1. Obecná biologie, prokaryotní organismy a viry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Obecná biologie, prokaryotní organismy a viry"

Transkript

1 1. Obecná biologie, prokaryotní organismy a viry 1.1. Charakteristika života základní vlastnosti organismů organismus jako otevřená soustava (výměna látek, energií ainformací) metabolismus, dráždivost apohyb, růst avývoj (ontogenetický a fylogenetický), dědičnost aproměnlivost, rozmnožování, autoregulace 1.2. Buněčná stavba achemické složení organismů stavba a funkce buňky prokaryotní buňka (bakterie, sinice) eukaryotní buňka (rostlinná, živočišná, hub) buněčné povrchy (buněčná stěna, plazmatická membrána), jádro (jaderná membrána, chromozómy, jadérko), cytoplazma, membránové organely (mitochondrie, plastidy, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, vakuoly, lyzozómy), ribozómy, cytoskelet (mikrotubuly, mikrofilamenta), buněčné inkluze úrovně živých soustav jednobuněčný organismus, kolonie, analogické ahomologické orgány mnohobuněčný organismus, organismus vyššího řádu diferenciace aspecializace buněk tkáně apletiva, orgány, orgánové soustavy chemické složení organismů anorganické sloučeniny (voda, ionty) organické sloučeniny (sacharidy - glukóza, fruktóza, ribóza, deoxyribóza, sacharóza, laktóza, škrob, celulóza, chitin, glykogen; aminokyseliny abílkoviny - albuminy, globuliny, fibrinogen, hemoglobin, elastin, keratin, kolagen; lipidy - tuky, vosky, fosfolipidy; nukleové kyseliny - DNA, RNA; enzymy; hormony; vitamíny) biogenní prvky ajejich rozdělení monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy biokatalyzátor 1.3. Metabolismus organismů metabolismus anabolismus, katabolismus, metabolická dráha, substrát, enzym, produkt příjem a výdej látek buňkou difúze aktivní transport (bílkovinný přenašeč) fagocytóza, pinocytóza exocytóza osmotické jevy (polopropustná membrána, plazmolýza, plazmoptýza, izotonické, hypotonické a hypertonické prostředí) iontová pumpa endocytóza energetický metabolismus látkový metabolismus heterotrofie, autotrofie (chemo afotoautotrofie) ATP aadp děj aerobní aanaerobní fotosyntéza buněčné dýchání (anaerobní glykolýza, aerobní štěpení vmitochondriích) kvašení proteosyntéza syntéza nukleových kyselin, polysacharidů, lipidů, acetylco-a, Krebsův cyklus, dýchací řetězec, oxidativní fosforylace 1

2 1.4. Rozmnožování organismů rozmnožování buňky buněčný cyklus (fáze G 1, G 0, S, G 2, M) dělení jádra (mitóza, meióza) a dělení buňky ploidie (diploidie, haploidie) mitóza (profáze, metafáze, anafáze, telofáze; spiralizace chromozómů, dělící vřeténko, centriola) meióza (1. a 2. redukční dělení, crossing over) rozmnožování organismů pohlavní rozmnožování (pohlavní orgány, gameta samčí asamičí, oplození, zygota, rýhování vajíčka) nepohlavní rozmnožování, vegetativní rozmnožování rodozměna (metageneze) 1.5. Vznik avývoj života vznik vesmíru azemě teorie velkého třesku vznik života teorie evoluční abiogeneze kreační teorie, teorie samoplození, panspermická teorie vývoj organismů teorie přírodního výběru (Darwin, přírodní výběr, pohlavní výběr, nadprodukce potomků) zákonitosti vývoje (konvergence adivergence, stálé zdokonalování, nepřetržitost vývoje) teorie katastrof (Cuvier), teorie vývoje organismů na základě vnitřní potřeby (Lamarck) geologické éry prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm trias, jura, křída paleogén, neogén pleistocén, holocén 1.6. Prokaryotní organismy prokaryotní organismy prokaryotní buňka (buněčná stěna, plazmatická membrána, cytoplazma, nukleoid, ribozómy, bičík) aerobní aanaerobní metabolismus, kvašení, fotosyntéza, chemosyntéza rozmnožování bakterií (generační doba, dělení, kultivace, živné půdy) autotrofní, heterotrofní bakterie bakterie kosmopolitní, symbiotické, parazitické, vázané na půdu, vodu, vzduch bakterie půdní, dusík vázající, nitrifikační, denitrifikační, antibiotika produkující, saprofytické infekční onemocnění sinice (nukleoplazma sdna, tylakoidy schlorofylem asbarvivy, sinicový škrob, buněčná stěna, slizová pochva, kolonie) typy přenosu (vzduchem, potravou, vodou, hmyzem, pohlavně, kapénkovou infekcí, kontaktem skůží nebo krví nemocného) inkubační doba infekční onemocnění ( cholera, tyfus, tuberkulóza, tetanus, kapavka, příjice, borelióza, angína, úplavice, salmonelóza ) boj proti infekční nákaze: preventivní opatření (zásady obecné hygieny, vyhledávání podezřelých zdrojů, očkování) represivní opatření (izolace, karanténa, desinfekce) koky, streptokoky, stafylokoky, vibria, spirochéty, tyčinky 2

