NetCam 4. Návod k instalaci. Objektiv není součástí dodávky. Počáteční IP adresa: Přihlášení administrátora: ID: admin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NetCam 4. Návod k instalaci. Objektiv není součástí dodávky. Počáteční IP adresa: 211.53.133.92. Přihlášení administrátora: ID: admin."

Transkript

1 NetCam 4 Návod k instalaci Objektiv není součástí dodávky Počáteční IP adresa: Přihlášení administrátora: Přihlášení uživatele: Heslo: admin ID: admin Heslo: guest ID: guest

2 NetCam4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Bezpečnost 1. Přečtěte si návod: Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod k použití. 2. Návod uschovejte: Bezpečnostní upozornění a návod k použití uschovejte pro pozdější nahlédnutí. 3. Dbejte varování: Mějte na zřeteli všechna varování uvedená na přístroji a v návodu k použití. 4. Řiďte se návodem: Řiďte se všemi pokyny uvedenými v návodu k použití. 5. Čištění: Před čistěním jednotku odpojte ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čistidla ve spreji. K čištění používejte pouze suchou látku. 6. Napájení: Přístroj smí být napájen pouze z druhu zdroje uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje, který k napájení přístroje hodláte použít, konzultujte jej s prodejcem přístroje. 7. Ochrana síťové šňůry: Síťovou šňůru veďte tak, aby po ní nebylo možné šlapat a aby předměty umístěné na nebo vedle šňůry nezpůsobily její přiskřípnutí. Věnujte zvláštní pozornost zásuvkám, zástrčkám a místu, ve kterém síťová šňůra vychází z přístroje. 8. Venkovní vedení: Venkovní systém nesmí být umístěn pod elektrickým vedením ani v blízkosti jiných elektrických světelných či výkonových obvodů. Dále nesmí být instalován na místech, ze kterých by mohl na vedení či jiný elektrický obvod spadnout. 9. Přetížení: Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací šňůry - jejich přetížení může způsobit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 10. Vniknutí předmětů a tekutin: Do přístroje nikdy větracími otvory nestrkejte žádné předměty. Vložený předmět by se mohl dotknout místa s vysokým napětím nebo způsobit zkrat, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na přístroj nikdy nelijte žádnou tekutinu. 2

3 NetCam4 Bezpečnost 11. Opravy: Nepokoušejte se jednotku opravovat sami sejmutím krytů se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem a dalším nebezpečím. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům. 12. Poškození vyžadující servisní zásah: Pokud dojde k následujícímu, odpojte jednotku ze síťové zásuvky a vyžádejte si opravu kvalifikovaným servisním pracovníkem. Servisní zásah je nutný: Při polití kapalinou nebo vniknutí předmětu do přístroje. Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti. Jestliže přístroj při manipulaci podle návodu k použití nepracuje normálně. Nastavujte jen ovládací prvky popsané v návodu nesprávnou manipulací s jinými prvky či nastaveními může dojít k poškození přístroje, jehož náprava většinou vyžaduje rozsáhlejší zásah kvalifikovaného servisního technika. Pokud přístroj spadl nebo je poškozena jeho skříňka. Jestliže se chování přístroje výrazně změnilo to obvykle znamená potřebu servisního zásahu. 13. Náhradní díly: Jsou-li k opravě potřebné náhradní díly, ujistěte se, že servisní pracovník použil díly specifikované výrobcem přístroje nebo takové díly, které mají shodné parametry jako díly původní. Nahrazení původních dílů nevhodnými může způsobit nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí. 14. Bezpečnostní zkouška: Po dokončení jakéhokoliv servisního zásahu nebo opravy přístroje požádejte servisního pracovníka o provedení bezpečnostní zkoušky, kterou prokáže, že je přístroj způsobilý řádného provozu. 3

4 NetCam4 Bezpečnost BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Z prostorových důvodů může být tento štítek umístěn i na spodní straně přístroje. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT! VÝSTRAHA: NEOTVÍREJTE KRYTY PŘÍSTROJE SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM. Symbol blesku s ukončením ve tvaru šípu v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele, že uvnitř přístroje jsou neizolovaná místa s nebezpečným napětím. Velikost napětí na takovýchto místech představuje riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele, že v literatuře dodávané s přístrojem jsou uvedeny důležité instrukce týkající se používání a údržby (oprav) přístroje. POZOR: INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKEM, A TO V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ELEKTROTECHNICKÝMI NORMAMI A PŘEDPISY. Pozor: Instalace musí být provedena kvalifikovaným pracovníkem, a to v souladu s příslušnými elektrotechnickými normami a předpisy. 4

