Programovací jazyk F#

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programovací jazyk F#"

Transkript

1 Programovací jazyk F# Speciální programovací jazyky Jiří Fišer MMXI

2 F# programovací jazyk primárně funcionální jazyk vytvořený Microsoft Resarch pro platformu.net původně port jazyka OCaml pro platformu.net, v současnosti (verze 2) i některé vlastní rysy staticky typovaný striktní multiparadigmatický jazyk podporovaná paradigmata (pořadí podle důležitosti) funkcionální paradigma (ve stylu jazyka ML) objektové paradigma (OOP model platformy.net) procedurální paradigma

3 Rodokmen jazyka F# F# (2003) Clojure (2007) OCaml (1996) Haskell (1990) Caml (1985) Miranda (1985) Common Lisp (1984) ML(1973) Scheme (1975) Lisp (1958)

4 Pro a proti: pro kvalitní vývojové prostředí (Visual Studio 2010), resp. rozšíření v Monodevelopu proti praktická použitelnost, včetně nabídek na pracovním trhu (ČR) dostatečná dokumentace a knihy (v angličině) komplikovanější syntaxe a sémantika (dáno především spojením původních funkcionálních prostředků a prostředků.net) ne zcela jednotný typový systém (ML vers. NET)

5 Struktura jazyka.net integrace OOP rozšíření (OCaml) funkcionální jádro Caml tao presentace se zaměřuje především na funkcionální jádro jazyka vrstvy se částečně prolínají, např. OOP třídy jsou potřeba pro poporu monád tj. čistě funkcionálního prostředku funkcionální nadstavba nad IEnumerable<T>

6 Základní pravidla syntaxe ve F# hraje odsazení syntaktickou roli tj. je nutné jej ; důsledně dodržovat tato pravidla: odsazovat lze jen mezerami jednotky na stejné synt. úrovni musí být zarovnány (zleva) podřízené synt. jednotky jsou odsazeny F# rozlišuje velká a malá písmena (navíc je zde dost silný úzus jejich používání!) poznámky: // řádkové (* dlouhé i víceřádkové *)

7 Funkce funkce jsou v F# běžnými hodnotami tj. lze je anonymně vytvářet, předávat do jiných funkcí či z funkcí vracet (stejně jako například čísla) F# podporuje všechny základní funkcionální mechanismy rekurze (s optimalizací koncové rekurze) lexikální vazbu a uzávěry currying funkce vyšších řádů (funkcionály) funkce a metody standardní knihovny.net jsou integrovány jen částečně (nefunguje currying,nejsou kompatibilní s běžnými funkcionály)

8 Definice funkce funkce jsou definovány pomocí konstrukce let: let mean x y = (x + y)/2.0 konstrukce váže v aktuálním kontextu funkci na symbol (s lexikální vazbou volných proměnných) překladač automaticky odvodí statický typ funkce, zde (float = System.Double): float -> float -> float zkratka za float -> (float -> float) funkce je automaticky curryovaná, tj. je interpretována jako funkce s jedním parametrem vracející funkci s n-1 parametry mean x y = (mean x) y

9 Volání funkce ve volání funkce nemusí být parametry uzávorkovány a neoddělují se čárkou mean závorky se používají jen pro změnu priorit, přičemž samo volání má vyšší prioritu než operátory závorky kolem složitějších parametrů mean (x + 2.0) (2.0 * y) závorky kolem celého volání funkce (mean 3.0 x)

10 Lokální vazby a vnořené funkce uvnitř funkcí lze provádět lokální vazby (= vazby v lokálním kontextu) vazby běžných hodnot let root a b c = let d = b*b 4.0 * a * c -b + sqrt d vazby funkcí (tzv. vnořené funkce, běžný ideom) let flip f = let g y x = f x y g

11 Operátory binární operátory jsou v F# de facto binární funkce (liší se jen jejich infixová aplikace) lze je volat jako funkce (prefixově) (+) 2 3 lze je definovat jako funkce (identif. musí být speciál. znaky) let (~~) x y = mean x y 5.0 ~~ 10.0 unární operátory se definují podobně, využívají se však pouze prefixově některé běžné operátory podporované přímo.net knihovnami mají speciální chování (+, *, <, &&, apod.): mohou být přetížené (různé chování pro různé typy) pokud je lze předefinovat tak jen objektově (obdoba C#)

