BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Identifikátor výrobku Název látky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Identifikátor výrobku Název látky"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Název látky Nikl Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonymy Nickel Squares, SUPERELECTRO TM, Full Plate Cathode, Nickel Crowns, D-Crowns, Micros, Sundry, Ribs, Starting Sheets. Číslo SDS Ni-rev Datum prvního vydání 01-Duben-2011 Číslo verze 01 Datum revize - Nahrazuje datum - Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Výroba a použití součástí a produktů. Jiné registrované použití pro tento produkt lze nalézt v oddíle 15 tohoto BL. Nedoporučované způsoby použití Použití pracovníky v průmyslovém prostředí Navrhování a výroba niklu v materiálech či výrobcích určených pro přímý a dlouhodobý styk s kůží, při kterém uvolňované množství niklu překračuje limitní množství stanovené směrnicemi 94/27/ES a 2004/96/ES a nařízením REACH 1907/2006 (příloha XVII). Výroba materiálů s obsahem Ni, které jsou v kontaktu s potravinami (s výjimkou materiálů povlakovaných NiCr) a u kterých by migrace do potravin překračovala koncentraci 0,1 mg/kg Ni (podle směrnic Evropské rady o kovech a slitinách používaných jako materiály, které jsou v kontaktu s potravinami, z roku 2002). Výroba nerezové oceli s VYSOKÝM OBSAHEM SÍRY a obsahem niklu (AISI třída 303 nebo ISO referenční třída N) pro použití u chirurgických implantátů. Výroba topných spirál povlakovaných niklem a chrom-niklem u ponorných kotlů. Profesionální použití Použití nerezové oceli s VYSOKÝM OBSAHEM SÍRY a obsahem niklu (AISI třída 303 nebo ISO referenční třída N) pro použití u chirurgických implantátů. Použití niklu v materiálech či výrobcích určených pro přímý a dlouhodobý styk s kůží, při kterém uvolňované množství niklu překračuje limitní množství stanovené směrnicemi 94/27/ES a 2004/96/ES a nařízením REACH 1907/2006 (příloha XVII). Spotřebitelem Použití niklu v materiálech či výrobcích určených pro přímý a dlouhodobý styk s kůží, při kterém uvolňované množství niklu překračuje limitní množství stanovené směrnicemi 94/27/ES a 2004/96/ES a nařízením REACH 1907/2006 (příloha XVII). Použití materiálů s obsahem Ni, které jsou v kontaktu s potravinami (s výjimkou materiálů povlakovaných NiCr) a u kterých by migrace do potravin překračovala koncentraci 0,1 mg/kg Ni (podle směrnic Evropské rady o kovech a slitinách používaných jako materiály, které jsou v kontaktu s potravinami, z roku 2002). Použití topných spirál povlakovaných niklem a chrom-niklem u ponorných kotlů. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel Název společnosti Xstrata Nikkelverk AS Adress Vesterveien 31, N-4606 Kristiansand Norsko Telefonní číslo: Kontaktní osoba Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS Telefonní číslo pro naléhavé situace Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti Klasifikace látky nebo směsi (during office hours 09:00-17:30 CET) Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

2 Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Klasifikace Carc. Cat. 3;R40, T;R48/23, R43 Plné znění všech R-vět je uvedeno v oddíle 16. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Ohrožení zdraví Senzibilizace kůže Karcinogenita Specifická toxicita v cílových orgánech - opakovaná expozice Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 1 (Plíce, Dýchací soustava) Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Způsobuje poškození orgánů (Plíce, Dýchací soustava) při prodloužené nebo opakované expozici. Přehled nebezpečí Fyzická nebezpečí Ohrožení zdraví Nebezpečnost pro životní prostředí Zvláštní nebezpečí Hlavní příznaky Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Obsahuje: Nikl Identifikační číslo Není klasifikovaný kvůli fyzikální nebezpečnosti. Podezření na karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Expozice látce nebo směsi v pracovním prostředí může zapříčinit nežádoucí zdravotní účinky. Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí. Při vysokých teplotách nebo mechanickém zpracování se může vytvářet prach a kouř, který může dráždit oči, sliznice a dýchací ústrojí. Zahřívání nad bod tavení uvolňuje oxidy kovů, které mohou při vdechování způsobit horečku z kovových výparů. Příznaky jsou chvění, horečka, nevolnost a bolesti svalstva. Účinky mohou být opožděné. Roztavený materiál vytvoří tepelné popáleniny. Při mechanickém zpracování se vytváří prach. Vysoké koncentrace prachu mohou vytvářet výbušné směsi se vzduchem. Podráždění nosní a krční dutiny. Dráždí oči a sliznice. Senzibilizační účinek. Signální slovo Standardní věty o nebezpečnosti Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence Reakce Skladování Odstraňování Dodatečné informace na označení Další nebezpečnost Nebezpečí Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Způsobuje poškození orgánů (Plíce, Dýchací soustava) při prodloužené nebo opakované expozici. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Noste ochranné rukavice. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Zlikvidujte obsah/obal v souladu s místními/mezinárodními předpisy. Žádný. Kritéria PBT a vpvb v příloze XIII Nařízení se nevztahují na anorganické látky, např. nikl. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Látka Všeobecné informace Chemický název % Č. CAS / č. ES Registrační číslo REACH Indexové č. Pozn. Nikl Klasifikace: DSD: CLP: Carc. Cat. 3;R40, T;R48/23, R43 Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT RE 1;H372 #: Tato látka má limit/y expozice na pracovišti # Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

