VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA (AKTUALIZACE K 1. ZÁŘÍ 2006) Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne pod čj /96-2 s platností od

2 Obsah OBSAH - ORIENTAČNÍ OBSAH - ORIENTAČNÍ... 1 OBSAH - PODROBNÝ... 2 I. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU II. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ROČNÍK III. UČEBNÍ OSNOVY PRO ROČNÍK ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VLASTIVĚDA CHEMIE FYZIKA PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA RODINNÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRAKTICKÉ ČINNOSTI TĚLESNÁ VÝCHOVA IV. DODATKY METODICKÝ POKYN K REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROGRAMU ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 2 VYUČOVACÍ HODINY POKYN K ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 1 VYUČOVACÍ HODINU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2004/ METODICKÝ POKYN K REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROGRAMU ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 1 VYUČOVACÍ HODINU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2005/ VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZE DNE 17. LEDNA 2006, ČJ / ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 5 VYUČOVACÍCH HODIN OD ŠKOLNÍHO ROKU 2006/ EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPRAVY A DOPLŇKY ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA UČEBNÍ PLÁNY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM NĚKTERÉHO PŘEDMĚTU MODELOVÉ RÁMCOVÉ UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ŠKOLY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TOHOTO PŘEDMĚTU ÚPRAVA ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE MODIFIKACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SPECIFICKÉ POTŘEBY ROMSKÝCH DĚTÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ ZAČLENĚNÍ TEMATIKY OCHRANY ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ DO VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM JAZYKŮ PRVNÍ CIZÍ JAZYK (JAZYK ANGLICKÝ, FRANCOUZSKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ) DRUHÝ CIZÍ JAZYK (JAZYK ANGLICKÝ, FRANCOUZSKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ) UČEBNÍ OSNOVY PRO ROZŠÍŘENÉ VYUČOVÁNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY NA ZŠ UČEBNÍ OSNOVY MATEMATIKY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ROČNÍK

3 Obsah UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA A UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA B UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA C OBSAH - PODROBNÝ OBSAH - ORIENTAČNÍ... 1 OBSAH - PODROBNÝ... 2 Autorský kolektiv I. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Východiska vzdělávacího programu Vzdělávací cíle programu Uplatnění vzdělávacího programu ve vyučování Hodnocení žáků II. UČEBNÍ PLÁN Charakteristika funkce a obsahu povinných předmětů zahrnutých do učebního plánu ZŠ UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ROČNÍK Poznámky III. UČEBNÍ OSNOVY PRO ROČNÍK ČESKÝ JAZYK Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky Český jazyk ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Psaní ročník ročník ročník ročník Tabule psacího písma Čtení a literární výchova ročník ročník ročník ročník ročník Literatura ročník ročník CIZÍ JAZYK Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky a 5. ročník ročník Rozpis mluvnického učiva pro jednotlivé jazyky Anglický jazyk etapa (3. a 5. roč.)

4 Obsah 2. a 3. etapa ( roč.) Francouzský jazyk etapa (3. a 5. roč.) a 3. etapa ( roč.) Německý jazyk etapa (3. a 5. roč.) a 3. etapa ( roč.) Ruský jazyk etapa (3. a 5. roč.) a 3. etapa ( roč.) Španělský jazyk etapa (3. a 5. roč.) a 3. etapa ( roč.) MATEMATIKA Specifické cíle ročník Čísla 0 aţ Orientace v prostoru ročník Číselný obor 0 aţ Násobení a dělení přirozených čísel v oboru násobilek do Rýsování úseček a měření jejích délek Orientace v čase ročník Číselný obor Násobení a dělení v oboru násobilek a mimo obor násobilek v číselném oboru do Rovinné obrazce. Obvod ročník Číselný obor do Zlomky Rovnoběţky, různoběţky, kolmice, kruţnice Souměrnost Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a krychle ročník Přirozená čísla Desetinná čísla Rovinné obrazce, tělesa Tabulky, grafy, diagramy ročník Shrnutí a opakování učiva z ročníku Desetinná čísla Dělitelnost přirozených čísel Úhel a jeho velikost Osová souměrnost Trojúhelník Objem a povrch kvádru, krychle ročník Zlomky Celá čísla, racionální čísla Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost Procenta. Úroky Shodnost, středová souměrnost Čtyřúhelníky, hranoly ročník Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta Mocniny s přirozeným mocnitelem Výrazy Lineární rovnice Základy statistiky Kruh, kruţnice, válec Konstrukční úlohy ročník Lomený výraz. Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými Funkce Podobnost. Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku Jehlan, kuţel, koule Základy finanční matematiky

