Městský kamerový dohlížecí systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský kamerový dohlížecí systém"

Transkript

1 Dílčí investiční projekt č.1 Městský kamerový dohlížecí systém Popis dílčího projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu PREVENCE KRIMINALITY v roce 2013 Žadatel: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou MěÚ, Husova 490, Rychnov u J.n.N. 1

2 I. Popis situace: Na 1.zasedání ZM schválili zastupitelé Plán prevence kriminality na období města, který vychází ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta Zároveň Zastupitelstvo města odsouhlasilo účast v Programu prevence kriminality pro rok V Rychnově u J.n.N. žije 2651 přihlášených osob /statistika k /. V souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací v ČR dochází ke zvýšení počtu trestných činů a přestupků zejména majetkového charakteru. Z podkladů zpracovaných Policií ČR vyplývá, že se trestné činy a přestupky jsou páchány recidivisty a že se vzrůstá počet trestných činů a přestupků páchaných mladistvými. Terčem protiprávního jednání se v převážné míře stávají ženy a občané v seniorském věku. Zastupitelé města na základě těchto skutečností se rozhodli i na základě zkušeností z jiných okolních měst, zejména z Jablonce nad Nisou, vybudovat městský kamerový systém. Ten by měl plnit roli preventivní a měl by významně napomoci činnosti městské policie. II.Institucionální řešení Na jednání Rady města dne byla ustavena pracovní skupina prevence kriminality ve složení Ing. František Chlouba, zástupce vedení města Ing. Miroslav Šikola, zástupce obce Rádlo Mgr. Bc. Jiří Bursa, zástupce OO PČR pan J. Hauer, zástupce MP a Mgr. Bc. Michal Švarc, manažer prevence kriminality města. Nejde pouze o činnost pracovní skupiny, ale o důraz bude kladen na koordinaci všech zainteresovaných institucí, tj. Městského úřadu, Městské Policie, OO PČR, základní a mateřské školy a také neziskových organizací mateřské centrum. III.Cílové skupiny a hlavní prioritní osy projektu Primární cílové skupiny: Pachatel: mládež, dospělí - recidivisté Oběti: zejména násilné a majetkové trestné činnosti, Rizikoví jedinci nebo oběti: sociálně slabší rodiny, děti a mládež; senioři, osaměle žijící osoby. 2

3 Sekundární cílová skupina: všichni obyvatelé Hlavní priority vycházejí ze stanovených cílů a jejich komplexního řešení problému s odkazem na Strategii prevence kriminality v ČR na léta , kterým je především snižování počtu trestných činů a přestupků a zároveň zvýšení pocitu bezpečí občanů. Hlavní prioritní osy prevence kriminality: 1. Využít dostupné prostředky ke snížení kriminality a zlepšit bezpečnostní situaci - eliminace kriminálně rizikových, sociálně patologických jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti: vybudování kamerového systému 2. Udržet stávající služby v oblasti prevence kriminality- spolupráce s Policií ČR, MP, podpořit vznik nových potřebných služeb v oblasti prevence kriminality, medializace, přednášky a besedy zaměřené na prevenci. IV.Bezpečnostní analýza: Jak vyplývá z výsledků činnosti MP a OO PČR, je převážná většina řešených přestupků z oblasti majetkové trestné činnosti, narušování veřejného pořádku a porušování obecně závazných vyhlášek. Vyhodnocení kriminality OO Policie ČR -srovnání r a r Rok 2011 Rok 2012 Tabulka řešených přestupků Počet Pokuty Počet Pokuty 22/1l - zák 200/90 - Přestupky doprava /2 - zák 200/90 - Obecně záv.vyhlášky zák 200/90 - Veřejný pořádek zák 200/90 - Občanské soužití zák 200/90 - Proti majetku zák 200/90 - Alkohol - toxikománie Celkem

4 Kriminalita přečiny a zločiny Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Ostatní Majetková trestná činnost se na celkové kriminalitě podílí více než 78% a má zvyšující se trend. Pachatelé Rok Věk 0 14 let Věk let 18 a více let Recidivisté Z tabulky je zřejmé, že dochází u fyzických osob k opakovanému páchání trestné činnosti, snižuje se věk prvopachatelů. Oběti Rok Děti (0 18 let) Ženy Osoby starší 65 let Pachatelů své protiprávní jednání směřují vůči ženám a v posledním roce se oběťmi stávají i senioři. 4

