SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ"

Transkript

1 SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Strana 1 z 11 SDS: Datum přípravy 25-VI-2013 Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor výrobku: Popis produktu: VIAPAL VUP 4714 BET/52 nenasycený polyester predrychlený, extra stabilizovaný, tixotropní PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ Zamýšlené / doporučené použití pojivo PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU Firma: Allnex Belgium SA/NV, Square Marie Curie 11, 1070 Brusel, BE. Ohledem informací o produktech a všech informací, které nejsou naléhavé, volejte svému místnímu zástupci Allnex nebo nás kontaktujte prostřednictvím Místní kontaktní informace: Allnex Belgium SA/NV (organizační složka), Lisabonska 799, Praha 9, CZ Telefonní č.: TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE (24 hodin denně) - Výhradně v nouzových situacích souvisejících s rozlitím, únikem, pořárem, vystavení produktu, nebo nehodách, volejte: Asie Pacifik (Carechem 24): Austrálie: Čína (PRC): Japonsko: Nový Zéland: Všechny ostatní: Evropa /Afrika / Střední východ (Carechem 24): Evropa, Střední východ, Afrika, Izrael: +44 (0) Střední východ, Afrika (arabsky hovořící země): +44 (0) Latinská Amerika (Carechem 24): Brazílie: Mexiko a všechny ostatní: Kanada a USA (Carechem 24 - NCEC ED ): (bezplatná linka) nebo označuje obchodní značku registrovanou v USA, mimo území USA, značka může být registrovaná, v řízení nebo obchodní. Značka je nebo může být používána dle licence. 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI Klasifikace v souladu se směrnicí ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů Kapalná hořlavina 3. třídy Toxicita pro specifické pro cílové orgány kategorie rizika při opakované expozici 1 Toxicita pro specifické pro cílové orgány kategorie rizika při jednorázové expozici 3 Narušení pokožky / nebezpečí podráždění kategorie 2 Vážné poškození zraku / nebezpečí podráždění očí kategorie 2 Klasifikace v souladu se směrnicemi EU 67/545/EHS nebo 199/45/ES

2 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 2 z 11 Xn - Zdraví škodlivý R10 - Hořlavý. R20 - Zdraví škodlivý při vdechování. R36/37/38 - Dráždí oei, dý chací orgány a kuži. R48/20 - Zdraví škodlivý: nebezpeeí vážného poškození zdraví poi dlouhodobé expozici vdechováním. PRVKY OZNAČENÍ Signální slovo Nebezpečí Věty o nebezpečí H226 - Hořlavá kapalina a páry. H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení Pravidla pro použití a pokyny pro bezpečné zacházení budou omezena podle směrnice (ES) Č. 1272/2008, článek 28 P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 - Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P370 + P378 - V případě požáru: Pro hašení použijte CO2, suché chemické nebo pěnové hasicí prostředky. P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P321 - Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 - Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních a národních předpisů. DALŠÍ NEBEZPEČNOST Neaplikovatelný VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vpvb nestanoveno

