Poskytování audiovizuálních mediálních služeb. na vyžádání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování audiovizuálních mediálních služeb. na vyžádání"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Bakalářská práce Autor: Miloš Havlík Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., Praha Červen 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Miloš Havlík 2

3 Poděkování: Rád bych touto cestou poděkoval společnosti České Radiokomunikace a.s., kde jsem čerpal znalosti a zkušenosti s technologiemi přenosu a technickými aspekty poskytování audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání. Dále děkuji JUDr. Aleši Rozehnalovi, Ph.D. za metodické vedení a rady. 3

4 Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá jak technickými a právními aspekty poskytování audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání, tak problematikou autorských práv v médiích, ochranou osobností a nekalou soutěţí v médiích. Dále se zaměřuje na regulační orgány mediálního trhu a na postihy, které jsou za porušování udělovány. Práce seznamuje zájemce o tuto problematiku s moţnou oporou těchto práv v autorském zákoníku a novém občanském zákoníku. V závěru se zmiňuji o budoucnosti technologií a moţnostech poskytování audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání elektronickými médii v případové studii nasazení sluţeb ve společnosti České Radiokomunikace a.s. Klíčová slova: autorské právo, autorský zákon, mediální právo, občanský zákoník, nekalá soutěţ, elektronická média. Annotation: This thesis deals with both technical and legal aspects of the provision of audiovisual media services on demand, and copyright issues in the media, privacy and unfair competition in the media. It also focuses on the regulatory authority of the media market and the penalties that are awarded for violations. This paper introduces interested in this issue, with the possible support of these rights in the copyright Act and in the new Civil Code. In conclusion, the work alludes to the future of technology and how the provision of audiovisual media services on demand electronic media in a case study on service at Czech Radiocommunication. Key words: copyright, copyright law, media law, the Civil Code, unfair competition, electronic media. 4

5 Obsah práce Úvod Historie a současnost elektronických médií Rozhlas Televize Internet Provozovatelé vysílání Provozovatel vysílání ze zákona (veřejnoprávní) Provozovatelé vysílání s licencí (komerční) Povinnosti vysílatelů Nejdůleţitější právní normy upravující rozhlasové a televizní vysílání Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání Zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích Rozdíl mezi službou lineární a nelineární Lineární vysílání Nelineární vysílání Audiovizuální mediání služby na vyžádání Popis sluţby Technické aspekty poskytované sluţby Přenosové sluţby Cloud computing Koncová zařízení Poskytovatelé sluţby Právní aspekty poskytované sluţby Porovnání smluvních podmínek poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Společnost Český rozhlas Společnost Seznam.cz, a.s Společnost CET 21 spol. s r.o., Nejdůleţitější právní normy upravující audiovizuální mediální sluţby na vyţádání

6 Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky a Zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (Autorské právo) Zákon č. 480/2004 Sb Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU Zákon č. 132/2010 Sb., zákon č.89/2012 Sb., (Nový Občanský Zákoník), Regulační orgány Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV Rada České Televize Rada Českého Rozhlasu Rada České tiskové kanceláře - ČTK Rada pro reklamu Sdruţení pro internetovou reklamu - SPIR Případová studie Nasazení sluţby OTT (Over The Top) ve společnosti České Radiokomunikace a.s. (dále jen ČRa) Předmět smlouvy mezi ČRa a poskytovatelem obsahu Technické parametry a součásti sluţby Určená doba archivace a zálohování archivu Poţadavky na vytváření archivu Závěr Seznam použité literatury: Přílohy Vymezení pojmů elektronických médií Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání

7 Úvod Informace (z latinského in-formatio, utváření, ztvárnění) vyhledává lidstvo odnepaměti. V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace sniţuje nebo odstraňuje neurčitost systému, mnoţství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému, kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu můţe být informace povaţována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu, tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. 1 Od počátků lidské existence, přes starověké a středověké civilizace aţ do nedávných dob, byl lid veřejně informován především o potřebách správy země, vojenství a náboţenství..slavné Forum Romanum ve starověkém Římě bylo centrem veřejného dění ve městě i v říši a informace byly vyvěšovány nebo vyhlašovány na tomto veřejném prostranství. A tento způsob šíření veřejných informací se nemění téměř aţ do konce 19. století. Masivní nástup šíření veřejných informací nastává aţ s příchodem elektronických komunikací, tj. od vynálezu rádia na začátku 20. století a televize, která začíná svoji činnost o něco později, přibliţně od 30. let 20. století. Televize a rádio byly a jsou široce pouţívané telekomunikační systémy vysílání a přijímání signálu obrazu a zvuku. Dostaly se rychle do domácností po celém světě a staly se důleţitým informačním nástrojem a zdrojem vzdělávání a zábavy. Tento způsob šíření informací byl a stále je pouze jednosměrný a uţivatel si nemůţe vybrat, co a kdy by rád poslouchal nebo sledoval. V současnosti je posledním a nejvyspělejším stupněm elektronických komunikací jednoznačně internet. Jako nový zdroj informací začíná po II. světové válce, ale masivního rozšíření se dočkal aţ v 90. letech 20. století. Bouřlivý rozvoj internetu v posledních zhruba deseti letech se samozřejmě odrazil i na poli médií. 1 ABZ.CZ. SLOVNÍK CIZÍCH SLOV. Pojem informace [online] , [cit ]. Dostupné z: 7

8 V České republice vznikla celá řada internetových deníků či týdeníků, které začaly konkurovat tradičním tištěným médiím. S rozvojem širokopásmového připojení k internetu začala vznikat také média specializovaná na šíření videoobsahu, která začínají postupně konkurovat televiznímu vysílání. Poskytovatelé nabízejí sluţbu Audiovizuální mediální služby na vyžádání a právě o tomto způsobu poskytování informací a její právní regulaci jsem napsal svoji bakalářskou práci. Cílem práce je rozbor právních aspektů poskytování mediálních sluţeb na vyţádání v závislosti na technických prostředcích jejich šíření. 1. Historie a současnost elektronických médií 1.1. Rozhlas Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku. 2 Jako přenosové médium pro celoplošné šíření informací slouţí vysokofrekvenční elektromagnetické vlny. Bývalý Československý rozhlas začal pravidelně vysílat 18. května 1923 ve 20:15 ze stanu v praţských Kbelích a aţ do 60. let minulého století byl hlavním zdrojem informací pro nejširší vrstvy obyvatelstva. Rozhlasový trh v České republice, ve smyslu existence veřejnoprávního a soukromého (komerčního) vysílání, je poměrně mladý. Jeho rozvoj začíná teprve počátkem 90. let, kdy vedle veřejnoprávního Československého rozhlasu začaly na českém trhu působit i komerční subjekty. Veřejnoprávní rozhlas byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu. V průběhu let bylo Radou pro rozhlasové a televizní vysílání uděleno prvních 15 licencí k šíření privátního rozhlasového signálu. 2 ROZHLAS. IN: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována [cit ]. Dostupné z: 8

9 V současné době vysílá v České republice a v českém jazyce téměř 80 veřejnoprávních a soukromých rozhlasových stanic. Vysílání rozhlasu se šíří pomocí vysílacích pásem VKV, SV, DV, KV, DVB-T i pomocí satelitních druţic ve formátu DVB-S a pomocí internetu. Například na internetové adrese je moţno pomocí počítače nebo přenosného zařízení zvolit ţivé vysílání nebo pořad z archivu veřejnoprávního Českého rozhlasu. Vysílání je nabízeno v různé kvalitě a formátech. Záleţí, na jakém zařízení a jakou rychlostí jsou data přenášena. Nejpouţívanější formáty dat jsou. MP3 je nejznámější zvukový formát, přestoţe není tak kvalitní jako jiné formáty. Jeho největší výhodou je moţnost přehrání v podstatě na všech elektronických zařízeních WMA (Windows Media Audio) dnes jiţ ustupující, ale stáje ještě uţívaný formát. Zvolí rychlost streamu podle toho, jak rychlé má uţivatel připojení AAC (Advanced Audio Coding) - formát, který při stejných datových tocích nabízí vyšší kvalitu poslechu neţ MP3 Graf č.2: Rozdíl velikosti souborů ve formátu wav a MP3 3 3 MP3. IN: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována [cit ]. Dostupné z: 9

