Poskytování audiovizuálních mediálních služeb. na vyžádání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování audiovizuálních mediálních služeb. na vyžádání"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Bakalářská práce Autor: Miloš Havlík Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., Praha Červen 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Miloš Havlík 2

3 Poděkování: Rád bych touto cestou poděkoval společnosti České Radiokomunikace a.s., kde jsem čerpal znalosti a zkušenosti s technologiemi přenosu a technickými aspekty poskytování audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání. Dále děkuji JUDr. Aleši Rozehnalovi, Ph.D. za metodické vedení a rady. 3

4 Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá jak technickými a právními aspekty poskytování audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání, tak problematikou autorských práv v médiích, ochranou osobností a nekalou soutěţí v médiích. Dále se zaměřuje na regulační orgány mediálního trhu a na postihy, které jsou za porušování udělovány. Práce seznamuje zájemce o tuto problematiku s moţnou oporou těchto práv v autorském zákoníku a novém občanském zákoníku. V závěru se zmiňuji o budoucnosti technologií a moţnostech poskytování audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání elektronickými médii v případové studii nasazení sluţeb ve společnosti České Radiokomunikace a.s. Klíčová slova: autorské právo, autorský zákon, mediální právo, občanský zákoník, nekalá soutěţ, elektronická média. Annotation: This thesis deals with both technical and legal aspects of the provision of audiovisual media services on demand, and copyright issues in the media, privacy and unfair competition in the media. It also focuses on the regulatory authority of the media market and the penalties that are awarded for violations. This paper introduces interested in this issue, with the possible support of these rights in the copyright Act and in the new Civil Code. In conclusion, the work alludes to the future of technology and how the provision of audiovisual media services on demand electronic media in a case study on service at Czech Radiocommunication. Key words: copyright, copyright law, media law, the Civil Code, unfair competition, electronic media. 4

5 Obsah práce Úvod Historie a současnost elektronických médií Rozhlas Televize Internet Provozovatelé vysílání Provozovatel vysílání ze zákona (veřejnoprávní) Provozovatelé vysílání s licencí (komerční) Povinnosti vysílatelů Nejdůleţitější právní normy upravující rozhlasové a televizní vysílání Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání Zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích Rozdíl mezi službou lineární a nelineární Lineární vysílání Nelineární vysílání Audiovizuální mediání služby na vyžádání Popis sluţby Technické aspekty poskytované sluţby Přenosové sluţby Cloud computing Koncová zařízení Poskytovatelé sluţby Právní aspekty poskytované sluţby Porovnání smluvních podmínek poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Společnost Český rozhlas Společnost Seznam.cz, a.s Společnost CET 21 spol. s r.o., Nejdůleţitější právní normy upravující audiovizuální mediální sluţby na vyţádání

6 Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky a Zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (Autorské právo) Zákon č. 480/2004 Sb Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU Zákon č. 132/2010 Sb., zákon č.89/2012 Sb., (Nový Občanský Zákoník), Regulační orgány Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV Rada České Televize Rada Českého Rozhlasu Rada České tiskové kanceláře - ČTK Rada pro reklamu Sdruţení pro internetovou reklamu - SPIR Případová studie Nasazení sluţby OTT (Over The Top) ve společnosti České Radiokomunikace a.s. (dále jen ČRa) Předmět smlouvy mezi ČRa a poskytovatelem obsahu Technické parametry a součásti sluţby Určená doba archivace a zálohování archivu Poţadavky na vytváření archivu Závěr Seznam použité literatury: Přílohy Vymezení pojmů elektronických médií Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání

7 Úvod Informace (z latinského in-formatio, utváření, ztvárnění) vyhledává lidstvo odnepaměti. V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace sniţuje nebo odstraňuje neurčitost systému, mnoţství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému, kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu můţe být informace povaţována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu, tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. 1 Od počátků lidské existence, přes starověké a středověké civilizace aţ do nedávných dob, byl lid veřejně informován především o potřebách správy země, vojenství a náboţenství..slavné Forum Romanum ve starověkém Římě bylo centrem veřejného dění ve městě i v říši a informace byly vyvěšovány nebo vyhlašovány na tomto veřejném prostranství. A tento způsob šíření veřejných informací se nemění téměř aţ do konce 19. století. Masivní nástup šíření veřejných informací nastává aţ s příchodem elektronických komunikací, tj. od vynálezu rádia na začátku 20. století a televize, která začíná svoji činnost o něco později, přibliţně od 30. let 20. století. Televize a rádio byly a jsou široce pouţívané telekomunikační systémy vysílání a přijímání signálu obrazu a zvuku. Dostaly se rychle do domácností po celém světě a staly se důleţitým informačním nástrojem a zdrojem vzdělávání a zábavy. Tento způsob šíření informací byl a stále je pouze jednosměrný a uţivatel si nemůţe vybrat, co a kdy by rád poslouchal nebo sledoval. V současnosti je posledním a nejvyspělejším stupněm elektronických komunikací jednoznačně internet. Jako nový zdroj informací začíná po II. světové válce, ale masivního rozšíření se dočkal aţ v 90. letech 20. století. Bouřlivý rozvoj internetu v posledních zhruba deseti letech se samozřejmě odrazil i na poli médií. 1 ABZ.CZ. SLOVNÍK CIZÍCH SLOV. Pojem informace [online] , [cit ]. Dostupné z: 7

8 V České republice vznikla celá řada internetových deníků či týdeníků, které začaly konkurovat tradičním tištěným médiím. S rozvojem širokopásmového připojení k internetu začala vznikat také média specializovaná na šíření videoobsahu, která začínají postupně konkurovat televiznímu vysílání. Poskytovatelé nabízejí sluţbu Audiovizuální mediální služby na vyžádání a právě o tomto způsobu poskytování informací a její právní regulaci jsem napsal svoji bakalářskou práci. Cílem práce je rozbor právních aspektů poskytování mediálních sluţeb na vyţádání v závislosti na technických prostředcích jejich šíření. 1. Historie a současnost elektronických médií 1.1. Rozhlas Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku. 2 Jako přenosové médium pro celoplošné šíření informací slouţí vysokofrekvenční elektromagnetické vlny. Bývalý Československý rozhlas začal pravidelně vysílat 18. května 1923 ve 20:15 ze stanu v praţských Kbelích a aţ do 60. let minulého století byl hlavním zdrojem informací pro nejširší vrstvy obyvatelstva. Rozhlasový trh v České republice, ve smyslu existence veřejnoprávního a soukromého (komerčního) vysílání, je poměrně mladý. Jeho rozvoj začíná teprve počátkem 90. let, kdy vedle veřejnoprávního Československého rozhlasu začaly na českém trhu působit i komerční subjekty. Veřejnoprávní rozhlas byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu. V průběhu let bylo Radou pro rozhlasové a televizní vysílání uděleno prvních 15 licencí k šíření privátního rozhlasového signálu. 2 ROZHLAS. IN: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována [cit ]. Dostupné z: 8

9 V současné době vysílá v České republice a v českém jazyce téměř 80 veřejnoprávních a soukromých rozhlasových stanic. Vysílání rozhlasu se šíří pomocí vysílacích pásem VKV, SV, DV, KV, DVB-T i pomocí satelitních druţic ve formátu DVB-S a pomocí internetu. Například na internetové adrese je moţno pomocí počítače nebo přenosného zařízení zvolit ţivé vysílání nebo pořad z archivu veřejnoprávního Českého rozhlasu. Vysílání je nabízeno v různé kvalitě a formátech. Záleţí, na jakém zařízení a jakou rychlostí jsou data přenášena. Nejpouţívanější formáty dat jsou. MP3 je nejznámější zvukový formát, přestoţe není tak kvalitní jako jiné formáty. Jeho největší výhodou je moţnost přehrání v podstatě na všech elektronických zařízeních WMA (Windows Media Audio) dnes jiţ ustupující, ale stáje ještě uţívaný formát. Zvolí rychlost streamu podle toho, jak rychlé má uţivatel připojení AAC (Advanced Audio Coding) - formát, který při stejných datových tocích nabízí vyšší kvalitu poslechu neţ MP3 Graf č.2: Rozdíl velikosti souborů ve formátu wav a MP3 3 3 MP3. IN: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována [cit ]. Dostupné z: 9