3 Poznámky ke slożení Tento produkt je registrován podle nařízení REACH 1907/2006 jako jednosložková látka. Plné znění všech R-vět a H-vět je uvedeno v oddíle 16. Kromě případů, kdy je přimíšen plyn, jsou všechny koncentrace uvedeny v procentuálním podílu vůči hmotnosti. Koncentrace plynů se uvádějí v procentuálním podílu vůči objemu. Více informací o chemickém složení najdete v certifikátu rozboru. Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc Všeobecné informace Popis první pomoci Vdechování Kontakt s kůží Kontakt s očima Vnitřní užití Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru Obecné nebezpečí požáru Hasicí prostředky Vhodné hasicí prostředky Nevhodná hasiva Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Pokyny pro hasiče Speciální ochranné prostředky pro hašení požáru Speciální protipožární postupy Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku Pokud se dostaví jakákoli nevolnost, vyhledejte pomoc lékaře. Vyhledejte lékařskou pomoc i při nepatrně vypadajících spáleninách. Předložte tuto bezpečnostní přílohu ošetřujícímu lékaři. V případě vystavení kouři nebo částicím: Vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud diskomfor přetrvá, vyhledejte lékařskou péči. Kontakt s prachem: Omývejte kůži mýdlem a vodou. Při ekzému nebo jiných kožních onemocněních vyhledejte lékařskou pomoc a vezměte s sebou tyto instrukce. Při zasażení roztaveným produktem ochlaďte prudce vodou a vyhledejte okamżitě lékaře. Nepokoużejte se odstranit roztavený produkt z pokożky; pokożka se snadno trhá. Řezné rány nebo oděrky je nutno ihned ożetřit a postiżené místo důkladně vyčistit. Nemněte si oko. Odstraňte kontaktní čočky. Řádně vypláchněte oči vodou a nezapomeňte je vypláchnout pod očními víčky. Pokud podráždění přetrvá, pokračujte ve vyplachování dalších 15 minut za občasného vypláchnutí očí pod očními víčky. Pokud podráždění stále přetrvává, poraďte se s lékařem. V případě požití prachu si důkladně vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Podráždění nosní a krční dutiny. Dráždí oči a sliznice. Senzibilizační účinek. Ošetřete podle příznaků. Příznaky mohou být zpožděné. Niklový prášek nebo prach podporuje hoření a může tvořit na vzduchu výbušné směsi. V plamenech může nikl vytvořit tetrakarbonyl niklu, vysoce toxickou látku a známý karcinogen. Nepoužívejte vodu na roztavený kov: Hrozí nebezpečí výbuchu. Speciální prášek proti kovovým jiskrám. Suchý písek. Vodní sprej, mlha nebo mlžný opar. Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří. Oheň nebo vysoké teploty tvoří: Oxidy kovů. V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv. Odstěhujte nádoby z oblasti požáru, můžete-li tak učinit bez rizika. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze Pro pracovníky zasahující v případě nouze Opatření na ochranu životního prostředí Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zajistěte přiměřené větrání. Vyvarujte se vdechování prachu a kontaktu s kůží a očima. Noste ochranný oděv, jak je popsáno v Oddíle 8 této karty bezpečnosti. Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zamezte šíření prachu nebo jiných znečištěných materiálů. Uniklý produkt seberte. Ponechte materiál ztuhnout a seškrabte jej lopatou do vhodné nádoby pro recyklaci nebo likvidaci. Prach nebo částice vysajte vysavačem s HEPA filtrem. Odkaz na jiné oddíly Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. Ohledně individuálních ochranných prostředků viz oddíl 8 SDS. Oddíl 7: Zacházení a skladování Opatření pro bezpečné zacházení Při svařování, pálení, řezání, letování, broušení nebo obrábění se může vytvářet prach a výpary. Zajistěte příslušnou ventilaci. Použijte příslušné náčiní. Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty a horkými povrchy. Zamezte tvoření a šíření prachu. Vyvarujte se vdechování prachu a kontaktu s kůží a očima. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Zamezte kontaktu s roztaveným materiálem. Nepoužívejte vodu na roztavený kov. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

