BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Identifikátor výrobku Název látky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Identifikátor výrobku Název látky"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Název látky Nikl Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonymy Nickel Squares, SUPERELECTRO TM, Full Plate Cathode, Nickel Crowns, D-Crowns, Micros, Sundry, Ribs, Starting Sheets. Číslo SDS Ni-rev Datum prvního vydání 01-Duben-2011 Číslo verze 01 Datum revize - Nahrazuje datum - Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Výroba a použití součástí a produktů. Jiné registrované použití pro tento produkt lze nalézt v oddíle 15 tohoto BL. Nedoporučované způsoby použití Použití pracovníky v průmyslovém prostředí Navrhování a výroba niklu v materiálech či výrobcích určených pro přímý a dlouhodobý styk s kůží, při kterém uvolňované množství niklu překračuje limitní množství stanovené směrnicemi 94/27/ES a 2004/96/ES a nařízením REACH 1907/2006 (příloha XVII). Výroba materiálů s obsahem Ni, které jsou v kontaktu s potravinami (s výjimkou materiálů povlakovaných NiCr) a u kterých by migrace do potravin překračovala koncentraci 0,1 mg/kg Ni (podle směrnic Evropské rady o kovech a slitinách používaných jako materiály, které jsou v kontaktu s potravinami, z roku 2002). Výroba nerezové oceli s VYSOKÝM OBSAHEM SÍRY a obsahem niklu (AISI třída 303 nebo ISO referenční třída N) pro použití u chirurgických implantátů. Výroba topných spirál povlakovaných niklem a chrom-niklem u ponorných kotlů. Profesionální použití Použití nerezové oceli s VYSOKÝM OBSAHEM SÍRY a obsahem niklu (AISI třída 303 nebo ISO referenční třída N) pro použití u chirurgických implantátů. Použití niklu v materiálech či výrobcích určených pro přímý a dlouhodobý styk s kůží, při kterém uvolňované množství niklu překračuje limitní množství stanovené směrnicemi 94/27/ES a 2004/96/ES a nařízením REACH 1907/2006 (příloha XVII). Spotřebitelem Použití niklu v materiálech či výrobcích určených pro přímý a dlouhodobý styk s kůží, při kterém uvolňované množství niklu překračuje limitní množství stanovené směrnicemi 94/27/ES a 2004/96/ES a nařízením REACH 1907/2006 (příloha XVII). Použití materiálů s obsahem Ni, které jsou v kontaktu s potravinami (s výjimkou materiálů povlakovaných NiCr) a u kterých by migrace do potravin překračovala koncentraci 0,1 mg/kg Ni (podle směrnic Evropské rady o kovech a slitinách používaných jako materiály, které jsou v kontaktu s potravinami, z roku 2002). Použití topných spirál povlakovaných niklem a chrom-niklem u ponorných kotlů. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel Název společnosti Xstrata Nikkelverk AS Adress Vesterveien 31, N-4606 Kristiansand Norsko Telefonní číslo: Kontaktní osoba Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS Telefonní číslo pro naléhavé situace Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti Klasifikace látky nebo směsi (during office hours 09:00-17:30 CET) Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