12 Rekurzivní funkce rekurze se v F# běžně používá (je to funkcionální jazyk) rekurzovní funkce musí být explicitně definována pomocí konstrukce let rec koncová (tail) rekurze je optimalizována tj. O M (1) let fact x = let rec fact' x acc = if x = 1 then acc else fact' (x 1) (x * acc) fact' x 1 pomocná (vnořená) funkce fact' provádí výpočet s dodatečným parametrem pro akumulaci hodnoty, vnější funkce je jen jednoduchá (nerekurzivní) obálka

13 Elementární datové typy základní datové typy jsou stejné jako v C# pozor na rozdíly v názvech! int16 namísto short int64 namísto long float32 namísto float float namísto double, apod. přidány jsou nové typy (typické pro funkc. jazyky), např. bigint = System.Numeric.BigInteger literál: 2500I F# powerpack nabízí i BigRational

14 Implicitní přetypování F# nikdy neprovádí implicitní přetypování!! dokonce ani mezi číselnými objekty, např. int na float (double) float32 (float) na float (double) int16 (short) na int důsledek: u literálů je nutno důsledně uvádět datový typ (často pomocí suffixů) 2 int 2uy byte 2.0 float 2y byte 2.0F float32 2I bigint 2u uint 2UL uint64

15 Explicitní typování F# staticky odvozuje (infer) typy všech vázaných symbolů v programu (symbol odkazuje vždy jen jednu hodnotu během celé své existence v daném kontextu) v některých případech to však může být nejednoznačné či nemožné čísla (operace jsou přetíženy pro všechny číselné typy) let add x y = x + y //implicitně int -> int -> int let bigadd (x:bigint) (y:bigint) = x + y let hypot (x:float) (y:float) = sqrt (x*x + y*y) //povinné explicitní typy je třeba uvádět i u složitejších OOP objektů (především je-li využit objektový polymorfismus)

16 N-tice (tuple) nejednoduššími strukturovanými hodnotami jsou n- tice jsou neměnitelné (typické pro funkc. jazyk!) musí mít určen počet prvků (navíc nelze jednoduše transformovat n-tice s různými počty prvků) mohou být nehomogenní (= mouhou mít položky různých typů) zápis: (1, 2) ( Bill, m) ((true, 5), OK ) specifikace typu: int * int string * decimal (bool * int) * string

17 Použití n-tic representace strukturované hodnoty (náhrada záznamu, struktury, položky databáze) ( Jiří Fišer, 40, ) zabalení více návratových hodnot do jedné (podobně jako OOP vzor přepravka) let divmod x y = ( x / y, x % y) předání více parametrů jako jediné n-tice, což je bližší syntaxi a sémantice.net let max (a,b) = if a > b then a else b důsledně užíváno pro běžné.net metody a funkce nepodporuje currying nevhodné pro funkc. konstrukce

18 Seznam (list) standardní kolekcí jazyka F# je nemodifikovatelný seznam lispovského typu. Je izomorfní se seznamem ve Scheme a vnitřně representovaný binárním stromem. literály: [1; 2; 3], [ Eliška, Čertice ] [['a'], ['c', 'd', 'e']] pro čísla: [1..100], [ ] seznamy musí být homogenní (položky stejného typu) syntaktická zkratka za strom vytvořený operací :: (přidání do seznamu zleva tj. cons) 1 :: 2 :: 3 :: [ ] tj. 1 :: ( 2 :: ( 3 :: [ ])) namísto (destrukčních) operací car a cdr se využívá mechanismu tzv. unifikace vzorů

19 Označení typů kolekcí pokud je potřeba označit typ hodnoty (resp. je vypsán v interaktivním shellu fsi), pak lze n-tice a seznamy vyjádřit následujícími typy n-tice: typ 1 * typ 2 *... * typ n, kde typ i je typ i-té položky a n je počet položek příklady: int * int, (int * string) * float seznam: typ list kde typ je typ všech položek příklady: int list, (string * int) list

20 Unifikace vzorů (pattern matching) prostředek pro větvení programu na základě struktury a typu dat (vysokoúrovňová náhrada switch) let rec length s = match s with [] -> 0 //hodnota je prázdný seznam x :: xs -> 1 + length xs //struktura x::xs rozhodovat lze i na základě shody jednoduché hodnoty let simplenumber n = match n with 1 -> jedna 2 -> dve _ -> mnoho //univerzální vzor