5 NetCam4 OBSAH Obsah DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 OBSAH Úvod Popis Vybalení NetCam4 pohled zezadu a popis Instalace Souhrnné informace o instalaci Systémové požadavky Doporučené nastavení monitoru PC Připojení Ethernet a napájecích kabelů Připojení NetCam4 k PC pomocí překříženého kabelu (crossover) Připojení NetCam4 k PC přes HUB Vytáčené připojení přes pevnou telefonní linku Umístění Instalace programu NetCam4 Setup Přiřazení IP adresy a počáteční konfigurace Konfigurace NetCam Přiřazení IP adresy ARP příkazem Provoz Spuštění webového prohlížeče Instalace NetCam4 Plug-in Uživatelé prohlížeče Netscape Uživatelé prohlížeče Microsoft Explorer Různé prohlížeče na domovské stránce NetCam Přihlášení a domovská stránka Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (jeden obraz) Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (kvadranty) Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (jeden obraz) Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (kvadranty)

6 NetCam4 Obsah Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Server-Push Viewer Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Java applet Konfigurace administrátorských nastavení Přihlášení Přístup k administraci z programu Set-up Přístup k administraci z webového prohlížeče Administrátorské stránky Konfigurace systému (System Configuration) Konfigurace uživatele (User Configuration) Konfigurace sítě (Network Configuration) Služba dynamické registrace IP pro uživatele ISDN, XDSL Konfigurace bezpečnosti (Security Configuration) Konfigurace obrazu (Video Configuration) Konfigurace aplikace (Application Configuration) Konfigurace Otáčení/Naklánění/Transfokace (PTZ Configuration) Konfigurace sériové linky (Serial Configuration) Konfigurace digitálního vstupu/výstupu (Digital I/O Configuration) Konfigurace alarmů (Alarm Configuration) Uživatelská konfigurace (User Custom Configuration) Užitečné funkce myši Nastavení zaostření

7 NetCam4 Sekce 1 1 ÚVOD NetCam4 je digitální síťová kamera s vysokým rozlišením určená pro aplikace průmyslové televize. Obsahuje integrovaný Internetový server a zapojuje se přímo do sítě Ethernet. K jejímu provozování není zapotřebí žádný další hardware. NetCam4 pomocí komprimace obrazu vysílá v reálném čase přes Internet barevný obraz až čtyř kamer. 1.1 Popis Mikroprocesorem řízená kamera NetCam4 zahrnuje digitální barevnou kameru, funkcionalitu webového serveru, hardware pro komprimaci obrazu a fyzické připojení k síti Ethernet. Vyžaduje pouze připojení napájení a zapojení kabelu počítačové sítě LAN. Formát obrazu Wavelet Generovaný obraz je v moderním formátu Wavelet, díky kterému postačuje k přenosu obrazu jen malá kapacita sítě. Zkracuje se tak doba, po kterou uživatelé musí čekat na načtení obrazu. Jediný software nutný pro sledování obrazu je Netscape Navigator 4.7 nebo vyšší nebo Microsoft Internet Explorer 5.x nebo vyšší. Kompatibilní s naprostou většinou systémů a protokolů Jednotka NetCam4 podporuje komunikaci po síti TCP/IP, SMTP , HTTP a jiné Internetové protokoly. Lze jí používat v prostředích se smíšenými operačními systémy, jako jsou Windows, Unix, Macintosh a OS/2. Dále jí lze integrovat s jinými WWW/Intranetovými aplikacemi. Správa systému přes web Kameru NetCam4 můžete konfigurovat a spravovat přímo prostřednictvím jejích vlastních webových stránek, pomocí standardního webového prohlížeče. A jakmile bude k dispozici nová verze softwarového vybavení (firmware), lze kamery NetCam4 up-gradovat na dálku, přes počítačovou síť. Vnitřní/venkovní použití Rozsah provozních teplot kameru NetCam4 předurčuje pouze k nasazení uvnitř budov. Doporučení: Přejete-li si přes NetCam4 sledovat obraz mimo budovu, připojte k jejím vstupům 2, 3 a 4 kamery určené k venkovnímu použití. Kameru zabudovanou v jednotce lze též vypnout tento kanál poté je k dispozici pro čtvrtou externí kameru. 7

