Duben 2015, ročník 10, vydání 2 SLOVO STAROSTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duben 2015, ročník 10, vydání 2 SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 Duben 2015, ročník 10, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čtvrtý měsíc letošního roku už skončil a je tu květen. Co se dá dělat v máji, nechávám plně na Vaší fantazii. Jen snad malá rada pro mladé: klávesnice není to pravé. Přesto, že jaro bývá optimistické, začínám svůj dnešní příspěvek vzpomínkou na naše předky, kteří ztratili své životy ve světových válkách. Abychom uctili jejich památku, uspořádáme 7. května od hod. tradiční lampiónový průvod, který bude ukončen ohňostrojem u Pomníku padlých. Jak snad všichni víme, v loňském roce tomu bylo 100 let od začátku první světové války a 8. května 2015 uběhne 70 let od ukončení druhé světové války. Nechci se přidávat k řadě "vykladačů" historie, kterých jsou plná všechna dostupná informační i dezinformační media. Jen se krátce zamyslím, jak se válečné události dotkly naší obce. Na našich pomnících u obecního úřadu je vytesáno celkem 45 jmen, většinou mladých chlapců a mužů, kteří byli přímými oběťmi válek. Jejich smrt znamenala především pro rodiny a blízké obrovskou ztrátu, která nešla ničím nahradit. Vzletná slova pronesená u pomníků nikdy nemohou odstranit hlubokou bolest, která se dotýkala celé naší obce. Skutečnost, že se jednalo o "jedny z nás", je hrůzostrašná. Obava, že by se podobné příběhy mohly opakovat, není jen špatný sen. Nynější reálný neklid snad na všech světových stranách (jenom sever je klidnější) může u řady z nás vyvolávat otázku: "Kdy už se konečně lidstvo poučí? Kdy už konečně lidé pochopí, že peníze a moc nejsou těmi pravými hodnotami?" Lidský život je jedinečný a jedině svoboda je to, za co stojí bojovat. Vrátíme se ale k událostem posledních dní. Postupně uskutečňujeme plány, které jsme si pro letošní rok zadali navzdory špatnému plnění příjmů ze sdílených daní, které stát není schopen vybírat ani ve srovnatelné výši krizového roku Dokončili jsme protipovodňová opatření, kolaudace byla zahájena 16. dubna. Celková investice činila téměř 22 mil. Kč, spoluúčast naší obce byla asi 3 mil. Kč. Vše se ještě musí zazelenat, funkčnost opatření byla již několikrát ověřena. Důležitým přínosem je i významné zlepšení vzhledu středu naší obce. Teď už jen vylepšovat a udržovat. Logickým pokračováním bude i úprava okolí "požární nádrže". Nejdříve, již po třetí, požádáme o bezúplatný převod okolních pozemků z vlastnictví státu do majetku obce. Pokud se podaří, zahájíme projektovou přípravu, která bude zaměřena na využití dotací z fondů EU, popřípadě z národních zdrojů. V tuto chvíli nejsou dopracovány podmínky dotačních opatření, a jak je bohužel v české kotlině zvykem, vždy se musí projekt "napasovat" na dotační tituly. Musíme tedy vyčkat příležitosti. Zahajujeme projektovou přípravu na zateplení a výměnu zdrojů topné vody v mateřské škole. Pokud nám štěstí bude přát, v roce 2016 až 2017 proběhnou stavební práce. Stavební parcely na bývalém nádraží budou k dispozici v druhé polovině letošního roku. V tuto chvíli máme stavební povolení na komunikace, plyn, veřejné osvětlení a rozhlas. Žádost o povolení stavby vodovodu a kanalizace musíme doplnit o další dokumenty. Ve spolupráci s Chrastí a Hrochovým Týncem připravujeme propojení okolních měst a obce cyklostezkou, nebo cyklotrasou. V první řadě musíme získat pozemky. Pokud se týká bývalého drážního náspu od hranice k.ú. Chrast až po Hospodu Na Křižovatce, už jej máme v našem majetku. Dále budeme pokračovat po staré silnici na Blansko. Společně s Hrochovým Týncem požádáme o převod této silnice do vlastnictví města a obce podle katastrálních území. Propojení našich sídel je ale projekt na dlouhou dobu. Dnes poslední informace se týká Folkové cihelny. Vzhledem ke skutečnosti malého počtu diváků byla tato akce dlouhodobě neudržitelná. Musíme tedy zapracovat na změně obsahu tak, aby byl festival pro naše spoluobčany přitažlivější. Abychom ale nepřetrhli řadu, v letošním roce se uskuteční v měsíci červenci oslava 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Rosice, která bude zakončena ve stylu folk a country. Pěkný zbytek jara. 1 Luboš Netolický, starosta

