Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci"

Transkript

1 âíslo 4 ROâNÍK 5. PROSINEC 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci Velice rychle nám ten letošní rok dosprintoval až téměř k úplnému konci. My ale nezoufáme, protože nastává to nejkouzelnější období, Vánoce. Ráda bych Vám všem tímto popřála, aby právě tyhle Vánoce byly ty nejkouzelnější, nejpohodovější a nejradostnější, a abyste je prožili s těmi, které máte rádi. Zároveň Vám do nového roku 2011 přeji úspěšné vykročení, 365 radostných dnů a hlavně stále dobrou náladu. Va e BuÀka se bude konat dal í, urãitû pfiijìte... uï se tû ím. Va e Natálie Îáãková z parlamentu MIKULÁ SKÉ ÁDùNÍ Kdo nepfii el v sobotu na tradiãní Mikulá ské fiádûní - zaváhal. Pfii- el o plnûní rûzn ch disciplín, spousty smíchu, zábavy a také o sladké ocenûní za pfiedveden v kon. Podûkování za zaji tûní akce patfií pfiedev ím rodiãûm ze sdruïení Rodiãe Povrly a star- ím ÏákÛm koly. UÏ se v ichni tû íme na dal í - v pofiadí jiï 9. roãník. VÁNOâNÍ KONCERT Kdo si nechal ujít leto ní vánoãní jarmark a posléze i koncert v kostele, rozhodnû prohloupil. Poãasí bylo vskutku jak z obrázkû od Josefa Lady, snad jen trochu víc foukalo. Atmosféru vánoãního jarmarku si vychutnala spousta lidí. Ve stáncích na nû ãekaly rozmanité v robky ikovn ch dûtí i dospûl ch. Bylo opravdu z ãeho vybírat. Následoval vánoãní koncert v plném kostele, a i ten se moc vydafiil, jen technika zfiejmû díky mrazu selhala, takïe se nûkolik vystoupení závisl ch na doprovodu z CD zru ilo. I tak jsme ale vyslechli nûkolik velmi pûkn ch skladeb a písniãek, které s dûtmi nacviãili uãitelé ze (Pokraãování na následující stranû) BLE Í TRH Ble í trh se konal v pondûlí od do hodin. Úãast byla veliká a k zakoupení bylo mnoho hezk ch a zajímav ch vûcí. A za tak nízké ceny! I já jsem neodolala a nûkolik kouskû si odnesla. Na jafie

