!"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!"

Transkript

1

2

3 !"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!

4 Copyright Jan Hlávka, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2009 Design Jan Doležálek, 2009 Edition 2009 All rights are reserved ISBN

5 Od: KILLERa Kvantový Inteligentní Interrealitní Retranslátor EF báze HUMAN IV tech Komu: GODovi Centrální Nadinteligenci EF Subjekt: Agent John F. Ková Vyhrazení: Materiál nepístupný lidem Agent John F. Ková: Statut: Agent v nucen výslužb. Vyšetování innosti agenta Kováe v misích Renegát, Pašeráci v oblacích, Prokletí a Stíny legendy bylo ukoneno na požadavek agenturních bází svt XXX (stupe utajení III). Statutu agenta ve výslužb využívá k soukromé innosti pátrání po entit X-Hawk, o jejíž existenci je na rozdíl od nového vedení EF báze HUMAN IV tech pesvden. Požaduji analýzu jeho soukromé innosti, protože podle mých model by ml být již dávno mrtev. Jakým zpsobem interferuje do jeho konání agentka Villefortová? Provil jsem své datové zdroje hluboko do minulosti a nemám o ní dostatek informací. Agent Frank Boorman se vrátil do služby. Podle standardního tlesného skenu je ve stejném stavu jako ped misí Prokletí legendy. Z originální nezmanipulované verze hlášení agenta Kováe však vyplývá, že pi své innosti podstoupil množství upgrad tlesného hardware na znané technologické úrovni. Neprošetuji oficiální cestou. Dležité! Kam se ztratil agent John Francis Ková na pt msíc subjektivního asu? Z aktuálních lékaských záznam vyplývá, že v chybjícím ase podstoupil enormní fyzickou zátž a utrpl etná poranní. Závr: V datových skladech chybí údaje o jedné jeho misi. Co se stalo na misi íslo devatenáct? Jak se ztratila data? Kdo za tím stojí? Prošetit! Prošetit! Prošetit! Spoleenská analýza lidí okolo JFK na požadavek Centrální Nadinteligence GODa: Agentura jako celek stále nevnuje dostatenou pozornost entit X-Hawk, podezení, že jde o dsledek infiltrace. lenové oddlení Bytewské neví agentm mimo své oddlení a osobní provené

6 kontakty. Je pravdpodobné, že pi pokusu o pevzetí moci nkterou z agenturních frakcí se vtšina z nich stáhne do ilegality. Villefortová a Vega zstávají ve stálém spojení s Kováem a díky svým konexím mu umožují využívat zázemí Agentury. KILLER Poznámka: Materiál není uren do lidských rukou, mohl by ovlivnit deformace kauzality.

7 $ %&'!$() Major Simon Norrington spoutanýma rukama nabíral lžící z misky zelenou kaši a hltav ji polykal. Chutnala odporn, každé druhé sousto málem vyzvrátil, ale nemohl si pomoci, bylo to poprvé po tech dnech, co mu dali aspo nco k jídlu. Poslední lžíce mu vyklouzla z prst, než ji donesl k bolestí rozkousaným rtm. Zazvonila na kamenné podlaze a major se pro ni s námahou sehnul. etzy na jeho zápstích tiše cinkaly, v prázdném oním dlku mu bodalo, kdykoliv se pokusil pohnout okem, které už neml. Tápal prsty ve tm a nakonec ji našel. Rychle vylizoval poslední zbytky zeleného svinstva a nkde hluboko cítil stud a trpký odpor opravdu to byl on? Velitel elitního týmu Military divize, agent Ková rovnováhy, spolu s bratrem Gregorem dokonale vycviený profesionál, který neselhal v žádné misi, co mu byla svena, mimo službu expert na ímskou historii nic. Všechno tohle bylo jako sen, iluze odvátá vtrem. Obas váhal, zda nkdo takový vbec existoval, zda si ho jen nevymyslel, zatímco ležel v cele a tásl se strachem, bolestí a zimou, která byla na tomhle strašném míst všudypítomná stejn jako smrt. Venku se ozvaly kroky. Rozhodné, pesto nepravidelné, jako by jejich pvodce kulhal, mezi nimi se obas ozvalo klepnutí hole ty kroky znal. Simon zasténal. Lžíce i miska mu vyklouzly z ruky, pokusil si rukama zacpat uši, ale nešlo to, okovy ml pipoutané k opasku, nedosáhl dlanmi dost vysoko. Aspo se schoulil do klubíka, sotva zatažené pahýly po prstech na nohou se znovu otevely, bolest mu zaplavila celé tlo. Dvee se rozlétly. Venku bylo jen o málo vtší svtlo než uvnit, ale i to na okamžik psobilo oslepiv. Pak obdélník vyplnila temná postava, shrbená, s levým ramenem sklonným. Místo tváe se jí tpytila hladká, lesklá plocha, ve které se zrcadlila Norringtonova tvá, tesoucí se, ztrhaná troska, kterou stží poznával.

8 No, Simone? Pomohla trocha odpoinku vaší pamti? Nebo budeme pokraovat? Ne to ne! zakvílel Simon. eknu všechno, prosím! Otázka zstává stejná, jenom jediná. Ale já nevím! zajeel Norrington do ledového šera. Písahám Bohu, nevím, kde sídlí Ultimativní oddlení, v život jsem o nm neslyšel! Mluvím pravdu, písahám vte mi Hlas se mu zlomil, ze zbývajícího oka vytryskly slzy. Tásl se a vzlykal, zatímco postava ve dveích jen stála a dívala se, mlky, nehybná jako socha, zdálo se, že vbec nedýchá. Lehce zavrtla hlavou. Zklamal jste m, majore. Zejm potebujete vtší motivaci, ješt máte druhé oko, zuby a prsty na rukou Ne! Pro lásku Boží, už ne, prosím! Simonovy prosby se zmnily v nesrozumitelné blábolení, postava mávla rukou. Lesklý nž prolétl vzduchem, zazvonil o podlahu a zastavil se pesn u Norringtonových nohou. Takže, majore? ím chcete zaít? Norrington ztuhl. Zíral stídav na nž a temný pízrak ve dveích, mozek jako by explodoval, zahlcený hrzou z další bolesti, všechno, jen to ne! Když se vrhl po noži, etzy slab zacinkaly. Neml dost místa, aby si ho vrazil do hrudi, místo toho využil vlastní váhy, opel stenku o podlahu a z výšky na ni dopadl. Dlouhá epel jím prošla tém skrz, zhroutil se na bok a hlavou mu kmitla myšlenka: jako Marcus Antonius Naposledy se usmál, to nebylo zlé. Postava ve dveích mlela. Nehnula ani prstem, nepokusila se ho zastavit, ale nevypadala ani pekvapen. Chvíli hledla na rozlévající se rudou kaluž, v šeru pipomínala spíš dehet než krev, a otoila se. Poj sem, Pite. Vysoký muž se svtlými vlasy a vojenským držením tla krátce pohlédl do místnosti. Ve tvái se mu na okamžik objevilo znechucení, ale jen kývl.

9 Vaše rozkazy? Ukli ten nepoádek a tlo ho do kád. Udlej to sám, nechci, aby se cestou nkde ztratilo. Rozumím. Hlavu pidej k ostatním, a jsou pohromad. Pošlu Kovám rovnováhy dárek. Rozkaz. Pit okamžik sbíral odvahu. Promite, bylo tohle nutné? Pece nic nevdl, nebo ano? O tom, co je tu nutné, rozhodnu já. A ne, nevdl. Znají m. Nepošlou sem nikoho, kdo to ví, leda další idioty na odpis. V lehce chraplavém hlasu jako by se ozvala únava, ale vzáptí se mu vrátila rozhodnost. Co ta dívka? Už se probrala? Snad ji nechcete taky ano, potlail Pit úlek a rychle polkl. Je pi vdomí, zranní se hojí dobe. Dobrá. Až skoníš s úklidem, pive mi ji, popovídáme si. Zajímá m, pro odepsali ji. Rozkaz! Pit odešel a postava se zadívala zpt na majorovo tlo, te už chladnoucí. S lehkým povzdechem promluvila, k nmu i k sob. Budeme muset zmnit plán.

10 *+&, Jeskyn byla studená a temná. John Ková vesloval, naslouchal, jak voda Punkvy naráží do bok loky, a mlel. Stejn tak Ljuba Bytewská, šéfka Krizového oddlení Divize pro potlaování interrealitního pašování. Setkání, na které míili, se nelíbilo ani jednomu z nich, ale vyhýbat se mu nebylo moudré, aspo zjistí, na em jsou. Tak jak se vám vydail výlet, Johne? pokusila se Bytewská rozptýlit tíživé ticho. Slyšela jsem, že vám ho zaídil Andreas, konen jste nechali toho zbyteného nepátelství? Ani ne, opáil Ková chladn. Major Wolfgang si dal hodn práce, abych nezjistil, že mi tenhle výlet, jak tomu íkáte, zajistil práv on. Když uvážím jisté okolnosti, ani se tomu nedivím. Jaké okolnosti? V Agentue se o tom už vypráví zajímavé vci, doufala jsem, že mi po návratu alespo pošlete zprávu. Mám radji informace z první ruky než z drb, a i když jste ve vyhnanství, stále jsem vaše nadízená, nezapomete, podotkla Bytewská. To by m ani nenapadlo, potlail Ková úsmv. Poslal jsem vám bezpeným kanálem hlášení 1 hned druhý den po návratu. Domníval jsem se, že by vás zajímalo, na koho jsem v Mongolsku narazil, nedostala jste ji? 1 Pozn. Hlášení z mise íslo 18 ztraceno bhem transportu. Prošetováno podezení na nepovolené systémové manipulace. Obnova soubor probíhá. Odhadovaný as dokonení: 40 dn reálného asu.

11 Evidentn ne, povzdechla si Bytewská. Budu si muset znovu promluvit s Whittackerem o tch kouscích, co poád provádí s našimi poítai. Ková pikývl. Hlavou mu bleskla myšlenka, odkud asi ten, co je sem pozval, o jeho návratu vdl. Možná ta ztráta hlášení nebyla nakonec vbec žádná náhoda, ale nepochyboval, že Ljuba Bytewská si tato fakta uvdomuje stejn jako on. Zabral pravým veslem, minul další zákrutu eky a v dálce ped nimi se objevilo svtlo. Druhá loka stála u behu. Ve svtle lampy na pídi bylo vidt, že i v ní jsou dva lidé, jeden z nich stál a s rukama za zády sledoval trs blyštivých stalagmit nahoe. Byl otoen zády, celý v erném, štíhlý jako mladík, ale ve svtle se leskly jeho bílé vlasy. Ani se nepohnul, když se Kováova loka piblížila k jeho, dál zkoumal krápníky pod stropem a vypadal, že je ním hluboce zaujat. Není to zvláštní? promluvil tichým, tém bezbarvým hlasem. Vznikly dávno pedtím, než povstala naše civilizace. Zatímco my vedli své malicherné války a budovali tisícileté íše na pár let, ony tady ve tm trpliv rostly. Pomalu, po kapkách, ale stále, a porostou dál i potom, co my tady už dávno nebudeme. Mli bychom si z nich vzít píklad, nemyslíte, majore? Nevím, pane, odvtila Ljuba Bytewská upjat. Pi vší úct, nemám tolik asu na filozofické úvahy. Mé oddlení je práv pln vytížené a tato schzka Vám jen zabírá prostor, navíc nevíte, co od ní mžete ekat. Toho jsem si vdom, majore. Tím spíš si vážím toho, že tu jste, i vy, kapitáne. Muž odtrhl pohled od stropu a otoil se, obratn, loku ani nerozkýval. Natáhl ruku, John Ková na okamžik zaváhal, ale pak ji stiskl. Lucius Treneport, jeden z nejmocnjších muž Agentury a tajemník celé ženevské sekce, ml pevný, silný stisk. Ková zkoumal oima jeho tvá, ostré rysy a pronikavé erné oi, v šeru vypadal tém nadpirozen. Pane. Dkuji, kapitáne, pikývl Treneport. Nedivím se, že váháte, po tom, co jsem se zúastnil té, okamžik hledal slova, ubohé frašky pi vašem odsouzení.

12 To je v poádku. Vím, že jste se snažil zasáhnout v mj prospch a mohl jsem dopadnout h. Jste velkorysý, když uvážím, co následovalo. V každém pípad, pokud nemžu oistit vaše jméno, alespo se postarám, aby jim to neprošlo tak lehce. Jak se má soudní zapisovatel Henning, Adame? Druhý muž v loce zvedl hlavu. Na rozdíl od Treneporta byl mladý, s ernými vlasy a skoro dtským výrazem ve tvái, ale když se usmál, z toho úsmvu bhal mráz po zádech. Pan Henning už po tžkém dnu odpoívá v pokoji. Treneport lehce kývl, oi upené do Kováovy tváe. Je mi špatn z toho, co poslední dobou vidím kolem, kapitáne. Organizace, které jsem zasvtil celý život, se rozpadá. Korupce, hamižnost a touha po moci požírají Agenturu jako rakovina. Jenom za posledních pt let vzrostl poet zloin agent osmkrát, a to vetn len vnitní divize, tch, co mají být zárukou poádku. Pro by ne, když jim nadízení dávají píklad, nechávají se kupovat od toho psa Xaveria Hawka, jako ten zrádce Gadski Ljuba Bytewská zvedla oboí. Takže vy také víte, že X- Hawk má své lidi pímo v Agentue? Vím? Lucius Treneport se hoce usmál. Vím s jistotou o tech a u dalšího to tuším, ale samozejm, dkazy nejsou. Už si ani neumíme zamést ped vlastním prahem, tak jako dív Treneport rychle zavrtl hlavou. Omlouvám se. Nepozval jsem vás, abyste poslouchali mé výlevy. Podstata vci je, že bych chtl zkoordinovat svj postup s vámi, majore. Vaše oddlení je jedním z mála, které je nejen isté, ale také se nebojí íkat nahlas, co se jiným nehodí, a z toho dvodu bylo už prakticky ochromeno. Váš nejlepší tým je rozložen. Z kapitána Kováe se stal psanec, Frank Boorman má od svého návratu naízenu zdravotní dovolenou a na Vincenta Vegu už pl roku shromažuje materiál Vnitní divize. Profesor von Wonder byl peložen, jeho asistentka zmizela beze stopy a váš nový hlavní technik Whittacker má povst neschopného hlupáka. Krom hrstky druhoadých agent jako je Štpánek máte v první linii už jen komtesu de Villefort, která ale pi té vci s Gadskim ztratila vtšinu

13 svých kontakt v Agentue. Je pouze otázkou asu, než klopýtne znovu, a pak vaši oponenti konen dosáhnou nejen vašeho definitivního odvolání, ale zrušení celého Krizového oddlení. Jist jste už slyšela o chystaných úsporných opateních uvnit Agentury. Podle jednoho z nich má být vaše oddlení rozpuštno a jeho úkoly pejít pod pravomoc Military divize. Treneport mluvil klidn, tém nezúastnn. Pouhé chladné shrnutí fakt, ale Ková ztuhl, o tomhle slyšel poprvé. Ljuba Bytewská ovšem nevypadala vbec pekvapen, jen lehce pikývla. To samozejm vím, plukovníku, také mám ješt v Agentue pár pátel. Jak se to ale týká vás, pane? Z vašich slov pedpokládám, že mi hodláte nabídnout svou pomoc výmnou za co? Po Treneportových bledých rtech se mihl úsmv. Za nic, eho byste se mla obávat, majore, pouze vím, že estní lidé mají v tžkých dobách držet pohromad. Vím, že jste v tomto smru založila jistou vlastní neoficiální skupinu a protože mám podobnou, rád bych vám nabídl partnerskou výpomoc. Ljuba Bytewská ani te nedala najevo údiv, pesto se na okamžik zarazila. Skuten? V em konkrétn by mla spoívat, ist teoreticky? Mohu vám poskytnout informace, ke kterým nemáte pístup. Otevít zavené dvee, varovat ped nebezpeím, zajistit utajení, ochránit vás ped nežádoucím zájmem. Poskytnu své zkušenosti i kontakty a doufám, že na oplátku budu moci využít vaše muže a zaízení, diskrétn samozejm. To je od vás velkorysé, ale nic ve zlém, nechce se mi vit, že byste si oboje nedokázal zaídit i bez mé pomoci. Jist. Jenže zaídit a zaídit tak, aby o tom nevdli nesprávní lidé, není totéž, majore, leckde v Agentue už situace dospla dál, než tušíte. Ve vašem oddlení si vci stále dláte po svém, jste tím proslulá, což pesn potebuji. Navíc práv pipravuji jistou akci slyšeli jste o Sayed-Nefer? John zavrtl hlavou, ale Ljuba Bytewská v šeru sevela rty. Vila jsem, že to je pouhý výmysl, promluvila tiše.

14 Mohu vás ujistit, že není, majore. Sayed-Nefer existuje stejn jako vy nebo já. Nerozumím, pokril Ková rameny, te už mlet nevydržel. Co je Sayed-Nefer? Ne co, ale kdo. Ljuba Bytewská si povzdechla. Je to prý arodj a stratég, velmi mocný. Neznám nikoho, kdo ho vidl na vlastní oi, ale vypráví se o nm legendy. Údajn nejvrnjší X- Hawkv spojenec, jeho uitel a rádce. Ano, kývl Treneport. V podstat je to správn. Sayed-Nefer stojí v posledních letech za tuctem nejhorších útok proti Agentue, teba tím pekingským masakrem loni. Sídlí na jednom z okrajových svt, špatn dostupném a samozejm dobe utajeném. Pesto se Kovám rovnováhy nedávno podailo zjistit jeho polohu a poslat tam tým, tyicet zkušených lidí z Military divize. Úkolem bylo Sayed-Nefer zajmout nebo zlikvidovat, vera se mli vrátit. A nevrátili? Záleží na tom, jak se na to díváte, kapitáne. Z portálu vypadla kovová bedna. Uvnit bylo ticet devt useknutých hlav a vzkaz: Píšt víc štstí! A na víku mla vyrytý symbol, vypadal jako njaký nápis psaný runovým písmem. Každého, kdo se na nj díval déle než minutu, zaala nejprve bolet hlava, pak pišly závrat, kee a do hodiny byl mrtvý. Celkem dalších dvanáct. Treneport mluvil stále naprosto chladn a Ková se ušklíbl, X- Hawkv styl se nezapel. íkal jste, že muž bylo tyicet. A hlav jen ticet devt? Ano. Je jasné, kde se nachází poslední stále na krku toho prokletého zrádce, který misi sabotoval. V plukovníkov výrazu se mísil smutek a chladná nenávist. Hodlám tu akci v krátké dob zopakovat. Tentokrát jen malý tým, šest nebo sedm lidí, rychlí, mobilní a pedevším skuten utajení. Vím, že Sayed-Nefer nebude ekat další útok tak brzy a v týmu je jedno volné místo. Co íkáte, kapitáne? Máte chu se pidat? Ková zvedl pekvapen oboí. Zajímavá nabídka. I kdybych ale chu ml, nemyslíte, že to bude obtížné, vzhledem k mému souasnému statutu v Agentue?

15 Jist, souhlasil Treneport, stále jste psanec. Je to hanba, vzhledem k tomu, co všechno jste pro Kováe rovnováhy udlal. Na druhou stranu to poskytuje jisté možnosti, které bžní agenti nemají, a s touto nesnází jsem schopen si poradit, alespo krátkodob. Víte, kdo je James Denning, kapitáne? Neznám ho. Ale znáte, jste to vy. Vytvoil jsem služební záznam agenta Denninga a ped temi týdny ho vložil do systému Agentury, udlal z nho skutenou osobu. Má vaši DNA, otisky prst, vše, co potebujete k pístupu. Vzhled se mírn liší, ale to nebude problém, a pokud se budete zdržovat pouze na oddlení majora Bytewské, udržím nevítané zvdavce dál. Kreativní pístup, uznala Ljuba Bytewská. Ovšem co samotný transport? Otevít bránu do okrajového svta je obtížné a energeticky velmi nároné. Jak hodláte utajit tohle? To bude skuten tžší. Navíc poslední dobou zjiš uji, že X- Hawk umis uje své špehy práv na technické pozice. Snaží se sledovat cesty Agentury, mít pehled o našem pohybu. Ukrýt takový penos bude extrémn složité pokud nebudeme mít k dispozici nkoho vážn schopného, pravého, by mírn zneuznaného génia ve svém oboru. Bytewská pomalu pikývla. Profesor von Wonder. Ano. S jeho pomocí dostaneme tým k cíli bezpen a nenápadn, ukážeme X-Hawkovi, že Agentura má stále ješt zuby. Co íkáte, kapitáne? John Ková pokril rameny. Co se m týe, nevidím problém, pane. Jeden mj pítel nedávno kvli X-Hawkovi zemel a nebyl první. Pokud to mžu jemu nebo jeho lidem vrátit, nebudu váhat ale pi vší úct, mým nadízeným je stále major Bytewská. Pirozen. Proti tomu nemám nic, volba je jen na vás, majore? Lucius Treneport se nenucen usmíval, ale Ková koutkem oka postehl Adamv úšklebek. Bytewská vypadala zamyšlen. Pokud jde o takovou spolupráci, ráda vaši snahu podpoím, pikývla, ovšem bez zjevného nadšení. John i profesor jsou vám k dispozici, pokud se postaráte o jejich bezpenost. Nicmén trvám na

16 tom, že zstanou pod mým velením a budu se podílet na rozhodování o všech pípadných budoucích akcích. Treneportv úsmv se rozšíil. Pak jsme dohodnuti. Kapitán Ková se mže zítra vrátit na vaše oddlení, doruím mu doklady agenta Denninga. Detaily probereme pozdji, ale už te nepochybuji, že naše spolupráce pinese vynikající výsledky. Bylo mi ctí se s vámi setkat, majore i s vámi, Johne. Plukovník formáln pikývl, Ková pochopil, že schzka je u konce. Mlky oplatil pozdrav a vrátil se k veslm. Teprve když byli z doslechu, zachmuen promluvil. Vy mu nevíte, že? A vážn je to s oddlením tak zlé? Ljuba Bytewská si povzdechla. Nevím. K Agentue byl vždy loajální a tenkrát ped tribunálem vám opravdu pomohl. Nejsem ale ráda, když nkdo jen pedstírá, že mi dává na vybranou, a zvláš lovk jako je on. Druhou otázku jako by vbec neslyšela, John pochopil, že i to byla odpov. Ml jsem stejný pocit, pipustil a ohlédl se zpt. Treneportova loka poád nehybn stála, ovšem tajemník už sedl a se sklonnou hlavou si cosi vysvtloval s Adamem, bylo vidt, jak mladík zasvcen pikyvuje. Co by asi dlal, kdybychom ho odmítli? Myslíte, že by zaal škodit vám nebo oddlení? Škodit oddlení? Ljuba Bytewská se smutn usmála. Já spíš pochybuji, že bychom odsud v tom pípad vbec odešli živí. Tahle voda je hluboká a o nm se íká ledacos. A chystá cokoliv, nevím, jestli se o vás mám bát nebo být ráda, že tam budete. Díky za kompliment, usmál se Ková a ohlédl se zpt po Treneportov lunu, ze kterého zbylo už jen mdlé svtlo uprosted temnoty. Tohle bych si stejn nenechal ujít.

17 *-*.*%&/&*. John Ková, toho asu nový agent Divize pro potírání interrealitního pašování Jack Denning, za sebou zabouchl dvee služebního bytu a dlouze vydechl. Dnešní den byl opravdu nároný. Nejprve úprava vzhledu s Andreou, pi které se komtesa bavila podstatn víc než on, a pak první návštva oddlení po skoro osmi msících. Když procházel kontrolou, pi pohledu na zamraené strážce mu zatrnulo. Nepochyboval, že mají jeho tvá hned na první stran seznamu, ale Lucius Treneport dodržel slovo, dovnit se dostal bez problém. Odložil kabát a zaal vyjímat speciální kontaktní oky mnící jeho sítnicový obraz, druhou nejmén pohodlnou ást pevleku. Tou první byly tampony v koutcích úst, ale ty naštstí musel nosit jen pi vstupu, kvli oklamání biometrických senzor. Odepnul i falešné bicho tahle ást Andreu pobavila nejvíc, se kterým vypadal málem stejn jako Whittacker, ten byl z oddlení ostatn jediný, kdo ho v pevleku nepoznal. Skoro pak padl do mdlob a totéž se pozdji stalo Vincentu Vegovi, jenže tomu smíchy. Usmál se. Zprvu si to neuvdomil, ale bylo píjemné je všechny znovu vidt, kráet známými chodbami. Jako by se vrátil dom, i pes trpkou pachu, že se tam vetel potají jako zlodj. Odložil maskovací propriety, sáhl po klice do obývacího pokoje a uvdomil si, že tam nkdo je. Malý muž sedl nehybn u stolu, ped sebou šálek. Nerozsvítil, krom svtla pronikajícího dvemi z pedsín vládlo v místnosti šero, ve kterém se rýsoval bledý obliej bez vrásek, i když oi ml staré. John Ková vydechl, tu tvá znal.

18 Dlouho jsme se nevidli, zavrel. Pro pro zmnu nezkusíte zaklepat nebo se zas neomezíte na lístek do kapsy kabátu?

19 NONÍ NÁVŠTVNÍK Bohužel, odvtil Noel Dwaken suše. Tentokrát s vámi chci mluvit osobn a nerad ekám pede dvemi. Krátce upil ze šálku. Doufám, že na vás Lucius Treneport udlal dojem. Pro se lidé vbec obtžují s tajnými schzkami, když si o nich beztak štbetají vrabci? ušklíbl se Ková. Zapírat nemlo smysl, vlastn ho to ani nepekvapilo. Rozsah Dwakenových schopností ped asem sám poznal a znal i povst, co ho provázela, v Agentue se nkteí lidé báli i jeho stínu. Johnov poznámce se lehce usmál. Jist. Pede mnou je tžké nco utajit, ale o to nejde. Je mi jedno, jaké laskavosti si s Treneportem prokazujete vy nebo Ljuba Bytewská. Chci si ale promluvit o jeho akci proti Sayed-Nefer. Ano? otázal se Ková opatrn. Co je s ní? Nic. Jen to, že vím, že její souástí má být i hlava jednoho údajného zrádce. O tom zpackaném útoku Military divize vám plukovník jist ekl. Copak? Bojíte se, že vám vlezu do zelí a dostanu ho dív než vy? Ková se usmál, ale Dwakenv výraz zstal chladný. Ne. Je to omyl nebo úmyslná lež. To si ješt zjistím, ale i kdyby nkdo vážn zradil, ona to nebyla. Ona? John se pekvapen zarazil. Snad ne pítelkyn? Po tom vám nic není. Pokud se té akce zúastníte, tak bez ohledu na to, co chce Lucius Treneport, jí nezkivíte ani vlas a nedopustíte, aby to udlal nkdo jiný. Rozumíte? Ková zstal zaražen stát. Pro? A pro já? Protože to chci, protože tam budete, protože vím, že jste z nich nejrozumnjší. Vyberte si. íkejte si klidn, že to není fér, ale když zklamete, najdu si všechny, co se na tom podíleli a vás pedevším. To má být výhržka? otázal se Ková tiše. Výhržka? Noel Dwaken se usmál podruhé, tentokrát však lehce vycenil zuby. Ne, agente Denningu, pouhé konstatování. Mimochodem, zejm nevíte, že jsem už njaký as poven

20 vypátráním a odstranním jistého renegáta Johna Francise Kováe. Naneštstí jsem pi plnní toho úkolu zatím žalostn zklamal John sebou trhl, Dwaken náhle stál tsn u nj a studenými prsty svíral jeho rameno. Ková ten pohyb vbec nepostehl. Nevidl, kdy vstal od stolu, prost tam sedl a pak se mu najednou díval zblízka do oí. John reflexivn hmátl po zbrani na opasku ale ta zmizela. Noel ji držel v druhé ruce, hlave se jemn dotýkala Kováova boku. Vzáptí ho pustil, pažbou naped mu ji podal a klidn dokonil vtu. nebo jsem jen nebyl dostaten pilný, agente Denningu? John Ková mlel. Vrátil pistoli do pouzdra a pi tom zkoumal Noelovu tvá, nehybnou, klidnou. O co tady jde? zavrtl hlavou. Nechcete mi radši íct na rovinu, co se dje? Ne, nechci. Už tak žijete krátce a nkteré znalosti by se na délce toho asu mohly zle podepsat. Navíc zastávám názor, že každý se má pouit sám, tak se ute a doufám, že jste mi rozuml, vyrazil Dwaken beze spchu ke dveím. Velice dobe, pikývl Ková a sledoval ho pohledem, Dwaken otevel, ale s rukou na klice se zastavil. Mimochodem, úast v akci proti Sayed-Nefer byla ped asem nabídnuta i mn, ale nerad plavu na vtší hloubku, než zvládnu. Hodn štstí, pane Denningu, budete ho potebovat! Stiskl kliku a potichu za sebou zavel. Ková neslyšel kroky ani zvuk druhých dveí, a když vyhlédl z okna, veerní ulice byla prázdná, jako by se rozplynul ve vzduchu. Došel ke stolu a zadíval se na Dwakenv šálek. Nebyla v nm káva, ale ani to, eho se obával, jen zbytek horké okolády. John pekvapen zavrtl hlavou. Upíi mají poslední dobou divné chut.

21 &/)"#*)*# Vsadím se, že máte akorát hokejky a kachny, seržante. No, jestli to chcete vdt, musíte pihodit, nadporuíku. K ertu, myslím, že ani ne. Ková zstal stát ve dveích a jen se díval. U kulatého stolu v konferenní místnosti Krizového oddlení Divize pro potlaování interrealitního pašování sedlo pt muž v maskovacích uniformách a hráli karty. Vysoký chlap s nakrátko ostíhanými blond vlasy pihodil na hromádku uprosted nco kovového, malý obtloustlý Asiat se otoil. Zdravím! Vy jste ten nový od plukovníka? Denning? Ano, pikývl John s lehkým zaváháním, vystupovat i tady pod falešným jménem byl ponkud nezvyk. Tak pojte do hry! zasmál se Asiat. Zrovna jsme v nejlepším. Nadporuík Ogawa. Nabídl mu ruku a John ji pijal. Nkdo pitáhl další židli, Ková si sedl a rychle pehlédl situaci. Zdálo se, že souasná hra se chýlí ke konci, karty drželi v rukou už jen dva muži. Oba vysocí s vojenským sestihem, jenže jeden ml vlasy svtlé a druhý nazrzlé. Ten práv pihodil poslední sázku: Ne mince, ale lesklé náboje ráže.45, otevená krabice stála na okraji stolu. Dorovnávám. Te se ukažte, seržante! No, když tolik pospícháte, poruíku Wernere. Seržant položil karetní list na stl a Werner zaúpl postupka v barv. To není pravda! Dal bych krk, že nemáte ani dva páry! praštil kartami na stl, zatímco seržant shraboval výhru. O krk hrajeme každou chvíli, poradil mu s úsmvem. Radši to nepokoušejte, a vás nkdo nahoe nevezme za slovo seržant Garber, podal Johnovi ruku.

22 Svenski, dlej, zaínáme s dvaceti. Oslovený muž byl starší než seržant, menší postavy, s pichlavýma oima. Zaal zrun míchat karty a John sáhl do krabice pro žetony. Kdy pijde plukovník? Plukovník? Garber vypadal okamžik nechápav, ale pak se rozesmál. Aha, myslíte Treneporta. Vy se cítíte! Sám jsem ho vidl jednou, a to jsou už asi dva roky. John lehce zvedl oboí. Od návštvy Noela Dwakena v jeho byt uplynuly ti dny. Strávil je pevážn pokusy o získání informací, avšak výsledky byly chabé. O Sayed-Nefer nenašel v agenturních záznamech slovo, jen Vega tvrdil, že o nkom toho jména kdysi zaslechl. Lucius Treneport byl stejná záhada. Podle oficiálních údaj byl jedním z nejstarších len Agentury, meno reálným asem do ní vstoupil ped víc než temi sty lety. Psobil hlavn v prokuratue a Vnitní divizi, nkolikrát mu bylo nabídnuto povýšení, ale vždy odmítl, prý mu vyhovuje práce v poli. Ková ml pocit, že míní spíš práci v pozadí. Jeho životopis vypadal píliš upraven, pitom se úzkostliv vyhýbal detailm a celá desetiletí v nm byla prázdná, kdoví, kde nebo co v té dob plukovník dlal. A když zkusil zavolat nkolika známým, o tématu Treneport se nechtl bavit nikdo, jako by ho obcházela podobná povst jako Noela Dwakena. Plukovník se musí chránit, vysvtloval Werner, zatímco Svenski rozdával karty. Pišlápl prsty zrádcm až moc. Dává rozkazy jenom majoru Flintovi a ten se objeví každou chvíli, pak vyrazíme. Cože? Ková se zarazil. Myslel jsem, že bude brífing. Ten byl vera. Pišel jste trochu na poslední chvilku, ale nic složitého. Piplížíme se, pokazíme Sayed-Nefer den a vypadneme. Nezapomete na tu arodjnici, pipomnl poslední muž u stolu, ve srovnání s ostatními skoro mladík. Ta moc práce nedá! zašklebil se Ogawa. Jenom to kupne, rukou velkou jako lopata naznail lámání vazu, Svenski s Wernerem vyprskli. Za to, co udlala, by si zasloužila vtší péi. Ková to nekomentoval. Útok Military divize, který skonil tak krvavým fiaskem, sice v záznamech byl, ale oficiáln šlo jen o akci

23 proti základn X-Hawka. O Sayed-Nefer žádná zmínka, ani o tom, že nkdo akci pežil a je pokládán za zrádce. Agentura se s podobnými vcmi oividn nemínila chlubit, a protože vztahy Military divize s oddlením majora Bytewská byly tradin nepíliš srdené, nedalo se ani ekat, že nco zjistí v rámci kolegiální výpomoci. Trochu nepítomn pohlédl na své karty, žádná sláva. Co je vlastn za? zavrtl hlavou. Neznám ani její popis. Tu si nespleteš, zasmál se Ogawa. Anna Králová, hezká malá arodjnice. Nesnáším arodje! Já je taky nemiluju, souhlasil John a jen dumal, co mže mít arodjnice spoleného s upírem. Nejspíš nic dobrého. Dáte mi jednu? požádal a Svenski mu hodil pikové eso. Dva msíce prý dlala spolenost pímo X-Hawkovi. ekal bych, že bude spíš na starší, ale asi je to prase, zabruel Werner. Kdo se má v takových vyznat? pokril Garber rameny. Teba to v Pekingu, takový masakr pro nic. Ková kývl. Tentokrát aspo vdl, o em mluví, tebaže k získání tch informací musel využít Whittackerových poítaových kouzel. Vlastn to bylo prosté: Na poboku Vnitní divize v Pekingu nkdo spáchal útok za použití vysoce úinného nervového plynu. Ze zpráv nebylo jasné, jak se mu to podailo, nejspíš zaskoil posádku nepipravenou nebo vyadil bezpenostní systémy, každopádn plyn zamoil celou budovu a zabil pes sto lidí, veškerý pítomný personál. Následné vyšetování nezjistilo, kdo je pachatel, pouze, že útok pišel z jiné, neidentifikované reality a pod závrenou zprávu byl podepsán plukovník Lucius Treneport. John se snažil íst mezi ádky. Základna nemla strategický význam, takže muselo jít o nco jiného nebo o nkoho. Možná bylo cílem zabití samotného Treneporta a zbytek byly vedlejší ztráty. X- Hawkov práci by se to podobalo. Dorovnám a zvyšuju o pt! oznámil poslední len týmu, zejm nejmladší a jediný, co dosud nepromluvil. Souasn pihodil na stl osm náboj a Svenski hvízdl. Teda, ty to ženeš, Stevensi! zasmál se a Stevens chtl odpovdt když se dvee náhle otevely. Pozor! vyštkl Garber. Majore!

24 Všichni rázem zapomnli na karty. Jedním pohybem se vymrštili ze židlí do pozoru a John je napodobil, pohled upený na muže ve dveích. Flint byl evidentn nejstarší z pítomných. Krátké vlasy mu už na spáncích zaínaly šedivt, fyzicky mu táhlo na padesát, což znamenalo, že v Agentue mohl být klidn tikrát déle. Levou tvá mu petínala vodorovná jizva. Pár vtein jen stál a šedýma oima zkoumal tváe ostatních, pak pikývl. Pohov, pánové! Jsem rád, že vidím všechny pohromad, a vás tu vítám, kapitáne Denningu. Pokud si vás plukovník Treneport vybral, jist ml dvod, vím, že jeho dvru nezklamete. Dkuji, pane! Vynasnažím se, pane! Ková se pokusil vložit do hlasu to správné nadšení zelenáe, nco mu íkalo, že by se té role ml zatím držet. Souasn potlail úšklebek, siln pochyboval, že Treneportova nabídka mla s dvrou cokoliv spoleného. Jist víte, jak je nadcházející mise dležitá. Máme šanci zasadit nepíteli citelný úder a ješt zbavit Agenturu zrádce. Nepochybuji, že jste si toho vdomi a odvedete perfektní práci. Ano, pane! potvrdili všichni souasn. Flintv hlas byl vcný, vojensky strohý, ale nkde na dn pesto protékaly emoce, stejn temné jako ty v hlasu Lucia Treneporta, když mu Adam oznamoval Henningovu smrt soudní zapisovatel byl mimochodem oficiáln jen pohešován. A minimáln z Garbera a Wernera Ková vytušil nco podobného, jako by se jim nedokavostí leskly oi. Výborn, kývl major. Penos zane za hodinu, plukovník se pimluvil, takže mžeme opt peskoit lékaskou pípravu. Odpovdí mu bylo uznalé mumlání a John Ková znovu pocítil údiv. Až dosud byl pesvden, že pedpisy o povinné lékaské píprav jsou nemnné, Agentura na nich trvala i pi krizových misích, kdy šlo o každou minutu. No, pánové? Flint se zadíval na stl s kartami, levý koutek mu vylétl vzhru. Máme ješt as pozvete m do hry? Jist, majore! Garber ochotn uvolnil místo a Ková zamyšlen usedl zpt. Zvedl ze stolu svj list, zadíval se na nj a neubránil se

25 pochmurnému úšklebku, dv esa a dv osmiky. Ta kombinace mla z jistých historických dvod svoji pezdívku. Ruka mrtvého muže.

26 ( 0)&( *) Zima a temnota. John Ková se pevalil a lapal po dechu, hlava se mu toila, ze všech sil se snažil nezvracet. Zvykl si, že mezirealitní skoky s tlem zamávaly, ale tentokrát to bylo mnohem horší. Jako by se mu obrátily všechny vnitnosti, tohle tedy byl transport do nestabilní reality, jak to nazval von Wonder. Vybavil si, že profesor vypadal ped skokem dost rozrušen, bohužel neml as s ním mluvit o samot, a zrovna tak neml as te vykašlal prach a snažil se rychle sebrat. Ostatní už stáli na nohou, Garber s plazmovou puškou vpedu obezetn kontroloval situaci, Svenski s Ogawou jistili boky. Hlášení! sykl Flint. isto, majore! reagoval Werner, pohled upený nad obrazovkou skeneru. Žádný pohyb. Dobrá. Werner, Ogawa dopedu. Svenski, Garber boky, Denning a Stevens záloha. Jdeme! Rozkaz, pane! Ková se rozhlédl. Kolem se v kilometrové vzdálenosti rozprostírala nevlídná šedá plá pokrytá hrubým štrkem a kameny do velikosti psti. Pak náhle vyrstaly pímo ze zem píkré, vysoké skály, Johnovi ten pohled pipomínal povrch Msíce nebo Marsu. Dojem nevyvolávala jen krajina, ale hlavn chlad a rozptýlené svtlo s podivn modrým nádechem, které stailo jen na pízrané, pochmurné šero. Pitom nedokázal poznat, odkud vychází, jako by svítilo odevšad, zvedl hlavu k nebi a ztuhl. Obloha byla erná a absolutn prázdná. Nebyla tam oblaka, ale ani hvzdy nebo msíc, nebylo tam prost nic, jen nekonená hlubina, ze které až jímala závra. Rychle sklopil pohled. Kdy vlastn vyjde slunce? zeptal se polohlasn. To si pokáš, zachechtal se Svenski. Tady

27 Ticho! zavrel Flint. Žvanit mžete po akci, poruíku! Svenski okamžit zmlkl a Ková sevel rty. Major vedl oddíl tvrd, všiml si toho, už když si ve zbrojnici brali zbran a výstroj. Flintovi nikdo ani slovem neodporoval. V jeho pítomnosti byli ostatní viditeln napjatí, v pípad Stevense a Garbera se dokonce zdálo, že až vydšení. Ková ho odhadoval na typ velitele, který je odhodlán splnit úkol za každou cenu a každopádn velmi nebezpeného muže. Po hodin ostré chze se skály piblížily, cesta se zaala zužovat do úzké rokle. Podle majorova strohého vyjádení dlilo místo transportu od základny Sayed-Nefer asi deset kilometr. Potom, kdoví. Vzhledem k tomu, že první tým Military divize pi pokusu o pímý útok neuspl, oekával Ková njakou formu tichého prniku, ale to zejm zjistí až na míst, zatím mlel. Mezi skalami už krajina nevypadala tak mrtvá jako na rovin. Ze štrbin mezi kameny obas vyrážely trsy tvrdé, šedozelené trávy nebo chomáky nafialovlého mechu. Ve štrku nkolikrát zahlédli velké, tlusté ervy a jednou minuli dvoumetrovou, nálevkovit se zužující jámu se stnami pokrytými vatovit bílou hmotou. Nebylo vidt, co ji vyhrabalo, ale zatracen pipomínala njakou past, Ková byl rád, že ji mohli bezpen obejít. Za další hodinu naídil Flint pestávku, pochod obtížným terénem pi teplot sotva vyšší než pt stup byl vyerpávající. Usadili se na kamenitou zem a z tlumok vytáhli polní láhve, Stevens s Garberem navíc speciální tyinky potravinových pídl. Nikdo nemluvil ani nevtipkoval. Jen sedli, nehybní, ostražití, tváe pokryté šedou maskovací barvou, chameleonské kombinézy se automaticky pizpsobily okolnímu terénu, byli jako sedm stín. Pokraujeme! naídil Flint. Zvtšit rozestupy, Ogawa a Denning, výmna místa. Ovte komunikaci. Ková pikývl a z kapsy na vest vytáhl sluchátko komunikaního systému. Nepekvapilo ho, že major zmnil rozestavení. Jak se blížili k cíli, riziko vzrstalo, chtl mít nováka radji na oích, Ogawa ovšem moc nadšen nevypadal. Cesta se zmnila v pouhou stezku, klikatící se mezi skalami, obroušenými vtrem do bizarních tvar. Hrany byly ostré jako nože,

28 Werner zasykl, když uklouzl a rozízl si rukavici i dla do krve. Z opasku vytáhl regenerátor, malý pístroj podobný baterce, který urychloval hojení drobných ran. Zapnul ho, ale nestalo se nic. John pekvapen zvedl oboí. Tady pece ml být Maurbyho efekt slabý, ne? To není Maurby! odsekl Werner a zlostn pístroj zahodil. Vadnej krám! Ticho! zasyel jim v uchu Flintv hlas. Poruíku, seberte to! Nebudu nechávat nepíteli naše vybavení. Rozkaz, pane. Werner se podídil, ale v oích ml vztek ne na Flinta, ale na Kováe, že ten incident vidl. John mu beze slova nabídl svj regenerátor, ale poruík úseným gestem odmítl a zrychlil krok, ani se neohlédl. Ková potásl hlavou. Jako by tu byl navíc, ne souást týmu, ale pouhý trpný host, co se leda plete pod nohy. Cesta byla tak úzká, že nemohli ani jít vedle sebe. Stoupala prudce vzhru, ale zdálo se, že tady je nejvyšší bod a brzy je eká sestup, základna musela ležet na druhé stran detektor na Wernerov zápstí pronikav zapípal. Poruík se okamžit pikril a Ková ho napodobil, chameleonské kombinézy splynuly se skálou. Kontakt! sykl Werner. Šedesát metr. Rozumím! potvrdil majorv hlas. Vy a Denning, provte to. Ostatní stát. Werner vyrazil vped a John ho následoval. Jak odhadoval, cesta se na vrcholku rozšiovala a pak strm klesala do malého údolí, na jehož dn se v modravém šeru pohybovaly siluety postav. Poruík zalehl, z pouzdra vytáhl dalekohled, Ková už držel svj v ruce. Palcem seídil citlivost, pístroj schopný využít veškerého svtla od ultrafialového až po infraervené mu okamžit poskytl dokonalý obraz. Uprosted údolí usilovn pracovala skupinka lidí. tyi byli sklonni u zem a zdálo se, že nco kopou, dva stáli pár krok od nich, evidentn hlídali okolí. Na sob mli jakási jednoduchá brnní s pilbami a v rukou drželi zbran, ale Ková se pekvapen zarazil. Zaostil dalekohled nemýlil se, žádné pušky, jen tžké kuše, navíc

29 ml každý u opasku krátký me. Divné, X-Hawkovi stalkei mívali lepší výzbroj. Dva strážní. tyi dlníci, perušil mu myšlenky Wernerv hlas. Nikdo další v dohledu. Dají se obejít? Poruík zavrtl hlavou. Ne, pane. Moc riskantní. Vy a Ogawa, odstrate stráže. Zbylé vyslechneme. Rozkaz! Werner sáhl k opasku pro nž a zaal se plížit dol. Ková se rozhlédl. Zdálo se mu, že stny po stranách údolí jsou dost lenité, a když uvážil možnosti chameleonských kombinéz, dalo by se proklouznout, tím spíš, že stráže se sousteovaly na cestu a dlníci si jasn hledli svého. Být na nm, aspo by to zkusil, jaké ohrožení mohli pedstavovat dv kuše pro sedm plazmových automat? Ale on tady nevelel, mrzut potásl hlavou. Werner se plazil ze svahu. Držel se pi stn, využíval doslova každý kámen a kombinéza ho inila skoro neviditelným. Pohlcovala i tepelné vyzaování, po chvíli zmizel z Johnova dalekohledu, Ogawa zatím v nejvyšším bod cesty zaklekl s odstelovací puškou v ruce. Ková se po nm ohlédl a rychle se vrátil pohledem do údolí. Bližší strážný se práv otoil, zdálo se, že nco volá na dlníky, když se náhle za ním vymrštil stín. Werner mu levou rukou bleskov ucpal ústa a jedním pohybem proízl hrdlo. Jeho kolega stihl zvednout kuši než mu hlava doslova vybuchla na všechny strany. A používal Ogawa jakoukoliv munici, pilba pro ni nepedstavovala pekážku, celé to netrvalo ani dv vteiny. Vped! vyštkl Flint a Ková vyrazil s ostatními. Vlastn nebylo pro spchat. Dlníci vypadali ochromení hrzou, když k nim Ková dobhl, už kleeli s rukama za hlavou a Werner se Stevensem jim šacovali kapsy, zatímco Svenski s Garberem je kryli. John se zastavil u mrtvého strážného. Odkopl od jeho ruky zbra a zbžn ho prohledal. Neml vysílaku ani jedinou moderní vc, pestože kuše byla urit nebezpená i na delší vzdálenost. Zarazil ho zvláštní opasek s komplikovanou sponou a provaz, který od nj vedl ke kolíku v zemi. Zdálky to nevidl, ale

30 strážní sami se zejm pipoutali, jako by se báli, že je nco odnese. Zamyslel se, co to k ertu mlo být, a souasn uslyšel majorv hlas, mluvil k zajatcm. Kolik dalších hlídek se nachází v okolí Dorovy? Odpovdi nebylo rozumt, ale zejm nesplnila oekávání, protože se ozvala rána a zvuk tla padajícího do štrku. Ková se rychle narovnal. Mladík, kterému mohlo být sotva dvacet, se svíjel na zemi. Z rozbitých úst mu proudem tekla krev, Svenski si klidn otíral pažbu pušky. Další ti zajatci kleeli vedle, dva muži a žena, o nco starší. Všichni štíhlí, tém pohublí, podle vcí na zemi mli u sebe jen hrubé krumpáe a pytel temn rudých krystal, které tu kopali. Vypadaly jako rubíny, a pokud ano, muselo tu ležet obrovské bohatství, ale te si ho nikdo nevšímal. Flint se zadíval na dalšího zajatce. No tak? Kolik hlídek je v okolí Dorovy?! Muž vydšen pivel oi, pesto mlel. Svenski mu vrazil hlave do žaludku, Werner se pobaven ušklíbl. Major se t na nco ptá, špíno! Zajatec ani te neodpovdl, jen lapal bolestí po dechu, žena se ale na poruíka zadívala. Jdte k ertu! procedila tiše. Nikdo vám tu nic neekne! Poruík ji chytil vlasy a ústí samopalu pitiskl k její tvái. Vážn? A co teba ty?! Odpovdí bylo plivnutí, které jen o vlásek minulo jeho oko. Poruík ženu se zuivým zavrením srazil na zem, napáhl Ková udlal rychlý krok a strhl Svenskému ruku práv, když se chystal úder pažbou dokonit. To staí! Na tohle není kdy, mohou se tu objevit další! Svenski se vztekle otoil, ale Flintv hlas ho zarazil. Má pravdu. Stejn bychom jim nemohli vit, nemáme vybavení na poádný výslech. Seržante, skonete to! Ukryjeme tla a jdeme. John strnul. Cítil, jak se mu krev valí do hlavy, to snad ale ano, Garber se chystal uposlechnout, naprosto samozejm namíil na ležící ženu

31 Ková byl rychlejší. Skoil vped a kopnutím srazil hlave stranou. Souasn ho zasáhl ramenem, nepipravený seržant upadl. To, sakra, nemyslíte vážn! Ostatní ztuhli. Garber se hrabal na nohy, vypadal spíš pekvapen než rozzloben, John stál mezi ním a zajatci. Flint se pomalu otoil a upel pohled do jeho tváe. Njaký problém, kapitáne? Problém s vraždou?! To tedy ano, majore! Jaká vražda? Flintv levý koutek vylétl vzhru. Jsou to nepátelé Agentury, X-Hawkovi muži. Ne! Znám jeho stalkery, vidl jsem je dost zblízka. A i kdyby, tohle jsou ti zajatci a žena. Nemli zbran, vzdali se! Vaše ohledy m dojímají, kapitáne Denningu. V hlášeních urit vypadají hezky, ale te ustupte a nechte seržanta splnit rozkaz. Flintv pohled byl ostrý jako nž, ale Ková neuhnul. Ne! Zvedli zbran oba souasn. Flint byl rychlý, ale Ková tu reakci oekával, náhle si navzájem míili do tváí, ústí plazmových pušek se tém dotýkala. Jdte z cesty! Možná vaši nadízení takové chování tolerují, ale moji lidé rozkazy poslouchají! Pokud se neumíte pizpsobit Pizpsobit emu?! Že jsme obyejní vrazi?! To není vaše starost, vojáku! Poslechnete rozkaz nebo Držte hubu, pane! Já nejsem bažant, kterýho mžete jebat! Mám za sebou už dost akcí a tohle nedovolím! Flint ohromen zmlkl. V oích se mu poprvé kmitl úlek. Až dosud byl kapitán Denning ten nejtišší v týmu. Major byl pesvdený, že ho má pod kontrolou jako ostatní, ale slova a hlavn tón, jaký práv použil, dokazoval jediné: Škared se pepoítal. Seržante Garbere! procedil mezi zuby. Dostal jste pímý rozkaz! Poruíku Svenski, jestli se Denning pokusí Svenski zareagoval dív, než Flint domluvil. Zvedl zbra, ale Ková ho pedešel, pustil levakou pušku, vytrhl z opasku pistoli a pes ruku mu namíil do oblieje.

