Rozbory Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbory Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy"

Transkript

1 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Brněnská 39, Žďár n. Sázavou Rozbory Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy k

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Výnos (nařízení vlády) Mezinárodní význam Charakteristika území Geologie Geomorfologie Hydrologie Pedologie Klimatologie Flóra a vegetace Fauna Vývoj osídlení Ochrana přírody a krajiny Předmět ochrany CHKO Zonace CHKO Maloplošná zvláště chráněná území Soustava Natura Památné stromy Rostlinná společenstva Významné druhy rostlin Houby Mechorosty Cévnaté rostliny Významné druhy živočichů Invazní a expanzivní druhy Invazní a expanzivní druhy rostlin Invazní a expanzivní druhy živočichů Neživá příroda Územní systémy ekologické stability (ÚSES) Krajinný ráz Monitoring, výzkum Práce s veřejností Lidské činnosti ovlivňující stav přírody a krajiny Lesní hospodářství Vlastnictví lesů Členění lesů dle PLO a kategorií lesa Zastoupení SLT v CHKO Druhová a věková struktura lesů Genové zdroje lesních dřevin Zdravotní stav lesních porostů Stav lesnické plánovací dokumentace Dosavadní a aktuální způsob hospodaření Zemědělství Myslivost Rybníkářství a sportovní rybářství Rybníkářství Sportovní rybářství Vodní hospodářství Výstavba Doprava a inženýrské sítě Průmysl Zacházení s odpady Těžba nerostných surovin a rašeliny

3 4.11. Rekreace, sport a turistika Vyhodnocení dosavadního plánu péče Seznam zkratek Použitá literatura Přílohy Textové a tabulkové přílohy č. 1 Zřizovací výnos CHKO č. 2 Přehled katastrálních území v CHKO č. 3 Podrobná specifikace evropsky významných lokalit č. 4 Potenciální lesní biocenózy v CHKO Žďárské vrchy č. 5 Původní druhy dřevin v CHKO Žďárské vrchy a jejich přirozená stanoviště Mapové přílohy č. 1 Přehledová mapa č. 2 Zonace č. 3 Maloplošná zvláště chráněná území č. 4 Památné stromy č. 5 Myslivecké honitby č. 6 ÚSES č. 7 Stav zpracování územně plánovací dokumentace obcí č. 8 Prvky krajinného rázu č. 9 Evropsky významné lokality č. 10 Vlastnictví lesa č. 11 Kategorie lesa č. 12 Administrativní členění 3

4 1. Identifikační údaje 1.1. Výnos (nařízení vlády) Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR čj. 8908/70-II/2 ze dne 25. května 1970 (dále jen výnos ). Plné znění výnosu viz příloha č. 1. Administrativně správní údaje Rozloha území: 709 km 2 Kraje: Vysočina, Pardubický Okresy: Žďár nad Sázavou, Chrudim, Svitavy, Havlíčkův Brod Obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Hlinsko v Čechách, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Polička, Žďár nad Sázavou Počet obcí/počet katastrálních území: 69/140 Sídlo Správy CHKO: Žďár nad Sázavou Předmět a cíl ochrany Posláním oblasti je dle výnosu ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životní prostředí: k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, sídlištní struktura oblasti, urbanistická skladba sídlišť, místní zástavba lidového rázu i monumentální nebo dominantní díla Mezinárodní význam Na území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy nebylo vyhlášeno žádné chráněné území podle mezinárodních úmluv s výjimkou evropské soustavy Natura 2000 (viz kap. 3.4.). 4

5 2. Charakteristika území 2.1. Geologie CHKO Žďárské vrchy se nachází na styku geologických jednotek severovýchodního okraje centrální části Českého masívu, konsolidovaných koncem paleozoika variským vrásněním. Jihozápad oblasti náleží ke strážeckému moldanubiku, budovanému sillimanitickobiotitickými migmatitizovanými a granitizovanými pararulami. V nich jsou obsaženy vložky muskovitických a dvojslídných ortorul s pruhy amfibolitů, řidčeji čočkovitá tělesa krystalických vápenců (v okolí Žďáru n. S. a Studnic), výskyty serpentinitů (Tři Studně, Sklené) a vzácně i kvarcitů a skarnů (Budeč). Nejrozsáhlejší, centrální a severovýchodní část oblasti, zaujímá svratecké krystalinikum. Je budováno převážně migmatity a dvojslídnými ortorulami, jež se střídají s různě mocnými konformně uloženými polohami svorů a svorových rul. Středem krystalinika probíhají pruhy výrazně hrubozrnných, tzv. okatých dvojslídných ortorul, vystupující ve skalních výchozech např. na Zkamenělém zámku a Štarkově. Úzké pruhy v rulových horninách tvoří amfibolity a skarny, často s ložisky železných rud dobývaných od středověku, např. v okolí Kadova, Odrance i jinde. Na severovýchodní okraj oblasti zasahuje poličské krystalinikum, v jehož horninové skladbě převládají vesměs jemnozrnné biotitické ruly. Severozápadní cíp oblasti tvoří železnohorský pluton, budovaný všeradovským subvulkanicko-granitovým komplexem červenavých žul a amfibolicko-biotitických granodioritů s albitickými granity a porfyry. Hlinecká zóna oddělující svratecké krystalinikum od železnohorského plutonu tvoří morfologicky nápadnou sníženinu mezi Ždárskými vrchy a Železnými horami. Převládajícími horninami jsou zde fylity, k nimž místy přistupují biotitické rohovce, křemence a amfibolické břidlice. Podél železnohorského zlomu zasahuje až k Velkému Dářku od severozápadu výběžek Dlouhé meze tvořený sedimenty České křídové tabule. Starší cenomanské písčité sedimenty jsou zde překryty souvrstvím vápnitých pískovců, jílovců a slínovců spodního turonu. Na západním okraji oblasti vznikl v místech křížení zlomů ranský intrusívní masív s hlubinnými vyvřelinami peridotitů, troktolitů, olivinických a pyroxenických gaber, amfibolických dioritů a granodioritů. Vzhledem k jeho významnému sulfidickému zrudnění zde byly až do roku 1990 těženy sfalerit-chalkopyritové rudy. V dalším geologickém vývoji byl ráz oblasti formován ve starším kvartéru (pleistocénu) mrazovým zvětráváním skalních masívů, při němž byly rozpadlé bloky horniny pomalu unášeny soliflukcí po svazích a hromaděny v podobě hlinitokamenitých sedimentů nebo kamenných moří. V období mladšího kvartéru (holocénu) byly vytvořeny aluviální terasy v údolích řek a vznikla rašeliniště (oblast Velkého Dářka, okolí Košinova, Krejcaru, Veselská sníženina aj.) Geomorfologie CHKO Žďárské vrchy se rozkládá v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny na území čtyř geomorfologických podcelků. Ve Žďárských vrších, tvořících asi polovinu rozlohy oblasti, převažuje erozně denudační reliéf ploché vrchoviny, kulminující v centrální části geomorfologickým okrskem Devítiskalské vrchoviny s nejvyšším vrcholem Devět skal (836,3 m n. m.). Vrásová tektonika odolnějších granitizovaných rul a migmatitů a také jejich uložení vůči zvětrávání podmiňují průběh hlavních rozvodních hřbetů, jež jsou odděleny široce rozevřenými, postupně se zahlubujícími údolími s plochými úvalovitými uzávěry (např. Svratka, Fryšávka, Věcovský potok). Toto utváření je označováno jako tzv. žďárský typ reliéfu. Na hřbetech jsou typickými krajinnými prvky skalní útvary, tvořené migmatity a granitizovanými rulami. K nejznámějším patří Devět skal, Čtyři Palice, Malínská skála, Dráteničky aj. Svislé skalní stěny o výšce až 35 m jsou 5

6 přemodelované kryogenními procesy v chladných obdobích pleistocénu a označujeme je jako mrazové sruby. Od jejich úpatí vybíhají kryoplanační terasy se suťovými haldami a balvanovými proudy skládajícími někdy i rozsáhlá kamenná moře. Povrch skalních stěn bývá často pokryt drobnými zvětráváním vhloubenými tvary, mezi které řadíme voštiny (např. Devět skal, Tisůvka), skalní výklenky (Lisovská skála) a pseudoškrapy (Milovské Perničky). Ojediněle jsou zastoupeny i puklinové jeskyně (Štarkov, Malínská skála, Zkamenělý zámek) a skalní tunely (Pasecká skála, Dráteničky). Procesy zvětrávání vznikly na temenech skal vzácně skalní mísy, místně nazývané perničky. Jsou vytvořeny např. na Čtyřech Palicích, Milovských a Rybenských Perničkách. Milovskou kotlinou, zahloubenou v měkčích svorových horninách tokem řeky Svratky, je oddělen geomorfologický okrsek Borovského lesa rozkládající se na plochých rozvodních hřbetech ve výškách m n. m. až k severní hranici oblasti. V její východní části pokračují Žďárské vrchy okrskem Pohledeckoskalské vrchoviny s výrazně členitějším reliéfem a hluboce zaříznutými údolími s největším relativním převýšením 250 m. Na hřbetech jsou zde opět vypreparována skaliska dominující okolní krajině jako Pasecká skála, Prosička aj. Obr. č. 1: Čtyři palice 6

