Cvièení na relaxaèních míèích II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvièení na relaxaèních míèích II."

Transkript

1 - POZ EST BIO PSY SOC INT ENV Cvièení na relaxaèních míèích II. Využití: Pomùcky a potøeby: Vedení ke správnému držení tìla vlivem zapojení hlubokých svalových skupin kolem páteøe pøi balanèních cvièeních, pohybu, soulad s hudební pøedlohou, vzájemné respektování pohybových dovedností druhého dítìte, rozvoj poznávacích schopností, rozvoj pohybových dovedností, pohybové pamìti Smìøujeme ke kompetencím - koordinovat lokomoci (BIO), sladit pohyb s rytmem a hudbou (BIO), vìdomì napodobit pohyb, koncentrovat pozornost, myšlení i pohybovou pamì (PSY), respektovat dovednosti (PSY), spolupracovat, respektovat (SOC, INT) Èinnosti - cvièení s balanèními míèi Balanèní míèe o prùmìru 45cm, magnetofon, hudební nahrávka - výbìr z CD, Písnièky z televizních veèerníèkù v rytmu disko. Popis: S cvièením zaèínáme pozvolna, dbáme na správné dýchání a správné držení tìla. Tyto sestavy cvikù jsou vhodné pro dìti, které jsou již seznámeny s cvièením na balanèních míèích a mají s touto pomùckou zkušenost. Cvièení by nemìlo trvat déle než minut, nový cvik procvièujeme zvolna a pøesnì. Nikdy necvièíme do únavy. Doporuèujeme, aby dìti cvièily bez obuvi. 1. Veèerníèek - svižná chùze mezi míèi, doprovodné pohyby paží zahøátí organismu - podøep úkroèný levou, pøenést váhu vpravo a kutálet posilování míè pøed tìlem vpravo - vlevo stehenních - chùze mezi míèi - stoj rozkroèný - pøedklon, vzpažit, dlanì na míèi, rotace trupu upažit pravou levou a rotace trupu protažení prsních a dolních konèetin -chùze mezi míèi a doprovodné pohyby paží 2. My jsme žáci -lehký bìh v rytmu hudby mezi míèi zahøátí - obíhání kolem míèe - jedna ruka na míèi,druhá v upažení, mírný náklon trupu Str. 1

2 Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. - stoj rozkroèný - podøep rozkroèný, odrážení míèe obìma rukama (zmìna levou a pravou - driblování) -lehký bìh v rytmu mezi míèi - odrážení míèe a chytání ve stoji rozkroèném -lehký bìh v rytmu mezi míèi - vyhazování a chytání míèe ve stoji rozkroèném posilování 3. Lapka a apka - sed na míèi mírnì rozkroèný, pohupování, rovnováha ruce na míèi ze stran -krok vpravo - pøísun, totéž vlevo -roznožit - snožit, postupnì pøidat pleskání na stehna - tleskání pøed tìlem rovnováha posilování stehen, bøicha - slalom nohama ze strany na stranu 4. Èmelák - chùze v sedu na míèi posilování stehenních - pohupy se støídavým pøednožením a pøedpažením pravé - levé - pohupy s vysokým pøednožením levé - pravé posilování a tlesknutím pod nohou bøišních, rovnováha 5. Medvìdi - sed na míèi rozkroèný, protažení levé - pravé nohy sunem protažení vnitøní po míèi vpravo a vlevo, ruce na stehnech strany stehen Str. 2