2 ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rosice ze dne a. Žádné usnesení nebylo přijato. 1b. Žádné usnesení nebylo přijato. 2a. Usnesení: ZO schvaluje návrh Územního plánu Rosice, jeho soulad s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu Rosice, doplněného odůvodněním pořizovatele dle 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 2b. Usnesení: ZO souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání územního plánu Rosice, vyhodnocením připomínek, stanovisek, námitek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 2c. Usnesení: ZO schvaluje vydání podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy - Územní plán Rosice. 2d. Usnesení: ZO ruší Územní plán sídelního útvaru Rosice, schválený usnesením Zastupitelstva obce Rosice dne Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s VaK Chrudim a.s. na vybudování a provozování vodovodu pro 5 RD v zástavbě na bývalém nádraží. 4a. Usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy BKN, spol. s r.o., na vypracování projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Rosice (3 objekty) v celkové výši Kč bez DPH. ZO dále pověřuje starostu obce p. Luboše Netolického uzavřením uvedené smlouvy o dílo. Výsledek hlasování: pro 11, hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 4b. Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 (výdaje celkem 75 tis. Kč, financování 75 tis. Kč). 5. Usnesení: ZO schvaluje zprávu starosty obce o dokončení a průběhu kolaudace akce Protipovodňová opatření Rosice. 6a. Usnesení: ZO schvaluje budoucí využití lokality požární nádrž v Rosicích podle studie Obec Rosice- studie využití území vypracované firmou Envicons, s.r.o., Pardubice v dubnu 2015 a bezúplatný i úplatný převod státních pozemků v okolí požární nádrže. 6b. Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod poz. parcel v lokalitě požární nádrž v Rosicích, a to ppč. 165/2, ppč. 171/2 a ppč. 1642/4 v k.ú. Rosice u Chrasti z majetku ČR do majetku obce Rosice. 6c. Usnesení: ZO schvaluje úplatný převod ppč. 1642/3 v k.ú. Rosice u Chrasti z majetku ČR do majetku obce Rosice za cenu v místě a čase obvyklou, a to ve výši 35,- Kč/m Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod částí krajských silnic umístěných na ppč. 1553/3 (směr Blansko) a ppč (U Mrtvých), vše v k.ú. Rosice u Chrasti, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Rosice. 8. Usnesení: ZO schvaluje provedení opravy fasády na tělocvičně ZŠ Rosice firmou Stavební sdružení Vorel Josef, Nádražní 219, Hrochův Týnec, za konečnou cenu Kč bez DPH Usnesení: ZO schvaluje opravu komunikací v Synčanech na pozemcích ppč. 518/15, 518/7 a 64/1 v k.ú. Synčany POV PK dle cenové nabídky SUS Pardubického kraje v celkové výši Kč bez DPH. 10. Usnesení: ZO schvaluje nákup pozemku 471/8 v k.ú. Rosice u Chrasti z vlastnictví p. Romana Munzara, Sobětuchy čp. 98, Chrudim, do vlastnictví obce Rosice za cenu 100,- Kč/m 2. Obec Rosice uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti. 11. Usnesení: ZO pověřuje starostu pana Luboše Netolického zastupováním obce na valné hromadě VaK Chrudim a.s. 12a. Usnesení: ZO schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků na školní rok 2015/2016 podle ustanovení 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů pro Základní školu, Rosice, okres Chrudim se sídlem Rosice 97. ČESNEKOVÁ SOBOTA Vážení spoluobčané, Rosická tržnice má své dobré jméno již celou řadu let. V posledních době je možné nabídnout návštěvníkům prohlídku muzea Vesnice žije. Abychom program tržnice ještě zkvalitnili a zpestřili, rozhodli jsme se v letošním roce uspořádat SVATOVÁCLAVSKOU ČESNEKOVOU SOBOTU. Proč zrovna česneková sobota? V našem regionu je česnek velice rozšířenou plodinou a v poslední době se stále zvětšuje její pěstební plocha. Jiné regiony, například Vysočina, pořádají akce spojené s pěstováním a zpracováním brambor. Morava má svoje vinohrady a víno. Na této akci rádi přivítáme všechny, kteří se zabývají pěstováním, prodejem a zpracováním česneku. Rovněž další živnostníci a firmy, které mohou nabídnout další produkty, které k takové akci patří, jsou vítáni. S touto akcí bude souviset i bohatý kulturní program. S celým průběhem této akce se můžete seznámit v následující pozvánce nebo, pokud máte zájem, se této akce zúčastnit jako prodejci a vystavovatelé na stránkách Josef Novák, místostarosta Lampionový průvod s ohňostrojem se bude konat 7. května 2015 od hod. Sraz u Hospody Na Křižovatce.

3 MATEŘSKÁ ŠKOLA Přírodovědná soutěž Zlatý list Reprezentační tým žáků naší školy vyrazil ve čtvrtek na krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, která se konala v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka. Soutěž probíhala formou stezky lesem se stanovišti, kde žáci plnili různé úkoly z botaniky, zoologie, geologie, meteorologie, ochrany životního prostředí, ekologie apod. Ač děti neobsadily vítězné příčky, odnesly si spoustu zážitků, nových poznatků a zajímavostí. Děkuji všem za účast, pohodový den a reprezentaci naší školy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELIKONOCE NA ZÁMKU Při příležitosti konání velikonočních oslav byla Východočeským muzeem a Východočeskou galerií v Pardubicích vyhlášena pro základní a mateřské školy soutěž Vejce a já, do které jsme se zapojili. Žáci osmé třídy byli organizátory pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků této velikonoční výtvarné soutěže s předáváním ocenění nejlepším pracím. Potěšilo nás, že jsme uspěli ve velké konkurenci, neboť se soutěže zúčastnilo více než 300 prací ze škol Pardubického kraje. Vyhodnocení se uskutečnilo v pondělí ve Východočeském muzeu v Pardubicích, kde naši žáci získali za svoji tvořivou činnost hodnotnou cenu. Závěrečná školní akademie Základní školy Rosice Žáci 9. třídy by svoje devítileté působení na zdejší základní škole rádi slavnostně ukončili klasickou školní akademií. Proto letos bude naše škola tradiční školní akademii pořádat, a to ve středu v odpoledních hodinách v Hospodě Na Křižovatce. Do nacvičování se zapojí všechny třídy včetně školní družiny. Žáci a jejich třídní učitelé si pro vás přichystají asi hodinové vystoupení, které ponese název Žijeme filmem. Na závěr se uskuteční slavnostní šerpování deváťáků. Přesný čas začátku akademie bude upřesněn na plakátech, které budou vyvěšeny v polovině června na obvyklých místech. Jste všichni srdečně zváni. Přijďte, budeme se na vás těšit. Za žáky 9. třídy Petra Brožková, třídní učitelka Měsíc duben byl ve škole ve znamení vzdělávacích akcí a nejrůznějších exkurzí a soutěží. První pomoc Úterní odpoledne si osmá třída vyzkoušela a naučila laickou předlékařskou první pomoc - resuscitaci s masáží srdce a umělým dýcháním a také zástavu masivního krvácení. Děkujeme tímto Lukáši Michálkovi - profesionálnímu záchranáři - za bezvadné odpoledne, které pro nás bylo velkým přínosem, a Českému červenému kříži, díky němuž jsme měli toto školení zdarma. Ukliďme Česko Překvapilo Vás v pátek a následující víkend velké množství pytlů a sesbíraného odpadu na hromadách po Rosicích? Aby také ne. Účastnili jsme se celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko, jejímž cílem bylo zmapovat černé skládky a uklidit vše, co do přírody nepatří. Kromě úklidu a zvelebení okolí naší školy jsme vysadili i několik stromků a jarních květin. A jak celý den probíhal? První tři vyučovací hodiny jsme se učili podle rozvrhu a povídali jsme si, co nás vlastně čeká a proč, a od 4. vyučovací hodiny propukla akce naplno. Třídy měly přesně vymezený harmonogram akce a naplánovanou trasu úklidu. Každá z tříd prvního stupně, třídy , si zasadila svůj strom u protipovodňových opatření a cestou děti posbíraly nepořádek. Děti z druhého stupně, třídy , vyrazily do vzdálenějších oblastí naší obce a vyklidily nepořádek po nezodpovědných lidech, kteří svůj odpad vyhazují do přírody - remízek směrem na Přestavlky, cestou k pomníku U Mrtvých, cestou do třešňové aleje. A devátá třída zůstala v areálu školy, kde žáci naložili pokácené túje do kontejnerů, vysadili květiny a na závěr dne uspořádali soutěž "kdo a kde nasbírá víc odpadků". Do akce se také zapojila obec. Pomáhala nám s vysazením stromků, které zakoupil pan starosta. Další pracovníci obce nám pomáhali s úklidem pokácených tújí před naší školou nebo při odvozu nashromážděného nepořádku. Žáky akce moc bavila a rádi by ji brzy zopakovali. Jejich postřehy a názory nejen k této akci si můžete přečíst na stránkách naší školy Chtěla bych poděkovat žákům za jejich elán a nadšení uklízet nepořádek po jiných lidech, třídním učitelům, kteří dávali na svoje žáky pozor, a v neposlední řadě pracovníkům obce za pomoc a podporu při této akci. Doufám, že každý z nás si vzal ponaučení, co všechno jsou lidé schopni do přírody vyhodit, a že už budeme odpad vyhazovat jen do míst k tomu určených. 3