5 Vyhodnocení přestupků řešených MP Rychnov u Jablonce nad Nisou Rok 2011 Rok 2012 Tabulka řešených přestupků Počet Pokuty Počet Pokuty 22/1l - zák 200/90 - Přestupky doprava /2 - zák 200/90 - Obecně záv.vyhlášky zák 200/90 - Veřejný pořádek zák 200/90 - Občanské soužití zák 200/90 - Proti majetku zák 200/90 - Alkohol toxikománie Celkem Významnou pomocí by bylo tedy zřízení Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který by významně dopomohl kontrolovat větší množství problematických míst. V. Hlavní principy projektu: Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v lokalitách, ve kterých dochází k páchání trestné činnosti. MKDS bude instalován v místech, kde je největší koncentrace obyvatel s dohledem na místa, která jsou vytipována jako nejproblematičtější. MKDS bude sloužit k dohledu nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, bude přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků. MKDS bude také sloužit k záznamu protiprávního jednání přestupců či pachatelů. MKDS bude monitorovat pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. MKDS bude součástí celkové strategie prevence kriminality. MKDS bude využit pro aktuální koordinaci činnosti složek Integrovaného záchranného systému při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů. 5

6 Obrazový signál MKDS nebude určen pro veřejnost, ale pro malý okruh uživatelů a pro přesně vymezený účel. Režim dispečerského pracoviště MKDS bude být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl k němu zabráněn vstup nepovolaným osobám. VI. Popis projektu a technická specifikace Hlavními body technického projektu pro vybudování MKDS je realizace: 6-ti kamerových bodů umístěných v předem vytipovaných lokalitách obcí Rychnov u Jablonce nad Nisou a Rádlo otočnými DOME kamerami s vysokým rozlišením minimálně 600 TV řádků a se světelnou citlivostí min. 0.5 Lux. Přesné umístění bude specifikováno na základě dohody všech zainteresovaných stran z okruhu zastupitelů úřadu a zástupců Obvodního oddělení Policie ČR. Propojení kamerových bodů a zajištění přenosových tras nezkreslených videosignálů do hlavního rozvaděče Městského kamerového dohlížecího systému umístěného v budově Městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou, kde současně sídlí MP. Zakončení příchozích tras videosignálů z kamerových bodů do digitálního triplexního záznamového zařízení, konfigurace parametrů a délky záznamu videosignálů na diskové pole videoserveru s kapacitou dle požadavků na délku uchování záznamu, minimálně však 14 dní. Dispečerské pracoviště na úřadovně Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou dohledového pracoviště na úřadovně Obvodního oddělení Policie a systémové připojení systému na Integrovaný záchranný systém v Jablonci nad Nisou. Ve všech případech se jedná o plnohodnotný přístup do systému dle uživatelských oprávnění s možností zobrazení živého videa s jednotlivých kamerových bodů, přehrávání záznamu a případně ovládání otočný kamer. Systém bude zaručovat v případě používání všech zmíněných funkcí systému uživateli nepřetržité nahrávání ze všech kamerových bodů. Podstatným prvkem při budování MKDS je jeho rozšiřitelnost do budoucna bez zásadních změn technologií a zaručení dlouhodobé stability systému a technických parametrů. Realizační podmínky Veškerá technika, která bude součástí MKDS, splňuje patřičné atesty a podmínky v rámci legislativy ČR a bylat schválena pro provoz v jednotné telekomunikační síti. Pro realizující firmy je obvykle pravidlem, a je to i požadavkem zadavatele, doložení potřebných certifikátů a povolení k jednotlivým použitým systémům. Pro úspěšné nasazení MKDS a dlouhodobý provoz není důležitá pouze dodávka kvalitní technologie, ale také i vysoce odborná montáž. 6

