9. Hudba přelomu století 9.1 Charakteristika doby, impresionismus 9.2. Claude Debussy, Maurice Ravel 9.3. Konec romantismu Richard Strauss 9.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Hudba přelomu století 9.1 Charakteristika doby, impresionismus 9.2. Claude Debussy, Maurice Ravel 9.3. Konec romantismu Richard Strauss 9.4."

Transkript

1 Obsah 1. Úvod do studia dějin hudby 1.1 Co jsou dějiny hudby 1.2 Etapy ve vývoji hudby 2. Pravěk 2.1. Nejstarší hudební projevy 3. Starověk 3.1. Charakteristika starověku, Indie a Čína 3.2. Mezopotámie, Egypt Antické Řecko a Řím 4. Středověk 4.1. Charakteristika středověku 4.2. Vokální tvorba církevní 4.3. Tvorba světská ve středověku 4.4. Ars antiqua 4.5. Ars nova 5. Renesance 5.1. Charakteristika renesance 5,.2. Vokální polyfonie v renesanci 5.3. Hlavní představitelé renesance Palestrina, Lasso 5.4. Instrumentální hudba v renesanci 5.5. Renesanční hudba v Čechách 6. Barok 6.1. Charakteristika baroku 6.2. Vznik opery Florencie 6.3. Vývoj opery v Benátkách a Neapoli. Její šíření dál do Evropy Barokní hudba vokální 6.5. Barokní hudba instrumentální 6.6. Georg Friedrich Händel 6.7. Johann Sebastian Bach 6.8. Barokní hudba v Čechách 7. Klasicismus 7.1. Charakteristika klasicismu 7.2. Vídeňská škola Josef Haydn 7.3. Wolfgang Amadeus Mozart 7.4. Ludwig van Beethoven 7.5. Klasicismus v Čechách 8. Romantismus 8.1. Charakteristika romantismu 8.2. První romantici Franz Schubert, Carl Maria Weber 8.3. Rozvoj romantismu Fryderyk Chopin 8.4. Novoromantismus Franz Liszt Hector Berlioz Richard Wagner 8.5. Klasicko-romantická syntéza Johanes Brahms 8.6. Vznik národních škol ruská, česká Bedřich Smetana Antonín Dvořák 8.7. Operní tvorba Giuseppa Verdiho

2 9. Hudba přelomu století 9.1 Charakteristika doby, impresionismus 9.2. Claude Debussy, Maurice Ravel 9.3. Konec romantismu Richard Strauss 9.4. Gustav Mahler 10. Hudba 20. století Charakteristika doby polovina 20. století vývoj stylů Arnold Schönberg, Igor Stravinskij Paul Hindemith, Béla Bartók Sergej Prokofjev, Dmitrij Šostakovič Základy české moderní hudby Leoš Janáček Bohuslav Martinů polovina 20. století charakteristika období Nové proudy a osobnosti Jazz a rock

3 1. Úvod do studia dějin hudby 1.1. Co jsou dějiny hudby Milí studenti, dostávají se vám do rukou texty, které by vám měly být průvodcem po dějinách hudby. Máte se stát dobrými řemeslníky, umělci, z jejichž rukou vzejdou hudební nástroje, které budou nejen krásné, ale budou splňovat i přísné požadavky hudebníků na zvukové parametry nástrojů, a tak se o nich i o jejich účelu musíte co nejvíce dovědět. K tomu vám mimo jiné poslouží i předmět dějiny hudby. Dějiny zkoumají vývoj lidské společnosti, jednotlivosti řadí chronologicky a snaží se nacházet mezi nimi vztahy příčin a následků. Hledají odpovědi na základní otázky kdo, kde, kdy, jak a proč. Hudba je disciplína založená na zvucích probíhajících v čase. Je spjata s člověkem a lidskou společností. Vyvíjela se v těsné spojitosti s obecným vývojem lidstva, a tak k pochopení jejího vývoje musíme chápat i dějiny obecné. Dějiny hudby zařazujeme mezi společenské vědy, přesto hudba tyto hranice překračuje. Můžeme ji totiž zkoumat i z hlediska fyzikálního, zejména v oboru akustika. Dějinám hudby nadřazenou disciplínou je muzikologie (hudební věda). Ta se kromě dějin zabývá i hudební estetikou a hudební teorií. Nově sem přibyly i etnomuzikologie, hudební pedagogika, hudební psychologie. Základní zvukové prvky života jsou ticho, hluk a hudba. Ticho totální, absolutní nemůžeme slyšet nikdy. Předpokládalo by totiž svět bez lidí, zvířat, předmětů, svět bez pohybu. Takový svět neexistuje. Přesto však si ticho můžeme prožít v hudbě. Tam může být součástí harmonie, je tedy hudebním prvkem. Představte si třeba pauzu v orchestrální skladbě nebo ticho, když dirigent zvedá taktovku před prvním taktem skladby. Toto ticho umocní zážitek ze skladby. Opakem ticha jsou zvuky. Ty mohou být pouhými hluky, nebo se jako tóny mohou nějak logicky seskupovat a pomocí různých výšek a rytmů vytvářet melodii. Pro vytvoření hudby jsou nutné dva záklaní předpoklady hmota (třeba lidské hlasivky nebo ruce hráče) a idea. Hudba musí mít myšlenku a citovou hloubku. Musí mít tedy obsah. Ten nesmíme zaměňovat s programem. V hudbě programní pomáhá skladateli často text ( báseň, zpěv, nebo alespoň název skladby například u Smetanovy Mé vlasti). Hudba, která není programní, se nazývá absolutní. Tam je obsah vyjádřen jen hudebními prostředky. Pro rozlišení hudby absolutní si můžete poslechnout například 4. část Fantastické symfonie Hectora Berlioze (Marche au supplice) a druhou část Symfonie č.9 e-moll op.95, Z nového světa. Jestlipak poznáte, která skladba je hudbou absolutní a která je programní? Hudba v nás vzbuzuje city. Může evokovat něhu, veselí, smutek, hrdinství, rozjímání, přesto však nestojí jen na emocích. V hudbě fungují jasná pravidla, řád. O tom nás může přesvědčit třeba pohled na partituru skladby.