4 KOMUNITNÍ ŠKOLA Co nového v Komunitní škole? Připravujeme pro Vás další zajímavé aktivity nejen pro děti, ale i aktivní a zvídavé dospělé. Další z plánovaných akcí je Kreslení pravou hemisférou s paní Olgou Lazárkovou na začátku června. Kurz je určen dětem i dospělým od 7 let. Jde o známou techniku, kterou zvládne opravdu každý. Učí nás kreslit věrný obraz toho, co opravdu vidíme a mnohdy slouží i k relaxaci nebo zvýšení sebevědomí. Podrobné informace a přesný termín najdete brzy na našich webových stránkách a na vývěsce u školy. Další info a ukázky práce najdete na Po loňských kladných ohlasech chystáme i na začátek letošních prázdnin Příměstský tábor v naší škole: Termín: , cena 1000 Kč , cena 800 Kč , cena 1800 Kč Provoz příměstského tábora: pondělí pátek od 7:30 do 15:30 hodin. Sraz dětí před vchodem do školní družiny v 7:30 hodin. Po celou dobu konání je k dispozici areál školy včetně tělocvičny, počítačové učebny a prostor školní družiny. V případě výletů budou další údaje (čas, místo) upřesněny. Příroda východního Polabí V úterý žáci 7. třídy vyrazili do Pardubic na zámek na výukový program Příroda kolem nás a expozici Příroda východního Polabí. Děti se názornou formou naučily poznávat naše živočichy podle vystavených exponátů, kteří žijí v různých ekosystémech. Na žáky čekalo zadání pracovního listu, kdy měli odpovídat na jednotlivé otázky a vypracovat úkoly podle vystavených živočichů. Výstava byla moc hezká a žáci se určitě naučili spoustu zajímavých a nových informací. Program: 2 výlety v regionu (zahrnuty v ceně), turistika, rukodělné práce, sportovní činnosti, hry a další aktivity, které budou přizpůsobeny věkové skladbě dětí. Přihláška je k vyzvednutí v ředitelně školy nebo ke stažení na webových stránkách Základní školy nebo Komunitní školy Rosice. V případě většího počtu zájemců (kapacita tábora 20 dětí) rozhoduje datum odevzdání přihlášky. Závaznou přihlášku odevzdejte do ředitelny do Doufám, že Vás zaujalo něco z naší nabídky, a pokud ne, budeme rádi za vaše připomínky a návrhy. Lenka Kohoutová, koordinátorka KOŠ Rosice Dále se v dubnu konala přednáška pro žáky druhého stupně s názvem Jsi on-line, která žáky upozorňovala na vliv nových komunikačních technologií, úskalí sociálních sítí a co je to vlastně kyberšikana. Žáci druhého stupně měli možnost zúčastnit se plaveckého výcviku v bazénu ve Skutči. Pro celou školu byl uspořádán výukový koncert v ZUŠ v Chrasti. Pro první stupeň byl uspořádán projektový Den Země. Děti se účastnily výtvarné soutěže Vejce a já, ekologické soutěže Cesty odpadů nebo přírodovědné rybářské soutěže. Žáci 9. třídy v pondělí vyrazili na geologickou exkurzi a na exkurzi do hasičské záchranné stanice v Chrudimi. V měsíci květnu proběhne jarní soutěž ve sběru papíru a soutěž ve sběru hliníku, do poloviny června probíhá soutěž ve sběru léčivých bylin. Ale to je jen malý přehled událostí, které se u nás ve škole dějí. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na naše internetové stránky, kde si můžete prohlédnout fotografie z jednotlivých událostí, přečíst si názory a postřehy žáků a mnohem více. Kateřina Drábková 4 SDH ROSICE Statistika požárů 2014 V průběhu roku 2014 vzniklo na území ÚO Chrudim 128 požárů s celkovou škodou přes 66 milionů korun českých. Včasným zásahem hasičských jednotek došlo k uchránění hodnot ve výši Kč, 11 osob bylo zraněno a z toho při zásazích došlo ke zranění 5 hasičů. Na likvidaci požárů se podílelo 126 jednotek HZS, 162 jednotek SDH obcí. Celkem za rok 2014 bylo v rámci územního odboru Chrudim 1056 výjezdů k událostem bez rozlišení jejich druhu. Rok požárů, přímá škoda Kč, usmrceni - 3 osoby, zraněných -16 osob Rok požárů, přímá škoda Kč, usmrceni - 0, zraněných - 11 osob 25 požárů dopravních prostředků a pracovních strojů 22 požárů odpadu a odpadních produktů 16 požárů rodinných domů 15 požárů skladovacích prostor 10 požárů lesů 7 požárů zemědělských ploch Nejčastějšími příčinami vzniku požárů byly technické závady, celkem 30 požárů - škoda Kč. Nejčastěji vznikly požáry v měsíci září - 18 požárů, dále pak červenci a březnu - 15 požárů, v červnu, srpnu a listopadu - 11 požárů a nejméně v květnu - 7 požárů. Nejvíce hořelo ve čtvrtek, pak následně v úterý a v sobotu.

