1. Obecná biologie, prokaryotní organismy a viry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Obecná biologie, prokaryotní organismy a viry"

Transkript

1 1. Obecná biologie, prokaryotní organismy a viry 1.1. Charakteristika života základní vlastnosti organismů organismus jako otevřená soustava (výměna látek, energií ainformací) metabolismus, dráždivost apohyb, růst avývoj (ontogenetický a fylogenetický), dědičnost aproměnlivost, rozmnožování, autoregulace 1.2. Buněčná stavba achemické složení organismů stavba a funkce buňky prokaryotní buňka (bakterie, sinice) eukaryotní buňka (rostlinná, živočišná, hub) buněčné povrchy (buněčná stěna, plazmatická membrána), jádro (jaderná membrána, chromozómy, jadérko), cytoplazma, membránové organely (mitochondrie, plastidy, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, vakuoly, lyzozómy), ribozómy, cytoskelet (mikrotubuly, mikrofilamenta), buněčné inkluze úrovně živých soustav jednobuněčný organismus, kolonie, analogické ahomologické orgány mnohobuněčný organismus, organismus vyššího řádu diferenciace aspecializace buněk tkáně apletiva, orgány, orgánové soustavy chemické složení organismů anorganické sloučeniny (voda, ionty) organické sloučeniny (sacharidy - glukóza, fruktóza, ribóza, deoxyribóza, sacharóza, laktóza, škrob, celulóza, chitin, glykogen; aminokyseliny abílkoviny - albuminy, globuliny, fibrinogen, hemoglobin, elastin, keratin, kolagen; lipidy - tuky, vosky, fosfolipidy; nukleové kyseliny - DNA, RNA; enzymy; hormony; vitamíny) biogenní prvky ajejich rozdělení monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy biokatalyzátor 1.3. Metabolismus organismů metabolismus anabolismus, katabolismus, metabolická dráha, substrát, enzym, produkt příjem a výdej látek buňkou difúze aktivní transport (bílkovinný přenašeč) fagocytóza, pinocytóza exocytóza osmotické jevy (polopropustná membrána, plazmolýza, plazmoptýza, izotonické, hypotonické a hypertonické prostředí) iontová pumpa endocytóza energetický metabolismus látkový metabolismus heterotrofie, autotrofie (chemo afotoautotrofie) ATP aadp děj aerobní aanaerobní fotosyntéza buněčné dýchání (anaerobní glykolýza, aerobní štěpení vmitochondriích) kvašení proteosyntéza syntéza nukleových kyselin, polysacharidů, lipidů, acetylco-a, Krebsův cyklus, dýchací řetězec, oxidativní fosforylace 1

2 1.4. Rozmnožování organismů rozmnožování buňky buněčný cyklus (fáze G 1, G 0, S, G 2, M) dělení jádra (mitóza, meióza) a dělení buňky ploidie (diploidie, haploidie) mitóza (profáze, metafáze, anafáze, telofáze; spiralizace chromozómů, dělící vřeténko, centriola) meióza (1. a 2. redukční dělení, crossing over) rozmnožování organismů pohlavní rozmnožování (pohlavní orgány, gameta samčí asamičí, oplození, zygota, rýhování vajíčka) nepohlavní rozmnožování, vegetativní rozmnožování rodozměna (metageneze) 1.5. Vznik avývoj života vznik vesmíru azemě teorie velkého třesku vznik života teorie evoluční abiogeneze kreační teorie, teorie samoplození, panspermická teorie vývoj organismů teorie přírodního výběru (Darwin, přírodní výběr, pohlavní výběr, nadprodukce potomků) zákonitosti vývoje (konvergence adivergence, stálé zdokonalování, nepřetržitost vývoje) teorie katastrof (Cuvier), teorie vývoje organismů na základě vnitřní potřeby (Lamarck) geologické éry prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm trias, jura, křída paleogén, neogén pleistocén, holocén 1.6. Prokaryotní organismy prokaryotní organismy prokaryotní buňka (buněčná stěna, plazmatická membrána, cytoplazma, nukleoid, ribozómy, bičík) aerobní aanaerobní metabolismus, kvašení, fotosyntéza, chemosyntéza rozmnožování bakterií (generační doba, dělení, kultivace, živné půdy) autotrofní, heterotrofní bakterie bakterie kosmopolitní, symbiotické, parazitické, vázané na půdu, vodu, vzduch bakterie půdní, dusík vázající, nitrifikační, denitrifikační, antibiotika produkující, saprofytické infekční onemocnění sinice (nukleoplazma sdna, tylakoidy schlorofylem asbarvivy, sinicový škrob, buněčná stěna, slizová pochva, kolonie) typy přenosu (vzduchem, potravou, vodou, hmyzem, pohlavně, kapénkovou infekcí, kontaktem skůží nebo krví nemocného) inkubační doba infekční onemocnění ( cholera, tyfus, tuberkulóza, tetanus, kapavka, příjice, borelióza, angína, úplavice, salmonelóza ) boj proti infekční nákaze: preventivní opatření (zásady obecné hygieny, vyhledávání podezřelých zdrojů, očkování) represivní opatření (izolace, karanténa, desinfekce) koky, streptokoky, stafylokoky, vibria, spirochéty, tyčinky 2

