Cestovní kancelář NATUR TRAVEL, s.r.o., Dr. Janského 1045, Černošice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní kancelář NATUR TRAVEL, s.r.o., Dr. Janského 1045, Černošice"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku platné pro akce zajišťované CK Natur Travel, tj. akce označené v Katalogu, Ceníku a na webových stránkách CK Natur Travel piktogramy "NT" a "EU". I. CK NATUR TRAVEL s.r.o., IČO (dále jen CK NT) je cestovní kancelář podnikající v oblasti domácího a zahraničního cestovního ruchu, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 21941, je členem Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) a je generálním partnerem německých naturistických touroperátorů Oböna Reisen a Miramare Reisen pro ČR a SR. Převážná část jí prodávané rekreace je směřována do naturistických rekreačních středisek, kde se buď předpokládá, nebo přímo vyžaduje koupání a opalování bez plavek. Rekreaci rozlišujeme dle zákona č. 159/1999 Sb. na zájezd a službu cestovního ruchu. Zájezdem se rozumí soubor alespoň 2 základních služeb, tj. ubytování, dopravy a dalších služeb, přičemž cena každé z těchto služeb musí činit významnou část nabízeného souboru služeb. Takto definovaný zájezd podléhá povinnému smluvnímu pojištění záruky v důsledku úpadku CK (viz. odst. III). Pokud je zajištěna pouze jedna základní služba CR, obvykle pouze ubytování či doprava, pak se nejedná o zájezd ve smyslu uvedeného zákona a na takto zajištěnou službu se povinné smluvní pojištění záruky v důsledku úpadku CK (viz odst. III) ze zákona nevztahuje. Vzhledem ke specifice činnosti CK NT (celostátní působnost s převažujícím telefonním, elektronickým a poštovním kontaktem s klienty) je Smlouva o zájezdu / Závazná objednávka služby cestovního ruchu (dále jen Smlouva) rozdělena do dvou na sebe navazujících a neoddělitelných dokladů, tj. Smlouvy a Potvrzení o zajištění zájezdu, resp. služby cestovního ruchu (dále jen Potvrzení). Vzájemný smluvní vztah mezi CK NT a objednavatelem rekreace (dále jen objednavatel), kterým může být fyzická nebo, dle platných právních předpisů, oprávněná právnická osoba, vychází z Občanského zákoníku a Zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a je upraven v těchto Podmínkách. Podmínky nabývají účinnosti podpisem objednavatele na Smlouvě a jsou součástí smlouvy mezi CK NT a zákazníky. Pokud objednavatel zasílá Smlouvu CK NT elektronickou cestou, pak její verifikace je potvrzena průvodním em z ové adresy objednavatele. Povinnost závazné rezervace služeb uvedených ve Smlouvě je platná od okamžiku jejího předání CK NT Potvrzení ze strany CK NT a připsání zálohy na účet CK NT, resp. od okamžiku, který nastane později. Smluvní vztah mezi objednavatelem a CK NT vzniká okamžikem zaslání Potvrzení ze strany CK NT objednavateli. Vzhledem k nutnosti projednat Smlouvu se subdodavateli služeb, může mezi předáním Smlouvy objednavatelem CK NT a odesláním Potvrzení objednavateli dojít k prodlevě až 7 dnů. V případě, že z kapacitních, dopravních a jiných závažných důvodů není možno Smlouvu realizovat v daném rozsahu služeb, je povinností CK NT ihned informovat objednavatele a řešit s ním náhradní variantu jeho rekreace. V případě, že náhradní varianta není řešitelná, je CK NT povinna ihned vrátit objednavateli uhrazenou zálohu v plné výši. Zvláštní, speciální požadavky objednavatele (např. konkrétní číslo pokoje, bungalovu, poschodí, umístění v autobuse, ap.), které jsou uvedeny ve Smlouvě, nemají smluvní charakter a není na ně právní nárok. Veškeré platby od objednavatele jsou až do ukončení realizace všech objednaných služeb účetně vedeny na zálohách a teprve potom zúčtovány a převedeny do tržeb CK NT. Informace o souboru nabízených služeb jsou uvedeny v dlouhodobějším Katalogu CK NT a v navazujícím Ceníku pro příslušný rok (tištěném, resp. uvedeném na webových stránkách a které jsou součástí Smlouvy. Jedná se zejména o informace o cenách, slevách, výši a termínech jednotlivých plateb, určení místa pobytu, příp. trasy zájezdu, dopravu, ubytování, stravování, program, požadované cestovní pojištění účastníků, povinné pojištění CK NT, den, příp. i hodinu odjezdu či nástupu na rekreaci a den, příp. i hodinu odjezdu zpět do ČR, devizový kurz CZK/EUR rozhodný pro stanovení ceny uvedené v Ceníku, příp. požadovaný min. počet účastníků zájezdu, ap. Katalog a Ceník je vydáván v tiskové formě a podrobněji v internetové formě. Další konkrétní pokyny a informace (např. dopravní, kontaktní, tj. adresy a telefonní čísla partnerů a konzulátů v zahraničí) obdrží Všeobecné obchodní podmínky Stránka 1

2 objednavatel zároveň s Voucherem a příp. dopravními ceninami od CK NT při odbavení rekreace, a to nejpozději 7 dnů před zahájením rekreace, resp. již při uzavření Smlouvy, je-li tato uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením rekreace. Cestovní doklady a pokyny je možno zaslat i elektronickou poštou. CK NT se uzavřenou Smlouvou zavazuje objednavateli a příp. všem jím zastupovaným zákazníkům, že za sjednanou cenu jim poskytne objednaný soubor služeb cestovního ruchu vlastním jménem a na vlastní účet a objednavatel se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. Tyto Podmínky platí beze zbytku pro akce organizované CK NT a platí společně s Reklamačním řádem CK NT a Koncesní listinou, stanovující podmínky pro provozování cestovní kanceláře. Tyto dokumenty jsou uloženy u jednatele CK NT a zveřejněny na webových stránkách CK NT. II. Druhy rekreace Rekreace je jednak standardní, uvedená podrobně v Katalogu CK NT a v Ceníku pro příslušný rok, s určením rozsahu služeb a ceny, organizovaná CK NT a označená symbolem NT, resp. prodávaná pro smluvní české touroperátory a označená symbolem CZ. Pro organizace a kolektivy jsou organizovány akce forfaitové, na objednávku - v tomto případě je orientační cena a program uveden v příloze Smlouvy a definitivní rozsah potvrzených služeb a jejich cena v Potvrzení. V tomto případě Smlouvu podepisuje oprávněný zástupce organizace či kolektivu a ve lhůtě stanovené CK NT doloží jmenný seznam všech účastníků s jejich požadovanými osobními údaji. Za forfaitové akce je považována rovněž rekreace jednotlivců, rodin či skupin klientů, realizovaná prostřednictvím německých partnerů do těch destinací, které jsou označeny symbolem EU a u nichž jsou ceny v Ceníku uvedeny v EUR, dle ceníků našich německých partnerů, nebo je v Katalogu CK NT uvedeno individuální kalkulace. Tyto Podmínky platí beze zbytku pro rekreaci organizovanou CK NT. U rekreace prodávané CK NT pro české touroperátory jsou rozhodující jejich propozice a podmínky a CK NT ručí v tomto případě pouze za své zprostředkovatelské služby, přičemž v právním vztahu je zákazník s příslušným českým touroperátorem. Názvy touroperátorů a dopravců jsou uvedeny v Katalogu CK NT, resp. v Ceníku pro příslušný rok. III. Povinné smluvní pojištění CK - ve smyslu zákona 159/1999 Sb. - týká se výhradně zájezdů CK NT má sjednáno povinné smluvní pojištění záruky v důsledku úpadku CK, na jehož základě vzniká zákazníkovi právo na plnění od pojišťovny v případech, kdy CK NT z důvodu svého úpadku: neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zajištěných služeb, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. CK NT je povinna předat objednavateli zároveň s Potvrzením doklady pojišťovny, obsahující informace o uzavřeném pojištění, podmínkách a rozsahu pojištění, způsobu oznámení pojistné události a podmínkách uplatnění nároků zákazníka. Certifikát o zajištění tohoto pojištění je uveden v Ceníku CK NT pro příslušný rok, resp. na webových stránkách CK NT. Toto pojištění je