32 Garbere! Pokud to udláte, musíte zabít i m, nebo se postarám, že s Flintem skoníte ped tribunálem! Podle pedpis Agentury je tohle jasná vražda, tudíž je rozkaz neplatný. Vy ho nejen nemusíte poslechnout, máte povinnost neposlechnout! Nco jsem vám ekl, seržante! Garber polkl nasucho. Pušku svíral, až se mu tásla v rukou, i pod vrstvou maskovací barvy bylo vidt, jak zbledl. To, sakra, není jen tak, pane! vypravil ze sebe. Jestli Bute zticha! Nadporuíku Ogawo! Ogawa se nadechl. Ková v jeho tvái vidl divokou sms pocit, pedevším však úžas. Tenhle výraz znal. Nkteí vojáci si uvykli plnit rozkazy tak slep, až se z toho stalo tém náboženství. Cokoliv jiného bylo nejen nesprávné, ale asem takka nemyslitelné a te náhle zjistil, že není. Nkdo se opovážil vzdorovat Bohu, to pomyšlení bylo pekvapivé, dsivé, ale rozhodn lákavé, navzdory možným dsledkm Ogawa zavrtl hlavou. S tímhle nechci nic mít! Flintv obliej zaínal rudnout. Stevensi, Wernere! Jenže pehrada už se protrhla. Ne, pane! Stevens udlal krok a postavil se vedle Kováe. Má pravdu. K vražd mi nikdo dávat rozkazy nebude! Majore, zvažte to! Werner se na Flinta zadíval skoro zoufale. Mžeme je nechat tady a jít dál. Staí, když sebereme zbran. Správn! pidal se John. Nemají vysílaku. Nemžou nikoho varovat a urit za námi nepjdou, budeme u základny mnohem dív. Tohle je zbytené, jen ohrožujete náš úkol! Ovšem tady už nešlo o úkol. Ve Flintov tvái to bylo jasn vidt, už to bylo osobní. Ková zpochybnil jeho autoritu zpsobem, který by dív pokládal za zhola nemožný, a co h, strhl s sebou ostatní. To prost nemohl pejít, John cítil, jak mu po zádech stéká pot, tohle neskoní dobe. No tak, majore! I když vyhrajete, nejmí dva vezmu s sebou jak splníte misi s polovinou muž? A co ekne plukovník? Ková to vypálil napl v zoufalství, ale Flint se poprvé zarazil, Ková pochopil, že udeil na správné místo.

33 Plukovník Treneport povil velením vás. ekl jste sám, ztrácíme as! Sayed-Nefer i ta zrádkyn ekají. Zabijeme se místo nich sami pro omyl? Kdyby to vidl Treneport Nikdo nemusel promluvit, aby bylo jasné, že ostatní jsou te na Kováov stran, a Flint to vdl. Vztek ho pesto neopouštl, John pímo slyšel jeho myšlenky, te se rozhodne Nco prolétlo vzduchem, nehlun a rychle jako blesk. Garber zíral do prázdna místo paže, kterou držel zbra, ml jen pahýl, ze kterého v pravidelných intervalech vystikovala krev. S vyteštnýma oima klesl na kolena a v tu chvíli ho nco strhlo dozadu za balvany na stezce, nestail ani vykiknout. Flint se otoil, rychle jako rozmazaný stín. Plazmová puška vyplivla sérii oranžových záblesk a Ková uslyšel sykot pálícího se masa, ale vzáptí se major zlomil v pase, ve tvái bolest a pekvapení. Z hrudi mu vyrazil erný spár, hladce prošel kombinézou schopnou zastavit i protipancéovou stelu. John rychle namíil, chtl vystelit ale nemohl. Jako by mu nkdo vrazil do mozku step, nedokázal se pohnout. Zíral na malého, podsaditého tvora, píšeru vypadlou pímo z noní mry, jak rve kusy ješt teplého masa z majorova tla, ale nedokázal udlat nic. Jako by se díval na njaký film, vzdálený a nepodstatný, ucítil, že ho nco tahá za nohavici, a s veškerým vyptím vle tam stoil pohled. Všichni zajatci leželi na biše na zemi. Nehýbali se, hlavy stažené mezi ramena, vypadali, že se snaží ani nedýchat. Jen žena mla nataženou ruku a prsty ukazovala dol, ale Ková nechápal, co chce. Myšlenky mu plynuly lín a pomalu, vci kolem se ho netýkaly, pouhý sen nkoho jiného Ze tmy mezi skalami se vyloupl další netvor. Jako králík dohopkal k Wernerovi, který stál napravo od Johna se stejn nepítomným výrazem, a jediným máchnutím paátu ho skoro peplil v pase. Poruík se zhroutil, chraptl a zmítal se, zatímco se ta vc zaala krmit jeho vnitnostmi, a Ogawa se Svenskim klidn pihlíželi. Stevens nebyl vidt vbec a skener na nadporuíkov pedloktí mlel. A to bylo cokoliv, nedokázal to zachytit.

34 Ní ruka Johna chytila za kotník a podtrhla mu nohu. Padl na zem jako kus deva, v hlav mu vybuchla bolest, sí kolem jeho mysli povolila. Zdálo se mu, že zdálky slyší zvuky, dupot, chraplavé zavytí. Pokusil se pohnout, ale v tu chvíli se ochromení vrátilo, nedokázal se bránit, propadal se hloub až už nebylo nic. &') Vdomí se mu vracelo pomalu a neochotn. Netušil, kde je ani co tu dlá, nedokázal rozeznat, co je skutené. Ml pocit, že ho nkam nesou, slyšel cizí hlasy, ale i když rozuml slovm, nechápal, co íkají. Zvuk tžkých, zejm železných vrat. Pak se ho nkdo dotýkal, stahoval z nj kombinézu a snažil se mu nalít cosi odporn páchnoucího do hrdla. Instinktivn se pokusil bránit, ale byl slabý, ped oima jen zm barevných šmouh, navíc mu svázali ruce i nohy. Bodnutí jehly do paže. Další neurit dlouhá chvíle tmy. Pak si uvdomil, že má na hlav nataženu ernou kápi. Tentokrát už vdl, že se mu to nezdá, naplno se však probral, až když ho tvrd hodili na podlahu, vzáptí pišel surový, zbytený kopanec do bicha. To je on, ekl mužský hlas, v hlasu chladnou nenávist. Chcete ho vyslechnout? To uvidíme. Te ho rozvažte a pokejte venku. Ale Druhý hlas, chraplavý a podivn tlumený, už nepromluvil. Muž pesto zmlkl a zaal rychle uvolovat Johnovi pouta. Nakonec mu strhl z hlavy kuklu.

35 Ková se snažil zaostit, než to dokázal, slyšel ješt kroky a kovové bouchnutí dveí. Bolest hlavy byla strašná, polkl a v ústech ucítil krev. Snažil se postavit na ztuhlé nohy a po krátkém úsilí se mu to podailo, zamžoural a rozhlédl se. Místnost kolem byla neekan velká. Strop, stny i podlaha ze stejného erného kamene, nikde ani stopa po obrazech, njakých ozdobách nebo oknech. Jediným zdrojem svtla byla slab záící koule u stropu a jediným nábytkem kovový stl se temi kesly.

36 V prostedním nkdo sedl, otoen zády, John v šeru rozeznal jen siluetu, malou, naklonnou ke stran. Nepatrn kývla hlavou. Tam, odkud jdeš, jsou hosté zvyklí zdravit první. Tam, odkud jdu, se k hostm chovají slušn! odsekl John ztžka. I k tm nezvaným? opáil hlas. Ale dobrá. Zkrátíme nudný úvod, jsem ten, koho hledáš. A vím, že t poslala Agentura m zabít, takže ást, kdy nechápav zapíráš, si radji odpus. Toho ped tebou stála jedno oko. Tentokrát Johna zamrazilo. Jestli to byl nkdo z Z tch, kteí pišli s tebou? perušil ho hlas. Ne, ale snad vážn nemyslíš, že jste byli první? Nevím. Takže ty jsi Sayed-Nefer? ušklíbl se John a zadíval se na nj pozornji. ekal jsem nkoho vtšího. Velikost je pouze otázkou mítka. Keslo se s tichým skípním otoilo a neznámý se na nj poprvé zadíval tebaže to nebylo správné slovo. Celou tvá mu zakrývala uzavená maska bez jediného otvoru pro oi nebo ústa, hladká, zrcadlov lesklá plocha, ve které se zdeformovan odráželo svtlo od stropu i Johnova tvá. Zbytek tla ml obleený do erné uniformy a vesty, vedle stála o keslo opena dlouhá, erná hl. Psobivé, ušklíbl se John. Už vím, kde tvj žák erpal inspiraci. ekni, bojí se všichni X-Hawkovi poskoci ukázat tváe, nebo se to týká jen vás dvou? On tu smšnou vc poád nosí? Vkus tedy s vkem moc nepobral, a pokud chceš vidt mou tvá, staí íct. Budeš ovšem zklamaný. Kupodivu se zdálo, že Sayed-Nefer zamýšlená urážka spíš rozesmála, vzáptí však pobavený nádech zmizel. Pravou rukou levá mu celou dobu ležela v klín a Johnovi se zdála v zápstí podivn zkroucená si sáhl za krk a nco povolil. Vzáptí chytil masku za spodní okraj, jedním pohybem si ji stáhl z tváe a Ková ztuhl jak solný sloup. Sayed-Nefer byla žena. Tvá mla tmavou, lehce exotických rys, s výraznou bradou a úzkými rty, po ramena dlouhé vlasy ale to skoro ztrácelo význam, protože levá strana jejího oblieje byla

37 dsiv znetvoená. Kže na ní vypadala jako jizva po hluboké spálenin, lícní kost mla zdeformovanou. Oboí a elo vystupovaly dopedu, jako by mozek uvnit lebky nenacházel místo a snažil se prorazit ven, oní dlek ml kapkovitý tvar, oko bez víka vyplovalo jen slepé blmo. Také spodní elist byla zkroucená, pod povislým rtem vidl John pokivené, pesto stále záiv bílé zuby. Levý koutek mla zeteln níž, z ucha zbyl jen beztvarý hrbol. Celkový dojem pipomínal voskovou sochu krásné ženy, kterou nkdo nechal píliš blízko peci. Takové postižení nemohla napravit žádná plastická operace Ková sklopil oi. Omlouvám se. Nevdl jsem to. Ne, pikývla chladn. A to je první dvod, pro ješt žiješ: Neznám t a ty neznáš m, to bys ml mnohem vtší strach. Druhým dvodem je, co se dlo v Pustin, než vás mí gardisté našli. Žádný z tch, co sem poslali pedtím, by se tak nechoval, snad až na jednoho. Zatím nevím, jestli jsi tak chytrý nebo hloupý, ale než to zjistím, zstaneš tady. Abys ml o em pemýšlet, prozradím ti, že tvj tým byl dohromady osmý, který Agentura vyslala zabít m. Ti dokázaly pejít Pustinu, po dalších jsme našli jen kosti a ostatní zemely tady, z mé vle. Také se neunavuj plánováním útku, odsud není kam utéct, ale protože vím, že bys to stejn zkoušel, zajistím, abys ml jiné starosti. Odsunula keslo a vstala. Te bylo vidt, že znetvoení zdaleka nezasáhlo jen tvá. Levé rameno mla pokleslé, páte kivou a vyboenou. Paže v lokti i záptí svírala zvláštní úhel a navíc byla oproti pravé kratší ale John to stží postehl, protože vzáptí promluvila, tichým, ostrým hlasem. Nohy ti tuhnou! Ztrácíš v nich cit, od kotník výš, každou vteinou rychleji. Neovládáš je, nemžeš s nimi hnout. Od pasu dol nic necítíš, nemáš žádné tlo! Ková zalapal po dechu. Ten hlas mu prostupoval hlavou pímo do mozku a nejhorší bylo, že se to skuten dlo. Naped ucítil v nohou mravenení. Vzáptí jako by mu nkdo pe al páte i nervy, dv vteiny ješt stál, ale pak se skácel jako loutka, které náhle pestihnou dráty. Zachytil se okraje stolu, ale vstát nedokázal, nohy

38 táhl za sebou, jen dva kusy mrtvého masa. V šoku zíral do její tváe. S naprostým, ledovým klidem pikývla. Ber to jako první lekci. Pro zaátek t odnauí m litovat, pokud jsi chytrý, nedáš mi dvod k dalším. Pite! Kovové dvee se otevely a vstoupil vysoký muž se svtlými vlasy. Pelétl oima zhroucenou postavu na podlaze, nevypadal nijak pekvapen. Paní? Pomoz našemu hostu do pokoje. Dej mu najíst a napít, postarej se, a má klid na pemýšlení. Možná by uvítal i nco na pevleení. Muž vyprskl smíchem a Ková si teprve te všiml, že se mu kolem bok rozlévá žlutá kaluž, ochromení oividn zasáhlo všechny tlesné funkce. Cítil, jak rudne ponížením, ale než mohl promluvit, Pit ho chytil za kotníky a jako balík odpadk táhl po podlaze ven. Chodba tam byla široká a tmavá, ale John nebyl ve stavu si všímat detail. Pit ho dvma kopanci nasmroval do malé cely, a zatímco se Ková snažil nabrat dech, znovu se zašklebil. Za chvíli ti nkdo pinese kalhoty. Mohlo to být horší. Poslednímu vrahovi, co sem pišel, paní naídila, a si ueže prsty, hezky jeden po druhém. No, tob možná pipraví nco lepšího, než pjdeš do kád dobe se vyspi! Se smíchem zabouchl dvee a John Ková zstal sám v temnot.

39 *&*!#' John Ková už zažil zajetí, i takové, kdy si nebyl jistý, zda ješt spatí svítání, ale snad žádné nebylo takhle zlé. Hodiny se snažil postavit nebo aspo pimt svoje nohy k sebemenšímu pohybu marn. Netušil, zda na nj použila njakou formu hypnózy, kouzla nebo nco, pro co ani neznal jméno, ale a to bylo cokoliv, fungovalo to dokonale. Dvee jeho cely se za tu dobu otevely jen jednou. Muž, kterého si stží stail všimnout, za n postavil vdro vody a misku zelené kaše, vedle hodil stoený balík obleení a beze slova zavel. Johnovi trvalo vnost, než se dokázal potm s ochrnutýma nohama pevléknout a aspo trochu umýt. Pokusil se sníst kaši, ale skoro okamžit následovaly prudké kee a zvracení. Bolest hlavy byla nepopsatelná. Ml pocit, že mu každým okamžikem pukne lebka, v cele nebylo okno a hodinky mu odebrali i se vším ostatním vybavením. Naprosto ztratil pojem asu, jen zíral do tiché tmy, každá minuta se stala vností. Když se dvee cely otevely znovu, pocítil skutenou úlevu, bez ohledu na to, co se bude dít dál. Tentokrát nevešel Pit, ale jiní dva muži v erných uniformách. Chytili ho za ruce a vytáhli ven, bez okolk, ale ne surov. Mlky ho odtáhli chodbou zpt do velké místnosti, tentokrát ho však aspo nepohodili na zem, ale posadili do jednoho z kesel. Koule u stropu svítila ješt o stupe tlumenji než poprvé. Sayed Nefer stála zády s holí v ruce, jako by zkoumala cosi na zdi.

40 Pomalu se otoila a zadívala se na nj, zdeformovaná polovina tváe se jí ztrácela v šeru. Takže? Pemýšlel jsi? O em? Ková se trpce ušklíbl. Že m mžeš zabít, kdy se ti zlíbí? Posluž si, ale neekej, že budu tvoje hraka! Naštstí pro tebe, použité hraky nemám ráda. Zaneme ním jednodušším jak se jmenuješ? John na okamžik zaváhal, ale pak pokril rameny. John Francis Ková. Francis? Lehce pekvapen naklonila hlavu stranou. Zajímavé jméno, znala jsem jednoho, co ho nosil. Já jsem Asenat. Nepeji si, abys mi íkal Sayed-Nefer, protože to je jméno, co mi dala Agentura. Pokud m tak ješt nazveš, budu to považovat za urážku a pocítíš dsledky. V jakém oddlení sloužíš? Ková se ušklíbl. Táhni k ertu! Rozesmála se, ostrým, chraplavým smíchem bez nejmenší stopy humoru. Tam už jsem byla. Nemusíš mi odpovídat. Urit nejsi z Military divize. A z Vnitní také ne, vdl bys o mn víc Interrealitní pašování? Krizové oddlení, to bude ono. Jak se má profesor von Wonder? John zavrtl hlavou. Netuším, o kom mluvíš, a namáháš se zbyten. Já ti nic nepovím, urit ne po tom, co jsi udlala! Udlala? Znovu se rozesmála, tím samým smíchem. Jsi zábavný, Francisi. Až ti vážn nco udlám, budeš prosit, abys sml íct všechno, co víš vsta! Postav se a poj ke mn! Zase ten hlas! Zavibroval mu v hlav, stží si to stail uvdomit a o sekundu pozdji stál na nohou. Necítil vbec nic, jako by nkdo otoil vypínaem a jeho tlo se pohnulo. Udlal krok smrem k ní, pak druhý. Chtl ten pohyb zastavit, ale bylo to stejn marné, jako když se pedtím snažil pohnout, další krok Staí. Stj! Klidn pozorovala zmatek v jeho tvái. Jak vidíš, když budu chtít, pjdeš za mnou. Když ti dám kladivo a eknu, a si perazíš nohy, udláš to. Když ti dám nž a eknu, a si vypíchneš oi, udláš to. Když t budu chtít zlomit, za pár hodin z tebe bude troska, takže svých her na stateného m ušeti.

41 V jejím hlasu nebyla ani stopa hrozby, mluvila zcela klidn a John Ková poprvé ucítil, jak mu hrdlo sevel skutený strach. Vybavil si poslední slova Noela Dwakena v jeho byt. Upírský agent platil v Agentue za jednoho z nejnebezpenjších lidí vbec. Pesto s touhle ženou nechtl nic mít a misi, kterou on tak ochotn pijal, odmítl. Teprve te to chápal. Se za atými zuby zavrtl hlavou. Tak pro to neudláš? Víš, že dobrovoln ti nic nepovím, pro ztrácíš as tímhle divadlem? Pomalu došla ke keslu a posadila se, na levou nohu kulhala, ale pesto byla její chze plynulá, hl používala spíš jako doplnk. Ková si všiml, že oba její konce tvoí malé zploštlé figurky vlích hlav s vycennými tesáky. Zadíval se radji zpt do Asenatiny tváe, pravý koutek jí vylétl vzhru, tžko íct, zda to byl úsmv. Možná m to baví. Nemám tu moc rozptýlení a až bych skonila, nebyl bys už tak zábavný. Nebo jen pochybuji, že vbec víš nco, co by m opravdu zajímalo, ovšem já vím urit dost vcí, které zajímají tebe. Jestli chceš, ptej se. John na okamžik zaváhal. Nejspíš to byla chyba, na druhou stranu, co mohl ztratit? Kde to jsem a kde je zbytek mého týmu? Tohle místo se nazývá Dorova, je to poslední lidské msto v tomto svt. Tvé lidi ti ráda ukážu. Pite! Nepromluvila nijak hlasit, ale dvee se pesto okamžit otevely a svtlovlasý muž vešel. Pi pohledu na Johna stojícího na nohou vypadal velmi pekvapen. Francis projevil zájem o zbytek svého týmu. Vezmi ho k nim, a vidí, jak se jim vede. Cestou si mže prohlédnout krásy našeho msta, pokud bude chtít nco vdt, klidn mu odpovz. Pak ho pive zpátky. Rozumím, paní, ušklíbl se lehce. A co se tebe týe, Francisi, pokud udláš njakou hloupost a mj poboník t na míst nezabije, promluvíš si pak se mnou a bude t to velmi mrzet. Te jdi. Ková chtl poslechnout ale nešlo to. Stál a nedokázal udlat jediný krok. Bylo to, jako by ml pestat dýchat, i když se vlí nutil,

42 jeho tlo ten in prost odmítalo. Mohl hýbat rukama, hlavou, otoit se, jen se nehnul z místa. Promi, Francisi. Zapomínám, to víš, jsem jen další X-Hawkv poskok, Asenatin hlas petékal ironií. Mžeš se pohnout! Žádný náznak bolesti, ani mžiknutí ped oima. Prost najednou mohl jít, stejn normáln a samozejm jako pedtím. Neekl slovo a se za atými zuby zamíil ven, nebylo pochyb, že to Asenat udlala schváln, a Pit se ani nesnažil skrýt pobavení. Ve dveích se minul s hubeným, vysušen vypadajícím chlapem v šedém. Rychle vešel, vypadal vydšen a Ková ješt uslyšel Asenatin tlumený hlas. Takže, Hexi? Jak pokrauje destilace? Vzáptí se dvee zavely. Ková s Pitem zstali stát a oba se na sebe dívali, v poboníkov výrazu se mísil údiv se vztekem. Dobrá! Rozkazy splním, ale pro m jsi jenom další špinavý vrah. Uhni o krok z ady a zabiju t! Nápodobn! odsekl Ková, vybavil si kopance i cestu do cely. A nezapome, že já ji poslouchat nemusím! Jako by poslušnost zmetka z Agentury za nco stála, opáil Pit a John navzdory hnvu pocítil zákmit údivu, další lovk, který tady o existenci Ková rovnováhy evidentn vdl a nenahlížel na n nijak pízniv. Poj, ukázal Pit do chodby. ím dív to bude, tím dív t budu mít z krku. Potšení na mé stran! zavrel Ková. Vyrazil chodbou, byla poád stejn temná, ale za zatákou náhle uvidl velký obdélník modrého šera, konen okno. Nedokav vyhlédl ven a vzáptí zklaman stisknul rty. Kam až dohlédl, se rozkládalo panorama pochmurného kamenného msta. Budovy byly vtšinou nízké, hranaté domy roztroušené jakoby nahodile po zemi. Jen pár jich bylo vyšších, kupolovité stavby nebo stupovité pyramidy podobné tm starých Ink, v nejvyšší zejm stáli. V dálce se kolem okraje msta táhl pás nejmén desetimetrových hradeb. Nikde nebyl vidt kousek zelen, jediný strom nebo plácek trávy. Jen hndý a šedý kámen, obas

43 záblesk žlutého svtla v úzkých oknech a nad tím erná propast prázdné oblohy. John pomalu zavrtl hlavou. Kolik je vlastn hodin? Za jak dlouho vyjde slunce? Co je slunce? Cože? Ková se Pitovi zaražen zadíval do tváe, nevypadal, že vtipkuje. No, slunce. Velká koule na nebi, co pes den svítí. Denní svtlo? Pitv obliej ztvrdl. Dláš si ze m blázny?! Ne, ksakru! Prost chci vdt, kdy bude den! Tentokrát z poboníkova výrazu bhal mráz po zádech a odpov zpsobila, že se John Ková dlouho nezmohl na jediné slovo. Tady není žádný den! Není tu svtlo, msíc ani ty vci, kterým Asenat íká hvzdy a tvrdí, že svítí na nebi. Nic takového tu není od chvíle, co se tvá Agentura pokusila nás všechny zabít. Skoro se jí to povedlo. Z deseti miliard zstalo naživu ani ne pt tisíc lidí a zdá se, že by to te rádi dokonili!

44 1"## )* V budov nebyly schody, o výtahu nemluv. Aby se dostali dol, museli sejít ti patra ne po schodech, ale po naklonných plošinách. Kováe napadlo, že jsou tu kvli Asenat. Pízemí tvoila velká hala se sloupy z erného kamene a stnami obloženými kovovými pláty, vyleštnými jako zrcadla, venku ped vchodem stáli na stráži dva svalnatí muži v erném. Nehýbali se, pipomínali spíš kamenné sochy než lidi, jako by ani nedýchali. John se jim zadíval do oí a nedokázal se zbavit pocitu, že s nimi nco není v poádku. Ulice vedoucí od budovy byla široká, istá a zalitá svtlem. Zaklonil hlavu, pímo na vrcholu pyramidy, ze které vyšli, planula jasná záe. Barvou se podobala svtlu v Asenatin místnosti, jen byla mnohem jasnjší, záila jedním smrem jako reflektor a nepipomínala nic, co by Ková kdy vidl, ale Pit ani nezpomalil, neml as se tím zabývat. Kam jdeme? zeptal se konen. Uvidíš. Chtl jsi pece dovést k ostatním, ne? Ková v jeho hlasu postehl uštpaný nádech. Ulice kolem nich se zaala pomalu plnit lidmi. Muži i ženy obleení ve stejných šedých kazajkách, zejm univerzální velikosti, na krátko ostíhaní. Nkteí jen procházeli, ale vtšina stála ve front u nízké, rozložité budovy. Snad žádnému nebylo víc než padesát a Ková si všiml, že vtšinou vypadají nemocn, skoro podvyživen, i hubený Pit byl proti nim prototypem zdraví. Nkteí kulhali, zahlédl nahrbené trupy, pásky pes oi a pár rukou zakonených primitivními protézami. Nemluvili. Jen postupovali v ukáznné ad ke vchodu s jakousi tichou, trpnou odevzdaností, John se na tu budovu zadíval.

45 Co je tam? Jídelna. Druhá smna dostává obd, odvtil Pit a Ková si konen uvdomil, co mu ten výjev pipomínal: Frontu vz v koncentraním táboe. Zahnuli doleva, na malém námstí se kížily ulice z obou smr a uprosted stál vysoký, nahrubo otesaný kamenný kvádr. Do jeho povrchu byl vyrytý obraz, zdálo se, že dost starý, pesto zetelný. Ková poznal hradby a pyramidy Dorovy, ale ped nimi se zvedalo cosi obrovského, neuritá, dsivá masa chapadel, tesák a dráp, napl utopená v šeru. Proti ní stála jediná postava, malá, nahrbená, s levým ramenem sklonným a holí v ruce, tvá zakrývala hladká plocha John se pekvapen zastavil. Asenat? Pit pikývl. Už se neví, kdo to vyrobil, je to tu aspo osm set cykl. Nkolikrát naídila, aby to dali pry, ale zase se to vrátí, když nekouká. Lidé si na to chodí sáhnout pro štstí. A co je ta druhá vc? Zvrácenec na toho se radši zeptej Asenat. Jist, souhlasil Ková ironicky. Zdá se, že za tebe i myslí, pro se namáhat? O tom nic nevíš! Nebýt jí, nikdo tady by nežil, vetn tebe! Myslíš, že by se s tebou vojáci táhli do msta bez jejího rozkazu? Necviený chlap je v Pustin riziko, párai jsou už všude. Klidn mohli ztratit další lidi tedy krom tch, co jste zabili. V Pitov hlasu John vycítil odsouzení, tentokrát neekl nic. Ostatn, co taky? Že to byla jen práce? Udlal krok a zastavil se podruhé, tentokrát i Pit ztuhl. Na šedé zdi domu hned za kižovatkou totiž záila velká, jasn rudá písmena. CHCEME MASO! SMRT ASENAT! Pit za al zuby. Zíral na nápis a vypadal, že má chu rozbít ze holýma rukama. Nakonec se pinutil vydechnout. O tohle se postarám potom jdeme dál!

46 Ková poslechl, ale v hlav mu hlodala ošklivá myšlenka. O jakém mase je tu e? otázal se pomalu. Snad ne Ano! perušil ho Pit oste. O lidském! Pipadá ti, že tu snad trpíme pebytkem jídla? Nemáš vbec pontí, co tví kumpáni tmi posledními útoky rozpoutali, korki nás mže všechny zniit! Korki? Zaíná to tasem sval, hlavn rukou, zprvu slabým, nkdy trvá týdny, než si toho dotyný všimne. Pak pijdou závrat, zhoršení mentální úrovn, výpadky pamti a záchvaty psychotického chování. Nakonec úbytek vyšších mozkových funkcí a mutace, pemna v odolnou, hnusnou bestii, která žije venku v Pustin. To je korki. Kanibalská choroba. Ková zachmuen kývl. Wendigo. Cože? V mém svt je národ, co ví, že když lovk zane jíst lidské maso, zmní se ve Wendigo, lidožravou píšeru pohánnou vným hladem. U nás je to ale jen legenda. Není žádný lék? Ne. Dokonce ani diagnostická metoda, korki jde prokázat jen posmrtn, pitvou mozku. Už se stalo, že lidi na ubikaci zabili toho, o kom mysleli, že je nakažen, nebo nkdo skoil z hradeb, protože tomu sám vil. Pitom ím víc bude pípad, tím víc hrozí další mutace samotné choroby, mže se zmnit do nakažlivjší formy, zaít se šíit vzduchem. To by byl definitivní konec. A to je tohle nezastaví?! Pece, pokud by nikdo nejedl Všichni už nakažení by asem vymeli a korki vymizela sama, dokonil Pit. Jenomže Asenat íká, že lidské maso je jako droga. Kdo s ním zane, tžko skoní a nemoc nevidíš. Mžeš si poád íkat, že se t netýká, je to jen otázka náhody. V poslední dob máme potíže, potravinové pídly na osobu se snížily už potetí za sebou, a do toho pišli tví kumpáni z Agentury. Když jsme je zabili, hodn lidí chtlo, aby jejich tla zpracovali. Bylo by to bez rizika, nemohli být nakaženi, nebyli odtud. Ková ztuhl. Zadíval se Pitovi do tváe a bleskov si vybavil, co ekl Lucius Treneport: Asenat poslala zpt jen hlavy. Co jste s nimi udlali?!

47 Poboník jen pohodil hlavou stranou, stáli u první budovy s kupolovitou stechou, kterou vidl prve z okna. Podívej se sám. John se tém rozbhl. Cestou minul dva muže nesoucí velkou bednu s držadly, linul se z ní slabý zápach. Rozrazil dvee. Budovu tvoila jediná obrovská hala. Do její podlahy bylo v ad zapuštno tucet hlubokých nádrží, každá s prmrem dobrých šesti metr, naplnná po okraj kašovitou, hndozelenou hmotou a na její hladin plavala tla, nafouklé, rozkládající se mrtvoly nahých muž i žen. Hned první jich byla doslova plná, vtšina nekonila hlavou, jen pahýlem na konci krku, ale úpln nahoe plavalo nkolik celých. Ková s vyteštnýma oima poznal Ogawu, Flinta s oteveným hrudníkem, Garbera Odvrátil se. Strašný zápach kyselé hniloby mu pímo trhal plíce, cítil ho v hlav, pálil v oích. S rukou ped ústy se potácel pry, skoro vrazil do dalšího vojáka v erném, který stál na lávce pímo mezi kádmi, stejn nehybný jako ti ped Asenatinou vží, netený ke všemu, co kolem sebe cítí i vidí John neml as ani myšlenky se tomu divit. Njak našel dvee, rozrazil je a vybhl ven. Lapal po vzduchu, v pedklonu kuckal a dávil se, žaludek se mu pímo svíjel, stží slyšel Pitv hlas. Tak získáváme pitnou vodu prakticky všechny studn tady jsou totiž magicky kontaminované. Veškerá tekutina se filtruje a recykluje, zbytek slouží jako výživa pro asy, jediné jedlé rostliny, co mžeme pstovat skoro bez svtla. Ková ho sotva vnímal. Zhluboka dýchal, snažil se vyhnat z plic ten pach, ale cítil ho poád, ani erstvý vzduch nepomáhal. Jsou tam všichni?! zasípal. Ano. Asenat nechala k nádržím postavit gardisty. Když se nkdo z nkteré pokusí nco vytáhnout, zastelí ho a rovnou pihodí dovnit, popularitu jí to rozhodn nezvýšilo. Mimochodem, trestem za pojídání lidí je recyklace zaživa, v nádrži se neutopíš, ale pkn pomalu rozpustíš.

48 Ková už neodpovdl. Kanibalský nápis na zdi oste záil do šera, celou cestu zpt k Asenatin vži už kráeli mlky. Ková si všiml, že svtlo na jejím vrcholu se lehce pootoilo. Asenat sedla na tom samém míst, kde ji Ková opustil. Na stole mla položenu svoji masku a misku nazelenalé kaše jen pohled na ni stail, aby se Johnovi znovu obrátil žaludek. No, Francisi? kývla s úsmvem. Ukázal ti Pit tvj tým? Ano, procedil Ková tiše mezi zuby. Probodával ji pohledem a cítil, jak se mu vaí krev, te ji skuten nenávidl, musel vynakládat veškerou vli, aby se ovládl. Pomalu zavrtl hlavou. Bavila ses dobe, když jsi je zabíjela? Já? znovu se rozesmála. Nebu hlupák. Byli už mrtví, když je mí muži našli, jenom úplný blázen takhle ve uprosted Pustiny a nedívá se kolem. Nevím ti! Pro bys nechala jejich tla nést až do msta? Protože nehodlám páram nechávat v Pustin další maso a tady je cenný dokonce i materiál pro recyklaci. Ješt se musíš hodn uit, Francisi, jsi tu pár dn mimochodem, všiml sis, že poád používáme to zbytené slovo? Asenat se opatrn posunula v kesle, jako by se pokoušela ulevit bolavým zádm, úsmv na její tvái pohasl. as míme podle cykl, které ukazuje svtlo mé vže. Jinak to nejde, není tu den ani noc, svítání ani soumrak, nic, co všude pokládají za samozejmé to všechno nám Kovái rovnováhy vzali. Jak to? otázal se Ková pomalu. Co se tady vlastn stalo? Asi ped dvma sty lety místního asu se Agentura pokusila náš svt zniit. Ne vyhladit, vypálit celou jeho pravdpodobnostní linii v multiuniverzu, aby nezstala ani stopa, naprostá anihilace reality. Provedlo to Ultimativní oddlení, které se specializuje na podobné akce, tak tajné, že se neuvádí ani v organizaní struktue Agentury, neví o nm nikdo krom tch, co tam pracují, a nejužšího vedení. Použili zbra známou jako Diaspora, singularitní bombu s úinností ješt znásobenou vysokou magií, naprostou špiku v tom, co Agentura dokáže. Jenže nkde udlali chybu, pravdpodobn neodhadli pesný okamžik a odpálili ji o sekundu pozdji, než mli. Díky tomu tento svt vyvázl s následky, které vidíš.

49 Tomu nevím. Ková zavrtl hlavou. I bez toho, že Agentura jiné svty chrání a o takovém oddlení ani zbrani jsem nikdy neslyšel, kdyby to byla pravda, co by jim zabránilo to zopakovat? A pro byste tu zstávali a ekali na to? Pokud umíš vyarovat bránu, pt tisíc lidí by snadno mohlo odejít do jiné reality. To není tak snadné. Krom všeho, co vidíš, zpsobila Diaspora ješt dv vci, které vidt nejsou. Za prvé vyrvala náš svt ze struktury multiuniverza. Jak jist víš, reality nejsou statické. Pohybují se interdimenzionálním prostorem jako planety nebo galaxie po ustálených, vypoitatelných drahách, ale tento svt je te cosi na zpsob bludného kamene. Letí chaoticky multiuniverzem po trase, která se nedá zcela pesn urit, což Agentue znemožuje zamení Diaspory, i kdyby ji chtla nasadit znovu což z jistých dvod nechce. Jen obas, když se reality ocitnou ve správné pozici, je možný penos, a tehdy sem posílá své zabijáky. Okno se ale neudrží dost dlouho, aby se dala evakuovat celá populace, a i kdyby, je to jedno. Protože druhou vcí, co ta bomba zpsobila, je zmna samotné podstaty látky, ze které se tento svt skládá. Ta se stala nestabilní, inkompatibilní s vnjší realitou. Pokud se odsud cokoliv dostane do jiného svta, okamžit se to rozpadne, jako se rozpadají pedmty vlivem Maurbyho efektu. To se týká vcí, lidí a dokonce i m, pomocí magie mohu ten proces jen krátce oddálit. Agentue nestailo, že nás zniila! Odsoudila i dti tch, co pežili, k otroctví, k živoení v hrob, který nedokázala zakopat Asenatin hlas nezakolísal. Pesto se na vteinu zdálo, že ztrácí kontrolu, zmrzaená ruka na stole se jí roztásla. Vzáptí to však pominulo a z jejího hlasu Kováe obešel chlad. Ale mýlí se. Pokud si myslí, že na n z toho hrobu nedosáhnu, velmi se mýlí! Už brzy jim vrátím, co tu udlali, všechno, a ty mi pomžeš. Nepomžu. John zavrtl pevn hlavou. Nemám jiný dkaz než tvé slovo a nevím ti. Nechci s tvými plány nic mít. Já se ale neptala, jestli chceš, Francisi. Oznamovala jsem ti to. Protože jinak jsi mi k niemu a vci, které jsou k niemu, tady koní jen na jediném míst, v recyklaní kádi. Její hlas byl studený jako kámen, Ková pesto pokril rameny.

50 Dobrá. I tak je má odpov stejná. Jak si tedy peješ. Asenat kývla hlavou. Pivolejte údržbu, Pite. Bude tu jedno tlo k odklizení. Poboník ve dveích zaváhal. Na okamžik se zdálo, že chce nco íct, ale nakonec sklopil oi. Rozkaz. Tak. Asenat se natáhla po misce s jídlem. Než pijdou, máš as zmnit názor. Nebo se mžeš se mnou ješt najíst, na snídani nezvu každého. Z nenuceného tónu šel mnohem vtší strach než ze slov samotných. Jsi laskavá, ale nemám hlad, ušklíbl se Ková. Zvláštní. X- Hawk si aspo umí udlat svou špinavou práci sám. Nedlá to píliš asto, ale umí to. Ty máš jenom poskoky jako Pit. Spíš v noci dobe? Ne, ale to se zmní, až vyídím své závazky s Agenturou. Slyšíš? Už jdou, ml by sis pospíšit. Na chodb se opravdu ozvaly kroky. Kováe napadlo vrhnout se po ní, ale vzpomnl si na její hlas, bylo by to marné a nejspíš pesn na to ekala. Nemám s ím. Mou odpov znáš. Asenat neodpovdla a do dveí vešli dva muži s bednou. John ji poznal, stejn tak ten zápach okolo. Jeden se zašklebil, jako by se nemohl dokat. Urit vdli, že je z Agentury. Blesklo mu hlavou, že jeho tlo možná skoní nkde úpln jinde. Mimochodem, které nádrži bys dal pednost? Té, kam jsme naházeli ostatní, nebo radši jiné, kvli soukromí? Dív jsem lidem z Agentury íkala, aby tam skákali sami, bylo to celkem zábavné. Táhni k ertu! procedil Ková tiše, snažil se nevnímat mrazení v zádech Asenat pokrila rameny. Opakuješ se, ale jak chceš. Sáhla dol, v ruce se jí objevila hl, otoila se na muže, který se prve šklebil. Pane Gerfe, ráda vidím, když lidé projevují umlecký talent a vyjadují názor. Ale v mém mst se mže stát jen málo, o em bych nevdla, a až si budu chtít vyzdobit zdi njakým graffiti, nakreslím si je sama. Jedna ruka mi postaí stejn jako te!

51 John nepostehl, co udlala. Jen lehký pohyb paže, rychlý jako kmitnutí motýlího kídla, záblesk bílého svtla Gerf zasípal. Vyteštil oi, hlava se mu zvrátila dozadu a doslova odletla z krku, vymrštná gejzírem krve, který skropil podlahu, strop i Kováe, druhý muž stihl v posledním okamžiku uskoit. Bezhlavý trup se zhroutil pímo do bedny, ruce a nohy sebou ješt škubaly. John s odporem o krok ustoupil, Asenatin koutek vylétl vzhru. Tak. Myslím, že to by bylo. Odklite to tlo a ty m píšt lépe poslouchej, Francisi. Netvrdila jsem, že to tlo k odklizení bude patit tob, ani že do kád pjdeš hned te. Druhý muž sebral Gerfovu hlavu, hodil ji do bedny a rychle zavel víko. V oblieji byl popelavý, na Asenat se neodvážil ani pohlédnout. Ková si tesoucí rukou utíral tvá a díval se na ni, usedla zpt za stl, pomalu nabírala z misky zelenou kaši a jedla, jako by se vbec nic nestalo. Kapky krve nezúastnn padaly ze stropu do obrovské kaluže. John pomalu zavrtl hlavou. Zabiješ klidn lovka jenom proto, že napsal jeden hloupý nápis, a abys m zastrašila? Ne jenom proto. Jestli chceš, mžeš mu rozíznout bicho, uvidíš, co tam najdeš. Já nejsem Agentura ani Xaverius. Ti si mohou dovolit zabíjet své lidi, když se ráno špatn vyspí, ale já ne, jeho pár rukou bude chybt celé Dorov. A strašit tebe pro? Už jsem ti ekla, že když budu chtít opravdu nco vdt, ekneš mi to za pár hodin. Nechala jsem ti pipravit pokoj. Máš dva dny, aby ses seznámil s mstem, pak dostaneš práci, krmit pro nic hladový krk v cele si nemžeme dovolit. O tom, cos mi ješt ekl, si promluvíme brzy. Te bž! Ková neodpovdl. Otoil se a vyšel ven, cítil hukot v hlav, stží ješt postehl Asenatin hlas. Než udláš njakou hloupost, promluv si s Gannadim a prohlédni si školu, zítra zaínají zkoušky!

