Duben 2015, ročník 10, vydání 2 SLOVO STAROSTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duben 2015, ročník 10, vydání 2 SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 Duben 2015, ročník 10, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čtvrtý měsíc letošního roku už skončil a je tu květen. Co se dá dělat v máji, nechávám plně na Vaší fantazii. Jen snad malá rada pro mladé: klávesnice není to pravé. Přesto, že jaro bývá optimistické, začínám svůj dnešní příspěvek vzpomínkou na naše předky, kteří ztratili své životy ve světových válkách. Abychom uctili jejich památku, uspořádáme 7. května od hod. tradiční lampiónový průvod, který bude ukončen ohňostrojem u Pomníku padlých. Jak snad všichni víme, v loňském roce tomu bylo 100 let od začátku první světové války a 8. května 2015 uběhne 70 let od ukončení druhé světové války. Nechci se přidávat k řadě "vykladačů" historie, kterých jsou plná všechna dostupná informační i dezinformační media. Jen se krátce zamyslím, jak se válečné události dotkly naší obce. Na našich pomnících u obecního úřadu je vytesáno celkem 45 jmen, většinou mladých chlapců a mužů, kteří byli přímými oběťmi válek. Jejich smrt znamenala především pro rodiny a blízké obrovskou ztrátu, která nešla ničím nahradit. Vzletná slova pronesená u pomníků nikdy nemohou odstranit hlubokou bolest, která se dotýkala celé naší obce. Skutečnost, že se jednalo o "jedny z nás", je hrůzostrašná. Obava, že by se podobné příběhy mohly opakovat, není jen špatný sen. Nynější reálný neklid snad na všech světových stranách (jenom sever je klidnější) může u řady z nás vyvolávat otázku: "Kdy už se konečně lidstvo poučí? Kdy už konečně lidé pochopí, že peníze a moc nejsou těmi pravými hodnotami?" Lidský život je jedinečný a jedině svoboda je to, za co stojí bojovat. Vrátíme se ale k událostem posledních dní. Postupně uskutečňujeme plány, které jsme si pro letošní rok zadali navzdory špatnému plnění příjmů ze sdílených daní, které stát není schopen vybírat ani ve srovnatelné výši krizového roku Dokončili jsme protipovodňová opatření, kolaudace byla zahájena 16. dubna. Celková investice činila téměř 22 mil. Kč, spoluúčast naší obce byla asi 3 mil. Kč. Vše se ještě musí zazelenat, funkčnost opatření byla již několikrát ověřena. Důležitým přínosem je i významné zlepšení vzhledu středu naší obce. Teď už jen vylepšovat a udržovat. Logickým pokračováním bude i úprava okolí "požární nádrže". Nejdříve, již po třetí, požádáme o bezúplatný převod okolních pozemků z vlastnictví státu do majetku obce. Pokud se podaří, zahájíme projektovou přípravu, která bude zaměřena na využití dotací z fondů EU, popřípadě z národních zdrojů. V tuto chvíli nejsou dopracovány podmínky dotačních opatření, a jak je bohužel v české kotlině zvykem, vždy se musí projekt "napasovat" na dotační tituly. Musíme tedy vyčkat příležitosti. Zahajujeme projektovou přípravu na zateplení a výměnu zdrojů topné vody v mateřské škole. Pokud nám štěstí bude přát, v roce 2016 až 2017 proběhnou stavební práce. Stavební parcely na bývalém nádraží budou k dispozici v druhé polovině letošního roku. V tuto chvíli máme stavební povolení na komunikace, plyn, veřejné osvětlení a rozhlas. Žádost o povolení stavby vodovodu a kanalizace musíme doplnit o další dokumenty. Ve spolupráci s Chrastí a Hrochovým Týncem připravujeme propojení okolních měst a obce cyklostezkou, nebo cyklotrasou. V první řadě musíme získat pozemky. Pokud se týká bývalého drážního náspu od hranice k.ú. Chrast až po Hospodu Na Křižovatce, už jej máme v našem majetku. Dále budeme pokračovat po staré silnici na Blansko. Společně s Hrochovým Týncem požádáme o převod této silnice do vlastnictví města a obce podle katastrálních území. Propojení našich sídel je ale projekt na dlouhou dobu. Dnes poslední informace se týká Folkové cihelny. Vzhledem ke skutečnosti malého počtu diváků byla tato akce dlouhodobě neudržitelná. Musíme tedy zapracovat na změně obsahu tak, aby byl festival pro naše spoluobčany přitažlivější. Abychom ale nepřetrhli řadu, v letošním roce se uskuteční v měsíci červenci oslava 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Rosice, která bude zakončena ve stylu folk a country. Pěkný zbytek jara. 1 Luboš Netolický, starosta

2 ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rosice ze dne a. Žádné usnesení nebylo přijato. 1b. Žádné usnesení nebylo přijato. 2a. Usnesení: ZO schvaluje návrh Územního plánu Rosice, jeho soulad s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu Rosice, doplněného odůvodněním pořizovatele dle 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 2b. Usnesení: ZO souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání územního plánu Rosice, vyhodnocením připomínek, stanovisek, námitek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 2c. Usnesení: ZO schvaluje vydání podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy - Územní plán Rosice. 2d. Usnesení: ZO ruší Územní plán sídelního útvaru Rosice, schválený usnesením Zastupitelstva obce Rosice dne Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s VaK Chrudim a.s. na vybudování a provozování vodovodu pro 5 RD v zástavbě na bývalém nádraží. 4a. Usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy BKN, spol. s r.o., na vypracování projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Rosice (3 objekty) v celkové výši Kč bez DPH. ZO dále pověřuje starostu obce p. Luboše Netolického uzavřením uvedené smlouvy o dílo. Výsledek hlasování: pro 11, hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 4b. Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 (výdaje celkem 75 tis. Kč, financování 75 tis. Kč). 5. Usnesení: ZO schvaluje zprávu starosty obce o dokončení a průběhu kolaudace akce Protipovodňová opatření Rosice. 