3 - sunem po míèi podsazení pánve, protažení zpìt do sedu prohnutì bederních - sunem podøep ležmo na míèi, masáž zádových pohyby vpøed a vzad masírujeme, posílení svaly kolem páteøe bøišních - podøep ležmo s oporou o míè mezi lopatkami, ruce masáž v týl, vychylování trupu vpravo a vlevo mezilopatkových - sed rozkroèný na míèi, hluboký pøedklon, dlanì na rotace, protažení zem, rotace s upažením vlevo - vpravo vzpøimovaèù páteøe 6. Víla Amálka - vzpor ležmo na míèi, zpevnit hýždì, dolní konèetiny, zpevnìní válení na míèi vpøed, vzad (dlanì stále na stejném místì) trupu a konèetin -vzpor ležmo - klek sedmo na míèi a zpìt do vzporu ležmo posílení paží a pletence ramenního, protažení bederních - vzpor ležmo - vytažení do støíšky = posilování vzporu stojmo oporou holení o míè bøišních -vzpor ležmo na míèi, roznožit - snožit zpevnìné dolní konèetiny 7. Vydrýsek - leh rozkroèný oporou hrudníku o míè, kroužit zápìstím uvolnìní zápìstí v pøedpažení, upažení - hrudník volnì pøes míè, pažemi obejmout, posílení zádových vzpøim, vzpažit zevnitø levou - pravou a hýžïových Str. 3

4 Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. -leh na míèi, pokrèit roznožmo, pøevaly stranou, vpøed a vzad relaxace, uvolnìní - leh rozkroèný oporou hrudníku o míè, plynulé posílení plavání pažemi mezilopatkových - pøevaly po míèi s upažováním støídavì relaxace 8. Já si plavu - leh na záda,pokrèit roznožmo, míè mezi koleny posilování a lýtky, pøednožit pokrèmo, míè k hlavì a zpìt bøišních a stehenních - leh vznesmo, míè za hlavu, špièky nohou protažení opøít o míè - posouvat vpøed, vzad páteøního oblouku - leh, uchopit míè mezi kotníky - vyhodit posilování, vzhùru, chytit rukama - vyhodit a chytit - leh, oporou o paty zvednout pánev - zpìt posílení pánevního dna 9. Kluci koèièí - lezení ve vzporu døepmo mezi míèi pøirozená cvièení - jedno dítì vytvoøí støíšku, druhé obratnost, podlézá, lezení kolem sebe a výmìna zpevnìní - sed rozkroèný na míèi, pohupování a pohyby pánve do uvolnìní pánve strany, kroužení pánví - klidný sed na míèi a pohyby hlavy - otáèení do protažení šíjových stran, pøedklony, vytažení 10. Polem, hájem - kutálení míèe pøed sebou v prostoru, pøirozená cvièení výbìr kamaráda (na text písnì) Str. 4

5 - dvojice proti sobì, výmìna míèù souèasnì posilování paží, házením jednoho a kutálením druhého,souhra - kutálení míèe v prostoru (vždy na text písnì) - nové dvojice zády k sobì, podávání rotace trupu, jednoho míèe vždy vpravo posilování - kutálení míèe a výbìr dalšího partnera, podávání míèe vlevo - dìti zády k sobì 11. My jsme žáci - velký kruh s míèi, bìh slalomem pøirozená cvièení - stoj rozkroèný za svým míèem, odrážení a chytání v rytmu pohybu - opakování bìhu slalomem na opaènou stranu - vyhazování a chytání svého míèe, obmìny: odrazem poslat míè vpravo a chytit zleva nechat ve høe každý druhý míè a v rytmu házet vpravo - chytat zleva a naopak ve skupinì, soustøedìní Bibliografický záznam: HAVRLANTOVÁ, M: Cvièení na relaxaèních míèích II. in KAFOMET PRO MATEØSKÉ ŠKOLY. 1. vyd. Staøeè: INFRA, s. r. o. 2005, 10. aktualizace,. ISBN Autor: Marie Havrlantová Str. 5

pro dìti a vystouplé lopatky. K dramatickému zhoršení držení omezení spontánního pohybu dítìte. Nìkolikahodinové

pro dìti a vystouplé lopatky. K dramatickému zhoršení držení omezení spontánního pohybu dítìte. Nìkolikahodinové CVIÈENÍ vadné držení tìla pro dìti pøi vadném držení tìla Autoøi: Hana Fárová, RNDr. Vìra Filipová, MUDr. Jana Kratìnová Recenze: Vlasta Bezvodová Foto: MUDr. Kristýna Žejglicová Grafická úprava: Ludìk