7 Kamerové body Pro účely MKDS jsou navrženy otočné kamery : Potřeba těchto otočných kamer, obvykle nazývaných DOME, je tam, kde je potřeba monitorovat velké plochy, náměstí, křižovatky nebo na větší vzdálenosti získávat detailnější obraz situace (obličej chodce, registrační značka). Otočné kamery ve většině případů potřebují obsluhu tak, aby bylo možné plně využít jejich potenciál. Kamery, jako takové se mohou pohybovat automaticky po předem stanovených a naprogramovaných trasách, ale v daný okamžik zaznamenávají pouze místo kam jsou nasměrované, proto je dobré některá důležitá místa, které je nutné sledovat nepřetržitě doplnit o kamery pevné. Rozsah použitelné vzdálenosti snímání zájmového objektu od kamery je u DOME kamer okolo m. Kamerový bod s otočnou kamerou se doplňuje o technologickou skříň, kde je osazen napájecí zdroj se záložním akumulátorem nebo záložním zdrojem. Dále je technologická skříň použitelná pro instalaci dalších prvků potřebných pro přenos videosignálů z kamer, jako například o řídící a digitalizační technologie pro zpracování a přenos videosignálu. Je potřebné, aby technologická skříň byla instalována na místě hůře přístupném, uzamykatelná a se zvýšenou odolností proti vandalismu. Přenosové trasy: Důležitým prvkem v rámci MKDS pro kvalitní záznam a zobrazení z kamerových bodů je řešení přenosových tras od kamer k záznamovému zařízení. Jde především o to získat již na začátku co nekvalitnější video signál a ten přenášet nezkreslený a nerušený. Možností přenosu je dnes několik. Jelikož místo určení pro zamýšlený MKDS neumožňuje z důvodu náročnosti trasování, rozsahu vzdáleností, estetičnosti, členění a finanční náročnosti vedení kabeláže po sloupech veřejného osvětlení nebo ve výkopech, navrhuje se přenos bezdrátovými pojítky. Návrhem řešení pro realizaci přenosových tras pro videosignály je vybudování vyhrazené bezdrátové mikrovlnné privátní sítě s šifrovaným přenosem pro účely MKDS, zabezpečené proti vniku neoprávněných uživatelů a realizované v pásmu 5.8 GHz nebo 10.3 GHz povoleném GL-30/R/2000. Kvalita a možnosti v místě určení jsou zaručeny proměřením a otestováním volných vysílacích okruhů a především detailním odladěním přenosových parametrů. Videosignály z kamer budou již v místě kamerových bodů a MW vysílačů integrovány do digitalizační jednotky se šifrovaným přenosem a v co nejvyšší kvalitě a přeneseny do řídícího centra pomocí bezdrátových spojů. V dispečinku pak dojde k jejich dalšímu zpracování. 7

8 Navržené kamerové body: Kamerový bod č. 1 město Rychnov u Jbc.n.N., ulice Ještědská, prostor v okolí objektu kostela a bývalé fary. Zde dochází k vandalismu a majetkové trestné činnosti, pachatelem je zpravidla mládež. Kamerový bod č. 2 město Rychnov u Jbc. n.n., kamera bude snímat prostor náměstí, které je obchodním a společenským centrem města, jsou zde parkoviště. V místě dochází k majetkové trestné činnosti, narušování občanského soužití, vandalismus. Kamerový bod č. 3 město Rychnov u Jbc. n.n., ulice Kokonínská, kamera bude snímat prostor před objektem knihovny, přilehlé parkoviště. Zde taktéž dochází k vandalismu a majetkové trestné činnosti, vykrádání parkujících automobilů. Kamerový bod č. 4 obec Rádlo, snímaným prostorem je parkoviště u sportovního areálu, přístup do areálu, sběrné místo a přístup k mateřské školce. Tato oblast je problematická díky častému výskytů přestupků, vandalismu, krádežím. Kamerový bod č. 5 obec Rádlo, část Milíře, kamera bude snímat prostor parkoviště a sběrného místa a přístup k rozhledně Císařský kámen. Zde dochází k přestupkům proti občanskému soužití, vandalismu. Kamerový bod č. 6 obec Rádlo, kamera bude snímat prostor autobusové zastávky, který je častým místem trávení volného času místní mládeže, dále prostor jednoho ze sběrných míst a přístup k základní škole. Zpracování a záznam videosignálů, distribuce na vyhrazená pracoviště a připojení do systému IZS ve spádovém regionu Hlavním jádrem celého systému MKDS je především řídící a záznamové zařízení, které bude umístěno na pracovišti Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou, která je oprávněna dle zákona o obecní policii a zákona č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů, pracovat s pořízenými daty. Na tomto pracovišti může obsluha kamery ovládat, programovat jejich automatizované trasy, sledovat všechny připojené kamery v online režimu, provádět analýzu záznamu z kamer, provádět export záznamů pro další účely zpracování, především Policii ČR. Zobrazení bude prováděno na dvoumonitorovém řešení, kdy obsluha má možnost si vytvořit vlastní sestavy dle aktuálních situací. 8