3 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 3 z SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Látky, směsi nebo produkt? Směsi Složka /?íslo CAS % Č.EC Registrační číslo REACH Styren Klasifikace ~ R10 Xn; R20-48/20-65 Xi; R36/37/38 Klasifikace v souladu se směrnicí ES č. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3 (H226) D Acute Tox. 4 (H332) D STOT Rep. 1 (H372) D STOT Single 3 (H335) D Skin Irrit. 2 (H315) D Eye Irrit. 2 (H319) D Asp. Tox. 1 (H304) D M-faktor Plné znění R a H vět viz oddíl POKYNY PRO PRVNÍ POMOC POPIS PRVNÍ POMOCI Kontakt s očima: Při kontaktu s oeima dukladni vypláchnite vodou.v případi trvalých potíží to prokonzultujte s lékařem. Kontakt s pokožkou: Ihned si sundejte kontaminované oděvy a obuv. Neprodleně se umyjte velkým množstvím vody. Kontaminované oděvy nepoužívejte, aniž byste je předtím důkladně nevyprali. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud přetrvává bolest nebo podráždění po umytí nebo pokud se objevují příznaky či symptomy předávkování. Požití: V případi spolknutí vyvolaného nedopatřením nezpusobujte zvracení, přivolejte lékaře. Inhalace: Při inhalaci vyvedte osobu na eerstvý vzduch a požádejte lékaře o radu. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKUTNÍ A OPOŽDĚNÉ SYMPTOMY A ÚČINKY Žádné známé POKYN TÝKAJÍCÍ SE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ Neaplikovatelný 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU HASIVA Vhodné hasicí prostoedky: K hašení požáru použijte vodní sprej, alkoholovou pěnu, oxid uhlíku nebo suché chemické hasící přístroje. Proud vody může být neúčinný. Hasící prostředky, kterým je třeba se vyhnout: Plný proud vody. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI Kontejnery udržujte chladné - pokud jsou vystaveny ohni, postřikujte je vodou. POKYNY PRO HASIČE

4 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 4 z 11 Ochranné vybavení: Hasiči a ostatní osoby, které se mohou dostat do kontaktu, používají samostatný dýchací přístroj. Noste oděv, zajišťující plnou ochranu proti ohni (požáru). Viz SDS Kapitola 8 (Kontrola expozice/ochrana osob). 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Tam, kde není hladina expozice známa, používejte schválený, samostatný respirátor, určený pro prostředí s přetlakem. Tam, kde je známa úroveň expozice, používejte schválený respirátor, vhodný pro danou úroveň expozice. Kromě ochranných oděvů/vybavení dle Kapitoly 8 (Kontrola expozice/osobní ochrana) noste i nepropustné boty. Opatření na ochranu životního prostředí: Žádné známé Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Kryt znečištěn nějakým inertním absorpčním materiálem; smeťte jej a dejte do kontejneru, určeného pro likvidaci odpadu. Místo, kde došlo k úniku, opláchněte vodou. Odstraňte zdroje vzplanutí. Odkaz na jiné oddíly: Doplňující informace viz oddíly 8 a ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ Ochranná opatření: Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem. Uchovávejte mimo teplo, jiskry a oheň. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zajistěte dobré větrání místnosti. Po manipulaci pečlivě umyjte. Speciální ustanovení pro manipulaci: Zajistěte dobré větrání pracovních prostor (místní odtahové větrání, pokud je zapotřebí). V průběhu zpracování a manipulace s výrobkem dodržujte orientační hodnoty pro limity kontaktu v zaměstnání. Při nalévání nebo přesunu materiálu musí být nádoby zajištěny a uzemněny. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladujte na chladném, suchéma dobře větraném místě, kontejnery udržujte dokonale uzavřené. Chraňte před tepelnými zdroji a přímým slunečním světlem. Pro plochy, obsahující tento materiál je třeba zajistit požární bezpečnost a elektrická zařízení v souladu s platnými předpisy a / nebo pokyny. Normy jsou založeny především na bodu vzplanutí materiálu, ale mohou brát v úvahu i takové charakteristiky, jako je směsitelnost s vodou nebo toxicita. Je třeba dodržovat veškeré místní a národní předpisy. V Severní a Jižní Americe - Národní asociace pro požární ochranu (NFPA) 30: Zákon o hořlavých a spalitelných látkách - jedná se o široce používanou normu. NFPA 30 stanovuje podmínky skladování pro následující třídy materiálů: Třída I Hořlavé kapaliny, bod vzplanutí <37.8 C. Třída II Hořlavé kapaliny, 37.8 C < bod vzplanutí <60 C. Třída IIIa Hořlavé kapaliny, 60 C < bod vzplanutí < 93 C. Třída IIIb Hořlavé kapaliny, bod vzplanutí > 93 C. Chraňte před zdroji vznícení - vyvarujte se kouření. Přijměte ochranná opatření proti elektrostatickému zatížení - uzemnění je nutné v průběhu nakládky. Teplota skladování: Skladujte při 0-25 C Důvod: Kvalita. Třída skladování (TRGS 510): 3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Viz Oddíl 1 nebo Pokyny při expozici, lze-li je aplikovat. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