10 1.2. Televize Slovo televize (z řeckého tele daleko a latinského vize vidět) je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku a obrazu na dálku. 4 Stejně jako u rozhlasového vysílání slouţí jako přenosové médium pro celoplošné šíření informací vysokofrekvenční elektromagnetické vlny. Zkušební televizní vysílání ze Studia Praha v Měšťanské Besedě (ve Vladislavově ulici) bylo zahájeno 1. května 1953 a 25. února 1954 bylo prohlášeno za pravidelné. Zpočátku televize vysílala pouze tři dny v týdnu a od 29. prosince 1958 televize své pořady vysílala po celý týden. Jiţ v roce 1962 jsou registrovány 2 miliony koncesionářů a tento vývoj pokračoval rychlým tempem kupředu. Česká televize byla zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi s hlavním úkolem veřejné sluţby. V současné době se televize, stejně jako rozhlas, šíří pomocí pomocí pozemního digitálního vysílání, satelitních druţic a internetu. K dnešnímu dni vysílá v České republice téměř 75 veřejnoprávních a soukromých televizních stanic v českém jazyce. Obr. č.1: Televizní vysílače v České republice 5 4 TELEVIZE. IN: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována [cit ]. Dostupné z: 5 MAPY POKRYTÍ ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZE. Digizone.cz [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 10

11 1.3. Internet Historie internetu je spojena se vznikem počítačů po roce 1945 a následně počítačových sítí, které jim umoţnily vzájemně komunikovat mezi sebou.v roce 1962 vzniká projekt počítačového výzkumu agentury ARPA a o více neţ 20 let později je k síti ARPANET připojeno pouhých 1000 počítačů. V roze 1987 vzniká pojem internet a v témţe roce je ve stejnojmenné síti napojeno přes počítačů. Od této doby jde vše velmi rychle. V roce 1992 je oficiálně připojena i Česká republika. Graf č.3: Vývoj počtu uţivatelů Internetu v České republice 6 Vznik dnešní sítě Internet je datován do roku 1993 kdy byl prvně pouţit sjednocující způsob výměny informací pod zkratkou WWW (World Wide Web) a dnes je v síti internetu připojeno více neţ tři miliary počítačů po celém světě. Mezi základní sluţby internetu patří systém webových stránek, elektronická pošta, přímá komunikace mezi uţivateli, telefonování přes internet, přenos a stahování souborů atd. Multimediální obsah webů je v současné době jedním z nejvyuţívanějších prostředků komunikace. Multimédia čím dál tím více zprostředkovávají uţivatelům 6 15 LET ČESKÉHO INTERNETU V ČÍSLECH. Lupa.cz [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 11

12 internetu zábavu a informace spojené s obrazem. Na webových stránkách je moţno uţivateli rychle ukázat a sdělit, co je předmětem nabídky či informace. V případě internetu tak jiţ uţivatel není pouze pasivním konzumentem zdrojů informací a zábavy, ale můţe interaktivně zasahovat do dění na síti. Internet je v první řadě komunikační platformou, která jednotlivci umoţňuje přístup k prostředkům masové komunikace, aniţ je závislý na institucionalizovaných hromadných sdělovacích prostředcích 7 Internet, jako optimální forma osobní i masové komunikace, se v současné době vyznačuje nízkým stupněm právní regulace a s jeho dalším rozvojem vyvstává potřeba diskuse o legitimitě práva na internetu. Jelikoţ internet nikdo nevlastní, a nemá tím pádem právní subjektivitu, tak za něj ani nikdo nenese právní odpovědnost. Přístup na internet je velice snadný a umoţňuje prakticky kaţdému sdělit svůj názor ostatním uţivatelům. Tímto se otevřel prostor pro tzv. občanskou ţurnalistiku. Silně sníţená vynutitelnost státem utvářených právních norem pak můţe ústit aţ v úvahy o míře platnosti práva na internetu 8 Svoboda se veřejně vyjádřit na síti internet je dána ústavně zaručenou svobodou projevu a to znamená, ţe prostřednictvím svobody projevu je moţné chránit vyjádření a názor na internetu za stejných podmínek jako projev v hromadných sdělovacích prostředcích - tisku, rozhlase a televizi. 2. Provozovatelé vysílání K trţní pluralitě ve vysílání došlo schválením zákona č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tento zákon zavedl tzv.duální systém vysílání a rozlišil dvě kategorie vysílatelů. Provozovatel vysílání ze zákona ( veřejnoprávní ) Provozovatel vysílání na základě licence ( komerční subjekt ) 7 MORAVEC, O.: Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, 288 s ISBN [cit ]. str.22 8 MORAVEC, O.: Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, 288 s. ISBN [cit ]. str