6a. Usnesení: ZO schvaluje budoucí využití lokality požární nádrž v Rosicích podle studie Obec Rosice- studie využití území vypracované firmou Envicons, s.r.o., Pardubice v dubnu 2015 a bezúplatný i úplatný převod státních pozemků v okolí požární nádrže. 6b. Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod poz. parcel v lokalitě požární nádrž v Rosicích, a to ppč. 165/2, ppč. 171/2 a ppč. 1642/4 v k.ú. Rosice u Chrasti z majetku ČR do majetku obce Rosice. 6c. Usnesení: ZO schvaluje úplatný převod ppč. 1642/3 v k.ú. Rosice u Chrasti z majetku ČR do majetku obce Rosice za cenu v místě a čase obvyklou, a to ve výši 35,- Kč/m Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod částí krajských silnic umístěných na ppč. 1553/3 (směr Blansko) a ppč (U Mrtvých), vše v k.ú. Rosice u Chrasti, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Rosice. 8. Usnesení: ZO schvaluje provedení opravy fasády na tělocvičně ZŠ Rosice firmou Stavební sdružení Vorel Josef, Nádražní 219, Hrochův Týnec, za konečnou cenu Kč bez DPH Usnesení: ZO schvaluje opravu komunikací v Synčanech na pozemcích ppč. 518/15, 518/7 a 64/1 v k.ú. Synčany POV PK dle cenové nabídky SUS Pardubického kraje v celkové výši Kč bez DPH. 10. Usnesení: ZO schvaluje nákup pozemku 471/8 v k.ú. Rosice u Chrasti z vlastnictví p. Romana Munzara, Sobětuchy čp. 98, Chrudim, do vlastnictví obce Rosice za cenu 100,- Kč/m 2. Obec Rosice uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti. 11. Usnesení: ZO pověřuje starostu pana Luboše Netolického zastupováním obce na valné hromadě VaK Chrudim a.s. 12a. Usnesení: ZO schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků na školní rok 2015/2016 podle ustanovení 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů pro Základní školu, Rosice, okres Chrudim se sídlem Rosice 97. ČESNEKOVÁ SOBOTA Vážení spoluobčané, Rosická tržnice má své dobré jméno již celou řadu let. V posledních době je možné nabídnout návštěvníkům prohlídku muzea Vesnice žije. Abychom program tržnice ještě zkvalitnili a zpestřili, rozhodli jsme se v letošním roce uspořádat SVATOVÁCLAVSKOU ČESNEKOVOU SOBOTU. Proč zrovna česneková sobota? V našem regionu je česnek velice rozšířenou plodinou a v poslední době se stále zvětšuje její pěstební plocha. Jiné regiony, například Vysočina, pořádají akce spojené s pěstováním a zpracováním brambor. Morava má svoje vinohrady a víno. Na této akci rádi přivítáme všechny, kteří se zabývají pěstováním, prodejem a zpracováním česneku. Rovněž další živnostníci a firmy, které mohou nabídnout další produkty, které k takové akci patří, jsou vítáni. S touto akcí bude souviset i bohatý kulturní program. S celým průběhem této akce se můžete seznámit v následující pozvánce nebo, pokud máte zájem, se této akce zúčastnit jako prodejci a vystavovatelé na stránkách Josef Novák, místostarosta Lampionový průvod s ohňostrojem se bude konat 7. května 2015 od hod. Sraz u Hospody Na Křižovatce.

3 MATEŘSKÁ ŠKOLA Přírodovědná soutěž Zlatý list Reprezentační tým žáků naší školy vyrazil ve čtvrtek na krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, která se konala v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka. Soutěž probíhala formou stezky lesem se stanovišti, kde žáci plnili různé úkoly z botaniky, zoologie, geologie, meteorologie, ochrany životního prostředí, ekologie apod. Ač děti neobsadily vítězné příčky, odnesly si spoustu zážitků, nových poznatků a zajímavostí. Děkuji všem za účast, pohodový den a reprezentaci naší školy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELIKONOCE NA ZÁMKU Při příležitosti konání velikonočních oslav byla Východočeským muzeem a Východočeskou galerií v Pardubicích vyhlášena pro základní a mateřské školy soutěž Vejce a já, do které jsme se zapojili. Žáci osmé třídy byli organizátory pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků této velikonoční výtvarné soutěže s předáváním ocenění nejlepším pracím. Potěšilo nás, že jsme uspěli ve velké konkurenci, neboť se soutěže zúčastnilo více než 300 prací ze škol Pardubického kraje. Vyhodnocení se uskutečnilo v pondělí ve Východočeském muzeu v Pardubicích, kde naši žáci získali za svoji tvořivou činnost hodnotnou cenu. Závěrečná školní akademie Základní školy Rosice Žáci 9. třídy by svoje devítileté působení na zdejší základní škole rádi slavnostně ukončili klasickou školní akademií. Proto letos bude naše škola tradiční školní akademii pořádat, a to ve středu v odpoledních hodinách v Hospodě Na Křižovatce. Do nacvičování se zapojí všechny třídy včetně školní družiny. Žáci a jejich třídní učitelé si pro vás přichystají asi hodinové vystoupení, které ponese název Žijeme filmem. Na závěr se uskuteční slavnostní šerpování deváťáků. Přesný čas začátku akademie bude upřesněn na plakátech, které budou vyvěšeny v polovině června na obvyklých místech. Jste všichni srdečně zváni. Přijďte, budeme se na vás těšit. Za žáky 9. třídy Petra Brožková, třídní učitelka Měsíc duben byl ve škole ve znamení vzdělávacích akcí a nejrůznějších exkurzí a soutěží. První pomoc Úterní odpoledne si osmá třída vyzkoušela a naučila laickou předlékařskou první pomoc - resuscitaci s masáží srdce a umělým dýcháním a také zástavu masivního krvácení. Děkujeme tímto Lukáši Michálkovi - profesionálnímu záchranáři - za bezvadné odpoledne, které pro nás bylo velkým přínosem, a Českému červenému kříži, díky němuž jsme měli toto školení zdarma. Ukliďme Česko Překvapilo Vás v pátek a následující víkend velké množství pytlů a sesbíraného odpadu na hromadách po Rosicích? Aby také ne. Účastnili jsme se celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko, jejímž cílem bylo zmapovat černé skládky a uklidit vše, co do přírody nepatří. Kromě úklidu a zvelebení okolí naší školy jsme vysadili i