100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ"

Transkript

1

2

3

4 doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc. MUDr. Karel C wiertka, Ph.D. MUDr. Pavlína Dvoøáková MUDr. Petr Hubáèek MUDr. Josef Pokorný MUDr. Pavel Skoumal MUDr. Aleš Skøivánek doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA MUDr. Igor Tozzi Pøedmluva: Ing. Jaromír Gajdáèek Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka Monika Kubrychtová Sazba a zlom Milan Vokál Foto autoøi Obrázky Mgr. Zdeòka Michalíková, Poèet stran 152 Vydání 1., 2006 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2006 Cover Photo profimedia.cz/corbis ISBN

5 / Obsah OBSAH / Pøedmluva (J. Gajdáèek)...11 / Základní pojmy (E. Sovová, K. C wiertka) Co vlastnì ovlivòuje naše zdraví? Jaké jsou nejèastìjší pøíèiny úmrtí? Opravdu jsou onemocnìní srdce a cév nejèastìjší pøíèinou úmrtí? Nádory jsou na 2. místì v pøíèinách úmrtí, lze snížit pravdìpodobnost vzniku nádorového onemocnìní? Co je to sekundární prevence nádorù? Co mám dìlat, když v mé rodinì je vysoký výskyt nádorových onemocnìní?...24 / Onemocnìní srdce a cév (E. Sovová) Jaké jsou hlavní rizikové faktory onemocnìní srdce a cév? Které rizikové faktory nemohu ovlivnit? Co je to vysoký krevní tlak (hypertenze) a jak mohu toto riziko ovlivnit? Jaké je riziko onemocnìní srdce a cév u kuøákù? Mám cukrovku. Znamená to vìtší riziko, že dostanu srdeèní infarkt? Èasto se neúmìrnì naštvu, škodí to mému srdci? Mezi rizikové faktory patøí porucha metabolismu tukù (lipidù). Co je to cholesterol a proè je jednou špatný a jednou dobrý? Jsou ještì jiné tuky v krvi? Mohu sám hladinu tukù v krvi ovlivnit? Mám nadváhu, jezdím jenom autem a už je mi malý pásek u kalhot, mám s tím nìco dìlat? Chci už po desáté zaèít s nadváhou bojovat, co mám dìlat?

6 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ / Onemocnìní prùdušek a plic (P. Dvoøáková) Trpím vleklým kašlem s vykašláváním hlenu a zadýchávám se pøedevším pøi tìlesné zátìži. Co mám udìlat? Co je to chronická obstrukèní plicní nemoc (CHOPN) a jaké jsou rizikové faktory jejího vzniku? Mohu pøi onemocnìní CHOPN zlepšit svùj zdravotní stav úpravou životosprávy? Mám astma. Jak mám prodloužit období bez pøíznakù? Jaká je prevence zhoubných nádorù plic? Mám chronické onemocnìní srdce a cukrovku. Hrozí mi vìtší riziko plicních infekcí? Jak nejvíce kouøení poškozuje zdraví? Jsem dlouholetý kuøák. Má smysl pøestat kouøit? Chci pøestat kouøit. Jak mám postupovat? Mohu zjistit, jak moc jsem na kouøení závislý? / Onemocnìní trávicího traktu (I. Tozzi) Je pálení žáhy jen nepøíjemný pocit? Žaludeèní a dvanáctníkový vøed jaká nebezpeèí skrývají? Které vyšetøení má být provedeno jako první pøi podezøení na žaludeèní nebo dvanáctníkové vøedy? Jaká je komplexní léèba vøedové choroby? Jak se máme dívat na pøítomnost žluèových kamenù ve žluèníku a žluèových cestách? Jaká je léèba žluèníkových kamenù? Jaké základní formy onemocnìní slinivky bøišní rozlišujeme? Jaký je souèasný výskyt jaterních chorob? Co se vlastnì skrývá pod slovem prùjem a zácpa? Co znamená pro nemocného, když má tzv. dráždivý traèník? Je krvácení do trávicího ústrojí závažným zdravotním problémem? Co se skrývá pod pojmem okultní krvácení? Lze tímto vyšetøením pøedejít rakovinì tlustého støeva? Je v dnešním uspìchaném pøetechnizovaném svìtì problém hemoroidální nemoci tabu?

