Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. 2. 3. 4. 5."

Transkript

1 Výroční zpráva 2006

2

3 Obsah Aktivity Certifikace Konference Projekty Účetní závěrka k

4 ČLENSKÁ ZÁKLADNA K má ZERA 8 členů Základním cílem agentury je vytvoření regionálního ekologického centra vzdělávání, poradenství a výzkumu za účelem vytváření podmínek pro činnost v oblasti realizace programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem. Úzce specializovaná činnost ZERA je v oblasti biologického zpracování odpadu v působnosti celé ČR včetně zahraničí Slovensko, Rakousko a ekologického zemědělství ČR 1. AKTIVITY Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání Regionální vzdělávací centrum Odborná ekologická a zemědělská knihovna Počítačová učebna Informační a poradenské centrum enviromentální výchovy Informační centrum biologického zpracování odpadu Certifikace Ekologie a výzkum Škola řemesel - rekvalifikace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva Atelier řemesel PORADENSTVÍ Poradenská činnost se specializuje na oblast řešení záměrů zpracování biologicky rozložitelných odpadů v regionu ekologického zemědělství správné zemědělské praxe zpracování žádostí v rámci zemědělských dotačních titulů VZDĚLÁVÁNÍ V roce 2006 se vzdělávání stalou jednou z nejvýznamnějších aktivit agentury ZERA. Navazuje ne předcházející projekty, které umožnily otestovat si zájem o vzdělávací téma cílovými skupinami. V průběhu roku bylo zpracováno několik projektů, jejichž realizace začala v roce 2006 a bude pokračovat během roku 2007 a částečně i Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na různorodé cílové skupiny: široká veřejnost, zástupci obcí, pracovníky odborů životního prostředí, podnikatelé, zemědělce, ekologické zemědělce, odborníci a podnikatelé v oblasti ekologie, studenti vysokých a středních škol. atd. Realizované vzdělávací akce jsou podrobně rozepsány v kapitole PROJEKTY, kde jsou seřazeny dle projektů, do kterých spadají. 4

5 INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST ZERA využívá pro propagaci a informovanost o svých aktivitách a o realizaci svých projektů regionální i celostátní tiskoviny a to jak pro laickou, tak odbornou veřejnost. Mezi regionální periodiky patří především Náměšťské listy, Vysočina, kraj Vysočina a z odborných to jsou například Odpady, Odpadové fórum, Moderní obec, Zemědělec, Agrospoj, Bionoviny. Dále webové stránky BIOM CZ, Agronavigátor apod. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Vlastní publikační činností má ZERA zájem podpořit svoje aktivity, především vzdělávací a informační. Aktuální materiály: Kompostování pro všechny OSVĚTA ZERA se v několika svých projektech zaměřila na podporu vzniku systému třídění a sběru bioodpadu k zajištění realizace stávající legislativy, která podmiňuje využívání odpadu a jeho snížení ukládání na skádkách v mateřském regionu Náměšťsko a Chvojince. Ověřuje si praktické dopady zpracovaného pilotního projektu. Je zpracovaná kampaň osvět, jejiiž součástí byly v roce 2006 vzdělávací akce pro veřejnost a zástupce obcí, zemědělce, besedy s občany v obcích, letáky o tom, co je to bioodpad, jak s ním zacházet, jak bioodpad třídit a případně kompostovat doma na zahradě, co patří a nepatří do sběrných nádob pro bioodpad, co to je kompost a jak sním zacházet.. 2. CERTIFIKACE ZERA je akreditována agenturou ČIA pro personální certifikaci podle ČSN EN ISO/IEC 17024: Osob v odbornosti biologického zpracování odpadu Odbornost se vztahuje na všechny technologie biologického zpracování odpadu doposud využívané kompostování, bioplynové stanice a mechanicko biologické zpracování odpadu. Vzdělávání odborníků a přezkoušení znalostí v systému personální certifikace je základním předpokladem k vytvoření trvale udržitelného systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Informovanost a zvyšování odborné způsobilosti osob v oblasti ochrany životního prostředí je v současné době nezbytností pro pracovníky v této problematice i širokou veřejnost. Systém personální certifikace umožňuje svým držitelům získání náskoku před konkurencí a zlepšení pozice při jednání se státní správou a pro životní prostředí znamená významné omezení rizik při zpracování biologicky rozložitelného odpadu. V loňském roce tímto programem úspěšně prošlo 24 zájemců, kteří získali certifikát. Certifikace výrobků kompost Koncem roku 2006 ZERA získala akreditaci podle ČSN EN Certifikace výrobku je postup třetí strany, který osvědčuje shodu vlastností výrobků žadatele s naší metodikou, sestavenou pro tuto certifikaci MSKP 01/ Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování). Certifikát dokládá splnění požadavků, které jsou požadované danou MSKP. 5

