Městský kamerový dohlížecí systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský kamerový dohlížecí systém"

Transkript

1 Dílčí investiční projekt č.1 Městský kamerový dohlížecí systém Popis dílčího projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu PREVENCE KRIMINALITY v roce 2013 Žadatel: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou MěÚ, Husova 490, Rychnov u J.n.N. 1

2 I. Popis situace: Na 1.zasedání ZM schválili zastupitelé Plán prevence kriminality na období města, který vychází ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta Zároveň Zastupitelstvo města odsouhlasilo účast v Programu prevence kriminality pro rok V Rychnově u J.n.N. žije 2651 přihlášených osob /statistika k /. V souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací v ČR dochází ke zvýšení počtu trestných činů a přestupků zejména majetkového charakteru. Z podkladů zpracovaných Policií ČR vyplývá, že se trestné činy a přestupky jsou páchány recidivisty a že se vzrůstá počet trestných činů a přestupků páchaných mladistvými. Terčem protiprávního jednání se v převážné míře stávají ženy a občané v seniorském věku. Zastupitelé města na základě těchto skutečností se rozhodli i na základě zkušeností z jiných okolních měst, zejména z Jablonce nad Nisou, vybudovat městský kamerový systém. Ten by měl plnit roli preventivní a měl by významně napomoci činnosti městské policie. II.Institucionální řešení Na jednání Rady města dne byla ustavena pracovní skupina prevence kriminality ve složení Ing. František Chlouba, zástupce vedení města Ing. Miroslav Šikola, zástupce obce Rádlo Mgr. Bc. Jiří Bursa, zástupce OO PČR pan J. Hauer, zástupce MP a Mgr. Bc. Michal Švarc, manažer prevence kriminality města. Nejde pouze o činnost pracovní skupiny, ale o důraz bude kladen na koordinaci všech zainteresovaných institucí, tj. Městského úřadu, Městské Policie, OO PČR, základní a mateřské školy a také neziskových organizací mateřské centrum. III.Cílové skupiny a hlavní prioritní osy projektu Primární cílové skupiny: Pachatel: mládež, dospělí - recidivisté Oběti: zejména násilné a majetkové trestné činnosti, Rizikoví jedinci nebo oběti: sociálně slabší rodiny, děti a mládež; senioři, osaměle žijící osoby. 2

3 Sekundární cílová skupina: všichni obyvatelé Hlavní priority vycházejí ze stanovených cílů a jejich komplexního řešení problému s odkazem na Strategii prevence kriminality v ČR na léta , kterým je především snižování počtu trestných činů a přestupků a zároveň zvýšení pocitu bezpečí občanů. Hlavní prioritní osy prevence kriminality: 1. Využít dostupné prostředky ke snížení kriminality a zlepšit bezpečnostní situaci - eliminace kriminálně rizikových, sociálně patologických jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti: vybudování kamerového systému 2. Udržet stávající služby v oblasti prevence kriminality- spolupráce s Policií ČR, MP, podpořit vznik nových potřebných služeb v oblasti prevence kriminality, medializace, přednášky a besedy zaměřené na prevenci. IV.Bezpečnostní analýza: Jak vyplývá z výsledků činnosti MP a OO PČR, je převážná většina řešených přestupků z oblasti majetkové trestné činnosti, narušování veřejného pořádku a porušování obecně závazných vyhlášek. Vyhodnocení kriminality OO Policie ČR -srovnání r a r Rok 2011 Rok 2012 Tabulka řešených přestupků Počet Pokuty Počet Pokuty 22/1l - zák 200/90 - Přestupky doprava /2 - zák 200/90 - Obecně záv.vyhlášky zák 200/90 - Veřejný pořádek zák 200/90 - Občanské soužití zák 200/90 - Proti majetku zák 200/90 - Alkohol - toxikománie Celkem

4 Kriminalita přečiny a zločiny Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Ostatní Majetková trestná činnost se na celkové kriminalitě podílí více než 78% a má zvyšující se trend. Pachatelé Rok Věk 0 14 let Věk let 18 a více let Recidivisté Z tabulky je zřejmé, že dochází u fyzických osob k opakovanému páchání trestné činnosti, snižuje se věk prvopachatelů. Oběti Rok Děti (0 18 let) Ženy Osoby starší 65 let Pachatelů své protiprávní jednání směřují vůči ženám a v posledním roce se oběťmi stávají i senioři. 4

