SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ"

Transkript

1 SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Strana 1 z 11 SDS: Datum přípravy 25-VI-2013 Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor výrobku: Popis produktu: VIAPAL VUP 4714 BET/52 nenasycený polyester predrychlený, extra stabilizovaný, tixotropní PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ Zamýšlené / doporučené použití pojivo PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU Firma: Allnex Belgium SA/NV, Square Marie Curie 11, 1070 Brusel, BE. Ohledem informací o produktech a všech informací, které nejsou naléhavé, volejte svému místnímu zástupci Allnex nebo nás kontaktujte prostřednictvím Místní kontaktní informace: Allnex Belgium SA/NV (organizační složka), Lisabonska 799, Praha 9, CZ Telefonní č.: TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE (24 hodin denně) - Výhradně v nouzových situacích souvisejících s rozlitím, únikem, pořárem, vystavení produktu, nebo nehodách, volejte: Asie Pacifik (Carechem 24): Austrálie: Čína (PRC): Japonsko: Nový Zéland: Všechny ostatní: Evropa /Afrika / Střední východ (Carechem 24): Evropa, Střední východ, Afrika, Izrael: +44 (0) Střední východ, Afrika (arabsky hovořící země): +44 (0) Latinská Amerika (Carechem 24): Brazílie: Mexiko a všechny ostatní: Kanada a USA (Carechem 24 - NCEC ED ): (bezplatná linka) nebo označuje obchodní značku registrovanou v USA, mimo území USA, značka může být registrovaná, v řízení nebo obchodní. Značka je nebo může být používána dle licence. 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI Klasifikace v souladu se směrnicí ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů Kapalná hořlavina 3. třídy Toxicita pro specifické pro cílové orgány kategorie rizika při opakované expozici 1 Toxicita pro specifické pro cílové orgány kategorie rizika při jednorázové expozici 3 Narušení pokožky / nebezpečí podráždění kategorie 2 Vážné poškození zraku / nebezpečí podráždění očí kategorie 2 Klasifikace v souladu se směrnicemi EU 67/545/EHS nebo 199/45/ES

2 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 2 z 11 Xn - Zdraví škodlivý R10 - Hořlavý. R20 - Zdraví škodlivý při vdechování. R36/37/38 - Dráždí oei, dý chací orgány a kuži. R48/20 - Zdraví škodlivý: nebezpeeí vážného poškození zdraví poi dlouhodobé expozici vdechováním. PRVKY OZNAČENÍ Signální slovo Nebezpečí Věty o nebezpečí H226 - Hořlavá kapalina a páry. H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení Pravidla pro použití a pokyny pro bezpečné zacházení budou omezena podle směrnice (ES) Č. 1272/2008, článek 28 P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 - Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P370 + P378 - V případě požáru: Pro hašení použijte CO2, suché chemické nebo pěnové hasicí prostředky. P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P321 - Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 - Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních a národních předpisů. DALŠÍ NEBEZPEČNOST Neaplikovatelný VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vpvb nestanoveno