několik stromků a jarních květin. A jak celý den probíhal? První tři vyučovací hodiny jsme se učili podle rozvrhu a povídali jsme si, co nás vlastně čeká a proč, a od 4. vyučovací hodiny propukla akce naplno. Třídy měly přesně vymezený harmonogram akce a naplánovanou trasu úklidu. Každá z tříd prvního stupně, třídy , si zasadila svůj strom u protipovodňových opatření a cestou děti posbíraly nepořádek. Děti z druhého stupně, třídy , vyrazily do vzdálenějších oblastí naší obce a vyklidily nepořádek po nezodpovědných lidech, kteří svůj odpad vyhazují do přírody - remízek směrem na Přestavlky, cestou k pomníku U Mrtvých, cestou do třešňové aleje. A devátá třída zůstala v areálu školy, kde žáci naložili pokácené túje do kontejnerů, vysadili květiny a na závěr dne uspořádali soutěž "kdo a kde nasbírá víc odpadků". Do akce se také zapojila obec. Pomáhala nám s vysazením stromků, které zakoupil pan starosta. Další pracovníci obce nám pomáhali s úklidem pokácených tújí před naší školou nebo při odvozu nashromážděného nepořádku. Žáky akce moc bavila a rádi by ji brzy zopakovali. Jejich postřehy a názory nejen k této akci si můžete přečíst na stránkách naší školy Chtěla bych poděkovat žákům za jejich elán a nadšení uklízet nepořádek po jiných lidech, třídním učitelům, kteří dávali na svoje žáky pozor, a v neposlední řadě pracovníkům obce za pomoc a podporu při této akci. Doufám, že každý z nás si vzal ponaučení, co všechno jsou lidé schopni do přírody vyhodit, a že už budeme odpad vyhazovat jen do míst k tomu určených. 3

4 KOMUNITNÍ ŠKOLA Co nového v Komunitní škole? Připravujeme pro Vás další zajímavé aktivity nejen pro děti, ale i aktivní a zvídavé dospělé. Další z plánovaných akcí je Kreslení pravou hemisférou s paní Olgou Lazárkovou na začátku června. Kurz je určen dětem i dospělým od 7 let. Jde o známou techniku, kterou zvládne opravdu každý. Učí nás kreslit věrný obraz toho, co opravdu vidíme a mnohdy slouží i k relaxaci nebo zvýšení sebevědomí. Podrobné informace a přesný termín najdete brzy na našich webových stránkách a na vývěsce u školy. Další info a ukázky práce najdete na Po loňských kladných ohlasech chystáme i na začátek letošních prázdnin Příměstský tábor v naší škole: Termín: , cena 1000 Kč , cena 800 Kč , cena 1800 Kč Provoz příměstského tábora: pondělí pátek od 7:30 do 15:30 hodin. Sraz dětí před vchodem do školní družiny v 7:30 hodin. Po celou dobu konání je k dispozici areál školy včetně tělocvičny, počítačové učebny a prostor školní družiny. V případě výletů budou další údaje (čas, místo) upřesněny. Příroda východního Polabí V úterý žáci 7. třídy vyrazili do Pardubic na zámek na výukový program Příroda kolem nás a expozici Příroda východního Polabí. Děti se názornou formou naučily poznávat naše živočichy podle vystavených exponátů, kteří žijí v různých ekosystémech. Na žáky čekalo zadání pracovního listu, kdy měli odpovídat na jednotlivé otázky a vypracovat úkoly podle vystavených živočichů. Výstava byla moc hezká a žáci se určitě naučili spoustu zajímavých a nových informací. Program: 2 výlety v regionu (zahrnuty v ceně), turistika, rukodělné práce, sportovní činnosti, hry a další aktivity, které budou přizpůsobeny věkové skladbě dětí. Přihláška je k vyzvednutí v ředitelně školy nebo ke stažení na webových stránkách Základní školy nebo Komunitní školy Rosice. V případě většího počtu zájemců (kapacita tábora 20 dětí) rozhoduje datum odevzdání přihlášky. Závaznou přihlášku odevzdejte do ředitelny do Doufám, že Vás zaujalo něco z naší nabídky, a pokud ne, budeme rádi za vaše připomínky a návrhy. Lenka Kohoutová, koordinátorka KOŠ Rosice Dále se v dubnu konala přednáška pro žáky druhého stupně s názvem Jsi on-line, která žáky upozorňovala na vliv nových komunikačních technologií, úskalí sociálních sítí a co je to vlastně kyberšikana. Žáci druhého stupně měli možnost zúčastnit se plaveckého výcviku v bazénu ve Skutči. Pro celou školu byl uspořádán výukový koncert v ZUŠ v Chrasti. Pro první stupeň byl uspořádán projektový Den Země. Děti se účastnily výtvarné soutěže Vejce a já, ekologické soutěže Cesty odpadů nebo přírodovědné rybářské soutěže. Žáci 9. třídy v pondělí vyrazili na geologickou exkurzi a na exkurzi do hasičské záchranné stanice v Chrudimi. V měsíci květnu proběhne jarní soutěž ve sběru papíru a soutěž ve sběru hliníku, do poloviny června probíhá soutěž ve sběru léčivých bylin. Ale to je jen malý přehled událostí, které se u nás ve škole dějí. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na naše internetové stránky, kde si můžete prohlédnout fotografie z jednotlivých událostí, přečíst si názory a postřehy žáků a mnohem více. Kateřina Drábková 4 SDH ROSICE Statistika požárů 2014 V průběhu roku 2014 vzniklo na území ÚO Chrudim 128 požárů s celkovou škodou přes 66 milionů korun českých. Včasným zásahem hasičských jednotek došlo k uchránění hodnot ve výši Kč, 11 osob bylo zraněno a z toho při zásazích došlo ke zranění 5 hasičů. Na likvidaci požárů se podílelo 126 jednotek HZS, 162 jednotek SDH obcí. Celkem za rok 2014 bylo v rámci územního odboru Chrudim 1056 výjezdů k událostem bez rozlišení jejich druhu. Rok požárů, přímá škoda Kč, usmrceni - 3 osoby, zraněných -16 osob Rok požárů, přímá škoda Kč, usmrceni - 0, zraněných - 11 osob 25 požárů dopravních prostředků a pracovních strojů 22 požárů odpadu a odpadních produktů 16 požárů rodinných domů 15 požárů skladovacích prostor 10 požárů lesů 7 požárů zemědělských ploch Nejčastějšími příčinami vzniku požárů byly technické závady, celkem 30 požárů - škoda Kč. Nejčastěji vznikly požáry v měsíci září - 18 požárů, dále pak červenci a březnu - 15 požárů, v červnu, srpnu a listopadu - 11 požárů a nejméně v květnu - 7 požárů. Nejvíce hořelo ve čtvrtek, pak následně v úterý a v sobotu.