5 Vyhodnocení přestupků řešených MP Rychnov u Jablonce nad Nisou Rok 2011 Rok 2012 Tabulka řešených přestupků Počet Pokuty Počet Pokuty 22/1l - zák 200/90 - Přestupky doprava /2 - zák 200/90 - Obecně záv.vyhlášky zák 200/90 - Veřejný pořádek zák 200/90 - Občanské soužití zák 200/90 - Proti majetku zák 200/90 - Alkohol toxikománie Celkem Významnou pomocí by bylo tedy zřízení Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který by významně dopomohl kontrolovat větší množství problematických míst. V. Hlavní principy projektu: Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v lokalitách, ve kterých dochází k páchání trestné činnosti. MKDS bude instalován v místech, kde je největší koncentrace obyvatel s dohledem na místa, která jsou vytipována jako nejproblematičtější. MKDS bude sloužit k dohledu nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, bude přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků. MKDS bude také sloužit k záznamu protiprávního jednání přestupců či pachatelů. MKDS bude monitorovat pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. MKDS bude součástí celkové strategie prevence kriminality. MKDS bude využit pro aktuální koordinaci činnosti složek Integrovaného záchranného systému při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů. 5

6 Obrazový signál MKDS nebude určen pro veřejnost, ale pro malý okruh uživatelů a pro přesně vymezený účel. Režim dispečerského pracoviště MKDS bude být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl k němu zabráněn vstup nepovolaným osobám. VI. Popis projektu a technická specifikace Hlavními body technického projektu pro vybudování MKDS je realizace: 6-ti kamerových bodů umístěných v předem vytipovaných lokalitách obcí Rychnov u Jablonce nad Nisou a Rádlo otočnými DOME kamerami s vysokým rozlišením minimálně 600 TV řádků a se světelnou citlivostí min. 0.5 Lux. Přesné umístění bude specifikováno na základě dohody všech zainteresovaných stran z okruhu zastupitelů úřadu a zástupců Obvodního oddělení Policie ČR. Propojení kamerových bodů a zajištění přenosových tras nezkreslených videosignálů do hlavního rozvaděče Městského kamerového dohlížecího systému umístěného v budově Městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou, kde současně sídlí MP. Zakončení příchozích tras videosignálů z kamerových bodů do digitálního triplexního záznamového zařízení, konfigurace parametrů a délky záznamu videosignálů na diskové pole videoserveru s kapacitou dle požadavků na délku uchování záznamu, minimálně však 14 dní. Dispečerské pracoviště na úřadovně Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou dohledového pracoviště na úřadovně Obvodního oddělení Policie a systémové připojení systému na Integrovaný záchranný systém v Jablonci nad Nisou. Ve všech případech se jedná o plnohodnotný přístup do systému dle uživatelských oprávnění s možností zobrazení živého videa s jednotlivých kamerových bodů, přehrávání záznamu a případně ovládání otočný kamer. Systém bude zaručovat v případě používání všech zmíněných funkcí systému uživateli nepřetržité nahrávání ze všech kamerových bodů. Podstatným prvkem při budování MKDS je jeho rozšiřitelnost do budoucna bez zásadních změn technologií a zaručení dlouhodobé stability systému a technických parametrů. Realizační podmínky Veškerá technika, která bude součástí MKDS, splňuje patřičné atesty a podmínky v rámci legislativy ČR a bylat schválena pro provoz v jednotné telekomunikační síti. Pro realizující firmy je obvykle pravidlem, a je to i požadavkem zadavatele, doložení potřebných certifikátů a povolení k jednotlivým použitým systémům. Pro úspěšné nasazení MKDS a dlouhodobý provoz není důležitá pouze dodávka kvalitní technologie, ale také i vysoce odborná montáž. 6

