutovat o svých názorech, vyjadřovat se k tomu, co sami povaţují za hodnotné a cenné, čeho by chtěli dosáhnout, co by chtěli poznat, umět, jací by chtěli být a tím si postupně vytvářet vlastní hodnotová kritéria, rozlišovali skutečné a zdánlivé hodnoty, pozitivní a negativní způsoby jednání a aby získávali schopnost orientovat se v různých situacích, posuzovat je podle osvojených kritérií (např. v oblasti mravní kritérium dobra a zla), rozhodovat se a volit mezi alternativami. Orientace na osobnost ţáka, na jeho předpoklady a moţnosti je spojena s individualizací a diferenciací vzdělávacích postupů tak, aby vyučování podněcovalo všechny ţáky, aby bylo přiměřené jejich moţnostem a aby směřovalo k reálně dosaţitelným výsledkům, znamenajícím zřetelný přínos pro jejich rozvoj. Předpokladem individualizovaného přístupu k ţákům je soustavný zřetel k psychologickým aspektům vzdělávacího procesu. Významné je zvláště postiţení předělu v psychickém vývoji ţáka na rozmezí let, kdy se výrazně mění jeho poznávací, zájmová, motivační, aspirační i proţitková sféra na prahu dospívání.v dlouhém období psychického vývoje a zrání ţáka od 6 do 15 let by měl vzdělávací proces pozorně reagovat na proměny ve vztahu konkrétního a abstraktního poznávání, poznávání opřeného především o individuální zkušenost, ţivý názor, vzor, příklad, záţitek a poznání orientujícího se jiţ na rodící se prvky komunikace s učivem prostřednictvím pojmů, symbolů a znaků. Stejně tak je tomu u vývojových zákonitostí a individuálních zvláštností v oblasti vnímání, pozornosti, paměti, vyjadřovacích schopností apod. K významným psychologickým aspektům vyučovacího procesu patří i zřetel k všeobecnému a individuálnímu tempu učení ţáků, k přirozeným rozdílům v psychickém, biologickém a sociálním zrání chlapců a děvčat. 4. Hodnocení ţáků Vzdělávací program předpokládá, ţe jeho východiska a záměry se projeví také v přístupu k hodnocení ţáků a ve výběru hlavních kritérií, podle nichţ se posuzuje, jak ve škole pracují a jakých

20 Charakteristika vzdělávacího programu výsledků dosahují. V těchto přístupech a kritériích by se konkrétně mělo obrazit, k čemu chce škola ţáky vést, jaké vědomosti, dovednosti a kompetence mají ve vyučování získávat a jaké vlastnosti se mají u nich vytvářet a upevňovat. Významným rysem tohoto přístupu k hodnocení je posilování kladného vztahu ţáků k vlastnímu vzdělávání, oceňování jejich pozitivních projevů, respektování přirozených rozdílů ve způsobu učení i podněcování a podporování jejich individuálních rozvojových moţností. Hodnocení ţáků by mělo být adresné a vyhýbat se jednostrannostem. V souladu s cíli programu by se mělo zaměřovat na široké spektrum projevů ţáka v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové. Při hodnocení by měl učitel sledovat: 1. v jaké míře a kvalitě si ţák osvojuje poznatky, dovednosti a zručnosti dané povahou jednotlivých vyučovacích předmětů, (jak pevně a trvale si osvojuje poznatky podstatné, důleţité pro sledování a pochopení dalšího učiva, jak rozumí učivu, jak chápe smysl a význam učiva v širších celcích) a zda projevuje zájem o obohacování svých vědomostí a dovedností v některých předmětech a oborech; 2. jak dovede ţák pouţívat získané vědomosti a dovednosti při řešení úkolů (slovních i písemných), při řešení poznávacích a praktických situací a problémů, jak dovede osvojené a získané vědomosti, dovednosti a postupy demonstrovat na příkladech a aplikovat v podmínkách běţného ţivota; 3. jak ţák ovládá základní komunikační prostředky, které mu umoţňují uţívat a uplatňovat získané vědomosti a dorozumívat se ve škole i mimo školu (jak umí naslouchat, jak umí srozumitelně, souvisle a věcně se vyjadřovat, klást otázky, formulovat své myšlenky, zapojovat se do rozhovoru), na jaké úrovni je jeho písemný projev, jakou má slovní zásobu a jak s ní dovede pracovat v jednotlivých předmětech, jak dovede vyprávět, sdělovat své zkušenosti, záţitky, vysvětlovat své názory a pracovní postupy; 4. jak se u ţáka projevují rysy samostatného myšlení (jak chápe souvislosti věcí, faktů, jevů a procesů, jak dovede třídit, rozlišovat podstatné od nepodstatného, hledat příčiny a následky, jak dovede zdůvodňovat, vyvozovat jednoduché závěry a zobecnění), zda si tvoří o věcech a jevech samostatný úsudek a zda dovede tento úsudek opřít o argumenty; 5. jak ovládá důleţité učební postupy a způsoby samostatné práce (jak dovede pracovat s učebnicí, pracovními sešity a listy, s atlasy, tabulkami, slovníky, jak dovede vyhledávat informace v různých zdrojích a jednoduchým způsobem je zpracovávat, zda a jak dovede zhotovovat různé nákresy, schémata, grafy, přehledy); 6. jak ţák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a občanské hodnoty, s kterými se setkává v průběhu svého vzdělávání a jsou významné pro jeho rozhodování a jednání v dalším ţivotě (jak si ţák utváří kritéria k rozeznávání dobrých a špatných názorů, postojů a činů lidí; v jaké míře je otevřený a vnímavý k hodnotám národního společenství, k národním tradicím a k národní kultuře, jaký má vztah k svému domovu, k přírodě, k ţivotnímu prostředí, jak dovede pečovat o své zdraví); 7. jak se ţák projevuje, jaké má vlastnosti (jak spolehlivě a odpovědně plní své povinnosti, jak je snaţivý, zda dovede spolupracovat ve vyučování, být vstřícný a tolerantní ke svým spoluţákům, zachovávat elementární pravidla kulturního chování a lidského souţití). Přístupy k hodnocení ţáků a jeho kritéria budou v praxi bezesporu ovlivněny stylem pedagogické práce učitele; stejně významně by měly být ovlivněny i povahou a způsobem vzdělávání na 1. a 2. stupni základní školy. Vzdělávací program počítá s vyuţitím různorodých forem hodnocení ţáků; jejich společným jmenovatelem by mělo být upevňování pozitivního vztahu ţáků ke škole a jejich motivace k dosahování dobrých výsledků. 19

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Ve školním roce 2009-2010 se bude výchovně vzdělávací práce řídit normami vycházejícími z učebních dokumentů : 1. 3., 6. 8.. ročník : ŠVP DYNAMIKA, č.j. ZŠMŠME 30/2008

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

6.38 Matematický seminář

6.38 Matematický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.38 Matematický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematický seminář vychází

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2010

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 11920/2010 22 V Praze dne 1. června 2010 Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Biologie je zprostředkovat základní biologické principy a biologické pojmy a pomocí příkladů z praxe demonstrovat

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

18. Člověk a svět práce

18. Člověk a svět práce 18. Člověk a svět práce 208 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předměty: Provoz a údržba domácnosti (prima) Svět práce (tercie, kvarta) Charakteristika

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více