4 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti Specifické konečné / specifická konečná použití Uchovávejte v suchu. Skladujte mimo dosah jiných materiálů (zabraňte smíchání s jinými materiály). Podrobné informace jsou uvedeny v oddíle 15. Doporučení v rámci scénáře expozice pro použití jsou distribuována a přiložena jako samostatný dokument k tomuto esds. Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky Kontrolní parametry Limitní hodnoty expozice Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Materiál Typ Hodnota Nikl ( ) NPK-P 1 mg/m3 PEL (časově vážený 0,5 mg/m3 průměr) Biologické limitní hodnoty Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky. Doporučené monitorovací Dodržte seznam pro opatření na pracovišti. procesy DNEL Materiál Typ Cesta Hodnota Forma Nikl ( ) PNEC Materiál Běžná populace ústní 1,2 mg/kg/day Akutní systemické účinky Pracovníci Vdechování 816 mg/m3 Akutní systemické účinky kožní 0,015 mg/m3 Dlouhodobé místní účinky Vdechování 0,05 mg/m3 Dlouhodobé místní účinky ústní 1,1 mg/kg/day Dlouhodobé systemické účinky Vdechování 0,05 mg/m3 Dlouhodobé systemické účinky Vdechování 1,6 mg/m3 Akutní místní účinky Typ Cesta Hodnota Forma Nikl ( ) Omezování expozice Vhodné technické kontroly Čistička odpadních Nelze 0,33 mg/l Nikl vod Nelze Nelze 12,3 mg/kg Ústřičník Nelze 4,6 mg/kg Tuleň obecný Nelze 12,3 mg/kg Pták požírající škeble Půda Nelze 29,9 mmol/mol Nikl Voda (mořská voda) Nelze 8,6 µg/l Rozpuštěný Ni Voda (pitná voda) Nelze 3,6 µg/l Rozpuštěný Ni K regulaci mnożství látky v ovzdużí zpracovávejte materiál v oddělených prostorách či boxech, poużijte lokální odsávací větrání či jiné technická opatření. V případě możného výskytu vysokých koncentrací látky v prachu či vzduchu poużívejte zařízení, které nezpůsobí výbuch. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Všeobecné informace Používejte vhodné ochranné prostředky. Ochrana očí/obličeje Noste bezpečnostní brýle odolné proti prachu tam, kde je nebezpečí kontaktu s očima. Kromě bezpečnostních brýli nebo štítu se pri svařování, pálení nebo pájení vyžaduje svařovací helma s příslušným stíněným štítem. Při řezání, broušení nebo strojním obrábění se vyžaduje kromě bezpečnsotních brýli také obličejový štít. Prostředky pro ochranu kůže - Ochrana rukou Noste vhodné ochranné rukavice, abyste předešli pořezání a poškrábání. Při práci s horkým materiálem noste rukavice proti popálení. Jiné typy rukavic mohou být doporučeny dodavatelem. - Jiná ochrana Noste vhodný ochranný oděv. Ochrana dýchacích cest Při nedostatečné ventilaci, nebo při nebezpečí vdechování prachu použijte vhodný respirátor s prašným filtrem (typ P2). Poraďte se s místním dozorčím. Tepelné nebezpečí V případě nutnosti noste vhodný tepelně ochranný oděv Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