3 1.7. Viry viry virus retroviry virion (virová nukleová kyselina, virové bílkoviny, kapsid) rozmnožování virů (infekce virem, rozmnožování, syntéza virové nukleové kyseliny abílkovin) vztah viru khostitelské buňce (latentní infekce, transformace buňky, lyze buňky) viry DNA arna viry rostlinné, živočišné abakteriální (fágy) onemocnění způsobená viry latentní infekce neštovice, opar, zarděnky, záněty horních cest dýchacích, bradavice, chřipka, spalničky, infekční zánět jater, dětská obrna, klíšťová encefalitida, vzteklina, AIDS 2. Biologie rostlin 2.1. Anatomie amorfologie rostlin rostlinná buňka a její specifika buněčná stěna (celulóza), plastidy: chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty, vakuoly, rostlinná barviva: chlorofyly rostlinná pletiva stavba rostlinného těla (nižší rostliny) kořen list květ typy květenství základní typy, průběh avýznam opylení pletiva dělivá trvalá pletiva podle funkce: krycí: pokožka (epidermis, rhizodermis), kutikula, vosky, chlupy trichomy, výčnělky, vodivá: dřevo xylém (cévice, cévy), lýko - floém (sítkovice), typy cévních svazků (soustředné, paprsčité, bočné advoubočné, otevřené auzavřené), základní, nasávací (kořenové vlásky aj.), zásobní, provětrávací: průduchy (svěrací buňky, průduchová štěrbina), čočinky, interceluláry, mechanická, asimilační, vyměšovací (mléčnice, vodní skuliny, nektária, žlázky) jednobuněčné a mnohobuněčné typy stélek hlavní apostranní, náhradní, svazčité kořeny, přeměny (kořeny: dužnaté, vzdušné, haustoria, bulvy, kořenové hlízy) postavení na stonku, vnější stavba - čepel, řapík, žilnatina (zpeřená, dlanitá, rovnoběžná), tvary listů jednoduchých asložených (dlanitě složené azpeřené), vnitřní stavba: pokožka sprůduchy, palisádový ahoubový parenchym, cévní svazky souměrnost, stavba květu: květní lůžko, květní obaly (kalich, koruna, okvětí), četnost květu, reprodukční orgány: samčí: tyčinka - nitka, prašník (prašné váčky, prašná pouzdra samčí výtrusnice, pylová zrna samčí výtrus), samičí: plodolist - pestík: blizna, čnělka, semeník, vajíčko samičí výtrusnice, mladý zárodečný vak samičí výtrus, plodolisty nesrostlé asrostlé, květ oboupohlavný ajednopohlavný, jednodomé advoudomé rostliny, květní vzorec adiagram hroznovitá (hrozen, lata, klas, jehněda, palice, hlávka, okolík, úbor) avrcholičnatá (vrcholík, vidlan aj.) samosprašnost, cizosprašnost (rostliny 3 plazmodezmy, tylakoidy, grana antokyany, karoteny, xantofyly rozdělení podle tloušky buněčné stěny: parenchym, kolenchym, sklerenchym pletiva dělivá: prvotní (primární meristémy) a druhotná ( felogen, kambium, letokruhy, borka, druhotné dřevo a druhotné lýko) podélný řez (vzrostný vrchol sčepičkou, pásma: dělivé, prodlužovací, absorpční apásmo větvení), příčný průřez (pokožka, prvotní kůra, střední válec adřeň scévními svazky) palisty, listové pochvy, přeměny (části květu akvětenství, dělohy, listeny, šupiny, trny, cibule, dužnaté listy, listové úponky, listy masožravých rostlin )