5 V roce 2014 zasahovaly jednotky HSZ okresu 989krát a SDH obcí 487krát. Uvádím zde některé požáry v našem okolí. Hlinsko požár kůlny, škoda Kč, uchráněná hodnota Kč Skuteč požár pletacího stroje, škoda Kč Chrudim požár kuchyně, škoda Kč, uchráněná hodnota Kč Třemošnice požár bytu, škoda Kč, uchráněná hodnota Kč Heřmanův Městec požár včelína, škoda Kč, uchráněná hodnota Kč Heřmanův Městec požár půdy a střechy domova seniorů, škoda 7 mil. Kč, uchráněná hodnota 200 mil. Kč Skuteč požár haly kovovýroby, škoda 50 mil. Kč, uchráněná hodnota 2 mil. Kč Přejme si, aby statistiky za rok 2015 byly pokud možno co nejnižší. Petr Hejduk, SDH Rosice SDH BRČEKOLY Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o naší činnosti v letošním roce. Začátkem března jsme zahájili novou sportovní sezónu účastí na hasičské soutěži v Rosicích. Soutěž jsme pojali jako první trénink. Muži se umístili na 14. místě a ženy na 4. místě. Další soutěží byl Memoriál bratří Šťovíčků ve Svídnici. Zde se družstvo mužů umístilo na 7. místě a ženy opět na 4. místě. Abychom pro sbor získali nějaké finanční prostředky i jinou cestou než jen z rozpočtu obce a od sponzorů, rozhodli jsme se provést sběr papíru. Od počátku roku se nám podařilo nashromáždit celkem 960 kg papíru. Tímto bychom rádi poděkovali všem našim spoluobčanům, kteří se na sběru podíleli. Akci hodnotíme jako úspěšnou a chceme ve sběru papíru pokračovat i nadále v průběhu roku. Proto bychom touto cestou rádi oslovili i spoluobčany z Rosic, Synčan a Boru o pomoc v naší sběrové činnosti. Papír a karton lze zanechat v zádveří naší hasičské zbrojnice nebo kontaktovat některého z našich členů (odvoz si zajistíme). Předem děkujeme. Malina Vojtěch, velitel SDH Brčekoly Z HISTORIE OBCE Historické památky v Rosicích V dnešním vydání Rosických listů bych rád pokračoval v započatém představování historických památek v Rosicích. Navážu tak na své příspěvky před dvěma lety, kdy jsem psal o zámku (starý i nový) a rosických tvrzích. Postupně se seznámíte s pivovarem, cukrovarem (dnes VPS Rosice), kříži v Rosicích, špejcharem, páleníkem, školou, mlýny (i poslední stojící má svůj osud zpečetěn). Začneme s pivovarem. Je bezesporu jednou z dominant naší obce. Knížecí pivovar Kinských byl postaven již v dřívější budově v období romantismu s typickou gradací hmot v roce 1858 (předtím tam existoval starý pivovar založený již před rokem 1718, první zmínka o pivovaru v Rosicích je z počátku 16. století v deskách zemských. Stával na bývalé Michkově zahradě, před zámkem a mlýnem směrem k Malinským). Stavitelem současného objektu byl pan Jiřinec, který vystavěl také dům v těsné blízkosti pivovaru hostinec ( Hrnčálův ). Byla to pivovarská hospoda a samozřejmě se v ní původně točilo pouze pivo z místního pivovaru. Za první republiky patřil hostinec po ukončení výroby piva v Rosicích pivovaru choceňskému. V hostinci měl byt také lékař MUDr. Žádný. Když začal používat pivovar skleněné lahve, mohlo se tak pivo prodávat i mimo hospody dokonce i v obchodech jako je železářství! Na parní pohon byl pivovar rekonstruován v roce Sladovna pro domácí potřebu měla tři humna o výměře 750 m 2. Hvozt byl dvojatý s oddělenými lískami systému Rosenberg o úhrnné ploše 80 m 2. Zařízení pivovaru bylo strojní, chladicí štok železný, kvasírna chlazená lednicí. V jedné kampani se vyrobilo asi 500 tun sladu. Zpočátku obnášel jeden var 36 hektolitrů. Roku 1903 obnášela výroba 3240 hektolitrů. Výstav: hl, hl. V roce 1916 byla výroba piva zastavena a převedena do pivovaru v Chocni. Důvodem ukončení výroby piva bylo zrekvírování varny a 5 její užití k výrobě zbraní. Po válce měla být údajně na krátkou dobu činnost pivovaru obnovena, ale již s novou, hliníkovou varnou. Ta se ovšem neosvědčila, a proto bylo od záměru obnovit vaření piva upuštěno. Roku byl pivovar zrušen. V Rosicích se čas od času najde i láhev pivovaru z Chocně. Jde nejspíše o pozůstatky po skladu choceňského piva, který byl v prostorách našeho pivovaru. K pivovaru samozřejmě patřily neodmyslitelně také pivovarské sklepy. Také ty pořád existují a snad všichni ví, kde je hledat. V zimě se do nich zavážel led (ledařské náčiní z Rosic je k vidění n Veselém Kopci), sloužily hlavně ke skladování, ale také ke kvašení piva i k jeho stáčení. Najdeme v nich nápis: RENOVAC 1...6TA = , který odkazuje k roku opravy sklepů. K nim vedla lipová alej od pivovaru přes most (dříve pouze brod), u kterého v dobách největší slávy pivovaru stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Pivovarská spilka bývala v místech, kde byla kancelář důchodenského úředníka (po parcelaci za I. republiky ji koupil pekař pan Polák). Sládci rosického pivovaru: Václav Zvěřina 1651 (mládek patnáctiletý Matěj), Adolf Gustav Jeřička , Jiří Janouš , Jaroslav Kopista Rosický pivovar měl několik typů pivních lahví. Ve sběratelském katalogu je jich uvedeno celkem šest různých variant. Nejstarší je litrová láhev z roku 1890 s litým nápisem Knížecí pivovar v Rosicích (psáno do tvaru půlkruhu). Varianta z roku 1900 je se stejným nápisem, ale do kruhu a taktéž o objemu 1 litr. Posledním rokem, ve kterém se rosické lahve vyráběly, je rok Z tohoto období pochází čtyři varianty litrová s erbem a nápisem stejným jako u typů z 19. století, další měla vzadu nápis Majetek kníž. pivovaru a stejného provedení jsou i dvě lahve půllitrové (0,5l vzadu s nápisem ještě nikdo ze sběratelů nepotvrdil). Všechny byly vyrobeny z hnědého skla a uzavírání bylo na korkový špunt. Nedávno se ve výkopu našla rosická lahev s jiným typem hrdla (na porcelánový uzávěr) v provedení nejstarší varianty. Láhve se nacházely také při hloubení základů pro garáže u pivovaru (Na tomto místě stával domek hlídače, když pivovar sloužil jako sklad choceňského piva), při výkopech kanalizace u zámku, nebo při pracích kolem Vrabcovy hospody. Mimo lahví z litého skla jsou známy i dvě etikety, podle které víme, že se v pivovaru vyráběl ležák i speciální čtrnáctistupňové polotmavé pivo tzv. staročeský malvaz. V obecní kronice můžeme najít zmínku: Dokud byl pivovar v chodu, bylo živěji a veseleji v Rosicích. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na hospody. Těch bývalo v Rosicích hned několik. O té pivovarské jsem se už zmiňoval. Další hospoda dodnes fungující Na Křižovatce, hospoda U Stadionu, hostinec Na Babíně nebo také Mikelkova hospoda (bílý dům v zatáčce pod cihelnou v nekrologiu Podlažického kláštera je uváděn jako majitel jistý Baba), Vrabcova hospoda u hřbitova (dějiště mnoha kulturních vystoupení, besídek, plesů a konzertů), Kasíno (dnešní pekárna) a asi nejstarší doložená hospoda v Rosicích Seslávkách hostinec V Ráji. Jméno hostince vzniklo od obrazu nad vstupními dveřmi Adam a Eva v ráji. Toto místní jméno je v Rosicích jedno z nejstarších. Již v roce 1633 je připomínán Giržjk Gehliczka (Jiřík Jehlička) jako majitel domu Ragskeg (Rajskej), u rage, za Ragem, nad Ragem, Ragsky Schenck (Rajský šenk). A od hostince se jméno přeneslo na celou část Rosic. Nejmladší rosickou hospodou je Hasičský klub na tržnici. Pokud doma máte staré fotografie (nejen) pivovaru nebo hospod, budu velmi rád za možnost zapůjčení. Pohlednice z roku 1933, na které je vidět nejen pivovar, ale také pivovarská hospoda. Za pozornost stojí i asi větrem poničený komín