6 ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRŮ SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ A SBĚRU BIOODPADU Stávající legislativa odpadového hospodářství ČR, plány odpadového hospodářství ČR, krajů a regionů stanovují časové a množstevní podmínky snižování skládkování odpadu a jeho využití k dalšímu zpracování nebo recyklaci. Součástí komunálního odpadu je z % biologicky rozložitelný odpad. Pokud se bioodpad nezpracovává a ukládá na skládku má velmi negativní vliv na životní prostředí. Bioodpad je zdrojem živin a organické hmoty pro výživu rostlin nebo energie. Agentura ZERA má zkušenosti s vytvořením systému biologického zpracování odpadu v regionu. Technika a technologie zpracování bioodpadu je investičně i kapacitně náročná. Je proto vhodné v případě centrálního zpracování řešit celý systém komplexně. Důležitým partnerem v regionu jsou zemědělci. Nabídka zpracování záměru: 1. Analýza území - terénní šetření o množství, místa vzniku, kvalitě a stavu nakládání s bioodpadem 2. Analýza území o stávající technickém a technologickém vybavení regionu na třídění a svoz odpadu 3. Analýza území z pohledu ochrany životního prostředí 4. Návrh kapacity a typu zařízení na zpracování bioodpadu 5. Logistika modelu systému sběru a třídění bioodpadu 6. Využití výstupu zpracování bioodpadu 7. Ekonomika systému 8. Osvěta a vzdělávání v regionu o biologickém zpracování odpadu, podpora domovního kompostování Zpracované záměry: Systém sběru a třídění bioodpadu v mikroregionu Náměšťska a Chvojince Logistika sběru, svozu a zpracování bioodpadu v regionu Svazku obcí Třebíč Kompostárna městys Havlíčková Borová Kompostárna města Žďár nad Sázavou Systém zpracování bioodpadu kompostováním v místě zdroje Jilemnicko Svazek obcí a města Rokytnice nad Jizerou 3. KONFERENCE Ve dnech dubna 2006 se ve Sporthotelu Hrotovice uskutečnila II. Mezinárodní konference s názvem Biologicky rozložitelné odpady. Při této již tradiční akci byly teoretické přednášky o problematice bioodpadů doplněny praktickými ukázkami práce strojů pro jejich zpracování. Program byl koncipován tak, aby postihnul všechna důležitá témata vztahující se ke kompostování a výrobě bioplynu - legislativu, financování, techniku a představení úspěšně realizovaných projektů. Velký důraz byl kladen na představení novinek výzkumu a vývoje a otevření diskuse o potřebách českých zpracovatelů BRO. Součástí konference byl Den techniky konaný na kompostárně partnerské společnosti CMC Náměšť a.s. Byly prakticky předvedeny nejlepší dostupné techniky pro vlastní kompostování a úpravu bioodpadu. Většina přednášejících z ČR i zahraničí představovala špičku ve svém oboru, za zmínku stojí např. rakouští odborníci na kompostování - Amlinger, Steiner, Mayer. Dipl. Ing. Florián Amlinger se účastní tvorby evropské politiky a legislativy v oblasti BRO, Dipl. Ing. Martin Steiner pomohl zavést systém třídění a zpracování bioodpadu na mnoha místech Evropské unie, Dipl. Ing. Johann Mayer představil konkrétní projekt řešení problematiky bioodpadu v regionu krok za krokem. Přesto, že se termín konference kryl s dalšími akcemi zaměřenými na bioodpady, návštěvnost svědčila o velkém zájmu o tuto problematiku. Podle následných ohlasů na konferenci se podařilo splnit hlavní záměr pořadatelů konference upozornit na současné problémy kompostování a výroby bioplynu a vyvolat diskusi nad potřebami českých zpracovatelů bioodpadu. Po četných kladných ohlasech zahájila pořádající Agentura ZERA přípravy III. ročníku konference, který se uskuteční října roku PROJEKTY Fond Vysočina Výzkum vývoj inovace 2005, Ochrana životního prostředí Roční výzkum byl zaměřen na sledování vlivu zařízení kompostáren na zpracování bioodpadu s technologií malých zakládek na volné ploše s využitím specielních překopávačů kompostu na životní prostředí kvalita podzemních vod a ovzduší. Bylo vybráno pět lokalit na území ČR s touto technologií, kde se provádělo měření úniku amoniaku, metanu a oxidu uhličitého do ovzduší v průběhu kompostovacího procesu a přítomnost forem dusíku v podzemních vodách před zahájením a po skončení kompostovacího procesu. Byly využity metody Výzkumného ústavu zemědělské techniky Praha Ruzyně s dodržením parametrů a podmínek stávající legislativy. Vyhodnocením naměřených hodnot bylo prokázáno snížení negativních vlivů na životní prostředí při správném vedení aerobního procesu kompostování precizní a kontrolovanou technologií. 6