10 1.2. Televize Slovo televize (z řeckého tele daleko a latinského vize vidět) je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku a obrazu na dálku. 4 Stejně jako u rozhlasového vysílání slouţí jako přenosové médium pro celoplošné šíření informací vysokofrekvenční elektromagnetické vlny. Zkušební televizní vysílání ze Studia Praha v Měšťanské Besedě (ve Vladislavově ulici) bylo zahájeno 1. května 1953 a 25. února 1954 bylo prohlášeno za pravidelné. Zpočátku televize vysílala pouze tři dny v týdnu a od 29. prosince 1958 televize své pořady vysílala po celý týden. Jiţ v roce 1962 jsou registrovány 2 miliony koncesionářů a tento vývoj pokračoval rychlým tempem kupředu. Česká televize byla zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi s hlavním úkolem veřejné sluţby. V současné době se televize, stejně jako rozhlas, šíří pomocí pomocí pozemního digitálního vysílání, satelitních druţic a internetu. K dnešnímu dni vysílá v České republice téměř 75 veřejnoprávních a soukromých televizních stanic v českém jazyce. Obr. č.1: Televizní vysílače v České republice 5 4 TELEVIZE. IN: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována [cit ]. Dostupné z: 5 MAPY POKRYTÍ ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZE. Digizone.cz [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 10

11 1.3. Internet Historie internetu je spojena se vznikem počítačů po roce 1945 a následně počítačových sítí, které jim umoţnily vzájemně komunikovat mezi sebou.v roce 1962 vzniká projekt počítačového výzkumu agentury ARPA a o více neţ 20 let později je k síti ARPANET připojeno pouhých 1000 počítačů. V roze 1987 vzniká pojem internet a v témţe roce je ve stejnojmenné síti napojeno přes počítačů. Od této doby jde vše velmi rychle. V roce 1992 je oficiálně připojena i Česká republika. Graf č.3: Vývoj počtu uţivatelů Internetu v České republice 6 Vznik dnešní sítě Internet je datován do roku 1993 kdy byl prvně pouţit sjednocující způsob výměny informací pod zkratkou WWW (World Wide Web) a dnes je v síti internetu připojeno více neţ tři miliary počítačů po celém světě. Mezi základní sluţby internetu patří systém webových stránek, elektronická pošta, přímá komunikace mezi uţivateli, telefonování přes internet, přenos a stahování souborů atd. Multimediální obsah webů je v současné době jedním z nejvyuţívanějších prostředků komunikace. Multimédia čím dál tím více zprostředkovávají uţivatelům 6 15 LET ČESKÉHO INTERNETU V ČÍSLECH. Lupa.cz [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 11

12 internetu zábavu a informace spojené s obrazem. Na webových stránkách je moţno uţivateli rychle ukázat a sdělit, co je předmětem nabídky či informace. V případě internetu tak jiţ uţivatel není pouze pasivním konzumentem zdrojů informací a zábavy, ale můţe interaktivně zasahovat do dění na síti. Internet je v první řadě komunikační platformou, která jednotlivci umoţňuje přístup k prostředkům masové komunikace, aniţ je závislý na institucionalizovaných hromadných sdělovacích prostředcích 7 Internet, jako optimální forma osobní i masové komunikace, se v současné době vyznačuje nízkým stupněm právní regulace a s jeho dalším rozvojem vyvstává potřeba diskuse o legitimitě práva na internetu. Jelikoţ internet nikdo nevlastní, a nemá tím pádem právní subjektivitu, tak za něj ani nikdo nenese právní odpovědnost. Přístup na internet je velice snadný a umoţňuje prakticky kaţdému sdělit svůj názor ostatním uţivatelům. Tímto se otevřel prostor pro tzv. občanskou ţurnalistiku. Silně sníţená vynutitelnost státem utvářených právních norem pak můţe ústit aţ v úvahy o míře platnosti práva na internetu 8 Svoboda se veřejně vyjádřit na síti internet je dána ústavně zaručenou svobodou projevu a to znamená, ţe prostřednictvím svobody projevu je moţné chránit vyjádření a názor na internetu za stejných podmínek jako projev v hromadných sdělovacích prostředcích - tisku, rozhlase a televizi. 2. Provozovatelé vysílání K trţní pluralitě ve vysílání došlo schválením zákona č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tento zákon zavedl tzv.duální systém vysílání a rozlišil dvě kategorie vysílatelů. Provozovatel vysílání ze zákona ( veřejnoprávní ) Provozovatel vysílání na základě licence ( komerční subjekt ) 7 MORAVEC, O.: Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, 288 s ISBN [cit ]. str.22 8 MORAVEC, O.: Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, 288 s. ISBN [cit ]. str