4 stavba avýznam semene stavba, funkce avýznam plodů principy azpůsoby nepohlavního rozmnožování rostlin rodozměna větrosnubné, hmyzosnubné aj.) přeměna vajíčka vsemeno (osemení, triploidní živné pletivo endosperm) apřeměna buňky vaječné vzárodek - embryo (kořínek, hypokotyl, 1 nebo více děloh, vzrostný vrchol) plod pravý (oplodí): dužnatý (peckovice, bobule), suchý pukavý (měchýřek, lusk, šešule, šešulka, tobolka), nepukavý (oříšek, nažka, obilka), poltivý (struk, tvrdka, dvounažka), plod nepravý: malvice, souplodí, plodenství dělení, výtrusy spóry, vegetativní: cibule, hlízy, šlahouny, oddenky, řízkování, roubování, očkování haploidní gametofyt - pohlavní generace, gametangia (pelatky, zárodečníky), gamety (spermatozoidy, spermatické buňky, buňka vaječná), diploidní sporofyt nepohlavní generace (výtrusnice, redukční dělení - haploidní výtrus), rodozměna stejnotvará arůznotvará 2.2. Fyziologie rostlin princip fotosyntézy ajejí význam fotosyntetické pigmenty: chlorofyly, karotenoidy, fotosynteticky účinná část světla, faktory ovlivňující fotosyntézu: vnitřní avnější princip avýznam dýchání charakterizovat způsoby výživy rostlin transport vody minerální výživa základní stádia vývinu (ontogeneze) vyšších rostlin: dělení vyšších rostliny podle typu stonku adélky života principy růstu rostlin principy dráždivosti apohybů rostlin: vysvětlit způsoby aadaptace rozšiřování plodů asemen vliv faktorů: vnitřní (množství dýchacího substrátu, obsah vody aj.) avnější (teplota, O 2, světlo, CO 2 ) autotrofie,heterotrofie, saprofytismus, parazitismus, mixotrofie (masožravé rostliny), symbióza příjem: celým povrchem těla, mimokořenový akořenový, aktivní, pasivní, vedení: difúze, osmóza, cévními svazky xylém (transpirační sání, kořenový vztlak, koheze, adheze), výdej: transpirace průduchy, kutikulou, gutace, vodní bilance, vodní deficit biogenní prvky (makrobiogenní amikrobiogenní) ajejich význam, hnojiva (statková, průmyslová), hydroponie, transport látek vrostlině: plynných (CO 2, O 2 ) aproduktů fotosyntézy (asimilační proud) období zárodečné - embryonální, růstové - vegetativní, dospělosti - reprodukční, stárnutí, smrt byliny: jednoleté (letničky, ozimy), dvouleté, víceleté, trvalky, dřeviny: keře, stromy růst, proces diferenciace (rozrůzňování), růstové fáze: embryonální, prodlužovací, diferenciační, faktory ovlivňující růst avývoj: vnitřní (rostlinné hormony stimulátory, inhibitory ) avnější (světlo, teplota, vlhkost vzduchu, množství H 2 O aživin, znečištění prostředí), fotoperiodismus (rostliny krátkodenní, dlouhodenní aneutrální), vegetační klid, jarovizace, růstové korelace, regenerace pohyby fyzikální avitální (taxe, tropismy, nastie) 4 procesy fotosyntézy primární (absorpce světla, přenos elektronů, tvorba ATP zadp fotofosforylace afotolýza vody) asekundární (Calvinův cyklus fixace CO 2, tvorba glukózy)

5 2.3. Systém aevoluce fylogeneticky ahospodářsky důležitých rostlin zástupci řas, jejich systematické zařazení Červené řasy - ruduchy:, agar bezbičíkatá stádia, chlorofyl a, d, apraktické využití fykoerytrin, fykocyanin, ruduchový škrob Hnědé řasy - Chromophyta:, zlativky, rozsivky, chaluhy Krásnoočka: červené stigma, paramylon), zástupci (krásnoočko štíhlé azelené) chlorofyl a, c, bičíkatá stádia mikroskopické dvoudílné kokální křemičité schránky makroskopické pletivné stélky, fukoxantin), zástupci (chaluha bublinatá) chlorofyla,b, monadoidní stélka stavba, rozmnožování, zástupci avýznam mechorostů fylogenetický význam ryniofyt stavba, rozmnožování avýznam kapraďorostů Zelené řasy: škrob, fylogenetický význam, bičíkatá stádia, členění: zelenivky, spájivky, parožnatky rostliny výtrusné, stélkaté, převaha haploidního gametofytu: prvoklíček, mechová rostlinka: pelatky - spermatozoidy, zárodečníky vaječná buňka, koplození nutná voda, diploidní zygota, sporofyt (štět, tobolka) závislý na gametofytu, haploidní výtrus, členění: játrovky: porostnice mnohotvárná (stélka lupenitá) mechy: měříky, bělomech, dvouhrotec, ploníky, rašeliníky, ekologický význam (sukcese, váží vodu, rašelina ) výtrusné cévnaté rostliny, převládá sporofyt kořen, stonek, listy, gametofyt na sporofytu nezávislý prokel, pelatky, zárodečníky, obrvené spermatozoidy, různotvará rodozměna, koplození nutná voda, význam fosilních stromovitých podíl na tvorbě černého uhlí) Plavuně: znaky (stonky nečlánkované, vidličnatě větvené, úzké listy - mikrofilní vývojová větev, výtrusnice skládají výtrusnicové klasy - šištice), zástupci (prvohorní fosilní keře astromy: Lepidodendron, Sigillaria, nyní včr byliny: plavuň, vraneček) Přesličky: znaky (trvalý plazivý oddenek, článkovaný dutý stonek, listy šupinaté vpřeslenech, stejnovýtrusé, ale prokel dvoudomý, štítkovité výtrusné listy skládají šištici, výtrusnice, výtrusy), zástupci (prvohorní vymřelé stromy, nyní unás byliny: přeslička rolní, lesní) Kapradiny: znaky (oddenek, stonky plné, nečlánkované, redukované, listy vmládí spirálně stočené, byliny istromy, suchozemské ivodní, výtrusnicové kupky), zástupci (kapraď samec, papratka samičí, hasivka orličí, osladič obecný) 5 chlorofyl a, b, zelenivky: zástupci (jednobuněční: stélka monadoidní - pláštěnka, kokální - zelenivka, shluky: zrněnka, cenobium váleč, řetízovka, mnohobuněční: stélka vláknitá - kadeřnatka, zmnohojaderných buněk - žabí vlas), spájivky: podstatné znaky (spájení - konjugace, zygospora), zástupci (vláknitá šroubatka, jařmatka), parožnatky jednoduchá stavba, přechod na souš, základ vyšším rostlinám