5 Hygienická opatření Omezování expozice životního prostředí Po zacházení si umyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Pravidelně perte pracovní oděv a ochranné vybavení za účelem odstranění nečistot. Osobní a pracovní oděv se musí ukládat odděleně. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Dodržujte případné požadavky na lékařský dohled. Zabraňte šíření uniklého materiálu a zamezte jeho uvolnění a dodržujte národní předpisy týkající se emisí. Pokud se tento materiál uvolní do životního prostředí, uvědomte příslušné úřady. Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Masivní, pevný kov. Skupenství pevná látka. Forma Pevné formy jako například: Pellets, Offcuts, Briquets, S sheet, Caths, Cuts, Uncuts and Crowns. Barva Stříbrně šedá. Zápach Bez zápachu. Prahová hodnota zápachu ph Bod tání / bod tuhnutí C (2.651 F) Bod varu, bod počátku C (4.946 F) varu a rozsah varu Bod vzplanutí Bod samovznícení Není k dispozici. Hořlavost (pevné látky, Nehořlavý. plyny) Meze vzplanutí spodní (%) Meze vzplanutí horní (%) oxidační vlastnosti Neoxidující. Výbušné vlastnosti Nevýbušný. Mez výbušnosti Tlak páry 1 mm Hg při 1810 C Hustota par Rychlost odpařování Relativní hustota 8,9 Relativní hustota/teplota 25 C (77 F) Rozpustnost (voda) Nerozpustný Rozdělovací koeficient: Nevztahuje se. n-oktanol/voda Bod rozkladu Při rozkladu sloučenin niklu se mohou uvolňovat toxické plyny a páry (např. tetrakarbonyl niklu). Viskosita Viskozita při teplotě VOC (Hmotnost%) Procento těkavých látek Další informace Nejsou dostupné žádné příslušné dodatečné informace. Oddíl 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Možnost nebezpečných reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Neslučitelné materiály Nebezpečné produkty rozkladu Oddíl 11: Toxikologické informace Všeobecné informace Pevný kov je stálý a nereaktivní v normálních podmínkách používání, skladování a převážení. Produkt je stabilní. K nebezpečné polymerizaci nedochází. Nedochází k nebezpečným reakcím. Kontakt s nekompatibilními materiály. Kontakt s kyselinami vytvoří hořlavý vodík. Tento výrobek není slučitelný s nitráty. Fluorid. Oxidující materiály. Fosfor. Amoniak. Halogeny. Síra. Kyseliny. Při svařování, pálení, řezání, letování, broušení nebo obrábění se může vytvářet prach, kouř a oxidy kovu. Expozice látce nebo směsi na pracovišti může vyvolat nepříznivé účinky Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