52 )# '*,* '. Kamenné schodišt obtáelo horu jako tenký had. Bylo úzké, sotva pro jednoho lovka, mnohé stupn popraskaly nebo se rozpadly, po zábradlí nezbylo ani památky. Stailo malé uklouznutí a následoval by smrtící pád do mlhavé, dech beroucí hlubiny, dv postavy pesto tvrdošíjn stoupaly vzhru. První byl vysoký mladík, urostlý a elegantní. Druhá naopak kulhala, nachýlená na stranu s vyboeným ramenem a zkroucenou rukou. Pi chzi se obas musela opít o hl, tvá jí zakrývala hladká, kovová maska. Muž se na chvíli zastavil a pohlédl k obloze. Tžké mraky s krvav rudými okraji visely nízko, zdálo se, že staí zdvihnout ruku a mohl se jich dotknout. Ostrý vítr je valil po obloze, ale nikdy docela nerozehnal, k zemi skrze n nepronikl jediný paprsek slunce. Pohlédl k vrcholu hory a nespokojen zavrtl hlavou. Co dláme na tomhle míst, Asenat? Oekával jsem další lekci. Tohle je tvá další lekce, Xaverie. Postava v masce se krátce chraplav zasmála. Za rok, co jsi mým žákem, jsi zvládl, co jiným trvá deset let a vtšina nedokáže nikdy. Kouzel znáš už spoustu, ale doufám, že tady pochopíš nco jiného ekni, po em toužíš? Co v život nejvíc chceš, tolik, že bys pro to obtoval cokoliv? Mladík pokril rameny. Pro se ptáte, když znáte odpov? Víte dobe, co chci.

53 Ano. Toužíš po svém jménu v legendách, po moci a sláv, která pemže i samotný as. Práv to t pohání, nejvíc t dsí, že jen projdeš a zmizíš jako miliardy tch bezejmenných ped tebou. Jist. Mladík se otoil a znovu vyrazil vzhru. Když už se uím, chci, aby mi to k nemu bylo. Jaký má smysl zstat druhý? Chci dojít tam, kde pede mnou byli jen nejvtší, Hefer, Morgoth, Nelias a pokud to dokážu, ješt dál. Odvážná slova. Ale je to hloupost. Neznlo to jako urážka, jen konstatování, a Xaverius zavrtl hlavou. Mohu se zeptat na nco osobního? Jist. Chceš vdt, pro já netoužím po moci ani sláv, se vším, co dokážu. Ano, jste jeden z nejmocnjších arodj, jací kdy žili, pokud ne úpln nejmocnjší, a nikdo to neví. Málokdo o vás vbec slyšel, a když, tvrdí, že jste legenda, že ani neexistujete. Pitom byste mohla ovládnout stovky realit, rozdrtit na prach každého, kdo by se postavil na odpor, ale jen pežíváte, skrýváte se a sníte ten jediný sen. Není hloupost spíš tohle? Asenat si povzdechla. V tom je ten rozdíl mezi námi, Xaverie. Pro tebe je magie prostedkem. Našel sis, v em jsi dobrý, a zdokonaluješ se, abys dostal, co chceš, ale pro m bylo cílem samo studium. Magie m fascinovala, toužila jsem jí porozumt, a proto jsem se uila. Nezajímá m, kdo to uvidí ani co z toho budu mít, pokraovala bych, i kdybych byla posledním žijícím mágem v multiuniverzu. A co se týe touhy po moci, ano. Píse té zrádné Sirény m kdysi také omámila a pivedla tam, kde jsem te. Proto ti chci ukázat toto místo. Nerada bych, abys jednou zaplatil stejnou cenu. Xaverius vzhlédl. Kráeli už po posledním závitu schodišt pod vrcholem, a když se zadíval pozornji, uvdomil si množství moci, která kolem nich proudí. S každým krokem rostla, vrch hory doslova záil magií. Co je tam nahoe? Uvidíš sám ruiny jednoho snu. Te pjdu první. Nkterá obranná zaklínadla mohou být stále aktivní, bude to bezpenjší.

54 Opatrn, pesto s jistotou pelézala vysoké stupn, kterými prorstaly trsy tuhé trávy, a vyhýbala se uvolnným kamenm. Pod samotným vrcholem bylo schodišt nejstrmjší, nkolikrát si musela pomoci holí, ale nakonec došla na poslední stupe. Navazovala na nj úzká, skoro neznatelná stezka, kolem se válely kusy balvan, mnohdy vtší než lovk, svtlo prosvítající mezi mraky kreslilo promnlivé, protáhlé stíny. Asenat zvedla hl a širokým obloukem mávla kolem sebe. Vlí hlav na jejím konci se rozzáily oi žhavým, rubínovým svtlem, stíny tiše ustoupily zpt do temnoty. Jednou se zkoumav rozhlédla a kývla. Poj sem, Xaverie. Mžeš se pokochat výhledem. Mladík obratn vyšplhal zbytek schod a zastavil se vedle ní. Hrad musel být kdysi nádherný. Obrovská stavba pokrývala celý vrchol hory, pyšn se tyila k nebesm te z ní zbyly jen obvodové zdi. Úchvatné stometrové sloupy z erného mramoru ležely polámané a rozdrcené v koví mezi zbytky soch, zurážené hlavy dryád a satyr nm zíraly do prázdna. Na vnitních zdech byly ješt patrné obrysy kdysi skvostných maleb, mozaikovou podlahu roztrhala tráva. Torzo nejvyšší vže dosud nlo do desetipatrové výše, uprosted u até a zborcené, v erných obdélnících po oknech skuel vítr. A doslova z každé cihly, z každého kousku mramoru a žuly dosud záila magie, tak silná, že stále dokázala držet zbytky hradu pohromad a nezvané návštvníky dál, pestože od jeho zniení uplynuly možná tisíce let. Xaverius Hawk pomalu pejíždl oima po rozvalinách. Úžasné. Ale co to je? Nepoznáváš to, Xaverie? Sídlo Velikého Hefera, jeho Arkádie. Xaverius rychle sklonil hlavu a zadíval se jí do tváe. Ta je ztracena už staletí! Nikdo ani neví, kde ten svt leží! Jak vidíš, nkdo to ví. Není jich už mnoho, ale pár ano nuže? Jak se ti líbí? Hefer byl nejmocnjším arodjem své doby. V dob své smrti ovládal vtší ást multiuniverza než kdokoliv ped ním i po nm, jeho moc byla skoro neomezená. Nazýval svou íši Arkádie, vil, že petrvá vky. Nevydržela ani deset let, jeho velitelé ji po jeho

55 smrti roztrhali na kusy ve vzájemných bojích o moc, stejn jako tento hrad. Mimochodem, víš, jak Hefer zemel? Ovšem, odvtil, pekvapený, že se ptá na tak známý fakt. Jeho nejvtší protivník, Nelias, ho vyzval na souboj a porazil. Lež. Žádný souboj nebyl. arodjové jako Hefer a Nelias spolu nebojují, ani kdyby se nenávidli sebevíc. Takový duel by otásl samotnou podstatou multiuniverza, mohl by otevít rány, jaké by nikdo nezacelil, a každý tak mocný jako oni to riziko zná. Bylo by to jako boj s pochodnmi v papírovém dom, nakonec by vládli jen hrsti popela. Ve skutenosti Hefera otrávil jeho sluha. Cože?! Je to tak. Pi veei mu nalil do vína magicky modifikovaný jed, který Hefer sám vyrobil, ukradl mu ho z laboratoe. Pak skoil z nejvyššího okna tamté vže, aby se vyhnul jeho pomst, celou cestu dol se smál. Pro to udlal, nikdo neví. Nkdo íká, že s ním Hefer krut zacházel, jiný, že ho oaroval Nelias, který také po ase vyrobil tu báchorku o souboji, aby zvtšil svou slávu. V každém pípad Hefer umíral v bolestech tyi dny. Plakal jako dít, litoval toho, co všechno nestihl a nakonec požádal svou nejlepší žaku, aby jeho utrpení ukonila. Xaverius Hawk mlel. Díval se Asenat do tváe, ale vidl jen neporušenou plochu její masky. Promluvil a v hlasu se mu poprvé ozval hnv. Pro jste m sem pivedla? A pro mi tohle íkáte? Chcete, abych vidl, že legendy jsou pouhá snška žvást a ti, kterým se chci celý život podobat, byli ve skutenosti jenom lhái, zbablci a travii? Chcete mi ukázat; jak jsou moje sny k smíchu, o to vám šlo?! Ne, Xaverie. Asenatin hlas byl klidný a pevný. Žádný sen není k smíchu. Chci ti pouze ukázat druhou stránku, pravdu, kterou v legendách nenajdeš. Toužíš být nejvtším arodjem? Bu jím! Jsi jeden z mála, kdo na to má talent, potenciál i vli, zastavit t mže jen tvá netrplivost. Pokud se jím ale vážn staneš, sejde na tom, zda o tom nkdo ví, nebo ne? Stejn jednou všechny vesmíry zmrznou nebo shoí i se všemi legendami, tak jakou cenu má njaká sláva? A

56 touha po moci? Podívej, kde koní. Pivedla jsem t, abys to sám vidl a lépe volil cestu, kterou pjdeš. Xaverius neodpovdl. Dál se na ni díval, když náhle nco tiše kuplo. Malý krystal na jejím pravém rameni praskl a rozpadl se v obláek koue, áry magické runy pod ním zmnily tvar. Musíme pry, povzdechla si. Mé peet slábnou a na tomhle míst se nedá bezpen otevít portál. Poj, budeš mít ješt dost asu o této lekci pemýšlet. Ano, paní, pikývl tiše, výbuch emocí pominul, už se znovu dokonale ovládal. Byla vážn pouná. Výborn. Pak splnila svj úel. Asenat zaala pomalu sestupovat ze schod a Xaverius Hawk se naposled rozhlédl po troskách paláce. I te byly velkolepé, navíc na skvle položeném míst. Lehce kývl. Musí si ho zapamatovat, jednou se sem vrátí a v jednom mla Asenat pravdu. Skuten to byla cenná lekce. Dív obas cítil pochyby, obavy, zda nemíí píliš vysoko, zda se dokáže vyrovnat tm, o kterých slýchal z legend. Ovšem te úzkost zmizela, místo ní se dostavila radost a tém divoké nadšení protože legendy byla jen hromada výmysl. Nelias, Veliký Hefer, pchá! Slaboši a zbablci, umli se chvástat, ale skutené moci se stží dotkli, smoili jen koneky prst. Nechat se otrávit sluhou! To ml být nejvtší arodj své doby, z nho ml strach! Náhle se za sebe tém stydl. A pokud dokázal nkdo takový ovládnout skoro celé multiuniverzum, musí to být snazší, než myslel, možná dokonce velmi snadné! ím víc o tom pemýšlel, tím jasnjší se to zdálo, místo aby se mu cíl vzdaloval, byl ve skutenosti blíž, než tušil s jednou pekážkou. Zadíval se na Asenatinu shrbenou postavu. Nedlal si iluze, a bude jak chce skvlý, ona mla stále náskok. Nevyrovná se jí, a i kdyby, neml chu zahrabat se v njaké díe a ekat stovky let, než se to stane, k dosažení cíle mu bude úpln stait polovina její moci. Zatím ji poteboval. Byla toho ješt spousta, co se musel nauit, ale potom Lehce se usmál jed. Vzato kolem a kolem to nebyl tak špatný nápad.

57 1/&'.) Druhá noc byla skoro stejn zlá jako ta první. Pit odvedl Kováe do jeho pokoje v prvním pate vže. Cestou nepromluvil ani slovo, vidl krev na jeho šatech i odklízee mrtvol, když táhl plnou bednu ven, ale a si myslel cokoliv, nechával si to pro sebe John ml zlou pedtuchu, že podobné vci se tu dly tak asto, že je prost nepokládal za nic výjimeného. Pokoj se ukázal být sotva vtší než cela, do které ho prve zaveli, jen stl, židle, tvrdé lžko s tenkou pikrývkou, okno s pochmurným výhledem na Dorovu. Ovšem i kdyby byl výhled sebelepší, Ková o nj stejn nestál zasunul závoru na dveích, padl na postel a okamžit usnul. Spal špatn, pronásledován zlými sny o Asenat, týmu majora Flinta, ale i událostech starších. Probudil se zalitý potem, stále pesvden, že drží v rukou Boormanovu hlavu a je zpt v realit, kterou X-Hawk svými kouzly zmnil v jedinou obrovskou zbrojovku. Co se Frank vrátil mezi živé, nesužovaly ho už vzpomínky tak asto, ale na tomhle míst jako by se mu všechno vracelo i když, emu se vlastn divil. Neulevilo se mu, ani když se probral. Tepavá bolest v hlav sice ustoupila, ale podlitiny z pád i bití se teprve probíraly k palivému životu, byl rád, že se vbec hýbe. V kovové truhle pod postelí našel isté obleení a za dvemi tác s jídlem, misku zelené kaše a sklenici nahndlé vody. Oboje barvou i pachem zatracen pipomínalo to, co vidl vera v té kádi, rázem ml po chuti, ale pinutil se vše sníst. Pokud na tomhle míst zstane déle, bude potebovat sílu. Neuniklo

58 mu pitom, že je to stejné jídlo, které prve vidl u Asenat, zvláštní, že by ani ona nedostávala nic lepšího?

59 Když nakonec otevel dvee a podruhé vyhlédl ven, chodba byla naprosto prázdná. Nestála tu žádná hlídka, nikdo se ho nesnažil sledovat, všechno vypadalo neten, jako by uplynulo jen pár minut od chvíle, co šel spát. Ková chmurn sevel rty. Uvdomoval si jasn, že to není žádná dobrá zpráva, naopak. Kdyby ležel zamený v cele s pouty na rukou i nohou, cítil by se snad líp, vdl by, že se dá nco dlat, že se bojí, aby neutekl, ale oni se nebáli. Asenat ho tu nechala chodit naprosto voln, pro taky ne, kolem byla zejm jen pouš plná tch bestií, co zabily ostatní, a jí bylo fuk, co udlá, mohla s ním skoncovat, kdy chtla. Zavrtl hlavou, propadat beznadji bylo k niemu. Hlavn musel zjistit, jak to tu funguje, získat informace o okolí, s ím se potýká, jaké má možnosti. A to nedokáže zalezlý tady. Vyrazil chodbou nazdabh. Nakonec se dostane k plošin a dol, pak se uvidí, byla e o njaké škole a nkom jménem Gannadi Do neho šlápl, až to zainelo, málem upadl, zatracené šero. Sehnul se, miska zeleného bláta, stejná jakou ped chvílí sndl, postavená u dalších dveí a v té chvíli uslyšel zvuk, tichý, skoro nezetelný. Narovnal se a poslouchal, chodba byla tichá. Zaváhal, možná se mu to zdálo -moc! Ková rychle stiskl kliku pokoje, zaveno zevnit. Hej! zabušil. Stalo se nco?! Zašramocení a další výkik, te už naprosto jasný. Ustoupil o krok a vší silou do dveí kopl. Závora na tch jeho byla zavšena kousek nad klikou, doufal, že to bude stejné, dvee zadunly, ale nepohnuly se. Udeil podruhé, prasklo to, závora povolila. Pozor! Je za dvemi! Díví, spíš dtský hlas byl vydšený na samou hranici paniky a souasn se mezerou ve dveích jako blesk protáhly dv erné, chlupaté nohy, silné jako ruka v zápstí. Ková nezaváhal. Vykopl a jednu z nich trefil, s kupnutím se ulomila. Dvee se rozletly dokoán a pirazily to, co na n z druhé

60 strany tlailo, tvrd na ze, John uslyšel jakési tlumené, vzteklé zachrastní. Skoil do místnosti, pimákl dvee ke stn a rychle se rozhlédl. Ve vzdálenjším kout se krila u zdi malá holka, mohlo jí být dvanáct, na podlaze kolem jejích nohou bylo cosi mode namalováno. Stl i židle ležely pevrácené, postel rozházená, od stropu se vinuly cáry svtle šedých vláken, leskly se, jako by byly mokré víc nepostehl, do dveí z druhé strany nco siln narazilo. Pitlail na n celou vahou, ale mlo to sílu, už vidl temnou siluetu, která se snažila z boku prodrat ven, další erné nohy. Byl to njaký pavouk, dobe metr velký, a John si s úlekem uvdomil, že ty dvee neudrží. Ute! kikl. Dlej! Nemžu! Ute ty! Zavolej gardu! John nepochyboval, že jakmile povolí, pavouk se na nj okamžit vrhne. Zoufale se rozhlédl u nohou mu ležela vyražená závora, kus železa silný i dlouhý tak akorát. Opel se bokem do dveí a rychle ji zvedl. Pavouk už byl skoro celý venku, jen tlustý zadek dosud vzel za dvemi. Zmítal se, opíral nohama proti zdi, Ková vidl leklé korálky oi, dlouhá kusadla, ze kterých odkapávaly kapky jedu, pavouk jimi chrastil o sebe, práv to prve slyšel. Popadl závoru obma rukama a udeil. Z hlavy vystíkl špinav žlutý sliz a pavouk zapištl. S dvojnásobnou silou se pokusil osvobodit, málem Kováe porazil, ale ten ho praštil znovu. Mlátil do nj, dokud se odporné tlo nepustilo dveí a nežuchlo na záda na podlahu, konetiny sebou divoce škubaly. Ková rychle vyrazil k dívce. Jakmile udlal krok, pochopil, pro neutekla, pavuiny byly lepkavé a pekvapiv pevné. Musel vynaložit všechnu sílu, aby je zpetrhal, nakonec natáhl ruku. Poj rychle! popadl ji a táhl ven, pavouk se stále hýbal, kdo ví, kolik tahle bestie vydrží. Vytáhl ji na chodbu a zabouchl za sebou. Cáry pavuin z nich poád visely, dívka byla bledá a tásla se, vrhla se mu okolo krku. Nesnáším pavouky, vzlykala a John ji trochu nemotorn objal. Musel uznat, že ta potvora byla odporná, ale co tu dlala ona?

61 Hej! Táhni od ní! Ková se otoil z druhé strany poklusem pibíhal Pit. John se ohlédl po závoe, ale než mohl pokraovat, dívka vyklouzla z jeho sevení a postavila se ped nj. Ne, Pite! Pomohl mi! Otírala si oi a ke Kováovu úžasu se Pit nejen zastavil, ale dokonce vypadal rozpait. Tam v pokoji. Kdyby nepišel Víc nedodala, ale její výraz byl dostaten výmluvný. Pit opatrn pootevel dvee, vstril hlavu dovnit a ztuhl. A sakra! Jsi v poádku? Nekousl t, Anno?! Ne, zavrtla hlavou. Uslyšela jsem ho, když prolézal oknem. Tak tak jsem stihla zalézt do kouta a udlat Zámek, prošmejdil pokoj a pak vlezl za dvee, nemohla jsem pry, až pišel on Vypadala, že se mluvením ukliduje, ale Ková stál a zíral na ni jako zkamenlý, to ne! To snad nebyla pravda Anna?! vypravil ze sebe. Ty jsi Anna Anna Králová? Jo, pikývla samozejm. Pite, odkud se ta obluda vzala? Z farmy, ti se v noci prokousali ven. Dva vojáci zastelili, tetího poád hledají, chtl jsem t varovat. Z farmy? Vy tyhle vci chováte? promluvil na nj John, ale pitom z Anny nespouštl oi, nedokázal uvit tomu, co vidí, zrádná arodjnice vaz jí praskne jako nic. Otásl se a ucítil ostrý vztek. Chtli po nm, aby zabil dít, a Treneport to vdl. Co to bylo za špinavost?! Jo. Jejich vlákna se hodí na spoustu vcí, z eho myslíš, že máš šaty? Vážn jsi v poádku, Anno? Anna se sebe štítiv strhávala poslední kousky pavuiny, opravdu pipomínaly materiál jeho obleení. Poád byla bledá a dýchala rychle, ale pikývla. Je mi dobe, díky, Pite ale v tom pokoji už fakt bydlet nebudu. Mžu zatím být u tebe? To klidn. Není problém, jenom tam uklidím. Dkuju. Staí mi vlastní postel, jen už nechci zstávat sama. Pit se usmál, poprvé, co ho John vidl, to byl skutený úsmv. Zaídím. Najdu nkoho, kdo tady uklidí.

62 A ty? Zadívala se na Kováe Ty jsi ten další z Agentury, že? Slyšela jsem o tob, ale Asenat m za tebou nechtla pustit. Ano. Ková pomalu vydechl. Taky jsem o tob slyšel rzné vci. Co tady dláš? Já? Vtšinou léím lidi, a ty vypadáš, že to taky potebuješ. Poj, aspo pi práci zapomenu na pavouky. Máš tady pokoj? Na druhé stran, odvtil. Chytila ho za ruku a on nevzdoroval, nechal se vést a jen ji bokem pozoroval. Modré oi, blonaté vlasy stažené do pleteného copu, obleená sice do stejné šedé jako ostatní, ale v šatech, navíc upravených, jako by byla jediná, kdo tu na sebe dbá. Vypadalo to až nepatin, malá jemná rže uprosted lánu bodlák jak se, proboha, mohla dostat do Agentury a sem? Celé to vypadalo jak špatný vtip. Tady, zastavil se u svých dveí, byl rád, že je vbec dokázal poznat. Anna ho zavedla dovnit a jemn nasmrovala k židli. Sundej si košili a sedni si, jsi na m moc vysoký. Ehm ty jsi fakt doktorka? Ková se neubránil úsmvu. To jsi musela zaít studovat brzy. Doktorka ne a té zdejší bych se radši vyhnula. Jsem léitelka, používám magii. Ková okamžit ucukl. Promi, ale magii nemám rád. Vtšina arodj, co jsem potkal, dlala kouzla leda k tomu, aby m rozkrájela na co nejvíc kus. Já ale nejsem voják ani bojový arodj. Studuju obrannou magii a léitelství, má pedstava o život rozhodn nezahrnuje krájení lidí. Léila jsem už v dob, kdy doktoi používali hlavn pijavice. Usmívala se na nho, tak dtsky a nevinn Ková úžasem zavrtl hlavou. Kdo ty jsi vlastn za? Kolik je ti let, myslím reálného asu? vzpomnl si na pednášky o temporálních posunech, to mohlo leccos vysvtlovat. Naped dej dol tu košili. Pak ti povím, co budeš chtít.

63 Ková se tomu vyjednávání málem zasmál, ale poslechl. Zadívala se na jeho podlitiny a modiny a uznale pikývla. Pkné. Jak jsi vbec vstal z postele? Z rukávu šat vytáhla fix a zaala kreslit pímo na nejvtší podlitinu, John sledoval, jak mu na kži roste propletený obrazec. Co je to? Léivé runy. Zastaví bolest a urychlí hojení. Dej tomu chvíli. A tvj vk? Je mi dvanáct. Tomuhle tlu. Mysl mám starou pár stovek let, nevím už pesn. Pamatuji si dívjší životy kým jsem byla, co jsem dlala, všechno, co jsem se nauila, až do smrti. A pak znovu. Nkde se tomu prý íká reinkarnace. Ková zvedl oboí, tohle v pednáškách Agentury opravdu nebylo. Ovšem v jiných realitách už narazil na ledacos, nakonec pro ne. Tohle umí všichni lidé v tvém svt? Nkteí, zdálo se, že nemá chu to dál rozvádt. A co dláš v Agentue? Jen si krátce povzdechla. Na to se taky ptám. Znak na Kováov rameni zaal oste svdit. Zadíval se na nj a pekvapen sledoval, jak modina sama od sebe bledne. Ztrácela se, souasn mizely i modré áry fixu, až se ztratil celý obrazec. Vidíš? usmála se Anna. Udlá co má a zmizí, víc v tom není. Zaala kreslit další znaky a Ková se konen uvolnil. Pozoroval, jak krí oboí a v soustední vyplazuje špiku jazyka tohle ml být ten strašlivý zrádce? Jenomže vzáptí mu blesklo, že zatímco ostatní z prvního týmu skonili bez hlav v kádi, ji Asenat nechala naživu. Pro? Moc nevil, že by mla zábrany zabít dít. Samozejm ji mohla zastrašit, donutit ke spolupráci, ale ty ei o X- Hawkovi ím víc toho vdl, tím podivnjší všechno bylo. Tlem se mu rozlévalo stále vtší teplo, rány a podlitiny mizely. Anna pracovala rychle a John se znovu usmál. Díky. Ješt zmníš mj názor na arodje.

64 Výborn. Tady je hrozn moc nemocných. Dalšího poádného léitele nemají a Asenat má tolik práce, že tohle nestíhá. Nejspíš by se ani nenamáhala. Takže tím poctila tebe, pikývl. A odmnou je asi tvá hlava respektive fakt, že zstane na krku. Ne docela. Hrozba smrti je v mém pípad dost bezúelná, tihle lidi m prost potebují. Když jim nepomžu já, neudlá to nikdo. Pokej, chceš íct, že tu zstáváš dobrovoln? Anna pokrila rameny. No tak napl. Jsem tu užitená, a jak se tu dá otevít brána, ví stejn jen Asenat. Navíc venku jsou X- Hawk s Agenturou, ti si vystaí sami. Ale stýská se mi po slunci a Noelovi. Jemu nejspíš taky, ušklíbl se Ková. Ped touhle akcí mi vyhrožoval zabitím, když dovolím, aby se ti nco stalo což vlastn platí poád. To je mu podobné, usmála se. Má o m strach. Strach! Víš vbec, co je Noel Dwaken za? Anna pohodila hlavou. Velmi dobe. To ale neznamená, že nemže mít osobní život. Ková to nekomentoval. Zaínalo toho být njak moc, petáhl si pes hlavu košili a radji zmnil téma. Asenat íkala nco o škole. Že dnes zaínají zkoušky a ml bych to vidt. Víš, o co jde? Jo. Úsmv v Annin tvái pohasl. Bohužel ale asi bys fakt ml. Jestli chceš, pjdeme spolu. John ji následoval, ale na prahu se krátce zarazil. Poslouchej, bydlí tu všichni takhle útuln? Ne. Bžní lidé žijí v ubikacích po padesáti. Za podobný pokoj by nkteí zabíjeli. Ková jen zvedl oboí, luxus tady byl evidentn velmi relativní pojem. Spolen sešli po plošinách na ulici, znovu si všiml podivn strnulých stráží ped vchodem i té zmny venku. Modré šero jakoby zhoustlo a stíny se ješt více zvýraznily. Souasn se zvedl perývaný vítr, ve kterém zachytil neuritý, ale rozhodn nepíjemný zápach, i lidé na ulici se instinktivn krili a

65 zrychlovali krok. John se zadíval na Annu, stála, ve tvái nepítomný výraz. Co se dje? Ten vítr je njak divný. Taky to cítíš? kývla pomalu. Jo. Jako by tam nco páchlo. To není smrad, ale surová magie. Je tady všude, jenže tohle je jiné. etla jsem kroniky v knihovn, podobný vítr prý pozorovali, než se objevil první Zvrácenec. Myslíš tu vc z námstí? Ano. To pochopíš za chvilku, poj. To, emu Asenat íkala škola, se ukázalo být celým komplexem budov na opané stran msta, obehnaným vysokou zdí. Jediný vchod stežili další dva gardisti v erném, John pobaven zavrtl hlavou. To hlídají, aby nikdo neutíkal z hodiny? Ne, spíš naopak. Tady dti bydlí, uí se, všechno. Rodie je nevychovávají, vyrstají spolen až do patnácti let, pedstav si jesle, školu a internát v jednom. Musí je dobe hlídat, protože jsou malé a nemžou mít korki, pro jisté lidi pedstavují lákavé sousto doslova, zaškaredila se odporem. Hezké dtství, ušklíbl se Ková. Prošli klenutou bránou nejvtší budovy, John si všiml velkého nápisu, který nad ní byl vytesaný. SPOLUPRÁCE JE PEŽITÍ! SAMOTA JE SMRT! Vedle se opírali o ze dva muži se známou bednou. Vypadali, že na cosi ekají, a v tu chvíli se ozval zvuk, táhlé, ostré zavytí, ze kterého naskakovala husí kže. Asi už zaali, pikývla Anna zachmuen. Po další plošin vystoupali do nejvyššího podlaží. Tvoila ho jediná místnost, jakási pozorovatelna s okny, kterými bylo vidt o patro níž. U jednoho pihlíželo nkolik lidí, Ková poznal Pita, pak vysoká žena s nazrzlými vlasy, která jako by se od nj držela co nejdál, a starší muž. Došel blíž a zadíval se dol. Místnost vypadala jako obyejná školní tída. V lavicích sedlo patnáct dtí, podle vku okolo deseti let, chlapci i dívky. Všichni vypadali napjat a nervózn, opravdu jako ped zkouškou, jenže ped nimi neležely sešity ani uebnice. Na stupínku vepedu stála

66 mohutná železná klec se zakrytými stnami, ze které se ozývaly škrábavé zvuky. Muž stojící vedle se jí dotkl. Všichni víte, co dnešní zkouška znamená, promluvil drazn. Úkolem je vydržet ptiminutovou expozici. Nejlepší postoupí do dalšího roníku. Prmrní budou pokraovat zde. A neúspšní jen pokril rameny, jako by bylo jasné, co se s nimi stane. Otázky? Nikdo ani nehlesl. Nkteré dti vypadaly klidn, jiné vydšen polykaly uitel jedním pohybem otevel pední stnu a ustoupil. Uvnit klece se krilo zvíe, nahrbené, zadní nohy svalnaté a pední protažené, opatené dlouhými spáry, krátká tlama plná tesák. Vrhlo se proti mížím, až klec zadunla, krátce chraplav zavrelo a Ková sebou trhl. Bylo vtší a trochu jiné než to, které vidl v Pustin, ale poznal ho okamžit. Zvíe znehybnlo. Sedlo náhle jako zkamenlé a ve tváích dtí se objevila bolest. Nkterým se protáely oi nebo keovit škubaly rukama, jeden kluk vypadl ze židle a svíjel se na podlaze, ale nikdo na to nedbal, uitel stál za klecí, mimo zorné pole toho tvora, a John si všiml kyvadlových hodin na zdi, které odmovaly as. Co jim to dlají? Anna se dívala stranou a jen svírala psti, ale Pit odpovdl. Testují psionický útok. Ochromení a bolest v hlav, které mohou zabít, zpsobit roztržení tepen v mozku. Postupným pivykáním se dá získat odolnost, ale ne každý to zvládne. Pi pohledu do tídy Kováe mrazilo. Nejde to jinak? Jsou to ješt dti, proboha. Žena na druhé stran vrhla na Johna rychlý pohled, jako by se tomu ušklíbla, Pit pokril rameny. Výcvik musí zaít od dtství, aby ml smysl, a ujiš uji t, že se vyplácí. Máme mnohem menší ztráty než ped padesáti lety, celková odolnost lidí roste. Je lepší, když jich pár ume hned te, než pozdji venku, až na nich budou záviset životy dalších. Chlapec na podlaze se pestal zmítat, jen ležel zkroucený do klubka, z nosu, z úst a dokonce i z uší mu tekla krev. Další ti dti vypadaly úpln bez sebe, nkteré breely nebo tiše sténaly. Naopak pihovatý kluk v první ad sedl rozvalený, jako by se nic nedlo, vypadal skoro znudn.

67 Sakra! zavrel starší muž. To bude zvd jedna radost. Zapome, Gannadi, ušklíbla se žena. Toho si vezme Asenat, za pár let mu budeš salutovat. Muž jen pokril rameny, zato Pit se na ni podíval. Jist, ale hlavn ho budeš poslouchat i ty. To je škoda, že ho už nedostaneš na stl, co, Pris? Asenat mj výzkum jen pozastavila, ale co je vbec sluhovi do toho? Pit se otoil. Pomalu vytáhl z kapsy zmakaný hadr, pohled upený do její tváe, jako by nco ekal ale a zamýšlel cokoliv, ostrý zvuk zvonku ho perušil, pt minut uplynulo. Uitel zakryl klec. Nkolik dtí se sesulo z lavic, další vstávaly, nejist, vrávorav. Do místnosti vešlo nkolik zdravotník, ti museli odnést a dva mrtvé vytáhli ven ke chlapm s bednami. Pjdu jim pomoct, i když na tohle se runy moc nechytají, povzdechla si Anna. Pit pohledem stále probodával Pris, ale ta ho ignorovala, nakonec odešla a Gannadi ji po chvilce napodobil. O co šlo? zavrtl John hlavou. Ta žena, to je zdejší doktorka? Anna nco íkala Jo. Pit se zarazil, jako by váhal, ale pak pokraoval. Než jsi pišel, vedla Pris njaký výzkum, na který používala lidi, vzn a prý i pár dtí. Anna se o tom dozvdla a sice netuším, jak, ale pemluvila Asenat, aby jí naídila toho nechat. To se Pris hodn dotklo a ten pavouk Myslíš, že nebyl náhoda? Myslím? Já to vím! ichni si! podal mi hadr, co stále držel. Ková ucítil slabý, ale ostrý pižmový pach. Pavouí samice tohle vyluuje, aby pilákala samce. Potáhnou se za tím kilometry a navíc je pkn rozdivoí, ten hadr jsem našel pod Anninou postelí. Chápu, pikývl Ková. Stailo pustit pár pavouk a doufat, že aspo jeden dojde. Myslíš, že to byla Pris? Nevím. Mohl to udlat kdokoliv, pokoje se nechávají otevené pro sluhy, ale ona je první na ad, proto jsem jí ho ukázal. Zdálo se ti, že ho poznala? Ne. Ovšem to nemusí nic znamenat. ekneš o tom Asenat?

68 Jist, ale co mže dlat? Nejsou dkazy a Pris potebujeme. Vyvinula úpln nové léky na tlumení následk ochromení, a to se musí uznat, že úinné. Dokonce pracuje na diagnostické metod korki, co by se dala dlat zaživa. Asenat musí zvažovat priority. Navíc je Anna z Agentury, doplnil Ková. Tak pro se kvli ní namáhat? Mimochodem, pro mi to íkáš? Zaal jsi mi vit? Já? Pit se slab ušklíbl. Ne, ale Anna ti zejm ví a ona se v lidech vyzná. Navíc se pleteš. U ní je fuk, že je z Agentury, pomohla už tolika lidem, že tady má hodn pátel. Když jí ublížíš a neschytáš to ode m nebo Asenat, uvidíš, co ti udlají. Jist, zasmál se John. Mli byste si stoupnout do fronty. Ten, kdo poslal toho pavouka, se te poleká a nechá toho, nebo zkusí brzy nco jiného. Pokud má zstat živá, musíme ji hlídat. Když bydlí u tebe, pokusím se ji držet na oích venku, a o tom hadru jí neíkej. Zejm první, na em se shodneme, zavrel Pit. I když myslím, že to bude marné, ví víc, než bys ekal. Poj, ukážu ti zbytek zdejší fauny. Ková si pomyslel, že už vidl dost, ale poslechl. Chodba venku byla plná dtí a huela jako úl. Ty starší rozebíraly zkoušku, hádaly se, která tída dostala nejvtšího kousae, John dokonce zaslechl sázky, kdo píšt skoní v kádi nebo postoupí výš, postehl i pihovatého kluka, kolem kterého se utvoil pkný hlouek obdivovatel. Menší, asi z jiných tíd, byly naopak tiše, snad doufaly, že pochytí njaké tipy, až pijde ada na n, uprosted toho hemžení se pitom pohybovala jediná postava. Anna vypadala ve svém živlu. Dti jí doslova visely na rtech, tahaly ji za rukávy, za šaty Pit zavrtl hlavou. Je skoro poád v nemocnici nebo na dtské ubikaci. Nezastaví se, nikoho neodbude. Obas pochybuji, že vbec spí. Kováe to neudivilo. I on se uprosted dtského brebentní cítil jinak. Jindy by mu urit lezlo na nervy, ale te to byl aspo malý stípek normálního svta nebýt vojenských šedých uniforem a výrazu, co obas spatil v dtských oích a podobal se oím Anny, na svj vk ty dti vidly píliš mnoho. Došel blíž a zaslechl útržky vt, slov a hlavn otázek. Co je tráva? Jak vypadá msíc? O em bude pohádka dneska?

69 O ertech, odpovdla Anna na tu poslední. Kluk se nadšen usmál a John si všiml erných, zanedbaných zub. A ty erti jsou z Agentury? Ne. erti jsou z pekla. A jak to v pekle vypadá? Asi jako tady, ušklíbl se Ková. Jenom je tam víc teplo. Promluvil spíš pro sebe, ale všechny dti se na nj okamžit otoily. Jé! A kde je to peklo? Je to daleko? Jak se tam dostaneme? John ztuhl. Rozpait otevel ústa a zase je zavel, jen pemýšlel, co zatracen íct, naštstí ho Anna pedešla. Nechte se pekvapit. Povím vám to veer. Hurá! Anna nám ukáže cestu do pekla! vypískl kluk. Dti se rozbhly na všechny strany, nepochybn poslat novinku dál, Pit pedstíral záchvat kašle a Anna upela na Kováe vyítavý pohled. Tak. Te musím do veera pepracovat celou koncepci pekla. Ty vážn víš, jak lovka zabavit. Promi, pokusil se John tváit kajícn. Dobe. Na nco už pijdu. Tedy, pokud mi nechcete pomoct. Ne! skoro vyjekl Pit. Na pohádky jsi expert ty a Johnovi chci nco ukázat! táhl ho pry a Ková mu byl opravdu vdný, otevel skoro nahodile dvee, oba vešli do další tídy. Nebyla to ta, kde se konala zkouška, takhle byla uklizená, stl v ele místnosti prázdný. Pit ukázal na velké kusy látky na stn. Na prvním byl pikrený tvor, detailn rozkreslený ze všech stran, a Ková rázem zvážnl, poznal ho a okamžik uvolnní byl pry. Výbuch Diaspory nezabil vše živé hned, ale bez slunce zaala hynout vegetace a mezi zvíaty se lavinovit šíily mutace podobné korki. Vtšina už vymela, jen pár nejagresivnjších druh se drží to je kousa. Pomalý a hloupý, psionický útok má nejslabší a orientuje se výhradn zrakem a sluchem. Když si bez hnutí lehneš, klidn projde kolem, rozezná jen pohyblivou koist. Ková pikývl. Vzpomnl si na ženu, co mu tam v údolí podrazila nohy, zejm mu zachránila život. Zvedl hlavu vzhru, také

70 v této tíd byla u stropu okna pozorovatelny, zevnit byla neprhledná, proto tedy pi zkoušce nebyli zasaženi i diváci. Na druhém plátnu byl zobrazen podobný tvor, jen víc vzpímený, šavlovité pední nohy pipomínaly kudlanku. Seká. Je chytejší a používá silnjší útok. Najde t, i když ležíš, ale neochromí na vtší dálku a vtšinou se pohybuje sám. Když ho potkáš v Pustin a zachováš si chladnou hlavu, máš poád slušnou šanci vyváznout. Chápu, kývl John, zamyšlen si obraz prohlížel, pak se pesunul k poslednímu. Bestie na nm už nepipomínala žádné zvíe, co kdy vidl, spíš nco z noních mr, štíhlá, šestinohá zm tesák a dráp, šupinatá kže pokrytá skvrnitým vzorem. Pára, promluvil Pit. Vrchol žebíku. Loví ve smekách, ochromuje na dálku, maskuje se a umí ob dokonce pilákat. Když eta narazí v Pustin na tlupu pára, bývá to tak pl na pl. O samot nemáš šanci, ml jsi štstí, že jste nenarazili na n. Ková potásl hlavou, o tom štstí dost pochyboval. Je jich tu hodn? Ano. Pibývá jich a jsou silnjší a chytejší, vyvíjejí se. Existoval i létající druh podobný kousam, ale ten už deset let nikdo nevidl, párai je zejm úpln vyhubili. Odhadem do sta let se nejspíš stanou dominantní formou života my budeme pod nimi. A Zvrácenci? Kde jsou na žebíku oni? Zdálo se, že sebou Pit trhl jen pi vyslovení toho jména, ale tentokrát odpovdl. Nikde. Nevíme, odkud jsou. Podle Asenat se tenhle svt jednou za as dostane tak blízko k jiným, že vznikne nco jako díra a tou dírou nco projde. Zvrácenci se zatím objevili jen dva. První, než vznikla Dorova, krátce po výbuchu. Prý pobil dv tetiny lidí, co pežili, ale to je možná výmysl. Další pitáhl ped sto lety. Dostal pod kontrolu asi tisíc potvor, které pak poštval proti Dorov, vlna za vlnou, až zbylo na hradbách jen osm voják, pesn tolik jich pežilo. Než ho Asenat sama zabila, rozmetal pl msta, skoro polovina lidí zemela. A vy myslíte, že pijde další? Pit se zadíval do prázdna, ale pikývl.

71 Ano. Existují urité náznaky a prý i Asenat tomu ví. Jenže zatímco tenkrát sem pitáhl jen kousae a sekáe, te to budou hlavn párai, a bude jich mnohem víc. Jestli k tomu dojde mže se Agentura pestat namáhat. '/ Když vyšli ven, houf dtí už z chodby zmizel a Anna byla pry. Ková si Pitém si vymnili rozpaitý pohled pkní hlídai. Musím zpátky do paláce, povzdechl si Pit. Cestou se podívám do nemocnice a do knihovny, ty zkus kasárna, podél hradeb a doprava. Anna tam obas blbne s Gannadim, kdoví, co na tom opilci vidí. Ková pikývl. Co vbec pro Asenat dláš? Co je poteba, pokril Pit vyhýbav rameny. Vtšinou jsem poslíek. Takoví asto nejvíc vdí, pomyslel si John. Vyrazil ureným smrem a cestou se rozhlížel. Dorova nebyla zase tak velká, pomalu zaínal chápat, jakým zpsobem byla uspoádána. Uprosted stála Asenatina vž a komplex školy, kolem ty nevzhledné nízké baráky, asi ubikace, o kterých mluvila Anna, a na okraji zejm centrum prmyslu, možná i ta pavouí farma, recyklaní budovy, brána a kasárna. Jak se díval po ulicích, rovných, zatáejících vždy v pravém úhlu, postehl místa, kde byly zúženy tak, že mohli projít sotva dva lidé vedle sebe. Zejm úmysl, stailo tam postavit provizorní barikádu, za ní pár voják a mohli se udržet docela dlouho. A Dorovu navrhl kdokoliv, evidentn ml na mysli hlavn obranu, ale ped kým? Poítalo se s tím, že by píšery zvenku mohly proniknout

72 až do msta? Nebo šlo o obranu ped úpln jiným nepítelem ped Agenturou? Nenávist k ní tu byla zakoenná hluboko, stailo, aby si John vybavil ty dti. Vštípila ji všem Asenat, aby je mohla lépe ovládat? Dávalo by to smysl. Na druhou stranu nevidl dosud jedinou stopu po X-Hawkovi pro sem tedy vbec pišel, pro Agentura posílala svá komanda?

73 Nebo snad mohla být pravda, co íkala, a nešlo o nic jiného než o zahlazování stop? Ková se trpce ušklíbl, jedna možnost lepší než druhá. Došel k hradbám a zastavil se, aby si je prohlédl. Byly dkladné, deset metr vysoká ze z ohlazených kamen, po které v šestimetrové výšce procházel zastešený ochoz, Ková si všiml úzkých stílen a hlídek, co po nm procházely. Jak si vbec Flint pedstavoval prnik do msta, napadlo ho. Jestli vdl, že tu nikdy nenastane úplná tma, i s chameleonskými kombinézami by se dostali stží pod hradby, pokud tedy stráže netvoili úplní slepci. Nebo chtl vyhodit jejich ást do povtí a ulicemi plnými civilist si razit cestu plazmovými zbranmi? To mla být ta Treneportova tichá akce? Chtl se vydat podél hradeb doprava, ale zarazil se, nalevo se totiž rozkládalo staveništ. Dvacítka muž práv vztyovala hrubý kovový jeáb a další pod ním stavli konstrukci, která mla zejm tvoit základy. Ková vidl vymovací kolíky, vedly k hradbám, na kterých byl namalován obrys, krátký úsek ml být asi rozebrán a posunut dopedu, aby se získal prostor. John se zájmem pihlížel, dlníci pracovali skoro mlky, byli rychlí a sehraní. Opodál stál stl, za kterým sedl malý plešatý mužík s uštvaným výrazem ve tvái. Ped sebou ml rozložené velké kusy pokreslené pavuinové látky. Ková neodolal a došel blíž. Á ano? zvedl mužík hlavu a roztržit zamrkal. Pejete si? Hledám kasárna. A zajímá m, co se tu staví, nahlédl mu pes rameno do plán. Rozeznal nárt vysoké vže s plošinou na vrcholu. Pipomínala jednoduchou rozhlednu, jenže na plošin stála njaká podivná konstrukce. Pozorovatelnu, zakryl muž plán rukou, než si ho mohl lépe prohlédnout. Odložili jsme ji už dvakrát, musíme pospíchat, až zaneme, hradby nemohou být dlouho otevené, nanejvýš ti dny, víc ne, víc rozhodn ne, mumlal spíš pro sebe, pak sebou nervózn škubl, jako by si teprve vzpomnl, na co se John ptal. Ach, kasárna, ano tudy, za cviištm. Ticet muž, šedesát hodin ješt to pepoítat Znovu pestal vnímat svt a Ková potlail úsmv, už ho nerušil.

