Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci"

Transkript

1 âíslo 4 ROâNÍK 5. PROSINEC 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci Velice rychle nám ten letošní rok dosprintoval až téměř k úplnému konci. My ale nezoufáme, protože nastává to nejkouzelnější období, Vánoce. Ráda bych Vám všem tímto popřála, aby právě tyhle Vánoce byly ty nejkouzelnější, nejpohodovější a nejradostnější, a abyste je prožili s těmi, které máte rádi. Zároveň Vám do nového roku 2011 přeji úspěšné vykročení, 365 radostných dnů a hlavně stále dobrou náladu. Va e BuÀka se bude konat dal í, urãitû pfiijìte... uï se tû ím. Va e Natálie Îáãková z parlamentu MIKULÁ SKÉ ÁDùNÍ Kdo nepfii el v sobotu na tradiãní Mikulá ské fiádûní - zaváhal. Pfii- el o plnûní rûzn ch disciplín, spousty smíchu, zábavy a také o sladké ocenûní za pfiedveden v kon. Podûkování za zaji tûní akce patfií pfiedev ím rodiãûm ze sdruïení Rodiãe Povrly a star- ím ÏákÛm koly. UÏ se v ichni tû íme na dal í - v pofiadí jiï 9. roãník. VÁNOâNÍ KONCERT Kdo si nechal ujít leto ní vánoãní jarmark a posléze i koncert v kostele, rozhodnû prohloupil. Poãasí bylo vskutku jak z obrázkû od Josefa Lady, snad jen trochu víc foukalo. Atmosféru vánoãního jarmarku si vychutnala spousta lidí. Ve stáncích na nû ãekaly rozmanité v robky ikovn ch dûtí i dospûl ch. Bylo opravdu z ãeho vybírat. Následoval vánoãní koncert v plném kostele, a i ten se moc vydafiil, jen technika zfiejmû díky mrazu selhala, takïe se nûkolik vystoupení závisl ch na doprovodu z CD zru ilo. I tak jsme ale vyslechli nûkolik velmi pûkn ch skladeb a písniãek, které s dûtmi nacviãili uãitelé ze (Pokraãování na následující stranû) BLE Í TRH Ble í trh se konal v pondûlí od do hodin. Úãast byla veliká a k zakoupení bylo mnoho hezk ch a zajímav ch vûcí. A za tak nízké ceny! I já jsem neodolala a nûkolik kouskû si odnesla. Na jafie