7 Kamerové body Pro účely MKDS jsou navrženy otočné kamery : Potřeba těchto otočných kamer, obvykle nazývaných DOME, je tam, kde je potřeba monitorovat velké plochy, náměstí, křižovatky nebo na větší vzdálenosti získávat detailnější obraz situace (obličej chodce, registrační značka). Otočné kamery ve většině případů potřebují obsluhu tak, aby bylo možné plně využít jejich potenciál. Kamery, jako takové se mohou pohybovat automaticky po předem stanovených a naprogramovaných trasách, ale v daný okamžik zaznamenávají pouze místo kam jsou nasměrované, proto je dobré některá důležitá místa, které je nutné sledovat nepřetržitě doplnit o kamery pevné. Rozsah použitelné vzdálenosti snímání zájmového objektu od kamery je u DOME kamer okolo m. Kamerový bod s otočnou kamerou se doplňuje o technologickou skříň, kde je osazen napájecí zdroj se záložním akumulátorem nebo záložním zdrojem. Dále je technologická skříň použitelná pro instalaci dalších prvků potřebných pro přenos videosignálů z kamer, jako například o řídící a digitalizační technologie pro zpracování a přenos videosignálu. Je potřebné, aby technologická skříň byla instalována na místě hůře přístupném, uzamykatelná a se zvýšenou odolností proti vandalismu. Přenosové trasy: Důležitým prvkem v rámci MKDS pro kvalitní záznam a zobrazení z kamerových bodů je řešení přenosových tras od kamer k záznamovému zařízení. Jde především o to získat již na začátku co nekvalitnější video signál a ten přenášet nezkreslený a nerušený. Možností přenosu je dnes několik. Jelikož místo určení pro zamýšlený MKDS neumožňuje z důvodu náročnosti trasování, rozsahu vzdáleností, estetičnosti, členění a finanční náročnosti vedení kabeláže po sloupech veřejného osvětlení nebo ve výkopech, navrhuje se přenos bezdrátovými pojítky. Návrhem řešení pro realizaci přenosových tras pro videosignály je vybudování vyhrazené bezdrátové mikrovlnné privátní sítě s šifrovaným přenosem pro účely MKDS, zabezpečené proti vniku neoprávněných uživatelů a realizované v pásmu 5.8 GHz nebo 10.3 GHz povoleném GL-30/R/2000. Kvalita a možnosti v místě určení jsou zaručeny proměřením a otestováním volných vysílacích okruhů a především detailním odladěním přenosových parametrů. Videosignály z kamer budou již v místě kamerových bodů a MW vysílačů integrovány do digitalizační jednotky se šifrovaným přenosem a v co nejvyšší kvalitě a přeneseny do řídícího centra pomocí bezdrátových spojů. V dispečinku pak dojde k jejich dalšímu zpracování. 7

8 Navržené kamerové body: Kamerový bod č. 1 město Rychnov u Jbc.n.N., ulice Ještědská, prostor v okolí objektu kostela a bývalé fary. Zde dochází k vandalismu a majetkové trestné činnosti, pachatelem je zpravidla mládež. Kamerový bod č. 2 město Rychnov u Jbc. n.n., kamera bude snímat prostor náměstí, které je obchodním a společenským centrem města, jsou zde parkoviště. V místě dochází k majetkové trestné činnosti, narušování občanského soužití, vandalismus. Kamerový bod č. 3 město Rychnov u Jbc. n.n., ulice Kokonínská, kamera bude snímat prostor před objektem knihovny, přilehlé parkoviště. Zde taktéž dochází k vandalismu a majetkové trestné činnosti, vykrádání parkujících automobilů. Kamerový bod č. 4 obec Rádlo, snímaným prostorem je parkoviště u sportovního areálu, přístup do areálu, sběrné místo a přístup k mateřské školce. Tato oblast je problematická díky častému výskytů přestupků, vandalismu, krádežím. Kamerový bod č. 5 obec Rádlo, část Milíře, kamera bude snímat prostor parkoviště a sběrného místa a přístup k rozhledně Císařský kámen. Zde dochází k přestupkům proti občanskému soužití, vandalismu. Kamerový bod č. 6 obec Rádlo, kamera bude snímat prostor autobusové zastávky, který je častým místem trávení volného času místní mládeže, dále prostor jednoho ze sběrných míst a přístup k základní škole. Zpracování a záznam videosignálů, distribuce na vyhrazená pracoviště a připojení do systému IZS ve spádovém regionu Hlavním jádrem celého systému MKDS je především řídící a záznamové zařízení, které bude umístěno na pracovišti Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou, která je oprávněna dle zákona o obecní policii a zákona č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů, pracovat s pořízenými daty. Na tomto pracovišti může obsluha kamery ovládat, programovat jejich automatizované trasy, sledovat všechny připojené kamery v online režimu, provádět analýzu záznamu z kamer, provádět export záznamů pro další účely zpracování, především Policii ČR. Zobrazení bude prováděno na dvoumonitorovém řešení, kdy obsluha má možnost si vytvořit vlastní sestavy dle aktuálních situací. 8

9 Provedené záznamy z kamer budou opatřeny ochranným kryptovacím znakem a celé řešení archivace bude řízeno dle standardů používání MKDS, kdy bude v systému zaznamenána práce dispečerů na kamerách, záznamech a změnách nastavení. Vzdálené pracoviště Zvýšením efektivity celému systému MKDS je zajištění pokrytí dohledu nad systémem po celou dobu potřebného časového údobí a operativním vykrytím více plnohodnotných pracovišť současně. Proto budou realizovány další dohledová pracoviště pro zodpovědné pracovníky v rámci otázek bezpečnosti monitorovaných lokalitách dohledové pracoviště na úřadovně Obvodního oddělení Policie ČR a systémové připojení systému na Integrovaný záchranný systém v Jablonci nad Nisou. Především půjde o monitoring a vyhodnocení záznamu s dalšími možnostmi konfigurace a případně ovládání kamer, dle nastavených parametrů uživatelských oprávnění na systému MKDS. Propojení na vzdálená pracoviště budou zajištěna ve vyhrazené infrastruktuře 9