2 Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Klasifikace Carc. Cat. 3;R40, T;R48/23, R43 Plné znění všech R-vět je uvedeno v oddíle 16. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Ohrožení zdraví Senzibilizace kůže Karcinogenita Specifická toxicita v cílových orgánech - opakovaná expozice Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 1 (Plíce, Dýchací soustava) Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Způsobuje poškození orgánů (Plíce, Dýchací soustava) při prodloužené nebo opakované expozici. Přehled nebezpečí Fyzická nebezpečí Ohrožení zdraví Nebezpečnost pro životní prostředí Zvláštní nebezpečí Hlavní příznaky Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Obsahuje: Nikl Identifikační číslo Není klasifikovaný kvůli fyzikální nebezpečnosti. Podezření na karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Expozice látce nebo směsi v pracovním prostředí může zapříčinit nežádoucí zdravotní účinky. Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí. Při vysokých teplotách nebo mechanickém zpracování se může vytvářet prach a kouř, který může dráždit oči, sliznice a dýchací ústrojí. Zahřívání nad bod tavení uvolňuje oxidy kovů, které mohou při vdechování způsobit horečku z kovových výparů. Příznaky jsou chvění, horečka, nevolnost a bolesti svalstva. Účinky mohou být opožděné. Roztavený materiál vytvoří tepelné popáleniny. Při mechanickém zpracování se vytváří prach. Vysoké koncentrace prachu mohou vytvářet výbušné směsi se vzduchem. Podráždění nosní a krční dutiny. Dráždí oči a sliznice. Senzibilizační účinek. Signální slovo Standardní věty o nebezpečnosti Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence Reakce Skladování Odstraňování Dodatečné informace na označení Další nebezpečnost Nebezpečí Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Způsobuje poškození orgánů (Plíce, Dýchací soustava) při prodloužené nebo opakované expozici. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Noste ochranné rukavice. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Zlikvidujte obsah/obal v souladu s místními/mezinárodními předpisy. Žádný. Kritéria PBT a vpvb v příloze XIII Nařízení se nevztahují na anorganické látky, např. nikl. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Látka Všeobecné informace Chemický název % Č. CAS / č. ES Registrační číslo REACH Indexové č. Pozn. Nikl Klasifikace: DSD: CLP: Carc. Cat. 3;R40, T;R48/23, R43 Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT RE 1;H372 #: Tato látka má limit/y expozice na pracovišti # Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

3 Poznámky ke slożení Tento produkt je registrován podle nařízení REACH 1907/2006 jako jednosložková látka. Plné znění všech R-vět a H-vět je uvedeno v oddíle 16. Kromě případů, kdy je přimíšen plyn, jsou všechny koncentrace uvedeny v procentuálním podílu vůči hmotnosti. Koncentrace plynů se uvádějí v procentuálním podílu vůči objemu. Více informací o chemickém složení najdete v certifikátu rozboru. Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc Všeobecné informace Popis první pomoci Vdechování Kontakt s kůží Kontakt s očima Vnitřní užití Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru Obecné nebezpečí požáru Hasicí prostředky Vhodné hasicí prostředky Nevhodná hasiva Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Pokyny pro hasiče Speciální ochranné prostředky pro hašení požáru Speciální protipožární postupy Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku Pokud se dostaví jakákoli nevolnost, vyhledejte pomoc lékaře. Vyhledejte lékařskou pomoc i při nepatrně vypadajících spáleninách. Předložte tuto bezpečnostní přílohu ošetřujícímu lékaři. V případě vystavení kouři nebo částicím: Vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud diskomfor přetrvá, vyhledejte lékařskou péči. Kontakt s prachem: Omývejte kůži mýdlem a vodou. Při ekzému nebo jiných kožních onemocněních vyhledejte lékařskou pomoc a vezměte s sebou tyto instrukce. Při zasażení roztaveným produktem ochlaďte prudce vodou a vyhledejte okamżitě lékaře. Nepokoużejte se odstranit roztavený produkt z pokożky; pokożka se snadno trhá. Řezné rány nebo oděrky je nutno ihned ożetřit a postiżené místo důkladně vyčistit. Nemněte si oko. Odstraňte kontaktní čočky. Řádně vypláchněte oči vodou a nezapomeňte je vypláchnout pod očními víčky. Pokud podráždění přetrvá, pokračujte ve vyplachování dalších 15 minut za občasného vypláchnutí očí pod očními víčky. Pokud podráždění stále přetrvává, poraďte se s lékařem. V případě požití prachu si důkladně vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Podráždění nosní a krční dutiny. Dráždí oči a sliznice. Senzibilizační účinek. Ošetřete podle příznaků. Příznaky mohou být zpožděné. Niklový prášek nebo prach podporuje hoření a může tvořit na vzduchu výbušné směsi. V plamenech může nikl vytvořit tetrakarbonyl niklu, vysoce toxickou látku a známý karcinogen. Nepoužívejte vodu na roztavený kov: Hrozí nebezpečí výbuchu. Speciální prášek proti kovovým jiskrám. Suchý písek. Vodní sprej, mlha nebo mlžný opar. Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří. Oheň nebo vysoké teploty tvoří: Oxidy kovů. V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv. Odstěhujte nádoby z oblasti požáru, můžete-li tak učinit bez rizika. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze Pro pracovníky zasahující v případě nouze Opatření na ochranu životního prostředí Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zajistěte přiměřené větrání. Vyvarujte se vdechování prachu a kontaktu s kůží a očima. Noste ochranný oděv, jak je popsáno v Oddíle 8 této karty bezpečnosti. Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zamezte šíření prachu nebo jiných znečištěných materiálů. Uniklý produkt seberte. Ponechte materiál ztuhnout a seškrabte jej lopatou do vhodné nádoby pro recyklaci nebo likvidaci. Prach nebo částice vysajte vysavačem s HEPA filtrem. Odkaz na jiné oddíly Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. Ohledně individuálních ochranných prostředků viz oddíl 8 SDS. Oddíl 7: Zacházení a skladování Opatření pro bezpečné zacházení Při svařování, pálení, řezání, letování, broušení nebo obrábění se může vytvářet prach a výpary. Zajistěte příslušnou ventilaci. Použijte příslušné náčiní. Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty a horkými povrchy. Zamezte tvoření a šíření prachu. Vyvarujte se vdechování prachu a kontaktu s kůží a očima. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Zamezte kontaktu s roztaveným materiálem. Nepoužívejte vodu na roztavený kov. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