5 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 5 z OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY KONTROLNÍ PARAMETRY Styren Český OEL: 100 mg/m 3 (TWA) 400 mg/m 3 (Ceiling) (skin) Evropa: ILV (Indikativní limitní není stanoveno hodnoty) jiná hodnota: není stanoveno Úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL): Použití Cesta Odvozená úroveň, při Jednotky Typ účinků které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) Styren ( ) Worker Vdechnutí 289 mg/m3 Krátkodobé, systémové Worker Vdechnutí 306 mg/m3 Krátkodobé, místní Worker Vdechnutí 85 mg/m3 Dlouhodobé, systémové Spotřebitelské Vdechnutí mg/m3 Krátkodobé, systémové Spotřebitelské Vdechnutí mg/m3 Krátkodobé, místní Spotřebitelské Vdechnutí 10.2 mg/m3 Dlouhodobé, systémové Worker Dermálně 406 mg/kg/den Dlouhodobé, systémové Spotřebitelské Orálně 2.1 mg/kg/den Dlouhodobé, systémové Spotřebitelské Dermálně 343 mg/kg/den Dlouhodobé, systémové Koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC): Oddělení Odhad koncentrace, při které Jednotky nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) Styren ( ) Sladká voda mg/l Mořská voda mg/l Intermittent water release 0.04 mg/l Sediment (fresh water) mg/kg Sediment (marine water) mg/kg Čistička odpadních vod 5 mg/l Půda 0.2 mg/kg OMEZOVÁNÍ EXPOZICE technická opatření: Tam, kde tento materiál není používán v uzavřeném systému, je třeba zajistit kvalitní uzavírací a větrací systém na bázi lokálního odtahu, aby byla expozice pod kontrolou Ochrana dýchacích cest: Tam, kde je expozice pod stanoveným limitem expozice, není vyžadována žádná ochrana dýchacích cest. Tam, kde expozice převyšuje stanovený limit expozice, používejte ochranu dýchacích cest, doporučenou pro daný materiál a úroveň expozice. ochrana zraku: Použijte ochranu očí/tváře, jako je například obličejový štít nebo brýle, odolné proti postříkání chemikáliemi.

6 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 6 z 11 Ochrana pokožky: Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Noste nepropustné rukavice a vhodný ochranný oděv. Protože je produkt absorbován pokožkou, je třeba věnovat pozornost tomu, abyste zabránili kontaminaci kůže a kontaminaci oděvů. Ochrana rukou: Rukavice z nitrilkaucuku nebo fluórkaucuku. Dbejte na údaje výrobce rukavic o propustnosti a casu protrhnutí a zvláštní podmínky na pracovišti. Odstraote rukavice okamžiti pokud dojte k jejichprotržení nebo jakékoliv vizuální zmini (velikost, barva, ohebnost atd.). Doplňkové doporučení: Tam, kde se používá tento materiál, se nesmí přinášet, skladovat ani konzumovat potraviny, nápoje ani tabákové výrobky.. Před jídlem, pitím nebo kouřením si důkladně umyjte obličej i ruce vodou a mýdlem.. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH Barva: Modré Vzhled: Strukturni viskózní Zápach: styren Hranice zápachu: Limity expozice viz Oddíl 8. ph: Neaplikovatelný Bod tání: Bod varu: C Bod vzplanutí: 34 C DIN EN ISO 1523 Rychlost odpařování: Limity hořlavosti (% obj.): Spodní: 1.1 Horní: 8 Tlak par: 20 C Hustota par: Specifická hmotnost / hustota: 20 C DIN EN ISO Rozpustnost ve vodě: nerozpustné Koeficient dělení (noktanol/voda): Teplota samovznícení: 490 CDIN Teplota rozpadu: Vazkost (Kinematická): Vazkost (Dynamická): strukturní viskozita DALŠÍ INFORMACE Rozpustnost v tuku (rozpouštědlo - olej): procento těkavých (% hmot.): 46-50(rozpouštědlo) Obsah pevných částic: 50% DIN Nasycenost vzduchu (% obj.): Číslo kyseliny (mg KOH/g): <=13DIN EN ISO 2114 Hodnota hydroxylu (mg KOH/g): Těkavý organický obsah (1999/13/ES): 10. STÁLOST A REAKTIVITA Reaktivita: Informace nejsou k dispozici