10 bezdrátové sítě s šifrovaným přenosem dat.součástí řešení je umožnění připojení mobilního dohledu po 3G sítích mobilních operátorů. Všechna vzdálená klientská připojení budou realizována na speciální licencované SW platformě, kterou systémově řídí hlavní pracoviště MKDS. Integrace do IZS Jablonec n.n Popsaný kamerový systém bude možno integrovat do stávající platformy MKDS Jablonec n.n., která je součástí složek Integrovaného záchranného systému v regionu okresu města. Integrace bude řešena jako jako další modul připojené externí lokality. Navržená koncepce je řešena s plnou kompatibilitou na systém IZS. V jednotném prostředí pak budou data sdílet složky Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, Záchranné služby, Městské policie. 10

11 VII. Rozpočet Typ zařízení Počet Cena ks Cena celkem otočná kamera AutoDome, komplet sestava dle popsaných parametrů ,00 Kč ,00 Kč mechanická část, konzole, kotvení ,00 Kč ,00 Kč řídící rozvaděč, vybavený elektronikou pro digitalizaci, řízení telemetrie, napájením a zálohou ,00 Kč ,00 Kč elektroinstalace na kamerovém bodu, přívody, jištění ,00 Kč ,00 Kč bezdrátový přenos po vyhrazené infrastruktuře, pokrytí pro celou aplikaci ,00 Kč ,00 Kč pracoviště MP, řídící videoserver, SW aplikace, Dvoumonitorová klientská stanice, datové úložiště ,00 Kč ,00 Kč klientské vzdálené pracoviště s obslužným SW ,00 Kč ,00 Kč mobilní dohledová stanice v 3G síti, vč.sw aplikace ,00 Kč ,00 Kč Integrace do IZS Jablonec, vč. licenčního pokrytí a konektivity na lokalitu ,00 Kč ,00 Kč instalační práce na dispečinku, oživení, zkušební provoz ,00 Kč ,00 Kč projektová dokumentace, revize na kamerovém bodě, retlansaci, dispečinku ,00 Kč ,00 Kč Celkem bez DPH ,00 Kč DPH 21% ,00 Kč Celkem vč. DPH ,00 Kč VIII. Referenční zdroje dat Základním podkladem pro návrh uvedeného kamerového systému byly konzultace a předané zkušenosti z provozovaných MKDS v Libereckém kraji, zejména v Jablonci n.n. kam bude provedena integrace. IX. Normy Projektová dokumentace bude zpracována dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů. Elektroinstalace včetně uzemnění, musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Při montážních pracích ve výškách bude postupováno dle vyhl. č. 324/1990Sb., 14 a části 9), Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace dle ČSN Každá řídící a ovládací část požadovaných prvků celého systému v rámci tohoto projektu, včetně většiny důležitých koncových zařízení, musí být vždy napojena na záložní napájecí zdroje UPS a přepěťové ochrany. Všechny hlavní komponenty, které budou instalované v rámci tohoto projektu na kamerových bodech a dispečinku Městské policie, musí být zřetelně označeny dle pravidel dotačního titulu a to nejméně voděodolnou informační samolepkou. 11

12 Legislativní východiska a normy: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č.251/2003 Sb. ČSN EN Poplachové systémy CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích ČSN EN ed. 2 Poplachové systémy Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně budov Publikace odboru prevence kriminality Městské kamerové dohlížecí systémy (Koníček, Křeček, Kocábek, ISBN , Praha 2002) metodika výstavby MKDS Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v jeho pozdějších znění X. Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů MKDS: Zajištění nepřetržitého monitoringu Kvalita a proškolení obsluhy MKDS Práce se záznamy (vnitřní směrnice pro používání MKDS) Zajištění práva na soukromí při provozování MKDS Informační propojení MKDS na Policii ČR Způsob vyhodnocení účinnosti MKDS Zavedení standardních postupů pro hodnocení efektivity MKDS Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS Expertní výpovědi Dodržování legislativních norem 1.1. Obsluhu MKDS budou na monitorovacím pracovišti MP provádět strážníci, ve výjimečných případech zaměstnanci MP ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. Obsluha bude prováděna nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Směnný provoz bude zajištěn v 6-ti hodinových či kratších cyklech a určován bude velitelem Kvalita a proškolení obsluhy MKDS: Obsluhu MKDS na monitorovacím pracovišti MP budou provádět pouze řádně vyškolení strážníci v souladu s 24 písm. b) zákona č. 12