13 2.1. Provozovatel vysílání ze zákona (veřejnoprávní) V České republice jsou dva subjekty, které nepotřebují k vysílání licenci. Česká televize a Český rozhlas jsou provozovateli vysílání ze zákona se specifickými úkoly veřejné sluţby. Česká televize byla zřízena zákonem č.483/1991 Sb., o České televizi. Český rozhlas byl zřízen zákonem č.484/1991 Sb., o Českém rozlasu. Oba provozovatelé jsou právnickou osobou hospodařící s vlastním majetkem, jsou nezávislí na státu, nedostávají ţádné státní dotace a jejich činnost je financována především příjmy z rozhlasových a televizních poplatků a dále příjmy z vlastní podnikatelské činnosti. Z ekonomického hlediska jsou dalším důleţitým zdrojem příjmu reklamy s tím omezením, ţe např. na programu ČT1 nesmí čas vyhrazený reklamě přesáhnout 0,75% denního vysílacího času. Vysílání reklamy v České televizi a její účelové vyuţití upravuje novela zákona č. 302/2011 Sb. Dále se na veřejnoprávní provozovatele vztahují zejména zákony č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a č. 132/2010 Sb., o audiovizuální sluţbě na vyţádání. Hlavními úkoly veřejné sluţby v oblasti televizního a rozhlasového vysílání je vytváření, poskytování a šíření objektivních, ověřených, vyváţených a všestranných informací obyvatelům České republiky. Odůvodněnost existence médií veřejné sluţby a jejich nezastupitelná role v současné společnosti je vyjádřena jak v právu EU, tak řadě dalších materiálů institucí EU a Rady Evropy Provozovatelé vysílání s licencí (komerční) Komerčními provozovateli vysílání, jsou provozovatelé vysílání provozovaného na základě licence udělené dle zákona č. 231/2001 Sb.. Licence je druh podnikatelského oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání. Provozovatelé televizního a rozhlasového vysílání s licencí představují v České republice ekonomicky vlivný segment mediálního trhu z pohledu aktivity a zájmu zadavatelů reklamy, neboť prodej 9 VEŘEJNOPRÁVNÍ VYSÍLÁNÍ. Ministerstvo kultury [online] Ministerstvo kultury [cit ]. Dostupné z: 13

14 reklamního času je zásadním zdrojem příjmu provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání s licencí. Oproti vysílatelům ze zákona legislativa těmto podnikatelským subjektům nezaručuje ţádné příjmy v podobě koncesionářských poplatků. Klíčovým pro provozovatele je zisk licence od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která provozovatele opravňuje k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání. Na udělení licence není právní nárok a uděluje se na dobu určitou. Licence k provozování Počet licencí celkem rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím druţic 2 televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţic 61 rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a druţice televizní vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a druţic televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů rozhlasového regionálního/místního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů rozhlasového celoplošného vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů rozhlasového celoplošného digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů televizního regionálního/místního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů televizního celoplošného vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů CELKEM licencí Tab. č.1: Typy vysílání provozovaného na základě licence a počty vydaných licencí RRTV. DOMŮ. O RADĚ. VÝROČNÍ ZPRÁVY. Zpráva o činnosti rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2013 [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 Předpokladem k tomu, aby fyzická nebo právnická osoba získala licenci nebo registraci, je plná způsobilost k právním úkonům a splnění podmínek stanovených pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem (obchodní zákoník). Při rozhodování Rada hodnotí ekonomickou, organizační a technickou připravenost ţadatele k zajištění vysílání, transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti ţadatele, přínos programové skladby navrhované ţadatelem o licenci, zastoupení evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby Povinnosti vysílatelů Poskytovaná informace provozovatelem vysílání by vţdy měla býti pravdivá, srozumitelná, včasná, relevantní a etická. Vysílané pořady nesmí, mimo jiné, propagovat válku, podněcovat k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboţenství. Poskytovatel informací nesmí do vysílání zařazovat programy, které by mohly narušit psychický a mravní vývoj dětí a mládeţe, nesmí vysílat podprahové sdělení a musí, mimo jiné, spolupracovat s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Provozovatel vysílání je povinen poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru Nejdůležitější právní normy upravující rozhlasové a televizní vysílání Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání Regulace rozhlasového a televizního vysílání byla před přijetím tohoto zákona upravena ve dvou samostatných zákonech. 11 STÍŢNOST NA PORUŠENÍ ZÁKONA 231/2001 Sb. A ZÁKONA 483/1991 Sb. Britské listy [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 15