6 na hospodě a původní zakrytí pivovarského komínu. Vpravo patníky u náhonu na Seslávecký mlýn. V malém výřezu je pivovar z opačného pohledu. Vzácné etikety rosického pivovaru. Doufáme, že jste a budete spokojeni a budete se k nám rádi vracet. Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti NOC KOSTELŮ Nejstarší rosická lahev z roku Při příležitosti celostátní akce nazvané Noc kostelů, která se koná i u nás v Rosicích, si Vás dovoluji pozvat k nahlédnutí do kostela sv. Václava a zvonice, jež je středobodem místního hřbitova, kde jsou ukryty dva zvony. Co si ale zaslouží pozornost? Jeden ze zvonů, tzv. zvon Prostřední, je momentálně největší a nejstarší dochovaný - letos dovrší 500 let své existence. Máte-li zájem prohlédnout si interiér kostela a zvonice, přijďte dne mezi hodinou. Vyslechnete si nejen vyprávění z historie, ale také zvuk místních zvonů!!! Prostřední zvon byl ulit roku 1515 v Hradci Králové, průměr zvonu je 1,05 m a výška 0,82 m, váží 680 kg. Na náhonu před pivovarem se spousta kluků naučila hrát hokej. Na pivovaru je ještě původní střecha. PRODEJNA ZD V SYNČANECH Vážení občané Rosic a okolí, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě naší nově zrekonstruované prodejny v Synčanech. Pokud jste tak již učinili, zjistili jste, že jsme pro Vás připravili krásný nový interiér, kde je možné lépe prezentovat výrobky našich provozů, v tomto případě hlavně jatek. Zvětšila se vystavovací plocha a nabízíme Vám nově také možnost nákupu teplých svačin. V současné době si můžete pochutnat na teplých polévkách podle toho, jak jsou nabízeny a v některých dnech na ovaru nebo guláši. Dále Vám můžeme nabídnout kromě teplé sekané a teplých klobás i teplé uzené, především v pátek. Nabídka v dalších měsících se samozřejmě může dále vyvíjet podle zájmu zákazníků. Porce si můžete odnést domů, máme pro Vás připravené i nákupní nádobky. Do sortimentu jsme přidali i sladké pečivo a mraženou zeleninu. Navíc jsme pro Vás rozšířili prodejní dobu: Pondělí: hodin Úterý: hodin Středa: hodin Čtvrtek: hodin Pátek: hodin 6 Prostřední zvon (stav v roce 2007). Je na něm dvouřádkový nápis gotickou minuskulí: Anno domini milesimo quinqentesimo decimo V heccampana fusa est in laudem dei atqu genitricis marie sanctae fusa est hraecz super albea firma urbe A andre in villam rossice de deus felicem atqu utilem faveat in landem suam. Překlad do češtiny zní: Léta Páně tisíc pět set patnáct tento zvon ulit byl ke chvále Boží a Boží rodičky Marie svaté ulit byl v Hradci nad Labem místní firmou od Ondřeje do vsi Rosice. Pod nápisem jsou reliéfy na jedné straně krucifix a IHS, na druhé sv. Ondřej. R. Čápová Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z knihy Můj příběh od vynikajícího kanadského hráče ledního hokeje (obránce Boston Bruins) Bobbyho Orra, internetu, historie obce Rosice, Výtopny Zlíchov a z mých vzpomínek. Pozn. k obrázku: Provozuschopný parní válec Mamut výrobního čísla 220, který byl vyroben roku 1930 v ČKD. Stroj dosloužil v roce 1974 u podniku Pražské silniční a vodohospodářské služby. V posledních letech provozu byl k vidění na Letenské pláni, kde pravidelně válcoval plochu před příchodem 1. máje. Naposledy tomu tak bylo v roce Hmotnost 16 t, výkon parního stroje 34 kw, maximální rychlost 7 km/h.