zahrnuto do ceny poskytovaných služeb u zájezdů CK NT pro příslušný rok. IV. Objednávka, zaknihování účasti, platby záloh a doplatků Smlouva se uzavírá mezi CK NT a objednavatelem, zastupujícím všechny na smlouvě uvedené zákazníky a může být uzavřena přímo v CK NT (osobně, em nebo korespondenčně), event. prostřednictvím jejího autorizovaného prodejce, který jedná na základě a v mezích uzavřené zprostředkovatelské smlouvy. Objednavatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že on i další, na rekreaci přihlášené osoby jsou zdravotně a právně způsobilé k účasti na rekreaci, že nezamlčel žádné okolnosti, které by vylučovaly nebo omezovaly vznik smluvního vztahu a zavazuje se, že všichni účastníci rekreace se po celou dobu od Všeobecné obchodní podmínky Stránka 2

3 podpisu této Smlouvy až po ukončení rekreace budou řídit pokyny CK NT a jejích obchodních partnerů realizujících jednotlivé služby. Každý zákazník je osobně zodpovědný za správnost uvedených údajů a svých cestovních dokladů, včetně splnění případné vízové povinnosti. Správné uvedení všech údajů je i podmínkou platnosti případného cestovního pojištění. CK NT obstarává zákazníkům účast na rekreaci na základě písemné Smlouvy, řádně a úplně vyplněné, podepsané a doložené zároveň úhradou zálohy ve výši cca 50 % z celkové předpokládané ceny objednaných služeb, není-li dohodnuto jinak. Dnem úhrady se pro účely těchto Podmínek rozumí buď den hotovostní platby v sídle CK NT, nebo den připsání příslušné částky na účet CK NT v bance. U dětí do 15 let je účast podmíněna doprovodem dospělého účastníka, u osob do 18 let, cestujících samostatně, je nutný souhlas zákonného zástupce. CK NT je povinna poskytnout klientovi před podepsáním Smlouvy Katalog, resp. Ceník pro příslušný rok. Doplatek ceny všech zajištěných služeb je nutno uhradit nejpozději 30 dnů před dnem první sjednané služby. V případě zaknihování účasti na rekreaci v období kratším než 30 dnů před dnem první sjednané služby uhradí objednavatel zálohu ve výši 90 až 100 % částky předpokládané ceny rekreace, doplatek je objednavatel povinen uhradit ihned po obdržení Potvrzení, vždy však před dnem první sjednané služby a doklady o platbách neprodleně doložit CK NT. V případě, kdy nebude možno objednavatelovu Smlouvu rekreace prostřednictvím partnerských německých CK z kapacitních, příp. technických důvodů realizovat a nebude možno realizovat ani případné náhradní řešení s objednavatelem dohodnuté, je CK NT povinna ihned vrátit objednavateli složenou zálohu v plné výši. V. Ceny Ceny standardní rekreace uvedené v Katalogu CK NT a Ceníku pro příslušný rok, označené symbolem NT a následně zkalkulované ve Smlouvě jsou cenami smluvními a konečnými a jsou v Katalogu a Ceníku uvedeny v CZK, resp. zejména pro zahraniční účastníky případně i v EUR. Ceny uvedené v CZK jsou stanoveny dle devizového kurzu CZK/EUR ČNB uvedeného v Ceníku pro příslušný rok a změna této ceny je možná za předpokladu, že dojde k případným změnám kurzu CZK/EUR, nad v Ceníku pro příslušný rok uvedenou hranici, v průměru o více jak 10 % oproti deklarovanému kurzu. V tomto případě si CK NT vyhrazuje právo u služeb hrazených v cizí měně o odpovídající procento změnit konečnou cenu rekreace. Obdobně si CK NT vyhrazuje právo zvýšit cenu rekreace, pokud dojde ke zvýšení ceny přepravních nákladů a poplatků, odpovídající zvýšené platbě na osobu. Písemné oznámení o zvýšení ceny rekreace z výše uvedených důvodů musí být objednavateli odesláno nejpozději 21 dnů před dnem první sjednané služby a toto zvýšení ceny rekreace není důvodem k odstoupení od smlouvy. Je-li CK NT nucena zvýšit cenu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy (viz odst. X.). Ceny forfaitové rekreace uvedené v Katalogu CK NT a Ceníku pro příslušný rok, označené symbolem EU jsou