6 rozmnožování asystém nahosemenných rostlin Jehličnany: základní znaky (jehlicovité nebo šupinovité listy, opylení větrem, spermatické buňky, nahá semena na svrchní straně semenné šupiny, šištice často dřevnatějící, ve dřevě cévice ačasto pryskyřičné kanálky), čeledi: borovicovité: včr původní: borovice lesní, b.kleč, smrk ztepilý, jedle bělokorá, modřín opadavý, nepůvodní: borovice vejmutovka, b.černá, smrk pichlavý, douglaska význam jehličnanů: klimaxové smrčiny, tajga, tvorba biomasy akyslíku, význam půdněochranný avodohospodářský, průmyslové využití dřeva cykasy: nízký nevětvený kmen, listy ve vrcholové růžici, výtrusné listy všišticích jinany cypřišovité: jalovec obecný (polodužnatá šištice), cypřiše, cypřišky, zeravy, tisovité: bez pryskyřičných kanálků, tis obecný (míšek kolem semene), tisovcovité: sekvoje stavba, rozmnožování, fylogenetický ahospodářský význam krytosemenných rostlin hlavní společné znaky (druhově nejpočetnější oddělení, ve dřevě hlavně cévy, vývojové zdokonalení vznik pestíku srůstem jednoho nebo více plodolistů dokonalejší ochrana vajíčka apozději semene, dvojité oplození, tvorba plodů), členění na třídy: Dvouděložné : společné znaky (klíčí většinou 2 dělohami, hlavní avedlejší kořeny, cévní svazky vkruhu druhotné tloustnutí, listy často řapíkaté, žilnatina zpeřená či dlanitá, převaha květů pětičetných skalichem akorunou) znát specifické znaky a příklady zástupců vybraných čeledí včetně jejich významu, vysvětlit fylogenetické změny azdokonalení: postupný přechod od navzájem nesrostlých plodolistů na vyklenutém květním lůžku ktypickému pestíku vzniklému srůstem více plodolistů, redukce počtu tyčinek, od květů stejnoobalných (okvětí) krůznoobalným, až kbezobalným, od uspořádání květních částí ve šroubovici ke kruhovému, od oboupohlavných až kdvoudomým, od opylování hmyzem kopylování větrem, od souplodí měchýřků anažek kplodům, plodenstvím), pojmenovat běžné druhy naší květeny binomickou nomenklaturou (K.Linné): růžovité: vývojově zpryskyřníkovitých, ještě světším počtem tyčinek, ale květní části vkruhu, palisty, často užitkové: ovoce (dřeviny: stromy třešeň, slivoň, jabloň, hrušeň, meruňka, broskvoň, keře - maliník, ostružiník, byliny jahodník), léčivky (hloh, kontryhel, řepík, tužebník, jahodník aj.), okrasné (růže, hloh aj.), plané (mochny, trnka, jeřáb) bobovité: byliny idřeviny, květy souměrné (kalich, koruna pavéza, křídla, člunek), lusk, symbióza hlízkových bakterií na kořenech, medonosné, pěstované luštěniny: hrách, fazol, čočka, sója, olejniny: podzemnice olejná, pícniny: jetel luční, tolice vojtěška, vikev setá, okrasné: hrachory, fazol, vlčí bob, trnovník, plané: janovec, čičorka, jetel plazivý, vikve brukvovité: byliny, pravidelný květ (čtyřčetný kalich akoruna, čtyřmocné tyčinky), pěstované zeleniny: brukev zelná sodrůdami (hlávkové zelí, kapusta hlavatá arůžičková, květák, kedlubna), ředkev setá, pochutiny: hořčice, křen, olejniny: brukev leknínovité: vodní byliny,květy nad vodou sprimitivní stavbou (stulík, leknín) pryskyřníkovité: byliny svysokým obsahem alkaloidů, květy svývojově původními znaky, jarní aspekt (sasanka hajní, hlaváček jarní, blatouch bahenní, koniklec, jaterník podléška), luční pryskyřníky makovité: byliny smléčnicemi aalkaloidy (drogy, léky, pochutiny), mák setý, mák vlčí, vlaštovičník krtičníkovité: byliny, tobolka, autotrofní: divizna, náprstník, rozrazil, hledík (pěstovaný), poloparazité: černýš, světlík, úplný parazit: podbílek merlíkovité: byliny sredukovanými květy, větrosnubné, pěstované: řepa burák sodrůdami (krmná, cukrovka, červená), špenát, plané rumištní nitrofilní: lebeda, merlík kopřivovité: větrosnubné byliny sčtyřhranným stonkem, žahavé chlupy, redukované květy, nitrofilní kopřiva, příbuzné konopovité - pěstované: konopí, chmel tykvovité: popínavé byliny, květy jednopohlavné, velké bobule, pěstované: dýně okurka, d. meloun, tykev lípovité: srdčité listy, vpletivech silice, květenství sblanitým listenem, hmyzosnubné, léčivka: lípa srdčitá javorovité: listy sdlanitou žilnatinou, květenství, křídlatá dvounažka, javor mléč, klen ababyka, příbuzný jírovec maďal ( kaštan ) bukovité: jednoduché listy, jednopohlavné květy, původní: buk lesní, dub zimní aletní, pěstované: kaštanovník, dub červený břízovité: jehnědovitá květenství, opylování větrem, bříza, habr, olše, líska vrbovité: květy nahé, jehnědy, vrby, topoly další hospodářsky významné dvouděložné rostliny: pochutiny (kávovník, čajovník, kakaovník), ovoce (réva vinná, fíkovník, citroník, pomerančovník, mandarinovník), koření (vavřín, skořicovník, pepřovník), textilní surovina (len setý, bavlník), olejniny (olivovník evropský), průmysl (kaučukovník: latex), okrasné (karafiát aj.) 6