9 Provedené záznamy z kamer budou opatřeny ochranným kryptovacím znakem a celé řešení archivace bude řízeno dle standardů používání MKDS, kdy bude v systému zaznamenána práce dispečerů na kamerách, záznamech a změnách nastavení. Vzdálené pracoviště Zvýšením efektivity celému systému MKDS je zajištění pokrytí dohledu nad systémem po celou dobu potřebného časového údobí a operativním vykrytím více plnohodnotných pracovišť současně. Proto budou realizovány další dohledová pracoviště pro zodpovědné pracovníky v rámci otázek bezpečnosti monitorovaných lokalitách dohledové pracoviště na úřadovně Obvodního oddělení Policie ČR a systémové připojení systému na Integrovaný záchranný systém v Jablonci nad Nisou. Především půjde o monitoring a vyhodnocení záznamu s dalšími možnostmi konfigurace a případně ovládání kamer, dle nastavených parametrů uživatelských oprávnění na systému MKDS. Propojení na vzdálená pracoviště budou zajištěna ve vyhrazené infrastruktuře 9

10 bezdrátové sítě s šifrovaným přenosem dat.součástí řešení je umožnění připojení mobilního dohledu po 3G sítích mobilních operátorů. Všechna vzdálená klientská připojení budou realizována na speciální licencované SW platformě, kterou systémově řídí hlavní pracoviště MKDS. Integrace do IZS Jablonec n.n Popsaný kamerový systém bude možno integrovat do stávající platformy MKDS Jablonec n.n., která je součástí složek Integrovaného záchranného systému v regionu okresu města. Integrace bude řešena jako jako další modul připojené externí lokality. Navržená koncepce je řešena s plnou kompatibilitou na systém IZS. V jednotném prostředí pak budou data sdílet složky Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, Záchranné služby, Městské policie. 10

11 VII. Rozpočet Typ zařízení Počet Cena ks Cena celkem otočná kamera AutoDome, komplet sestava dle popsaných parametrů ,00 Kč ,00 Kč mechanická část, konzole, kotvení ,00 Kč ,00 Kč řídící rozvaděč, vybavený elektronikou pro digitalizaci, řízení telemetrie, napájením a zálohou ,00 Kč ,00 Kč elektroinstalace na kamerovém bodu, přívody, jištění ,00 Kč ,00 Kč bezdrátový přenos po vyhrazené infrastruktuře, pokrytí pro celou aplikaci ,00 Kč ,00 Kč pracoviště MP, řídící videoserver, SW aplikace, Dvoumonitorová klientská stanice, datové úložiště ,00 Kč ,00 Kč klientské vzdálené pracoviště s obslužným SW ,00 Kč ,00 Kč mobilní dohledová stanice v 3G síti, vč.sw aplikace ,00 Kč ,00 Kč Integrace do IZS Jablonec, vč. licenčního pokrytí a konektivity na lokalitu ,00 Kč ,00 Kč instalační práce na dispečinku, oživení, zkušební provoz ,00 Kč ,00 Kč projektová dokumentace, revize na kamerovém bodě, retlansaci, dispečinku ,00 Kč ,00 Kč Celkem bez DPH ,00 Kč DPH 21% ,00 Kč Celkem vč. DPH ,00 Kč VIII. Referenční zdroje dat Základním podkladem pro návrh uvedeného kamerového systému byly konzultace a předané zkušenosti z provozovaných MKDS v Libereckém kraji, zejména v Jablonci n.n. kam bude provedena integrace. IX. Normy Projektová dokumentace bude zpracována dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů. Elektroinstalace včetně uzemnění, musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Při montážních pracích ve výškách bude postupováno dle vyhl. č. 324/1990Sb., 14 a části 9), Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace dle ČSN Každá řídící a ovládací část požadovaných prvků celého systému v rámci tohoto projektu, včetně většiny důležitých koncových zařízení, musí být vždy napojena na záložní napájecí zdroje UPS a přepěťové ochrany. Všechny hlavní komponenty, které budou instalované v rámci tohoto projektu na kamerových bodech a dispečinku Městské policie, musí být zřetelně označeny dle pravidel dotačního titulu a to nejméně voděodolnou informační samolepkou. 11

