Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta"

Transkript

1 Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Ulrich Lins První vydání nakladatelství Bleicher (D-7016 Gerlinger, francouzská zona mecko) pro UEA (Rotterdam, Nizozemsko) Druhé vydání podle zvláštní smlouvy mezi UEA a vydavatelstvím Progreso, doslov ISBN K vystavení eského p ekladu J.Drahotové na Internetu svolil autor v roce edmluva První vydání Nebezpe ného jazyka vyšlo v roce 1973 v nakladatelství L omnibuso v Kjótu, jako brožura ve velmi malém nákladu, ale již za rok byla za azena jako 21. kapitola do díla Esperanto v perspektiv. V roce 1975 se objevila dopln ná verze prvního vydání v japonském p ekladu od Kurisu Kei, z nakladatelství Iwanami v Tokiu. Zde je nyní publikován nový, zcela p epracovaný rukopis výsledek mnohaletého rozsáhlého výzkumu i zcela nový materiál. Bylo mým p áním isp t p vodním materiálem k výzkumu stoleté historie esperanta, s p ihlédnutím k specifickým aspekt m d jin, které byly dlouho opomíjeny i samotnými esperantisty a byly tabuizovány. Jedná se tedy o negativní stanoviska k esperantu a perzekuci esperanta zp sobené politicko-ideologickými motivy. Cht l jsem popsat osud uživatel jazyka, kte í po desetiletí byli pokládáni cenzory, policisty, národnostními ideology a nejr zn jšími diktátory za nebezpe né. Nezabývám se vnit ní historií esperantského hnutí, ale nep átelskými reakcemi, se kterými se setkávali mluv í tohoto jazyka v r zných politických režimech a ideologiích, zejména za nacismu a stalinismu. Na druhou stranu je však nemožné se zam it jen na popis forem, kterými bylo esperantské hnutí napadáno. Je nutno uvést argumenty protivník a analyzovat motivy, které používaly politické režimy rozdílných charakter k útok m na esperantské hnutí. Tyto motivy mohly pramenit z fundamentálních ideologických pozic a z konkrétních politických zájm. V souvislosti s tím, se snažím osv tlit také názory ve hnutí samotném a názory jednotlivých esperantist, protože pokud si neuv domíme pozadí vzniku jazyka, Zamenhofovy d vody, metody propagandy, teorii a strukturu hnutí, sotva bychom mohli pochopit, pro se esperanto stalo ter em perzekuce. Je t eba, aby bylo za azeno n kolik otázek na které chce studie dát odpov. Co vlastn je na esperantu provokujícího? Zdali jeho pouhá existence, 1

2 jako mezinárodního jazyka, nebo spíše zp sob jeho praktického použití? Jaké bylo spole ensko-politické prost edí, ve kterém hnutí propagovalo sv j cíl: druhý jazyk pro všechny? Jakou roli hrálo p ivlast ování jazyka a sebev domí jeho ši itel ve vztahu k vládám, u kterých hnutí doufalo, že získá podporu, ale nebylo ochotno svoji existenci na n vázat? Jaký byl vztah mezi neutrálním jazykem a ideály jeho stoupenc? Jaké vztahy byly mezi esperantisty a stoupenci jazyka, kte í vid li jiné cíle sm ující k celosv tové solidarit, nap. pacifisté, socialisté a komunisté? A jak esperantisté reagovali na neo ekávané konflikty se svými protivníky? Jak se pou ili z perzekucí, jak definovali esperantské hnutí? Abychom pochopili nesnadnou pozici esperanta na poli ideologií a mocenských zájm, domnívám se, že je nutno alespo nastínit politický vývoj v ur itých zemích, zejména v carském Rusku, v N mecku, v balkánských zemích, v ín a v Japonsku a také v Sov tském svazu. Na historický základ posledních sto let doufám bude takovým zp sobem vrženo sv tlo z dosud nezvyklé strany. Mým základním úmyslem je p edevším toto: ukázat, kolik podez ení, nechuti a odmítání vyvolala snaha o mezilidskou komunikaci, kdy diskriminace byla asto zam ena a identifikována s ur itými skupinami (židé, komunisté, drobná buržoazie), ale v podstat zam ená i na nezávislé lidi, kterým byl blízký kosmopolitismus a které se neda ilo za adit do obvyklých kategorií. Perzekuce esperanta nabádá k záv m, které p ekra ují témata o esperantu a týkají se i sou asnosti. Dlužím dík mnohým esperantist m za to, že mi poskytli informace a vysv tlení a pomohli mi p ipravit tento text. Jména n kterých pomocník se objevují ve vysv tlivkách. Zde uvádím jen pány Norberta Barthelmesse, Michela Duc Goninaze, Davida L. Golda, Itô Kanziho, Kurisu Kei, Simo Milojevi e a Gastona Waringhiena, kte í etli rukopis áste, nebo celý. (Za chyby v uvedených faktech nebo v jejich interpretacích jsem však odpov dný jen já sám.) B hem své práce jsem hojn využíval služeb Knihovny Hodler (UEA), Mezinárodního esperantského muzea ve Vídni a knihoven Japonského esperantského institutu a Esperantské asociace v Británii. Velmi vítané pro mne byly materiály, které mi v noval Teo Jung n kolik let p ed svou smrtí, zejména asopisy z 20tých a 30tých let. SATu a panu Eduardu Borsboomovi d kuji za umožn ní nahlédnout do nepublikované korespondence E. Lantiho. Pomoc mi poskytly také neesperantistické instituce, mezi jinými univerzitní knihovny v Kolín, Bonnu a Tokiu, Federální archív v Koblenci, Institut sou asné historie v Londýn, Vládní institut vále né dokumentace v Amsterodamu a Institut mecké a zahrani ní d lnické literatury v Dortmundu. A nakonec d kuji všem, kte í mi pomohli technickými pracemi s knihou. íjen 1986 U.L. 2

3 1. Podez elý nový jazyk 1.1. Zamenhof a p vod esperanta Autor esperanta pat il k pronásledované menšin lidí. Lazar Zamenhof, který vydal v roce 1887 sv j projekt mezinárodního jazyka, byl Žid. Žil v carském Rusku a židovská menšina tam tvo ila se svými 4 miliony polovinu celosv tového židovstva. 1 Ta poci ovala diskriminaci a útlak v takovém stupni, který v západní Evrop byl již pokládán za minulost. Zamenhof se narodil ve st Bialystok, kde žili Židé (více než dv t etiny), Poláci, Rusové, N mci a lorusové všichni mluvili svým vlastním jazykem se sklonem k podez ívavosti jeden k druhému. V tomto mnohonárodnostním prost edí vznikla idea esperanta, jak vysv tlil Zamenhof v dlouhém dopise ruskému esperantistovi Nikolaji Borovkovi: V takovém m st, více než kde jinde citlivá povaha poci uje hluboký smutek z r zností jazyk a p esv uje se na každém kroku, že zmatení jazyk je jedinou, nebo alespo hlavní p inou, která rozd luje lidi a rodiny do nep átelských skupin. Proto se Zamenhof rozhodl, že až dosp je, rozhodn se pokusí odstranit toto zlo. 2 Když byl tento dopis zve ejn n v roce 1896, dojal mnoho prvních esperantist. 3 Pozd ji byl asto ve ejn publikován, jako velice z etelné vysv tlení Zamenhofových motiv a jako zvláš p esv ující argument pot eby mezinárodního jazyka. Autor esperanta byl zde p edstavován jako altruistický bojovník proti všem národním nesvár m, lov k skromný a idealistický, k jehož snažení nebylo možno nepoci ovat respekt. Naopak zcela neznámý z stal po ty icet let Zamenhof v dopis napsaný roku 1905 Francouzovi Alfrédu Michauxovi. V tomto dopise Zamenhof podtrhl sv j židovský p vod a spojitost svých ideál s p íslušností k tomu tak starobylému, siln trpícímu a bojovnému národu, jehož historickým úkolem je... sjednocení národ pod ideou jednoho boha. Zamenhof zde tvrdil, že jestliže by nebyl hebrejcem z ghetta, myšlenka na sjednocení lidstva by ho nehnala tak vytrvale a také nikdo, tak siln jako Žid, nem že cítit pot ebu nenárodního, neutrálního, lidského jazyka. 4 Není však pot eba vid t v t chto dvou dopisech proti ení. Jsou odrazem Zamenhofova cít ní ve dvou rozdílných životních obdobích. Není jasné, zdali Zamenhof ve svém mládí pomýšlel na specifické použití svého projektu tak, aby to bylo p ínosem konkrétn pro Židy. Jeho rodinné prost edí nás neujiš uje o tom, že by bylo impulsem, které Zamenhofa hnalo k vytrvalosti a cílev domosti. Rodina, která žila od roku 1873 ve Varšav, se asimilovala, p edpokládala další 1 David Vital, The origins of Zionism, Oxford 1975 str.30 (stav z r.1880) 2 PVZ IV 28 (dopis Borovkovi byl publikován v roce 1896, ale Zamenhof ho možná napsal již v roce 1894). O Bialystoku viz N.Z.Maimon, La ka ita vivo de Zamenhof, Tokio 1978 str.17 a další. 3 Senlegenda biografio de L.L.Zamenhof Kjóto 1982 str dopis pro Michauxa, z , PVZ VII