2 ZU Ne tûmice a paní uãitelka Hamplová z na í koly. Nakonec s nûkolika vánoãními skladbami vystoupil novû zaloïen místní pûveck sbor osmi Ïen a mile pfiekvapil! Zkrátka a dobfie v pfiedvánoãním shonu pfii lo trochu té bílé romantiky spolu se slavnostní atmosférou navozenou koledami a písnûmi kaïdému jistû vhod. K. Jaklová PARLAMENT SPÍ VE KOLE âlenové kolního parlamentu a Ïáci 6. tfiídy pfienocovali s p. uã. Melounovou a p. uã. Kováfiem z pátku na sobotu ve kole. Krátce po pfiíchodu jsme hráli florbal a pak kdo chtûl, mohl jít do bazénu. Ostatní mûli volnou zábavu. Po tomto, pro nûkoho fyzicky nároãném programu následoval odpoãinek. Naveãefieli jsme se, a kdo chtûl, mohl jít na poãítaã. V jedenáct hodin se na chodbû zhaslo a zaãala se hrát tolik oãekávaná schovávaná ve tmû, po které jsme li zmoïeni jak my, tak i dozor, spát. Ráno byl budíãek v sedm hodin a zaãaly pfiípravy na Mikulá ské fiádûní, na kterém pomáhaly nejen dûti z parlamentu, ale i dal í dobrovolníci. Po této povedené akci li v ichni domû zaslouïenû odpoãívat. Lucie Formanová ÎÁCI 2. T ÍDY TVO ILI TEXT K DANÉMU NADPISU, NÁHODNù VYBRANÉMU Z âasopisò. SMRTÍCÍ NEMOC Smrtící nemoc se naz vá rakovina a podobnû. Rozsáhla se po celé zemûkouli. A hlavnû v Africe. Lidé umírají nevinnû a bolestivû. Je to stra né, ale musí se s tím vyrovnat. Zemfiely na to stovky lidí. LékafiÛ je málo, a tak lidé musí umírat. Dûti tfieba nevidí svoje dûdeãky. Nevíme, jak to zastavit. Lidé umírají i pfii sportu. Nejvíce záchvatem a astma neboli nemohou d chat. A také pfii hokeji umfielo hodnû lidí a je tû pfii rugby. Pfii rugby je to nejvíce bolestivé a agresivní. Vojta Sádeck NA OBLOZE HO Í Do vesmíru vylétla raketa a nevrátila se. Lidé se koukli dalekohledem a vidûli hofiet tûleso, na které letûli, ale nikdo neví, jak se zapálilo. V ichni fiíkají, Ïe to asi zapálilo Slunce nebo tryska. Tu í se, Ïe asi levá. Dal í raketa vylétla, aby zjistila tuto záhadu. V ichni dr- Ïeli palce, aby se v e zjistilo. Po dvou dnech pfiiletûla raketa a zjistilo se, Ïe tûleso opravdu zapálila levá tryska rakety, která také shofiela spolu s vesmírn m tûlesem. Mí a Galoviãová NA OBLOZE HO Í V Mexiku se na obloze zjevila ohnivá koule. Po hodinû byla vût í a vût í. Lidé se bojí chodit ven, protoïe by je spálila. Zjeví se jednou za sto let. V ude je sucho. Lesy hofií. Nikde jinde to není. Je to divné. Ondra Jeníãek A JE TU OPùT OSMIâKA SE SV MI PRACEMI Z ETIKY. Zab váme se myslí, jak zvládat problémy, emoce, agresivitu. Dívali jsme se na dokument Dûti ze stanice Leningradská. Je to o dûtech opu tûn ch rodiãi, t ran ch, závisl ch na drogách, hladov ch a pinav ch. Jak ony zvládají své problémy, co je BU KA 2 / 2010 to b t bez domova? O tom jsme napsali své smy lené pfiíbûhy. BEZ DOMOVA Jmenuji se Tereza a budu vám vyprávût svûj pfiíbûh. MÛj Ïivot byl krásn, narodil se mi brá ka a byli jsme Èastná rodina. Dne jsme slavili Vánoce, pfiijela k nám celá rodina. KdyÏ jsme si rozdali v echny dárky, tak jsem la s brá kou vyhodit rûzné papíry a krabice, co zbyly z dárkû. Najednou jsme sly eli kfiik, a pak i stfielbu. Nûjak psychopat se vloupal k nám domû a postfiílel mou rodinu. A nakonec i sám sebe. Zbyl mi uï jen brá ka. Ale ti lidé, co nás od té události mûli na starost nás chtûli rozdûlit. A to jsem v Ïivotû nechtûla dovolit! A tak jsem se rozhodla, Ïe s brá kou uteãu. Tak se stalo. Sice Ïijeme ve velké chudobû, ale jsme spolu! A spolu zvládneme v echno. N. PoroÏÀáková Mûla jsem krásn Ïivot. V eho jsme mûli dost. Ale pak rodiãe pfii li o práci. Najednou bylo v eho málo. Zaãali pít alkohol a ãasto mû zbili, kdyï byli opilí. Tak jsem utekla z domova a dostala jsem se na stanici Leningradskou. Mám tu pár kamarádû, nûktefií mají je tû hor í pfiíbûh. Máme problém sehnat si jídlo, o peníze musíme prosit kolemjdoucí. Nûkdy nám vezmou star í dûti peníze a potom nemáme co jíst. Pofiád ale doufám, Ïe se jednou vrátím domû a bude to stejné jako dfiív. K. âierna Byl jeden chlapec, kter pfii el o rodinu pfii autonehodû. Bylo mu 8 let a sám nechápal, kde má rodiãe. Pfii la za ním paní, která mu fiekla, aè si sbalí vûci. Pak jeli k nûjakému velkému domu. íkali mu, Ïe tam bude bydlet s ostatními kamarády do 18 let. Strávil v dûtském domovû jeden den a uï mu bylo smutno. Po rodiãích mu zbyla jen spoleãná fotka. Celou noc probreãel a ráno si hledal nové kamarády. Pár si jich na el, ale pofiád byl smutn, Ïe si s nimi nikdo nepovídal o rodiãích. Pomalu dospíval a uï se mu blíïily 18 té narozeniny a to znamenalo hledat si novou práci a bydlení. Na el si kolu, na kterou ho vzali a nabídli mu i bydlení. Pak zaãal Ïít vlastní Ïivot, mûl novou rodinu. A na své rodiãe myslel dál. L. Trejbal Z HODIN SLOHU 7. A 9. ROâNÍKU. POPIS OBRAZU (La Promenade Sur La Falaise) Obraz je od impresionistického francouzského malífie Clauda Moneta, Ïijícího v 19. aï 20. století. V krajinách usiloval o zachycení dojmu v rûzn ch roãních obdobích, ale i v urãitou hodinu. Dílo, jehoï dlouhé francouzské jméno si jen tûïko nûkdo pamatuje, bylo namalováno v letních moïná i v podzimních mûsících. V popfiedí obrazu si mûïete v imnout dvou docela nenápadn ch postav stojících na útesu, sledujících loìky na mofii. Nejspí je to Ïena se sluneãníkem a chlapec s kloboukem nebo kapesníkem na hlavû. Útes je zarostl zrzavou, av ak místy je tû zelenou travou. V pozadí obrazu se rozprostírá azurovû modré mofie, na kterém proplouvá nûkolik docela nenápadn ch mal ch plachetnic. Na podobnû modrém, ale jen o nûco svûtlej ím nebi pluje pár lehk ch obláãkû. Lucka ípková

