Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky. Chorvatský jazyk a literatura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky. Chorvatský jazyk a literatura"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Chorvatský jazyk a literatura Lucie Jarošová Reálie v učebnicích chorvatštiny pro cizince Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejĉová, Ph.D. 2016

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury.

3 OBSAH 1. Úvod Reálie a lingvoreálie (vymezení pojmů) Reálie jako součást výuky Geografie Obecné geografické informace o Chorvatsku Záhřeb Chorvatské Záhoří Istrie Plitvická jezera Dalmácie Literatura Antun Mihanović Ivan Gundulić Dobriša Cesarić August Šenoa Miroslav Krleţa Pavao Pavliĉić Historie, legendy, světoznámé příběhy, kuriozity z chorvatského prostoru Povídka o kravatě Povídka o peru První tramvaj v Záhřebu Bulcsu Laszlo Matija Gubec Kultura a umění, vzdělávání Hrady a zámky Svatyně Marija Bistrica Pulská aréna Univerzita v Záhřebu Malíři a jejich obrazy Hudba Chorvatský jazyk (vývoj, charakteristika a nářečí Sport Janica a Ivica Kostelić... 31

4 9.2. Ivana Brkljaĉić Fotbal (Mark Viduka, Eduardo da Silva) Volejbal v Chorvatsku Tradice, svátky, gastronomie Chorvatská kuchyně Zvyky a obyĉeje, kaţdodenní ţivot běţného Chorvata Svátky Chorvati ve světě Suvenýry Chorvatská jména Chorvatská přísloví Závěr Resumé Bibliografie Excerpovaná literatura Přílohy Titulní strana Hrvatski za poĉetnike Titulní strana Dobro došli Titulní strana Razgovarajte s nama... 49

5 1. Úvod Jakoţto studentka bakalářského studia kroatistiky se v této své bakalářské práci budu věnovat srovnáním a utřídením reálií v uĉebnicích chorvatského jazyka pro zaĉáteĉníky. Budu zkoumat tři stěţejní uĉebnice chorvatštiny pro zaĉáteĉníky: Hrvatski za početnike, Dobro došli a Razgovarajte s nama. Všechny tři zkoumané uĉebnice konĉí jazykovou úrovní A2/B1. Pokud se ĉlověk uĉí ať uţ jakýkoliv jazyk, je důleţité znát právě i reálie dané země a jejího jazyka. Reálie do výuky cizího jazyka neodmyslitelně patří, protoţe je důleţité mít povědomí o historii a kultuře země ĉi jazykové oblasti. Reálie kaţdého jazyka, v našem případě Chorvatska (velmi ĉasto i celého Balkánu), jsou rozmanité a pro ĉlověka, který cizí jazyk (v našem případě chorvatštinu) studuje, pomohou jak poznat příslušnou zemi s její přírodním, historickým a kulturním bohatstvím, tak i pochopit, poznat mentalitu lidí, jejichţ jazyk studujeme. Reálie Chorvatska, a vůbec celého Balkánu, jsou rozmanité a pomohou ĉlověku vţít se do situace celého státu a nebo se přizpůsobit jejich kultuře a zvykům a pochopit je. V práci budu tedy sledovat, jak jsou reálie zapojené do výuky chorvatského jazyka v poĉáteĉních fázích (všechny tři uĉebnice jsou pro zaĉáteĉníky). Budu sledovat, do jakých lekcí jsou reálie zakomponované a v jakém kontextu v jednotlivých uĉebnicích fungují. Cílem práce je tedy zjistit, jaké reálie jsou pouţity v uĉebnicích chorvatského jazyka pro zaĉáteĉníky, následně je roztřídit dle významového hlediska do sémantických skupin a podskupin, urĉit, v jakém kontextu jsou v uĉebnicích pouţité, a sledovat, jestli jsou nějaké rozdíly v uvádění reálií v jednotlivých uĉebnicích. Metody, které budu v práci vyuţívat, jsou excerpce uvedených uĉebnic chorvatštiny pro zaĉáteĉníky, budu komparativně nahlíţet jak na reálie zaĉleněné do textu, tak na kontext, ve kterém jsou pouţité. Jedná se tedy o analyticko-statistický výzkum. 4

6 2. Reálie a lingvoreálie (vymezení pojmů) Josef Hendrich definuje reálie následovně:,,reálie zahrnují poznatky týkající se zeměpisu dané jazykové oblasti, jejího historického vývoje (dějin), jejích hospodářských, politických, sociálních podmínek, její literatury, umění, vědy a techniky i dalších okruhů tvořících kulturu příslušné cizí země a jejího národa či národů. Obsahují tedy fakta (skutečnosti, reálie), charakterizující příslušnou jazykovou oblast v naší současnosti s přihlédnutím k její minulosti i k jejím aktuálním vývojovým tendencím. 1 Tato fakta jsou pak tedy klíĉová k pochopení dalších jevů jazykových spadajících do sféry lingvoreálií. Lingvoreálie pak Hendrich popisuje jako poznatky úzce související s významem slov, slovních spojení, frazeologie i větších jazykových útvarů, a to zvláště těch slov či útvarů, které odráţejí mimojazykovou skutečnost příznačnou pro danou cizojazyčnou oblast a odlišnou od mimojazykové skutečnosti, která obklopuje ţáka a jejímţ odrazem je po stránce významové, popř. i výrazové, ţákova mateřština. Lingvoreálie upřesňují tedy sémantickou stránku jazykových prostředků, popř. zabraňují jazykové interferenci, resp. mylné analogii, při chápání obsahu dotyčných slov či jiných jazykových útvarů. 2 Patří sem zkrátka ty jazykové prostředky, s nimiţ je spjat význam a forma, které charakterizují ţivot a zvyklosti dané cizojazyĉné oblasti. Radomír Choděra pak reálie a lingvoreálie popisuje jako uĉební jednotky, které leţí na pomezí jazykového a výchovně vzdělávacího uĉiva. Tyto pojmy se podle Choděry ĉasto zaměňují. Rozdíl definuje tak, ţe V obou případech jde o reálie, ale rozdíl tkví v tom, ţe spjatost s jazykem není stejná. Lingvoreálie jsou reálie s jazykem spojené těsně, tedy ve smyslu jednoty označujícího a označovaného, zatímco u reálií je toto spojení volné. Lingvoreálie na rozdíl od reálií obsahují vţdy komparativní nexus, tj. porovnávají cizí jazyk s mateřským (např. vysvětlit význam ruského atribuent znamená porovnat s významem českého podobně znějícího slova). Tato nezbytnost porovnání pro reálie neplatí, i kdyţ moţná je, byť ve zcela odlišném smyslu (je-li např. 1 HENDRICH, Josef: Didaktika cizích jazyků. Praha 1986, s. 115, 2 HENDRICH, Josef: Didaktika cizích jazyků. Praha 1986, s

7 v učebnici ruského jazyka uvedeno, ţe Moskva má v současnosti takřka 10 milionů obyvatel, připomene se, ţe Praha je osmkrát menší). 3 Dále Choděra vysvětluje, ţe rozdíl mezi reáliemi a lingvoreáliemi tkví v tom, ţe lingvoreálie jsou předmětem lingvistiky, kdeţto reálie jsou předmětem příslušných věd jako historiografie, geografie apod. Lingvoreálie tedy míří k naplnění jazykového cíle a reálie naplňují cíl vzdělávací, resp. výchovný. 3 CHODĚRA, Radomír RIES, Lumír: Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Ostrava 1999, s. 55 6