7 Severozápadní část oblasti je tvořena geomorfologickým podcelkem Sečské vrchoviny, s okrsky Kameničská vrchovina a Stružinecká pahorkatina. Nadmořské výšky zde nepřesahují 700 m a poměrně členitý reliéf přechází v plochou kotlinovou sníženinu s meandrujícím tokem Chrudimky. Jihozápadní část oblasti náleží ke geomorfologickému podcelku Bítešská vrchovina. Nadmořské výšky území kolísají od m na hřbetech geomorfologických okrsků Henzličky a Novoměstské pahorkatiny, po m ve Veselské a Světnovské sníženině. Významný krajinný prvek zde tvoří zařezávající se bystřinný tok Sázavy, doprovázený příkrými svahy se skalním útvarem Rozštípené skály. Skalní výchozy s mrazovými sruby, pseudokary a balvanovými proudy se pak v závislosti na geologické skladbě dále nacházejí na Peperku, Světce, Kamenném vrchu a Ranském Babylonu. Na západní okraj oblasti zasahuje geomorfologický podcelek Havlíčkobrodské pahorkatiny s okrsky Chotěbořská a Přibyslavská pahorkatina. Reliéf je zde pouze mírně zvlněný a jeho nadmořská výška se pohybuje okolo 600 m. Morfologicky výrazná je zlomovými svahy omezená sníženina Dářské brázdy s rybníky a rašeliništi, na níž navazuje údolí řeky Doubravy Hydrologie Příznivé podmínky z hlediska hydrologické bilance území, dané vyššími atmosférickými srážkami a hodnotami součinitele odtoku, byly důvodem pro vyhlášení Žďárských vrchů za chráněnou oblast přirozené akumulace vody (vládním nařízením č. 40/1978). CHKO Žďárskíé vrchy prochází hlavní evropská rozvodnice dělící oblast na severozápadní část (asi 54 % oblasti), odvodňovanou řekami Chrudimkou, Sázavou a Doubravou do Severního moře a jihovýchodní část (46 %), z níž jsou odváděny vody Svratkou a Oslavou do Černého moře. Průměrný srážkový úhrn pro celé území CHKO je přibližně 735 mm. Velikost průměrného součinitele odtoku na území CHKO je v povodí Sázavy 0,49, v povodí Chrudimky 0,58, v povodí Doubravy 0,47 a v povodí Svratky 0,51. Průměrný specifický odtok v CHKO je v rozmezí od 8,36 l.s.km -2 v povodí Oslavy do 13,52 l.s -1.km -2 v povodí Chrudimky. Největší část CHKO náleží k povodí Svratky (302 km 2 ), která pramení na svazích Křivého javoru a se svými přítoky odvádí vodu z JV části této oblasti, kterou opouští u Borovnice, kde má plochu povodí 138 km 2 a prům. průtok 1,60 m 3.s -1. Z významných přítoků přibírá zleva Hlučák (18,9 km -2 ) a Bílý potok, jehož část povodí (18,5 km 2 ) patří do CHKO. Zprava ústí do Svratky největší přítok v této oblasti Fryšávka (plocha 66,5 km 2 a prům. průtok 0,50 m 3.s -1 ) a dále pak Věcovský potok, jehož horní část povodí (8 km 2 ) náleží k CHKO. V této chráněné oblasti jsou však pramenné části povodí dalších pravostranných přítoků, a to Bystřice (12,8 km 2 ), Nedvědičky (8,3 km 2 ) a Loučky (43,8 km 2 ). Velká část CHKO (167 km 2 ) na SZ je v povodí Sázavy, která pramení mezi Kamenným a Šindelným vrchem a opouští tuto oblast po 25 km u obce Sázava, kde má povodí o ploše 131 km 2 a prům. průtok 1,50 m 3.s -1. V CHKO do Sázavy ústí zleva Stržský potok (39,6 km 2 ) a potok Staviště (19,1 km 2 ). Z pravostranných přítoků mají na území CHKO horní části svých povodí Losenický (28,2 km 2 ) a Borovský potok (10,1 km 2 ). Na odvodňování SZ části CHKO se zčásti podílí (50,8 km 2 povodí) Doubrava, která pramení u Radostína a opouští území CHKO u Ranska, kde má plochu povodí 51,6 km 2 a prům. průtok 0,48 m 3.s -1. Severní část CHKO o rozloze 166 km 2 náleží k povodí Chrudimky, pramenící u Svratouchu a protékající CHKO Žďárské vrchy v délce 32 km. Z významnějších přítoků přibírá na jejich území zleva potok Slubici (28,7 km 2 ) a Dlouhý potok, zprava Chobotovský potok. Oba poslední toky mají v CHKO pouze malé dolní části svých povodí. Chrudimka opouští území chráněné oblasti u Trhové Kamenice, kde má celkovou plochu povodí 160 km 2 a prům. průtok 1,82 m 3.s -1. K povodí Chrudimky však náleží ještě malá okrajová část CHKO, z níž odvádějí vody Krounka (30,6 km 2 ) a Žejbro (6,9 km 2 ), což jsou levostranné přítoky Novohradky, která ústí zprava do Chrudimky. 7

8 Malý díl území CHKO při jejím jižním okraji připadá na pramennou oblast Oslavy (28 km 2 ). Oslava pramení JZ od Žďáru nad Sázavou a po 11 km opouští Žďárské vrchy u Sazomína. Vedle těchto toků zde pramení řada drobnějších vodotečí, které vytvářejí poměrně hustou říční síť oblasti. Její zvláštností jsou četná nevýrazná rozvodí s bifurkacemi vod do obou úmoří. Na vodních tocích oblasti, zejména v povodí Sázavy, Oslavy a Doubravy, byly již od středověku a zejména v 19. století budovány četné rybníky. V současné době je funkčních 187 rybníků různé velikosti, z nichž největší je Velké Dářko o rozloze 205 ha a objemu 3,56 mil. m 3 vody. K dalším velkým rybníkům oblasti patří Veselský s plochou 70 ha a Matějovský (64,5 ha) v povodí Oslavy, rybník Řeka (45 ha) v povodí Doubravy a nejvýše položenými většími rybníky jsou Medlovský (21,8 ha) a Sykovec (13,8) v povodí Svratky. Na území CHKO Žďárské vrchy byly zřízeny čtyři vodní nádrže, které patří mezi významné činitele ovlivňující režim vodních toků a současně jsou důležitými zdroji vody. První z nich nádrž Hamry s vodní plochou 82 ha a objemem vody 3,56 mil. m 3 byla vybudována na toku Chrudimky již v roce V padesátých až šedesátých letech byly vybudovány další vodní nádrže Strž s vodní plochou 24,1 ha a objemem vody 0,514 mil. m 3, Staviště (15,3 ha, 0,555 mil. m 3 ) a Pilská (64,6 ha, 1,94 mil. m 3 ) Pedologie Přes polovinu rozlohy oblasti pokrývají kambizemě. Vzhledem k půdotvornému substrátu jsou zpravidla kyselé, s přibývající nadmořskou výškou se zvyšuje obsah kyselého humusu a klesá hodnota stupně sorpční nasycenosti půd. Zastoupeny jsou zejména kambizem typická (v různých varietách) a pseudoglejová. Hlavním pedogenetickým procesem je hnědnutí (brunifikace) související se zvětráváním silikátů obsahujících dvoumocné železo a tvorbou jílu. Společným znakem kambizemí je tříhorizontový profil. Tloušťkou a vlastnostmi je nejvýznamnější kambický horizont (Br). Jeho barva je hnědá, popřípadě hnědorezivá s vyšším podílem amorfního Fe, s migrací hliníku a začínající migrací železa. Jsou to půdy lehčího rázu až hlinité, s různým obsahem horninového skeletu, zejména ve spodinách (40 50 %). Celkový obsah jílu se pohybuje v rozmezí %. Jako půdotvorný substrát jsou zastoupeny prakticky všechny podložní horniny v rámci CHKO (krystalické břidlice, intruziva, sedimentární horniny opuky). Propustnost pro vodu a vzduch je u těchto půd velmi dobrá, neboť svrchní půdní vrstvy mají dobrou pórovitost. Půdy vykazují značnou akumulační schopnost z hlediska zachycování vody, jsou významné vodohospodářsky. Značná část těchto půd je zemědělsky využívána a v různé intenzitě došlo ke změně jejich půdních vlastností. Dochází zvláště ke snížení obsahu humusu, zmenšení kyselosti, naopak ke zvýšení zásob živin z dodávaných průmyslových hnojiv. Kambizem typická je doprovázena zvláště pseudogleji primárními a podzoly kambizemními. Ostrůvkovitě se v daném území setkáváme s kambizemí pseudoglejovou (např. snížená území v oblasti Kuklíku, Zuberského rybníka). V hlubších částech této půdy se projevuje zamokření, díky soustřeďování podpovrchové vody v nižších polohách terénu. Jsou to půdy kyselé, zřídka mírně kyselé. Zamokření souvisí se zhoršením humifikace a tvorbou moderových humusových forem. Ve vrcholových polohách s chladným humidním klimatem jsou vytvořeny podzoly, zastoupené asi na 10 % rozlohy oblasti. V této skupině půd převažuje podzol kambizemní nad podzolem typickým. Podzolizační proces je vázán na chladné humidní klima, na minerálně chudý substrát s převažující tvorbou povrchového humusu, s kyselou reakcí půdy. V půdním profilu dochází k přemisťování produktů destrukce jílů, k transportu železa, hliníku a organických látek a jejich ukládání ve střední (iluviální) části profilu. Podzol typický. Pro podzolový vymytý horizont je typická světlá barva, obohacený horizont je rezivý až rezivohnědý. Po stanovištní stránce jsou to půdy nepříznivé, mají málo 8