21 Polymorfismus jazyk F# podporuje polymorfismus tj. lze vytvářet funkce které mohou zpracovávat hodnoty více než jednoho typu například funkce length zpracovává seznamy bez ohledu na typ jejich položek symbolické vyjádření typu funkce length je: 'a list -> int kde 'a je symbol libovolného typu (typová proměnná) skutečný typ je odvozen a kontrolován při každém využití polymorfní funkce (v místě volání funkce) a to již při překladu tj. polymorfismus je statický je tudíž obdobou generických typů v C# (generika a funkcionální polymorfismus jsou v F# částečně sjednoceny)

22 Složitější vzory vzory mohou být vnořené předpokládejme následující strukturu seznamu [( jf, 1); ( pk, 2); ( jf, 3); ( jf, 2); ( pk, 1)] kde řetězec je označení osoby a číslo známka let rec prumerprojf s = match s with ( jf, znamka) :: xs -> znamka + prumerprojf xs _ :: xs -> prumerprojf xs [] -> 0.0

23 Shrnutí vzorů vzor příklad s čím se shoduje vazba literál 1 jen se shodnou hodnotou ne symbol n s čímkoliv ano univerzální _ s čímkoliv ne složený x::xs se shodně strukturovanou hodnotou možná u podvzorů

24 Strážní podmínky unifikace vzorů není schopna nahradit konstrukce s podmínkami (např. if), neboť testovat lze pouze strukturální shody a rovnost s literály unif. vzorů je proto nutno rozšířit o strážní podmínky, které umožňují testovaní libovolné relace nad navázanými hodnotami let rec contains item s = //typ 'a -> 'a list -> bool match s with x::_ when x = item -> true _::xs -> contains item xs [] -> false ve vzoru se proměnná může vyskytovat nejvýše jednou (x,x) nutno použít (x,y) when x=y

25 Funkce s integrovanou unifikací funkce, jejichž tělo tvoří pouze unifikace jednoho z parametrů s různými vzory jsou v F# dosti běžné a tudíž pro bě existuje syntaktická zkratka (pozor: unifikovaný parametr musí být poslední) funkcionál map: ('a -> 'b) -> 'a list -> b' list let rec map f s = match s with [] -> [] x::xs -> (f x)::(map f xs) let rec map f = function [] -> [] x::xs -> (f x)::(map f xs) ve zkráceném zápise mizí poslední parametr (tj. ten, jehož hodnota je unifikována se vzory. Kam zmizel? Odpověď je spojena s anonymními funkcemi.

26 Lambda funkce anonymní (lambda) funkce: fun seznam-parametrů -> výraz příklady (v poznámce typ funkce): fun x -> x + 1I //bigint -> bigint fun a b -> (a, b) //'a -> 'b -> 'a * 'b fun (a,b) -> (b,a) //'a * 'b -> 'b * 'a fun x y -> if x > y then x else y //'a -> 'a -> 'a when 'a : comparison někdy lze místo λ-fce použít částečné volání (currying) (max 5), List.map (max 5) //(int list -> int list)

27 Kde je chybějící parametr? nyní se můžeme vrátit k chybějícímu parametru: let rec map f = function [] -> [] xs::xs -> (f x)::(map f xs) definuje formálně funkci s jedním parametrem (f), která je však definována pomocí anonymní funkce s dalším (v zápise skrytým) parametrem tj. v podobě explicitně curryované) zápis lze rozepsat pomocí běžné lambda funkce takto: let rec map f = fun x -> match x with [] -> [] x::xs -> (f x)::(map f xs)

28 Funkcionály F# podporuje všechny běžné funkcionály a to buď přímo (operátory, komprehenze), nebo pomocí knihovních funkcí běžné skládání funkcí (f g) f << g //('a -> 'b) -> ('c -> 'a) -> 'c -> 'b obrácené skládání funkcí (přehlednější zápis) f >> g //('a -> 'b) -> ('b -> 'c) -> 'a -> 'c reverzní volání (místo f x), běžný F# ideom x > f //'a -> ('a -> 'b) -> 'b lze řetězit více volání (tzv. pipeline česky datovod) s > filter (fun x -> x>0) > fold (fun x y -> x * y) > log10

29 Seznamové funkcionály map List.map //('a -> 'b) -> 'a list -> 'b list zip List.map2 //('a -> 'b -> 'c) -> 'a list -> 'b list -> 'c list fold left List.fold // ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a fold right List.foldBack // ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b filter List.filter //('a -> bool) -> 'a list -> 'a list