3 1.7. Viry viry virus retroviry virion (virová nukleová kyselina, virové bílkoviny, kapsid) rozmnožování virů (infekce virem, rozmnožování, syntéza virové nukleové kyseliny abílkovin) vztah viru khostitelské buňce (latentní infekce, transformace buňky, lyze buňky) viry DNA arna viry rostlinné, živočišné abakteriální (fágy) onemocnění způsobená viry latentní infekce neštovice, opar, zarděnky, záněty horních cest dýchacích, bradavice, chřipka, spalničky, infekční zánět jater, dětská obrna, klíšťová encefalitida, vzteklina, AIDS 2. Biologie rostlin 2.1. Anatomie amorfologie rostlin rostlinná buňka a její specifika buněčná stěna (celulóza), plastidy: chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty, vakuoly, rostlinná barviva: chlorofyly rostlinná pletiva stavba rostlinného těla (nižší rostliny) kořen list květ typy květenství základní typy, průběh avýznam opylení pletiva dělivá trvalá pletiva podle funkce: krycí: pokožka (epidermis, rhizodermis), kutikula, vosky, chlupy trichomy, výčnělky, vodivá: dřevo xylém (cévice, cévy), lýko - floém (sítkovice), typy cévních svazků (soustředné, paprsčité, bočné advoubočné, otevřené auzavřené), základní, nasávací (kořenové vlásky aj.), zásobní, provětrávací: průduchy (svěrací buňky, průduchová štěrbina), čočinky, interceluláry, mechanická, asimilační, vyměšovací (mléčnice, vodní skuliny, nektária, žlázky) jednobuněčné a mnohobuněčné typy stélek hlavní apostranní, náhradní, svazčité kořeny, přeměny (kořeny: dužnaté, vzdušné, haustoria, bulvy, kořenové hlízy) postavení na stonku, vnější stavba - čepel, řapík, žilnatina (zpeřená, dlanitá, rovnoběžná), tvary listů jednoduchých asložených (dlanitě složené azpeřené), vnitřní stavba: pokožka sprůduchy, palisádový ahoubový parenchym, cévní svazky souměrnost, stavba květu: květní lůžko, květní obaly (kalich, koruna, okvětí), četnost květu, reprodukční orgány: samčí: tyčinka - nitka, prašník (prašné váčky, prašná pouzdra samčí výtrusnice, pylová zrna samčí výtrus), samičí: plodolist - pestík: blizna, čnělka, semeník, vajíčko samičí výtrusnice, mladý zárodečný vak samičí výtrus, plodolisty nesrostlé asrostlé, květ oboupohlavný ajednopohlavný, jednodomé advoudomé rostliny, květní vzorec adiagram hroznovitá (hrozen, lata, klas, jehněda, palice, hlávka, okolík, úbor) avrcholičnatá (vrcholík, vidlan aj.) samosprašnost, cizosprašnost (rostliny 3 plazmodezmy, tylakoidy, grana antokyany, karoteny, xantofyly rozdělení podle tloušky buněčné stěny: parenchym, kolenchym, sklerenchym pletiva dělivá: prvotní (primární meristémy) a druhotná ( felogen, kambium, letokruhy, borka, druhotné dřevo a druhotné lýko) podélný řez (vzrostný vrchol sčepičkou, pásma: dělivé, prodlužovací, absorpční apásmo větvení), příčný průřez (pokožka, prvotní kůra, střední válec adřeň scévními svazky) palisty, listové pochvy, přeměny (části květu akvětenství, dělohy, listeny, šupiny, trny, cibule, dužnaté listy, listové úponky, listy masožravých rostlin )

4 stavba avýznam semene stavba, funkce avýznam plodů principy azpůsoby nepohlavního rozmnožování rostlin rodozměna větrosnubné, hmyzosnubné aj.) přeměna vajíčka vsemeno (osemení, triploidní živné pletivo endosperm) apřeměna buňky vaječné vzárodek - embryo (kořínek, hypokotyl, 1 nebo více děloh, vzrostný vrchol) plod pravý (oplodí): dužnatý (peckovice, bobule), suchý pukavý (měchýřek, lusk, šešule, šešulka, tobolka), nepukavý (oříšek, nažka, obilka), poltivý (struk, tvrdka, dvounažka), plod nepravý: malvice, souplodí, plodenství dělení, výtrusy spóry, vegetativní: cibule, hlízy, šlahouny, oddenky, řízkování, roubování, očkování haploidní gametofyt - pohlavní generace, gametangia (pelatky, zárodečníky), gamety (spermatozoidy, spermatické buňky, buňka vaječná), diploidní sporofyt nepohlavní generace (výtrusnice, redukční dělení - haploidní výtrus), rodozměna stejnotvará arůznotvará 2.2. Fyziologie rostlin princip fotosyntézy ajejí význam fotosyntetické pigmenty: chlorofyly, karotenoidy, fotosynteticky účinná část světla, faktory ovlivňující fotosyntézu: vnitřní avnější princip avýznam dýchání charakterizovat způsoby výživy rostlin transport vody minerální výživa základní stádia vývinu (ontogeneze) vyšších rostlin: dělení vyšších rostliny podle typu stonku adélky života principy růstu rostlin principy dráždivosti apohybů rostlin: vysvětlit způsoby aadaptace rozšiřování plodů asemen vliv faktorů: vnitřní (množství dýchacího substrátu, obsah vody aj.) avnější (teplota, O 2, světlo, CO 2 ) autotrofie,heterotrofie, saprofytismus, parazitismus, mixotrofie (masožravé rostliny), symbióza příjem: celým povrchem těla, mimokořenový akořenový, aktivní, pasivní, vedení: difúze, osmóza, cévními svazky xylém (transpirační sání, kořenový vztlak, koheze, adheze), výdej: transpirace průduchy, kutikulou, gutace, vodní bilance, vodní deficit biogenní prvky (makrobiogenní amikrobiogenní) ajejich význam, hnojiva (statková, průmyslová), hydroponie, transport látek vrostlině: plynných (CO 2, O 2 ) aproduktů fotosyntézy (asimilační proud) období zárodečné - embryonální, růstové - vegetativní, dospělosti - reprodukční, stárnutí, smrt byliny: jednoleté (letničky, ozimy), dvouleté, víceleté, trvalky, dřeviny: keře, stromy růst, proces diferenciace (rozrůzňování), růstové fáze: embryonální, prodlužovací, diferenciační, faktory ovlivňující růst avývoj: vnitřní (rostlinné hormony stimulátory, inhibitory ) avnější (světlo, teplota, vlhkost vzduchu, množství H 2 O aživin, znečištění prostředí), fotoperiodismus (rostliny krátkodenní, dlouhodenní aneutrální), vegetační klid, jarovizace, růstové korelace, regenerace pohyby fyzikální avitální (taxe, tropismy, nastie) 4 procesy fotosyntézy primární (absorpce světla, přenos elektronů, tvorba ATP zadp fotofosforylace afotolýza vody) asekundární (Calvinův cyklus fixace CO 2, tvorba glukózy)