7 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 7 z 11 CHEMICKÁ STABILITA Stabilita: Podmínky, kterým je třeba zabránit: Stabilní Vznik vznětlivých směsí je možný ve vzduchu při zahřátí nad bod vzplanutí a/nebo při rozprašování nebo zamlžení. Polymerizace poi vzniku tepla. MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ Polymerizace: Podmínky, kterým je třeba zabránit: Neslučitelné materiály: Nevyskytne se Žádné známé Reakce mit peroxidy a jinými tvurci radikálu. Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné známé 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH Pravděpodobné cesty expozice: Orálně, Kůže, Oči. Akutní toxicita, orálně: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Akutní toxicita, dermálně: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna Akutní toxicita, vdechnutí: Není klasifikován Poleptání/podráždění kůže: Dráždí kůži. Vážné poškození zraku / podráždění oka: Způsobuje vážné podráždění očí. Zcitlivění dýchacích cest: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Zcitlivění kůže: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Karcinogenita: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Mutace zárodečných buněk: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Reprodukční toxicita: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) jedna expozice: Může způsobit podráždění dýchacích cest. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Cesta expozice: inhalaenipostižené orgány: Dýchací systém Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) opakovaná expozice: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Cesta expozice: inhalaenipostižené orgány: Uši Aspirační nebezpečí: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. INFORMACE O TOXICITĚ PRODUKTU AKUTNÍ ÚDAJE O TOXICITE

8 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 8 z 11 orálne krysa Akutní LD50. >2000mg/kg dermální Králík Akutní LD50 - >2000mg/kg inhalaeni krysa Akutní LD50 4hr - 24mg/l(Výpary) LOKÁLNÍ VLIVY NA POKOŽKU A OCI Akutní podráždení dermální Dráždivý Akutní podráždení ocní Dráždivý ALERGICKÁ SENSITIZACE způsobuje zvýšenou citlivost Pokožka Žádné údaje způsobuje zvýšenou citlivost dýchání Žádné údaje GENOTOXICITA analýzy pro genové mutace Amesova analýza na salmonelu Žádné údaje OSTATNÍ INFORMACE Výše uvedené údaje o toxicitě produktu jsou odhady. Při dlouhodobé nebo opakované expozici inhalací způsobuje poškození ucha. ÚDAJE O TOXICITĚ NEBEZPEČNÝCH SOUČÁSTÍ Hodnoty LD50 akutní orální toxicity (potkan) a LD50 akutní dermální toxicity (potkan, králík) styrenu činí >2000 mg/kg. Hodnota LC50 inhalační toxicity (potkan) po 4hodinové expozici byla 11,8 mg/l (páry). Nadměrná expozice parám styrenu může způsobit střední podráždění očí a nosu, dále malátnost, bolesti hlavy a útlum centrálního nervového systému. Styren středně dráždí kůži. Ve studiích na zvířatech styren vyvolal vznik mikrojader, výměnu sesterských chromatid a poškození řetězce DNA. Testy in vitro prokázaly, že styren způsobuje recesivní letální mutace vázané na pohlaví (SLRL) u Drosophila (octomilky). Prokázalo se, že styren způsobuje plicní nádory u myší. Epidemiologické studie expozice styrenu u člověka nejsou s ohledem na nedostatečnou kontrolu proměnných průkazné. Při dlouhodobé nebo opakované expozici inhalací způsobuje poškození ucha. Při požití styrenu může nastat nebezpečí vdechnutí. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikuje styren jako karcinogen IARC 2B (možný karcinogen pro člověka). 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE TOXICITA, PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST, BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL, MOBILITA V PŮDĚ, JINÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY Tento materiál není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Ekologické posouzení tohoto materiálu je založeno na vyhodnocení jeho komponent. VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vpvb nestanoveno