12 Legislativní východiska a normy: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č.251/2003 Sb. ČSN EN Poplachové systémy CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích ČSN EN ed. 2 Poplachové systémy Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně budov Publikace odboru prevence kriminality Městské kamerové dohlížecí systémy (Koníček, Křeček, Kocábek, ISBN , Praha 2002) metodika výstavby MKDS Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v jeho pozdějších znění X. Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů MKDS: Zajištění nepřetržitého monitoringu Kvalita a proškolení obsluhy MKDS Práce se záznamy (vnitřní směrnice pro používání MKDS) Zajištění práva na soukromí při provozování MKDS Informační propojení MKDS na Policii ČR Způsob vyhodnocení účinnosti MKDS Zavedení standardních postupů pro hodnocení efektivity MKDS Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS Expertní výpovědi Dodržování legislativních norem 1.1. Obsluhu MKDS budou na monitorovacím pracovišti MP provádět strážníci, ve výjimečných případech zaměstnanci MP ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. Obsluha bude prováděna nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Směnný provoz bude zajištěn v 6-ti hodinových či kratších cyklech a určován bude velitelem Kvalita a proškolení obsluhy MKDS: Obsluhu MKDS na monitorovacím pracovišti MP budou provádět pouze řádně vyškolení strážníci v souladu s 24 písm. b) zákona č. 12

13 553/1991 o obecní policii ve znění pozdějších novel. Proškolení bude zajištěno po technické, taktické a právní stránce. Každý operátor bude důkladně proškolen na počátku své činnosti a získá certifikát. V dalším průběhu, v předem stanovených termínech 1x ročně se bude proškolení opakovat a o všech školeních se povede písemný přehled. Prvotní zaškolení provede instalační firma (běžné je bezplatné provedení). Další školení zajistí provozovatel systému Práce se záznamy (vnitřní směrnice pro používání MKDS). Archivace záznamu na digitální záznamové zařízení umístěné na MP. Přístup k záznamům budou mít pouze určené osoby přes své osobní heslo. Práce s dokumentací-evidence záznamů, doba uložení záznamů, skartace bude specifikována ve vnitřní směrnici. Archivace záznamů bude určena na 14 dní, pak bude záznam automaticky přehrán novým záznamem Zajištění práva na soukromí při provozování MKDS. Všechny osoby obsluhující MKDS budou povinny dodržovat příslušná ustanovení zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Vstup na monitorovací pracoviště na MP bude umožněn pouze vyčleněnému okruhu osob Jakýmkoliv cizím osobám bude vstup přísně zakázán!!!!! Obsluha MKDS bude poučena, že nesmí sledovat soukromí osob (byty, provozovny) a ani poskytovat jakékoliv informace zjištěné pomocí MKDS soukromým subjektům a sdělovacím prostředkům Informační propojení s OO Policie ČR bude probíhat na základě písemné a odůvodněné žádosti. Pouze policistovi pověřenému velitelem nebo jím určeným zástupcem bude umožněn přístup k datům Vyhodnocení: Efektivita MKDS bude hlavním a průběžným předmětem zájmu manažera prevence kriminality, zástupců obce a všech zainteresovaných institucí. Vzhledem k tomu, že je hlavním cílem snížení kriminality, musí být i efektivita měřena na tomto základním ukazateli. A to jednak před pořízením MKDS, tak i v určitých časových obdobích - statistické údaje nejen o počtu přestupků, ale také jejich rozdělení podle druhu / zejména škody na majetku/. Kromě toho bude jednou ročně provedena anketa mezi obyvateli, která bude sledovat zvýšení pocitu bezpečí. Zároveň sledovat totéž v lokalitě bez pokrytí MKDS. 2. Postupy pro hodnocení efektivity: 1. Časové porovnání: zavedení dílčích účelových statistik objasněnosti sledovaných trestných činů, které odhalit kamerovým systémem a lze je klasifikovat jako pouliční kriminalitu. Obdobná statistika bude vedena u přestupků proti veřejnému pořádku. 2. Porovnávací metoda plošná: pro území pokryté MKDS a území, které není pokryté. 3. Kvalifikované zhodnocení výstupů. 3. Pocit bezpečí ve vztahu k MKDS. O možnosti vybudování MKDS bylo jednáno při zasedání zastupitelstva. Občané (ca 50) se jednoznačně postavili pro přijetí návrhu zřízení MKDS a jeho spolufinancování městem. Občané byli toho názoru, že fungující kamerový systém povede ke snížení majetkové trestné činnosti a vandalismu ze strany spoluobčanů. Dále Výsledky Ankety k MKDS - obyvatelé byli tázáni přímo v ulicích svého bydliště. Ankety se zúčastnilo 100 osob a otázky byly koncipovány podle rozšiřujících podmínek. Otázka č. 1 Z odpovědí občanů je patrné, že pouze necelá jedna čtvrtina respondentů (22%) je dostatečně informována o MKDS. Skoro tři čtvrtiny (74%) respondentů uvedly, že nejsou dostatečně informovány o MKDS. 13