9 živin, jsou biologicky neaktivní, příliš zakyselené. Půdy jsou vytvořeny na zvětralinách krystalických břidlic, jsou lehčího rázu, hlavně písčitohlinité až hlinité s obsahem jílnatých částic v rozmezí % a s různým obsahem skeletu, zejména ve spodinách. Pod smrčinami dochází k hromadění surového kyselého humusu. V případě zemědělského obdělávání se snižuje kyselost půdy i obsah humusu, zvyšuje množství živin z průmyslových hnojiv. Většinu vrcholových oblastí CHKO pokrývá podzol kambizemní. Jeho vymytý horizont má hnědou nebo kakaově hnědou barvu, obohacený horizont je výrazně rezivý. Po stanovištní stránce vykazují tyto půdy zpomalený koloběh živin, příznivý fyzikální stav umožňuje hlubší zakořenění dřevin. Jsou to hlavně půdy písčitohlinité až hlinité s obsahem celkového jílu % a s různým obsahem skeletu. Pórovitost je dobrá, velmi dobrý je i vodní režim, takže jsou to půdy čerstvě vlhké až vlhké s dobrými zásobami vody. Půdy vykazují vysokou retenční schopnost a mají vysoký vodohospodářský význam. Jsou to půdy kyselé s výrazným hromaděním povrchového surového humusu. Podzoly jsou doprovázeny pseudogleji a iniciálními půdními útvary ze skupiny ochrických půd. Skupina ochrických půd je zastoupena jen ostrůvkovitě. Jedná se o mladé půdy vytvořené na úpatních haldách skal, balvanových proudech a suťových svahových pokryvech, zejména v kulminační části Žďárských vrchů. Patří k nim litozem (s hloubkou půdy do 10 cm) a regozem, která má již vytvořen humusový horizont. Nejčastěji se vyskytují regozemě psefitické, místy i balvanité. Srážková voda se v nich rychle ztrácí a prosakuje do spodin. Proto má na těchto půdách významnou půdoochrannou funkci les. Významně, asi na 30 % rozlohy oblasti, je zastoupena skupina půd hydromorfních. Sníženiny se stálou vysokou hladinou spodní vody pokrývají gleje, přecházející ve vyšších okrajích v periodicky podmáčené pseudogleje a semigleje. Místy vykazují povrchové zrašelinění, které je řadí k organozemním glejům a pseudoglejům. Proces oglejení probíhá díky vysoko položené hladině podzemní vody, při nedostatku vzduchu výrazně převažují procesy redukční a hromadění organických látek, časté je povrchové zamokření. Barva půdy je šedomodrá nebo šedozelená, což je podmíněno reakcemi iontů dvoumocného železa s hliníkem, kyselinou křemičitou, fosforem, sírou na příslušné sloučeniny. Při kolísání hladiny podzemní vody se střídají anaerobní podmínky s aerobními, redukované sloučeniny dvoumocného železa se oxidují na trojmocné. V půdní vrstvě vedle šedozeleného a šedomodrého zabarvení vznikají rezivé skvrny trojmocného železa. Reakce půd je kyselá (v případě gleje organozemního). Místy dochází na povrchu k hromadění surového humusu (moru) o mocnosti 6 12 cm. Půdotvorným substrátem jsou jílovitohlinité a hlinité zeminy (patřící k nivním či svahovým sedimentům). Gleje patří k půdám hlinitým až jílovitohlinitým. Velmi často jsou tyto půdy zemědělsky zkulturněné s provedeným odvodněním. Pseudogleje pokrývají výše položené části údolních den, ploché údolní uzávěry, vyskytují se i ve sníženinách v oblasti Herálce, Svratky, Žďáru nad Sázavou, Veselské a Světnovské sníženině aj. Oglejení probíhá vlivem prosakující srážkové vody, jejíž vodní režim je během roku výrazně periodický. Charakteristické je střídání povrchového zamokření a vysušování. Pseudogleje jsou převážně hlinitého charakteru se zvýšeným obsahem horninového skeletu ve spodinách. Půdotvorným substrátem jsou písčitohlinité, hlinité fluviální a svahové sedimenty s příměsí štěrků. Svrchní horizonty glejů vykazují dobré zásoby humusu v rozmezí %, místy se objevuje i částečné rašelinění (pseudoglej organozemní). Pseudogleje jsou rozšířeny hlavně v oblastech lučních a zemědělsky zkulturněných a z velké části byly odvodněny, místy jsou povrchově zamokřeny. Pro oblast je specifické zastoupení organozemí, vyskytujících se v několika ložiscích kolem Velkého Dářka, Zalíbeného, u rybníků Krejcar a Babín. Organický materiál se v důsledku převlhčení hromadí na povrchu ve vrstvě mocnější než 50 cm a pod vrstvou rašeliny se nachází glejový horizont. Jsou to vesměs půdy výrazně kyselé s přebytkem vody, nedostatkem vzduchu a nízkou zásobou přístupných rostlinných živin. Na organozemě jsou vázána unikátní chráněná vegetační společenstva, především na nejrozsáhlejším rašeliništi 9

10 Českomoravské vrchoviny s hloubkou rašelinných vrstev dosahující v lokalitě Padrtiny u Velkého Dářka až 8,6 m. Na sedimentech v údolních nivách řek, především v údolní nivě Svratky v Milovské kotlině a v široké údolní nivě Chrudimky, jsou v menším rozsahu vytvořeny fluvizemě. Pro tyto půdy je typické, že akumulace humusu je narušována záplavami a ukládáním nivních sedimentů. Hladina podzemní vody je trvale nebo periodicky zvýšená, převážně se vyskytují fluvizemě glejové. Dostatek živin a přítomnost vody podmiňují v daných územích vysokou produkci zelené hmoty. Na svrchnokřídových opukách (v prostoru Radostín Hluboká) a serpentinitech (v prostoru Sklené Tři Studně) se v malé míře vyskytují mělké pararendziny patřící do skupiny půd melanických. Jsou to půdy hlinité s vyšším obsahem štěrku ve spodinách. Podle hloubky půdního profilu jsou mělké až středně hluboké, dobře propustné pro vodu a vzduch s neutrální až mírně alkalickou půdní reakcí. Obsah humusu je v ornici 3 5 až 8 %, do spodin jej ubývá. Nepatrně jsou v oblasti zastoupeny kultizemě ze skupiny půd antropických, v nichž člověk přetvořil, či úplně změnil svrchní část půdy a vytvořil půdu umělou. V oblasti Ranského Babylónu v místech starých hald po těžbě železné rudy se vyskytuje kultizem haldová. Na navážkách obvykle v rámci sídelní zástavby a v intenzivně využívaných zahrádkářských koloniích jsou vytvořeny kultizemě navážkové a zahradní Klimatologie Klimaticky patří Žďárské vrchy k chladnějším, vlhčím a značně větrným územím. Podle Quitta (1971) je převážná část CHKO Žďárské vrchy zařazena v chladné oblasti CH7 charakterizované velmi krátkým až krátkých mírně chladným a vlhkých létem, dlouhým přechodným obdobím s mírně chladným jarem a mírným podzimem, dlouhou mírně chladnou a vlhkou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Jen okrajové části v nižších polohách náleží k mírně teplé oblasti MT3 charakterizované krátkým, mírným až mírně chladným a suchým až mírně suchým létem, normálním až dlouhým přechodným obdobím s mírným jarem i podzimem, normálně dlouhou, mírnou až mírně chladnou a suchou až mírně suchou zimou s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 6,8 C v nejnižš ích a 5 C v nejvyšších částech oblasti. Průměrná teplota je v lednu -3 až -4 C, v dubnu 4 7 C, v červenci C a v říjnu 6 7 C. Počet dnů s teplotou nad 10 C činí dnů, vegetační období, s teplotou 5 C a vyšší, trvá dnů a počet mrazových dnů Roční průměr relativní vlhkosti vzduchu se pohybuje v oblasti Žďárských vrchů kolem 81 %. Od prosince její hodnoty klesají do května až června, kdy se vyskytuje minimum. Od července pak relativní vlhkost pravidelně stoupá k prosincovému maximu. Průměrný počet dnů s mlhou je nejnižší v červenci 1,2 dne a stoupá v podzimních a zimních měsících, kdy v prosinci dosahuje 14,3 dne. Průměrný roční úhrn srážek v oblasti činí 735 mm, přičemž v polohách nad 800 m n. m. dosahuje až 1100 mm. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí mm a v zimním období mm, roční chod srážek je ale velmi proměnlivý. Ve vyšších polohách stoupá podíl horizontálních srážek a v inverzních situacích v zimním období zde dochází k tvorbě námrazy poškozující lesní porosty. Sněhová pokrývka leží dnů, přičemž se stoupající nadmořskou výškou je sněhová pokrývka vyšší a přetrvává déle. Převažují zamračené dny s pokrytím oblohy mraky z více než 8 desetin, v průměru dnů. Jasných dnů s pokrytím oblohy mraky menším než 2 desetiny je jen V zimě ale počet jasných dnů roste s nadmořskou výškou. Radiační poměry jsou vzhledem k mezoklimatickým poměrům, zvláště v členitější východní části oblasti, velmi pestré a dochází k vytváření teplotních inverzí s jezery studeného vzduchu. 10