7 OBSAH / Onemocnìní nosu, krku a ucha (J. Pokorný) Co je to otorinolaryngologie a èím se zabývá? Jak se projevují onemocnìní ucha? Co je pøíèinou nedoslýchavosti? Mám závrať, co to znamená? Jak se projevují onemocnìní nosu? Jaká jsou nejèastìjší onemocnìní hltanu a hrtanu? Proè jsou zranìní oblièeje tak závažná? Mohou být cizí tìlesa v ORL oblasti nebezpeèná? Jak dìlíme nádory v oblasti krku a hlavy? Nádory na hlavì a krku jsou èasté a jak je vèas objevit?...79 / Onemocnìní moèového ústrojí (K. Belej) Co znamená hematurie? Jak se projevují zánìty urologických orgánù? Jak peèovat o moèový katétr? Je zvìtšení šourku závažné? Jsou moèové kameny nebezpeèné? Co všechno zahrnují potíže s moèením? Co je potøeba vìdìt o nezhoubném zvìtšení prostaty? Léèí se nezhoubné zvìtšení prostaty u všech nemocných? Co zpùsobuje únik moèe (inkontinenci)? Jak se provádí cystoskopie? / Gynekologická onemocnìní (A. Skøivánek) Mùže žena zabránit vzniku rakoviny a jak èasto by mìla chodit na preventivní gynekologické prohlídky? Ale co ostatní ženské rakoviny? A co rakovina prsu? Jak si mohu sama vyšetøovat prsa? Mohu zabránit vzniku rakoviny? Jak èasto musím chodit na preventivní prohlídky? A to jsou všechny ženské rakoviny?

8 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ / Osteoporóza (A. Skøivánek) Je ještì nìjaká oblast, kde žena mùže pøedejít typicky ženským onemocnìním? Lze nìjakým jednoduchým zpùsobem zjistit, zda osteoporózu mám a jaká je její prevence? Existuje ale nìjaký skuteènì jednoduchý návod, jak zjistit, že mám vyšší riziko osteoporózy? / Onemocnìní kožní (P. Andrš) Co je to dermatovenerologie? A kùže je orgán? Jak by mìla vypadat správná hygiena kùže? Co je to melanom? Jaké jsou možnosti ochrany pøed UV záøením? Které další choroby v ordinaci nejèastìji léèíte? Co je to atopický ekzém? Co si mám pøedstavit pod pojmem lupénka? Opusťme nyní velké dermatózy a podívejme se na drobnìjší potíže. Co tøeba padání vlasù? A co lupy? Kvasinky a plísnì bývají však pøíèinou i jiných chorob, ne? / Psychická a psychiatrická onemocnìní (J. Bouèek) Jak se projevuje deprese? Kdy se dá mluvit o poruše spánku? Co je úzkost a jaké mohou být její projevy? Co je neuróza? Co rozumíme pod termíny obsese, kompulze nebo fobie? Co je schizofrenie? Co je závislost na návykových látkách? Co jsou to sexuální dysfunkce? Co jsou demence, jak se projevují? Proè se lidé vyhýbají psychiatrii?

9 OBSAH / Úrazy a poranìní (P. Skoumal, P. Hubáèek) Bratr má zlomenou nohu, má otevøenou zlomeninu, co to znamená? Jak se léèí zlomeniny a které zlomeniny jsou nejèastìjší? Co jsou to kraniocerebrální poranìní? Jaká jsou poranìní hrudníku a jak se léèí? Co si mám pøedstavit pod pojmem poranìní bøicha? Jsou poranìní páteøe èastá a jsou závažná? Kamaráda pøivezli na urgentní pøíjem s polytraumatem, co to znamená? Co jsou to poranìní menšího rozsahu a jak je mohu léèit? Kdy je popálení nebezpeèné? Èasto pobývám v extrémních podmínkách (teplo, chlad), co mì mùže potkat? / Závìr (E. Sovová) A co na závìr / Zkratky / Literatura