5 2.3. Systém aevoluce fylogeneticky ahospodářsky důležitých rostlin zástupci řas, jejich systematické zařazení Červené řasy - ruduchy:, agar bezbičíkatá stádia, chlorofyl a, d, apraktické využití fykoerytrin, fykocyanin, ruduchový škrob Hnědé řasy - Chromophyta:, zlativky, rozsivky, chaluhy Krásnoočka: červené stigma, paramylon), zástupci (krásnoočko štíhlé azelené) chlorofyl a, c, bičíkatá stádia mikroskopické dvoudílné kokální křemičité schránky makroskopické pletivné stélky, fukoxantin), zástupci (chaluha bublinatá) chlorofyla,b, monadoidní stélka stavba, rozmnožování, zástupci avýznam mechorostů fylogenetický význam ryniofyt stavba, rozmnožování avýznam kapraďorostů Zelené řasy: škrob, fylogenetický význam, bičíkatá stádia, členění: zelenivky, spájivky, parožnatky rostliny výtrusné, stélkaté, převaha haploidního gametofytu: prvoklíček, mechová rostlinka: pelatky - spermatozoidy, zárodečníky vaječná buňka, koplození nutná voda, diploidní zygota, sporofyt (štět, tobolka) závislý na gametofytu, haploidní výtrus, členění: játrovky: porostnice mnohotvárná (stélka lupenitá) mechy: měříky, bělomech, dvouhrotec, ploníky, rašeliníky, ekologický význam (sukcese, váží vodu, rašelina ) výtrusné cévnaté rostliny, převládá sporofyt kořen, stonek, listy, gametofyt na sporofytu nezávislý prokel, pelatky, zárodečníky, obrvené spermatozoidy, různotvará rodozměna, koplození nutná voda, význam fosilních stromovitých podíl na tvorbě černého uhlí) Plavuně: znaky (stonky nečlánkované, vidličnatě větvené, úzké listy - mikrofilní vývojová větev, výtrusnice skládají výtrusnicové klasy - šištice), zástupci (prvohorní fosilní keře astromy: Lepidodendron, Sigillaria, nyní včr byliny: plavuň, vraneček) Přesličky: znaky (trvalý plazivý oddenek, článkovaný dutý stonek, listy šupinaté vpřeslenech, stejnovýtrusé, ale prokel dvoudomý, štítkovité výtrusné listy skládají šištici, výtrusnice, výtrusy), zástupci (prvohorní vymřelé stromy, nyní unás byliny: přeslička rolní, lesní) Kapradiny: znaky (oddenek, stonky plné, nečlánkované, redukované, listy vmládí spirálně stočené, byliny istromy, suchozemské ivodní, výtrusnicové kupky), zástupci (kapraď samec, papratka samičí, hasivka orličí, osladič obecný) 5 chlorofyl a, b, zelenivky: zástupci (jednobuněční: stélka monadoidní - pláštěnka, kokální - zelenivka, shluky: zrněnka, cenobium váleč, řetízovka, mnohobuněční: stélka vláknitá - kadeřnatka, zmnohojaderných buněk - žabí vlas), spájivky: podstatné znaky (spájení - konjugace, zygospora), zástupci (vláknitá šroubatka, jařmatka), parožnatky jednoduchá stavba, přechod na souš, základ vyšším rostlinám

