Městský kamerový dohlížecí systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský kamerový dohlížecí systém"

Transkript

1 Dílčí investiční projekt č.1 Městský kamerový dohlížecí systém Popis dílčího projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu PREVENCE KRIMINALITY v roce 2013 Žadatel: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou MěÚ, Husova 490, Rychnov u J.n.N. 1

2 I. Popis situace: Na 1.zasedání ZM schválili zastupitelé Plán prevence kriminality na období města, který vychází ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta Zároveň Zastupitelstvo města odsouhlasilo účast v Programu prevence kriminality pro rok V Rychnově u J.n.N. žije 2651 přihlášených osob /statistika k /. V souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací v ČR dochází ke zvýšení počtu trestných činů a přestupků zejména majetkového charakteru. Z podkladů zpracovaných Policií ČR vyplývá, že se trestné činy a přestupky jsou páchány recidivisty a že se vzrůstá počet trestných činů a přestupků páchaných mladistvými. Terčem protiprávního jednání se v převážné míře stávají ženy a občané v seniorském věku. Zastupitelé města na základě těchto skutečností se rozhodli i na základě zkušeností z jiných okolních měst, zejména z Jablonce nad Nisou, vybudovat městský kamerový systém. Ten by měl plnit roli preventivní a měl by významně napomoci činnosti městské policie. II.Institucionální řešení Na jednání Rady města dne byla ustavena pracovní skupina prevence kriminality ve složení Ing. František Chlouba, zástupce vedení města Ing. Miroslav Šikola, zástupce obce Rádlo Mgr. Bc. Jiří Bursa, zástupce OO PČR pan J. Hauer, zástupce MP a Mgr. Bc. Michal Švarc, manažer prevence kriminality města. Nejde pouze o činnost pracovní skupiny, ale o důraz bude kladen na koordinaci všech zainteresovaných institucí, tj. Městského úřadu, Městské Policie, OO PČR, základní a mateřské školy a také neziskových organizací mateřské centrum. III.Cílové skupiny a hlavní prioritní osy projektu Primární cílové skupiny: Pachatel: mládež, dospělí - recidivisté Oběti: zejména násilné a majetkové trestné činnosti, Rizikoví jedinci nebo oběti: sociálně slabší rodiny, děti a mládež; senioři, osaměle žijící osoby. 2

3 Sekundární cílová skupina: všichni obyvatelé Hlavní priority vycházejí ze stanovených cílů a jejich komplexního řešení problému s odkazem na Strategii prevence kriminality v ČR na léta , kterým je především snižování počtu trestných činů a přestupků a zároveň zvýšení pocitu bezpečí občanů. Hlavní prioritní osy prevence kriminality: 1. Využít dostupné prostředky ke snížení kriminality a zlepšit bezpečnostní situaci - eliminace kriminálně rizikových, sociálně patologických jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti: vybudování kamerového systému 2. Udržet stávající služby v oblasti prevence kriminality- spolupráce s Policií ČR, MP, podpořit vznik nových potřebných služeb v oblasti prevence kriminality, medializace, přednášky a besedy zaměřené na prevenci. IV.Bezpečnostní analýza: Jak vyplývá z výsledků činnosti MP a OO PČR, je převážná většina řešených přestupků z oblasti majetkové trestné činnosti, narušování veřejného pořádku a porušování obecně závazných vyhlášek. Vyhodnocení kriminality OO Policie ČR -srovnání r a r Rok 2011 Rok 2012 Tabulka řešených přestupků Počet Pokuty Počet Pokuty 22/1l - zák 200/90 - Přestupky doprava /2 - zák 200/90 - Obecně záv.vyhlášky zák 200/90 - Veřejný pořádek zák 200/90 - Občanské soužití zák 200/90 - Proti majetku zák 200/90 - Alkohol - toxikománie Celkem