7 Partneři výzkumu: CMC Náměšť a.s., VÚZT Praha Ruzyně Místo realizace výzkumu: Náměšť nad Oslavou, další místa v ČR Zahájení a ukončení výzkumu: Celkové náklady výzkumu: Celkem: Kč z toho dotace Fondu Vysočiny: Dotace: Kč CBC Phare: Školící kurzy v odpadovém hospodářství bioodpady V roce 2006 agentura ZERA úspěšně ukončila projekt Školící kurzy v odpadovém hospodářství bioodpady realizovaného v rámci grantového schématu předvstupního fondu CBC Phare.: udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí Česká republika Rakousko. Projekt byl zaměřen na vytvoření česko -rakouského týmu odborníků, jehož úkolem bylo za využití rakouských zkušeností, knowhow, odborných podkladů a norem EU zlepšit kvalitu životního prostředí a rozvoje udržitelných strategií nakládání s odpady v česko-rakouském regionu v oblasti odpadového hospodářství recyklace bioodpadu. Prostředky pro tuto činnost se staly překlady rakouských materiálů pro metodiku správné praxe kompostování, studijní materiály a podklady pro zpracování vyhlášky biologického zpracování bioodpadu, dále transfer know-how ekologických technologií a školení v oblasti odpadového hospodářství recyklace bioodpadu. Dále pochopení rakouského přístupu díky němuž se podařilo dosáhnout mimořádně vysoké úrovně recyklace bioodpadu a výborné kvality kompostu. Cílovými skupinami byly ekologičtí podnikatelé, široká zemědělská veřejnost, obce a odborníci v oblasti ekologických technologií. Výstupy projektu : 1. Setkávání odborníků pro vytvoření podmínek pro kompostování v ČR podklady pro legislativu 2. Metodika správné praxe v kompostování 3. Studijní materiály pro biologické zpracování odpadu 4. Proškolení odborníků pro kontrolu správné praxe kompostování 5. Akreditace ZERA pro výrobkovou certifikaci kompost 6. Nákup materiálů pro realizaci projektu notebook, digitální kamera, úhrada části leasingu na nákup osobního auta. V rámci projektu již proběhly tři třídenní vzdělávací kurzy, biologického zpracování odpadů, za účasti Rakouského lektora pana Floriána Amlingera. Během tří dní se účastníci seznámili se současnou a připravovanou legislativou České Republiky i Evropské Unie, s nejnovějšími trendy v oblasti technik, technologií a monitoringu i s příklady úspěšně fungujících zařízení v Rakousku. Největší oblibě se těšila přednáška o marketingu a praktická ukázka práce kompostovaní techniky. Celkové náklady: Kč Dotace: Kč INTRREG III A, priorita V: Trvale udržitelný územní rozvoj a ochrana životního prostředí, opatření P5/M1: Management zdrojů, technická infrastruktura a obnovitelné zdroje energie: Systém sběru a třídění bioodpadu Cílem projektu bylo navrhnout systém třídění a sběru biologicky rozložitelného odpadu (dále jen BRO) v konkrétním regionu pro splnění podmínek stávající legislativy. Jedním z výstupů byl pilotní projekt, který analýzou zájmové oblasti mikroregionů kraje Vysočina Náměšťska a Chvojnice navrhl systém třídění a sběru bioodpadu a jeho materiálové využití domovní a centrální kompostování, potřebnou vybavenost pro sběr a svoz až po ekonomiku celého systému Dalším výstupem byla investice do svozové techniky, která spolu s cílenou osvětovou kampaní podpořila třídění bioodpadu v regionu. Součástí pilotního projektu bylo vytvoření kritérií a parametrů pro ověření modelových výpočtů systému. Protože v Rakousku bylo dosaženo v minulosti mimořádně vysoké úrovně recyklace BRO, bylo v průběhu tvorby pilotního projektu a v jeho závěrečném hodnocení využíváno znalostí a zkušeností rakouského partnera. 7