11 Žďárské vrchy jsou charakterizovány prouděním s převládající severozápadní a jihovýchodní složkou. Právě tyto směry jsou významné pro vytváření sněhových závějí a silnější větry pak mohou působit i polomy lesních porostů. Projevují se zde ovšem značné rozdíly v mezoklimatických poměrech vyplývající z členitosti a orientace reliéfu Flóra a vegetace Až do středověké kolonizace ve 13. století pokrýval oblast s výjimkou plošně nevýznamných segmentů skal a rašelinišť stinný, v okolí pramenišť a mokřadních sníženin močálovitý, pralesní hvozd. Fragmenty blízké těmto přirozeným lesním společenstvům se na některých stanovištích zachovaly až do současnosti a jsou předmětem ochrany v síti zvláště chráněných území. Charakteristickým typem lesní vegetace vyšších poloh oblasti byly acidofilní smrkové bučiny svazu Luzulo-Fagion, řazené k asociaci Calamagrostio villosae- Fagetum, jejichž dřevinnou skladbu tvořily buk lesní (Fagus sylvatica), smrk ztepilý (Picea abies) a jedle bělokorá (Abies alba). Fragmenty těchto společenstev se v malé míře zachovaly na špatně hospodářsky přístupných skalnatých stanovištích hřbetů Žďárských vrchů. Charakteristické, oproti okolním lesům Českomoravské vrchoviny, bylo i značné zastoupení podmáčených smrčin svazu Piceion excelsae, asociací Mastigobryo-Piceetum a Calamagrostio villosae-piceetum. V jejich dřevinné skladbě dominovaly smrk a jedle s příměsí buku nebo olše lepkavé (Alnus glutinosa). Vzhledem k hospodářským změnám a všeobecnému ústupu jedle z lesních porostů se z těchto přírodních společenstev vyšších poloh Žďárských vrchů zachovaly vesměs jen ochuzené segmenty, indikované místy výskytem montánních druhů jako jsou čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), pérnatec horský (Lastrea limbosperma), ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) aj. V nižších polohách oblasti byly hojně rozšířeny bikové bučiny (Luzulo-Fagetum) a ostrůvkovitě na bohatších stanovištích květnaté bučiny podsvazu Eu-Fagenion, řazené k asociacím Dentario enneaphylli-fagetum a Festuco altissimae-fagetum. Zbytky těchto společenstev, v jejichž dřevinné skladbě dominovaly buk a jedle s příměsí smrku a na živnějších stanovištích i javoru klenu, jsou zachovány na Žákově hoře a Ransku, vesměs však byly také přeměněny na převážně smrkové hospodářské porosty. Vzácně se vyskytovaly květnaté jedliny podsvazu Galio- Abietenion se svízelem okrouhlolistým (Galium rotundifolium), jejichž prvky se fragmentárně dochovaly na Ransku a Štířím dole. Ojediněle zde rostly suťové a roklinové lesy svazu Tilio- Acerion, asociace Lunario-Aceretum, s javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), příp. jilmem horským (Ulmus scabra), doprovázené v podrostu měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva). Jejich ukázka je zachována na Peperku. Vegetace luhů a olšin podsvazu Alnenion glutinoso-incanae byla ve vyšších zamokřených polohách reprezentována zejména smrkovými olšinami asociace Piceo-Alnetum, zachovanými např. v olšině Sklené. V jejich dřevinné skladbě převládá olše lepkavá s různou příměsí olše šedé (Alnus incana) nad smrkem ztepilým a v podrostu s pokryvy vlhkomilných mechů jsou vtroušeny některé horské druhy, mj. čarovník alpský (Circaea alpina) a mléčivec alpský (Cicerbita alpina). V nižších polohách se na bohatších stanovištích svazu Alno-Ulmion zachovaly prameništní a potoční jasanové olšiny asociace Carici remotae-fraxinetum, v jejichž porostní skladbě dominují olše s jasanem ztepilým a v bylinném podrostu je hojná bledule jarní (Leucojum vernum), místy i oměj pestrý (Aconitum variegatum) aj. Ukázky těchto společenstev jsou chráněny na Ransku. Jen asi 1 % rozlohy oblasti pokrývaly reliktní acidofilní bory svazu Dicrano-Pinion. Fragmenty těchto společenstev se ostrůvkovitě zachovaly na některých rulových skalních útvarech (např. Milovské Perničky aj.) a ojedinělých výchozech hadcových hornin (na Ranském Babyloně, u Skleného a Tří Studní). Borovice lesní (Pinus sylvestris) i smrk ztepilý (Picea abies) bývají na těchto stanovištích zakrnělého vzrůstu a obvykle je zde provází bříza bělokorá (Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Na Ranský Babylon je vázán výskyt sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) a endemita hadců Českého masívu chrastavce rolního hadcového (Knautia 11

12 arvensis subsp. serpentinicola). Acidofilní bory se dále vyskytují na rašeliništích, která tvoří charakteristický krajinný prvek oblasti. Společenstva rašeliništní borové smrčiny asociace Vaccinio uliginosi-pinetum, s borovicí lesní, smrkem ztepilým a břízou pýřitou (Betula pubescens) se zachovala na Dářku, v Krejcarském lese a u Zalíbeného. V podrostu jsou zde rozšířeny keříčky brusnic mj. vlochyně (Vaccinium uliginosum) a klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), spolu s nápadnými trsy suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum). V Dářském rašeliništi se zachovala i vrchovištní společenstva svazu Sphagnion medii, v nichž se v rašeliništním blatkovém boru asociace Pino rotundatae-sphagnetum vyskytuje na jediném místě Českomoravské vrchoviny populace borovice blatky (Pinus rotundata), vytvářející zde hybridní roje (Pinus x digenea) s borovicí lesní. Vrchovištní vegetaci primárního bezlesí rašelinišť dále tvoří asociace Andromedo polifoliae-sphagnetum magellanici a v pokryvech rašeliníků Sphagnum rubellum, S. magellanicum a dalších zde roste mj. kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia). Na odlesněných plochách byly antropické vlivy na vegetaci mnohdy limitovány danými stanovištními podmínkami. Vznikla tak přírodě blízká až přirozená nelesní společenstva, např. ekosystémy stojatých a tekoucích vod, pobřežních rákosin a vysokých ostřic, rašelinných luk, pastvin a vřesovišť. Pro Žďárské vrchy jsou charakteristická především společenstva vlhkých až trvale zamokřených a rašelinných luk. Nejčastěji jsou zastoupena společenstva krátkostébelných ostřicových luk svazu Caricion fuscae. Vzácněji se na fragmentech údolních slatinných luk a na svahových prameništích zachovala ostřicovomechová a ostřicovorašeliníková společenstva svazů Caricion davallianae, Caricion demissae, Caricion lasiocarpae, Sphagno warnstorfiani-tomenthypnion a Sphagno recurvi- Caricion canescentis. Tyto louky jsou významné výskytem kriticky a silně ohrožených druhů, jako je ostřice dvoudomá (Carex dioica), o. šlahounovitá (C. chordorrhiza), o. plstnatoplodá (C. lasiocarpa), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) aj. Velmi rozšířená jsou vlhkomilná společenstva svazu Calthion, s porosty růžově kvetoucího hadího kořene většího (Bistorta major), fialově kvetoucího pcháče různolistého (Cirsium helenioides) a žlutavobíle kvetoucího tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria), udávajícími barevný ráz podhorských luk v letním období. Méně často jsou, zpravidla na okrajích rašelinišť, zastoupena společenstva svazu Molinion. K přírodě blízkým travinobylinným společenstvům patří i oligotrofní krátkostébelné porosty smilkových luk svazu Violion caninae, přecházející ve vřesovišťní lada s brusnicemi a rozptýlenou dřevinnou vegetací inklinující ke svazu Vaccinion, v nichž dosud místy rostou ubývající populace kociánku dvoudomého (Antennaria dioica). Kolem rybníků jsou obvykle vytvořena společenstva vysokých ostřic svazu Caricion gracilis nebo Caricion rostratae, dále rozšířená v mokřadech na terénních depresích, v nichž často rostou zábělník bahenní (Comarum palustre) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Méně často jsou zastoupeny rákosiny svazu Phragmition communis. Na dystrofních a oligotrofních stojatých vodách s vegetací blízkou svazu Sphagno-Utricularion se vzácně vyskytuje bublinatka menší (Utricularia minor) a hvězdoš podzimní (Callitriche hermaphroditica). Na rybnících se společenstvy svazu Nympheion albae ojediněle rostou leknín bělostný (Nymphaea candida) a stulík žlutý (Nuphar lutea), ve svazu Potamion lucentis vzácně rdest alpský (Potamogeton alpinus) a na obnažených rybničních dnech v porostech svazu Elatini-Eleocharition ovatae mj. puchýřka útlounká (Coleanthus subtilis). Jen zcela ojediněle se v oblasti zachovaly fragmenty společenstev s přírodě blízkou skladbou druhů vázaných na vložky vápenatých hornin, obsahující na výslunných stráních některé subxerofytní prvky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. Zde se nacházejí poslední zbytkové populace hořečku nahořklého (Gentianella amarella), h. mnohotvárného českého (G. praecox subsp. bohemica) nebo hořce brvitého (Gentianopsis ciliata). Ojedinělá refugia této vegetace, byť co do rozsahu nepatrná, zpestřují a ozvláštňují přírodu oblasti. Z nižších rostlin jsou v oblasti významně rozšířeny mechorosty. Na rašeliništích a rašelinných loukách rostou tyrfofilní mechy s boreálním charakterem, jako jsou štírovec dutolistý (Scorpidium scorpidioides), plstnatec rašelinný (Helodium blandowii), poparka třířadá (Meesia triquetra), ploník tuhý (Polytrichum strictum), bažinník kostrbatý (Paludella squarrosa), srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus), s. závitkolistá (D. revolvens), 12

13 bařinatka obrovská (Calliergon giganteum), b. nažloutlá (C. stramineum), rašeliník třásnitý (Sphagnum fimbriatum), r. červený (Sphagnum rubellum), r. prostřední (S. magellanicum) aj. Rozšíření severských horských druhů mechů v oblasti dokládají stebník horský (Cynodontium alpestre), pažitník stinný (Hylocomium umbratum), zoubkočepka maloplodá (Racomitrium microcarpum), břehovec hlinožlutý (Hygrohypnum ochraceum), vlahovka štíhlá (Philonotis tomentella), baňatka Starkeova (Brachythecium starkei), křídlečka kadeřavá (Dicranoweisia crispula) aj. Na skalnatých stanovištích často rostou štěrbovka skalní (Andreaea rupestris), pohárovec Mougeotův (Amphidium mougeotii), těhovec bezžebrý (Hedwigia ciliata), děrkavka proměnlivá (Grimmia commutata), stebník mnohoplodý (Cynodontium polycarpum), zoubkočepka různořadá (Racomitrium heterostichum), raděnka dlouholistá (Paraleucobryum longifolium), ploník chluponosný (Polytrichum piliferum) a další. Ke vzácně se vyskytujícím mechům patří sítozubka zdrojovkovitá (Cinclidotus fontinaloides), pozemnička Heimova (Pottia heimii), prutník okrouhlolistý (Bryum cyclophyllum), měřík síťozoubkovitý (Pseudobryum cinclinoides), kápěnka maličká (Seligeria pusilla), vlahovka Arnellova (Philonotis arnellii), prchavka pilovitá (Ephemerum serratum) a štěrbovka jednostranná (Andreaea rothii). Obr. č. 2: rosnatka okrouhlolistá 13

