Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci"

Transkript

1 âíslo 4 ROâNÍK 5. PROSINEC 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci Velice rychle nám ten letošní rok dosprintoval až téměř k úplnému konci. My ale nezoufáme, protože nastává to nejkouzelnější období, Vánoce. Ráda bych Vám všem tímto popřála, aby právě tyhle Vánoce byly ty nejkouzelnější, nejpohodovější a nejradostnější, a abyste je prožili s těmi, které máte rádi. Zároveň Vám do nového roku 2011 přeji úspěšné vykročení, 365 radostných dnů a hlavně stále dobrou náladu. Va e BuÀka se bude konat dal í, urãitû pfiijìte... uï se tû ím. Va e Natálie Îáãková z parlamentu MIKULÁ SKÉ ÁDùNÍ Kdo nepfii el v sobotu na tradiãní Mikulá ské fiádûní - zaváhal. Pfii- el o plnûní rûzn ch disciplín, spousty smíchu, zábavy a také o sladké ocenûní za pfiedveden v kon. Podûkování za zaji tûní akce patfií pfiedev ím rodiãûm ze sdruïení Rodiãe Povrly a star- ím ÏákÛm koly. UÏ se v ichni tû íme na dal í - v pofiadí jiï 9. roãník. VÁNOâNÍ KONCERT Kdo si nechal ujít leto ní vánoãní jarmark a posléze i koncert v kostele, rozhodnû prohloupil. Poãasí bylo vskutku jak z obrázkû od Josefa Lady, snad jen trochu víc foukalo. Atmosféru vánoãního jarmarku si vychutnala spousta lidí. Ve stáncích na nû ãekaly rozmanité v robky ikovn ch dûtí i dospûl ch. Bylo opravdu z ãeho vybírat. Následoval vánoãní koncert v plném kostele, a i ten se moc vydafiil, jen technika zfiejmû díky mrazu selhala, takïe se nûkolik vystoupení závisl ch na doprovodu z CD zru ilo. I tak jsme ale vyslechli nûkolik velmi pûkn ch skladeb a písniãek, které s dûtmi nacviãili uãitelé ze (Pokraãování na následující stranû) BLE Í TRH Ble í trh se konal v pondûlí od do hodin. Úãast byla veliká a k zakoupení bylo mnoho hezk ch a zajímav ch vûcí. A za tak nízké ceny! I já jsem neodolala a nûkolik kouskû si odnesla. Na jafie