7 řepka olejka, okrasné: tařice, měsíčnice, plevele: kokoška, penízek, ohnice, hořčice, plané: česnáček, řeřišnice miříkovité: dvouleté byliny se silicemi, pochvaté často složené listy, květenství okolíky, pětičetné květy skalichem akorunou, dvounažky, pěstované zeleniny: mrkev setá, petržel, miřík celer, pochutina: kopr, koření: kmín, fenykl, plané: bršlice, bedrník, bolševník luchavkovité: byliny sečtyřhrannými lodyhami, souměrné pětičetné květy, dvoupyská koruna, dvoumocné tyčinky, tvrdky, pěstované, časté léčivky: majoránka, levandule, máta, meduňka, plané: mateřídouška, šalvěj, hluchavka bílá, dále: zběhovec, černohlávek, popenec, lilkovité: hlavně byliny, alkaloidy, složité větvení stonku, vrcholičnatá květenství, pěstované: lilek brambor, rajče, paprika, tabák, okrasné: durman, petúnie, plané: lilek černý, blín, rulík, potměchuť hvězdnicovité: byliny sinulinem vzásobních pletivech, mléčnice, úbor, nažky, pěstované: olejnina: slunečnice roční, zelenina: locika salát, okrasné: jiřina, astra, chryzantéma, léčivky: heřmánek lékařský, pampeliška lékařská (smetánka lékařská), sedmikráska, devětsil, horské: jestřábník (řada krkonošských endemitů), plesnivec alpský (protěž), plané: kopretina bílá, plevele: pěťour, pcháč, bodlák, lopuchy, chrpy, rmen, pelyněk, čekanka Jednoděložné: společné znaky (klíčí 1 dělohou, svazčitá kořenová soustava, cévní svazky rozptýlené, bez typického druhotného tloustnutí, listy přisedlé, žilnatina rovnoběžná, květy trojčetné zejména sokvětím) liliovité: byliny salkaloidy, základní stavba květu, hmyzosnubné, zeleniny: česnek kuchyňský, č. cibule, pažitka, pór, okrasné: lilie, tulipán, hyacint, modřenec, plané: konvalinka, křivatec, ocún, vraní oko čtyřlisté (květy 4-četné), příbuzné: sněženka, bledule, narcis lipnicovité: stéblo, listy spochvami, redukce květních obalů, větrosnubné, květenství klásek, klas, palice, lata, obilka, typická společenstva (savany, prérie, stepi, louky), pěstované - obilniny: žito, pšenice, ječmen, oves, rýže, kukuřice (i pícnina), cukrovník (zdroj cukru), průmyslové využití (bambusovník, rákos), plané aluční (i pěstované): bojínek, psárka, jílek, třtina, srha, plevel: pýr šáchorovité: trávovitý vzhled, trojhranný stonek, klasovitá květenství, ostřice, suchopýr, šáchor papyrus další pěstované jednoděložné rostliny: datlovník, kokosovník, banánovník, ananasovník, kosatec, mečík, šafrán, vanilovník, vstavač, orchideje 2.4. Ekologie aochrana rostlin rostlinná ekologie fytocenóza, květena, vegetace, fytogeografie, biotop, čistá ahrubá primární produkce, výnos příklady rostlinných druhů včr původní, nepůvodní, plevelné, rumištní, vázané na lidská obydlí, invazní (bolševník velkolepý, křídlatky), kosmopolitní (přeslička rolní, rákos) druhy jako indikátory prostředí ve vztahuk 7 úmyslně vysazené (borovice vejmutovka, trnovník akát) vodě (vodní, vlhkobytné, středních nároků, suchobytné), ph půdy (na kyselých,

