SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ"

Transkript

1 SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Strana 1 z 11 SDS: Datum přípravy 25-VI-2013 Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor výrobku: Popis produktu: VIAPAL VUP 4714 BET/52 nenasycený polyester predrychlený, extra stabilizovaný, tixotropní PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ Zamýšlené / doporučené použití pojivo PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU Firma: Allnex Belgium SA/NV, Square Marie Curie 11, 1070 Brusel, BE. Ohledem informací o produktech a všech informací, které nejsou naléhavé, volejte svému místnímu zástupci Allnex nebo nás kontaktujte prostřednictvím Místní kontaktní informace: Allnex Belgium SA/NV (organizační složka), Lisabonska 799, Praha 9, CZ Telefonní č.: TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE (24 hodin denně) - Výhradně v nouzových situacích souvisejících s rozlitím, únikem, pořárem, vystavení produktu, nebo nehodách, volejte: Asie Pacifik (Carechem 24): Austrálie: Čína (PRC): Japonsko: Nový Zéland: Všechny ostatní: Evropa /Afrika / Střední východ (Carechem 24): Evropa, Střední východ, Afrika, Izrael: +44 (0) Střední východ, Afrika (arabsky hovořící země): +44 (0) Latinská Amerika (Carechem 24): Brazílie: Mexiko a všechny ostatní: Kanada a USA (Carechem 24 - NCEC ED ): (bezplatná linka) nebo označuje obchodní značku registrovanou v USA, mimo území USA, značka může být registrovaná, v řízení nebo obchodní. Značka je nebo může být používána dle licence. 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI Klasifikace v souladu se směrnicí ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů Kapalná hořlavina 3. třídy Toxicita pro specifické pro cílové orgány kategorie rizika při opakované expozici 1 Toxicita pro specifické pro cílové orgány kategorie rizika při jednorázové expozici 3 Narušení pokožky / nebezpečí podráždění kategorie 2 Vážné poškození zraku / nebezpečí podráždění očí kategorie 2 Klasifikace v souladu se směrnicemi EU 67/545/EHS nebo 199/45/ES

2 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 2 z 11 Xn - Zdraví škodlivý R10 - Hořlavý. R20 - Zdraví škodlivý při vdechování. R36/37/38 - Dráždí oei, dý chací orgány a kuži. R48/20 - Zdraví škodlivý: nebezpeeí vážného poškození zdraví poi dlouhodobé expozici vdechováním. PRVKY OZNAČENÍ Signální slovo Nebezpečí Věty o nebezpečí H226 - Hořlavá kapalina a páry. H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení Pravidla pro použití a pokyny pro bezpečné zacházení budou omezena podle směrnice (ES) Č. 1272/2008, článek 28 P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 - Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P370 + P378 - V případě požáru: Pro hašení použijte CO2, suché chemické nebo pěnové hasicí prostředky. P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P321 - Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 - Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních a národních předpisů. DALŠÍ NEBEZPEČNOST Neaplikovatelný VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vpvb nestanoveno