6 Informace o pravděpodobných cestách expozice Vnitřní užití Vdechování Kontakt s kůží Kontakt s očima Symptomy Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Produkt Nikl ( ) Poleptání/podráždění kůže Závažné poškození/podráždění očí Dechová senzibilizace Senzibilizace kůže Mutagenita zárodečných buněk Karcinogenita Může dojít k náhodnému požití. Prach může dráždit dýchací soustavu. Může vyvolat senzibilizace při styku s kůží. Styk s očima je možný a je nutné jej vyloučit. Dráždí oči a sliznice. Podráždění nosní a krční dutiny. Senzibilizující Akutní orální toxicita niklu byla stanovena při správně provedeném testu na zvířatech, z něhož vyplývá hodnota akutní orální toxicity LD50 >9000 mg/kg bw. Vysoké koncentrace čerstvě vytvořených výparů/plynů oxidů kovů mouhou vést k příznakům horečky z kovových výparů. Údaje o akutní toxicitě u zvířat prostřednictvím dermální expozice nebyly nalezeny. Vzhledem k nízké orální toxicitě a zanedbatelnému vstřebávání kůží se předpokládá nízká dermální akutní toxicita. Výsledky testů Akutně ústní LD50 krysa: > 9000 mg/kg Není dráždivý na kůži podle studie u králíka (počet jedinců: 2, dávka: 500mg/ucho zvířete, doba expozice: 24 hodin, doba pozorování: 7 dní). Studie podráždění očí kovovým niklem nebyly nalezeny. Údaje o toxicitě sloučenin niklu rozpustných ve vodě lze použít k odhadu potenciálu způsobení podráždění očí kovovým niklem. Nebyla navržena žádná klasifikace pro podráždění očí. Není klasifikováno. K dispozici jsou dostatečné údaje ze studií u člověka, které zaručují klasifikaci Ni jako senzibilizátoru kůže. Výsledky zkoušek jsou evidentní, ale nedostatečné pro klasifikaci. Předpokládaný karcinogen pro člověka při vdechování. Monografie IARC. Celkové vyhodnocení karcinogenity Nikl (CAS ) 2B Může být karcinogenní pro lidi. Toxický vliv na Výsledky zkoušek jsou evidentní, ale nedostatečné pro klasifikaci. reprodukční schopnosti Specifická toxicita v cílových orgánech - jednorázová expozice Specifická toxicita v cílových orgánech - opakovaná expozice Nebezpečí vdechnutí Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách Další informace Výsledky zkoušek jsou evidentní, ale nedostatečné pro klasifikaci. Dlouhodobé či opakované vystavení poškozuje následující orgány: Plíce. Dýchací systém. Není klasifikováno. Není k dispozici. Při svařování, plazma obloukovém řezání kovu a slitin se může vytvářet ozón, oxidy dusíku a ultrafialové záření. Přílišné vystavení ozónu může mít za následek podráždění sliznice a plicní potíže. UV záření může způsobit zarudnutí kůže a popálení rohovky. Oddíl 12: Ekologické informace Toxicita Produkt Nikl ( ) Výsledky testů EC50 Řasa Pseudokirchneriella subcapitata: 81,5-148 µg/l 72 Hodiny (Chlorid nikelnatý) EC50 Water flea (Ceriodaphnia dubia): 121,6 µg/l 48 Hodiny (Chlorid nikelnatý, hexahydrát) LC50 Oncorhynchus mykiss: 15,3 mg/l 96 Hodiny (Chlorid nikelnatý) Perzistence a rozložitelnost Bioakumulativní potenciál Mobilita Osud v životním prostředí - Rozdělovací koeficient Mobilita v půdě Výrobek není biologicky rozložitelný. Hromadí se v půdě a usazeninách. Vodní organizmy: BCF= 270 mg/l. Potenciál bioakumulace je nízký. Nikl v pevném stavu se nepohybuje v životním prostředí. Nevztahuje se. Nikl v pevném stavu se nepohybuje v životním prostředí Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

7 Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Není látka nebo směs PBT nebo vpvb. Nepředpokládá se škodlivost vůči vodním organismům. Nicméně v případě nechtěného vypuštění velkých množství nemůže být vyloučen nebezpečný následek. Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Zbytkový odpad Znečištěný obal Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Sbírejte a recyklujte, pokud je to možné. Pevný kov a slitiny ve forme částic mohou být reaktivní. Jeho rizikové vlastnosti včetně vznětlivosti a výbušnosti by měly být před likvidací stanoveny. Protože i ve vyprázdněné nádobě přetrvávají zbytky výrobku, řiďte se i po vyprázdnění nádoby upozorněními na štítkách. Kód odpadu EU Způsoby/informace o likvidaci Likvidujte v souladu s platnými předpisy. Oddíl 14: Informace pro přepravu ADR RID ADN IATA IMDG Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Oddíl 15: Informace o předpisech Nevztahuje se. Tento produkt je však pevná látka. Při přepravě ve velkém množství se na něj nevztahuje příloha I předpisu IMSBC. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení EU Nařízení (ES) č. 2037/2000 Látky, které poškozují ozonovou vrstvu, Příloha I Nařízení (ES) č. 2037/2000 Látky, které poškozují ozonovou vrstvu, Příloha II Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, Příloha I Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 1 Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 2 Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 3 Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha V Směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC): Článek 15, Registr emisí znečišťujících látek (EPER) Nikl (CAS ) EU nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(1). Seznam látek Jiné předpisy Tento produkt je klasifikován a označen v souladu s nařízením (ES) 1272/2008 (Nařízení CLP) a platnými změnami a s ohledem na národní zákony zahrnující směrnice ES. Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. Směrnice 96/82/ES (Seveso II); část 2 (klasifikované látky) - Toxické. Místní předpisy Na základě Směrnice EU č. 94/33/EC o ochraně mladistvých v práci nesmí osoby mladší 18 let s tímto produktem pracovat. Ženy ve stavu těhotenství nemají pracovat s výrobkem, hrozí-li sebemenší nebezpečí působení olova. Dodržte národní předpisy pro práci s chemickými činidly Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

