1. Obecná biologie, prokaryotní organismy a viry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Obecná biologie, prokaryotní organismy a viry"

Transkript

1 1. Obecná biologie, prokaryotní organismy a viry 1.1. Charakteristika života základní vlastnosti organismů organismus jako otevřená soustava (výměna látek, energií ainformací) metabolismus, dráždivost apohyb, růst avývoj (ontogenetický a fylogenetický), dědičnost aproměnlivost, rozmnožování, autoregulace 1.2. Buněčná stavba achemické složení organismů stavba a funkce buňky prokaryotní buňka (bakterie, sinice) eukaryotní buňka (rostlinná, živočišná, hub) buněčné povrchy (buněčná stěna, plazmatická membrána), jádro (jaderná membrána, chromozómy, jadérko), cytoplazma, membránové organely (mitochondrie, plastidy, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, vakuoly, lyzozómy), ribozómy, cytoskelet (mikrotubuly, mikrofilamenta), buněčné inkluze úrovně živých soustav jednobuněčný organismus, kolonie, analogické ahomologické orgány mnohobuněčný organismus, organismus vyššího řádu diferenciace aspecializace buněk tkáně apletiva, orgány, orgánové soustavy chemické složení organismů anorganické sloučeniny (voda, ionty) organické sloučeniny (sacharidy - glukóza, fruktóza, ribóza, deoxyribóza, sacharóza, laktóza, škrob, celulóza, chitin, glykogen; aminokyseliny abílkoviny - albuminy, globuliny, fibrinogen, hemoglobin, elastin, keratin, kolagen; lipidy - tuky, vosky, fosfolipidy; nukleové kyseliny - DNA, RNA; enzymy; hormony; vitamíny) biogenní prvky ajejich rozdělení monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy biokatalyzátor 1.3. Metabolismus organismů metabolismus anabolismus, katabolismus, metabolická dráha, substrát, enzym, produkt příjem a výdej látek buňkou difúze aktivní transport (bílkovinný přenašeč) fagocytóza, pinocytóza exocytóza osmotické jevy (polopropustná membrána, plazmolýza, plazmoptýza, izotonické, hypotonické a hypertonické prostředí) iontová pumpa endocytóza energetický metabolismus látkový metabolismus heterotrofie, autotrofie (chemo afotoautotrofie) ATP aadp děj aerobní aanaerobní fotosyntéza buněčné dýchání (anaerobní glykolýza, aerobní štěpení vmitochondriích) kvašení proteosyntéza syntéza nukleových kyselin, polysacharidů, lipidů, acetylco-a, Krebsův cyklus, dýchací řetězec, oxidativní fosforylace 1

2 1.4. Rozmnožování organismů rozmnožování buňky buněčný cyklus (fáze G 1, G 0, S, G 2, M) dělení jádra (mitóza, meióza) a dělení buňky ploidie (diploidie, haploidie) mitóza (profáze, metafáze, anafáze, telofáze; spiralizace chromozómů, dělící vřeténko, centriola) meióza (1. a 2. redukční dělení, crossing over) rozmnožování organismů pohlavní rozmnožování (pohlavní orgány, gameta samčí asamičí, oplození, zygota, rýhování vajíčka) nepohlavní rozmnožování, vegetativní rozmnožování rodozměna (metageneze) 1.5. Vznik avývoj života vznik vesmíru azemě teorie velkého třesku vznik života teorie evoluční abiogeneze kreační teorie, teorie samoplození, panspermická teorie vývoj organismů teorie přírodního výběru (Darwin, přírodní výběr, pohlavní výběr, nadprodukce potomků) zákonitosti vývoje (konvergence adivergence, stálé zdokonalování, nepřetržitost vývoje) teorie katastrof (Cuvier), teorie vývoje organismů na základě vnitřní potřeby (Lamarck) geologické éry prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm trias, jura, křída paleogén, neogén pleistocén, holocén 1.6. Prokaryotní organismy prokaryotní organismy prokaryotní buňka (buněčná stěna, plazmatická membrána, cytoplazma, nukleoid, ribozómy, bičík) aerobní aanaerobní metabolismus, kvašení, fotosyntéza, chemosyntéza rozmnožování bakterií (generační doba, dělení, kultivace, živné půdy) autotrofní, heterotrofní bakterie bakterie kosmopolitní, symbiotické, parazitické, vázané na půdu, vodu, vzduch bakterie půdní, dusík vázající, nitrifikační, denitrifikační, antibiotika produkující, saprofytické infekční onemocnění sinice (nukleoplazma sdna, tylakoidy schlorofylem asbarvivy, sinicový škrob, buněčná stěna, slizová pochva, kolonie) typy přenosu (vzduchem, potravou, vodou, hmyzem, pohlavně, kapénkovou infekcí, kontaktem skůží nebo krví nemocného) inkubační doba infekční onemocnění ( cholera, tyfus, tuberkulóza, tetanus, kapavka, příjice, borelióza, angína, úplavice, salmonelóza ) boj proti infekční nákaze: preventivní opatření (zásady obecné hygieny, vyhledávání podezřelých zdrojů, očkování) represivní opatření (izolace, karanténa, desinfekce) koky, streptokoky, stafylokoky, vibria, spirochéty, tyčinky 2