4 obr.1. partitura převzato z knihy J.Pilka, Hudební kaleidoskop, Panton 1983 Úkoly: 1. Vyhledej v partituře: a) jak se dílo jmenuje b) která je to věta c) kdy zemřel autor skladby d) kolikáté v pořadí je to jeho dílo e) co znamená označení Poco sostenuto f) co znamenají značky p,f,fp 2. Muzikologie pracuje s řadou termínů. Pokus se v osmisměrce nalézt deset z nich. A K O R D T

5 L Á R I E A T N F O L K B O N U K T A N P E G I L S Í E Z A A B S O R A D L E S E M A C Ń D F T 1.2. Etapy ve vývoji hudby Ke stanovení etap ve vývoji hudby můžeme používat několik hledisek. 1. Hledisko obecně historické. Podle něj členíme vývoj na pravěk, starověk, středověk, novověk a moderní dobu. Za hranice mezi nimi považujeme určité klíčové události. Dělítkem mezi pravěkem a starověkem je vznik starověkých států, mezi starověkem a středověkem rok 476 pád říše západořímské. Jako konec středověku chápeme rok 1492, tedy Kolumbovo objevení Ameriky. Moderní doba podle tohoto členění začíná rokem 1789 počátek Velké francouzské revoluce. Toto hledisko není zdaleka uspokojivé, protože nebere v úvahu nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa. Navíc se hranice těchto období nekryje s rozhodujícími momenty slohových změn v hudbě. 2. Hledisko kulturně historické. Podle tohoto hlediska dělíme obecně dějiny umění, tedy například dějiny literatury, malířství, architektury. Pak tedy mluvíme o hudbě antické, kterou dál dělíme na dobu mytickou, klasickou a helénistickou. První období středověku nazýváme románské, následuje gotika a renesace. Ta stojí na prahu novověku. Je pak vystřídána barokem, klasicismem a romantismem. Konec 19. století je ve znamení vzniku množství nových směrů. Mluvíme o secesi, impresionismu, verismu, realismu, expresionismu. 3. Hledisko podle stupně hudebního myšlení. Evropské hudební myšlení prošlo ve svém vývoji čtyřmi základními slohovými etapami. Sloh monodiální je charakterizován používáním jednohlasého hudebního vyjadřování. Je vývojově nejstarší a končí zhruba kolem roku Po něm přichází sloh vokálně polyfonní. Ten využívá více samostatných melodií, které nechává zaznít současně. Třetím je sloh melodicko-harmonický. Rozvíjí možnosti vícehlasu a objevuje harmonické cítění. Čtvrtý a poslední styl je někdy nazývaný sónický. Je to doba hledání nových cest, překonávání dosavadních tonálních hudebních představ. Úkol: Podle informací z textu se pokus doplnit prázdná místa v tabulce. (Čas plyne zdola nahoru.)

6 rok obecně historicky kulturně historicky hudebně 2000 moderní doba verismus, expresion secese, impresionismus só ý 1800 n k n mus 1700 kl - - i c - smus r - k mel -- icko-ha-- - nick ř k 1400 r s e g t vok - - ně poly - - nn období ro é př.n.l. 200 př.n.l. 300 př.n.l. 400 př.n.l. 500 př.n.l. 600 př.n.l. an - i - a 700 př.n.l. 800 př.n.l. 900 př.n.l př.n.l př.n.l př.n.l př.n.l př.n.l př.n.l př.n.l př.n.l př.n.l. sta ě - mo - - d - á - - í

7 2. Pravěk 2.1. Nejstarší hudební projevy Nejstarší hudební projevy jsou zřejmě tak staré jako lidská řeč. Desítky tisíc let se rozvíjely společně a jak řeč tak první hudební projevy měly znakovou funkci, tedy úlohu signálů. Jimi si pravěcí lovci předávali informace i na velkou vzdálenost v terénu. To vyžadovalo vyšší polohy hlasového rozpětí i větší sílu zvuku, což je typické pro zpěv. O hudbě z doby kamenné se můžeme jen dohadovat. Předpokládáme však její existenci už ve starší době kamenné (paleolitu). Z této doby totiž pocházejí nalezené umělecké předměty. Jsou to sošky a kresby, nalezené v jeskyních Lascaux, Altamira nebo na Sibiři či na Sahaře. Předpokládáme, že hudební projevy patřily k souboru magických obřadů. Jimi si lidé chtěli naklonit mocnou a mnohdy nevysvětlitelnou přírodu. K magii se však určitě přidávala i složka estetická rituální soška, obraz, píseň nebo tanec se musely tehdejšímu člověku líbit. První hudební projevy se nedaly zhmotnit tak jako projevy výtvarné, a tak jejich existenci můžeme jen předpokládat. Jasným důkazem, že hudební projevy jsou staré minimálně let, je vyobrazení kouzelníka, které bylo objeveno v jeskyni Tří bratří ve Francii. Kouzelník je oblečen ve zvířecí kůži a hraje na nástroje. Počátky hudby tedy spojujeme s rituály, jimiž se lidé snažili zajistit si úspěšný lov, přízeň počasí, odvrácení hladu, nemocí, plodnost vlastního rodu. Prostřednictvím rituálů a magie mohli hovořit s duchy. Přitom se dostávali do napětí a vzrušení, které měnilo výšku a barvu jejich hlasu a ovlivňovalo pohyby těla. Ty se stávaly rytmickými a rytmickou pulzaci přenášly i do hudebních projevů. Rytmus byl zřejmě důležitější než melodie. Ta měla malý tónový rozsah (2 3 tóny), intonace byla kolísavá, bez přesných intervalových vzdáleností.