4 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti Specifické konečné / specifická konečná použití Uchovávejte v suchu. Skladujte mimo dosah jiných materiálů (zabraňte smíchání s jinými materiály). Podrobné informace jsou uvedeny v oddíle 15. Doporučení v rámci scénáře expozice pro použití jsou distribuována a přiložena jako samostatný dokument k tomuto esds. Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky Kontrolní parametry Limitní hodnoty expozice Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Materiál Typ Hodnota Nikl ( ) NPK-P 1 mg/m3 PEL (časově vážený 0,5 mg/m3 průměr) Biologické limitní hodnoty Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky. Doporučené monitorovací Dodržte seznam pro opatření na pracovišti. procesy DNEL Materiál Typ Cesta Hodnota Forma Nikl ( ) PNEC Materiál Běžná populace ústní 1,2 mg/kg/day Akutní systemické účinky Pracovníci Vdechování 816 mg/m3 Akutní systemické účinky kožní 0,015 mg/m3 Dlouhodobé místní účinky Vdechování 0,05 mg/m3 Dlouhodobé místní účinky ústní 1,1 mg/kg/day Dlouhodobé systemické účinky Vdechování 0,05 mg/m3 Dlouhodobé systemické účinky Vdechování 1,6 mg/m3 Akutní místní účinky Typ Cesta Hodnota Forma Nikl ( ) Omezování expozice Vhodné technické kontroly Čistička odpadních Nelze 0,33 mg/l Nikl vod Nelze Nelze 12,3 mg/kg Ústřičník Nelze 4,6 mg/kg Tuleň obecný Nelze 12,3 mg/kg Pták požírající škeble Půda Nelze 29,9 mmol/mol Nikl Voda (mořská voda) Nelze 8,6 µg/l Rozpuštěný Ni Voda (pitná voda) Nelze 3,6 µg/l Rozpuštěný Ni K regulaci mnożství látky v ovzdużí zpracovávejte materiál v oddělených prostorách či boxech, poużijte lokální odsávací větrání či jiné technická opatření. V případě możného výskytu vysokých koncentrací látky v prachu či vzduchu poużívejte zařízení, které nezpůsobí výbuch. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Všeobecné informace Používejte vhodné ochranné prostředky. Ochrana očí/obličeje Noste bezpečnostní brýle odolné proti prachu tam, kde je nebezpečí kontaktu s očima. Kromě bezpečnostních brýli nebo štítu se pri svařování, pálení nebo pájení vyžaduje svařovací helma s příslušným stíněným štítem. Při řezání, broušení nebo strojním obrábění se vyžaduje kromě bezpečnsotních brýli také obličejový štít. Prostředky pro ochranu kůže - Ochrana rukou Noste vhodné ochranné rukavice, abyste předešli pořezání a poškrábání. Při práci s horkým materiálem noste rukavice proti popálení. Jiné typy rukavic mohou být doporučeny dodavatelem. - Jiná ochrana Noste vhodný ochranný oděv. Ochrana dýchacích cest Při nedostatečné ventilaci, nebo při nebezpečí vdechování prachu použijte vhodný respirátor s prašným filtrem (typ P2). Poraďte se s místním dozorčím. Tepelné nebezpečí V případě nutnosti noste vhodný tepelně ochranný oděv Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