14 Otázka č. 2 Občané ve většině podporují zřízení MKDS, a to v 90 odpovědích. Otázka č. 3 Obdobně jednoznačné odpovědi byly zaznamenány i u třetí otázky, která se týkala přínosu MKDS pro bezpečnost ve městě. 85 respondentů se domnívají, že MKDS přispívá k vyšší bezpečnosti ve městě. Otázka č. 4 Velký počet respondentů si také přeje rozšíření MKDS do okolí svého bydliště, a to 88 účastníků ankety. 12 odpovědí uvádělo, že si dotazovaní nepřejí rozšíření MKDS do okolí svého bydliště. Otázka č. 5 Poslední otázka byla zaměřena na vnímání pocitu bezpečí ve městě. Pouze 14% respondentů odpovědělo, že se cítí bezpečně. Naopak, velká část účastníků (76%) anketního šetření uvedla, že se bezpečně necítí. 4. Expertní výpovědi: další využití MKDS 1. součást integrovaného záchranného systému = zdraví občanů 2. živelné pohromy 3. monitoring hromadných akcí 4. monitoring pohybů a zákroků hlídek veřejného pořádku v rámci působnosti obce ( 1 odst. 2), znamená to, že zabezpečení veřejného pořádku je plně v její pravomoci. Pod pojmem veřejný pořádek je chápána ochrana pravidel chování lidí na veřejnosti, která nejsou sice výslovně formulována v právních normách, ale jejich zachování je podle panujících obecných názorů v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití. Tato neformalizovaná pravidla chování jsou právně závazná pouze v mezích právní normy, která obsahuje výslovně termín veřejný pořádek. 5. Legislativní východiska a normy:vzhledem k tomu, že obecní policie zabezpečuje místní záležitosti. Na základě 24a a 24b zákona o obecní policii je obecní policie oprávněna zpracovávat údaje, které potřebuje k plnění úkolů zákona o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona. Obecní policie může také tyto údaje poskytnout Policii České republiky, orgánům obce a dalším orgánům, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. Obecní policie je dále oprávněna pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy z míst veřejně přístupných; tzn. je možné provozovat systém průmyslových kamer a pořizovat záznamy, které samozřejmě lze využít jako důkazní materiál, a to i pro Policii České republiky v případě potřeby. MP uveřejní, že některé místo v obci je pod stálou kontrolou průmyslovou kamerou. Vnitřní směrnice a režim: K určitým úkolům, pravomocem a povinnostem obsluhy bude vydán komplex vnitřních směrnic, které budou obsahovat: Pracovní náplň obsluhy MKDS. Oblast ochrany osobních údajů. Možnost ovládání a nastavování kamer. Postup při pozorování scény. Vyhodnocování informací. Předávání poznatků kompetentním orgánům. Ukládání informací - tvorba dokumentace, evidence záznamů. Předávání dokumentace. Ukládání a práce s dokumentací a její skartování. 14