2 ZU Ne tûmice a paní uãitelka Hamplová z na í koly. Nakonec s nûkolika vánoãními skladbami vystoupil novû zaloïen místní pûveck sbor osmi Ïen a mile pfiekvapil! Zkrátka a dobfie v pfiedvánoãním shonu pfii lo trochu té bílé romantiky spolu se slavnostní atmosférou navozenou koledami a písnûmi kaïdému jistû vhod. K. Jaklová PARLAMENT SPÍ VE KOLE âlenové kolního parlamentu a Ïáci 6. tfiídy pfienocovali s p. uã. Melounovou a p. uã. Kováfiem z pátku na sobotu ve kole. Krátce po pfiíchodu jsme hráli florbal a pak kdo chtûl, mohl jít do bazénu. Ostatní mûli volnou zábavu. Po tomto, pro nûkoho fyzicky nároãném programu následoval odpoãinek. Naveãefieli jsme se, a kdo chtûl, mohl jít na poãítaã. V jedenáct hodin se na chodbû zhaslo a zaãala se hrát tolik oãekávaná schovávaná ve tmû, po které jsme li zmoïeni jak my, tak i dozor, spát. Ráno byl budíãek v sedm hodin a zaãaly pfiípravy na Mikulá ské fiádûní, na kterém pomáhaly nejen dûti z parlamentu, ale i dal í dobrovolníci. Po této povedené akci li v ichni domû zaslouïenû odpoãívat. Lucie Formanová ÎÁCI 2. T ÍDY TVO ILI TEXT K DANÉMU NADPISU, NÁHODNù VYBRANÉMU Z âasopisò. SMRTÍCÍ NEMOC Smrtící nemoc se naz vá rakovina a podobnû. Rozsáhla se po celé zemûkouli. A hlavnû v Africe. Lidé umírají nevinnû a bolestivû. Je to stra né, ale musí se s tím vyrovnat. Zemfiely na to stovky lidí. LékafiÛ je málo, a tak lidé musí umírat. Dûti tfieba nevidí svoje dûdeãky. Nevíme, jak to zastavit. Lidé umírají i pfii sportu. Nejvíce záchvatem a astma neboli nemohou d chat. A také pfii hokeji umfielo hodnû lidí a je tû pfii rugby. Pfii rugby je to nejvíce bolestivé a agresivní. Vojta Sádeck NA OBLOZE HO Í Do vesmíru vylétla raketa a nevrátila se. Lidé se koukli dalekohledem a vidûli hofiet tûleso, na které letûli, ale nikdo neví, jak se zapálilo. V ichni fiíkají, Ïe to asi zapálilo Slunce nebo tryska. Tu í se, Ïe asi levá. Dal í raketa vylétla, aby zjistila tuto záhadu. V ichni dr- Ïeli palce, aby se v e zjistilo. Po dvou dnech pfiiletûla raketa a zjistilo se, Ïe tûleso opravdu zapálila levá tryska rakety, která také shofiela spolu s vesmírn m tûlesem. Mí a Galoviãová NA OBLOZE HO Í V Mexiku se na obloze zjevila ohnivá koule. Po hodinû byla vût í a vût í. Lidé se bojí chodit ven, protoïe by je spálila. Zjeví se jednou za sto let. V ude je sucho. Lesy hofií. Nikde jinde to není. Je to divné. Ondra Jeníãek A JE TU OPùT OSMIâKA SE SV MI PRACEMI Z ETIKY. Zab váme se myslí, jak zvládat problémy, emoce, agresivitu. Dívali jsme se na dokument Dûti ze stanice Leningradská. Je to o dûtech opu tûn ch rodiãi, t ran ch, závisl ch na drogách, hladov ch a pinav ch. Jak ony zvládají své problémy, co je BU KA 2 / 2010 to b t bez domova? O tom jsme napsali své smy lené pfiíbûhy. BEZ DOMOVA Jmenuji se