4 Kriminalita přečiny a zločiny Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Ostatní Majetková trestná činnost se na celkové kriminalitě podílí více než 78% a má zvyšující se trend. Pachatelé Rok Věk 0 14 let Věk let 18 a více let Recidivisté Z tabulky je zřejmé, že dochází u fyzických osob k opakovanému páchání trestné činnosti, snižuje se věk prvopachatelů. Oběti Rok Děti (0 18 let) Ženy Osoby starší 65 let Pachatelů své protiprávní jednání směřují vůči ženám a v posledním roce se oběťmi stávají i senioři. 4

5 Vyhodnocení přestupků řešených MP Rychnov u Jablonce nad Nisou Rok 2011 Rok 2012 Tabulka řešených přestupků Počet Pokuty Počet Pokuty 22/1l - zák 200/90 - Přestupky doprava /2 - zák 200/90 - Obecně záv.vyhlášky zák 200/90 - Veřejný pořádek zák 200/90 - Občanské soužití zák 200/90 - Proti majetku zák 200/90 - Alkohol toxikománie Celkem Významnou pomocí by bylo tedy zřízení Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který by významně dopomohl kontrolovat větší množství problematických míst. V. Hlavní principy projektu: Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v lokalitách, ve kterých dochází k páchání trestné činnosti. MKDS bude instalován v místech, kde je největší koncentrace obyvatel s dohledem na místa, která jsou vytipována jako nejproblematičtější. MKDS bude sloužit k dohledu nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, bude přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků. MKDS bude také sloužit k záznamu protiprávního jednání přestupců či pachatelů. MKDS bude monitorovat pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. MKDS bude součástí celkové strategie prevence kriminality. MKDS bude využit pro aktuální koordinaci činnosti složek Integrovaného záchranného systému při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů. 5

6 Obrazový signál MKDS nebude určen pro veřejnost, ale pro malý okruh uživatelů a pro přesně vymezený účel. Režim dispečerského pracoviště MKDS bude být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl k němu zabráněn vstup nepovolaným osobám. VI. Popis projektu a technická specifikace Hlavními body technického projektu pro vybudování MKDS je realizace: 6-ti kamerových bodů umístěných v předem vytipovaných lokalitách obcí Rychnov u Jablonce nad Nisou a Rádlo otočnými DOME kamerami s vysokým rozlišením minimálně 600 TV řádků a se světelnou citlivostí min. 0.5 Lux. Přesné umístění bude specifikováno na základě dohody všech zainteresovaných stran z okruhu zastupitelů úřadu a zástupců Obvodního oddělení Policie ČR. Propojení kamerových bodů a zajištění přenosových tras nezkreslených videosignálů do hlavního rozvaděče Městského kamerového dohlížecího systému umístěného v budově Městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou, kde současně sídlí MP. Zakončení příchozích tras videosignálů z kamerových bodů do digitálního triplexního záznamového zařízení, konfigurace parametrů a délky záznamu videosignálů na diskové pole videoserveru s kapacitou dle požadavků na délku uchování záznamu, minimálně však 14 dní. Dispečerské pracoviště na úřadovně Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou dohledového pracoviště na úřadovně Obvodního oddělení Policie a systémové připojení systému na Integrovaný záchranný systém v Jablonci nad Nisou. Ve všech případech se jedná o plnohodnotný přístup do systému dle uživatelských oprávnění s možností zobrazení živého videa s jednotlivých kamerových bodů, přehrávání záznamu a případně ovládání otočný kamer. Systém bude zaručovat v případě používání všech zmíněných funkcí systému uživateli nepřetržité nahrávání ze všech kamerových bodů. Podstatným prvkem při budování MKDS je jeho rozšiřitelnost do budoucna bez zásadních změn technologií a zaručení dlouhodobé stability systému a technických parametrů. Realizační podmínky Veškerá technika, která bude součástí MKDS, splňuje patřičné atesty a podmínky v rámci legislativy ČR a bylat schválena pro provoz v jednotné telekomunikační síti. Pro realizující firmy je obvykle pravidlem, a je to i požadavkem zadavatele, doložení potřebných certifikátů a povolení k jednotlivým použitým systémům. Pro úspěšné nasazení MKDS a dlouhodobý provoz není důležitá pouze dodávka kvalitní technologie, ale také i vysoce odborná montáž. 6

