r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í"

Transkript

1 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, Praha - Horní Počernice, tel , fax č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová (tel ) Dne Dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í o umístění stavby Dne podal stavebník, společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, IČ , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, kterého zastupuje společnost Ivan Šulc - SIIS stavební investorsko inženýrský servis, IČ , se sídlem Čs. armády 406/10, Praha 6, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem dvou odlučovačů ropných látek Dywidag včetně tří usazovacích nádrží a spojné šachty na pozemku parc. č. 4536/1 v kat. území Horní Počernice. Městská část Praha 20, Úřad městské části - odbor výstavby (dále jen odbor výstavby), jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona shora uvedenou žádost o umístění stavby a na základě tohoto posouzení I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í stavby dvou odlučovačů ropných látek Dywidag včetně tří usazovacích nádrží a spojné šachty na stávající stoce dešťové kanalizace u čerpací stanice pohonných hmot na odpočívce dálnice D11 ve staničení 3,100 km pod názvem "Rozšíření odpočívky D11, km 35,8 Vrbová Lhota" (na pravé straně směr Hradec Králové) na pozemku parc. č. 4536/1 v kat. území Horní Počernice tak, jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (1 ks situace na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000, 1 ks celková situace v měřítku 1:500), kterou v souladu s ustanovením 92 odst. 4 stavebního zákona obdrží navrhovatel po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí. 1 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR

2 II. Stanoví tyto podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby: Předmětem tohoto rozhodnutí je umístění dvou odlučovačů ropných látek Dywidag včetně tří usazovacích nádrží a spojné šachty na stávající stoce dešťové kanalizace u čerpací stanice pohonných hmot na odpočívce dálnice D11 ve staničení 3,100 km (na pravé straně směr Hradec Králové) na pozemku parc. č. 4536/1 v kat. území Horní Počernice. Navržené odlučovače ropných látek budou typu KA-M-S NG 40 a KA-M-S NG 65 s celkovou kapacitou 105,0 l/s Tři usazovací nádrže budou navrženy jako SF 7,50 m 3. Úkapové vody z přestřešené plochy výdeje PHM budou i nadále odváděny samostatnou úkapovou kanalizací do bezodtokové jímky na vyvážení. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou. Doklad o způsobilosti projektanta (osvědčení o autorizaci) bude doložen příslušnému vodoprávnímu úřadu ve stavebním řízení. Další stupeň projektové dokumentace s návrhem přechodného dopravního značení bude předložen k posouzení Ministerstvu vnitra ČR - odbor bezpečnostní politiky. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat návrh dopravně inženýrského opatření pro zajištění prací, které budou realizovány v prostoru veřejných komunikací nebo v jejich blízkosti a mohou omezit nebo ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Návrh bude předložen k odsouhlasení Policii ČR, SHMP - DI. Projektová dokumentace stavby bude řešena tak, aby: - během stavby zůstal zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha (především příjezd sanitních, hasičských a policejních vozů), - obsahovala m. j. i úpravy povrchů narušených stavbou, - byly respektovány povinnosti plynoucí ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - obsahovala přehled odpadů vznikajících při výstavbě, včetně druhů a kategorií, množství, bilance a způsobu dalšího využití nebo odstranění, - byly respektovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejm. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, - respektovala ochranná pásma dle 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), - při křížení a souběhu s podzemním vedením, provozovaným PREdistribuce, a. s., respektovala příslušné platné ČSN a související předpis, zejm. ČSN Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení a ČSN Stavba vedení. 2 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR

3 Účastníci řízení dle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): - Ivan Šulc - SIIS stavební investorsko inženýrský servis, IČ , Čs. armády 406/10, Praha 6 - Hl. m. Praha zast. URM, Vyšehradská 2077/57, Praha 2 - M. č. Praha 20 zast. ORO Úřadu m. č. Praha 20, Jívanská 647, Praha 20 O d ů v o d n ě n í Dne podal stavebník, společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, IČ , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, kterou zastupuje pan Ivan Šulc - SIIS stavební investorsko inženýrský servis, IČ , se sídlem Čs. armády 406/10, Praha 6, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dvou odlučovačů ropných látek (ORL) Dywidag, včetně tří usazovacích nádrží a spojné šachty na stávající stoce dešťové kanalizace u čerpací stanice pohonných hmot na odpočívce dálnice D11 ve staničení 3,100 km (na pravé straně směr Hradec Králové), na pozemku parc. č. 4536/1 v kat. území Horní Počernice. Uvedená stavba je součástí stavby pod názvem "Rozšíření odpočívky D11, km 35,8 Vrbová Lhota". Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Stručná charakteristika stavby: Stručný popis stavby: Na stávající stoku dešťové kanalizace budou osazeny dva koalescenční ORL v kruhové nádrži Dywidag typu KA-M-S NG 40 a KA-M-S NG 65 s celkovou kapacitou 105,0 l/s. Součástí budou tři usazovací nádrže typu SF 7,50 m 3 a za odlučovači bude navržena kruhová spojná (sběrná) šachta. Funkce stavby: Doplnění stoky dešťové kanalizace o předčistící zařízení (ORL) pro zajištění odvodu nezávadných dešťových vod zejména v případě havárie nebo úniku ropných látek. Projektant: - Ing. Jiří Šídlo, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, vedený ČKAIT pod č Předpokládané zahájení stavby: 02/2008 Předpokládané ukončení stavby: 12/2008 Odbor výstavby oznámil dopisem ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den V oznámení o zahájení územního řízení byly dotčené orgány a účastníci řízení upozorněni na skutečnost, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona doručeno jednotlivě dne Ostatním účastníkům řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona bylo oznámení o zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce odboru výstavby a na úřední desce internetových stránek m. č. Praha 20 ve dnech od do č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR

4 Dotčené orgány byly o zahájení územního řízení informovány opatřením ze dne , které jim bylo doručeno ve dnech O průběhu ústního jednání, které se konalo v budově Úřadu m. č. Praha 20, byl sepsán protokol, který je součástí spisu. Okruh účastníků řízení je upraven ustanoveními 85 stavebního zákona, ze kterých mimo jiné plyne, že dle odst. 1 je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle odst. 2 jsou dále účastníky územního řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis a společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu. Okruh účastníků dále upravují ustanovení 27 správního řádu. Odbor výstavby posoudil okruh účastníků územního řízení podle 85 stavebního zákona a současně podle 27 správního řádu, tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu 85 odst. 1 stavebního zákona a 27 odst. 1 správního řádu je stavebník, resp. jím zplnomocněný zástupce Ivan Šulc - SIIS stavební investorsko inženýrský servis, IČ , se sídlem Čs. armády 406/10, Praha 6, a dále hl. m. Praha a městská část Praha 20 - Horní Počernice. Účastníky řízení ve smyslu 85 odst. 2 stavebního zákona a 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší vlastníku sousedních pozemků a staveb, které jsou stavbou dotčeny, a dále správci sítí technického vybavení. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Dotčené orgány na základě oznámení o zahájení územního řízení nesdělily ve stanovené lhůtě žádná závazná stanoviska. Účastníci řízení ve stanovené lhůtě neuplatnili k žádosti žádné připomínky ani námitky. Protože v územním řízení je uplatňována koncentrační zásada, má se za to, že s vydáním územního rozhodnutí souhlasí. Navrhované umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne a vyhláškou č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, neboť plochy SV - území všeobecně smíšené, kde je možno umístit jako doplňkové funkční využití nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení. 4 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR

5 Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Odbor výstavby vycházel zejména z ustanovení těchto požadavků cit. vyhlášky: - čl. 4 odst. 1 - a dospěl k závěru, že umístění stavby a její začlenění do území respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránící veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, vyjádřený územně plánovací dokumentací; umístění stavby odpovídá požadavkům na zachování zdravého ŽP, - čl. 4 odst. 2 - a dospěl k závěru, že stavba je umístěna tak, že umožňuje napojení na sítě tech. vybavení a pozemní komunikace, - čl. 4 odst a dospěl k závěru, že jednotlivé rozvodné energetické sítě jsou umístěny pod zem, - čl. 4 odst. 11- a dospěl k závěru, že prostorové uspořádání sítí technického vybavení splňují normové hodnoty, - čl. 13 odst. 3 - a dospěl k závěru, že negativní účinky staveb a jejich zařízení na ŽP, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech. Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Stanoviska dotčených orgánů předložená stavebníkem s žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a dělení pozemků jsou kladná. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a dotčenými orgány stanovené požadavky na zpracování projektové dokumentace nebo na její projednání byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Těmito orgány uplatněné obecné požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek rozhodnutí zahrnuty. Požadavky stanovené ve vyjádřeních vlastníků (správců), příp. provozovatelů, technické infrastruktury města, zahrnul odbor výstavby do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu v jakém se tyto požadavky týkají umístění stavby nebo požadavků na zpracování projektové dokumentace. Požadavky týkající se výlučně provádění umisťované stavby ani požadavky týkající se vzájemných (smluvních) vztahů stavebníka a vlastníka nebo správce technické infrastruktury nebyly do podmínek tohoto rozhodnutí zahrnuty, neboť jsou v tomto stupni řízení bezpředmětné. Ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků, příp. správců, technické infrastruktury města, zahrnul odbor výstavby do podmínek rozhodnutí tyto požadavky: - Povodí Labe, s. p. - požadavky ze stanoviska ze dne byly převzaty do podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí, - Ministerstvo vnitra ČR - požadavky ze stanoviska ze dne byly převzaty do podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí, - Policie ČR, SHMP - DI - požadavky ze stanoviska ze dne byly převzaty do podmínky č. 7 tohoto rozhodnutí, - PREdistribuce, a. s. - požadavky z vyjádření ze dne byly převzaty do podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí. 5 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR

6 K ochraně stávajících podzemních vedení veřejné komunikační sítě ( 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) nestanovil odbor výstavby žádné podmínky, neboť nedojde ke střetu se sítěmi elektronických komunikací. Navrženým umístěním stavby je dotčen pozemek parc. č. 4536/1 v kat. území Horní Počernice, který je dle výpisu z katastru nemovitostí LV 1580 ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu - Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavebník je současně vlastníkem dotčeného pozemku. Rozhodnutí, kterým bylo povoleno zvláštní užívání dálnice D11, vydalo Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací pod č. j.: 793/ STSP/2 ze dne S žádostí byly předloženy následující doklady: - stanovisko HS hl. m. Prahy č. j.: S.HK/2604/24286/07 ze dne stanovisko HZS hl. m. Prahy č. j.: HSAA /ODZS-2007 ze dne závazné stanovisko a vyjádření MHMP - odbor OP SZn. S-MHMP /2007/1/OOP/VI ze dne stanovisko Úřadu m. č. Praha 20 - odbor ŽPD č. j.: 1394/OOP/2007 ze dne stanovisko Ministerstva vnitra ČR č. j.: OBP-8-433/S-2007 ze dne stanovisko Policie ČR, SHMP - DI č. j.: PSP-1491/DI ze dne stanovisko Povodí Labe, s. p. zn. PVZ/07/31170/Vv/0 ze dne vyjádření ŘSaD zn. 07/21013-Sel ze dne výpisy z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy - osvědčení o autorizaci č Žadatel předložil stanoviska těchto správců inženýrských sítí: - PREdistribuce, a. s. - vyjádření zn. S 21300/000607/2007 ze dne Telefónica O2 Czech Republic, a. s. - vyjádření č. j.: /07/CPH/000 ze dne Eltodo-Citelum, s.r.o. - vyjádření zn. EC 0800/362/07 ze dne razítko na situaci ze dne VUSS - razítko na situaci č. j.: ÚP-937/14-07 ze dne Ministerstvo vnitra ČR - razítko na situaci ze dne K ochraně veřejných zájmů odbor výstavby přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně plánovací dokumentací a obecnými technickými požadavky na výstavbu v hl. m. Praze. Odbor výstavby dále přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů a zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. 6 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR

7 Žádost o vydání stavebního povolení na tuto stavbu vodního díla bude podána u speciálního stavebního úřadu příslušného k vydání povolení, tj. u odboru ŽPD Úřadu m. č. Praha 20. Před vydáním stavebního povolení na umisťovanou stavbu vodního díla, pro kterou je k vydání stavebního povolení příslušný speciální stavební úřad, musí zdejší odbor výstavby v souladu s ust. 15 odst. 2 stavebního zákona ověřit dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí. S přihlédnutím k výsledkům územního řízení rozhodl odbor výstavby tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o u č e n í o o d v o l á n í Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení 81 odst. 1 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby Úřadu m. č. Praha 20, Jívanská 647, Praha 20 - Horní Počernice. Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Další poučení účastníků řízení Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli. Územní rozhodnutí platí podle 93 odst. 1 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí právní moci. Dle 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní rozhodnutí pozbývá dle 93 odst. 4 stavebního zákona platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné podobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Tomáš Hýsek vedoucí odboru výstavby 7 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR

8 Příloha: 1 x ověřený situační výkres v měř. 1: x ověřený situační výkres v měř. 1 : 500 (pro stavebníka, po nabytí právní moci) Správní poplatek vyměřený podle položky č. 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč byl zaplacen dne na odboru výstavby. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno pod dobu 15-ti dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení je dnem doručení. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Rozdělovník: Účastníci řízení: Účastníci řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona (na dodejku): Ivan Šulc - SIIS stavební investorsko inženýrský servis, Čs. armády 406/10, Praha 6 - Bubeneč Hl. m. Praha zast. URM, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 M. č. Praha 20 zast. ORO Úřadu m. č. Praha 20 Ostatní účastníci řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona: - veřejnou vyhláškou - zveřejněním na úřední desce Úřadu m. č. Praha 20 Dotčené orgány (na dodejku): HS hl. m. Prahy, Měšická 646, Praha 9 HZS, Sokolská 62, Praha 2 MHMP - odbor OP, Jungmannova 35/29, Praha 1 - odbor UP, Jungmannova 35/29, Praha 2 Úřad m. č. Praha 20 - odbor ŽPD Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací, nábř. L. Svobody 1222/12, P.O.Box 9, Praha 1 (k Vašemu č.j.: 793/ STSP/2) Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky, P.O.Box 21/OBP, Praha 7 (k Vašemu č. j.: OBP-84233/S-2007) Policie ČR, SHMP - DI, Kongresová 2, Praha 4 8 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR

9 Co: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové URM, evidence ÚR - p. Faktorová, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 + příloha (2 x situace) 1 x OV 2 x spis 9 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více