4 zlepšení právní situace Žid. Otec, u itel na reálném gymnáziu, byl stoupencem židovského vzd laneckého hnutí Haskala, které se pokládalo za sou ást vzd lanectví (kultury) pocházející ze západní Evropy a které žilo v nad ji, že stejná práva pro všechny nakonec zvít zí i v Rusku. Zamenhof tedy nevyr stal v tradi ní atmosfé e a dusivé bíd židovského ghetta, ale v prost edí židovské minority buržoazních intelektuál, kte í vid li svou perspektivu v emancipaci a v co nejv tší integraci do majoritní spole nosti. Otec - Marko Zamenhof skute reprezentoval typ moderního m stského Žida v Rusku. Byl loajálním ob anem ruského státu, sám sebe pokládal za Rusa a své židovství redukoval jen na židovské náboženství a p ál si, aby se jeho potomci spole ensky za adili k majorit a využili dostupné vzd lávací íležitosti. Jeho názor charakterizuje dochovaná zpráva o otev ení nové synagogy v Bialystoku v roce Marko p i této p íležitosti p ednesl projev, ve kterém zmínil p edchozí perzekuce a vyjád il dík caru Alexandru II. za jeho spravedlivé zákony a vyzval Židy, aby postupovali v duchu nové, liberální doby: Neodd lujme se od našich bratr Rus, mezi kterými žijeme, ale zú ast ujme se rovnoprávn jako oni na všech právech této zem pro naše dobro a št stí. 5 Lazarovo d tství plynulo pod vlivem této integrace - splývání s majoritní spole ností. On sám pozd ji vzpomíná, že velmi vášniv miloval ruský jazyk a celou ruskou zem a snil o tom, že se stane jednou velkým ruským básníkem. 6 Jazyky jako takové byly jeho zálibou. Po ur itý as m l v úmyslu oživit n který starobylý jazyk 7 a také pomýšlel na obnovení hebrejštiny, jako mluveného jazyka. 8 Ale pozd ji za al nejasn snít o novém, um lém jazyce. 9 Je velmi pravd podobné, že jeho fantazii již asn ovlivnila legenda o Babylonské v ži. Ta dala impuls k p emýšlení o dob, kdy lidé byli schopni voln mezi sebou komunikovat, a na problém, jak vy ešit otázku obnovy bývalého stavu v Bábelu. Charakteristická je poznámka, kterou pronesl dosp lý Zamenhof v roce 1908 o tomto biblickém p íb hu: To, co kdysi bylo následkem stavby Babylonské že, je nyní p inou; kdysi zmatení jazyk bylo trestem za h íchy, ale nyní jazykové rozdíly páchají h íchy samy o sob. 10 Na konci roku 1878, kdy Zamenhof studoval ješt na gymnáziu, byl jeho první projekt lingwe uniwersala již hotov. Spole s n kolika p áteli radostn recitoval, zcela pod vlivem idejí sbrat ení vzd laných lidí, první verše v novém jazyce: Malamikete de las nacjes kadó, kadó, jam temp está! 5 Maimon, p PVZ VII PZV IV 28 8 Esperanto and Jewish ideals, The Jewish Chronicle, , p. 16 esperantský p eklad rozhovoru se Zamenhofem: Maimon, p PVZ IV Cit. Maimon, p.66. V roce 1889 Zamenhof pojmenoval pomatení jazyk za jedno z nejv tších nešt stí lidstva : PVZ II 46. 4

5 La tot homoze in familje konunigare so debá! 11 Ale tenkrát Zamenhof ješt váhal ve ejn vystoupit se svým projektem: P edpokládám jen posm šky a nevraživost, rozhodl jsem se skrýt svou práci ede všemi. 12 Gymnázium skon il uprost ed roku 1879 a odešel do Moskvy studovat medicínu. Tam se nacházel v dob, kdy byl v b eznu 1881, car Alexandr II. zavražd n anarchisty a my nebudeme p ehán t, jestliže p isoudíme tomuto atentátu následky, které také ovlivnily Zamenhofovu innost. Po vražd se politická situace v Rusku rychle zhoršila, zejména pro Židy. V dubnu za aly pogromy. Rozší ily se do velkých ástí Ruska a trvaly více než celý rok. Byly nejv tším pronásledováním, které Židé zakusili v moderní dob. Co u inilo tyto pogromy významnými byl fakt, že se nejednalo jen o krutosti l zy, ale že je doprovázelo tiché nebo i p ímé schvalování carskými autoritami. Zklamání mezi Židy z nové exploze antisemitismu v Rusku bylo hluboké, protože politika zavražd ného cara, která p inesla n kolik zm n k lepšímu, živila v asimilovaných Židech velké nad je na postupné získání rovnoprávnosti. Ale nyní od roku 1881 ruští Židé s bolestí zjistili, že antisemitismus nebyl vymýcen a že jejich snahy integrovat se do spole nosti se setkávají s nep ekonatelnými bariérami. Mnoho z nich si uv domilo pot ebu ešit židovský problém ne adaptací v nep átelském prost edí, ale národní renesancí, která by byla podmín na vlastním teritoriem. Od zimy se v mnoha ruských m stech zakládaly skupiny, které se nazývaly Hovevei Zion 13 a propagovaly myšlenku oživit židovský stát v Palestin. Stimulem k tomuto novému, prasionistickému hnutí byla p edevším brožura Autoemancipation! Leona Pinskera 14, židovského léka e z Od sy, který byl p ed tím jedním ze zapálených stoupenc Haskaly, ale v roce 1881, po krutém zni ení nad jí na trvalý pokrok v harmonickém soužití Rus s Židy, radikáln zm nil své mín ní a za al p esv ovat ostatní, že jejich záchrana se m že uskute nit jen svépomocí, národní solidaritou a získáním teritoria. 15 I Zamenhof prožil v Moskv, v intelektuálním prost edí, novou vlnu protižidovských nálad a byl šokován návratem antisemitismu. V tomto kontextu žeme sledovat ho ké konstatování v Zamenhofov dopise Michauxovi:...p esv il jsem se, že moje láska (k ruštin a k ruské zemi) je mi splácena nep átelstvím. Dodává, že lidé, kte í si uzurpují monopol na definici co je ruské, vidí v n m Žida, jen bezprávného cizince. Tímto zp sobem byl Zamenhof znovu uvržen do židovství a tím se sou asn cítil povinován pomáhat v první ad t m, kte í jsou nenávid ní, podce ovaní a utla ovaní: svým židovským bratr m. 16 Ješt v dob pobytu v Moskv se zabýval elaborátem o 11 PVZ IV PVZ IV P átelé Sionu. Hnutí se také nazývalo Hibbat Zion (Láska k Sionu) 14 brožura se objevila v n in v Berlín v zá í Vital, p PVZ VII 32 Konstatování je v kontextu popisu Zamenhofova d tství v Bialystoku. 5