15 Zaškolení obsluhy a pravidelné průběžné proškolování. Úprava vlastního výkonu služby ve dne, v noci. Součinnostní vztahy monitorovacího pracoviště s dalšími subjekty prvky Integrovaného záchranného systému. Seznamy oprávněných osob, které mohou vstoupit do prostor režimového pracoviště (obsluha, technici, kontrolní a nadřízené orgány) a dále seznam konkrétních osob, které jsou výlučně oprávněny systém ovládat - ostatní osoby nemají umožněn vstup. Otázky mlčenlivosti (např. u obsluhujících strážníků je řešeno podle ustanovení 26 zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, u policistů je řešena tato oblast zákonem o Policii České republiky). Kontrolní činnost. XI. Závěr: MKDS velmi podstatně zefektivní venkovní výkon služby policie. Ta pak bude mít možnost lépe řídit a koordinovat všechny své akce. Tím se výrazně zlepší stav na úseku veřejného pořádku a vzroste důvěra občanů k policii. MKDS umožní podchycení závadového jednání v samotném počátku a jeho dokumentaci. Systém bude dokumentovat i zákroky hlídky, chování a vystupování jejích členů. MKDS mimo základní funkce - dohlížení na bezpečnostní situaci v daném místě - plní i funkci důvěryhodného odstrašování potenciálních pachatelů, tedy funkci nanejvýš preventivní. MKDS je budován ve spolupráci s obcí Rádlo, spolupráce probíhá na základě Veřejnoprávní smlouvy při řešení místních záležitostí veřejného pořádku ze dne Zpracoval: Mgr. Bc. Švarc manažer prevence kriminality 15

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

ecí systémy a ochrana osobních

ecí systémy a ochrana osobních Realizováno v rámci Individuálního projektu Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00011 Městské kamerové dohlížec ecí systémy a ochrana osobních údajů Ostrava

Více

Jak má vypadat výběrové řízení na dodavatele kamerového systému a jaké parametry by systém měl splňovat

Jak má vypadat výběrové řízení na dodavatele kamerového systému a jaké parametry by systém měl splňovat Jak má vypadat výběrové řízení na dodavatele kamerového systému a jaké parametry by systém měl splňovat IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček Nasazování

Více

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Tisková zpráva Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Brno, 11.9.2015 Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského kamerového

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů. 1 ÚVOD 1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je příprava a kompletace mobilního kamerového bodu, městského kamerového systému (dále jen MKS). Mobilní

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Technická zpráva s podrobnou specifikací systému

Technická zpráva s podrobnou specifikací systému Technická zpráva s podrobnou specifikací systému Identifikační údaje: Název projektu: Rozšíření městského kamerového systému obce Trmice - vybudování nového kamerového bodu v Žižkově ulici na domě č.p.

Více

Příloha č. 5. Technické zadání. Smržovka Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko

Příloha č. 5. Technické zadání. Smržovka Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko Příloha č. 5 Technické zadání Smržovka Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko Datum: 2. 9. 2013 1. Úvod Cílem řešení Městského kamerového dohlížecího systému pro lokality Tanvald, Smržovka, Desná,

Více

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky

Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky Č.j. 6416/2008 ŠA Vyřizuje: Zdeněk Šalomon (tel. 515 200 466) Email:salomon@hrusovany.cz v Hrušovanech nad Jev.23.09.2008 Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky Dovolujeme si Vás požádat o předložení

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

Studie městského kamerového dohlížecího systému. (MKDS)

Studie městského kamerového dohlížecího systému. (MKDS) Studie městského kamerového dohlížecího systému. (MKDS) Zadavatel: Město Doksy Studii předkládá Jiří Zvěřina Nad Vršovskou horou 980/1 101 00 Praha 10 IČ: 127 86 217 Cíl studie Cílem této studie je navrhnout

Více

nejvyhledávan projekty prevence kriminality na JUDr. Tomáš

nejvyhledávan projekty prevence kriminality na JUDr. Tomáš Městské kamerové dohlížec ecí systémy nejvyhledávan vanější projekty prevence kriminality na místní úrovni JUDr. Tomáš Koníček seminář CEVRO, Praha 10. 12. 2007 1. ZákladnZ kladní principy provozu městskm

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Pravidla pro kamerový systém SA, SV

Pravidla pro kamerový systém SA, SV Pravidla pro kamerový systém SA, SV Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.7.2014 1.7.2014 1 Dne: 10.6.2014 Dne: 23.6.2014 1 / 6 I) Počáteční ustanovení 1) Tato pravidla jsou určena pro bytové domy

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Ostrov č. 5 z roku 1993 a funguje tak již patnáctým rokem. Výkon

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Provozní řád městského kamerového dohlížecího systému

Provozní řád městského kamerového dohlížecího systému /3 Provozní řád městského kamerového dohlížecího Strana 1 (celkem 4) Článek 1 Úvod Městský kamerový dohlížecí systém je součástí technického projektu "Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Městské Kamerové Systémy vs plnění povinností odpovědných subjektů. REGIONSERVIS IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16.