74 Cviišt se ukázalo být rovnou plochou rozdlenou na nkolik ástí. V každé malá eta nacviovala nco jiného, Johna zaujala stelba. Zdejší kuše byly výkonné a stílely pesn. Vojáci ovšem trénovali spíš vzájemnou souhru, po dvaceti naráz vždy deset vystelilo, zatímco deset nabíjelo a pitom se ješt pohybovali, celý útvar v dvojstupu. Od opask jim vedla dlouhá lana ke kolíkm v zemi, pesto se žádný nezamotal. John si domyslel, že to bude njaká další ochrana ped psionickými schopnostmi píšer. V bitv byla ovšem jejich taktika jist úinná, pokud se eta nerozpadla, mohla nepíteli zpsobit tžké škody. Když už chtl odejít, všiml si, co je namalováno uprosted každého tere: symbol Ková rovnováhy. Ani ho to už nepekvapilo. Na vedlejším plácku probíhal trénink s mei, ale tady už dojem tak psobivý nebyl. Vojáci se snažili, jenže jim oividn chybly znalosti. Spoléhali na jednoduché kryty a útoky, v podstat to, co umí každý prmrný rvá, šermí s poádným výcvikem by snadno vyídil dva nebo ti naráz. Díval by se dál, ale postehl nkolik zevlujících voják, kteí si zaali ukazovat jeho smrem. Pímo cítil na jejich rtech slovo Agentura, o potíže rozhodn nestál. Vyrazil k nim, okamžit ztichli a ostražit ho pozorovali. Zdravím! promluvil klidn. Hledám Annu, máme se sejít. Stailo vyslovit její jméno a napjaté rysy rázem povolily. Cvií s velitelem, tam! ukázal jeden k budov za sebou. Díky, kývl John a zrychlil. Zajímavé, co tak asi mohla cviit. Nikdo mu nebránil, otevel a pekvapen se zarazil. Velký sál sloužil jako tlocvina. Podlahu pokrývala silná vrstva pavuinové látky tlumící pády, pi stnách postával asi tucet voják. Pihlíželi, ale hlavn se dobe bavili, protože uprosted spolu zápasili Anna a Gannadi. Anna byla obleená do maskovací agenturní kombinézy pesn ve své velikosti, snažila se o klasický pehoz pes bok, ale vzhledem k tomu, že kapitán vážil asi tikrát tolik, byl výsledek spíš k popukání. Gannadi prost stál a nechal sebou cloumat, z rovnováhy ho vyvedlo, až když Anna náhle zvedla ruku a zaala ho lechtat. Rázem byli na zemi, váleli se, kokovali, Anna jásala, že vyhrává, než ji zase pekulil dol a Ková se rozesmál s

75 nimi než si uvdomil, kde vzala tu uniformu. Stail jediný pohled, pedstavil si ji v oddílu mezi lidmi jako Flint a napadalo ho jediné slovo, co tu situaci vystihovalo. Vražda. Gannadi s Annou konen pestali a velitel jí podal ruku, aby mohla vstát. Se vší vážností musím prohlásit, že jste ten nejhorší voják, jakého jsem kdy vidl, madam, konstatoval suše a Anna se záiv usmála. Lichotníku! Ovšem jenom o málo horší než vy! sjel Gannadi oima diváky. Až se vrátím, zjistím, o jak málo! Šel s Annou ven a cestou pozdravil Kováe kývnutím. Doufal jsem, že se zastavíte. Ano? zvedl John oboí. Poád se snažíme vylepšovat obrannou taktiku a výcvik. Mohl by se mi hodit názor nkoho zvenku. I nkoho z Agentury? Pro ne? Je dobe pouit se od nepítele. Gannadi to ekl s odzbrojující upímností a John se zasmál. Nemám námitky. Dobrá. Až budu mít volno, dáme si skleniku jednu, dodal rychle pi pohledu na Annu. Te pjdu prohnat ty svoje sleinky, uvidíme se u další lekce. Ahoj, Anno. Zamíil zpátky, Anna mu rozpustile zamávala a Ková zvedl oboí. Nic ve zlém, ale myslíš, že takový výcvik k nemu je? To bych ekla. Gannadi nikdy nepišel na naše lekce opilý. A dokonce se zaal smát. Jo. Myslím, že se uí dobe. No, jestli ti šlo o tohle. Poslyš, jak ses vbec dostala do toho prvního komanda? Co ti ekli? Úsmv z Anniny tváe se vytratil. Co? Skoro nic. Že jde o przkumnou akci v magickém svt, takže potebují jako zdravotníka léitele a ten jejich na poslední chvíli odpadl. Probudili m uprosted noci a za dv hodiny se šlo do

76 akce. Njaký brífink jsem ani nevidla a taky to bylo v dob, kdy Noela nkam odvolali. Mlo m napadnout, že je to bouda. Ková zachmuen pikývl, znlo to až zlovstn povdom. A potom? Když jste bojovali a Asenat zabila ostatní, co jsi dlala? Neubránil se, aby se mu v hlasu neozvalo ostí, a Anna se na nj zaražen zadívala. Johne, žádný boj nebyl. Asi to ml být pekvapivý úder, otevít portál pímo ped palácem, což se povedlo jenomže víc jak deset metr vysoko! Vojáci padali pímo na dlažbu, vtšina se zabila rovnou, ostatní dorazila garda, co už ekala kolem. Já to pežila jenom proto, že jsem šla poslední a spadla na tu hromadu tl. I tak jsem si zlámala dost kostí a poranila hlavu, týden jsem byla v bezvdomí. Co jsem slyšela pozdji, vyléila Asenat ješt velitele a pak ho nkolik dní vyslýchala. I on byl ale mrtvý dív, než jsem s ní poprvé mluvila, nemohla jsem nic dlat. Myslím, že m nechala žít jen proto, že ji stejn jako tebe zajímalo, co tu dlá dít a pak zjistila, že mžu být užitená. Taky jsem se jí ptala, jestli njak pesmrovala ten portál výš. Odbyla m, že prý Agentura si s neschopností vystaí úpln sama. Ková mlel. To tedy byla ta hrozná zrada, kvli které ml Annu zabít, spadla na hromadu mrtvol. Bylo to až k smíchu, pitom však tragické, a hlavn docela vrohodné. Treneport to možná dokonce vdl, proto pro další penos chtl von Wondera, toho nejlepšího v Agentue. Promi, zadíval se na ni. Tohle jsem netušil. S kým jsi jednala? Kdo vbec dal rozkaz spustit tu misi, kdo byl za to celé zodpovdný? Se mnou mluvil jen velitel týmu. Netuším, od koho bral píkazy on ale pokat, jedno jméno tam padlo. Njaký major Wolfgang. Andreas Wolfgang! Ková si málem odplivl. Ty ho znáš? Jo. Arogantní idiot, v lepším pípad. A v horším?

77 íká se leccos, i když tomu málokdo ví, teba že X-Hawk má v Agentue plno špeh. Tak to urit. Nkdo mi ty jeho psaníka pod dvee strkat musel. Ková ztuhl. Zíral na Annu, otevel ústa Ohlušující, temný rachot. John sebou trhl, znlo to jako hrom, jenže žádná boue kolem nebyla. Rychle se otoil, smrem od staveništ se pes stechy nejbližších dom zvedal v šeru temný mrak. Ková se rozbhl okamžit, ani se nestail ohlédnout na Annu. Oblak prachu pehrazoval ulici u staveništ jako neprostupná ze. Bžel mu vstíc a proti nmu se potáceli lidé se špinavými, zakrvácenými tváemi. Vtšina vypadala v šoku, pak klopýtl o první bezvládné tlo. Sklonil se a po hmatu muži zkontroloval pulz mrtvý, kámen mu rozdrtil lebku. Slyšel kik dalších, zejm zavalených pod troskami, ale kolem byla skoro tma. Nevidl na metr, nemohl dýchat, jemný prach štípal v oích Kolem nj šlehl paprsek jasného svtla, pekvapen se otoil. Anna stála dva kroky za ním, jednou rukou si zakrývala ústa, druhou napahovala ped sebe, z propleteného symbolu na dlani jí tryskalo svtlo. Pitiskla svou dla k jeho a najednou vytryskla záe i z jeho ruky, symbol se na ni otiskl. Honem! Vydrží to jen chvíli, musíme spchat! Ková pikývl, na údiv neml as. První muž se marn snažil vyprostit zpod kamen, které mu zavalily nohy. John piskoil blíž a pomohl mu, nkteré sotva uzvedl. Popadl ho a táhl ven, dlník hlasit sténal, nohy ml na nkolika místech zlámané, jedna oškliv krvácela. Sem! ukázala Anna na rovné místo kousek stranou. Týmy z nemocnice dorazí za chvíli! Ková skoro mechanicky poslechl, uvdomil si, že její hlas už není ani trochu dtský. Pitiskla ruce na dlníkovu ránu a Ková se vrhl zpt mezi trosky. Svtlo v dlani hodn pomáhalo, rychle odhazoval su a pátral po dalších zasypaných. Na pomoc pibíhali vojáci i civilisti, pracovali jeden vedle druhého a podailo se jim

78 vyprostit pt dalších. Krom jednoho byli v bezvdomí, zejm v tžkém stavu. Skládali je na místo, které urila Anna, John si nestíhal poádn všímat, co dlá, ale oividn to neslo výsledky, protože všichni zatím žili. Jak se prach usazoval a viditelnost stoupala, pochopil i, co se stalo. Obrovský run pohánný jeáb ml po ástech rozebírat hradební ze a penášet její kusy stranou. Jenže v okamžiku, kdy vyzvedl první blok, jeho nosník nkde nízko u zem praskl a celá konstrukce se zítila kolmo pes ulici jako domeek z karet, pímo na dlníky dole. Navíc penášený kus narazil obrovskou silou na stnu hradeb, která se proboila, vtšinou ven, ale i dovnit na samotné trosky jeábu. Ková odhadoval, že kdokoliv v té chvíli pracoval poblíž, neml šanci uniknout. Jenže ani dál to nevypadalo o moc líp. Pomoc! kvílel muž u Johnových nohou. Ková a jeden voják ho chytili za ramena a zatáhli, ale zaal kiet tak hrozn, že toho okamžit nechali. Ani se nepohnul a bylo jasné pro, ležela na nm samotná konstrukce jeábu, zatížená na druhém konci tunami kamen ze zícených hradeb. Voják vytrhl z trosek krátkou ty, vrazil ji pod jeáb a vší silou zatlail. John se pidal, kov skípal a sténal, bezvýsledn. Vyerpan zavrtl hlavou, dusil se potem a prachem. Nemá to cenu! zasípal. Potebujeme pilu, rozezat to! To potrvá hodiny! Všichni tam umou! Ková bezmocn zaklel ml pravdu. Pi takových nehodách rozhodují minuty, mít moderní záchranáské vybavení, zabralo by to chvilku. Muž pod jeábem se zoufale zmítal a oni nemohli dlat nic, vedle nj ležel stavbyvedoucí, se kterým prve mluvil, ml pod troskami ob nohy, prošedivlé vlasy slepené krví. Jdte stranou! Pímo za nimi stál vysoký muž v erné uniform. Neml na sob jediné smítko prachu, pohledná tvá s modrýma oima, svtlé vlnité vlasy delší než všichni muži, jaké tu John vidl. Ustupte! naídil úsen a voják vedle Johna okamžit poslechl. Kováe muž ignoroval jako vzduch, lehce se pedklonil a položil ruce na nosník jeábu. Pivel oi, rty se mu pohybovaly, jako by šeptal njaká slova, pomalu a peliv, ignoroval zkázu i náek

79 kolem. Ková se chtl zeptat, co to dlá když se mu kov pod prsty zachvl, po jeho povrchu se rozbhly jemné vlnky. Kameny na druhé stran zboeništ zavrzaly, muž lehce divadelním gestem zvedl ruce a v tu chvíli se celé rameno doslova rozsypalo na tisíce malých lesklých kuliek, jako by se zmnilo ve rtu, ranní byli volní. Dobrá! Muž ustoupil stranou a oslovil nkoho za sebou. Je to vaše, Werete, ale s niím zbyten nehýbejte. Mí lidé to budou chtít prohlédnout. Na to zrovna te kašlu! odsekl muž v bílém, který se protáhl vedle Kováe. A vy tu dláte co pomáháte nebo umíte, jak Elim kouzlí?! Po Elimov tvái se mihl úšklebek. Ten nedostatek uznání se ho nejspíš dotkl, ale neekl nic a John s ostatními se znovu vrhli do práce, odstraování suti šlo te mnohem rychleji. Ková pracoval jako stroj. Nevnímal prach, pot ani bolest v rukou, které si rozezal o ostré kameny do krve. Svtlo v jeho dlani dávno zhaslo, ale pokraoval dál, v mysli mu neúprosn odtikávaly vteiny, každá další mohla znamenat ní smrt nkdo mu siln sevel pedloktí. Pekvapen sebou trhl a zíral na Weretovu tvá. íkám, že už mžete pestat! Cože?! zasípal, nepamatoval si, jestli nco íkal. V pracovní et bylo ticet lidí. Jedenáct to minulo, devatenáct jsme vyhrabali. Pokud se k tomu nepipletl nkdo mimo, máme všechny. Navíc te potebujete doktora i vy, jdeme! John se narovnal a vzáptí zavrávoral, Weret ho musel zachytit. Pozor! Na to, že jste sem pišel podezat nám krky, se celkem snažíte! Až mi to nkoho pipomíná, asi je to nakažlivé. Ková na jeho poznámku nereagoval, stží ji vnímal. Vrávoral, snažil se dostat do plic vzduch a pitom si matn uvdomoval, že tváe lidí kolem jsou jiné, všichni ostatní, co s ním na zaátku zaali odklízet trosky, byli dávno vystídáni. Neml ani potuchy, kolik asu ubhlo. Místo, kde pedtím skládali ranné, bylo prázdné, zdravotníci práv odnášeli posledního. Ková se vydal za nimi, Weret ho musel podpírat. Kráel jako ve snu, ani nevnímal, do jaké budovy vešli,

80 probrala ho až bolest v poezaných rukou. Vyerpan klesl na tvrdou lavici a rozhlédl se. Velká místnost byla pepážkami rozdlena na menší, místo dveí sloužily závsy z jakési kovové folie. Kolem se na lavicích krili lidé, nkdo sípav kašlal, nkdo sténal, jeden dlník si držel zlomenou ruku. Dva muži s bílými rouškami odnášeli dalšího, když odhrnuli závs, zahlédl John primitivn vybavenou ordinaci, žádné pístroje, zato na stolku hroziv vypadající sada nástroj na amputace, zejm univerzální léba. Kolem se to hemžilo jako v úle. Weret mu pinesl sklenici nahndlé vody, pak ale zmizel, a tebaže nkdo z personálu obas pohlédl jeho smrem, nezdálo se, že by jeho ošetování nkoho zajímalo. Ková se tomu nedivil. Jen za chvilku, co se díval, vynesli muži s bednami dva mrtvé, ml ošklivý pocit, že místní zdravotní pée není podobné neštstí absolutn schopna zvládnout. Zahlédl Pris, jak se soustedným výrazem a rouškou na tvái míí nkam dozadu, a pak uvidl Annu. Sklánla se s dalším lékaem nad vedoucím stavby, druhou rukou se opírala o lžko a vypadalo to, že sotva stojí na nohou John ucítil záchvv obav. Ruce ho bolely, ale vstal, voda spolu s chvilkou oddechu pomohla. Došel blíž práv vas, aby v okolním sténání a hluku zaslechl útržek hovoru. potebuje krev! Jinak to nezvládne ani s magickou pomocí. Nemáme další! Už jsme vyerpali celou hlavní banku. Museli bychom otevít záložní a tam nejsou provení dárci, mže být infikovaná. I kdyby, na korki ume za pár msíc. Bez transfúze Dalbek nemá ani hodinu, necháte umít nejlepšího inženýra v Dorov? Annin hlas znl skoro zoufale. Najdte njakou A negativní krev, odkudkoliv, ped Asenat si to zodpovím! Pouhé vyslovení toho jména zpsobilo, že doktor zmlkl, ale Ková zvedl pekvapen hlavu, zvláštní náhoda. Já mám A negativní. Pokud to pomže, dejte mu ji. Urit není nakažená, v poslední dob jsem vegetarián. Nezdálo se, že by vtip nkoho pobavil. Anna se na Kováe rychle zadívala, teprve te si uvdomila, že tam je.

81 Johne! To bys byl hodný ale jak to vypadáš, ukaž! Rychle si pitáhla jeho pravou dla, zernalou špínou a zaschlou krví, a zaala na ni kreslit. áry už nebyly tak úhledné, prsty se jí tásly a Ková si všiml, že lžka neht mají nezdrav nafialovlý nádech, oi mla kaln lesklé. Anno, co je ti? Nevypadáš dobe. To nic. Jsem unavená, jiní jsou na tom h. Druhou ruku. Pravakou se mu zaalo rozlévat teplo, bolest ustávala. Anna zaala kreslit na levou dla, jeden tah, druhý. Každý byl pomalejší než pedchozí, pi posledním jí fix vyklouzl z prst. Pokusila se sehnout, ale zavrávorala, kolena se jí podlomila. Anno! Ková ji zachytil v posledním okamžiku. Zadívala se na nj, tásla se, dech mla mlký, tvá popelavou. Asenat vem m k Vtu už nedokonila a Ková ucítil, jak mu hrdlo sevel strach. Opatrn s ní zatásl, ale byla úpln bezvládná. Doktor na druhé stran lžka tlumen zaklel a v té chvíli Pit prudce rozhrnul zástnu, stail mu jediný pohled. Idioti! procedil. Neíkal jsem, že ji máte hlídat? Nesmí se tolik namáhat, je to dít, proboha! Potebovali jsme ji! protestoval doktor chab. Bez ní by nejspíše zemelo mnohem víc Jo?! Co když zeme ona? Doktor nenašel odpov, ale Pit ani žádnou neekal. Pomoz mi! kývl na Johna a uchopil Annu za ramena. Nezdržoval se s hledáním nosítek, Ková ho napodobil. Ve dvou ji bez problém unesli, byla snad ješt lehí, než vypadala. Ped budovou už stáli další dva chlapi s bednou, jako supi vyhlížející mršinu. Jeden se nedokav narovnal v domnní, že je Anna mrtvá, ale stail jediný Pitv pohled. Další poryv ledového vtru vhodil Johnovi do tváe dávku magického zápachu, otásl se. Nezná míru, utrousil Pit pro sebe. To je už podruhé, co ji takhle nesu. Stráže u vchodu Asenatiny vže jim beze slova uvolnily cestu a Ková krátce pohlédl ke svtlu na vrcholku záilo na opanou

82 stranu, musel už uplynout skoro celý den. Rychle stoupali vzhru, teprve te ocenil výhodu šikmých ploch namísto schod. Pit zahnul ke dveím, které John dobe znal. Zvedl ruku k jednoduchému klepadlu, ale v té chvíli se dvee samy od sebe otevely. Asenat sedla za stolem, bez masky, shrbená postava stží patrná v šeru, jen blmo slepého oka se lesklo. Ped sebou mla rozloženy pláty pavuinové látky, které padaly pes okraj stolu až na zem. Zvedla hlavu, netváila se nijak pekvapen. Když si hrajete na chvy, dlejte to aspo poádn. Dejte ji sem! opela se o hl a vstala, zárove se u stropu rozzáily dv koule žlutého svtla. S Kováem opatrn položili Annu do nejbližšího kesla a Pit se narovnal. Paní, na stavb vže Jist, mávla Asenat rukou. Jeáb se zítil a zasypal pár lidí, ale vtšina pežije, vetn Dalbeka, pokud si tady Francis nerozmyslí své šlechetné zámry mám dležitjší vci na práci. Ano, paní. Pit ukáznn pikývl a Ková sevel rty. Pohlédl na stl, te ve svtle se zdálo, že kusy látky jsou mapy s namalovanými znakami a šipkami co asi mla tak dležitého? Hrála si na vojáky, zatímco lidé venku umírali pod troskami? A jak mohla vdt, co nabídl Dalbekovi, když z nemocnice odešli ped chvilkou? V poádku, mžete jít. Pošlete mi sem Gannadiho a Elima. Ano, paní, uklonil se Pit, Ková se jen ušklíbl. Na prahu se ješt otoil, Asenat se sklánla nad Annou, zdravou rukou se lehce dotýkala jejího ela vzáptí se za nimi dvee zabouchly. Žádný strach, promluvil Pit. Ona se o ni postará. Práv tahle vyhlídka Johna vbec nenadchla, ale mlel, cítil se píliš unavený a bolavý. Jdu zpátky do nemocnice, Dalbek potebuje tu krev. Já najdu Elima s Gannadim. Na Annu dám pozor a ty se šeti, nebo se zas utahá, až t bude léit, znám ji. Pit se slab usmál a Ková jen znovu kývl. Na jeden den toho bylo opravdu moc.

83 1(.*&%&-)" John ani nevdl, jak se dostal do postele. Vrátil se do nemocnice, kde mu Weret odebral krev, urit víc, než by bylo doma pokládáno za zdravé. Ješt si pamatoval, jak si myl tvá ve vdru slab páchnoucí vody a probralo ho až klepání na dvee. Zasténal a posadil se na tvrdé posteli. Poád stejné namodralé šero, poád stejná zima, další krásné ráno v pekle. Moment! zavrel a protíral si oi, trvalo snad minutu, než došel ke dveím a otevel. Ahoj, Johne! Jak se daí? usmála se Anna. Vypadala svže, jako by zrovna vstala z prachových pein, šaty upravené, vlasy vzorn uesané. Ujde to, zkusil úsmv oplatit, s žalostným výsledkem. Ale co ty? Co se ti vera stalo? Jenom vyerpání, mávla rukou, snad až moc ledabyle. V noci jsem nespala kvli tomu pavoukovi a arování m pak pipravilo o všechnu magii. Asenat mi dala svou a rovnou m i uspala, probrala jsem se ped chvílí. Doufám, že jsem t moc nevystrašila. Nejvíc, když jsi byla s ní. Jak to, že zrovna o tebe se Asenat stará osobn, když na ostatní kašle? Nic ve zlém, ale vážn jsi tak výjimená? Pece je tu víc léka, ne jen ty. Anna zvážnla. To je pravda, jenže te bude asi teba každá ruka a lékai léí jen tla. Dobrý léitel by ml dlat víc, snažit se dát ostatním to, co nejvíc potebují. Ano? A co myslíš, že potebuje Asenat? Víru v lidi. Ale te poj, chce s námi mluvit. Pro? Ková ucítil, jak ho ospalost zaíná rychle pecházet.

84 Nevím. Možná kvli tomu neštstí, je toho plné msto. Asi to nebyla nehoda, Elimovi muži tam prý nco našli.

85 Nevíš co? Ne, s Elimem se zrovna nekamarádíme. Opravdu? Myslel jsem, že ty se kamarádíš s každým, s Pitem, s Asenat, s Poslední jméno nechal nevyslovené, ale Anna si ho domyslela, zadívala se na Kováe už bez úsmvu. Možná to tak nevypadá, ale já si pátele vybírám. Tebe jsem si vybrala, když jsi m chránil ped tím pavoukem a ne proto, že jsi to udlal, ale jak. Vidl jsi, že jsem v nouzi, a jednal bez váhání. Tak by se teba Elim nechoval. Možná by mi pomohl, ale naped by si našel chvilku na zamyšlení, co z toho bude mít, jestli mu to pinese lepší pozici u Asenat nebo mi to jednou bude moci pipomenout. Dost lidí to dlá stejn, asto automaticky, že si to ani neuvdomují, ale ty nebo Pit takhle nepemýšlíte a proto vás mám ráda. A co se týe jeho X-Hawk je jediný lovk, kterého bych myslím dokázala zabít. Ková neodpovdl. Díval se jí do oí a místo malé holky znovu vidl nkoho mnohem, mnohem staršího Anna krátce kývla. Poj už. Asenat nemá ráda, když nkdo chodí pozd. Vzala ho za ruku a on ji zamyšlen následoval. Pitom si znovu všiml, že má zahojené dlan a o ranách z minulých dn dávno neví, i bolest hlavy zmizela, mít Annu na své stran se vážn vyplácelo. Zarazil se vyplácelo? Kdy zaal hodnotit druhé podle toho, zda se mu jejich pátelství vyplácí? Neuvažoval už nakonec také tak, jak ekla, jen se mu na to obas podailo zapomenout? Ta myšlenka ho nepíjemn zarazila, ale souasn se ped nimi otevely známé dvee a Ková ji rázem pustil z hlavy. Asenatina sí byla prázdná. Kesla i stl zmizely a svtla u stropu záila tak jasn, až musel pivít oi, ale malý stolek v rohu postehl okamžit. Ležely na nm úhledn rozložené zbran, mee podle velikosti, dýky, vrhací nože. Asenat s maskou na tvái stála vedle, v pravé ruce svoji hl. Dobré ráno, Francisi. Doufám, že ses vyspal dobe, mám pro tebe dárek. Ková by písahal, že se pi tch slovech za maskou usmívá, ale Anna se zatváila spíš vydšen. Dárek? otázal se.

86 Ano. Mžeš m zkusit zabít. ekla to naprosto samozejm, ale Ková znovu pohlédl na zbran a navzdory situaci se málem rozesmál. Vyzýváš m na souboj?! Pokud tomu tak chceš íkat a pece proto jsi tu. Dám ti šanci to udlat, a navíc estn, tváí v tvá. Není snad pro vojáka nejlepší dárek možnost splnit rozkaz? Takže prosím! Vyber si zbra, kterou chceš, já jsem pipravena. V Annin tvái se mihl úlek. Ková si všiml, jak ustoupila o krok, pry od zbraní, a drazn zavrtla hlavou. Ne, odvtil pevn. Nejsem takový hlupák, abych dal tvým strážím záminku m zabít ani, abych bojoval s meem proti arodji. Máš mé slovo, že v našem duelu nepoužiji magii ani svj hlas a pokud uspješ, gardisté se t ani nedotknou. Anno, ekni mu, jestli lžu! To nemusíte, hlesla Anna tiše. Stála už v samém kout a vypadala, že by šla ješt dál, kdyby mla kam. Tak vidíš, Francisi. Nebo je problém jinde? Nelíbí se ti výzbroj? Možná bys radši tu svoji dobrou pušku, abys mi mohl zamíit z pár set metr do zad. No tak! Když pineseš Agentue mou hlavu, budeš hrdina. Pochválí t jako poslušného psa, nechají pes noc bhat v zahrad jen poj! K noze! Její výsmch bodal jak rozžhavené jehly a John si vybavil první noc, když mu ochromila nohy a bavila se jeho bezmocí ucítil, jak ho zaíná zaplavovat vztek. Jak chceš! procedil tiše. Potrpíš si na lekce. Asi jednu potebuješ sama! Natáhl se ke stolku a do dlan mu vklouzl jednoduchý me. Máchl jím, ostí se v bílém svtle zalesklo. Anna se v kout pikrila, sjela podél zdi na zem a kolena pitáhla k brad, ale Ková ji nevnímal, sledoval Asenat, klidn stála, i když jí vyrazil vstíc, tyi metry Sekl pímo z kroku, rychle, pesn a vedle. Asenat se pohnula dív, proklouzla pímo pod ostím a ješt ho koncem hole udeila do ramene, lehce, ale Ková pesto zasykl bolestí. Ustoupil a pekvapen

87 se tam podíval, v košili byla propálená díra a na kži ml ránu, jako by mu nco vykouslo malý kousek masa. Ješt postehl, jak vlí hlav na konci hole rud zazáily oi. Asenat se sípav zasmála. Vidíš, Francisi? To jsou zas moji psi. Už dlouho nejedli, jsou trochu divocí. Mávla holí a z vlí tlamy se vymrštila plmetrová štíhlá epel. Hl se rázem zmnila v krátké kopí a John ml dojem, že Anna v kout tiše zakuela. Za al zuby. Otoil se a bez pípravy udeil, další bleskový výpad. Tentokrát se snažil s její rychlostí poítat zbyten. Kovov to tesklo, když srazila me stranou a sekla vzhru. Uskoil, kopí ho pesto škráblo na krku, pálilo to stejn jako kousnutí pedtím. Jaká bída! Kdybych chtla, kutálí se tu už tvá hlava. Vážn nemají Kovái rovnováhy nikoho lepšího? Jsem pece píliš zbablá, abych si dlala špinavou práci sama, musím mít poskoky jako Pit. Nemáš šanci! vyhrkla Anna v kout. Znlo to zoufale a Kováe zamrazilo. Vdl, že neminula, opravdu ho chtla jen škrábnout, hrála si s ním Za al zuby a zaútoil, rychlou smrští navazujících úder. Mla jen jednu ruku, kulhala, podle všech pravidel musel mít pevahu, být mnohem lepší. Jenže se dl pravý opak. Asenat jeho údery odrážela s neskutenou lehkostí. Jako by pokaždé vdla pedem, kam chce udeit, neustoupila ani o krok, pipomínalo to zkušeného šermíe, který jen pro zábavu bojuje s malým dckem a pak náhle vyrazila. Nepodobalo se to niemu, co znal. Žádné finty, žádná technika. Pouhé jednoduché rány, ale tak rychlé, že je sotva postehl. První dv odrazil, ale najednou mu ped oima vybuchl ohostroj. Upadl na kolena k jejím nohám, skoro pustil zbra, hrudník v ohni, ml pocit, že mu perazila všechna žebra nebodla ho, jen udeila epelí. Koncem kopí lehce pohladila jeho tvá, chladný kovový dotyk. Copak? Bolí to? Možná ti pak pjím nco na vyléení, teba tvé vybavení na akci vstávej! Ješt jsme ani nezaali! Z krutého výsmchu v jejím hlasu tuhla krev. Ková cítil, jak mu vztek vhání do tla žár, pemáhá i bolest, znovu sevel me. Ne, Johne! vykikla Anna zoufale. Nech toho, zabije t!

88 Neodpovdl. Aniž jen mrkl, bez sebemenšího varování se pímo z kleku vymrštil a al vzhru, bleskovým úderem, do kterého vložil všechno. lovka by nejspíš pesekl vejpl, nemohla být tak rychlá! Ostí zasáhlo jen vzduch. Vbec nepostehl, jak to udlala, jako by tam najednou nebyla. Me jí neškodn prolétl u hlavy a vzáptí mu vrazila druhý konec kopí zdola do pedloktí. Kosti v jeho paži praskly jako zápalky. Vykikl bolestí, me mu vypadl. Levakou jí hrábl po hrdle, aspo ji strhnout k zemi Ani se nehnula. Bylo to stejné jako Annin zápas s Gannadim, jenže te se na jejím míst ocitl sám, byl o hlavu vyšší, možná o polovinu tžší, ale práv tak mohl chtít povalit skálu. Dopála mu vteinu, aby si ten fakt uvdomil a pak se prost ohnala, skoro nedbale, jako pes, co chce jen nco obtížného vytást z kožichu. Peletl místnost, narazil na stolek se zbranmi a s rachotem ho pevrátil. Na zemi za ním zstala krvavá stopa, z otevené zlomeniny paže se krev jen valila. Souasn nco kovového prolétlo vzduchem, cinklo o podlahu a zastavilo se mu pímo ped obliejem, povdomý váleek s namalovaným erveným kížem, regenerátor Agentury. Tady! Možná ti to pjde líp, jen knoflík, který staí zmáknout tak co, Francisi? Poád ekám, kdy zaneme opravdu bojovat. Ková neodpovdl. Pístroje se ani nedotkl, na takové zranní by stejn píliš nepomohl. Zatápal levakou a napl poslepu našel rukoje dalšího mee. Opel se o nj, uklouzl po vlastní krvi, ale vstal, Anna tiše, bolestn zakvílela. Zadíval se na Asenat, vidl ji v mlze, krev cítil i v ústech. Pomalu rozevel prsty a nechal me spadnout na podlahu. Ne! promluvil tžce. íkal jsem že nebudu tvá hraka! Najdi si jiného šaška! Otoil se. Deset metr ke dveím bylo jako svtelný rok, ale udlal první krok, pak druhý. Stj! Ková nereagoval. Jako by ml na každé noze stokilové závaží, pesto šel dál, dvee byly poád tak daleko ekla jsem, abys zstal stát!

89 Asenatin hlas šlehl vzduchem jako bi, ale paradoxn mu to dodalo sílu, další krok. Ke mn se nebudeš otáet zády! Asenat švihla rukou. Kopí prolétlo tsn nad Kováovým ramenem, proízlo mu ucho a zasáhlo ze u dveí. epel do ní hladce zajela a vzáptí kameny kolem pukly, v malé explozi se rozletly na všechny strany. Síla výbuchu Kováe porazila. Krev mu stékala po hlav, ale znovu se pokusil postavit, ješt ti metry, nezáleželo na tom, co bude pak, jen dojít k tm dveím Anna se mu vrhla na krk, vlastní vahou ho pitlaila k zemi. Ne, Johne! Nevstávej! Zsta ležet! Pokusil se ji shodit, ale držela se jako klíšt. Nakonec se napl zvedl i s ní, bylo by to skoro legraní, nebýt krve všude okolo, a Asenat se pohnula. Vyrazila k nim, tiše, kovová plocha místo její tváe se leskla. Sehnula se, zvedla pohozený me Ne! Prosím vás, nechte ho! Anna se otoila elem k ní, pesto Kováe stále kryla vlastním tlem, jeho krev jí umazala šaty i tvá. V tom výkiku bylo zoufalství, strach, ale i odhodlání a Asenat se zastavila. Opravdu ti na nm tolik záleží? promluvila tiše. Nezapome, pro pišel. Chtl zabít i tebe a udlal by to. Neudlal! Lhali mu, ale on takový není, a vy jste m chtla zabít taky! Vdla jste, co bude, chtla jste, abych to vidla vidím! Ale jestli ho vážn musíte zabít, zabijte nás oba! Ti vteiny naprostého ticha. Ková se už nepokoušel postavit, neml sílu, a Asenat pomalu zavrtla hlavou, najednou vypadala spíš pobaven. Nechápu, jak nkdo jako ty pežil v Agentue pl roku. No, vlastn tam ješt nejsem pl roku, polkla Anna nasucho. Aha. Tím se dost vysvtluje. Dobrá tedy. Uvidíme, jestli máš pravdu. Pokud ne, probhne další lekce už bez tebe. Obešla je a vyšla ze dveí, na prahu se krátce zastavila a zvedla svoje kopí. epel s tichým zasyením zajela zpt, zas to byla skoro obyejná hl. Asenat se mrzut zadívala na rozbitou ze. Musím to nechat opravit a za ti hodiny je zasedání Rady. Oba vás tam chci mít.

90 Dvee se za ní zavely a ve stejném okamžiku zhaslo svtlo u stropu. Ková vydechl, ješt ucítil lehké šimrání fixu na tvái, a pak už nebylo nic.

91 "1 ()- John Ková vkroil do dveí, následován Annou, dva mlenliví gardisti v erném za nimi zaveli. Rozhlédl se, tuhle místnost vidl poprvé. Nacházela se v pízemí vže a byla vtší než Asenatina pracovna, dlouhý stl s kesly okolo, na stn za ním velký kus látky s nakreslenou mapou. Ve stedu ležela Dorova a zejm zahrnovala okolí nkolika stovek kilometr. Johnovi se zdálo, že je stejná, jakou vidl prve u Asenat, ale nebyly na ní žádné znaky rychle pesunul pozornost k lidem u stolu. Asenat s maskou na tvái sedla v ele, za jejím keslem stál nehybný Pit. Z dalších John tyi znal Gannadi po Asenatin levici, Elim napravo se opíral v kesle s nenucenou elegancí, pohledem obas zavadil o Pris, která mla fialové kruhy pod oima a vypadala unaven. Vedle ní se choulil bojácn vypadající mužík Hex, se kterým se Ková prve srazil ve dveích u Asenat, i te vypadal, že by byl nejradji nkde úpln jinde. Další tyi židle byly prázdné, poslední muž sedl sám na konci stolu, jako by se ostatní štítili k nmu piblížit. Jeho tvá pipomínala lívanec, ze kterého mrkala dv malá, skoro krysí oka. Nebyl nijak zvláš tlustý, Ková už vidl širší, ale ve srovnání s ostatními v tomto svt tak vypadal, zdálo se, že jeho tlo z kesla skoro petéká. Johnovi vnoval pronikavý pohled, jinak nikdo nepromluvil, ve vzduchu bylo cítit naptí. ekali jsme na vás, promluvila nenucen Asenat. Doufám, že se cítíš lépe, Francisi. V té vt nebyl žádný výsmch a vlastn to nebyla otázka. Ková jen pokril rameny.

92 Ano, odvtil krátce a usadil se vedle Hexe. Pitom se zadíval na pravou ruku. Lehký obvaz byl už skoro zbytený, na jeho povrchu práv bledly poslední áry magického ornamentu, bolest už tém necítil. Když se probudil, ležel ve svojí posteli, pikrytý dekou. Na okamžik mu blesklo hlavou, že to byl možná jen sen, ale pak si uvdomil, že má na ruce práv tenhle obvaz, což bylo jeho jediné obleení a že Anna stojí u postele a pozoruje ho. Sakra! rychle se posadil a pidržel si deku u pasu. Promi jak Neboj, tvá est je v naprostém bezpeí. Moje tlo ješt nezaalo procházet potebnými hormonálními zmnami, jenom jsem t s Pitem dostala do postele. Jak se cítíš? Fajn, zavrel. Vážn úleva. Pesto si uvdomil, že zrudl, a Anna vyprskla smíchy. Pedstav si m, jak nebo ne, radši si nepedstavuj. A to jsem ti pvodn chtla vynadat, povzdechla si. Pkn mi dáváš. Lámeš Pitv rekord v potu zranní za den, ale tvé tlo nemusí tolik magie snést, zkus se te njakou dobu mírnit. Ková se ušklíbl. To ekni spíš Asenat, prý žádné áry Zaal se zvedat z postele, ale Anna mu položila ruku na rameno. Te m pozorn poslouchej, Johne. Nemyslím si, že se chováš jako hlupák. Ty jsi bojovník. Takoví jsou poteba, vážím si toho, že si nevolíš nejsnadnjší cestu. Pomžu ti, pokud budu moci, ale prosím, nepospíchej tolik na smrt. Ztratila jsem už hodn pátel. Pustila jeho rameno a ustoupila. Ková náhle nevdl, co íct, vidl její pohled, vzpomnl si, jak ho zakryla vlastním tlem radji jen kývl. Sáhl po nových šatech na židli, Anna se decentn otoila. Pospš si, musíme na to zasedání. A k tomu, co jsi ekl kdyby Asenat vážn zaala arovat, seškrabávali by t ze zdi. To, co jsi pi tom souboji vidl, byl jen následek nkterých jejích úprav. Špikoví arodjové vylepšují své tlo pomocí kouzel, jako si kyborgové montují mechanické souásti. Takové zmny se už nedají jen tak vrátit nebo vypnout.

93 Jo, pikývl suše. Nkteí lidé nemají nikdy dost a ona je napl blázen. Není, Johne. Znám ji, Asenat zuila. To, že t chtla tak najednou zabít, urit mlo njaký dvod. Asenat má poslední dobou starosti, a pedstav si, co asi mže dlat starosti nkomu jako ona. Bojím se, že se to brzy dozvíme, Anna vypadala zase unaven a ustaran, jeho léení jí muselo znovu vzít hodn sil. Te, když sedl u stolu a díval se do tváe Asenat, v kovové masce ani jejím hlasu nepoznal nic, ani náznak obav, radosti ani jiného citu. Dobrá, promluvila klidn. Než pejdeme k hlavnímu bodu, jak pokrauje vyšetování posledních incident? Elim pokril rameny. Jak jsem ohlásil. Na podprách jeábu se našly jasné stopy, nkdo je naízl tak, aby pi vtší zátži praskly. Muselo k tomu dojít už ve skladu, sestavil jsem seznam lidí, co tam mli pístup. Postupn je vyslechneme, ale je jich mnoho, popravd eeno, neekám konkrétní výsledek. Asenat lehce naklonila hlavu. Zajímavé. Jako bych tu slyšela njakou ozvnu. Netvrdil jste skoro totéž i ohledn té nehody na pavouí farm? Vaše výsledky poslední dobou nejsou oslující. Jsem si toho vdom, paní, pipustil Elim hladce. Jenže už neešíme nahodilé incidenty nebo výtržnosti. Útoky z poslední doby jsou dobe organizované. Domnívám se, že kanibalové si vytvoili v Dorov vlastní sí, mají vdce a ten není žádný hlupák. Snaží se cílen destabilizovat situaci ve mst, jsou stále drzejší. Bojím se, že verejšek zdaleka nebyl konec. Dejme tomu. Jaké máte návrhy na ešení? Pedevším potebuji víc lidí. Celý bezpenostní sbor má ticet len. To je zoufale málo, stejn jako rozsah našich pravomocí. Pokud bychom mli teba možnost provádt dkladnjší výslechy podezelých Po Gannadiho tvái se mihl úšklebek. Pro to slovíkaení, Elime? Nazvi to hezky pravým jménem, muení a dodej, že chceš jenom provádt veejn, co tvoji pomahai beztak dlají tajn už te, jako si Fentovi hoši tahají obdy z kádí.

94 Tlustý muž se zatváil doten, Elim zabodl pohled do Gannadiho oblieje. Zase jste naslouchal klepm ze dna láhve? Možná byste se k ní ml zas vrátit. A mezi opatení, která navrhuji, patí i rozšíení rejstíku trestných in o další položky jako šíení pomluv. Pomluv nebo pravdy? Elim se už nadechoval k odpovdi, ale Asenat ho perušila. To staí. Co se týe pravomocí, zatím jste m nepesvdil, že by jejich rozšíení pineslo jiný efekt než nárst pesn té nedvry, kterou nepátelé Dorovy chtjí. A na zvýšení potu muž rozhodn není vhodná doba. Co stav zranných? Dva dosud v kritickém stavu, ostatní vetn radního Dalbeka mimo ohrožení, odpovdla Pris okamžit. Byla by to dobrá možnost, pokraovat v mém projektu, pokud byste dovolila Ne, perušila ji Asenat. Váš projekt skonil, ovšem práce budete mít dost. Poskytnu vám více personálu a budovu tetího skladu, inženýrské oddlení ji vyklidí, stavba vže se doasn odkládá. Zídíte tam záložní nemocnici. Doporuuji zaít co nejdív s výcvikem jednotek první pomoci. Dále chci, aby do dvou dn všichni vojáci, kteí v nm dosud nejsou, odevzdali vzorky do reprodukního programu. Pris na okamžik ztuhla, ale pak pikývla. Rozumím. A radního Dalbeka pesunete ješt dnes sem, chci ho vyslechnout sama. Ano, paní. Fenta na konci stolu pivel oi a zadíval se Asenat do tváe. Elim nedostane víc lidí, ovšem Pris ano a ješt novou budovu. Má cviit pohotovostní jednotky, Gannadi je dokonce stízlivý paní, co se chystá? Oekáváte njaké potíže? Potíže? Ne. Oekávám Zvrácence. Asenat to ekla skoro pobaven, ale následovalo hrobové ticho. Bože! hlesl vydšen Hex. Myslel jsem, že to jsou jen ei Kapitáne? Gannadi vstal. Došel k map na zdi a promluvil, vážn a pevn.

95 V posledních týdnech sledujeme nezvyklé pohyby v Pustin. Pevážn jde o párae, velké skupiny, dvacet i víc. Nebojují spolu a pohybují se stejným smrem, velice netypické chování. Vyslali jsme další skupiny zvd. Ti úpln zmizely, ale tvrtá se vrátila vera. V kotlin pt dn cesty severn, tady, ukázal na jedno místo mapy, se houfuje možná dva tisíce stvr, a to organizovan. Je jen jediná vc, která to mohla zpsobit. Navíc cítím silný magický pohyb, navázala Asenat. Teprve se adaptuje na naše prostedí, shromažuje sílu, ale to nepotrvá dlouho a já na to nebudu ekat. Za ti dny se pipraví všichni bojeschopní vojáci vyjma nouzové stráže a mé gardy. Pak mu vyrazím naproti. Chci ho pedejít a zaútoit první. Kotlina má jediný východ. Pokud dorazíme vas, pehradíme ji a pobijeme Zvrácence i jeho stvry dív, než stihnou napadnout msto. Elim lehce zvedl oboí. Ambiciózní plán, ale všichni vojáci krom gardy, to je kolik? Devt set muž, když zahrneme rezervy. A proti tomu dva tisíce pára, Zvrácence nepoítaje? To je sebevražda! tém vyjekl Hex. Pipouštím, že poetní rozdíl je znaný. Ovšem ten se nezmní, ani když zstaneme tady. Budeme ale v bezpeí za hradbami! Asenat se pomalu pedklonila. Opela se zdravou rukou o stl a Ková pímo cítil její pohled, pálil i skrze masku. Hexi, až pjdete ven, prohlédnte si ten artefakt na námstí. Je ponkud patetický, ale mítka celkem odpovídají. Pokud zstaneme tady, i když se ubráníme páram, což zdaleka není jisté, jakmile dorazí Zvrácenec, za deset minut nebudeme mít žádné hradby a za dalších dvacet žádné msto. Pímý útok bude obtížný, ale je nejlepším ešením a já s vámi to rozhodnutí nekonzultuji. Oznamuji vám ho. Mžete se s tím smíit nebo odstoupit z Rady a smíit se s tím pak. Co si vyberete? Hex polkl nasucho. Zadíval se na Asenat a pomalu dosedl zpt. Myslím, že se s tím smíím hned, paní.

96 Výborn. Z pítomných se útoku zúastní samozejm kapitán Gannadi, urí si zástupce, který pevezme obranu msta. Dále m doprovodí Francis. Všechny pohledy se okamžit stoily k nmu a Ková za al zuby. Pro já? Protože jsi voják a budu potebovat každou ruku. Navíc t chci mít na oích. Jasnji to íct nešlo, po Elimov tvái se mihl pobavený úsmv. V tom pípad zbývá doešit otázku, kdo bude zastupovat vás, paní. Jeho hlas znl jasn nedokav a Asenat pikývla. Jako svého zástupce jsem vybrala Annu. Vteina naprostého ticha. Ková se rychle ohlédl. Anna sedla nehybn jako kámen, jen pobledla a zdálo se mu, že její ruka na desce stolu se chvje. Elim zalapal po dechu. Cože?. To je vtip! Je z Agentury a je dít, proboha! Nemá pontí, co taková funkce obnáší! Není dít o nic víc než vy a na rozdíl od ostatních pítomných jsem si jistá, že jí nechutná lidské maso. Navíc opt diskutujete v nepatiné chvíli! Místností zavanul ostrý tón hrozby, Elim s viditelným úsilím ztišil hlas. Odpus te, paní. Jist jste to rozhodnutí dobe zvážila. Rád bych v tom pípad požádal, abych se zúastnil tažení s vámi. Myslím, že tam budu platnjší. Oceuji to, ale ne. Zstanete a udržíte do mého návratu poádek. Oekávám, že Annu ve všem podpoíte. To je hloupost! Jsem vedle vás nejlepším arodjem Dorovy! Má pítomnost v bitv by Asenat nepromluvila. Neekla jediné slovo, nepohnula se ale Elim umlkl v pli vty a Ková cítil, jak mu tlem probhla vlna chladu, nepochyboval, že chybí jen okamžik Omlouvám se, paní. Elim pomalu vydechl. Pokud je to vaše vle, samozejm zstanu. Anna bude mou pomoc jist potebovat. Vbec to neznlo srden, spíš naopak.

97 Jaká je šance, že se vrátíte celá? Že se všichni vrátí? promluvila konen Anna tichým, peliv kontrolovaným hlasem. Je milé, že se aspo nkdo zajímá, pikývla Asenat. To se nedá odhadnout. Pokud je Zvrácenec stejn silný jako ten poslední a nám se ho podaí pekvapit, jsou vyhlídky dobré. Pokud je ale silnjší nebo se dá do pohybu dív a pekvapí nás ješt v Pustin, šance prudce klesají pro všechny. Rozumím, Annin obliej byl bez výrazu. Ráda bych s vámi mluvila o samot, až ukoníte zasedání. Jist. Vlastn už jsem na konci. Všichni mají dva dny, aby pipravili svá oddlení. Samozejm to neujde pozornosti, lidé ve mst nejsou tak hloupí, jak si nkteí z vás myslí, Ková ml silný pocit, že to smovalo k Elimovi. Je na vás, abyste je uklidnili a zamezili nepokojm, oficiáln vše oznámím ráno. Mjte na pamti, že tohle je nejhorší krize, jaké Dorova v tomto století elí. Podle toho budu posuzovat vaše úspchy i chyby. To je vše. Asenat vstala a ostatní ji napodobili. Promluvíme si, Anno ale naped chci mluvit s vámi, pane Hexi! Asenatin hlas byl ostrý jako nž a Hex ztuhl. Obliej mu zpopelavl, rychle otevel ústa a zas je zavel. Ano, paní. Se sklopenou hlavou Asenat následoval, Pit kráel bez vyzvání za ním. Ten se pobaví, ušklíbl se Elim, sotva za nimi zapadly dvee. Škoda, že to nejsi ty, odsekl Gannadi. Je mi jasné, co rozpoutáš, když tady Asenat nebude, ale radím ti, mysli na jedno ona se vrátí! A já udlám všechno, abych byl s ní. Ty se radši starej, aby ti plka tvé slavné armády neutekla, než vbec vyrazíte, odsekl Elim. Mají pece opory opilce, mimino a agenturního poskoka, sjel pohledem Annu a Kováe. Otoil se, bez ohlédnutí vyrazil z místnosti. Ková postehl, že nepatrn kulhá, vykroil rychle za ním, ale Anna ho chytila za rukáv. Nech ho, Johne. Je lepší, když nás podceuje. Fenta se za Elimem zadíval a povzdechl si. Takové necivilizované chování, jak smutné. Musím bohužel jít, potrvá, než pipravíme jídlo pro tolik lidí nashledanou, Anno.