8 Prvními hudebními projevy mohlo být tleskání, dupání, vzrušená mluvy, výkřiky, napodobování zvuků přírody a hlasů zvířat. Pak se začaly používat první hudební nástroje. V archoelogických sbírkách můžeme vidět nástroje z doby kamenné. Jedná se o chřestítka, primitivní několikadírkové píšťaly, zvířecí rohy, hudební luk atd. Na přelomu pravěku a starověku, v době bronzové, se objevují kovové bicí a dechové nástroje. Zde zaznamenáváme první výskyt strunných nástrojů. Jsou to harfa, lyra, loutna. Jak vypadaly projevy našich pravěkých předků můžeme odhadovat z projevů dnešních domorodých kmenů, které žijí na úrovni doby kamenné. Domorodci na Nové Guinei, v Amazonii, Africe nebo Austrálii používají dosud staré hudební nástroje a rytmus u nich jasně převažuje nad jednoduchou melodií. Úkol: Hudební nástroje ze seznamu umístěte správně do tabulky škrabky, hudební luk, chřestítka, bubínky, zvířecí rohy, lyra, xylofon, píšťaly, metalofon, harfa ideofony membranofony chordofony aerofony 3. Starověk

9 3.1. Charakteristika starověku, Indie a Čína Nejstarší starověké státy vznikaly už od 4. tisíciletí před naším letopočtem. Jejich ustavování souviselo s dřívější změnou klimatu oteplením. To umožnilo rozvoj zemědělství. V teplých oblastech v okolí velkých řek byly pomínky pro zemědělství příznivé, tam se soustřeďovalo větší množství lidí. Jejich práce například stavba zavodňovacích kanálů vyžadovala organizaci. To byl jeden z důvodů vzniku státu. Mezi nejvýznamnější starověké státy patřily Indie, Čína, Mezopotámie, Egypt, Palestina. Pro hudbu evropskou se východiskem staly kultury v Egyptě a Mezopotámii, které zásadně ovlivnily starověké Řecko a Řím. Přesto se alespoň okrajově zmíníme o Indii a Číně. V Indii byla hudba spojována s náboženstvím. Byla pokládána za prostředek vhodný k pozdvihnutí ducha a prostředek k dorozumívání s vyššími mocnostmi. To můžeme vyčíst z vyobrazení nejvyšších představitelů a duchovních vůdců. Vždy je vidíme při hře na nějaký hudební nástroj. Indická hudba se vyvíjela v odlišném duchovním ovzduší než naše, proto se od naší liší. Přesto může najít i nějaké podobnosti. Indická stupnice měla sedm tónů. Sa Ri Ga Ma Pa Da Ni jsou názvy tónů podobně jako naše do re mi... Tady však podobnost končí. Dál byl jejich systém velmi složitý. Pro ilustraci: skládal se přinejmenším ze sedmdesáti dvou stupnic, oktáva se dělila na dvacet dva částí tónu, nazývaných mikrotóny. I dnes se indický zpěv řídí původními pravidly. Ve starověké Indii se používaly i nástroje bambusové flétny(murali), píšťaly, do kterých se foukalo nosem, strunný nástroj vina (dvě svázané bambusové hůlky na koncích s dvěma hlavicemi v úloze rezonančních skříněk, na hůlkách nataženo sedm strun, na něž se hrálo plektrem). V Číně se hudba spolu s tancem uplatňovala hlavně v divadle. To ostatně můžeme vidět při představení tradičního čínského divadla i dnes. V hudbě spatřovali Číňané hlavní prvky života : zemi, kov, dřevo, oheň a vodu. S jejich počtem zřejmě souvisí i stupnice složená z pěti tónů pentatonika. Běžná byla víra, že hudba má kouzelnou moc a že umí obměkčit lidské srdce. Mezi nejznámější nástroje tehdy patřila čchin sedmistrunná loutna, mu jo, což byl obřadní buben, jung luo neboli chrámové gongy, také flétny nebo šalmaje. Úkol: Na stránce se pokus vyčíst, do jaké rodiny nástrojů patří vina. (Pozn. Na obrázcích uvidíte už novější typ nástroje.) 3.2. Mezopotámie, Egypt Vzdálené prameny orientální hudby indické a čínské se kupodivu dají vypátrat snáze, než prameny hudby egyptské a mezopotámské. Je to proto, že kulturní vývoj v těchto orientálních zemích nebyl nijak přerušen a trvá do dnešních dnů. Egypt a Mezopotámie se ale odedávna stávaly terčem útoků svých sousedů, často byly dobyty a původní kultura byla ničena a nahrazována kulturou vítězů. Zde nám v pátrání opět přichází na pomoc archeologie. Ve vykopávkách se totiž objevují i zachované hudební nástroje. Doklady o hudebním životě můžeme vidět i na úlomcích váz nebo na malbách. Zdrojem informací jsou i písemné památky. V Egyptě hudba sloužila převážně náboženským účelům. Oslavovala bohy, a protože faraón byl pokládán za vtělení boha, sloužila i k jeho uctívání. Byl to kult boha, panovníka, kult posmrtného života, kult převtělení, co bylo hlavním ideovým zdrojem staroegyptské hudby. Kromě toho měla zde ale hudba i zcela světské určení. To můžeme zjistit z literárních památek, například z milostné poezie nebo výpravných próz. Na fresce v hrobce faraóna Meniho lze vidět člověka, který odpočívá po práci. U něho stojí