10

11 / Pøedmluva PØEDMLUVA Svaz zdravotních pojišťoven Èeské republiky radí Preventivní prohlídka pro dospìlé Co obsahuje? Preventivní prohlídka je celkovým vyšetøením, na které pøicházíte jedenkrát za 2 roky, a to i když nemáte zdravotní potíže. Její souèástí je anamnéza, kdy praktický lékaø pro dospìlé cílenými dotazy na onemocnìní v rodinì, na vaše døívìjší onemocnìní, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje pøedpokládaná zdravotní rizika. Kontroluje oèkování proti tetanu. Dále lékaø provádí vlastní vyšetøení pohledem na kùži a sliznice, napø. spojivky. Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetøí štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetøuje srdce a plíce, spoèítá tep a zmìøí krevní tlak, prohmatá bøicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen a dolních konèetinách, zváží tìlesnou hmotnost a zmìøí tìlesnou výšku, orientaènì vyšetøí sluch a vidìní. Povinnou souèástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékaø provede vyšetøení moèi, koneèníku, varlat a prsù, spolu s pouèením o nutnosti a zpùsobu samovyšetøování. Od 40 let se provádí vyšetøení EKG (ve ètyøletých intervalech). V 18, 40, 50 a 60 letech vìku lékaø zaøídí vyšetøení cholesterolu a tukových látek v krvi. Od 45 let se provádí i kontrola hladiny cukru v krvi v dvouletých intervalech. Od 50 let vìku se provádí v intervalu 2 let screeningové vyšetøení stolice na pøítomnost krve. Toto preventivní vyšetøení mùže vèas odhalit poèáteèní stadia rakoviny tlustého støeva a koneèníku. Výsledkem provedené preventivní prohlídky jsou konkrétní závìry. V pøípadì potøeby urèí lékaø další postup a zajistí poskytnutí potøebné odborné zdravotní péèe. 11

12 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Kdy a kam jít na kontrolu? let vìku Preventivní prohlídka jednou za 2 roky. Pro ženy navíc platí, že by již od 18 let mìly chodit jednou za rok na cytologické vyšetøení dìložního èípku, které hradí zdravotní pojišťovna. Tímto vyšetøením lze vèas zjistit rakovinu dìložního èípku, která se u nás vyskytuje v poètech pøípadù nejvíce v Evropì. Bìžná gynekologická prohlídka je rovnìž jednou za rok, a to již od 15 let. Zubní lékaø (stomatolog) by mìl provést preventivní prohlídku jednou roènì let vìku Trvají pravidelné prohlídky u praktického lékaøe. Ve vìku 35 let mohou ženy požádat o vyšetøení na pøítomnost viru zpùsobujícího rakovinu èípku. Na bìžnou gynekologickou kontrolu chodí ženy dále jednou roènì. V pøípadì rodinné anamnézy je èas na mamografické vyšetøení. Nárok na preventivní prohlídku u stomatologa je opìt jednou roènì let vìku Kromì pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaøe, kde by nemìlo chybìt mìøení cholesterolu, je pro ženy èas na pravidelné mamografické vyšetøení, které pojišťovny hradí jednou za 2 roky. Novì se objevuje test na krvácení do stolice, který mùže ukázat, zda èlovìku nehrozí rakovina tlustého støeva. Pojišťovny jej platí každému èlovìku staršímu 50 let. Muži by mìli podstoupit pravidelné vyšetøení prostaty, a to již po 40 letech. Nárok na preventivní prohlídku u stomatologa je opìt jednou roènì let vìku Prohlídky by mìly být stejné jako po 50 letech, ženy by mìly chodit na mamografii a gynekologii, aèkoliv již nejsou v plodném vìku. Provádí se vyšetøení na osteoporózu. Nárok na preventivní prohlídku u stomatologa je opìt jednou roènì. 70 a více let vìku Pokraèovat by mìly návštìvy u lékaøe s vyšetøením na pøítomnost krve ve stolici. Ženy již nemusí chodit preventivnì na mamograf. Pro vìtší pøehled uvádíme více informací k preventivním prohlídkám u stomatologa a gynekologa. 12