8 NetCam4 Sekce Vybalení Výrobek vybalujte opatrně jedná se o citlivý elektronický výrobek. Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky: NetCam4 Kamerový webový server Překřížený kabel (crossover), 1 m (červený) Přímý kabel, 2 m (bílý) Adaptér a napájecí kabel (12 Vss, 1,5 A) Zástrčka a kabelová svorka pro port DB-15 (15-kolíkový konektor typu D) Software Návod Poznámka: Obalový materiál uložte můžete jej použít při případné dopravě jednotky do servisu. 1.3 NetCam4 pohled zezadu a popis Video vstup/výstup DIP spínač Napájení DB-15 port RS-232/RS-485 Počítačová síť Ethernet 8

9 NetCam4 Sekce 1 Pin Signál Funkce 1 TXD Vysílání RS RXD Příjem RS S+ NetCam4 RS-485 (poloviční duplex). 4 S- NetCam4 RS-485 (poloviční duplex). 5 GND Zem 6 Input 1 + Izolovaný vstup 7 Input 1 - Izolovaný vstup 8 Input 2 + Izolovaný vstup 9 Input 2 - Izolovaný vstup 10 Output 1 + SSR výstup (polovodičové relé) 11 Output 1 - SSR výstup (polovodičové relé) V+ Napájení 13 IRIS Video clona 14 GND Zem 15 EM Nepoužito Port DB-15 (RS-232 a RS-485) Pin 13 je přiřazen videovýstupu pro objektiv s automatickou clonou a je odvozen přímo z videovýstupu kamery, z čehož také plyne, že existuje riziko vzájemného ovlivňování automatické závěrky a ovládání clony objektivu. Abyste takovému nežádoucímu ovlivňování předešli, vyžaduje nastavení objektivu velkou pozornost. Nastavování objektivu provádějte při dostatečně osvětlené scéně a ověřte, zda se při změnách světelných podmínek clona otevírá a zavírá. Dále dbejte na to, aby clona nebyla nastavena příliš malá to by mohlo způsobit aktivaci obvodu automatického řízení zisku v kameře. Doporučení: Jednotka NetCam4 je navržena jako kamera pro vnitřní použití a doporučujeme ji používat s objektivem s ručním řízením clony. Rozsah regulace interní automatické závěrky a obvodu automatického řízení zisku je plně dostatečný pro vyrovnání se s proměnnými světelnými podmínkami uvnitř budov. 9

10 NetCam4 Sekce 1 Spínač OUT/IN Funkce Konfiguruje NetCam4 pro přivedení vstupního (IN) nebo poskytnutí výstupního (OUT) signálu na BNC konektor. 1, 2, 3, 4 75 ohmů (ON) nebo vysoká impedance (OFF) (průchozí zapojení). 10

11 NetCam4 Sekce 2 2 INSTALACE 2.1 Souhrnné informace o instalaci K NetCam4 připojte síť Ethernet a napájení (viz 2.1.3), aby jednotku bylo možno zkonfigurovat. Nainstalujte program NetCam4 Setup (viz 2.2). Jednotce NetCam4 přiřaďte IP adresu a zkonfigurujte síťová nastavení (viz 2.3). Zkonfigurujte provozní nastavení (viz 2.4). Nainstalujte jednotku NetCam4 na určené místo a připojte k ní napájení a síť Ethernet. Zaostřete objektiv (viz sekce 6) Systémové požadavky Operační systém: Windows 98, ME, NT4, 2000 nebo XP. Procesor CPU: Pentium II nebo vyšší Minimální paměť RAM: 128 MB (Windows 98 a ME), 192 MB (Windows NT4, Windows 2000 a XP) Dále musí být na počítači k dispozici webový prohlížeč Internet Explorer 5.0 (nebo vyšší) nebo Netscape Navigator 4.7 (nebo vyšší) Doporučené nastavení monitoru PC Ve Windows menu Setting (Nastavení) / Control Panel (Ovládací panely) / Display (Obrazovka) nastavte: Počet barev na High color (16-bit) nebo vyšší. Rozlišení obrazovky na 1024 x 768 obrazových bodů (pixelů) Připojení Ethernet a napájecích kabelů Do portu Ethernet (konektor RJ-45) připojte Ethernet LAN kabel. Do konektoru označeného DC 12 V zapojte napájecí zdroj (adaptér 12 V, 1,5 A, přiložen). Ujistěte se, že zelená LED na portu Ethernet každou 1-2 sekundy blikne. LED začne blikat 5 až 6 sekund po připojení napájení. Zkontrolujte, zda je DIP spínač označený OUT v horní poloze. 11

12 NetCam4 Sekce Připojení NetCam4 k PC pomocí překříženého kabelu (crossover) Překřížený kabel (crossover) (červený) Zvolte IP adresu IP Address Obr. 2-2 Připojení NetCam4 k PC pomocí překříženého síťového kabelu (crossover, cross link) Připojení NetCam4 k PC přes HUB HUB Přímé kabely I. Připojte NetCam4 k PC přes HUB Obr. 2-3 Připojení NetCam4 k PC přes HUB, pomocí přímých kabelů. 12