5 4 Obsah Základy rýsování (alternativní tématický celek) * Přístupy k obsahu a organizaci výuky PRVOUKA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník Jsem školák Moje rodina Domov Naše obec Krajina kolem nás Věci a činnosti kolem nás Příroda Ţivot v přírodě Člověk Lidé a čas Práce a volný čas Lidé a technika Člověk mezi lidmi Člověk a zdraví PŘÍRODOVĚDA Specifické cíle ročník Rozmanitost přírody Neţivá příroda, rostliny i ţivočichové v zimě Přírodní společenstva na jaře ročník Třídění organismů Země ve vesmíru Rozmanitost podmínek ţivota na Zemi Člověk, jeho ţivotní podmínky a vztahy k prostředí Přístupy k obsahu a organizaci výuky VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci ročník Zdraví, osobní hygiena, reţim dne, první pomoc Výţiva a zdraví Základy rodinné a sexuální výchovy Prevence zneuţívání návykových látek Osobní bezpečí VLASTIVĚDA Specifické cíle ročník Místo, v němţ ţijeme Naše vlast Česká republika, Evropa, svět Obrazy z českých dějin Přístupy k obsahu a organizaci výuky CHEMIE Specifické cíle ročník Úvod Směsi Sloţení látek a chemická vazba Chemické prvky Chemické reakce Oxidy a halogenidy Kyseliny a hydroxidy Soli Redoxní reakce Uhlovodíky Deriváty uhlovodíků Chemie ve společnosti Přístupy k obsahu a organizaci výuky FYZIKA Specifické cíle

6 Obsah ročník Vlastnosti látek a těles Pohyby a vzájemné působení těles Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Světelné jevy ročník Elektromagnetické jevy Energie, její přeměny a přenos Zvukové jevy Vesmír Přístupy k obsahu a organizaci výuky PŘÍRODOPIS Specifické cíle ročník Země a ţivot Jednobuněčné organismy Mnohobuněčné organismy ročník Vyšší rostliny První skupiny strunatců Nahosemenné rostliny Ptáci Krytosemenné rostliny ročník Savci Člověk Stavba těla a funkce jednotlivých orgánů člověka Poškození lidského organismu Lidská populace Rozmnoţování organismů Země - naše planeta Změny ţivotních společenstev, rušivý vliv člověka Přístupy k obsahu a organizaci výuky ZEMĚPIS Specifické cíle ročník Planeta Země Glóbus a mapa Přírodní sloţky a oblasti Země Zeměpis světadílů, oceánů a Ruska ročník Společenské a hospodářské sloţky krajiny Politická mapa dnešního světa Zeměpis České republiky Rozšiřující a doplňující učivo pro všechny ročníky zeměpisu: Praktický zeměpis Přístupy k obsahu a organizaci výuky DĚJEPIS Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník Úvod do vyučování dějepisu Pravěk Starověk Starověké Řecko Starověký Řím Systemizace poznatků o pravěku a starověku Středověk Systematizace poznatků o středověku Novověk Systemizace poznatků od počátku novověku do 70. let l9. století Dějiny od konce 19. století do současnosti Systemizace poznatků o nejnovějších dějinách Závěrečná systemizace poznatků OBČANSKÁ VÝCHOVA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky

7 6 Obsah ročník Naše škola, naše obec Náš region, naše vlast Kulturní dědictví Majetek, vlastnictví a hospodaření Ţivot ve společnosti Člověk a morálka Člověk a lidská práva Globální problémy lidstva Člověk a dospívání ročník Člověk a citový ţivot Člověk a rodinný ţivot Člověk a pracovní ţivot Člověk a občanský ţivot Člověk a právo Stát a právo Stát a hospodářství Nadnárodní společenství Ţivotní perspektivy RODINNÁ VÝCHOVA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník Rodina a širší sociální prostředí Rozvoj osobnosti Péče o zdraví, osobní hygiena, reţim dne Zdravá výţiva Pohybová aktivita a zdraví Sexuální výchova Prevence zneuţívání návykových látek Osobní bezpečí HUDEBNÍ VÝCHOVA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník - 9. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník Výtvarné vyjádření skutečnosti Uţité práce dekorativní a prostorové Výtvarné umění a ţivotní prostředí ročník Výtvarné vyjádření skutečnosti Uţité práce dekorativní a prostorové Výtvarné umění a ţivotní prostředí ročník Výtvarné vyjádření skutečnosti Uţité práce dekorativní a prostorové Výtvarné umění a ţivotní prostředí PRAKTICKÉ ČINNOSTI Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky ročník Práce s drobným materiálem Práce s modelovací hmotou Práce s papírem a kartonem Práce s textilem Práce montáţní a demontáţní Lidové zvyky, tradice a řemesla

8 Obsah 7. Pěstitelské práce U nás doma ročník Práce s počítačem Pěstitelství Práce s technickými materiály Elektrotechnika kolem nás Provoz a údrţba domácnosti Příprava pokrmů Svět práce TĚLESNÁ VÝCHOVA Specifické cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu a 2. ročník ročník ročník Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení a 2. ročník ročník ročník Gymnastika a 2. ročník ročník ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec a 2. ročník ročník ročník Úpoly a 2. ročník ročník ročník Atletika a 2. ročník ročník ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti a 2. ročník ročník ročník Sportovní hry a 2. ročník ročník ročník Plavání a 2. ročník ročník ročník Bruslení a 2. ročník ročník ročník Lyžování a 2. ročník ročník ročník Turistika a pobyt v přírodě a 2. ročník ročník ročník IV. DODATKY METODICKÝ POKYN K REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROGRAMU ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 2 VYUČOVACÍ HODINY Právní podklad metodického pokynu Rozšíření učebních plánů