6 gramatice jidiš 17 a také ho napadla myšlenka na založení kolonie v n jaké neobydlené ásti sv ta, z které by pozd ji vznikl nezávislý židovský stát. 18 V srpnu 1881 se Zamenhof vrátil do Varšavy, aby pokra oval ve studiu. Nedlouho potom se stalo to, co nikdo neo ekával: o vánocích také varšavské Židy postihly pogromy. A to definitivn zp sobilo, že se Zamenhof b hem kolika dalších let soust edil na židovské problémy. 19 Za adil se mezi pr kopníky hnutí za založení kolonie a založil s židovskými studenty první sionistickou skupinu ve Varšav. 20 V následujících letech, hlavn do roku 1884, se Zamenhof ile ú astnil debat o obnovení starého Izraele nebo o založení nové vlasti pro Židy a také psal lánky do rusky psaného židovského týdeníku Razsvet, který vycházel v Petrohrad. 21 Ale tato Zamenhofova innost, a koliv byla velmi intenzívní, netrvala dlouho. Postupn p i p íprav na své povolání o ního léka e, za al pochybovat o tom, zda sionismus vy eší židovskou otázku. Poci oval nejistotu, zda má právo novat své dílo jen svému národu a opominout celé lidstvo. Jak napsal Michauxovi, cítil od nejrann jšího d tství, že lov k jako takový je nejd ležit jší, ale kv li neš astnému osudu jeho lidu, se v jeho srdci asto probouzel patriot, který usilovn bojoval v jeho srdci s lov kem. 22 V roce 1887 byl tento konflikt rozhodnut p ízniv pro lov ka: Zamenhof zcela opustil svou innost ohledn židovských otázek 23 a pln se v noval jazyku, který p edstavil ve stejném roce ve ejnosti pod pseudonymem Doktor Esperanto. B hem dalších dvou desetiletí ovládala Zamenhofa myšlenka všelidského, neutrálního jazyka, pomocí kterého vymizí nejen nenávist a perzekuce Žid, ale také všechny národní nenávisti. 24 Nebylo to tedy tak, že by Zamenhof p estal myslit na Židy. Zam il své snažení na pomoc každému utiskovanému národu a je z eteln vid t, že toto snažení velmi posilovalo jeho vytrvalost v práci na esperantu. A p ání pomoci Žid m bylo jasn zakomponováno do p ání p isp t ke zklidn ní a sjednocení celého lidstva. Je vhodné poznamenat, že vnit ní Zamenhofovy myšlenky se nezrcadlí v jeho První knize. V p edmluv se jen v náznaku zmi uje o svém idealismu, 17 Rusky psaný rukopis je publikován s esperantským p ekladem (J. Kohen-Cedek), v Adolfovi Holzhausovi, L. Zamenhof, Provo de gramatiko de novjuda lingvo a Alvoko al juda intelektularo, Helsinky 1982, str Viz též PVZ V ; Maimon str ; Adolf Holzhaus Doktoro kaj lingvo Esperanto, Helsinky 1969 str ; Bernard Golden La juda gramatiko de dr-o Zamenhof, Heroldo de Esperanto 57, 1981, íslo 16 (1691), str V interview pro The Jewish Chronicle Zamenhof vypráv l, že takový plán navrhl na sch zi patnácti student : Maimon str Podle Edmonda Privata (Vivo de Zamenhof etí vydání Harrogate 1946, str. 42) se p esto Zamenhof už v srpnu 1881 za al op t zabývat svým jazykovým projektem. 20 Maimon, str. 101, 169. Tato studentská skupina se spojila se skupinou Hibbat Zion založenou v srpnu 1883 ve Varšav a brzy se stala nejaktivn jší (Vital, The origins, str 152). 21 Zpo átku Zamenhof obhajoval kolonii v USA, ale pozd ji se p iklonil k myšlence židovského státu v Palestin. T i p ísp vky z let 1881/82 z Razsvetu jsou p etišt ny v p ekladu Holzhause, Doktoro kaj lingvo Esperanto, str ; viz též PVZ V PZV VII Zamenhof dosp l k záv ru, že návrat do Palestiny je nerealizovatelný sen. K velkému sionistickému hnutí Theodora Herzla, které bylo založeno v roce 1897 se nep ihlásil. 24 PZV VII

7 vyzvedá hlavn praktické argumenty jazyka. Zejména upozor uje na ztrátu asu a prost edk, které zp sobuje pot eba nau it se n kolika cizím jazyk m a vyvozuje z toho, jak by bylo užite né, kdyby každý lov k pot eboval pro své domosti pouze dva jazyky mate ský a tento nov navrhovaný, neutrální, mezinárodní jazyk. K tomuto argumentu se váží také formulace, které jsou idealistické. Nap íklad Zamenhof tvrdí, že rozdílnost jazyk také p edstavuje základní rozdíl a vzájemná nep átelství národ, 25 a mluví o zvláštním využití, které by m l neutrální jazyk v zemích s r zn mluvícím obyvatelstvem, což sv í o jeho myšlenkách na situaci v Rusku. Idealistické pojetí také podporuje jeho pseudonym Esperanto, který byl použit brzy i pro samotný jazyk. 26 Že Zamenhof v projekt mohl existovat, vd íme p edevším jeho praktické stránce. Ve své první u ebnici Zamenhof prohlašuje: Mezinárodní jazyk, podobn jako každý národní jazyk, je majetkem spole nosti a autor k n mu nemá v bec žádná osobní práva. 27 Ve své Druhé knize (Dua Libro) z roku 1888 up es uje: Nechci být pokládán za tv rce jazyka, chci být jen jeho iniciátorem. 28 Zamenhof se domníval, že esperanto musí žít a rozvíjet se podle stejných zákon, podle kterých vznikly všechny živé jazyky 29 ; necht l, aby ze svého osobního zájmu stvo il jazyk od hlavy k pat. 30 Tímto vyjád ením o vývoji mezinárodního jazyka na základ kolektivního použití, nezávisle na jeho osobní autorit, ponechal Zamenhof lidské spole nosti a každodenní praxi úkol posoudit a rozvíjet esperanto Porodní bolesti pod carskou cenzurou Jakkoliv se zdála neprovokativní Zamenhofova myšlenka sblížit národy jako jednu rodinu 31, bylo nutno nejprve p ekonat bariéru cenzury. Bylo ironií, že práv Zamehof v otec pat il k ú edník m, kte í m li za povinnost bdít nad tím, aby ob ané nedostali nežádoucí informace o carském režimu. Marko Zamenhof, krom toho, že byl u itelem, pracoval od roku 1878 také jako cenzor hebrejských text a text v jidiš. Tento úkol plnil s neot esitelnou p ísností asimilovaného Žida a byl obávanou osobou židovských spisovatel a redaktor ve Varšav svou pedanterií. 32 Pro syna však jeho postavení m lo jasnou výhodu. Když Zamenhof v roce 1887 žádal povolení k vydání své brožury projektu nového jazyka, Marko Zamenhof p emluvil svého kolegu, který sledoval vydávané texty v ruštin, aby dal souhlas k vydání spisku jeho syna, té ned ležité hlouposti. 33 Povolení bylo 25.PVZ I Porovnej Pierre Janton, L espéranto. Druhé vydání, Pa íž 1977, str PVZ I PVZ I Dodatek k Dua Libro le l Lingvo Iternacia (1888); PVZ I Na stejném míst, strana PVZ I Maimon, str , ; Holzhaus, Doktoro kaj lingvo, str Z. Adam (Adam Zakrzewski), Historio de Esperanto , Varšava 1913, str

8 vy ízeno dne 2. ervna 1887 a pot ebné povolení pro prodej 26. ervence. Mohla tedy vyjít ty icetistránková kniha v ruštin, první konkrétní úsp ch. Následovala vydání v polštin, francouzštin, n in, angli tin, hebrejštin a v jidiš a brzy pak první u ebnice a p íru ky. V roce 1891 již existovalo 33 ebnic esperanta ve 12 jazycích. tená i První Knihy (Unua Libro) byli požádáni, aby podepsali a poslali zp t autorovi kupon se slibem, že pokud stejný, ve ejný slib u iní deset milion osob, podepsaný se za ne mezinárodní jazyk u it. Ale mnozí místo slibu, se za ali u it hned. V zá í mohl Zamenhof vydat první adresá s jedním tisícem jmen t ch, kte í se již jazyk u ili. P evážná v tšina bydlela v Rusku. Tento seznam m žeme považovat za zárodek organizace esperantist a také politickou výzvu sou asné spole nosti, která se zpožd ním hledala svoji cestu k industrializaci, alespo podle p edpoklad režimu, který již zastrašoval lidi ed svobodným sdružováním, i když se t eba zdála taková innost zcela nevinná. 34 V historickém archívu v Leningrad se nacházelo 130 svazk carské administrace o esperantských vydáních z let Podle studie leningradského esperantisty S.K.Chvorostina, která je založena na t chto dokumentech 35, první vydání prošla hladce cenzurou, protože Zamenhofova innost byla zprvu pokládána za zanedbatelnou a tedy nebylo nutno ji zakazovat. Ale již na podzim 1888 se Zamenhof setkal s první vážnou p ekážkou, když nebyla vy ízena jeho žádost vydávat týdeník pro množící se žáky esperanta. 36 Hlavní vedoucí administrace pro noviná ské záležitosti E.M.Feoktistov doporu il V.K. Plevemu, v té dob nám stku ministra pro vnit ní v ci, žádost nep ijmout, protože na cenzurním ú ad není lov k, který by mohl posoudit text v nov vynalezeném jazyce ; Pleve souhlasil. 37 Tehdy se Zamenhof nacházel v krizové situaci, protože jeho otec byl zbaven svého místa v cenzurním ú adu a hrozilo mu i propušt ní z u itelského místa. Marko Zamenhof se dostal do nep íznivého postavení u svého nad ízeného v Petrohradu N.V.Zusmena, šéfa hebrejských cenzor, kv li vydanému povolení textu v jidiš, ve kterém se objevila satirická poema proti pogrom m. Když o trochu pozd ji asopis Ha-Zefira (Ranní ervánky) ve Varšav zve ejnil lánek o škodlivých ú incích p ílišného pití vína na intelektové schopnosti lov ka, Zusmen, který byl známý svým opilstvím, to ozna il za urážku cara a Marko Zamenhof, který byl odpov dný za toto 34 Reinhard Bendix, Könige oder Volk. Machttausübung und Herrschaftsmandat. Druhá ást, Frankfurt a.m. 1980, str O carské cenzu e všeobecn : Charles A. Ruud, Fighting words. Imperial censorship and the Russian press, , Toronto Krom toho viz Heinz-Dietrich Löwe, Antisemitismus und reaktionäre Utopie. Russischer Konservatismus im Kampf gegen den Wandel von Staat und Geselchaft, , Hamburg S.K.Chvorostin, Cara cenzuro kaj Esperanto, Scienca revuo , str , 79-88; viz také Holzhaus, Doktoro kaj lingvo, str Faksimile žádosti a p eklad do esperanta lze najít v Holzhausovi, str , Chvorostin, str. 38; Holzhaus, str