13 2.1. Provozovatel vysílání ze zákona (veřejnoprávní) V České republice jsou dva subjekty, které nepotřebují k vysílání licenci. Česká televize a Český rozhlas jsou provozovateli vysílání ze zákona se specifickými úkoly veřejné sluţby. Česká televize byla zřízena zákonem č.483/1991 Sb., o České televizi. Český rozhlas byl zřízen zákonem č.484/1991 Sb., o Českém rozlasu. Oba provozovatelé jsou právnickou osobou hospodařící s vlastním majetkem, jsou nezávislí na státu, nedostávají ţádné státní dotace a jejich činnost je financována především příjmy z rozhlasových a televizních poplatků a dále příjmy z vlastní podnikatelské činnosti. Z ekonomického hlediska jsou dalším důleţitým zdrojem příjmu reklamy s tím omezením, ţe např. na programu ČT1 nesmí čas vyhrazený reklamě přesáhnout 0,75% denního vysílacího času. Vysílání reklamy v České televizi a její účelové vyuţití upravuje novela zákona č. 302/2011 Sb. Dále se na veřejnoprávní provozovatele vztahují zejména zákony č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a č. 132/2010 Sb., o audiovizuální sluţbě na vyţádání. Hlavními úkoly veřejné sluţby v oblasti televizního a rozhlasového vysílání je vytváření, poskytování a šíření objektivních, ověřených, vyváţených a všestranných informací obyvatelům České republiky. Odůvodněnost existence médií veřejné sluţby a jejich nezastupitelná role v současné společnosti je vyjádřena jak v právu EU, tak řadě dalších materiálů institucí EU a Rady Evropy Provozovatelé vysílání s licencí (komerční) Komerčními provozovateli vysílání, jsou provozovatelé vysílání provozovaného na základě licence udělené dle zákona č. 231/2001 Sb.. Licence je druh podnikatelského oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání. Provozovatelé televizního a rozhlasového vysílání s licencí představují v České republice ekonomicky vlivný segment mediálního trhu z pohledu aktivity a zájmu zadavatelů reklamy, neboť prodej 9 VEŘEJNOPRÁVNÍ VYSÍLÁNÍ. Ministerstvo kultury [online] Ministerstvo kultury [cit ]. Dostupné z: 13

14 reklamního času je zásadním zdrojem příjmu provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání s licencí. Oproti vysílatelům ze zákona legislativa těmto podnikatelským subjektům nezaručuje ţádné příjmy v podobě koncesionářských poplatků. Klíčovým pro provozovatele je zisk licence od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která provozovatele opravňuje k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání. Na udělení licence není právní nárok a uděluje se na dobu určitou. Licence k provozování Počet licencí celkem rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím druţic 2 televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţic 61 rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a druţice televizní vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a druţic televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů rozhlasového regionálního/místního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů rozhlasového celoplošného vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů rozhlasového celoplošného digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů televizního regionálního/místního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů televizního celoplošného vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů CELKEM licencí Tab. č.1: Typy vysílání provozovaného na základě licence a počty vydaných licencí RRTV. DOMŮ. O RADĚ. VÝROČNÍ ZPRÁVY. Zpráva o činnosti rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2013 [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 Předpokladem k tomu, aby fyzická nebo právnická osoba získala licenci nebo registraci, je plná způsobilost k právním úkonům a splnění podmínek stanovených pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem (obchodní zákoník). Při rozhodování Rada hodnotí ekonomickou, organizační a technickou připravenost ţadatele k zajištění vysílání, transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti ţadatele, přínos programové skladby navrhované ţadatelem o licenci, zastoupení evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby Povinnosti vysílatelů Poskytovaná informace provozovatelem vysílání by vţdy měla býti pravdivá, srozumitelná, včasná, relevantní a etická. Vysílané pořady nesmí, mimo jiné, propagovat válku, podněcovat k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboţenství. Poskytovatel informací nesmí do vysílání zařazovat programy, které by mohly narušit psychický a mravní vývoj dětí a mládeţe, nesmí vysílat podprahové sdělení a musí, mimo jiné, spolupracovat s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Provozovatel vysílání je povinen poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru Nejdůležitější právní normy upravující rozhlasové a televizní vysílání Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání Regulace rozhlasového a televizního vysílání byla před přijetím tohoto zákona upravena ve dvou samostatných zákonech. 11 STÍŢNOST NA PORUŠENÍ ZÁKONA 231/2001 Sb. A ZÁKONA 483/1991 Sb. Britské listy [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 15