2 ZU Ne tûmice a paní uãitelka Hamplová z na í koly. Nakonec s nûkolika vánoãními skladbami vystoupil novû zaloïen místní pûveck sbor osmi Ïen a mile pfiekvapil! Zkrátka a dobfie v pfiedvánoãním shonu pfii lo trochu té bílé romantiky spolu se slavnostní atmosférou navozenou koledami a písnûmi kaïdému jistû vhod. K. Jaklová PARLAMENT SPÍ VE KOLE âlenové kolního parlamentu a Ïáci 6. tfiídy pfienocovali s p. uã. Melounovou a p. uã. Kováfiem z pátku na sobotu ve kole. Krátce po pfiíchodu jsme hráli florbal a pak kdo chtûl, mohl jít do bazénu. Ostatní mûli volnou zábavu. Po tomto, pro nûkoho fyzicky nároãném programu následoval odpoãinek. Naveãefieli jsme se, a kdo chtûl, mohl jít na poãítaã. V jedenáct hodin se na chodbû zhaslo a zaãala se hrát tolik oãekávaná schovávaná ve tmû, po které jsme li zmoïeni jak my, tak i dozor, spát. Ráno byl budíãek v sedm hodin a zaãaly pfiípravy na Mikulá ské fiádûní, na kterém pomáhaly nejen dûti z parlamentu, ale i dal í dobrovolníci. Po této povedené akci li v ichni domû zaslouïenû odpoãívat. Lucie Formanová ÎÁCI 2. T ÍDY TVO ILI TEXT K DANÉMU NADPISU, NÁHODNù VYBRANÉMU Z âasopisò. SMRTÍCÍ NEMOC Smrtící nemoc se naz vá rakovina a podobnû. Rozsáhla se po celé zemûkouli. A hlavnû v Africe. Lidé umírají nevinnû a bolestivû. Je to stra né, ale musí se s tím vyrovnat. Zemfiely na to stovky lidí. LékafiÛ je málo, a tak lidé musí umírat. Dûti tfieba nevidí svoje dûdeãky. Nevíme, jak to zastavit. Lidé umírají i pfii sportu. Nejvíce záchvatem a astma neboli nemohou d chat. A také pfii hokeji umfielo hodnû lidí a je tû pfii rugby. Pfii rugby je to nejvíce bolestivé a agresivní. Vojta Sádeck NA OBLOZE HO Í Do vesmíru vylétla raketa a nevrátila se. Lidé se koukli dalekohledem a vidûli hofiet tûleso, na které letûli, ale nikdo neví, jak se zapálilo. V ichni fiíkají, Ïe to asi zapálilo Slunce nebo tryska. Tu í se, Ïe asi levá. Dal í raketa vylétla, aby zjistila tuto záhadu. V ichni dr- Ïeli palce, aby se v e zjistilo. Po dvou dnech pfiiletûla raketa a zjistilo se, Ïe tûleso opravdu zapálila levá tryska rakety, která také shofiela spolu s vesmírn m tûlesem. Mí a Galoviãová NA OBLOZE HO Í V Mexiku se na obloze zjevila ohnivá koule. Po hodinû byla vût í a vût í. Lidé se bojí chodit ven, protoïe by je spálila. Zjeví se jednou za sto let. V ude je sucho. Lesy hofií. Nikde jinde to není. Je to divné. Ondra Jeníãek A JE TU OPùT OSMIâKA SE SV MI PRACEMI Z ETIKY. Zab váme se myslí, jak zvládat problémy, emoce, agresivitu. Dívali jsme se na dokument Dûti ze stanice Leningradská. Je to o dûtech opu tûn ch rodiãi, t ran ch, závisl ch na drogách, hladov ch a pinav ch. Jak ony zvládají své problémy, co je BU KA 2 / 2010 to b t bez domova? O tom jsme napsali své smy lené pfiíbûhy. BEZ DOMOVA Jmenuji se Tereza a budu vám vyprávût svûj pfiíbûh. MÛj Ïivot byl krásn, narodil se mi brá ka a byli jsme Èastná rodina. Dne jsme slavili Vánoce, pfiijela k nám celá rodina. KdyÏ jsme si rozdali v echny dárky, tak jsem la s brá kou vyhodit rûzné papíry a krabice, co zbyly z dárkû. Najednou jsme sly eli kfiik, a pak i stfielbu. Nûjak psychopat se vloupal k nám domû a postfiílel mou rodinu. A nakonec i sám sebe. Zbyl mi uï jen brá ka. Ale ti lidé, co nás od té události mûli na starost nás chtûli rozdûlit. A to jsem v Ïivotû nechtûla dovolit! A tak jsem se rozhodla, Ïe s brá kou uteãu. Tak se stalo. Sice Ïijeme ve velké chudobû, ale jsme spolu! A spolu zvládneme v echno. N. PoroÏÀáková Mûla jsem krásn Ïivot. V eho jsme mûli dost. Ale pak rodiãe pfii li o práci. Najednou bylo v eho málo. Zaãali pít alkohol a ãasto mû zbili, kdyï byli opilí. Tak jsem utekla z domova a dostala jsem se na stanici Leningradskou. Mám tu pár kamarádû, nûktefií mají je tû hor í pfiíbûh. Máme problém sehnat si jídlo, o peníze musíme prosit kolemjdoucí. Nûkdy nám vezmou star í dûti peníze a potom nemáme co jíst. Pofiád ale doufám, Ïe se jednou vrátím domû a bude to stejné jako dfiív. K. âierna Byl jeden chlapec, kter pfii el o rodinu pfii autonehodû. Bylo mu 8 let a sám nechápal, kde má rodiãe. Pfii la za ním paní, která mu fiekla, aè si sbalí vûci. Pak jeli k nûjakému velkému domu. íkali mu, Ïe tam bude bydlet s ostatními kamarády do 18 let. Strávil v dûtském domovû jeden den a uï mu bylo smutno. Po rodiãích mu zbyla jen spoleãná fotka. Celou noc probreãel a ráno si hledal nové kamarády. Pár si jich na el, ale pofiád byl smutn, Ïe si s nimi nikdo nepovídal o rodiãích. Pomalu dospíval a uï se mu blíïily 18 té narozeniny a to znamenalo hledat si novou práci a bydlení. Na el si kolu, na kterou ho vzali a nabídli mu i bydlení. Pak zaãal Ïít vlastní Ïivot, mûl novou rodinu. A na své rodiãe myslel dál. L. Trejbal Z HODIN SLOHU 7. A 9. ROâNÍKU. POPIS OBRAZU (La Promenade Sur La Falaise) Obraz je od impresionistického francouzského malífie Clauda Moneta, Ïijícího v 19. aï 20. století. V krajinách usiloval o zachycení dojmu v rûzn ch roãních obdobích, ale i v urãitou hodinu. Dílo, jehoï dlouhé francouzské jméno si jen tûïko nûkdo pamatuje, bylo namalováno v letních moïná i v podzimních mûsících. V popfiedí obrazu si mûïete v imnout dvou docela nenápadn ch postav stojících na útesu, sledujících loìky na mofii. Nejspí je to Ïena se sluneãníkem a chlapec s kloboukem nebo kapesníkem na hlavû. Útes je zarostl zrzavou, av ak místy je tû zelenou travou. V pozadí obrazu se rozprostírá azurovû modré mofie, na kterém proplouvá nûkolik docela nenápadn ch mal ch plachetnic. Na podobnû modrém, ale jen o nûco svûtlej ím nebi pluje pár lehk ch obláãkû. Lucka ípková