13 NetCam4 Sekce Vytáčené připojení přes pevnou telefonní linku 1. K RS232 sériovému portu na NetCam4 připojte telefonní modem. 2. Ujistěte se, že v Administrátorských stránkách je v obrazovce Serial Configuration (konfigurace sériové linky) jako připojené zařízení zvolen modem. 3. Na straně klienta použijte doporučený internetový prohlížeč s vytáčeným (dial-up) připojením. 4. V obrazovce vytáčení zadejte uživatelské jméno/heslo jednotky NetCam. (Počáteční jména a hesla jsou guest nebo admin viz titulní stránka tohoto návodu). 5. Pro sledování stránek NetCam do okna adresy zadejte IP adresu Umístění Jednotku NetCam4 umístěte tak, aby vyhovovala konkrétnímu účelu. Výstraha: Objektiv kamery nemiřte přímo na slunce. Při provozu NetCam4 za venkovního osvětlení doporučujeme použít objektiv s automatickým řízením clony. 2.2 Instalace programu NetCam4 Setup Do jednotky CD-ROM vložte CD-ROM se software (přiložen). Na pracovní plochu PC (desktop) zkopírujte NetCamSetup.exe. Program pro konfiguraci spustíte dvojím kliknutím na ikonu NetCamSetup.exe. Řiďte se pokyny na obrazovce. 13

14 NetCam4 Sekce Přiřazení IP adresy a počáteční konfigurace Nastavit můžete jednotku NetCam4 připojenou buď k lokální počítačové síti nebo přímo propojenou s PC prostřednictvím červeného překříženého (crossover) kabelu (přiložen). Po spuštění programu pro konfiguraci Setup se v tabulce vypíší všechny jednotky NetCam4 připojené k lokální počítačové síti. Zvolte MAC address jednotky NetCam4, které hodláte přiřadit IP adresu. Po volbě NetCam4 se v selected IP address (zvolená IP adresa) zobrazuje počáteční IP adresa Do okna Admin s Password (administrátorské heslo) zadejte heslo (počáteční heslo je admin ). Pro změnu IP adresy klikněte na tlačítko Change IP Addr. Zadejte novou IP adresu a potvrďte ji tlačítkem OK. Poznámka: Pokud v jednotce NetCam4 nastane problém, můžete ji restartovat kliknutím na Reboot. 2.4 Konfigurace NetCam4 Po přiřazení IP adresy jednotce NetCam4 můžete vstoupit do nabídky konfiguračních možností. Pro připojení k administrátorským stránkám v NetCam (viz kap. 4) klikněte na tlačítko Start Configuration. 2.5 Přiřazení IP adresy ARP příkazem Pokud se programem Setup nepodaří přiřadit IP adresu, můžete tuto operaci provést pomocí ARP příkazu. NetCam4 IP adresa = IP adresa, kterou hodláte přiřadit jednotce NetCam4. NetCam4 Ethernet adresa = MAC adresa vytištěná zespoda na jednotce NetCam4. Moje PC IP adresa = IP adresa síťové karty ve vašem PC. Poznámka: Adresy NetCam4 a PC musí být ze stejné třídy IP adres. 14

15 NetCam4 Sekce 2 1. Použití ARP ve Windows 98 a NT Spusťte DOS okno a napište následující příkazy. arp s <NetCam4 IP adresa> <NetCam4 adresa> ping t <NetCam4 IP adresa> Příklad arp s ping t c Použití ARP ve Windows 95 Spusťte DOS okno a napište následující příkazy. arp s <NetCam4 IP adresa> <NetCam4 Ethernet adresa> <Moje PC IP adresa> ping t <NetCam4 IP adresa> Příklad arp s c ping t Prověření instalace Poté se po provedení příkazu ping zobrazí následující (nebo podobná) zpráva: Request timed out.. Request timed out Reply from : bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from : bytes=32 time=2ms TTL=255 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milliseconds: Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms 15