3 LÍâENÍ MÒJ RÁJ Je pfiekrásn prázdninov den, protkan sluneãními paprsky. Já si leïím na maliãkém palouãku aï na samotném vrcholku kopce a v klidu odpoãívám. Místeãko porostlé hebkou traviãkou, jako by se ukr valo v náruãi mohutn ch a siln ch bukû, které se snaïí dotknout blankytnû modré oblohy bez mráãkû. Jen drobn ptáãek sv m za tûbetáním pfieru í tichounkou melodii, jeï ke mnû doléhá ze v ech stran. To drobn hmyz doprovází jemné umûní trávy a lístkû okolních stromû. VÛnû svûtlounce fialkov ch kvítkû luãních zvoneãkû ho pfiilákala. Nejsou tu Ïádní jiní lidé, a pfiesto se vûbec necítím sama. Mezi mohutn mi buky je jen mal kousek skály porostlé nizouãk mi kefiíky rûïového vfiesu. KdyÏ se posadím, uvidím z v ky mûsteãko plné Ïivota i ruchu. Není pfiíli daleko, obãas jeho hlas dolehne aï sem nahoru, ale tady jako by se zastavil ãas. Sluníãko pfiíjemnû hfieje záda, jemná stébla trávy imrají mé prsty. Zhluboka vdechnu svûïí letní vûni, zavfiu oãi a v duchu si fiíkám: Tady je to nejkrásnûj í místo na svûtû. Katefiina Uti ilová MÉ OBLÍBENÉ MÍSTO Jsem tu sama. Slunce pomalu vykukuje zpoza listû, oïivuje pfiírodu kolem. PotÛãek linoucí se údolím dává dûraz na kráse tohoto místa a navnadí mû k dal ímu kroku. MÛj pohled se stoãí k zelen m listûm, jak tanãí ve vzduchu, drïící se mal ch vûtviãek stromû. Sundávám si boty, potichu na lapuji po mûkkém koberci, u itém z mechu a trávy. Barevní ptáãci mi do ucha zpívají nádherné písniãky. PrÛzraãná voda nará- Ïející do kamenû, které ji chtûjí zastavit, mi do oãích bl ská jako malinká zrcátka. Sednu si na pafiez s krásn m v hledem na toto v e. Relaxuji. Najednou se cítím jako princezna v královské záhradû. Veronika Lito ová ÎÁCI 5. T ÍDY VYM LELI POHÁDKOVÉ P ÍBùHY A BÁSNIâKY T KAJÍCÍ SE ZIMNÍHO OBDOBÍ PROâ âerti JEZDÍ AUTEM Za sedmero horami a devatero fiekami Ïil andûl, Mikulá a ãert. JenÏe kaïd v jiném domû a daleko od sebe. Pfied 5. prosincem se nevídali, tak si 1. listopadu dali sraz v âertovû ulici. KaÏd dostal mapu. Zapomnûli ale na to, Ïe ãert je slep jako patrona, takïe na mapu nevidí. KdyÏ ãert vyrazil, naboural snad do kaïdého stromu, co v lese byl. Bloudil dlouho, aï se úplnû ztratil. Vylezl na vysok strom, aby na el svût lko. Na jihu spatfiil velkou svûtlou mouhu, tak se vydal za ní. Ta ho dovedla do mûsta. Tam si na první silnici stopnul taxi, aby dojel na místo zakreslené na mapû. KdyÏ koneãnû dojel, Mikulá a andûl se ãertovi smáli. Dnes ãert nebyl vûbec stra ideln, n brï smû n. Od té doby jezdí radûji ãerti autem. Jsou rychlí jako blesk, ale líní jako v i. Dûti se jich vïdy doãkají, dostanou nadílku a nakonec jsou v echny Èastné jako blechy. Ondra Budvesel O âertovi POPLETOVI Îili byli jeden Mikulá a andûl, ktefií hledali nûjakého ãerta. V tu dobu z pekla vyhnali ãerta jménem Popleta, protoïe ho pfielstila jedna bába. KdyÏ ãert zavítal do jejich vesnice a ptal se v Nebeské Hospodû po nûjaké práci, poslali ho za Mikulá em. KdyÏ ãert pfii el k Mikulá i, Mikulá si ho prohlíïel a fiíká:,,no nevím, nevím, co na to fiíká andûli?,,hi hi zasmûje se andûl a fiíká:,,no mûïeme ho pfiijmout, ale nevím, jestli nebude dûlat ostudu.,,kdyï to je tvûj souhlas, tak se nemû- Ïe nic stát fiíká Mikulá.,,Dáme si sraz zítra veãer v hodin. Dal í den uplynul jako voda, odbilo pûl esté a andûl s Mikulá em se chystali. Ale ãert vysedával v hospodû a nevûdûl, co má pít dfiív, jestli pivo, ãaj nebo vodu. Odbila está a andûl s Mikulá em ãekali na ãerta, ale ten nic.,,co se mu mohlo stát? broukal si Mikulá pod vousy. A tak se ho vydali hledat a andûl navrhnul, jestli nemûïe b t doma. Ale tam nebyl a andûl fiíká,,kvûli nûmu dûti pfiijdou o mikulá skou nadílku!!! A ãert tam pofiád a pofiád sedûl, aï se hostinsk ptá:,,vzal jste tu práci u Mikulá e?,,no to víte Ïe jo odpovídá ãert. A nemûl byste uï jít? UÏ je 18.30!,,Ne, je tû ne. Mezitím pofiád hledají andûl a Mikulá ãerta, ale marnû. VÛbec je nenapadne, kde ãert vlastnû je.,,a co kdyï je v hospodû a mastí karty? fiíká andûl.,,ne, to není pravda odpovídá Mikulá. Ale mûïeme se tam jít podívat, co vy na to Mikulá i? ptá se andûl.,,no dobfie andûli, kdyï to fiíkáte. Nakonec ãerta na li a v ichni li spokojenû na nadílku a Popleta slíbil, Ïe se uï nikdy ale nikdy neopozdí a Ïe rad i bude chodit o pût minut dfiíve. A to je konec pfiíbûhu o ãertovi Popletovi. Adéla Dolinská Îáci 4. tfiídy moc dûkují panu Jehliãkovi za vánoãní stromek. ProtoÏe se nám neve el do tfiídy, umístili jsme ho na chodbu pfied tfiídou. AlespoÀ se z nûj raduje víc dûtí! Dûkujeme panu Antolíkovi za finanãní dar pro na i kolu, velmi si jeho tûdrosti váïíme. Tfiídní uãitelé dûkuji v em rodiãûm, ktefií poskytují do tfiíd rûzn v tvarn, ale i jin pracovní materiál. Pan uãitel Hauzner moc dûkuje rodiãûm mlad ích ÏákÛ, ktefií chodí pomáhat se zavazováním bruslí na hodinu tûlocviku. Vánoãní podûkování... BU KA 3 / 2010