3 LÍâENÍ MÒJ RÁJ Je pfiekrásn prázdninov den, protkan sluneãními paprsky. Já si leïím na maliãkém palouãku aï na samotném vrcholku kopce a v klidu odpoãívám. Místeãko porostlé hebkou traviãkou, jako by se ukr valo v náruãi mohutn ch a siln ch bukû, které se snaïí dotknout blankytnû modré oblohy bez mráãkû. Jen drobn ptáãek sv m za tûbetáním pfieru í tichounkou melodii, jeï ke mnû doléhá ze v ech stran. To drobn hmyz doprovází jemné umûní trávy a lístkû okolních stromû. VÛnû svûtlounce fialkov ch kvítkû luãních zvoneãkû ho pfiilákala. Nejsou tu Ïádní jiní lidé, a pfiesto se vûbec necítím sama. Mezi mohutn mi buky je jen mal kousek skály porostlé nizouãk mi kefiíky rûïového vfiesu. KdyÏ se posadím, uvidím z v ky mûsteãko plné Ïivota i ruchu. Není pfiíli daleko, obãas jeho hlas dolehne aï sem nahoru, ale tady jako by se zastavil ãas. Sluníãko pfiíjemnû hfieje záda, jemná stébla trávy imrají mé prsty. Zhluboka vdechnu svûïí letní vûni, zavfiu oãi a v duchu si fiíkám: Tady je to nejkrásnûj í místo na svûtû. Katefiina Uti ilová MÉ OBLÍBENÉ MÍSTO Jsem tu sama. Slunce pomalu vykukuje zpoza listû, oïivuje pfiírodu kolem. PotÛãek linoucí se údolím dává dûraz na kráse tohoto místa a navnadí mû k dal ímu kroku. MÛj pohled se stoãí k zelen m listûm, jak tanãí ve vzduchu, drïící se mal ch vûtviãek stromû. Sundávám si boty, potichu na lapuji po mûkkém koberci, u itém z mechu a trávy. Barevní ptáãci mi do ucha zpívají nádherné písniãky. PrÛzraãná voda nará- Ïející do kamenû, které ji chtûjí zastavit, mi do oãích bl ská jako malinká zrcátka. Sednu si na pafiez s krásn m v hledem na toto v e. Relaxuji. Najednou se cítím jako princezna v královské záhradû. Veronika Lito ová ÎÁCI 5. T ÍDY VYM LELI POHÁDKOVÉ P ÍBùHY A BÁSNIâKY T KAJÍCÍ SE ZIMNÍHO OBDOBÍ PROâ âerti JEZDÍ AUTEM Za sedmero horami a devatero fiekami Ïil andûl, Mikulá a ãert. JenÏe kaïd v jiném domû a daleko od sebe. Pfied 5. prosincem se nevídali, tak si 1. listopadu dali sraz v âertovû ulici. KaÏd dostal mapu. Zapomnûli ale na to, Ïe ãert je slep jako patrona, takïe na mapu nevidí. KdyÏ ãert vyrazil, naboural snad do kaïdého stromu, co v lese byl. Bloudil dlouho, aï se úplnû ztratil. Vylezl na vysok strom, aby na el svût lko. Na jihu spatfiil velkou svûtlou mouhu, tak se vydal za ní. Ta ho dovedla do mûsta. Tam si na první silnici stopnul taxi, aby dojel na místo zakreslené na mapû. KdyÏ koneãnû dojel, Mikulá a andûl se ãertovi smáli. Dnes ãert nebyl vûbec stra ideln, n brï smû n. Od té doby jezdí radûji ãerti autem. Jsou rychlí jako blesk, ale líní jako v i. Dûti se jich vïdy doãkají, dostanou nadílku a nakonec jsou v echny Èastné jako blechy. Ondra Budvesel O âertovi POPLETOVI Îili byli jeden Mikulá a andûl, ktefií hledali nûjakého ãerta. V tu dobu z pekla vyhnali ãerta jménem Popleta, protoïe ho pfielstila jedna bába. KdyÏ ãert zavítal do jejich vesnice a ptal se v Nebeské Hospodû po nûjaké práci, poslali ho za Mikulá em. KdyÏ ãert pfii el k Mikulá i, Mikulá si ho prohlíïel a fiíká:,,no nevím, nevím, co na to fiíká andûli?,,hi hi zasmûje se andûl a fiíká:,,no mûïeme ho pfiijmout, ale nevím, jestli nebude dûlat ostudu.,,kdyï to je tvûj souhlas, tak se nemû- Ïe nic stát fiíká Mikulá.,,Dáme si sraz zítra veãer v hodin. Dal í den uplynul jako voda, odbilo pûl esté a andûl s Mikulá em se chystali. Ale ãert vysedával v hospodû a nevûdûl, co má pít dfiív, jestli pivo, ãaj nebo vodu. Odbila está a andûl s Mikulá em ãekali na ãerta, ale ten nic.,,co se mu mohlo stát? broukal si Mikulá pod vousy. A tak se ho vydali hledat a andûl navrhnul, jestli nemûïe b t doma. Ale tam nebyl a andûl fiíká,,kvûli nûmu dûti pfiijdou o mikulá skou nadílku!!! A ãert tam pofiád a pofiád sedûl, aï se hostinsk ptá:,,vzal jste tu práci u Mikulá e?,,no to víte Ïe jo odpovídá ãert. A nemûl byste uï jít? UÏ je 18.30!,,Ne, je tû ne. Mezitím pofiád hledají andûl a Mikulá ãerta, ale marnû. VÛbec je nenapadne, kde ãert vlastnû je.,,a co kdyï je v hospodû a mastí karty? fiíká andûl.,,ne, to není pravda odpovídá Mikulá. Ale mûïeme se tam jít podívat, co vy na to Mikulá i? ptá se andûl.,,no dobfie andûli, kdyï to fiíkáte. Nakonec ãerta na li a v ichni li spokojenû na nadílku a Popleta slíbil, Ïe se uï nikdy ale nikdy neopozdí a Ïe rad i bude chodit o pût minut dfiíve. A to je konec pfiíbûhu o ãertovi Popletovi. Adéla Dolinská Îáci 4. tfiídy moc dûkují panu Jehliãkovi za vánoãní stromek. ProtoÏe se nám neve el do tfiídy, umístili jsme ho na chodbu pfied tfiídou. AlespoÀ se z nûj raduje víc dûtí! Dûkujeme panu Antolíkovi za finanãní dar pro na i kolu, velmi si jeho tûdrosti váïíme. Tfiídní uãitelé dûkuji v em rodiãûm, ktefií poskytují do tfiíd rûzn v tvarn, ale i jin pracovní materiál. Pan uãitel Hauzner moc dûkuje rodiãûm mlad ích ÏákÛ, ktefií chodí pomáhat se zavazováním bruslí na hodinu tûlocviku. Vánoãní podûkování... BU KA 3 / 2010