Tereza a budu vám vyprávût svûj pfiíbûh. MÛj Ïivot byl krásn, narodil se mi brá ka a byli jsme Èastná rodina. Dne jsme slavili Vánoce, pfiijela k nám celá rodina. KdyÏ jsme si rozdali v echny dárky, tak jsem la s brá kou vyhodit rûzné papíry a krabice, co zbyly z dárkû. Najednou jsme sly eli kfiik, a pak i stfielbu. Nûjak psychopat se vloupal k nám domû a postfiílel mou rodinu. A nakonec i sám sebe. Zbyl mi uï jen brá ka. Ale ti lidé, co nás od té události mûli na starost nás chtûli rozdûlit. A to jsem v Ïivotû nechtûla dovolit! A tak jsem se rozhodla, Ïe s brá kou uteãu. Tak se stalo. Sice Ïijeme ve velké chudobû, ale jsme spolu! A spolu zvládneme v echno. N. PoroÏÀáková Mûla jsem krásn Ïivot. V eho jsme mûli dost. Ale pak rodiãe pfii li o práci. Najednou bylo v eho málo. Zaãali pít alkohol a ãasto mû zbili, kdyï byli opilí. Tak jsem utekla z domova a dostala jsem se na stanici Leningradskou. Mám tu pár kamarádû, nûktefií mají je tû hor í pfiíbûh. Máme problém sehnat si jídlo, o peníze musíme prosit kolemjdoucí. Nûkdy nám vezmou star í dûti peníze a potom nemáme co jíst. Pofiád ale doufám, Ïe se jednou vrátím domû a bude to stejné jako dfiív. K. âierna Byl jeden chlapec, kter pfii el o rodinu pfii autonehodû. Bylo mu 8 let a sám nechápal, kde má rodiãe. Pfii la za ním paní, která mu fiekla, aè si sbalí vûci. Pak jeli k nûjakému velkému domu. íkali mu, Ïe tam bude bydlet s ostatními kamarády do 18 let. Strávil v dûtském domovû jeden den a uï mu bylo smutno. Po rodiãích mu zbyla jen spoleãná fotka. Celou noc probreãel a ráno si hledal nové kamarády. Pár si jich na el, ale pofiád byl smutn, Ïe si s nimi nikdo nepovídal o rodiãích. Pomalu dospíval a uï se mu blíïily 18 té narozeniny a to znamenalo hledat si novou práci a bydlení. Na el si kolu, na kterou ho vzali a nabídli mu i bydlení. Pak zaãal Ïít vlastní Ïivot, mûl novou rodinu. A na své rodiãe myslel dál. L. Trejbal Z HODIN SLOHU 7. A 9. ROâNÍKU. POPIS OBRAZU (La Promenade Sur La Falaise) Obraz je od impresionistického francouzského malífie Clauda Moneta, Ïijícího v 19. aï 20. století. V krajinách usiloval o zachycení dojmu v rûzn ch roãních obdobích, ale i v urãitou hodinu. Dílo, jehoï dlouhé francouzské jméno si jen tûïko nûkdo pamatuje, bylo namalováno v letních moïná i v podzimních mûsících. V popfiedí obrazu si mûïete v imnout dvou docela nenápadn ch postav stojících na útesu, sledujících loìky na mofii. Nejspí je to Ïena se sluneãníkem a chlapec s kloboukem nebo kapesníkem na hlavû. Útes je zarostl zrzavou, av ak místy je tû zelenou travou. V pozadí obrazu se rozprostírá azurovû modré mofie, na kterém proplouvá nûkolik docela nenápadn ch mal ch plachetnic. Na podobnû modrém, ale jen o nûco svûtlej ím nebi pluje pár lehk ch obláãkû. Lucka ípková