6 rozmnožování asystém nahosemenných rostlin Jehličnany: základní znaky (jehlicovité nebo šupinovité listy, opylení větrem, spermatické buňky, nahá semena na svrchní straně semenné šupiny, šištice často dřevnatějící, ve dřevě cévice ačasto pryskyřičné kanálky), čeledi: borovicovité: včr původní: borovice lesní, b.kleč, smrk ztepilý, jedle bělokorá, modřín opadavý, nepůvodní: borovice vejmutovka, b.černá, smrk pichlavý, douglaska význam jehličnanů: klimaxové smrčiny, tajga, tvorba biomasy akyslíku, význam půdněochranný avodohospodářský, průmyslové využití dřeva cykasy: nízký nevětvený kmen, listy ve vrcholové růžici, výtrusné listy všišticích jinany cypřišovité: jalovec obecný (polodužnatá šištice), cypřiše, cypřišky, zeravy, tisovité: bez pryskyřičných kanálků, tis obecný (míšek kolem semene), tisovcovité: sekvoje stavba, rozmnožování, fylogenetický ahospodářský význam krytosemenných rostlin hlavní společné znaky (druhově nejpočetnější oddělení, ve dřevě hlavně cévy, vývojové zdokonalení vznik pestíku srůstem jednoho nebo více plodolistů dokonalejší ochrana vajíčka apozději semene, dvojité oplození, tvorba plodů), členění na třídy: Dvouděložné : společné znaky (klíčí většinou 2 dělohami, hlavní avedlejší kořeny, cévní svazky vkruhu druhotné tloustnutí, listy často řapíkaté, žilnatina zpeřená či dlanitá, převaha květů pětičetných skalichem akorunou) znát specifické znaky a příklady zástupců vybraných čeledí včetně jejich významu, vysvětlit fylogenetické změny azdokonalení: postupný přechod od navzájem nesrostlých plodolistů na vyklenutém květním lůžku ktypickému pestíku vzniklému srůstem více plodolistů, redukce počtu tyčinek, od květů stejnoobalných (okvětí) krůznoobalným, až kbezobalným, od uspořádání květních částí ve šroubovici ke kruhovému, od oboupohlavných až kdvoudomým, od opylování hmyzem kopylování větrem, od souplodí měchýřků anažek kplodům, plodenstvím), pojmenovat běžné druhy naší květeny binomickou nomenklaturou (K.Linné): růžovité: vývojově zpryskyřníkovitých, ještě světším počtem tyčinek, ale květní části vkruhu, palisty, často užitkové: ovoce (dřeviny: stromy třešeň, slivoň, jabloň, hrušeň, meruňka, broskvoň, keře - maliník, ostružiník, byliny jahodník), léčivky (hloh, kontryhel, řepík, tužebník, jahodník aj.), okrasné (růže, hloh aj.), plané (mochny, trnka, jeřáb) bobovité: byliny idřeviny, květy souměrné (kalich, koruna pavéza, křídla, člunek), lusk, symbióza hlízkových bakterií na kořenech, medonosné, pěstované luštěniny: hrách, fazol, čočka, sója, olejniny: podzemnice olejná, pícniny: jetel luční, tolice vojtěška, vikev setá, okrasné: hrachory, fazol, vlčí bob, trnovník, plané: janovec, čičorka, jetel plazivý, vikve brukvovité: byliny, pravidelný květ (čtyřčetný kalich akoruna, čtyřmocné tyčinky), pěstované zeleniny: brukev zelná sodrůdami (hlávkové zelí, kapusta hlavatá arůžičková, květák, kedlubna), ředkev setá, pochutiny: hořčice, křen, olejniny: brukev leknínovité: vodní byliny,květy nad vodou sprimitivní stavbou (stulík, leknín) pryskyřníkovité: byliny svysokým obsahem alkaloidů, květy svývojově původními znaky, jarní aspekt (sasanka hajní, hlaváček jarní, blatouch bahenní, koniklec, jaterník podléška), luční pryskyřníky makovité: byliny smléčnicemi aalkaloidy (drogy, léky, pochutiny), mák setý, mák vlčí, vlaštovičník krtičníkovité: byliny, tobolka, autotrofní: divizna, náprstník, rozrazil, hledík (pěstovaný), poloparazité: černýš, světlík, úplný parazit: podbílek merlíkovité: byliny sredukovanými květy, větrosnubné, pěstované: řepa burák sodrůdami (krmná, cukrovka, červená), špenát, plané rumištní nitrofilní: lebeda, merlík kopřivovité: větrosnubné byliny sčtyřhranným stonkem, žahavé chlupy, redukované květy, nitrofilní kopřiva, příbuzné konopovité - pěstované: konopí, chmel tykvovité: popínavé byliny, květy jednopohlavné, velké bobule, pěstované: dýně okurka, d. meloun, tykev lípovité: srdčité listy, vpletivech silice, květenství sblanitým listenem, hmyzosnubné, léčivka: lípa srdčitá javorovité: listy sdlanitou žilnatinou, květenství, křídlatá dvounažka, javor mléč, klen ababyka, příbuzný jírovec maďal ( kaštan ) bukovité: jednoduché listy, jednopohlavné květy, původní: buk lesní, dub zimní aletní, pěstované: kaštanovník, dub červený břízovité: jehnědovitá květenství, opylování větrem, bříza, habr, olše, líska vrbovité: květy nahé, jehnědy, vrby, topoly další hospodářsky významné dvouděložné rostliny: pochutiny (kávovník, čajovník, kakaovník), ovoce (réva vinná, fíkovník, citroník, pomerančovník, mandarinovník), koření (vavřín, skořicovník, pepřovník), textilní surovina (len setý, bavlník), olejniny (olivovník evropský), průmysl (kaučukovník: latex), okrasné (karafiát aj.) 6

7 řepka olejka, okrasné: tařice, měsíčnice, plevele: kokoška, penízek, ohnice, hořčice, plané: česnáček, řeřišnice miříkovité: dvouleté byliny se silicemi, pochvaté často složené listy, květenství okolíky, pětičetné květy skalichem akorunou, dvounažky, pěstované zeleniny: mrkev setá, petržel, miřík celer, pochutina: kopr, koření: kmín, fenykl, plané: bršlice, bedrník, bolševník luchavkovité: byliny sečtyřhrannými lodyhami, souměrné pětičetné květy, dvoupyská koruna, dvoumocné tyčinky, tvrdky, pěstované, časté léčivky: majoránka, levandule, máta, meduňka, plané: mateřídouška, šalvěj, hluchavka bílá, dále: zběhovec, černohlávek, popenec, lilkovité: hlavně byliny, alkaloidy, složité větvení stonku, vrcholičnatá květenství, pěstované: lilek brambor, rajče, paprika, tabák, okrasné: durman, petúnie, plané: lilek černý, blín, rulík, potměchuť hvězdnicovité: byliny sinulinem vzásobních pletivech, mléčnice, úbor, nažky, pěstované: olejnina: slunečnice roční, zelenina: locika salát, okrasné: jiřina, astra, chryzantéma, léčivky: heřmánek lékařský, pampeliška lékařská (smetánka lékařská), sedmikráska, devětsil, horské: jestřábník (řada krkonošských endemitů), plesnivec alpský (protěž), plané: kopretina bílá, plevele: pěťour, pcháč, bodlák, lopuchy, chrpy, rmen, pelyněk, čekanka Jednoděložné: společné znaky (klíčí 1 dělohou, svazčitá kořenová soustava, cévní svazky rozptýlené, bez typického druhotného tloustnutí, listy přisedlé, žilnatina rovnoběžná, květy trojčetné zejména sokvětím) liliovité: byliny salkaloidy, základní stavba květu, hmyzosnubné, zeleniny: česnek kuchyňský, č. cibule, pažitka, pór, okrasné: lilie, tulipán, hyacint, modřenec, plané: konvalinka, křivatec, ocún, vraní oko čtyřlisté (květy 4-četné), příbuzné: sněženka, bledule, narcis lipnicovité: stéblo, listy spochvami, redukce květních obalů, větrosnubné, květenství klásek, klas, palice, lata, obilka, typická společenstva (savany, prérie, stepi, louky), pěstované - obilniny: žito, pšenice, ječmen, oves, rýže, kukuřice (i pícnina), cukrovník (zdroj cukru), průmyslové využití (bambusovník, rákos), plané aluční (i pěstované): bojínek, psárka, jílek, třtina, srha, plevel: pýr šáchorovité: trávovitý vzhled, trojhranný stonek, klasovitá květenství, ostřice, suchopýr, šáchor papyrus další pěstované jednoděložné rostliny: datlovník, kokosovník, banánovník, ananasovník, kosatec, mečík, šafrán, vanilovník, vstavač, orchideje 2.4. Ekologie aochrana rostlin rostlinná ekologie fytocenóza, květena, vegetace, fytogeografie, biotop, čistá ahrubá primární produkce, výnos příklady rostlinných druhů včr původní, nepůvodní, plevelné, rumištní, vázané na lidská obydlí, invazní (bolševník velkolepý, křídlatky), kosmopolitní (přeslička rolní, rákos) druhy jako indikátory prostředí ve vztahuk 7 úmyslně vysazené (borovice vejmutovka, trnovník akát) vodě (vodní, vlhkobytné, středních nároků, suchobytné), ph půdy (na kyselých,