7 Ve druhé polovině 20. století ( po roce 1950) byl v Československé republice a ve světě vytlačen z provozu silničním válcem s dieselovým motorem a vibračním válcem. Kapitola XIII. ZNAK OBCE ROSICE, NEBO SILNIČNÍ VÁLEC NA PRSOU SPORTOVCŮ TJ DYNAMO ROSICE? Malé ohlédnutí a zamyšlení nad dvouletým (od 4/2013 do 4/2015) psaním historie sportu v Rosicích Seslávkách. A co nám, prokázaná a doklady doložená, historie přinesla a jak jsme s ní v naší TJ Dynamo Rosice naložili?! Jak je to u nás v TJ Dynamo Rosice a co vlastně naši hráči na svých dresech reprezentují; o tom a nejen o tom je dnešní kapitola. Navštěvuji archivy, muzea, soukromé osoby, bývalé hráče a fanoušky. Všude tam se hlásím a hájím Rosice a TJ Dynamo Rosice. Jakmile se ocitnu v katastru obce Rosice, nevidím problém a důvod, proč se nevyjádřit například ke vzniku sportovní činnosti a její propagaci. Vážení spoluobčané a příznivci sportu! K napsání této kapitoly jsem se rozhodl z několika níže uvedených důvodů. Měl jsem připravený jiný článek, ale opět platí: člověk míní, život mění. Prvním důvodem je zhlédnutí hokejové série utkání playoff o vítěze Krajské hokejové ligy mezi mužstvy HC Chrudim a HC Hlinsko v lednu V únoru 2015 HC Chrudim a HC Kohouti Česká Třebová. V březnu 2015 se konalo finále mezi HC Chrudim a HC Světlá nad Sázavou. Týmy vždy hrály v dresech se znaky svých měst. Před zahájením příslušné hokejové série byly vždy přineseny na kluziště vlajky soupeře, Pardubického kraje a domácích. Před finálovým utkáním (z pohledu z tribuny) v popředí zleva drželi mladí hokejisté vlajky soupeře, Pardubického kraje a domácích. Za touto řadou byla nesena česká vlajka a za nimi drželi dva malí hokejisté model chrudimské orlice, (křídla orlice byla větší než oni). K tomu se hrála hymna České republiky. V téže době jsem cestoval přes Žamberk, našeho bývalého soupeře v hokeji. Na náměstí pohovořil chvilku s místními o sportu. Zajímal jsem se o jejich vybudovaný zimní stadion a též v jakých dresech hraje mládež a dospělí a jaké logo nosí na svých dresech. Pochopitelně, že reprezentují se znakem svého města. Stačí se podívat na sportovní kluby jiných měst a vesnic (a že jsem si jich na internetu vyhledal a prohlédl velký počet!). Víte, co mě zaujalo krom zhlédnutí hokejových zápasů? Vždy o přestávce mezi první a druhou třetinou, ať v Chrudimi nebo Hlinsku, nastoupil na led na 10 min. místní hokejový potěr. Kluci, již jsou o hlavu menší než mantinel, o to větší mají zaujetí pro hru, ale co je důležité - nosí na sobě dresy se znaky svých měst. Dovedete si představit hlineckého hráče s bagrem na dresu místo hlavy a půl koně - znaku Hlinska - a ještě s neuvedením správného roku vzniku (1921)? Já tedy v žádném případě!!! Poznámka: Naši mladí sportovci nastupují se znakem silničního válce na dresu. Druhým důvodem je pozvánka na výroční schůzi TJ Dynama Rosice konanou Na pozvánce je zobrazen znak se silničním válcem a s textem TJ Dynamo Rosice - založeno Z této pozvánky ( bez podpisu, hlavičky sportovní organizace a data psaní pozvánek je učivem základní školy) je jasně patrno, že tento znak je povýšen na oficiální znak TJ Dynama Rosice. Jak vůbec může po doložené historii sportu sdělit Výbor TJ Dynamo Rosice veřejnosti, že TJ Dynamo Rosice bylo založeno 1933?! Stále a stále dokola Nejdříve ústně (na Výroční členské schůzi TJ Dynamo Rosice v únoru 2013), později písemně na stránkách Rosických listů jsem zveřejňoval postupně nalezené dokumenty, případně citoval z nich. Po dvou letech práce, co jsem dokumentoval historii rosického sportu (od února 2013), nenacházím rozumné vysvětlení, proč není uváděno datum vzniku sportu v Rosicíc Dále zdůrazňuji, že TJ Dynamo Rosice se přihlásilo k nástupnictví po Sokolu Rosice také tím, že zažádalo o jeho majetek. Z dokladů, které jsem Vám postupně předkládal, je nástupnictví TJ Dynamo potvrzeno. Stále a stále dokola Dále doporučuji členům Výboru TJ Dynamo Rosice seznámit se s dokladem s názvem Pasportizace (technicko ekonomická zpráva) ze dne Uvedeno na internetových stránkách obce Rosice. Zkráceně, pro Vaši informaci, přímá historická řada v datech: Sokol Rosice., Hockeyový klub, Sokol Rosice, 1954 DSO Dynamo Rosice u Chrasti, od 1956 TJ Dynamo Rosice u Chrasti. V žádných dokladech a zprávách jsem nenašel jiná data. V žádném případě nevznikla TJ Dynamo Rosice v roce 1933, jak nám je neustále podsouváno, ale ani v roce Vždyť se jedná stále a znovu o znesvěcování práce a lidí na vybudování stadionu a na vzniku vynikajícího jména TJ Dynamo Rosice, docíleného rozsáhlou sportovní a morální činností všech dřívějších borců a jeho zakladatelů! Ještě jsou mezi námi žijící lidé, kteří měli v ruce krumpáče, lopaty a pracovali na základech stadionu Na Lukách. Poznámka: DSO (dobrovolná sportovní organizace) Dynamo Rosice u Chrasti vzniká po zániku Sokola Rosice (1952). Dělnická TJ, Federovaná TJ a SK Rosice byly samostatné tělovýchovné jednoty se svou sportovní činnosti a historií. O tom všem jsem již psal. V roce 2013 jsme chtěli slavit 80 let od založení kopané v Rosicích - tak jsme slavili. Stalo se. Posloužil nám k tomu klub SK Rosice s naprosto nezdokumentovanou historií, včetně špatně uváděného roku založení a jeho dodnes výborem TJ nedoloženou sportovní činností. Doklady (zakládací listiny), jež se vážou k tomuto klubu, ale v žádném případě k roku 1933, jsem nalezl a v říjnu 2013 z nich citoval v Rosických listech. Nějaký čas jsme se o oslavách mezi sebou v Rosicích bavili, mírně okomentovali, toť ale vše. Nikde jinde jsem o těchto oslavách nic nepublikoval a neuváděl jiné čtenáře v úžas. Nabídky byly. Odmítl jsem článek uveřejnit s odůvodněním, že si s tím poradíme doma sami. Murphyho zákony stále platí: Dobrý skutek byl po zásluze potrestán! Technická poznámka týkající se SK Rosice, opět pro informaci: Zemský úřad v Praze zasílá dne 20. listopadu 1934 doklad s přiloženým výměrem Okresnímu úřadu v Chrudimi (přijato 14. XII. 1934). Z něhož cituji:,,utvoření spolku zaznamenejte v rejstříku spolkovém." V rejstříku spolků zapsáno pod č. 1456, stanovy vloženy pod č dne 14. I Stanovy klubu došly na Zemský úřad v Praze 24. října Dále Vám sděluji, že jsem nenašel žádné jiné záznamy o sportovní činnosti SK Rosice než z pozdního léta 1934 a roku 1935, jak fotbalistů tak i házené žen. Takže ani u roku 1933, 1936, 1937 a výše nemám žádný záznam. Třeba se konečně dočkáme dalších doplňujících historických faktů o založení kopané a budeme si je moci přečíst v Rosických listech, a to nejen ode mne, ale hlavně od Výboru Tělovýchovné jednoty Dynamo Rosice. Je to velký mazec v těch našich letopočtech. V roce 2013 jsme slavili 80. výročí založení kopané. (Dle předložených dokladů si můžeme oslavy zopakovat letos znova). V roce 2015 budeme slavit 50 výročí založení fotbalu v TJ Dynamo Rosice. Fotbal byl založen již v dobře fungující TJ Dynamo Rosice u Chrasti až muži a žáci. Dorost byl založen v roce Naštěstí jsou ještě mezi námi někteří žijící bývalí hráči, již jsou na první soupisce fotbalového oddílu TJ Dynamo Rosice u Chrasti a sehráli první mistrovské utkání 15. srpna v 17 hod se Sokolem Kameničky. V chrudimské knihovně mě v prosinci 2014 upoutala mezi novinkami výše uvedená kniha Můj příběh. Mnozí z Vás si určitě vzpomenou na hokejový Kanadský pohár hraný v roce 1976 a na turnaji nejlépe hrajícího obránce Bobbyho Orra. Dosud je považován za nejlepšího obránce světa. Zmiňovaná kniha je velice hezky psaná a stojí za přečtení. Dovolil jsem si z knihy vybrat pár vět a myšlenek, s kterými se ztotožňuji. V tomto stylu píši po celou dobu do Rosických listů, (ale v žádném případě se nerovnám k autorovi knihy). Je celkem jedno, kde lidé žijí, zdali v Kanadě v Česku - městě Bostonu (USA) - nebo v obci Rosice. Pravidla lidského jednání, sportovního myšlení a sportovního ducha platí všude stejně. Vybírám a cituji ze strany 15: "Každý má právo na svůj názor a někteří lidé si určité události pamatuji jinak než já." Nicméně fakta jsou fakta. Jsem rád, že mám možnost předložit pár svých myšlenek Dále ze strany 133:,,Všichni jsme jen lidé a žádný 7