3 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 3 z SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Látky, směsi nebo produkt? Směsi Složka /?íslo CAS % Č.EC Registrační číslo REACH Styren Klasifikace ~ R10 Xn; R20-48/20-65 Xi; R36/37/38 Klasifikace v souladu se směrnicí ES č. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3 (H226) D Acute Tox. 4 (H332) D STOT Rep. 1 (H372) D STOT Single 3 (H335) D Skin Irrit. 2 (H315) D Eye Irrit. 2 (H319) D Asp. Tox. 1 (H304) D M-faktor Plné znění R a H vět viz oddíl POKYNY PRO PRVNÍ POMOC POPIS PRVNÍ POMOCI Kontakt s očima: Při kontaktu s oeima dukladni vypláchnite vodou.v případi trvalých potíží to prokonzultujte s lékařem. Kontakt s pokožkou: Ihned si sundejte kontaminované oděvy a obuv. Neprodleně se umyjte velkým množstvím vody. Kontaminované oděvy nepoužívejte, aniž byste je předtím důkladně nevyprali. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud přetrvává bolest nebo podráždění po umytí nebo pokud se objevují příznaky či symptomy předávkování. Požití: V případi spolknutí vyvolaného nedopatřením nezpusobujte zvracení, přivolejte lékaře. Inhalace: Při inhalaci vyvedte osobu na eerstvý vzduch a požádejte lékaře o radu. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKUTNÍ A OPOŽDĚNÉ SYMPTOMY A ÚČINKY Žádné známé POKYN TÝKAJÍCÍ SE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ Neaplikovatelný 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU HASIVA Vhodné hasicí prostoedky: K hašení požáru použijte vodní sprej, alkoholovou pěnu, oxid uhlíku nebo suché chemické hasící přístroje. Proud vody může být neúčinný. Hasící prostředky, kterým je třeba se vyhnout: Plný proud vody. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI Kontejnery udržujte chladné - pokud jsou vystaveny ohni, postřikujte je vodou. POKYNY PRO HASIČE

4 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 4 z 11 Ochranné vybavení: Hasiči a ostatní osoby, které se mohou dostat do kontaktu, používají samostatný dýchací přístroj. Noste oděv, zajišťující plnou ochranu proti ohni (požáru). Viz SDS Kapitola 8 (Kontrola expozice/ochrana osob). 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Tam, kde není hladina expozice známa, používejte schválený, samostatný respirátor, určený pro prostředí s přetlakem. Tam, kde je známa úroveň expozice, používejte schválený respirátor, vhodný pro danou úroveň expozice. Kromě ochranných oděvů/vybavení dle Kapitoly 8 (Kontrola expozice/osobní ochrana) noste i nepropustné boty. Opatření na ochranu životního prostředí: Žádné známé Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Kryt znečištěn nějakým inertním absorpčním materiálem; smeťte jej a dejte do kontejneru, určeného pro likvidaci odpadu. Místo, kde došlo k úniku, opláchněte vodou. Odstraňte zdroje vzplanutí. Odkaz na jiné oddíly: Doplňující informace viz oddíly 8 a ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ Ochranná opatření: Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem. Uchovávejte mimo teplo, jiskry a oheň. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zajistěte dobré větrání místnosti. Po manipulaci pečlivě umyjte. Speciální ustanovení pro manipulaci: Zajistěte dobré větrání pracovních prostor (místní odtahové větrání, pokud je zapotřebí). V průběhu zpracování a manipulace s výrobkem dodržujte orientační hodnoty pro limity kontaktu v zaměstnání. Při nalévání nebo přesunu materiálu musí být nádoby zajištěny a uzemněny. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladujte na chladném, suchéma dobře větraném místě, kontejnery udržujte dokonale uzavřené. Chraňte před tepelnými zdroji a přímým slunečním světlem. Pro plochy, obsahující tento materiál je třeba zajistit požární bezpečnost a elektrická zařízení v souladu s platnými předpisy a / nebo pokyny. Normy jsou založeny především na bodu vzplanutí materiálu, ale mohou brát v úvahu i takové charakteristiky, jako je směsitelnost s vodou nebo toxicita. Je třeba dodržovat veškeré místní a národní předpisy. V Severní a Jižní Americe - Národní asociace pro požární ochranu (NFPA) 30: Zákon o hořlavých a spalitelných látkách - jedná se o široce používanou normu. NFPA 30 stanovuje podmínky skladování pro následující třídy materiálů: Třída I Hořlavé kapaliny, bod vzplanutí <37.8 C. Třída II Hořlavé kapaliny, 37.8 C < bod vzplanutí <60 C. Třída IIIa Hořlavé kapaliny, 60 C < bod vzplanutí < 93 C. Třída IIIb Hořlavé kapaliny, bod vzplanutí > 93 C. Chraňte před zdroji vznícení - vyvarujte se kouření. Přijměte ochranná opatření proti elektrostatickému zatížení - uzemnění je nutné v průběhu nakládky. Teplota skladování: Skladujte při 0-25 C Důvod: Kvalita. Třída skladování (TRGS 510): 3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Viz Oddíl 1 nebo Pokyny při expozici, lze-li je aplikovat. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