3 LÍâENÍ MÒJ RÁJ Je pfiekrásn prázdninov den, protkan sluneãními paprsky. Já si leïím na maliãkém palouãku aï na samotném vrcholku kopce a v klidu odpoãívám. Místeãko porostlé hebkou traviãkou, jako by se ukr valo v náruãi mohutn ch a siln ch bukû, které se snaïí dotknout blankytnû modré oblohy bez mráãkû. Jen drobn ptáãek sv m za tûbetáním pfieru í tichounkou melodii, jeï ke mnû doléhá ze v ech stran. To drobn hmyz doprovází jemné umûní trávy a lístkû okolních stromû. VÛnû svûtlounce fialkov ch kvítkû luãních zvoneãkû ho pfiilákala. Nejsou tu Ïádní jiní lidé, a pfiesto se vûbec necítím sama. Mezi mohutn mi buky je jen mal kousek skály porostlé nizouãk mi kefiíky rûïového vfiesu. KdyÏ se posadím, uvidím z v ky mûsteãko plné Ïivota i ruchu. Není pfiíli daleko, obãas jeho hlas dolehne aï sem nahoru, ale tady jako by se zastavil ãas. Sluníãko pfiíjemnû hfieje záda, jemná stébla trávy imrají mé prsty. Zhluboka vdechnu svûïí letní vûni, zavfiu oãi a v duchu si fiíkám: Tady je to nejkrásnûj í místo na svûtû. Katefiina Uti ilová MÉ OBLÍBENÉ MÍSTO Jsem tu sama. Slunce pomalu vykukuje zpoza listû, oïivuje pfiírodu kolem. PotÛãek linoucí se údolím dává dûraz na kráse tohoto místa a navnadí mû k dal ímu kroku. MÛj pohled se stoãí k zelen m listûm, jak tanãí ve vzduchu, drïící se mal ch vûtviãek stromû. Sundávám si boty, potichu na lapuji po mûkkém koberci, u itém z mechu a trávy. Barevní ptáãci mi do ucha zpívají nádherné písniãky. PrÛzraãná voda nará- Ïející do kamenû, které ji chtûjí zastavit, mi do oãích bl ská jako malinká zrcátka. Sednu si na pafiez s krásn m v hledem na toto v e. Relaxuji. Najednou se cítím jako princezna v královské záhradû. Veronika Lito ová ÎÁCI 5. T ÍDY VYM LELI POHÁDKOVÉ P ÍBùHY A BÁSNIâKY T KAJÍCÍ SE ZIMNÍHO OBDOBÍ PROâ âerti JEZDÍ AUTEM Za sedmero horami a devatero fiekami Ïil andûl, Mikulá a ãert. JenÏe kaïd v jiném domû a daleko od sebe. Pfied 5. prosincem se nevídali, tak si 1. listopadu dali sraz v âertovû ulici. KaÏd dostal mapu. Zapomnûli ale na to, Ïe ãert je slep jako patrona, takïe na mapu nevidí. KdyÏ ãert vyrazil, naboural snad do kaïdého stromu, co v lese byl. Bloudil dlouho, aï se úplnû ztratil. Vylezl na vysok strom, aby na el svût lko. Na jihu spatfiil velkou svûtlou mouhu, tak se vydal za ní. Ta ho dovedla do mûsta. Tam si na první silnici stopnul taxi, aby dojel na místo zakreslené na mapû. KdyÏ koneãnû dojel, Mikulá a andûl se ãertovi smáli. Dnes ãert nebyl vûbec stra ideln, n brï smû n. Od té doby jezdí radûji ãerti autem. Jsou rychlí jako blesk, ale líní jako v i. Dûti se jich vïdy doãkají, dostanou nadílku a nakonec jsou v echny Èastné jako blechy. Ondra Budvesel O âertovi POPLETOVI Îili byli jeden Mikulá a andûl, ktefií hledali nûjakého ãerta. V tu dobu z pekla vyhnali ãerta jménem Popleta, protoïe ho pfielstila jedna bába. KdyÏ ãert zavítal do jejich vesnice a ptal se v Nebeské Hospodû po nûjaké práci, poslali ho za Mikulá em. KdyÏ ãert pfii el k Mikulá i, Mikulá si ho prohlíïel a fiíká:,,no nevím, nevím, co na to fiíká andûli?,,hi hi zasmûje se andûl a fiíká:,,no mûïeme ho pfiijmout, ale nevím, jestli nebude dûlat ostudu.,,kdyï to je tvûj souhlas, tak se nemû- Ïe nic stát fiíká Mikulá.,,Dáme si sraz zítra veãer v hodin. Dal í den uplynul jako voda, odbilo pûl esté a andûl s Mikulá em se chystali. Ale ãert vysedával v hospodû a nevûdûl, co má pít dfiív, jestli pivo, ãaj nebo vodu. Odbila está a andûl s Mikulá em ãekali na ãerta, ale ten nic.,,co se mu mohlo stát? broukal si Mikulá pod vousy. A tak se ho vydali hledat a andûl navrhnul, jestli nemûïe b t doma. Ale tam nebyl a andûl fiíká,,kvûli nûmu dûti pfiijdou o mikulá skou nadílku!!! A ãert tam pofiád a pofiád sedûl, aï se hostinsk ptá:,,vzal jste tu práci u Mikulá e?,,no to víte Ïe jo odpovídá ãert. A nemûl byste uï jít? UÏ je 18.30!,,Ne, je tû ne. Mezitím pofiád hledají andûl a Mikulá ãerta, ale marnû. VÛbec je nenapadne, kde ãert vlastnû je.,,a co kdyï je v hospodû a mastí karty? fiíká andûl.,,ne, to není pravda odpovídá Mikulá. Ale mûïeme se tam jít podívat, co vy na to Mikulá i? ptá se andûl.,,no dobfie andûli, kdyï to fiíkáte. Nakonec ãerta na li a v ichni li spokojenû na nadílku a Popleta slíbil, Ïe se uï nikdy ale nikdy neopozdí a Ïe rad i bude chodit o pût minut dfiíve. A to je konec pfiíbûhu o ãertovi Popletovi. Adéla Dolinská Îáci 4. tfiídy moc dûkují panu Jehliãkovi za vánoãní stromek. ProtoÏe se nám neve el do tfiídy, umístili jsme ho na chodbu pfied tfiídou. AlespoÀ se z nûj raduje víc dûtí! Dûkujeme panu Antolíkovi za finanãní dar pro na i kolu, velmi si jeho tûdrosti váïíme. Tfiídní uãitelé dûkuji v em rodiãûm, ktefií poskytují do tfiíd rûzn v tvarn, ale i jin pracovní materiál. Pan uãitel Hauzner moc dûkuje rodiãûm mlad ích ÏákÛ, ktefií chodí pomáhat se zavazováním bruslí na hodinu tûlocviku. Vánoãní podûkování... BU KA 3 / 2010