14 CHKO Žďárské vrchy leží v centrální části hercynské biogeografické podprovincie. V regionálně fytogeografickém členění patří do fytogeografického obvodu České oreofytikum, fytogeografického okresu Žďárské vrchy, s okrajovým zastoupením fytogeografických okresů Českomoravského mezofytika, z nichž od severozápadu zasahují Železné hory podokresem Sečské vrchoviny, od jihovýchodu Českomoravská vrchovina a od západu Hornosázavská pahorkatina. Díky převládajícímu minerálně chudému geologickému podloží a drsnějšímu klimatu lze oblast charakterizovat jako nepříliš vegetačně pestrou a floristicky poměrně chudou. Oproti okolním fytochorionům se v oblasti významně uplatňují některé druhy montánní, submontánní a tyrfofilní. Těmito choroindikačními druhy jsou např. čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), pérnatec horský (Lastrea limbosperma), ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), pcháč různolistý (Cirsium helenioides), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), na rašelinných půdách suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza) aj. Početná je zde skupina druhů, které z oreofytika přesahují do chladnějších části mezofytika, např. sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), čarovník alpský (Circaea alpina), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) aj. Ojediněle rostou v oblasti druhy alpinského floroelementu, jako jsou pleška stopkatá (Willemetia stipitata), řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) a dřípatka horská (Soldanella montana) nebo karpatského migrantu (vrba slezská /Salix silesiaca/). Antropickým ovlivněním vegetace vystupňovaným v druhé polovině 20. století došlo v důsledku přímých či nepřímých změn životního prostředí rostlin k závažnému kvalitativnímu i kvantitativnímu ochuzení a ohrožení flóry území. Podle seznamu zvláště chráněných cévnatých rostlin podle vyhlášky č. 395/92 Sb., je 7 druhů rostoucích v oblasti řazeno mezi kriticky ohrožené, 23 druhy je silně ohroženo a 27 druhů figuruje v kategorii ohrožených. Z regionálního pohledu (dle červeného seznamu Bureš P. & Smejkal M., 1990) zde 42 druhů cévnatých rostlin prokazatelně vyhynulo, 50 druhů lze považovat za nezvěstné a výskyt 20 druhů zůstává nejasný. Kriticky ohrožen je 61 druh, další 23 druhy jsou vzácné, 67 druhů silně ohrožených, 81 druh patří mezi ohrožené a 87 druhů je řazeno do skupiny vyžadující další pozornost. Celkem se jedná o 433 druhů, tj. cca 43 % cévnatých rostlin oblasti Fauna Ze zoogeografického hlediska leží CHKO Žďárské vrchy ve faunistickém obvodu a okrsku Českomoravská vrchovina, v provincii listnatých lesů, s malým podílem horských území Českého masivu. Elementy horské lesní fauny se významněji uplatňují ve vyšší a klimaticky drsnější centrální části oblasti. Ve srovnání s okolním územím je pro chráněnou krajinnou oblast charakteristické zastoupení tyrfofilních a tyrfobiontních druhů na rašeliništích. Převažuje podhorská lesní fauna hercynského původu, relativně nejlépe zachovaná ve zbytcích původních bučin. Donedávna vyhraněná fauna rašelinišť a rašelinných luk (žluťásek borůvkový, modrásek stříbroskvrnný) silně ustoupila v důsledku odvodňování. Cennými biotopy z hlediska výskytu živočišstva jsou i vlhké rašelinné louky, lada s rozptýlenou dřevinnou vegetací a vřesovištními formacemi, dále pak vodní biotopy s břehovými porosty a na ně navazující mokřady. V těchto zachovalých fragmentech přirozených a přírodě blízkých společenstev žije řada ohrožených druhů živočichů. Velkou vypovídací schopnost o stavu biotopů má zejména výskyt některých skupin bezobratlých (Avertebrata), například pavoukovců, brouků, motýlů, mravenců nebo vážek. Z hlediska myslivosti je vedle běžných druhů zvěře významný výskyt původní populace jelena evropského (Cervus elaphus) v chovné jelení oblasti Žďárské vrchy. 14

15 Bezobratlí Výskyt mnoha druhů bezobratlých živočichů (Avertebrata) má velkou vypovídací schopnost o stavu biotopů. Ze třídy pavoukovců (Arachnida) bylo ve Žďárských vrších zjištěno 21 druhů patřících k reliktům I. řádu a 127 druhů řazených k reliktům II. řádu. Rašeliniště a rašelinné louky hostí např. druhy Abacoproeces saltuum, Aphileta misera, Agraecina striata, Agroeca proxima, Araniella opistographa, Centromerus incultus, Dolomedes fimbriatus, Erigonella ignobilis, Hygrolycosa rubrofasciata, Maro minutus, Pirata tenuitarsis, Sitticus caricis a Walckenaeria kochi. Zachovalá lesní společenstva jedlobučin na Čtyřech palicích obývají pavouci Ischyropsalis hellwigi, Paranemastoma quadripunctatum, na Ransku Agyneta cauta, Gonatium corallipes, ve Štířím dole Zelotes subterraneus aj. Rovněž někteří střevlíkovití brouci (Carabidae) patří mezi významné indikátory zachovalých přírodních společenstev. Glaciálními relikty v CHKO jsou Trechus rubens a Perileptus areolatus. Ve fragmentech přirozených společenstev vyšších poloh Žďárských vrchů žijí subalpinní, boreomontánní a submontánní druhy střevlíků, jako jsou Trechus pulchelus, T. splendens, Carabus linnei, Cychrus attenuatus, Leistus piceus, Patrobus assimilis, Nothiophilus aquaticus a Pterostichus aethiops. V NPR Dářko byl vyjma vymizelého střevlíčka Agonum ericeti prokázán výskyt vzácného druhu Carabus nitens. Řadu chráněných území obývají střevlíci Carabus auronitens, C. coriaceus, C. violaceus, C. hortensis, C. convexus, C. ullrichi, C. glabratus, C. cancellatus, Pterostichus burmeisteri, Abax carinatus aj. Charakteristickými brouky starých zachovalých bučin v NPR Žákova hora jsou roháči Sinodendron cylindricum, Platycerus caprea nebo pestrokrovečník Tillus elongatus. Tesařík alpský (Rosalia alpina) je ve Žďárských vrších v současnosti nezvěstným druhem, který vymizel díky radikálnímu zmenšování přirozených bučin v minulosti. Stále vzácnější je tesařík Stictoleptura scutellata vázaný na zcela odumřelé dřevo buků. Výskyt tesaříků Evodinus clathratus a Clytus lama dokládá horský charakter nejvyšších poloh Žďárských vrchů. Lokálně se zde vyskytuje vzácný krasec Scintilatrix dives a tesařík Saperda (Anaerea) similis. Po celém území CHKO se ve zbytcích jedlových porostů vyskytuje tesařík Pogonocherus ovatus. Vzácným broukem Žďárských vrchů je druh Pytho depressus, žijící pod kůrou starých odumřelých borovic. V nivě Chrudimky u Hlinska byl v roce 2009 zjištěn výskyt vzácného kovaříka Selatosomus cruciatus. Z mnoha druhů vážek žijících na území Žďárských vrchů je nutné zmínit vážku jasnoskvrnnou (Leucorrhinia pectoralis) a vážku běloústou (L. albifrons), jejchž biotopem jsou oligotrofní rašelinné tůně, páskovce kroužkovaného (Cordulegaster boltoni), který se vyvíjí v čistých podhorských potocích a motýlici lesklou (Calopteryx splendens), která vyhledává čisté tekoucí vody. Vzácná vodní ploštice hlubenka skrytá (Aphelocheirus aestivalis) byla nalezena v meandrech Vortovského potoka v přírodní památce Utopenec. Vegetaci v okolí Dářských rašelinišť obývá křís Sorhoanus xanthonerus, význačný boreomontánní a tyrfofilní druh. Zde byl ve společenstvu Caricion lasiocarpae zjištěn i glaciální relikt nosatec Notaris aethiops. Početnou skupinou druhů úzce vázaných na zachovalé biotopy tvoří motýli. V NPR Dářko žijí tyrfofilní modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), okáč stříbrooký (Coenonympha tullia). Od poloviny osmdesátých let nebyl ověřen dříve hojný žluťásek borůvkový (Colias palaeno). Ke stanovištně nejvýznamnějším druhům motýlů obývajících mokřadní louky v pramenné oblasti Chrudimky patří zejména Diarsia dahli, Xestia collina, Sterrhopterix standfussi, Polymixis gemmea, Hada proxima, Apamea rubriren, Larentia clavaria a Perizoma didymatum. Na zachovalých mokřadních loukách v celém území CHKO žije modrásek bahenní (Maculinea nausithous), zatímco populace modráska očkovaného (Maculinea teleius) přežívá na jediné lokalitě v okolí Ratajských rybníků. Z obecněji rozšířených motýlů zde žijí otakárek fenyklový (Papilio machaon), batolec duhový (Apatura iris) a bělopásek topolový (Limenitis populi). CHKO hostí také několik významných druhů mravenců řazených mezi relikty I. řádu, a to Formica rufa, F. truncorum, F. polyctena, F. exsecta a F. presilabris. Na Žákově hoře se ze skupiny boreomontánních druhů mravenců vyskytují Camponotus herculeanus, Neomyrna rubida, Myrmica lobicornis a dále, i na jiných lokalitách, Formica picea nebo F. lugubris. K ohroženým druhům bezobratlých patří i škeble rybniční (Anodonta cygnea), rak říční (Astacus astacus), rak bahenní (A. leptodactylus), několik druhů čmeláků rodu Bombus spp. a pačmelák cizopasný (Psithyrus rupestris). Důležitými indikátory podmínek prostředí jsou 15