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Cvičení s nářadím U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Jóga na mnoho způsobů

Jóga na mnoho způsobů METODICKÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ČASPV POHYB JE ŽIVOT 1/2008 Příloha č. 42 Jóga na mnoho způsobů Mgr. Jana Dostálová, kresby mgr. Eva Nesibová pohyb_1_08_priloha1.indd 1 22.2.2008 9:00:58 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na nestabilních pomůckách pro 1. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na nestabilních pomůckách pro 1. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na nestabilních pomůckách pro 1. stupeň základních škol Cvičení na nestabilních pomůckách pro 1. stupeň základních škol (Vhodné pro děti ve věku 6 11 let) Obsah

Více

Zdravá záda. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová

Zdravá záda. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová Zdravá záda Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy Mgr. Petra Lustigová Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy (Vhodné pro děti ve věku 4 6 let) Obsah I. GYMNASTICKÝ MÍČ 4 1.

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Z DRAVA. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová

Z DRAVA. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová Z DRAVA Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy Mgr. Petra Lustigová Z d r a v á CVIČENÍ NA NESTABILNÍCH POMŮCKÁCH PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY (Vhodné pro děti ve věku 4-6 let) 2. vydání PODĚKOVÁNÍ

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6

ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6 Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Veselí č. 67 Tel: 466972181 E-mail: materska.skola@obecveseli.cz ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6 Zpracovala: Olga Taichová Relaxace Vědomé uvolnění celého těla v lehu

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Obsah CVIČENÍ NA DYNAIR PRO 2. STUPEŇ

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Mgr. Milan Kubic 1. Úvod... 3 1.1 Základní vyrovnávací prostředky... 3 1.1.1 Cvičení uvolňovací... 3 1.1.2 Cvičení protahovací...

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM 18 JAK ZLEPŠIT ZDRAVÍ DÍTĚTE POHYBEM V současné době trpí mnoho dětí řadou nemocí, a to nejenom dýchacích cest, které lze příznivě ovlivnit cíleným a správně prováděným

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

ZAŘAZENÍ BODY AND MIND VSTUPU DO TV

ZAŘAZENÍ BODY AND MIND VSTUPU DO TV Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ v MSK r.č. CZ.1.07/1.3.44/02.0020 www.argent.cz Metodický list v rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ v MSK r. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0020 Název vzdělávacího

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ

I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ Toto cvičení není již doménou samotné fyzioterapie. Míče patří k běžným pomůckám v oblasti sportu, užití našly i v dětských zařízeních jako pomůcky ve školách, při volno-časových

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

Minibasketbal v školní TV

Minibasketbal v školní TV Minibasketbal v školní TV Osnova přednášky Základní pravidla minibasketbalu: Výška košů hraje se na snížené koše, výška obroučky je 260cm nad zemí Velikost míčů hraje se s míčem velikosti č. 5 Hrací doba

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) Diplomová práce BRNO 2006 Autor práce:

Více

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně Lenka Kronesová 1994 1. Úvod Pohybová aktivita patří od nejstarších dob lidstva k nejrozšířenějšímu způsobu spotřeby času. Zpočátku ryze účelová činnost přinesla

Více

1. Cvičební jednotka 2 1.1 Úvodní část 2 1.2 Průpravná část 3 1.3 Hlavní část 7 1.4 Závěrečná část 8

1. Cvičební jednotka 2 1.1 Úvodní část 2 1.2 Průpravná část 3 1.3 Hlavní část 7 1.4 Závěrečná část 8 1. Cvičební jednotka 2 1.1 Úvodní část 2 1.2 Průpravná část 3 1.3 Hlavní část 7 1.4 Závěrečná část 8 2. Metodika a didaktika gymnastiky 9 2.1 Zpevňovací cvičení 9 2.2 Prostná cvičení 9 2.3 Cvičení na nářadí

Více