3 1.7. Viry viry virus retroviry virion (virová nukleová kyselina, virové bílkoviny, kapsid) rozmnožování virů (infekce virem, rozmnožování, syntéza virové nukleové kyseliny abílkovin) vztah viru khostitelské buňce (latentní infekce, transformace buňky, lyze buňky) viry DNA arna viry rostlinné, živočišné abakteriální (fágy) onemocnění způsobená viry latentní infekce neštovice, opar, zarděnky, záněty horních cest dýchacích, bradavice, chřipka, spalničky, infekční zánět jater, dětská obrna, klíšťová encefalitida, vzteklina, AIDS 2. Biologie rostlin 2.1. Anatomie amorfologie rostlin rostlinná buňka a její specifika buněčná stěna (celulóza), plastidy: chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty, vakuoly, rostlinná barviva: chlorofyly rostlinná pletiva stavba rostlinného těla (nižší rostliny) kořen list květ typy květenství základní typy, průběh avýznam opylení pletiva dělivá trvalá pletiva podle funkce: krycí: pokožka (epidermis, rhizodermis), kutikula, vosky, chlupy trichomy, výčnělky, vodivá: dřevo xylém (cévice, cévy), lýko - floém (sítkovice), typy cévních svazků (soustředné, paprsčité, bočné advoubočné, otevřené auzavřené), základní, nasávací (kořenové vlásky aj.), zásobní, provětrávací: průduchy (svěrací buňky, průduchová štěrbina), čočinky, interceluláry, mechanická, asimilační, vyměšovací (mléčnice, vodní skuliny, nektária, žlázky) jednobuněčné a mnohobuněčné typy stélek hlavní apostranní, náhradní, svazčité kořeny, přeměny (kořeny: dužnaté, vzdušné, haustoria, bulvy, kořenové hlízy) postavení na stonku, vnější stavba - čepel, řapík, žilnatina (zpeřená, dlanitá, rovnoběžná), tvary listů jednoduchých asložených (dlanitě složené azpeřené), vnitřní stavba: pokožka sprůduchy, palisádový ahoubový parenchym, cévní svazky souměrnost, stavba květu: květní lůžko, květní obaly (kalich, koruna, okvětí), četnost květu, reprodukční orgány: samčí: tyčinka - nitka, prašník (prašné váčky, prašná pouzdra samčí výtrusnice, pylová zrna samčí výtrus), samičí: plodolist - pestík: blizna, čnělka, semeník, vajíčko samičí výtrusnice, mladý zárodečný vak samičí výtrus, plodolisty nesrostlé asrostlé, květ oboupohlavný ajednopohlavný, jednodomé advoudomé rostliny, květní vzorec adiagram hroznovitá (hrozen, lata, klas, jehněda, palice, hlávka, okolík, úbor) avrcholičnatá (vrcholík, vidlan aj.) samosprašnost, cizosprašnost (rostliny 3 plazmodezmy, tylakoidy, grana antokyany, karoteny, xantofyly rozdělení podle tloušky buněčné stěny: parenchym, kolenchym, sklerenchym pletiva dělivá: prvotní (primární meristémy) a druhotná ( felogen, kambium, letokruhy, borka, druhotné dřevo a druhotné lýko) podélný řez (vzrostný vrchol sčepičkou, pásma: dělivé, prodlužovací, absorpční apásmo větvení), příčný průřez (pokožka, prvotní kůra, střední válec adřeň scévními svazky) palisty, listové pochvy, přeměny (části květu akvětenství, dělohy, listeny, šupiny, trny, cibule, dužnaté listy, listové úponky, listy masožravých rostlin )

4 stavba avýznam semene stavba, funkce avýznam plodů principy azpůsoby nepohlavního rozmnožování rostlin rodozměna větrosnubné, hmyzosnubné aj.) přeměna vajíčka vsemeno (osemení, triploidní živné pletivo endosperm) apřeměna buňky vaječné vzárodek - embryo (kořínek, hypokotyl, 1 nebo více děloh, vzrostný vrchol) plod pravý (oplodí): dužnatý (peckovice, bobule), suchý pukavý (měchýřek, lusk, šešule, šešulka, tobolka), nepukavý (oříšek, nažka, obilka), poltivý (struk, tvrdka, dvounažka), plod nepravý: malvice, souplodí, plodenství dělení, výtrusy spóry, vegetativní: cibule, hlízy, šlahouny, oddenky, řízkování, roubování, očkování haploidní gametofyt - pohlavní generace, gametangia (pelatky, zárodečníky), gamety (spermatozoidy, spermatické buňky, buňka vaječná), diploidní sporofyt nepohlavní generace (výtrusnice, redukční dělení - haploidní výtrus), rodozměna stejnotvará arůznotvará 2.2. Fyziologie rostlin princip fotosyntézy ajejí význam fotosyntetické pigmenty: chlorofyly, karotenoidy, fotosynteticky účinná část světla, faktory ovlivňující fotosyntézu: vnitřní avnější princip avýznam dýchání charakterizovat způsoby výživy rostlin transport vody minerální výživa základní stádia vývinu (ontogeneze) vyšších rostlin: dělení vyšších rostliny podle typu stonku adélky života principy růstu rostlin principy dráždivosti apohybů rostlin: vysvětlit způsoby aadaptace rozšiřování plodů asemen vliv faktorů: vnitřní (množství dýchacího substrátu, obsah vody aj.) avnější (teplota, O 2, světlo, CO 2 ) autotrofie,heterotrofie, saprofytismus, parazitismus, mixotrofie (masožravé rostliny), symbióza příjem: celým povrchem těla, mimokořenový akořenový, aktivní, pasivní, vedení: difúze, osmóza, cévními svazky xylém (transpirační sání, kořenový vztlak, koheze, adheze), výdej: transpirace průduchy, kutikulou, gutace, vodní bilance, vodní deficit biogenní prvky (makrobiogenní amikrobiogenní) ajejich význam, hnojiva (statková, průmyslová), hydroponie, transport látek vrostlině: plynných (CO 2, O 2 ) aproduktů fotosyntézy (asimilační proud) období zárodečné - embryonální, růstové - vegetativní, dospělosti - reprodukční, stárnutí, smrt byliny: jednoleté (letničky, ozimy), dvouleté, víceleté, trvalky, dřeviny: keře, stromy růst, proces diferenciace (rozrůzňování), růstové fáze: embryonální, prodlužovací, diferenciační, faktory ovlivňující růst avývoj: vnitřní (rostlinné hormony stimulátory, inhibitory ) avnější (světlo, teplota, vlhkost vzduchu, množství H 2 O aživin, znečištění prostředí), fotoperiodismus (rostliny krátkodenní, dlouhodenní aneutrální), vegetační klid, jarovizace, růstové korelace, regenerace pohyby fyzikální avitální (taxe, tropismy, nastie) 4 procesy fotosyntézy primární (absorpce světla, přenos elektronů, tvorba ATP zadp fotofosforylace afotolýza vody) asekundární (Calvinův cyklus fixace CO 2, tvorba glukózy)