8 Výstupy projektu: 1. Pilotní projekt Systém sběru a třídění bioodpadu v regionu Náměšťska a Chvojince 2. Realizace projektu podpořila sběr BRO v regionu a tím má kladný dopad na životní prostředí v regionu. V průběhu realizace projektu zavedlo systém třídění a sběru 10 obcí. 3. Osvěta vytvořeného modelu na konkrétním území mikroregion Náměšťsko a Chvojnice Rakouský partner a jeho role v projektu 4. Vznik infocentrum pro poradenství a předávání informací v komplexní problematice zpracování bioodpadu ks velkoobjemových kontejnerů pro třídění a svoz bioodpadu 6. 1 ks nosič kontejneru a 1 ks traktor doprava kontejnerů 7. 2 odborné semináře vzdělávání zástupců obcí a veřejnosti 8. 1 závěrečná konference účast na setkání odborníků 9. informační servis na webových stránkách ZERA informační tabule infocentra v modelové obci Březník, v Náměšti n. O. a v areálu sídle ZERA informační kampaň se zapojením škol do systému sběru bioodpadu 12. Zavedení kompostování na základní škole Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk Gänserndorf bylo poradenství při vytváření systému sběru bioodpadu, při tvorbě osvětové kampaně a odborné zhodnocení celého projektu průběhu i výsledků. Místo realizace projektu Mikroregiony Náměšťsko a Chvojince Zahájení a ukončení projektu Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF Celkové náklady: Kč Dotace Z ERDF: Kč INTERREG III A, priorita I: Přeshraniční hospodářská spolupráce, opatření P1/M1: Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro podnikovou sféru v příhraničí: Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání Projekt má za cíl rekonstrukci jedné z budov bývalého továrního areálu na výrobu koberců v Náměšti n.o. původní tkalcovny vybudovat prostory a zázemí pro aktivity ZERA. Záměr vznikl v rámci spolupráce s rakouskými partnery, kde podobná zařízení existují, proto Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání. Mimo vytvoření prostor pro vlastní sídlo agentury ZERA a zázemí pro činnosti : Regionální vzdělávací centrum, Škola řemesel, Ekologie a výzkum, Centrum poradenství, prezentace a odbytu BAT technologií biologicky rozložitelných odpadů, vznikají prostory pro podporu podnikání. Realizace projektu přispěje ke zvýšení vzdělanosti a informovanosti podnikatelů i široké veřejnosti, propojení výzkumných orgánů, univerzit a podnikatelské sféry a budování kooperačních sítí, Zlepšení a posílení vzájemných vztahů mezi podnikatelskými subjekty, podpora podnikání v regionu. Opravené prostory staré továrny budou pronajímány podnikatelům, kteří projeví zájem v těchto prostorách podnikat. V roce 2005 byla zahájena přestavba výměnou oken, opravou střech a částí demoličních prací. Výstupy projektu: První etapa rekonstrukce továrních prostor. Rakouský partner a jeho role v projektu GIZ Retz Vyhledávání podobných typů center jako bude Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání nebo vyhledávání organizací zabývajících se podobnými problémy jako Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání. Místo realizace projektu Náměšť nad Oslavou Zahájení a ukončení projektu Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF Celkové náklady: Kč Dotace z ERDF: Kč 8