9 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 9 z 11 ÚDAJE O TOXICITĚ NEBEZPEČNÝCH SOUČÁSTÍ Složka /?íslo CAS Toxicita pro řasy Toxicita pro ryby Toxicita pro vodní blechy Styren EC mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (96h) EC mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (72h) EC50 = 0.72 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (96h) EC50 = 1.4 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (72h) LC mg/l - Poecilia reticulata (96h) LC mg/l - Pimephales promelas (96h) LC mg/l - Lepomis macrochirus (96h) LC mg/l - Pimephales promelas (96h) EC mg/l - Daphnia magna (48h) 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Metody nakládání s odpady Společnost podporuje recyklaci, obnovu a opakované používání materiálů tam, kde je to povoleno. Pokud je nezbytná likvidace, Společnost doporučuje, aby byly organické materiály, především pokud jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, zlikvidovány tepelnou cestou nebo spalováním ve schválených spalovnách. je třeba dodržovat všechny národní předpisy. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Tato kapitola poskytuje základní informace o klasifikaci pro dodání. Viz odpovídající pokyny pro přepravu, kde najdete náležité předpisy pro přepravu pro specifické požadavky. ADR/RID/ADN Nebezpečné látky? X Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 Číslo OSN: UN1866 Obalová skupina: III Vyžadován přepravní štítek: Hořlavá kapalina Přepravováno v režimu výjimky: Transport v souladu s Kód omezení tunelu: D/E Poznámky: Není určeno k přepravě v nádržích po vnitrozemských vodních cestách. IMO Nebezpečné látky? X Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 Číslo OSN: UN1866 Obalová skupina: III Vyžadován přepravní štítek: HOrLAVÁ KAPALINA ICAO / IATA Nebezpečné látky? X Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 Obalová skupina: III Číslo OSN: UN1866 Vyžadován přepravní štítek: HOrLAVÁ KAPALINA

10 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 10 z INFORMACE O PŘEDPISECH NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI Látky poškozující ozonovou vrstvu (Směrnice (ES) č. 1005/2009) Neaplikovatelný Perzistentní látky poškozující ozonovou vrstvu (Směrnice (ES) č. 850/2004) Neaplikovatelný Předchozí informovaný souhlas: Neaplikovatelný Látky podléhající autorizaci (Příloha XIV Nařízení (ES) č. 1907/2006): Neaplikovatelný Látky podléhající omezení pro určitá použití (Příloha XVII Nařízení (ES) č. 1907/2006): Ano Bližší informace o omezení použití viz příloha XVII nařízení REACH. Styren (~ 48 %) Látka je hořlavá, vztahuje se na ni omezení pro aerosoly uvedené v bodu 40. Třída nebezpečí pro vodní prostředí (Německo): 2údaj smišovacího pravidla podle VwVwS. INFORMACE O ZÁSOBÁCH Evropský hospodářský prostor (včetně EU): Jestliže si od právnické osoby Allnex sídlící v EHP (EU nebo Norsko) koupíte výrobek, tento výrobek vyhovuje požadavkům na registraci podle nařízení REACH (ES) č. 1907/2006, neboť všechny jeho složky jsou buď vyloučeny, vyjmuty, předregistrovány a/nebo registrovány. Spojené státy (USA): Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Chemického soupisu látek TSCA nebo jejich uvedení v soupisu chemických látek TSCA není požadováno Kanada: Jedna nebo více složek tohoto produktu NEJSOU zahrnuty v kanadském seznamu chemických látek tuzemského původu (DSL). Tyto složky jsou zahrnuty v kanadském seznamu chemických látek zahraničního původu (NDSL). Austrálie: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Australského soupisu chemických látek (AICS) nebo jejich uvedení v AICS není požadováno. Čína: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do čínského soupisu chemických látek nebo jejich uvedení v čínském soupisu není požadováno Japonsko: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Japonského soupisu látek (ENCS) nebo jejich uvedení v japonském soupisu není požadováno Korea: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Korejského soupisu látek (ECL) nebo jejich uvedení v korejském soupisu není požadováno Filipíny: Jedna nebo více složek tohoto produktu NEJSOU zahrnuty ve filipínském seznamu PICCS. POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI Vyhodnocení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 16. DALŠÍ INFORMACE Důvody pro vydání: Nová identifikace společnosti Datum přípravy 25-VI-2013 Datum poslední významné revize 20-XI-2012