10 hudebník a hraje na flétnu. V Egyptě se rytmická hudba používala při otrocké práci, kdy svým rytmem měla pobízet zástupy k činnosti. To ale není případ zmíněné fresky. Tam měla hudba vést k uvolnění. Dnes tomu říkáme muzikoterapie. V Mezopotámii byl vývoj podobný řeckému. Přečtěte si pro představu ukázku z knihy francouzského spisovatele L.N.Lavolla Stopa v poušti. Líčí se v ní události z let před naším letopočtem, kdy moc v Království uruckém uchvátil král Utuchegal. Ukázka líčí oslavy svátků jara. 1 Když se usadil výš než velekněz, dal pokyn, že je ochoten přihlížet slavnosti. Z chrámu vyšel průvod mladých tanečnic; pohyboval se pomalu a s obřadnou důstojností. Děvčata byla velice půvabná; oči měla sklopeny a a paže volně zdviženy nad hlavami.... Po tanečnicích přišel průvod zpěváků a hudebníků; provázela jej melodie, v níž se střídaly ostré tóny s tlumenými a táhlými, připomínajícími bzučení křídel hmyzu. Lyry napodobovaly hukot vzdouvajících se vln. Objevila se Nina. Měla slavnostní účes, jaký nosily princezny. Zdobila jej čelenka ze zlatých tepaných listů, které se střídaly s kroužky a barevnými perlami. Ve vlasech měla široký zlatý hřeben, z něhož vybíhaly vysoké štíhlé stonky květů se zlatými listy a pestíky z drahokamů. Několik řad širokých náhrdelníků jí splývalo až po pás, velké zlaté náušnice se leskly a harfa se šesti strunami, kterou měla v rukou, se třpytila zlatem a modrým lazuritem... Byla skutečně krásná. Zdálo se, že je ztělesněním půvabu, že v její osobě sestoupila na zem sama bohyně. V ukázce se dočítáme o harfě, víme ale, že jak v Egyptě, tak v Mezopotámii byly užívány i píšťaly, flétny a bicí nástroje. Hudba zůstala v zásadě jednohlasá. Otázky: 1. Proč je složité sledovat hudební vývoj v Egyptě a Mezopotámii? 2. Jakým účelům sloužila hudba? 3.3. Antické Řecko a Řím Řekové přinášejí ve starověku úplně nový model uspořádání společnosti. Na rozdíl od východních despocií se zde vytváří společnost s vládou založenou na demokratických principech, proto i umění zde má daleko širší působnost. Harmonie, krása, dokonalost to vše přináší řecké antické umění a stává se vzorem nejen pro Římany, ale po mnoha staletích i pro následovníky v obdobích renesance nebo klasicismu. Řeckou kulturu ve starověku lze rozdělit na tři období. Nejstarším je období archaické. Je to doba mezi 8. až 5. stoletím před naším letopočtem. Tehdy vznikly například Homérovy eposy Illias a Odyssea. Pak následuje klasické období. S tím můžeme spojit tvorbu významných dramatiků Aischyla, Sofokla, Euripida nebo Aristofana. Toto je doba největších filosofů a umělců, doba rozkvětu řecké demokracie. Posledním je období helénské. Datujeme jej mezi 4. stoletím př. n. l. a 4. stoletím n. l. Je to doba, v níž vzniká mnoho uměleckých děl, mnohde řemeslně virtuózních, avšak bez 1 L.N.Lavolle, Stopa v poušti,sndk Praha, 1967

11 hlubších idejí. Tady se objevuje vliv Římanů, kteří Řecko dobyli, jeho kulturu přejali, ale jaksi povrchně, spíše jako užitnou dekoraci. V Řecku v nejstarších dobách působili pěvci, nazývaná aiódové, kteří přednášeli písně o hrdinských činech a doprovázeli se přitom na kitharu, lyru nebo aulos. Používaly se i další nástroje harfové a bicí. Řekové jsou zakladateli olympijského soupeření. Na hrách se závodilo nejen v disciplínách sportovních, ale i v umění. V 6. století před naším letopočtem zvítězil na Pýtických hrách Sakadas z Argu. Ve skladbě pro aulos vylíčil boj Apollóna s drakem. Byla to vlastně první programní hudba, protože znázorňuje děj, program. Další autoři programní hudby se objevili až v 19. století. Lyrikou dnes rozumíme text vyjadřující stav duše, cit, pocit, náladu. V antickém Řecku to ale znamenalo poezii zpočátku recitovanou, posléze zpívanou doprovázenou hrou na lyru. Nejvýznamnější její představitelkou byla básnířka Sapfó z ostrova Lesbos. Hudba provázela i pravidelné oslavy boha Dionýsa. Tehdy se konaly nevázaně veselé průvody masek, v nichž si tanečníci a zpěváci v kozlích kůžích, doprovázení hrou na píšťaly, snažili zajistit přízeň boha plodnosti kozlím zpěvem, který se nazýval tragos. Zde můžeme spatřovat počátky řeckého dramatu (a kořeny slova tragédie). Matematik Pythagoras zase položil základy hudební nauce. On poprvé vytváří osmitónovou stupnici, když k původním sedmi tónům podle sedmi strun na lyře, přidává k prvnímu tónu opakující se osmý tón. Starořecké stupnice se staly základem středověké hudby. Římané byli více vojáky než umělci. Hudba byla považována spíše za přepych vhodný pro boháče. Od Řeků přejímají flétnu i lyru. Pro zábavy nebo vojenské účely používají ryčné plechové nástroje, nástroje bicí nebo vodní varhany. Filosof Boethius o ní napsal: Kdysi byla hudba jednoduchá, skromná a hodná úcty, dnes je vyfintěná, zmatená, ztratila svou důstojnost a hodnotu, klesla na hanebné řemeslo. Boethius byl filosof stojící na křesťanských pozicích. Křesťanství se zrodilo na základech židovského náboženství. Židovská hudba se odrazila v zpěvech křesťanských, neboť křesťané převzali texty i způsob přednesu. Jednohlasý zpěv židovských žalmů přešel do křesťanského chorálního jednohlasu a měl zásadní vliv na formování gregoriánského chorálu. Úkol: Popiš nástroje kithara a aulos. Můžeš použít rejstřík pojmů v učebnici nebo a