5 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 5 z OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY KONTROLNÍ PARAMETRY Styren Český OEL: 100 mg/m 3 (TWA) 400 mg/m 3 (Ceiling) (skin) Evropa: ILV (Indikativní limitní není stanoveno hodnoty) jiná hodnota: není stanoveno Úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL): Použití Cesta Odvozená úroveň, při Jednotky Typ účinků které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) Styren ( ) Worker Vdechnutí 289 mg/m3 Krátkodobé, systémové Worker Vdechnutí 306 mg/m3 Krátkodobé, místní Worker Vdechnutí 85 mg/m3 Dlouhodobé, systémové Spotřebitelské Vdechnutí mg/m3 Krátkodobé, systémové Spotřebitelské Vdechnutí mg/m3 Krátkodobé, místní Spotřebitelské Vdechnutí 10.2 mg/m3 Dlouhodobé, systémové Worker Dermálně 406 mg/kg/den Dlouhodobé, systémové Spotřebitelské Orálně 2.1 mg/kg/den Dlouhodobé, systémové Spotřebitelské Dermálně 343 mg/kg/den Dlouhodobé, systémové Koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC): Oddělení Odhad koncentrace, při které Jednotky nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) Styren ( ) Sladká voda mg/l Mořská voda mg/l Intermittent water release 0.04 mg/l Sediment (fresh water) mg/kg Sediment (marine water) mg/kg Čistička odpadních vod 5 mg/l Půda 0.2 mg/kg OMEZOVÁNÍ EXPOZICE technická opatření: Tam, kde tento materiál není používán v uzavřeném systému, je třeba zajistit kvalitní uzavírací a větrací systém na bázi lokálního odtahu, aby byla expozice pod kontrolou Ochrana dýchacích cest: Tam, kde je expozice pod stanoveným limitem expozice, není vyžadována žádná ochrana dýchacích cest. Tam, kde expozice převyšuje stanovený limit expozice, používejte ochranu dýchacích cest, doporučenou pro daný materiál a úroveň expozice. ochrana zraku: Použijte ochranu očí/tváře, jako je například obličejový štít nebo brýle, odolné proti postříkání chemikáliemi.

6 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 6 z 11 Ochrana pokožky: Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Noste nepropustné rukavice a vhodný ochranný oděv. Protože je produkt absorbován pokožkou, je třeba věnovat pozornost tomu, abyste zabránili kontaminaci kůže a kontaminaci oděvů. Ochrana rukou: Rukavice z nitrilkaucuku nebo fluórkaucuku. Dbejte na údaje výrobce rukavic o propustnosti a casu protrhnutí a zvláštní podmínky na pracovišti. Odstraote rukavice okamžiti pokud dojte k jejichprotržení nebo jakékoliv vizuální zmini (velikost, barva, ohebnost atd.). Doplňkové doporučení: Tam, kde se používá tento materiál, se nesmí přinášet, skladovat ani konzumovat potraviny, nápoje ani tabákové výrobky.. Před jídlem, pitím nebo kouřením si důkladně umyjte obličej i ruce vodou a mýdlem.. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH Barva: Modré Vzhled: Strukturni viskózní Zápach: styren Hranice zápachu: Limity expozice viz Oddíl 8. ph: Neaplikovatelný Bod tání: Bod varu: C Bod vzplanutí: 34 C DIN EN ISO 1523 Rychlost odpařování: Limity hořlavosti (% obj.): Spodní: 1.1 Horní: 8 Tlak par: 20 C Hustota par: Specifická hmotnost / hustota: 20 C DIN EN ISO Rozpustnost ve vodě: nerozpustné Koeficient dělení (noktanol/voda): Teplota samovznícení: 490 CDIN Teplota rozpadu: Vazkost (Kinematická): Vazkost (Dynamická): strukturní viskozita DALŠÍ INFORMACE Rozpustnost v tuku (rozpouštědlo - olej): procento těkavých (% hmot.): 46-50(rozpouštědlo) Obsah pevných částic: 50% DIN Nasycenost vzduchu (% obj.): Číslo kyseliny (mg KOH/g): <=13DIN EN ISO 2114 Hodnota hydroxylu (mg KOH/g): Těkavý organický obsah (1999/13/ES): 10. STÁLOST A REAKTIVITA Reaktivita: Informace nejsou k dispozici