11 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 11 z 11 Metody klasifikace zahrnují jednu nebo více z následujících: použití specifických údajů o produktu,?r-a (read-across) data, modelování, profesionální posouzení nebo vyhodnocení na základě složení. Věty rizik a nebezpečí komponent Styren H226 - Hořlavá kapalina a páry. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. R10 - Hoolavý. R20 - Zdraví škodlivý poi vdechování. R65 - Zdraví škodlivý: poi požití muže vyvolat poškození plic. R36/37/38 - Dráždí oei, dý chací orgány a kuži. R48/20 - Zdraví škodlivý: nebezpeeí vážného poškození zdraví poi dlouhodobé expozici vdechováním. Připraven (kým): Oddělení dozoru a registrace produktů, Tyto informace jsou poskytovány bez jakékoli záruky či ručení. Nepřebíráme za ně žádnou právní odpovědnost a také neposkytujeme povolení, návod či doporučení k uvedení jakéhokoli patentovaného vynálezu do praxe bez licence. Vše je nabízeno pouze k vašemu zvážení, prozkoumání a ověření. Před použitím jakéhokoli výrobku si vždy pročtěte etiketu.

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů Strana: 1/14 1. ODDÍL: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU Název produktu: VIAPAL UP 745/56 Popis produktu: nenasycený polyester 1.2. PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P201 Před použitím si obstarejte speciální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů Isophthalic Gelcoat G-2-A -S Strana: 1/12 1. ODDÍL: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU Název produktu: ISOPHTHALIC GELCOAT G-2-A-S 1.2. PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Innu-Science NU-Kleen Floor

Innu-Science NU-Kleen Floor 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno Innu-Science NU-Kleen Floor 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Datum revize 15.06.2015 Verze 3.0 Datum vytištění 02.07.2015. SikaSense -4710

Datum revize 15.06.2015 Verze 3.0 Datum vytištění 02.07.2015. SikaSense -4710 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

: SULPIRIDE IMPURITY A CRS

: SULPIRIDE IMPURITY A CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03/10/2013 Datum zpracování: 03/10/2013 Nahrazuje: 27/06/2013 Verze: 7.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident a reagenčních setů. Objednací číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

CARLSON Autošampon bez vosku

CARLSON Autošampon bez vosku Strana 1 ( 10 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Doporučené použití: směs určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ETCHING GEL. Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ETCHING GEL. Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5 Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Etching gel 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro naleptání

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení ES 1907/2006 REACH v platném znění) Datum vydání: 1. 4. 2015 Název výrobku: Čistič vinylů a plastů