98 Vyšel ze dveí a Pris se mlky protáhla za ním. Gannadi vypadal, že má ješt nco na jazyku, ale nakonec sáhl do kapsy a vytáhl plochou kovovou láhev. Ková se skoro usmál, jak povdomý pedmt to byl. Odšrouboval víko a krátce se napil, vzáptí se omluvn zadíval na Annu. Jenom jednou. Dáte si? nabídl Kovái. Rád. John opatrn ochutnal a ml co dlat, aby to rovnou nevyplivl na podlahu, dáviv se rozkašlal. Bože, z eho to je?! Neptejte se! zašklebil se Gannadi. Chystal se láhev schovat, ale Anna se po ní natáhla. Gannadi zstal málem s ústy dokoán. Ehm, tohle není zrovna pití pro malé holky. Já vím. Anna prstem opatrn otela okraj, strila ho do úst a okamžit se zašklebila. Pfuj! Chutná to jak desinfekce. Jo, kývl Gannadi. Myslím, že Pris to tak používá. Dík, znovu jsi mi pipomnl, pro nepiju, vrátila mu láhev. Jak se cítíš, jako nová vládkyn svta? zeptal se John pobaven, ale jeho pohled byl vážný. Zrovna tohle bych si ráda s nkým vymnila. Poprosím Asenat, jestli si to nechce rozmyslet, ale myslím, že to bude marné. Ale pro ty? Pro to nedá Elimovi, celý se na to tese. Práv proto, nejspíš. A navíc Dvee její vtu perušily. Hex vyšel ven, místnost pebhl skoro poklusem Ková ml na okamžik pocit, že v jeho oblieji zahlédl krev. Pit ve dveích jen kývl a Anna si povzdechla. Neekej na m, Johne, te to bude asi na dlouho. Uvidíme se pozdji. Dobe. Bu opatrná, Anno. Anna jen chápav kývla. Já vím. Jestli m tu ale nkdo zabije, nejspíše to nebude Asenat. Horší je, že pro tebe platí opak. Pešla místnost a dvee se za ní zavely. Gannadi si dlouze povzdechl.

99 Pojte. Pokud jdete s námi, musím vám sehnat výstroj a taky vysvtlit pár vcí. Zabere to as a já toho te budu mít až nad hlavu. Brzy o ni možná všichni pijdeme. Ková zachmuen pikývl. Vlastn ml úpln stejný pocit. & 2*+3,', John otevel oi a zamrkal do šera. Nebyl si jistý, co ho vlastn vzbudilo. Nejspíš nic podstatného, jen další zlý sen, po Gannadiho pednášce o taktice padl do postele jak zabitý Jemný, kovový šramot. Ková nepromluvil. Nezadržel dech, nepevalil se, jen nepatrn pohnul hlavou, aby zjistil, odkud zvuk pichází. Byl docela tichý, jako myš hlodající pod podlahou jenže tady žádné myši nežily. Šramot se ozval znovu, poznal, že jde ode dveí. Riskl to, zvedl hlavu a zadíval se tam. Postehl pohyb, závora na dveích se sama od sebe pomalinku nadzvedávala. Netušil, jak je to možné, ale a to dlal kdokoliv, dával si záležet, aby zstal potichu to nebude pátelská návštva. Natáhl ruku. Batoh s výstrojí od Gannadiho si položil vedle postele, úpln nahoe ležel me a krátká dýka. Ková ji vytáhl z pochvy dvma prsty, pomalu, aby nevrzala, položil ji naplocho ostím dol a zakryl rukou. Stihl to práv vas, vzáptí se ozvalo klapnutí, závora byla nahoe. Dvee se pootevely, nezvaný návštvník chvilku ostražit naslouchal, ale když se nic nedlo a Ková oddechoval stále stejn pravideln, odvážil se otevít úpln. John slyšel kradmé kroky byli dva. Jeden zstal u dveí, zejm dával pozor, druhý pistoupil k

100 posteli. Ková se nepohnul. Klidn ekal, oi zavené, svaly uvolnné, jen smysly napnuté k prasknutí. Šoupavý zvuk oceli tažené z pochvy. John se bleskov otoil a švihl rukou vzhru. Muž v erném s maskou na tvái strnul. Bez hlesu zíral na dýku, která mu náhle trela z hrudi, v oích šok, pekvapení a nakonec prázdnotu. Zachraptl a sesul se k zemi, me pipravený k úderu mu vyklouzl a hlasit zainel o podlahu. Muž u dveí se otoil. Byl pln soustedný na chodbu a zvuky, které slyšel, si zejm vykládal jako Johnv konec. Vyteštnýma oima zíral na mrtvého spoleníka a Kováe, který mu práv vytahoval zakrvácenou dýku z prsou, ten pohled na nj byl evidentn moc otoil se a vybhl ze dveí. Ková ho skokem následoval. Stále ješt vládla noc, chodby paláce byly ztichlé a prázdné. John neml chu volat o pomoc, tohle si vyídí sám. Vetelec bžel nehlun, na akci se dobe pipravil, Kováovy bosé nohy naopak hlasit pleskaly o kamennou podlahu, neml as se ani obout. Probhli hlavní chodbou a po plošin dol. John zaal muže dotahovat a ten to vycítil, pokusil se ješt zrychlit. Vbhli do pízemní haly, i ta byla prázdná. Muž zamíil podle oekávání k východu, ale v posledním okamžiku si všiml hlídek v erném a došlo mu, že takhle se kolem nich urit neproplíží. Chytil se jednou rukou sloupu a tsn ped vchodem prudce zmnil smr. Ková toho využil a nadbhl mu, už neml šanci utéct, v naprosté panice se nelogicky vrhl proti zdi a zmizel. John se v posledním okamžiku zarazil. Ml dojem, že zaslechl tlumený úder, ale víc nic, v hale vládlo hrobové ticho. Nedviv si stnu prohlížel, ani zblízka nevidl nic neobvyklého. Opatrn natáhl ruku bez odporu prošla skrz. Necítil bolest ani nic zvláštního, opatrn nakroil Co to tam dláš?! ozval se podezíravý Pitv hlas od vchodu, John sebou trhl leknutím. Já nic, opáil. Jeden chlap tam ale zrovna vbhl. Jdi od toho. Jestli je uvnit, je mrtvý. Co se stalo? Ková rychle ustoupil zpt.

101 Dva chlapi m pepadli. Jednoho jsem vyídil, druhého honil sem, pak najednou probhl skrz tu ze. Ta ze je iluze. Za ní je prý chodba a dvee s njakým magickým symbolem, když se na nj podíváš bez klíe, zabije t. Pístup tam má jenom Asenat, ani gardisté dovnit nesmí uhni. Pit si klekl, ruku ponoil po rameno do stny a zašátral uvnit. Pak zaal nco tahat, John se pidal a za chvíli bylo tlo atentátníka venku. Ková se k nmu sklonil, opravdu byl mrtev, oi vyteštné, u obou uší stružky zasychající krve. Pit mu stáhl masku a tiše, ale procítn zaklel. Znáš ho? zvedl John pekvapen oboí. Bohužel. Gannadiho dstojník. Cože?! ekal bych spíš Elimovy lidi. Já taky, povzdechl si Pit. Tohle poslouží nejvíc jemu. Oeruje Gannadiho, kde se dá, až se to provalí, Asenat ho bude muset odvolat nebo zabít, zrovna te! A musí se to provalit? Ková rychle uvažoval. Nevím, že ty dva poslal Gannadi. Šli na vlastní pst nebo pracovali pro nkoho jiného, možná zrovna pro Elima. Zvládneš nenápadn uklidit dv mrtvoly? Pit zaváhal. Když mi pomžeš. Asenat to stejn musím íct, pozná, že do té chodby nkdo vlezl, ale Nemusí to být oficiáln, dopovdl Ková. Ten, kdo je poslal, si stžovat nepjde, a si láme hlavu, kam zmizeli. Dobrá. První smna zaíná za hodinu, pak bude v ulicích plno lidí. Pitáhni sem toho prvního, já seženu bednu, musíme spchat. A oble si nco, nebo budeme dost nápadní. Ková si uvdomil, že je stále bos, jen ve spodním prádle, a teprve te ho roztásla zima, pedtím ji ani nevnímal. Vrátil se do pokoje, oblékl se, tlo prvního vetelce si hodil pes rameno a donesl ho do sálu. Pit mezitím nkde sehnal bednu na odnášení mrtvol. S Kováovou pomocí oba muže nacpal dovnit, pitom jednomu vytáhl z kapsy popsaný obdélník pavuinové látky a druhému jakýsi kovový kruh obtoený drátem. Magnetický klí! Elimovi lidi ho používají, když musí otevít njaké zavené dvee. Zmetek jeden, on si snad myslí, že vážn mže

102 všechno a tohle je propustka do paláce, zamával látkou. To si ješt zjistím, kdo ji vystavil. Jestli byl Elim tak hloupý a udlal to osobn, je to jeho konec. Pochybuji, pokud to byl vbec on, ten klí je moc nápadný. Mají ho jenom jeho lidi? Ano, ale dlá je Hex, hlavní technolog. Jestli njaký prodal pod rukou, Asenat s ním dá další e, poslední dobou si koleduje poád víc. Ková si pomyslel, že to by nepál ani jemu, ale mlel, jen se díval na stnu, která nebyla stnou. Pro takhle? Kdyby tam prost postavila stráž Tak by to jen povzbudilo zvdavce k zájmu, co tam je. Takhle o tom neví nikdo krom len Rady a pár dalších, kteí taky vdí, že tam nemají lézt. Když neposlechnou nebo se to dozví nkdo, kdo nemá, dostane, co chtl. Takhle se prý Elim už zbavil pár lidí, poradil jim, kde hledat poklad, ušklíbl se Pit. Pibouchl víko bedny, oba popadli držadla a vyklouzli ven, nehybní gardisté jim nevnovali ani pohled. Co je to s nimi? neudržel se už Ková. Vypadají divn. Jo. Asenat si je osobn vybírá, už když jsou dti, cvií je a íká se, že nakonec si každého vezme do postele. Pak dostanou tenhle výraz, poslechnou ji na slovo, nikdy necouvnou. Lidi se jich bojí a vojáci štítí, asi proto je nebere na tu výpravu. Ková si uml celkem pedstavit, co jim Asenat opravdu provádí ale postehl, že snad poprvé s ním Pit mluví skuten oteven, a hoce se usmál, spoluvina dlá divy. Rychle se proplížili ztichlým mstem až ke kupolím recyklaních kádí, jen pohled na n stail, aby se Kovái zvedl žaludek. Rozkopl dvee a musel zatnout zuby ped strašlivým zápachem, zdálo se, že Pit ho ani nevnímá. Gardisté v erném byli už pry, zbyl jen jediný strážný klidn podimující u zdi. Vyskoil leknutím, ale Pit ho uklidnil nkolika slovy. Dotáhli bednu k nádrži, kde se rozkládaly mrtvoly len Agentury, John se stežil nahlédnout dovnit a Pit zaal z obou tl strhávat obleení. Musíme jim uíznout hlavy. Tla hodíme dovnit a hlavy pod ranní dávku odpadu do zadní kád, tam si jich nikdo nevšimne.

103 Kováv žaludek se pohnul o další stupe, zadíval se na nj. Máš s tím hodn zkušeností? Pár ano nejde to jinak. Poádek ve mst hlídá Elim a jeho chlapi jsou poslední, za kým bych šel, kdybych ml problém. Dost lidí stojí o moje místo. Vtšinou je to sebeobrana. A Asenat to ví? Asenat se zajímá o to, co je dležité pro vtšinu. Jinak se ídí názorem, že se mám o sebe starat sám, staí, když se nenechám chytit. A když nechám, zasloužím si to, poboník vytáhl nž. Ková za al zuby, ale vtšinu práce odvedl Pit sám. Když John házel druhou hlavu do kád, otásl se. Kdyby nás te vidla Anna! Té o tomhle ani slovo, zavrel Pit, poprvé sebou trhl. Rozumíš? Ani jedno! Myslíš, že se tím budu chlubit? ušklíbl se Ková kysele. Pojme odsud, dlá se mi zle. Nemyslel tím jen zápach a Pit mu dobe rozuml. Nebyli jsme tu! zavrel cestou ven na strážného. Celou noc jsi nikoho nevidl a msíc máš pídl jídla navíc. Rozumím, pane vidl koho? zašklebil se strážný. Nikdo tady nebyl. Pit se suše zasmál, ale Kováe zamrazilo. Jak snadné to vlastn bylo a kdo všechno asi podobné postupy používal? Vrátili se do paláce. Staila chvilka v blízkosti kád, aby Kováovy šaty naichly tím strašným zápachem. Musel se znovu pevléknout a setít z podlahy krev, zatímco Pit odešel vyrozumt Asenat. Než se oba zase setkali, uplynula více než hodina. Co íkala? V poádku. Prý se nestará, co si dlám ve volném ase, ale ty za ní máš zajít, má hodinu s Annou. Hodinu? zvedl Ková oboí. Ano. Asenat osobn cvií nkolik dtí s nejvyšší psionickou odolností a Ann dává zvláštní lekce. Taky jsi pišel o projev. Na její projevy zvdavý nejsem, ale na to uení se zajdu podívat, zavrel Ková, pi slov lekce se málem otásl. Pit jen pokril rameny a John vyrazil, cestu už znal dobe.

104 Velké dvee byly tentokrát pootevené. Natáhl ruku, aby vešel, ale v tu chvíli uvnit zazáilo jasn žluté svtlo. Neodolal a potichu nahlédl. Asenat sedla v kesle zády ke dveím, Anna stála pár krok nalevo. Mezi nimi se ve vzduchu vznášel podivný obraz, propletený symbol ze záících ar. Pipomínal hologram, ale žádný, co kdy Ková vidl, nebyl tak jasný. Anna ho soustedn zkoumala. Zajímavé. Tenhle neznám. Nejspíš ne, pikývla Asenat. Je to nejstarší varianta, budeš znát spíš tyhle, aniž se pohnula, vedle prvního znaku se objevily ti další, menší a trochu jinak spletené. Tenhle znám. Anna na jeden z malých symbol položila prst a ve vzduchu ho pesunula ped velký. Vzáptí se symbol zvtšil a zmnil barvu do ruda. Oba se te pekrývaly, prniky i rozdíly ar vynikly na první pohled. Anna potásla hlavou. Nenapadlo m, že by to mohlo fungovat i takhle. Vidím ale, jak málo staí, aby se taková ochranná runa zmnila v runu ovládnutí. Tady k tomu chybí jen dv áry navíc. Ano. Rozdíl je malý, musíš být opatrná. Psychická runová magie je jedna z nejmocnjších, zasahuje samu podstatu mysli a mnohé její dopady jsou nevratné. I malá chyba mže mít fatální následky. Existují runy tak smrtící, že na n nelze ani pohlédnout, zabíjí pouhý jejich otisk v pamti. Ale jak je potom mágové tvoí? Anna vypadala zmaten. Nejmocnjší runovládci upravují svj mozek chirurgicky nebo pomocí magie. Rozdlí si pam na izolované oblasti, ke kterým na vdomé úrovni nemají pístup, a do každé uloží jednu ást znaku. Po jejím vytvoení ji mág zapomene a pivolá si další, takže se mu v mysli nikdy neobjeví naráz celý symbol, samozejm to vyžaduje i slepotu nebo aspo pásku pes oi. Je to podobné technice podprahových píkaz aktivovaných uritou událostí. Máš zájem o takovou úpravu? Umožnila by ti nauit se mnohem víc. Asenatin hlas znl naprosto neutráln, ale Kováe zamrazilo a Anna se otásla.

105 Dkuji. To tedy nemám. Nechci být nejmocnjší runovládce. Staí mi, co m uíte, mžu tak lépe léit a pomáhat lidem. Já vím. Zdálo se, že Asenat se tém usmála. Neekala jsem, že tu nabídku pijmeš, jen Francisovi se jist ulevilo. Navíc už mže vejít a necítit se jako hlupák. Ková sevel rty. Nemohla ho slyšet, ale samozejm o nm vdla, náhle si opravdu pipadal hloup. Stril do dveí a vešel, Annu pozdravil kývnutím. Omlouvám se, ale bylo oteveno a vážn m to zaujalo. Anna je první arodj, co znám, který svou moc nepoužívá jenom pro sebe nebo k ubližování druhým. Chceš íct, na rozdíl ode mne, kývla Asenat. ásten máš pravdu, magie se ovšem dá využít rzn. Znáš tohle, Anno? Aniž se pohnula, hlavní symbol náhle naprosto zmnil tvar, áry se samy peskupily, zaujaly jiná místa a Ková vyprskl smíchy. Netušil emu se smje, ale prost musel, nemohl pestat, nedokázal z toho symbolu spustit oi, ehtal se, až mu slzy tekly Asenat mávla rukou a obraz zhasl. V tu chvíli bylo po všem, rychle se ohlédl, i Anna se ješt usmívala. Runa smíchu, Johne, to nic. Správn, souhlasila Asenat, její výraz ml do úsmvu daleko. Co asi nevíš je, že pvodn vznikla jako muicí nástroj. Staí deset hodin, aby nkterým lidem praskla bránice nebo zešíleli. Heferova muírna byla jediná v multiuniverzu, kde se vzni místo kiku smáli, ml obas zvláštní smysl pro humor. Stejn jako ty, zavrel Ková, nepišlo mu to vtipné ani omylem. Co ekáš, že se stane, když tu Annu necháš samotnou? Elim chce vládnout a myslím, že by ji i zabil, aby toho dosáhl, to s tím pavoukem Elim si píliš váží vlastního života, perušila ho klidn. Neudlá nic, dokud nebudu spolehliv mrtvá, a k tomu se nechystám. Co se zbytku týe, podej Ann svj nž. Ková se zarazil: Pro? Protože to íkám. V Asenatin hlasu se ozval chlad, Anna se rychle nadechla. Podej mi ho, Johne, prosím.

106 Ková na okamžik zaváhal, ale pak poslechl. Asenat se lehce usmála. Vidíš? M jsi neposlechl, ale ji ano. M ostatní poslouchají, protože musí, Annu, protože chtjí. Umí se totiž pátelit. Není dost mocná ani silná, ale dokáže se s takovými lidmi sblížit a ti jsou pak její paží, stejn jako ty nebo Pit. Navíc ji protivníci podceují, vidí jen bezbranné dít bude ideální. Ková mlel. Ml pocit, jako by mu za krk nalili ledovou vodu. Zadíval se na Annu, ani ta v tu chvíli nevypadala zrovna vesele. Já se jen snažím pomáhat lidem, aby zstali naživu. Pokud t kvli tomu budu muset nkdy požádat o laskavost, udlám to. Ale nemanipuluji s tebou, nikdy ti nebudu rozkazovat ani vyhrožovat a na njakou moc kašlu, nepátelím se kvli ní s každým. Mluvila tiše, Asenatina slova ji viditeln zasáhla, a John pikývl. Já vím. Každý soudí podle sebe, že? zadíval se na Asenat. Jist, pikývla suše. Hrdinové jako ty, Francisi, mívají pro zmnu sklony k masochismu ovšem teba Xaverius musel být z Anny vážn zoufalý. Jist se velmi snažil pouit ji o výhodách moci. Anna se zadívala stranou. Ano. Neuspl a neuspjete ani vy. Kdo ekl, že neuspl? Možná to chtlo jen as ale dobrá. Asenat se opela zdravou rukou o keslo a vstala. Nesnažím se t zmnit, vyhovuješ mi, jaká jsi, a tebe se chci jen na nco zeptat, Francisi. Jak dobe umíš zacházet s bombami? S bombami? Ková se na ni pekvapen zadíval. S jakými? Tricyaklinová sms, elektronická rozbuška. To byly snad nejúinnjší neštpivé výbušniny, co Agentura mla. Ková ucítil zamrazení. Nikdy jsem je nepoužíval, ale teoreticky to umím. Pro? Asenat místo odpovdi jen kývla. To je všechno. ekni Gannadimu, že t adím do prvního oddílu, vysvtlí ti zbytek, vyrážíme už zítra. A ty se za mnou veer zastav, Anno, musíme ješt probrat pár vcí. Te jdte. Anna pikývla, Ková neekl nic. Vyšli ven a dlouho kráeli mlky, on zamyšlený, ona se sklopenou hlavou.

107 Tohle dlat nemusela, promluvila nakonec tiše, v hlasu hnv a smutek. Pozná, eho se lovk nejvíc bojí, ale to bolelo práce hodná X-Hawka. Zlobíš se na m moc, Johne? Ková se na ni roztržit zadíval, hlavu plnou spíš otázky, kde mohla Asenat vzít tricyaklinové trhaviny. Stail mu však pohled na její tvá a pochopil, že ji trápí nco úpln jiného. Ne, Anno, zavrtl hlavou. Jestli se bojíš, že mla pravdu nemla. Mít pátele není zloin a ty nejsi vypoítavá. I já mám lidi, bez kterých bych už nežil, a urit je nevyužívám víc než ty. Asenat vidí, co chce vidt, protože je sama taková. Anna se slab usmála. Díky. Stejn nechápu, co tím sledovala. Možná další test, vidt, jak se zachováme. Ková zamraen pokril rameny. Nebo ji to prost baví, jako ten souboj. Hazarduje s tvým životem, nemže vdt s jistotou, co Elim udlá. Tím, že dala pednost tob, ho hrozn ponížila. Spoléhá na jeho rozum, ale já vidl jeho obliej, nevím, jestli to postaí. Elim urit nco zkusí, to ekám. Trápí m spíš, že Asenat tvrdí opak. Bu ví nco, co já ne, nebo se m snaží ukolébat a ztížit mi to. Moc by m zajímalo, co by na to ekl Noel, škoda, že Pouto na tohle nestaí. Pouto? zvedl Ková oboí. Anna si vyhrnula pravý rukáv. Nad zápstím mla na paži malou, jednoduše nakreslenou rži, jako by slab pulzovala. Noel má druhou. Když jsme ve stejném svt, mžeme spolu na dálku mluvit, ale takhle poznáme jen, že je ten druhý poád naživu. Je to kouzlo mezi dvma blízkými lidmi. Ková udiven zavrtl hlavou. Mžu se zeptat, jak je to vlastn s tvou magií? Vidl jsem už arovat pár lidí. Nepotebovali žádné symboly, Elim nebo Asenat je taky nepotebují, ale ty aruješ jenom s nimi. Jak to funguje? Anna se zamyslela. To je na dlouho, zkusím to vzít strun. Každý arodj má jisté množství magie, se kterým mže pracovat, to je surovina, ze které vznikají kouzla. Zkraje se obvykle zanou uit pomocí gest a slov, která jim pomáhají tu surovinu formovat, pemovat v kouzla. Zatím jsi v obraze?

108 Jo, tohle do m hustili pi výcviku. Sílu arodje urují jednak znalosti, jaká kouzla a jak rychle dokáže udlat, a jednak množství energie, kolik suroviny k arování má. íkám to správn? Výborn. Ti dobí už nepotebují berliky, arují jen pomocí myšlenek. Teba X-Hawk pronáší nahlas zaklínadla a dlá gesta jen proto, že to podle nj dobe vypadá, ne proto, že by musel. Dobe, ale co ty? Pro poád kreslíš ty obrazce a nearuješ myšlenkou? Pokud je ti ve skutenosti nkolik set let Jenomže v tom to práv je. Anna si povzdechla. Z minulých život mám pam, ale energie s nimi nepechází. Pokaždé zaínám od nuly, mám sice znalosti nkterých opravdu silných kouzel, ale nedokážu je vyarovat, mé tlo nemže tolik magie pojmout. Proto je runová magie pro m nejlepší. Je to specifický obor, trochu na okraji a náronjší na znalosti a pesnost, ale na oplátku umožuje dlat úinná kouzla s nejmenší silou. Nejmocnjší kouzla, jaká existují, jsou runová. Rozumím. A X-Hawk je zná? Také umí dlat runy? Urit on i Asenat. Jeho síla má hranice, kam stží dohlédnu, navíc to rzn kombinuje s technikou, ale ona zavrtla hlavou. Ukázala mi vci, co jsem nikdy nevidla, netušila jsem, že vbec existují. Musí být hrozn stará a to, co nejspíš dokáže kdyby chtla, roztrhá tenhle svt jak cár papíru. Tak pro nco neudlá, pro nechá zdejší lidi takhle živoit? Copak nejde vyarovat teba voda, poádné jídlo, stromy Jo. Teoreticky by to asi šlo, ale tady je všechno složitjší. Od výbuchu té bomby je tu všude obrovské množství volné magie. Nestvry a mutanti korki jsou proti ní imunní, normálním lidem zpsobuje nemoci a deformace. Pro arodje je to odpadní surovina, co nemohou zpracovat, neškodí jim, jenže když se v takovém prostedí dál aruje, mže dojít k nežádoucí reakci, vlastn výbuchu. ím silnjší kouzlo použiješ, tím pravdpodobnjší to je, a tady je volné magie tolik, že by dokonce mohlo vzniknout nco jako etzová reakce, magická exploze, jakou by nepežil vbec nikdo, možná až na Asenat. Pro myslíš, že sem Agentura nikdy neposlala silnjšího arodje, jen vojáky s technikou? Oni to dobe vdí,

109 arodj, a zvláš takový, jako Asenat, musí být v tomhle svt moc opatrný. Stáli už ve vstupní hale. Ková skoro proti své vli zabloudil oima ke zdi, co nebyla zdí, ale v tu chvíli se zarazil. Pokej. Chceš íct, že by odsud Asenat mohla odejít napoád, ale nejde kvli ostatním?! Já myslel, že je Šílený tyran co se tu schovává a terorizuje druhé? Ne, Johne. Tak jednoduché to není. Ona se o zdejší lidi stará tvrd a zpsobem, jakým bych já nemohla, ale stará. Ano, myslím, že kdyby vážn chtla, dokázala by se dostat natrvalo pry, jenže by tu pi tom zniila úpln všechno, a za takovou cenu to neudlá. Navíc to, k emu se te schyluje, jí dlá starosti. Bude to mnohem horší, než vtšina lidí myslí. Ková se zastavil ve vchodu a nasál vzduch. Jako by už zase cítil ten zápach, hlavou mu projela ošklivá myšlenka. Ta výprava na Zvrácence je tohle skutený dvod, pro ho Asenat nechce pustit k mstu? eká, že bude muset arovat, a bojí se, co by to tady zpsobilo? Ano, pikývla Anna. Pesn tak. Studovala jsem kroniky ve zdejší knihovn nebo v tom, emu tak íkají, Sirius by se zdsil to je fuk. Záznam z dob útoku prvního Zvrácence je málo, ovšem z toho, co jsem našla, to vypadá, že vtšinu lidí vbec nezabil on, ale následky kouzel, která Asenat použila, aby zniila jeho. Pro si ale potom bere vojáky? Pro nejde sama ne, uvdomil si John. Když bude bojovat sama, musí použít víc magie a riskovat ten hromadný výbuch, o kterém jsi mluvila. Takže vojáky použije jako kanónenfutr, nechá je oslabit jeho síly, a pak dorazí zbytek. Je fuk, jestli tu bitvu nkdo pežije, až zane arovat naplno, stejn bude po nm a proto tu nechává gardu, Elima a Pita, proto chce, aby všichni vojáci ped odchodem odevzdali vzorky do té místní spermabanky. Zadíval se na Annu a vyslovil závr té teorie pímo. Tohle není žádné vojenské tažení. Je to sebevražedná mise, Asenat povede všechny na smrt. Annina tvá byla nehybná. Nevím, jestli až tak, ale urit je to možné. A souhlasím, že šance na pežití je daleko menší, než ostatní

110 tuší, proto mám o tebe takový strach, Johne. Prosila jsem ji, a t s sebou nebere, ale trvala na tom. Myslím, že má njaký plán, ve kterém s tebou poítá, ale neekla mi ho. Ková pomalu pikývl. I tak díky, Anno. Aspo vím, na em jsem. Myslíš, že Elimovi to taky došlo? Kdyby se tohle rozneslo Asi by vypukla vzpoura. Elim je také arodj, druhý nejlepší po Asenat, v tom nelhal. Tohle všechno ví a urit by se mu to hodilo, už jen, aby se zbavil Gannadiho, ale sám si to rozpoutat netroufne. Je mu jasné, jak by s ním i se vzbouenci Asenat zatoila a navíc, co pak? Mí voják, morálka na dn a Zvrácenec s nestvrami za vraty. To není ešení. Anna pikývla. Jo. Vážn netuším, jak tohle skoní, ale jednu vc pro tebe udlat mžu. John se na ni zadíval. Jakou? Mžu ti dát kouzlo proti psionickému útoku tch bestií, to, co m Asenat nauila. Bude si brát energii z tebe, takže se rychleji unavíš, ale v boji ti dá výhodu. Nakreslila bych ti ho dozadu na míchu, nebudeš o nm vbec vdt, jenom ucítíš brnní, až se aktivuje. Bereš? Ková se ušklíbl, další kouzla, navíc Asenatina. Unaven pikývl. Díky. Tak, jak se ta akce zaíná rýsovat, beru všechno. Mžu se zeptat ješt na nco? Jasn, Anna s povzdechem lovila z rukávu fix, jako by už tušila, co to bude. Nejspíš t zajímám já a X-Hawk. Ano. V Agentue jsem slyšel, že jsi u nj byla dva msíce, jako host. A z toho, co íkáš to jako vážn? Jo. Ale mžu t ujistit, že slovo host to nevystihuje ani náhodou. Možná myš na hraní. Nkdy ti o tom eknu, ale te se oto, tohle nakreslit potrvá trochu déle. Ková chápav potásl hlavou a poslechl, pomyslel na sebe a Asenat. Bylo to hodn zlé? Zlé? Anna se smutn usmála. Ani ne. Spíš ješt horší.

111 )# 4*")'.*, Anna stála ped vysokým gotickým oknem a dívala se do nebe. Bylo stále zatažené, co pobývala na tomhle míst, nevidla ani jediný záblesk slunce. Stoila pohled k zasnženým vrcholkm hor všude kolem. Hrad stál na té nejvyšší a vž, ze které se dívala, ten dojem ješt podtrhovala. Místo zem vidla jen pevalující se hustou mlhu a ne poprvé ji napadlo, jaké by bylo skoit dol. Trvalo by asi dlouho, než by dopadla, usmála se, aspo chvíle vysvobození, pak krátká bolest a nové zrození Zavrtla rychle hlavou a souasn ji zamrazilo. Uvdomovala si, že takové myšlenky nejsou normální, izolace a strach ji pomalu vedly k depresi. Zstat ležet rozlámaná nkde na skále nebylo nic, o co stála, a navíc, kdo tvrdil, že by se vrátila? Žádný Záící netušil, pro se rodí stále znovu. Nkdo vil, že je to nadání magicky podmínno, jiný, že jde o náhodnou mutaci nebo odmnu za dobrý život, dar boh, kteí ho dotynému vezmou, pokud jej zneužije, protože ta schopnost nebyla trvalá. Všichni Záící díve i pozdji zmizeli, prost zemeli a už se znovu nenarodili. Nkdy to trvalo deset život, nkdy sto, ale neunikl tomu nikdo. To byl dobrý dvod, nehazardovat zbyten, navíc ti, co vili v bohy, se asto domnívali, že práv úmyslná smrt pedstavuje rouhání, které etz život definitivn peruší. V minulosti se Anna nkolikrát obtovala, aby zachránila nkoho, na kom jí záleželo, ale sebevraždu z vlastní poteby nespáchala nikdy ovšem snad nikdy nebyla v takovém maléru jako te.

112 Odvrátila se od okna a ptom se smutn usmála jako by to šlo. Aby se dostala ven, musela by njak zrušit kouzlo v okn a ješt vytrhat dv ady míží, silných jako její ruka. V pokoji pitom nemla ani jídelní nž, pilník na nehty byl z papíru, hebeny z peliv ohlazeného deva, sklenice i zrcadla z nerozbitné imitace skla. Zkoušela po nich dupat, ale nepovedlo se je ani nakápnout. Kdyby se chtla zabít, musela by si nejspíš roztrhat šaty a obsit se na nich, teba na té nádherné posteli s nebesy a saténovým povleením, a to by tžko stihla dív, než by vypukl poplach. Nedlala si iluze, její komnata byla urit sledována. Komnata. Ano, mozaiková podlaha, stny pokryté malbami, koupelna s vanou z mramoru a kohoutky ze zlata, v barokní skíni padesát šat jak pro princeznu a dobe zamené dvee. Zlatá klec. Jako na zavolanou, v zámku zarachotil klí a Anna sebou škubla leknutím. Unaven pivela oi, pomalu se z toho stával zvyk. Celý den trávila sama. V nádhern vyezávané knihovn vedle skín bylo plno knih, jenže bez výjimky pojednávaly o erné magii nebo vcech, na které se bála i jen pomyslet. Dávno z ní peetla všechno, z eho se jí píliš nezvedal žaludek, te vtšinou jen sedla a zírala z okna nebo do stropu. K veeru se už tšila, až pro ni pijdou. A když veer skonil, zpravidla litovala, že nemohla radji zstat sama. Dvee se otevely. Muž, obleený celý v erném vetn kukly, která mu zakrývala tvá krom úzkého pruhu kolem oí, lehce kývl. Jeho Výsost vás oekává na vyjížku, madam. Následujte m. Anna oplatila úklonu. Dkuji. Vdla, že to je zbytené, stalker nebyl schopen smysl toho slova chápat. Tihle tiší, nelítostní zabijáci ji zprvu dsili. Osm jich uprosted noci pepadlo okrajovou základnu, kde jí Noel Dwaken zaídil rezidenturu v nadji, že tam unikne nevítané pozornosti Agentury i jejích nepátel neunikla. Nejprve pišly vzkazy, pozvání psaná ozdobným zlatým písmem, o kterých ani Noel nedokázal zjistit, kdo je pinesl. Když nereagovala, objevili se oni. Vytáhli ji z postele, stží si to stihla uvdomit, než ucítila v paži bodnutí injekce a probrala se až tady ve vži. Ani nechtla pomyslet, kolik lidí pi tom

113 asi zabili, ale asem zaala stalkery skoro litovat. Nkdo si pohrál s jejich myslí takovým zpsobem, že už to ani nebyli lidé, jen nelítostné stroje bez citu, bez vle, bez vtší ásti vlastního myšlení. Kdysi by jí jen pomyšlení na nco takového zdsilo, ale te už chápala, že existují vci ješt mnohem horší. Vyšla z komnaty a vyrazila chodbou ke schodišti. Jeden stalker kráel ped ní, další dva kroky za ní. Vedli ji mezi sebou a vzhledem k tomu, ze jim nesahala ani po ramena, byl výsledný dojem skoro komický, navíc se tomu íkalo estná stráž na nkteré projevy jeho humoru si už tém zvykla. Podlahu chodby pokrýval silný koberec. Stny zdobily vyezávané devné intarzie, obrazy a sochy, u stropu visely nádherné lustry se svíkami. Dojem stedovkého paláce byl dokonalý. Skuten to nepsobilo jako kýovitá replika z film Anna na podobných sídlech strávila nkolik život a dokázala ten rozdíl poznat, pesto vdla, že svým zpsobem je to faleš. Hrad nebyl zdaleka tak primitivní, jak zaízení vypadalo. Pod obložením stn se táhly kilometry kabel, starodávné zámky dveí skrývaly elektronický obsah a mezi kiš álovými hlavikami svícn se diskrétn leskly oky sledovacích kamer a emitory laserových bezpenostních vží. Navíc se ve vzduchu vznášel zetelný opar kouzel, v nkterých obrazech byly ukryty runy pekypující mocí, podivná kombinace technologie a magie prorstala doslova každou cihlu jako popínavý be an. S ním takovým se Anna nikdy nesetkala, vtšina arodj i v moderní dob chápala techniku spíš jako nutné zlo ale o to byl výsledný dojem tísnivjší. Došli k mohutným mramorovým schodm a vyrazili vzhru, Ann se ulevilo. Smrem dol ml hrad zejm mnohem víc pater než nahoru, ale co v nich bylo, nevdla a ani nechtla vdt. Bohat jí stailo, co vidla ped temi dny. Chze po schodech v dlouhých nabíraných šatech nebyla nijak pohodlná, naštstí mla trénink, napl zapomenuté dovednosti z minulých život znovu došly uplatnní. Nahoe první stalker otevel dvee a Annu udeil do tváe erstvý, chladný vítr. Stecha vže byla plochá, opatená malým pístavkem, v jednom míst bylo zdobené zábradlí perušeno schdky vedoucími do

114 prázdna. Vypadalo to jako pístavišt pro lod, na tenhle hrad se dalo dostat asi jen vzduchem. Popošla pár krok a zhluboka se nadechla, byla úleva cítit zas v plicích chladný vzduch, aspo kolem vidt volnost. Stalkei zstali ukáznn stát, krom nich tu byli ješt dva sluhové v modré livreji. Oba se klepali zimou i strachem, mli dvod na zatažené obloze se objevil temný bod. Anna zamrkala. Trvalo okamžik, než rozeznala, co vidí, a mnohem delší chvíli, než tomu uvila koár tažený tyspežím erných koní, který prost letl vzduchem. Nebyl vidt žádný koí, ale nohy zvíat se pohybovaly, jako by bžely po pevné zemi, hívy jim vlály a kola vozu se otáela. Všechno bylo až neskuten reálné, jaká technika nebo magie mohla tohle umožnit Anna si uvdomila, že má ústa dokoán, a rychle je zavela. Koár elegantn obletl vž, nepochybn s cílem se správn pedvést, a snesl se k zemi. Kopyta zarachotila na kamenné steše, zastavil pesn uprosted. Okénka byla stejn erná a neprhledná jako stny, dvíka se zaala otevírat. Jeden ze sluh rychle piskoil a postavil pod n stupínek. Nejprve se objevila noha ve vysoké holínce, potom ruka v erné rukavici. Nakonec vystoupil muž v lehkém brnní a ernorudém plášti, horní polovinu tváe zakrytou kovovou maskou ve tvaru jestábí hlavy lord Xaverius Hawk v plné sláv. Mj pane, impozantní píchod. Anna pedvedla ukázkovou dvorní úklonu a souasn ustoupila o krok. Nebylo to jen strachem, pestože hrdlo se jí v pedtuše vcí píštích už také svíralo. Kolem X-Hawka se vzduch doslova tetelil magií, tak obrovským množstvím magie, že v žádném ze svých život nevidla dohromady ani polovinu. Zblízka to psobilo až bolestiv, jako by se dívala do píliš ostrého svtla. Dkuji! X-Hawk oplatil pozdrav, hlas ml sametov jemný, na tenkých, jakoby bezkrevných rtech úsmv. Jsem rád, že se mi na vás podailo udlat dojem ale vy se chvjete, má paní! Odpus te, ml jsem vás upozornit, abyste se tepleji oblékla. Zde. Rychlým pohybem si stáhl pláš a pehodil ho Ann pes ramena. Té se málem podlomila kolena, ne jeho vahou, ale silou

115 magie, byl jí doslova nasáklý, jako by na ni nkdo vylil vdro ledové vody. Jste velmi laskav, mj pane. Sebrala všechny síly, pitáhla si tu vc na sebe a zadívala se na kon. Zblízka bylo vidt, že ani náhodou nejsou obyejní. Nejen, že byli o polovinu vtší než nejvtší k, kterého kdy vidla, ale oi mli rudé, se svislou zornicí, a když jeden zaehtal, znlo to spíš jako zavrení, pod pysky zahlédla bílé tesáky. Úchvatná stvoení, že? X-Hawk stál tsn vedle ní, vší vlí se nutila neuhnout Jsem na n velmi pyšný, jen ty jejich stravovací návyky Kývl a druhý sluha sáhl do pytle u svých nohou. Vytáhl lidskou ruku u atou v zápstí a hodil. Bližší k ji chytil, jen to dvakrát kuplo, spolkl ji jako malinu a X-Hawk se zasmál. Ovšem mají výhody. Aspo nemusíme házet odpadky z oken, nemám pravdu, má paní? Jist. Velmi úsporné. Anna se rychle odvrátila a pedstírala, že se nemže dokat, až nastoupí, bohužel si nemohla zacpat uši ped dalším hlasitým praskáním lidských kostí. Pitom vdla, že X-Hawk to nezamýšlel jako výhržku ani provokaci. Ne, tu vtu o vyhazování smetí myslel pesn tak samozejm, jak ji vyslovil. Vidím, že jste nedokavá, má paní, otevel lord galantn dvíka. Doufám, že se dnes pobavíte lépe než minule. Jsem o tom pesvdena, mj pane, vypravila ze sebe Anna, zatímco rychle vystoupila nahoru. A znovu se omlouvám za své selhání. Ach, na to už nemyslete, mávl lord rukou. Jste pouze slabá žena. Omluvit bych se ml já, byla má chyba, že jsem na to zapomnl. asem si zvyknete. To bude nejspíš chtít hodn asu, odvtila Anna chab. Pobavení, které jí ped temi dny pipravil, sestávalo z hromadné popravy dvaceti muž v hale v dolním podlaží hradu. Podle všeho jeden z X-Hawkových dstojník zapochyboval o nezbytnosti plnit jeho rozkazy natolik doslova, jak byly eeny, a lord se rozhodl dát ostatním jasný píklad, co je v takovém pípad eká.

116 Evidentn se bavil, bohužel Ann se podailo omdlít už po nkolika minutách. V šatech s tsn utaženým korzetem, které si oblékla, nic tžkého a pi tom, co vidla, to šlo úpln samo. Vnitek koáru byl pohodlný a prostorný, dokonce se zdálo, že je njakým zpsobem vtší než zvenku. Lord se vyhoupl za Annou a posadil se proti ní, ta zatím využila píležitosti a nechala jeho pláš sklouznout z ramen dol, hned se jí dýchalo lépe. Dnes jsem vám uchystal mén explicitní podívanou, pipravil jsem na vaši poest malý ohostroj. Ach, to je milé! pokusila se Anna usmát. A pjde o cokoliv, siln pochybovala, že to bude obyejné, a naprosto jist vdla, že to nebude malé. X-Hawk kývl, jako by dával nkomu neviditelnému pokyn, a koár se pohnul. Než si Anna staila uvdomit, že letí, vidla náhle z okna vzdalující se hrad, zevnit jako by pitom v okn vbec žádné sklo nebylo. Velkolepé, že? postehl lord její pohled. Kdysi sídlo nejmocnjšího arodje své doby. Pak bylo bohužel znieno, ale nechal jsem ho obnovit, domníval jsem se, že by to bylo vhodné. Váš vkus je obdivuhodný, mj pane, Anna si málem povzdechla, první dnešní kompliment, který nebyl mizerná lež. Nejspíš zstane posledním. Moc bez vkusu je jen perla v praseím koryt. Rovnž váš styl je vybraný, ta volba šat a úesu Jsem poctna, Výsosti, naznaila Anna poklonu. Byly to dva týdny, co jí u veee naznail, že rozpuštné vlasy a bohatší šaty by jí slušely více. O takové drobnosti nemlo cenu bojovat, jak íkal její poslední muž Alexandr, když jde o život, nestarej se o tísky v rukou od té doby ze skín vytahovala ty nejokázalejší šaty, co našla. Modré hedvábí prošívané zlatem jí ladilo k oím i vlasm, dokonale te pipomínala malou, sladkou princeznu, jeho pravý opak. Nejspíše práv proto se mu to líbilo. Koár zamíil oste vzhru a Ann se zatajil dech. Odstedivá síla ji lehce tlaila ven z mkkého sedadla, ale to bylo všechno, vzhledem k rychlosti, kterou nejspíš letli, byl tak malý odpor skoro

117 nemožný. Slyšela tichý hukot njakého stroje a pak vedle okénka šlehl rudý blesk, instinktivn se pikrila. Nemusíte se nieho bát, promluvil X-Hawk uklidujícím hlasem. Nikdy bych neohrozil váš život jako ti idioti v Agentue. Svit vás do pée špinavého upíra, odporné. Dkuji, mj pane poradila jsem si s ním. Anna svírala zuby, až ji bolely elisti. Noel Dwaken možná ml své chyby, ale proti tomuhle netvorovi byl andl, navíc její pítel. Nikdy jí neuroval, jaké si vzít šaty, co jíst ani jak se chovat. Kdyby mu ekla, že chce skákat padákem, jen by jí poradil uitele. Ten jeho lehce ironicky úsmv jí až bolestn chybl, kdoví, kdy nebo jestli vbec ho ješt uvidí. Nepochybovala ale, že íct to nahlas, koár se vrátí z projížky bez ní, a to by mla ješt štstí, kdyby se to odbylo rychle. Za oknem se náhle setmlo. Anna se osmlila, vyhlédla a ztuhla. Všude kolem záily hvzdy, ale jinak, než je kdy vidla, jasn a tpytiv jako diamanty na sametov erné podušce. Nebránil jim žádný vzduch, zato hluboko dole spatila kruhovou výse mrak, rozeznala obrysy kontinent, zakivení planety vesmír. V koáru taženém lidožravými komi se prolétala vesmírem, to bylo prost neskutené bezdn polkla. Úchvatné, že? X-Hawk se na ni znovu zadíval, z jeho oí ji mrazilo mnohem víc než z prázdnoty venku. Te se podívejte sem, má paní, ukázal na druhou stranu. Anna se otoila. Blízko ped nimi se v prázdnot vznášelo umlé tleso, cosi mezi vzducholodí a satelitem, podlouhlá nádrž s nkolika gondolami propojenými svazky podivn zkroucených vláken. O nco dál jasn záila dvojice hvzd, tak oslepiv, že do nich Anna nedokázala pohlédnout, ta bližší byla obrovská. Sluncem tohoto svta je vlastn dvojhvzda. Ob hvzdy obíhají blízko sebe po nestabilní dráze. Mí vdci spoítali, že nejpozdji za patnáct let se dostanou do takové pozice, že se vzájemnou gravitaní silou srazí. Nepochybn úchvatná podívaná, jenže jejím následkem se tento svt stane neobyvatelným a výhled z oken mého paláce by velmi utrpl. Proto jsem se rozhodl tomu pedejít a na vaši poest tuto hrozbu zlikvidovat jednou provždy.