16 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a Zákon o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání je od roku 2001 upravena společným zákonem, který reaguje na potřebu kompatibility s právem EU Zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy Zákon definuje nepovolené formy reklamy a reguluje vyuţívání reklamy na přesně vymezené zboţí a sluţby. Ve znění pozdějších předpisů přináší zákon do českého právního řádu pravidla pro reklamu, která jsou běţná v zemích EU. V poslední době Rada pro rozhlasové a televizní vysílání často vyuţívá vybraná ustanovení zákona při postihu například klamavé reklamy Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Zákon do českého právního řádu zavádí regulační rámec Evropské unie. Mění pravidla regulace trhu klasických telekomunikačních sluţeb, ale vztahuje se i na nové sluţby elektronických komunikací, jako například sluţby kabelových televizí nebo digitálního vysílání. Odtud změna názvu zákona, která odráţí současný stav technologického vývoje a vznik nového, širšího síťového odvětví elektronických komunikací Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích Tento zákon ustavuje, kdo má ze zákona povinnost platit poplatek, kdo je osvobozen, jaké jsou rozdíly mezi platbou firmy a fyzické osoby atd., stanoví předmět poplatků, poplatníka, základ, výši a způsob placení rozhlasových a televizních poplatků a evidenci poplatníků. poplatek slouţí k financování veřejné sluţby Českého rozhlasu a k financování veřejné sluţby České televize. 16

17 3. Rozdíl mezi službou lineární a nelineární Rozdíl mezi oběma sluţbami spočívá ve způsobu poskytování sluţby, především v rozdílné míře svobody výběru pořadů a kontroly obsahu ze strany příjemce sluţby, avšak na druhou stranu mají společné to, ţe jsou určeny k příjmu podstatné části široké veřejnosti a mohly by na ni mít jasný dopad 12 Zákon rozlišuje elektronická média na lineární a nelineární. Vysílání po internetu můţe být lineární i nelineární. Zákon přesně vymezuje a striktně reguluje lineární vysílání, ale pro nelineární média je regulace a právní rozsah mírnější. Zákon má zajistit poskytovatelům audiovizuálních mediálních sluţeb rovné podmínky soutěţe, které nebudou činit rozdíl mezi různými platformami pro dodávku shodného nebo podobného audiovizuálního mediálního obsahu, ale zohlední rozdílnou povahu lineárních a nelineárních sluţeb. Obr. č.2: šíření lineárních a nelineárních sluţeb ZÁKON O AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŢBÁCH NA VYŢÁDÁNÍ. Články. advokacie. [online]. Mašek, Kočí, Aujezdský [cit ]. Dostupné z: 13 CO JE TO HYBRIDNÍ TELEVIZE HBBTV A JAK TATO PLATFORMA FUNGUJE. Digizone.cz [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 17