16 NetCam4 Sekce 2 Pokud se po zadání příkazu ping neobjeví odezva, zkuste to znovu stisky tlačítek F3 a Enter. Za normálních okolností se před příjmem správné odezvy 7 krát zobrazí zpráva Request timed out. Pokud se vám výše uvedení příkazy podaří správně použít, naváže se trvalé spojení. Proces ukončíte stiskem tlačítek <Ctrl> + <C>. Pokud statistika udává 100% loss, zkontrolujte, zda je síťové připojení a stav spojení stabilní. Dále překontrolujte IP adresu přiřazenou jednotce NetCam4 a zda počítač PC má stejnou lokální IP adresu jako NetCam4. (Stejná lokální IP adresa sítě řádu C znamená, že první 3 čísla jsou stejné, ale čtvrté se liší. Například a jsou IP adresy stejné lokální sítě). MAC adresa MAC adresa jednotky NetCam4 tvořená 12 číslicemi je na samolepce zespoda. Pro její správné zadání pomocí ARP příkazu použijte jako oddělovací znak -. Vytvoříte tak řetězec šesti dvojic číslic, např C zapíšete jako C

17 NetCam4 Sekce 3 3 PROVOZ V této části návodu se dozvíte více o přístupu na stránky NetCam4 pro monitorování obrazu v reálném čase. Na vlastní stránky NetCam4 můžete přistupovat jedním z doporučených webových (internetových) prohlížečů. 3.1 Spuštění webového prohlížeče Spusťte prohlížeč a zadejte IP adresu NetCam4: IP adresa>/ Příklad - Poznámka: NetCam4 podporuje současný přístup až 100 uživatelů. Další uživatelé obdrží hlášení Server is full (server je obsazený). 3.2 Instalace NetCam4 Plug-in Aby internetový prohlížeč mohl správně načítat obrazový formát NetCam4, je zapotřebí příslušný Plug-in a Active-X Control (licencováno WebGate Inc. a potvrzeno Verisign) Uživatelé prohlížeče Netscape Pro sledování obrazu přenášeného z NetCam4 nainstalujte NetCam4 Plug-in. Při prvním připojení NetCam4 (nebo pokud je přítomna starší verze Plug-in) je nejprve nutno stáhnout Plug-in. Na obrazovku Plug-in Download lze přistupovat z různých prohlížečů a přihlašovacích obrazovek, a to kliknutím na Plug-in. Na obrazovce Plug-in Download klikněte na Download Plug-In Now. Po výzvě klikněte na tlačítka Grant a poté Install Uživatelé prohlížeče Microsoft Explorer Pro uživatele MS Explorer je připraveno ovládání Active-X Control. Nainstaluje se automaticky po připojení NetCam4 (kliknutím na Yes po výzvě k instalaci Active-X). Pokud se při prvním připojení nenainstaluje soubor NetCam4 Control, po dalším připojení instalační proceduru zopakujte. Jestliže je již soubor nainstalován, ale obraz se neukáže, soubor odstraňte a znovu jej nainstalujte. Pokud se obraz stále neobjevuje, zkontrolujte, zda je v adresáři C:\Windows\Download Program Files správně nainstalován soubor Active-X Control. 17

18 NetCam4 Sekce 3 Poznámka: Instalace programu trvá méně než 1 minutu. Až do jejího skončení neklikejte na žádné tlačítko. 3.3 Různé prohlížeče na domovské stránce NetCam Přihlášení a domovská stránka Na přihlašovací stránce (Login) NetCam4: Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo (max. 9 znaků). Pro připojení k počáteční stránce sledování obrazu (nastavené administrátorem) klikněte na Login nebo klikněte na některou z linek prohlížeče (popis jednotlivých prohlížečů viz kapitola Domovská stránka ). Pro přímé připojení k administrátorským stránkám zadejte administrátorské jméno a heslo a klikněte na Administration. Kliknutím na Home Page (domovská stránka) se připojíte na domovskou stránku NetCam4. Poznámka: Počáteční přihlašovací jméno i heslo je guest. Uživatelská jména a hesla může měnit administrátor, a to na administrátorské stránce (viz sekce 4). 18

19 NetCam4 Sekce 3 Domovská stránka Na domovské stránce NetCam4 jsou k dispozici čtyři možnosti sledování obrazu. Uživatelé mohou sledovat obraz v reálném čase přes některý z těchto hlavních prohlížečů. Jedná se o následující prohlížeče: Prohlížeč Lite Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase se zjednodušeným prohlížečem s omezenými možnosti ovládání kamery a obrazu (rychlejší načítání stránky). Prohlížeč Full Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase s plnými možnosti ovládání kamery a obrazu. Prohlížeč Server Push Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase ze sítě oddělené ochranným serverem Firewall. Prohlížeč Java applet Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase z počítače bez operačního systému Microsoft Windows (například z počítače Macintosh). Na domácí stránce dále naleznete přístup k: Administration: přístup na stránky administrace pro nastavování hesel, atd. (viz sekce 4). Plug-in: stažení softwarového modulu Plug-in potřebného pro Netscape Navigator (viz sekce 3.2). 19