5 2.3. Systém aevoluce fylogeneticky ahospodářsky důležitých rostlin zástupci řas, jejich systematické zařazení Červené řasy - ruduchy:, agar bezbičíkatá stádia, chlorofyl a, d, apraktické využití fykoerytrin, fykocyanin, ruduchový škrob Hnědé řasy - Chromophyta:, zlativky, rozsivky, chaluhy Krásnoočka: červené stigma, paramylon), zástupci (krásnoočko štíhlé azelené) chlorofyl a, c, bičíkatá stádia mikroskopické dvoudílné kokální křemičité schránky makroskopické pletivné stélky, fukoxantin), zástupci (chaluha bublinatá) chlorofyla,b, monadoidní stélka stavba, rozmnožování, zástupci avýznam mechorostů fylogenetický význam ryniofyt stavba, rozmnožování avýznam kapraďorostů Zelené řasy: škrob, fylogenetický význam, bičíkatá stádia, členění: zelenivky, spájivky, parožnatky rostliny výtrusné, stélkaté, převaha haploidního gametofytu: prvoklíček, mechová rostlinka: pelatky - spermatozoidy, zárodečníky vaječná buňka, koplození nutná voda, diploidní zygota, sporofyt (štět, tobolka) závislý na gametofytu, haploidní výtrus, členění: játrovky: porostnice mnohotvárná (stélka lupenitá) mechy: měříky, bělomech, dvouhrotec, ploníky, rašeliníky, ekologický význam (sukcese, váží vodu, rašelina ) výtrusné cévnaté rostliny, převládá sporofyt kořen, stonek, listy, gametofyt na sporofytu nezávislý prokel, pelatky, zárodečníky, obrvené spermatozoidy, různotvará rodozměna, koplození nutná voda, význam fosilních stromovitých podíl na tvorbě černého uhlí) Plavuně: znaky (stonky nečlánkované, vidličnatě větvené, úzké listy - mikrofilní vývojová větev, výtrusnice skládají výtrusnicové klasy - šištice), zástupci (prvohorní fosilní keře astromy: Lepidodendron, Sigillaria, nyní včr byliny: plavuň, vraneček) Přesličky: znaky (trvalý plazivý oddenek, článkovaný dutý stonek, listy šupinaté vpřeslenech, stejnovýtrusé, ale prokel dvoudomý, štítkovité výtrusné listy skládají šištici, výtrusnice, výtrusy), zástupci (prvohorní vymřelé stromy, nyní unás byliny: přeslička rolní, lesní) Kapradiny: znaky (oddenek, stonky plné, nečlánkované, redukované, listy vmládí spirálně stočené, byliny istromy, suchozemské ivodní, výtrusnicové kupky), zástupci (kapraď samec, papratka samičí, hasivka orličí, osladič obecný) 5 chlorofyl a, b, zelenivky: zástupci (jednobuněční: stélka monadoidní - pláštěnka, kokální - zelenivka, shluky: zrněnka, cenobium váleč, řetízovka, mnohobuněční: stélka vláknitá - kadeřnatka, zmnohojaderných buněk - žabí vlas), spájivky: podstatné znaky (spájení - konjugace, zygospora), zástupci (vláknitá šroubatka, jařmatka), parožnatky jednoduchá stavba, přechod na souš, základ vyšším rostlinám

6 rozmnožování asystém nahosemenných rostlin Jehličnany: základní znaky (jehlicovité nebo šupinovité listy, opylení větrem, spermatické buňky, nahá semena na svrchní straně semenné šupiny, šištice často dřevnatějící, ve dřevě cévice ačasto pryskyřičné kanálky), čeledi: borovicovité: včr původní: borovice lesní, b.kleč, smrk ztepilý, jedle bělokorá, modřín opadavý, nepůvodní: borovice vejmutovka, b.černá, smrk pichlavý, douglaska význam jehličnanů: klimaxové smrčiny, tajga, tvorba biomasy akyslíku, význam půdněochranný avodohospodářský, průmyslové využití dřeva cykasy: nízký nevětvený kmen, listy ve vrcholové růžici, výtrusné listy všišticích jinany cypřišovité: jalovec obecný (polodužnatá šištice), cypřiše, cypřišky, zeravy, tisovité: bez pryskyřičných kanálků, tis obecný (míšek kolem semene), tisovcovité: sekvoje stavba, rozmnožování, fylogenetický ahospodářský význam krytosemenných rostlin hlavní společné znaky (druhově nejpočetnější oddělení, ve dřevě hlavně cévy, vývojové zdokonalení vznik pestíku srůstem jednoho nebo více plodolistů dokonalejší ochrana vajíčka apozději semene, dvojité oplození, tvorba plodů), členění na třídy: Dvouděložné : společné znaky (klíčí většinou 2 dělohami, hlavní avedlejší kořeny, cévní svazky vkruhu druhotné tloustnutí, listy často řapíkaté, žilnatina zpeřená či dlanitá, převaha květů pětičetných skalichem akorunou) znát specifické znaky a příklady zástupců vybraných čeledí včetně jejich významu, vysvětlit fylogenetické změny azdokonalení: postupný přechod od navzájem nesrostlých plodolistů na vyklenutém květním lůžku ktypickému pestíku vzniklému srůstem více plodolistů, redukce počtu tyčinek, od květů stejnoobalných (okvětí) krůznoobalným, až kbezobalným, od uspořádání květních částí ve šroubovici ke kruhovému, od oboupohlavných až kdvoudomým, od opylování hmyzem kopylování větrem, od souplodí měchýřků anažek kplodům, plodenstvím), pojmenovat běžné druhy naší květeny binomickou nomenklaturou (K.Linné): růžovité: vývojově zpryskyřníkovitých, ještě světším počtem tyčinek, ale květní části vkruhu, palisty, často užitkové: ovoce (dřeviny: stromy třešeň, slivoň, jabloň, hrušeň, meruňka, broskvoň, keře - maliník, ostružiník, byliny jahodník), léčivky (hloh, kontryhel, řepík, tužebník, jahodník aj.), okrasné (růže, hloh aj.), plané (mochny, trnka, jeřáb) bobovité: byliny idřeviny, květy souměrné (kalich, koruna pavéza, křídla, člunek), lusk, symbióza hlízkových bakterií na kořenech, medonosné, pěstované luštěniny: hrách, fazol, čočka, sója, olejniny: podzemnice olejná, pícniny: jetel luční, tolice vojtěška, vikev setá, okrasné: hrachory, fazol, vlčí bob, trnovník, plané: janovec, čičorka, jetel plazivý, vikve brukvovité: byliny, pravidelný květ (čtyřčetný kalich akoruna, čtyřmocné tyčinky), pěstované zeleniny: brukev zelná sodrůdami (hlávkové zelí, kapusta hlavatá arůžičková, květák, kedlubna), ředkev setá, pochutiny: hořčice, křen, olejniny: brukev leknínovité: vodní byliny,květy nad vodou sprimitivní stavbou (stulík, leknín) pryskyřníkovité: byliny svysokým obsahem alkaloidů, květy svývojově původními znaky, jarní aspekt (sasanka hajní, hlaváček jarní, blatouch bahenní, koniklec, jaterník podléška), luční pryskyřníky makovité: byliny smléčnicemi aalkaloidy (drogy, léky, pochutiny), mák setý, mák vlčí, vlaštovičník krtičníkovité: byliny, tobolka, autotrofní: divizna, náprstník, rozrazil, hledík (pěstovaný), poloparazité: černýš, světlík, úplný parazit: podbílek merlíkovité: byliny sredukovanými květy, větrosnubné, pěstované: řepa burák sodrůdami (krmná, cukrovka, červená), špenát, plané rumištní nitrofilní: lebeda, merlík kopřivovité: větrosnubné byliny sčtyřhranným stonkem, žahavé chlupy, redukované květy, nitrofilní kopřiva, příbuzné konopovité - pěstované: konopí, chmel tykvovité: popínavé byliny, květy jednopohlavné, velké bobule, pěstované: dýně okurka, d. meloun, tykev lípovité: srdčité listy, vpletivech silice, květenství sblanitým listenem, hmyzosnubné, léčivka: lípa srdčitá javorovité: listy sdlanitou žilnatinou, květenství, křídlatá dvounažka, javor mléč, klen ababyka, příbuzný jírovec maďal ( kaštan ) bukovité: jednoduché listy, jednopohlavné květy, původní: buk lesní, dub zimní aletní, pěstované: kaštanovník, dub červený břízovité: jehnědovitá květenství, opylování větrem, bříza, habr, olše, líska vrbovité: květy nahé, jehnědy, vrby, topoly další hospodářsky významné dvouděložné rostliny: pochutiny (kávovník, čajovník, kakaovník), ovoce (réva vinná, fíkovník, citroník, pomerančovník, mandarinovník), koření (vavřín, skořicovník, pepřovník), textilní surovina (len setý, bavlník), olejniny (olivovník evropský), průmysl (kaučukovník: latex), okrasné (karafiát aj.) 6