9 vydání, ztratil své místo. 38 Dalším, drastickým následk m se vyhnul jen zaplacením vysoké pokuty. Pro syna, který otce finan podpo il, nyní za aly t žké asy. Jako mladý ní léka se snažil uchytit na r zných místech a stabilizovat se. A protože otc v pomocný kontakt s cenzurním ú adem ve Varšav skon il, musel se asto zabývat handrkováním na ú adech.v dopise z 6. ervna 1891 Zamenhof napsal, že provin ní cenzurní rady odmítají zabývat se texty, které se týkají esperanta a žádají, aby všechny žádosti byly zasílány do Petrohradu. 39 Politika Hlavní administrace byla charakteristická podivnou rozpolceností. B hem roku se Zamenhofovi nepoda ilo vydat další knihu, ani vydat další vydání již stávajících knih, ale sou asn díky p íznivému mín ní cenzora pro zahrani ní ci E.Gejpice, bylo možno importovat esperantská vydání ze zahrani í do Ruska, mezi jinými i asopis La Esperantisto, který se za al objevovat v Norinberku od zá í V dubnu 1892 ruské ministerstvo pro vnit ní v ci povolilo první esperantskou organizaci v Rusku klub Espero - v Petrohrad. V dalších dvou letech mladé esperantské hnutí prožilo svoji první vnit ní krizi. Zamenhof si p ál vzdát se osobní odpov dnosti, a proto navrhl v lednu 1893, aby se p edplatitelé Esperantisty 40 spojili a vytvo ili Mezinárodní esperantskou ligu; a dále pak edstavil sv j plán zm n v jazyce, áste pod tlakem esperantist, kte í byli nespokojení s pomalým rozši ováním jazyka a p isuzovali to slabinám ve struktu e jazyka. P i hlasování se jasná v tšina p edplatitel vyslovila proti zm nám. Pro další rozvoj hnutí se rezignace na reformu ukázala jako stabiliza ní faktor a Zamenhof sám ud lal mnoho proto, aby ukázal, že esperanto je dobré takové, jaké je a m že vytvo it vlastní literaturu. Jeho p eklad Hamleta, publikovaný v roce 1894 požíval nepopíratelný zájem a m l v tší vliv na rozši ování jazyka, než všechna odborná, teoretická vysv tlování. 41 Od roku 1894 až do roku 1899 bylo povolováno dovážet do Ruska esperantské publikace ze zahrani í a pokud se podala žádost, ú ad, který provád l cenzuru zahrani ních vydání, povolil dokonce i tisk n kolika d l v samotném Rusku. 42 Jak soudí Chvorostin, carská cenzura nem la ve vztahu k esperantu vyhran né principy: Povolení, nebo zákaz závisel na libov li posuzovatele. 43 ebaže ne zcela d sledn, p esto vždy stály ruskému esperantskému hnutí v cest p ekážky. Ale podez ívání, šikany a zákazy v žádném p ípad 38 Maimon, str Dopis V.V.Majnovovi, PVZ II Takto se jmenoval asopis bez lenu, la bylo p idáno od dubna Gaston Waringhien, 1887 a následky... Eseoj IV. Antverpy, La Laguna 1980, str Chvorostin, str Na stejném míst, str. 38 O zkušenostech s carskou cenzurou máme k dispozici vzpomínky ruských pr kopník Gerneta a Devjatina: L.Ivan. Ad fontes. Rozhovor s V.Gernetem Sennacieca Revuo 4 (8). 1926/27, str (o nejasnostech tohoto rozhovoru viz Canko Murgin Lumo sur iom nebulitan epizodon, Bulgara Esperantisto , íslo 3, str. 8-9); V.N.Devjatin El memoroj de malnova esperantisto La Nova Etapo , str

10 nezabránily stálému p ibývání po tu nových adept jazyka. Pr kopníky byli edevším m stští intelektuálové, mezi nimi mnoho léka, u itel a spisovatel lidé, které je možno charakterizovat jako vzd lanou elitu, která cht la v Zamenhofov jazyce najít podle Drezenova vysv tlení ur itý odpo inek od šedivého spole enského života v despotickém carství. Drezen píše, že každý esperantista v této zemi politické nesvobody, byl do ur itého stupn idealistou, snícím o vznešených ideálech v prost edí surové reality. 44 A koliv Zamenhof p edal esperanto všem lidem bez rozdílu národního nebo spole enského p vodu a nevolal na podporu utla ovaných, našli se práv takoví, kte í byli esperantem osloveni, ti, kte í byli diskriminovaní a cítili se omezovaní. Faktem je, že práv esperanto m lo v Rusku zvláštní p itažlivost pro leny menšin. Nic neilustruje víc tento fakt, jako vysoké procento Žid, kte í byli prvními esperantisty. 45 Ruští esperantisté z ad inteligence se velmi podobali stoupenc m Lva Nikolajevi e Tolstého svou nespokojeností s podmínkami, které panovaly v Rusku a které se vyhrotily zejména po atentátu na cara v roce 1881, kdy ustaly pokusy o politické a spole enské reformy, sou asn v sob živili nejisté nad je na nový po ádek, který by obrodil lov ka moráln bez násilné revoluce. Tedy to byli lidé, kte í hájili nenásilný odpor proti zlu, vedený tvo ivými lidmi s náboženskou odpov dností, a zárove odmítajícími krajní formy náboženského fanatismu. 46 Jestliže radikálové vy ítali Tolstému, že podkopává mezi mládeží víru v revoluci, stejn tak na mnoho esperantist bylo pohlíženo jako na lidi, kte í p íliš naivn doufají, že spole ný jazyk lidi sbrat í, a že s esperantem zmizí také spole enské zlo. Podle Vladimíra Gerneta 47 byli i takoví lidé, kte í se u ili esperanto, protože ho pokládali za dar, který dal b h es an m, aby jeho pomocí mohli ší it k es anství mezi r zn mluvícími pohany. 48 Sám Tolstoj již d íve, v roce 1889, vyjád il Zamenhofovu dílu svou podporu a pozd ji mnohokrát opakoval své pozitivní stanovisko a dal souhlas, k bezplatnému p ekládání svých d l do esperanta. V roce 1894 publikovali dva noviná i v Od se rozsáhlý dopis, ve kterém Tolstoj shrnuje: Mnohokrát jsem vid l, jak se lidé chovali k sob nep átelsky jen díky mechanické zábran vzájemného nepochopení. A proto výuka esperanta a jeho rozší ení je bezpochyby záležitost k es anská, která napomáhá ví e v království nebeské, které je hlavním a jediným ur ením lidského života E.Drezen Analiza historio de Esperanto-movado Leipzig 1931 (další vydání Kjóto 1972), str Srovnej David L.Gold Towards a study of possible Yiddish and Hebrew influence on Esperanto v: Szerdahelyi Istvan (red.), Miscellanea Interlinguistica, Budapeš 1980, str Erwin Oberländer, Tolstoj und die revolutionäre Bewegung, Mnichov, Salzburg Gernet ( ), pionýr esperanta v Od se byl v roce 1892 vyhnán z university a v zn n za protistátní innost. 48 L. Ivn, Ad fontes, str Dopis z , publikovaný v Esperantisto , str ; PVZ III, srovnej Boris Kolker Lev Tolstoj a mezinárodní jazyk. Esperanto , str