4 ZIMA Venku snûïí, JeÏí ek dárky jeïí, dûti pod stromeãek bûïí. Vánoce se dûtem líbí venku je sníh bíl. Venku je nám zima, doma je mi príma. Zimní ãas nás láká, postavíme snûhuláka. KlouÏeme se na louïi, aè se zima prodlouïí. Vojta Wimmer PROSINEC Pfii la zima, je to prima. Vyndáme si lyïe, bobr nám je hryïe. Pfii el JeÏí ek, pfiinesl mi koïí ek, pfii el ãert, jmenoval se Bert, pfii el Mikulá, po cestû ztratil plá È. UÏ je tu prosinec, na hfii ti je zvûfiinec, na domû jsou rampouchy, prosinec není pro mouchy. Postavíme snûhuláka, u hory, u Kozáka, na rukou mám omrzliny, stojím frontu na zmrzliny. Pfii la zima, uï je mráz, pfiede mnou je prudk sráz David Salaã ZIMA Je tu zase zima, je to velká prima. Pfiicházejí Vánoce, tû ím se na nû velice. Tû ím se na hezké dárky, urãitû budou veselé svátky. Doufám, Ïe napadne sníh, budu jezdit na saních. Dan Zajíc SVùTOVÁ ZIMA Prosinec, únor, leden, osladíme si ãaj medem. Potom pfiijde Mikulá, s andûlem nám dají plá È. Vánoce jsou tady, postavíme snûhové hrady. Po Vánocích po roce, dostaneme ovoce. Mí a ípková BU KA 4 / 2010 DùJEPISNÁ OLYMPIÁDA kolního kola dûjepisné olympiády se zúãastnilo 6 ÏákÛ 9. roãníku a 3 Ïáci osmé tfiídy. Úspû n mi fie iteli se mezi deváèáky stali: Tomá Jeníãek - 68 % vyfie en ch úloh Adriana RedÏalari - 64 % vyfie en ch úloh Václav Luke - 63 % vyfie en ch úloh Z osmákû se nejlépe umístila Katefiina âierna s 52 % vyfie en ch úloh a postup jí tak unikl o pouh ch 8 bodû. V em soutûïícím dûkujeme za úãast a postupujícím pfiejeme hodnû úspûchû pfii reprezentaci koly v okresním kole. Podrobné v sledky visí u kabinetu p. uã. Hájkové a p. uã. Vanûãkové. ORION FLORBAL CUP 2010 Minul t den se Ïákynû 8. a 9. tfiíd zúãastnily soutûïe ve florbalu Orion Cup. V konkurenci 12 druïstev obsadily ve finále hezké 6. místo. Dûvãata úspû nû zvládla semifinále na Z MojÏífi, kde prohrála s domácími favoritkami, ale poté jednoznaãnû pfiehrála ambiciózní Z Ne tûmice 6:0. Na finálovém turnaji v Ústí n.l. na Z Rabasova dûvãata zaplatila nováãkovskou daà, vïdyè to pro nû byla první úãast ve finále, a prohrála vysoko s domácími hráãkami. Pak ly ale jejich v kony nahoru, dûvãata se semkla a bojovala aï do konce turnaje. Holky uhrály pfiijatelné v sledky se Z Palachova a Z E. Krásnohorské. Vrcholem bylo vítûzství v posledním zápase se Z Mírová. V sledek je o to cennûj í, Ïe jejich soupefiky bojovaly o medaili a na e dívky je o ni pfiipravily. Na turnaji získaly sympatie vût iny soupefiek a dûkazem je, Ïe v posledním zápase se Z Mírovou nám fandila celá hala skandováním Povrly do toho!. Na e dûvãata zaslouïí velkou pochvalu. Sestava Z Povrly brankáfika Adriana RedÏalari, v poli Tereza Vlãková, Lucka ípková, Lucka GradÏilová, Bára Luxová, Martina Svobodová, Natálie Îáãková, Katefiina âierna, Nikola PoroÏÀáková.. Hauzner SKVùL ÚSPùCH ACHISTÒ NA Í KOLY V úter se v kulturním domû v Ústí nad Labem konalo okresní kolo kol v achu. Mûli jsme zastoupení v obou kategoriích, I. i II. stupeà. Zatímco dûti z národky pravidelnû trénují, deváèáci jiï nehrají. JenÏe achy se nezapomínají. Tomá Hadraba, Tomá Jeníãek, Dan Barto a Martina Svobodová bojovali a stejnû jako loni mají stfiíbrné medaile a postupují do krajského kola. Martina navíc skonãila v kategorii dívek na 2. místû. Îe je nûkdy tûïké splnit úlohu favorita, o tom se pfiesvûdãila ãtvefiice Ale Zahradník, David Pech, Vít Svoboda a Matyá Schick. Hubert Pavelka ze Z Eli ky Krásnohorské poráïel jednoho na eho hráãe za druh m a málem nás pfiipravil o prvenství. O tom, Ïe se na i stali pfieborníky okresu, nakonec