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení ES 1907/2006 REACH v platném znění) Datum vydání: 1. 4. 2015 Název výrobku: Čistič vinylů a plastů 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 IDENTIFIKACE VÝROBKU Obchodní název výrobku: Čistič vinylů a plastů Název látky/směsi: Směs Registrační číslo: Směs 1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 8 ODDÍL1: Identifikace látky a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Oxygad Chemický název: Vodný roztok peroxidu vodíku Identifikační číslo (EEC): 008-003-00-9 Registrační

Více

YPLON DISHWASHER POWDER

YPLON DISHWASHER POWDER ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 16120383 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistící přípravek.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

: Sikalastic -600 PVC Primer

: Sikalastic -600 PVC Primer ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

: SCHÖNOX PGH Hardener

: SCHÖNOX PGH Hardener ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Čistící tablety / Cleaning Tablets

Čistící tablety / Cleaning Tablets ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tablety pro čištění a ochranu plně

Více

Interní číslo výrobku: 50469763 Datum vydání: 1.6.2007 Datum revize: 20.6.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Interní číslo výrobku: 50469763 Datum vydání: 1.6.2007 Datum revize: 20.6.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Stránka: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: SADURIT Z 1 RAL 7001 Identifikátor výrobku: středněmolekulární epoxidová pryskyřice ve směsi

Více

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Hobby Hot Sticks transparent Strana 1 z 6 Č. BL. : 408802 Datum revize: 22.05.2015 Datum výtisku: 10.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 19.11.2013

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Verze 1.2 Datum revize 11.05.2015 Datum vytištění 13.05.2015

Verze 1.2 Datum revize 11.05.2015 Datum vytištění 13.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : Vnitřní

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

číslo revize: 1 číslo verze: 2.0

číslo revize: 1 číslo verze: 2.0 ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: Název: Další název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití směsi:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. DEKANG (0 mg)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. DEKANG (0 mg) ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

Pitralon F voda po holení

Pitralon F voda po holení Datum vydání: 20.02.2013 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: směs alkoholů Registrační číslo látky: mix Pitralon

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku 500001270894, RAC/10, RAC/20 1.2.

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Uni-Lock Strana 1 z 5 Č. BL. : 43015 Datum revize: 28.07.2014 Datum výtisku: 29.08.2014 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku Tangit Uni-Lock ODDÍL

Více

1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30. Název výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30

1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30. Název výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30 Strana 1 ( 9 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Doporučené

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

Datum revize 08.10.2014 Verze 3.0 Datum vytištění 08.10.2014 SCHÖNOX XC

Datum revize 08.10.2014 Verze 3.0 Datum vytištění 08.10.2014 SCHÖNOX XC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

LADI Plus čistič nábytku

LADI Plus čistič nábytku ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí prostředek na dřevěné povrchy.

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Hobby Hot Sticks transparent Strana 1 z 5 Č. SDB : 408802 Datum revize: 19.11.2013 Datum výtisku: 08.01.2015 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIESEL-X

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIESEL-X ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Aditivum do motorové nafty. Určeno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

: Sika Injection-101 RC Part B

: Sika Injection-101 RC Part B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 19.10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 19.10. Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů Oskar s M50 Heavy Duty Buffing and Polishing Compound Strana: 1/8 1. ODDÍL: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU Název produktu: Oskar s M50 Heavy Duty Buffing and

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 8) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Mikrobiozid 1850 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené

Více

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm) Str. 1 z 6 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název (Vodivostní standard 1500 µs/cm) 1.2 Použití: Standard pro kalibraci konduktometru 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Obchodní jméno: Jakar

Více

Bezpečnostní list Datum Vydání 01-XII-2010 Datum revize 23-X-2015 Verze 2.2

Bezpečnostní list Datum Vydání 01-XII-2010 Datum revize 23-X-2015 Verze 2.2 Bezpečnostní list Datum Vydání 01-XII-2010 Datum revize 23-X-2015 Verze 2.2 Oddíl1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Čistá látka/směs Sentinel X400

Více

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí Stránka 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: RAVAK Desinfectant Další název látky: není 1.2. Příslušná

Více

Datum revize 11.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 11.05.2015. Sika Mixer Cleaner

Datum revize 11.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 11.05.2015. Sika Mixer Cleaner ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Koupelny a příslušenství

Koupelny a příslušenství ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: Název: Další název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití směsi:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) MAKRAPOL

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) MAKRAPOL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 200-16 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Inhibitor koroze.