7 řepka olejka, okrasné: tařice, měsíčnice, plevele: kokoška, penízek, ohnice, hořčice, plané: česnáček, řeřišnice miříkovité: dvouleté byliny se silicemi, pochvaté často složené listy, květenství okolíky, pětičetné květy skalichem akorunou, dvounažky, pěstované zeleniny: mrkev setá, petržel, miřík celer, pochutina: kopr, koření: kmín, fenykl, plané: bršlice, bedrník, bolševník luchavkovité: byliny sečtyřhrannými lodyhami, souměrné pětičetné květy, dvoupyská koruna, dvoumocné tyčinky, tvrdky, pěstované, časté léčivky: majoránka, levandule, máta, meduňka, plané: mateřídouška, šalvěj, hluchavka bílá, dále: zběhovec, černohlávek, popenec, lilkovité: hlavně byliny, alkaloidy, složité větvení stonku, vrcholičnatá květenství, pěstované: lilek brambor, rajče, paprika, tabák, okrasné: durman, petúnie, plané: lilek černý, blín, rulík, potměchuť hvězdnicovité: byliny sinulinem vzásobních pletivech, mléčnice, úbor, nažky, pěstované: olejnina: slunečnice roční, zelenina: locika salát, okrasné: jiřina, astra, chryzantéma, léčivky: heřmánek lékařský, pampeliška lékařská (smetánka lékařská), sedmikráska, devětsil, horské: jestřábník (řada krkonošských endemitů), plesnivec alpský (protěž), plané: kopretina bílá, plevele: pěťour, pcháč, bodlák, lopuchy, chrpy, rmen, pelyněk, čekanka Jednoděložné: společné znaky (klíčí 1 dělohou, svazčitá kořenová soustava, cévní svazky rozptýlené, bez typického druhotného tloustnutí, listy přisedlé, žilnatina rovnoběžná, květy trojčetné zejména sokvětím) liliovité: byliny salkaloidy, základní stavba květu, hmyzosnubné, zeleniny: česnek kuchyňský, č. cibule, pažitka, pór, okrasné: lilie, tulipán, hyacint, modřenec, plané: konvalinka, křivatec, ocún, vraní oko čtyřlisté (květy 4-četné), příbuzné: sněženka, bledule, narcis lipnicovité: stéblo, listy spochvami, redukce květních obalů, větrosnubné, květenství klásek, klas, palice, lata, obilka, typická společenstva (savany, prérie, stepi, louky), pěstované - obilniny: žito, pšenice, ječmen, oves, rýže, kukuřice (i pícnina), cukrovník (zdroj cukru), průmyslové využití (bambusovník, rákos), plané aluční (i pěstované): bojínek, psárka, jílek, třtina, srha, plevel: pýr šáchorovité: trávovitý vzhled, trojhranný stonek, klasovitá květenství, ostřice, suchopýr, šáchor papyrus další pěstované jednoděložné rostliny: datlovník, kokosovník, banánovník, ananasovník, kosatec, mečík, šafrán, vanilovník, vstavač, orchideje 2.4. Ekologie aochrana rostlin rostlinná ekologie fytocenóza, květena, vegetace, fytogeografie, biotop, čistá ahrubá primární produkce, výnos příklady rostlinných druhů včr původní, nepůvodní, plevelné, rumištní, vázané na lidská obydlí, invazní (bolševník velkolepý, křídlatky), kosmopolitní (přeslička rolní, rákos) druhy jako indikátory prostředí ve vztahuk 7 úmyslně vysazené (borovice vejmutovka, trnovník akát) vodě (vodní, vlhkobytné, středních nároků, suchobytné), ph půdy (na kyselých,