8 3. Reálie jako součást výuky Cizojazyĉná výuka se zaměřuje na cíl komunikativní, vzdělávací a výchovný, z ĉehoţ plyne to, ţe reálie a lingvoreálie dané cizí země ĉi jazykové oblasti jsou nedílnou sloţkou výuky. Zaĉlenění reálií do výuky není ţádnou novinkou. Jiţ ve středověku se při výuce latiny a staré řeĉtiny se vyuĉovaly římské a řecké reálie. Od poloviny 19. století se pak zaĉaly hojně vyuĉovat ţivé neboli moderní jazyky a samozřejmě i k nim příslušné reálie. 4 Reálie pomáhají díky své faktografické náplni, která je znaĉně bohatá na pro ţáka nové a zajímavé informace, ţákovi pochopit souvislosti mezi zeměpisnými, ekonomickými, politickými, sociálními a kulturními skuteĉnostmi konkrétní cizojazyĉné oblasti. Cíl výuky reálií není však pouze poskytnout ţákovi věcné znalosti, ale i rozvíjet jejich znalost jazykových prostředků i řeĉových dovedností na této tématice. Cílem je tedy spojení obsahové neboli věcné stránky uĉiva s cizojazyĉnými prostředky a komunikaĉními dovednostmi. Reálie tedy plní polyfunkĉní cíl, který zahrnuje sloţku komunikativní, vzdělávací i výchovnou. Motivují tedy ţáka svým obsahem, ale i didaktickými prostředky. 5 I lingvoreálie mají polyfunkĉní charakter, i přes to, ţe jejich hlavním úkolem je přispívat od samého zaĉátku výuky k přesnému pochopení obsahu ĉi významu jednotlivých slov a vyšších jazykových útvarů. Ţák má tedy pochopit, ţe kaţdý jazykový znak (tedy slovo) můţe mít více různých významů a stylistických zabarvení a ţe v kaţdém jazykovém prostředku se obráţí historický vývoj národa a jeho materiální a duchovní podmínky, tedy i souĉasnost. Hendrich také píše, ţe Ligvoreálie slouţí tedy v prvé řadě komunikativnímu cíli tím, ţe zpřesňují obsah i funkci jazykových prostředků a zdokonalují tak proces ústní i písemné komunikace. Zároveň však obohacují věcné znalosti ţáka a plní tím funkci vzdělávací, popř. i výchovnou, jakoţ i motivační. 6 V této bakalářské práci ĉlením reálie následovně: 4 HENDRICH, Josef: Didaktika cizích jazyků. Praha 1986, s. 115, 5 HENDRICH, Josef: Didaktika cizích jazyků. Praha 1986, s. 116, 6 HENDRICH, Josef: Didaktika cizích jazyků. Praha 1986, s

9 1. Geografie 2. Literatura 3. Historie, legendy, světoznámé příběhy, kuriozity z chorvatského prostoru 4. Kultura a umění, vzdělávání 5. Chorvatský jazyk (vývoj, charakteristika a nářeĉí) 6. Sport 7. Tradice, svátky, gastronomie 8

10 4. Geografie 4.1.Obecné geografické informace o Chorvatsku Mezi tyto obecné geografické informace řadíme základní informace o Chorvatsku jako státu, např. jaká tam jsou města, ostrovy, moře, řeky, kolik má Chorvatsko obyvatel, na jaké územně správní celky se dělí apod. V uĉebnici Dobro došli se tyto obecné informace student dozví díky kvízovým otázkám. V kaţdé lekci je jedna taková kvízová otázka, která je většinou z oblasti geografie Chorvatska, tato otázka nabízí vţdy tři moţnosti na výběr, z nichţ jedna je právě ta správná odpověď. Jsou to např. otázky jako:,,hrvatska je: a) federacija b) republika c) monarhija,,,hrvatsko more je: a) Sredozemno b) Crveno c) Jadransko nebo,,park Maksimir je u: a) Osijeku b) Zagrebu c) Splitu, dále tu pak najdeme otázky o poĉtu obyvatel Chorvatska, o řece Sávě, o nejdelší ulici v Záhřebu apod. nebo o nejrůznějších zajímavostech, které se týkají Chorvatska, jako např. otázka,,na Sljeme moţemo: a) ţičarom b) autobusom c) vlakom. Tyto kvízové otázky zaĉínají jiţ v první lekci a pokraĉují aţ do konce. Správné odpovědi tu uvedeny nejsou, většinou je ale student najde v dialozích na zaĉátku kaţdé lekce, není tedy třeba aktivní úĉast pedagoga. Uĉebnice Razgovarajte s nama taktéţ nabízí nějaké základní geografické informace, např. ţe Chorvatsko je jadranská a středoevropská země, má 1246 ostrovů, má kontinentální, horské a středomořské klima a má 8 národních parků, na moři i na pevnině a 21 tzv. ţup. Také je tu zmínka o menšinách ţijících v Chorvatsku, jsou tu uvedení Srbové, Bosňáci a Italové. Tyto obecné informace o Chorvatsku jsou uvedeny hned na zaĉátku, tedy v první lekci. Z uĉebnice Hrvatski za početnike se z obecných geografických informací doĉteme, odkdy je Chorvatsko samostatný stát (od roku 1991), ţe se Chorvatsko dělí na 21 ţup a má obyvatel, hlavní město je Záhřeb a ten má více jako obyvatel. Taktéţ je tu uvedeno, ţe má země 1246 ostrovů, ovšem jen 66 z nich je obydleno. Tento údaj se tedy shoduje s údajem z uĉebnice Razgovarajte s nama. Navíc jsou tu ještě údaje, jako např. to, ţe chorvatské pobřeţí je dlouhé km a ţe mezi největší 9

11 chorvatské ostrovy patří Krk, Cres, Braĉ, Hvar, Pag, Korĉula, Dugi otok, Mljet,Vis, Rab a Lošinj. Zvláštní je, ţe jsou tyto informace poskytnuty aţ v 17. lekci. Nejbohatší na obecné geografické informace a údaje je tedy uĉebnice Hrvatski za početnike. Jsou sice shrnuty pouze v jedné lekci téměř na konci uĉebnice, ale je jich tam nejvíc. Naopak uĉebnice Dobro došli obsahuje tyto údaje ve velmi skromném mnoţství ve formě kvízových otázek. 4.2.Záhřeb Hlavní město Chorvatska je zmíněno v kaţdé uĉebnici, kterou jsem excerpovala. V uĉebnici Hrvatski za početnike je Záhřebu, hlavnímu města Chorvatska, věnován poměrně velký prostor. Student se z uĉebnice dozvídá, ţe je Záhřeb zároveň největší město Chorvatska, kde se nachází Chorvatská akademie věd a umění, dost různých kulturních institucí, muzeí, divadel i galerií. Koná se tam mnoho nejrůznějších výstav, koncertů, přednášek a projekcí. Záhřeb se tu také promítá do klasického dialogu (tyto dialogy se vţdy nachází na zaĉátku kaţdé lekce), ve kterém se baví dva lidé (Paul a kolemjdoucí) o tom, kde stojí Chorvatské národní divadlo:,,paul: Idem na operu Nikola Šubić Zrinski, ali ne znam gdje se nalazi Hrvatsko narodno kazalište. Je li daleko od Trga bana Jelačića? Prolaznik: Ne. Adresa je Trg maršala Tita 15. Trebate oko 10 minuta. Paul: Odlično! Idem pješice. Prolaznik: Znate li moţda gdje je Pravni fakultet? Kazalište je blizu Fakulteta. Paul: Ne, ne znam, ali znam gdje je muzej Mirnara. Prolaznik: Odlično! Muzej je takoďer nedaleko od Kazališta. Od Jelačićeva trga trebate ići Ilicom do Frankopanske ulice. ( ). 7 Student tedy získává povědomí o okolí Chorvatského národního divadla. Po dialogu následují základní informace o Chorvatském národním divadle a hře Nikola Šubić Zrinski, tedy kdo ji napsal, kdy byla uvedena a kdo ţe to vlastně byl N. Š. Zrinski. Nechybí tu ani malá mapa Záhřebu, kde jsou zakresleny důleţité kulturní památky. Fotografie ze Záhřebu student najde uţ ve třetí lekci, autoři uĉebnice tu vypíchli např. Ilicu, náměstí Cvjetni trg, Trg bana Jelaĉića, Kaptol ĉi park Zrinjevac. Na samém zaĉátku 16. lekce je také zmíněn program Croaticum na filozofické fakultě, na který jezdí studenti z celého světa, konkrétně uĉebnice zmiňuje např. studenty z Ĉíny, Belgie ĉi Německa. Ve formě krátkých 7 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2006, s