3 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 3 z SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Látky, směsi nebo produkt? Směsi Složka /?íslo CAS % Č.EC Registrační číslo REACH Styren Klasifikace ~ R10 Xn; R20-48/20-65 Xi; R36/37/38 Klasifikace v souladu se směrnicí ES č. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3 (H226) D Acute Tox. 4 (H332) D STOT Rep. 1 (H372) D STOT Single 3 (H335) D Skin Irrit. 2 (H315) D Eye Irrit. 2 (H319) D Asp. Tox. 1 (H304) D M-faktor Plné znění R a H vět viz oddíl POKYNY PRO PRVNÍ POMOC POPIS PRVNÍ POMOCI Kontakt s očima: Při kontaktu s oeima dukladni vypláchnite vodou.v případi trvalých potíží to prokonzultujte s lékařem. Kontakt s pokožkou: Ihned si sundejte kontaminované oděvy a obuv. Neprodleně se umyjte velkým množstvím vody. Kontaminované oděvy nepoužívejte, aniž byste je předtím důkladně nevyprali. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud přetrvává bolest nebo podráždění po umytí nebo pokud se objevují příznaky či symptomy předávkování. Požití: V případi spolknutí vyvolaného nedopatřením nezpusobujte zvracení, přivolejte lékaře. Inhalace: Při inhalaci vyvedte osobu na eerstvý vzduch a požádejte lékaře o radu. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKUTNÍ A OPOŽDĚNÉ SYMPTOMY A ÚČINKY Žádné známé POKYN TÝKAJÍCÍ SE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ Neaplikovatelný 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU HASIVA Vhodné hasicí prostoedky: K hašení požáru použijte vodní sprej, alkoholovou pěnu, oxid uhlíku nebo suché chemické hasící přístroje. Proud vody může být neúčinný. Hasící prostředky, kterým je třeba se vyhnout: Plný proud vody. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI Kontejnery udržujte chladné - pokud jsou vystaveny ohni, postřikujte je vodou. POKYNY PRO HASIČE

4 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 4 z 11 Ochranné vybavení: Hasiči a ostatní osoby, které se mohou dostat do kontaktu, používají samostatný dýchací přístroj. Noste oděv, zajišťující plnou ochranu proti ohni (požáru). Viz SDS Kapitola 8 (Kontrola expozice/ochrana osob). 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Tam, kde není hladina expozice známa, používejte schválený, samostatný respirátor, určený pro prostředí s přetlakem. Tam, kde je známa úroveň expozice, používejte schválený respirátor, vhodný pro danou úroveň expozice. Kromě ochranných oděvů/vybavení dle Kapitoly 8 (Kontrola expozice/osobní ochrana) noste i nepropustné boty. Opatření na ochranu životního prostředí: Žádné známé Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Kryt znečištěn nějakým inertním absorpčním materiálem; smeťte jej a dejte do kontejneru, určeného pro likvidaci odpadu. Místo, kde došlo k úniku, opláchněte vodou. Odstraňte zdroje vzplanutí. Odkaz na jiné oddíly: Doplňující informace viz oddíly 8 a ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ Ochranná opatření: Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem. Uchovávejte mimo teplo, jiskry a oheň. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zajistěte dobré větrání místnosti. Po manipulaci pečlivě umyjte. Speciální ustanovení pro manipulaci: Zajistěte dobré větrání pracovních prostor (místní odtahové větrání, pokud je zapotřebí). V průběhu zpracování a manipulace s výrobkem dodržujte orientační hodnoty pro limity kontaktu v zaměstnání. Při nalévání nebo přesunu materiálu musí být nádoby zajištěny a uzemněny. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladujte na chladném, suchéma dobře větraném místě, kontejnery udržujte dokonale uzavřené. Chraňte před tepelnými zdroji a přímým slunečním světlem. Pro plochy, obsahující tento materiál je třeba zajistit požární bezpečnost a elektrická zařízení v souladu s platnými předpisy a / nebo pokyny. Normy jsou založeny především na bodu vzplanutí materiálu, ale mohou brát v úvahu i takové charakteristiky, jako je směsitelnost s vodou nebo toxicita. Je třeba dodržovat veškeré místní a národní předpisy. V Severní a Jižní Americe - Národní asociace pro požární ochranu (NFPA) 30: Zákon o hořlavých a spalitelných látkách - jedná se o široce používanou normu. NFPA 30 stanovuje podmínky skladování pro následující třídy materiálů: Třída I Hořlavé kapaliny, bod vzplanutí <37.8 C. Třída II Hořlavé kapaliny, 37.8 C < bod vzplanutí <60 C. Třída IIIa Hořlavé kapaliny, 60 C < bod vzplanutí < 93 C. Třída IIIb Hořlavé kapaliny, bod vzplanutí > 93 C. Chraňte před zdroji vznícení - vyvarujte se kouření. Přijměte ochranná opatření proti elektrostatickému zatížení - uzemnění je nutné v průběhu nakládky. Teplota skladování: Skladujte při 0-25 C Důvod: Kvalita. Třída skladování (TRGS 510): 3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Viz Oddíl 1 nebo Pokyny při expozici, lze-li je aplikovat. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