8 princip životních cyklů populací semenných rostlin fáze vlastnosti rostlinných společenstev faktory ovlivňující druhovou rozmanitost (diverzitu) fytocenóz vývoj rostlinných společenstev včase: základní rostlinná společenstva střední Evropy: vodní asuchozemská ekologický význam rostlin pro životní prostředí 3. Biologie hub zásoba semen vpůdě, klíčení, semenáčky, zřeďování, dospělé rostliny, vegetativní šíření, produkce a šíření semen znaky kvalitativní akvantitativní, struktura horizontální avertikální (patro stromové, keřové, bylinné, mechové, kořenové) vnitrodruhová amezidruhová konkurence, ekologické nároky druhů, stáří společenstva, biotické aabiotické faktory (vliv nadmořské výšky, sklonu, expozice, vliv výrazných změn: přívalové deště, laviny, požáry, vichřice, vysoká imisní zátěž, ekologické havárie, přeměna přirozených ekosystémů vumělé) změny - sezónní (aspekt jarní, letní, podzimní), sukcesní, evoluční lesní lesy listnaté: lužní lesy, olšiny, suťové lesy, doubravy, bučiny, lesy jehličnaté: smrčiny, pásmo kosodřeviny; umělá (druhotně založené louky apastviny, společenstva rumištních apolních plevelů), stupňovitost vegetace producenti organické hmoty akyslíku, význam zdravotní (lapači prachu, tlumí hluk), význam protierozní půdněochranný avodohospodářský, rekreační aestetický, zaplnění niky neutrálních či zásaditých půdách), světlu (světlobytné astínobytné), teplotě (teplobytné achladnobytné), obsahu N (rostoucí vnedostatku N, vyžadující nadměrné zásobení N) nelesní: přirozená (rašeliniště, mokřady, prameniště, vysokohorské trávníky, skalní astepní teplomilná společenstva) 3.1. Stavba, způsob výživy arozmnožování hub stavba vlákna hyfy, podhoubí mycelium, nepravá pletiva, uněkterých hub plodnice (třeň, klobouk, typy výtrusorodého rouška, plachetka, prsten,závoj) způsoby výživy uhub ajejich ekologický význam příjem živin absorpcí, symbióza (mykorhiza, lichenismus), saprofytismus, parazitimus základní způsoby rozmnožování hub dělení buňky, pučení, tvorba výtrusů, pohyblivé zoospóry, nepohyblivé - ve vřeckách askospory, na basidiích basidiospory, na konidioforech konidie, rodozměna 3.2. Systém apozitivní a negativní význam hub pro člověka hlenky ajejich význam: pohyblivá mnohojaderná plazmodia bez buněčných stěn absence podhoubí, zástupci (pýchavička vlčí mléko, nádorovka kapustová) chytridiomycety ajejich význam: rakovinovec bramborový znaky (stélka mnohojaderná, trubicovité podhoubí bez přehrádek, jednobičíkaté zoospory agamety znaky azástupci oomycetů vřetenatka révová aplíseň bramborová znaky (silně větvené trubicovité podhoubí bez přehrádek, dvoubičíkaté zoospóry, často parazitické houby), houby spájivé kropidlovec černavý, plíseň hlavičková znaky (podhoubí mnohojaderné, větvené spřehrádkami, množení spórami, saprofyté významní pro půdu, původci onemocnění člověka) houby vřeckovýtrusé paličkovice nachová: námel, alkaloidy, štětičkovec antibiotikum penicilin, znaky - přehrádkované jednojaderné podhoubí, kyjovité výtrusnice vřecka s8 8

9 houby stopkovýtrusé běžné parazitické houby kropidlák, splodnicemi: jedlý lanýž, smrž anejedlý: ucháč), jednobuněčné kvasinky pučení, alkoholové kvašení, zástupci (kvasinka vinná ak.pivní, sněti arzi, dřevokazné houby - choroše, dřevomorka domácí, václavka obecná; rouško lupenité - jedlé: pečárka polní, bedla, čirůvka májovka, ryzec pravý, hlíva ústřičná, muchomůrka růžovka, holubinka nazelenalá, h.mandlová, jedovaté: muchomůrka zelená, m.červená, závojenka olovová), rouško rourkaté jedlé: hřib hnědý, kozák březový, křemenáč osikový, klouzek modřínový, nejedlé: podhřib žlučový, jedovatý: hřib satan) padlí dubové, p.jabloňové, kadeřavost listů broskvoní, rez travní (střídání hostitele) sněti prašné amazlavé - druhová specificita, fungicidy askosporami (pohlavní proces), konidie (nepohlavně) rod Candida - kožní choroby znaky (dvoujaderné podhoubí, výtrusorodé rouško, basidie, 4 basidiospory) 3.3. Lišejníky stavba (symbióza hub azelené řasy či sinice), stavba stélky: vrstva svrchní korová, řasová, dřeňová, spodní korová spříchytnými vlákny) rozmnožování nepohlavní úlomky, klubíčka řas či sinic shyfami, pohlavní jen houba,: zástupci podle typů stélek: skorovitou lišejník zeměpisný, slupenitou terčovka bublinatá aterčník zední, skeříčkovitou dutohlávka sobí, pukléřka islandská, provazovka, význam primární vsukcesi vegetace, bioindikátory znečištění ovzduší, zvětrávání hornin, potrava akrmivo vtundře, výroba antibiotik abarviv 4. Biologie živočichů 4.1. Prvoci stavba těla, rozmnožování a způsob života jednobuněčných živočichů jádro, pohybové organely (bičíky, panožky, brvy), trávicí a stažitelné vakuoly, pelikula, schránky podélné a příčné dělení, pučení, konjugace, rodozměna pinocytóza, fagocytóza plazmódium konzumenti, saprofágové, komenzálové, jednobuněční živočichové symbionti, parazité podkmen bičíkovci (trymanozómy spavá nemoc, bodalka tse-tse, undulující membrána, bičenky, lamblie) podkmen kořenonožci (měňavky, dírkonošci, mžížovci) kmen výtrusovci (toxoplazma, zimnička malárie, Anopheles) kmen nálevníci (řasinky, makronukleus, mikronukleus, trepka) penízek apikální komlex, krvinkovky, kokcidie vířenka, mrskavka 9