12 monologů je tu popsána také záhřebská doprava, tedy to, ţe místní lidé vyuţívají hodně městskou hromadnou dopravu, mezi kterou mimo tramvaje a autobusy patří i krátká lanovka, která vede na Gornji grad. Ve třetí lekci je velmi krátké povídání o záhřebském parku Maksimir, z něhoţ se student dozvídá, ţe je tam krásná příroda, památky a nedaleko odtud je také zoologická zahrada. V desáté lekci je informace o tom, ţe Záhřebĉani na podzim tráví hodně ĉasu na Medvednici, v kavárnách ĉi v Samoboru. Uĉebnice Razgovarajte s nama věnuje Záhřebu uţ prostoru poměrně výrazně méně, nicméně, krátký ĉlánek o hlavním městě Chorvatska student spatří hned v lekci první, coţ je ţádoucí, protoţe je to nejdůleţitější centrum země. Student se z této uĉebnice doĉte o první zmínce o Záhřebu, kdyţ bylo roku 1094 zaloţeno Záhřebské biskupství. Zprvu to totiţ byla dvě města, Gradeci a Kaptol a aţ od roku 1850 je to jedno samostatné město, tedy Záhřeb. Píše se tu, ţe roku 1669 byla v Záhřebu zaloţena první fakulta. Dále jsou tu jen obecné informace o městě, poĉet obyvatel (je tu uvedeno ĉíslo ) a ţe v blízkosti je přírodní park Medvednica. Tato uĉebnice tedy podává velmi základní informace o historii města, ovšem o souĉasnosti tu není zmínka. Co se obrazového materiálu týĉe, najdeme tu obrázky jako v uĉebnici Hrvatski za početnike, tedy Chorvatské národní divadlo, Trg bana Jelaĉića nebo park Maksimir, navíc jsou tu ještě ukázané obrázky, jako např. Crkva svetog Marka, Medvednica ĉi Trg kralja Tomislava. Croaticum je tu zmíněno jen velmi krátce u jednoho obrázku. V uĉebnici Dobro došli se se Záhřebem setkáváme v dialogu v páté lekci:,,ana: Dobar dan, Paul, ti nisi u školi? Paul: Nisam, imam posla u gradu. Ana: Poznaješ dobro Zagreb? Paul: Ne baš, znam centar i Gornji grad. Novi Zagreb ne poznam dobro. Ana: Ali znaš gdje je Velesajam, zar ne? Paul: Znam. Dopusti ovo je moj znanac Petar. ( ). 8 Najdeme tu dokonce i ĉlánek o Hlavním nádraţí v Záhřebu, z něhoţ se student doĉte, ţe blízko nádraţí najdeme park i hotel, je lepší tam jezdit tramvají, protoţe v okolí není moc parkovacích míst, coţ je údajně všeobecně v Záhřebu veliký problém. 22. lekce se věnuje Hornímu městu, toto téma se prolíná celým dialogem, v němţ jsou velmi uţiteĉné a praktické informace:,,( ) Ana: Teško? Ni govora. Najprije ćemo razgledati kulu Lotrščak, sada je tamo galerija, a ranije je to bio ulaz u Stari grad. Inga: Iz kule se točno u podne čuje top, pa se netko moţe uplašiti ako ne zna što je. Ana: A blizu je Trg svetoga Marka i crkva koja ima zanimljiv krov. 8 BAREŠIĈ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s

13 Helga: Na krovu je grb Zagreba, vidjela sam razglednicu. Ana: Da, a na trgu je Hrvatski sabor i Vlada. U prošlom stoljeću na tom je trgu bilo kazalište. Helga: Čula sam za stari isusovački samostan koji je danas muzejski prostor. Ana: To su Klovićevi dvori, poznati i Ivan Hrvaatske. ( ). 9 Následuje dialog s názvem Na Dolcu, kde je také řeĉ o této ĉásti Záhřebu:,,Inga: Hajdemo kroz Kamenita vrata do Tkalčićeve ulice. Ana: Dobra ideja. Meni je ta ulica jaako draga. Moţemo popiti kavu u jednom iz prekrasnih, malih kafića. Inga: Moţe, ali ja vas častim. Tkalča je poznato mjesto okupljanja mladeţi. ( ). 10 Mezi obrázky samozřejmě nechybí Crkva svetoga Marka s erbem Chorvatska na střeše a Tkalĉićeva ulica, jinak je v této uĉebnici obrazového materiálu po málu. Záhřebu se tedy věnují všechny tři excerpované uĉebnice poměrně dost, nechybí ani obrazový materiál, kterého by však v uĉebnici Dobro došli mohlo být alespoň trochu více. 4.3.Chorvatské Záhoří Uĉebnice Dobro došli představuje Chorvatské Záhoří (tedy Hrvatsko Zagorje) v 17. lekci, kde je dokonce celý dialog na toto téma:,,ivan: Evo nas na Zagorskoj magistrali. Ana: Zagorje je, čula sam, jedan od najljepših krajeva Hrvatske. Inga: Sve su hrvatske regije ljepe na svoj način, svi kaţu. Ivan: Paul, udesno skrećeš prema Stubičkim toplicama. Paul: U Zagorju ima nekoliko ljekovitih toplica. Ana: Da, Stubičke, Krapinske, Tuheljske, Varaţdinske Inga: Čini mi se da su ovdje brda niţa nego juţnije od Zagreba. Ana: Ovdje je veći izbor izletišta sa zagorskim specijalitetima. Inga: Meni se sviďaju zagorski štrukli. Ivan: A meni purica s mlincima. Paul: Idemo vidjeti Stubicu? Ivan: Jako ţelite malo povijesti. To je Gupčev kraj. Inga: TTko je Gubec? Ivan: VoĎa seljaka u seljačkoj buni protiv feudalaca. Ana: Tamo je stoljetna Gupčeva lipa i muzej, nekada dvorac obitelji Oršić. Paul: Ne volim převise povijest, ne razumijem sve. Ivan: Idemo se onda okupati u bazenu Stubičkih toplica. Ana: Hotel Matija Gubec je udoban i ima dobru poslugu. Ivan: U ovo doba Rodine moţe biti i hladnije. Inga: Mislim da je voda u bazenu toplija nego more ljeti. Ana: Imaš pravo! Veselim se plivanju. 11 Tento dialog je pro studenta přínosný, protoţe 9 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s. 201, 202, 10 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s. 203, 11 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s