5 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 5 z OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY KONTROLNÍ PARAMETRY Styren Český OEL: 100 mg/m 3 (TWA) 400 mg/m 3 (Ceiling) (skin) Evropa: ILV (Indikativní limitní není stanoveno hodnoty) jiná hodnota: není stanoveno Úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL): Použití Cesta Odvozená úroveň, při Jednotky Typ účinků které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) Styren ( ) Worker Vdechnutí 289 mg/m3 Krátkodobé, systémové Worker Vdechnutí 306 mg/m3 Krátkodobé, místní Worker Vdechnutí 85 mg/m3 Dlouhodobé, systémové Spotřebitelské Vdechnutí mg/m3 Krátkodobé, systémové Spotřebitelské Vdechnutí mg/m3 Krátkodobé, místní Spotřebitelské Vdechnutí 10.2 mg/m3 Dlouhodobé, systémové Worker Dermálně 406 mg/kg/den Dlouhodobé, systémové Spotřebitelské Orálně 2.1 mg/kg/den Dlouhodobé, systémové Spotřebitelské Dermálně 343 mg/kg/den Dlouhodobé, systémové Koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC): Oddělení Odhad koncentrace, při které Jednotky nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) Styren ( ) Sladká voda mg/l Mořská voda mg/l Intermittent water release 0.04 mg/l Sediment (fresh water) mg/kg Sediment (marine water) mg/kg Čistička odpadních vod 5 mg/l Půda 0.2 mg/kg OMEZOVÁNÍ EXPOZICE technická opatření: Tam, kde tento materiál není používán v uzavřeném systému, je třeba zajistit kvalitní uzavírací a větrací systém na bázi lokálního odtahu, aby byla expozice pod kontrolou Ochrana dýchacích cest: Tam, kde je expozice pod stanoveným limitem expozice, není vyžadována žádná ochrana dýchacích cest. Tam, kde expozice převyšuje stanovený limit expozice, používejte ochranu dýchacích cest, doporučenou pro daný materiál a úroveň expozice. ochrana zraku: Použijte ochranu očí/tváře, jako je například obličejový štít nebo brýle, odolné proti postříkání chemikáliemi.

6 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 6 z 11 Ochrana pokožky: Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Noste nepropustné rukavice a vhodný ochranný oděv. Protože je produkt absorbován pokožkou, je třeba věnovat pozornost tomu, abyste zabránili kontaminaci kůže a kontaminaci oděvů. Ochrana rukou: Rukavice z nitrilkaucuku nebo fluórkaucuku. Dbejte na údaje výrobce rukavic o propustnosti a casu protrhnutí a zvláštní podmínky na pracovišti. Odstraote rukavice okamžiti pokud dojte k jejichprotržení nebo jakékoliv vizuální zmini (velikost, barva, ohebnost atd.). Doplňkové doporučení: Tam, kde se používá tento materiál, se nesmí přinášet, skladovat ani konzumovat potraviny, nápoje ani tabákové výrobky.. Před jídlem, pitím nebo kouřením si důkladně umyjte obličej i ruce vodou a mýdlem.. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH Barva: Modré Vzhled: Strukturni viskózní Zápach: styren Hranice zápachu: Limity expozice viz Oddíl 8. ph: Neaplikovatelný Bod tání: Bod varu: C Bod vzplanutí: 34 C DIN EN ISO 1523 Rychlost odpařování: Limity hořlavosti (% obj.): Spodní: 1.1 Horní: 8 Tlak par: 20 C Hustota par: Specifická hmotnost / hustota: 20 C DIN EN ISO Rozpustnost ve vodě: nerozpustné Koeficient dělení (noktanol/voda): Teplota samovznícení: 490 CDIN Teplota rozpadu: Vazkost (Kinematická): Vazkost (Dynamická): strukturní viskozita DALŠÍ INFORMACE Rozpustnost v tuku (rozpouštědlo - olej): procento těkavých (% hmot.): 46-50(rozpouštědlo) Obsah pevných částic: 50% DIN Nasycenost vzduchu (% obj.): Číslo kyseliny (mg KOH/g): <=13DIN EN ISO 2114 Hodnota hydroxylu (mg KOH/g): Těkavý organický obsah (1999/13/ES): 10. STÁLOST A REAKTIVITA Reaktivita: Informace nejsou k dispozici