118 Lehce pohnul rukou a vzducholo se pohnula. Pední ást se zaala otevírat jako kvtina, zkroucená vlákna se rozzáila. Jak se otvor zvtšoval, Anna spatila, že uvnit nco je, nezetelný, pohybující se šedý útvar. X-Hawk znovu promluvil. Dobe se dívejte, má paní, jeden z mých nejvtších vynález. V mnoha svtech se lidé snažili umle vyrobit typ asoprostorové anomálie schopné ve velkém pohlcovat hmotu, a už jako zdroj energie nebo jako zbra. V mnoha svtech se také arodjové pokoušeli vytvoit kouzlo, které by dokázalo zhasnout slunce. Teprve já ovšem spojil ty dv vci dohromady, vyvážil magickou i technickou stránku v optimální rovnováze a vy budete mít tu est jako první spatit výsledek. Pí vzducholod už byla otevena naplno. Pevalující se chomá tmy uvnit byl jasn viditelný, nedokav sebou zmítal, spoutaný v neviditelné síti. X-Hawk luskl prsty a stín vyrazil vped jako vypálená kulka. Míil pímo ke slunci, na záícím pozadí jasn viditelný, a Anna jen zírala, to pece nebylo možné. V zlatorudém povrchu se objevila erná teka, jako by povrch hvzdy nkdo probodl jehlou. Kolem otvoru vyšlehly modré a fialové blesky, ale vzáptí byly strženy dovnit. Otvor se bleskov zvtšoval, povrch hvzdy se bortil jako stecha hoícího domu. Úchvatné výšlehy plamen prozaovaly temnotu. Ann se zdálo, že sleduje marný zápas gazely snažící se uniknout spárm lva. Nakonec se celá vnjší vrstva hvzdy naráz odtrhla, v obrovské explozi vychrlila svj obsah do kosmu a zhasla, v prázdnot se lín pevaloval jen obrovský šedý chuchvalec s temným stedem. Dokonáno, má paní, promluvil X-Hawk dstojn. Práv jsem na vaši poest uhasil jednu hvzdu. Celou dobu se díval ne z okna, ale do její tváe. Anna se pomalu nadechla. Zavela ústa, ale musela dvakrát polknout, než dokázala promluvit, i tak se jí chvl hlas. Já nenacházím slov. To bylo to je Úchvatné, že! Pedstavte si tisíc takových stel v ele naší armády. Mohli bychom zniit celá souhvzdí a vytvoit nová, jako bohové mnit tvá multivesmíru, pedstavte si takovou moc! Anna pomalu zavrtla hlavou. Pro?

119 Prosím? X-Hawk se zatváil lehce zmaten. Obávám se, že nerozumím. Odpus te, mj pane ale pro? Pro tvoit nová souhvzdí, nejsou snad ta stará stejn krásná? A pro zhasínat další hvzdy? Není noc už tak dost temná? Váš talent je obrovský, ale vaše cíle jsou mi vzdálené a cítím že nemám dost sil jít za nimi stejn odvážn jako vy. Ovšem dkuji vám za úžasnou podívanou, jsem si jista, že na ni nezapomenu do konce svých dní. Nepochybuji o tom, má paní. asem si jist uvdomíte výhody, jaké pináší pravá moc, a zatoužíte po nich. Pokud nemáte námitek, mžeme se vrátit. Rád bych ješt poveeel ve vaší spolenosti. Bude mi potšením, mj pane. X-Hawk jen kývl a koár se otoil, ale Anna v jeho výrazu pesto postehla zmnu. Byla skoro nepatrná, nádech zklamání, mrzutosti a zlosti. Po pátei jí pebhl mráz co vlastn ekal? Že se mu vrhne k nohám, odpísáhne mu nehynoucí vrnost a pomoc v šílených plánech na ovládnutí nebo zniení multivesmíru? Jeho touhu po moci nedokázala pochopit, pro nkteí chtjí ovládat všechno a všechny okolo? Jenže v každém pípad ho svou reakcí zklamala, a to nebylo dobré, to vbec nebylo dobré. Bylo to neuvitelné, mj pane, zavrtla opatrn hlavou, snad další lichotka pomže. V Agentue jsem za dobu svého pobytu nevidla nic, co by se tomu mohlo by jen vzdálen rovnat. Kováe rovnováhy ídí smšní panáci. Nemají úrove ani skutený rozhled, ovšem nepodceujte jejich sílu. Agentura má stejn mocné zbran jako tu, co jste práv vidla a dokonce jednu, proti které je tahle dtská hraka. I na to ale dojde, už brzy ji také získám. Jist, jen tžko mohou obstát proti nkomu jako vy. Jsem poctn vaší dvrou, má paní. X-Hawk se lehce usmál, te vypadal spokojen, ale Annu zamrazilo znovu pro jí tohle ekl?! Prozradil nepímo jeden ze svých plán i to, co ví o Agentue. Musí pece vdt, že až se vrátí, ohlásí to. Nesejde mu na tom? Chce, aby to Agentue ekla, aby vidli, jak moc jimi pohrdá? Anebo se už rozhodl, že se prost nevrátí?

120 Koár prolétl vrstvou mrak a zamíil dol k hradu, tentokrát bez otálení a zatáek. Když narazil koly na stechu vže, Annou to prudce hodilo dopedu. Málem skonila v lordov náruí, ochotn ji zachytil, dotek jeho magie jí zblízka skoro vyrazil dech. Konen zastavili. X-Hawk vystoupil první a nabídl Ann pomoc. Pemohla se a za pomoci jeho ruky sestoupila na zem. Zamíili pry a lord se pes rameno otoil na sluhy. Postarejte se o kon! Jestli nebudou jak zrcadlo, dostanou zítra o jeden chod navíc! A-ano, Výsosti! Vešli zpt do vže a Anna s úlevou shodila z ramen jeho pláš. Dkuji, lorde, podala mu ho s úklonou. Nemáte za, má paní. Dnešní muži bohužel zapomínají, jak se chovat k dám, multivesmír je necivilizovaný až bda. Jedna z vcí, kterou se snažím zmnit, nastolit v nm konen poádek. To je mimoádn ušlechtilý zámr. Doufám, že ostatní vaše úsilí oceují, stežila se, aby jí do hlasu nepronikla ani stopa ironie. Bohužel vtšinou ne. Jsou to ovce, na které platí jen bi a psi. Nabízím jim ád, stabilitu, zatímco oni škoda slov, mávl rukou. Naštstí mám vás, má paní. Aspo vy umíte ocenit ušlechtilé zpsoby a nebojíte se obtovat pro vyšší dobro. Lichotíte mi, Výsosti, Anna se usmála, i když do smíchu jí rozhodn nebylo, stále se nemohla zbavit dojmu, že nco není v poádku. Sešli po schodech a zahnuli podél hlavní chodby k hodovní síni, tuhle cestu už také znala. Sluha u pozlacených dveí s uctivou poklonou otevel, postava sedící u prosteného stolu vstala. Vaše Výsosti! Ach ano, málem bych zapomnl. Pozval jsem velitelku Nerix, aby dnes poveeela s námi, má paní, snad vám to nevadí. Je-li to vaše pání, hlesla Anna tiše. Cítila, jak jí srdce na jeden úder vynechalo a vzáptí vyletlo až do krku. Jen na sekundu se Nerix zadívala do tváe a rychle sklopila oi, byla poád stejná, štíhlá, skoro vychrtlá, blond vlasy ješt svtlejší, než mla Anna, oi šedé tak, až se zdálo, že má v hlav zasazeny dva studené kameny. Oficiáln velitelka X-Hawkovy

121 bezpenosti. Neoficiáln jeho hlavní inkvizitor a kat, to ona vedla tu popravu Anna ucítila, jak se jí roztásly ruce. Lord usedl po její pravici, nezbylo jí, než si sednout elem k Nerix. Rychle se zadívala dol, aby se vyhnula její tvái, krásn naaranžovaný plátek masa na záiv bílém talíi. Hlavou jí bleskl k pežvykující lidské ruce, praskot kostí Anna prudce zadržela dech. Nepomohlo to, ústa mla náhle plná neho odporn hokého. Podailo se jí to polknout a njak udržet kamenný výraz, tesoucí se rukou odstrila talí. Odpus te, mj pane, vypravila ze sebe. Myslím, že dnes nebudu jíst. Copak, Anno, nechutná vám? Nerix se usmála, hlas jako med, poválela na jazyku malý kousek. Máte pravdu, kucha je poslední dobou njak nedbalý. Nemla bych mu trochu domluvit, Výsosti? Také X-Hawk už žvýkal první sousto, maska na tvái byla vytvoena pesn tak, aby mohl pohodln jíst. Pokril rameny. Vážn? Nepozoruji rozdíl. Ovšem jazyk vojáka je vždy mén citlivý než chu dámy, uklonil se lehce Ann. A pokud je to tak, nedbalost personálu netoleruji, domluvte mu, jak budete chtít. Anna za ala zuby. Nepochybovala, že Nerix to udlala schváln a s jídlem vbec nic není, ale X-Hawk nemluvil do vtru. Pamatovala si, jak pi veei ped pár týdny jeden sluha neš astn upustil podnos se zákusky. X-Hawk ho nechal odtáhnout stalkery a už nikdy ho nevidla, nejspíš skonil u Nerix a pak v lordov konírn no tak! Pece nenechá umuit nevinného lovka jen proto, že se jí chce zvracet. Odhodlan si pitáhla talí, žaludek stažený, krk vypláchnutý kyselinou, a zakulaceným nožem ukrojila první sousto. Vložila ho do úst a pomalu rozkousala, necítila nic krom té palivé hokosti. Vynikající! usmála se. Kucha je umlec. Velitelka Nerix si možná píliš uvykla na vojenskou stravu, mj pane. Pesn jak jste íkal, jazyk vojáka se nevyrovná jazyku dámy obas naštstí pro vojáky. X-Hawk se zasmál, krátce, ale zato nahlas, snad poprvé, co ho Anna znala. Výborn eeno, má paní. Myslím, že domluvu odložíme.

122 Jste laskav, Výsosti. Nerix se také usmívala, ale Anna pímo cítila její vztek, donutila se polknout další kousek masa. Mimochodem, co jste íkala mé knize, Anno? Vaší knize, madam? zvedla Anna oboí, pestože tušila, o co jde. Ano. Shrnula jsem v ní své zkušenosti se získáváním informací, podle m velmi podntné dílo. Pidala jsem vám ji do knihovny, abyste se mohla odreagovat od studia ním praktitjším. etla jste ji už? Nebo vás fascinuje jen erná magie? Nerix si dala záležet, aby to neekla jízliv, vdla dobe, kdo ješt se tu zabývá tímhle oborem, ale Ann zatrnulo. Došlo jí, že Nerix do ní vidí v jistém smyslu lépe než X-Hawk, a potlaila další nával nevolnosti, protože si vzpomnla na tu knihu, jedinou v jejím pokoji, co se nezabývala magií. Pojednávala o metodách muení zamených na to, aby ob zstala co nejdéle naživu, a mla skoro pt set stran, k týdnu noních mr staily Ann první tyi. Zastrila ji pak do knihovny až dozadu, aby se na ni nemusela ani dívat. Znovu odsunula talí, snad už sndla dost, aby kucha pežil. Magie je mj obor, madam, tak m pirozen zajímá pedevším, ale do vaší knihy jsem nahlédla. Byla opravdu pouná. Má vážená mentorka by nejspíš použila výraz brak, kývl X- Hawk suše. Pi vší úct k vám, Nerix, máte výsledky, ale souhlasím s Annou, studium magie je mnohem prospšnjší. Musíte mít už znané znalosti ze svých dívjších život, že? Bohužel vám chybí síla k jejich praktickému uplatnní, ale nkteí ostatní u vás doma, co mají stejný dar Ann se zastavil dech. Krve by se v ní nedoezal, pesn toho se bála nejvíc. Pokusila se ledabyle pokrit rameny, pohled upený na lorda, pímo cítila oi Nerix. Popravd, mj pane, nevím o žádném Záícím, který by se zabýval pouze shromažování magické síly, je znan frustrující zaínat stále od zaátku. Vtšina se nauí magii používat jen do jisté míry a dál se vnuje trvalejším hodnotám, teba umní.

123 Nebyla to úpln pravda, i mezi Záícími bylo pár dost silných arodj, ale Anna dkovala všem bohm, že Noel po jejím píchodu v záznamech Agentury systematicky zlikvidoval veškeré souadnice jejího domovského svta. Kde je nešlo smazat, pepsal je, aby nedávaly smysl. Tenkrát jeho chování pozorovala se shovívavým úsmvem a íkala mu upírská paranoia. Od té doby se mu v duchu stokrát omluvila, jen ta pedstava, že by X-Hawk zaal štvát její pátele, dostal se možná až k ní dom, jako ti ti upíi tenkrát k její matce, která chudák vila, že je zrovna te na letním táboe Už tak stailo, že vdl, co je za ona sama, a vdl i o existenci Záících, aniž by mu cokoliv ekla. Anna polkla nasucho. Bojím se, že by vám nebyli moc užitení, budete se muset spokojit s mými skromnými silami. Jist. Není vaše vina, že tlo, které nosíte, je dosud píliš mladé, mám pravdu, velitelko? Beze sporu, Výsosti, pikývla Nerix bezvýrazn, pohled upený do Annina oblieje. Ta se stží zmohla na další úsmv. O co tady šlo? Další kolo hry s myší? Výslech? Nejistou rukou se natáhla po sklenici a X-Hawk jí ochotn nalil vodu, aspo že alkohol jí nenutil. Luskl prsty a sluha pipravený u zdi pispchal s láhví vína. Annu pekvapilo, že je tentokrát otevená. Co pamatovala, pi každé veei se láhev musela otevít v lordov pítomnosti. Z njakého dvodu se až panicky bál jedu, jídlo mu podávali oddlen, Anna hádala, že má i vlastního kuchae. Vaše mentorka? chytila se první myšlenky, co ji napadla, hlavn pry od jejílio domova. To m zaujalo, mj pane. Nikdy jste mi neekl, kdo vás vlastn uil moudrosti. Ach, ano. Lord zamyšlen upíjel vína. Nebudete tomu vit, ale v jistých rysech se vám velmi podobala. asto na ni myslím, škoda, že jsme se rozešli trochu neš X-Hawk zmlkl. Ztuhl uprosted vty, sklenka mu vyklouzla z prst. Ruka mu vylétla k hrdlu, zasípal a zhroutil se z kesla jako poražený strom. Anna vylétla oima k Nerix, ale ta byla dsiv nehybná. Blesklo jí hlavou, že to je urit její práce, stružky vína stékaly po stole, rudé jako krev.

124 Sklouzla ze židle. Vrhla se k lordovi, už nepemýšlela, musela jednat rychle, oi ml zavené, vypadal, že vbec nedýchá, pi otravách rozhodují minuty. Pejela rukama po jeho brnní, magie v nm jí skoro popálila prsty. Netušila, jak to sundat, ani tu zatracenou helmu, dotkla se aspo krku a brady, jediného volného místa. Na runy nebyl as, zformovala kouzlo pímo v mysli, jen základní Protijed a Posílení, takhle spotebuje tikrát tolik své síly, ale bude to hned. Zatmlo se jí ped oima, když magie z jejího tla zaala proudit do X-Hawkova. Tohle bylo na hranici jejích možností. Hlava se jí zatoila, pes oi spadl mlhavý závoj, ale nepestala, víc! Ní ruka jí uchopila zápstí a pervala kouzlo, jako když utne. Anna sebou trhla, X-Hawkovy ruce ji svíraly, díval se pímo na ni, na rtech ten studený úsmv. Velmi dobe, má paní. Výborn. Anna vyskoila. Vytrhla se z jeho sevení a couvla, až za sebou porazila keslo. Chytla se stolu a lapala po dechu, zatímco on klidn vstával, dokonale živý a zdravý. Odpus te, urovnal si pláš. Nechtl jsem vás rozrušit. Anna ho pozorovala s nevírou a hrzou. To to byla Jist, perušil ji. Ta zkouška byla nedstojná, prosím za prominutí. Bylo ale nutné vyzkoušet vrnost, o které velitelka stále pochybovala. Ano, Výsosti. Nerix sklopila oi. Zmýlila jsem se. Uznávám to a omlouvám se i vám, Anno. Opravdu si zasloužíte dar, který pro vás lord pipravil. Zkouška dar? opakovala Anna chab. Mozek jako by jí stále bžel zpomalen, snažila se to pochopit on ji zkoušel. Chtl vdt, zda mu pomže, pokud bude vit, že byl otráven. Co si myslel?! Že se bude jenom dívat, jak jí u nohou umírá lovk? Že je jako on nebo Nerix! Ano, uvdomila si vzáptí, pesn to si myslel. Že mu vzdoruje jen pro formu, protože se to od dobe vychované dámy sluší, ale pitom je na jeho stran, když mu lichotila a pedstírala, že hltá každé jeho slovo, jen aby pežila další den. Vil tomu, dokonale ho

125 oklamala, jenže místo radosti ucítila Anna náhle zdšení, jako by se jí pod nohama otevela bezedná propast. Rate, nabídl jí X-Hawk rám. Následujte mne, mám pro vás ješt další pekvapení. Vážn? hlesla. Už jste mi pipravil jedno, mj pane, jste píliš velkorysý. Ne, má paní. Toto si pln zasloužíte, prosím! Chytila se ho, ale pi tom se chvla, ze všeho nejvíc chtla zpátky do své komnaty, za zamené dvee, zalézt pod peinu, aspo na chvíli pedstírat, že je zpátky ve tm a bezpeí Noelovy rakve. Nejprve pijmte náhradu za zbyten vynaložené síly. Anna sebou trhla. Pokusila se pustit jeho ruky, ale nešlo to. Jako by svírala drát pod proudem, tásla se, jak do ní jeho magie proudila, v panice jí blesklo hlavou, že tímhle ji zabije, roztrhá na kusy a v té chvíli bylo po všem. Lapala po dechu, te už se o nj prost musela opít, jen aby neupadla. Uvdomila si, že jeho síla vbec nezeslábla. To, co jí dal, byl pro nj jen náprstek z oceánu, zato jí se toila hlava a polévaly ji vlny horka i zimy. Potrvá, než její tlo takovou dávku cizí magie zpracuje, pemní na svou vlastní. X-Hawk ale neekal a vyrazil pry, napl za ním šla, napl ji táhl. Nerix vyklouzla od stolu a kráela za nimi. Anna v hlav znovu zformovala kouzlo Posílení, tentokrát na sebe, cítila, že jinak další pekvapení vážn nezvládne. Trochu to pomohlo, napímila se a srovnala s lordem krok. Došli ke schodm a jak se obávala, zamíili dol. S každým krokem se vracel Annin strach. Co zas chystá? Pece ji nezabije, te, když se ujistil o její vrnosti, jenže co potom chce dlat? Bohové, kdy tohle skoní?! Mla mu íct hned zkraje, co si o nm i jeho plánech myslí. Te už by snad bylo po všem, lepší než dál hrát v téhle píšerné he Uvidíte, petrhl jíx-hawkv hlas myšlenku. Budete unešena. Nepochybuji, mj pane, kývla slab. Ale te jsem už skuten unavena. Nepokalo by to do zítka, abych mohla váš dar lépe ocenit?

126 Bohužel, z technických dvod to nejde. Nemjte obavy. Jsem pesvden, že ho oceníte i tak a únava vás brzy pejde. Práv procházeli mezipatrem. Anna mimodk vyhlédla z okna. Nebe venku bylo temné jako olovo. Nepršelo, ale tžkými mrany prosvítaly zášlehy blesk, slyšela temné dunní. Prosím, paní, pobídl ji X-Hawk, tentokrát ne ze schod, ale do kabiny výtahu, prvního, co tu vidla. Vnitek byl obložený devem a zlatem, jako všechno tady, ale tlaítka nebo jakékoliv ovládání chyblo. Nastoupili, dvee se zavely a rozjeli se dol, v naprostém tichu. Anna se dál opírala o lordovo pedloktí, kdyby ho pustila, musela by se dotknout Nerix, která stála hned vedle, s rukama za zády, nehybná jako socha zastavili. Dvee se otevely a jako by se ocitli v jiném svt. Místo honosného hradu strohá chodba z neomítnutých, hrubých kamen, bez jediné ozdoby. Pi stnách se vinuly svazky silných kabel, strop ozaovaly praskající pochodn. Anna cítila kou, tentokrát žádné náhražky a na konci masivní železné dvee se dvma závorami. Jsme na míst, má paní, ukázal k nim X-Hawk s úsmvem. Rate. Anna se nepohnula, a bylo uvnit cokoliv, nechtla to ani vidt, natož tam vejít. Zejm se píliš ostýchá, promluvila za ni Nerix. Je to pece jen velká pocta. Pokud dovolíte, ujmu se jí. Jako žena tomu rozumím lépe, povzbudím ji. Vlna strachu Annu rázem probrala ze strnulosti. X-Hawkovi na ní njakým zpsobem možná zvráceným, ale pesto záleželo. Ovšem Nerix ji nenávidla, vzpomnla si na tu veei. A se chystalo cokoliv, pišlo jí práv te bezpenjší strávit s lordem sto let v pekle než s ní pt minut o samot. Máte pravdu, velitelko, narovnala se. Skuten nejsem zvyklá, aby mi muž jako Jeho Výsost prokazoval takovou píze, nkde hluboko Anna pocítila záchvv hokého pobavení, to byla bezpochyby pravda. Vykroila a zavšena do X-Hawka došla na konec chodby. Stejn neunikne, tak a už to má za sebou. Lord jednou rukou odsunul závory, dvee se otevely naprosto bez hluku.

127 Místnost byla velká s nízkým stropem, sklepení podepené sloupy, ozáené desítkami pochodní i magických svtel. Evokovala dojem muírny, jediným pedmtem byl totiž mohutný kamenný oltá s kovovými pouty pro ruce a nohy, stojící uprosted. Nad ním bylo ve strop zabudováno komplikované zaízení, masivní obru, od které se na všechny strany vinuly dráty. Anna to zbžn poznávala, tak vypadaly transportní brány Agentury, ale k emu ml být ten zbytek, osmihranné nádrže plné bublající žluté kapaliny, ochranné runy na podlaze, nabité, že doslova praskaly Mj pane, co to je? promluvila tiše. Toto jsem nechal zbudovat výhradn pro vás. V X-Hawkov hlasu se ozvala pýcha. Máte dostatek znalostí, abyste se stala jednou z nejvtších arodjek, ale bohužel vám chybí síla. Tomuto tlu potrvá desítky let, než ji získá, pokud vbec, proto jsem ten problém vyešil. Jist víte o existenci jiných realit složených z isté magie, obydlených bytostmi na magické bázi. Démony, zašeptala Anna. Hrdlo se jí sevelo, už zaínala chápat, co chce. Nepesný název, ale prosím, pokril X-Hawk rameny. Správn vedeným rituálem je možné pimt takové bytosti symbioticky splynout s lovkem a mnohonásobn tak zvýšit jeho magický potenciál. Ale to ho znií! Démon ovládne jeho mysl, postupn ji zmní, pokiví jeho osobnost, jeho duši Vidím, že jste studovala peliv knihy ve své komnat, usmál se X-Hawk potšen. Jist, k uritým zmnám dojde, ale pro je chápat tak negativn? Získáte nesmírnou moc a ztratíte jen pár bezvýznamných slabostí. Ztratím schopnost soucitu! Takovou malikost vám dokážu vynahradit, uvidíte. Anna ustoupila o krok. Už nemohla najít slova, instinktivn se pokusila dostat od nj co nejdál a ani si neuvdomila, že tím couvá také ode dveí, blíž k tomu oltái. Lord udlal další krok a usmál se. Vše je pipraveno, má paní.

128 Anna zavrtla hlavou. Znovu ucouvla, až narazila na oltá. Rychle se rozhlédla, ale jediný východ ležel za X-Hawkovými zády, jinak tu nebylo nic, dvee, okno, dokonce ani nž nebo nco ostrého. Je nervózní, Výsosti, promluvila Nerix soucitn. Vidina té zmny je na ni píliš, ale as bží, vhodné podmínky nepotrvají dlouho. Musíme jednat rychle! Máte pravdu, povzdechl si X-Hawk. Na další píležitost bychom ekali roky prosím. Anna se pokusila uskoit, ale Nerix byla rychlejší. Chytila ji za paži a pitáhla k sob, dlouhé šaty Ann bránily v pohybu. Než se nadála, zvrátila ji naznak na oltá a zatlaila dozadu. X-Hawk ji chytil za levý kotník a zacvakl pouto na konci etzu, zevnit bylo vyložené jemným sametem, Nerix udlala totéž s pravou rukou. Anna vidla její nadšený výraz, oi jí záily, vychutnávala si každý okamžik. Ne! zasténala, ale bylo pozd, už ležela na studeném kameni, ruce mírn rozpažené, kotníky u sebe, nahoe vidla temný oblouk brány. Ta pouta jsou pro vaše bezpeí, má paní. Až se portál oteve, mohli by vás vtáhnout dovnit, démoni jsou obas nevychovaní. Anna zalapala po dechu. Srdce jí tlouklo, až mla pocit, že jí vyletí z hrudi, a to se bála muení nebo smrti. Tohle bylo tisíckrát horší! Zoufale sebrala poslední zbytek síly, vzepela se na lokte a zadívala X-Hawkovi pímo do tváe. Pane, vaše chování je hrubé a zcela nedstojné šlechtice. Drazn vás žádám, chcete-li i nadále zstat mým pítelem, okamžit mne odsud odvete! Vložila do hlasu veškerou strohost i chlad, jakých byla schopná, a Nerix málem vyprskla smíchy, ale X-Hawk se viditeln zarazil. Odpus te, má paní, promluvil vážn. Jste rozrušená, toto vše dlám pro vaše dobro. O tom, co je pro ni dobré, si dáma rozhoduje sama. Pravý muž to chápe a tímhle, zacloumala pouty, mne velmi urážíte! Pokud nepestanete, vezmte na vdomí, že vás už nikdy nechci vidt!

129 Odpouštím vám, má paní. Jsem pesvden, že až obad skoní, uvidíte vše v jiném svtle a budete mi za tu pátelskou službu dkovat. Pátelskou službu?! Anna se na nj zadívala, v oích sms úžasu, hrzy a nevíry bezmocn klesla zpt na oltá, konec. Málem se rozesmála, jakýmsi šíleným zpsobem to bylo i vtipné. Odmna za to, že chtla zachránit masového vraha, vesmír byl nakonec spravedlivý. X-Hawk obešel oltá a zvedl ze zem to, co pi zápasu upadlo, malý erný polštáek se zlatým X. Vsunul ho Ann pod hlavu a urovnal jí vlasy. Sáhl nkam dozadu a povsil nco tžkého okolo jejího krku, už se ani nesnažila uhnout, jen rezignovan ležela. Železný amulet hoel magií, pouto nebo vábnika, která pivede démona, odhadla. Zaneme, má paní. Cosi zaalo temn huet, snad generátor. Anna ucítila, jak se kolem ní pesouvá obrovské kvantum magie. Kapalina v nádržích zabublala a pomalu naplnila drážky ve tvaru pentagramu vysekané do podlahy kolem oltáe. Pímo sálala magií, X-Hawk musel objevit mnohem úinnjší zpsob, jak ji uchovávat, než dávno známé drahé kameny. Hukot zesílil. Roztásla se, ochromená hrzou, v oích ucítila slzy. Radji je zavela, a je ti dva nevidí. Hlavou jí bleskla vzpomínka na Noela, na matku, už je neuvidí a pokud uvidí, kdoví, co jim udlá, co se z ní stane, nejspíš nco jako Nerix. Vysoký, hvízdavý zvuk. Portál nad oltáem se v jediném okamžiku otevel a z nj se vyvalilo oslepující bílé svtlo. Svt na druhé stran naprosto postrádal jakékoliv fyzikální proporce bžné reality, odlišný rozmr zcela se vymykající lidským smyslm odlišný, ale rozhodn ne prázdný. Anna uslyšela zasyení. Jako by se nco pehnalo kolem ní, pokusilo se ji to chytit. Tlo se jí vymrštilo vzhru, vykikla bolestí, když jí etzy strhly zpátky. Pokusila se otevít oi, ale pod náporem svtla je rychle zavela. Mla pocit, že se vznáší uprosted hurikánu, trhalo ji to, rvalo na kusy a náhle to bylo uvnit.

130 Tah ustal. Tvrd dopadla zpt na oltá a rozkašlala se. Svíjela se v poutech v kei, nemohla dýchat, naplnilo jí to plíce, žíly, tepny, proniklo do každé buky a dralo se dál, do mysli, do vdomí i pamti Bolest. Co to je?! Pálí to! Anna zalapala po dechu, ale tohle byl jiný pocit. Ta bolest byla v ní, ale nebyla její. Jako by mla v sob nkoho, kdo trpl, kiel a zuil, strašliv, píšern zuil. Otevela oi. Portál nad ní stále záil, ale už slab. X-Hawk stál elem k ní, se vztaženýma rukama. Tváil se pekvapen, oividn se dlo nco, s ím nepoítal. Nerix práv vybíhala dvemi ven a hlas v Annin hlav zaval. Ty bastarde! Podvedl jsi m, tady nemžu žít! Zemi! Moc kolem ní se vzedmula jako vlna tsunami. Nádrže okolo oltáe se s teskem rozletly, vaící magická kapalina vybuchla, pochodn všechny naráz vyšlehly a zhasly. X-Hawk máchl rukou a v posledním okamžiku kolem sebe vytvoil štít jasn zeleného svtla, vlna se od nj odrazila vzhru. Strop pukl ode zdi ke zdi, jeden sloup se s rachotem zhroutil, hrad se doslova otásl v základech. X-Hawk couvl o krok. ást energie útoku vrhl zpátky, ást prost pohltil. Podlaha pod jeho nohama žhnula, kámen bublal a tavil se, všechno nad jeho hlavou naopak zmrzlo v krustu modrého ledu. Pesto nevypadal ani vyerpan, natož zrann. Anna bezdn zavrtla hlavou, kdepak, toho nezabiješ, je to hajzl, ale skvlý arodj. Tak m pus! Pálí to pry nechci tohle tlo! Anna vyteštila oi. Ta vc uvnit její myšlenku slyšela, reagovala na ni! Odpov jí bleskla hlavou skoro sama. Já t nedržím! Taky chci utéct, tím ho nejvíc naštveš! Proud moci zmnil smr. etzy na jejích zápstích a kotnících praskly, kovové lánky se vymrštily na všechny strany. Oltá pod jejími zády explodoval, doslova ji to katapultovalo vzhru do otevené brány, která ale ukazovala jiný obraz, už nezáila tím nelidským svtlem, pesmrovala se.

131 Anna se nestaila vydsit, nestaila pemýšlet, nestaila nic. Dvakrát se petoila a dopadla na tvrdou zem, zstala napl bez sebe, v ústech cítila krev a ten hlas se dál svíjel, jeel v její hlav. Pus m! Chci pry! Hned! Levou rukou pravou vbec necítila omámen sáhla vzhru. Našla etízek amuletu na krku a strhla ho. Odkutálel se stranou a ten uvnit divoce zaval, úlevou i radostí. Znovu ji to prohnulo v zádech, prodíral se ven, skrz tlo i mysl! Nikdy už mi necho do cesty, Záící! Omámen zamrkala, bylo to pry. Záící. Je to další schopnost, o které ani netušila, démoni v jejím tle nemohou žít? Nevdla, že by nkdy nkdo takovou zvrhlost na nkom z nich zkoušel, bylo to možné. Chtlo se jí smát i plakat zárove. Bylo jí fuk, kde je, že má zlámanou snad plku kostí v tle byla pry od nj, volná! Ztžka se zvedla na loktech. Pokusila se rozhlédnout ne, to se jí zdá. Zamrkala, nebyl to pelud, poznávala tu místnost, šedé stny, znak Agentury na zdi on ji vrátil zpt! Njak peetl z její mysli, odkud pišla, a otevel portál na základnu, odkud ji unesli, byla zpátky, u Noela. Blažen se usmála. Slyšela, jak se rozjeela siréna, dupot nohou nkde blízko, ale už nemla sílu, byla píliš unavená. Než pišly mdloby, bleskla jí hlavou poslední myšlenka: Jak asi Agentue tenhle návrat vysvtlí?

132 "#' ) Ostré, nepíjemné zatrnutí, skoro ke v zátylku. Když ho Ková ucítil poprvé, myslel, že si jen peležel záda. Te už ne. Poplach! zaval, pevalil se a souasn hmátl po kuši. Pitom se zapletl nohama do šry pojistky, kterou byl pivázaný ke klu, málem upadl, ale postavil se. Všude kolem se sténáním vstávali ostatní vojáci z prvního oddílu, sahali po zbraních, klopýtali o svoje pojistky všichni, krom jednoho. Desátník Bendis stál a s nepítomným výrazem se snažil udlat další krok dopedu. Rukama hmatal po spon opasku, omámen, jakoby poslepu, až ji rozepnul, opasek s provazem spadl na zem, byl volný. John i dva muži vedle sáhli po vlastních sponách, souasn však zahml Gannadiho hlas. Ani hnout! Už je mrtvý, perazím hnáty tomu, kdo sáhne na pojistku! Ková spolkl kletbu a jedním pohybem opasek rozepnul. Bendis už skoro prošel kruhem jasn žlutého svtla, které záilo nad Asenatiným stanem, a John vdl, co se stane, až vkroí do šera za ním, neml chu se na to dívat znovu. S nataženou kuší v levé ruce se rozbhl, dvacet metr. Annin symbol na zátylku pálil jak rozžhavené železo. Ml pocit, že na zádech táhne metrákové závaží, sotva zvedal nohy, mizerných dvacet metr. Bendis už byl na samém kraji svtelného kruhu, jen poslední krok John objal loktem jeho krk a strhl ho zpátky. Oba upadli, souasn se pímo ped ním vymrštila ze tmy kostnatá lebka plná tesák a sklapla tsn ped Bendisovou tváí. Ttiva kuše zadrnela, ocelová šipka proletla hlavou skrz, zemi skropil gejzír oranžové krve. Pára se zhroutil a paáty drásal štrk ve smrtelném zápasu. Souasn se Bendis v Johnov objetí zaal svíjet. Ková ho táhl zpátky a ze tmy se vylouplo další hubené tlo. Pigmentové skvrny na jeho kži se samy peskupovaly, pizpsobovaly barv štrku a

133 okolnímu šeru, jako dokonalá parafráze chameleonských kombinéz Agentury John už vil tomu, co íkali ostatní vojáci, že pára mže sedt na rovné zemi pt metr od nj a stejn ho neuvidí. Z druhé strany mu vyletlo vstíc nkolik šipek, ale všechny minuly, mavé tlo se špatn zamovalo i z krátké vzdálenosti. Netvor skoil, pímo do kruhu svtla a s bolestným skekem se vrhl zpátky, John zahlédl, jak se z nj kouí. Než zmizel, ješt s sebou strhl mršinu svého druha. Ková slyšel slabé vrení, praskot kostí a trhání masa, šero za hranicí svtla tábora nebylo prázdné ani náhodou. Pár voják zaalo znovu nazdabh stílet, ale všechno rychle utnul Gannadiho píkaz neplýtvat municí. Ková dotáhl bezvládné Bendisovo tlo k ostatním, nohy se mu tásly. Byl unavený, jako by zrovna ubhl maratón tebaže Annin symbol už necítil, s tou vyerpaností nepehánla. Desátník bezvládn ležel, z úst i nosu mu tekla krev. Oddílový zvd se k nmu sklonil, opatrn mu otoil hlavu a usmál se žádná krev z uší, to znamenalo, že ml šanci psionický útok pežít. Dobrá práce, Francisi! klepl Kováe do ramene a nkolik hlas se pidalo. Ková vyerpan kývl. Ostatní muži na nj zprvu hledli jak na cosi mezi bílou vránou a kusem hadru, ale za první tyi dny se jejich názor znan zmnil. Jen díky nmu mli zatím nejmenší ztráty z celé výpravy, zdálo se, že na nj vbec nepsobí útoky pára a hlavn je dokáže rozpoznat mnohem dív. Po stran si šeptali, že s ním Asenat nco provedla nebo je její špicl v jednotce, ale fakt, že se nechoval nijak povýšen, stail, aby jim to bylo vícemén jedno hlavn, že tam byl. Gannadi zvedl Bendisv opasek a soustedn zkoumal sponu. Je vadná, pane? osmlil se nkdo. V hlasu ml úzkost, spona mla být navržena tak, aby ji lovk ovládnutý páraem nedokázal otevít, nebo lépe eeno pára mu neuml dát píkaz tak složitý, aby to udlal. Gannadi zavrtl hlavou. Ne, špatn ji zapnul. Bendis je lempl, až se probere, probhne se kolem tábora! Ostatní se rozesmáli, ale Ková v tom smíchu slyšel strach sice chtli, ale stejn jako on Gannadiho vysvtlení nevili.

134 Gannadi zvedl opasek a vyrazil smrem k Asenatinu stanu, který se tyil uprosted tábora. Nad ním záilo to jasné svtlo a kolem byly rozmístny oddíly, dvacet po padesáti mužích, každý s pti kly, ke kterým byli vojáci pipoutáni za opasky. Vypadalo to skoro legran, jako dti, co by se mohly zatoulat do lesa, ale zábavné to nebylo. Každou chvíli vypukl poplach, když se njaký voják zvedl a s nepítomným výrazem vykroil do temnoty. Ostatní ho pak pitáhli zpátky, oddíl ml vždy jednoho zvda s vysokou odolností a zdravotním výcvikem, který ho uspal a tím psionické spojení perušil, jenže i tak každý druhý ochromení nepežil. Cesta, kterou Asenat plánovala na tyi dny a mla probhnout hladce, se prodlužovala a hladce neprobíhala ani náhodou. Sotva se vzdálili od Dorovy, zaaly útoky. Nepítel se skoro neukazoval. Párai v malých skupinkách brousili okolo nich. Dokud šli, nebyli vidt, ale jakmile postavili tábor, zaali dotírat. Mezi vojáky se šeptalo, že to není normální chování, a pestože Ková netušil, co bylo vlastn pro tyhle stvry normální, souhlasil. Až moc to pipomínalo promyšlenou taktiku na vyerpání nepítele, a fungovalo to, na všechny zaínala doléhat únava a strach. Tohle mla být poslední zastávka, než uzavou pístup do údolí, kde se podle Asenat ukrýval Zvrácenec. Plán pekvapivého úderu ale mizel každou minutou, mli už pes šedesát mrtvých John stále astji myslel na Anninu pedpov. Gannadi na nj lehce kývl a on pochopil. Vykroil za ním ke stanu a pitom zachytil vystrašené pohledy voják kolem. Velitel odhrnul látku zakrývající vchod a vešel, Ková ho následoval. Uvnit stál jednoduchý stl s rozloženou mapou a dv kesla. Nic víc, žádné lžko. Johna napadlo, že vlastn nikdy nevidl Asenat spát. Práv stála nehybn vedle stolu, obleená v dlouhém erném hábitu s kápí. Zakrýval shrbenou postavu od hlavy až po paty, jen maska na její tvái se leskla, víc než kdy jindy pipomínala temný pízrak. Je to poád horší, paní! vypálil Gannadi bez pozdravu. Už umí otevírat spony pojistek. Umí toho mnohem víc, opáila studen. Práv tu byl velitel osmého oddílu. Jeden z muž po ovládnutí místo procházky stelil do

135 prsou jejich zvda a nebyla to náhoda, vybral si ho. Okamžit stáhnete všechny zvdy z vnjšího perimetru. Budou tady u stanu, s lébou ochromených je konec. Gannadi tlumen zaklel. Paní, chápete, co to udlá s morálkou? Už te mají strach a po takovém rozkazu si pomyslí, že velení stahuje zvdy k sob, protože se bojí o svj krk a vojáky nechá umírat, dokonila Asenat tvrd. Ano. A si to myslí pokud jim nechcete íct, že párai pod pímou kontrolou Zvrácence umí otevírat pojistky a pimt je, aby se pobili navzájem. To by morálce prosplo, nemyslíte? Gannadi zatínal zuby, oima probodával Asenatinu masku. Mli jsme vzít vaši gardu! Její lenové mají vyšší odolnost, mohli jsme postavit hlídky, udržet párae dál od tábora To je vše, kapitáne. Vojáci mají ješt ti hodiny na spánek, pak vyrážíme. Trochu málo, vložil se do toho Ková tiše. Párai poád útoí, potebují aspo chvilku klidu. Budou mít klid, kývla Asenat. Budou mít klid v hrob. Tmi nahodilými útoky nás znií, ztratíme tolik muž, že už nebude mít ani smysl bojovat. Musíme se rychle dostat k údolí. Tam si mžeme oddechnout, nedostanou se nám na boky. Podle mapy bylo k údolí skoro osm hodin cesty, podstatn horším terénem John zavrtl hlavou. Nejde to jinak? Kdybyste zvtšila dosah toho magického svtla, zahnala je dál Jenže vy nejste zvyklí na tolik magie. ím menší dávku dostanete te, tím vtší šanci pežít budete mít v bitv, až zanu skuten arovat. tyi hodiny odpoinku, i to je píliš velká ztráta asu. Ano, paní, procedil tiše Gannadi a vyrazil k východu. Ková ho chtl následovat, ale Asenatin hlas ho zarazil. Ty zstaneš tady, Francisi. Pro? otoil se. Nejsem zvd. Radši budu u jednotky. Zstaneš tady, zopakovala pevn. Vážn myslíš, že ta runa, co máš od Anny, t udlá imunním? Na poátku jsi ml nižší odolnost než bžní vojáci. S tímhle máš možná o nco vyšší, ovšem

136 za cenu rychlejšího vyerpání, a já t potebuji. Bu tu zstaneš a vyspíš se, nebo ti pomžu usnout já. Ková se ušklíbl, dobe pochopil, co tím mínila. Co vlastn ekáš, že se stane, až uzaveme údolí? Tvrdila jsi, že cesta probhne klidn. Zatím to moc nevypadá. Ne, zadívala se stranou. Párai, na které narážíme, mohou být poslední posily, co Zvrácenec láká k sob. Pokud je to tak, máme výhodu, ješt není pipraven k útoku. Mohou to ale být hlídky nebo naopak první vlna, mže to být cokoliv. Zvrácenec neuvažuje jako lovk. Jeho chování se nedá odhadnout, mže udlat z našeho pohledu fatální chybu anebo nás úpln pelstít, nalíit léku, kterou vbec nebudeme pedvídat. Ková se zamyšlen zadíval na mapu. Co když se pesune? Zaneme obléhat prázdné údolí a on s tou smekou bude nkde úpln jinde. Nebo ji rozdlí a pustí se do nás z obou stran. Ne. To jediné nemže udlat. Vidl jsi sám, jak jsou tyhle stvry agresivní. ím víc jich sežene dohromady, tím tžší pro nj bude zabránit, aby se zaaly navzájem zabíjet. Nedokáže ovládat víc oddlených skupin nebo s nimi njak složit manipulovat. Domnívám se, že tak urí i as útoku, prost zane, až jich bude mít tolik, že je neudrží v klidu. Až bude pehrada plná, prorazí ji a nechá vodu smést všechno v cest, kývl Ková. Ví o nás? Uvdomuje si naši pítomnost? O naší pítomnosti urit ví. Otázka je, zda chápe, co chceme. Myslím, že ne, usoudil John. Ml by plno asu zastavit nás, dokud budeme na rovin. Pokud uzaveme vchod do údolí, získáme pevahu. Být na jeho míst, snažím se tomu zabránit. Mám stejný názor. A v tom pípad útok nejspíš zane hned, jak uzaveme údolí a on pochopí, co dláme. Asenat pikývla a Ková sevel rty. Žádný oddech. ekla Gannadimu, že pokud to pjde, vojáci si odpoinou, až dorazí na místo. Písn vzato nelhala ovšem vdla, že to nepjde, povdla mu jen, co chtl slyšet, aby se uklidnil. Možná se ani nestaí rozestavit a zane to, sotva osm set unavených, vydšených lidí v

137 úzkém údolí proti nkolika tisícm bestií. Hoce se usmál, slova mu vklouzla na jazyk sama. Jdi, poutníe, a zvstuj Lakedaimónským že my mrtvi tu ležíme, jak zákony kázaly nám, dokonila Asenat klidn, za lesklou maskou Ková vycítil ironický úsmv. ekni, Francisi, není úžasné, jak se nkdy historie opakuje? Ne, ušklíbl se. Doufám, že tomu se tentokrát vyhneme. Snad máš ješt njaké eso v rukávu. Mám tebe. John si povzdechl, ml na jazyku íct, že si v téhle he spíš pipadá jak ten poslední spodek. Jdu spát ke své jednotce, madam. Vyrazil k východu ze stanu. Každým krokem ekal, že ho zastaví, že použije svj hlas, kouzlo nebo nco jiného, ale neudlala nic. Vyšel ven a zhluboka se nadechl chladného vzduchu. Uvdomil si, že se stále podvdom rozhlíží po nebi bez hvzd eká na ráno, které nikdy nepijde a vyrazil zpt ke klm prvního oddílu. Tiše prošel mezi spícími vojáky a zvedl ze zem svj opasek s lanem. Pipnul si ho a dal pozor, aby pojistku zapnul správn. Zabalil se do deky a chystal se zavít oi, když si všiml, že vojín Maler naproti nespí, ale pozoruje ho s oima dokoán. Pst! sykl. Tak jak? Dozvdl ses nco? Co se bude dít? Ková na okamžik zaváhal. Nic zvláštního. Podle Asenat jde všechno hladce. Ale zrovna odvolali našeho zvda a zvdy z trojky a ptky prý taky. To už nebudou léit? Zatím ne, Asenat odvolala všechny. Slyšel jsem, že na poradu, aby je nauila njaké nové metody. Pak budou mít lepší výsledky, až ty mrchy pitlaí. Fajn, kývl Maler a Ková v jeho oích zahlédl úlevu. Já si myslel, že to má zmáknutý. Díky, Francisi! Není za. Ková pivel oi, v ústech ucítil hokou pachu. Lhal mužm, co mu vili, lidem, kteí možná za pár hodin zemou. Stejný bastard jako Flint nebo Treneport, vil, že takový nikdy nebude ale ml na

138 vybranou? Pravda by na situaci nic nezmnila, a když je uklidní a oni se aspo trochu vyspí, mže to zvýšit jejich šance, nepatrn, ale pece. Všude kolem slyšel tichý šepot. Došlo mu, že ve skutenosti nespal z oddílu nikdo, ekali na nj a novinky se rychle rozšíí. Možná proto ho Asenat pustila zpátky, pedvídala, co udlá. Zavel oi a nenápadn sáhl do pravého rukávu. Našel správné místo na pedloktí, pod prsty ucítil áry tvoící kresbu malé rže, které jako by slab hály, pulzovaly. Anno? Slyšíš m? Mžeš mluvit? Trvalo to pár vtein, ale pak se mu v hlav ozval hlas, myšlenka, která nepatila jemu. Jsem tu, Johne. Jsi v poádku? Usmál se a souasn vydechl. Když s komunikací pes Pouto zaínali, šlo to ztuha. Zkraje nedokázal odlišit její myšlenky a odpovdi od svých nebo se správn soustedit, aby ho slyšela, ale po dvou dnech tréninku ped odchodem to zvládl a ml pocit, že se stále zlepšuje. Te už dokázal nejen plynule mluvit a souasn myslet, ale v Anniných odpovdích rozeznával i její dojmy a emoce. Unavený, ale živý a zdravý. Ta tvoje runa se výborn osvduje. To jsem moc ráda. Jak to pokrauje? Potlail hoký úsmv. Podle oekávání, ekl bych. Jak se vede tob? Tak stídav, ale jde to. Celkem je zatím klid, jen vera nkdo pepadl jednu recyklaní nádrž. Zabil ochranku, sebral všechna erstvá tla dovedu si pedstavit, kde skonila. A asi pt lidí se pohešuje, tedy krom tch dvou od Gannadiho, jak prý utekli. Ková potlail zachvní, musel se držet, aby mu do odpovdi nevklouzly vzpomínky na to, co o nich ví. Dezerce dvou dstojník jinak v chaosu píprav na výpravu prošla pekvapiv hladce. Obas se zejm stávalo, že se njaký voják zbláznil a prost nazdabh utekl do Pustiny, i když vdl, co ho tam eká. Radji rychle zmnil téma. Co dlají Elim a Pris?