8 princip životních cyklů populací semenných rostlin fáze vlastnosti rostlinných společenstev faktory ovlivňující druhovou rozmanitost (diverzitu) fytocenóz vývoj rostlinných společenstev včase: základní rostlinná společenstva střední Evropy: vodní asuchozemská ekologický význam rostlin pro životní prostředí 3. Biologie hub zásoba semen vpůdě, klíčení, semenáčky, zřeďování, dospělé rostliny, vegetativní šíření, produkce a šíření semen znaky kvalitativní akvantitativní, struktura horizontální avertikální (patro stromové, keřové, bylinné, mechové, kořenové) vnitrodruhová amezidruhová konkurence, ekologické nároky druhů, stáří společenstva, biotické aabiotické faktory (vliv nadmořské výšky, sklonu, expozice, vliv výrazných změn: přívalové deště, laviny, požáry, vichřice, vysoká imisní zátěž, ekologické havárie, přeměna přirozených ekosystémů vumělé) změny - sezónní (aspekt jarní, letní, podzimní), sukcesní, evoluční lesní lesy listnaté: lužní lesy, olšiny, suťové lesy, doubravy, bučiny, lesy jehličnaté: smrčiny, pásmo kosodřeviny; umělá (druhotně založené louky apastviny, společenstva rumištních apolních plevelů), stupňovitost vegetace producenti organické hmoty akyslíku, význam zdravotní (lapači prachu, tlumí hluk), význam protierozní půdněochranný avodohospodářský, rekreační aestetický, zaplnění niky neutrálních či zásaditých půdách), světlu (světlobytné astínobytné), teplotě (teplobytné achladnobytné), obsahu N (rostoucí vnedostatku N, vyžadující nadměrné zásobení N) nelesní: přirozená (rašeliniště, mokřady, prameniště, vysokohorské trávníky, skalní astepní teplomilná společenstva) 3.1. Stavba, způsob výživy arozmnožování hub stavba vlákna hyfy, podhoubí mycelium, nepravá pletiva, uněkterých hub plodnice (třeň, klobouk, typy výtrusorodého rouška, plachetka, prsten,závoj) způsoby výživy uhub ajejich ekologický význam příjem živin absorpcí, symbióza (mykorhiza, lichenismus), saprofytismus, parazitimus základní způsoby rozmnožování hub dělení buňky, pučení, tvorba výtrusů, pohyblivé zoospóry, nepohyblivé - ve vřeckách askospory, na basidiích basidiospory, na konidioforech konidie, rodozměna 3.2. Systém apozitivní a negativní význam hub pro člověka hlenky ajejich význam: pohyblivá mnohojaderná plazmodia bez buněčných stěn absence podhoubí, zástupci (pýchavička vlčí mléko, nádorovka kapustová) chytridiomycety ajejich význam: rakovinovec bramborový znaky (stélka mnohojaderná, trubicovité podhoubí bez přehrádek, jednobičíkaté zoospory agamety znaky azástupci oomycetů vřetenatka révová aplíseň bramborová znaky (silně větvené trubicovité podhoubí bez přehrádek, dvoubičíkaté zoospóry, často parazitické houby), houby spájivé kropidlovec černavý, plíseň hlavičková znaky (podhoubí mnohojaderné, větvené spřehrádkami, množení spórami, saprofyté významní pro půdu, původci onemocnění člověka) houby vřeckovýtrusé paličkovice nachová: námel, alkaloidy, štětičkovec antibiotikum penicilin, znaky - přehrádkované jednojaderné podhoubí, kyjovité výtrusnice vřecka s8 8