9 INTRREG III.A, priorita IV Lidské zdroje, opatření P4/M2 Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti vzdělání, kvalifikace a vědy: Vzdělávání v Česko-rakouském centru pro rozvoj podnikání Projekt je zaměřen na zajištění celoživotního vzdělávání pro obyvatele, pořádání setkávání odborníků, podnikatelů, profesních sdružení z ČR a Rakouska za účelem navázání nových partnerství a posílení pozic podnikatelů. Záměr přímo navazuje na realizaci projektu Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání, zajišťuje nákup některého vybavení a připravuje vzdělávací aktivity, setkávání odborných skupin za účelem přenosu rakouských znalostí a zkušeností na českou stranu. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny do těchto základních okruhů: Podpora podnikání, Česko rakouská spolupráce v oblasti podnikání, Ekologické zemědělství, Ekologie jako taková, Výuka německého jazyka V roce 2006 byly uspořádány tyto aktivity: Realizované akce: Počet opakování Počet účastníků Jazykový - NJ pro začátečníky roční 4 53 Jazykový - NJ pro mírně pokročilé roční 1 10 Jazykový - NJ pro stř. pokročilé roční 4 39 Jazykový - NJ pro pokročilé roční 1 9 Jazykový - NJ pro začátečníky intenzivní 2 22 Jazykový - NJ pro stř. pokročilé intenzivní 2 21 Jazykový - NJ pro pokročilé intenzivní 3 15 PC pro vnitřní vzdělávání 1 6 PC pro začátečníky 1 8 PC pro pokročilé 1 2 PC pro seniory začátečníci 3 16 Podnikání Zlatá pravidla prodeje 2 31 Rakouský partner a jeho role v projektu GIZ Retz Pomoc při sestavování osnov jednotlivých vzdělávacích akcí a učebních materiálů, lektorská činnost a zabezpečování dalších odborných lektorů z Rakouska. Místo realizace projektu Náměšť nad Oslavou Zahájení a ukončení projektu Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF Celkové náklady: Kč Dotace z ERDF: Kč Operační program rozvoj lidských zdrojů, priorita 4 Adaptabilita podnikání, opatření: 4.2 Specifické vzdělávání: Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina Dne byl zahájen projekt k vytvoření informační sítě na podporu enviromentálního vzdělávání veřejnosti. Nositelem projektu je EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, agentura ZERA je partnerem. Vznikla informační centra pro kraj Jihomoravský a Vysočinu. Agentura ZERA je jedním z informačních center kraje Vysočina a pro širší podporu byla zřízena informační místa: Agrární komora Třebíč, Správa CHKO Žďárské vrchy a VOŠ, SZeŠ Bystřice nad Pernštejnem. Agentura ZERA slavnostně zahájila činnost informačního centrum dne Informační centrum má za cíl podpořit a zvýšit informovanost zemědělců o dotačních titulech jak zažádat o financování záměrů. Zvláštní důraz je kladen na vzdělávání a poskytování informací zejména v agroenvironmentální oblasti, v oblasti ekologického zemědělství, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V rámci informačního centra vznikla počítačová učebna, která je otevřena veřejnosti k využívání internetu, umožňuje organizaci kurzů pro práci na počítači a výuky zemědělských programů. Projekt umožnil vznik knihovny, která nabízí literaturu, noviny a časopisy z oblasti zemědělství, ekologického zemědělství, ekologie a životního prostředí. K dispozici je také půjčování knih, čítárna časopisů nebo samostudium literatury. 9