5 V roce 2014 zasahovaly jednotky HSZ okresu 989krát a SDH obcí 487krát. Uvádím zde některé požáry v našem okolí. Hlinsko požár kůlny, škoda Kč, uchráněná hodnota Kč Skuteč požár pletacího stroje, škoda Kč Chrudim požár kuchyně, škoda Kč, uchráněná hodnota Kč Třemošnice požár bytu, škoda Kč, uchráněná hodnota Kč Heřmanův Městec požár včelína, škoda Kč, uchráněná hodnota Kč Heřmanův Městec požár půdy a střechy domova seniorů, škoda 7 mil. Kč, uchráněná hodnota 200 mil. Kč Skuteč požár haly kovovýroby, škoda 50 mil. Kč, uchráněná hodnota 2 mil. Kč Přejme si, aby statistiky za rok 2015 byly pokud možno co nejnižší. Petr Hejduk, SDH Rosice SDH BRČEKOLY Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o naší činnosti v letošním roce. Začátkem března jsme zahájili novou sportovní sezónu účastí na hasičské soutěži v Rosicích. Soutěž jsme pojali jako první trénink. Muži se umístili na 14. místě a ženy na 4. místě. Další soutěží byl Memoriál bratří Šťovíčků ve Svídnici. Zde se družstvo mužů umístilo na 7. místě a ženy opět na 4. místě. Abychom pro sbor získali nějaké finanční prostředky i jinou cestou než jen z rozpočtu obce a od sponzorů, rozhodli jsme se provést sběr papíru. Od počátku roku se nám podařilo nashromáždit celkem 960 kg papíru. Tímto bychom rádi poděkovali všem našim spoluobčanům, kteří se na sběru podíleli. Akci hodnotíme jako úspěšnou a chceme ve sběru papíru pokračovat i nadále v průběhu roku. Proto bychom touto cestou rádi oslovili i spoluobčany z Rosic, Synčan a Boru o pomoc v naší sběrové činnosti. Papír a karton lze zanechat v zádveří naší hasičské zbrojnice nebo kontaktovat některého z našich členů (odvoz si zajistíme). Předem děkujeme. Malina Vojtěch, velitel SDH Brčekoly Z HISTORIE OBCE Historické památky v Rosicích V dnešním vydání Rosických listů bych rád pokračoval v započatém představování historických památek v Rosicích. Navážu tak na své příspěvky před dvěma lety, kdy jsem psal o zámku (starý i nový) a rosických tvrzích. Postupně se seznámíte s pivovarem, cukrovarem (dnes VPS Rosice), kříži v Rosicích, špejcharem, páleníkem, školou, mlýny (i poslední stojící má svůj osud zpečetěn). Začneme s pivovarem. Je bezesporu jednou z dominant naší obce. Knížecí pivovar Kinských byl postaven již v dřívější budově v období romantismu s typickou gradací hmot v roce 1858 (předtím tam existoval starý pivovar založený již před rokem 1718, první zmínka o pivovaru v Rosicích je z počátku 16. století v deskách zemských. Stával na bývalé Michkově zahradě, před zámkem a mlýnem směrem k Malinským). Stavitelem současného objektu byl pan Jiřinec, který vystavěl také dům v těsné blízkosti pivovaru hostinec ( Hrnčálův ). Byla to pivovarská hospoda a samozřejmě se v ní původně točilo pouze pivo z místního pivovaru. Za první republiky patřil hostinec po ukončení výroby piva v Rosicích pivovaru choceňskému. V hostinci měl byt také lékař MUDr. Žádný. Když začal používat pivovar skleněné lahve, mohlo se tak pivo prodávat i mimo hospody dokonce i v obchodech jako je železářství! Na parní pohon byl pivovar rekonstruován v roce Sladovna pro domácí potřebu měla tři humna o výměře 750 m 2. Hvozt byl dvojatý s oddělenými lískami systému Rosenberg o úhrnné ploše 80 m 2. Zařízení pivovaru bylo strojní, chladicí štok železný, kvasírna chlazená lednicí. V jedné kampani se vyrobilo asi 500 tun sladu. Zpočátku obnášel jeden var 36 hektolitrů. Roku 1903 obnášela výroba 3240 hektolitrů. Výstav: hl, hl. V roce 1916 byla výroba piva zastavena a převedena do pivovaru v Chocni. Důvodem ukončení výroby piva bylo zrekvírování varny a 5 její užití k výrobě zbraní. Po válce měla být údajně na krátkou dobu činnost pivovaru obnovena, ale již s novou, hliníkovou varnou. Ta se ovšem neosvědčila, a proto bylo od záměru obnovit vaření piva upuštěno. Roku byl pivovar zrušen. V Rosicích se čas od času najde i láhev pivovaru z Chocně. Jde nejspíše o pozůstatky po skladu choceňského piva, který byl v prostorách našeho pivovaru. K pivovaru samozřejmě patřily neodmyslitelně také pivovarské sklepy. Také ty pořád existují a snad všichni ví, kde je hledat. V zimě se do nich zavážel led (ledařské náčiní z Rosic je k vidění n Veselém Kopci), sloužily hlavně ke skladování, ale také ke kvašení piva i k jeho stáčení. Najdeme v nich nápis: RENOVAC 1...6TA = , který odkazuje k roku opravy sklepů. K nim vedla lipová alej od pivovaru přes most (dříve pouze brod), u kterého v dobách největší slávy pivovaru stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Pivovarská spilka bývala v místech, kde byla kancelář důchodenského úředníka (po parcelaci za I. republiky ji koupil pekař pan Polák). Sládci rosického pivovaru: Václav Zvěřina 1651 (mládek patnáctiletý Matěj), Adolf Gustav Jeřička , Jiří Janouš , Jaroslav Kopista Rosický pivovar měl několik typů pivních lahví. Ve sběratelském katalogu je jich uvedeno celkem šest různých variant. Nejstarší je litrová láhev z roku 1890 s litým nápisem Knížecí pivovar v Rosicích (psáno do tvaru půlkruhu). Varianta z roku 1900 je se stejným nápisem, ale do kruhu a taktéž o objemu 1 litr. Posledním rokem, ve kterém se rosické lahve vyráběly, je rok Z tohoto období pochází čtyři varianty litrová s erbem a nápisem stejným jako u typů z 19. století, další měla vzadu nápis Majetek