16 měkkýši. V rezervaci na Žákově hoře se díky původním dřevinám zachovalo význačné, i když ustupující společenstvo dendrofilních vřetenatek Cochlodina orthostoma a Bulgarica cana. Pro pralesní biotopy je typická vrásenka okrouhlá (Discus rotundatus). Charakteristickým plžem Žďárských vrchů je vrásenka pomezní (Discus ruderatus). Na oligotrofních stanovištích byl v nedávné době nalezen vzácný plž Columella aspera. Řada skupin bezobratlých není dosud ve Žďárských vrších prozkoumána Mihulovci a ryby Ichtyofauna Žďárských vrchů je poměrně dobře prozkoumána. Převážná většina toků oblasti patří do pstruhového pásma, typické lipanové pásmo je např. na řece Svratce v okolí Jimramova. Pestrost ichtyofauny Žďárských vrchů dokládá zjištění 35 druhů ryb, z toho 24 původních, 5 introdukovaných, 4 druhy byly zavedeny z hospodářských důvodů a 2 druhy jsou zavlečené. Mezi kriticky ohrožené druhy patří mihule potoční (Lampetra planeri). Nejvýznamnější lokalita výskytu mihule potoční v údolí řeky Chrudimky je zařazena do soustavy NATURA Ohrožená je i střevle potoční (Phoxinus phoxinus), jejíž populace jsou na vybraných tocích posilovány v rámci repatriačních programů. Ve větších tocích byl zaznamenán výskyt ohroženého mníka jednovousého (Lota lota). Čisté podhorské potoky s kamenitým dnem obývá vranka obecná (Cottus gobio), v řece Fryšávce se rozmnožuje a tvoří silnou populaci vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus). Obojživelníci a plazi Z území Žďárských vrchů je doložen výskyt 14 druhů obojživelníků. Setkávají se zde druhy preferující nižší nadmořkou výšku s druhy vyšších poloh. Mezi dosud běžné druhy patří ve Žďárských vrších čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek horský (Triturus alpestris). Mnohem vzácnější je čolek velký (Triturus cristatus), který je velmi citlivý na znečištění biotopu a dává přednost větším vodním nádržím bez dravých ryb. Výskyt mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) byl v CHKO Žďárské vrchy potvrzen pouze na lokalitě Štíří důl. Běžnými druhy žab jsou skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Vzácnější kuňka ohnivá (Bombina bombina) obývá mělké osluněné vody s hustou vegetací, zejména v nižších polohách jihozápadní části CHKO. Výskyt několika jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) je doložen z okolí rybníka Velké Dářko. Poslední spolehlivý nález kuňky žlutobřiché ve Žďárských vrších pochází z roku 1971, proto je dnes považována za regionálně vyhynulý druh. Rosnička zelená (Hyla arborea) je dosud častým, i když ubývajícím obojživelníkem. Na prostředí náročnější skokan ostronosý (Rana arvalis) obývá v CHKO Žďárské vrchy především rašeliniště a vlhké louky. Ze skupiny tzv. zelených skokanů byl ve Žďárských vrších potvrzen výskyt skokana krátkonohého (Rana lessonae), který je vázaný na menší vodní plochy, lesní rybníky a rašelinné tůně; a skokana zeleného (Rana kl. esculenta) - hybridogenního křížence, který je v oblasti rozšířen spíše lokálně. Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) je skrytě žijící žába unikající pozornosti. Její výskyt ve Žďárských vrších byl zaznamenán na několika lokalitách, zejména v jižní a jihozápadní části území. Teplomilná ropucha zelená (Bufo viridis) je ve Žďárských vrších vzácným druhem, který sem příležitostně proniká z okolních níže položených oblastí Křižanovské vrchoviny. Na území Žďárských vrchů byl prokázán výskyt 6 druhů plazů. Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) je hojným obyvatelem vlhkých stanovišť. Nejčastěji ji zastihneme na okrajích lesů, rašeliništích a podmáčených loukách. K největší kumulaci ještěrek živorodých ovšem dochází na lesních pasekách po těžbě. Ještěrka obecná (Lacerta agilis) je ve Žďárských vrších poněkud méně hojná než předešlý druh. Na rozdíl od ještěrky živorodé obývá suché a slunné biotopy, meze, lomy, zahrady a rumiště. Slepýš křehký (Anguis fragilis) je náš jediný beznohý ještěr. Slepýše potkáme nejčastěji na pasekách, okrajích lesů, na rašeliništích, ale i v zahradách. Ve Žďárských vrších je rozšířen po celém území. Užovka obojková (Natrix natrix) žije obvykle v blízkosti rybníků, řek a potoků. Ve Žďárských vrších patří mezi běžné hady, i když nálezy jsou díky velké plachosti spíše náhodné. Užovka hladká (Coronella austriaca) se ve Žďárských vrších vyskytuje pouze ostrůvkovitě na teplých a výslunných stráních porostlých keři. Zmije obecná (Vipera berus) je na území CHKO rozšířena plošně po celém území, v současnosti ubývající druh. 16

17 Ptáci Dle výsledků mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2001-3) lze na území CHKO Žďárské vrchy zastihnout více než 160 druhů ptáků. Bylo prokázáno 108 hnízdících druhů, pravděpodobně hnízdících 9, územím pravidelně protahuje 28 druhů a jako ojedinělý lze považovat výskyt 13 druhů. Rybničnatou oblast jižní části CHKO a Trhovokamenicko osídlují druhy vázané na vodu jako kopřivka obecná, čírka obecná, polák velký a polák chocholačka, dále potápka malá a potápka roháč. V břehových porostech hnízdí pochop rákosní a 3 druhy rákosníků. Jednotlivé rybníky jsou významnými tahovými zastávkami. Okolí proudících vod většiny řek pramenících v oblasti jsou domovem ledňáčka říčního, skorce vodního a konipasa horského. Zemědělsky obhospodařovanou krajinu obývají koroptev polní a křepelka polní, linduška luční a ťuhýk obecný, vlhké nekosené louky chřástal polní, bekasina otavní, bramborníček hnědý a hýl rudý. V rozsáhlých lesích centrální části CHKO žijí zejména dravci a sovy krahujec obecný, jestřáb lesní, káně lesní, výr velký, sýc rousný a kulíšek nejmenší, ale i čáp černý, holub doupňák, žluna šedá, datel černý, ořešník kropenatý a křivka obecná. Blízkost lidských sídel vyhledávají čáp bílý, labuť velká, poštolka obecná, rorýs obecný, vlaštovka obecná a kavka obecná. Vzácně byli v CHKO Žďárské vrchy v době hnízdění pozorováni bukač velký, luňák hnědý, orel mořský, sokol stěhovavý a kos horský. Savci V CHKO Žďárské vrchy žije běžná středoevropská fauna savců (Mammalia). Dosud byl zjištěn výskyt 53 druhů. Horský ráz vyšších poloh Žďárských vrchů dokládá přítomnost silně ohroženého rejska horského (Sorex alpinus). Z řádu letounů (Chiroptera) bylo na území CHKO prokázáno 16 druhů. Kriticky ohrožený je vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), silně ohroženi jsou netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) a netopýr velký (M. myotis). K ohroženým patří dále netopýr Brandtův (M. brandti), netopýr brvitý (M. emarginatus), netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) a z regionálního pohledu i netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vousatý (M. mystacinus), netopýr severní (Eptesicus nillsoni) a netopýr ušatý (Plecotus auritus). V centrální části Žďárských vrchů je pravidelně pozorována letní kolonie netopýrů pestrých (Vespertilio murinus). Nálezy netopýra hvízdavého (Pipistrelus pipistrelus) jsou ve Žďárských vrších velmi vzácné a ojedinělé. Silně ohrožená vydra říční (Lutra lutra) žije v okolí vodních toků, rybníků a nádrží. Vlhké louky obývá hraboš mokřadní (Microtus agrestis). V lesních komplexech je rozšířen norník rudý (Clethrionomys glareolus), jezevec lesní (Meles meles), kuna skalní (Martes foina), kuna lesní (Martes martes), lasice kolčava (Mustela erminea), lasice hranostaj (Mustela mustela), liška obecná (Vulpes vulpes) a ohrožená veverka obecná (Sciurus vulgaris). Několikrát se do oblasti zatoulal silně ohrožený rys ostrovid (Lynx lynx). Z hlediska myslivosti je vedle běžných druhů zvěře významný výskyt původní populace jelena evropského (Cervus elaphus) v chovné jelení oblasti Žďárské vrchy Vývoj osídlení Utváření krajiny CHKO můžeme rozdělit do sedmi významných vývojových období, kdy přírodní a společenské jevy byly příčinou změny charakteru krajiny, jejího využívání, vzniku nových kulturních a přírodních hodnot: Období Změny v daném období do stol. nebylo prokázáno trvalé osídlení krajinou procházela zemská stezka tzv. libická charakter krajiny je přírodní, utvářený lesními porosty pralesovitého charakteru do roku 1420 spolehlivé písemné doklady o trvalém osídlení a kolonizaci tzv. Libického lesa odstraňování části lesních porostů žďářením nástup extenzivních forem zemědělství s charakteristickým rozdělením lánu na tři díly přechod k peněžní formě feudální renty osidlování pohraničních lesů Čech a Moravy, 17