7 Kamerové body Pro účely MKDS jsou navrženy otočné kamery : Potřeba těchto otočných kamer, obvykle nazývaných DOME, je tam, kde je potřeba monitorovat velké plochy, náměstí, křižovatky nebo na větší vzdálenosti získávat detailnější obraz situace (obličej chodce, registrační značka). Otočné kamery ve většině případů potřebují obsluhu tak, aby bylo možné plně využít jejich potenciál. Kamery, jako takové se mohou pohybovat automaticky po předem stanovených a naprogramovaných trasách, ale v daný okamžik zaznamenávají pouze místo kam jsou nasměrované, proto je dobré některá důležitá místa, které je nutné sledovat nepřetržitě doplnit o kamery pevné. Rozsah použitelné vzdálenosti snímání zájmového objektu od kamery je u DOME kamer okolo m. Kamerový bod s otočnou kamerou se doplňuje o technologickou skříň, kde je osazen napájecí zdroj se záložním akumulátorem nebo záložním zdrojem. Dále je technologická skříň použitelná pro instalaci dalších prvků potřebných pro přenos videosignálů z kamer, jako například o řídící a digitalizační technologie pro zpracování a přenos videosignálu. Je potřebné, aby technologická skříň byla instalována na místě hůře přístupném, uzamykatelná a se zvýšenou odolností proti vandalismu. Přenosové trasy: Důležitým prvkem v rámci MKDS pro kvalitní záznam a zobrazení z kamerových bodů je řešení přenosových tras od kamer k záznamovému zařízení. Jde především o to získat již na začátku co nekvalitnější video signál a ten přenášet nezkreslený a nerušený. Možností přenosu je dnes několik. Jelikož místo určení pro zamýšlený MKDS neumožňuje z důvodu náročnosti trasování, rozsahu vzdáleností, estetičnosti, členění a finanční náročnosti vedení kabeláže po sloupech veřejného osvětlení nebo ve výkopech, navrhuje se přenos bezdrátovými pojítky. Návrhem řešení pro realizaci přenosových tras pro videosignály je vybudování vyhrazené bezdrátové mikrovlnné privátní sítě s šifrovaným přenosem pro účely MKDS, zabezpečené proti vniku neoprávněných uživatelů a realizované v pásmu 5.8 GHz nebo 10.3 GHz povoleném GL-30/R/2000. Kvalita a možnosti v místě určení jsou zaručeny proměřením a otestováním volných vysílacích okruhů a především detailním odladěním přenosových parametrů. Videosignály z kamer budou již v místě kamerových bodů a MW vysílačů integrovány do digitalizační jednotky se šifrovaným přenosem a v co nejvyšší kvalitě a přeneseny do řídícího centra pomocí bezdrátových spojů. V dispečinku pak dojde k jejich dalšímu zpracování. 7

8 Navržené kamerové body: Kamerový bod č. 1 město Rychnov u Jbc.n.N., ulice Ještědská, prostor v okolí objektu kostela a bývalé fary. Zde dochází k vandalismu a majetkové trestné činnosti, pachatelem je zpravidla mládež. Kamerový bod č. 2 město Rychnov u Jbc. n.n., kamera bude snímat prostor náměstí, které je obchodním a společenským centrem města, jsou zde parkoviště. V místě dochází k majetkové trestné činnosti, narušování občanského soužití, vandalismus. Kamerový bod č. 3 město Rychnov u Jbc. n.n., ulice Kokonínská, kamera bude snímat prostor před objektem knihovny, přilehlé parkoviště. Zde taktéž dochází k vandalismu a majetkové trestné činnosti, vykrádání parkujících automobilů. Kamerový bod č. 4 obec Rádlo, snímaným prostorem je parkoviště u sportovního areálu, přístup do areálu, sběrné místo a přístup k mateřské školce. Tato oblast je problematická díky častému výskytů přestupků, vandalismu, krádežím. Kamerový bod č. 5 obec Rádlo, část Milíře, kamera bude snímat prostor parkoviště a sběrného místa a přístup k rozhledně Císařský kámen. Zde dochází k přestupkům proti občanskému soužití, vandalismu. Kamerový bod č. 6 obec Rádlo, kamera bude snímat prostor autobusové zastávky, který je častým místem trávení volného času místní mládeže, dále prostor jednoho ze sběrných míst a přístup k základní škole. Zpracování a záznam videosignálů, distribuce na vyhrazená pracoviště a připojení do systému IZS ve spádovém regionu Hlavním jádrem celého systému MKDS je především řídící a záznamové zařízení, které bude umístěno na pracovišti Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou, která je oprávněna dle zákona o obecní policii a zákona č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů, pracovat s pořízenými daty. Na tomto pracovišti může obsluha kamery ovládat, programovat jejich automatizované trasy, sledovat všechny připojené kamery v online režimu, provádět analýzu záznamu z kamer, provádět export záznamů pro další účely zpracování, především Policii ČR. Zobrazení bude prováděno na dvoumonitorovém řešení, kdy obsluha má možnost si vytvořit vlastní sestavy dle aktuálních situací. 8