4 ZIMA Venku snûïí, JeÏí ek dárky jeïí, dûti pod stromeãek bûïí. Vánoce se dûtem líbí venku je sníh bíl. Venku je nám zima, doma je mi príma. Zimní ãas nás láká, postavíme snûhuláka. KlouÏeme se na louïi, aè se zima prodlouïí. Vojta Wimmer PROSINEC Pfii la zima, je to prima. Vyndáme si lyïe, bobr nám je hryïe. Pfii el JeÏí ek, pfiinesl mi koïí ek, pfii el ãert, jmenoval se Bert, pfii el Mikulá, po cestû ztratil plá È. UÏ je tu prosinec, na hfii ti je zvûfiinec, na domû jsou rampouchy, prosinec není pro mouchy. Postavíme snûhuláka, u hory, u Kozáka, na rukou mám omrzliny, stojím frontu na zmrzliny. Pfii la zima, uï je mráz, pfiede mnou je prudk sráz David Salaã ZIMA Je tu zase zima, je to velká prima. Pfiicházejí Vánoce, tû ím se na nû velice. Tû ím se na hezké dárky, urãitû budou veselé svátky. Doufám, Ïe napadne sníh, budu jezdit na saních. Dan Zajíc SVùTOVÁ ZIMA Prosinec, únor, leden, osladíme si ãaj medem. Potom pfiijde Mikulá, s andûlem nám dají plá È. Vánoce jsou tady, postavíme snûhové hrady. Po Vánocích po roce, dostaneme ovoce. Mí a ípková BU KA 4 / 2010 DùJEPISNÁ OLYMPIÁDA kolního kola dûjepisné olympiády se zúãastnilo 6 ÏákÛ 9. roãníku a 3 Ïáci osmé tfiídy. Úspû n mi fie iteli se mezi deváèáky stali: Tomá Jeníãek - 68 % vyfie en ch úloh Adriana RedÏalari - 64 % vyfie en ch úloh Václav Luke - 63 % vyfie en ch úloh Z osmákû se nejlépe umístila Katefiina âierna s 52 % vyfie en ch úloh a postup jí tak unikl o pouh ch 8 bodû. V em soutûïícím dûkujeme za úãast a postupujícím pfiejeme hodnû úspûchû pfii reprezentaci koly v okresním kole. Podrobné v sledky visí u kabinetu p. uã. Hájkové a p. uã. Vanûãkové. ORION FLORBAL CUP 2010 Minul t den se Ïákynû 8. a 9. tfiíd zúãastnily soutûïe ve florbalu Orion Cup. V konkurenci 12 druïstev obsadily ve finále hezké 6. místo. Dûvãata úspû nû zvládla semifinále na Z MojÏífi, kde prohrála s domácími favoritkami, ale poté jednoznaãnû pfiehrála ambiciózní Z Ne tûmice 6:0. Na finálovém turnaji v Ústí n.l. na Z Rabasova dûvãata zaplatila nováãkovskou daà, vïdyè to pro nû byla první úãast ve finále, a prohrála vysoko s domácími hráãkami. Pak ly ale jejich v kony nahoru, dûvãata se semkla a bojovala aï do konce turnaje. Holky uhrály pfiijatelné v sledky se Z Palachova a Z E. Krásnohorské. Vrcholem bylo vítûzství v posledním zápase se Z Mírová. V sledek je o to cennûj í, Ïe jejich soupefiky bojovaly o medaili a na e dívky je o ni pfiipravily. Na turnaji získaly sympatie vût iny soupefiek a dûkazem je, Ïe v posledním zápase se Z Mírovou nám fandila celá hala skandováním Povrly do toho!. Na e dûvãata zaslouïí velkou pochvalu. Sestava Z Povrly brankáfika Adriana RedÏalari, v poli Tereza Vlãková, Lucka ípková, Lucka GradÏilová, Bára Luxová, Martina Svobodová, Natálie Îáãková, Katefiina âierna, Nikola PoroÏÀáková.. Hauzner SKVùL ÚSPùCH ACHISTÒ NA Í KOLY V úter se v kulturním domû v Ústí nad Labem konalo okresní kolo kol v achu. Mûli jsme zastoupení v obou kategoriích, I. i II. stupeà. Zatímco dûti z národky pravidelnû trénují, deváèáci jiï nehrají. JenÏe achy se nezapomínají. Tomá Hadraba, Tomá Jeníãek, Dan Barto a Martina Svobodová bojovali a stejnû jako loni mají stfiíbrné medaile a postupují do krajského kola. Martina navíc skonãila v kategorii dívek na 2. místû. Îe je nûkdy tûïké splnit úlohu favorita, o tom se pfiesvûdãila ãtvefiice Ale Zahradník, David Pech, Vít Svoboda a Matyá Schick. Hubert Pavelka ze Z Eli ky Krásnohorské poráïel jednoho na eho hráãe za druh m a málem nás pfiipravil o prvenství. O tom, Ïe se na i stali pfieborníky okresu, nakonec