12 4. Středověk

13 4.1. Charakteristika středověku Charakterizovat středověk není snadné, protože toto období trvalo tisíc let a za tu dobu Evropa prošla významnými změnami jak ve způsobu života, tak v nahlížení na svět. V jeho půběhu se měnily hranice i vládci. Dělíme jej na období raného středověku a středověku vrcholného. Společným rysem je vítězství křesťanství. Církev získává všeobecnou nadvládu v oblasti kultury a vzdělávání, a proto má toto období výrazně duchovní charakter. Raný středověk je dobou po pádu západořímské říše (r. 476 n.l.). Pod útoky barbarských kmenů zaniká vyspělá civilizace a přichází dlouhé období nestability a úpadku kultury. Evropou se přelévají barbarské kmeny germánské, pak i slovanské. Vojensky působí i Keltové, Hunové, Avaři, Maďaři. Nové státy vznikají a zanikají. Prvním stabilním státním útvarem se stala francká říše. Vojenskými akcemi zabránila Arabům proniknout z Pyrenejského poloostrova dál do Evropy a zahájila spolupráci s křesťanskou církví. Karel Veliký se papežem roku 800 nechal korunovat za římského císaře. Jako by tento akt byl návratem k spolupráci moci církevní a světské, která byla započata roku 313. Tehdy se ještě ve starověkém Římě ediktem milánským stalo křesťanství státním náboženstvím. V 10. století se začínají utvářet další raně feudální evropské státy a ve všech dochází k přijetí křestanství. V umění mluvíme o románském slohu. Umělci hledají inspiraci v troskách římských antických památek. Křesťanské knihy i obřady v sobě rovněž nesou velmi staré tradice. Jsou mostem mezi kulturou starověkého židovstva, ranými křesťany římské říše a raně feudálními umělci a vzdělanci. Vrcholný středověk je obdobím od 11. století. Vznikají velké středověké státy Francie, Anglie, Německo, Polsko, Čechy, Uhry. Základem hospodářství je zemědělství. Panovník a šlechta jsou vlastníky půdy. Rozvoj řemesel a obchodu způsobí vznik a rozvoj měst. Církev je nezávislým feudálem a rozšiřuje síť svých institucí i svůj majetek. To se stává terčem kritiky kacířů. Krize v církvi vyvrcholí na konci 14. století papežským schizmatem tedy stavem, kdy má papežů více. Tehdy církev významně ztrácí svou morální autoritu. Vrcholný středověk je obdobím gotického umění. O tehdejších představách, jak má být společnost uspořádána, vypovídá názor středověkého myslitele Williama Caxtona: Pracující mají živit kněze a rytíře, rytíři mají bránit kněze a pracující, kněží mají učit a vychovávat rytíře a pracující k lidským způsobům a prosit za ně Boha. Úkol: Podle obrázků charakterizuj základní stavební prvky slohu románského a gotiky: obr 4. Románský sloh obr.4. Gotika 4.2. Vokální tvorba církevní Křesťanství vzniklo už v dobách antického Říma. Z židovské provincie Palestiny se jeho utopické myšlenky rovnostářství, bratrství a víry v konečnou spravedlnost rychle šířily do celého impéria. Křesťané byli několik staletí krutě pronásledováni a museli se skrývat, přesto jich stále přibývalo. Své náboženské obřady museli provádět tajně, často pro ně používali římské katakomby. Obřady probíhaly jednoduše a neokázale. Pro jejich zpěvní doprovod sloužily původní židovské náboženské zpěvy, které se hudebně pozměňovaly pod vlivem antické kultury. Po svém uznání za státní náboženství na