8 princip životních cyklů populací semenných rostlin fáze vlastnosti rostlinných společenstev faktory ovlivňující druhovou rozmanitost (diverzitu) fytocenóz vývoj rostlinných společenstev včase: základní rostlinná společenstva střední Evropy: vodní asuchozemská ekologický význam rostlin pro životní prostředí 3. Biologie hub zásoba semen vpůdě, klíčení, semenáčky, zřeďování, dospělé rostliny, vegetativní šíření, produkce a šíření semen znaky kvalitativní akvantitativní, struktura horizontální avertikální (patro stromové, keřové, bylinné, mechové, kořenové) vnitrodruhová amezidruhová konkurence, ekologické nároky druhů, stáří společenstva, biotické aabiotické faktory (vliv nadmořské výšky, sklonu, expozice, vliv výrazných změn: přívalové deště, laviny, požáry, vichřice, vysoká imisní zátěž, ekologické havárie, přeměna přirozených ekosystémů vumělé) změny - sezónní (aspekt jarní, letní, podzimní), sukcesní, evoluční lesní lesy listnaté: lužní lesy, olšiny, suťové lesy, doubravy, bučiny, lesy jehličnaté: smrčiny, pásmo kosodřeviny; umělá (druhotně založené louky apastviny, společenstva rumištních apolních plevelů), stupňovitost vegetace producenti organické hmoty akyslíku, význam zdravotní (lapači prachu, tlumí hluk), význam protierozní půdněochranný avodohospodářský, rekreační aestetický, zaplnění niky neutrálních či zásaditých půdách), světlu (světlobytné astínobytné), teplotě (teplobytné achladnobytné), obsahu N (rostoucí vnedostatku N, vyžadující nadměrné zásobení N) nelesní: přirozená (rašeliniště, mokřady, prameniště, vysokohorské trávníky, skalní astepní teplomilná společenstva) 3.1. Stavba, způsob výživy arozmnožování hub stavba vlákna hyfy, podhoubí mycelium, nepravá pletiva, uněkterých hub plodnice (třeň, klobouk, typy výtrusorodého rouška, plachetka, prsten,závoj) způsoby výživy uhub ajejich ekologický význam příjem živin absorpcí, symbióza (mykorhiza, lichenismus), saprofytismus, parazitimus základní způsoby rozmnožování hub dělení buňky, pučení, tvorba výtrusů, pohyblivé zoospóry, nepohyblivé - ve vřeckách askospory, na basidiích basidiospory, na konidioforech konidie, rodozměna 3.2. Systém apozitivní a negativní význam hub pro člověka hlenky ajejich význam: pohyblivá mnohojaderná plazmodia bez buněčných stěn absence podhoubí, zástupci (pýchavička vlčí mléko, nádorovka kapustová) chytridiomycety ajejich význam: rakovinovec bramborový znaky (stélka mnohojaderná, trubicovité podhoubí bez přehrádek, jednobičíkaté zoospory agamety znaky azástupci oomycetů vřetenatka révová aplíseň bramborová znaky (silně větvené trubicovité podhoubí bez přehrádek, dvoubičíkaté zoospóry, často parazitické houby), houby spájivé kropidlovec černavý, plíseň hlavičková znaky (podhoubí mnohojaderné, větvené spřehrádkami, množení spórami, saprofyté významní pro půdu, původci onemocnění člověka) houby vřeckovýtrusé paličkovice nachová: námel, alkaloidy, štětičkovec antibiotikum penicilin, znaky - přehrádkované jednojaderné podhoubí, kyjovité výtrusnice vřecka s8 8