14 obsahuje informace o tom, ţe tam je několik pramenů, turista tam můţe okusit místní speciality a díky tomuto dialogu se dostává studentovi do povědomí důleţitá chorvatská historická osobnost, která je spojena s tímto místem, tedy Matija Gubec. Z uĉebnice Razgovarajte s nama dostáváme informaci o Chorvatském Záhoří hned v první lekci, tedy spoleĉně s informacemi o hlavním městě Záhřebu. Píše se tu, ţe je to region severozápadního Chorvatska a má asi obyvatel. Je tam rozvinuté zemědělství, které je většinou obţivou místních lidí. Nicméně, je tu také rozvinutý textilní průmysl a dřevoprůmysl. Mezi nejdůleţitější města této ĉásti Chorvatska podle uĉebnice patří Krapina, Ivanec, Zabok. Ĉlověk tu také můţe navštívit mnoho zámků nebo známé poutní místo netište Marija Bistrica. Mezi obrázky nechybí např. město Krapina, zámek Trakošćan nebo právě zmiňované Svetište Marija Bistrica. Uĉebnice Hrvatski za početnike bohuţel informace o Chorvatském Záhoří postrádá. Nejvíc údajů o Záhoří podává tedy uĉebnice Dobro došli a Razgovarajte s nama, kde se navíc setkáme i s obrázky, které jsou pro studenty taktéţ velmi důleţité a uţiteĉné. 4.4.Istrie S chorvatským poloostrovem Isrie se setkává student v uĉebnici Dobro došli aţ v lekci 23., ale zato se v ní doĉte mnoho zajímavých i uţiteĉných informací o Istrii. Jak je tomu v této uĉebnici zvykem, reálie se tu prolínají v tomto případě poměrně rozsáhlým dialogem, ze kterého se dozvíme, ţe Istrie je největší poloostrov Jadranu, střetávají se tu různé národy- Slované, Římané, Němci, je tu mnoho krásných kostelů, které jsou zdobeny freskami, dřevěných soch, restaurací :,,Ana: Cijeli poluotok presijeca najjuţniji fjord Lim, kraj je pun gostionica, a moţete kušati i tartuf, gastronomii specijalitet, gomor-gljiva, afrodizijak. Ivan: Istra je puna starih narodnih običaja, plesa, nošnji. Vesna: Mene najviše zadivljuju gradići smješteni na brdima: Groţnjan, Motovun s crkvicama i freskama.. 12 Dále je v dialogu řeĉ o Pule a její aréně z římské doby, o národním parku Brijuni, Umagu, městě sportu a dobrého jídla, 12 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s

15 letním hrádku Vrsar, který v uĉebnici představují jako největší přírodní oázu Evropy, a o městech Rovinj, Uĉka a Poreĉ. Uĉebnice Razgovarajte s nama představuje Istrii uţ ve třetí lekci jako největší poloostrov Chorvatska a také nejzápadnější chorvatský region, který má asi obyvatel. Největší město Istrie je Pula, ovšem administrativní centrum je město Pazin. Místní lidi ţiví turismus, zemědělství a průmysl. Poloostrov má bohatou historii a mnoho antických a hlaholských památek:,,istra je najzapadnija regija Republike Hrvatske i najveći poluotok. Ima oko stanovnika. Najveći grad je Pula, a administrativno središte je Pazin. Ljudi se bave turizmom, ekološkim poljoprivedrom, vinogradarstvom, industrijom i drugim. Istra ima bogatu i dugu povijest te mnogo antičkih i glagoljičkih spomenika.. 13 Samozřejmě tu nechybí ani obrazový materiál, jsou tu k vidění např. Poreĉ, istrijský národní kroj, Umag, národní park Brijuni ĉi Amfiteátr v Pule. V Hrvatski za početnike veškerý materiál o Istrii chybí. S informacemi o tomto poloostrově je na tom tedy nejlíp uĉebnice Dobro došli, nicméně obrázků je více v Razgovarajte s nama. 4.5.Plitvická jezera Plitvická jezera jsou zmíněna v uĉebnici Hrvatski za početnike ve 12. lekci, kde se píše, ţe se nachází v Lice mezi pohořími Malá Kapela a Plješivice a je to celkem 16 průzraĉných modrozelených jezer. Největší z nich je podle uĉebnice Prošćanské jezero a jedno jezero dokonce dostalo jméno podle známé chorvatské operní pěvkyni, Milce Trnini, jmenuje se tedy Milino jezero. V Plitvicích je velmi bohatá fauna a flora, jsou tu lesy, ryby, ptáci, vlci, medvědi. Je tu také uvedeno, ţe Plitvická jezera jsou národním parkem od roku 1949 a jsou i na seznamu UNESCO od roku Plitvická jezera se promítla i do dialogu v uĉebnici Dobro došli. Plitvice tu autoři prezentují jako nejznámější místo Chorvatska, které je 150 km jiţně vzdálené od Záhřebu, coţ se prý dá stihnout autobusem za dvě hodiny. Taktéţ je tu uvedeno, ţe jezer je 16 a dají se objet malým vláĉkem, který je k dispozici všem turistům. Národní park je tu vykreslen velmi kladně:,,inga: Šetale smo kasnije preko malih mostića koji spajaju 13 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica, GULEŠIĆ, Milvia, UDIER, Sanda Lucija: Razgovarajte s nama!. Zagreb 2013, s

16 obale i slikale se ispod vodopada. Ana: Najveće je jezero Kozjak, čini mi se, koje se moţe oplošti turističkim brodom. Inga: Ne znam kako se zovu. Ja sam uţivala u prirodi, šumi i drveću i pticama kojih ima mnogo. Helga: Mene je najviše zadivila čistoća i bistrina jezerske vode u kojoj ima dosta ribe. Ivan: Ali se ta riba ne smije loviti jer su Plitvička jezera jedan od hrvatskih nacionalnih parkova. Inga: Imaš pravo, sva je priroda zakonom zastićena, ne smije se ništa ubrati ni uništiti. Helga: Bila sam iznaneďena disciplinom turista, osobito djece. Inga: Večerali smo ličke specijalitete u Ličkoj kući. Ivan: To je poznati rustikni restoran, zar ne? Helga: SviĎa mi se lička kuhinja, posebno krumpir i jela ispod peke. Inga: Bilo je divno dva dana provesti u netaknutoj prirodi. Helga: I udisati taj čisti, svjeţi zrak po cijeli dan!. 14 Uĉebnice Dobro došli a Hrvatski za početnike tedy podávají o Plitických jezerech podobné informace, ovšem v jednom údaji se od sebe liší. Podle uĉebnice Dobro došli je největší jezero Kozjak, zatímco druhá uĉebnice tvrdí, ţe největší je Prošćanské jezero. Nicméně, jezero Kozjak je největší. V uĉebnici Razgovarajte s nama se o Plitvických jezerech nezmiňují. 4.6.Dalmácie Této oblasti obecně se poměrně v hojné míře věnuje uĉebnice Razgovarajte s nama. Poprvé se s tímto tématem setkáme v sedmé lekci, která se zaměřuje na severní a střední Dalmácii. Uĉebnice uvádí, ţe do této oblasti se řadí ostrovy Braĉ, Hvar a jiné, patří sem ale i pobřeţí. V této oblast vládne středozemní klima, jsou tu tedy teplá a suchá léta a vlaţné zimy. Dále se tu píše, ţe lidé se tu ţiví turismem, vinařstvím apod. Tento chorvatský region má bohatou minulost a hodně historických památek. Navíc jsou tu obrázky, mezi kterými je např. Diokleciánův palác ve Splitu, národní parky Kornati a Krka, město Zadar, Trogir ĉi Šibenik. Naopak lekce devátá se věnuje oblasti jiţní Dalmácie, nejjiţnějšímu chorvatskému regionu. Je tu napsáno např. to, ţe sem patří města Dubrovník, Ploĉe a Metković. Dubrovník má velmi dlouhou historii. Do této oblasti patří podle uĉebnice ostrovy Korĉula, Mljet, Lastovo a Elafitské ostrovy a poloostrov Pelješac. Obrázky ukazují např. kostel Svatého Vlaha v Dubrovníku, národní park Mljet ĉi poloostrov Korĉula. 14 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s