4 ZIMA Venku snûïí, JeÏí ek dárky jeïí, dûti pod stromeãek bûïí. Vánoce se dûtem líbí venku je sníh bíl. Venku je nám zima, doma je mi príma. Zimní ãas nás láká, postavíme snûhuláka. KlouÏeme se na louïi, aè se zima prodlouïí. Vojta Wimmer PROSINEC Pfii la zima, je to prima. Vyndáme si lyïe, bobr nám je hryïe. Pfii el JeÏí ek, pfiinesl mi koïí ek, pfii el ãert, jmenoval se Bert, pfii el Mikulá, po cestû ztratil plá È. UÏ je tu prosinec, na hfii ti je zvûfiinec, na domû jsou rampouchy, prosinec není pro mouchy. Postavíme snûhuláka, u hory, u Kozáka, na rukou mám omrzliny, stojím frontu na zmrzliny. Pfii la zima, uï je mráz, pfiede mnou je prudk sráz David Salaã ZIMA Je tu zase zima, je to velká prima. Pfiicházejí Vánoce, tû ím se na nû velice. Tû ím se na hezké dárky, urãitû budou veselé svátky. Doufám, Ïe napadne sníh, budu jezdit na saních. Dan Zajíc SVùTOVÁ ZIMA Prosinec, únor, leden, osladíme si ãaj medem. Potom pfiijde Mikulá, s andûlem nám dají plá È. Vánoce jsou tady, postavíme snûhové hrady. Po Vánocích po roce, dostaneme ovoce. Mí a ípková BU KA 4 / 2010 DùJEPISNÁ OLYMPIÁDA kolního kola dûjepisné olympiády se zúãastnilo 6 ÏákÛ 9. roãníku a 3 Ïáci osmé tfiídy. Úspû n mi fie iteli se mezi deváèáky stali: Tomá Jeníãek - 68 % vyfie en ch úloh Adriana RedÏalari - 64 % vyfie en ch úloh Václav Luke - 63 % vyfie en ch úloh Z osmákû se nejlépe umístila Katefiina âierna s 52 % vyfie en ch úloh a postup jí tak unikl o pouh ch 8 bodû. V em soutûïícím dûkujeme za úãast a postupujícím pfiejeme hodnû úspûchû pfii reprezentaci koly v okresním kole. Podrobné v sledky visí u kabinetu p. uã. Hájkové a p. uã. Vanûãkové. ORION FLORBAL CUP 2010 Minul t den se Ïákynû 8. a 9. tfiíd zúãastnily soutûïe ve florbalu Orion Cup. V konkurenci 12 druïstev obsadily ve finále hezké 6. místo. Dûvãata úspû nû zvládla semifinále na Z MojÏífi, kde prohrála s domácími favoritkami, ale poté jednoznaãnû pfiehrála ambiciózní Z Ne tûmice 6:0. Na finálovém turnaji v Ústí n.l. na Z Rabasova dûvãata zaplatila nováãkovskou daà, vïdyè to pro nû byla první úãast ve finále, a prohrála vysoko s domácími hráãkami. Pak ly ale jejich v kony nahoru, dûvãata se semkla a bojovala aï do konce turnaje. Holky uhrály pfiijatelné v sledky se Z Palachova a Z E. Krásnohorské. Vrcholem bylo vítûzství v posledním zápase se Z Mírová. V sledek je o to cennûj í, Ïe jejich soupefiky bojovaly o medaili a na e dívky je o ni pfiipravily. Na turnaji získaly sympatie vût iny soupefiek a dûkazem je, Ïe v posledním zápase se Z Mírovou nám fandila celá hala skandováním Povrly do toho!. Na e dûvãata zaslouïí velkou pochvalu. Sestava Z Povrly brankáfika Adriana RedÏalari, v poli Tereza Vlãková, Lucka ípková, Lucka GradÏilová, Bára Luxová, Martina Svobodová, Natálie Îáãková, Katefiina âierna, Nikola PoroÏÀáková.. Hauzner SKVùL ÚSPùCH ACHISTÒ NA Í KOLY V úter se v kulturním domû v Ústí nad Labem konalo okresní kolo kol v achu. Mûli jsme zastoupení v obou kategoriích, I. i II. stupeà. Zatímco dûti z národky pravidelnû trénují, deváèáci jiï nehrají. JenÏe achy se nezapomínají. Tomá Hadraba, Tomá Jeníãek, Dan Barto a Martina Svobodová bojovali a stejnû jako loni mají stfiíbrné medaile a postupují do krajského kola. Martina navíc skonãila v kategorii dívek na 2. místû. Îe je nûkdy tûïké splnit úlohu favorita, o tom se pfiesvûdãila ãtvefiice Ale Zahradník, David Pech, Vít Svoboda a Matyá Schick. Hubert Pavelka ze Z Eli ky Krásnohorské poráïel jednoho na eho hráãe za druh m a málem nás pfiipravil o prvenství. O tom, Ïe se na i stali pfieborníky okresu, nakonec