8 profesionální sportovec (ani vysloužilý!) nemůže být dokonalý čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Sportovci dělají spoustu chyb. Když už ale nějakou chybu uděláte, musíte se přiznat a přijmout odpovědnost. Lidé jsou ve většině případů ochotni odpustit tomu, kdo se ke svým chybám přizná. Já se od ostatních neliším. Poznámka: Sice nejsme profesionální sportovci, ale proč by tato slova neměla platit pro amatérské sportovce, a ještě k tomu u nás v obci, kde se téměř všichni známe. Pro Vás, kteří jste pozvánku neobdrželi a na stadion už nechodíte, avšak o historii sportu se zajímáte, jsem si dovolil otisknout znak, o němž dnes píši. Po druhé světové válce byl natočen seriál dokumentárních filmů s názvem Zač jsme bojovali. Budu parafrázovat název Zač kopeme, sportujeme a válcujeme. Věřím, že v době, kdy se dospělo k názoru, že jsme Dynamitka válec - valcíři my jsme valcíři - my přeci válcujeme, že to mělo asi navodit dobrou náladu, povznést a vytvořit jakýsi povzbuzující účinek zválcovat soupeře. Nebo jsme vyslali všem signál my jsme valcíři a kdo je víc? Jiný význam mě nenapadá. Případná jiná vysvětlení Vám může sdělit výbor TJ Dynama Rosice. Když se valcíří tak vyjadřují a cítí, dovolím si tedy já je tak oslovovat. Dřívější sportovce stále nazývám závodníky, našimi borci atd. Silniční válec se nikdy v žádném historickém období na stadionu Na Lukách neobjevil. Místně ani regionálně nemá s námi v Rosicích co do činění. Nebo se snad výrobce silničních válců, případně udržovatelé silnic podíleli nebo podílejí na sportovní činnosti TJ Dynama Rosice? Ani v Novém Městě nad Metují, kde se silniční válce vyráběly a stále vyrábějí, nemají sportovci válec ve znaku. Prohlédl jsem velké množství dokladů, spousty starých výtisků novin a nenašel žádnou návaznost na valcíře. Je ovšem rozdíl namalovat silniční válec na autobus, anebo ho mít ve znaku na prsou, a ještě k tomu se špatně uvedeným datem, rokem 1933, a to i u žáků! Vlastně se to týká i futsalu, protože i oni se rozhodli pro používání loga silničního válce. Ti, kteří vybudovali náš celý stadion, naložili a složili mimo jiné 855 tun materiálu na hokejovém hřišti, odpracovali hodin na stadionu a v zemědělství 2 800, obojí zdarma, (později pracovali navazující další generace) nebyli v žádném případě valcíři, ale obyvateli Rosic a přilehlých obcí. Lidmi různého vzdělání, polit. vyznání, odbornosti, původu a hlavně zaměstnanci Východočeských plynáren, Východočeských cihelen a JZD Rosice. Bez těchto všech uvedených by se stadion stěží vybudoval. V době, kdy se stavěl stadion (bylo již dříve podrobněji popsáno v Rosických listech č. 6/ 2013), nebylo vůbec myslitelné a možné udělit obci Rosice znak a vlajku. Ještě než bylo vybudované a meliorované hokejové a fotbalové hřiště, tekla pod kopcem Seslávek strouha, která se ztrácela před Synčany. Byla místy 2 3 m široká. Ve strouze žili např. čolci a žáby. Na jaře kvetly na březích strouhy velké žluté blatouchy. V zimě jsme se my, seslávské děti, na strouze učily bruslit. Ani tato fauna a flora, ani plynárenské nádrže, ani v cihelnách vypálené cihly, a dokonce ani "jézedovic Stračeny" nejsou zobrazeny ve znaku naší TJ! Dne byly uděleny a schváleny Parlamentem České republiky znak a vlajka obce Rosice. Do té doby neměla obec svůj znak a vlajku. První písemné historické zmínky o nás: po r Seslávky, Rosice, Synčany, Brčekoly, Bor u Chroustovic. Po tolika dlouhých staletích a letech čin a práce zastupitelstva obce a především představitelů obce Rosice hodné uznání, na které můžeme být právem hrdí! Domnívám se, že tyto obecní symboly neslouží pouze k označení obecního úřadu na fasádě a vyvěšování vlajky ke slavnostním událostem. Kdo jiný než sportovci, kteří jsou svým způsobem reprezentanty obce, by se měli ke své historii, včetně znaku a vlajky, hrdě hlásit a hrdě je nosit na dresech. Jak jinak nejlépe s úctou a pokorou vyjádřit svůj vztah ke svým dějinám, předkům a ke své obci. Hlavně také proto, že obec Rosice je největším sponzorem TJ Dynamo Rosice. Částky cca Kč z rozpočtu obce Rosice v loňském roce, letos Kč pro sport nejsou zas tak malé. Obec Rosice nechala vyrobit velice zdařilé nášivky s textem Dynamo Rosice s propracovaným znakem obce o rozměru cca. 8 x 9 cm k našití přímo na dresy (viz. obrázek). Bohužel tyto nášivky si svou správnou cestu na dresy zatím nenašly. Nedopustím se té chyby, že budu i generačně mladším radit, co mají dělat. Rozhodnutí si ponesou všichni svými činy a jmény do historie rosického sportu sami. Když jsem se zmínil o tématu sponzoringu, rád bych se vyslovil i k události z roku V tomto roce se stala politická strana ODS podporujícím partnerem oslav takzvaného 80. výročí kopané v Rosicích. V celé České republice jsem nenašel žádnou tělovýchovnou jednotu, která by byla podporována jakoukoli politickou stranou. Ptám se tudíž, jak je možné, že došlo k tomu, že byla vůbec oslovena politická strana pro sponzoring naší tělovýchovné jednoty a proč byla vybrána zrovna strana ODS a ne nějaká jiná? Myslím si, že se obejdeme, s ohledem k našim předkům, bez politické angažovanosti. K politické propagaci jsou přeci jen zřízeny stranické sekretariáty, které nemají se sportem nic společného. Kapitolu skončím podle mě trefným citátem od českého spisovatele a básníka Michala Černíka: "Kdo nechce vidět, / je slepý /. Kdo nechce slyšet, / je hluchý /. Kdo zamlčuje pravdu, / sám se umlčuje / a prohrává." Nazdar v příští kapitole! Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. června Neprodejné. 8

SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4

SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4 Srpen 2014, ročník 9, vydání 4 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, prázdniny "profrčely" neskutečnou rychlostí a při pohledu z okna tu máme podzim jak vyšitý, navzdory kalendáři. Neklesejme ale na mysli,

Více

RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013

RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2013, ročník 8, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, toto vydání je už prázdninové, odpočinkové. Je plné pozvánek na sportovní, kulturní a společenské akce pořádané

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238 Září je tu, čas bezstarostných her je v nenávratnu a naše školáky čekají noví kamarádi, nové zážitky, ale především nové povinnosti. Ti starší již

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE Fota: Helena Chadimová VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 V květnu oslavíme 70. let od ukončení 2. světové války. Pomník padlým mochovským občanům na Husově náměstí v Mochově v této válce. Foto P. Hanušová ÚVODNÍ

Více

Malé ohlédnutí, současnost, blízká budoucnost

Malé ohlédnutí, současnost, blízká budoucnost Malé ohlédnutí, současnost, blízká budoucnost V minulém článku jsem vás informoval o tom, že bylo dokončeno školní hřiště. Akce byla zdárně finančně dokončena a hřiště má vcelku pěknou vizáž. To bylo ale

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

KRONIKA. Přerov nad Labem. Přerov nad Labem

KRONIKA. Přerov nad Labem. Přerov nad Labem KRONIKA Přerov nad Labem Přerov nad Labem KRONIKÁŘ PŘEROVA NAD LABEM Lucie Černá byla jmenována kronikářkou Přerova nad Labem v srpnu roku 2011 obecním zastupitelstvem. Kroniku roku 2008 zapsala zpětně

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Když se v máji blýská, sedlák si výská. ročník XI. Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka číslo 1 duben 2014 Když se v máji blýská, sedlák si výská. Slovo starostky Vážení čtenáři, po delší době se Vám do rukou dostává opět zpravodaj. Problémy

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 05/2014 ZDARMA Opravy hasičského domu v Lojovicích úspěšně pokračují V mateřské škole přivítali jaro Pozvánka na dětský den V Ladově kraji měli plné ruce práce Volby do Evropského

Více

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší.

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší. Barňák Květen 2007 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XV MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Alena Dušková, Mgr. Tomáš Makaj Internetová verze: Globalweb (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic JARO 2013 1 Foto: R. Opluštil JARO 2013 hlas loš tic Zprávy z radnice Vážení občané, v minulém vydání Hlasu Loštic jste byli informováni o snaze získat dotační prostředky

Více