17 Uĉebnice Hrvatski za početnike popisuje uţ konkrétní města celé Dalmácie. 12. lekce se věnuje Zadaru. Zadar je tu prezentován jako město, které turisté vyhledávají především díky jeho památkám, mezi něţ se řadí např. známé antické Forum Romanum. V 15. lekci je představeno město Dubrovník jako město s mediteriánským klimatem, ĉistým mořem a bohatým kulturním dědictvím a je vyhledáván turisty z celého světa. Dubrovnická hlavní ulice se nazývá Stradun. Dále jsou tu informace o památkách v Dubrovníku:,,Ondje se nalaze Onofrijeva česma, Kneţev dvor, Crkva svetoga Vlaha i Orlandov stup. Na njemu se stoljećima vijorila dubrovnička zastava Libertas. Sveti Vlaho je zaštitnik Dubrovnika. Svako ljeto (od 1950.) u Dubrovniku se odrţava Dubrovački ljetni festival. To je glazbeni i kazališni festival. 15 V 15. lekci se zmiňuje právě Stradun, coţ je údajně nejznámější dubrovnická ulice, která je stále plná turistů. Její název prý pochází z italštiny, kde to znamená něco jako velká ulice. V Dobro došli informace o Dalmácii zcela chybí. V níţe uvedené tabulce uvádím statistický přehled excerpovaných geografických reálií ve zkoumaných uĉebnicích. Uĉebnice Hrvatski za početnike neposkytuje informace o Chorvatském Záhoří a Istrii, v Dobro došli není zmíněna Dalmácie a v uĉebnici Razgovarajte s nama chybí informace o Plitvických jezerech, jinak všechny uĉebnice popisují stejné geografické reálie. Tabulka ĉ. 1 HzP DD RsN obecné informace ano ano ano Záhřeb ano ano ano Chorvatské Záhoří ne ano ano Istrie ne ano ano Plitvická jezera ano ano ne Dalmácie ano ne ano 15 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2006, s

18 5. Literatura 5.1.Antun Mihanović Antun Mihanović ( ) byl chorvatský spisovatel, básník, a autor dnešní chorvatské hymny. Psal především milostnou poezii, ve kterých vynikají popisy krajiny, hudebnost a hymniĉnost. 16 S touto známou chorvatskou osobností se student seznamuje v uĉebnici Hrvatski za početnike aţ v lekci 20., kde najde cviĉení, ve kterém si má procviĉit vokativ. Poslední věta tohoto cviĉení zní:,,naslov hrvatske himne je Ljepa naša. (domovina). 17 Student má tedy doplnit slovo,,domovino. A po cviĉení následuje ukázka souĉasné chorvatské hymny Lijepa naša domovino od Antuna Mihanoviće. Dokonce je zde i obrázek, který zobrazuje památník Ljepoj našoj v Klanjci, coţ je v Chorvatském Záhoří. Uĉebnice Dobro došli představuje Antuna Mihanoviće a jeho slavné dílo Horvatska domovina v lekci 17., která se soustředí na Chorvatské Záhoří, kde se toto téma promítlo i do dialogu:,,( ) Ana: Mogu vam na povratku pokazati kip Antuna Mihanovića u Klanjcu. Ivan: Da, on je autor hrvatske himne, a ja je znam napamet. Inga: Moţeš li je kazati, ako nije preteška. Ivan: Mogu. Evo slušajte: Lijepa naša domovino, oj junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila. Mila, kano si nam slavna, mila si nam ti, jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina! Teci, Savo, Dravo, teci, niti Dunav silu gubi, sinje more, svijetu reci: da svoj narod Hrvat ljubi! Dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu tijelo grob sakrije, dok mu ţivo srce bije!. 18 Nechybí ani portrét Antuna Mihanoviće s jeho podpisem. V uĉebnici Razgovarajte s nama není o Antunu Mihanovići ani zmínka, naopak uĉebnice Hrvatski za početnike a Dobro došli nabízejí i slova celé chorvatské hymny. 16 NOVAK, Slobodan Prosperov: Povijest hrvatske knjiţevnosti. Split 2003, s. 178, 17 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2006, s. 278, 18 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s

19 5.2.Ivan Gundulić ( ) Byl to chorvatský básník, dramatik, významný představitel dubrovnické barokní literatury a autor historického eposu o 20 zpěvech Osman. 19 Ve 24. lekci uĉebnice Dobro došli se student doĉte něco málo o chorvatském spisovateli Ivanu Gundulići. Najdeme tu cviĉení, ve kterém má student okomentovat známé chorvatské přísloví,,tko visoko leti, nisko pada., v ĉeském překladu,,kdo letí vysoko, snadno spadne. K tomuto přísloví jsou tu i tři otázky, co nám toto přísloví vlastně říká, jestli národní moudrost znázorňuje skuteĉné ţivotní situace a student má také za úkol na konkrétním příkladu vysvětlit význam přísloví. V souvislosti s tímto cviĉením (potaţmo příslovím) je tu krátká ukázka z díla Osman, které napsal Ivan Gundulić:,,Kolo od sreće uokoli/ Vrteći se ne pristaje/ Tko bi gori, eto je doli/ A tko doli, gore ustaje.. 20, coţ je úryvek z prvního zpěvu tohoto díla. Uĉebnice Hrvatski za početnike Ivana Gunduliće zmiňuje pouze velmi struĉně na konci druhé lekce, kde je obrázek bankovky s I. Gundulićem s krátkým popiskem:,,ovo je Ivan Gundulić. On je pisac Dobriša Cesarić S tímto chorvatským básníkem ( ) se setkáme pouze v jedné zkoumané uĉebnici, ale zato hned dvakrát, a to v uĉebnici Dobro došli. První zmínka o tomto básníkovi je v 16. lekci, kde je cviĉení s úkolem popsat nějaký jarní záţitek. V této souvislosti je zde ukázka básně Dobriše Cesariće s názvem Voćka poslije kiše:,,gle malu voćku poslije kiše:/ Puna je kapi, pa ih njiše./ I bliješti, suncem obasjana,/ Čudesna raskoš njenih grana./ Al nek se sunce malo skrije,/ Nestane sve te prolije./ Ona je opet, kao prvo,/ Obično malo, jadno drvo. 22 Ve 23. lekci, která pojednává hlavně o Plitvických jezerech, najdeme ukázku další Cesarićové básně, která nese název Slap:,,Teče i teče, teče jedan slap;/ Što u njem znači moja kap?/ Gle, jedna duga u vodi 19 DOROVSKÝ, Ivan a kol: Slovník balkánských spisovatelů. Praha 2001, s. 196, 20 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s. 234, 21 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2006, s. 38, 22 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s

20 se stvara,/ I sja i dršće u hiljadu šara./ Taj san u slapu da bi mogo sjati,/ I moja kaplja pomaţe ga tkati August Šenoa August Šenoa ( ) je taky jeden z významných chorvatských spisovatelů. Byl romanopisec, básník, fejetonista a kritik, který měl smysl pro realismus, estetické vnímání literatury a smysl pro detail. 24 Informace o něm a jeho díle Zlatarovo zlato najdeme v uĉebnici Hrvatski za početnike, kde se v 19. lekci píše, ţe je to jedna z nejznámějších zamilovaných příběhů v chorvatské literatuře. Je to román, jehoţ hlavním hrdinou je šlechtic Pavle Gregorijanec, který se zamiloval do zlatníkové dcery Dory, měšťanské dívky. Ale taková láska byla zakázána. Příběh konĉí tragicky, smrtí obou postav:,,jedna od najpoznatijih ljubavnih priča u hrvatskoj knjiţevnosti jest ona u romanu Zlatarovo zlato Augusta Šenoe. Plemić Pavle Gregorijanec zaljubio se u zlatarovu kćerku Doru Krupićevu. Ljubav izmeďu plemića i graďanke bila je zabranjena i za to su pred njom stajale brojne prepreke. Romantična ljubav završila je tragično: Doru su otrovali, a Pavle je nakon Dorine smrti poginuo u ratu kao junak. 25 Zbylé dvě excerpované uĉebnice Augusta Šenou nepředstavují ani ve struĉnosti. 5.5.Miroslav Krleža Lekce 17. v uĉebnici Hrvatski za početnike představuje dalšího velmi významného chorvatského spisovatele, Miroslava Krleţu ( ), coţ byl chorvatský básník, prozaik, dramatik a esejista, nejvýznamnější osobnost chorvatské literatury 20. století, která vystoupila proti vulgarizaci sociální literatury, ĉímţ se dostal Krleţa do ostrého sporu s levicí. 26 V uĉebnici se píše, ţe,,miroslav Krleţa je knjiţrvnik i enciklopedist. Mnogi smatraju da je on najveći hrvatski pisac 20. stoljeća. Pisao je poeziju, drame, novele, pripovijetke, romane, eseje i memoarsku prozu. Rodio se godine, a umro BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s. 216, 24 VISKOVIĆ, Velimir: Hrvatska knjiţevna enciklopedija IV. Zagreb 2012, s. 205, 25 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2006, s. 266, 26 DOROVSKÝ, Ivan a kol: Slovník balkánských spisovatelů. Praha 2001, s