13 PØEDMLUVA Preventivní prohlídka u stomatologa Preventivní prohlídky se provádìjí u dìtí (první prohlídka mezi 6. a 12. mìsícem vìku dítìte) a dorostu do 18 let dvakrát roènì, u tìhotných žen dvakrát v prùbìhu tìhotenství, u dospìlých jedenkrát roènì. Obsahem preventivní prohlídky, kterou provádí registrující stomatolog, je opìt zjištìní anamnézy, vyšetøení stavu chrupu, sliznice a mìkkých tkání dutiny ústní, stavu èelistí a mezièelistních vztahù, stanovení závìru, nácvik ústní a zubní hygieny a podle potøeby stanovení léèebného plánu k další stomatologické péèi. Navržená péèe mùže být hrazena ze zdravotního pojištìní plnì, èásteènì nebo mùže být nehrazená. Stomatologické preventivní prohlídky jsou zamìøeny i na vyluèování onemocnìní patøících do dispenzární péèe nebo zaøazených do zdravotních programù (napø. do onkologického). Pøi zjištìní zmìn v dutinì ústní, které jsou projevem celkových onemocnìní nebo onemocnìní patøících do péèe jiných odborností, vás stomatolog s touto skuteèností seznámí a pøedá informace praktickému nebo odbornému lékaøi. Preventivní prohlídka u gynekologa Provádí se poèínaje 15. rokem vìku každý rok. Jejím úèelem je vèasné zjištìní všech odchylek od normy. Obsahem preventivní prohlídky je zjištìní pøíslušných rodinných i osobních údajù a vlastní vyšetøení (s pøihlédnutím k vìku a zdravotnímu stavu). Vyšetøení se provádí pohledem, pomocí zrcadel a pohmatem. Podle potøeby se provádí odbìr materiálu na mikrobiologické nebo cytologické vyšetøení. Výsledkem prohlídky je závìr s návrhem dalšího postupu. Její souèástí je rovnìž vyšetøení prsù a nácvik samovyšetøení a pouèení o správných hygienických návycích a podle potøeby zajištìní dispenzární èi další specializované odborná péèe. Pøi zjištìní tìhotenství je žena pravidelnì sledována svým gynekologem. 13

14 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Pøíklady rozšíøené zdravotní péèe zamìstnaneckých zdravotních pojišťoven v Èeské republice pro rok 2006 Stav fyzické, psychické a sociální pohody, tak bychom mohli definovat zdraví. Velmi zjednodušenì lze øíci, že metoda, kterou si zabezpeèujeme své zdraví a pøedcházíme škodlivým vlivùm na naše zdraví, se nazývá prevence. O nezbytnosti prevence je snad informován každý, avšak od slov k èinùm bývá velmi èasto dlouhá cesta Nabídka nadstandardních programù je zpravidla rozdìlená dle specifických kritérií pro rùzné skupiny pojištìncù napø.: dìti a mládež, ženy, dárci krve a kostní døenì, rodiny s dìtmi, muži, studenti od 18 do 26 let. Finanèní výše pøíspìvku jednotlivých položek není vázána na délku pojistného vztahu klienta k ZP, výjimku v poskytnutí pøíspìvku tvoøí balíèek léèebnì ozdravných pobytù a balíèek pro dárce krve. Úplné znìní programu rozšíøené péèe 2006 naleznete na internetu v sekci pojišťovny. V lidském životì by na 1. místì bezpodmíneènì mìlo být to nejcennìjší, co èlovìk má, tedy zdraví. Kdo by si nepøál dožít se ve zdraví co nejvyššího vìku? Ne všichni si však uvìdomujeme, že péèe o náš zdravotní stav není jen záležitostí lékaøù, že také velmi záleží na zodpovìdném postoji každého z nás. Už Hippokrates pravil: Nestaèí, aby lékaø vykonal svùj díl, ale také nemocný musí vykonat svou povinnost. Tím, že èlovìk absolvuje preventivní prohlídky, ať už u svého praktického lékaøe nebo ženy u gynekologa, ztratí sice nìkolik hodin v roce, ale mùže si prodloužit život o nìkolik let. 14