5 Hygienická opatření Omezování expozice životního prostředí Po zacházení si umyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Pravidelně perte pracovní oděv a ochranné vybavení za účelem odstranění nečistot. Osobní a pracovní oděv se musí ukládat odděleně. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Dodržujte případné požadavky na lékařský dohled. Zabraňte šíření uniklého materiálu a zamezte jeho uvolnění a dodržujte národní předpisy týkající se emisí. Pokud se tento materiál uvolní do životního prostředí, uvědomte příslušné úřady. Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Masivní, pevný kov. Skupenství pevná látka. Forma Pevné formy jako například: Pellets, Offcuts, Briquets, S sheet, Caths, Cuts, Uncuts and Crowns. Barva Stříbrně šedá. Zápach Bez zápachu. Prahová hodnota zápachu ph Bod tání / bod tuhnutí C (2.651 F) Bod varu, bod počátku C (4.946 F) varu a rozsah varu Bod vzplanutí Bod samovznícení Není k dispozici. Hořlavost (pevné látky, Nehořlavý. plyny) Meze vzplanutí spodní (%) Meze vzplanutí horní (%) oxidační vlastnosti Neoxidující. Výbušné vlastnosti Nevýbušný. Mez výbušnosti Tlak páry 1 mm Hg při 1810 C Hustota par Rychlost odpařování Relativní hustota 8,9 Relativní hustota/teplota 25 C (77 F) Rozpustnost (voda) Nerozpustný Rozdělovací koeficient: Nevztahuje se. n-oktanol/voda Bod rozkladu Při rozkladu sloučenin niklu se mohou uvolňovat toxické plyny a páry (např. tetrakarbonyl niklu). Viskosita Viskozita při teplotě VOC (Hmotnost%) Procento těkavých látek Další informace Nejsou dostupné žádné příslušné dodatečné informace. Oddíl 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Možnost nebezpečných reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Neslučitelné materiály Nebezpečné produkty rozkladu Oddíl 11: Toxikologické informace Všeobecné informace Pevný kov je stálý a nereaktivní v normálních podmínkách používání, skladování a převážení. Produkt je stabilní. K nebezpečné polymerizaci nedochází. Nedochází k nebezpečným reakcím. Kontakt s nekompatibilními materiály. Kontakt s kyselinami vytvoří hořlavý vodík. Tento výrobek není slučitelný s nitráty. Fluorid. Oxidující materiály. Fosfor. Amoniak. Halogeny. Síra. Kyseliny. Při svařování, pálení, řezání, letování, broušení nebo obrábění se může vytvářet prach, kouř a oxidy kovu. Expozice látce nebo směsi na pracovišti může vyvolat nepříznivé účinky Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