21 godine. Prvu dramu objavio je godine, prvu zbirku pjesama godine, a roman Povratak Filipa Latinovicze godine. Njegov je opus golem. On je najplodniji i najsvestraniji hrvatski knjiţevnik. 27 V tomto krátkém ĉlánku je ovšem chyba, resp. překlep. Krleţa se nenarodil roku 1983, ale roku Datum jeho úmrtí je pak uvedené správně. 5.6.Pavao Pavličić Pavao Pavliĉić je chorvatský spisovatel, v jehoţ díle se prolíná několik tematických oblastí, především stará chorvatská literatura, především pak baroko a manýrismus, literární genealogie, versifikace a moderní chorvatská lyrika. 28 Tento chorvatský prozaik (1946) je představen pouze v uĉebnici Razgovarajte s nama v osmé lekci. Je představen formou rozhovoru a je tam uveden i zdroj, ze kterého je rozhovor převzat: ĉasopis Šalji dalje. V úvodu je Pavliĉić struĉně představen jako spisovatel, který píše romány, fejetony, povídky, vědecké studie i knihy pro děti a vydal uţ více jak 50 knih. Následuje rozhovor spisovatele s novinářkou:,,novinarka: Kad ste počeli pisati? Pisac: Kad sam bio dječak, pokušavao sam pisati. Čovjek u dětinstvu misli da će biti vatrogasac, svjetski putnik, pisac, a onda ţeli opet nešto drugo. Novinarka: Sjećate li se što ste pisali? Pisac: Za domaću zadaću pisao sam pjesmice. Kad sam imao deset-dvanaest godina, kad sam čitao dječje romane, mislim Kastnera, počeo sam pisati roman. Htio sam pričati o ţivotu na Dunavu, o čamcu, o rybolovu Napisao sam moţda deset stranica. Mislio sam da je to jako mnogo. U gimnaziji sam pisao pjesme, koje, srećom, nikad nisam objavio. Kad sam počeo studirati, počeo sam pisati prozu. ( ) 29 Rozhovor pak dále pokraĉuje spisovatelovým vyprávěním o jeho dětství ve Vukovaru, o tom, jak se mu dařilo ve škole a jak moc ĉetl. V níţe uvedené tabulce uvádím statistický přehled excerpovaných literárních reálií ve zkoumaných uĉebnicích. V poskytování literárních reálií se zkoumané uĉebnice velmi odlišují. Pouze ve dvou případech se dvě uĉebnice shodují, tedy Hrvatski za početnike a Dobro došli zmiňují Antuna Mihanoviće a Ivana Gunduliće. 27 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2006, s. 244, 28 VISKOVIĆ, Velimir: Hrvatska knjiţevna enciklopedija III. Zagreb 2011, s. 316, 29 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica, GULEŠIĆ, Milvia, UDIER, Sanda Lucija: Razgovarajte s nama!. Zagreb 2013, s

22 Jinak autoři uĉebnic preferují pokaţdé jiného spisovatele, s tím, ţe uĉebnice Razgovarajte s nama v celém svém obsahu zmiňuje pouze jednoho spisovatele. Tabulka ĉ. 2 HzP DD RsN Antun Mihanović ano ano ne Ivan Gundulić ano ano ne Dobriša Cesarić ne ano ne August Šenoa ano ne ne Miroslav Krleža ano ne ne Pavao Pavličić ne ne ano 21

23 6. Historie, legendy, světoznámé příběhy, kuriozity z chorvatského prostoru 6.1.Povídka o kravatě Ţe je Chorvatsko domovem kravaty se student dopátrá v uĉebnici Hrvatski za početnike v 11. lekci. Je tu totiţ krátký ĉlánek o tom, ţe kravata vznikla v Chorvatsku, kdyţ v 17. století nosili chorvatští vojáci šátek a Francouzi mu dali název a la croate. Později se kravata stala symbolem elegance a kultury a dnes ji nosí především politici, diplomati ĉi manaţeři:,,hrvatska je domovina kravata kao što je Francuska zemka šampanjca i visoke mode, i Švicarska sira i satova. Kravatu su izmislili Hrvati. U 17. stoljeću hrvatski vojnici nosili su maramu. Francuzi su marami dali ime a la croate. Kravatu su prvo nosili plemići, a poslije i graďani. Ona je postala simbol kulture i elegancije. Kravatu danas nose političari, diplomati, menedţeri. 30 Následuje cviĉení,,odgovorite na pitanja, ve kterém má student za úkol odpovědět na otázky jako např. ĉím je známé Chorvatsko, co nosili v 17. století chorvatští vojáci nebo kdo dnes nosí kravatu. Přesné odpovědi student najde v ĉlánku. Nepoĉítá se tedy s aktivní úĉastí pedagoga. 6.2.Povídka o peru Tuto povídku má student moţnost si přeĉíst opět v uĉebnici Hrvatski za početnike, tentokrát v lekci 15. Je tu uvedeno, ţe první ĉlověk, který psal perem, byl Slavoljub Eduard Penkala a pero je právě jeho vynález. Mimochodem, je tu také informace, ţe Penkala byl první ĉlověk, který letěl v Chorvatsku letadlem a zrekonstruoval první chorvatské letadlo:,,prvi čovjek koji je pisao penkalom bio je Slavoljub Eduard Penkala. Penkala je njegov izum. Penkala je takoďer prvi čovjek u Hrvatskoj koji je letio avionom. On je konstruriao prvi hrvatski zrakoplov. Prva hrvatska zračna luka bila je na Črnomercu. 31 Je tu k vidění i Penkalův portrét. 30 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2006, s ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2006, s

24 6.3.První tramvaj v Záhřebu Ĉlánek o první záhřebské tramvaji nám nabízí také uĉebnice Razgovarajte s nama. V ĉlánku je uvedeno, ţe první tramvaj získali Záhřebĉani roku a táhli ji koně. Kdeţto první elektrická tramvaj se tu prý objevila aţ v roce Dále se tu zmiňuje, ţe roku 1901 se v Záhřebu objevil první automobil:,,zagrepčani su godine dobili prvi tramvaj. Vukli su ga konji. Prvi električni tramvaji počeli su voziti godine. Četiri godine prije, 1901., prvi automobil pojavio se na zagrebačkim ulicama. 32 Ĉlánek se dále zmiňuje o první tramvaji a prvním automobilu ve světě:,,prvi tramvaj postavljen je na tračnice godine u New Yorku. TakoĎer su ga vukli konji. Prvi električni tramvaj na svijetu izgraďen je u tvornici Werner von Siemens i pokrenut je godine u Berlinu, a vozio je maksimalnom brzinom od 20 kilometara na sat. Prvi automobil, marke Mercedes, konstruriao je Gotlieb Daimler U Francuskoj se prvi automobil pojavio 1890., a u Americi godine. Proizveo ga je Henry Ford. 33 Jsou tu k vidění i nějaké názorné obrázky. Také je tu cviĉení Zaokruţite T ako je tvrdnja točna, a N ako je točna., kde má student podle ĉlánku urĉit, jestli jsou věty pravdivé ĉi nepravdivé. Cviĉení je velmi triviální, takţe není třeba aktivní úĉast pedagoga. 6.4.Bulcsu Laszlo Tohoto chorvatského lingvistu, spisovatele a překladatele ( ) zmiňuje uĉebnice Razgovarajte s nama hned v první lekci. Zmínka o něm je však velmi struĉná. Uvádí se tu jenom to, ţe Bulcsu Laszlo je chorvatský profesor lingvistiky, který hovoří 40 jazyky. Student v uĉebnici spatří i jeho portrét. Lingvista je tu zmíněn v souvislosti s cviĉením Razgovor, v rámci kterého má student konverzovat na téma jazyky. Jsou tu i nějaké otázky, které by student mohl zahrnout do konverzace, např. otázky jako,,zašto je dobro govoriti više jezika?, Koje ste se strane jezike učili do sada? nebo Kako učite hrvatski? Imate li poseban način za učenje jezika? ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica, GULEŠIĆ, Milvia, UDIER, Sanda Lucija: Razgovarajte s nama!. Zagreb 2013, s. 83, 33 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica, GULEŠIĆ, Milvia, UDIER, Sanda Lucija: Razgovarajte s nama!. Zagreb 2013, s. 83, 34 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica, GULEŠIĆ, Milvia, UDIER, Sanda Lucija: Razgovarajte s nama!. Zagreb 2013, s. 23, 23