30 Seznamová komprehenze funkcionály map a filter se používají relativně málo, neboť je zahrnuju speciální zápis tzv. seznamová komprehenze [for var in list do if condition then yield item-expression] var = lokální proměnná (postupně jsou na ní vázány položky) list = původní seznam (při mapování se nemění!) condition = filtrovací podmínka (část s if je nepovinná) item-expression = mapovací výraz (= map. funkce aplikovaná na proměnou var) for x in seznam do if x > 0 yield 2*x sum (for x in seznam do yield List.length x)

31 Seznamová komprehenze (flat) F# seznamové komprehenze podporují i tzv. řetězení podseznam tj. operaci flat yield vloží svůj argument jako jediný prvek versus yield! vloží postupně jednotlivé prvky svého argumentu (musí to být seznam) [for x in [1.. 5] do yield [1..x]] vrací [[1]; [1; 2]; [1; 2; 3]; [1; 2; 3; 4]; [1; 2; 3; 4; 5]] [for x in [1.. 5] do yield! [1..x]] vrací [1; 1; 2; 1; 2; 3; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 5]

32 Permutace různé typy seznamových komprehenzí lze ilustrovat například ve funkci vracející seznam všech permutací daného seznamu let ( ~) s a = [for item in s do if a <> item then yield item] let rec permutation = function [] -> [[]] s -> [for item in s do yield! [for sp in permutation (s ~ item) do yield item::sp]] typ funkce permutation: 'a list -> 'a list list when 'a : equality

33 Datový typ option klíčovou roli v F# hraje typ složený option, který umožňuje rozšířit běžné typy o nepřítomnou nebo nedefinovanou hodnotu (označována jako None) běžné hodnoty rozšířeného typu lze získat voláním konstruktoru Some na hodnotu Some(5) //typ int option Some( Frodo ) //typ string option hodnotu None lze získat prostřednictvím stejnojmeneného bezparametrického konstruktoru None // typ 'a option (polymorfní) základní přístup k objektům optional typů je možný pomocí unifikace vzorů

34 Unifikace vzorů s option obdoba operátoru?? jazyka C# (null-coalesing operator) let (?) x y = match x with Some(v) -> v None -> y x je potenciálně nedefinovaná hodnota a y náhradní hodnota (použitá v případě nedefinovanosti x) Some(5)? 0 //vrací 5 Some(0)? 0 //vrací 0 seznam > map (fun x -> x? 0) > sum

35 Algebraické typy typ option je konkrétním příkladem tzv. algebraického typu algebraické typy umožňují snadno vytvářet nové typy pomocí skládání, při zachování přístupu k dílčím položkám pomocí unifikace vzorů libovolný algebraický typ lze popsat jako množinu k 1 T 1 k 2 T 2 k n T n k i = konstruktor tj. jedinečný symbol (label) T i = je kartézský součin libovolných typů (včetně definovaného typu tj. typy mohou být rekurzivníi) nebo prázdná množina

36 Výčtový typ speciálním případem algebraických typů jsou tzv. výčtové typy u výčtových typů je i T i = tj. je to seznam symbolů (= bezparametrických konstruktorů) type color = Gule Azure Vert Sable Argent Or výčtové typy v F# nejsou vázány na číselnou representaci jako v C# (a nejsou přímo převoditelné)

37 Pojmenované struktury další specializovaným algebraickým typem jsou pojmenované struktury (v obecném zápise je n = 1) pojmenovaná struktura je n-tice hodnot libovolného typu opatřená symbolem-konstruktorem, jenž jednoznačně identifikuje hodnoty daného typu příklady: type complex = Complex of float * float type person = Person of string * int * int jednotlivé prvky struktury jsou určeny jen pozičně a jejich sémantika je zřejmá jen z použití! místo pojmenovaných struktur lze využít záznamy (record) = n-tice s pojmenovanými členy

38 Konstruktory a jejich funkce konstruktory mají dvojí funkci: 1. vytvářejí hodnoty (tj. skládají hodnoty) 2. slouží jako vzor pro unifikaci (tj. hodnoty rozkládají) funkce je dána syntaktickou pozicí konstruktoru: let conjugate = function Complex(re,im) -> Complex (re, - im) let makesmarter = function Person(name,age,iq) -> Person(name, age, iq+10) let name = function Person(name, _, _) -> name

39 Obecné algebraické typy obecné algebraické typy lze chápat jako sjednocení symbolických konstant a jedné či více množin struktur, přičemž hodnoty těchto jsou odlišeny návěštími type schoolholidays = Break of yeardate * yeardate StateHoliday of yeardate Easter let duration = function Break(from,to) -> interval to from StateHoliday _ Easter -> 1 //yeardate must be implemented (as algebraic type?)