10 Prvním krokem k otevření IC a IM bylo vzdělávání pracovníků sítě, aby mohli provádět odborné poradenství. Většina kurzů proběhla v IC Náměšť nad Oslavou. V roce 2006 bylo informační centrum a počítačová učebna vybaveny kancelářskou technikou. Knihovna byla zaregistrována na Ministerstvu kultury s evidenčním číslem 6219/2006 s názvem Odborná ekologická a zemědělská knihovna. Postupně byla vytvářena databáze knižních titulů a systém evidence. Knihovna je postupně doplňována novinkami. Celkové náklady: Kč Dotace z ESF: Kč V roce 2006 byli realizovány aktivity: Realizované akce: Počet opakování Počet účastníků Kurz zpracování biologicky rozložitelného odpadu 2 47 Kurz komunitní kompostování BRO 2 16 Kulatý stůl Biopotraviny v rámci biojarmarku Kulatý stůl - Vaření z biopotravin 1 7 Kulatý stůl - Den na kompostárně Kulatý stůl Biopotraviny Kulatý stůl - Kompostování na zahradě 1 17 Kurz systém sběru a zpracování bioodpadu 2 36 Výživa rostlin v EZ 1 14 Operační program multifunkční zemědělství a rozvoj venkova, priorita Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání, opatření: 2.2. Specifické vzdělávání: IPPC a správná praxe v zemědělství a potravinářství Realizace celého projektu a jeho úspěšné ukončení proběhlo v období: Pět seminářů proběhlo na různých místech ČR, jejich cílem bylo seznámit účastníky s novými technologiemi, zejména šetrnými k životnímu prostředí v zemědělství a při zpracování zemědělských produktů. Konané semináře: České Budějovice, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, ul. Studentská 13. Počet účastníků: Olomouc, Palackého univerzita, Křižanovského 8. Počet účastníků: Beroun, Nenačovice 87. Počet účastníků: Znojmo, hotel Dukla, Holandská 30, Znojmo. Počet účastníků: Chrudim, Zemědělská agentura MZe, Poděbradova 909. Počet účastníků: 26 Celkem bylo v rámci cyklu seminářů proškoleno 152 účastníků. Z toho z plánované cílové skupiny bylo (zástupci podniků) 86 účastníků, ostatní účastníci byli studenti a učitelé univerzit, krajští úředníci, zástupci státní správy, zemědělské agentury a agrární komory, ČIŽP. V rámci projektu byla vydána příručka pro účastníky seminářů, obsahující prezentace všech lektorů, dále rozšířená publikace pro širší praktické využití účastníků kurzů a dalších zájemců v listinné podobě a na CD-ROM. Celkové náklady: Kč Dotace z EAGGF: Kč 10