7 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 7 z 11 CHEMICKÁ STABILITA Stabilita: Podmínky, kterým je třeba zabránit: Stabilní Vznik vznětlivých směsí je možný ve vzduchu při zahřátí nad bod vzplanutí a/nebo při rozprašování nebo zamlžení. Polymerizace poi vzniku tepla. MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ Polymerizace: Podmínky, kterým je třeba zabránit: Neslučitelné materiály: Nevyskytne se Žádné známé Reakce mit peroxidy a jinými tvurci radikálu. Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné známé 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH Pravděpodobné cesty expozice: Orálně, Kůže, Oči. Akutní toxicita, orálně: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Akutní toxicita, dermálně: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna Akutní toxicita, vdechnutí: Není klasifikován Poleptání/podráždění kůže: Dráždí kůži. Vážné poškození zraku / podráždění oka: Způsobuje vážné podráždění očí. Zcitlivění dýchacích cest: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Zcitlivění kůže: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Karcinogenita: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Mutace zárodečných buněk: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Reprodukční toxicita: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) jedna expozice: Může způsobit podráždění dýchacích cest. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Cesta expozice: inhalaenipostižené orgány: Dýchací systém Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) opakovaná expozice: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Cesta expozice: inhalaenipostižené orgány: Uši Aspirační nebezpečí: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. INFORMACE O TOXICITĚ PRODUKTU AKUTNÍ ÚDAJE O TOXICITE

8 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 8 z 11 orálne krysa Akutní LD50. >2000mg/kg dermální Králík Akutní LD50 - >2000mg/kg inhalaeni krysa Akutní LD50 4hr - 24mg/l(Výpary) LOKÁLNÍ VLIVY NA POKOŽKU A OCI Akutní podráždení dermální Dráždivý Akutní podráždení ocní Dráždivý ALERGICKÁ SENSITIZACE způsobuje zvýšenou citlivost Pokožka Žádné údaje způsobuje zvýšenou citlivost dýchání Žádné údaje GENOTOXICITA analýzy pro genové mutace Amesova analýza na salmonelu Žádné údaje OSTATNÍ INFORMACE Výše uvedené údaje o toxicitě produktu jsou odhady. Při dlouhodobé nebo opakované expozici inhalací způsobuje poškození ucha. ÚDAJE O TOXICITĚ NEBEZPEČNÝCH SOUČÁSTÍ Hodnoty LD50 akutní orální toxicity (potkan) a LD50 akutní dermální toxicity (potkan, králík) styrenu činí >2000 mg/kg. Hodnota LC50 inhalační toxicity (potkan) po 4hodinové expozici byla 11,8 mg/l (páry). Nadměrná expozice parám styrenu může způsobit střední podráždění očí a nosu, dále malátnost, bolesti hlavy a útlum centrálního nervového systému. Styren středně dráždí kůži. Ve studiích na zvířatech styren vyvolal vznik mikrojader, výměnu sesterských chromatid a poškození řetězce DNA. Testy in vitro prokázaly, že styren způsobuje recesivní letální mutace vázané na pohlaví (SLRL) u Drosophila (octomilky). Prokázalo se, že styren způsobuje plicní nádory u myší. Epidemiologické studie expozice styrenu u člověka nejsou s ohledem na nedostatečnou kontrolu proměnných průkazné. Při dlouhodobé nebo opakované expozici inhalací způsobuje poškození ucha. Při požití styrenu může nastat nebezpečí vdechnutí. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikuje styren jako karcinogen IARC 2B (možný karcinogen pro člověka). 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE TOXICITA, PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST, BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL, MOBILITA V PŮDĚ, JINÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY Tento materiál není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Ekologické posouzení tohoto materiálu je založeno na vyhodnocení jeho komponent. VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vpvb nestanoveno