14 začátku 4. století n.l. se křesťanství dále rozšiřuje a promítají se do něj další vlivy. V liturgii vzniká anarchie, kterou se poprvé pokusí usměrnit milánský biskup Ambrož. Díky němu už ve 4. století získává liturgická hudba určitý systém. Liturgický zpěv té doby je tedy nazýván ambroziánský chorál. Kromě liturgie milánské existovaly i další, například mozarabská na Pyrenejském poloostrově, byzantská na Balkáně nebo římská. Ta v dobách jejich vzájemné řevnivosti získávala postupně vrchu a stala se později jedinou platnou pro západní křesťanské obřady. Významnou byla škola pěvců Schola cantorum založená pro účely církevního zpěvu. Za papeže Řehoře Velikého došlo k redakci církevních zpěvů (žalmů, hymnů a atifon), které se pod názvem gregoriánský chorál dál šířily po Evropě. Tak jak se jednotlivé země pokřesťanšťovaly, postupoval i gregoriánský chorál. Byl to jednohlasý zpěv, který se uskutečňoval buď prostým recitačním způsobem (accentus, což znamenalo, že na jednu slabiku připadal jeden tón), nebo koloraturním způsobem (concentus, kdy na jednu slabiku připadalo více tónů). Rytmus přirozeně plynul z deklamace slov. Základním obřadem katolické církve je mše. Jeho jádrem je připomenutí Poslední večeře Páně a proměna chleba a vína. Některé zpěvy, které se při mši zpívaly, se měnily podle liturgické doby. Jiné zůstávaly trvalou součástí obřadu. Nazývají se Ordinárium a patří tam Kyrie (Pane), Gloria (Sláva), Credo (Věřím), Sanctus (Svatý) a Agnus Dei (Beránku Boží). Gregoriánský chorál nezůstával neměnný, ale vyvíjel se díky pozdějším postupným zásahům. Tak do něj byly vkládány tropy ( úvahy, vysvětlivky textu), které rostly a později se i osamostatnily. Sekvence byly zase dodatky, které vznikly postupným otextováním dlouhých koloratur v Alleluja. Sekvencí přibývalo, a tak jejich povolený počet stanovil v 16. století papež Pius II. na pět. Dnes nejznámější, které inspirovaly i pozdější skladatele, jsou Stabat Mater (Sedmibolestná Panna Maria) a Dies Irae (ke mši za zemřelé k rekviem). Texty a zpěvy doprovázející bohoslužby se zpočátku šířily ústním podáním. Postupně však byly zaznamenávány do knih, texty například do sakramentářů nebo evangeliářů, melodie do misálů nebo graduálů. Úkol: Rozděl pojmy do tabulky: Stabat Mater, Credo, Agnus Dei, misál, evangeliář, Dies Irae, Kyrie, graduál pevná součást mše kniha sekvence 4.3. Tvorba světská ve středověku Staletí stěhování národů vedla k bohatým kontaktům mezi mnoha národy a kmeny. Potkávaly se národy staré, původní, s těmi novými, s kmeny barbarských dobyvatelů. Jejich setkávání je ovlivnilo i po stránce kulturní. Ranou středověkou tvorbu můžeme sledovat ve třech základních liniích. Je to tvorba keltská, germánská a slovanská.

15 Keltové sídlili v Evropě už před naším letopočtem. Znali kulturu řeckou i římskou. Byli dobrými řemeslníky, obchodníky i vojáky. Žili v opevněných oppidech, jejichž pozůstatky nalézáme po celé Evropě. Ostatně název Bohemia, užívaný odedávna pro naši vlast, je odvozen od názvu keltského kmene, který zde žil. Keltové se pod tlakem Germánů stahovali na západ, a tak pozůstatky jejich kultury nalézáme dnes hlavně na Islandu, v Irsku, Skotsku, Walesu či v severní Francii. Jsou to ságy, tedy prozaická vyprávění, trochu kroniky a trochu romány. Vyprávějí o králích, legendárních hrdinech z mytických dob i o význačných rodech a jejich sporech. Jejich šíření obstarávali bardové, národní pěvci. Typickým keltským hudebním nástrojem byla chrotta - strunný nástroj a kovová rovná trubka zvaná karnyx. Germáni byli převážnou měrou zaměstnáváni výboji, a tak je jejich kultura hrubší než ta keltská. Tak jako Keltové i oni se setkali antickou kulturou, znali tedy také píšťaly, bicí i drnkací nástroje. Zvláštností jejich hudebního projevu bylo využívání nástroje zvaného lura. Byl to bronzový roh ve tvaru mamutího klu. Měl délku 1,5 až 2,5 metru a dosahovalo se jím mocného zvuku. Slovanská kultura byla mnohotvará. Slované osídlili rozsáhlá území ve střední, jižní i východní Evropě. Působily na ně tedy různé vlivy podle toho, v které oblasti slovanský kmen nalezl domov. Na západě to byly kontakty s keltskou a germánskou kulturou, na jihu s Byzancí a Orientem, na východě s Dálným východem. Nejznámější staré hudební projevy měly podobu zpěvů o hrdinských činech v bylinách. Doprovod obstarával strunný nástroj gusli. Slované znali také flétny, trubky, píšťaly i Panovu píšťalu a bicí nástroje. Jak se šířilo křesťanství, stávalo se provozování hudby, tak jako všecho další pěstování kultury, záležitostí církve. Světští zpěváci a hudebníci ztrácejí na vážnosti a postupně se dostávají až na spodní příčky společenského žebříčku. Jsou nazýváni joculatory (šašky) i minstrely (sluhy). Od 12. století se jejich postavení lepší. Ve městech vytvářejí cechy podobně jako řemeslníci. Kandidát, který se chtěl stát členem cechu, musel prokázat, že umí sepsat vlastní melodii i text a píseň pak sám interpretovat. Po úspěšně složené zkoušce se stal mistrem pěvcem, tedy meistersingerem. Nejznámějším z nich byl Hans Sachs ( ). Jeho osoba nepochybně inspirovala Richarda Wagnera k napsání opery Mistři pěvci norimberští. O stupeň výše stál tzv. rytířský zpěv, tedy tvorba trubadúrů a minnesingrů. Inspirací pro jejich tvorbu byly hrdinské činy z dob křižáckých válek i láska k paní svého srdce. Minne znamenalo ve staré němčině láska, gesang zase zpěv. Rytířské ctnosti věrnost, statečnost, zbožnost i láska a dvornost se objevovaly v chansonech (lyrických písních), v serenádách (večerních vyznáních), v albách (svítáníčkách), pastoritech (pastýřských písních) či ennuitech (písních křižáckých). Tématy hrdinských textů, pomineme-li křižáky, byly často příběhy o Karlu Velikém nebo Alexandru Makedonském. Hudební stránka byla pod vlivem gregoriánského chorálu i melodií lidových. Největšími představiteli trubadúrského umění byli ve 13. století Raimbault de Vaqueiras a Peire Vidal, truvérského Adam de la Halle. Mezi mistra minnesangu vynikli Walther von der Vogelweide nebo Wolfram z Eschenbachu. Na dvoře českého krále Václava II. působil pěvec Heinrich von Meissen, zvaný Frauenlob. Z raného středověku zůstala zachována i tvoba zběhlých kleriků a studentů. Texty jsou latinsko-německé a známe je pod názvem Carmina burana. Ve 20. století je použil pro svou hudbu německý skladatel Carl Orff. K nejstarším písním u nás patří Hospodine, pomiluj ny a Svatý Václave nebo milostná Dřěvo se listem odievá.