25 6.5.Matija Gubec Uĉebnice Dobro došli také přeci jenom něco málo z historie studentovi nabízí. V 17. lekci je v dialogu, který rozvíjí téma Chorvatské Záhoří, je zmíněn v Chorvatsku velmi známý Matija Gubec, chorvatský sedlák a vůdce chorvatského selského povstání roku Gubec totiţ z této ĉásti Chorvatska pocházel, jak je zmíněno i v dialogu:,,( ) Ivan: Ako ţelite malo povijesti. To je Gupčev kraj. Inga: Tko je Gubec? Ivan: VoĎa seljaka u seljačkoj buni protiv feudalaca. Ana: Tamo je stoljetna Gupčeva lipa i muzej, nekada dvorac obitelji Oršić. Paul: Ne volim převise povijest, ne razumijem sve. ( ). 35 V níţe uvedené tabulce uvádím statistický přehled excerpovaných historických reálií ve zkoumaných uĉebnicích. V této oblasti se uĉebnice od sebe velmi odlišují. Ţádné dvě uĉebnice nepopisují stejnou historickou reálii. Kaţdá z uĉebnic tedy věnuje pozornost jiným historickým událostem a osobnostem. Nejvíce těchto reálií pak poskytuje uĉebnice Razgovarajte s nama, zatímco uĉebnice Dobro došli popisuje pouze jednu historickou reálii, resp. osobnost. Tabulka ĉ. 3 HzP DD RsN historie kravaty ano ne ne historie pera ano ne ne první tramvaj ne ne ano Bulcsu Laszlo ne ne ano Matija Gubec ne ano ne 35 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s

26 7. Kultura a umění, vzdělávání 7.1.Hrady a zámky Uĉebnice Dobro došli představuje chorvatské zámky v 16. lekci v dialogu, který popisuje okolí Záhřebu:,,( ) Ivan: U blikni Zagreba ima lijepih starih dvoraca: Brezovica, Miljana, Tabor, Trakošćan Inga: Mislim da je Brezovica vrlo blizu i imaju dobar restoran. Ana: Svaki vikend moţno pogledati po jednoga, što mulite? Inga: Slaţem se s tobom. Hrvatska je lijepa, ali puna kontrasta. ( ) 36 Po dialogu je v lekci blíţe představen jeden konkrétní zámek, Brezovica. Dozvíme se odsud, ţe první zmínka o něm pochází z roku 1277, kdyţ si ho dal vystavět kníţe Ivan. Do 17. století zámek patřil rodu Ivanović, potom rodu Mrnjavić, Zrinski a Drašković, kteří dali zámku dnešní podobu. Zámek je vystavěn do tvaru písmene U, přiĉemţ Sjeverno pročelje u baroknom je stilu sa središnjim dvokatnim istakom (rizalitom) i s okruglim kulama na svakoj strani. U glavnoj dvorani očuvane su zidne slike (prikaz bitaka i opsada, oruţí i nošnji) u rokoko stilu. 37 Následuje cviĉení Odgovorite na pitanja, na jehoţ odpovědi student snadno sám odpoví s informacemi z textu. Lekce 20. uĉebnice Hrvatski za početnike nabízí studentovi také nějaké informace o hradech a zámcích v Chorvatsku ve formě krátkého ĉlánku, ze kterého se doĉteme, ţe Chorvatsko je velmi bohaté na hrady a zámky. Zmiňují tu Trakošćan, Veliki Tabor, Beţanec, Ozalj, Novigŕad na Dobri, Dubovac, Severin na Kupi, Kraljevicu, Ilok a Adamovich. Je tu dodáno, ţe,,mnogi dvorci imaju muzej, izloţbu slika, knjiţnicu, suvenirnicu i vinski podrum. Dvorci često imaju ureďene parkove i šetališta. Neki su preureďeni u hotele. 38 Třetí uĉebnice Razgovarajte s nama hrady a zámky ve svém obsahu netematizuje. 36 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s. 134, 37 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s. 136, 38 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2006, s

27 7.2.Svatyně Marija Bistrica Uĉebnice Dobro došli se věnuje v 17. lekci Chorvatskému Záhoří, kde se do dialogu promítla pověst o Mariji Bistrici, která údajně léĉí nemocné a nešťastné:,,ana: Sad smo odmorniji pa moţno nastaviti. Inga: Idemo do Marije Bistrice, moţe? Ana: Ţeliš vidjeti crni kip Majke Boţje? Ivan: To je najpoznatije svetište u Hrvatskoj. Ana: Svake se godine, 15. kolovoza, na dan Velike gospe, drţava veliko proštenje i hodočašće. Ivan: Čuo sam da Majka Boţja Bistrička liječi bolesne i nesretne. Paul: To je vjerovanje. A ja vjerujem da je svatko kovač svoje sreće. Bar se tako kaţe. ( ). 39 O svatyni Marija Bistrica (Svetiště Marija Bistrica) je v této lekci i krátký ĉlánek, kde se student dozví, ţe ona socha Majke Boţje pochází z 15. století, kdy byla také kvůli nebezpeĉí ze stran Turků přestěhována do místního kostela a poté zazděna do jeho okna. Pak ji ale našli a postavili na ĉestné místo, odkud se dnes údajně konají velkolepé poutě. Ĉlánek pokraĉuje následovně:,,kasnije Hrvatski sabor daruje crkvi glavni oltar u čast Bistričkoj Gospi i od tada crkva postaje svetište Majke Boţje Bistričke. U velikom poţaru u crkvi kip je ostao neoštećen. Papa Pio XI. proglasio je crkvu Majke Boţje Bistričke bazilikom. U Mariji Bistrici se svake godine 15. kolovoza drţava proštenje i hodočašće Pulská aréna Na konci páté lekce uĉebnice Hrvatski za početnike je představena Pulská aréna jako největší kravata na světě. Podle ĉlánku je aréna dlouhá 808 metrů a široká 25 metrů. Je to římský amfiteátr z prvního století. Také je tu informace, ţe Pula se nachází na poloostrově Istrii a ţe tato kravata symbolicky spojuje antický svět, moderní civilizaci a Chorvatsko a ţe existuje projekt Kravata oko Hrvatske:,,Ovo je najveća kravata na svijetu. Duga je 808, a široka 25 metara. To je pulska Arena, rimski amfiteatr iz 1. stoljeća. Pula je istarski grad. Ova kravata simbolički povezuje antički svijet, modernu civilizaciju i Hrvatsku. Izveden je i velik projekt Kravata oko Hrvatske.. 41 Nechybí ani obrázek amfiteátru. 39 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb, s , 40 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb, s. 151, 41 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb, s