kníž. pivovaru a stejného provedení jsou i dvě lahve půllitrové (0,5l vzadu s nápisem ještě nikdo ze sběratelů nepotvrdil). Všechny byly vyrobeny z hnědého skla a uzavírání bylo na korkový špunt. Nedávno se ve výkopu našla rosická lahev s jiným typem hrdla (na porcelánový uzávěr) v provedení nejstarší varianty. Láhve se nacházely také při hloubení základů pro garáže u pivovaru (Na tomto místě stával domek hlídače, když pivovar sloužil jako sklad choceňského piva), při výkopech kanalizace u zámku, nebo při pracích kolem Vrabcovy hospody. Mimo lahví z litého skla jsou známy i dvě etikety, podle které víme, že se v pivovaru vyráběl ležák i speciální čtrnáctistupňové polotmavé pivo tzv. staročeský malvaz. V obecní kronice můžeme najít zmínku: Dokud byl pivovar v chodu, bylo živěji a veseleji v Rosicích. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na hospody. Těch bývalo v Rosicích hned několik. O té pivovarské jsem se už zmiňoval. Další hospoda dodnes fungující Na Křižovatce, hospoda U Stadionu, hostinec Na Babíně nebo také Mikelkova hospoda (bílý dům v zatáčce pod cihelnou v nekrologiu Podlažického kláštera je uváděn jako majitel jistý Baba), Vrabcova hospoda u hřbitova (dějiště mnoha kulturních vystoupení, besídek, plesů a konzertů), Kasíno (dnešní pekárna) a asi nejstarší doložená hospoda v Rosicích Seslávkách hostinec V Ráji. Jméno hostince vzniklo od obrazu nad vstupními dveřmi Adam a Eva v ráji. Toto místní jméno je v Rosicích jedno z nejstarších. Již v roce 1633 je připomínán Giržjk Gehliczka (Jiřík Jehlička) jako majitel domu Ragskeg (Rajskej), u rage, za Ragem, nad Ragem, Ragsky Schenck (Rajský šenk). A od hostince se jméno přeneslo na celou část Rosic. Nejmladší rosickou hospodou je Hasičský klub na tržnici. Pokud doma máte staré fotografie (nejen) pivovaru nebo hospod, budu velmi rád za možnost zapůjčení. Pohlednice z roku 1933, na které je vidět nejen pivovar, ale také pivovarská hospoda. Za pozornost stojí i asi větrem poničený komín

6 na hospodě a původní zakrytí pivovarského komínu. Vpravo patníky u náhonu na Seslávecký mlýn. V malém výřezu je pivovar z opačného pohledu. Vzácné etikety rosického pivovaru. Doufáme, že jste a budete spokojeni a budete se k nám rádi vracet. Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti NOC KOSTELŮ Nejstarší rosická lahev z roku Při příležitosti celostátní akce nazvané Noc kostelů, která se koná i u nás v Rosicích, si Vás dovoluji pozvat k nahlédnutí do kostela sv. Václava a zvonice, jež je středobodem místního hřbitova, kde jsou ukryty dva zvony. Co si ale zaslouží pozornost? Jeden ze zvonů, tzv. zvon Prostřední, je momentálně největší a nejstarší dochovaný - letos dovrší 500 let své existence. Máte-li zájem prohlédnout si interiér kostela a zvonice, přijďte dne mezi hodinou. Vyslechnete si nejen vyprávění z historie, ale také zvuk místních zvonů!!! Prostřední zvon byl ulit roku 1515 v Hradci Králové, průměr zvonu je 1,05 m a výška 0,82 m, váží 680 kg. Na náhonu před pivovarem se spousta kluků naučila hrát hokej. Na pivovaru je ještě původní střecha. PRODEJNA ZD V SYNČANECH Vážení občané Rosic a okolí, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě naší nově zrekonstruované prodejny v Synčanech. Pokud jste tak již učinili, zjistili jste, že jsme pro Vás připravili krásný nový interiér, kde je možné lépe prezentovat výrobky našich provozů, v tomto případě hlavně jatek. Zvětšila se vystavovací plocha a nabízíme Vám nově také možnost nákupu teplých svačin. V současné době si můžete pochutnat na teplých polévkách podle toho, jak jsou nabízeny a v některých dnech na ovaru nebo guláši. Dále Vám můžeme nabídnout kromě teplé sekané a teplých klobás i teplé uzené, především v pátek. Nabídka v dalších měsících se samozřejmě může dále vyvíjet podle zájmu zákazníků. Porce si můžete odnést domů, máme pro Vás připravené i nákupní nádobky. Do sortimentu jsme přidali i sladké pečivo a mraženou zeleninu. Navíc jsme pro Vás rozšířili prodejní dobu: Pondělí: hodin Úterý: hodin Středa: hodin Čtvrtek: hodin Pátek: hodin 6 Prostřední zvon (stav v roce 2007). Je na něm dvouřádkový nápis gotickou minuskulí: Anno domini milesimo quinqentesimo decimo V heccampana fusa est in laudem dei atqu genitricis marie sanctae fusa est hraecz super albea firma urbe A andre in villam rossice de deus felicem atqu utilem faveat in landem suam. Překlad do češtiny zní: Léta Páně tisíc pět set patnáct tento zvon ulit byl ke chvále Boží a Boží rodičky Marie svaté ulit byl v Hradci nad Labem místní firmou od Ondřeje do vsi Rosice. Pod nápisem jsou reliéfy na jedné straně krucifix a IHS, na druhé sv. Ondřej. R. Čápová Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z knihy Můj příběh od vynikajícího kanadského hráče ledního hokeje (obránce Boston Bruins) Bobbyho Orra, internetu, historie obce Rosice, Výtopny Zlíchov a z mých vzpomínek. Pozn. k obrázku: Provozuschopný parní válec Mamut výrobního čísla 220, který byl vyroben roku 1930 v ČKD. Stroj dosloužil v roce 1974 u podniku Pražské silniční a vodohospodářské služby. V posledních letech provozu byl k vidění na Letenské pláni, kde pravidelně válcoval plochu před příchodem 1. máje. Naposledy tomu tak bylo v roce Hmotnost 16 t, výkon parního stroje 34 kw, maximální rychlost 7 km/h.