16 Úkol: Námětem Wagnerovy opery Tannhäuser bylo první zápolení pěvců na německém území. Odehrálo se roku 1207 na jednom německém hradě. Jeho jméno je v tajence, kterou najdeš ve čtvrtém sloupci. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - představitel minnesangu, byl z Eschenbachu - keltská kovová rovná trubka - germánský bronzový roh - pastýřské písně - milostné písně ranní - křižácká píseň - keltský strunný nástroj - strunný nástroj východních Slovanů 4.4. Ars antiqua Název tohoto směru staré umění- vznikl jako protipól názvu ars nova umění nové. Ars nova se chtěla označit za nositele nové tvorby. Názvem ars antiqua označuje umění, od nějž se chce lišit. Oba směry pracují s raným vícehlasem, v jeho užití jsou však rozdíly. Vícehlas se objevil v minulosti už v orientální hudbě. I v tvorbě lidové se užívalo současné zaznívání dvou i více tónů. Bohatý rozvoj vícehlasu se stal záležitostí ryze evropskou. První dvojhlasy nebo trojhlasy by nám dnes připadly přinejmenším nezvyklé, možná i falešné. Hlasy byly vedeny souběžně v kvartách nebo kvintách. To je pro nás dosti nelibozvučné a drsné. Za příjemnější dnes pokládáme dvojhlas v terciích nebo sextách. První zmínka o raném dvojhlasu pochází z knihy Musica enchiriadis (Hudební rukověť) z 9. století. Z 11. století pochází Winchesterský tropář a ještě pozdější je Magnum liber organi. Nejstarší notové záznamy byly neumy. Tyto značky zachycovaly průběh melodie. Notace bez linek byla ale nepřesná, a tak byla asi v polovině 10. století zavedena jedna linka pro notu f. Neumy se psaly nad nebo pod ni. Brzy přibyla linka pro c1. Tyto linky se značily červeně a žlutě. Pak přibyly další dvě linky černé a základní linky se začaly označovat písmeny F a c1. Z těchto označení se vyvinuly hudební klíče. Neumy postupně nabyly čtyřhranného tvaru. Ve 12. století se notace ustálila a přispěla ke sjednocení hudebního vývoje. Nejstarší podoba vícehlasu byla nazývána organum nebo diaphonia. V něm byl vedoucí hlas (vox principalis) doprovázen v kvartovém nebo kvintovém odstupu spodním hlasem (vox organalis). Organum přísné vyžaduje zachování přesného odstupu mezi hlasy. Postupem času se z něj vyvinulo organum volné, které začínalo i končilo unisonem hlasů, ty se ale v průběhu skladby mohly pohybovat souběžně či v protipohybovém diskantu. V 11. století se uvolnilo další přísné pravidlo punctum contra punctum, tedy nota proti notě.