9 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 9 z 11 ÚDAJE O TOXICITĚ NEBEZPEČNÝCH SOUČÁSTÍ Složka /?íslo CAS Toxicita pro řasy Toxicita pro ryby Toxicita pro vodní blechy Styren EC mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (96h) EC mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (72h) EC50 = 0.72 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (96h) EC50 = 1.4 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (72h) LC mg/l - Poecilia reticulata (96h) LC mg/l - Pimephales promelas (96h) LC mg/l - Lepomis macrochirus (96h) LC mg/l - Pimephales promelas (96h) EC mg/l - Daphnia magna (48h) 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Metody nakládání s odpady Společnost podporuje recyklaci, obnovu a opakované používání materiálů tam, kde je to povoleno. Pokud je nezbytná likvidace, Společnost doporučuje, aby byly organické materiály, především pokud jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, zlikvidovány tepelnou cestou nebo spalováním ve schválených spalovnách. je třeba dodržovat všechny národní předpisy. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Tato kapitola poskytuje základní informace o klasifikaci pro dodání. Viz odpovídající pokyny pro přepravu, kde najdete náležité předpisy pro přepravu pro specifické požadavky. ADR/RID/ADN Nebezpečné látky? X Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 Číslo OSN: UN1866 Obalová skupina: III Vyžadován přepravní štítek: Hořlavá kapalina Přepravováno v režimu výjimky: Transport v souladu s Kód omezení tunelu: D/E Poznámky: Není určeno k přepravě v nádržích po vnitrozemských vodních cestách. IMO Nebezpečné látky? X Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 Číslo OSN: UN1866 Obalová skupina: III Vyžadován přepravní štítek: HOrLAVÁ KAPALINA ICAO / IATA Nebezpečné látky? X Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 Obalová skupina: III Číslo OSN: UN1866 Vyžadován přepravní štítek: HOrLAVÁ KAPALINA

10 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 10 z INFORMACE O PŘEDPISECH NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI Látky poškozující ozonovou vrstvu (Směrnice (ES) č. 1005/2009) Neaplikovatelný Perzistentní látky poškozující ozonovou vrstvu (Směrnice (ES) č. 850/2004) Neaplikovatelný Předchozí informovaný souhlas: Neaplikovatelný Látky podléhající autorizaci (Příloha XIV Nařízení (ES) č. 1907/2006): Neaplikovatelný Látky podléhající omezení pro určitá použití (Příloha XVII Nařízení (ES) č. 1907/2006): Ano Bližší informace o omezení použití viz příloha XVII nařízení REACH. Styren (~ 48 %) Látka je hořlavá, vztahuje se na ni omezení pro aerosoly uvedené v bodu 40. Třída nebezpečí pro vodní prostředí (Německo): 2údaj smišovacího pravidla podle VwVwS. INFORMACE O ZÁSOBÁCH Evropský hospodářský prostor (včetně EU): Jestliže si od právnické osoby Allnex sídlící v EHP (EU nebo Norsko) koupíte výrobek, tento výrobek vyhovuje požadavkům na registraci podle nařízení REACH (ES) č. 1907/2006, neboť všechny jeho složky jsou buď vyloučeny, vyjmuty, předregistrovány a/nebo registrovány. Spojené státy (USA): Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Chemického soupisu látek TSCA nebo jejich uvedení v soupisu chemických látek TSCA není požadováno Kanada: Jedna nebo více složek tohoto produktu NEJSOU zahrnuty v kanadském seznamu chemických látek tuzemského původu (DSL). Tyto složky jsou zahrnuty v kanadském seznamu chemických látek zahraničního původu (NDSL). Austrálie: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Australského soupisu chemických látek (AICS) nebo jejich uvedení v AICS není požadováno. Čína: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do čínského soupisu chemických látek nebo jejich uvedení v čínském soupisu není požadováno Japonsko: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Japonského soupisu látek (ENCS) nebo jejich uvedení v japonském soupisu není požadováno Korea: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Korejského soupisu látek (ECL) nebo jejich uvedení v korejském soupisu není požadováno Filipíny: Jedna nebo více složek tohoto produktu NEJSOU zahrnuty ve filipínském seznamu PICCS. POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI Vyhodnocení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 16. DALŠÍ INFORMACE Důvody pro vydání: Nová identifikace společnosti Datum přípravy 25-VI-2013 Datum poslední významné revize 20-XI-2012