9 houby stopkovýtrusé běžné parazitické houby kropidlák, splodnicemi: jedlý lanýž, smrž anejedlý: ucháč), jednobuněčné kvasinky pučení, alkoholové kvašení, zástupci (kvasinka vinná ak.pivní, sněti arzi, dřevokazné houby - choroše, dřevomorka domácí, václavka obecná; rouško lupenité - jedlé: pečárka polní, bedla, čirůvka májovka, ryzec pravý, hlíva ústřičná, muchomůrka růžovka, holubinka nazelenalá, h.mandlová, jedovaté: muchomůrka zelená, m.červená, závojenka olovová), rouško rourkaté jedlé: hřib hnědý, kozák březový, křemenáč osikový, klouzek modřínový, nejedlé: podhřib žlučový, jedovatý: hřib satan) padlí dubové, p.jabloňové, kadeřavost listů broskvoní, rez travní (střídání hostitele) sněti prašné amazlavé - druhová specificita, fungicidy askosporami (pohlavní proces), konidie (nepohlavně) rod Candida - kožní choroby znaky (dvoujaderné podhoubí, výtrusorodé rouško, basidie, 4 basidiospory) 3.3. Lišejníky stavba (symbióza hub azelené řasy či sinice), stavba stélky: vrstva svrchní korová, řasová, dřeňová, spodní korová spříchytnými vlákny) rozmnožování nepohlavní úlomky, klubíčka řas či sinic shyfami, pohlavní jen houba,: zástupci podle typů stélek: skorovitou lišejník zeměpisný, slupenitou terčovka bublinatá aterčník zední, skeříčkovitou dutohlávka sobí, pukléřka islandská, provazovka, význam primární vsukcesi vegetace, bioindikátory znečištění ovzduší, zvětrávání hornin, potrava akrmivo vtundře, výroba antibiotik abarviv 4. Biologie živočichů 4.1. Prvoci stavba těla, rozmnožování a způsob života jednobuněčných živočichů jádro, pohybové organely (bičíky, panožky, brvy), trávicí a stažitelné vakuoly, pelikula, schránky podélné a příčné dělení, pučení, konjugace, rodozměna pinocytóza, fagocytóza plazmódium konzumenti, saprofágové, komenzálové, jednobuněční živočichové symbionti, parazité podkmen bičíkovci (trymanozómy spavá nemoc, bodalka tse-tse, undulující membrána, bičenky, lamblie) podkmen kořenonožci (měňavky, dírkonošci, mžížovci) kmen výtrusovci (toxoplazma, zimnička malárie, Anopheles) kmen nálevníci (řasinky, makronukleus, mikronukleus, trepka) penízek apikální komlex, krvinkovky, kokcidie vířenka, mrskavka 9

10 4.2. Stavba těla mnohobuněčných živočichů Obecné pojmy buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava mezenchym, schizocoel, pseudocoel zárodečný list (ektoderm, mezoderm, entoderm) mezoglea coelom dvojvrstevní a trojvrstevní živočichové Tkáně specializace a diferenciace buněk epitel pojivová tkáň (vazivo, chrupavka, kost hutná a houbovitá) svalová tkáň (hladká příčně pruhovaná, srdeční) nervová tkáň (neuron, gliové buňky) tělní tekutiny (tkáňový mok, míza, hemolymfa, krev) 4.3. Tělní pokryv, opora těla apohyb živočichů tělní pokryv, opora těla a pohyb bezobratlých živočichů jednovrstevný epitel kutikula (chitin) žlázy (hlenové, mucinové, voskové, ) krunýře, schránky bičíky, brvy kožněsvalový vak okružní a podélná hladká svalovina příčně pruhovaná svalovina tělní pokryv, opora těla a pohyb strunatců vnější kostra kůže (mnohovrstevná pokožka, škára, podkožní vazivo) kostěné šupiny rohovité šupiny peří (prachové a obrysové), kostrční žláza mazové, potní, pachové, slizové a mléčné žlázy srst (pesíky, podsada) drápy, nehty, kopyta, rohy, krunýře barvozměna vnitřní kostra (chrupavčitá kostra, kostěná kostra) kostra trupu (struna hřbetní, páteř, obratele, žebra, hrudní kost) lebka (žaberní oblouky) kostra končetin (ploutve, nohy) kosterní svalovina plakoidní šupiny segmentovaná a diferencovaná svalovina 4.4. Soustavy látkové přeměny(trávicí, dýchací, oběhová, vylučovací) trávení vnitrobuněčné a mimobuněčné trávení gastrovaskulární soustava mimotělní trávení vstřebávání živin celým povrchem těla trávicí soustava (trávicí dutina, trávicí trubice) ústní dutina, hltan, jícen (vole), žaludek, tenké a tlusté střevo, slepé střevo, konečník, kloaka trávicí žlázy (hepatopankreas, slinné žlázy, slinivka břišní, játra) dýchání výměna dýchacích plynů celým povrchem ambulakrální soustava těla žábry (vnější a vnitřní), plicní vaky, plynový měchýř, vzdušnice, plíce (plicní váčky asklípky, dýchací cesty) vzdušné vaky, kožní dýchání, hlasové orgány transport látek v těle tělní tekutiny (hemolymfa, krev, tkáňový hydrolymfa 10