7 Ve druhé polovině 20. století ( po roce 1950) byl v Československé republice a ve světě vytlačen z provozu silničním válcem s dieselovým motorem a vibračním válcem. Kapitola XIII. ZNAK OBCE ROSICE, NEBO SILNIČNÍ VÁLEC NA PRSOU SPORTOVCŮ TJ DYNAMO ROSICE? Malé ohlédnutí a zamyšlení nad dvouletým (od 4/2013 do 4/2015) psaním historie sportu v Rosicích Seslávkách. A co nám, prokázaná a doklady doložená, historie přinesla a jak jsme s ní v naší TJ Dynamo Rosice naložili?! Jak je to u nás v TJ Dynamo Rosice a co vlastně naši hráči na svých dresech reprezentují; o tom a nejen o tom je dnešní kapitola. Navštěvuji archivy, muzea, soukromé osoby, bývalé hráče a fanoušky. Všude tam se hlásím a hájím Rosice a TJ Dynamo Rosice. Jakmile se ocitnu v katastru obce Rosice, nevidím problém a důvod, proč se nevyjádřit například ke vzniku sportovní činnosti a její propagaci. Vážení spoluobčané a příznivci sportu! K napsání této kapitoly jsem se rozhodl z několika níže uvedených důvodů. Měl jsem připravený jiný článek, ale opět platí: člověk míní, život mění. Prvním důvodem je zhlédnutí hokejové série utkání playoff o vítěze Krajské hokejové ligy mezi mužstvy HC Chrudim a HC Hlinsko v lednu V únoru 2015 HC Chrudim a HC Kohouti Česká Třebová. V březnu 2015 se konalo finále mezi HC Chrudim a HC Světlá nad Sázavou. Týmy vždy hrály v dresech se znaky svých měst. Před zahájením příslušné hokejové série byly vždy přineseny na kluziště vlajky soupeře, Pardubického kraje a domácích. Před finálovým utkáním (z pohledu z tribuny) v popředí zleva drželi mladí hokejisté vlajky soupeře, Pardubického kraje a domácích. Za touto řadou byla nesena česká vlajka a za nimi drželi dva malí hokejisté model chrudimské orlice, (křídla orlice byla větší než oni). K tomu se hrála hymna České republiky. V téže době jsem cestoval přes Žamberk, našeho bývalého soupeře v hokeji. Na náměstí pohovořil chvilku s místními o sportu. Zajímal jsem se o jejich vybudovaný zimní stadion a též v jakých dresech hraje mládež a dospělí a jaké logo nosí na svých dresech. Pochopitelně, že reprezentují se znakem svého města. Stačí se podívat na sportovní kluby jiných měst a vesnic (a že jsem si jich na internetu vyhledal a prohlédl velký počet!). Víte, co mě zaujalo krom zhlédnutí hokejových zápasů? Vždy o přestávce mezi první a druhou třetinou, ať v Chrudimi nebo Hlinsku, nastoupil na led na 10 min. místní hokejový potěr. Kluci, již jsou o hlavu menší než mantinel, o to větší mají zaujetí pro hru, ale co je důležité - nosí na sobě dresy se znaky svých měst. Dovedete si představit hlineckého hráče s bagrem na dresu místo hlavy a půl koně - znaku Hlinska - a ještě s neuvedením správného roku vzniku (1921)? Já tedy v žádném případě!!! Poznámka: Naši mladí sportovci nastupují se znakem silničního válce na dresu. Druhým důvodem je pozvánka na výroční schůzi TJ Dynama Rosice konanou Na pozvánce je zobrazen znak se silničním válcem a s textem TJ Dynamo Rosice - založeno Z této pozvánky ( bez podpisu, hlavičky sportovní organizace a data psaní pozvánek je učivem základní školy) je jasně patrno, že tento znak je povýšen na oficiální znak TJ Dynama Rosice. Jak vůbec může po doložené historii sportu sdělit Výbor TJ Dynamo Rosice veřejnosti, že TJ Dynamo Rosice bylo založeno 1933?! Stále a stále dokola Nejdříve ústně (na Výroční členské schůzi TJ Dynamo Rosice v únoru 2013), později písemně na stránkách Rosických listů jsem zveřejňoval postupně nalezené dokumenty, případně citoval z nich. Po dvou letech práce, co jsem dokumentoval historii rosického sportu (od února 2013), nenacházím rozumné vysvětlení, proč není uváděno datum vzniku sportu v Rosicíc Dále zdůrazňuji, že TJ Dynamo Rosice se přihlásilo k nástupnictví po Sokolu Rosice také tím, že zažádalo o jeho majetek. Z dokladů, které jsem Vám postupně předkládal, je nástupnictví TJ Dynamo potvrzeno. Stále a stále dokola Dále doporučuji členům Výboru TJ Dynamo Rosice seznámit se s dokladem s názvem Pasportizace (technicko ekonomická zpráva) ze dne Uvedeno na internetových stránkách obce Rosice. Zkráceně, pro Vaši informaci, přímá historická řada v datech: Sokol Rosice., Hockeyový klub, Sokol Rosice, 1954 DSO Dynamo Rosice u Chrasti, od 1956 TJ Dynamo Rosice u Chrasti. V žádných dokladech a zprávách jsem nenašel jiná data. V žádném případě nevznikla TJ Dynamo Rosice v roce 1933, jak nám je neustále podsouváno, ale ani v roce Vždyť se jedná stále a znovu o znesvěcování práce a lidí na vybudování stadionu a na vzniku vynikajícího jména TJ Dynamo Rosice, docíleného rozsáhlou sportovní a morální činností všech dřívějších borců a jeho zakladatelů! Ještě jsou mezi námi žijící lidé, kteří měli v ruce krumpáče, lopaty a pracovali na základech stadionu Na Lukách. Poznámka: DSO (dobrovolná sportovní organizace) Dynamo Rosice u Chrasti vzniká po zániku Sokola Rosice (1952). Dělnická TJ, Federovaná TJ a SK Rosice byly samostatné tělovýchovné jednoty se svou sportovní činnosti a historií. O tom všem jsem již psal. V roce 2013 jsme chtěli slavit 80 let od založení kopané v Rosicích - tak jsme slavili. Stalo se. Posloužil nám k tomu klub SK Rosice s naprosto nezdokumentovanou historií, včetně špatně uváděného roku založení a jeho dodnes výborem TJ nedoloženou sportovní činností. Doklady (zakládací listiny), jež se vážou k tomuto klubu, ale v žádném případě k roku 1933, jsem nalezl a v říjnu 2013 z nich citoval v Rosických listech. Nějaký čas jsme se o oslavách mezi sebou v Rosicích bavili, mírně okomentovali, toť ale vše. Nikde jinde jsem o těchto oslavách nic nepublikoval a neuváděl jiné čtenáře v úžas. Nabídky byly. Odmítl jsem článek uveřejnit s odůvodněním, že si s tím poradíme doma sami. Murphyho zákony stále platí: Dobrý skutek byl po zásluze potrestán! Technická poznámka týkající se SK Rosice, opět pro informaci: Zemský úřad v Praze zasílá dne 20. listopadu 1934 doklad s přiloženým výměrem Okresnímu úřadu v Chrudimi (přijato 14. XII. 1934). Z něhož cituji:,,utvoření spolku zaznamenejte v rejstříku spolkovém." V rejstříku spolků zapsáno pod č. 1456, stanovy vloženy pod č dne 14. I Stanovy klubu došly na Zemský úřad v Praze 24. října Dále Vám sděluji, že jsem nenašel žádné jiné záznamy o sportovní činnosti SK Rosice než z pozdního léta 1934 a roku 1935, jak fotbalistů tak i házené žen. Takže ani u roku 1933, 1936, 1937 a výše nemám žádný záznam. Třeba se konečně dočkáme dalších doplňujících historických faktů o založení kopané a budeme si je moci přečíst v Rosických listech, a to nejen ode mne, ale hlavně od Výboru Tělovýchovné jednoty Dynamo Rosice. Je to velký mazec v těch našich letopočtech. V roce 2013 jsme slavili 80. výročí založení kopané. (Dle předložených dokladů si můžeme oslavy zopakovat letos znova). V roce 2015 budeme slavit 50 výročí založení fotbalu v TJ Dynamo Rosice. Fotbal byl založen již v dobře fungující TJ Dynamo Rosice u Chrasti až muži a žáci. Dorost byl založen v roce Naštěstí jsou ještě mezi námi někteří žijící bývalí hráči, již jsou na první soupisce fotbalového oddílu TJ Dynamo Rosice u Chrasti a sehráli první mistrovské utkání 15. srpna v 17 hod se Sokolem Kameničky. V chrudimské knihovně mě v prosinci 2014 upoutala mezi novinkami výše uvedená kniha Můj příběh. Mnozí z Vás si určitě vzpomenou na hokejový Kanadský pohár hraný v roce 1976 a na turnaji nejlépe hrajícího obránce Bobbyho Orra. Dosud je považován za nejlepšího obránce světa. Zmiňovaná kniha je velice hezky psaná a stojí za přečtení. Dovolil jsem si z knihy vybrat pár vět a myšlenek, s kterými se ztotožňuji. V tomto stylu píši po celou dobu do Rosických listů, (ale v žádném případě se nerovnám k autorovi knihy). Je celkem jedno, kde lidé žijí, zdali v Kanadě v Česku - městě Bostonu (USA) - nebo v obci Rosice. Pravidla lidského jednání, sportovního myšlení a sportovního ducha platí všude stejně. Vybírám a cituji ze strany 15: "Každý má právo na svůj názor a někteří lidé si určité události pamatuji jinak než já." Nicméně fakta jsou fakta. Jsem rád, že mám možnost předložit pár svých myšlenek Dále ze strany 133:,,Všichni jsme jen lidé a žádný 7

8 profesionální sportovec (ani vysloužilý!) nemůže být dokonalý čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Sportovci dělají spoustu chyb. Když už ale nějakou chybu uděláte, musíte se přiznat a přijmout odpovědnost. Lidé jsou ve většině případů ochotni odpustit tomu, kdo se ke svým chybám přizná. Já se od ostatních neliším. Poznámka: Sice nejsme profesionální sportovci, ale proč by tato slova neměla platit pro amatérské sportovce, a ještě k tomu u nás v obci, kde se téměř všichni známe. Pro Vás, kteří jste pozvánku neobdrželi a na stadion už nechodíte, avšak o historii sportu se zajímáte, jsem si dovolil otisknout znak, o němž dnes píši. Po druhé světové válce byl natočen seriál dokumentárních filmů s názvem Zač jsme bojovali. Budu parafrázovat název Zač kopeme, sportujeme a válcujeme. Věřím, že v době, kdy se dospělo k názoru, že jsme Dynamitka válec - valcíři my jsme valcíři - my přeci válcujeme, že to mělo asi navodit dobrou náladu, povznést a vytvořit jakýsi povzbuzující účinek zválcovat soupeře. Nebo jsme vyslali všem signál my jsme valcíři a kdo je víc? Jiný význam mě nenapadá. Případná jiná vysvětlení Vám může sdělit výbor TJ Dynama Rosice. Když se valcíří tak vyjadřují a cítí, dovolím si tedy já je tak oslovovat. Dřívější sportovce stále nazývám závodníky, našimi borci atd. Silniční válec se nikdy v žádném historickém období na stadionu Na Lukách neobjevil. Místně