9 houby stopkovýtrusé běžné parazitické houby kropidlák, splodnicemi: jedlý lanýž, smrž anejedlý: ucháč), jednobuněčné kvasinky pučení, alkoholové kvašení, zástupci (kvasinka vinná ak.pivní, sněti arzi, dřevokazné houby - choroše, dřevomorka domácí, václavka obecná; rouško lupenité - jedlé: pečárka polní, bedla, čirůvka májovka, ryzec pravý, hlíva ústřičná, muchomůrka růžovka, holubinka nazelenalá, h.mandlová, jedovaté: muchomůrka zelená, m.červená, závojenka olovová), rouško rourkaté jedlé: hřib hnědý, kozák březový, křemenáč osikový, klouzek modřínový, nejedlé: podhřib žlučový, jedovatý: hřib satan) padlí dubové, p.jabloňové, kadeřavost listů broskvoní, rez travní (střídání hostitele) sněti prašné amazlavé - druhová specificita, fungicidy askosporami (pohlavní proces), konidie (nepohlavně) rod Candida - kožní choroby znaky (dvoujaderné podhoubí, výtrusorodé rouško, basidie, 4 basidiospory) 3.3. Lišejníky stavba (symbióza hub azelené řasy či sinice), stavba stélky: vrstva svrchní korová, řasová, dřeňová, spodní korová spříchytnými vlákny) rozmnožování nepohlavní úlomky, klubíčka řas či sinic shyfami, pohlavní jen houba,: zástupci podle typů stélek: skorovitou lišejník zeměpisný, slupenitou terčovka bublinatá aterčník zední, skeříčkovitou dutohlávka sobí, pukléřka islandská, provazovka, význam primární vsukcesi vegetace, bioindikátory znečištění ovzduší, zvětrávání hornin, potrava akrmivo vtundře, výroba antibiotik abarviv 4. Biologie živočichů 4.1. Prvoci stavba těla, rozmnožování a způsob života jednobuněčných živočichů jádro, pohybové organely (bičíky, panožky, brvy), trávicí a stažitelné vakuoly, pelikula, schránky podélné a příčné dělení, pučení, konjugace, rodozměna pinocytóza, fagocytóza plazmódium konzumenti, saprofágové, komenzálové, jednobuněční živočichové symbionti, parazité podkmen bičíkovci (trymanozómy spavá nemoc, bodalka tse-tse, undulující membrána, bičenky, lamblie) podkmen kořenonožci (měňavky, dírkonošci, mžížovci) kmen výtrusovci (toxoplazma, zimnička malárie, Anopheles) kmen nálevníci (řasinky, makronukleus, mikronukleus, trepka) penízek apikální komlex, krvinkovky, kokcidie vířenka, mrskavka 9

10 4.2. Stavba těla mnohobuněčných živočichů Obecné pojmy buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava mezenchym, schizocoel, pseudocoel zárodečný list (ektoderm, mezoderm, entoderm) mezoglea coelom dvojvrstevní a trojvrstevní živočichové Tkáně specializace a diferenciace buněk epitel pojivová tkáň (vazivo, chrupavka, kost hutná a houbovitá) svalová tkáň (hladká příčně pruhovaná, srdeční) nervová tkáň (neuron, gliové buňky) tělní tekutiny (tkáňový mok, míza, hemolymfa, krev) 4.3. Tělní pokryv, opora těla apohyb živočichů tělní pokryv, opora těla a pohyb bezobratlých živočichů jednovrstevný epitel kutikula (chitin) žlázy (hlenové, mucinové, voskové, ) krunýře, schránky bičíky, brvy kožněsvalový vak okružní a podélná hladká svalovina příčně pruhovaná svalovina tělní pokryv, opora těla a pohyb strunatců vnější kostra kůže (mnohovrstevná pokožka, škára, podkožní vazivo) kostěné šupiny rohovité šupiny peří (prachové a obrysové), kostrční žláza mazové, potní, pachové, slizové a mléčné žlázy srst (pesíky, podsada) drápy, nehty, kopyta, rohy, krunýře barvozměna vnitřní kostra (chrupavčitá kostra, kostěná kostra) kostra trupu (struna hřbetní, páteř, obratele, žebra, hrudní kost) lebka (žaberní oblouky) kostra končetin (ploutve, nohy) kosterní svalovina plakoidní šupiny segmentovaná a diferencovaná svalovina 4.4. Soustavy látkové přeměny(trávicí, dýchací, oběhová, vylučovací) trávení vnitrobuněčné a mimobuněčné trávení gastrovaskulární soustava mimotělní trávení vstřebávání živin celým povrchem těla trávicí soustava (trávicí dutina, trávicí trubice) ústní dutina, hltan, jícen (vole), žaludek, tenké a tlusté střevo, slepé střevo, konečník, kloaka trávicí žlázy (hepatopankreas, slinné žlázy, slinivka břišní, játra) dýchání výměna dýchacích plynů celým povrchem ambulakrální soustava těla žábry (vnější a vnitřní), plicní vaky, plynový měchýř, vzdušnice, plíce (plicní váčky asklípky, dýchací cesty) vzdušné vaky, kožní dýchání, hlasové orgány transport látek v těle tělní tekutiny (hemolymfa, krev, tkáňový hydrolymfa 10

11 vylučování a osmoregulace mok) otevřená a uzavřená cévní soustava (srdce, cévy) vylučování celým povrchem těla protonefridie, nefridie, Malpighiho žlázy, ledvina (nefron; močové cesty: močový měchýř, močovody, močová trubice) dusíkaté zplodiny metabolismu (amoniak, močovina, kyselina močová) 4.5. Nervová a hormonální regulace, smyslové orgány aetologie živočichů nervové řízení nervová soustava (rozptýlená, provazcovitá, gangliová, trubicovitá) uzlina centralizace mícha, mozek, periferní nervová soustava receptory a smyslové orgány chemoreceptory, mechanoreceptory, fotoreceptory zrakový orgán (jamkovité oko, složené oko, komorové oko) sluchový orgán čichový orgán proudový orgán tykadla, makadla etologie živočichů chování vrozené chování (nepodmíněné reflexy, instinkt) získané (adaptivní) chování (podmíněné reflexy, učení) orientační, potravní, komfortní, ochranné, obranné, rozmnožovací, sociální chování komunikace (optická, zvuková, feromony, ) statocysta přední, střední a zadní mozek Jakobsonův orgán 4.6. Rozmnožování aontogeneze živočichů rozmnožování nepohlavní rozmnožování (dělení, pučení) pohlavní rozmnožování (hermafrodismus, gonochorismus) pohlavní žlázy (varle, vaječník, obojetná žláza) kopulační orgán gameta (spermie, vajíčko) partenogeneze sexuální dimorfismus ontogenetický vývoj vnější a vnitřní oplození zygota, rýhování, morula, blastula, gastrula zárodečný list (amnion, chorion, alantois) placenta přímý a nepřímý vývoj (larva, kukla, proměna dokonalá a nedokonalá) prvoústí a druhoústí živočichové 4.7. Významné skupiny bezobratlých živočichů kmen živočišné houby ektoderm, mezoderm, mezoglea gemule kmen žahavci paprsčitá souměrnost, žahavé buňky, trávicí gastrovaskulární soustava dutina, svalové buňky, rozptýlená nervová soustava stadium polypa a medúzy nezmar, korál, sasanka kmen ploštěnci bilaterální souměrnost, trávicí dutina, dýchání celým povrchem těla, protonefridie, provazcovitá nervová soustava, nepohlavní apohlavní rozmnožování (převážně hermafroditismus), parazit, (mezi)hostitel krevnička 11