11 Možná následkem tohoto dopisu se prohloubily vztahy mezi tolstojovci a esperantisty. 15. ledna 1895 policejní odd lení Ministerstva vnitra sd lilo Hlavní administraci pro noviná ské záležitosti, že získalo informaci o tom, že n kte í stoupenci Tolstého plánují transformovat asopis Esperantisto na orgán pro rozši ování myšlenek svého mistra. 50 Skute, v únoru redakce vydavatelství Posrednik, která se pod p ísným dohledem cenzury snažila popularizovat myšlenky Tolstého, otev ela rubriku Esperantisto. Tato rubrika m la být nována myšlence klidného, duševního vývoje a sjednocování lidí a všeho živého do jedné celosv tové rodiny v principech Rozumu a Lásky, kde vymizí násilí a p edsudky. 51 Posrednik zapo al svou spolupráci s Esperantistou p ísp vkem Tolstého: Rozum nebo víra? 52, který m l netradi ní a protiautoritá ský obsah, koliv byl napsán v klidném, neprovokujícím stylu:...v li boha m žeme poznat ne podle n jakých mimo ádných zázrak, podle nápis božího prstu na kamenných deskách zákon nebo podle spis bezchybných d l na pomoc svatému duchu, nebo pomocí svatosti n které osoby, ale pouze pomocí rozumu každého lov ka, který své myšlenky p edává druhému slovy pravdy, které budou srozumitelná jeho chápání. 53 Ve stejném ísle je také informace o založení ligy v Amsterodamu, jejíž lenové odmítají platit vládní poplatky 54 a b eznové íslo Posrednika zve ej uje dlouhý lánek o ínsko-japonské válce, ve kterém se mluví o buddhistických náboženstvích v Japonsku, která sm ují k vále nictví a vytvá í nálady k vražd ní, varuje, že vlády pot ebují války, aby národy navzájem mezi sebou rozvrátily a odpoutaly pozornost lidu. 55 Ale sotva po atá spolupráce s tolstojovci zp sobila esperantist m silnou ránu. Kv li p ísp vku Rozum nebo víra? cenzura v dubnu 1895 zakázala další vydávání Esperantisty v Rusku. Následkem bylo, že asopis ztratil náhle t i tvrtiny ze svých tém 600 p edplatitel a musel v srpnu téhož roku p estat vycházet. 56 Protože Tolstoj cítil spoluodpov dnost, intervenoval hned u ú ad a skute docílil, že zákaz dovozu asopisu byl zrušen. Ale to již nemohlo odvrátit konec Esperantisty Text (tajného) spisu: G.Demidjuk -! (Esperanto není žádný jazyk!) Izvestija CK SESR 6, 1928, str Esperantisto , str Jedná se o dopis Tolstého Ann Germanovn Rozenové ze dne Dopis je také obsažen v Tolstého svazek 67, str ; srovnej Holzhaus Doktoro kaj lingvo str Esperantisto 6, 1895, str. 30; nový p eklad nabízí Holzhaus, str Stejný zdroj, str Stejný zdroj str. 44, PVZ III ; Holzhaus str V prosinci 1895 se objevila v Uppsale nová revue Lingvo Internacia, která do 1. sv tové války byla hlavním orgánem esperantist. Pozd ji v roce 1912 Posrednik vydal brožovan n kolik d l Tolstého v esperantském ekladu. 54 Ivan Kulakov Leo Tolstoj, Esperanto kaj rusia endarmaro, Paco 1983, GDR-vydání, str (s reprodukcí ur ité instrukce etnictvu ve Voron ži. 11

12 i tomto incidentu se nejednalo o obvyklou šikanu ze strany cenzurní administrace. Naopak, postup proti Esperantistovi byl na základ zmín ného upozorn ní politické policie, která pozd ji rozeslala instrukce na místní etnické stanice, aby byly sledovány osoby, které tajn tou a p edávají si zakázané íslo. 58 Esperanto jako objekt státní kontroly již nebyl jen nevinnou kuriozitou, koní kem nepraktických idealist, který by si sotva zasloužil pozornost cenzor, ale bylo již hnutím, sice ješt slabým, ale zdálo se, jakoby se za alo spojovat se zastánci reformace spole nosti prost ednictvím náboženství. Esperantisté, kte í na po átku museli v prvé ad bojovat za pochopení, že esperanto je vlastn jazyk, jen zp sob, jakým lze vyjád it myšlenky 59, se od nyn jška museli snažit, aby dokázali ú ad m svou spole enskou a politickou ryhodnost a odvrátili podez ení, že jazyk slouží konspirativním ú el m. asto obhajoba nepomáhala: cenzura odmítla povolit tisk esperantských asopis, i když žadatelé slibovali tisknout paraleln text v ruštin. Mezi ervnem 1899 a íjnem 1904 se objevovala esperantská vydání v Rusku, nebo importovaná do Ruska ze zahrani í, jen velice z ídka. Byla to léta, kdy carská vláda zvyšovala své persekuce proti revolu ním hnutím (nebo hnutím podez elým z revolu nosti). Litevci, nap íklad, kterým bylo do roku 1904 zakázáno vydávat knihy a jiné tiskoviny v jejich národním jazyku, se mohli s esperantem seznámit jen z u ebnice, která byla vytišt na v roce 1890 v Tilsitu v N mecku a propašovaná do Litvy Pronikání na západ Zatímco Rusové stále žili v extrémn obtížných podmínkách, v jiných zemích již esperantisté tvo ili základy pro hnutí, jehož síla byla dostate velká, aby šikany od ú ad s ním nemohly vážn ot ást. Tento základ byl vytvo en lidmi v zemích západní Evropy více politicky a ekonomicky vyvinutých, kte í se necítili kontrolovaní na každém kroku autokratickým režimem, jejich život plynul klidn ji, bez perspektivy krvavých konflikt uvnit vlastní zem. Uprost ed devadesátých let 19. století zde za alo nové období historie esperanta, tzv. francouzská, i propaga ní perioda. Jejím nejvýzna jším p edstavitelem byl pon kud záhadný lov k Louis de Beaufront 61, který v roce 1898 založil Spole nost pro propagaci esperanta a od 59 Chvorostin str. 40; srovnej Demidjuk str Autorem byl katolický kn z Aleksandras Dambrauskas (Dombrovski), který v roce 1889 žil p t let v exilu v severním Rusku, protože zakázal svým katolickým žák m uposlechnout p íkaz, který je nutil navšt vovat ruský pravoslavný kostel. Do své smrti v roce 1938 hrál význa nou roli v esperantském hnutí a všeobecném kulturním život v Litv. (J.Petrulis Unuaj esperantistoj en Litovio Horizonto de Soveta Litovio, íslo 2, 1971, str. 14; Kl.Naudzius u vere peripetioj? l omnibuso , íslo 6 (52) str. 4; PVZ II. 281.) 61 Jak bylo zjišt no až po 2.sv tové válce, jeho skute né jméno bylo Louis Chevreux ( ). Viz Tazio Carlevaro La enigmo de Beaufront, Literatura Foiro 7, 1976, íslo 37/38, str ; Marcel Delcourt, Jean Amouroux Grandeco kaj dekadenco. Fino de mito Literatura Foiro 7, 1976, ílo 40, str. 6-7; , str

13 roku 1901 publikoval ve vydavatelství Hachette první u ebnice pro širší ve ejnost. De Beaufront se stal prvním cílev domým propagátorem jazyka. Zavedl moderní metody do systematické reklamy a postupn se mu poda ilo ilákat do hnutí lidi, kte í od esperanta ekali praktické užití v mezinárodních vztazích v epoše kapitalismu. Ne neprávem byl nazván praotcem francouzských a nových esperantist 62. Díky de Beaufrontov innosti na za átku 20. století praktické použití esperanta se již natolik posunulo kup edu, že mladé hnutí získalo do svého st edu n kolik vlivných osob z francouzského v deckého života. Byli to mimo jiné matematik Carlo Bourlet (získal pro esperanto nakladatelství Hachette a prestižní Touring-Club), filozof Emile Boirac, lingvista Théophile Cart, generál a balistický specialista Hippolyte Sebert. Noví adepti nep išli do hnutí s p áním, aby se vymanili z dusivé intelektuální atmosféry, nebo aby p isp li ke zmírn ní národních konflikt. Byla jim cizí zvláštní sbrat ující rétorika, kterou používali ruští esperantisté v prost edí vzájemných národních nenávistí za carské vlády. Krajn idealistické, skoro náboženské rysy asného vzniku hnutí zde nebyly. Skute, francouzští intelektuálové byli úpln jiného typu, než nádherní, idealisti tí brat i Tolstého. Nem li v bec nic spole ného s léka em A. I. Asnesem, který se v roce 1906 o sob vyjád il jako o jednom z ubohých ruských otrok 63, nebo s polským darwinistou Benedyktem Dybowskim, kdysi odsouzeným k trestu smrti pro svoji ú ast v protiruském povstání v letech , nebo s mnohokrát v zn ným židovským advokátem a spisovatelem Leo Belmontem, populárním esperantským orátorem 65, nebo s mladým eským lníkem, a pr kopníkem esperanta Františkem Vladimírem Lorencem, který v roce 1893 uprchnul p ed persekucí rakouské policie do Brazílie, 66 nebo se slovenským tolstojovcem Albertem Škarvanem, který odmítal sloužit v armád a proti jehož v zn ní protestovaly význa né osoby v celé Evrop. 67 Na rozdíl od Slovan a východoevropských Žid, nemilovali Francouzi sentimentální i o lidském sbrat ení, ani nepovažovali esperanto za pomocníka v boji proti národní, nebo spole enské emancipaci. Byli to lidé, kte í v esperantu nalézali legitimní plod své spole né víry v pokrok civilizace a nad azenosti rozumu. 68 Na základ tohoto p esv ení dokázali, že jazyk získal prestiž také mezi leny horních vrstev západní Evropy. 62 Lingvo Internacia , str Dopis E.Boiracovi z , v Israela Esperantisto 1977,. 60 (duben), str. 3 Asnes byl Žid a byl redaktorem Ruslanda Esperantisto. 64 Józef Toczyski Benedykt Dybowski Pola Esperantisto 1970, íslo 3, str Skute ným jménem Leopold Blumenthal ( ). Viz EdE, str. 47; S.Wininger Große jüdische National- Biographie. Svazek 6, Cernãu i s.j., str Stanislav Kamarýt Historio de la Espranto-movado en oslovakio, Praha 1983, str Peter Brock Pacifism in Europe to 1914, Princethon 1972, str. 466; Pavel Rosa Situacio de Esperanto en Slovaka Socialisma Respubliko, Bratislava 1977, str Škarvan spole s Rusem N.P.Evstifeevem vydali první u ebnici esperanta pro Slováky tedy do slovenštiny p eložené Fundamento de Esperanto (1907). 68 G. Waringhien Leteroj de L.L.Zamenhof I. Pa íž 1948, str. 3 13