6 Informace o pravděpodobných cestách expozice Vnitřní užití Vdechování Kontakt s kůží Kontakt s očima Symptomy Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Produkt Nikl ( ) Poleptání/podráždění kůže Závažné poškození/podráždění očí Dechová senzibilizace Senzibilizace kůže Mutagenita zárodečných buněk Karcinogenita Může dojít k náhodnému požití. Prach může dráždit dýchací soustavu. Může vyvolat senzibilizace při styku s kůží. Styk s očima je možný a je nutné jej vyloučit. Dráždí oči a sliznice. Podráždění nosní a krční dutiny. Senzibilizující Akutní orální toxicita niklu byla stanovena při správně provedeném testu na zvířatech, z něhož vyplývá hodnota akutní orální toxicity LD50 >9000 mg/kg bw. Vysoké koncentrace čerstvě vytvořených výparů/plynů oxidů kovů mouhou vést k příznakům horečky z kovových výparů. Údaje o akutní toxicitě u zvířat prostřednictvím dermální expozice nebyly nalezeny. Vzhledem k nízké orální toxicitě a zanedbatelnému vstřebávání kůží se předpokládá nízká dermální akutní toxicita. Výsledky testů Akutně ústní LD50 krysa: > 9000 mg/kg Není dráždivý na kůži podle studie u králíka (počet jedinců: 2, dávka: 500mg/ucho zvířete, doba expozice: 24 hodin, doba pozorování: 7 dní). Studie podráždění očí kovovým niklem nebyly nalezeny. Údaje o toxicitě sloučenin niklu rozpustných ve vodě lze použít k odhadu potenciálu způsobení podráždění očí kovovým niklem. Nebyla navržena žádná klasifikace pro podráždění očí. Není klasifikováno. K dispozici jsou dostatečné údaje ze studií u člověka, které zaručují klasifikaci Ni jako senzibilizátoru kůže. Výsledky zkoušek jsou evidentní, ale nedostatečné pro klasifikaci. Předpokládaný karcinogen pro člověka při vdechování. Monografie IARC. Celkové vyhodnocení karcinogenity Nikl (CAS ) 2B Může být karcinogenní pro lidi. Toxický vliv na Výsledky zkoušek jsou evidentní, ale nedostatečné pro klasifikaci. reprodukční schopnosti Specifická toxicita v cílových orgánech - jednorázová expozice Specifická toxicita v cílových orgánech - opakovaná expozice Nebezpečí vdechnutí Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách Další informace Výsledky zkoušek jsou evidentní, ale nedostatečné pro klasifikaci. Dlouhodobé či opakované vystavení poškozuje následující orgány: Plíce. Dýchací systém. Není klasifikováno. Není k dispozici. Při svařování, plazma obloukovém řezání kovu a slitin se může vytvářet ozón, oxidy dusíku a ultrafialové záření. Přílišné vystavení ozónu může mít za následek podráždění sliznice a plicní potíže. UV záření může způsobit zarudnutí kůže a popálení rohovky. Oddíl 12: Ekologické informace Toxicita Produkt Nikl ( ) Výsledky testů EC50 Řasa Pseudokirchneriella subcapitata: 81,5-148 µg/l 72 Hodiny (Chlorid nikelnatý) EC50 Water flea (Ceriodaphnia dubia): 121,6 µg/l 48 Hodiny (Chlorid nikelnatý, hexahydrát) LC50 Oncorhynchus mykiss: 15,3 mg/l 96 Hodiny (Chlorid nikelnatý) Perzistence a rozložitelnost Bioakumulativní potenciál Mobilita Osud v životním prostředí - Rozdělovací koeficient Mobilita v půdě Výrobek není biologicky rozložitelný. Hromadí se v půdě a usazeninách. Vodní organizmy: BCF= 270 mg/l. Potenciál bioakumulace je nízký. Nikl v pevném stavu se nepohybuje v životním prostředí. Nevztahuje se. Nikl v pevném stavu se nepohybuje v životním prostředí Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