9 Provedené záznamy z kamer budou opatřeny ochranným kryptovacím znakem a celé řešení archivace bude řízeno dle standardů používání MKDS, kdy bude v systému zaznamenána práce dispečerů na kamerách, záznamech a změnách nastavení. Vzdálené pracoviště Zvýšením efektivity celému systému MKDS je zajištění pokrytí dohledu nad systémem po celou dobu potřebného časového údobí a operativním vykrytím více plnohodnotných pracovišť současně. Proto budou realizovány další dohledová pracoviště pro zodpovědné pracovníky v rámci otázek bezpečnosti monitorovaných lokalitách dohledové pracoviště na úřadovně Obvodního oddělení Policie ČR a systémové připojení systému na Integrovaný záchranný systém v Jablonci nad Nisou. Především půjde o monitoring a vyhodnocení záznamu s dalšími možnostmi konfigurace a případně ovládání kamer, dle nastavených parametrů uživatelských oprávnění na systému MKDS. Propojení na vzdálená pracoviště budou zajištěna ve vyhrazené infrastruktuře 9

10 bezdrátové sítě s šifrovaným přenosem dat.součástí řešení je umožnění připojení mobilního dohledu po 3G sítích mobilních operátorů. Všechna vzdálená klientská připojení budou realizována na speciální licencované SW platformě, kterou systémově řídí hlavní pracoviště MKDS. Integrace do IZS Jablonec n.n Popsaný kamerový systém bude možno integrovat do stávající platformy MKDS Jablonec n.n., která je součástí složek Integrovaného záchranného systému v regionu okresu města. Integrace bude řešena jako jako další modul připojené externí lokality. Navržená koncepce je řešena s plnou kompatibilitou na systém IZS. V jednotném prostředí pak budou data sdílet složky Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, Záchranné služby, Městské policie. 10