14 Historici esperanta asto zd raz ovali rozdíl mezi Rusy a Francouzi mezi idealistickým, pionýrským duchem a pozd jším rozší ením a prakti jším nazíráním. Jakkoliv je správné toto pozorování, nebylo by vhodné zveli ovat kontrast mezi východními a západními esperantisty. Nejprve je nutno si uv domit, že Zamenhof položil nejen základ idealistickému pochopení, ale edvedl i praktickou aplikaci. Nez stal jen u tezí formulovaných v letech V roce 1898, práv když esperanto za alo p itahovat pozornost Francouz a dalších západních ob an, napsal Zamenhof pojednání, které by se mohlo nazvat zkouškou teoreticky ospravedlnit v prvé ad roli esperanta v praktickém život. V pojednání s titulem Podstata a budoucnost myšlenky mezinárodního jazyka Zamenhof upozor uje na to, aby esperanto nebylo zam ováno se sv tovým jazykem; popírá, že by esperanto m lo za cíl zni it národní jazyky. Zní to jako by se odd loval od nejnadšen jších esperantist, když vylu uje možnost, že se lidstvo spojí v jednu velikou rodinu pomocí esperanta; to by se naopak mohlo stát pouze zm nou p esv ení a názor lidí. Zamenhof zd raz oval praktické výhody neutrálního, dorozumívacího prost edku a dokonce ekl, že zam ení na mezinárodní jazyk se nutn nemusí vyhnout nejost ejšímu slepému šovinismu. 69 V listopadu 1900 de Beaufront etl ást tohoto pojednání na kongresu Francouzské spole nosti pro pokrok a v du, který se konal v rámci Sv tové výstavy v Pa íži. Po n jaký as se v ilo, že de Beaufront je sám autorem tohoto pojednání. 70 Na každý p ípad m žeme brát tento text, který ovlivnil pozd jší žáky, jako dokument o spole ném mín ní Zamenhofa a de Beaufronta ve vztahu na nejvhodn jší zp sob obhajoby esperanta ve Francii na po átku 20.století. Za druhé je t eba si uv domit, že možnosti praktického využití esperanta byly limitovány asem a i hnutí v západní Evrop pot ebovalo mít základ v idealismu svých stoupenc. Ano, mezi západoevropskými pr kopníky bylo mnoho t ch, kterým nelze vy ítat hledání zisku využitím jazyka. Felix Moscheles, první prezident Londýnského esperantského klubu, byl známým v pacifistickém hnutí, edsedal Mezinárodní asociaci pro smír a mír. V N mecku banké Georg Arnhold, jeden z hlavních mecenáš n meckého pacifistického hnutí, v noval materiální podporu také esperantskému hnutí. A d lost elecký d stojník Gaston Moch, který v roce 1894 odešel z armády, aby se v noval boji za mír, demokracii a lidská práva, pat il k prvním esperantist m ve Francii. Také de Beaufront, obvykle posuzovaný jako prototyp ist prakticky zam eného esperantisty, se prohlašoval za v elého stoupence mírových ideí. Ale jeho veškerá innost je charakterizována snahou pozorn se vyhnout tomu, aby se esperantismus sm šoval s pacifismem. K této v ci použil argument: na 69 PVZ IV. 79 V pojednání také Zamenhof s vervou obhajuje uv dom ní principu spole enské rovnosti, v protikladu k latin, jazyku vyšších t íd. Jazyk esperanto po n kolika m sících m že ovládnout i nejchudší a nevzd laný venkovan (PVZ IV ). 70 Možná, že sám Zamenhof m l v úmyslu, aby to tak bylo: Senlegenda biografio str. 109 Pojednání se po prvé objevilo pod pseudonymem Unuel ve Fundamenta Krestomatio (1903; naposledy op t publikované v PVZ IV

15 esperantisty a pacifisty je všeobecn nazíráno jako na naivní utopisty a pokud budou postupovat spolu, zdvojnásobili by obtíže na cest k úsp chu. 71 Pokud bychom hledali p iny opatrnosti, z které pramenila de Beaufrontova varování, našli bychom je nejen v práv vzpomínaném osudu Esperantisty v roce 1895, ale také v napjatém politickém klimatu, které vládlo ve Francii práv v letech, kdy esperanto d lalo své první kr ky. Jmenovit od roku 1894 byl národ ost e rozd len p i posuzování aféry kapitána Alfreda Dreyfuse: je Dreyfus zrádce, nebo nevinná ob protižidovských sil? Jeho aféra rozd lila Francii do dvou tábor : jednak na stoupence armády, aristokracie, katolicismu a na konzervativní buržoasii oponující princip m Francouzské revoluce a inící si nárok na vládu rozumu, a jednak na lidi nestudované, socialisty, d lníky a další, kte í v ili na demokracii a lidská práva. Navíc, nespravedlivé obvin ní Dreyfusovo u inilo osudový obrat v historii Žid, žijících v západní Evrop. Zde dosud Židé v ili, že zde již definitivn zvít zila emancipace, která jim umožnila integraci do spole nosti, ale nyní s hr zou museli konstatovat, že proti jejich asimilaci se zvedla op t vysoká vlna antisemitismu, o které si mysleli, že je záležitostí východní Evropy. To bylo impulsem pro noviná e Theodora Herzla, aby za al uskute ovat, pod dojmem aféry Dreyfus v roce 1896, svou myšlenku založení židovského státu, jako jediného ešení nastalé situace. 72 De Beaufront za al vydávat sv j asopis L Esperantiste a založil propaga ní spole nost v lednu 1898; v tomtéž m síci, kv li známé Žalob Emila Zoly, za aly vášn okolo Dreyfuse houstnout. Revize rozsudku rozd lila také francouzské esperantisty 73 a v diskusích poznali, že k tomu, aby získali spole nou základnu pro svou innost, je t eba jazyk a hnutí ponechat stranou od politického nap tí. Takový názor nem l jen de Beaufront. Také Žid Moch, který byl vylou en z armády a byl aktivním v Lize pro lidská práva, v roce 1905 jasn obhajoval úplné odlou ení pacifismu od esperanta a opakoval stejné argumenty jako de Beaufront. 74 Jestliže bychom se pokusili vcelku charakterizovat názory francouzských esperantist, je nutno upozornit ne na n jaký nedostatek idealismu 75, ale na sjednocující p esv ení, že slabé hnutí by zaniklo, pokud by si neudrželo svou plnou neutralitu ke všem otázkám, ve kterých lidé nemají stejné názory. 76 Jak tento názor kontrastuje s duchem vládnoucím mezi východními esperantisty 71 L.de Beaufront El Francujo Lingvo internacia , str Podobn argumentoval René Lemaire, Le mouvement espérantiste et le mouvement pacifique L Espérantiste , str , Jeho známé dílo se objevilo také v esperantském p ekladu La juda tato. Provo de moderna solvo de la juda problemo. Budapeš Podle Waringhiena (Leteroj de L.L.Zamenhof I, str. 24) de Beaufront a Bourlet byli proti Dreyfusovi, zatím co Sebert, Moch a Emile Javal ho obhajovali. 74 eneralaj observoj pri la regularo (de Societo Esperantista por la Paco) Espero Pacifista I str Podle Mocha by bylo nebezpe né prezentovat na ve ejnosti dvounásobnou utopii. 75 Bylo by dobré zmínit, že mezi leny Esperantské spole nosti pro mír, založené v roce 1905, se objevují jména vedoucích francouzských esperantist : Boirac, Bourlet, Cart, Carvet, Fruictier, Grosjean-Maupin, Javal, Sebert a Michaux. 76 eneralaj observoj..., str