7 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 7 z 11 CHEMICKÁ STABILITA Stabilita: Podmínky, kterým je třeba zabránit: Stabilní Vznik vznětlivých směsí je možný ve vzduchu při zahřátí nad bod vzplanutí a/nebo při rozprašování nebo zamlžení. Polymerizace poi vzniku tepla. MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ Polymerizace: Podmínky, kterým je třeba zabránit: Neslučitelné materiály: Nevyskytne se Žádné známé Reakce mit peroxidy a jinými tvurci radikálu. Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné známé 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH Pravděpodobné cesty expozice: Orálně, Kůže, Oči. Akutní toxicita, orálně: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Akutní toxicita, dermálně: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna Akutní toxicita, vdechnutí: Není klasifikován Poleptání/podráždění kůže: Dráždí kůži. Vážné poškození zraku / podráždění oka: Způsobuje vážné podráždění očí. Zcitlivění dýchacích cest: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Zcitlivění kůže: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Karcinogenita: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Mutace zárodečných buněk: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Reprodukční toxicita: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) jedna expozice: Může způsobit podráždění dýchacích cest. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Cesta expozice: inhalaenipostižené orgány: Dýchací systém Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) opakovaná expozice: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. Cesta expozice: inhalaenipostižené orgány: Uši Aspirační nebezpečí: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna. INFORMACE O TOXICITĚ PRODUKTU AKUTNÍ ÚDAJE O TOXICITE

8 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 8 z 11 orálne krysa Akutní LD50. >2000mg/kg dermální Králík Akutní LD50 - >2000mg/kg inhalaeni krysa Akutní LD50 4hr - 24mg/l(Výpary) LOKÁLNÍ VLIVY NA POKOŽKU A OCI Akutní podráždení dermální Dráždivý Akutní podráždení ocní Dráždivý ALERGICKÁ SENSITIZACE způsobuje zvýšenou citlivost Pokožka Žádné údaje způsobuje zvýšenou citlivost dýchání Žádné údaje GENOTOXICITA analýzy pro genové mutace Amesova analýza na salmonelu Žádné údaje OSTATNÍ INFORMACE Výše uvedené údaje o toxicitě produktu jsou odhady. Při dlouhodobé nebo opakované expozici inhalací způsobuje poškození ucha. ÚDAJE O TOXICITĚ NEBEZPEČNÝCH SOUČÁSTÍ Hodnoty LD50 akutní orální toxicity (potkan) a LD50 akutní dermální toxicity (potkan, králík) styrenu činí >2000 mg/kg. Hodnota LC50 inhalační toxicity (potkan) po 4hodinové expozici byla 11,8 mg/l (páry). Nadměrná expozice parám styrenu může způsobit střední podráždění očí a nosu, dále malátnost, bolesti hlavy a útlum centrálního nervového systému. Styren středně dráždí kůži. Ve studiích na zvířatech styren vyvolal vznik mikrojader, výměnu sesterských chromatid a poškození řetězce DNA. Testy in vitro prokázaly, že styren způsobuje recesivní letální mutace vázané na pohlaví (SLRL) u Drosophila (octomilky). Prokázalo se, že styren způsobuje plicní nádory u myší. Epidemiologické studie expozice styrenu u člověka nejsou s ohledem na nedostatečnou kontrolu proměnných průkazné. Při dlouhodobé nebo opakované expozici inhalací způsobuje poškození ucha. Při požití styrenu může nastat nebezpečí vdechnutí. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikuje styren jako karcinogen IARC 2B (možný karcinogen pro člověka). 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE TOXICITA, PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST, BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL, MOBILITA V PŮDĚ, JINÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY Tento materiál není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Ekologické posouzení tohoto materiálu je založeno na vyhodnocení jeho komponent. VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vpvb nestanoveno