12 kmen hlístice kmen měkkýši kmen kroužkovci ploštěnky motolice tasemnice (boubel) pokožka skutikulou, trávicí trubice, dýchání celým povrchem těla, provazcovitá nervová soustava, pohlavní rozmnožování (gonochorismus), parazit, hostitel škrkavka, roup, svalovec hlava, noha aútrobní vak, schránky (ulita, lastura), trávicí trubice, hepatopankreas, plicní vak, žábry vplášťové dutině, otevřená cévní soustava, nefridie, uzlinová nervová soustava, pohlavní rozmnožování (hermafroditismus igonochorismus) třída plži (hlemýžď, páskovka, slimák, plzák, plovatka, okružák) třída mlži (škeble, perlotvorka, slávka, ústřice, srdcovka) třída hlavonožci (chapadla, přísavky, komorové oko, centralizace nervové soustavy; chobotnice, sepie - sépiová kost) článkované tělo, pokožka skutikulou achitinovými štětinkami, dýchání celým povrchem těla, žábry, uzavřená cévní soustava, nefridie, uzlinová nervová soustava, pohlavní rozmnožování (hermafroditismus agonochorismus) třída opaskovci (opasek; žížala, nitěnka, pijavice) třída mnohoštětinatci háďátko (hálky), vlasovec loděnka, krakatice homonomní segmentace kokon 12

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité - vytrvalé byliny (oddenky, hlízy) - pětičetné, oboupohlavné květy (mnoho tyčinek a pestíků) - plody - nažky, měchýřky - jedovaté (farmaceutický průmysl) -

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4.

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. 5. 1- žaberní oblouk, 2- žaberní lupínky voda s rozpuštěným kyslíkem neustále

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.18 Vnitřní stavba těla savců (př. pes domácí) - tělo pokryté kůží vrchní část pokožka, spodní část škára (cévy prokrvují, vyživují), podkožní vazivo (tuk) - srst delší - pesíky, kratší- podsada

Více

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY Zelené řasy Zelené řasy je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly. Stavba-

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN 7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN A) Charakteristika, květ krytosemenných rostlin, květní vzorec, diagram, opylení, oplození, stavba semene, plody + typy B) Rozdíly mezi

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu

ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu PŘEHLED ROSTLIN ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu Jednoduché tělo = stélka Skupiny spojených buněk kolonie Jednobuněční bičíkovci (pláštěnka) Řasy mnohobuněčné - řetězy buněk ROSTLINY NEJEN

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub)

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub) Otázka: Houby Předmět: Biologie Přidal(a): cathrinefirth CHARAKTERISTIKA početná a různorodá skupina znaky rostlin (nepohyblivost) i znaky živočichů (heterotrofní výživa org. látky, zásobní látka glykogen)

Více

Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie SŠ. Skupina A

Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie SŠ. Skupina A Katedra biologie a ekologie PřF OU Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie SŠ Skupina A 1. Co vyrůstá ze spóry výtrusných rostlin? a) embryo b) vajíčko c) prvoklíček

Více

Název materiálu: Savci stavba těla

Název materiálu: Savci stavba těla Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Vzorový přijímací test z biologie pro Mgr. studia SŠ

Vzorový přijímací test z biologie pro Mgr. studia SŠ Celkem bodů Vzorový přijímací test z biologie pro Mgr. studia SŠ Příjmení Jméno Datum Číslo Na listu A zakroužkujte jedinou, dle Vašeho uvážení správnou odpověď u příslušného čísla otázky. V textové části

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE OBSAH 1. STAVBA BUŇKY (S. Čech, D. Horký) 10 1.1 Stavba biologické membrány 11 1.2 Buněčná membrána a povrch buňky 12 1.2.1 Mikroklky a stereocilie 12 1.2.2 Řasinky (kinocilie) 13 1.2.3 Bičík, flagellum

Více

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) 9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) A. Charakteristika prvoústých B. Systematické třídění, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů C. Vznik 3. zárodečného listu, organogeneze A.

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců.

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Otázka: Epitely, kůže obratlovců a její deriváty Předmět: Biologie Přidal(a): Don Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Epitely Tvoří k sobě těsně přiřazené

Více

Aplikovaná ekologie, Experimentální biologie, Systematická biologie a ekologie, Biologie - dvouoborová. bakalářské prezenční/kombinované studium

Aplikovaná ekologie, Experimentální biologie, Systematická biologie a ekologie, Biologie - dvouoborová. bakalářské prezenční/kombinované studium Aplikovaná ekologie, Experimentální biologie, Systematická biologie a ekologie, Biologie - dvouoborová Otázka 1 Genotyp je: a. typický gen b. podmíněn fenotypem bakalářské prezenční/kombinované studium

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy. Otázka: Obratlovci Předmět: Biologie Přidal(a): Onyx Charakteristika. Nejpočetnější podkmen strunatců. KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

Více

Otázka: Organismy a tělní pokryv. Předmět: Biologie. Přidal(a): snopy303

Otázka: Organismy a tělní pokryv. Předmět: Biologie. Přidal(a): snopy303 Otázka: Organismy a tělní pokryv Předmět: Biologie Přidal(a): snopy303 Význam: udržuje stálé prostředí organismu, chrání před škodlivými vlivy prostředí, tvoří bariéru proti vnikání cizorodých látek, udržování

Více

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce?

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Rozmnožování Rozmnožování (reprodukce) může být nepohlavní (vegetativní, asexuální) pohlavní (sexuální;

Více

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Otázka: Dvouděložné rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Jarys Dvouděložné rostliny ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Jsou to dřeviny, patří k vývojově nejstarším, v pletivech mají jedovaté látky, květní

Více

Generativní orgány rostlin I.