18 3.1. Lineární vysílání Lineární vysílání (Linear broadcast) znamená klasické televizní nebo rozhlasové vysílání, kdy jeden pořad následuje druhý oddělený znělkami, reklamami, upoutávkami apod. a provozovatel vysílání poskytuje stejný program všem ve stejnou dobu. Lineární vysílání má pevné vysílací schéma a o konkrétní době i obsahu rozhoduje poskytovatel vysílání. Lineární vysílání je televizní a rozhlasový přenos, který divák pasivně přijímá a nezasahuje do něj Nelineární vysílání Nelineární vysílání (Non-linear broadcast) je takové vysílání, kdy o době sledování rozhoduje uţivatel, který si pořad vybírá z katalogu sestaveného poskytovatelem sluţby. V takovém případě se jedná o audiovizuální mediální sluţby na vyţádání (Video on Demand) a diváci si sami vybírají z nabídky, co a kdy budou sledovat. Nelineární vysílání nemá pevné vysílací schéma a o konkrétní době i obsahu rozhoduje uţivatel. Nelineární vysílání tedy znamená, ţe divák sledující přenos můţe aktivně ovlivnit jeho spuštění, zastavit jej a opět spustit. Prosazující se trendy v oblasti nelineárního vysílání jsou tedy silně propojeny s technologickými změnami, především koncových zařízení s vysokorychlostním internetem, otevřenými platformami a standardy v mobilní podobě a důleţitou roli hraje přenos mezi koncovými zařízeními. Postupně se tak dostává k uţivatelům obsah pomocí televize s DVB tunery a IPTV, iphone, ipad, xbox i hybridní STB. Nastupující sluţbou, kterou popisuji v jedné kapitole je nový termín - OTT boxy (Over The Top). Jedná se o hybridní boxy, které stojí na pomezí Set Top Boxu a počítače. Tato zařízení, pomocí připojení na Wi-Fi, zobrazují stránky na televizi stejně jako na PC, přehrávají flash i další video soubory. 14 LICA. TRENDEM BUDE NELINEÁRNÍ VYSÍLÁNÍ. Reseller magazíne on line [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 18

19 OTT sluţby chtějí bojovat s moţností sehnat obsah na internetu bezplatně a v některých případech i nelegálně. OTT boxy musí být dostatečně levné a přitom kvalitní, nabídka programů musí být dostatečně široká, přitom ale přehledná pro vyhledávání a konečně nesmí chybět svoboda (je na divákovi, kdy si film pustí) Audiovizuální mediání služby na vyžádání 4.1. Popis služby Rozdíl mezi audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání a televizním vysíláním spočívá především v míře svobody výběru pořadů a kontroly obsahu ze strany příjemce sluţby. S televizním vysíláním mají společné to, ţe jsou určeny k příjmu podstatnou částí široké veřejnosti a mají na ni jasný dopad Technické aspekty poskytované služby Přenosové služby Ještě celkem nedávno se bylo moţno připojit na síť www pouze prostřednictvím telefonní linky a vytáčeného připojení, později přes ISDN. Dnes nejběţnější spojení umoţňují různé varianty DSL. Komunikace vyţaduje stále větší nárok na rychlost, a proto se pouţívají i optické sítě, bezdrátové, satelitní, mobilní a WI-Fi sítě. 15 OTT. TELEVIZE A MOBILY TO ZNOVU ZKUSÍ DÁT DOHROMADY. Mobilmania.cz [online]. Copyright 2014 Mladá fronta a. s. [cit ]. Dostupné z: 19

20 Cloud computing Cloud computing je moţno charakterizovat jako poskytování sluţeb či programů uloţených na serverech na internetu s tím, ţe uţivatelé k nim mohou přistupovat pomocí webového prohlíţeče nebo klienta dané aplikace a pouţívat je prakticky odkudkoliv. Obr. č.3: cloud computing Koncová zařízení Hybridní televize - kombinuje televizní vysílání s širokopásmovým internetem. Proto má název HbbTV - Hybrid Broadcast (vysílání) Broadband (širokopásmový internet) TV. Platforma HbbTV sjednocuje výrobce přijímačů a vysílatele s cílem, aby interaktivní sluţby byly funkční v televizorech různých značek. SmartTV ( chytrá televize ) - je televizor připojitelný k internetu. To ale neznamená automatickou podporu HbbTV. Většina Smart TV dosud potřebuje speciální jednoúčelové aplikace, tzv. widgety, vyvinuté vţdy speciálně jen pro určitou značku přijímačů. Mobilní zařízení - iphone, Blackberry, smartphone atd., stírají rozdíly mezi mobilem a PC. Televizní a rozhlasové vysílání je v současné době jiţ dostupné na mobilních telefonech a tabletech. 16 CLOUD COMPUTING. YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW. High Tech Higway. [online]. Copyright 2011 Iron Bow. [cit ]. Dostupné z: 20