11 VII. Rozpočet Typ zařízení Počet Cena ks Cena celkem otočná kamera AutoDome, komplet sestava dle popsaných parametrů ,00 Kč ,00 Kč mechanická část, konzole, kotvení ,00 Kč ,00 Kč řídící rozvaděč, vybavený elektronikou pro digitalizaci, řízení telemetrie, napájením a zálohou ,00 Kč ,00 Kč elektroinstalace na kamerovém bodu, přívody, jištění ,00 Kč ,00 Kč bezdrátový přenos po vyhrazené infrastruktuře, pokrytí pro celou aplikaci ,00 Kč ,00 Kč pracoviště MP, řídící videoserver, SW aplikace, Dvoumonitorová klientská stanice, datové úložiště ,00 Kč ,00 Kč klientské vzdálené pracoviště s obslužným SW ,00 Kč ,00 Kč mobilní dohledová stanice v 3G síti, vč.sw aplikace ,00 Kč ,00 Kč Integrace do IZS Jablonec, vč. licenčního pokrytí a konektivity na lokalitu ,00 Kč ,00 Kč instalační práce na dispečinku, oživení, zkušební provoz ,00 Kč ,00 Kč projektová dokumentace, revize na kamerovém bodě, retlansaci, dispečinku ,00 Kč ,00 Kč Celkem bez DPH ,00 Kč DPH 21% ,00 Kč Celkem vč. DPH ,00 Kč VIII. Referenční zdroje dat Základním podkladem pro návrh uvedeného kamerového systému byly konzultace a předané zkušenosti z provozovaných MKDS v Libereckém kraji, zejména v Jablonci n.n. kam bude provedena integrace. IX. Normy Projektová dokumentace bude zpracována dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů. Elektroinstalace včetně uzemnění, musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Při montážních pracích ve výškách bude postupováno dle vyhl. č. 324/1990Sb., 14 a části 9), Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace dle ČSN Každá řídící a ovládací část požadovaných prvků celého systému v rámci tohoto projektu, včetně většiny důležitých koncových zařízení, musí být vždy napojena na záložní napájecí zdroje UPS a přepěťové ochrany. Všechny hlavní komponenty, které budou instalované v rámci tohoto projektu na kamerových bodech a dispečinku Městské policie, musí být zřetelně označeny dle pravidel dotačního titulu a to nejméně voděodolnou informační samolepkou. 11

12 Legislativní východiska a normy: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č.251/2003 Sb. ČSN EN Poplachové systémy CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích ČSN EN ed. 2 Poplachové systémy Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně budov Publikace odboru prevence kriminality Městské kamerové dohlížecí systémy (Koníček, Křeček, Kocábek, ISBN , Praha 2002) metodika výstavby MKDS Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v jeho pozdějších znění X. Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů MKDS: Zajištění nepřetržitého monitoringu Kvalita a proškolení obsluhy MKDS Práce se záznamy (vnitřní směrnice pro používání MKDS) Zajištění práva na soukromí při provozování MKDS Informační propojení MKDS na Policii ČR Způsob vyhodnocení účinnosti MKDS Zavedení standardních postupů pro hodnocení efektivity MKDS Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS Expertní výpovědi Dodržování legislativních norem 1.1. Obsluhu MKDS budou na monitorovacím pracovišti MP provádět strážníci, ve výjimečných případech zaměstnanci MP ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. Obsluha bude prováděna nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Směnný provoz bude zajištěn v 6-ti hodinových či kratších cyklech a určován bude velitelem Kvalita a proškolení obsluhy MKDS: Obsluhu MKDS na monitorovacím pracovišti MP budou provádět pouze řádně vyškolení strážníci v souladu s 24 písm. b) zákona č. 12