7 Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Není látka nebo směs PBT nebo vpvb. Nepředpokládá se škodlivost vůči vodním organismům. Nicméně v případě nechtěného vypuštění velkých množství nemůže být vyloučen nebezpečný následek. Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Zbytkový odpad Znečištěný obal Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Sbírejte a recyklujte, pokud je to možné. Pevný kov a slitiny ve forme částic mohou být reaktivní. Jeho rizikové vlastnosti včetně vznětlivosti a výbušnosti by měly být před likvidací stanoveny. Protože i ve vyprázdněné nádobě přetrvávají zbytky výrobku, řiďte se i po vyprázdnění nádoby upozorněními na štítkách. Kód odpadu EU Způsoby/informace o likvidaci Likvidujte v souladu s platnými předpisy. Oddíl 14: Informace pro přepravu ADR RID ADN IATA IMDG Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Oddíl 15: Informace o předpisech Nevztahuje se. Tento produkt je však pevná látka. Při přepravě ve velkém množství se na něj nevztahuje příloha I předpisu IMSBC. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení EU Nařízení (ES) č. 2037/2000 Látky, které poškozují ozonovou vrstvu, Příloha I Nařízení (ES) č. 2037/2000 Látky, které poškozují ozonovou vrstvu, Příloha II Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, Příloha I Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 1 Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 2 Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 3 Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha V Směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC): Článek 15, Registr emisí znečišťujících látek (EPER) Nikl (CAS ) EU nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(1). Seznam látek Jiné předpisy Tento produkt je klasifikován a označen v souladu s nařízením (ES) 1272/2008 (Nařízení CLP) a platnými změnami a s ohledem na národní zákony zahrnující směrnice ES. Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. Směrnice 96/82/ES (Seveso II); část 2 (klasifikované látky) - Toxické. Místní předpisy Na základě Směrnice EU č. 94/33/EC o ochraně mladistvých v práci nesmí osoby mladší 18 let s tímto produktem pracovat. Ženy ve stavu těhotenství nemají pracovat s výrobkem, hrozí-li sebemenší nebezpečí působení olova. Dodržte národní předpisy pro práci s chemickými činidly Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

8 Posouzení chemické bezpečnosti Pro tuto látku bylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti. Scénáře expozice relevantní pro tento materiál tvoří přílohu a jsou rozesílány jako samostatný dokument k tomuto elektronickému bezpečnostnímu listu (esds). Určená použití: Použití pracovníky v průmyslovém prostředí Výroba niklu. S4A: Výroba nerezavějících, speciálních typů ocelí a speciálních slitin. Integrovaná výroba oceli a železa. Uhlíková ocel z elektrických obloukových pecí (EAF). Prášková metalurgie. Povrchová úprava kovů (technologie galvanického pokovování niklem a galvanoplastiky niklem). Výroba solí niklu z kovu. Výroba baterií s pomocí kladných niklových elektrod. Výroba katalyzátoru. Použití katalyzátoru s obsahem předredukovaného niklu. Výroba magnetů. Výroba výrobků s obsahem niklu (např. elektronika). Výroba slitin pro tvrdé pájení. Použití slitin pro tvrdé pájení. Výroba materiálu pro kontakt stříbro-nikl. Použití materiálu pro kontakt stříbro-nikl. Depozice naprašováním. Depozice tenké vrstvy odpařovací technikou. Profesionální použití Použití slitin pro tvrdé pájení. Použití materiálu pro kontakt stříbro-nikl. Použití spotřebiteli. Pitná voda z kotlů s obsahem niklu. Ražba mincí. Přímý a dlouhodobý styk s kůží. Pitná voda z trubek a kohoutků s obsahem niklu. Materiály s obsahem niklu, které jsou v kontaktu s potravinami. Čep k propichování těla s obsahem niklu. Nástroje a jiné povrchy uvolňující nikl. Oddíl 16: Další informace Seznam zkratek Odkazy Informace o metodě vyhodnocení vedoucí ke klasifikaci směsi Plné znění všech sdělení nebo R-vět a H-vět v oddílech 2 až 15 Informace o školení Vzdání se zodpovědnosti Datum vydání Datum revize Datum vytištění DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům. PNEC: Odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům. PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxická. vpvb: Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní. DSD: Směrnice 67/548/EHS. CLP: Nařízení č. 1272/2008. LD50: Smrtelná dávka, 50 %. N/A: Nevztahuje se. IUCLID Monografie IARC. Celkové vyhodnocení karcinogenity (svazky A) Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí je odvozena spojením výpočtových metod a případně dostupných výsledků zkoušek. Informace jsou uvedeny v oddílech 9, 11 a 12. R40 Podezření na karcinogenní účinky. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H351 - Podezření na vyvolání rakoviny. H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení. Tento bezpečnostní list je především koncipován tak, aby byl v souladu se požadavky nařízení EU s názvem REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (ES č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady z 18. prosínce 2006) a příslušnými národními zákony, a nemusí být v souladu s požadavky jiných nařízení na bezpečnou manipulaci s produkty. 01-Duben Duben Duben Verze č.: 01 Datum revize: 01-Duben-2011 Datum vytištění: 13-Duben / 8