16 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a Zákon o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání je od roku 2001 upravena společným zákonem, který reaguje na potřebu kompatibility s právem EU Zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy Zákon definuje nepovolené formy reklamy a reguluje vyuţívání reklamy na přesně vymezené zboţí a sluţby. Ve znění pozdějších předpisů přináší zákon do českého právního řádu pravidla pro reklamu, která jsou běţná v zemích EU. V poslední době Rada pro rozhlasové a televizní vysílání často vyuţívá vybraná ustanovení zákona při postihu například klamavé reklamy Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Zákon do českého právního řádu zavádí regulační rámec Evropské unie. Mění pravidla regulace trhu klasických telekomunikačních sluţeb, ale vztahuje se i na nové sluţby elektronických komunikací, jako například sluţby kabelových televizí nebo digitálního vysílání. Odtud změna názvu zákona, která odráţí současný stav technologického vývoje a vznik nového, širšího síťového odvětví elektronických komunikací Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích Tento zákon ustavuje, kdo má ze zákona povinnost platit poplatek, kdo je osvobozen, jaké jsou rozdíly mezi platbou firmy a fyzické osoby atd., stanoví předmět poplatků, poplatníka, základ, výši a způsob placení rozhlasových a televizních poplatků a evidenci poplatníků. poplatek slouţí k financování veřejné sluţby Českého rozhlasu a k financování veřejné sluţby České televize. 16

17 3. Rozdíl mezi službou lineární a nelineární Rozdíl mezi oběma sluţbami spočívá ve způsobu poskytování sluţby, především v rozdílné míře svobody výběru pořadů a kontroly obsahu ze strany příjemce sluţby, avšak na druhou stranu mají společné to, ţe jsou určeny k příjmu podstatné části široké veřejnosti a mohly by na ni mít jasný dopad 12 Zákon rozlišuje elektronická média na lineární a nelineární. Vysílání po internetu můţe být lineární i nelineární. Zákon přesně vymezuje a striktně reguluje lineární vysílání, ale pro nelineární média je regulace a právní rozsah mírnější. Zákon má zajistit poskytovatelům audiovizuálních mediálních sluţeb rovné podmínky soutěţe, které nebudou činit rozdíl mezi různými platformami pro dodávku shodného nebo podobného audiovizuálního mediálního obsahu, ale zohlední rozdílnou povahu lineárních a nelineárních sluţeb. Obr. č.2: šíření lineárních a nelineárních sluţeb ZÁKON O AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŢBÁCH NA VYŢÁDÁNÍ. Články. advokacie. [online]. Mašek, Kočí, Aujezdský [cit ]. Dostupné z: 13 CO JE TO HYBRIDNÍ TELEVIZE HBBTV A JAK TATO PLATFORMA FUNGUJE. Digizone.cz [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 17

18 3.1. Lineární vysílání Lineární vysílání (Linear broadcast) znamená klasické televizní nebo rozhlasové vysílání, kdy jeden pořad následuje druhý oddělený znělkami, reklamami, upoutávkami apod. a provozovatel vysílání poskytuje stejný program všem ve stejnou dobu. Lineární vysílání má pevné vysílací schéma a o konkrétní době i obsahu rozhoduje poskytovatel vysílání. Lineární vysílání je televizní a rozhlasový přenos, který divák pasivně přijímá a nezasahuje do něj Nelineární vysílání Nelineární vysílání (Non-linear broadcast) je takové vysílání, kdy o době sledování rozhoduje uţivatel, který si pořad vybírá z katalogu sestaveného poskytovatelem sluţby. V takovém případě se jedná o audiovizuální mediální sluţby na vyţádání (Video on Demand) a diváci si sami vybírají z nabídky, co a kdy budou sledovat. Nelineární vysílání nemá pevné vysílací schéma a o konkrétní době i obsahu rozhoduje uţivatel. Nelineární vysílání tedy znamená, ţe divák sledující přenos můţe aktivně ovlivnit jeho spuštění, zastavit jej a opět spustit. Prosazující se trendy v oblasti nelineárního vysílání jsou tedy silně propojeny s technologickými změnami, především koncových zařízení s vysokorychlostním internetem, otevřenými platformami a standardy v mobilní podobě a důleţitou roli hraje přenos mezi koncovými zařízeními. Postupně se tak dostává k uţivatelům obsah pomocí televize s DVB tunery a IPTV, iphone, ipad, xbox i hybridní STB. Nastupující sluţbou, kterou popisuji v jedné kapitole je nový termín - OTT boxy (Over The Top). Jedná se o hybridní boxy, které stojí na pomezí Set Top Boxu a počítače. Tato zařízení, pomocí připojení na Wi-Fi, zobrazují stránky na televizi stejně jako na PC, přehrávají flash i další video soubory. 14 LICA. TRENDEM BUDE NELINEÁRNÍ VYSÍLÁNÍ. Reseller magazíne on line [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 18