20 NetCam4 Sekce 3 Help: přechod na stránku s nápovědou. Version: (podrobnosti o verzi software). Na domácí stránce se zobrazuje jeden obraz. Pomocí roletových menu můžete zvolit následující: Select View kamera 1, 2, 3 nebo 4. Resolution nastavení rozlišení obrazu na 720x486, 720x243, 360x243, 180x121 nebo 90x60. Expansion zvětšení obrazu 1x, 2x nebo 4x. Frame rate nastavení rychlosti obnovování obrazu Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (jeden obraz) Na domácí stránce klikněte na Full Viewer. Na obrázku je počáteční vzhled stránky. 20

21 NetCam4 Sekce 3 Volba a ovládání kamer Uživatel může volit mezi následujícími možnostmi zobrazení (právě aktivní volba je zvýrazněna žlutě): Camera Selection : Pro sledování obrazu nebo ovládání kamery zvolte ikonu kamery 1, 2, 3 nebo 4. Camera View : zvolte ikonu jednoduchého zobrazení (jedna kamera) nebo kvadrantového zobrazení (všechny připojené kamery v matici 4 4). Camera Control : pro nastavení otáčení/naklánění, transfokace a zaostřování kamery zvolené v Camera Select. Poznámka: Kvůli zpoždění způsobenému pomalým obnovováním obrazu (reakce je viditelná po 3 až 4 sekundách) výsledek pohybů otáčení a naklánění kamery nelze sledovat v reálném čase. Fast/Slow : nastavení rychlosti otáčení/naklánění, zaostřování a transfokace (viz poznámka výše). Preset shots (předvolby záběrů): lze uložit a později vyvolat až 8 nastavení otáčení/naklánění/zaostřování/transfokace, pro rychlé vyvolání záběru požadovaného místa (pouze u kanálu 2). Kliknutím na tlačítko Shot se uloží aktuální nastavení otáčení, naklánění, zaostřování a transfokace aktivní kamery. Uložené předvolby záběrů se volí z roletového menu. Connection : pro otevření (Open) nebo uzavření (Close) síťového spojení (uzavřením spojení snížíte provoz v síti). Nastavení kvality obrazu Na stránce prohlížeče s plnou velikostí obrazu Full Viewer jsou dále roletové seznamy a zaškrtávací okénka pro: Resolution : zvolte některé z nabízených rozlišení obrazu (720x486, 720x243, 360x243, 180x121 a 90x60). Poznámka: Při vyšším rozlišení se snižuje rychlost obnovování obrazu. Expansion : Zvolte velikost obrazu (zvětšení) 1x, 2x nebo 4x. Poznámka: Zvětšením obrazu 2x nebo 4x se nezvýší rozlišení obraz se pouze zvětší na monitoru. Proto se kvalita zvětšeného obrazu bude zdát nižší než kvalita původního obrazu. Rychlost přenosu zvětšeného obrazu však zůstává nezměněná. 21

22 NetCam4 Sekce 3 Frame rate : Zvolte rychlost přenosu obrazu. Poznámka: Rychlost přenosu obrazu závisí na přenosové kapacitě sítě a výkonu PC. NetCam4 může obraz vysílat nejvýše rychlostí 30 snímků/s a celkový počet snímků vysílaných všemi čtyřmi kanály tento limit nemůže překročit. Greymode : přepnutí na černobílý obraz (čímž se sníží objem přenášených dat, a tedy se zvýší maximální rychlost obnovování obrazu). Progressive : obraz se přenáší postupně nejprve s nízkým rozlišením, které se poté zvyšuje. Poznámka: Režim Progressive umožňuje rychlé zobrazení obrazu s nízkým rozlišením a je proto výhodný zejména u linek s vytáčeným připojením (dial-up). Single shot : po přenesení obrazu se obraz zmrazí (tuto funkci lze též používat v kombinaci s režimem Progressive mode ). Tlačítka menu Prohlížeč Full Viewer má celkem šest tlačítek. Jsou to: Home: přechod na domovskou stránku NetCam4. Admin: přechod na stránku administrace pro nastavování hesel, atd. (viz sekce 4). Help: přechod na stránku s nápovědou. Svr Push: pro monitorování v reálném čase ze sítě oddělené ochranným serverem Firewall. Plug-in: stažení softwarového modulu Plug-in potřebného pro Netscape Navigator (viz sekce 3.2). Capture: uložení obrazu na obrazovce ve formátu.bmp (pro import do programů Windows) nebo.eye (pro prohlížení v prohlížeči). 22