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách BEZPEČNOSTNÍ LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo REACH Synonymy KaVo Dekaseptol Gel Kód výrobku 1.000.7204;

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Hobby Hot Sticks transparent Strana 1 z 6 Č. BL. : 408802 Datum revize: 22.05.2015 Datum výtisku: 10.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 19.11.2013

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

N hnojivo Bezpečnostní list Tento produkt nevyžaduje bezpečnostní list v souladu s Článkem 31 Nařízení č.1907/2006 (REACH).

N hnojivo Bezpečnostní list Tento produkt nevyžaduje bezpečnostní list v souladu s Článkem 31 Nařízení č.1907/2006 (REACH). Datum vydání: 09/11/2012 Datum zpracování: 09/11/2012 Nahrazuje: 20/07/2011 Verze: 2.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Kód výrobku

Více

Datum revize 08.10.2014 Verze 3.0 Datum vytištění 08.10.2014 SCHÖNOX XC

Datum revize 08.10.2014 Verze 3.0 Datum vytištění 08.10.2014 SCHÖNOX XC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Alifatický polyol., Sloučenina polyvinyla lkohol, Stearan vápenatý. Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Alifatický polyol., Sloučenina polyvinyla lkohol, Stearan vápenatý. Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci. BEZPEČNOSTNÍ LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy TC 232, LP TC 251, LP TC 661, LP TC 161 Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS BEZPEČNOSTNÍ LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Název látky Med Obchodní název látky Identifikační číslo 7440-50-8 Registrační číslo 01-2119480154-42-0051

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

Datum revize 22.07.2013 Datum vytištění 22.07.2013

Datum revize 22.07.2013 Datum vytištění 22.07.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30. Název výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30

1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30. Název výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30 Strana 1 ( 9 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Doporučené

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Hobby Hot Sticks transparent Strana 1 z 5 Č. SDB : 408802 Datum revize: 19.11.2013 Datum výtisku: 08.01.2015 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Pitralon F voda po holení

Pitralon F voda po holení Datum vydání: 20.02.2013 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: směs alkoholů Registrační číslo látky: mix Pitralon

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident a reagenčních setů. Objednací číslo:

Více

: Sikafloor -29 PurCem Part C

: Sikafloor -29 PurCem Part C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

: Sika Injection-101 RC Part B

: Sika Injection-101 RC Part B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5 Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Conalor plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení ES 1907/2006 REACH v platném znění) Datum vydání: 1. 4. 2015 Název výrobku: Čistič vinylů a plastů

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení ES 1907/2006 REACH v platném znění) Datum vydání: 1. 4. 2015 Název výrobku: Čistič vinylů a plastů 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 IDENTIFIKACE VÝROBKU Obchodní název výrobku: Čistič vinylů a plastů Název látky/směsi: Směs Registrační číslo: Směs 1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi KaVo PROPHYpearls neutral / KaVo PROPHYpearls mint / KaVo PROPHYpearls

Více

NUBA, s.r.o. Jos. Chludila 472, 696 03 Dubňany BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

NUBA, s.r.o. Jos. Chludila 472, 696 03 Dubňany BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku KALAFUNA Grand 50g Strana 1 z 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Chemický název výrobku: Další název: Kalafuna Grand 50g Rosin (Kalafuna

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Uni-Lock Strana 1 z 5 Č. BL. : 43015 Datum revize: 28.07.2014 Datum výtisku: 29.08.2014 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku Tangit Uni-Lock ODDÍL