10 4.2. Stavba těla mnohobuněčných živočichů Obecné pojmy buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava mezenchym, schizocoel, pseudocoel zárodečný list (ektoderm, mezoderm, entoderm) mezoglea coelom dvojvrstevní a trojvrstevní živočichové Tkáně specializace a diferenciace buněk epitel pojivová tkáň (vazivo, chrupavka, kost hutná a houbovitá) svalová tkáň (hladká příčně pruhovaná, srdeční) nervová tkáň (neuron, gliové buňky) tělní tekutiny (tkáňový mok, míza, hemolymfa, krev) 4.3. Tělní pokryv, opora těla apohyb živočichů tělní pokryv, opora těla a pohyb bezobratlých živočichů jednovrstevný epitel kutikula (chitin) žlázy (hlenové, mucinové, voskové, ) krunýře, schránky bičíky, brvy kožněsvalový vak okružní a podélná hladká svalovina příčně pruhovaná svalovina tělní pokryv, opora těla a pohyb strunatců vnější kostra kůže (mnohovrstevná pokožka, škára, podkožní vazivo) kostěné šupiny rohovité šupiny peří (prachové a obrysové), kostrční žláza mazové, potní, pachové, slizové a mléčné žlázy srst (pesíky, podsada) drápy, nehty, kopyta, rohy, krunýře barvozměna vnitřní kostra (chrupavčitá kostra, kostěná kostra) kostra trupu (struna hřbetní, páteř, obratele, žebra, hrudní kost) lebka (žaberní oblouky) kostra končetin (ploutve, nohy) kosterní svalovina plakoidní šupiny segmentovaná a diferencovaná svalovina 4.4. Soustavy látkové přeměny(trávicí, dýchací, oběhová, vylučovací) trávení vnitrobuněčné a mimobuněčné trávení gastrovaskulární soustava mimotělní trávení vstřebávání živin celým povrchem těla trávicí soustava (trávicí dutina, trávicí trubice) ústní dutina, hltan, jícen (vole), žaludek, tenké a tlusté střevo, slepé střevo, konečník, kloaka trávicí žlázy (hepatopankreas, slinné žlázy, slinivka břišní, játra) dýchání výměna dýchacích plynů celým povrchem ambulakrální soustava těla žábry (vnější a vnitřní), plicní vaky, plynový měchýř, vzdušnice, plíce (plicní váčky asklípky, dýchací cesty) vzdušné vaky, kožní dýchání, hlasové orgány transport látek v těle tělní tekutiny (hemolymfa, krev, tkáňový hydrolymfa 10

11 vylučování a osmoregulace mok) otevřená a uzavřená cévní soustava (srdce, cévy) vylučování celým povrchem těla protonefridie, nefridie, Malpighiho žlázy, ledvina (nefron; močové cesty: močový měchýř, močovody, močová trubice) dusíkaté zplodiny metabolismu (amoniak, močovina, kyselina močová) 4.5. Nervová a hormonální regulace, smyslové orgány aetologie živočichů nervové řízení nervová soustava (rozptýlená, provazcovitá, gangliová, trubicovitá) uzlina centralizace mícha, mozek, periferní nervová soustava receptory a smyslové orgány chemoreceptory, mechanoreceptory, fotoreceptory zrakový orgán (jamkovité oko, složené oko, komorové oko) sluchový orgán čichový orgán proudový orgán tykadla, makadla etologie živočichů chování vrozené chování (nepodmíněné reflexy, instinkt) získané (adaptivní) chování (podmíněné reflexy, učení) orientační, potravní, komfortní, ochranné, obranné, rozmnožovací, sociální chování komunikace (optická, zvuková, feromony, ) statocysta přední, střední a zadní mozek Jakobsonův orgán 4.6. Rozmnožování aontogeneze živočichů rozmnožování nepohlavní rozmnožování (dělení, pučení) pohlavní rozmnožování (hermafrodismus, gonochorismus) pohlavní žlázy (varle, vaječník, obojetná žláza) kopulační orgán gameta (spermie, vajíčko) partenogeneze sexuální dimorfismus ontogenetický vývoj vnější a vnitřní oplození zygota, rýhování, morula, blastula, gastrula zárodečný list (amnion, chorion, alantois) placenta přímý a nepřímý vývoj (larva, kukla, proměna dokonalá a nedokonalá) prvoústí a druhoústí živočichové 4.7. Významné skupiny bezobratlých živočichů kmen živočišné houby ektoderm, mezoderm, mezoglea gemule kmen žahavci paprsčitá souměrnost, žahavé buňky, trávicí gastrovaskulární soustava dutina, svalové buňky, rozptýlená nervová soustava stadium polypa a medúzy nezmar, korál, sasanka kmen ploštěnci bilaterální souměrnost, trávicí dutina, dýchání celým povrchem těla, protonefridie, provazcovitá nervová soustava, nepohlavní apohlavní rozmnožování (převážně hermafroditismus), parazit, (mezi)hostitel krevnička 11

12 kmen hlístice kmen měkkýši kmen kroužkovci ploštěnky motolice tasemnice (boubel) pokožka skutikulou, trávicí trubice, dýchání celým povrchem těla, provazcovitá nervová soustava, pohlavní rozmnožování (gonochorismus), parazit, hostitel škrkavka, roup, svalovec hlava, noha aútrobní vak, schránky (ulita, lastura), trávicí trubice, hepatopankreas, plicní vak, žábry vplášťové dutině, otevřená cévní soustava, nefridie, uzlinová nervová soustava, pohlavní rozmnožování (hermafroditismus igonochorismus) třída plži (hlemýžď, páskovka, slimák, plzák, plovatka, okružák) třída mlži (škeble, perlotvorka, slávka, ústřice, srdcovka) třída hlavonožci (chapadla, přísavky, komorové oko, centralizace nervové soustavy; chobotnice, sepie - sépiová kost) článkované tělo, pokožka skutikulou achitinovými štětinkami, dýchání celým povrchem těla, žábry, uzavřená cévní soustava, nefridie, uzlinová nervová soustava, pohlavní rozmnožování (hermafroditismus agonochorismus) třída opaskovci (opasek; žížala, nitěnka, pijavice) třída mnohoštětinatci háďátko (hálky), vlasovec loděnka, krakatice homonomní segmentace kokon 12

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE 1. Která část neuronu přijímá vzruchy? a) tělo neuronu a dendrity b) pouze tělo neuronu c) axon (neurit) a dendrity d) axon (neurit) a tělo neuronu 2. Mozeček je důležité

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Buňka základy buněčné teorie (R. Hooke, M. J. Schleiden, T. Schwann, J. E. Purkyně), chemické složení buňky, stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, funkce buněčných organel, rozdíly ve stavbě buňky

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité - vytrvalé byliny (oddenky, hlízy) - pětičetné, oboupohlavné květy (mnoho tyčinek a pestíků) - plody - nažky, měchýřky - jedovaté (farmaceutický průmysl) -

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Oddělení Mechorosty: 1. třída Játrovky: Porostnice mnohotvárná

Oddělení Mechorosty: 1. třída Játrovky: Porostnice mnohotvárná Oddělení Mechorosty: 1. třída Játrovky: Porostnice mnohotvárná Oddělení Mechorosty: 2. třída Mechy: Rašeliník Oddělení Mechorosty: 2. třída Mechy: Ploník ztenčený Oddělení Mechorosty: 2. třída Mechy: Měřík

Více

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4.