23 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (kvadranty) Použití prohlížeče Full Viewer v kvadrantovém režimu: V Camera Select klikněte na ikonu kvadrantu. Ve srovnání s režimem plné velikosti obrazu v tomto prohlížeči nelze ovládat: Resolution (rozlišení obrazu) Expansion (zvětšení obrazu) Greymode (černobílý režim) Progressive (postupné vykreslování obrazu) Single shot (zmrazení obrazu) Poznámka: Kameru v kvadrantovém režimu zvolíte kliknutím na jedno ze čtyř tlačítek volby kamery. 23

24 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (jeden obraz) Prohlížeč Lite Viewer má většinu funkcí prohlížeče Full Viewer. Jeho velikost je zmenšena, aby lépe vyhovoval pomalejšímu přenosu dat (nicméně v přenosovém čase obrazů se stejným rozlišením není mezi prohlížeči Full Viewer a Lite Viewer žádný rozdíl). Použití prohlížeče Lite Viewer: Z přihlašovací stránky - klikněte na Lite Viewer. Ve srovnání s Full Viewer prohlížeč Lite Viewer nemá ovládání: Preset shots 24

25 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (kvadranty) Ve srovnání s prohlížečem Lite Viewer v režimu jednoho obrazu nelze v režimu kvadrantů ovládat následující parametry: Resolution (rozlišení obrazu) Greymode (černobílý režim) Singleshot (zmrazení obrazu) Expansion (zvětšení obrazu) Progressive (postupné vykreslování obrazu) 25

26 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Server- Push Viewer Pokud síť, do které je NetCam4 zapojen, obsahuje bezpečnostní server Firewall, lze k NetCam4 pro monitorování obrazu v reálném čase přistupovat přes prohlížeč Server-Push Viewer. Pro použití prohlížeče Push Server Viewer: Z domovské stránky - klikněte na Server Push Viewer. Z prohlížeče Full Viewer nebo Lite Viewer: klikněte na tlačítko Svr Push. 26

27 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Java applet Prohlížeč Java applet Viewer umožňuje přistupovat k NetCam4 z počítače, na kterém neběží operační systém Microsoft Windows (například z počítače Macintosh apod.). Prohlížeč Java applet Viewer běží na Java Virtual Machine nainstalované na počítači uživatele. Pro použití prohlížeče Java applet Viewer: Z domovské stránky klikněte na Java applet Viewer. Zadejte přihlašovací jméno (ID). Zadejte heslo (Password). 27

28 NetCam4 Sekce 4 4 KONFIGURACE ADMINISTRÁTORSKÝCH NASTAVENÍ 4.1 Přihlášení Přístup k administraci z programu Setup Klikněte na MAC adresu NetCam4. Zadejte administrátorské heslo a poté klikněte na tlačítko Start Configuration. Program Setup se automaticky připojí k administrátorským stránkám domovské stránky NetCam Přístup k administraci z webového prohlížeče Do webového prohlížeče zadejte IP adresu jednotky NetCam4, kterou hodláte konfigurovat. Na stránce přihlášení (Login) zadejte administrátorské přihlašovací jméno (ID) a heslo (password). Poznámka: Administrátor může k administrátorským stránkám přistupovat i ze stránek prohlížeče Viewer, a to kliknutím na tlačítko Admin. Poznámka: Počáteční uživatelské jméno i heslo administrátora je admin. Administrátor může jméno i heslo změnit (max. 9 znaků), a to na administrátorských stránkách. Na domovské stránce NetCam4 klikněte na Administration. 28

29 NetCam4 Sekce 4 29

30 NetCam4 Sekce Administrátorské stránky Konfigurace systému (System Configuration) Na této stránce nastavíte jméno, datum, umístění a popis jednotky NetCam4 NetCam Name Zadejte jméno jednotky NetCam4. Poznámka: Jméno slouží k identifikaci NetCam4 serverem pro registraci dynamické IP adresy (pokud je tato funkce zapnuta). Proto je důležité zadat správné jméno, aby byl uživatel schopen najít NetCam4 v seznamu registrovaných dynamických IP adres. 30