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonyma Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Není regulován nařízením ES č. 1907/2006. Fosfor 600 UV A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Není regulován nařízením ES č. 1907/2006. Fosfor 600 UV A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název:, kat. č. 606 Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.7.2005 Verze Datum revize: 14.5.2012 Strana 1/11

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.7.2005 Verze Datum revize: 14.5.2012 Strana 1/11 Datum revize: 14.5.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Extra silný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin 1.3 Podrobné

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku. Název: Kyselina stearová. Identifikační číslo: Registrační číslo:

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku. Název: Kyselina stearová. Identifikační číslo: Registrační číslo: ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Kyselina stearová Identifikační číslo: Registrační číslo: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

: Sika AnchorFix -2 Part A

: Sika AnchorFix -2 Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Datum revize 31.03.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 31.03.2015. Stellmittel T

Datum revize 31.03.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 31.03.2015. Stellmittel T ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kleenex Ultrasilný čisticí prostředek na ruce (6330)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kleenex Ultrasilný čisticí prostředek na ruce (6330) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : Péče o

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ETCHING GEL. Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ETCHING GEL. Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5 Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Etching gel 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro naleptání

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. DEKANG (0 mg)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. DEKANG (0 mg) ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

: SULPIRIDE IMPURITY A CRS

: SULPIRIDE IMPURITY A CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03/10/2013 Datum zpracování: 03/10/2013 Nahrazuje: 27/06/2013 Verze: 7.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU * 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Dehydrované kultivační médium. 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorid sodný, 1kg

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorid sodný, 1kg Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. FIKA WC čistič

BEZPEČNOSTNÍ LIST. FIKA WC čistič Datum vydání: Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

Verze 1.4 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014

Verze 1.4 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05975808190 20737631122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

: Nicorandil impurity A CRS

: Nicorandil impurity A CRS Datum vydání: 29/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní název : Nicorandil impurity A CRS

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Toxikologické informační středisko, 128 08 Praha 2, Na bojišti 1, ČR Tel.: 00420 224 919 293, 00420 224 915 402

Toxikologické informační středisko, 128 08 Praha 2, Na bojišti 1, ČR Tel.: 00420 224 919 293, 00420 224 915 402 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Komise (EU) č.453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010 Statické izolační šňůry a pásky Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: Statická izolační šňůra Dimertex nebo páska Dimertextape Registrační

Více

LUXON SODA KALCINOVANÁ

LUXON SODA KALCINOVANÁ podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: 497-19-8 Číslo ES (EINECS): 207-838-8

Více

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010. NanoMinerál

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010. NanoMinerál ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Impregnace minerálních povrchů - kámen, beton, fasáda atd. 1.3

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CK SOL

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CK SOL Datum vydání: 15.3.2008 Datum revize: 16.10.2012 revidována verze z 1.4.2009 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: CK sol Identifikační číslo: nemá Číslo CAS:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) AGRO CS a.s.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) AGRO CS a.s. Verze č.: 1.1 Vydaná: 19. 6. 2014 Nahrazuje verzi č.: 1.0 BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 453/2010) Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 502-121 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Lepidlo. Pouze

Více

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm) Str. 1 z 6 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název (Vodivostní standard 1500 µs/cm) 1.2 Použití: Standard pro kalibraci konduktometru 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Obchodní jméno: Jakar

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo REACH Číslo SDS 1.005.5981 Datum vydání Číslo verze

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 579 39 60-01 (1L), 579 39 61-01 (5L), 579 39 62-01 (20L), 579 39 63-01 (200L) Datum vydání

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 579 39 60-01 (1L), 579 39 61-01 (5L), 579 39 62-01 (20L), 579 39 63-01 (200L) Datum vydání BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonyma Žádný. Kód výrobku 579 39 6001 (1L), 579

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čistící prostředky. k soukromým účelům.

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube Datum poslední revize 05/29/2015 Upraveno 2 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube According to Regulation (EC) No 1907/2006 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku 500001270894, RAC/10, RAC/20 1.2.

Více

: SCHÖNOX PGH Hardener

: SCHÖNOX PGH Hardener ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více