9 8 Obsah Způsob využití navýšených vyučovacích hodin Financování POKYN K ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 1 VYUČOVACÍ HODINU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2004/ Rozšíření učebních plánů Způsob využití navýšených vyučovacích hodin Financování Doprovodné aktivity a opatření METODICKÝ POKYN K REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROGRAMU ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 1 VYUČOVACÍ HODINU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2005/ Rozšíření učebních plánů Způsob využití navýšených vyučovacích hodin Financování VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZE DNE 17. LEDNA 2006, ČJ / ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O 5 VYUČOVACÍCH HODIN OD ŠKOLNÍHO ROKU 2006/ Rozšíření učebních plánů Způsob využití navýšených vyučovacích hodin v 1. až 5. ročníku Způsob využití navýšených vyučovacích hodin v 6. ročníku Způsob využití navýšených vyučovacích hodin v 7. až 9. ročníku Financování Změna využití a financování disponibilní vyučovací hodiny v 7. ročníku základního vzdělávání (projekt HODINA) od školního roku 2006/ Účinnost EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Specifické cíle ročník Úvod - metody zkoumání přírody Les Voda a její okolí Louky, pastviny a pole Regionální zvláštnosti přírody ročník Lidská sídla a jejich okolí Cizokrajné rostliny a ţivočichové Stavba a funkce organismů. Buňka Stavba a funkce hub, niţších a vyšších rostlin Stavba a funkce těl niţších ţivočichů ročník Stavba a funkce těl obratlovců Biologie člověka ročník Zkoumání přírody Podmínky ţivota na Zemi Vědecký názor na vznik a vývoj ţivota Základ a trvání ţivota Současná biosféra Naše příroda a ochrana ţivotního prostředí Přístupy k obsahu a k organizaci výuky VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Úvod Cizí jazyk Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučení tématické celky K jazykovým prostředkům Konverzace v cizím jazyce Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky K jazykovým prostředkům Seminář a praktika z přírodovědných předmětů Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tématické celky Seminář ze společenskovědních předmětů

10 Obsah Charakteristika předmětů Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Seminář a praktikum ze zeměpisu Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Informatika Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Základy ekonomiky a účetnictví Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Základy administrativy Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Technické kreslení Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky Technické činnosti Charakteristika předmětu Doporučené tematické celky Domácnost Charakteristika předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky Doporučené tematické celky ÚPRAVY A DOPLŇKY ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk Jazykové vyučování Psaní Literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika ročník ročník ročník Prvouka Výchova ke zdraví Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova UČEBNÍ PLÁNY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM NĚKTERÉHO PŘEDMĚTU Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků, čj / Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků

11 10 Obsah Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, čj / Poznámky Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním výtvarné výchovy, čj / Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním výtvarné výchovy Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy, čj / Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy, čj / Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, čj / Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky v ročníku: MODELOVÉ RÁMCOVÉ UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ŠKOLY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TOHOTO PŘEDMĚTU Specifické cíle ročník I. Základní pojmy z Informatiky II. Základy práce s počítačem III. Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací IV. Počítačové sítě a Internet V. Algoritmizace a programování ročník I. Základní pojmy z Informatiky II. Prohloubení práce s počítačem III. Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací IV. Počítačové sítě a internet V. Algoritmizace a programování ÚPRAVA ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE MODIFIKACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SPECIFICKÉ POTŘEBY ROMSKÝCH DĚTÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Pojetí a charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací cíle Obsahové zaměření tematických okruhů Sebepoznání Rozhodování Akční plánování Adaptace na ţivotní změny Moţnosti absolventa základní školy Informační základna pro volbu povolání Orientace v důleţitých profesních informacích Rovnost příleţitostí na trhu práce Svět práce a dospělosti Doporučené didaktické prostředky pro realizaci výuky Metodické a pracovní materiály Doplňující výukové prostředky Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ZAČLENĚNÍ TEMATIKY OCHRANY ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ DO VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů Čl Čl Čl Čl Čl Ochrana člověka za mimořádných událostí - dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy Čl Čl Čl

12 11 Obsah Čl Čl Čl UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM JAZYKŮ PRVNÍ CIZÍ JAZYK (JAZYK ANGLICKÝ, FRANCOUZSKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ) Část první Cíl výuky Rozsah výuky Charakteristika obsahu výuky Etapy výuky etapa 3. ročník etapa 4. a 5. ročník etapa 6 a 7. ročník etapa 8. a 9. ročník Výstupní požadavky Řečové dovednosti Jazykové prostředky Tematické zaměření Poznámky k pojetí a řízení výuky Část druhá Rozvržení učiva do jednotlivých etap Řečové dovednosti etapa 3. ročník etapa 4. a 5. ročník etapa 6. a 7. ročník etapa 8. a 9. ročník Jazykové prostředky Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk DRUHÝ CIZÍ JAZYK (JAZYK ANGLICKÝ, FRANCOUZSKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ) Část první Cíl výuky Rozsah výuky Charakteristika obsahu výuky Etapy výuky Výstupní požadavky Řečové dovednosti Jazykové prostředky Tematické zaměření Poznámky k pojetí a řízení výuky Část druhá Rozvržení učiva do jednotlivých etap Řečové dovednosti etapa 6. a 7. ročník etapa 8. a 9. ročník Jazykové prostředky Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk UČEBNÍ OSNOVY PRO ROZŠÍŘENÉ VYUČOVÁNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY NA ZŠ Organizace a obsah výuky: ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby

13 12 Obsah Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Intonace a sluchová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti ročník Zpěv a hlasová výchova Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova Hudební teorie a dějiny hudby Instrumentální činnosti Poslech a poslechové činnosti UČEBNÍ OSNOVY MATEMATIKY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ROČNÍK ročník Shrnutí a opakování učiva z ročníku Desetinná čísla Dělitelnost přirozených čísel Celá čísla Úhel a jeho velikost Osová a středová souměrnost Trojúhelník Objem a povrch kvádru a krychle Základy kombinatoriky ročník Racionální čísla Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta. Třetí mocnina a odmocnina Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost Procenta. Úrok Shodnost. Shodná zobrazení Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly Kruh, kruţnice, válec Základy statiky ročník Mocniny s celým mocnitelem Celistvé výrazy a jejich úpravy Lineární rovnice Funkce. Lineární funkce Podobnost. Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku Konstrukční úlohy Základy teorie pravděpodobnosti ročník Lomené algebraické výrazy. Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

14 Obsah 3. Lineární nerovnice a jejich soustavy Funkce Jehlan, kuţel, koule Finanční matematika Kombinatorika UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA A Úvod Charakteristika a cíle Přístupy k obsahu a organizaci výuky Výtvarná výchova ročník základní školy První klíč Výtvarná výchova ročník základní školy Druhý klíč Výtvarná výchova ročník základní školy Třetí klíč UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA B Charakteristika a cíle předmětu Přístupy k obsahu a organizaci výuky a) Hledisko procesu rozvíjení osobnosti ţáka v jejích strukturálních vazbách b) Hledisko obrazových znakových prostředků c) Hledisko tématických celků Obsah učiva a) Hledisko procesu rozvíjení osobnosti ţáka v jejích strukturálních vazbách b) Hledisko obrazových znakových prostředků c) Hledisko tématických celků UČEBNÍ OSNOVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALTERNATIVA C Východiska, charakteristika, směřování Přístupy k obsahu a organizaci výuky Začlenění práce podle osnov pro individuální práci s ţákem do výtvarně výchovného programu Způsob vřazení ţáků do práce podle osnov pro individuální práci s ţákem Předpoklady realizace osnov pro individuální práci s ţákem Zajištění práce s osnovami Obsah Činnosti senzibilizující Činnosti tematizované Prezentace Podklady pro hodnocení výtvarně výchovného procesu Poznámka k použití alternativních učebních osnov výtvarné výchovy

15 Obsah Autorský kolektiv gesce za jednotlivé části programu Koncepce programu Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Ekologický přírodopis PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. PhDr. Milan Rosenzweig, CSc. PhDr. Adriena Smejkalová, CSc. PaedDr. Eva Janoušková Mgr. Jindra Šindlarová PaedDr. Dagmar Kovařovicová, CSc. PhDr. Jana Müllerová, CSc. PaedDr. Jan Tupý PaedDr. Jiří Froněk RNDr. Josef Herink PhDr. Václav Pumpr, CSc. RNDr. Jan Maršák, CSc. PaedDr. Jiří Froněk RNDr. Josef Herink PaedDr. Václav Berkovec PhDr. Viola Horská PaedDr. Hana Pernicová PaedDr. Hana Pernicová PaedDr. František Mouryc ak. mal. Marta Peřinová PaedDr. Eva Janoušková PaedDr. Jan Tupý RNDr. Libuše Kvasničková Autorský kolektiv děkuje všem spolupracovníkům a oponentům za pomoc při tvorbě vzdělávacího programu. 14