40 Rekurentní typy algebraické typy mohou být rekurentní (tj. hodnota je soustavou navzájem vnořených hodnot stejného typu) následující typ representuje výrazy predikátové logiky (výrazy nikoliv hodnoty!) type logterm = True False Not of logterm And of logterm * logterm Or of logterm * logterm Impl of logterm * logterm //implikace Equiv of logterm * logterm //ekvivalence příklad hodnoty typu: Equiv(And(Not a, Not b), Not (Or(a,b)))

41 Zpracování rekurzivních typů není překvapivé, že rekurentní typy se nejlépe zpracovávají pomoci rekurze let rec eval = function True -> true False -> false Not(term) -> not (eval(term)) And(term1, term2) -> eval(term1) && eval(term2) Or(term1, term2) -> eval(term1) eval(term2) Impl(term1, term2) -> eval(term1) <= eval(term2) Equiv(term1, term2) -> eval(term1) = eval(term2) nad jednotlivými rekurentními typy lze definovat obdoby běžných seznamových funkcionálů (map, fold)

42 Polymorfní algebraické typy algebraické typy mohou být polymorfní tj. moho obsahovat položky předem neurčeného typu konkrétní typ položek se odvodí podle konkrétního použití (již při překladu) příkladem je např. algebraický typ pro binární stromy (který je navíc rekurentní) type 'a btree = Node of 'a * 'a btree * 'a btree Stub tj. strom je tvořen vnitřními uzly (mají vždy dva poduzly typu a' btree a uloženou hodnotou typu 'a) nebo pahýly resp.listy (koncovými uzly bez potomků)

43 Binární strom dva příklady funkcí nad binárnímy stromy let rec add item = function Stub -> Node(item, Stub, Stub) Node(num, left, right) when item <= num -> Node(num, add item left, right) Node(num, left, right) -> Node(num, left, add item right) let fromlist = List.fold (flip add) Stub let tolistdf tree = let rec tolistdf' tree acc = match tree with Node(n, l, r) -> acc > tolistdf' r > cons n > tolistdf' _ -> acc tolistdf' tree []

44 Aktivní vzory přímé použití vzorů je možné jen u vestavěných a algebraických typů nikoliv u běžných.net tříd F# proto podporuje možnost vytvoření (sekundárních) vzorů pro libovolný datový typ nejjednodušším případem je mapování podmnožin hodnot daného typu na symbolické konstanty let ( Workday Weekend ) (date : DateTime) = if date.dayofweek >= DayOfWeek.Monday && date.dayofweek <= DayOfWeek.Friday then Workday else Weekend aktivní vzory nelze samozřejměpoužít jako konstruktory

45 Aktivní vzory II o něco složitější jsou vzory mapující původní typ na obecné algebraické typy (tj. na vzory s parametrem) let ( YearDuration ) year = //zjednodušeno!! YearDuration( if year % 4 = 0 then 366 else 365) využití let testyear = function YearDuration(365) -> "normal year" YearDuration (366) -> "leap year" YearDuration(n) -> "abnormal year " + n.tostring() dále jsou podporovány i aktivní vzory s dodatečnými parametry a otevřené vzory (mohou existovat i nemapované hodnoty) za využití typu option

46 Kontrola měrných jednotek inovativním rysem F# je využití vyspělého typového systému pro kontrolu konzistence měrných jednotek při překladu (=staticky) měrné jednotky určují sémantiku hodnot a musí být využívány konzistentně (příkladem jsou fyzikální jednotky) (1) 1m 1kg //číselná shoda, sémantický rozdíl (2) 6N = 2kg * 3m^2/s^2 //komplexní vztahy mezi jednotkami měrné jednotky lze representovat pomocí klasického typového systému, komplexní vztahy (viz 2) by však vyžadovaly vytvoření nového typu pro každou složenou jednotku a explicitní předefinování operátorů (+,*,/)

47 Měrné jednotky a typový systém F# definuje měrné jednotky jako nadstavbu klasického typového systému tj. přkladač během překladu vytváří dodatečná metadata pro číselné typy (v rámci stat.odvození typu) [+] kompatibilita s s typovým systémem.net v generovaném kódu jsou použity jen klasické číselné typy float a int, lze jej tedy volat např. z C# [+-] není nutno rozšiřovat sémantiku typů speciální podpora zajišťují automatické odvození složených typů je k dispozici pouze pro měrné jednotky nikoliv obecné typy [-] za běhu nejsou údaje o měrných jednotkách k dispozici (ani např.pro účely tisku jednotky ve výstupu)