8 Posouzení chemické bezpečnosti Pro tuto látku bylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti. Scénáře expozice relevantní pro tento materiál tvoří přílohu a jsou rozesílány jako samostatný dokument k tomuto elektronickému bezpečnostnímu listu (esds). Určená použití: Použití pracovníky v průmyslovém prostředí Výroba niklu. S4A: Výroba nerezavějících, speciálních typů ocelí a speciálních slitin. Integrovaná výroba oceli a železa. Uhlíková ocel z elektrických obloukových pecí (EAF). Prášková metalurgie. Povrchová úprava kovů (technologie galvanického pokovování niklem a galvanoplastiky niklem). Výroba solí niklu z kovu. Výroba baterií s pomocí kladných niklových elektrod. Výroba katalyzátoru. Použití katalyzátoru s obsahem předredukovaného niklu. Výroba magnetů. Výroba výrobků s obsahem niklu (např. elektronika). Výroba slitin pro tvrdé pájení. Použití slitin pro tvrdé pájení. Výroba materiálu pro kontakt stříbro-nikl. Použití materiálu pro kontakt stříbro-nikl. Depozice naprašováním. Depozice tenké vrstvy odpařovací technikou. Profesionální použití Použití slitin pro tvrdé pájení. Použití materiálu pro kontakt stříbro-nikl. Použití spotřebiteli. Pitná voda z kotlů s obsahem niklu. Ražba mincí. Přímý a dlouhodobý styk s kůží. Pitná voda z trubek a kohoutků s obsahem niklu. Materiály s obsahem niklu, které jsou v kontaktu s potravinami. Čep k propichování těla s obsahem niklu. Nástroje a jiné povrchy uvolňující nikl. Oddíl 16: Další informace Seznam zkratek Odkazy Informace o metodě vyhodnocení vedoucí ke klasifikaci směsi Plné znění všech sdělení nebo R-vět a H-vět v oddílech 2 až 15 Informace o školení Vzdání se zodpovědnosti Datum vydání Datum revize Datum vytištění DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům. PNEC: Odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům. PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxická. vpvb: Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní. DSD: Směrnice 67/548/EHS. CLP: Nařízení č. 1272/2008. LD50: Smrtelná dávka, 50 %. N/A: Nevztahuje se. IUCLID Monografie IARC. Celkové vyhodnocení karcinogenity (svazky A) Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí je odvozena spojením výpočtových metod a případně dostupných výsledků zkoušek. Informace jsou uvedeny v oddílech 9, 11 a 12. R40 Podezření na karcinogenní účinky. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H351 - Podezření na vyvolání rakoviny. H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení. Tento bezpečnostní list je především koncipován tak, aby byl v souladu se požadavky nařízení EU s názvem REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (ES č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady z 18. prosínce 2006) a příslušnými národními zákony, a nemusí být v souladu s požadavky jiných nařízení na bezpečnou manipulaci s produkty. 01-Duben Duben Duben Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Chemický název Registrační číslo Synonymy Kód produktu Datum prvního vydání

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo BelRay Moto Chill Racing Coolant označení směsi Kód produktu 99410 Číslo SDS 6427

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

PhastGel Gradient - 10-15 17-0540-01 9017054001. Uvedená použití

PhastGel Gradient - 10-15 17-0540-01 9017054001. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010 Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - Chemický popis: Suchá omítková a maltová směs obsahující cement, anorganická

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010 Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - Chemický popis Suchá omítková a maltová směs obsahující síran vápenatý,

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Datum revize 23.07.2013 Datum vytištění 23.07.2013

Datum revize 23.07.2013 Datum vytištění 23.07.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC Název výrobku: ANTICASSE FN Datum vydání: 2010-09-15 (v. 1.0) Datum revize: 2012-03-15

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: (Hydroxid sodný) Identifikační číslo: Nemá směs Registrační číslo: Nemá směs 1.2 Příslušná určená použití

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Domestos Čistič odpadů

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Domestos Čistič odpadů Strana 1 / 21 Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Domestos Čistič odpadů ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Datum vydání/ Datum revize : 12.06.2015 Datum předchozího vydání : 03.06.2013 Verze : 0.0 BEZPEČNOSTNÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0 Strana: 1 / 12 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Lignofix SYNTETICKÁ TENKOVRSTVÁ LAZURA Další názvy: - Varianta/odstín: hemlock, jilm,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 03

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: WC REVO UNI červené Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: WC REVO UNI červené, řada

Více