11 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 11 z 11 Metody klasifikace zahrnují jednu nebo více z následujících: použití specifických údajů o produktu,?r-a (read-across) data, modelování, profesionální posouzení nebo vyhodnocení na základě složení. Věty rizik a nebezpečí komponent Styren H226 - Hořlavá kapalina a páry. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. R10 - Hoolavý. R20 - Zdraví škodlivý poi vdechování. R65 - Zdraví škodlivý: poi požití muže vyvolat poškození plic. R36/37/38 - Dráždí oei, dý chací orgány a kuži. R48/20 - Zdraví škodlivý: nebezpeeí vážného poškození zdraví poi dlouhodobé expozici vdechováním. Připraven (kým): Oddělení dozoru a registrace produktů, Tyto informace jsou poskytovány bez jakékoli záruky či ručení. Nepřebíráme za ně žádnou právní odpovědnost a také neposkytujeme povolení, návod či doporučení k uvedení jakéhokoli patentovaného vynálezu do praxe bez licence. Vše je nabízeno pouze k vašemu zvážení, prozkoumání a ověření. Před použitím jakéhokoli výrobku si vždy pročtěte etiketu.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 6 ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Ecosorb 505, Ecosorb 606 Popis směsi: Neutralizér zápachu. 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list materiálu Bezpečnostní list materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T0791 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Koupelny a kuchyně Strana 1 z 7 Č. BL. : 524116 Datum vyhotovení: 18.11.2014 Datum výtisku: 05.12.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 110-63-4 203-786-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů Strana: 1/13 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název produktu Popis produktu BECKOCOAT PU 428/51XMAPC Liquid Coating Resin polyuretanová pryskyřice vytvrzující vlhkostí PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ

Více

Datum revize 23.07.2013 Datum vytištění 23.07.2013

Datum revize 23.07.2013 Datum vytištění 23.07.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Strana 1 z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471 Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02 0125 Název výrobku Čistá látka/směs Směs 1.2 Náležitá použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučené

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX PU 30

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX PU 30 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX PU 30 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název ARDEX PU 30 Číslo výrobku 4888 1.2 Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Polystyren Strana 1 z 6 Č. BL. : 425023 Datum revize: 16.04.2014 Datum revize v ČR: 06.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Polystyren ODDÍL

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt Pen 40ml Strana 1 z 6 Č. BL. : 392751 Datum revize: 25.04.2014 Datum revize v ČR: 05.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pritt Pen 40ml ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Koupelny a kuchyně Strana 1 z 7 Č. BL. : 412307 Datum revize: 07.07.2015 Datum výtisku: 07.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 07.05.2014 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Otisky pro částečné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Uhličitan vápenatý ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Uhličitan vápenatý ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 7. 9. 92012 / 0.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Calcipur 5-AL Registrační