48 Měrné jednotky v praxi definice nového typu (de facto podtypu typu float nebo int) [<Measure>] type m [<Measure>] type s [<Measure>] type kg [<Measure>] type J = (kg * m^2)/(s^2) [<Measure>] type cal //není definován vztah k J označení číselných konstant 1.0<kg> (nikoliv 1<kg>), 2.3<s>, 5<m/s> povinné typování parametrů funkcí (typ návratové hodnoty může odvodit překladač) let cineticenergy mass : float<kg> velocity : float<m/s> = 0.5 * mass * velocity * velocity

49 Měrné jednotky II pro převod mezi jednotkami vyjadřujícími stejnou veličinu je nutno definovat pomocné funkce: všimněte si typování převodních koeficientů let tocal energy : float<j> = <cal>/1.0<J> * energy let tokelvin t : float<c> = t * 1.0<K> / 1.0<C> <K> někdy je nutné z důvodů kompatibility získat bezrozměrné číslo (pozor: většinou je to příznak rozměrové chyby!) let kgtofloat mass : float<kg> = mass / 1.0<kg>

50 Měrné jednotky III definice SI fyzikálních jednotek obsahuje sestava (assembly) F# PowerPack (FSharp.PowerPack.dll) jmenný prostor Microsoft.FSharp.Math.SI

51 Další typy kolekcí F# podporuje i další kolekce resp. kolekcím podobné objekty pole (array) modifikovatelná kolekce převzatá z.net (efektivní, ale mekomapatibilní s fukcionálním stylem) množina (set) efektivní implementace nemodifikovatelné množiny (unikátnost položek, není uspořádání) sekvence (seq) potenciálně neohraničená posloupnost položek, lenivé vyhodnocení = implementované pomocí.net rozhraní IEnumerable<T> klíčová je podpora sekvencí, které tvoří de facto lenivý protějšek běžných seznamů (lenivý subsystém ve striktním jazyce)

52 Sekvence zpracování sekvencí je v zásadě shodné se zpracováním seznamů lze používat stejné funkcionály (jen v jm. prostoru Seq) lze používat operaci head, tail (v podobě skip 1) (nikoliv však vzor ::) existují však i oblasti, kde se sekvence od seznamů zásadně liší vytváření (generování) sekvencí sekvence nelze definovat přidáváním prvků zprava nelze aplikovat operace vyžadující přítomnost všech prvků (např. reverse, length), konečné sekvence však lze převést na seznamy

53 Vytváření sekvencí konečné sekvence interval seq {0I I} sekvenční komprehenze seq {for x in [1..10] yield 6*x-1} nekonečné sekvence rekurze let allevens = let rec loop x = seq { yield x; yield! loop (x + 2) } loop 0 generující funkcionály

54 Funkcionály generující sekvenci initinfinite : (int -> 'T) -> seq<'t> funkce mapuje indexy na položky sekvence Seq.initInfinite (fun n -> 2*n) unfold : ('S -> ('T * 'S) option) -> 'S -> seq<'t> funkce vytváří další položky typu T na základě přeneseného stavu (typu S). Vrací option, aby mohla representovat konec sekvence (None). let fibs = (0I, 1I) > Seq.unfold (fun (a, b) -> Some(a, (b, a + b) ) )

55 Funkcionály nad sekvencemi generování sekvence prvočísel pomocí Eratosthenova síta (instruktivní, ale pomalé) pomocné funkce: let n = Seq.initInfinite (fun x -> x + 2) // N-{0,1} let head = Seq.head let tail = Seq.skip 1 let nondivisor d x = x % d <> 0 a můžeme definovat funkci let rec esito s = seq {yield head s; yield! esito (filter (nondivisor (head s)) (tail s))}

56 Převod na seznamy a vice versa n prvních prvků ze sekvence lze získat pomocí funkce Seq.take (vrací konečnou sekvenci) konečné sekvence lze převést na seznamy pomocí seq.tolist p = esito n //sekvence prvočísel Seq.toList(Seq.take 10 p) => [2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29] opačný směr: Seq.ofList(list) podobné funkce existují i pro převod mezi ostatními sekvencemi (např. List.ofSeq), ne vždy však v párech např. existuje jen Set.toList, Set.ofSeq, apod.)