18 emfyteutické (zákupní) právo právní uspořádání osadníků vůči majiteli panství, vznikají základní správní organizace feudální společnosti tzv. panství, kolonizace jak církevní (Žďárské panství) tak světská (Novoměstské panství) charakter krajiny je stále z velké části přírodní, z části již zemědělský patrná přeměna rozvoj železářství, šachtové redukční pece, počátek sklářství a částečně i hrnčířství (Svratecko, Hlinecko) trojhonné hospodaření a společná pastva dobytka na scelených úhorech pěstování ozimního a jarního žita, ovsa, menší množství ječmene a lnu kolonizace zejména ve střední části CHKO charakter krajiny zemědělsko lesní změna technologie dřevouhelné vysoké pece, kujnící výhně a drátovny, rozrůstá se sklářská výroba vysoká devastace lesů úpadek zemědělství vlivem třicetileté války kultivované pozemky byly především vypásány celostátní rozdělení polí do osmi bonitních tříd podle výsevku a sklizně přeměna extenzivního trojhonného systému ve střídavý zavedení pěstování brambor vznik sídel souvisejících se sklářkou výrobou a zakládáním nových sklářských hutí kapitalistický způsob výroby, koncentrace do větších podniků (Novoměstsko, západ CHKO), zavádění výroby litiny, sklářská výroba (tabulové a zrcadlové sklo, nové technologie při zdobení), textilní průmysl domácí výroba (faktorský způsob podnikání) podstatné změny v charakteru zemědělské výroby v důsledku přechodu feudálních forem na kapitalistické výrobní formy, zavedení střídavého hospodaření, rozvoj produkce zemědělských plodin, rozšíření pěstování dobytka, zavádění zemědělských strojů a nástrojů intenzivní pěstování pícnin a okopanin (hlavním produktem byl len, později vytlačován bramborami), rozšiřovalo se pěstování ovsa druhá pol. 19. stol začátek používání umělých hnojiv (vápno, superfosfáty, kostní a Thomasova moučka) lesy stále zabírají značnou část rozlohy území a jsou využívány především v průmyslu a stavebnictví, těžba je regulována stanovení obmýtní doby, zakládání lesních školek, převažují již jehličnany vznik nových sídel ukončen, značný pohyb počtu obyvatel v návaznosti na 1900 pol. 20. stol. do počátku 90. let 20. stol. průmyslovou výrobu elektrifikace, průmysl: drobná a faktorská výroba další rozvoj zemědělství, vytrácí se len, pěstují se především obiloviny (oves a žito), brambory, krmná řepa, tuřín, zelená krmiva a zelí, chov koní a ovcí je utlumen a převládal chov hovězího a vepřového dobytka lesy pokrývají zhruba jednu třetinu oblasti, převládají mladé lesy do 60 let věku, vysoký les okolo 100 let zaujímá cca 3 % celkové plochy, převládá smrk, vyskytuje se borovice i jedle (z celkové lesní výměry se vymykal prales na Žákově hoře, kde byla vyhlášena v roce 1933 rezervace) úbytek zemědělského obyvatelstva v obcích, proletarizace části venkovských obyvatel a přesun do průmyslových center nástup velkých průmyslových podniků (Žďas, Tokoz, Mars), těžba nerostného bohatství (Ransko, Bystřicko) intenzifikace zemědělské výroby, velkoplošné scelování zemědělské půdy, převládající chemické hnojení, zúrodňování lad a mokřadů, napřimování vodních toků, smrkové lesní hospodářství, úpadek pastevního způsobu chovu dobytka, zavedení velkovýkrmen a výstavba rozsáhlých zemědělských areálů, zpřístupnění lesní krajiny hustou sítí asfaltových cest lesy zaujímají necelou polovinu rozlohy území (okolo 43 %) vznik průmyslových center na území CHKO (Žďár n. S. Svratka, Nové Město n. M.), masivní přesun vesnických obyvatel do měst, přibližování vesnice městu charakter krajiny zemědělsko-lesní až lesně-zemědělský Do 12. a 13. stol. byla krajina CHKO utvářena těžko prostupným hraničním pralesem. Na území CHKO jej protínala tzv. libická stezka, která spojovala dvě župní sídla Čáslav a Brno. V souvislosti s touto stezkou lze předpokládat drobné osídlení, které tvořila tzv. stráž. Jejím úkolem bylo zajištění ochrany a prostupnosti hraniční cesty. První zmínka o této stezce pochází z roku Vzhledem k tomu, že chybí písemné doklady, předpokládá se, že do 13. stol. byla krajina CHKO neosídlena. Přírodní charakter lesní krajiny byl nedotčen. 18

19 V souvislosti s rozvojem peněžního hospodářství a s přechodem k peněžní formě feudální renty dochází k rozsáhlé kolonizaci pohraničních lesů Čech a Moravy. Správní organizace je tvořena systémem feudálních sídel a poddanských obcí. Kolonizační systém 13. a 14. stol. je založen na tzv. emfyteutickém (zákupním) právu, jež oproti dřívějším zvyklostem lépe právně upravovalo vztah mezi pánem a osadníkem. Kolonizace území byla jak církevní, tak světská. Větší část území pokrýval majetek panství Žďárského, Novoměstského, Rychmburského. Žďárské panství patřilo cisterciáckému řádu, který založil původně dřevěný klášter a kostel v místě dnešního Žďáru nad Sázavou II v roce 1252 a kolonizovalo J a JZ část území. Světskou kolonizaci představovali z moravské strany především páni z Medlova, kterým patřilo novoměstské panství a z české strany majitelé rychmburského panství. Kromě majetků uvedených panství existovalo na území CHKO i několik menších držav rozličných majitelů (např. řád německých rytířů). V té době bylo založeno, nebo už existovalo na území dnešního CHKO okolo 50 obcí. Charakter této kolonizace byl téměř výhradně zemědělský, až na několik výjimek na území žďárského klášterního panství, kde důvodem založení bylo železářské podnikání v režii kláštera (např. Heršův hamr dnes Horní Hamry, Fiklov, Dolní Hamry, Velká Losenice a Polnička). Ucelený doklad o stavu tehdejší krajiny CHKO neexistuje a o podobě a intenzitě přeměn původní lesní krajiny se můžeme jen dohadovat na základě dílčích a kusých informací. Na počátku osidlování krajiny převládalo tzv. žďáření lesů a zakládání zemědělské půdy s převahou pastvin. Žďáření probíhalo jako cyklický proces: vykácením lesa určitého prostoru, vyvrácením a spálením pařezů, zoráním půdy a jejím osetím, ponechání ladem a při tom kácením dalšího prostoru, kde se celý proces znovu opakoval. Nově vzniklá zemědělská půda byla ponechána ladem a vznikaly tak pastviny. Vzhledem k intenzitě a výkonnosti tohoto systému, který probíhal v relativně krátkém časovém období, lze předpokládat, že změna vzhledu lesní člověkem nedotčené krajiny v zemědělskou byla velice intenzivní až brutální. Z nutnosti zavlažování a využití hydraulické síly se objevují jako nové prvky krajiny vodní nádrže a náhony. Vzhled zemědělských ploch byl ovlivněn extenzivním způsobem hospodaření formou rozdělení celého lánu na tři díly (trojhonné hospodaření). Vzhledem ke klimatickým a přírodním podmínkám se lze domnívat, že jako úhor ležela více jak jedna třetina lánu a obdělávané pozemky byly poměrně malé. Období mezi roky 1420 a 1620 zaznamenalo řadu dalších změn, které přinesly nové charakteristiky krajiny současné CHKO a ovlivnily tak její celkový ráz. Hospodářský i politický život se v důsledku husitské revoluce demokratizoval. Šlechta začala ve vlastní režii podnikat v zemědělství a průmyslové výrobě (zejména v železářství). Kolonizace území postupovala především do střední a SZ části území, vrcholová část zůstává prozatím nedotčena. Největší počet obcí vznikl na novoměstském panství. Na ráz krajiny neměla v tomto období největší vliv jen postupující kolonizace, ale zároveň změny ve využívání krajiny, zejména v důsledku nového rozvoje železářství a sklářství. Na charakteru krajiny se též projevilo masové zakládání rybníků (největší rybník Velké Dářko), jež dosáhlo v tomto období největšího rozkvětu. Důvodem byl především nedostatek vody v kopcovité krajině. Forma zemědělství se v tomto období nezměnila, vliv na krajinu se tak příliš neprojevil. Podstatně se zvýšil počet objektů na zpracování železa, zejména hamrů. Dochází i k postupné přeměně výrobní technologie, jako palivo se používá dřevěné uhlí a ke konci tohoto období se začínají používat výkonnější tavící pece, tzv. dýmačky. Hamry a tavící pece se vinou značné spotřeby dřeva podílely na postupné likvidaci původních lesů. Těžba rudy probíhala povrchovou formou a také ve svislých šachticích s odvodňovacími štolami. Od počátku 2. pol. 16. stol. dochází k rozvoji sklářské výroby, která také začala výrazně ovlivňovat tvářnost krajiny díky výrobním technologiím, které spotřebovávaly velké množství dřeva. Značná spotřeba dřeva způsobovala i několikeré přemístění celé sklárny, které bylo rentabilnější než doprava dřeva z větších vzdáleností. Dřevěné uhlí se vytvářelo v milířích, které se stále stěhovaly za dřevem. Reprodukce lesa nestačila pokrýt potřebu dřeva a les tak velmi rychle ustupoval. V důsledku toho se výrazně měnil ráz krajiny. V malé míře se na charakteru krajiny podílela řemeslná výroba, zejména hrnčířská (hliníky v oblastech Hlinska a Svratky). Zvýšený výrobní ruch přinesl potřebu vybudování nové sítě komunikací pro přepravu nákladů. 19