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP) Vá 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Motor Flush (bulk) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi : přísada do paliva 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UV 80. info@jokisch-fluids.de Herr Sengenhoff MSDS@jokisch-fluids.de www.jokisch-fluids.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UV 80. info@jokisch-fluids.de Herr Sengenhoff MSDS@jokisch-fluids.de www.jokisch-fluids. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Řezný olej 1.3

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Plnivo a stěrková

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Wetrok Reocid. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Wetrok Reocid. Xi - Dráždivý Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Prací a čisticí

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

PARAL FLY PAPER Verze 1.1 Datum vytištění 18.03.2015 Datum revize 17.06.2014 Specifikace Číslo: 350000007383 SITE FORM Number:

PARAL FLY PAPER Verze 1.1 Datum vytištění 18.03.2015 Datum revize 17.06.2014 Specifikace Číslo: 350000007383 SITE FORM Number: ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku : Raid mucholapka 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : mucholapka

Více

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Barva na ruční orážení Chemický název výrobku: Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC DIESEL SYSTEM CLEANER (čistič naftové palivové soustavy) 375 ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC DIESEL SYSTEM CLEANER (čistič naftové palivové soustavy) 375 ml BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC DIESEL SYSTEM CLEANER (čistič naftové palivové soustavy) 375 ml Stránka: 1 Datum vydání: 12/09/2014 Revize č.: 1 Oddíl 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU SPOLEČNOSTI/PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU SPOLEČNOSTI/PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Komise (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 1.6.2015 Název výrobku: COLLE PAR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Chemický název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Zušlechťující vícefunkční přísada

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu

BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu BEZPEČNOSTNÍLIST Synbetan P 160 SE Datum uvolnění01-3-2013 Datum revize 04-9-2014 Číslorevize:1 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku 1.1 Identifikace produktu Kód Produktu Název výrobku Synonyma

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály Bezpečnostní list ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T8503 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: určená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Wetrok Resinox

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Wetrok Resinox Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Tvättmedel Endast

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube Datum poslední revize 05/29/2015 Upraveno 2 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube According to Regulation (EC) No 1907/2006 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Proper Flo Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 15/05/2014 Datum zpracování: 15/05/2014 : Verze: 2.0

Proper Flo Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 15/05/2014 Datum zpracování: 15/05/2014 : Verze: 2.0 Datum vydání: 15/05/2014 Datum zpracování: 15/05/2014 : Verze: 2.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ESTATE EGGSHELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST ESTATE EGGSHELL Strana: 1/6 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: CZ 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Pouzití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Látka Číslo 37600049 Číslo CAS 29911-28-2 Číslo ES (EINECS) 249-951-5 Další názvy látky ATK-4, acid test

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku düfa Isoliersalz Příslušná určená použití látky Speciální izolace pro sádrové omítky na stěny a stropy. nebo směsi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010. TopOil SEMI-SYNT 10W40

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010. TopOil SEMI-SYNT 10W40 Datum vydání: 07.03.2015 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 12132/1 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravkučisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 16.02. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název: AKYPO na strojní čištění koberců Identifikační číslo: Nemá směs Registrační

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS SIGMA-ALDRICH Bezpečnostní list Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS 1 - Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Mazlavé mýdlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Mazlavé mýdlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Biox Gel

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Biox Gel ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Mycí a čisticí prostředek. Pouze

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX X 30

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX X 30 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX X 30 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název ARDEX X 30 Číslo výrobku 4724 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění

BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění Číslorevize 07-08-2013 1 1.IDENTIFIKACELÁTKYNEBO PŘÍPRAVKUAVÝROBCENEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku č.reach.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Reaktivní pryskyřice

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

SOKRATES Titan. Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti. Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti

SOKRATES Titan. Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti. Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti STRANA: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: SOKRATES- disperzní akrylátová barva univerzální pololesklá na střešní nátěry 1.2 Příslušná určená použití směsi

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více