13 553/1991 o obecní policii ve znění pozdějších novel. Proškolení bude zajištěno po technické, taktické a právní stránce. Každý operátor bude důkladně proškolen na počátku své činnosti a získá certifikát. V dalším průběhu, v předem stanovených termínech 1x ročně se bude proškolení opakovat a o všech školeních se povede písemný přehled. Prvotní zaškolení provede instalační firma (běžné je bezplatné provedení). Další školení zajistí provozovatel systému Práce se záznamy (vnitřní směrnice pro používání MKDS). Archivace záznamu na digitální záznamové zařízení umístěné na MP. Přístup k záznamům budou mít pouze určené osoby přes své osobní heslo. Práce s dokumentací-evidence záznamů, doba uložení záznamů, skartace bude specifikována ve vnitřní směrnici. Archivace záznamů bude určena na 14 dní, pak bude záznam automaticky přehrán novým záznamem Zajištění práva na soukromí při provozování MKDS. Všechny osoby obsluhující MKDS budou povinny dodržovat příslušná ustanovení zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Vstup na monitorovací pracoviště na MP bude umožněn pouze vyčleněnému okruhu osob Jakýmkoliv cizím osobám bude vstup přísně zakázán!!!!! Obsluha MKDS bude poučena, že nesmí sledovat soukromí osob (byty, provozovny) a ani poskytovat jakékoliv informace zjištěné pomocí MKDS soukromým subjektům a sdělovacím prostředkům Informační propojení s OO Policie ČR bude probíhat na základě písemné a odůvodněné žádosti. Pouze policistovi pověřenému velitelem nebo jím určeným zástupcem bude umožněn přístup k datům Vyhodnocení: Efektivita MKDS bude hlavním a průběžným předmětem zájmu manažera prevence kriminality, zástupců obce a všech zainteresovaných institucí. Vzhledem k tomu, že je hlavním cílem snížení kriminality, musí být i efektivita měřena na tomto základním ukazateli. A to jednak před pořízením MKDS, tak i v určitých časových obdobích - statistické údaje nejen o počtu přestupků, ale také jejich rozdělení podle druhu / zejména škody na majetku/. Kromě toho bude jednou ročně provedena anketa mezi obyvateli, která bude sledovat zvýšení pocitu bezpečí. Zároveň sledovat totéž v lokalitě bez pokrytí MKDS. 2. Postupy pro hodnocení efektivity: 1. Časové porovnání: zavedení dílčích účelových statistik objasněnosti sledovaných trestných činů, které odhalit kamerovým systémem a lze je klasifikovat jako pouliční kriminalitu. Obdobná statistika bude vedena u přestupků proti veřejnému pořádku. 2. Porovnávací metoda plošná: pro území pokryté MKDS a území, které není pokryté. 3. Kvalifikované zhodnocení výstupů. 3. Pocit bezpečí ve vztahu k MKDS. O možnosti vybudování MKDS bylo jednáno při zasedání zastupitelstva. Občané (ca 50) se jednoznačně postavili pro přijetí návrhu zřízení MKDS a jeho spolufinancování městem. Občané byli toho názoru, že fungující kamerový systém povede ke snížení majetkové trestné činnosti a vandalismu ze strany spoluobčanů. Dále Výsledky Ankety k MKDS - obyvatelé byli tázáni přímo v ulicích svého bydliště. Ankety se zúčastnilo 100 osob a otázky byly koncipovány podle rozšiřujících podmínek. Otázka č. 1 Z odpovědí občanů je patrné, že pouze necelá jedna čtvrtina respondentů (22%) je dostatečně informována o MKDS. Skoro tři čtvrtiny (74%) respondentů uvedly, že nejsou dostatečně informovány o MKDS. 13