16 Charakteristika vzdělávacího programu I. Charakteristika vzdělávacího programu 1. Východiska vzdělávacího programu 1. Vzdělávací program Základní škola usiluje o to, aby ţáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Odpovídá na otázku, co by měli ţáci poznat z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi by měli být vybaveni, aby mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v ţivotě. Ve vzdělávací perspektivě programu je osobnost postupně vyzrávajícího mladého člověka, který je schopen samostatně myslet, svobodně a autonomně se rozhodovat, projevovat se jako demokratický občan a jednat v souladu s obecně uznávanými ţivotními a mravními hodnotami. 2. Vzdělávací program chápe obsah základního vzdělání jako prostředek rozvoje osobnosti ţáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech i jako klíč k pochopení společenských a technických přeměn současnosti. Zahrnuje v přiměřené rovnováze poznatky a činnosti vztahující se ke všem vzdělávacím oblastem a oborům Standardu základního vzdělávání. Kritériem pro výběr a zpracování obsahu je jeho významnost, vyuţitelnost a přiměřenost. Vzdělávací program inovuje obsah vzdělávání zejména v oblasti mravní výchovy, výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu a k ochraně ţivotního prostředí. 3. Program zdůrazňuje pevné osvojení podstatných poznatků v jejich těsném spojení s funkčními dovednostmi a se schopností aplikovat je při řešení úkolů, učebních i běţných ţivotních situací. Jde o způsobilosti (kompetence), které si ţák trvale osvojí a je připraven je uplatňovat v dalším vzdělávání i v ţivotě mimo školu. Program sleduje jak vytváření elementárních a specifických dovedností a kompetencí, spjatých bezprostředně s obsahem jednotlivých oblastí a oborů (správné, jasné a srozumitelné vyjadřování ústní a písemné, uţití matematických pojmů, znaků a pouček, aplikace společenskovědních, přírodovědních a jiných poznatků apod.), tak i rozvíjení průřezových kompetencí, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti ţáků (vyhledávání informací v různých zdrojích, třídění, rozlišování podstatného od nepodstatného, zdůvodňování, zobecňování, vyvozování závěrů, vysvětlování pracovních postupů apod.). Za důleţité povaţuje program rozvíjení kompetencí sociálních a komunikativních (naslouchání, porozumění, spolupráce, vzájemná pomoc atd.). Důraz na kompetence se promítá do zpracování osnov jednotlivých předmětů a do přístupu k hodnocení ţáků. 4. Vzdělávací program chápe základní vzdělávání v jednotě jeho poznávací a hodnotové stránky a uvádí ţáky do mravních, občanských a dalších ţivotních hodnot důleţitých pro utváření jejich vztahu ke společnosti, k lidem i k sobě samým. Směřuje k tomu, aby si ţáci osvojili hlavní zásady a normy lidského jednání, aby se u nich postupně utvářelo vědomí občanské odpovědnosti a aby získali nejdůleţitější dovednosti a návyky zdravého způsobu ţivota. Program povaţuje za důleţité naučit ţáky správně posuzovat jevy a situace, s nimiţ se setkávají, a odpovědně se rozhodovat a jednat. 5. Program klade důraz na činnostní pojetí vyučování, v němţ mají ţáci dostatek příleţitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se projevovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, řešit úkoly, navozené situace i přirozené situace ze ţivota mimo školu. Se zřetelem k těmto záměrům podporuje program uplatňování postupů a forem práce, které umoţňují ţákům vyuţívat maximálně vlastních zkušeností, provádět jednoduché demonstrace a pokusy, diskutovat, argumentovat, vyvozovat závěry. 6. Orientace na osobnost ţáků, kterou program sleduje, vyţaduje také zřetel k jejich individuálním předpokladům a moţnostem, vyhraňujícím se zájmům a rodícímu se ţivotnímu zaměření. V souladu s tím vytváří vzdělávací program prostor jak pro vyuţívání různých 15

17 Charakteristika vzdělávacího programu vzdělávacích postupů a způsobů, tak i pro uplatňování diferencované výuky zejména na 2. stupni základní školy (pruţnost učebního plánu, otevřenost učebních osnov, volitelné předměty). 7. Vzdělávací program svým pojetím a způsobem zpracování počítá s tím, ţe si školy budou dotvářet jeho podobu podle svých vlastních záměrů a podmínek a vycházet přitom jak z názorů a přání rodičů, tak z moţností, potřeb a zájmů ţáků. 2. Vzdělávací cíle programu Vzdělávací cíle programu vyjadřují jeho hlavní záměry a určují směr pedagogického působení ve vyučovacích předmětech i v dalších vzdělávacích činnostech na 1. a 2. stupni základní školy. Představují určitý ideální stav, o jehoţ dosaţení učitelé společně se ţáky usilují. Ţáci se jim přibliţují v souladu se svými individuálními předpoklady a moţnostmi. Vzdělávací cíle programu jsou rozčleněny: a) na cíle poznávací a s nimi spjaté dovednosti a kompetence ţáků, b) na cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností ţáků. a) Poznávací cíle, dovednosti a kompetence Tato skupina cílů tvoří jádro vzdělávacích záměrů programu. Jejich vyváţenost a vzájemná propojenost je základem funkčnosti a účinnosti vzdělávacího působení. Ţáci (se, si) mají: vytvořit pevnou soustavu klíčových poznatků významných pro poznávací a praktické činnosti, uţitečných pro budoucí ţivot, potřebných pro dorozumívání s lidmi a pro orientaci v kulturních a civilizačních výtvorech a hodnotách, chápat význam získaných vědomostí ve vzájemných souvislostech a postupně si vytvářet ucelený obraz přírodní a společenské skutečnosti, umět aplikovat získané vědomosti při řešení poznávacích a praktických úloh, umět jasně a srozumitelně vyjadřovat, naslouchat, číst s porozuměním, memorovat, reprodukovat, osvojit dovednost samostatně pracovat s učebnicí a učebními texty, vyhledávat informace, třídit je a zpracovávat, dělat si samostatně poznámky, osvojit dovednost pracovat s pomůckami (slovníky, příruční knihy, indexy, databanky, audiovizuální pomůcky, počítače), umět řešit přiměřené poznávací problémy, klást otázky a formulovat jednoduché hypotézy, vyvozovat závěry, umět vyjadřovat své názory, diskutovat o nich, argumentovat, své závěry, stanoviska, názory korigovat, umět uplatňovat v různých učebních i praktických situacích základní myšlenkové operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, zobecňování), osvojit další poznávací dovednosti (soustavné pozorování, srovnávání, rozbor a vyhodnocování, rozlišování podstatného a vedlejšího, celku a části, uţití údajů a poznatků v nových souvislostech), osvojit poznatky a dovednosti spojené s estetickým vnímáním světa, jeho ztvárňováním a proţíváním, umět vnímat krásu a estetiku prostředí, člověka, jeho výtvorů, jednání, činnosti, pohybu ap., osvojit základní pohybové dovednosti a způsoby manipulace se zatíţením, osvojit základní dovednosti a návyky k ovlivňování aktivního zdraví. b) Hodnotové cíle, postoje a motivy jednání ţáků Hodnotové cíle, na jejichţ dosaţení se vzdělávací program zaměřuje, se vztahují k mravním hodnotám, k základním hodnotám společenského a občanského ţivota i k hodnotám 16