21 Poskytovatelé služby Poskytovatel je společnost která poskytuje nebo zajišťuje poskytování telekomunikačních sluţeb v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu povolení udělených Ministerstvem dopravy a spojů ČR Českým telekomunikačním úřadem podle smlouvy o poskytování a uţívání telekomunikačních sluţeb. Elektronická média jsou média, která zajišťují přenos informací svým uţivatelům elektronickou cestou. Zákon tato elektronická média označuje většinou pojmem vysílatelé nebo provozovatelé vysílání 17 Provozovatelé musí usilovat zejména o to, aby: poskytovali úplné, nezkreslené a pravdivé informace při zpravodajství poskytovali prostor všem zainteresovaným stranám byla zohledněna zásada presumpce neviny nebyly zveřejněny zprávy, které nebyly ověřeny 4.3. Právní aspekty poskytované služby Právo reaguje na technologický vývoj se zpoţděním. Platí to pro teorii práva, právní legislativu i pro aplikaci práva. Trh sluţeb na internetu nebyl zpočátku ničím regulován a docházelo zde k porušování autorských práv neoprávněným stahováním a následným šířením obsahu audiovizuálních děl. Rychlé rozšíření přístupu k vysokorychlostnímu internetu a moţnost spoluúčasti uţivatelů internetu na tvorbě a vývoji obsahu si vynutí změny právního řádu v oblasti audiomediálních sluţeb na vyţádání. Pro porovnání právních aspektů poskytování audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání jsem zvolil tři poskytovatele těchto sluţeb na českém trhu a porovnal vybrané smluvní podmínky. 17 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň:Aleš Čeněk, s.r.o.,2012. ISBN [cit ]. str.48 21

22 Vybral jsem z evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání rozdílné poskytovatele těchto sluţeb (veřejnoprávní poskytovatel rozhlasového vysílání, komerční poskytovatel sluţeb výhradně na internetu a komerční poskytovatel sluţeb televizního vysílání) a porovnal v jejich smluvních podmínkách právní normy, na které se odvolávají, a ty na konci kapitoly detailněji popsal Porovnání smluvních podmínek poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Společnost Český rozhlas Český rozhlas je největším výrobcem audiozáznamů v České republice. 18 Společnost je veřejnoprávní poskytovatel rozhlasového vysílání a vysílání po internetu je přístupné na adrese Na této internetové adrese je moţno vybrat jak z nabídky ţivého vysílání, tak z audio archivu nebo eshopu. Záměrem Českého rozhlasu je postupně zpřístupnit veřejnosti rozhlasový archiv jako je mluvené slovo, hudba a další pořady. Právní ujednání pro uţívání internetových stránek Českého rozhlasu jasně definuje, ţe textové, zvukové a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem. Jejich šíření či další zpřístupňování, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu společnosti výslovně zakázáno. Uţivatel je oprávněn pouţívat produkty pouze pro osobní potřebu, má právo reprodukovat a kopírovat produkty do elektronických zařízení, uloţit si je do paměti počítače nebo jiných zařízení, aby se seznámil s obsahem bez moţnosti změn elektronické struktury nebo úprav souboru a jejich dalšího sdílení. Uţivatel není oprávněn jinému nabízet, distribuovat a prodávat staţené produkty dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, - o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, jakkoli zasahovat do obsahu produktu, veřejně produkty publikovat a rozmnoţovat, pronajímat produkt a jakýmkoli způsobem komerčně produkt vyuţívat. 18 O NÁS. Radiotéka [online] Český rozhlas. [cit ]. Dostupné z: 22