5 rozhodlo pomocné hodnocení. Vít Svoboda v soutûïi jednotlivcû získal stfiíbro, Ale Zahradník byl ãtvrt. Tedy: obû druïstva si vybojovala postup do krajského finále, které se koná 18. ledna v Mostû. Doufám, Ïe budeme kompletní a zabojujeme o postup na mistrovství republiky. Michal Burgermeister zprávičky z naší školičky OBHÁJILI JSME TITUL ZELENÁ KOLA Konec listopadu byl pro nás velmi pfiíjemn. Jeli jsme si totiï do Domu dûtí v Ústí nad Labem opût pro ocenûní za 1. místo v soutûïi Zelená kola. Komise, která se pfii la do koly podívat, velmi kladnû hodnotila ãistotu a upravenost koly, péãi o pozemek a zeleà v areálu koly i v budovû samé, estetiãnost a v zdobu prostfiedí koly. Velmi ji zajímalo odpadové hospodáfiství zafiízení, etfiení energiemi a vodou, úsporné programy, sniïování energetické nároãnosti, zapojení koly do ekologického vzdûlávání, praktick ch ãinností a ochrany pfiírody. Vysoce ocenila kolní ekostránky, zajímavé akce a projekty, které kola pofiádá nebo kter ch se úãastní. Pozadu nezûstala ani na e matefiská kola, která ve své kategorii získala druhé místo. Obû vítûzství byla ocenûna finanãními odmûnami ve v i a Kã. Máme z vítûzství velkou radost. Udûláme v e pro to, abychom si kredit Eko koly udrïeli i v dal ích letech. VYHLÁ ENÍ V SLEDKÒ ZNAKÒ MùST A OBCÍ Dne Ïákynû 5. tfiídy Adélka Dolinská a Mí a ípková reprezentovaly na Krajském úfiadû v Ústí nad Labem na i kolu v pokusu o svûtov rekord ve vytvofiení nejvût í galerie znakû mûst a obcí âeské republiky vyroben ch z odpadov ch materiálû. Tuto akci pofiádá agentura Dobr den Pelhfiimov s.r.o. a spoleãnost EKO-KOM. Obû sleãny velmi profesionálnû pfiedvedly prezentaci znaku na í obce. Z více neï 40 znakû byly vybrány pouze 3 nejlep- í. Ná znak mezi tfiemi nejlep ími sice nebyl, ale poputuje spolu s ostatními na v stavu do Brna. Celá pátá tfiída mûla velikou radost, Ïe i oni mohli díky své práci pfiispût k dosaïení svûtového rekordu. A. âernohlávková Předvánoční anketa Îákynû deváté tfiídy provedly mezi Ïáky vánoãní prûzkum formou ankety. Ptaly se namátkovû dvaceti ÏákÛ z druhého i prvního stupnû na deset otázek. U kaïdé z nich máte získané odpovûdi. âtvrèáci u stromeãku pana Jehliãky. 1. Máte na Vánoce umûl stromek nebo Ïiv? Sedm z dotazovan ch odpovûdûlo, Ïe má stromek umûl, tfiináct Ïiv. 2. Co míváte ke tûdroveãerní veãefii? Jedenáct veãefií fiízek, osm kapra a v jedné rodinû klobásy. 3. DodrÏují se u vás na tûdr den nûjaké zvyky? Jaké? U ãtrnácti z dotazovan ch se zvyky dodrïují (pod talífi upina, zpûv koled, rozkrojení jablka, lodiãky ze skofiápek, talífi navíc) U esti se nedodrïují zvyky Ïádné. 4. Kde na tûdr veãer veãefiíte? Devatenáct odpovûdûlo, Ïe veãefií v kuchyni, jedna rodina v ob vacím pokoji. 5. Máte u tûdroveãerní veãefie pu tûnou televizi, koledy, nebo veãefiíte v tichu? Devût z dotazovan ch odpovûdûlo, Ïe má pfii veãefii pu tûnou televizi, osm koledy, tfii veãefií v tichu. 6. Dárky u stromeãku si rozbalujete postupnû kaïd ãlen rodiny anebo v ichni najednou? V rozbalování dárkû je to pûl na pûl. V deseti rodinách rozbalují dárky najednou, v deseti rodinách postupnû. 7. Co dûlá celá va e rodina po rozbalení dárkû? Po rozbalení dárkû se v rodinách povídá, prohlíïí se dárky, dívá se na televizi, poslouchají se koledy. BU KA 5 / 2010