13 553/1991 o obecní policii ve znění pozdějších novel. Proškolení bude zajištěno po technické, taktické a právní stránce. Každý operátor bude důkladně proškolen na počátku své činnosti a získá certifikát. V dalším průběhu, v předem stanovených termínech 1x ročně se bude proškolení opakovat a o všech školeních se povede písemný přehled. Prvotní zaškolení provede instalační firma (běžné je bezplatné provedení). Další školení zajistí provozovatel systému Práce se záznamy (vnitřní směrnice pro používání MKDS). Archivace záznamu na digitální záznamové zařízení umístěné na MP. Přístup k záznamům budou mít pouze určené osoby přes své osobní heslo. Práce s dokumentací-evidence záznamů, doba uložení záznamů, skartace bude specifikována ve vnitřní směrnici. Archivace záznamů bude určena na 14 dní, pak bude záznam automaticky přehrán novým záznamem Zajištění práva na soukromí při provozování MKDS. Všechny osoby obsluhující MKDS budou povinny dodržovat příslušná ustanovení zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Vstup na monitorovací pracoviště na MP bude umožněn pouze vyčleněnému okruhu osob Jakýmkoliv cizím osobám bude vstup přísně zakázán!!!!! Obsluha MKDS bude poučena, že nesmí sledovat soukromí osob (byty, provozovny) a ani poskytovat jakékoliv informace zjištěné pomocí MKDS soukromým subjektům a sdělovacím prostředkům Informační propojení s OO Policie ČR bude probíhat na základě písemné a odůvodněné žádosti. Pouze policistovi pověřenému velitelem nebo jím určeným zástupcem bude umožněn přístup k datům Vyhodnocení: Efektivita MKDS bude hlavním a průběžným předmětem zájmu manažera prevence kriminality, zástupců obce a všech zainteresovaných institucí. Vzhledem k tomu, že je hlavním cílem snížení kriminality, musí být i efektivita měřena na tomto základním ukazateli. A to jednak před pořízením MKDS, tak i v určitých časových obdobích - statistické údaje nejen o počtu přestupků, ale také jejich rozdělení podle druhu / zejména škody na majetku/. Kromě toho bude jednou ročně provedena anketa mezi obyvateli, která bude sledovat zvýšení pocitu bezpečí. Zároveň sledovat totéž v lokalitě bez pokrytí MKDS. 2. Postupy pro hodnocení efektivity: 1. Časové porovnání: zavedení dílčích účelových statistik objasněnosti sledovaných trestných činů, které odhalit kamerovým systémem a lze je klasifikovat jako pouliční kriminalitu. Obdobná statistika bude vedena u přestupků proti veřejnému pořádku. 2. Porovnávací metoda plošná: pro území pokryté MKDS a území, které není pokryté. 3. Kvalifikované zhodnocení výstupů. 3. Pocit bezpečí ve vztahu k MKDS. O možnosti vybudování MKDS bylo jednáno při zasedání zastupitelstva. Občané (ca 50) se jednoznačně postavili pro přijetí návrhu zřízení MKDS a jeho spolufinancování městem. Občané byli toho názoru, že fungující kamerový systém povede ke snížení majetkové trestné činnosti a vandalismu ze strany spoluobčanů. Dále Výsledky Ankety k MKDS - obyvatelé byli tázáni přímo v ulicích svého bydliště. Ankety se zúčastnilo 100 osob a otázky byly koncipovány podle rozšiřujících podmínek. Otázka č. 1 Z odpovědí občanů je patrné, že pouze necelá jedna čtvrtina respondentů (22%) je dostatečně informována o MKDS. Skoro tři čtvrtiny (74%) respondentů uvedly, že nejsou dostatečně informovány o MKDS. 13

14 Otázka č. 2 Občané ve většině podporují zřízení MKDS, a to v 90 odpovědích. Otázka č. 3 Obdobně jednoznačné odpovědi byly zaznamenány i u třetí otázky, která se týkala přínosu MKDS pro bezpečnost ve městě. 85 respondentů se domnívají, že MKDS přispívá k vyšší bezpečnosti ve městě. Otázka č. 4 Velký počet respondentů si také přeje rozšíření MKDS do okolí svého bydliště, a to 88 účastníků ankety. 12 odpovědí uvádělo, že si dotazovaní nepřejí rozšíření MKDS do okolí svého bydliště. Otázka č. 5 Poslední otázka byla zaměřena na vnímání pocitu bezpečí ve městě. Pouze 14% respondentů odpovědělo, že se cítí bezpečně. Naopak, velká část účastníků (76%) anketního šetření uvedla, že se bezpečně necítí. 4. Expertní výpovědi: další využití MKDS 1. součást integrovaného záchranného systému = zdraví občanů 2. živelné pohromy 3. monitoring hromadných akcí 4. monitoring pohybů a zákroků hlídek veřejného pořádku v rámci působnosti obce ( 1 odst. 2), znamená to, že zabezpečení veřejného pořádku je plně v její pravomoci. Pod pojmem veřejný pořádek je chápána ochrana pravidel chování lidí na veřejnosti, která nejsou sice výslovně formulována v právních normách, ale jejich zachování je podle panujících obecných názorů v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití. Tato neformalizovaná pravidla chování jsou právně závazná pouze v mezích právní normy, která obsahuje výslovně termín veřejný pořádek. 5. Legislativní východiska a normy:vzhledem k tomu, že obecní policie zabezpečuje místní záležitosti. Na základě 24a a 24b zákona o obecní policii je obecní policie oprávněna zpracovávat údaje, které potřebuje k plnění úkolů zákona o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona. Obecní policie může také tyto údaje poskytnout Policii České republiky, orgánům obce a dalším orgánům, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. Obecní policie je dále oprávněna pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy z míst veřejně přístupných; tzn. je možné provozovat systém průmyslových kamer a pořizovat záznamy, které samozřejmě lze využít jako důkazní materiál, a to i pro Policii České republiky v případě potřeby. MP uveřejní, že některé místo v obci je pod stálou kontrolou průmyslovou kamerou. Vnitřní směrnice a režim: K určitým úkolům, pravomocem a povinnostem obsluhy bude vydán komplex vnitřních směrnic, které budou obsahovat: Pracovní náplň obsluhy MKDS. Oblast ochrany osobních údajů. Možnost ovládání a nastavování kamer. Postup při pozorování scény. Vyhodnocování informací. Předávání poznatků kompetentním orgánům. Ukládání informací - tvorba dokumentace, evidence záznamů. Předávání dokumentace. Ukládání a práce s dokumentací a její skartování. 14