19 OTT sluţby chtějí bojovat s moţností sehnat obsah na internetu bezplatně a v některých případech i nelegálně. OTT boxy musí být dostatečně levné a přitom kvalitní, nabídka programů musí být dostatečně široká, přitom ale přehledná pro vyhledávání a konečně nesmí chybět svoboda (je na divákovi, kdy si film pustí) Audiovizuální mediání služby na vyžádání 4.1. Popis služby Rozdíl mezi audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání a televizním vysíláním spočívá především v míře svobody výběru pořadů a kontroly obsahu ze strany příjemce sluţby. S televizním vysíláním mají společné to, ţe jsou určeny k příjmu podstatnou částí široké veřejnosti a mají na ni jasný dopad Technické aspekty poskytované služby Přenosové služby Ještě celkem nedávno se bylo moţno připojit na síť www pouze prostřednictvím telefonní linky a vytáčeného připojení, později přes ISDN. Dnes nejběţnější spojení umoţňují různé varianty DSL. Komunikace vyţaduje stále větší nárok na rychlost, a proto se pouţívají i optické sítě, bezdrátové, satelitní, mobilní a WI-Fi sítě. 15 OTT. TELEVIZE A MOBILY TO ZNOVU ZKUSÍ DÁT DOHROMADY. Mobilmania.cz [online]. Copyright 2014 Mladá fronta a. s. [cit ]. Dostupné z: 19

20 Cloud computing Cloud computing je moţno charakterizovat jako poskytování sluţeb či programů uloţených na serverech na internetu s tím, ţe uţivatelé k nim mohou přistupovat pomocí webového prohlíţeče nebo klienta dané aplikace a pouţívat je prakticky odkudkoliv. Obr. č.3: cloud computing Koncová zařízení Hybridní televize - kombinuje televizní vysílání s širokopásmovým internetem. Proto má název HbbTV - Hybrid Broadcast (vysílání) Broadband (širokopásmový internet) TV. Platforma HbbTV sjednocuje výrobce přijímačů a vysílatele s cílem, aby interaktivní sluţby byly funkční v televizorech různých značek. SmartTV ( chytrá televize ) - je televizor připojitelný k internetu. To ale neznamená automatickou podporu HbbTV. Většina Smart TV dosud potřebuje speciální jednoúčelové aplikace, tzv. widgety, vyvinuté vţdy speciálně jen pro určitou značku přijímačů. Mobilní zařízení - iphone, Blackberry, smartphone atd., stírají rozdíly mezi mobilem a PC. Televizní a rozhlasové vysílání je v současné době jiţ dostupné na mobilních telefonech a tabletech. 16 CLOUD COMPUTING. YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW. High Tech Higway. [online]. Copyright 2011 Iron Bow. [cit ]. Dostupné z: 20

21 Poskytovatelé služby Poskytovatel je společnost která poskytuje nebo zajišťuje poskytování telekomunikačních sluţeb v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu povolení udělených Ministerstvem dopravy a spojů ČR Českým telekomunikačním úřadem podle smlouvy o poskytování a uţívání telekomunikačních sluţeb. Elektronická média jsou média, která zajišťují přenos informací svým uţivatelům elektronickou cestou. Zákon tato elektronická média označuje většinou pojmem vysílatelé nebo provozovatelé vysílání 17 Provozovatelé musí usilovat zejména o to, aby: poskytovali úplné, nezkreslené a pravdivé informace při zpravodajství poskytovali prostor všem zainteresovaným stranám byla zohledněna zásada presumpce neviny nebyly zveřejněny zprávy, které nebyly ověřeny 4.3. Právní aspekty poskytované služby Právo reaguje na technologický vývoj se zpoţděním. Platí to pro teorii práva, právní legislativu i pro aplikaci práva. Trh sluţeb na internetu nebyl zpočátku ničím regulován a docházelo zde k porušování autorských práv neoprávněným stahováním a následným šířením obsahu audiovizuálních děl. Rychlé rozšíření přístupu k vysokorychlostnímu internetu a moţnost spoluúčasti uţivatelů internetu na tvorbě a vývoji obsahu si vynutí změny právního řádu v oblasti audiomediálních sluţeb na vyţádání. Pro porovnání právních aspektů poskytování audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání jsem zvolil tři poskytovatele těchto sluţeb na českém trhu a porovnal vybrané smluvní podmínky. 17 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň:Aleš Čeněk, s.r.o.,2012. ISBN [cit ]. str.48 21