6 Zaãátkem prosince jsme uspofiádali literární soutûï s názvem KníÏka je ná kamarád. Dûti si pfiinesly své oblíbené knihy, které pfiedstavily ostatním. Jejich refe- ráty byly opravdu hezké a zajímavé. estiãlenná porota vyhodnotila pût finalistû. Ondru Miãku, Martina Krpe e, Mí u Galoviãovou, Nikolu Krutskou a Sabinu Zitovou. Úkolem finalistû bylo do t dne sloïit vlastní báseà a pfiednést ji ostatním. SoutûÏ vyhrál Martin Krpe s básní PROSINEC. Vprosinci, kdyï padá sníh, jezdím s mamkou na saních. A ve velk chumelici, sjíïdím kopce na Telnici. A pak je mi do breku, kdyï stojím frontu na vleku. z mateřské školy VÁNOâNÍ P ÍPRAVY VE KOLCE Dûti z celé kolky byly pfied Vánocemi opravdu pracovité. Za pomoci nûkter ch maminek si upekly vánoãní perníãky a vanilkové rohlíãky. Perníãky pak zdobily na vánoãním tvofiení, kde si mimo jiné vyrobily krásné dekorace do sv ch pokojíãkû. Povedl se jim svícen, stojánek na ubrousky pro maminky na sváteãní stûl a krásná bílá ozdoba z papíru bude krá lit stromeãek nebo záclonku na oknû. Ve kolce jsme si na stromeãek nasu ili koleãka z pomeranãû a citronû, doplnili dfievûn mi figurkami a Vánoce mohou zaãít. Za celý kolektiv MŠ přeji všem krásné a klidné Vánoce, dětem radost z dárečků a hodně zdraví, pohody a splněných přání v příštím roce. StáÀa Dvoumûsíãník základní a matefiské koly v Povrlech Vydává firma MAPA, vydavatelství Ústí nad Labem ve spolupráci se Základní kolou a matefiskou kolou v Povrlech Náklad tohoto vydání je 250 kusû V tisk je neprodejn Redakãní rada: éfredaktorka: Bc. Karla Jaklová, dûtskou redakãní radu tvofií zástupci jednotliv ch tfiíd. TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE EVIDENâNÍ âíslo: MK âr E 16855