28 7.4.Univerzita v Záhřebu Uĉebnice Hrvatski za početnike také věnuje svůj prostor záhřebské univerzitě (Sveuĉilište u Zagrebu. Krátký ĉlánek na téma má student moţnost najít na konci 14. lekce. Podle ĉlánku je tato univerzita nejstarší v Chorvtsku a jedna z nejstarších univerzit v Evropě. Zaloţili ji jezuité roku 1669 a od roku 1776 má univerzita tři fakulty: filozofickou, teologickou a právnickou a dnes univerzita nabízí velký výběr nejrůznějších studií, programů a předmětů a kaţdý rok přijímá mnoho studentů, z kterých se pak stávají diplomovaní odborníci:,,sveučilište u Zagrebu najstarije je sveučilište u Zagrebu i jedno od najstarijih u Europi. Osnovali su ga godine isusovci. Godine sveučilište ima tri fakulteta: filozofski, bogoslovni i pravni. Danas Zagrebačko Sveučilište nudi velik izvor raznovrsnih studija, programa i predmeta. Svake godine upisuje brojne studente i promovira mnoge diplomirane stručnjake. 42 Jsou tu i tématické obrázky univerzity. 7.5.Malíři a jejich obrazy V uĉebnici Hrvatski za početnike má student moţnost si prohlédnout díla ĉtyř chorvatských malířů. Tato kapitola se nachází ve 12. lekci, kde se mimo jiné řeší poĉasí, roĉní období a měsíce, kapitola tedy nese název Slikari i vrijeme, tedy malíři a poĉasí. Jsou tu k vidění ĉtyři obrazy ĉtyř malířů: Milan Steiner, Kiša, Ivan Rabuzin, Proljeće, Oton Iveković, Zima a obraz Bura malíře Menciho Klementa Crniće. V uĉebnici Dobro došli je také moţné vidět ukázku jednoho díla, konkrétně v lekci 23. Jedná se o obraz RoĎenje Isusovo, který je vystaven v Đakovaĉke katedrále, která je zmiňována i v dialogu:,,( ) Paul: Ja sam htio razgledati Ďakovačku katedralu jer sam čuo da vrijedi truda. Ivan: Je li vrijedilo? Ni ja je još nisam vidio. Paul: Zaista jest. Ostali smo oko 1 sat i nastavili prema Osijeku.( ) 43 Uĉebnice Razgovarajte s nama se malířskému umění nevěnuje. 42 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica GULEŠIĆ MACHATA, Milvia PASINI, Dinka UDIER, Sanda Lucija: Hrvatski za početnike 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2006, s. 202, 43 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s

29 7.6.Hudba Uĉebnice Dobro došli představuje v dialogu 18. lekce koncertní sál Vatroslava Lisinského, coţ byl významný chorvatský skladatel, a chorvatského pianistu Iva Pogoreliće:,,Marko: Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski je najveća i najljepša u Hrvatskoj. Branka: To svi znaju. Voliš li, Christine, klavirske koncerte? Christine: Ja volim klasičnu glazbu, ali ne tako kao moj muţ. Gordan: Svira li večeras onaj poznati pijanist? Branka: Da, Ivo Pogorelić, izvrstan je, pravi virtuoz. Marko: Branko i ja volimo slušati ozbiljnu glazbu. Branka: SviĎa mi se atmosfera na koncertima. Sve je tako svečano.( ) 44 Je tu i obrázek koncertního sálu. Uĉebnice Razgovarajte s nama studentovi nabízí píseň s názvem Kad naš brod plovi, a to uţ ve druhé lekci:,,kad naš brod plovi, plovi i ribu lovi, na jarbolima stojimo mi. Kad naš brod plovi, plovi i ribu lovi, na jarbolima stojimo mi. A da smo dečki, dečki, svi to znaju, riba, ribari, kad uz gitare pjevamo mi. A da smo dečki, dečki, svi to znaju, riba, ribari, kad uz gitare pjevamo mi. Kad naš brod tone, tone, a zvona zvone, na jarbolima stojimo mi. Kad naš brod tone, tone, a zvona zvone, na jarbolima stojimo mi. ( ) 45 Hrvatski za početnike ţádná hudební témata neobsahuje. V níţe uvedené tabulce uvádím statistický přehled excerpovaných kulturních reálií a reálií umění ve zkoumaných uĉebnicích. Nejméně těchto reálií se vyskytuje v uĉebnici Razgovarajte s nama, kde je pouze jedna píseň. Uĉebnice Hrvatski za početnike a Dobro došli se shodují ve dvou reáliích, obě uĉebnice se věnují hradům a zámkům v Chorvatsku a také chorvatskému malířskému umění. Tabulka ĉ. 4 HzP DD RsN hrady a zámky ano ano ne svatyně Marija Bistrica ne ano ne Pulská aréna ano ne ne univerzita ano ne ne 44 BAREŠIĆ, Jasna: Dobro došli 1. Udţbenik i rječnik. Zagreb 2005, s. 160, 45 ĈILAŠ-MIKULIĆ, Marica, GULEŠIĆ, Milvia, UDIER, Sanda Lucija: Razgovarajte s nama!. Zagreb 2013, s

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Slovo úvodem 1. Příprava na cestu 3

Slovo úvodem 1. Příprava na cestu 3 KC0003.qxd 7.6.2005 8:35 StrÆnka iii Slovo úvodem 1 Příprava na cestu 3 Než vyrazíte do světa 3 Máte platný pas? 3 Doklady pro řidiče a motorové vozidlo 3 A co celní předpisy? 4 Nezapomeňte na pojištění!

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Nádherná země s překrásným pobřežím.

Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatsko Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatské pobřeží Jaderského moře patří vedle řeckého a norského k nejčlenitějším evropským pobřežím. S ostrovy a ostrůvky, jejichž počet překračuje tisíc,

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1 STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE Obr. 1 Státy bývalé Jugoslávie Rozpad Jugoslávie roku 1991 Vznik samostatných států: Slovinsko 1991 Chorvatsko 1991 Makedonie 1991 Bosna a Hercegovina 1992 Srbsko a Černá Hora 1992

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Nádherná země s překrásným pobřežím.

Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatsko Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatské pobřeží Jaderského moře patří vedle řeckého a norského k nejčlenitějším evropským pobřežím. S ostrovy a ostrůvky, jejichž počet překračuje tisíc,

Více

SLOVINSKO, CHORVATSKO - HOSPODÁŘSTVÍ

SLOVINSKO, CHORVATSKO - HOSPODÁŘSTVÍ SLOVINSKO, CHORVATSKO - HOSPODÁŘSTVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Slovinsko, Chorvatsko - hospodářství

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Periodizace kulturních dějin raného středověku

Periodizace kulturních dějin raného středověku raného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Daltonské vyučování Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. semestr) Vypracovala: Mgr. Lenka Gwoźdźová (105469) Vyučující: Mgr.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Produktové aktivity pro letošní rok a baroko Regionální kolečko (aktualizace )

Produktové aktivity pro letošní rok a baroko Regionální kolečko (aktualizace ) Produktové aktivity pro letošní rok a baroko 2017 _ Regionální kolečko (aktualizace 12. 5. 2016) 1 2017 Příběh barokní krajiny a jejich stavitelů - Koncept baroko rozeslán - Do 9. 5. finální verze dokumentu,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru

CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru CHORVATSKO 200 jen s námi víte, kam jedete Ostrov Pag 9 Mandre, Stará Novalja, Novalja, Caska, Potoãnica, Pag-mûsto, Pag-Vodice, Pag-Bo ana Ostrov Murter Murter Primo ten Biograd na moru ostrov PAG letovisko

Více

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN Římská lyrika Tematická oblast Antika Datum vytvoření 12. 7. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První ročník gymnázia DUM slouží k procvičení a zopakování učiva o římských básnících na

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Název: Francie - turistická velmoc

Název: Francie - turistická velmoc Název: Francie - turistická velmoc Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis, dějepis, dějiny umění Ročník: 5. ročník

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

VY_07_Vla5E_60. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_60. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: VY_07_Vla5E_60 Operační program

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Naše vlast - v Evropě Metodický list

Naše vlast - v Evropě Metodický list Naše vlast - v Evropě Metodický list práce u tabule - reálie ČR, poloha ČR v Evropě, státní symboly ČR práce do sešitu + list ke kopírování - reálie ČR téma k diskusi - vztah občanů ke státním symbolům

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více