17 Horní doprovodný hlas se osvobozuje a květnatě se vznáší nad melodií základního hlasu, proto se nazývá discantus floridus květnatý discant. V Anglii se používá gymel. Název pochází z latinského označení cantus gemellus, tedy blíženecký zpěv. Pod vlivem tvorby lidové používá souběžných tercií, které byly jinde v Evropě pokládány v té době za disonantní. Několik desetiletí na přelomu 12. a 13. století v chrámu Notre Dame v Paříži funguje místní kůr jako centrum vícehlasého zpěvu. Jeho hlavními představiteli byli kapelníci notredamští Leonidus a Perotinus. Jejich tvorba je veskrze náboženská. Píší tří až čtyřhlasá organa s obrovskými koloraturami, které dodnes fascinují posluchače. Následující generace se snaží o uvolnění a oživení skladeb. Nejznámějšími autory jsou zde Frank Kolínský a Petruso de Cruce. Objevují se conducty a motety. Conductus byla zhudebněná báseň s latinským textem. Nebyly to texty k bohoslužbě, spíš k vážným či slavnostním příležitostem. Tyto skladby nepřejímaly melodii z gregoriánského chorálu cantus firmus. Conductus byl vlastně prvním středověkým vícehlasem, který nevznikl z převzaté melodie. Motetus měl opět tři hlasy a každý hlas měl nejen vlastní nezávislou melodii a rytmické tempo, ale i text. Základní hlas je převzat z gregoriánského chorálu, ostatní hlasy jsou komentáři, vysvětlivkami, parafrázemi k němu. V motetu je vše pomotané, posplétané. Rytmická soustava se kolem roku 1200 ustaluje a vede k tvorbě přísně promyšlené konstrukce hudby. Rytmické modely byly převzaty z rytmických schémat antické poezie. Základem se stalo šest modů. Ty se opakovaly po pravidelných, pauzami oddělených skupinkách. Úkol: V tabulce si prostuduj názvy a ukázky jednotlivých rytmických modů a pokus se vytvořit vlastní příklady modů. Modus Trochej Jamb Daktyl Anapest Spondej Tribrachys Ukázka Pána Jána, pláče Nána - bú Naší paní sluší ranní - spěch Nábřeží nad Temží ptáky se zahemží - nám Prokleté století, zajetí v podsvětí hrozné Láká, plácá, mává, jásá sám Es ta ta, es ta ta. Co to je? Kaťata - ta 4.5. Ars nova Ars nova byl název traktátu teoretika a skladatele Filipa de Vitry ( ). Traktát se stal programem nové hudby, hudby 14. století, hudby stojící jednou nohou v gotice a druhou v renesanci. Umění získává nový vztah ke světu a k životu. Je radostnější, lidovější, šťavnatější. Používání církevních tónin sice dává hudbě stále archaický ráz, častější používání tercií a sext nám však zní daleko přirozeněji. Vícehlasost si vyžádala přesnější notaci. Nešlo jen o zaznamenání výšky tónu, ale i o vyznačení délky tónu. Protože tato notace měří přesně délku tónu, nazývá se menzurální notace.skladby ještě nebyly rozděleny na

18 takty. Partitury v našem smyslu neexistovaly a skladatel komponoval a zapisoval každý hlas zvlášť. Nejvýznamnějším představitelem francouzské ars novy byl remešský kanovník Guillame de Machaut ( ). Ten byl člověkem všestranného nadání. Kromě skladatelské činnosti byl také básníkem a diplomatem. Působil třicet let na dvoře Jana Lucemburského jako jeho sekretář, poslední třetinu svého života však strávil ve své rodné Francii. Jako básník se hojně věnuje lyrice, jako hudebník se věnuje hudbě světské i církevní. Ve světské tvorbě jsou to poměrně jednoduché písně jako lais. Tato píseň vychází ze staré formy, která se jmenuje kyriamina. Základem bylo zvolání Kyrie eleison. V Čechách nazýváme tento typ písně lejch a jistě si vzpomenete na píseň Hospodine, pomiluj ny s jeho zvoláním (invokací) Krleš. Věnuje se ale i složitějším útvarům kontrapunktické dvou až tříhlasé chasse (honba) a populární dvou až čtyřhlasé balladě. Chasse (fr.) nebo také caccia /kača/(it.) znamená lov, hon. Náměty těchto skladeb byly tedy lovecké, přírodní. Byly většinou tříhlasé, dva vrchní hlasy tvořily kánon, třetí hlas byl instrumentálním doprovodem. Ballata (ballada) byla původně jedno až dvouhlasá skladba. Byla určena ke společenské zábavě a tanci. Ve 14. století se prosazuje tříhlasá vokálně instrumentální podoba. Oblíbenou se stala kantiléna, vícehlasá zhudebněná světská poezie pro vysoký mužský hlas s doprovodem jednoho až tří nástrojů. Guillame de Machaut je také autorem slavné čtyřhlasé Notredamské mše. Její výraz je daleko archaičtější, než je tomu u jeho světských děl. Nejtypičtější formou celé italské renesance se stal madrigal, dvou až tříhlasá skladba s přírodními nebo milostnými náměty. Madrigaly a ballaty psal i Francesco Landini, slepý florentský varhaník, skladatel, filosof i básník, významný představitel italské hudby 14. století. Období ars nova, tedy doba v Itálii zvaná trecento, je prahem, přes který historie vstupuje do renesance. Úkol: Pozoruj rozpis hlasů u forem založených na výměně hlasů. Jedná se o tzv. kánonické formy, které známe pod názvy kánon (1), kruhový kánon (2) a rondellus (3). Přiřaď rozpisy A,B,C k číslům, označujícím formy. A: 1. hlas: a b c 2. hlas: b c a 3. hlas: c a b B: 1. hlas: a b /:c a b:/ 2. hlas: a /:b c a:/ 3. hlas: /:a b c:/ C:

19 1. hlas: a b c d e f hlas: a b c d e hlas: a b c d...

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

5.ročník. 1.čtvrtletí

5.ročník. 1.čtvrtletí 5.ročník 1.čtvrtletí Opakování: Stupnice, intervaly (čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené), akordy T5, S5, D5 a jejich obraty, septakordy a jejich obraty Látka 5.ročníku: Intervaly složené Intervaly

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání Vyučovací předmět Hudební výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu dějepis 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu: Cílem předmětu je poskytnout žákům základní informace o vývoji světové a české kultury v kontextu historických epoch, zejména

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při pěveckých aktivitách

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2 1. Tónová soustava Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě. Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které se několikrát opakují v různých výškových polohách.

Více

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE UČ.OSNOVY č.j. 20 596/99-22 66 hod. ročně, 2 hod. týdně PRIMA - osmileté studium Základem hudební výchovy bude i nadále rozvíjení a posilování dosavadních hudebních schopností

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_12_INOVACE_99. Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Modernizace společnosti

VY_12_INOVACE_99. Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Modernizace společnosti VY_12_INOVACE_99 Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Modernizace společnosti Prosinec 2011 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva, následně žáci svými slovy interpretují získané

Více