Generativní orgány rostlin I. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Generativní orgány rostlin I.

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

6. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA VÝTRUSNÝCH A NAHOSEMENNÝCH ROSTLIN

6. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA VÝTRUSNÝCH A NAHOSEMENNÝCH ROSTLIN 6. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA VÝTRUSNÝCH A NAHOSEMENNÝCH ROSTLIN A. Vývoj a význam soustavy pletiv vodivých a krycích B. Charakteristika a význam hlavních oddělení výtrusných rostlin C. Individuální

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 BIOLOGIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1. Poloopice obývají a) Jižní Ameriku b) Madagaskar c) Austrálii d) Tasmánii

1. Poloopice obývají a) Jižní Ameriku b) Madagaskar c) Austrálii d) Tasmánii 1. Poloopice obývají a) Jižní Ameriku b) Madagaskar c) Austrálii d) Tasmánii 2. Řád holobřiší je v našich vodách zastoupen a) mníkem jednovousým b) línem obecným c) úhořem říčním d) mihulí potoční 3. Skupina

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Srovnávací písemná práce 7. ročník

Srovnávací písemná práce 7. ročník Srovnávací písemná práce 7. ročník I. Rozmanitost polních ekosystémů 1. Na konkrétním příkladě vysvětli pojem společenstvo organismů 2. Čím je tvořen ekosystém? 3. Uveď dva základní typy ekosystémů. 4.

Více

POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE

POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE 1. OBECNÁ BIOLOGIE 1.1. Biologie, biologické vědy : - předmět studia biologie přehled biologických věd metody vědecké práce v biologii významní biologové ( Antony

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

BIOLOGIE-2015-03 Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra BIOLOGIE Ř E Š E N Í. Příjmení a jméno uchazeče:..

BIOLOGIE-2015-03 Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra BIOLOGIE Ř E Š E N Í. Příjmení a jméno uchazeče:.. Ř E Š E N Í Zadání písemné části přijímací zkoušky z BIOLOGIE Katedra BIOLOGIE Datum zkoušky:. Varianta: 03 Příjmení a jméno uchazeče:.. Datum narození: Číslo přihlášky: Předchozí studium:.. Bydliště:..

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Přírodovědec: VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA Hlava, krk (všichni savci mají 7 krčních obratlů), podlouhlý trup, 4 končetiny (2 páry), ocas

Přírodovědec: VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA Hlava, krk (všichni savci mají 7 krčních obratlů), podlouhlý trup, 4 končetiny (2 páry), ocas Savci stavba těla Přírodovědec: 2.2 SAVCI Savci = obratlovci Velká přizpůsobivost prostředí souš, voda, vzduch Stálá tělní teplota - výskyt od pólu k pólu Velikost těla od - od několika cm až do 30 m Samice

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI

8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI 8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI A. Stavba buňky prvoků, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů prvoků, jejich význam B. Tkáně mnohobuněčných, rýhování zygoty, vývoj zárodečných listů, živočišné houby

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: BIOLOGIE ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: porovná rozdíl v pozorování pouhým okem, lupou, mikroskopem pozoruje lupou, mikroskopem rozlišuje základní

Více

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice Prir2-III-30 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Anotace: Materiál slouží jako pomůcka k probíranému tématu - tř. dvouděložné rostliny (7. ročník) třída: Dvouděložné rostliny čeleď: Pryskyřníkovité

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13

PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13 PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13 3. GENETICKÁ KONTROLA VÝVOJE A ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ PROCESY 17 3.1 Základní vývojové procesy 18 3.1.1 Proliferace

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Fylogeneze vylučovací

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Otázka: Růst a vývoj organismů. Předmět: Biologie. Přidal(a): Bella. Vývoj jedince. -začíná oplozením a končí smrtí:

Otázka: Růst a vývoj organismů. Předmět: Biologie. Přidal(a): Bella. Vývoj jedince. -začíná oplozením a končí smrtí: Otázka: Růst a vývoj organismů Předmět: Biologie Přidal(a): Bella Vývoj jedince -začíná oplozením a končí smrtí: 1. Embryonální vývoj u většiny živočichů končí narozením nebo vylíhnutím (opuštěním vaječných

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.12.Bi.Krytosemenne_ rostliny_ dvoudelozne_ II. Autor: ing. Tkáč Ladislav

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly:

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly: Eukaryotická buňka - hlavní rozdíly: rostlinná buňka živočišná buňka buňka hub buněčná stěna ano (celulóza) ne ano (chitin) vakuoly ano ne (prvoci ano) ano lysozomy ne ano ne zásobní látka škrob glykogen

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6.

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6. VY_52_INOVACE_PR02 Název: Vědomostní hra Riskuj Autor: Klára Raurová Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis - ročník: opakování učiva 6. třídy Časová náročnost: 45 minut Třída: 6 Ověření: 23.6.2011, 6.B

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.13 Růžovité - byliny, keře, stromy - obsahují vonné oleje /vůně květů/ - pětičetné, oboupohlavné, květní obaly rozdělené na kalich a korunu - střídavé listy s palisty - plod nažka /zdužnatělá

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA NERVOVÁ A HORMONÁLNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA NERVOVÁ A HORMONÁLNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA NERVOVÁ A HORMONÁLNÍ 1. Doplň následující schéma. NERVOVÁ SOUSTAVA STRUNATCŮ CENTRÁLNÍ (1) (2) (3) OBVODOVÉ NERVY 2. Nervovou soustavu tvoří dva typy buněk. Jsou to neurony a gliové

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ 1. Doplň následující věty. Pohlavní buňky u fylogeneticky nižších živočichů vznikají z nediferenciovaných buněk. Přeměna těchto buněk v buňky pohlavní je určována

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Přírodopis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - zná stavbu planety - vysvětlí, co zkoumají jednotlivé

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Plody, semena autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více