ani regionálně nemá s námi v Rosicích co do činění. Nebo se snad výrobce silničních válců, případně udržovatelé silnic podíleli nebo podílejí na sportovní činnosti TJ Dynama Rosice? Ani v Novém Městě nad Metují, kde se silniční válce vyráběly a stále vyrábějí, nemají sportovci válec ve znaku. Prohlédl jsem velké množství dokladů, spousty starých výtisků novin a nenašel žádnou návaznost na valcíře. Je ovšem rozdíl namalovat silniční válec na autobus, anebo ho mít ve znaku na prsou, a ještě k tomu se špatně uvedeným datem, rokem 1933, a to i u žáků! Vlastně se to týká i futsalu, protože i oni se rozhodli pro používání loga silničního válce. Ti, kteří vybudovali náš celý stadion, naložili a složili mimo jiné 855 tun materiálu na hokejovém hřišti, odpracovali hodin na stadionu a v zemědělství 2 800, obojí zdarma, (později pracovali navazující další generace) nebyli v žádném případě valcíři, ale obyvateli Rosic a přilehlých obcí. Lidmi různého vzdělání, polit. vyznání, odbornosti, původu a hlavně zaměstnanci Východočeských plynáren, Východočeských cihelen a JZD Rosice. Bez těchto všech uvedených by se stadion stěží vybudoval. V době, kdy se stavěl stadion (bylo již dříve podrobněji popsáno v Rosických listech č. 6/ 2013), nebylo vůbec myslitelné a možné udělit obci Rosice znak a vlajku. Ještě než bylo vybudované a meliorované hokejové a fotbalové hřiště, tekla pod kopcem Seslávek strouha, která se ztrácela před Synčany. Byla místy 2 3 m široká. Ve strouze žili např. čolci a žáby. Na jaře kvetly na březích strouhy velké žluté blatouchy. V zimě jsme se my, seslávské děti, na strouze učily bruslit. Ani tato fauna a flora, ani plynárenské nádrže, ani v cihelnách vypálené cihly, a dokonce ani "jézedovic Stračeny" nejsou zobrazeny ve znaku naší TJ! Dne byly uděleny a schváleny Parlamentem České republiky znak a vlajka obce Rosice. Do té doby neměla obec svůj znak a vlajku. První písemné historické zmínky o nás: po r Seslávky, Rosice, Synčany, Brčekoly, Bor u Chroustovic. Po tolika dlouhých staletích a letech čin a práce zastupitelstva obce a především představitelů obce Rosice hodné uznání, na které můžeme být právem hrdí! Domnívám se, že tyto obecní symboly neslouží pouze k označení obecního úřadu na fasádě a vyvěšování vlajky ke slavnostním událostem. Kdo jiný než sportovci, kteří jsou svým způsobem reprezentanty obce, by se měli ke své historii, včetně znaku a vlajky, hrdě hlásit a hrdě je nosit na dresech. Jak jinak nejlépe s úctou a pokorou vyjádřit svůj vztah ke svým dějinám, předkům a ke své obci. Hlavně také proto, že obec Rosice je největším sponzorem TJ Dynamo Rosice. Částky cca Kč z rozpočtu obce Rosice v loňském roce, letos Kč pro sport nejsou zas tak malé. Obec Rosice nechala vyrobit velice zdařilé nášivky s textem Dynamo Rosice s propracovaným znakem obce o rozměru cca. 8 x 9 cm k našití přímo na dresy (viz. obrázek). Bohužel tyto nášivky si svou správnou cestu na dresy zatím nenašly. Nedopustím se té chyby, že budu i generačně mladším radit, co mají dělat. Rozhodnutí si ponesou všichni svými činy a jmény do historie rosického sportu sami. Když jsem se zmínil o tématu sponzoringu, rád bych se vyslovil i k události z roku V tomto roce se stala politická strana ODS podporujícím partnerem oslav takzvaného 80. výročí kopané v Rosicích. V celé České republice jsem nenašel žádnou tělovýchovnou jednotu, která by byla podporována jakoukoli politickou stranou. Ptám se tudíž, jak je možné, že došlo k tomu, že byla vůbec oslovena politická strana pro sponzoring naší tělovýchovné jednoty a proč byla vybrána zrovna strana ODS a ne nějaká jiná? Myslím si, že se obejdeme, s ohledem k našim předkům, bez politické angažovanosti. K politické propagaci jsou přeci jen zřízeny stranické sekretariáty, které nemají se sportem nic společného. Kapitolu skončím podle mě trefným citátem od českého spisovatele a básníka Michala Černíka: "Kdo nechce vidět, / je slepý /. Kdo nechce slyšet, / je hluchý /. Kdo zamlčuje pravdu, / sám se umlčuje / a prohrává." Nazdar v příští kapitole! Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. června Neprodejné. 8

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3.

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, školní prázdniny, čas zasloužené dovolené a doufám že i pěkného počasí, začíná pro většinu z nás. První

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zpravodaj obce ROSICE Březen 2006

Zpravodaj obce ROSICE Březen 2006 Zpravodaj obce ROSICE Březen 2006 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, jak jsem před časem slíbil, máte ve svých rukách zkušební vydání prvních obecních listů. Děkuji všem, kteří projevili zájem o obecní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více