11 Fond Vysočina: Ekodomov Cílem projektu je podpořit a rozvíjet ekologické cítění široké veřejnosti podnikání v krajině a její využívání ke sportu a relaxaci. Vzdělávat, vychovávat a předávat správné a odborné informace. Seznámit veřejnost s aktuální situaci životního prostředí a vkořenit do každodenního života lidí každého člověka principy ochrany životního prostředí, jako základního principu pro zdraví život. Výstupy projektu je: Ekoinfocentrum zdroj informací průběžně i po skončení projektu formou existující kanceláře v sídle agentury, na telefon pevná linky i mobil, , webové stránky Ekologické poradny nepravidelná, sezónní témata zaměřená na domov, zahradu, stravu, zdraví styl života, volný čas, ekologické podnikání. Kulatý stůl pravidelná každý měsíc otevřená setkání na zvolené téma průzkumem zájmu nebo chybějící informace. Průzkum zájmu, informovanosti široké veřejnosti a podnikatelů o situaci a kvalitu životního prostředí. Celkové náklady: Kč Dotace: Kč Dispoziční fond, program INTERREG IIIA: Město zeleně-kvetoucí města-ekologie v praxi V rámci rozvíjející se příhraniční spolupráce s rakouskými partnery vznikl projekt, který má za cíl podpořit ekologické aktivity v regionu Náměšťska a Chvojnice. Motivovat obce veřejnost ke zlepšení a zkvalitnění životního prostředí obcí a jejich krajiny. Nastavit například kriteria podpory a zájmu pro výsadbu a údržbu zeleně, třídění odpadu, podpora a ochrana krajinotvorných prvků a významných míst regionu. Zapojit do tohoto projektu co nejširší veřejnost, odborníky, podnikatele, školy apod. Spolu s rakouským partnerem zpracovat postupové kroky pro nastavení pravidel, kriterií, parametrů hodnocení pro vytvoření podpor výchovy, financování, vzdělávání s cílem ochrany životního prostředí. Upravené a kvetoucí obce zvýší úroveň života podpoří cestovní ruch. Rakouský partner a jeho role v projektu: Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschuzes im Bezirik Gänserndorf Místo realizace projektu Náměšť nad Oslavou Zahájení a ukončení projektu Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF Celkové náklady: Kč Dotace z ERDF: Kč Operační program rozvoj lidských zdrojů, priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti, opatření 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti: Škola řemesel rekvalifikace obtížně zaměstnavatelných skupin Projekt reaguje na vysokou nezaměstnanost v kraji Vysočina a prostřednictvím rekvalifikačních kurzů napomáhá osobám dlouhodobě nezaměstnaným nebo osobám ohrožených nezaměstnaností k návratu na trh práce. Rekvalifikační kurzy: Ruční zpracování vlny, Ruční výroba koberců, Paličkování, pletení, háčkování, Barevná úprava textilu, Košíkářství a aranžování suchých vazeb, Patchwork, Biokuchař, Ekologické pěstování ovoce a zeleniny, Základy podnikání Partneři projektu:hospodářská Komora Třebíč, Habitat a.s., Textilní a zkušební ústav Brno, Střední průmyslová škola textilní v Brně. Realizované akce: Termín Počet úspěšných účastníků Základy podnikání Krajkářství Ruční zpracování vlny Patchwork

12 Zahájení a ukončení projektu Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF Celkové náklady: ,50 Kč Dotace z ESF: Kč Operační program rozvoj lidských zdrojů, priorita 3 Rozvoj celoživotního učení, opatření 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání: Nové metody profesního vzdělávání ekologie Projekt byl zpracován a oficiálně schválen v roce Jeho cílem je reagovat na potřeby trhu a vytvořit nové ucelené výukové programy moduly dalšího profesního vzdělávání pro oblasti s tendencí ekonomického růstu. Jsou naprojektované tyto moduly: Domovní kompostování Komunitní kompostování Logistika systému svozu a třídění bioodpadu Podnikový ekolog Poradce v systému ekologického zemědělství Zpřístupnění vzdělávání co nejširšímu okruhu zájemců vedlo k vytvoření klasické i e-learningové formy vzdělávání. Výstupem budou tedy materiály v tištěné i elektronické podobě (online i offline verze). Samotná účinnost jednotlivých modulů bude ověřena v praxi: Odzkoušení klasické verze 3 semináře pro všech pět modulů. Odzkoušení e-learningové verze testování modulů pomocí testovací skupiny Zahájení a ukončení projektu Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF Celkové náklady: Kč Dotace z ESF: Kč REALIZOVANÉ PROJEKTY: Připravenost ekologických podniků v ČR na podmínka směrnice 91/676/EEC k ochraně vod před znečištěním dusičnany, Mze ČR, Odbor podpory rozvoje venkova Technologie nestájového chovu ovcí pro marginální oblasti a podniky ekologického zemědělství; Výzkumný úkol NAZV event.č.qd 1236/2001/01 Kompostování odpadů organického původu, program ČR 9.A.b.3 podpora vzdělávání, seminářů, školení pro pěstitelskou a zahradnickou veřejnost Biomasa zdroj živin a energie, Program: Mze ČR 9.A.b.3 podpora vzdělávání, seminářů, školení pro pěstitelskou a zahradnickou veřejnost Recyklace bioodpadu, program: Sapard opatření 3.1 zlepšení profesního vzdělávání vzdělávací projekt Bioodpad systém třídění a sběru v mikroregionu Náměšť n.0, Program: Fond Vysočina, grantový program v systému sběru a třídění Zásady správné zemědělské praxe v ekologickém zemědělství, Zákon o ekologickém zemědělství 242/2000Sb., prováděcí vyhlášky Mze a související legislativa ČR a EU, Program: Sapard opatření 3.1 zlepšení profesního vzdělávání 12