139 Pris skoro nevidím, omluvila se i ze dvou zasedání Rady. Prý má moc práce s novou nemocnicí a popravd snažím se, aby jí mla ješt víc. Ale Elim, to je mi divné. Zkouší nco? Práv, že nic, Johne! Naopak. Pomáhá mi, radí, dává k dispozici lidi. Ani náznak podrazu, mže se petrhnout, jak je ochotný. Ková pekvapen otevel oi, pestal se soustedit a málem nechtn perušil spojení. Sakra! Že by šel do sebe? Bojí se Asenat? Anebo chce získat dvru, aby ti líp vrazil nž do zad? Nemám pontí. Každopádn, zatím na nj nemžu íct kivé slovo. Pitom ví, že mu nevím a vit nebudu, ale nezdá se, že by mu to vadilo. Nevím, Johne. Je to složitý lovk, možná jsem ho odhadla špatn. To si nemyslím. Každopádn bu opatrná, tohle je podezelé. Jinak nic zásadního? Celkem ne. Dalbek se pomalu uzdravuje. Dala jsem spravit hradby, aspo se všichni zamstnají, a Gannadiho zástupce je horlivý bažant, pedvádí se pede mnou, aby udlal dojem. Pit se poád snaží nco zjistit o tch incidentech ped odchodem, hlavn o tom pavoukovi a nehod na stavb. Mezi lidmi ve mst je naptí, ale dohromady to zatím jde. Ková se usmál, snad poprvé za celý den pocítil úlevu. Dobrá. Zítra asi dorazíme do toho údolí. Pak kdoví, mže se stát, že se njakou dobu neozvu. Pokud vbec. Snažil se tu myšlenku potlait, zabránit, aby se pidala k odpovdi, ale podle úzkosti, kterou ucítil, se mu to úpln nepodailo. Já vím. Mám o tebe strach. Dej na sebe pozor; prosím! A ty na sebe. Uvidíme se za pár dní, Anno. Dobrou noc! Dobrou noc, Johne! Stáhl prsty ze symbolu na pedloktí a spojení se perušilo. Zívl, tenhle zpsob komunikace byl užitený, ale vyerpávající. Anna ho varovala, tohle byly další síly, co mu zítra mohou chybt, ale momentáln mu to bylo jedno, aspo njaká úleva.

140 Natáhl se pohodlnji a pokusil se usnout. Kupodivu se mu to podailo skoro okamžit asi deset sekund pedtím, než ve vedlejším oddílu vypukl další poplach.

141 *&/"#*, Studený vítr se s kvílením zatoil mezi píkrými skalami a zvedl do vzduchu oblak jemného písku. Ková zamrkal a zápstím si protel oi. Písek štípal v oích a pálil v hrdle, ml ho ve vlasech i pod šaty, stejn jako ten ledový vzduch. Sotva cítil prsty, kterými svíral pipravenou kuši. Stídat! ozval se za nimi Gannadiho hlas. Lichá pohov! Sudá pohotovost! Ková vydechl úlevou. Opatrn stáhl ttivu kuše a vyerpan klesl k zemi, vojáci okolo ho napodobili, vpravo i vlevo od nich se s klením naopak zvedali muži z oddíl se sudými ísly. Stídali se po dvou hodinách, polovina armády stála v pohotovosti, druhá mohla odpoívat, spát dokázal málokdo. Nesmli opustit vymezená místa ani se procházet, pojistkami na opascích byli pipoutáni tentokrát každý ke svému kolíku v zemi. Johnovi zakruelo v žaludku. V tlumoku u nohou ml jídlo, ale mezi vojáky kolovalo pesvdení, že hladový lovk je víc odolný vi ovládnutí párai, takže v posledních hodinách nejedl skoro nikdo. Vytáhl aspo láhev s vodou a dvakrát se napil dál nemohl, protože byla prázdná. S mrzutým pocitem ho napadlo, že ml víc šetit a také, že urit není sám. Cestovali nalehko, možná až moc, a jestli se to tu protáhne Tady! nabídl mu Bendis vedle svou láhev. Ková pochopil, že mu nejde ani tak o vodu, a pijal. Napil se jen symbolicky a podal mu ji zpt. Díky.

142 Desátník kývl. Zotavil se pekvapiv bez následk, po verejším zážitku mu zstaly jen krví podlité oi, a tebaže mu už jednou podkoval, John chápal, že pravé vyjádení pišlo až te. Sakra, nemže se ten zmetek pohnout?! zavrel Maler po Kováov pravici. Už m unavuje tu dept a ekat. Radši zmlkni! odsekl Tirket nalevo. Ty možná spcháš umít, ale já ne. Ková se ušklíbl, ta poznámka mu pišla pípadná. Rozhlédl se. Asenat nechala vytyit linii hned za vstupem do údolí, uprosted rozšíeného konce trychtýe, který ml v nejužším bod nco pes ticet metr. Oddíly byly rozmístny ve dvou adách za sebou, stídav, jako pole na šachovnici, Asenatin stan stál o dvacet krok dál. Týl jim krylo pouhých ticet muž, spíš symbolické zajištní, oddíl íslo jedna stál naopak vpedu, pímo v první linii, ale zatím se nedlo vbec nic. Od chvíle, co ped dvanácti hodinami údolí uzaveli, se neobjevil jediný pára ani cokoliv jiného. Bylo tu jak po vymení, klid ped bouí. Maler cosi zavrel a rozpait se zadíval na Johna. Ty, je to pravda, Francisi? Co? zadíval se na nj Ková. Že tam, odkud jsi, není žádnej reprodukní program. Každej si tam mže najít ženskou jenom podle toho, jak vypadá, žádný testy a dti pak zstanou s tebou? To je pravda, kývl Ková. U nás není korki ani tolik deformací. Taky tam žije víc lidí, mžeme si vybrat. To jako i víc než jednu?! Maler na nj zíral s vyvalenýma oima a Bendis vyprskl, ale Ková se neusmál. Uvdomoval si, že Maler není hlupák. Prost netušil, co znamená mít rodinu, najít si ženu jinak než na základ test, které co nejvíc sníží pravdpodobnost, že dít postihne njaká forma choroby nebo deformace, kterých byla Dorova plná. Tirket zavrtl hlavou. Pro tebe by byla i jedna moc, Malere, a víc lidí znamená akorát vtší binec. Když tam nemáte korki, to bych chtl vidt, jak uhlídáte recyklaní kád. Masa máte urit dost. V hlasu ml jízlivost a Ková jen pokril rameny. Neml chu jim vykládat, jak to vypadá doma, že opravdu mají masa dost a

143 nemusí recyklovat tla, natož je hlídat ped kanibaly. Neml chu vyprávt o slunci, teple nebo tráv, tohle nebyly dti, kterým Anna povídala pohádky. Uvdomil si, že se ped nimi skoro stydí za všechno, co doma pokládá za samozejmé, pesn jak to tenkrát ekla Asenat. Maler se nadechl ale náhlý poryv vtru mu urval slova od úst. Pišel naprosto bez varování. Hrdlo trychtýe se zmnilo v klokotající vír prachu, ze zápachu surové magie se Kováovi doslova zježily vlasy. Annin symbol na zátylku jako by mu chtl prorazit lebku a vylett ven. Poplach! Vymrštil se a hmátl po kuši souasn s Gannadiho zaváním. Zdšen se rozhlížel, zvedal se sotva jeden voják z pti. Maler i Tirket jen sedli a omámen zírali do prázdna. Je to tady, uvdomil si John. Další poryv. Zatmlo se mu ped oima. Na chvíli pestal vnímat, srdce mu vynechalo, rozplýval se sám v sob. Záblesk jasn bílého svtla. Ková prudce trhl hlavou a probral se. Kuši v rukou ml nataženou a prst na spoušti, hrot šipky smoval pímo proti Bendisov hlav. Nepamatoval si, kdy nco z toho udlal. Desátník se hrabal na nohy a také zmaten potásal hlavou, ale zezadu Ková slyšel zdšené výkiky, s mrazivým zachvním si uvdomil, že pár voják tu spouš stisknout stailo. Tetí nápor vichru. Ale tentokrát jen prolétl kolem, rozpadl se ve svtle, které se mezi nimi rozzáilo. Ková si všiml, že vojáci kolem civí jako jeden muž dozadu, asto s ústy dokoán. Otoil hlavu a ztuhl. Mezi oddíly rychle kráela malá, shrbená postava s holí v ruce. Asenat mla na tvái svou masku, ale místo splývavého hábitu jí celé tlo doslova obtékalo brnní z erného kovu. Jeho plátky byly pružné, reagovaly na její pohyb a pizpsobovaly se mu, na ramenou i vpedu na hrudi do nj byly zasazeny ady temn rudých krystal, mezi nimi se v erném povrchu leskly zlaté áry symbol. Asenat po boku kráel Gannadi v plné zbroji, na zádech ml navíc pivázané

144 uzavené pouzdro s ním jako dlouhý me. Jak se pohybovali, svtlo kolem mnilo smr a John pochopil, že vychází pímo z Asenatina tla. Šum mezi muži zesílil. Náhle nikdo nevdl, kam se dívat dív, jestli dozadu nebo dopedu na konec trychtýe, stále zahalený oblakem prachu. Vojáci, pozor! Kováem probhlo zamrazení, dobe ten pocit poznal všechny hlavy se rázem otoily a zadívaly na lesklou plochu její masky. Promluvila už normáln, chraplavý hlas se v náhlém tichu rozléhal po celém údolí, i vítr ustal. Chtla jsem si pro vás pipravit e. Njakou, co bude znít dobe, o domov, o povinnosti k ertu s tím! Nemám náladu tu žvanit, mám totiž vztek a mám hlad! Roky nás ty bestie dsí a požírají, ohlodávají naše kosti, kdykoliv mají chu, a toho už mám dost! Chci se taky najíst, chci, aby se báli oni! Asenat se otoila elem k údolí, prach v nejužším míst se už usazoval a Johnovi se zdálo, že za ním zahlédl stíny, temnou, pohybující se hmotu jen pipravenou vyrazit. ekla bych, že tam je njaké maso k veei. Dá si nkdo se mnou, pánové?! Bodnutí, které všem projelo mozkem s poslední vtou, zapsobilo jako rozbuška. Osm set muž se naráz rozevalo, do tváí bledých strachem se hrnula krev a Ková cítil, jak se mu stahuje hrdlo. Asenat znovu udeila s dsivou pesností na správné místo, v Dorov urit nebyl lovk, který nezažil hlad a strach, nejspíš proto vzala tak málo zásob nebo proto, že jídlo na cestu zpátky už nebudou potebovat? Ale neml as se tím zabývat, protože jako odpov se stíny na druhém konci údolí náhle pohnuly a vyrazily, dsivá, jednolitá masa kostnatých tl, která tryskala z ústí trychtýe jako erná voda. V jeho nejužším míst bestie šlapaly jedna po druhé, doslova se pelézaly a pak se rozlily do šíky, zaplnily celý prostor. Ková postehl, že to jsou vtšinou kousai a sekái, jen obas zahlédl skvrnité tlo párae, ale bylo mu to jedno, blížilo se to k nim každou sekundou rychleji, jako pílivová vlna.

145 Nestílet! vyštkl Gannadiho hlas. Njak dokázal pehlušit i sílící dunní akoliv se stvry normáln pohybovaly tiše, v takovém potu jako by se údolím valilo stádo bizon. Vlna už byla na pl cesty k nim a Kováe zamrazilo, te pece byla ideální chvíle. Asenat lehce pozvedla hl. Bílé svtlo kolem prudce vyrazilo, jako by otoila reflektor. ára mezi jasem a šerem bleskov pekonala vzdálenost k vln nestvr a zastavila se na ní. V tu chvíli jejich tla vzplanula jak politá holavinou, dusot pehlušilo strašlivé, drásavé kvílení. Bestie nezastavily, dokonce ani nezpomalily. Bžely dál, i když hoely, hnané ním naprosto mimo Johnovo chápání, jenže první úder žáru byl tak prudký, že vtšina padla mrtvá po nkolika metrech. Tla, ze kterých stále šlehaly plameny, pekážela tm za sebou, údolí v mžiku pehradila ohnivá barikáda. Vlna zpomalila, na okamžik se tém zastavila. Lichá pal! Zadrnení ty set ttiv. Pes plamennou hradbu a dým se stílelo skoro naslepo, ale to bylo jedno, v tak nahuštném chumlu bylo nemožné minout, bolestný, nelidský jekot zesílil. Lichá nabíjet! Sudá pal! Ková se za atými zuby natáhl ttivu a založil šipku. V duchu dkoval za výcvik v Agentue a mise v primitivních svtech, které ho nauily s podobnými zbranmi zacházet, nebyl rychlejší, ale ani pomalejší než vojáci kolem. Lichá pal! Sudá nabít! Stiskl spouš, pažba kuše ho udeila do ramene. Samozejm nevidl, zda nco zasáhl, ale nepemýšlel o tom. Sehnout, nabít. Na zádech cítil pot, štípal ho v oích, studil, ale ruce už se mu netásly, byl klidný jako led, jen rychle a pesn, nezaváhat, nechybovat. Další salva. Tentokrát Ková natáhl kuši rychleji než muži okolo. Narovnal se, získal pesn dv vteiny, aby se rozhlédl a uvdomil si, že to nestaí. Nejmén padesátimetrový úsek zem byl skoro plynule pokrytý mrtvolami, doutnajícími, ješt hoícími i ježícími se stelami. Ale nestvry poád pibývaly, nezpomalovaly, nezastavovaly a magické svtlo sláblo. ím víc bestií do nj vbíhalo a padalo v

146 plamenech, tím mén záilo, Ková si všiml, že ty poslední už vbec nehoí jako na zaátku, spíše se jen pomalu peou. elo útoku se znovu pohnulo smrem k nim, pomalu, ale jist. První ada pal! Palte dle uvážení! Už nemlo smysl dodržovat rytmus. Šlo jen o to stílet co nejvíc, využít každé vteiny, než budou u nich. Ttivy kolem drnely prakticky nepetržit. Jekot, dupot a ev byl jako rozbouený oceán, pehlušoval vše. John vypálil a byl si skoro jistý, že vidí zasaženého sekáe padat, nebyli už dál než dvacet metr, mít teba jen pár moderních zbraní, blesklo mu Rozestoupit! Pipravit na zte! Za Dorovu! Gannadiho hromový hlas stží pehlušil bitevní vavu. Ková znovu vystelil a pochopil, že znovu nabít už nestihne. Vojáci kolem odhazovali kuše, rychle rozepínali opasky s lany a chápali se me, oddíly se slévaly do jediné nerovné ady, i Gannadi tasil. Asenat nehybn stála, oi obou vlk na koncích její hole rud žhnuly, z horního konce se vymrštilo blyštivé ostí. as vypršel. První kousa se vrhl Johnovi po hrdle. Ková sekl meem a srazil ho v pohybu, dalšímu uhnul otokou a al ho do zad, Bendis za ním ho pohotov dorazil. Tetího Ková probodl zblízka, šlo to snadno, ze spáleného tla mu visely cáry kže, ale už tu byl další. Bodnutí, uskoit ped padajícím tlem, seknutí, úkrok zpátky. Hlavn se nenechat obklíit, nezaplést se do bestií na zemi, chapaly kolem sebe, i když umíraly. Další! Bojujte! Držte linii! Vzduch ztžkl dsivou zmtí, zápachem spáleniny, skeky a výkiky, teskem zbraní. John pestal vnímat okolí, rozhlížet se, myslet, zbyl jen instinkt. Svt se rozpadl do zlomk vyplnných prázdnotou a dechem drhnoucím v prsou, další rána, úhyb, výpad, kryt a znovu, ješt jednou. Náraz a bolest. Ková upadl. Zatmlo se mu ped oima, ale automaticky sekl vzhru, páchnoucí, erné tlo na nj dopadlo už mrtvé. Lapal po dechu, snažil se zpod nj vyprostit a pitom se rozhlížel kolem. Vojáci už nestáli vedle sebe. ada se roztrhala na malé skupinky, ale jako celek linie držela. Všude kolem zemi pokrývaly

147 dosud se zmítající píšery, ale i lidé, rozervané mrtvoly zalité krví. Ková nedokázal odhadnout, kolik jich je nebo zstalo. Nohavice mu hoela, snažil se vyprostit zpod zdechliny, než si njaká další potvora pijde pro snadnou koist a pak uvidl Asenat. Poád stála pár krok ped ostatními. Pohybovala se tak rychle, že chvílemi vypadala jako rozmazaný stín, a okolo ní se hromadila tla. Nestvry se na ni vrhaly ze všech stran, mnohem víc než na kohokoliv jiného, ale nestaily se jí ani dotknout. Jako by byla všude a v každém moment pesn vdla, co se dje kolem. Kopí v její ruce páralo bicha, utínalo hlavy i paáty, plilo celé trupy. Jedinkrát neminula, jediný úder nešel naslepo, pipomínalo to smrtící, pesto svým zpsobem nádherný tanec. Ková si vybavil jejich vzájemný souboj. Proti tomuhle to byl vtip, byl by mrtvý dív, než by si to uvdomil jenže jak dlouho mohla vydržet? Ta myšlenka ho probrala. Vzepel se a konen vyprostil nohy uvznné pod mrtvým netvorem. Pravé lýtko ml zle popálené, ale neml as se tím zabývat, další seká se vrhl jeho smrem, chvilka oddechu skonila. Ková nevstal. Pevalil se a máchnutím u al píšee nohu, zhroutila se k zemi a ješt sekla paátem po jeho tvái. Dorazil ji, opel se o me a se zasténáním vyskoil, noha pod ním zakolísala, ale vydržela. Rychlým úderem se zbavil dalšího nepítele a souasn se rozhlédl. Bojišt se posunulo blíž ke stedu údolí. V nm se to poád ernalo nelidskými tly, další bestie ale nepicházely, hrdlo trychtýe bylo doslova zacpáno mrtvolami, které se tam pi zbsilém útoku udupaly nebo roztrhaly navzájem. Nad zbývajícími vojáky mly dosud píšery pesilu aspo ti ku jedné, ale jejich nápor polevil, pes hromady mrtvol se nemohly pohybovat tak rychle prohrávají, blesklo Johnovi hlavou. Srazil dalšího netvora a konen se dostal k Asenat, nkolik dalších muž na to zareagovalo a následovali ho. Kousek napravo stál Gannadi, uniformu na boku a paži zbarvenou krví, ale pesto dál bojoval, tvá zkivenou vztekem a bolestí. Nová píšera, tentokrát pára, Ková udeil obouru a jen se štstím unikl tesákm. Tihle byli silnjší, magický ohe dávno

148 pohasl, nebyli zranní ani dezorientovaní, jen svtlo, které stále vycházelo z Asenat, je nejspíš chránilo ped smrtelným ochromením. Gannadi ztratil rovnováhu. Probodl sice párae, ale me mu uvázl v jeho tle a vzáptí se mu jiný zahryzl do boku. Asenat udlala krok stranou a máchla kopím, protáhlá hlava odletla, ale ztratila pl vteiny a v té chvíli se jí jiný vrhl pímo na prsa. V okamžiku, kdy se dotkl brnní, doslova vybuchl v oblaku dýmu a plamene, pesto ji srazil na zem, tém Johnovi k nohám, kopí jí vypadlo z ruky. Ková dvma ranami složil jinou nestvru a uchopil její pedloktí, ale v tu chvíli se mu podlomila kolena. Ne! zasípala a vytrhla se mu. Nedotýkej se m! Pevalila se po zemi, pi tom sebrala kopí. V klee máchla obloukem kolem, rozplila dva sekáe naráz, tetí jí ale skoil zezadu na hrdlo. Asenat se neotoila. Jen nastavila kopí dozadu, z jeho konce se vymrštila druhá epel a prolétla bestii lebkou zlomek sekundy pedtím, než se Asenat mohla zahryznout do zátylku. Trhnutím vyprostila zbra a vstala, z brnní na prsou se jí kouilo, zrcadlovou masku pokryla pavuina prasklin. Také Ková se narovnal. Pocit slabosti mizel, ale bolest zstala, pehmátl me a dorazil kousae zmítajícího se u jeho nohou. Tam! zajeel nkdo. John zvedl hlavu. Pes hromadu mrtvol v hrdle trychtýe se dral proud tl, štíhlých, skvrnitých, samí párai, možná padesát, sto. Druhá vlna, blesklo Kovái to je konec. Voják vedle Johna s vyteštnýma oima zajeel, upustil me a rozbhl se pry. Vzáptí ho nco strhlo dozadu, páte hlasit praskla, hrudník se roztrhl jak prokopnutý meloun oi na konci Asenatiny hole zapulzovaly. Neskonili jsme! Z jejího hlasu tuhla krev a vstávaly vlasy, další dva, co se už dávali na útk, strnuli. Asenat se otoila a máchla rukou. Z obou konc hole souasn nco vyrazilo, prhledné rotující epele kiš álového skla. Letly nízko nad zemí a pitom se násobily, rozpadaly na další a další, až dosply k ústí trychtýe.

149 Do vzduchu vyletl neskutený gejzír štrku, krve a roztrhaných tl. Párai jako by vbhli do obrovského mlýnku na maso, zabíjel je, trhal na kusy a neslábl, nenechal projít ani jednoho. Ková zaslechl chraplavý jásot ale souasn mu nco neviditelného narazilo do mozku, prorazilo to až do morku kostí. Žaludek mu zešílel, dusil se, nemohl nabrat dech a pes mlhu ped oima vidl, že vtšina voják kolem Asenat je na tom stejn, nkteí se zmítali v keích, jiní nehybn leželi. Opel se rukou o zem a vstal. Nemyslel, netušil, co ho zvedlo, možná jen nechtl umít vleže v kaluži zvratk. Sekl po nem erném blízko a zasáhl to, praskot kostí. Jaksi cítil, že je to v poádku, dobrý pocit, tak pro nepokraovat, otoil se a udeil znovu. Reflexivní kryt a prudká bolest v rameni. Ohnal se, nco ze sebe srazil a probodl to, další rána a znovu. Jedna za druhou, tlo se svíjelo v agónii, ale tím prudeji sekal po tch erných stínech, chcete víc, tak tumáš, ješt, ješt, znovu a ješt jeden! Ticho. Poslední Johnv úder zasáhl už vážn jen pelud. Setrvaností uklouzl a upadl, pustil me a hlavou tvrd narazil na njaký kámen. Z posledních sil se pevalil, ped oima temnotu pak si uvdomil, že to je to zatracené nebe. Zvedl se na kolena, njak dokázal dostat do plic vzduch a omámen se rozhlížel. Trvalo mu snad minutu, než si uvdomil, kde vlastn je, co tu dlá. A že nevidí žádné píšery! Pekvapen zamrkal, bylo to tak. Kam až dohlédl, zemi pokrývaly mrtvoly, neskutená mozaika mrtvých lidí i netvor, štrková plá byla oranžovorudá, obarvená krví. Ale žádné erné tlo už se nezvedalo, jen nkterá sebou škubala, rozhlédl se po lidech, sténajících, stojících, kleících, bylo jich padesát, možná mén. Bože, padesát z devíti set, blesklo mu hlavou. Asenat se sklánla nad Gannadim. John nevidl, co dlá, ale když se narovnala, držela v ruce pouzdro, které ml na zádech. Rychle, Francisi! Jdeme! Ková nechápal, co myslí. Mozek se mu stále úpln neprobral, jako by byl omámený smrtí všude kolem. Pesto zvedl me, náhle tak tžký, a následoval ji. Bželi k hrdlu trychtýe, vrávorali, vyhýbali se

150 kamenm i hromadám dýmajících mrtvol. V míst, kde Asenatino kouzlo zlikvidovalo druhou vlnu pára, se ani bžet nedalo. Zemi tam pokrývala po kotníky hluboká vrstva krvavého bahna, rozsekaných kostí a masa, kluzká jako mýdlo, ze strašlivého puchu se dlalo až mdlo. Asenat nic z toho nevnímala. Zastavila pesn v nejužším míst a Ková ji konen dostihl, kvli pevýšení terénu teprve tady vidl, kam vede cesta dál. Pokraovala v píkrém úhlu dol ješt asi dvacet metr a pak se rozšiovala do dalšího údolí, vtšího než to, kde bojovali. Co Johnovi pipadalo jako trychtý, ve skutenosti pipomínalo spíš pesýpací hodiny. Nikde nevidl živou duši, jen tu a tam osamocenou mrtvolu njaké bestie, vtšinou ohlodanou, bhem ekání si nestvry krátily as po svém. Chtl vydechnout úlevou, ale pak se zadíval na Asenat a zarazil se, tvá mla ztuhlou soustedním, pohled upený ped sebe. Hl svírala tak keovit, až se jí tásla ruka. Je tady! promluvila tiše. Cítím ho. Zvrácenec? polkl Ková. Ano. Když ho nezabijeme te, za pár msíc budeme tam, kde ped hodinou. Tady! podala Johnovi pouzdro. Když ho vzal do ruky, došlo mu, že to není me, spíš njaká ty. Neekal na pokyn, rychle strhl obal a zstal jako opaený. Na improvizované hlavni z trubky byla nasazena stela pipomínající kombinaci šípu s podomácky vyrobenou raketou. Jenže místo hlavice bylo pod ostrou špicí se zptnými háky nco jiného, tyi oválné krabiky slepené dohromady. Ková rozeznal znak erveného kíže a pod tím symbol Ková rovnováhy To ne! vypravil ze sebe. To pece nejsou Ne, nejsou! perušila ho Asenat. Žádné regenerátory, tricyaklinové bomby. Z tvého týmu je mli všichni krom velitele a tebe. Ale pro cože?! Ková si vybavil Wernera, když bhem cesty jeden údajn nefunkní regenerátor zahodil, Flintv strohý rozkaz ho sebrat Souste se! Bodnutí Asenatina hlasu mu projelo mozkem, rychle zvedl hlavu.

151 Máme jedinou šanci. Pilákám ho k sob, m bude považovat za nejvtší hrozbu, a ty ho pekvapíš. Když to nevyjde, musím použít magii. To nepežiješ ani ty, ani nikdo z nich! trhla hlavou smrem za sebe. Chápu. Ková si vybavil pocit, když Asenat seslala poslední kouzlo, ruku, kterou na ni prve sáhl, ml oteklou a spálenou. Zadíval se na zbra. Jak to funguje? Jako harpuna. Dostel je krátký, tak deset metr, ale lano je dlouhé ticet. Zabodnutím se odjistí, když zatáhneš, vybuchne. Dobe. Pokud byla bomba tak silná, jak odhadoval, bylo ticet metr na bezpenou vzdálenost smšn málo, ale k ertu s tím. Kdy mám stílet? Je fuk, kam ho trefím? Dosta se mu do boku nebo bicha. Tam je nejslabší, zbytek je na tob. Jdeme! Vyrazili rychlým krokem dol do údolí, Asenat první, Ková s harpunou krok za ní. Kolem se znovu prohnal vítr, ledový, ale tentokrát bez magického zápachu. John se s úlevou nadechoval, istil mu plíce i hlavu, snažil se nemyslet na to, že to je možná naposledy, a ostražit se rozhlížel. Stáli skoro na konci cesty, ped nimi se rozprostíralo celé údolí, prázdná plocha, sem tam skály nebo ohlodané kosti. Pomalu zavrtl hlavou. Jsi si jistá, že Prásk! Zem pod jejich nohama se otásla, do vzduchu vylétl oblak štrku a kamen, Ková se instinktivn pikril. Na druhém konci náhle zela obrovská jáma, ze které se s praskotem drala masa chapadel, desítky metr dlouhých, silných jako trup dosplého muže. To, co za sebou táhly, byla oživlá noní mra, neforemný balík velký jako dva dosplí sloni, nahoe perstající v masu chapadel, dole nesený tymi páry nohou. John zprvu nedokázal rozeznat žádnou hlavu, ale pak se náhle mezi chapadly na bližší stran rozevel narudlý otvor plný tesák. ev vzáptí nepipomínal nic lidského ani zvíecího, co kdy Ková slyšel nebo si jen dokázal pedstavit. Znovu se mu zatoila

152 hlava a málem upadl, ml pocit, že mu to roztrhne lebku, zláme kosti, zastaví srdce Asenat napáhla ruku a zvuk ztichl, jako by mezi n spadla neviditelná opona. Další pohyb a z její hole vyšlehl rudý záblesk. Míil pímo na netvora, ale tsn ped ním zmnil smr a zasáhl skálu vedle, kameny se rozlétly na všechny strany. Nestvrné tlo se okamžit otoilo možná nemlo oi, ale poznalo pesn, odkud rána piletla. Muselo vážit tuny, ale na pavouích nohou se pohybovalo rychlostí kon, další magická stela byla sražena stejn jako první. Asenat trhla hlavou. Bž, Francisi! Ková vyrazil, obloukem podél okraje údolí a pry od Asenat. Peskakoval kusy skal a zbytky roztrhaných potvor, Zvrácenec se proti nmu valil z opané strany. John každým okamžikem ekal, kdy se stoí k nmu, ale ignoroval ho, míil na Asenat. Periferním vidním Ková vnímal rudé záblesky její hole, nejspíš úmysln slabé, nechtla ho zranit, jen rozzuit. Vkládal do bhu všechny síly. Pokud ho zasáhne v polovin, bude k okraji údolí chybt práv ticet metr, vybuchne co nejdál od Asenat i od nj te! Sklouznutím se zastavil, padl na kolena, málem vykikl bolestí. Piložil harpunu k rameni a zamíil, obrovské tlo se valilo vedle nj, nohy opatené dvoumetrovými paáty drtily kameny jako drobky zaváhal. Vbec to nebylo tak snadné, jak se zdálo. Netvor byl obrovský, ale on neml kam stílet, nahoe se zmítal spletenec kluzkých chapadel, dole chránily tlo jako pancí kostné pláty. Snažil se najít mezeru, místo, kam by stela pronikla, ale Zvrácenec poád bžel, mizel mu z dostelu, blíž a blíž k Asenat. Stiskl spouš. Zptný ráz harpuny, svist odvíjejícího se lana. John sledoval stelu, vteina, než pekonala vzdálenost k cíli, narazila místo do mezery na okraj kostné desky vedle a spadla do štrku. Minul. Ková ztuhl, srdce jako by mu probodl ledový step. Zvrácenec pokraoval dál, vbec úder nepostehl John odhodil prázdnou trubku a rozbhl se pímo k nmu.

153 Neubhl ani ti kroky, když se netvor zarazil. Otoil se doslova na míst, erná chapadla se vrhla dol, kovová stela se leskla v písku u jeho tla, jen pt metr. Ková nezpomalil. Nepokusil se uhnout, vložil všechno do jediného zoufalého skoku. Dopadl na bicho do štrku, vyrazil si dech a napl naslepo natáhl ruku. Uchopil šíp v polovin, souasn se mu nco obtoilo kolem nohou, trhnutí a bolest. Kosti v nohou mu jen praskaly, vykikl, ale ješt máchl rukou vzhru. Šíp zajel do mezery nad kloubem pední nohy a zstal tam tret. Zvrácenec si ho ani neuvdomil, ignoroval tu nepatrnou vc jako bodnutí komára a Ková byl najednou ve vzduchu. Hlavou dol letl vzhru s pocitem, že se mu nohy trhají z kolen, lano od harpuny mu voln klouzalo dlaní. Další trhnutí a zastavil. Pímo ped sebou najednou vidl tu neskutenou tlamu, ptimetrovou díru plnou tesák, blížila se k nmu nebo možná on k ní dáviv, šílen se rozesmál. Sežer tohle! Nemusel zatáhnout. Stailo sevít pst, lano se mu v ruce napjalo. Strašlivý tesk. Zpod Zvrácence vyšlehl záblesk svtla, jasný jako sted Slunce. Proletl jím, roztrhl to obrovské tlo jak shnilý pytel. Kusy rudých cár se rozletly po celém údolí, v krvavém dešti se snášely k zemi zdánliv pomalu jako snhové vloky mnohem pomaleji než John Ková. Chapadla jím mrštila na opanou stranu a souasn ho pustila. Jako hadrový panák udlal pemet, pl sekundy vidl ernou oblohu, planoucí ohnivou stnu a nakonec šedou skálu. Letla mu vstíc, reflexivn napáhl ruce Náraz, ostrý praskot kostí a tma.

154 )&# ( žij a zapome! Otevel oi a rychle se nadechl. Hlava se mu toila, tásl se zimou, bolestí i hrzou. Jako by se vysvobodil se strašného snu, z bezedné jámy plné ledové vody. Na hrudi cítil nesnesitelný tlak, vymrštil ruce vzhru Nehýbej se! Ruce se mu zastavily. Doslova ztuhl, neschopen se pohnout, promluvit, spustit paže. Paralyzovaný zíral na dsiv znetvoenou ženskou tvá nad sebou a pomalu se mu vracelo vdomí. Dej ruce dol! Uklidni se, je po všem, mžeš se pohnout, ale nedlej to, pokud nechceš znovu zemít, dokonila Asenat už normálním hlasem, te poprvé znl unaven. Souasn sevení Kováova mozku povolilo, opatrn nadzvedl hlavu a zadíval se na sebe. Ležel na zádech na tvrdém kameni, šaty ml rozíznuté a rozhalené po celé délce, kži pokrytou arami symbol podobných tm, které kreslila Anna. Jenže tyto byly mnohem složitjší, propletené, až se mu toila hlava a na rozdíl od Anny nepoužila Asenat fix, ale hrot svého kopí, obrazce pokrývala jeho zaschlá krev, tlo ml jak v ohni. Co jsi mi to provedla?! vypravil ze sebe. Vrátila t zpt, odvtila Asenat klidn. Krátce po smrti je to ješt možné bez následk. Kouzlo stále pracuje a léí t, další takové už nesešlu, pokud nemám všechny kolem zabít, tak se nehýbej. Dkovat nemusíš.

155 John polkl nasucho. Všiml si, že ve stedu nkterých symbol jsou položeny rudé krystaly a nejen položeny. Asenat mu naízla kži a zarazila je pímo do tla, barva kamen splývala s jeho

156 krví. V jejím brnní jich pitom zbyla sotva tetina, ani nechtl pemýšlet, kam mu možná nacpala ty zbylé. Díky, položil vyerpan hlavu. Je po nm? Myslíš Zvrácence? Podívej se sám. Ková pohlédl stranou na krvavou, kouící hmotu opodál, další rudá zem rychle otoil hlavu zpt. Ty bomby, vypravil ze sebe. Nevdl jsem o nich. Vzpomnl si na jejich souboj, když mu hodila do tváe regenerátor a pak ho málem zabila, takže proto Vím ti, pikývla Asenat. Když mi Hex oznámil, že ty a Flint jste ji jako jediní nemli, vypadalo to, že jsi o tom také vdl, podílel se na celém plánu. Nebýt Anny, tém jsem se unáhlila, ale te už ti vím. Kdyby ne, dávno bys byl mrtvý. Ková se zadíval do erné prázdnoty nad sebou. Hrdlo se mu znovu sevelo, ale už ne z ní, promluvil napl pro sebe. Pokud je mli všichni krom Flinta a m, musel mít on spouš protože já ji neml. Možná stail jen kódový signál do vysílaky, ostatní mli všichni umít, ale m obtovat nemohli, já jediný se ml spolu s Flintem vrátit. Proto mi tu bombu nedali. Treneport ješt poteboval spolupráci oddlení, nemohl m nechat zabít taky ale pro to udlal takhle?! Jen pemýšlej, Francisi. Agentura ví, že není šance, aby se jejich vojáci dostali až ke mn, protože mimo jiné ví, že jsem telepat a vycítím myšlenky na útok ve svém okolí. Takže pošlou pár hlupák, kteí netuší, o co jde, a podstrí jim bomby. Staí, když se dostanou blízko a pak jeden zmákne knoflík, z dálky, kde už podle nich nebezpeí nerozeznám. Samozejm vdí, že kolem je msto plné lidí, ale copak velké Kováe rovnováhy, kteí hýbou djinami celého multiuniverza, odradí pár mrtvých civilist navíc? John Ková mlel. Tak, jak to podávala, znl ten scéná dsiv logicky, navíc dkazy vidl na vlastní oi. Také postehl, že pi zmínce o Treneportovi nedala najevo nejmenší pekvapení, pesto po chvíli zavrtl hlavou. Kdyby to byla pravda a chtli t zabít za každou cenu, najdou zpsob, jak to udlat, jednoduchý a mén riskantní.

157 Jaký? Tato realita má svá specifika, to už víš. Neotevou sem portál dost velký, aby jím projel teba tank, co by srovnal Dorovu se zemí. Silnou magii také nemohou použít, ta by mohla zniit celý tenhle svt. Poslali tým s nervovým plynem. Ten jsem jim vrátila a myslím, že je odradil od dalších takových pokus teba s atomovými bombami. Kdyby to nevyšlo a já jim poslala nazpátek i ty, už by totiž tahle malá válka asi nezstala tak tajná, jak si pejí. Z ironie v Asenatin hlasu šel strach a John si vzpomnl na incident v Pekingu, tak takhle to bylo? Zmaten se na ni díval. Ale pro?! Co proti tob Agentura doopravdy má a pro by chtla získat tohle místo, není tu pece vbec nic! V tom se velmi mýlíš. Pedevším existuje nco, co mám jen já a co Lucius Treneport velmi chce, jenže to nikdy nedostane. Navíc samotný tento svt by ml pro Kováe rovnováhy cenu jako tranzitní základna. Protože je stále v pohybu, mohli by se z nj dostat na taková místa multiuniverza, kam jinak mohou jen tžko nebo vbec, a je tu ješt nco vtšího ale na tom už brzy nebude záležet. Asenat se otoila. Hl mla zabodnutou vedle zdravé ruky, vytáhla ji a kývla. Vsta, Francisi. Musíš jít, ty i ostatní. Ková se pomalu posadil. Pi tom z nj opadávaly krystaly, rozpadaly se na ervený prach, rány po nich se samy zatahovaly. Pekvapen se zarazil. Já? Copak ty Já se s vámi nevracím, perušila ho. Zatím ne. Použila jsem moc kouzel, mé tlo bude njaký as vyzaovat zbytkovou magii, lidé ve mst by z toho onemocnli. Ani ty nemžeš zstat dlouho. Ml jsi štstí, že s životem odejde z lovka i nahromadná magie, mohla jsem u tebe zaít od nuly. Navíc musím uklidit ten nepoádek kolem, nebo se sem slezou další bestie, dobe se nakrmí a tím rychleji rozmnoží. Až budete z dosahu, spálím to tady. Chápu. Sáhl po zbytcích obleení, ale hned toho nechal, to nemlo cenu. Potlail hoký povzdech, kousek dál leželo plno lidí, co už šaty nebudou potebovat, ale souasn pohlédl na svou paži a zarazil se, malá rže byla pry.

158 To je další dvod, aby sis pospíšil, pikývla Asenat. Pouto je také magie. Zmizí, jakmile nositel zeme, a oživením se neobnoví. Anna práv te ví, že nežiješ. Ková tlumen zaklel. Souasn mu hlavou kmitla myšlenka a Asenatin levý koutek vylétl vzhru dív, než stihl promluvit. Ne, Francisi. Nejsem telepat, jak ví Agentura. Když žiješ dost dlouho, nepotebuješ lidem nahlížet do hlavy, abys poznal, na co myslí, i když mám jistou schopnost, která se tení myšlenek podobá. Pedvídáš budoucnost, že? Poprvé vypadala pekvapen. Jak jsi na to pišel? Vidl jsem t, pokril John rameny. Ani arodj takhle nebojuje. Víš, kam jdou nepátelské údery, ješt než dopadnou. Pokud jim neteš myšlenky, musíš to vdt pedem. Zejm ale nevidíš moc dopedu, není to vštní, jak se obvykle chápe, spíš intuice. Výborn, Francisi. Asenat zvedla hl, ob epele s tichým svistem zajely zpt. Okolo pti sekund. Tak vzdálenou budoucnost vidím, když se soustedím, je to vc, kterou jsem získala oplátkou za tuhle tvá. Te bž. Gannadi je tžce zranný a já mu nemžu pomoci, víc magie nevydrží. Aspo jeho zkus dostat do Dorovy živého. Pebíráš velení je dobe, že žiješ. Díky, ušklíbl se Ková, pi tom pomyšlení cítil spíš trpkost. Pro zrovna on a ne ostatní? Zavrtl hlavou. Tyhle otázky dobe znal a nemly smysl, odpov totiž neexistovala. A Francisi! V Asenatin hlasu se ozval ledový tón, otoil se. Ano? Nezapome, že Dorov vládne Anna. Tím pádem zodpovídá i za tebe a ponese následky všeho, co pípadn udláš, než se vrátím. John se jí zadíval do tváe. Vážn bys to dokázala? Ublížila Ann, jen abys potrestala m?

159 Neublížila. Zabila. Já výjimky nedlám, nemohu si je dovolit. Po tom, co nedávno prožila, by jí to nejspíš nevadilo ani zdaleka tolik jako tob a urit mí než m. Mj to na pamti. Ková se sevenými rty kývl, cítil, jak ta jiskra porozumní, co mezi nimi snad zahoela, znovu pohasíná. Nemj obavy. Tohle nezapomenu. Otoil se a pomalu vyrazil k prchodu do pedního údolí a ekajícímu zbytku armády, nahý, prokehlý, tlo pokryté zmtí krvavých ar. Ješt slyšel, jak se Asenat za ním pohnula, skípot její hole ve štrku, možná tiché zašeptání. Neohlédl se.

160 %*21*$ Dorova na dohled! Na hlášení hlídky odpovdli muži okolo jásotem, místy spíš sténáním, a John Ková vyerpan pivel oi. Ml pocit, že mu ze zad spadl tunový balvan. Vzhlédl do modrého šera, kde dosud spíš tušil, než vidl strohé hradby kamenného msta, a mávl na dva muže, co vypadali nejunavenji. Gelvire, Teine. Je teba zhodnotit stav zranných. Nemocnice má omezenou kapacitu, urete, kdo potebuje na adu první, a není chaos, když jsme je dostali tak daleko. Rozumím, pane, kývl Tein. On a Gelvir, jeho doasn jmenovaní dstojníci, byli jediní zvdi, co pežili boj. Spolu s dalšími tymi muži s aspo njakými znalostmi léení byli také jediní, kdo se mohl aspo provizorn postarat o zranné. Oba už vypadali zralí na zhroucení, Ková se jen divil, jak vydrželi až dote. A pokud si najdete chvilku, promluvte s ostatními. Zdraznte všem, že až se pustí do vyprávní, a nezapomenou íct, že Asenat žije žije a vrátí se. Nechceme ve mst po návratu žádnou paniku ani hlouposti. Jist, veliteli! souhlasil Gelvir a strhan se usmál. Možná jenom oslavu, pece jsme vyhráli. Správn. Ale úsmv, který Ková oplatil, byl hodn nucený. Vyhráli! Z devíti set muž se vracelo tyicet sedm po svých a dalších ticet tžce zranných. Jediný, koho z nich znal, byl pitom Gannadi. Maler, Bendis, celý první oddíl všichni mrtví. Jestli kdy v život vidl Pyrrhovo vítzství, bylo to te, a navíc, co se dozvdl o Agentue, na em se ml podílet Zaklel a pinutil se pestat na to myslet.

161 Vyrážíme! Konec pauzy, odpoineme si za hradbami. Zbídaená tlupa vítz se znovu dala do pohybu. Šlo to pomalu, skoro každý voják táhl ješt nosítka, dsiv vypadající smyk vyrobený ze zdechliny sekáe. Když se odízla hlava a zadní nohy, kudlankovité pední konetiny bylo možné použít jako držadla, na bicho se provizorn pivázal zranný a po zádech chránných tuhou kží se to celé dalo jakž takž táhnout. Tenhle morbidní vynález byl Kováovým dílem, vzešlým ze zoufalství, když mu peživší zvdové oznámili, že zranné vojáky, kteí nejsou schopni chodit, musí ponechat osudu, protože nemají jak je dostat do msta. Asenat zejm opravdu neekala, že njací zranní vbec budou, na nco jako nosítka nikdo nepomýšlel. Znovu se ohlédl zpt, zdálo se mu, že nad místem bitvy stále vidí lehce narudlou zái. První dva dny po odchodu tam planulo svtlo tak jasné, že to vypadalo jako východ slunce, vlastn byl rád, že nevidí, co pesn mínila strohým slovem spálit. Cesta zpátky trvala pt dn. Každý den ztratili navzdory úsilí aspo dva zranné, na druhou stranu jim to pomohlo zrychlit, protože se tím víc zdravých voják mohlo stídat s tažením zbylých. Jídla a hlavn vody bylo zoufale málo, nosítka zaala brzy zapáchat, skoro všechny zbran zahodili jako zbytenou pítž. Stailo potkat pár pára a nevrátil se nejspíš nikdo, ale naštstí nevidli živou duši. Po tom, co ve mst zažil, by ho to ve snu nenapadlo, ale když se z modrého šera konen vyhouply zdi Dorovy, Ková upímn podkoval nebesm. Mohutná brána se zaala otevírat, hlouek muž se hrnul dovnit. Ková se protáhl mezi prvními, hned za nosítky s Gannadim. Rychle se rozhlédl, povdomé rovné ulice, zdi a temná okna. Všechno vypadalo v poádku, až na to prázdno, prostranství u brány okukovaly jen stráže, pár mladých bažant s oima navrch hlavy. Divné, ekal, že návrat vzbudí vtší rozruch. Vzhlédl k Asenatin vži a snažil si vzpomenout, co znamená tahle pozice svtla noní smna. To vysvtlovalo prázdné ulice, ale stejn Než se stihl na nco zeptat, z nejbližší zatáky poklusem vybhla skupinka lidí v bílém. Tak pece se nkdo obtžoval zavolat.