5 rozhodlo pomocné hodnocení. Vít Svoboda v soutûïi jednotlivcû získal stfiíbro, Ale Zahradník byl ãtvrt. Tedy: obû druïstva si vybojovala postup do krajského finále, které se koná 18. ledna v Mostû. Doufám, Ïe budeme kompletní a zabojujeme o postup na mistrovství republiky. Michal Burgermeister zprávičky z naší školičky OBHÁJILI JSME TITUL ZELENÁ KOLA Konec listopadu byl pro nás velmi pfiíjemn. Jeli jsme si totiï do Domu dûtí v Ústí nad Labem opût pro ocenûní za 1. místo v soutûïi Zelená kola. Komise, která se pfii la do koly podívat, velmi kladnû hodnotila ãistotu a upravenost koly, péãi o pozemek a zeleà v areálu koly i v budovû samé, estetiãnost a v zdobu prostfiedí koly. Velmi ji zajímalo odpadové hospodáfiství zafiízení, etfiení energiemi a vodou, úsporné programy, sniïování energetické nároãnosti, zapojení koly do ekologického vzdûlávání, praktick ch ãinností a ochrany pfiírody. Vysoce ocenila kolní ekostránky, zajímavé akce a projekty, které kola pofiádá nebo kter ch se úãastní. Pozadu nezûstala ani na e matefiská kola, která ve své kategorii získala druhé místo. Obû vítûzství byla ocenûna finanãními odmûnami ve v i a Kã. Máme z vítûzství velkou radost. Udûláme v e pro to, abychom si kredit Eko koly udrïeli i v dal ích letech. VYHLÁ ENÍ V SLEDKÒ ZNAKÒ MùST A OBCÍ Dne Ïákynû 5. tfiídy Adélka Dolinská a Mí a ípková reprezentovaly na Krajském úfiadû v Ústí nad Labem na i kolu v pokusu o svûtov rekord ve vytvofiení nejvût í galerie znakû mûst a obcí âeské republiky vyroben ch z odpadov ch materiálû. Tuto akci pofiádá agentura Dobr den Pelhfiimov s.r.o. a spoleãnost EKO-KOM. Obû sleãny velmi profesionálnû pfiedvedly prezentaci znaku na í obce. Z více neï 40 znakû byly vybrány pouze 3 nejlep- í. Ná znak mezi tfiemi nejlep ími sice nebyl, ale poputuje spolu s ostatními na v stavu do Brna. Celá pátá tfiída mûla velikou radost, Ïe i oni mohli díky své práci pfiispût k dosaïení svûtového rekordu. A. âernohlávková Předvánoční anketa Îákynû deváté tfiídy provedly mezi Ïáky vánoãní prûzkum formou ankety. Ptaly se namátkovû dvaceti ÏákÛ z druhého i prvního stupnû na deset otázek. U kaïdé z nich máte získané odpovûdi. âtvrèáci u stromeãku pana Jehliãky. 1. Máte na Vánoce umûl stromek nebo Ïiv? Sedm z dotazovan ch odpovûdûlo, Ïe má stromek umûl, tfiináct Ïiv. 2. Co míváte ke tûdroveãerní veãefii? Jedenáct veãefií fiízek, osm kapra a v jedné rodinû klobásy. 3. DodrÏují se u vás na tûdr den nûjaké zvyky? Jaké? U ãtrnácti z dotazovan ch se zvyky dodrïují (pod talífi upina, zpûv koled, rozkrojení jablka, lodiãky ze skofiápek, talífi navíc) U esti se nedodrïují zvyky Ïádné. 4. Kde na tûdr veãer veãefiíte? Devatenáct odpovûdûlo, Ïe veãefií v kuchyni, jedna rodina v ob vacím pokoji. 5. Máte u tûdroveãerní veãefie pu tûnou televizi, koledy, nebo veãefiíte v tichu? Devût z dotazovan ch odpovûdûlo, Ïe má pfii veãefii pu tûnou televizi, osm koledy, tfii veãefií v tichu. 6. Dárky u stromeãku si rozbalujete postupnû kaïd ãlen rodiny anebo v ichni najednou? V rozbalování dárkû je to pûl na pûl. V deseti rodinách rozbalují dárky najednou, v deseti rodinách postupnû. 7. Co dûlá celá va e rodina po rozbalení dárkû? Po rozbalení dárkû se v rodinách povídá, prohlíïí se dárky, dívá se na televizi, poslouchají se koledy. BU KA 5 / 2010