15 PØEDMLUVA Zamìstnanecké zdravotní pojišťovny od poèátku své èinnosti mìly a mají na zøeteli zdraví svých pojištìncù. Jejich velkým pøáním je, aby klienti co nejvíce využívali systém preventivních prohlídek, protože lépe než se léèit, je nemoci vèas pøedejít. Zamìstnanecké zdravotní pojišťovny už pøed èasem zaèaly s prevencí rakoviny tlustého støeva pomocí tzv. hemocult testu (pozn. karcinom tlustého støeva je nejèastìjším rakovinovým onemocnìním u nás). V Èeské republice existují celonárodní preventivní programy i pro jiné druhy rakoviny, jako je prevence rakoviny prostaty, prevence rakoviny prsu a prevence rakoviny dìložního èípku. Vèasným záchytem raných stadií onemocnìní, zejména onkologických, se zvyšuje prognóza úspìchu léèení. Pøedcházení onkologickým onemocnìním není pouze vlastní screening, ale pøedevším prevence spoèívající ve zdravém životním stylu. Málokdo ví, že vèasné zachycení nádorového onemocnìní je jednoduché, léèba pacienta nezatíží a náklady nejsou pøíliš vysoké. Problematické je zjištìní onemocnìní v pokroèilém stadiu, kdy léèba mùže dosáhnout vysokých finanèních èástek. Nutnost použití té èi oné metody léèby musí posoudit lékaø. Pøíklady rozšíøené zdravotní péèe zamìstnaneckých zdravotních pojišťoven: Oèkování proti klíšťové encefalitidì. Oèkování proti žloutence. Oèkování proti meningokokovému onemocnìní. Pøíspìvek na další oèkovací látky nehrazené z veøejného zdravotního pojištìní. Dìtská zubní rovnátka fixní (7 18 let). Brýlové obruby, resp. zhotovení celých brýlí nebo kontaktní èoèky. Dìtská ortopedická obuv. Školy v pøírodì ozdravné pobyty èi lyžaøské výcviky dìtí organizované školami, resp. školskými zaøízeními. Preventivní vyšetøení u sportovcù. Plavání. Mamografické vyšetøení. Gynekologický program. 15

16 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Pomùcky pro kojící matky nebo pøíspìvek na odbornì vedený kurz matek s dìtmi, resp. plavání. Pøíkladù je samozøejmì daleko více, bližší informace získáte u své zamìstnanecké zdravotní pojišťovny. Aktivity s finanèním pøíspìvkem jsou urèené zejména na zmírnìní následkù a projevù již existujících onemocnìní s prokazatelným efektem, jako je ortodontická léèba, léèba refrakèních oèních vad, andrologická léèba a zmírnìní následku aktivní onkologické léèby u žen. Nové léèebné metody zahrnují operace prolapsù anu a vnitøních hemoroidù, pøípadnì rektokély pomocí šicího stapleru, zlepšenou diagnostiku zmìn na oèním nervu, na podporu správné preskripce antibiotik. Tyto metody zvyšují efekt léèby a snižují zátìž pro pacienta. Dále je poskytován finanèní pøíspìvek na prokazatelnou podporu léèby obezity a plastickou sádru, která zvyšuje mobilitu pacienta. Dárcovství krve, plazmy a kostní døenì je celospoleèensky mimoøádnì prospìšná èinnost jak z hlediska lékaøského, tak z hlediska lidského. Snahou zamìstnaneckých pojišťoven je tuto aktivitu podpoøit programy urèenými dárcùm krve. Rehabilitaènì rekondièní preventivní programy jsou svým obsahem zamìøeny zejména na prevenci nebo na zlepšování zdravotního stavu pojištìncù, kteøí trpí chronickými onemocnìními, popø. jejich zdravotní stav mùže být zhoršen z dùvodu doèasných fyziologických zmìn, vlivu životního prostøedí, ztížených pracovních podmínek. Do této skupiny patøí ozdravné pobyty pro dìti, program pro tìhotné a spolupráce se zamìstnavateli na zlepšování zdravotního stavu jejich zamìstnancù. Preventivní programy podporující zdravý zpùsob života mají za cíl oslovit široké spektrum pojištìncù a podpoøit jejich snahu o zlepšení kvality svého života prostøednictvím sportovních aktivit. Kouøení, nezdravá strava, nedostatek pohybu, stres èi nedostatek spánku pøedstavují nebezpeèí vzniku civilizaèních chorob. Podpora sportovních aktivit pøispívá nejen ke snižování rizika onemocnìní civilizaèními chorobami, ale také k vytváøení pozitivního vztahu ke zdravému zpùsobu života. Tato skupina obsahuje program plavání pro pojištìnce, pøíspìvek na sportovní aktivity nebo na pobyt dìtí v pøírodì. Preventivní programy proti vzniku závažných onemocnìní podporují prevenci urèitých skupin pojištìncù, pro které jsou tato onemocnìní pøíznaèná. Úèelem tìchto programù je pøedcházet vážným onemocnìním, která v pøípadì jejich neléèení výraznì sníží kvalitu života pojištìnce a náklady na jejich násled- 16