18 Charakteristika vzdělávacího programu ţivota individuálního. Promítají se do postojové a motivační sféry ţáků, postupně ovlivňují jejich rozhodování a jednání a vytváření hierarchie ţivotních hodnot. Ţáci mají: získat orientaci v základních mravních hodnotách (úcta k ţivotu a člověku, k pravdě, spravedlnosti), rozpoznávat je v kaţdodenním ţivotě, ztotoţňovat se s nimi; odmítat takové negativní jevy, jako je nespravedlnost, brutalita, násilí, leţ a přetvářka, pochopit základní principy demokratické společnosti (občanská svoboda, odpovědnost, spolupráce, tolerance); poznat způsoby, jak se projevovat jako aktivní a odpovědný občan, projevovat úctu k právu a zákonům, pochopit nebezpečí a důsledky protiprávního jednání, váţit si svého domova a své vlasti; uvědomovat si nebezpečí a nehumánnost různých národnostních a rasových předsudků i různých forem diskriminace, pochopit význam a potřebu mezinárodního dorozumění, dodrţování základních lidských práv a ochrany lidské důstojnosti, pochopit význam ţivota a zdraví, osvojit si zásady zdravého ţivotního stylu, naučit se správně rozhodovat a jednat ve prospěch svého zdraví i zdraví jiných, vytvořit si pocit odpovědnosti za ţivotní prostředí a projevovat úctu k výsledkům lidské práce minulosti i přítomnosti, naučit se dbát na sebe, projevovat se pozitivním způsobem, získat pocit sebeúcty, naučit se respektovat ostatní, rozpoznávat rozdíly mezi lidmi, mezi jejich vlastnostmi a charaktery, být otevřený a zdvořilý vůči druhým lidem, ovládat své citové reakce, získat schopnost pracovat ve skupině, spolupracovat, projevovat solidaritu a ochotu pomáhat druhým. Vzdělávací cíle programu se promítají do všech předmětů učebního plánu základní školy, které poskytují svým obsahem široké spektrum příleţitostí k jejich naplňování. Realizují se zde v různých proporcích a v různém pořadí významnosti a nabývají zároveň konkrétnější podobu. Tato konkretizace je v osnovách vyjádřena ve specifických vzdělávacích cílech jednotlivých předmětů. Měla by být dále dotvářena v reálném pedagogickém procesu podle daných podmínek práce učitele a ve vztahu k různým skupinám ţáků i k jednotlivcům. Počáteční etapou naplňování vzdělávacích cílů programu je první stupeň základní školy, který svým obsahem i způsobem výuky buduje ucelený kulturní rámec pro další poznávací i osobnostní rozvoj ţáků. V průběhu ročníku mají ţáci: získat základní nástroje kulturní komunikace (zvláště v oblasti jazykové výchovy a matematiky) a s tím spojené dovednosti a kompetence, vytvořit si na základě elementárních poznatků přirozeně názorný, ale přitom ucelený obraz přírodního a společenské ho prostředí, poznat a přiměřeně si osvojit základní pravidla a způsoby mezilidského souţití (mezilidská komunikace, sebekázeň, odpovědnost, přátelství, uznání autority ap.), získat elementární představu o mravních a občanských hodnotách, na nichţ spočívá zdravé lidské společenství a jeţ by se měly stát i pevnou oporou jejich dalšího ţivota. 3. Uplatnění vzdělávacího programu ve vyučování Činnostní pojetí vyučování, na něţ vzdělávací program klade důraz, předpokládá soustavné navozování učebních situací, které otevírají široké spektrum příleţitostí pro naplňování jak poznávacích, tak hodnotových cílů vyučování. Pro poznávací stránku vyučovacího procesu je důleţité, aby ţáci měli příleţitost: poznávat a v praktických aplikacích si ověřovat uţitečnost a významnost získávaných poznatků pro ţivot, pro dorozumívání s lidmi i pro své další vzdělávání, pracovat samostatně, uspokojovat svou zvídavost a touhu po poznání, uplatňovat svou tvořivost, originalitu a fantazii v přirozených učebních situacích, 17