Městské Kamerové Systémy vs plnění povinností odpovědných subjektů. REGIONSERVIS IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. Městské Kamerové Systémy vs plnění povinností odpovědných subjektů REGIONSERVIS IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16.dubna 2015 Osnova prezentace 1. Stručně k zákonu č. 101/2000 Sb.

Více

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e KAMEROVÉ SYSTÉMY - CCTV Mgr. Zdeněk Štěpánek, PhD. Policejní akademie ČR POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE CCTV 1. Potřeby uživatelů - ti, kteří pracují s CCTV denně (operátoři)...od CCTV očekávají, že budou

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

1. Popis navrhovaných technologií

1. Popis navrhovaných technologií Příloha č. 1 - Specifikace zboží a popis systému 1. Popis navrhovaných technologií Systém CCTV Princip našeho návrhu spočívá ve změně stávajícího analogového systému přenosu a ukládání dat na technologii

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY DOPRAVNÍ SYSTÉMY MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY Rychlé, bezpečné a chytré řešení pro mimořádné situace. ? Máte v plánu rekonstrukci a rozvoj jednotlivých částí nebo celého systému dopravy? Potřebujete zlepšit

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Jiří Kristek ředitel obchodu a marketingu Michal Drápalík vedoucí projektu KAC Co KAC poskytuje? Jednotné

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let 2016 2017 Trmice, leden 2016 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality OBSAH I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza.....4 2.1 Zhodnocení současného

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Všeobecné informace Název akce: Objednatel: Stupeň dokumentace: Vypracoval: Zodpovědný projektant: Kontroloval: Datum zpracování: 10/2013

Všeobecné informace Název akce: Objednatel: Stupeň dokumentace: Vypracoval: Zodpovědný projektant: Kontroloval: Datum zpracování: 10/2013 Všeobecné informace Název akce: Objednatel: Stupeň dokumentace: Vypracoval: Zodpovědný projektant: Kontroloval: Věznice Plzeň obnova kamerového systému Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Když činy váží víc než slova Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Bezpečnostní program: Politika vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KOLEKTORŮ a sdružených tras vedení technického vybavení ve městě Brně Upravené vydání k projektu Brněnské technické podzemí

PROVOZNÍ ŘÁD KOLEKTORŮ a sdružených tras vedení technického vybavení ve městě Brně Upravené vydání k projektu Brněnské technické podzemí Technické sítě Brno, akciová společnost Strana: 1/7 Výtisk č.: PROVOZNÍ ŘÁD KOLEKTORŮ a sdružených tras vedení technického vybavení ve městě Brně Upravené vydání k projektu Brněnské technické podzemí 1.

Více

Směrnice. Ochrana osobních údajů. Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner. Leden 2012. Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří

Směrnice. Ochrana osobních údajů. Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner. Leden 2012. Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří Směrnice Ochrana osobních údajů Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner Leden 2012 Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří vydává pro potřeby Městské knihovny Klášterec nad Ohří směrnici

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století CORTIS Consulting s.r.o. Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba:

Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba: Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba: Obsah: VÚ Střílky výměna kotlů v hlavní kotelně Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Projekce

Více

Rumburk rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2012

Rumburk rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rumburk rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2012 Zadavatele: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. Května 1366/48, 408 01 Rumburk IČ: 002 61 602, DIČ: CZ 002 61

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je určena dopravcům s cílem je informovat o povinnostech uložených předpisy ES a ČR, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

Nabídka kamerového systému

Nabídka kamerového systému Zpracoval: Úsek Automatizace budov Datum: 16.05.2008 Nabídka kamerového systému Dodávka, montáž Zpracovaná pro: Zástupce bytového domu Brno - Líšeň Informace o zpracovateli Zpracovatel: VF instruments,

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Obsah prezentace 1. Východiska strategie 2. Priority, principy a okruhy strategie 3. Nový

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 6 1. Všeobecný popis Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Předmětem tohoto projektu je návrh na instalaci kamerového systému ve městě Rýmařov, v rámci projektu Rýmařov- III. etapa

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více