22 Vybral jsem z evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání rozdílné poskytovatele těchto sluţeb (veřejnoprávní poskytovatel rozhlasového vysílání, komerční poskytovatel sluţeb výhradně na internetu a komerční poskytovatel sluţeb televizního vysílání) a porovnal v jejich smluvních podmínkách právní normy, na které se odvolávají, a ty na konci kapitoly detailněji popsal Porovnání smluvních podmínek poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Společnost Český rozhlas Český rozhlas je největším výrobcem audiozáznamů v České republice. 18 Společnost je veřejnoprávní poskytovatel rozhlasového vysílání a vysílání po internetu je přístupné na adrese Na této internetové adrese je moţno vybrat jak z nabídky ţivého vysílání, tak z audio archivu nebo eshopu. Záměrem Českého rozhlasu je postupně zpřístupnit veřejnosti rozhlasový archiv jako je mluvené slovo, hudba a další pořady. Právní ujednání pro uţívání internetových stránek Českého rozhlasu jasně definuje, ţe textové, zvukové a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem. Jejich šíření či další zpřístupňování, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu společnosti výslovně zakázáno. Uţivatel je oprávněn pouţívat produkty pouze pro osobní potřebu, má právo reprodukovat a kopírovat produkty do elektronických zařízení, uloţit si je do paměti počítače nebo jiných zařízení, aby se seznámil s obsahem bez moţnosti změn elektronické struktury nebo úprav souboru a jejich dalšího sdílení. Uţivatel není oprávněn jinému nabízet, distribuovat a prodávat staţené produkty dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, - o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, jakkoli zasahovat do obsahu produktu, veřejně produkty publikovat a rozmnoţovat, pronajímat produkt a jakýmkoli způsobem komerčně produkt vyuţívat. 18 O NÁS. Radiotéka [online] Český rozhlas. [cit ]. Dostupné z: 22

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013.

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013. pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr. Kateřina Kalistová, předsedkyně RRTV Skřetova 44/6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: 8 "07" 2013 Číslo jednací _ Počet listů: A Počet příloh: Počet listů příloh: Druh

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Budoucí revoluce v multimediálním světě

Budoucí revoluce v multimediálním světě Budoucí revoluce v multimediálním světě Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs & Strategy TV CON 2014 16. dubna 2014 Agenda Potenciál OTT služeb Jak k OTT přistupují televizní a internetové společnosti

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech Martin Kalista KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Martin Kalista

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 194/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze:

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity

Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 6/2011 Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 24. 5. 2010) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Ing. Jitka Špalková Česká inspekce ţivotního prostředí Praha a Středočeský kraj Copyright 2011 Česká inspekce životního prostředí Česká

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 341/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb.,

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Adresa školy: Praha 1, Panská

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Sp. zn./ident.: 0481(2013) Č.j.: BUR/719/2014 Zasedání Rady č. 3-2014 / poř.č.: 49

Sp. zn./ident.: 0481(2013) Č.j.: BUR/719/2014 Zasedání Rady č. 3-2014 / poř.č.: 49 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR volební výbor Sněmovní 4 11826 Praha 1 Česká republika Sp. zn./ident.: 0481(2013) Č.j.: BUR/719/2014 Zasedání Rady č. 3-2014 / poř.č.: 49 Vážení, Rada pro rozhlasové a

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Informace o soutěži a kritéria pro přihlášení Úvod: Evropská soutěž o kvalitní online obsah pro děti ve věku 6-12 let je iniciována Evropskou komisí v rámci

Více

Článek I. Obecná ustanovení

Článek I. Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1.

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

Právo v informačních technologiích

Právo v informačních technologiích Právo v informačních technologiích JUDr. Bohumír Štědroň, LL.M. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah 1. České právo upravující

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více