17 PØEDMLUVA nou léèbu jsou vysoké. Jedná se o preventivní oèkování, péèi o chrup a zrak, podporu imunity formou vitaminù nebo homeopatik, ochranu pøed nechtìným tìhotenstvím a hormonální substituèní terapii. Nìkteré zamìstnanecké zdravotní pojišťovny se zamìøují také na Øízenou zdravotní péèi, která je zamìøená na závodní zdravotní péèi. V programu je vìnována pozornost vèasnému odhalování vybraných chronických onemocnìní a zdravotních oslabení spojených s výkonem práce, a to zejména v rizikových provozech. Cílem programu je optimalizace a intenzifikace preventivní zdravotní péèe zamìstnancù velkých zamìstnavatelských subjektù, kteøí jsou zároveò klienty. Na projektu spolupracují závodní lékaøi a vybraná zdravotnická zaøízení. Preventivní programy jsou obsaženy i v projektech typu Zdravý podnik nebo Dny zdraví. Ing. Jaromír Gajdáèek Ing. Jaromír Gajdáèek Vystudoval VŠB TU Ostrava a v souèasné dobì pokraèuje v doktorandském studiu. Od roku 1997 pùsobí jako výkonný øeditel Svazu zdravotních pojišťoven ÈR a èlen expertní skupiny Komise pro Evropské vztahy v AIM Brusel. Publikuje v odborných èasopisech: Zdravotnické noviny, Zdravotnictví a právo, Medical Tribune, Euro a další. 17

18 * OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ / Základní pojmy 1. Co vlastnì ovlivòuje naše zdraví? Zdravotní stav obyvatelstva Èeské republiky není stále uspokojivý. I pøesto, že se v posledních letech prodloužila støední délka života u mužù i u žen, máme ve vztahu k vyspìlým zemím co dohánìt. Co vlastnì ovlivòuje naše zdraví? Na 1. místì je to zpùsob života. Ten ovlivòuje naše zdraví nejvýraznìji, a to z %. Nejzávažnìjšími riziky jsou kuøáctví, energeticky nadmìrná a nevhodnì složená výživa, stres, nízká pohybová aktivita a toxikománie (alkohol, drogy). Na 2. místì je životní prostøedí, ovlivòuje naše zdraví asi z 20 %. Do životního prostøedí zaøazujeme i domácí a pracovní prostøedí. Zdravotní péèe ovlivòuje naše zdraví pouze z 20 %. Naše populace byla dlouho udržována v omylu, že lékaø je vševìdoucí a všemocný a vlivu jedince na vlastní zdraví nebyla vìnována dostateèná pozornost. Rizikové faktory jsou faktory, které na základì vìdeckých poznatkù pùsobí negativnì na vznik a rozvoj nemoci. Prevence nemoci znamená pøedcházení nemoci ovlivnìním rizikových faktorù. Prevence mùže být rozdìlena na primární (pøedcházení vzniku nemoci) a sekundární (ovlivnìní prùbìhu nemoci). 2. Jaké jsou nejèastìjší pøíèiny úmrtí? Pøíèiny úmrtí v roce 2004 ukazují graf 1 a graf 2. Na 1. místì jsou kardiovaskulární onemocnìní, na 2. pak nádory. 18

19 ZÁKLADNÍ POJMY 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Graf 1 Standardizovaná úmrtnost v roce 2004 v Èeské republice muži 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Graf 2 Standardizovaná úmrtnost v roce 2004 v Èeské republice ženy Komentáø: 1 nemoci obìhové soustavy, 2 nádory, 3 poranìní a otravy, 4 nemoci dýchací soustavy, 5 ostatní, 6 nemoci trávicí soustavy, 7 nemoci moèové a pohlavní soustavy 19