13 Kompostování bioodpadu, ekologická výchova poradenství, Program: Sapard opatření 2.2 Krajina životní prostor člověka, Program: Fond Vysočina grantový program kraje Vysočina: Životní prostředí zdroj bohatství Vysočiny Environmentální výchova poznej svou ovečku, Fond grantový program kraje Vysočina Životní prostředí zdroj bohatství Vysočiny 2004 Školící kurzy v odpadovém hospodářství bioodpady, Program: CBC Phare Systém sběru a třídění bioodpadu, Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR-Rakousko Metodika hodnocení kvality odpadu v regionu, Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR-Rakousko AKTUÁLNÍ PROJEKTY: Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání, Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR-Rakousko Vzdělávání v Česko Rakouském centru pro rozvoj podnikání, Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR-Rakousko Škola řemesel rekvalifikace obtížně zaměstnatelných skupin, Operační program rozvoj lidských zdrojů Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, Operační program rozvoj lidských zdrojů Nové metody profesního vzdělávání ekologie, Operační program rozvoj lidských zdrojů Město zeleně ekologie v praxi kvetoucí sídla, Dispoziční fond, Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR-Rakousko Ekodomov, Fond Vysočina grantový program kraje Vysočina - Životní prostředí zdroj bohatství Vysočina 13

14 5. Výsledky hospodaření Základní údaje Rozvahy k v tis. Kč AKTIVA PASIVA Dlouhodobý majetek celkem Vlastní zdroje celkem dlouhodobý nehmotný majetek 0 - jmění celkem dlouhodobý hmotný majete výsledek hospodaření dlouhodobý finanční majetek 1 - oprávky k dlouhodobému majetku -127 Krátkodobý majetek celkem Cizí zdroje celkem zásoby 15 - rezervy 0 - pohledávky dlouhodobé závazky 0 - krátkodobý finanční majete krátkodobé závazky jiná aktiva 0 - jiná pasiva 3 AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM

15 Základní údaje Výkazu zisku a ztráty k v tis. Kč NÁKLADY - spotřebované nákupy služby osobní náklady daně a poplatky 3 - ostatní náklady odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 68 - poskytnuté příspěvky 0 - daň z příjmu 0 NÁKLADY CELKEM VÝNOSY - tržby za vlastní výkony a zboží změna stavu vnitroorganizačních zásob 0 - aktivace 0 - ostatní výnosy tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 0 - přijaté příspěvky 0 - provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANÉNÍM 538 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANÉNÍ

16 ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura,o.s. V. Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou Tel. : Fax :

2. NAŠE POSLÁNÍ - LIDÉ V AGENTUŘE

2. NAŠE POSLÁNÍ - LIDÉ V AGENTUŘE 2. NAŠE POSLÁNÍ - LIDÉ V AGENTUŘE Základním cílem agentury je vytvoření regionálního ekologického centra vzdělávání, poradenství a výzkumu za účelem vytváření podmínek pro činnost v oblasti realizace programů

Více

Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. LIDÉ V AGENTUŘE 3. HISTORIE 4. AKTIVITY 5. PROJEKTY 6. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. LIDÉ V AGENTUŘE 3. HISTORIE 4. AKTIVITY 5. PROJEKTY 6. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Obsah: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. LIDÉ V AGENTUŘE 3. HISTORIE 4. AKTIVITY 5. PROJEKTY 6. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Agentura je regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby -

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání zejména v oblastech biologické

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje, správní a organizační struktura... 5 Aktivity CIRI... 7 Významné projekty a činnosti... 10 Centrum rozvoje a inovací... 10 3 Centrum investic...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií,

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků, pedagogů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů Spolku

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU. dokumentované na případových studiích

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU. dokumentované na případových studiích Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU dokumentované na případových studiích Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro

Více