11 vylučování a osmoregulace mok) otevřená a uzavřená cévní soustava (srdce, cévy) vylučování celým povrchem těla protonefridie, nefridie, Malpighiho žlázy, ledvina (nefron; močové cesty: močový měchýř, močovody, močová trubice) dusíkaté zplodiny metabolismu (amoniak, močovina, kyselina močová) 4.5. Nervová a hormonální regulace, smyslové orgány aetologie živočichů nervové řízení nervová soustava (rozptýlená, provazcovitá, gangliová, trubicovitá) uzlina centralizace mícha, mozek, periferní nervová soustava receptory a smyslové orgány chemoreceptory, mechanoreceptory, fotoreceptory zrakový orgán (jamkovité oko, složené oko, komorové oko) sluchový orgán čichový orgán proudový orgán tykadla, makadla etologie živočichů chování vrozené chování (nepodmíněné reflexy, instinkt) získané (adaptivní) chování (podmíněné reflexy, učení) orientační, potravní, komfortní, ochranné, obranné, rozmnožovací, sociální chování komunikace (optická, zvuková, feromony, ) statocysta přední, střední a zadní mozek Jakobsonův orgán 4.6. Rozmnožování aontogeneze živočichů rozmnožování nepohlavní rozmnožování (dělení, pučení) pohlavní rozmnožování (hermafrodismus, gonochorismus) pohlavní žlázy (varle, vaječník, obojetná žláza) kopulační orgán gameta (spermie, vajíčko) partenogeneze sexuální dimorfismus ontogenetický vývoj vnější a vnitřní oplození zygota, rýhování, morula, blastula, gastrula zárodečný list (amnion, chorion, alantois) placenta přímý a nepřímý vývoj (larva, kukla, proměna dokonalá a nedokonalá) prvoústí a druhoústí živočichové 4.7. Významné skupiny bezobratlých živočichů kmen živočišné houby ektoderm, mezoderm, mezoglea gemule kmen žahavci paprsčitá souměrnost, žahavé buňky, trávicí gastrovaskulární soustava dutina, svalové buňky, rozptýlená nervová soustava stadium polypa a medúzy nezmar, korál, sasanka kmen ploštěnci bilaterální souměrnost, trávicí dutina, dýchání celým povrchem těla, protonefridie, provazcovitá nervová soustava, nepohlavní apohlavní rozmnožování (převážně hermafroditismus), parazit, (mezi)hostitel krevnička 11

12 kmen hlístice kmen měkkýši kmen kroužkovci ploštěnky motolice tasemnice (boubel) pokožka skutikulou, trávicí trubice, dýchání celým povrchem těla, provazcovitá nervová soustava, pohlavní rozmnožování (gonochorismus), parazit, hostitel škrkavka, roup, svalovec hlava, noha aútrobní vak, schránky (ulita, lastura), trávicí trubice, hepatopankreas, plicní vak, žábry vplášťové dutině, otevřená cévní soustava, nefridie, uzlinová nervová soustava, pohlavní rozmnožování (hermafroditismus igonochorismus) třída plži (hlemýžď, páskovka, slimák, plzák, plovatka, okružák) třída mlži (škeble, perlotvorka, slávka, ústřice, srdcovka) třída hlavonožci (chapadla, přísavky, komorové oko, centralizace nervové soustavy; chobotnice, sepie - sépiová kost) článkované tělo, pokožka skutikulou achitinovými štětinkami, dýchání celým povrchem těla, žábry, uzavřená cévní soustava, nefridie, uzlinová nervová soustava, pohlavní rozmnožování (hermafroditismus agonochorismus) třída opaskovci (opasek; žížala, nitěnka, pijavice) třída mnohoštětinatci háďátko (hálky), vlasovec loděnka, krakatice homonomní segmentace kokon 12

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Maturitní otázky z biologie

Maturitní otázky z biologie Maturitní otázky z biologie 1. subcelulární částice - viry, viroidy, priony ekologie ekosystém 2. archea, prokaryota ekologie populace, společenstva 3. prvoci ekologie organismy a prostředí 4. diblastica

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE

POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE 1. OBECNÁ BIOLOGIE 1.1. Biologie, biologické vědy : - předmět studia biologie přehled biologických věd metody vědecké práce v biologii významní biologové ( Antony

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 88 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Třída Šk. rok: 2010/2011 8.A 2012/ 2013 6.B Předmět3

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Určeno pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, 40 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušky) Zdravotník zotavovacích akcí Akreditovaný kurz MŠMT Č.j.: MSMT-41972/2013-1-936

Více

POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI

POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Maturitní téma č.22 POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Pohyb je jedním z nejzákladnějších projevů činnosti živého organismu. Pohyb = lokomoce. Nejjednodušší formy pohybu: Fagocytóza schopnost pohlcení velké molekuly

Více

Vznik a vývoj Země. Vznik a vývoj Země /otázky a úkoly/

Vznik a vývoj Země. Vznik a vývoj Země /otázky a úkoly/ Vznik a vývoj Země - Hvězdy: nebeská tělesa podobná Slunci - Planety: nebeská tělesa podobná naší Zemi Hvězdy i planety se neustále pohybují a proměňují. Sluneční soustava - Slunce a kolem něj obíhající

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více