14 Otázka č. 2 Občané ve většině podporují zřízení MKDS, a to v 90 odpovědích. Otázka č. 3 Obdobně jednoznačné odpovědi byly zaznamenány i u třetí otázky, která se týkala přínosu MKDS pro bezpečnost ve městě. 85 respondentů se domnívají, že MKDS přispívá k vyšší bezpečnosti ve městě. Otázka č. 4 Velký počet respondentů si také přeje rozšíření MKDS do okolí svého bydliště, a to 88 účastníků ankety. 12 odpovědí uvádělo, že si dotazovaní nepřejí rozšíření MKDS do okolí svého bydliště. Otázka č. 5 Poslední otázka byla zaměřena na vnímání pocitu bezpečí ve městě. Pouze 14% respondentů odpovědělo, že se cítí bezpečně. Naopak, velká část účastníků (76%) anketního šetření uvedla, že se bezpečně necítí. 4. Expertní výpovědi: další využití MKDS 1. součást integrovaného záchranného systému = zdraví občanů 2. živelné pohromy 3. monitoring hromadných akcí 4. monitoring pohybů a zákroků hlídek veřejného pořádku v rámci působnosti obce ( 1 odst. 2), znamená to, že zabezpečení veřejného pořádku je plně v její pravomoci. Pod pojmem veřejný pořádek je chápána ochrana pravidel chování lidí na veřejnosti, která nejsou sice výslovně formulována v právních normách, ale jejich zachování je podle panujících obecných názorů v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití. Tato neformalizovaná pravidla chování jsou právně závazná pouze v mezích právní normy, která obsahuje výslovně termín veřejný pořádek. 5. Legislativní východiska a normy:vzhledem k tomu, že obecní policie zabezpečuje místní záležitosti. Na základě 24a a 24b zákona o obecní policii je obecní policie oprávněna zpracovávat údaje, které potřebuje k plnění úkolů zákona o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona. Obecní policie může také tyto údaje poskytnout Policii České republiky, orgánům obce a dalším orgánům, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. Obecní policie je dále oprávněna pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy z míst veřejně přístupných; tzn. je možné provozovat systém průmyslových kamer a pořizovat záznamy, které samozřejmě lze využít jako důkazní materiál, a to i pro Policii České republiky v případě potřeby. MP uveřejní, že některé místo v obci je pod stálou kontrolou průmyslovou kamerou. Vnitřní směrnice a režim: K určitým úkolům, pravomocem a povinnostem obsluhy bude vydán komplex vnitřních směrnic, které budou obsahovat: Pracovní náplň obsluhy MKDS. Oblast ochrany osobních údajů. Možnost ovládání a nastavování kamer. Postup při pozorování scény. Vyhodnocování informací. Předávání poznatků kompetentním orgánům. Ukládání informací - tvorba dokumentace, evidence záznamů. Předávání dokumentace. Ukládání a práce s dokumentací a její skartování. 14

15 Zaškolení obsluhy a pravidelné průběžné proškolování. Úprava vlastního výkonu služby ve dne, v noci. Součinnostní vztahy monitorovacího pracoviště s dalšími subjekty prvky Integrovaného záchranného systému. Seznamy oprávněných osob, které mohou vstoupit do prostor režimového pracoviště (obsluha, technici, kontrolní a nadřízené orgány) a dále seznam konkrétních osob, které jsou výlučně oprávněny systém ovládat - ostatní osoby nemají umožněn vstup. Otázky mlčenlivosti (např. u obsluhujících strážníků je řešeno podle ustanovení 26 zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, u policistů je řešena tato oblast zákonem o Policii České republiky). Kontrolní činnost. XI. Závěr: MKDS velmi podstatně zefektivní venkovní výkon služby policie. Ta pak bude mít možnost lépe řídit a koordinovat všechny své akce. Tím se výrazně zlepší stav na úseku veřejného pořádku a vzroste důvěra občanů k policii. MKDS umožní podchycení závadového jednání v samotném počátku a jeho dokumentaci. Systém bude dokumentovat i zákroky hlídky, chování a vystupování jejích členů. MKDS mimo základní funkce - dohlížení na bezpečnostní situaci v daném místě - plní i funkci důvěryhodného odstrašování potenciálních pachatelů, tedy funkci nanejvýš preventivní. MKDS je budován ve spolupráci s obcí Rádlo, spolupráce probíhá na základě Veřejnoprávní smlouvy při řešení místních záležitostí veřejného pořádku ze dne Zpracoval: Mgr. Bc. Švarc manažer prevence kriminality 15

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

ecí systémy a ochrana osobních

ecí systémy a ochrana osobních Realizováno v rámci Individuálního projektu Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00011 Městské kamerové dohlížec ecí systémy a ochrana osobních údajů Ostrava

Více

Problematika městských kamerových systémů a ochrana osobních údajů

Problematika městských kamerových systémů a ochrana osobních údajů Problematika městských kamerových systémů a ochrana osobních údajů seminář k situační prevenci Ostrava 28. června 2016 JUDr. Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR Nasazování

Více

Jak má vypadat výběrové řízení na dodavatele kamerového systému a jaké parametry by systém měl splňovat

Jak má vypadat výběrové řízení na dodavatele kamerového systému a jaké parametry by systém měl splňovat Jak má vypadat výběrové řízení na dodavatele kamerového systému a jaké parametry by systém měl splňovat IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček Nasazování

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Tisková zpráva Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Brno, 11.9.2015 Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského kamerového

Více

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů. 1 ÚVOD 1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je příprava a kompletace mobilního kamerového bodu, městského kamerového systému (dále jen MKS). Mobilní