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET prášek do myček nádobí 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a

Více

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 502-121 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Lepidlo. Pouze

Více

VIKTOR Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 28.2.2013 Verze B

VIKTOR Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 28.2.2013 Verze B ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: nejsou 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

: Nicorandil impurity A CRS

: Nicorandil impurity A CRS Datum vydání: 29/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní název : Nicorandil impurity A CRS

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nař. ES 1907/2006 ve znění nař. ES 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nař. ES 1907/2006 ve znění nař. ES 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: M-SUNAGREEN Kapalné hnojivo. Identifikační číslo: neuvedeno -směs Registrační číslo: neuvedeno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. SATUR NEMRZNOUCÍ SMĚS do ostřikovačů -20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST. SATUR NEMRZNOUCÍ SMĚS do ostřikovačů -20 C Datum vydání: 8.7.2012 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CK SOL

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CK SOL Datum vydání: 15.3.2008 Datum revize: 16.10.2012 revidována verze z 1.4.2009 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: CK sol Identifikační číslo: nemá Číslo CAS:

Více

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 HYDROPON

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 HYDROPON Datum vydání: 30.11.2003 Datum revize: 20.07.2015, revidována verze z 01.06.2015 Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Další názvy látky nebo směsi:

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku Stránka 1 z 15 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku:king Automat 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené použití Práškový prací prostředek

Více

SONAX Rozmrazovač zámků

SONAX Rozmrazovač zámků ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 331000/331541-544/331900 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

: Sterillium classic pure

: Sterillium classic pure ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Doporučená

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SANOCLEAR

BEZPEČNOSTNÍ LIST SANOCLEAR Datum přepracování BL: 1.12.2010 Datum revize BL: 9.4.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku Chemický název / synonyma: Obchodní název: Registrační číslo CAS: Označení ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UNIMAGIC

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UNIMAGIC Strana 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Pro čištění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. A/C OIL POE 68 250ML Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. A/C OIL POE 68 250ML Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5 Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Katalogové číslo: 710213 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: REVO aktivní pěna Strana 1 z 7 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: REVO aktivní pěna, řada ALFA

Více

Bezpečnostní list. AxxaClean 2048. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikace nebezpečnosti. Verze: 2.0 Revize: 20. 7.

Bezpečnostní list. AxxaClean 2048. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikace nebezpečnosti. Verze: 2.0 Revize: 20. 7. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační číslo: Není aplikovatelné pro směs 1.2 Příslušná určená

Více

N hnojivo Bezpečnostní list Tento produkt nevyžaduje bezpečnostní list v souladu s Článkem 31 Nařízení č.1907/2006 (REACH).

N hnojivo Bezpečnostní list Tento produkt nevyžaduje bezpečnostní list v souladu s Článkem 31 Nařízení č.1907/2006 (REACH). Datum vydání: 09/11/2012 Datum zpracování: 09/11/2012 Nahrazuje: 20/07/2011 Verze: 2.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Kód výrobku

Více

NEODETERSOL VETRO ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

NEODETERSOL VETRO ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 15. 10. 2012 / 2.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vypracování: 16. 7.2014 Datum poslední revize: 15.11.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vypracování: 16. 7.2014 Datum poslední revize: 15.11. Název výrobku: ZYM LINK Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku Další názvy: Registrační číslo: ZYM LINK nemá, směs nemá, směs

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více