57 Proměnná data F# není čistě funkcionální jazyk a umožňuje používat modifikovatelné hodnoty (např. OOP objekty) či dokonce vytvářet celé programy v imperativním stylu F# se však snaží oba světa oddělit a v maximální míře zamezit negativním důsledkům použití imperativního kódu ve funkcionálním prostředí definice a inicializace proměnné let mutable i = 5 změna hodnoty (přiřazení): i <- 10 modifikovatelné hodnoty lze měnit jen v aktuálním kontextu (nikoliv např. v uzávěrech)

58 Měnitelné záznamy nejdůležitější měnitelnou kolekcí je záznam (= pojmenovatelná n-tice) v rámci záznamu lze specifikovat jaké položky jsou měnitelné (implicitně jsou samozřejmě konstantní) type product = { ID : int; mutable price : decimal; } let processproducts (items) = items > List.iteri (fun i item -> item.price <- (float i))

59 Reference měnitelné záznamy lze využít pro přenos měnitelné hodnoty vně funkce a její sdílení F# záznamy využívá v předdefinovaném typu ref (funguje jako měnitelná reference) type 'a ref = { mutable contents : 'a } let ref v = { contents = v } let (!) r = r.contents let (:=) r v = r.contents <- v využití let x = ref 100 x := 200!x

60 Měnitelné kolekce dalším typem měnitelných dat jsou pole a kolekce.net speciální podpora existuje jen pro pole let names = [ "Jitka"; "Jana"; "Jiřina" ] names.[2] <- "Judita" names.[1..2] //řezy (slices) tj. podpole podporovány jsou i vícerozměrná pole (kompaktní i jagged) pro přístup k ostatním kolekcím je možné využít standardní objektové rozhraní (např. ve stylu C#) open System.Collections.Generic let mylist = new List<string>() mylist.add("hello") mylist.[0]

61 Srovnání.NET a F# kolekcí.net Insert Remove Lookup F# counterpart List O(1) / O(n)* O(n) O(n) (linear) No built-in equivalent Insert Remove Lookup LinkedList O(1) O(1) O(n) No built-in equivalent Stack O(1) O(1) O(n) List O(1) n/a O(n) Queue O(1) O(1) O(n) No built-in equivalent HashSet O(1) / O(n)* O(1) O(1) Set O(log n) O(log n) O(log n) Dictionary O(1) / O(n)* O(1) O(1) Map O(log n) O(log n) O(log n) převzato z Wikibooks (F#)

62 Třídy z hlediska F# jsou třídy typy definované pomocí konstruktoru kontext objektu je de facto uzávěrem kontextu konstruktoru (viz syntaxe), v tomto kontextu jsou vázány datové členy (u běžných nelze již vazbu změnit) definice třídy (implicitní zápis, existuje ještě explicitní) type Account(number : int, holder : string) = class let mutable amount = 0m member x.number = number member x.holder = holder member x.amount = amount end member x.deposit(value) = amount <- amount + value member x.withdraw(value) = amount <- amount - value

63 Použití tříd použití tříd se v zásadě neliší v C#, objekty však lze využívat i v nativních F# konstrukcích let transfer amount (src : Account) (trgt : Account) = src.withdraw amount trgt.deposit amount //převzato z Wikibooks let ( Debet Kredit ) (a : Account) = if a.amount < 0m then Debet(a.Amount) else Kredit(a.Amount) let loan = function Debet _ -> 1000m Kredit m -> m/2m let a1 = new Account(666, "Sauron") a1.deposit( ) loan a1

64 Monády monády jsou funkcionálním prostředkem pro implementaci specializovaných toků řízení poznámka: běžným tokem se rozumí typický funkcionální neorientovaný strom vyhodnocení! v F# se monády označují jako computation expressions nebo workflows monády využívají běžné funkcionální mechanismy přímé použití však vede k velmi komplikovaným a nepřehledným kódům, proto moderní jazyky nabízejí syntaktické pozlátko: linearizované sekce programu mapované na monády pro pasivní využití monád postačuje jen pochopení relativně jednoduchého modelu tzv. obalených hodnot

65 Monády --- vnější pohled hlavní východisko hodnoty se mohou vyskytovat ve dvou základních stavech: přímé hodnoty mohou být zpracovány běžnými funkcemi (všechny dříve přímé hodnoty) obalené hodnoty lze bezpečně používat v prostředí monády tj. vždy plně podporují její sémantiku obalení je realizováno běžnými prostředky (je to např. seznam, hodnota variant nebo funkce), převod mezi stavy (tj. zabalení a rozbalení) však podléhá striktní sémantice, která monádu izoluje od zbytku jazyka