9 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 9 z 11 ÚDAJE O TOXICITĚ NEBEZPEČNÝCH SOUČÁSTÍ Složka /?íslo CAS Toxicita pro řasy Toxicita pro ryby Toxicita pro vodní blechy Styren EC mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (96h) EC mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (72h) EC50 = 0.72 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (96h) EC50 = 1.4 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (72h) LC mg/l - Poecilia reticulata (96h) LC mg/l - Pimephales promelas (96h) LC mg/l - Lepomis macrochirus (96h) LC mg/l - Pimephales promelas (96h) EC mg/l - Daphnia magna (48h) 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Metody nakládání s odpady Společnost podporuje recyklaci, obnovu a opakované používání materiálů tam, kde je to povoleno. Pokud je nezbytná likvidace, Společnost doporučuje, aby byly organické materiály, především pokud jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, zlikvidovány tepelnou cestou nebo spalováním ve schválených spalovnách. je třeba dodržovat všechny národní předpisy. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Tato kapitola poskytuje základní informace o klasifikaci pro dodání. Viz odpovídající pokyny pro přepravu, kde najdete náležité předpisy pro přepravu pro specifické požadavky. ADR/RID/ADN Nebezpečné látky? X Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 Číslo OSN: UN1866 Obalová skupina: III Vyžadován přepravní štítek: Hořlavá kapalina Přepravováno v režimu výjimky: Transport v souladu s Kód omezení tunelu: D/E Poznámky: Není určeno k přepravě v nádržích po vnitrozemských vodních cestách. IMO Nebezpečné látky? X Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 Číslo OSN: UN1866 Obalová skupina: III Vyžadován přepravní štítek: HOrLAVÁ KAPALINA ICAO / IATA Nebezpečné látky? X Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 Obalová skupina: III Číslo OSN: UN1866 Vyžadován přepravní štítek: HOrLAVÁ KAPALINA

10 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 10 z INFORMACE O PŘEDPISECH NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI Látky poškozující ozonovou vrstvu (Směrnice (ES) č. 1005/2009) Neaplikovatelný Perzistentní látky poškozující ozonovou vrstvu (Směrnice (ES) č. 850/2004) Neaplikovatelný Předchozí informovaný souhlas: Neaplikovatelný Látky podléhající autorizaci (Příloha XIV Nařízení (ES) č. 1907/2006): Neaplikovatelný Látky podléhající omezení pro určitá použití (Příloha XVII Nařízení (ES) č. 1907/2006): Ano Bližší informace o omezení použití viz příloha XVII nařízení REACH. Styren (~ 48 %) Látka je hořlavá, vztahuje se na ni omezení pro aerosoly uvedené v bodu 40. Třída nebezpečí pro vodní prostředí (Německo): 2údaj smišovacího pravidla podle VwVwS. INFORMACE O ZÁSOBÁCH Evropský hospodářský prostor (včetně EU): Jestliže si od právnické osoby Allnex sídlící v EHP (EU nebo Norsko) koupíte výrobek, tento výrobek vyhovuje požadavkům na registraci podle nařízení REACH (ES) č. 1907/2006, neboť všechny jeho složky jsou buď vyloučeny, vyjmuty, předregistrovány a/nebo registrovány. Spojené státy (USA): Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Chemického soupisu látek TSCA nebo jejich uvedení v soupisu chemických látek TSCA není požadováno Kanada: Jedna nebo více složek tohoto produktu NEJSOU zahrnuty v kanadském seznamu chemických látek tuzemského původu (DSL). Tyto složky jsou zahrnuty v kanadském seznamu chemických látek zahraničního původu (NDSL). Austrálie: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Australského soupisu chemických látek (AICS) nebo jejich uvedení v AICS není požadováno. Čína: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do čínského soupisu chemických látek nebo jejich uvedení v čínském soupisu není požadováno Japonsko: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Japonského soupisu látek (ENCS) nebo jejich uvedení v japonském soupisu není požadováno Korea: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Korejského soupisu látek (ECL) nebo jejich uvedení v korejském soupisu není požadováno Filipíny: Jedna nebo více složek tohoto produktu NEJSOU zahrnuty ve filipínském seznamu PICCS. POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI Vyhodnocení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 16. DALŠÍ INFORMACE Důvody pro vydání: Nová identifikace společnosti Datum přípravy 25-VI-2013 Datum poslední významné revize 20-XI-2012