5 rozhodlo pomocné hodnocení. Vít Svoboda v soutûïi jednotlivcû získal stfiíbro, Ale Zahradník byl ãtvrt. Tedy: obû druïstva si vybojovala postup do krajského finále, které se koná 18. ledna v Mostû. Doufám, Ïe budeme kompletní a zabojujeme o postup na mistrovství republiky. Michal Burgermeister zprávičky z naší školičky OBHÁJILI JSME TITUL ZELENÁ KOLA Konec listopadu byl pro nás velmi pfiíjemn. Jeli jsme si totiï do Domu dûtí v Ústí nad Labem opût pro ocenûní za 1. místo v soutûïi Zelená kola. Komise, která se pfii la do koly podívat, velmi kladnû hodnotila ãistotu a upravenost koly, péãi o pozemek a zeleà v areálu koly i v budovû samé, estetiãnost a v zdobu prostfiedí koly. Velmi ji zajímalo odpadové hospodáfiství zafiízení, etfiení energiemi a vodou, úsporné programy, sniïování energetické nároãnosti, zapojení koly do ekologického vzdûlávání, praktick ch ãinností a ochrany pfiírody. Vysoce ocenila kolní ekostránky, zajímavé akce a projekty, které kola pofiádá nebo kter ch se úãastní. Pozadu nezûstala ani na e matefiská kola, která ve své kategorii získala druhé místo. Obû vítûzství byla ocenûna finanãními odmûnami ve v i a Kã. Máme z vítûzství velkou radost. Udûláme v e pro to, abychom si kredit Eko koly udrïeli i v dal ích letech. VYHLÁ ENÍ V SLEDKÒ ZNAKÒ MùST A OBCÍ Dne Ïákynû 5. tfiídy Adélka Dolinská a Mí a ípková reprezentovaly na Krajském úfiadû v Ústí nad Labem na i kolu v pokusu o svûtov rekord ve vytvofiení nejvût í galerie znakû mûst a obcí âeské republiky vyroben ch z odpadov ch materiálû. Tuto akci pofiádá agentura Dobr den Pelhfiimov s.r.o. a spoleãnost EKO-KOM. Obû sleãny velmi profesionálnû pfiedvedly prezentaci znaku na í obce. Z více neï 40 znakû byly vybrány pouze 3 nejlep- í. Ná znak mezi tfiemi nejlep ími sice nebyl, ale poputuje spolu s ostatními na v stavu do Brna. Celá pátá tfiída mûla velikou radost, Ïe i oni mohli díky své práci pfiispût k dosaïení svûtového rekordu. A. âernohlávková Předvánoční anketa Îákynû deváté tfiídy provedly mezi Ïáky vánoãní prûzkum formou ankety. Ptaly se namátkovû dvaceti ÏákÛ z druhého i prvního stupnû na deset otázek. U kaïdé z nich máte získané odpovûdi. âtvrèáci u stromeãku pana Jehliãky. 1. Máte na Vánoce umûl stromek nebo Ïiv? Sedm z dotazovan ch odpovûdûlo, Ïe má stromek umûl, tfiináct Ïiv. 2. Co míváte ke tûdroveãerní veãefii? Jedenáct veãefií fiízek, osm kapra a v jedné rodinû klobásy. 3. DodrÏují se u vás na tûdr den nûjaké zvyky? Jaké? U ãtrnácti z dotazovan ch se zvyky dodrïují (pod talífi upina, zpûv koled, rozkrojení jablka, lodiãky ze skofiápek, talífi navíc) U esti se nedodrïují zvyky Ïádné. 4. Kde na tûdr veãer veãefiíte? Devatenáct odpovûdûlo, Ïe veãefií v kuchyni, jedna rodina v ob vacím pokoji. 5. Máte u tûdroveãerní veãefie pu tûnou televizi, koledy, nebo veãefiíte v tichu? Devût z dotazovan ch odpovûdûlo, Ïe má pfii veãefii pu tûnou televizi, osm koledy, tfii veãefií v tichu. 6. Dárky u stromeãku si rozbalujete postupnû kaïd ãlen rodiny anebo v ichni najednou? V rozbalování dárkû je to pûl na pûl. V deseti rodinách rozbalují dárky najednou, v deseti rodinách postupnû. 7. Co dûlá celá va e rodina po rozbalení dárkû? Po rozbalení dárkû se v rodinách povídá, prohlíïí se dárky, dívá se na televizi, poslouchají se koledy. BU KA 5 / 2010