Právní ochrana software

Právní ochrana software Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní ochrana software Bakalářská práce Autor: Lukáš Muţný Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Mgr. Tomáš

Více

Tři podoby televize 1

Tři podoby televize 1 Tři podoby televize 1 Martin Štoll 2 Tři podoby televize Martin Štoll TŘI PODOBY TELEVIZE Skripta Literární akademie, Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého Praha 2013 3 Evropský sociální fond Praha

Více

Ochrana spotřebitele v České republice

Ochrana spotřebitele v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Ochrana spotřebitele v České republice Bakalářská práce Autor: Kateřina Bulinská, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Právní úprava reklamy

Právní úprava reklamy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava reklamy Bakalářská práce Autor: Michaela Hromasová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Více

Přístup k informacím ve veřejné správě

Přístup k informacím ve veřejné správě Bankovní institut vysoká škola Katedra práva a veřejné správy Přístup k informacím ve veřejné správě Bakalářská práce Autor: Blanka Jankovská Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Zadávání veřejných zakázek v praxi

Zadávání veřejných zakázek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha katedra Práva Zadávání veřejných zakázek v praxi Bakalářská práce Autor: Josef Skokan Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr., Šárka Palermová

Více

Právní úprava počítačových programů

Právní úprava počítačových programů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní úprava počítačových programů Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace

Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace Bakalářská práce Autor: Andrea Brucknerová Ekonomika a management zdravotních a

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 341/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb.,

Více

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování)

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Katedra managementu a informatiky Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) Diplomová práce Violation of copyright

Více

231/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2001. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

231/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2001. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů Změna: 274/2003 Sb. Změna: 231/2001 Sb. (část) Změna: 341/2004 Sb. Změna: 626/2004 Sb.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (88) Je nezbytné zakázat veškerá audiovizuální obchodní sdělení propagující cigarety a jiné tabákové výrobky, včetně nepřímých forem audiovizuálních obchodních sdělení, které

Více

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Diplomová práce Autor: Adam Tomáš Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína

Více

Význam a principy spolupráce firmy s médii

Význam a principy spolupráce firmy s médii Vysoká škola hotelová v Praze Diplomová práce Bc. Egor Komarov Význam a principy spolupráce firmy s médii Studijní obor: Marketingové komunikace ve sluţbách Vedoucí práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání

Více

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná Marketingové komunikace v sociálních službách Bc. Eva Krvačná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, vymezuje jejich jedinečnost a význam v sociálních sluţbách.

Více

Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bakalářská práce Autor: Ester Bendová Ekonomika a management

Více

Regulace obchodníků s cennými papíry

Regulace obchodníků s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Regulace obchodníků s cennými papíry Diplomová práce Autor: Oleksandr Kryvshych Finance Vedoucí práce: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D., LL.M. Praha

Více

Problematika zneužívání sociálních dávek

Problematika zneužívání sociálních dávek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Problematika zneužívání sociálních dávek Bakalářská práce Autor: Aneta Tomková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Svoboda podnikání v EU

Svoboda podnikání v EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Svoboda podnikání v EU Bakalářská práce Autor: Klára Zídková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Natália Štefanková, Ph.D.

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bakalářská práce Autor: Irena Kreisslová Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce:

Více

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Lenka Wankeová Finance Vedoucí práce Mgr. Lenka Mašindová

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Konkurenční analýza vybrané firmy poskytující zdravotní a sociální služby

Konkurenční analýza vybrané firmy poskytující zdravotní a sociální služby Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Konkurenční analýza vybrané firmy poskytující zdravotní a sociální služby Bakalářská práce Autor: Soňa Šeligová Ekonomika a management

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Bakalářská práce Ochrana osobních údajů Zpracovala: Petra Staňková Plzeň, 2014 Prohlašují, že jsem tuto diplomovou/bakalářskou práci zpracoval/a samostatně,

Více

Mimosoudní řešení sporů v ČR finančním arbitrem

Mimosoudní řešení sporů v ČR finančním arbitrem Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Mimosoudní řešení sporů v ČR finančním arbitrem Diplomová práce Autor: Bc. Tereza Červenková Finance Vedoucí práce: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Více