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. 5. 1- žaberní oblouk, 2- žaberní lupínky voda s rozpuštěným kyslíkem neustále

Více

Maturitní okruhy z biologie

Maturitní okruhy z biologie Maturitní okruhy z biologie Botanika 1. Nebuněčné formy živých soustav Viry základní charakteristika, rozmnožování, průběh virové infekce, význam virů. 2. Prokaryotické organismy Hlavní součásti prokaryotické

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.18 Vnitřní stavba těla savců (př. pes domácí) - tělo pokryté kůží vrchní část pokožka, spodní část škára (cévy prokrvují, vyživují), podkožní vazivo (tuk) - srst delší - pesíky, kratší- podsada

Více

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY Zelené řasy Zelené řasy je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly. Stavba-

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN 7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN A) Charakteristika, květ krytosemenných rostlin, květní vzorec, diagram, opylení, oplození, stavba semene, plody + typy B) Rozdíly mezi

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů,

Více

ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu

ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu PŘEHLED ROSTLIN ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu Jednoduché tělo = stélka Skupiny spojených buněk kolonie Jednobuněční bičíkovci (pláštěnka) Řasy mnohobuněčné - řetězy buněk ROSTLINY NEJEN

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Živočišné tkáně II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis a charakteristika nervové

Více

Název materiálu: Savci stavba těla

Název materiálu: Savci stavba těla Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie SŠ. Skupina A

Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie SŠ. Skupina A Katedra biologie a ekologie PřF OU Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie SŠ Skupina A 1. Co vyrůstá ze spóry výtrusných rostlin? a) embryo b) vajíčko c) prvoklíček

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub)

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub) Otázka: Houby Předmět: Biologie Přidal(a): cathrinefirth CHARAKTERISTIKA početná a různorodá skupina znaky rostlin (nepohyblivost) i znaky živočichů (heterotrofní výživa org. látky, zásobní látka glykogen)

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. srst chlupy pesíky podsada línání drápy nehty

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Správně zařazuje organismy do systému organismů a porovná je na úrovni říší a kmenů. Popíše a vysvětlí průběh fotosyntézy a dýchání u organismů.

Správně zařazuje organismy do systému organismů a porovná je na úrovni říší a kmenů. Popíše a vysvětlí průběh fotosyntézy a dýchání u organismů. Vyučovací předmět: Ročník Předmět 6 P 6 Průřezová témata Mezipředmět. vazby (ovzduší, voda, F, Z Přírodopis (P) Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vysvětlí vznik atmosféry, hydrosféry a života na Zemi.

Více

Vzorový přijímací test z biologie pro Mgr. studia SŠ

Vzorový přijímací test z biologie pro Mgr. studia SŠ Celkem bodů Vzorový přijímací test z biologie pro Mgr. studia SŠ Příjmení Jméno Datum Číslo Na listu A zakroužkujte jedinou, dle Vašeho uvážení správnou odpověď u příslušného čísla otázky. V textové části

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin Milan Dundr Květ tyčinky (samčí pohlavní ústrojí) nitka prašník 2 prašné váčky 4 prašná pouzdra pylová zrna Květ plodolisty (samičí pohlavní

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 1. část kostra, vylučovací soustava a kůže, regulace, receptory

Biologie člověka souhrnné opakování 1. část kostra, vylučovací soustava a kůže, regulace, receptory Biologie člověka souhrnné opakování 1. část kostra, vylučovací soustava a kůže, regulace, receptory 1. Vazivová blána, která kost obaluje, se nazývá. 2. Podtrhněte, co tvoří osu kostry: lebka, lopatky,

Více

Otázka 22 Rozmnožování rostlin

Otázka 22 Rozmnožování rostlin Otázka 22 Rozmnožování rostlin a) Nepohlavně (vegetativně): 1. Způsoby rozmnožování u rostlin: typ množení, kdy nový jedinec vzniká z jediné buňky, tkáně, nebo části orgánu o některé rostliny vytvářejí

Více

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům Karlova univerzita, Lékařská fakulta Hradec Králové Obor: všeobecné lékařství - test z biologie Vyberte tu z nabídnutých odpovědí (1-5), která je nejúplnější. Otázka Odpověď 1. Mezi organely membránového

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

TEST: Základy biologických oborů - ZBOBc Varianta:

TEST: Základy biologických oborů - ZBOBc Varianta: TEST: Základy biologických oborů - ZBOBc060912 Varianta: 0 1. Nositelkou genetických informací je 1) DNA 2) histon 3) mrna 4) RNA transkriptáza 2. Které tvrzení je nepravdivé 1) bránice je hlavní inspirační

Více

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE OBSAH 1. STAVBA BUŇKY (S. Čech, D. Horký) 10 1.1 Stavba biologické membrány 11 1.2 Buněčná membrána a povrch buňky 12 1.2.1 Mikroklky a stereocilie 12 1.2.2 Řasinky (kinocilie) 13 1.2.3 Bičík, flagellum

Více

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) 9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) A. Charakteristika prvoústých B. Systematické třídění, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů C. Vznik 3. zárodečného listu, organogeneze A.

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

1. Virus je: a) buněčný organismus b) složený z nukleové kyseliny a kapsidu c) infekční bílkovina d) bakteriální organismus

1. Virus je: a) buněčný organismus b) složený z nukleové kyseliny a kapsidu c) infekční bílkovina d) bakteriální organismus 1. Virus je: a) buněčný organismus b) složený z nukleové kyseliny a kapsidu c) infekční bílkovina d) bakteriální organismus 2. Ukládání organických látek do buněčné stěny rostlinné buňky označujeme jako:

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Aplikovaná ekologie, Experimentální biologie, Systematická biologie a ekologie, Biologie - dvouoborová. bakalářské prezenční/kombinované studium

Aplikovaná ekologie, Experimentální biologie, Systematická biologie a ekologie, Biologie - dvouoborová. bakalářské prezenční/kombinované studium Aplikovaná ekologie, Experimentální biologie, Systematická biologie a ekologie, Biologie - dvouoborová Otázka 1 Genotyp je: a. typický gen b. podmíněn fenotypem bakalářské prezenční/kombinované studium

Více

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců.