19 18 Charakteristika vzdělávacího programu vyuţívat a uplatňovat poznatky a zkušenosti získané ze ţivota mimo školu (z domova a blízkého prostředí, z četby, ze sdělovacích prostředků, z různých individuálních zájmových činností), dospívat k novým poznatkům cestou samostatného uvaţování a vyvozování, hledáním různých moţností a způsobů řešení problémů, pozorováním objektů z ţivé a neţivé přírody, prováděním pokusů, prací s literárními a jinými texty ap., demonstrovat vědomosti a dovednosti v poznávacích a praktických úlohách a situacích (z oblasti jazykové, matematicko - přírodovědné, společenskovědní, estetickovýchovné, pracovně technické, zdravotně preventivní) a při práci s učebními a jinými pomůckami, vytvářet si dovednosti a kompetence důleţité pro práci ve škole, pro další vzdělávání i pro orientaci v informačních zdrojích, např. samostatné záznamy z výkladu učitele, vypracování osnovy jednoduchého sdělení, zjištění údajů v mimoškolním prostředí (v knihovně, muzeu), zpracování tabulky, schématu, grafu, zhotovení modelů, příprava projektu dlouhodobého úkolu, individuálního pracovního plánu, práce na krátkodobých úkolech s individuálním cílem, ukázat, v čem vynikají nebo jsou schopni dosahovat uspokojivých výsledků, proţívat radost z učení a tím získávat pozitivní vztah ke škole, uplatňovat své specifické předpoklady ve společné práci a vytvářet si návyk spolupráce a vzájemné pomoci. Vyučovací proces klade také základy hodnotové orientace ţáků. Z toho důvodu by v jeho průběhu mělo vznikat co nejvíce příleţitostí k tomu, aby ţáci: poznávali, ţe ve svém vzdělávání se setkávají nejen s poznatky z různých oblastí a oborů, ale i s hodnotami, které lidé povaţují za důleţité pro svůj vlastní ţivot i pro ţivot celé společnosti, získávali představu o nejdůleţitějších oblastech těchto hodnot (např. hodnoty poznávací, estetické, mravní, občanské, hodnoty osobního a rodinného ţivota, hodnoty vztahující se k světu práce, k přírodě a zdraví) a na konkrétních příkladech si uvědomovali jejich význam, mohli komunikovat s učitelem, ptát se ho, diskutovat o svých názorech, vyjadřovat se k tomu, co sami povaţují za hodnotné a cenné, čeho by chtěli dosáhnout, co by chtěli poznat, umět, jací by chtěli být a tím si postupně vytvářet vlastní hodnotová kritéria, rozlišovali skutečné a zdánlivé hodnoty, pozitivní a negativní způsoby jednání a aby získávali schopnost orientovat se v různých situacích, posuzovat je podle osvojených kritérií (např. v oblasti mravní kritérium dobra a zla), rozhodovat se a volit mezi alternativami. Orientace na osobnost ţáka, na jeho předpoklady a moţnosti je spojena s individualizací a diferenciací vzdělávacích postupů tak, aby vyučování podněcovalo všechny ţáky, aby bylo přiměřené jejich moţnostem a aby směřovalo k reálně dosaţitelným výsledkům, znamenajícím zřetelný přínos pro jejich rozvoj. Předpokladem individualizovaného přístupu k ţákům je soustavný zřetel k psychologickým aspektům vzdělávacího procesu. Významné je zvláště postiţení předělu v psychickém vývoji ţáka na rozmezí let, kdy se výrazně mění jeho poznávací, zájmová, motivační, aspirační i proţitková sféra na prahu dospívání.v dlouhém období psychického vývoje a zrání ţáka od 6 do 15 let by měl vzdělávací proces pozorně reagovat na proměny ve vztahu konkrétního a abstraktního poznávání, poznávání opřeného především o individuální zkušenost, ţivý názor, vzor, příklad, záţitek a poznání orientujícího se jiţ na rodící se prvky komunikace s učivem prostřednictvím pojmů, symbolů a znaků. Stejně tak je tomu u vývojových zákonitostí a individuálních zvláštností v oblasti vnímání, pozornosti, paměti, vyjadřovacích schopností apod. K významným psychologickým aspektům vyučovacího procesu patří i zřetel k všeobecnému a individuálnímu tempu učení ţáků, k přirozeným rozdílům v psychickém, biologickém a sociálním zrání chlapců a děvčat. 4. Hodnocení ţáků Vzdělávací program předpokládá, ţe jeho východiska a záměry se projeví také v přístupu k hodnocení ţáků a ve výběru hlavních kritérií, podle nichţ se posuzuje, jak ve škole pracují a jakých