15 Zaškolení obsluhy a pravidelné průběžné proškolování. Úprava vlastního výkonu služby ve dne, v noci. Součinnostní vztahy monitorovacího pracoviště s dalšími subjekty prvky Integrovaného záchranného systému. Seznamy oprávněných osob, které mohou vstoupit do prostor režimového pracoviště (obsluha, technici, kontrolní a nadřízené orgány) a dále seznam konkrétních osob, které jsou výlučně oprávněny systém ovládat - ostatní osoby nemají umožněn vstup. Otázky mlčenlivosti (např. u obsluhujících strážníků je řešeno podle ustanovení 26 zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, u policistů je řešena tato oblast zákonem o Policii České republiky). Kontrolní činnost. XI. Závěr: MKDS velmi podstatně zefektivní venkovní výkon služby policie. Ta pak bude mít možnost lépe řídit a koordinovat všechny své akce. Tím se výrazně zlepší stav na úseku veřejného pořádku a vzroste důvěra občanů k policii. MKDS umožní podchycení závadového jednání v samotném počátku a jeho dokumentaci. Systém bude dokumentovat i zákroky hlídky, chování a vystupování jejích členů. MKDS mimo základní funkce - dohlížení na bezpečnostní situaci v daném místě - plní i funkci důvěryhodného odstrašování potenciálních pachatelů, tedy funkci nanejvýš preventivní. MKDS je budován ve spolupráci s obcí Rádlo, spolupráce probíhá na základě Veřejnoprávní smlouvy při řešení místních záležitostí veřejného pořádku ze dne Zpracoval: Mgr. Bc. Švarc manažer prevence kriminality 15

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova

Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Koncepce prevence kriminality města Krnova na období 2009-2011 SRPEN 2008 Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Ing. Otakar Válek - manažer prevence kriminality Ing. Igor Kozelek

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové (dále MPHK) podává aktuální informaci o vývoji na úseku veřejného pořádku, o realizovaných

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín 2015 1) Český Těšín - Rozšíření městského

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4 MĚSTO KOLÍN Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011 Obsah 1 ÚVOD:... 4 2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA... 4 2.1 MIGRACE... 5 2.2 NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA A CIZINCI... 6 2.3 NEZAMĚSTNANOST...

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 Motto: město pro zdraví těla i ducha 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Obvod obce s rozšířenou působností Třeboň 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní

Více

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m.

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m. Č.j.: MPPH 97859/2013 Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za I. pololetí 2013 ve srovnání se shodným obdobím 2012 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY NA OBDOBÍ 2012-2015 Osnova I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTĚ 4 II. VÝCHODISKA KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZLÍNA NA OBDOBÍ 2012 2015 7 II.1 Strategické

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2009. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2009. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2009 Příbram leden 2009 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad

Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad PETR JANDA Habrová 448 250 64 Měšice Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad Obsah 1. Úvod 2. Parametry kamer a kamerových bodů

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Protipovodňová opatření obce Bohuňovice

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Protipovodňová opatření obce Bohuňovice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí spadající do podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více