162 Ulevilo se mu, ale jen na okamžik, vzáptí si totiž uvdomil, že dv osoby, které tu rozhodn ekal, chybí. Kde je Anna a Pris? chytil za loket pibíhajícího doktora Wereta. Ten se na nho zadíval lehce zmaten. Anna je nejspíš u sebe. A Pris, nevím. Jsou tu ranní a vy nevíte, kde je hlavní lékaka?! Nco v Kováov tónu a pohledu zpsobilo, že Weret sklopil oi. Nevím mžu za to?! Hledal jsem ji, ale u sebe nebyla, a te m nechte pracovat! Vytrhl se Johnova sevení a ten mu nebránil. Stál a hlavou mu proudily ošklivé myšlenky co se tady dlo?! Pt dn neml s Annou spojení, navíc myslela, že zemel. Jenže tu byl Gannadi a cestou si Ková krom symbol na jeho hrudi a zádech, zejm díla Asenat, dobe všiml i malé rže na ruce. Anna se s ním v bezvdomí nemohla spojit, ale vdla, že žije a potebuje pomoc. Pišla by, i kdyby na tom sama byla kdovíjak, a to, že zmizela zárove s Pris John ucítil zlou pedtuchu. Rychle se protáhl mezi lidmi a vyrazil k paláci, tam zane. Ulice byly dosud prázdné. Kráel rychle podél recyklaních budov, nejbližší mla pootevené dvee, na konci zatáka kolem Asenatina památníku k vži, tu cestu si dobe pamatoval otevené dvee! John se zarazil. Došlo mu to o ti sekundy pozdji, žádná jiná otevená nebyla, kdo asi uprosted noci navštvuje mrtvoly? Otoil se a tiše kráel po stran ulice, aby nebyl spaten. Došel ke dveím. Nevidl nic, oi se obtížn pizpsobovaly vtšímu šeru uvnit ale v tu chvíli uslyšel hlas, nebo spíš vydšený šepot. jsme mrtví! Jestli sem pijde Asenat Bu zticha! Mrtví jsme tak jako tak a nenajde nic. Dlej! Následoval ostrý zvuk a Kováe zamrazilo, dobe ho poznal. Trhání obleení, pak bublavé šplouchnutí, až tlo vletí do kád Hlavou mu bleskla tvá Anny a srdce sevela hrza. Narovnal se a jedním kopnutím rozrazil pootevené dvee. Ti postavy kleící na lávce u poslední kád ztuhly. Kráel pímo k nim, už vidl, že na podlaze mezi nimi leží tvrtá, nebyla to Anna, ale muž se svtlými vlasy Pit.

163 Jedna z kleících postav mla vlasy narudlé a Ková ji poznal, i když v šeru nevidl tvá, jen vyteštné, lesknoucí se oi, ne strachem, ale zuivostí. Pomalu, mraziv pikývl. Práce vám tedy jde, Pris. Copak? Další lékaský výzkum? Dv sekundy naprostého ticha. Zabijte ho! Oba muži se vymrštili, Ková zahlédl lesknoucí se nože. Lávka byla úzká, nemohli jít vedle sebe a on neuhnul, nepokusil se utéct, byl vyerpaný, unavený, ale pesto klidn ekal. První zaútoil, zbrklým, zbyten rozmáchlým úderem. John ho popadl za ruku a strhl dopedu, souasn zakroutil. Muž zavyl bolestí, v zápstí mu kuplo a Ková švihl pravou rukou, vší silou, malíkovou hranou do odkrytého hrdla suché zapraskání. Nechal tlo spadnout na zem, z pedklonu vykopl a zasáhl druhého patou do hrudníku, tím získal as, aby sebral nž. Tenhle nepítel byl zkušenjší. Postupoval opatrn, s nožem v pohotovosti, a Ková za ním zahlédl Pris. Stále se sklánla nad Pitem, jestli ho shodí do kád na dlouhé o ukávání nebylo kdy. Ková mávl nožem. Naznail seknutí na hrdlo, místo toho bodl muži po hrudníku. V poslední chvíli ránu zablokoval a chytil Johna za zápstí. Pitáhl ho k sob, byl silný a John si znovu uvdomil, jak je vyerpaný. Muž jím smýkl a Ková se vzepel. Narazili bokem na zábradlí u kád, oba se snažili otoit epel proti tlu toho druhého a John koutkem oka zahlédl, jak Pris vyskoila. V ruce se jí leskl další nž, neml místo ani volné ruce, podízne ho jako ovci, te to byl on, kdo se unáhlil. Zaklonil hlavu a zoufalou silou udeil. Ped oima se mu zajiskilo, mužv nos suše praskl. Zaval a na sekundu povolil, Ková bleskov vykroutil nž a bodl. V protivníkov oblieji se objevil úžas. Svaly mu ochably, ale vlastní vahou strhl Johna k zemi. Pris už byla u nich, s nožem nad hlavou, kultivovaný obliej zkivený v neskuteném šklebu. Ková neml as vyprostit nž ani vstát. Otoil se a v poslední chvíli zachytil její ruku. Opírala se o nž plnou vahou a ostí klesalo dol, John si se zábleskem dsu uvdomil, že ji neudrží, mla neekanou sílu. Rukáv jí pitom vyjel vzhru, spatil její pedloktí,

164 erné, jako natené olejem, s náznakem pigmentových, promujících se skvrn, jen kosti a provazce sval bez tkán, tohle pece vidl v Pustin. Záblesk poznání a dsu mu dodal síly, zareagoval instinktivn: Pokril kolena a obma nohama doktorku odkopl. Peletla lávku a narazila na zábradlí na opané stran, bylo nízké a pohybovala se píliš prudce s tlumeným výkikem pepadla dozadu. Pokusila se zachytit, ale jen o nj zazvonila nožem, tlumené žbluknutí. Ková se zvedl. Svaly se mu tásly vyerpáním, popadal dech a snažil se nevnímat zvuky, co se stále ozývaly z kád, ani ten puch, na který už málem zapomnl. Dovrávoral k Pitovi, ležel na zádech, obleení roztrhané, kolem krku se v šeru zeteln rýsovaly otisky po prstech, nkdo ho škrtil. Kži ml ješt teplou, ale nedýchal, oi kalné, tep nehmatný. Ková bezmocn zaklel, položil mu ruce na hrudník a zaal masírovat srdce. Dvee za nimi se podruhé hlasit rozletly, zvuk bžících nohou. John nereagoval, nemohl se otoit, jen pokraoval, snažil se neztratit rytmus, všiml si na Pitov levé ruce symbolu rže, bledl a ztrácel se. Johne! Ty žiješ! Ková se otoil, práv ve chvíli, kdy mu Anna skoila okolo krku ale hned se zarazila. Pite! Co To Pris, perušil ji Ková, hrdlo sevené. Anno, asi je pozd, je mrtvý. Kde je Asenat?! sklonila se rychle k Pitovi. Není tu. Zstala na bojišti, prý se vrátí pozdji. Anna se narovnala. Na zlomek sekundy zaváhala, ve tvái obavy a ješt jiný pocit, který John nedokázal rozpoznat, jako by se v nem nemohla rozhodnout ale vzáptí kývla. Pomozte mi ho dostat ke Zdroji! Rychle! Ková si až te všiml, že u dveí stojí dv tiché postavy gardist. Chopili se Pita a táhli ho ven, Anna vyrazila za nimi. John ji nkolika kroky dohonil. Co se tady dje?! Bál jsem se o tebe, když se výprava vrátila a ty jsi nepišla.

165 Já vím, Johne. Myslela jsem, že je s vámi Asenat, hledala jsem Pita. Pouto zaalo najednou slábnout, vdla jsem, že je zle. Ta jeho tvrdá hlava! Chtl zjistit, co je na tom pravdy, šel slídit k Pris, sám! Pris byla nakažená! Mla korki v posledním stádiu, vidl jsem její ruce, už se mnila. Takže je to pravda. Anna jen pivela oi. Te venku Ková vidl, že její obliej je pohublý a strhaný. Za tch pár dn jako by zestárla o nkolik let, zimomiv si pitahovala rukávy a límec šat k tlu. Naposled jsi mi íkala, že je vše v poádku! Také bylo. Jenomže pak povím ti všechno, ale te se musím soustedit, tohle bude nároné. Rychle vešli do pízemní haly v Asenatin vži a Anna zamíila rovnou k falešné zdi. Pokejte, zastavila gardisty. Najdte velitele Elima. A sem hned pijde a když nebudu schopna, John pebírá velení. Poslechnete ho na slovo! Ano, paní! potvrdili oba muži neten. Johne, pomoz mi, vezmi Pita, prosím. Ješt klí. Natáhla ruku a rychle nartla fixem na Kováovo elo další symbol. Ten si hodil pes rameno Pitovo tlo, už chladlo, nebylo pochyb, že je mrtvý. A chtla Anna cokoliv, bylo to marné, nadechl se, aby jí to ekl, ale pak se zarazil. Nebyl snad ped pár dny také mrtvý? A co mohl Pit ztratit? Na druhou stranu Anna nevdla, jestli se vrátí. Co je v té chodb, Anno? A co chceš dlat? Uvidíš, Johne. Možná se to podaí. Anna se otoila a prost prošla skrz ze. Ková ji následoval, instinktivn pivel oi, ale vbec nic neucítil. Pekvapen se rozhlédl. Krátká chodba osvtlená jen dvma magickými svtly, dvoje dvee po stranách, tetí na konci. Na tch rud záil propletený znak. Johnovi se na okamžik zdálo, že pulzuje, mní tvar, ale vzáptí se ustálil, Ková udiven zamrkal. Co to tady je, Anno?

166 Nalevo je Asenatina laborato. Tam nesmím, netuším ani, jak se otvírá. Napravo je sklad. Dvee uprosted vedou ke Zdroji. Ke zdroji eho?! Magie. Absolutní magické moci. Anna došla na konec chodby. Zatlaila dlaní na symbol, dvee se nehlun odsunuly stranou a odhalily malou kabinu. Pomoz mi, polož ho tam. Pokej tady, se mnou nemžeš, nepežil bys to. Dokonce ani já nevím nedokonila a jen se usmála. Jsem ráda, že ses vrátil, Johne. Dvee kabiny se zavely dív, než stihl odpovdt. Ješt slyšel hluk, jak se rozjela dol, zejm hluboko, kdoví, co ji pohánlo, a ticho. Ková se bezradn otoil. Zase nevdl, co se kolem dje, jestli se má radovat nebo dsit, jen cítil, že tohle je dležité. Došel pár krok zpt a zadíval se na levé dvee. Dvee? Matn šedá železná deska vsazená do zdi, žádná klika ani zámek nebo panty, Anna mla pravdu. Protjší vypadaly naopak normáln. Ková je opatrn pootevel a rychle pimhouil oi. Místnost za nimi pímo planula rudým svtlem, trvalo okamžik, než pochopil, co tam je, železné police od podlahy ke stropu a v nich do otvor zasazené krystaly. Jeden vedle druhého stovky, možná tisíce záících rubín, stejných, jaké mla Asenat ve svém brnní. Na druhé stran chodby se ozvaly kroky, Ková se rychle otoil. Smrem ven žádná falešná ze nebyla, vidl vstupní halu, vchod i Elima, který jím práv procházel, vzpímený, s nadýchanými vlasy, v dokonale upravené uniform, stejn jako když ho potkal posledn. Bez ohlédnutí minul oba gardisty a vkroil do chodby, záblesk bílého svtla, když prošel falešnou zdí. Pi pohledu na Johna se mu v oích mihlo pohrdání. Co se tady dje? Sem nemáš pístup! Pit byl zrann. Myslím, že smrteln, Anna ho vzala dol, ukázal Ková k výtahu. ekla, že t bude potebovat a pokud se nevrátí, pebírám velení. Elim si ho zmil znovu a zdálo se, že tentokrát se jeho pohled nepatrn zmnil.

167 Aha. No, potebovat m jist bude, záleží na tom, kolik ji toho Asenat nauila. Co Pit? Zjistil nco o Pris? Nevím, ale Pris je mrtvá, odvtil Ková opatrn. Neml chu zabíhat do detail, dokud nezjistí, o co jde, ale Elim nenaléhal. Vypadal spíš zaražen, jako by chtl nco íct, ale perušil ho tichý zvuk, výtah stoupal vzhru. Elim ustoupil o krok, Ková ho radji napodobil. Kabina se otevela a ven doslova vypadly dv postavy. Pit kašlal, sípal, jako by se zrovna vynoil z vody, snažil se nabrat dech a Ková na nj zíral s ústy málem dokoán. Nejen, že práv vstal z mrtvých, vlasy ml bílé jako sníh, navíc o polovinu delší, než ped deseti minutami, prsty na levé ruce zkroucené, nehty zatoené do dlouhých paát. I Anna vypadala hrozn. Její ple tém zprsvitnla, oi jako by záily njakým divným svtlem, stejným, co vycházelo z tch krystal. Sípav dýchala, po tyech se snažila odlézt dál ode dveí, Ková jí vyrazil na pomoc Ne! štkl Elim oste a John se zarazil, ovšem proto, že i ona vrtla zoufale hlavou. Vzpomnl si, jak si popálil ruku o Asenat. Elim udlal dva rychlé kroky a klekl si k ní. Uchopil její hlavu do dlaní, palci jemn pikryl oi. Oba znehybnli jako kamenné sochy. Ková ml pocit, že ucítil závan vtru, magická svtla v chodb zablikala. Elim se pohnul. Pomalu stáhl ruce z Anniny hlavy a dlouze se nadechl. Zavrávoral, musel se zachytit zdi, aby mohl vstát, pesto nevypadal zrann ani unaven, oi se mu leskly tím samým svtlem. Pomalu vydechl. Víc nezvládnu. Lituji, paní. To staí. I Anna se škrábala na nohy, trochu rozklepan, ale dech se jí vracel k normálu, už nevypadala jako prsvitná sklenná soška. Dkuji vám, veliteli. Potšení na mé stran, jako vždy, po Elimových rtech se mihl kyselý úsmv. Asenat mže být hrdá, skvlý výkon. Te, pokud dovolíte, mám práci. Musím vyšetit incident okolo úmrtí šéflékaky, vážn politováníhodná nehoda. Otoil se a odcházel, aniž Kovái vnoval jediný další pohled. Ten ho zamraen sledoval a pak se obrátil na Annu. Jsi v poádku?

168 Co tohle mlo znamenat? Anna pikývla. Pežiju to. A takhle se te Elim chová poád. Nevím, o co mu jde, ale kdyby m chtl zabít, povedlo se mu to práv te snadno, stailo íct, že neví, co dlat. Takovou dávku magie bych nezvládla, kdyby si ást nevzal, jsem mrtvá. Zapomete na nho! Pit u zem zasípal a pracn se zvedl na nohy, Anna se k nmu sehnula. Jsi v poádku? Jak se cítíš? Fajn! pokusil se mávnout rukou, ale drápy zaškrábaly o ze. Pekvapen se na n zadíval. Sakra! Moment, až se seberu tohle musíte vidt!

169 '&."* Ulice ped palácem už nebyla prázdná ani zdaleka. Dav lidí se hrnul ze všech stran, sbíhal se k brán a Ková se lehce usmál pesn takové pivítání oekával. Naštstí to nevypadalo, že by ho nkdo poznal. Pi tom, jak vypadal, pohublý, špinavý a zarostlý, ani nebylo divu, a John se rozhodn nehodlal pipomínat. Jen a si zbytek voják užije svou porci slávy, bhví, že si ji zasloužili. Rychle kráeli na opanou stranu, proti proudu lidí, Anna uprosted, Pit na levé stran. Pes vlasy si pehodil kápi, drápy na ruce si narychlo odezal nožem. Takže ta vc dole je nco jako obrovský zdroj magie? otázal se znovu, doufal, že Annin výklad správn pochopil. Odkud se ale vzal? To ani Asenat neví pesn. Mohl tu být už od poátku tohoto svta, podobné magické studny se prý velmi vzácn objevují. Mohl ho sem njak pitáhnout výbuch té agenturní bomby, anebo se tu uchytil, když se tenhle svt dostal do blízkosti njaké siln magické reality. Každopádn je to skoro neomezený zdroj síly pro každého arodje, pro Agenturu, pro X-Hawka Kdo je X-Hawk? zpozornl Pit. Jeden masový vrah, toho neznáš, ušklíbla se Anna. Ková zachmuen kývl. Ano. To tedy myslela Asenat tím, že je tu nco tak cenného, že tenhle svt už nechtjí zniit. Pesn tak. Jí samotné pitom na Zdroji až tak nezáleží, nebo si to aspo myslím, u Asenat jeden nikdy neví. Ovšem rozhodn jí

170 záleží na tom, aby nepadl do rukou Agentury nebo nkomu horšímu. Rozumím, souhlasil Ková. Zadíval se na Pitovu ruku, která mu vykukovala zpod plášt, zkroucené, jakoby rozteklé prsty, bylo to povdomé.

171 Ta Asenatina tvá Ano, pikývla Anna. To je také následek kontaktu se Zdrojem. ekla mi, že kdysi udlala chybu a šla moc blízko, ani arodj jako ona tohle nezvládl. Mn sice dal Zdroj sílu provést kouzlo, co oživilo Pita, a to jsem zstala jen ve výtahu, ale kdyby si pak Elim ást té energie nevzal, je po mn. Ková neodpovdl. Poteboval si odpoinout, promyslet, co všechno z tohoto odhalení vyplývalo, matn si vybavoval ješt nco, co mu nkdo zkraje ekl o nemocných korki a magii ale Pit trval na tom, že musí jít hned. Kolik lidí se vlastn ztratilo? zeptal se John. Naposled jsi mi íkala o pti. To byl jenom zaátek, povzdechla si Anna. Pokraovalo to každý další den víc, nakonec jich bylo pes dvacet, úpln beze stopy. Dokonce jedno dít. Práv to m na tu myšlenku pivedlo, souhlasil Pit. Dti jsou dobe hlídané a navíc ví, že na sebe musí dávat pozor. Kdo by se k nim dostal tak nenápadn, aby mohl njaké odlákat a unést? Leda nkdo, kdo je chrání, jenže gardisty nepodplatíš, takže Zbývá doktor, doplnil Ková pochmurn. Toho nikdo nepodezírá, pod svícnem nejvtší tma. Správn. Navíc jsem zjistil, že Pris vydávala spoustu povolení ke vstupu do paláce, Pit se na Kováe zadíval a on pochopil, že mluví o tch dvou, co ho pišli zabít. Stejn to byl od tebe nerozum, povzdechla si Anna. Nic mi neíct a jít se k ní vloupat sám. Vím, jak nerada lžeš, pokril Pit rameny. Kdyby m chytli, aspo bys nemusela zapírat, že jsi o tom vdla. Vil jsem, že si když tak poradím, tohle by m ve snu nenapadlo. Šéflékaka bydlela pímo u nemocnice, zejm aby byla rychle po ruce. Stailo obejít budovu, vchod vedl z opané strany ze zastrené uliky. O tu úpravu prý ped asem požádala sama Pris, aby mla v soukromí klid. Ková opatrn otevel, ticho. Pesto v levé ruce nesl nataženou kuši, nestál o další pekvapení. Pokoje Pris byly stejn skromné jako ostatní v Dorov. Pouhé dv místnosti, nalevo ložnice, napravo cosi na zpsob kanceláe.

172 Židle tam byly poražené, stl nakivo, pavuinové papíry rozmetané na zemi. Zaal jsem tady, promluvil Pit, bezdn ztišil hlas. Našel jsem tu knihu, chtl jsem se jen podívat, co to je, ale jak jsem kousek peetl vím, byla to hrozná hloupost, jenom tady sedt, dokud m najednou nechytila. Polkl nasucho a bezdn se dotkl svého krku. Nikdy by m nenapadlo, že bude tak silná tady to je! Pit se sklonil a zvedl silnou knihu, která zejm pi potyce v místnosti upadla, nkdo ji odkopl pod skí. Nemla as uklízet, naped chtla uklidit m, otásl se. Nedivím se, kývl Ková. Zrovna v nejlepším slyšela, že se vrací výprava. To znamenalo, že se vrací Asenat a má na krku hrozný malér, nemohla vdt, že tam není. Zpanikaila, snažila se jen co nejrychleji zahladit stopy. Ml jsem štstí díky vám. Pit knihu rychle položil na stl a otevel. Vypadalo to jako osobní diá, tenké listy dorovanského látkového papíru hust popsané erným inkoustem. Prvních pár stránek bylo vytržených, nkteré záznamy dodaten peškrtané. Ková se soustedil a s obtížemi peetl pár kousk, popisy práce a lékaských projekt, seznamy úkol, sem tam njaká osobní drobnost. Já narazil hned na tohle, ušklíbl se Pit. Otoil nkolik stránek a Ková etl odstavec, napsaný úhledným rukopisem. Dnes jsem znovu mluvila s Elimem. Z celé Rady je urit nejchytejší a nejnebezpenjší. Pokud jsem správn pochopila, co mi nabídl, pístup k takovým zdrojm by mohl být nesmírn cenný. Sice netuším, jak hodlá vše utajit ped Asenat, ani jestli vážn chci tak riskovat, ale je to zajímavé. Další zásilka od Fenty výmnou za pístup k záznamm. Nakonec je to jen jídlo, musím být praktická. Ková pekvapen zvedl oboí. Jakou nabídku? A jaké zdroje, co chtli utajit ped Asenat? To nevím, pokril Pit rameny. Ovšem bylo mi dost jasné, co se míní tím jídlem od Fenty, otoil stránku. Konen! První série S312 je hotová. Pokud je teorie správná, budu moci diagnostikovat korki na živých lidech, dokonce ješt dív,

173 než se nemoc projeví vnjšími symptomy. I kdybych nenašla lék, mžeme nemocné izolovat a tím i asem korki vymýtit protože neekám, že by Asenat mla odvahu vyešit tu situaci rychleji. Fenta mže mít radost, jeho potravinové balíky budou konen bezpené. A v každém pípad to budu já, ne Asenat, kdo poprvé po stovkách let dosáhne pokroku v boji s nákazou, mé jméno bude navždy zapsáno v pamti Dorovy! S testy zanu hned. Takže Pris skuten vyvinula metodu na zjiš ování korki, promluvila Anna zamyšlen. Ovšem ta motivace, ušklíbl se Ková. Není nad ušlechtilé lékae pracující pro blaho lidstva. A te to pijde, otoil Pit další stránku. Záznam byl napsaný jakoby ve spchu nebo strachu, roztesený, slova stží itelná. Katastrofa! Provedla jsem první kontrolní testy S312. Všechny byly negativní krom jednoho, mého. Jsem nakažena, já sama! Bastard Fenta! Písahal, že všechna tla jsou istá! Mla bych ho zabít, nakazit, a ho potká to samé, co eká m! Musím nco dlat. Mám možná ti msíce, to je as ne, není! Nezvládnu najít lék v tak krátké dob, leda Elim ano. Jeho kontakt mi pomže. Slíbím mu cokoliv, musí být nco, co chce. S312 musím utajit. Nikdo nesmí vdt, že ta metoda existuje, nikdo nesmí nic poznat, Asenat by m nechala zaživa hodit do kád ne. Ješt je nadje! Tohle m málem porazilo, vydechl Pit dlouze. Doktorka sama nakažená korki! Ona pece mla nejlépe znát rizika! Jenomže práv fakt, že je znáš, asto svádí k riskování, namítla Anna tiše. Myslíš si, že se jim pak dokážeš lépe vyhnout. Ano, souhlasil Ková. Navíc pi tom, jak Pris smýšlela o ostatních co je tam dál? O jaké dohod psala, co chtla dlat? Nevím. Pit rozpait pokril rameny. Tady m chytila pod krkem, nestail jsem íst dál. Tak se podíváme. Avšak zažili zklamání. Následující dva listy byly z deníku úpln vytrženy a na dalších pokraovaly bžné záznamy. Jen obas mezi nimi probhly narážky na to, co se dlo, neúspšný pokus o pomstu Fentovi, jeho hrozba, že si vede seznam zákazník a pokud se mu nco stane, pijde tento na stl Asenat jak podotkl Pit, tak zejm

174 držel nespokojené klienty na uzd narážky na hádky s Elimem, který sloužil jako prostedník k nkomu tetímu, zmínky o cen, kterou ten neznámý požadoval a hrza Pris z toho, že ji nedokáže vas zaplatit. Pak zmínky o jejím výzkumu. Zoufale se snažila najít lék na korki dív, pestože sama tušila, že to je marné. Už díve nezacházela s pacienty nijak v rukavikách, ale te ztrácela i poslední ohledy. Z popis nkterých procedur tuhla krev, Ková rychle pohlédl na Annu, ale ta mla v šeru tvá kamennou a nehybnou. Další stránka. Zas na nás zaútoila Agentura idioti! Asenat s nimi provedla to, co s pedchozími, a navíc nedovolila zpracovat tla. Výborn, to naptí ve mst zhorší, odvede pozornost od nás. Zrychlená destilace pokrauje výborn, pokud dodrží slovo, stihnu to. Asenat odnkud pitáhla njakou malou holku, prý pišla s tmi vojáky z Agentury a nechala ji žít. Nevím, co s ní zamýšlí, ale nelíbí se mi, radji se jí zbavím. Teba dostanu na pitvu její tlo. Te už je to jedno, mžu aspo jíst, co chci! Proboha! neudržel se Pit. Zdšen se zadíval na Annu, ale ta jen zavrtla hlavou. To už nebyla ona. Podívejte se na ten rukopis. Ková kývl. Zkraje úhledn upravené ádky se s každou stránkou víc mnily, písmo bylo kostrbaté, místy nesrozumitelné. Požíralo ji to ím dál rychleji. Je zázrak, že se vbec dokázala navenek ovládat. Další záznam Asenat zastavila její výzkum na lidech. Akoliv Pris sama tušila, že je už marný, rozzuilo ji to k nepíetnosti, zmuchlaný a petržený list, místo slov jen klikyháky. Jako by to byl pelom, od té doby byly záznamy ím dál víc útržkovité a zmatené. Zmínka o pavouí návštv u Anny a výprav, všechno by šlo líp, kdyby se Asenat nevrátila. Cena je tém pohromad, záchrana blízko. V laboratoi vše pipraveno a dál nic. Záznamy konily náhle bez vysvtlení, možná Pris nakonec ztratila i samotnou schopnost psát. Pit s odporem zavel knihu, jako by z jejích stránek nco páchlo, a Ková dlouze vydechl. Laborato? Jakou, pece nemohla myslet nemocnici?

175 Urit ne, souhlasil Pit. Musela mít nkde úkryt. Nkde ne moc daleko, usoudila Anna. Tak, jak na tom byla, se už nemohla moc ukazovat, proto ji bylo v poslední dob tak málo vidt. Pojme to prohledat naped tady. Znovu zaali systematicky procházet místnosti, obsah skíní i stolu nic. Žádný další dokument, natož njaké dvee. Pit mrzut zaklel. To je marné. V Dorov je tžké nco schovat. Pris musela mít hodn dobrý úkryt, aby tam mohla provádt to, co píše, ten nenajdeme jenom tak. Možná ho nenajdeme nikdy. Možná, pipustil Ková zamyšlen. Nebo je to naopak. Cože? Pro njaký složitý úkryt? Asenat má chodbu pímo v pízemí paláce. Nikdo ji nehlídá, staí iluze zdi a smrtící kouzlo za ní. Pris pomáhal Elim. Zejm byl jen prostedník, ale bylo v jeho zájmu, aby se na nic nepišlo, a je arodj. Možná máme dvee té její díry pímo nkde na oích, chodíme okolo nich. Dobrý nápad, Johne, pikývla Anna. Nco zkusím. Vytáhla fix a zaala si kreslit na dla, stejn jako pi neštstí na staveništi. Napáhla ruku a mezi prsty jí vytrysklo svtlo, jenže modré a tlumené, stží viditelné. Pomalu jím jela po zdi, na co posvítila, to se na okamžik rozzáilo. Okraje pedmt se zvýraznily, na pár sekund byla vidt každá spára a nerovnost, dokonce obrysy kamen pod omítkou, pronikalo to až pod povrch Tam! vyhrkl Pit. Kousek zpátky, Anno doleva! Ková hvízdl. Pímo v rohu místnosti se vedle stolu na zemi rýsoval temný tverec, když ale Anna posunula dla, vidl jen podlahu. Pipomínalo mu to ochranné znaky na bankovkách, patrné jen v modrém svtle. Oba došli blíž. Pit s Kováem poklekli a hmatali po zemi, na omak cítili jen chladné kameny, ale pak Johnovy prsty narazily na spletenec vyrytých ar, cítil je, pestože oima byly neviditelné. Nco mám! Zmákl to místo silnji, kovové cvaknutí. tverec podlahy náhle zablikal a zmizel, místo nj se ukázala kovová deska. Kámen, na

176 který Ková tlail, byl rozdlený na dv poloviny. Když se posunuly, áry na nich do sebe zapadly. Anna uznale kývla. Dohromady utvoí runu a spustí kouzlo, když se rozdlí, nefunguje. Mže to ovládat i ten, kdo neumí arovat, chytré. Ková neml chu oceovat Elimovu inteligenci, zadíval se do erného jícnu s jednoduchým žebíkem po stran a sevel kuši. Jdu první. Ne, Johne, položila mu Anna ruku na paži. Jdu já. Pokud tam jsou magické pasti, mám vtší šanci je odhalit. Ková uznal, že má pravdu, i když se mu vbec nelíbilo, že bude Anna první na rán. Zaala obratn slézat dol, svtlo z její dlan stále záilo. John ji následoval, Pit skupinku uzavíral. Šachta naštstí nebyla tak hluboká, jak se shora zdálo, ne víc než pt metr. Anna obratn slezla a uhnula mu. Ková se rychle rozhlédl. Vypadalo to jako pirozená jeskyn, nízký strop osvtlený nkolika magickými svtly. Když se soustedil, jako by odnkud slyšel tiché zurení vody. Kaverna, promluvil Pit vedle, v hlasu údiv. Pod Dorovou jsme už našli pár jeskyní, ale žádnou takhle velkou. Jak sem dostali to zaízení? zavrtl John hlavou, pekvapen se díval do šera na police podél stn, bedny, njaké láhve. Elim, usoudila Anna. Nejspíš to protáhl skrz strop nebo stny, to kouzlo není tžké. Ková udlal další krok. Jeskyn obloukovit zatáela a na druhé stran bylo svtlo silnjší. Rozeznal nkolik jednoduchých stol, vozíky s lékaským vybavením a tla. Proboha, polkl. Nkteré mrtvoly byly ásten rozpitvané, otevené lebky s obnaženými mozky nebo odstrannýma oima, další mozky a vnitnosti plavaly v nádobách tmavé kapaliny vedle. Ve slabém svtle se mu zdálo, že na nkterých vidí stopy po zubech, jiná tla byla zase ke stolm pipoutaná, jako by pitva zaala ješt zaživa, dohromady urit deset lidí. John udlal krok a pokusil se postavit ped Annu, ale ta už se dívala do zdi, tvá bílou jako papír. Už víme, kam se podli ti zmizelí, hlesl Pit tiše. To je

177 Pojme dál! procedil Ková. Rychle prošli tou údsnou márnicí na druhý konec jeskyn, Anna se držela Pita a upen zírala do zem. Na konci byl ve zdi proražen prchod do další jeskyn, menší a temnjší, šumní zesílilo. Další krok a Ková se zastavil. Pímo ze skalní stny vyvral pramen jasn žlut záící vody. Vtékal do umlého kanálku a pokraoval podél stny k nemu, co se tam tyilo, vysoké zaízení, které Johnovi pipomínalo destilaní kolonu. Z opané strany do ní pitékal ješt druhý záící pramen, tentokrát z otvoru, proraženého ve zdi kolmo k prvnímu. Ven ze stroje vytékala obyejná voda, kiš álov istá, padala do díry v zemi, zatímco ve velké osmihranné nádrži nahoe záilo to zlaté svtlo, byla plná asi do tetiny. Ková vyrazil blíž Pozor! Annin hlas se ozval neekan oste. Necho k tomu! Pro? Co to je? otázal se John. Magie. Ta voda je jí plná, musí protékat pímo Zdrojem. Tamta vc jako by ji njak filtrovala nebo destilovala. Tady je toho víc, ozval se Pitv hlas vedle. Mnohem víc! John pekvapen udlal krok a pivel oi. Ve výklenku zakrytém závsem bylo na jednoduché polici naskládáno dalších deset takových nádrží, všechny po okraj plné, jasn záící. Tak tohle už jsem vidla, promluvila Anna zamyšlen. A není to dávno. Došla blíž a sklonila se k jedné nádrži. Ková ji napodobil a uvidl to, štítek na víku, jednoduchý znak z tence vyrytých ar. Jestábí hlava pro atá velkým písmenem X. Správn, Francisi. Náš spolený známý Xaverius Hawk. Ková se otoil jako uštknutý hadem, kuše v jeho ruce vylétla vzhru ale okamžit se zarazil, poznal to oslovení, chraplavý hlas i postavu napl skrytou v šeru. Pekvapen? Asenat pomalu vykroila od zdi ti kroky za nimi. Jako by splývala se stíny, ped okamžikem kolem toho místa prošli a John nevidl vbec nic. I ona byla pokrytá prachem, zdeformovaná tvá vypadala v šeru ješt tvrdší, v brnní nezbyl jediný krystal. Když

178 došla blíž, ucítil John zápach spáleniny, který se kolem ní šíil, vypadala jako démon, co práv vyšel z nejhlubšího pekla. Dá se íct, že mám stejný pocit. Oekávala jsem Pris. Musím s ní probrat otázku ukonení jejího projektu i jejího života. Když se dívám kolem, je jasné, že jsem oboje nechala pokraovat píliš dlouho. Tys o tomhle vdla?! Ková se zadíval na její tvá a ucítil záchvv hnvu. Vdla jsi, co tu dlá, a dovolila jí to?! Už jsem jednou ekla, že v mém mst se stane jen málo, o em nevím. Ano. Nechala jsem ji, protože to sloužilo mým zájmm, aspo jistá ást, ale kdybych vdla, co provádí tam, naznaila holí k pední ásti jeskyn, zastavila jsem to díve. Pris už je mrtvá, paní, promluvil Pit a krátce vylíil, co se stalo po návratu výpravy. Asenat ho vyslechla bez jediného náznaku emoce, jen kývla. V tom pípad jsi mi ušetil práci, Francisi. A ty, Anno, neekala bych, že zvládneš takové kouzlo. Vynikající. Úkol, který jsem ti svila, jsi zvládla znamenit. Proto jste to udlala? zeptala se Anna tiše. Povila m vedením msta? Vdla jste celou dobu, že Elim a Pris mají dohodu s X-Hawkem a lord jim nedovolí m zabít? Také ona upírala pohled do Asenatiny tváe a netváila se nijak radostn. Asenat pikývla. Byl to jeden z dvod. Nejlepší zpsob, jak zajistit po as mé nepítomnosti bezpeí tob i mstu, tebe jedinou nemohli odstranit. Pro jste mi to ale neekla?! Pro jsem o tom nemohla vdt? Pro bys mla? Na vci to nic nemnilo. Navíc, kdyby Elim vytušil, že to víš, pochopil by, že to máš ode m a já vím i o všem ostatním. Takto všichni dlali pesn, co mli. Dlali to, co chcete vy, opáila Anna hoce. Jenom figurky na šachovnici. Navíc k emu? zavrtl Ková hlavou. Chápu, co se dje. Pris onemocnla a pes Elima, který s ním byl njak ve spojení, požádala X-Hawka o pomoc. Nejspíš jí nabídl lék na korki výmnou za tohle, mávl rukou smrem k nádržím. Pro jsi je ale nechala? Chtla jsi ten lék? Doufalas, že ho pak použiješ pro ostatní?

179 Ková ucítil, jak se mu sevelo hrdlo. Protože tahle teorie dávala smysl a pokud ano, zabitím Pris všechno zkazil, ale Asenat zavrtla hlavou. Ne. Oba známe Xaveria. A slíbil Pris cokoliv, nedodržel by to nebo by si dobe zajistil, aby ten lék mohla použít jen ona. V X- Hawkov zájmu rozhodn není komukoliv v Dorov pomáhat. Stejn jako Agentura chce Zdroj a ten dostane jen, když všichni tady zemou, ovšem na rozdíl od Ková rovnováhy není tak hloupý, aby m zkoušel napadnout. Ve skutenosti jsem nechala Pris pokraovat práv proto, že dokud ten plán bžel, X-Hawk neml dvod vymýšlet další a ješt z jednoho dvodu. Z jakého? To je další tajemství, které zatím nepotebuješ znát, Francisi. Bhem svého pobytu zde jsi odhalil adu vcí, mnohem víc, než jsem myslela. Tady ale tvá cesta koní. Asenat se otoila a mávla holí, jasný záblesk. Ková stail jen pivít oi, ale smrt, kterou ekal, nepišla. V jeskyni se rozzáilo svtlo, ást stny za jeho zády zmizela a on spatil, co stálo za ní, dvoumetrová obru zapuštná do skály, svazky kabel, které z ní vybíhaly na všechny strany, dv pipojené nádrže záícího svtla. Snad to není Ovšem, že je. Kdyby Xaverius otevíral portál pokaždé ze své strany, pohyb magické síly by byl moc velký, abych si ho nevšimla, takže poskytl Pris souásti a návod ke stavb vlastního. Byl nastavený na jeden z jeho svt, ale to už jsem zmnila. Te vede pímo do skokového sálu Agentury, máš štstí, že je práv te transport možný. Je uren pro náklad, poítej s tím, že cesta bude tvrdší ale vrátíš se dom. John Ková neodpovdl. Koutkem mysli se zarazil, odkud Asenat zná souadnice Agentury, ale to ho te nezajímalo. S úžasem se díval na ni i na bránu a pemýšlel, co íct. Jak jak tohle dokázali sami postavit? Kdo íká, že sami? Asenat se lehce usmála. Pomohl jim Hex. Nedobrovoln, ale pomohl, Pris s Elimem byli pesvdiví. Ková jen pivel oi, další kousky skládanky zapadly na místo.

180 A Hex všechno hlásil tob. To proto jsi ho volala tak asto k sob, ne abys ho trestala. Celou dobu pro tebe pracoval a donášel na n. Správn. Krom geniálního mozku má Hex pár nectností, jako napíklad fakt, že je zbablec. To mže být prospšná vlastnost, když ví, koho se bát nejvíc, ale te už bys ml jít. Jak mžu vdt, že to není léka a ta brána vážn vede do Agentury? No tak, Francisi! Neurážej mou i svou inteligenci. Samozejm nemžeš. Ovšem vážn víš, že kdybych t chtla zabít, dlala bych to tak složit? Slíbila jsem ti, že o tvém osudu rozhodnu na základ toho, co udláš. Tady máš mé rozhodnutí a pak, kdo ekl, že to je odmna? V Asenatin hlasu se ozval nádech jízlivosti a Ková potásl hlavou, pochopil, kam míila. Budou se m ptát, na tebe i na všechno, co jsem tu vidl. Jist. Mn je jedno, co jim povíš. Pedpokládám, že vtšinou pravdu to ovšem udlala už Anna, když se vrátila ze své návštvy u Xaveria. Mžeš se zeptat, k emu jí to bylo. John se na ni zadíval. Tak pjdeme spolu, Anno. Vrátíme se a Ne, Johne. Anna byla bledá, ale rozhodn zavrtla hlavou. Já nejdu, rozhodn ne te. Nemám chu se vracet do Agentury, aby m obvinili z další zrady. Lidé tady m te potebují mnohem víc, všichni ti zranní z výpravy. Pris je mrtvá, jsem nejlepší léitel, kterého mají. Nemohu odejít. Ková se jí díval do tváe a pochopil, že pesvdování je marné. Vidl jí to v oích, slyšel v hlasu a veškerá jeho radost z návratu rázem zmizela zavrtl hlavou. Pak tu zstanu s tebou. Johne. Te poprvé se Anna usmála, i když smutn. Došla k nmu a vzala jeho ruku, cítil, jak se jí chvjí prsty. Vra se, tím mi pomžeš líp. Jinak sem Agentura pošle další vojáky, možná tvé pátele, co t pjdou hledat a víš, co se pak stane. Pokud mžeš, zkus tomu zabránit. Až uvidíš Noela, ekni mu,

181 co se tu stalo a že jsem v poádku, jemu mžeš vit. Slibuji, že když budu moci, najdu si t, ale te bž. Prosím. Objala ho a Ková ji napodobil, hrdlo sevené. Vdl, že má pravdu. Bytewská, Vega nebo Andrea nebyli jako Lucius Treneport, nenechají ho napospas osudu. Pokud se zdejší realita nacházela v píznivém postavení k transportu, bylo jen otázkou asu, než se sem vydají, pitom netuší, co je tu eká telepatické píšery, Asenat, která nebude dlat výjimky ne, tomu musel zabránit. Otoil se a uvdomil si slabý hukot, portál za jeho zády se rozzáil. Na shledanou, Anno! Až se vrátíš, zkus kontaktovat Vincenta Vegu z oddlení majora Bytewské, pokud to pjde, bude vdt, kde jsem. Já zatím zastavím ty útoky a zkusím sem dostat njakou pomoc, zásoby Dojemná snaha, pikývla Asenat. Myslím ale, že budeš rád, když pomžeš aspo sob a neekej, že se tímhle mezi mnou a Agenturou nco zmní. Ková vykroil k portálu, ale zastavil se a ješt se jí zadíval do tváe. Co vlastn te udláš? Zanu tím, že si promluvím s pány Elimem a Fentou zvláš v jeho pípad bude rozmluva krátká. Pak mám v plánu jednu návštvu, ale to se t netýká. Neudržím to otevené dlouho, bž a jakmile budeš doma, jsme vyrovnáni. Doufej, že se už nikdy neuvidíme! Ková potásl hlavou, jasnji to íct nemohla. Naposled se jí zadíval do tváe, snažil se vidt jen lidštjší polovinu, kývl na Pita, tiše stojícího stranou, na Annu, která se usmívala, pestože jí v oích stály slzy. Rychle se otoil a udlal poslední krok. Záblesk jasn modrého svtla.

182 )$(%*5& Anna sedla na posteli a zamyšlen zírala na ze svého pokoje. Vdla, co se brzy stane. Souhlasila s tím, pipravovala se v duchu celé týdny. Jenže te, když ta chvíle pišla, cítila v krku knedlík strachu, žaludek se jí svíral a znovu si uvdomila, jak moc jí chybí John. Vdla ale, že zstat nesml, tohle byla jediná vc, kterou mu nemohla íct, jinak by neodešel vbec Dvee jejího pokoje se lehce pootevely. Pipravena, Anno? Dlouze vydechla a kývla. Seskoila z postele a došla ke dveím, donutila se usmát. Jak vypadám? Výborn. A já? Asenat byla obleená v dalším brnní, podobném pedchozímu, jenže zdobnjším, zlaté áry symbol byly výraznjší, krystaly na ramenou záily jasnji. Tvá jí opt zakrývala maska, tentokrát však stíbrná. Anna mla jednoduché bílé šaty a vlasy rozpuštné, Pit je skoro hodinu kartáoval. Pejela pohledem Asenat a znovu se usmála. Hroziv. Pak je vše v poádku. Jdeme. Vyrazily hlavní chodbou a Anna se snažila nevnímat blázniv bušící srdce. Pi stnách stáli mlenliví, nehybní gardisté v upravených uniformách. Chodba samotná byla už dokonale uklizená, písek a prach pry, zstaly jen místy patrné praskliny ve zdech a strop. Zemtesení, které Dorovou otáslo pár hodin po Johnov odchodu, bylo silné a dost lidí vydsilo ovšem mnohem mén než to, co se dlo potom. Zahnuli a Anna se zastavila, ucítila, jak se jí roztásla kolena.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit.

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit. KAPITOLA 1 Probudím se s jeho jménem na rtech. Will. Ještě než otevřu oči, znovu jej spatřím, jak se hroutí k zemi. Mrtvý. Mou vinou. Tobias se ke mně sehne a stiskne mi levé rameno. Vlak kodrcá přes pražce

Více

!"#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

!#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! 20!"#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jan Hlávka, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2009 Design Jan Doležálek, 2009 Edition 2009 All rights are reserved ISBN 978-80-7387-257-1

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze stromu nad námi. Chvilku jsem se na něj díval, jak se

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ.

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT není žádné konkrétní místo. Trvale nás obklopuje. Tvorové z Říše temnot jsou krásní, smrtelně nebezpeční a pro lidi neodolatelní. Váš nejlepší

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128.

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128. Excel 2010 podrobný prvodce Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Prhonu 22, Praha 7 jako svou 4128. publikaci Odpovdný redaktor Pavel Nmeek Sazba Tomáš Brejcha Poet stran

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Silvester Lavrík Zu česi, čítajte svazek 8 Silvester Lavrík Zu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Kapitola IV. Mezizemí

Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. * Mezizemí * Brána 95 Známý neznámý Poslední zpráva k vám prý nedorazila celá. Začnu tedy znovu od místa, kdy jsem přišel na to, jak použít klíč k bráně. Vložil jsem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

odrý Poťouch nevěděl, kde mají domy uši. Usoudil, že nejspíš někde na chodbě, protože tam se hlasy a kroky rozléhají nejvíc. Stůj zdráv!

odrý Poťouch nevěděl, kde mají domy uši. Usoudil, že nejspíš někde na chodbě, protože tam se hlasy a kroky rozléhají nejvíc. Stůj zdráv! odrý Poťouch nevěděl, kde mají domy uši. Usoudil, že nejspíš někde na chodbě, protože tam se hlasy a kroky rozléhají nejvíc. Stůj zdráv! pozdravil na chodbě dům číslo 14 a hned spustil: Stojíš pěkně, ale

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více