6 Zaãátkem prosince jsme uspofiádali literární soutûï s názvem KníÏka je ná kamarád. Dûti si pfiinesly své oblíbené knihy, které pfiedstavily ostatním. Jejich refe- ráty byly opravdu hezké a zajímavé. estiãlenná porota vyhodnotila pût finalistû. Ondru Miãku, Martina Krpe e, Mí u Galoviãovou, Nikolu Krutskou a Sabinu Zitovou. Úkolem finalistû bylo do t dne sloïit vlastní báseà a pfiednést ji ostatním. SoutûÏ vyhrál Martin Krpe s básní PROSINEC. Vprosinci, kdyï padá sníh, jezdím s mamkou na saních. A ve velk chumelici, sjíïdím kopce na Telnici. A pak je mi do breku, kdyï stojím frontu na vleku. z mateřské školy VÁNOâNÍ P ÍPRAVY VE KOLCE Dûti z celé kolky byly pfied Vánocemi opravdu pracovité. Za pomoci nûkter ch maminek si upekly vánoãní perníãky a vanilkové rohlíãky. Perníãky pak zdobily na vánoãním tvofiení, kde si mimo jiné vyrobily krásné dekorace do sv ch pokojíãkû. Povedl se jim svícen, stojánek na ubrousky pro maminky na sváteãní stûl a krásná bílá ozdoba z papíru bude krá lit stromeãek nebo záclonku na oknû. Ve kolce jsme si na stromeãek nasu ili koleãka z pomeranãû a citronû, doplnili dfievûn mi figurkami a Vánoce mohou zaãít. Za celý kolektiv MŠ přeji všem krásné a klidné Vánoce, dětem radost z dárečků a hodně zdraví, pohody a splněných přání v příštím roce. StáÀa Dvoumûsíãník základní a matefiské koly v Povrlech Vydává firma MAPA, vydavatelství Ústí nad Labem ve spolupráci se Základní kolou a matefiskou kolou v Povrlech Náklad tohoto vydání je 250 kusû V tisk je neprodejn Redakãní rada: éfredaktorka: Bc. Karla Jaklová, dûtskou redakãní radu tvofií zástupci jednotliv ch tfiíd. TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE EVIDENâNÍ âíslo: MK âr E 16855