16 ilustrují diskuse z roku 1905 o Celosv tové Esperantské Lize. Jednalo se o nový Zamenhof v pokus zbavit se osobní odpov dnosti za další vývoj esperanta. Proti sob stály dva názory charakterizované Francouzi na jedné a Slovany na stran druhé. De Beaufront odporoval návrhu založit mezinárodní organizaci a upozor oval na p ílišnou r znorodost národních tradic a na riziko, které by mohlo vyprovokovat podez ení u vládních institucí, protože jsme již prohlašováni za nebezpe né pro národní jazyky a vlastenectví. 77 Polák Kazimierz Bein 78 se naproti tomu nedomníval, že vlády n kterých zemí p ikro í k perzekucím, pokud bude založen mezinárodní svaz. Podle n j jsou vlády schopny rozlišovat barvu zelenou a ervenou. Jako býka v arén je zastrašuje jen ervená barva. I když by v n jaké zemi byli lenové perzekvováni není to vodem, aby Liga nebyla založena, ekl Bein a ptal se:...protože jsou zem - zení, mají být všichni v okovech? 79 V lét 1905 b hem prvního kongresu esperantist v Boulogne-sur-Mer nebyl plán Celosv tové Ligy v tšinou p ijat. P es nadšení, které vládlo p i tomto kongresu, zp sobené jedine ným prožitkem komunikace bez p ekážek lidé s lidmi, myšlenka mezinárodní organizace nebyla realizovaná áste pro osobní žárlivosti mezi vedoucími francouzskými esperantisty, ale také kv li tomu, že dávali p ednost získávání len v jednotlivých zemích a necht li zbyte provokovat autority nadnárodních organizací. P esto však byl jasn odd len jazyk od jakýchkoliv osobních ideál a aby byl jazyk ochrán n proti vm šování cizích ideologií, p ijal kongres tzv. Deklaraci o podstat esperantismu 80, která pro stávající hnutí je platná z velké ásti dodnes. Deklarace pojmenovala esperantismus takto: snaha rozši ovat v celém sv používání neutrálního jazyka a vážn upozor ovala: každá jiná idea nebo nad je, kterou do n j vkládá jakýkoliv esperantista, bude jeho zcela soukromá v c, za kterou esperantismus neodpovídá. Deklarace se nezmi uje o službách esperanta pro sv tový mír Ideologická stránka esperanta Snaha francouzských esperantist postupovat p ísn podle jazykové strategie byla bezpochyby moudrá vymanit esperantisty ze stavu slabé menšiny idealistických snílk, nelimitovat p itažlivost esperanta na utiskované, ale rozší it jazyk pro schopnou maloburžoazii v Evrop a neposkytnout vládám 77 L.de Beaufront Pri la Tutmonda Ligo Esperantista, Lingvo internacia , str. 314 (z L Espérantiste, íslo 89). Je nutno upozornit, že p iny protikladného stanoviska de Beaufronta byly komplexn jší; viz Leteroj de L.L.Zamenhof I. str. 143, 156, 166 a následující. 78 Bein (pseudonym Kabe, ), jeden z nejv tších stylist esperanta žil n kolik let ve svém mládí v exilu pro protiruskou innost. (V roce 1911 opustil hnutí.) 79 La kongreso en Boulogne-sur-Mer Lingvo internacia , str Text v EeP, str Leo Belmont navrhoval vsunutí této poznámky: - Deklarace obsahuje podn t, že esperanto by mohlo sloužit jako mírový jazyk ve ejných institucí v t ch zemích, kde r zné národy zápasí o sv j národní jazyk formulace, která byla v prvé ad namí ena na situaci v Rusku. 16

17 snadnou záminku k perzekuci. Jejich racionalismus ale nemohl zabránit, aby si lidé s nejr zn jšími sv tovými názory p ivlastnili esperanto lidé, kte í s ním již spojili svoje více mén realistické ideje. Zatím co Francouzi zd raz ovali užití esperanta pro komerci, turismus a v du a našli p íznivý ohlas v t chto kruzích, od roku 1905 se p ihlašovalo k hnutí také víc a víc lidí, kte í vid li v esperantu vhodný nástroj pro sv j polický boj, zejména pacifisté, socialisté, anarchisté. 82 Tito lidé tak disponovali s n ím, na em mohli založit sv j idealismus.: li p ed sebou Zamenhof v vzor. Toto je nutno trochu up esnit: Jak jsme poznali, Zamenhof podporoval strategii hnutí snahou uchovat použitelnost esperanta pro co nejv tší po et lidí, bez rozdílu národního p vodu, nebo politického, i náboženského p esv ení. Necht l, aby ho podporovaly jen menšiny, p ál si získat v tšinu. Na druhou stranu Zamenhof nep estal myslet na židovskou problematiku: esperanto bylo v nováno všem lidem, ale nebylo možno opomenout jeho p vod: protest proti diskriminaci menšin. P i jednom svém vysv tlování svého motivu pro vytvo il jazyk Zamenhof ekl, že pokládal za nutnost, aby vznikl jazyk, který na jedné stran by nebyl výlu ným vlastnictvím jedné ur ité národnosti a na druhé stran by mohl být voln používán lidmi, jejichž jazyk je utla ován. 83 Jinými slovy: esperanto má být zcela neutrální, ale sou asn užite né zejména pro Židy. Ze Zamenhofových dopis víme, jak se od za átku století op t zabýval myšlenkou na ešení židovského problému. Svému p íteli Abramu Kofmanovi napsal: Pokud Židé nebudou mít jazyk a budou nuceni hrát roli Rus, Polák atd. tak vždy budou v nevážnosti a židovská otázka nikdy nebude vy ešena. 84 Krom náboženské izolovanosti Žid, která mu d lala starosti, také iznával, že vlastn esperanto je jen ástí jeho ideje. Krom zklid ování konflikt pomocí jazyka, myslel a snil také o založení morálního mostu, po kterém by se mohly spojit bratrsky všechny národy a náboženství ; realizace tohoto plánu neutráln lidské, filozoficky isté náboženství bylo pro n j sou asn jakoby spln ní historického úkolu židovstva o kterém snil Mojžíš a Kristus. 85 V roce 1901 se Zamenhof pokusil publikovat sv j p ísp vek k ešení židovské otázky, rusky psanou brožurou s titulem Hilelismo 86, ve které navrhuje, aby pro neutralizaci rozd lujících prvk náboženství (a pro 82 Také bylo mnoho t ch, kte í si dopl ovali pomocí E(speranta) svoji sbírku náruživostí: spiritismus, boj proti alkoholismu, pohlavní zdrženlivost, boj proti vivisekcím : Gaston Waringhien, Lingvo kaj vivo,l Laguna 1959, str Maimo str. 164 (rozhovor s The Jewish Chronicle). 84 Dopis z , PVZ VI Dopis Michauxovi ze dne , PZV VII 28, Gomo Sum, Gillelizm. Proekt rešenija evrejskago voprosa,s.petersburg Nové vydání s esperantským ekladem Adolfa Holzhause, Helsinky 1972; také PVZ V Hilelismo je odvozováno od Hillela, židovského mudrce z Jeruzaléma (asi 30 let p ed Kristem 10 po Kristu), který p edkládal bibli s mírností a s duševním širokým rozm rem (PIV); porovnej Nahum N.Glatzer, Hillel. Repräsentant des klassischen Judentums, Frankfurt a. M

18 odstran ní náboženského nacionalismu Žid ) došlo ke konsensu a k p ijetí princip hilelistické víry, ke kterým p ináleží uv dom ní si božích zákon. 87 Tato brožura nebyla rozši ována a o d ležitosti esperanta výhradn pro Židy nikdy Zamenhof ve ejn nemluvil, o tom se zmi oval jen v osobních dopisech, které byly zve ejn ny až po 2. sv tové válce. 88 Zamenhof vždy cítil ostych zd raz ovat p íliš svou ideu, protože si byl v dom, že již kv li jeho židovství je hnutí snadno zranitelné. Necht l ohrozit rozši ování jazyka a také se bál, že Židovi, který se snaží o lidské sblížení, se nebude v it, že se chová skute altruisticky. 89 P ání pomoci neš astným souv rc m bylo bez pochyby jeho krédem, ale prost edkem jak pomoci si nebyl jist a asto se cítil rozpolcený mezi solidaritou s Židy a ve vztahu k celému lidstvu. 90 Na druhou stranu, uprost ed prvního desetiletí nového století se zdálo, že hnutí je již v mnoha zemích dosti stabilizované a nepot ebuje již být svázané s osobou Zamenhofa. Úsp šný kongres v roce 1905, který považovali všichni esperantisté nadšen za kulmina ní bod své dosavadní práce, zp sobil, že se Zamenhof domníval, že se již splnil jeden z jeho sn a že se od te bude moci již v novat také náboženskému sbližování lidí. Na kongresu p etl Modlitbu pod zeleným praporem, ve které cht l vyjád it p irozené náboženství lidského srdce. 91 Ovace, které Zamenhof po svém p ednesu sklidil, p ekvapily francouzské vedoucí. Nep edpokládali, že Zamenhof bude mluvit jako židovský prorok 92, ani to, že p i kongresu bude vládnout skoro náboženská atmosféra. Zamenhofa se snažili také krotit francouzští esperantisté židovského p vodu; cítili totiž s východními Židy málo co spole ného a ostatn po roce 1906, kdy byl Dreyfus kone o išt n, v ili, že již nikdo se nebude odvažovat pochybovat o jejich francouzské národnosti. Emile Javal p átelsky upozor oval Zamenhofa, že hilelismus nemá žádnou nad ji, aby byl ve Francii p ijat; a pokud se má za to, že nadále je t eba skrývat Zamenhof v židovský p vod, tak dlouho, dokud velká bitva nedosp je k vít zství, tím nebezpe jší, by bylo v tuto chvíli, dokonce zhoubné mluvit o hilelismu. 93 Na to Zamenhof ostatní ujistil, že bude jednat velmi opatrn a ve ejn nebude propagovat hilelismus až do doby, kdy bude mít úplnou jistotu, že takové kroky nebudou na škodu esperantu. 94 Ale nová vlna pogrom, která ot ásla mnohými ástmi Ruska v íjnu 1905 nutila Zamenhova dál ne ekat. V lednu 1906 se objevil v Ruslanda 87 Waringhien, 1887 kaj la sekvo, str Dopis Michauxovi byl nap. v EdE (str ) jen nedokonale zve ejn n; porovnej G.Waringhien, Enkonduko, v Maimon, str PVZ VII Tato rozpolcenost mezi partikulární a univerzální orientací zakládá hlavní dilema židovské kultury; porovnej S.N.Eisenstadt Jüdische Identitätsmuster, Schweizer Monatshelfe , str Dopis Michauxovi z , PVZ VII Výrok de Bourleta, podle Leteroj I. str Javal v dopis z , PVZ X Javal také napsal: Pot ebovali jsme obdivuhodnou disciplínu, abychom dokázali p ed ve ejností skrýt váš p vod. 94 Dopis Javalovi ze dne , PVZ VII