31 NetCam4 Sekce 4 Chassis version Kliknutím na Detailed H/W Information zobrazíte podrobnosti o hardware, jako je maximální počet kanálů, sériový port, digitální výstup, atd. Údaje o výrobním čísle (Chassis serial number) a verzi software (S/W version) slouží pouze k servisním účelům. Installation location Zadejte umístění jednotky NetCam4. Tento text se zobrazí jako druhý řádek textu v záhlaví domovské stránky prohlížeče. Additional description Zde zadejte libovolný doplňující popis. Tento text se zobrazí jako třetí řádek textu v záhlaví domovské stránky Homepage. Video Channel Select CAM#1 pokud používáte interní kameru NetCam4, zvolte Internal(CH#0). Jestliže je do video konektoru IN/OUT na zadní straně NetCam4 zapojena externí kamera, zvolte External(CH#1). Date and Time k dispozici jsou tři menu data a času: NetServer6 Current Date & Time : zde se zobrazuje aktuální datum a čas hodin reálného času NetCam4. System(PC) Current Date & Time : zde se zobrazuje aktuální datum a čas hodin administrátorova počítače PC. Údaje systémového (PC) data a času můžete kliknutím na tlačítko Time Synchronization zkopírovat do jednotky NetCam4. 31

32 NetCam4 Sekce 4 Manual Date & Time Setting : zde můžete zadat manuálně datum a čas. Pro synchronizaci jednotky NetCam4 s manuálně zadanými hodnotami klikněte na tlačítko Time Synchronization. Administrator s Address zadejte ovou adresu administrátora (slouží pouze pro informaci). Initialize Flash Info touto volbou resetujete interní systémová nastavení na počáteční hodnoty z výroby. Některá nastavení, jako Date & Time, Model a Serial Number v menu System, IP configuration v menu Network a všechny položky v menu Video však zůstanou beze změny. Rebooting: Pokud se s jednotkou NetCam4 objeví jakékoliv problémy, tímto tlačítkem ji můžete restartovat bez vypínání napájení. Restartování trvá asi 30 sekund Konfigurace uživatele (User Configuration) Na této stránce definujete uživatelská jména (ID), hesla a přístupová práva pro administrátora a až pět uživatelů. Poznámka: Pokud má být jednotka NetCam4 přístupná pro kohokoliv, neměňte počáteční uživatelská jména a hesla. V opačném případě změňte všechny výskyty počátečního uživatelského jména. User Account jména uživatelů lze změnit na unikátní jména (tvořená nejvýše 9 znaky). Počáteční přihlašovací jméno administrátora je Admin. Počáteční přihlašovací jména uživatelů jsou guest. Password hesla lze změnit na unikátní hesla (tvořená nejvýše 9 znaky). Počáteční přihlašovací heslo administrátora je Admin. Počáteční přihlašovací hesla uživatelů jsou guest. Re-type password zde zadejte heslo ještě jednou pro potvrzení jeho správnosti. 32

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

AVN90X Megapixelová síťová kamera

AVN90X Megapixelová síťová kamera PUSH VIDEO AVN90X Megapixelová síťová kamera Uživatelský manuál Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. N90x_system_V0.9 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ POZOR

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B H.264 DVR 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér V2.1B Uživatelský manuál Poznámky Napájení tohoto DVR je poskytováno pomocí adaptéru DC 12V3A, prosíme zkontrolujte před instalací zásuvku a ujistěte

Více

Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT

Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol blesku

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 796A (8 kanálů) - Uživatelský manuál (V1.2) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití 1. Úvodní seznámení 1.1 Popis základních vlastností kamery 1.2 Obsah balení 1.3 Vyobrazení a popis přístroje 1.4 Popis zadního panelu 1.5 Připojení externích

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...5 Popis částí

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

IP kamera Power Energy Mobile NC532W

IP kamera Power Energy Mobile NC532W H Série venkovní IP kamera Power Energy Mobile NC532W Duben 2012 V1.2.0.1.5 Návod k použití Obsah 1 ÚVOD... 4 2 FUNKCE A VLASTNOSTI... 4 3 VZHLED A ROZHRANÍ KAMERY... 6 3.1 VZHLED... 6 3.2 KONEKTORY IP

Více

DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2. www.kguardsecurity.com

DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2. www.kguardsecurity.com DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2 Obsah Kapitola 1. Vlastnosti... 5 Kapitola 2. Panel... 6 Kapitola 3.Instalace... 9 3.1. Instalace(HDD)... 9 3.2. Připojení kamery a monitoru... 10 3.3. Připojení napájení...

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

IP kamery AVtech. Instalační manuál Návod k použití

IP kamery AVtech. Instalační manuál Návod k použití Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili kameru AVtech. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací

Více

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití EU3C Profi View IP100 Síťová IP Kamera Návod k použití 1 Obsah 1 ÚVOD...... 5 1.1 CHARAKTERISTIKA... 5 1.2 OBSAH BALENÍ... 5 1.3 SEZNÁMENÍ S IP KAMEROU... 6 1.3.1 Součásti IP kamery... 6 1.3.2 Indikace

Více