11 VIAPAL VUP 4714 BET/52 SDS: Datum vydání: 25-VI-2013 Strana 11 z 11 Metody klasifikace zahrnují jednu nebo více z následujících: použití specifických údajů o produktu,?r-a (read-across) data, modelování, profesionální posouzení nebo vyhodnocení na základě složení. Věty rizik a nebezpečí komponent Styren H226 - Hořlavá kapalina a páry. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. R10 - Hoolavý. R20 - Zdraví škodlivý poi vdechování. R65 - Zdraví škodlivý: poi požití muže vyvolat poškození plic. R36/37/38 - Dráždí oei, dý chací orgány a kuži. R48/20 - Zdraví škodlivý: nebezpeeí vážného poškození zdraví poi dlouhodobé expozici vdechováním. Připraven (kým): Oddělení dozoru a registrace produktů, Tyto informace jsou poskytovány bez jakékoli záruky či ručení. Nepřebíráme za ně žádnou právní odpovědnost a také neposkytujeme povolení, návod či doporučení k uvedení jakéhokoli patentovaného vynálezu do praxe bez licence. Vše je nabízeno pouze k vašemu zvážení, prozkoumání a ověření. Před použitím jakéhokoli výrobku si vždy pročtěte etiketu.

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů 1. ODDÍL: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU Název produktu: RELEASE AGENT NL-1 Popis produktu: Směs vosků, pasta, v nezapáchajících ropných derivátech 1.2. PŘÍSLUŠNÁ

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 30622 / 1,3-Butadiene

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Dytex čistič Strana 1 z 10 Č. BL. : 41861 Datum revize: 18.03.2014 Datum výtisku: 27.03.2015 1.1 Identifikátor výrobku Tangit Dytex čistič Obsahuje:

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku:

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Domestos Čistič odpadů

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Domestos Čistič odpadů Strana 1 / 21 Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Domestos Čistič odpadů ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0 Strana: 1 / 12 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Lignofix SYNTETICKÁ TENKOVRSTVÁ LAZURA Další názvy: - Varianta/odstín: hemlock, jilm,

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tvrdidlo. 1.3

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000 Strana 1 z 10 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Sikativ kobaltový Chemický název výrobku: - Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 43/200 3. března 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Látka Číslo L 0, L20 Číslo CAS 64742-8-0

Více

(ES) 1907/2006 (REACH),

(ES) 1907/2006 (REACH), ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód produktu : 527 Popis produktu : Tvrdidlo pro nátěrové hmoty. Rozpouštědlový. Typ produktu : Kapalné.

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

TAGAL Čistič kožených výrobků

TAGAL Čistič kožených výrobků ODDÍL 1: IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Jiné prostředky identifikace: (Směs obsahující alkohol C13, rozvětvený, ethoxylovaný) Neuvedeno Identifikační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SODA na změkčování vody

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SODA na změkčování vody Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: 011-005-00-2 Registrační číslo: 01-2119485498-19-xxxx Číslo CAS: 497-19-8 Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 BETOLIT EP 0- DC, W, FR, TH, NF, IP, flex složka A 0. října 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika Primergum ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Primergum

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více