Více

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM KAMEROVÝ SYSTÉM Kamerový systém hl. m. Prahy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem patří k nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality a poskytuje důkazní materiály pro potřeby Městské

Více

Jiří Pavlán místostarosta Ing. Barbora Manďáková Radová investiční referent

Jiří Pavlán místostarosta Ing. Barbora Manďáková Radová investiční referent Jiří Pavlán místostarosta Ing. Barbora Manďáková Radová investiční referent smyslem prezentace je nastínit problematiku realizace kamerového systému z pohledu žadatele o dotaci představení obce - Ostravice

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje OLOMOUCKÝ KRAJ Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40b, 779 11 OLOMOUC sekretariát

Více

Příloha č. 5. Technické zadání. Smržovka Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko

Příloha č. 5. Technické zadání. Smržovka Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko Příloha č. 5 Technické zadání Smržovka Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko Datum: 2. 9. 2013 1. Úvod Cílem řešení Městského kamerového dohlížecího systému pro lokality Tanvald, Smržovka, Desná,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

Technická zpráva s podrobnou specifikací systému

Technická zpráva s podrobnou specifikací systému Technická zpráva s podrobnou specifikací systému Identifikační údaje: Název projektu: Rozšíření městského kamerového systému obce Trmice - vybudování nového kamerového bodu v Žižkově ulici na domě č.p.

Více

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Obecní Úřad Hromnice TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Obecní Úřad Hromnice TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Obecní Úřad Hromnice Hromnice 60, 330 11 Třemošná TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY zájemcům o veřejnou zakázku Kamerový a dohledový systém pro obec Hromnice k podání nabídky I. Etapa č. 1 informace a specifikace

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou NÁVRH KONCEPCE městské policie Hrádek nad Nisou květen 2003 vypracoval : Weiss Pavel - velitel městské policie Krejčík Václav - člen rady města Podlipný Pavel - člen rady města Materiál Návrh koncepce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

Studie městského kamerového dohlížecího systému. (MKDS)

Studie městského kamerového dohlížecího systému. (MKDS) Studie městského kamerového dohlížecího systému. (MKDS) Zadavatel: Město Doksy Studii předkládá Jiří Zvěřina Nad Vršovskou horou 980/1 101 00 Praha 10 IČ: 127 86 217 Cíl studie Cílem této studie je navrhnout

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky

Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky Č.j. 6416/2008 ŠA Vyřizuje: Zdeněk Šalomon (tel. 515 200 466) Email:salomon@hrusovany.cz v Hrušovanech nad Jev.23.09.2008 Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky Dovolujeme si Vás požádat o předložení

Více

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah 1. Úvod... 3 1. Oblast organizační a personální... 3 2. Plán činnosti na úseku veřejného pořádku...

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

nejvyhledávan projekty prevence kriminality na JUDr. Tomáš

nejvyhledávan projekty prevence kriminality na JUDr. Tomáš Městské kamerové dohlížec ecí systémy nejvyhledávan vanější projekty prevence kriminality na místní úrovni JUDr. Tomáš Koníček seminář CEVRO, Praha 10. 12. 2007 1. ZákladnZ kladní principy provozu městskm

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Ostrov č. 5 z roku 1993 a funguje tak již patnáctým rokem. Výkon

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Datum vydání: 14. ledna 1998 PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Obsah: Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje jednotný postup při provozování a využívání informačního

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun SMĚRNICE MĚSTSKÉ POLICIE MORAVSKÝ BEROUN č. 19/2014, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování městského

Více

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy DYNAMICKÝ DISPEČINK Představení nového dispečerského systému pro řízení veřejné dopravy v Plzni Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy 15. 4. 2010 111 let děláme Plzeň městem Tramvaje (od

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6 1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 1/6 REVIZE DATUM POPIS REVIZE ZPRACOVAL PODPIS Zpracovatel: Hlavní inženýr projektu: Ing. Dostál Švec Odpovědný projektant: Kontrola úplnosti:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

KAMEROVÝ SYSTÉM SADSKÁ

KAMEROVÝ SYSTÉM SADSKÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KAMEROVÝ SYSTÉM SADSKÁ CCTV 02-TECHNICKÁ ZPRÁVA Změna Datum Vypracoval Projektoval Schválil HIP Rev. Objednatel: Zpracovatel projektu: Město Sadská. Plackého

Více

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e KAMEROVÉ SYSTÉMY - CCTV Mgr. Zdeněk Štěpánek, PhD. Policejní akademie ČR POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE CCTV 1. Potřeby uživatelů - ti, kteří pracují s CCTV denně (operátoři)...od CCTV očekávají, že budou