19 Esperantisto anonymn lánek Dogmoj de Hilelismo (Dogmata hilelismu) 95 ; po tomto lánku v b eznu následoval revidovaný text brožura s titulem Homaranismo (Sv toob anství) 96. Jestliže slovo hilelismus ješt sv ilo o Zamenhofov p ání v prvé ad odstranit diskriminaci Žid, pozd ji p ijaté slovo homarismus již jasn charakterizuje návrh, aby všechny národy a všechna náboženství neopoušt ly své specifické rysy, ale sešly se na základn neutráln -lidské, na principu vzájemného bratrství, rovnosti a spravedlnosti. 97 koliv Zamenhof eliminoval p íliš nápadné židovské rysy svého projektu a v homarismu bylo možno vid t n co podobného jako náboženství lov ka Augusta Comteho 98, esperantisté vždy reagovali skepsí nebo i nep ízniv, jednak se nedokázali vymanit ze své vlastní náboženské víry, nebo se báli, že by jazykové hnutí nabralo mystický charakter. 99 Zamenhof se bránil kritik m, ale brzy p iznal, že jeho neutrální náboženství není vhodné pro jazykov homogenní zem jako je Francie, ale je ur eno... jen pro zem s r znými národnostmi. 100 P ipustil také, že homarismus, t ebaže založený na esperantu, nem že být vnucován esperantist m a že esperantské hnutí se nem že oficiáln identifikovat s jeho doktrínou. Uprost ed roku 1906 se Zamenhof nacházel pod vlivem nového hrozného pogromu ve svém rodném m st Bialystoku. A na naléhavé prosby Seberta a Javala se ve svém projevu ani v nejmenším nezmínil o homarismu. Od tohoto roku ale ve ejn naléhal alespo na minimální dohodu mezi esperantisty o ur ení z eho se skládá ideový základ esperanta. P i 2. kongresu v Ženev se zmínil o tom, že to, co bylo chápáno, ale nikdy jasn definováno jako vnit ní myšlenka esperanta a to, co žene esperantisty k innosti... není idea praktického využití, ale jen... bratrství a spravedlnost mezi všemi lidmi. 101 Zamenhof nejen odmítl zaml et pravdu kv li pocitu obavy, že by se mohly hnutí vy ítat provokace -... bezbarvý, oficiální proslov by byl z mé strany velký h ích. icházím ze zem, kde se miliony lidí ve velmi obtížných podmínkách snaží bojovat za svobodu, za základní, elementární svobodu, za lidská práva ale také naléhav požadoval, aby esperanto nesloužilo jen sobeckým zájm m, protože nejvíce d ležitá je jeho ideologická stránka: Jestliže my, první pr kopníci esperanta budeme nuceni se ve své innosti vyhýbat všemu ideovému, pak rozho en roztrhneme a spálíme vše, co jme o esperantu napsali, s bolestí zni íme práci a ob celého života, zahodíme daleko zelenou hv zdu, kterou máme na prsou a vyk íme s odporem: S 95 PVZ VII PVZ VII Brožura se objevila dvojjazy v Petrohrad, znovu bez uvedení autora. 97 PVZ VII Waringhien Leteroj I. str. 258; Petr G.Forster The Esperanto Movement, The Hague, Pa íž, New York 1982, str A,Dombrovski Kelkaj rimarkoj pri hilelismo, Ruslanda Esperantisto , str ; Kio estas la homarismo, na stejném míst, str (p etišt no v La neforgeseblaj kongresoj, Kjóto 1984, str , ); l.de Beaufront v L Espérantiste 9, 1906, str , 86 ( áste p etišt no v Leteroj I. str , 262, ). Zamenhofovy odpov di: PVZ VII , Dopis Javalovi ze dne , PVZ VII Podobn v dopisu Javalovi ze dne , PVZ VII PVZ VII PVZ VII Zamenhof zmi oval mezi jiným vraždy v Bialystoku a na Kavkaze. 19

20 takovým esperantem, které by sloužilo výhradn jen cíl m obchodu a praxi, s takovým nechceme mít nic spole ného! 103 Možná žádný jiný Zamenhof v výrok nebyl potom tak asto citován, jako práv tento., ve které se tento výrok nachází, m la být vlastn protiváhou Deklarace o podstat esperantismu, kterou se dostalo oprávn ní používat esperanto komukoliv za jakýmkoliv cílem, a podobn lze i nahlížet na Deklaraci neutrálnosti esperantských kongres 104, která byla schválena hlasováním v Ženev. Tato nová Deklarace, spole se Zamenhofovou í 105 vymezila neutrální zp sob innosti, která nevybízela k ml ení o choulostivých cech, ale dávala p íležitost využít kongresy jako fórum pro diskusi o všem, co pom že lidi sblížit. 106 Zamenhof v jasný požadavek, aby esperanto nebylo jen pomocníkem pro obchodní vztahy a jeho nezast ená obžaloba oportunismu, sloužila mnohým esperantist m jako stimul ne se stát stoupenci homarismu, ale brát svou práci pro esperanto sou asn jako boj za ideu. Formy tohoto idealismu se r znily. edpokládalo se, že vnit ní myšlenka se tím víc rozší í, ím mén se o ní bude mluvit, a doporu ovalo se, aby se esperanto propagovalo jen jako jazyk se sou asným v domím, že jeho vít zství bude víc než jen vít zství jazyka. 107 Nebo se velmi zd raz oval vztah ke vnit ní myšlence, odkud erpali sebev domí Zamenhofovi žáci nebo i lepší esperantisté. Op t jiní se cítili povolaní vložit esperanto do služeb vn jší ideologie, zejména socialismu. Díky nové Deklaraci takoví esperantisté mohli voln po ádat svoje sch ze v rámci celosv tových esperantských kongres (UK). Již v Ženev se konala první sch ze rudých. V roce 1907 za ala vycházet revolu -tenden ní Internacia Socia Revuo, mezinárodní kongres anarchist vydal p íznivou rezoluci pro esperanto 108 a v ervnu téhož roku mladí ané za ali vydávat v Pa íži týdeník Xinshiji s esperantským podtitulem La Novaj Tempoj (Nové asy), který vedle anarchismu p edstavil zaostalé ín i esperanto jako jednu z vymožeností západního myšlení. 109 V jiné ásti sv ta, v Chicagu, se v roce 1908 objevil první esperantský p eklad Komunistického manifestu. 110 ibližn ve stejném ase v roce 1907/1908 prošlo esperanto svou dosud nejvážn jší krizí. Aby esperanto získalo mezinárodní odbornou podporu, souhlasil Zamenhof, aby jeho jazyk byl posouzen komisí skládající se ze 12 význa ných lingvist, které svolal Louis Couturat pod názvem Komise pro ijetí pomocného mezinárodního jazyka. Jako Zamenhof v pov enec se 103 PVZ VII Oficiala Gazeto Esperantista /09, str ; Leteroj I. str Zamenhof dále up esnil roli kongres p i své i v Cambridge (1907); PVZ VIII Srovnej Forster, str Vortoj de profesoro Th.Cart, Jaslo 1927, str. 103, Internacia Socia Revuo I. 1907, íslo 8/9, str. 24. Viz též zprávu p ednesenou na kongresu (v Amsterodamu): Em.Chapelier, Gassy Marin, Les anarchistes et la langue internationale Esperanto, Pa íž Robert A.Scalapino, George T.Yu The Chinese Anarchist movent, Berkeley 1961, str. 25; vý atek ( Esperanto kaj la ina lingvo ) z Xinshiji v The British Esperantist 4, 1908, str Manifesto de la Komunista Partio Karla Marxe a Bed icha Engelse, p eklad Arturo Baker, Chicago

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Diplomová práce Martin Drozda Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Pa Ťin: Elektrické křeslo Ba Jin: Electric chair Olomouc 2010 Monika Syrová Vedoucí diplomové práce:

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více