20 Charakteristika vzdělávacího programu výsledků dosahují. V těchto přístupech a kritériích by se konkrétně mělo obrazit, k čemu chce škola ţáky vést, jaké vědomosti, dovednosti a kompetence mají ve vyučování získávat a jaké vlastnosti se mají u nich vytvářet a upevňovat. Významným rysem tohoto přístupu k hodnocení je posilování kladného vztahu ţáků k vlastnímu vzdělávání, oceňování jejich pozitivních projevů, respektování přirozených rozdílů ve způsobu učení i podněcování a podporování jejich individuálních rozvojových moţností. Hodnocení ţáků by mělo být adresné a vyhýbat se jednostrannostem. V souladu s cíli programu by se mělo zaměřovat na široké spektrum projevů ţáka v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové. Při hodnocení by měl učitel sledovat: 1. v jaké míře a kvalitě si ţák osvojuje poznatky, dovednosti a zručnosti dané povahou jednotlivých vyučovacích předmětů, (jak pevně a trvale si osvojuje poznatky podstatné, důleţité pro sledování a pochopení dalšího učiva, jak rozumí učivu, jak chápe smysl a význam učiva v širších celcích) a zda projevuje zájem o obohacování svých vědomostí a dovedností v některých předmětech a oborech; 2. jak dovede ţák pouţívat získané vědomosti a dovednosti při řešení úkolů (slovních i písemných), při řešení poznávacích a praktických situací a problémů, jak dovede osvojené a získané vědomosti, dovednosti a postupy demonstrovat na příkladech a aplikovat v podmínkách běţného ţivota; 3. jak ţák ovládá základní komunikační prostředky, které mu umoţňují uţívat a uplatňovat získané vědomosti a dorozumívat se ve škole i mimo školu (jak umí naslouchat, jak umí srozumitelně, souvisle a věcně se vyjadřovat, klást otázky, formulovat své myšlenky, zapojovat se do rozhovoru), na jaké úrovni je jeho písemný projev, jakou má slovní zásobu a jak s ní dovede pracovat v jednotlivých předmětech, jak dovede vyprávět, sdělovat své zkušenosti, záţitky, vysvětlovat své názory a pracovní postupy; 4. jak se u ţáka projevují rysy samostatného myšlení (jak chápe souvislosti věcí, faktů, jevů a procesů, jak dovede třídit, rozlišovat podstatné od nepodstatného, hledat příčiny a následky, jak dovede zdůvodňovat, vyvozovat jednoduché závěry a zobecnění), zda si tvoří o věcech a jevech samostatný úsudek a zda dovede tento úsudek opřít o argumenty; 5. jak ovládá důleţité učební postupy a způsoby samostatné práce (jak dovede pracovat s učebnicí, pracovními sešity a listy, s atlasy, tabulkami, slovníky, jak dovede vyhledávat informace v různých zdrojích a jednoduchým způsobem je zpracovávat, zda a jak dovede zhotovovat různé nákresy, schémata, grafy, přehledy); 6. jak ţák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a občanské hodnoty, s kterými se setkává v průběhu svého vzdělávání a jsou významné pro jeho rozhodování a jednání v dalším ţivotě (jak si ţák utváří kritéria k rozeznávání dobrých a špatných názorů, postojů a činů lidí; v jaké míře je otevřený a vnímavý k hodnotám národního společenství, k národním tradicím a k národní kultuře, jaký má vztah k svému domovu, k přírodě, k ţivotnímu prostředí, jak dovede pečovat o své zdraví); 7. jak se ţák projevuje, jaké má vlastnosti (jak spolehlivě a odpovědně plní své povinnosti, jak je snaţivý, zda dovede spolupracovat ve vyučování, být vstřícný a tolerantní ke svým spoluţákům, zachovávat elementární pravidla kulturního chování a lidského souţití). Přístupy k hodnocení ţáků a jeho kritéria budou v praxi bezesporu ovlivněny stylem pedagogické práce učitele; stejně významně by měly být ovlivněny i povahou a způsobem vzdělávání na 1. a 2. stupni základní školy. Vzdělávací program počítá s vyuţitím různorodých forem hodnocení ţáků; jejich společným jmenovatelem by mělo být upevňování pozitivního vztahu ţáků ke škole a jejich motivace k dosahování dobrých výsledků. 19

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více

Hodinová dotace. 1.ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 8+1 8 7+1 6+1 6+1 4 4 4 3+1

Hodinová dotace. 1.ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 8+1 8 7+1 6+1 6+1 4 4 4 3+1 5.Učební osnovy Český jazyk Výuka předmětu Český jazyk probíhá ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve všech devíti ročnících základní školy. Mateřský jazyk a jazyková komunikace má ve výchovně

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola hrou i radostí 8. verze Základní škola Řevnice Školní 600, 252 30 Řevnice www.zsrevnice.cz info@zsrevnice.cz IČO: 47005254

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny

6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny 5. Učební osnovy - II. stupeň 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura Hodinová dotace: 6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny Vzdělávací

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov Č.j. 48/06/var ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola při VÚ a SVP Klíčov Obsah : I. Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, pojetí a cíle vzdělávacího programu A. Obecné cíle a priority ŠVP

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘSKÉ PRÁCE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy Střední

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Lišov

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Lišov ZŠ a MŠ Lišov ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Verze 2. z 01. 09. 2007 Platnost 1.9.2013 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP

Více

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 VÝROBCE BIŢUTERIE A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ - SKLENĚNÁ BIŢUTERIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2007 Číslo jednací: 1119/12 Úprava k 1. 9. 2013 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Technické lyceum Školní vzdělávací program Úvodní identifikační údaje SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum Úvodní identifikační údaje Název

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

5. b) Učební osnovy volitelných předmětů pro niţší gymnázium

5. b) Učební osnovy volitelných předmětů pro niţší gymnázium 5. b) Učební osnovy volitelných předmětů pro niţší gymnázium Výběr volitelného předmětu můţe výrazně ovlivnit mírů rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí na individuální

Více

SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA

SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA OBOR VZDĚLÁNÍ 28-58-H/01 SKLÁŘ - VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA Platnost ŠVP:

Více