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

zpráviãky z na í koliãky

zpráviãky z na í koliãky âíslo 4 ROâNÍK 6. PROSINEC 2011 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Úvodní slovo VáÏení a milí ãtenáfii BuÀky. Pfiicházím k Vám v tom nejkrásnûj ím a nejkouzelnûj ím ãase se sv m posledním

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Jsme aktivní kola...

Jsme aktivní kola... âíslo 4 ROâNÍK 2. LISTOPAD 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Jsme aktivní kola... rná projekt, kter jsme poslali do soutûïe Program podpory etické v chovy na Z a S pro rok 2007, obsadil

Více

âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009

âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009 âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY A je to tu zas... Milí Ïáci, milí rodiãové a zamûstnanci koly, vítám vás u prvního vydání na eho kolního ãasopisu v novém kolním

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

âíslo 2 ROâNÍK 7. âerven 2012

âíslo 2 ROâNÍK 7. âerven 2012 âíslo 2 ROâNÍK 7. âerven 2012 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí Ïáci, uãitelé a ostatní pfiátelé koly. BlíÏí se to nejoblíbenûj í období z celého roku - PRÁZDNINY! Pfieji vám v em,

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

zastupitele na í obce

zastupitele na í obce âíslo 2 ROâNÍK 3. DUBEN 2008 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY zastupitele na í obce Dne 20.3.2008 jsem spoleãnû s paní uãitelkou Palounkovou byla pozvána na zasedání zastupitelstva na

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

âíslo 1 ROâNÍK 5. B EZEN 2010

âíslo 1 ROâNÍK 5. B EZEN 2010 âíslo 1 ROâNÍK 5. B EZEN 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Vážení a milí čtenáři, Po dlouhé odmlce se opût hlásí Va e BuÀka a s ní informace nashromáïdûné za tfii mûsíce. A Ïe jich

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Milí čtenáři, za pár okamžiků si prohlédnete školní časopis ZŠ Trávníky. Časopis má zcela novou formu a naším cílem je vaše spokojenost při čtení

Milí čtenáři, za pár okamžiků si prohlédnete školní časopis ZŠ Trávníky. Časopis má zcela novou formu a naším cílem je vaše spokojenost při čtení Milí čtenáři, za pár okamžiků si prohlédnete školní časopis ZŠ Trávníky. Časopis má zcela novou formu a naším cílem je vaše spokojenost při čtení článků, nad kterými jsme si pěkně lámali hlavu. Doufáme

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007

Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce Vánoce Brzy si budeme uïívat nûkolika dnû prázdnin, budeme

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

âíslo 3 ROâNÍK 3. âerven 2008

âíslo 3 ROâNÍK 3. âerven 2008 âíslo 3 ROâNÍK 3. âerven 2008 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Louãení... Jistû se mnou budete souhlasit, kdyï fieknu, Ïe tento rok neskuteãnû rychle utekl. Fakt je ale ten, Ïe tohle tvrdíme

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXXI, Leden 2012 / âíslo 1

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXXI, Leden 2012 / âíslo 1 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXXI, Leden 2012 / âíslo 1 Klecansk zpravodaj leden 2012 PF 2012 Hodně zdraví a bezstarostnou jízdu rokem 2012 Vám přejí Vedení

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd.