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Otázka: Epitely, kůže obratlovců a její deriváty Předmět: Biologie Přidal(a): Don Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Epitely Tvoří k sobě těsně přiřazené

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

Souhrnný test A. 3. c,d

Souhrnný test A. 3. c,d Souhrnný test A Platí: 1. Molekuly bílkovin jsou stavební součástí 1. a,b a) všech protilátek, b) některých hormonů, 2. c,d c) enzymů katalyzujících pochody buněčného metabolismu, 3. b,c,d d) všech buněčných

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z BIOLOGIE

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z BIOLOGIE ŘEŠENÍ Kód uchazeče. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z BIOLOGIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2015 30 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Otázka: Dvouděložné rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Jarys Dvouděložné rostliny ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Jsou to dřeviny, patří k vývojově nejstarším, v pletivech mají jedovaté látky, květní

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1 TRÁVICÍ SOUSTAVA obr. č. 1 funkce: přijímání potravy = živin zpracovávání potravy mechanicky = drcení, rozmělňování chemicky = funkce enzymů trávení vstřebávání odstranění zbytků potravy stavba: dutina

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

cílem připraveného dumu je procvičit si vědomosti a znalosti z oblasti Vývoj a stavba člověka.

cílem připraveného dumu je procvičit si vědomosti a znalosti z oblasti Vývoj a stavba člověka. ČÍSLO SADY III/2 AUTORKA Mgr. Eva Kapuciánová číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Vývoj člověka řazení 4.12.2012 8. Hrací karty jsou

Více

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy. Otázka: Obratlovci Předmět: Biologie Přidal(a): Onyx Charakteristika. Nejpočetnější podkmen strunatců. KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Otázka: Organismy a tělní pokryv. Předmět: Biologie. Přidal(a): snopy303

Otázka: Organismy a tělní pokryv. Předmět: Biologie. Přidal(a): snopy303 Otázka: Organismy a tělní pokryv Předmět: Biologie Přidal(a): snopy303 Význam: udržuje stálé prostředí organismu, chrání před škodlivými vlivy prostředí, tvoří bariéru proti vnikání cizorodých látek, udržování

Více

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce?

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Rozmnožování Rozmnožování (reprodukce) může být nepohlavní (vegetativní, asexuální) pohlavní (sexuální;

Více

Generativní orgány rostlin I.

Generativní orgány rostlin I. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Generativní orgány rostlin I.

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

Více

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části příjem vody a živin + ukotvení fotosyntéza rozmnožovací potřeba struktur

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - endokrinní žlázy - humorální regulace - vytvářejí hormony - odvod krví k regulovanému orgánu - hormony ovlivňují - celkový metabolismus,

Více

Biologie vzorový test

Biologie vzorový test Biologie vzorový test číslo otázky Otázka 1. Fotosyntetická pletiva listu jsou obsažena: pouze v parenchymu obklopujícím listovou žilnatinu v pokožce a v palisádovém parenchymu v mezofylu jen v houbovém

Více

6. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA VÝTRUSNÝCH A NAHOSEMENNÝCH ROSTLIN

6. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA VÝTRUSNÝCH A NAHOSEMENNÝCH ROSTLIN 6. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA VÝTRUSNÝCH A NAHOSEMENNÝCH ROSTLIN A. Vývoj a význam soustavy pletiv vodivých a krycích B. Charakteristika a význam hlavních oddělení výtrusných rostlin C. Individuální

Více

1. Poloopice obývají a) Jižní Ameriku b) Madagaskar c) Austrálii d) Tasmánii

1. Poloopice obývají a) Jižní Ameriku b) Madagaskar c) Austrálii d) Tasmánii 1. Poloopice obývají a) Jižní Ameriku b) Madagaskar c) Austrálii d) Tasmánii 2. Řád holobřiší je v našich vodách zastoupen a) mníkem jednovousým b) línem obecným c) úhořem říčním d) mihulí potoční 3. Skupina

Více

Srovnávací písemná práce 7. ročník

Srovnávací písemná práce 7. ročník Srovnávací písemná práce 7. ročník I. Rozmanitost polních ekosystémů 1. Na konkrétním příkladě vysvětli pojem společenstvo organismů 2. Čím je tvořen ekosystém? 3. Uveď dva základní typy ekosystémů. 4.

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

2. Věnčité tepny vystupují z: a) pravé síně -0 b) levé síně -0 c) srdečnice +0 d) plícnice -0

2. Věnčité tepny vystupují z: a) pravé síně -0 b) levé síně -0 c) srdečnice +0 d) plícnice -0 1. Kde se provádí lumbální punkce: a) v oblasti dolních hrudních obratlů -0 b) v oblasti bederních obratlů +0 c) v oblasti horních hrudních obratlů -0 d) v oblasti křížové -0 2. Věnčité tepny vystupují

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 BIOLOGIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu)

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu) Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět 6. 7. třída Základní / Nemocní / Zvýšený zájem / EVVO

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví

Biologie člověka, člověk a zdraví Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Etologie Porovnává různou složitost chování obratlovců a rozeznává základní typy

Více

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina )

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina ) Otázka: Buňka a dělení buněk Předmět: Biologie Přidal(a): Štěpán Buňka - cytologie = nauka o buňce - rostlinná a živočišná buňka jsou eukaryotické buňky Stavba rostlinné (eukaryotické) buňky: buněčná stěna

Více

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,

Více

Očekávaný výstup: Žák zařadí probrané druhy živočichů do systému, popíše stavbu těla typických zástupců, vysvětlí příčiny ohrožení bezobratlých

Očekávaný výstup: Žák zařadí probrané druhy živočichů do systému, popíše stavbu těla typických zástupců, vysvětlí příčiny ohrožení bezobratlých Autor: Mgr. Vlastimila Knappová Datum vytvoření: 25. 10. 2012 Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Předmět: Přírodopis Téma: Bezobratlí živočichové - test Ročník: 8. Anotace:

Více

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly)

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly) Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - výměna plynů mezi organismem a vnějším prostředím - výměna plynů = dýchání - respirace 1. vnější dýchání (plicní) - výměna dýchacích plinů

Více

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky 1.Biologie buňky 1.1.Chemické složení buňky 1. Stavbu molekuly DNA objasnil: a) J. B. Lamarck b) W. Harwey c) J.Watson a F.Crick d) A. van Leeuwenhoeck 2. Voda obsažená v buňkách je: a) vázaná na lipidy

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více