6 Zaãátkem prosince jsme uspofiádali literární soutûï s názvem KníÏka je ná kamarád. Dûti si pfiinesly své oblíbené knihy, které pfiedstavily ostatním. Jejich refe- ráty byly opravdu hezké a zajímavé. estiãlenná porota vyhodnotila pût finalistû. Ondru Miãku, Martina Krpe e, Mí u Galoviãovou, Nikolu Krutskou a Sabinu Zitovou. Úkolem finalistû bylo do t dne sloïit vlastní báseà a pfiednést ji ostatním. SoutûÏ vyhrál Martin Krpe s básní PROSINEC. Vprosinci, kdyï padá sníh, jezdím s mamkou na saních. A ve velk chumelici, sjíïdím kopce na Telnici. A pak je mi do breku, kdyï stojím frontu na vleku. z mateřské školy VÁNOâNÍ P ÍPRAVY VE KOLCE Dûti z celé kolky byly pfied Vánocemi opravdu pracovité. Za pomoci nûkter ch maminek si upekly vánoãní perníãky a vanilkové rohlíãky. Perníãky pak zdobily na vánoãním tvofiení, kde si mimo jiné vyrobily krásné dekorace do sv ch pokojíãkû. Povedl se jim svícen, stojánek na ubrousky pro maminky na sváteãní stûl a krásná bílá ozdoba z papíru bude krá lit stromeãek nebo záclonku na oknû. Ve kolce jsme si na stromeãek nasu ili koleãka z pomeranãû a citronû, doplnili dfievûn mi figurkami a Vánoce mohou zaãít. Za celý kolektiv MŠ přeji všem krásné a klidné Vánoce, dětem radost z dárečků a hodně zdraví, pohody a splněných přání v příštím roce. StáÀa Dvoumûsíãník základní a matefiské koly v Povrlech Vydává firma MAPA, vydavatelství Ústí nad Labem ve spolupráci se Základní kolou a matefiskou kolou v Povrlech Náklad tohoto vydání je 250 kusû V tisk je neprodejn Redakãní rada: éfredaktorka: Bc. Karla Jaklová, dûtskou redakãní radu tvofií zástupci jednotliv ch tfiíd. TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE EVIDENâNÍ âíslo: MK âr E 16855

Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007

Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce Vánoce Brzy si budeme uïívat nûkolika dnû prázdnin, budeme

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Vážení spoluobčané, milí Volarané,

Vážení spoluobčané, milí Volarané, Vážení spoluobčané, milí Volarané, Volarský zpravodaj se dopsal ke konci dalšího ročníku svého vycházení a my také pomalu uděláme tečku za uplynulým rokem 2010. Už nám dohořela čtvrtá adventní svíčka a

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 18. Ukázka z vystoupení taekwon-do z oslav Mezinárodního dne seniorû v CSS Ti nov. (foto R. Koneãná) www.tisnov.

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 18. Ukázka z vystoupení taekwon-do z oslav Mezinárodního dne seniorû v CSS Ti nov. (foto R. Koneãná) www.tisnov. Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 18 Ukázka z vystoupení taekwon-do z oslav Mezinárodního dne seniorû v CSS Ti nov. (foto R. Koneãná) www.tisnov.cz Radnice informuje V sledky voleb do zastupitelstva mûsta Ti

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.3 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV O âem SE MLUVÍ. Potfiebuje Jundrov achov klub? achy. Královská hra. Pravidla hry znám, to ov em je tû neznamená,

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 7. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 19 Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! strana 7 Spoleãnost OKD ve Svazu prûmyslu a dopravy âr

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 23.3.2009 16:41 Stránka 1 4 L I S T Y duben 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC SnûÏenky první poslové jara rozzáfiily v bfieznu mnoho zahrádek v na í mûstské ãásti,

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 10. V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Îáci Z nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do projektu Îidovského muzea v Praze s názvem Zmizelí sousedé". V stupem byla instalace dvou panelû, které mají b t pfiipomínkou

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více