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. Štědrý den u nás doma O. Polcar Už od rána jsme s mojí sestřičkou Zuzankou čekali na Ježíška. Maminka řekla, že musíme počkat do večera. Celý den jsme byli oba hodní.

Více

âíslo 2 ROâNÍK 5. âerven 2010

âíslo 2 ROâNÍK 5. âerven 2010 âíslo 2 ROâNÍK 5. âerven 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Hurá na prázdniny kolní rok se s rokem se el a pfied námi jsou dva mûsíce leno ení, záïitkû a dobrodruïství. Poãasí nám sice

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Spotřebiče našich prarodičů

Spotřebiče našich prarodičů âíslo 3 ROâNÍK 5. ÍJEN 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí Ïáci, rodiãe a ãtenáfii BuÀky vûbec. kolní rok uï se nám pofiádnû rozjel, za okny poletuje barevné listí a dává nám jasné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová, 2013 Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-09-7 Vûnuji Klárce a Samuelkovi NeÏ zaãneme Seznamte se s Kuldou,

Více

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net kategorie Benjamín Úlohy za 3 body 1. Hodnota kterého výrazu je sudé číslo? (A) 200 + 9 (B) 200 9 (C) 200 9 (D) 2 + 0 + 0 + 9 (E) 2 0 + 0 + 9 2. Kolik

Více

Teprve kdyï se maminka vyloupla z pokoje jak hrá- ek z lusku, stanula jsem tváfií v tváfi drsné skuteãnosti. Proradná matka vypadala tak vábnû a

Teprve kdyï se maminka vyloupla z pokoje jak hrá- ek z lusku, stanula jsem tváfií v tváfi drsné skuteãnosti. Proradná matka vypadala tak vábnû a SAMA PROTI MAFII PfieváÏnou ãást dûtství a mládí jsem proïila v Brnû. Bydleli jsme nejprve v hezkém ãinïovním domû, pozdûji ve vilce, na níï nebylo hezké jen to, Ïe nebyla na e. Hezk ãinïák se díky válce

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna LEDEN Výjimećně nevyvedený zaćștek Neděle, 1. ledna 58,5 kg (v ak je po Vánocích), 14 skleniãek alkoholu (ve skuteãnosti to zahrnuje dva dny, protoïe veãírek zaãal uï na Silvestra), 22 cigaret, 5424 kcal.

Více

Piráti obsadili na e hfii tû

Piráti obsadili na e hfii tû INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 5 2. âtvrtletí 2012 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Piráti obsadili na e hfii tû Vloni jsme dûtsk den slavili se stfiedovûk mi rytífii a letos na na em hfii ti o poklad

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se v prosinci také nezahálelo. Na děti čekalo tradiční ježdění na lopatách na stráni za zahrádkářskou kolonií. Podmínkou bylo vhodné oblečení a dobrá nálada,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je tû mlad a mahem se vûfiilo na pohádky. Teì nás na takové

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka Duhová zahrada 30. května jsme se všichni sešli na naší zahradě, abychom si společně zadováděli, něco nového se naučili, něco zajímavého vytvořili a nakonec si odnesli ve svých srdíčkách zprávu, že je

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

V tomto čísle najdete:

V tomto čísle najdete: V tomto čísle najdete: Jmenuji se Pačka a jsem maskot tohoto časopisu Začínáme Zdravíme všechny, kteří si právě otevřeli první číslo našeho školního časopisu. Pracujeme na něm hlavně v hodinách českého

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy R N Ž Á D Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁL; Praha 8 - Kobylisy, ohnice roèník, èíslo vyšlo: prosinec 00 O S E D Ì L O Z J Í M V É H O Do PD Šipka pøijel Martin na bílém koni Zábavné pùldne pro dìti

Více

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála JAK CÍLEK LÍDU NA EL Franti ek Skála Cilek v8.indd 1 10/18/06 9:51:19 AM edice Modr slon svazek 18 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander,

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!!

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Vydal: DDM DOMINO Domažlice ve spolupráci se studenty VOŠ Číslo: prosinec 2010 Odpovědná osoba: Lenka Zimmerová Náklad: 100 Ks

Více

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006 V dne ním mimofiádném ãísle najdete: Vyhodnocení krajského kola Dal í úspûch základní koly Nejkrásnûj í vesnicí âeska... Liptál mûsteãko... Náv tûva hodnotitelské komise Pozvánky LIPTÁL - VESNICE ROKU

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více