Více

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY DOPRAVNÍ SYSTÉMY MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY Rychlé, bezpečné a chytré řešení pro mimořádné situace. ? Máte v plánu rekonstrukci a rozvoj jednotlivých částí nebo celého systému dopravy? Potřebujete zlepšit

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016 Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka na rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 01. února 2016 Prevence kriminality z pohledu

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje OLOMOUCKÝ KRAJ Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Schváleno: Rozsah působnosti: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Břeclav Sp.zn.: MUBR-S Č.j: MUBR 58793/2013 Vyřizuje: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička tel.: 519 324 560, mobil 607 515 510 e-mail: stanislav.hrdlicka@breclav.eu Datum: 5. 9. 2013 ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ

Více

1. Popis navrhovaných technologií

1. Popis navrhovaných technologií Příloha č. 1 - Specifikace zboží a popis systému 1. Popis navrhovaných technologií Systém CCTV Princip našeho návrhu spočívá ve změně stávajícího analogového systému přenosu a ukládání dat na technologii

Více

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy Kde využít bezdrátové komunikační systémy? Limituje vás stávající komunikační infrastruktura ve zvyšování produktivity a zlepšování nabídky vašich produktů a

Více

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 5

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.J. PPR-17905-391/ČJ-2012-990640 PRAHA 31. 5. 2013 Počet listů: 5 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci kteří požádali

Více

Provozní řád městského kamerového dohlížecího systému

Provozní řád městského kamerového dohlížecího systému /3 Provozní řád městského kamerového dohlížecího Strana 1 (celkem 4) Článek 1 Úvod Městský kamerový dohlížecí systém je součástí technického projektu "Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Investor: Projekt: Předmět poptávky: Zpracoval: Město Vysoké Mýto Vysoké Mýto - Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto - realizace 4 kamerových bodů,

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Městský stadion Ostrava - kamerový systém. Příloha č. 1 Podmínek pro zpracování nabídky Popis technického zadání předmětu díla

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Městský stadion Ostrava - kamerový systém. Příloha č. 1 Podmínek pro zpracování nabídky Popis technického zadání předmětu díla Popis technického zadání předmětu díla 1. Předmět díla Předmětem díla je dodávka IP kamerového systému, který bude vybaven megapixelovými IP kamerami, biometrickým systémem pro porovnání tváří osob s databází

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. Zpracování studie pro záměr vybudování městského kamerového dohlížecího systému

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. Zpracování studie pro záměr vybudování městského kamerového dohlížecího systému VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Město Vodňany Se sídlem: Náměstí Svobody 18/I, Vodňany Zastoupený: Ing. Viktorem Blaščákem, starostou města IČ: 00251984 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ Městys Koloveč U Staré fary 142, 34543 Koloveč Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Městské Kamerové Systémy vs plnění povinností odpovědných subjektů. REGIONSERVIS IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16.

Městské Kamerové Systémy vs plnění povinností odpovědných subjektů. REGIONSERVIS IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. Městské Kamerové Systémy vs plnění povinností odpovědných subjektů REGIONSERVIS IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16.dubna 2015 Osnova prezentace 1. Stručně k zákonu č. 101/2000 Sb.

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

Pravidla pro kamerový systém SA, SV

Pravidla pro kamerový systém SA, SV Pravidla pro kamerový systém SA, SV Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.7.2014 1.7.2014 1 Dne: 10.6.2014 Dne: 23.6.2014 1 / 6 I) Počáteční ustanovení 1) Tato pravidla jsou určena pro bytové domy

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Jiří Kristek ředitel obchodu a marketingu Michal Drápalík vedoucí projektu KAC Co KAC poskytuje? Jednotné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU

PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU qw Město Vizovice Masarykovo náměstí 1007, Vizovice 763 12 PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU Zpracoval: Jiří Žůrek, DiS. referent krizového řízení Vizovice 2015 Článek I. Základní ustanovení

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

Nabídka kamerového systému

Nabídka kamerového systému Zpracoval: Úsek Automatizace budov Datum: 16.05.2008 Nabídka kamerového systému Dodávka, montáž Zpracovaná pro: Zástupce bytového domu Brno - Líšeň Informace o zpracovateli Zpracovatel: VF instruments,

Více

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Důvodová zpráva: Zápis č. 6 z jednání Komise pro prevenci kriminality konaného dne 07.03.2016 v zasedací místnosti na ul. Tovární 1287 Doba jednání: Zahájení: 15:00 hodin Ukončení: 16:30 hodin Přítomni:

Více

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Bezpečnostní složky v ČR I. Policie ČR Bezpečnostní složka zřízená státem Plně hrazená z prostředků státu Působnost na celém

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let 2016 2017 Trmice, leden 2016 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality OBSAH I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza.....4 2.1 Zhodnocení současného

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více