20 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ 3. Opravdu jsou onemocnìní srdce a cév nejèastìjší pøíèinou úmrtí? Kardiovaskulární onemocnìní (KVO onemocnìní srdce a cév) jsou nejèastìjší pøíèinou úmrtnosti ve vìtšinì evropských zemích a v USA. Tato onemocnìní se podílí nejen na vysoké úmrtnosti, ale jsou pøíèinou i vysoké pracovní neschopnosti a invalidity. V Èeské republice (ÈR) se v posledních letech úmrtnost na tato onemocnìní snížila, ale i tak je vyšší než v øadì evropských zemí. V roce 2002 byla standardizovaná úmrtnost v Èeské republice, u mužù 560 úmrtí a u žen 379 úmrtí, vyšší než ve Francii (228 mužù, 132 žen), Španìlsku (232 mužù a 131 žen), Nìmecku (354 mužù a 234 žen), na druhé stranì nižší než na Slovensku (669 mužù a 444 žen). V posledních letech došlo v Èeské republice ke snížení úmrtnosti, a to hlavnì zavedením a rozšíøením nových léèebných postupù a snížením nìkterých rizikových faktorù (porucha lipidového (tukového) metabolismu, zlepšení léèby vysokého krevního tlaku). Mezi nejèastìjší onemocnìní srdce a cév patøí ischemická choroba srdeèní, srdeèní infarkt (infarkt myokardu), mozková mrtvice (cévní mozková pøíhoda) a srdeèní selhání. Srdce je zásobeno vìnèitými tepnami, které zásobují srdeèní svalovinu krví (obsahuje kyslík a živiny). Pokud dojde k zúžení cévy (nejèastìji aterosklerotickým plátem), dochází k omezení pøívodu krve a tím pádem k nedokrevnosti (ischemii) srdeèní svaloviny. Tato nedokrevnost se projeví typickou svíravou a pálivou bolestí na hrudi, která se nazývá angina pectoris. Pøi úplném uzavøení vìnèité tepny, odumøe pøíslušná èást svaloviny. Tento stav se nazývá srdeèní infarkt (viz obrázek 1). Pokud dojde vèas ke zprùchodnìní cévy (do 2 hodin), k odumøení svaloviny nedojde. Mozek je zásoben dvojím systémem tepen. Pokud dojde k uzavøení tepny, vznikne mozková mrtvice (mozkový infarkt). V nìkterých pøípadech mùže tepna prasknout a dojít k mozkovému krvácení. 20

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc.

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Strana 6 Sbírka zákonů č. 3 / 2010 3 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Centrem prevence, o. s., k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY

KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY Prevence nádorových i závažných nenádorových onemocnění je v našem životě velice důležitá. Nádory i nemoci jako vysoký tlak, cukrovka i jiné, mohou probíhat dlouho bez jakýchkoliv

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 100+1 Eliška Sovová Jan Lukl otázek a odpovědí pro kardiaky Vyšetření Rizikové faktory Srdeční onemocnění (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6021-6 Publishing,

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Kateøina Formánková MUDr. Miriam Kabelková MUDr. Ilona Ludvíková POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì Vydala Grada Publishing, a.s. U

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Zdravotní preventivní programy Zaměstnanecké pojišťovny Škoda na rok 2016 Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda připravila pro

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 2 MUDr. Stanislav Trèa,

Více

www.labtestsonline.cz

www.labtestsonline.cz Ing. Lenka Nováková, CZEDMA, Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., ÈSKB www.labtestsonline.cz 10.10.2008 pøi pøíležitosti 50. výroèí založení ÈSKB byla slavnostnì spuštìna mezinárodní pøíruèka laboratorních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Práce v prostituci musí být vždy bezpeèná. Za všech okolností používej kondom a vol ménì riskantní sexuální praktiky. I pøesto se mùžeš nakazit

Práce v prostituci musí být vždy bezpeèná. Za všech okolností používej kondom a vol ménì riskantní sexuální praktiky. I pøesto se mùžeš nakazit Práce v prostituci musí být vždy bezpeèná. Za všech okolností používej kondom a vol ménì riskantní sexuální praktiky. I pøesto se mùžeš nakazit pohlavnì pøenosnou nemocí. Avšak nepodléhej panice: èím více

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová PREVENCE DEKUBITÙ Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula Recenze: Zdeòka Faltýnková Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo Allphoto, 2008 Vydala Grada Publishing, a.s. U

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

VYHLÁŠKA ze dne 2011. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 5 odst. 3 písm. a) zákona č. zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování:

VYHLÁŠKA ze dne 2011. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 5 odst. 3 písm. a) zákona č. zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: VYHLÁŠKA ze dne 2011 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 5 odst. 3 písm. a) zákona č. zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování:

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová

Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová Metodika Cíl 1: zjistit faktické údaje o ošetřených pacientech z mikroregionu Získaná data: údaje o hospitalizacích

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri)

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Autor: Karolína Burdová, Školitel: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Výskyt Cévní mozkové příhody (dále CMP) jsou v ČR na 3. místě v příčině úmrtí po chorobách srdce

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc.

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Názvy produktù, firem apod. pou ité v knize mohou být ochrannými

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ

OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ MUDr. Martin Gregora OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2368. publikaci Odpovědná

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK &

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum sp.zn. sukls97553/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více