66 Monáda multihodnot jako příklad uveďme monádu, která umožňuje zpracování multihodnot multihodnota je množinou všech potenciálních hodnot (obdoba kvantových superpozic) na multihodnoty lze aplikovat běžné operace, které však mají mírně pozměněnnou sémantiku operace jsou volány postupně na všechny prvky multihodnoty (= množiny) jednotlivé výsledky tvoří množinu, kterou lze interpretovat jako výsledek (tj. novou multihodnotu) {1,0} + {2,3,4} = {2,3,4,5} implementace: Perl 6 a jeho junctions

67 Použití monády let result = variant { let! x = [2;3] let! y = [5;6;7;10] let! s = [-1;1] let z = 2*x + y return s*(z + 10) } uvnitř bloku variant lze vidět jak obalené hodnoty (seznamy převoditelné na množiny) tak výrazy s hodnotami přímými (viz např. výrazy 2*x + y, s*(z + 10) ) vazba pomocí let! hodnoty rozbaluje (tj. symbol následně odkazuje na přímé hodnoty) konstrukce return naopak hodnotu obaluje (jen tak může být předána vně monády (return nevrací hodnotu!)

68 Jak je to implementováno? překladač blok variant převede na výraz využívající funkcí bind (zajišťuje volání běžných funkcí na obalené hodnoty) a return (zabalení) funkce bind (převod na množinu, mapování funkce přes a následné sjednocení výsledků): bind boxedx f = boxedx Set.ofList > Set.map f > Set.fold Set.union Set.empty Set<'a> -> ('a -> Set<'b>) -> Set<'b> funkce return (z prvku vytváří jednoprvkovou množinu) return x = Set.add x Set.empty 'a -> Set<'a>

69 Rozpis multihodnotové monády sekvenční blok: variant { let! x [false, true] let! y [false, true] return x not y } je nahrazen výrazem (zjednodušeno): bind [true, false], (fun x -> bind [true, false], fun y -> (return x not y) ) výsledkem je množina s jedinou hodnotou (tj. logický výraz je tautologie)

70 Skutečná implementace skutečná implementace je složitější, neboť překladač potřebuje implementovat monádu jako objekt přesněji: monáda je singleton vytvořený továrnou (zde je to přímo třída) type VariantBuilder() = class member this.bind(x, f) = setflatmap f (Set.ofList x) member this.return(x) = toset x member this.delay(f) = f() //u jedn. monád vždy stejné end let variant = VariantBuilder() //vytvoření singletonu

71 Příklady monád serializační monády, které vynucují postupné provádění funkcí (tj. tvoří procedurální ostrov ve čistě fukcionálním jazyce) Haskell: tzv. IO monády F#: nepoužívají se (jazyk není čistě funkcionální) maybe monáda --- pracuje nativně s hodnotami typu option. Pokud v toku zpracování vznikne hodnota none, pak se automaticky vrací None (další operace se již neprovádí) async workflow --- jednotlivé operace jsou vykonávány asynchronně (a potenciálně i paralelně) jako úlohy nad množinou vláken. Monáda automaticky zajišťuje i synchronizaci.

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Úvod Jazyk Knihovny C++11 Úvod Úvod Jazyk Knihovny C++11 Literatura Seminář C++ Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Radek Podgorný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Operační

Více

Úvod do počítačové lingvistiky příprava na zkoušku

Úvod do počítačové lingvistiky příprava na zkoušku Tento text vznikl jako pomocný text k přípravě na zkoušku z předmětu Úvod do počítačové lingvistiky v roce 2011. Může obsahovat mnoho chyb, dohadů a nepřesností. Tedy jeho autoři se vzdávají zodpovědnosti

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD Problémy návrhu relačního schématu - redundance ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky) - mohou nastat aktualizační anomálie (insert/delete/update) - při vložení

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vy voj webovy ch aplikacı

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A. Cvičení z biostatistiky Základy práce se softwarem R. Pavel Drozd

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A. Cvičení z biostatistiky Základy práce se softwarem R. Pavel Drozd O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Přírodovědecká fakulta Cvičení z biostatistiky Základy práce se softwarem R Pavel Drozd OSTRAVA 007 ISBN 978-80-7368-433-4 Odborná recenze: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa,

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Webové služby v knihovnictví

Webové služby v knihovnictví Webové služby v knihovnictví Vilém Jirouš * jirousv@fel.cvut.cz 1 Úvod Abstrakt: O technologii Webové služby (Web Sevices) je stále více slyšet. Jde o standardizaci prostředků využívání služeb internetu,

Více