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007

Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce Vánoce Brzy si budeme uïívat nûkolika dnû prázdnin, budeme

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006 V dne ním mimofiádném ãísle najdete: Vyhodnocení krajského kola Dal í úspûch základní koly Nejkrásnûj í vesnicí âeska... Liptál mûsteãko... Náv tûva hodnotitelské komise Pozvánky LIPTÁL - VESNICE ROKU

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Vážení spoluobčané, milí Volarané,

Vážení spoluobčané, milí Volarané, Vážení spoluobčané, milí Volarané, Volarský zpravodaj se dopsal ke konci dalšího ročníku svého vycházení a my také pomalu uděláme tečku za uplynulým rokem 2010. Už nám dohořela čtvrtá adventní svíčka a

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXXI, Únor 2012 / âíslo 2

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXXI, Únor 2012 / âíslo 2 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXXI, Únor 2012 / âíslo 2 Klecansk zpravodaj únor 2012 UÎITEâNÉ INFORMACE Z MÚ KLECANY Hfibitovní poplatky správa hfibitova

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

www.tisnov.cz Roãník XXIX. íjen 2009 ãíslo 18

www.tisnov.cz Roãník XXIX. íjen 2009 ãíslo 18 Roãník XXIX. íjen 2009 ãíslo 18 Foto ze slavnostního vyhla ování vítûzû ãtvrtého roãníku soutûïe O nejkrásnûj í rozkvetlé okno Ti novska. www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, učebnici Chit Chat 1 Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Deníãek Nûkolik rad pro uãitele Proã? Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

LISTY. 2006 prosinec MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2006 prosinec MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.11.2006 15:08 Stránka 1 12 LISTY 2006 prosinec MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC foto: A.Veselá a J. Kanûrová Panorama Hradãan symbol hl. m. Prahy, kostel sv. Bartolomûje

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20. Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov.

Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20. Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov. Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20 Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666 19 TI NOV VYHLA

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí

Více

Osvûtlení rizikov ch pfiechodû

Osvûtlení rizikov ch pfiechodû VáÏení spoluobãané, dovolte mi podûkovat Vám nejen jménem sv m, ale i jménem spolukandidátû Pro Volary za va e hlasy, které jsme získali pfii komunálních volbách ve dnech 10. a 11. fiíjna. Získan poãet

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 29.4.2008 10:18 Stránka 1 5 LISTY 2008 kvûten MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Vstoupili jsme do nejkrásnûj ího mûsíce roku, jehoï symbolem jsou rozkvetlé stromy a kefie.

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2008. Ročník X. Vyšlo 28. 3. 2008 Cena 10 Kč. Kvalitu bydlení v druïstevních domech si urãují nájemníci sami

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2008. Ročník X. Vyšlo 28. 3. 2008 Cena 10 Kč. Kvalitu bydlení v druïstevních domech si urãují nájemníci sami RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 28. 3. 2008 Cena 10 Kč Kvalitu bydlení v druïstevních domech si urãují nájemníci sami Jazzclub: koncert hudebních es ãeské alternativy

Více

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B.

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. Mûsíc pûvabnû vykrouïen srpek mûl b t v úplàku aï za nûko - lik t dnû. Nebyla doba schovávání. NepromûÀovala se. Její kaïdomûsíãní boj s rychl m rûstem tûlesného porostu,

Více