20 Bělohorská bitva a konfiskace statků české šlechty, které ji následovaly, třicetiletá válka a doba největšího národnostního a sociálního útlaku, to vše se dotklo významně utváření krajiny dnešní CHKO. Do roku 1800 došlo ke vzniku dalších obcí a bylo tak v podstatě dokončeno osídlení střední části území CHKO a některých dalších menších enkláv; protože od roku 1800 nevznikly s jedinou výjimkou v naší oblasti žádné obce, znamenalo to prakticky dosažení dnešního stavu, co se týče počtu lidských sídlišť (Kreps 1973). Vznik nových obcí souvisel se zakládáním sklářských hutí a se změnami v technice železářské výroby, na konci 18. stol. pak bylo důvodem rušení panských dvorů a dělení dříve dominikálních pozemků mezi drobné zemědělce. V tomto období došlo k významným změnám v zemědělské výrobě, v technice železářské výroby a zvětšil se počet sklářských hutí. V období třicetileté války byl na území CHKO lesů ještě dostatek, avšak v důsledku průmyslového podnikání (sklářství, železářství) se tyto poměry značně změnily. Se zavedením dřevouhelných pecí v železářství a nebývalým rozvojem sklářství byly lesy velkoplošně devastovány. Podnětem k zřizování nových hutí nebo k obnově starých už dříve zaniklých byla též obrovská vichřice, která v noci z 20. na 21. prosinec 1740 (byla označována jako svatoondřejská bouře) způsobila velké polomy v lesích celé západní Moravy a východních Čech. Škod způsobených polomy bylo v lesích tolik, že zpracování dřeva se protáhlo na několik desítek roků a že nutnost jeho zužitkování dala kromě skláren také podnět k zřízení některých železáren. Třicetiletá válka ovlivnila i zemědělskou výrobu, která naznala v tomto období velký úpadek přechod k trojhonnému schématu hospodaření. Osívaná část pozemků nepřesahovala více než dvě třetiny obdělávané půdy, většina kultivovaných pozemků sloužila jako pastva. Stálé louky a trvalé pastviny se udržovaly pouze na pozemcích, které se k ničemu jinému nehodily. V krajině byly zakládány technické stavby sklářských hutí, budovány a udržovány komunikace, které zajišťovaly spojení mezi jednotlivými obcemi. 19. stol. přineslo řadu změn v hospodářském využívání krajiny dnešní CHKO, zejména v důsledku přechodu feudálních výrobních forem ke kapitalistickým, které započaly zrušením poddanských závislostí v roce Od počátku 19. stol. bylo zaváděno místo trojhonného systému střídavé hospodaření, které umožňovalo každoroční využívání půdy. Rozšířilo se pěstování okopanin a pícnin, hlavní plodinou byl len, který byl později nahrazen bramborami. Od druhé poloviny 19. stol. bylo zaváděno chemické hnojení (vápno, superfosfáty, Thomasova moučka, kostní moučka). Byly zaváděny zemědělské stroje a nástroje (např. parní mlátička, stroj na tření lnu aj.). Započala též výsadba ovocných sadů. Do druhé poloviny 19. stol. dochází k centralizaci železářské výroby v západní části CHKO (Ransko, Polnička) a na Novoměstsku (Kadov), menší hutě a výroby zanikly. Sklářská výroba, zejména z důvodu nedostatku tvrdého dřeva, postupně zaniká. V souvislosti s přechodem k uhlí minerálnímu, užívanému k vyhřívání vysokých pecí, zaniká do konce 19. stol. železářská výroba v regionu vůbec. Změny naznalo i rybníkářství. V prvních třech čtvrtinách 19. stol. došlo ke značnému rušení rybníků v důsledku malého odbytu a mnoho rybníků bylo přeměněno na obdělávaná pole. Síť komunikací byla zlepšována výstavbou státních silnic. Nově zakládané železniční tratě se dotkly jen okraje dnešní CHKO. První polovina 20. stol. se nevyznačuje přílišnými změnami v hospodářském ani sídelním charakteru území současné CHKO. Počet obyvatel narůstal ve městech jen velmi pozvolně a v obcích naopak docházelo k jeho úbytku v důsledku koncentrace zemědělské výroby a částečné proletarizace venkovského obyvatelstva. Změny přinesla i elektrifikace ve 30. letech, v jejímž důsledku se v krajině objevil nový prvek nadzemního vedení. V období let 1900 až 1945 došlo k dalšímu rozvoji zemědělství a zemědělského průmyslu. Podíl orné půdy činil okolo 75 %, trvalých luk okolo 20 %, pastvin a zahrad okolo 5 %. Značně vzrostlo pěstování ovocných stromů. Vzhledem k limitujícím přírodním podmínkám však zůstává zemědělství do padesátých let 20. století v souladu s proporcemi krajiny a vytváří mozaiku maloplošně se střídajících vegetačních ploch propojených úvozy, mezemi a kamenicemi porostlými rozptýlenou dřevinnou vegetací s venkovským osídlením typu horácké lidové architektury. Dochované zbytky těchto struktur v hospodářsky obtížně využitelných prostorech, např. na Věcovsku, v okolí Samotína aj., patří dnes ke krajinářsky nejhodnotnějším celkům oblasti. V tomto období byla vybudována řada nových silničních 20

republiky do Evropské unie. Součástí zákona se staly mimo jiné i základní normy ochrany přírody v Evropě a současně také podmínky pro zapojení do

republiky do Evropské unie. Součástí zákona se staly mimo jiné i základní normy ochrany přírody v Evropě a současně také podmínky pro zapojení do Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy Osnova: Ochrana přírody a krajiny v České republice Základní údaje o CHKO Geografie území Rostlinstvo, živočichové, společenstva Historie území ve vztahu k přírodním

Více

6Doteky přírody. geologie, botanika, zoologie. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

6Doteky přírody. geologie, botanika, zoologie. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 6Doteky přírody geologie, botanika, zoologie Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 6 Geologie, geomorfologie Region Frenštátska se rozkládá na rozhraní horské západní části Moravskoslezských Beskyd ve skupině

Více

Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska Jaroslav Boháč

Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska Jaroslav Boháč Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska Jaroslav Boháč 1. Úvod Třeboňsko je jedna z mála chráněných krajinných oblastí vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Přesto se zde zachovaly

Více

Plán péče o přírodní rezervaci MAŠTALE. na období 2013-2021

Plán péče o přírodní rezervaci MAŠTALE. na období 2013-2021 Plán péče o přírodní rezervaci MAŠTALE na období 2013-2021 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1502 kategorie ochrany: přírodní rezervace název

Více

smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr. Jaroslav Mikyna odbor lesního a vod. hospodářství a zemědělství

smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr. Jaroslav Mikyna odbor lesního a vod. hospodářství a zemědělství Název zakázky: VYSOČINA PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE 1. zadavatel: KRAJ VYSOČINA Žižkova 57 587 33 Jihlava smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr.

Více

Plán péče CHKO Lužické hory

Plán péče CHKO Lužické hory Obsah 1. Úvod...4 2. Rozborová část...5 2.1. Identifikační údaje...5 2.1.1. Definice a poslání CHKO...5 2.1.2. Výnos o zřízení Chráněné krajinné oblasti Lužické hory...6 2.1.3. Vymezení hranic a poloha

Více

P O D F A R S K Ý M L E S E M

P O D F A R S K Ý M L E S E M PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO PŘÍRODNÍ REZERVACI P O D F A R S K Ý M L E S E M Ing. Jiří Wimmer České Budějovice, 2014 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje

Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje Příloha č.1 Obsah: 1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 2 1.1 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY NA ÚZEMÍ OKRESU HRADEC KRÁLOVÉ... 2 1.1.1. Přírodní památky

Více

Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice

Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice OBSAH: 1. TEXTOVÁ ZPRÁVA...2 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍL STUDIE...3 1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.4 VÝCHOZÍ PODKLADY...4 1.5 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...4 1.5.1 Přírodní podmínky...4 1.5.1.1 Klimatické

Více

LesnÌ hospod sk pl n. s platnostì od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012. pro lesnì hospod sk celek. N rodnì park PodyjÌ. - lesy ve vlastnictvì st tu

LesnÌ hospod sk pl n. s platnostì od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012. pro lesnì hospod sk celek. N rodnì park PodyjÌ. - lesy ve vlastnictvì st tu LesnÌ hospod sk pl n s platnostì od 1. 1. 23 do 31. 12. 212 pro lesnì hospod sk celek N rodnì park PodyjÌ - lesy ve vlastnictvì st tu TEXTOV» ST stav pro v zkum lesnìch ekosystèm, s.r.o. nor 23 OBSAH 1.

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE II.C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (ČÁST A-F) ČERVENEC 2010 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE OBJEDNATEL : OBEC MIKULOVICE POŘIZOVATEL : OBECNÍ ÚŘAD

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

OBNOVA CHATY VŘESOVÁ STUDÁNKA

OBNOVA CHATY VŘESOVÁ STUDÁNKA POTENCIÁLNÍCH VLIVŮ NA ROSTLINY A ŽIVOČICHY (Aktualizace Biologického posouzení lokality zpracovaného společností AQUATEST a.s. Praha v roce 2012) ZADAVATEL: ZPRACOVATEL: Spolek pro obnovu poutního místa

Více

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Ing. Bohumil Bareš Ing. Miroslav Ezechel Mgr. Olga Kalčíková Ing. Petr Smutný Ing. Marie Stříbrná Ing. Ivo Šašek, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

Výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ na příkladu regionu Žďáru nad Sázavou

Výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ na příkladu regionu Žďáru nad Sázavou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie Diplomová práce Výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ na příkladu regionu Žďáru nad Sázavou Vypracovala: Ivana Kraftová

Více

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019 Plán péče o Přírodní památku PODLOUČKY na období 2010 2019 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: Kategorie ochrany: přírodní památka Název území:

Více

SOUHRN B OTANICKÉHO A ZOOLOGICKÉHO P RŮZKUMU

SOUHRN B OTANICKÉHO A ZOOLOGICKÉHO P RŮZKUMU SOUHRN B OTANICKÉHO A ZOOLOGICKÉHO P RŮZKUMU severních a severozápadních svahů masivu Smrku v Jizerských horách BOTANICKÝ PRŮZKUM Mgr. Richard Višňák, Ph. D. ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM RNDr. Antonín Kůrka (arachnologický

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor. Zuzana Urbancová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor. Zuzana Urbancová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor Zuzana Urbancová CHRÁNĚNÁ VELKOPLOŠNÁ ÚZEMÍ S DOMINANTNÍMI PRVKY NEŽIVÉ PŘÍRODY Bakalářská práce

Více

Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění

Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu obce Strážné na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Biotopy v okrese Görlitz s tipy na zážitky v přírodě

Biotopy v okrese Görlitz s tipy na zážitky v přírodě Za podpory: Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Biotopy v okrese

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracoval: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno 2002

Více

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky na období 2009-2016 - 1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství Schválené

Více