cenami smluvními a jsou uvedeny v EUR, dle katalogů a ceníků německých partnerů, Oböna Reisen a Miramare Reisen. Pro přepočet na cenu v CZK je použit kurz CZK/EUR uvedený v den vystavení Smlouvy na webových stránkách CK NT, resp. sdělený klientovi na jeho dotaz. Pro případ změny ceny z důvodu změny kurzu CZK/EUR, resp. změny přepravních nákladů a poplatků platí i v tomto případě shodná pravidla jako v případě standardní rekreace. Cenu standardní i forfaitové rekreace je možno hradit jak v CZK, tak na přání klienta i v EUR, v příslušné měně je objednavateli zpracován i návrh Smlouvy. V případě platby rekreace v EUR jsou ceny doplňkových služeb uvedeny ve Smlouvě v měně dodavatele služby, např. cestovní pojištění v CZK. Objednavatel bere na vědomí, že v případě, kdy součástí objednaných služeb je i individuálně zajišťovaná doprava, např. trajektová a letecká, jejíž přesná cena je stanovena dopravcem až po jejím závazném objednání, je cena těchto služeb uvedená ve Smlouvě pouze orientační a definitivní cenu této dopravy sdělí CK NT objednavateli v Potvrzení. Jednotlivé platby za rekreaci hradí objednavatel buď hotově v sídle CK NT (bude mu vystaven příjmový doklad), nebo bankovním vkladem či převodem na účty CK NT u Komerční banky a Fio-banky, uvedené v Ceníku CK NT pro daný rok. Jako variabilní symbol se vždy uvádí číslo Smlouvy a jako konstantní symbol u složenky 379, u platby v hotovosti na přepážce 9 a u bankovního převodu 308. Případné bankovní poplatky při platbě v EUR hradí objednavatel, na bankovním příkazu nutno obvykle uvést symbol platby OUR. V případě objednání rekreace 30 dnů a méně před dnem první sjednané služby je možno cenu rekreace uhradit pouze v hotovosti v CK NT, složením příslušné částky na pokladně kterékoliv Všeobecné obchodní podmínky Stránka 3

4 pobočky KB nebo FIO-banky, nebo převodem z účtu na účet v rámci KB nebo FIO-banky (nikoliv poštovní poukázkou nebo převodem z jiných bank). V případě, že zákazníkovi bude část ceny rekreace hradit zaměstnavatel, pak příslušnou fakturu vystavuje CK NT po dohodě s objednavatelem a dle požadavku jeho zaměstnavatele. Z účasti na rekreaci vyplývá pro zákazníka právo na plnění potvrzených služeb ve stanovené kvalitě. Veškeré další náklady, např. poplatky hrazené až na místě rekreace, vstupné (pokud není zahrnuto v ceně), náklady na léčení, náklady při ztrátě cestovních dokladů, dodatečně, tj. na místě pobytu objednané služby ap. si zákazník hradí sám z vlastních finančních prostředků, v případě nesnází je mu CK NT nápomocna. CK NT neručí za služby, které si zákazník zajišťuje z vlastní vůle sám, bez účasti CK NT - např. zapůjčení auta až na místě rekreace, výlet organizovaný místními agenturami, apod. CK NT doporučuje zákazníkům, aby si celý komplet služeb zajišťovali prostřednictvím CK NT a bylo tak možno zajistit návaznost a komplexnost všech služeb dle přání zákazníka. Případné slevy, vyhlášené CK NT po datu podpisu Smlouvy objednavatelem, nezakládají dodatečné právo tohoto objednavatele na zlevněnou cenu. VI. Cestovní doklady Osobní cestovní doklady si zajišťuje každý zákazník, vč. dětí, sám. Pokud cestují děti s prarodiči, je vhodné mít s sebou i písemný souhlas rodičů s cestou a to i v anglickém jazyce. V případě ztráty cestovních dokladů je zákazník povinen si pro zpáteční cestu do ČR opatřit nové, náhradní doklady sám a na své vlastní náklady. CK NT je mu v tomto směru nápomocna pouze radami a informacemi. Zákazníci - cizí státní příslušníci jsou povinni o své státní příslušnosti informovat CK NT, řídit se předpisy platnými v jejich domovském státě a včas si vyřídit veškeré potřebné doklady (zejména případná vstupní víza), CK NT je jim v tomto nápomocna radami a informacemi. CK NT je zákazníkovi nápomocna při zajišťováni vstupních víz (eventuální vízová povinnost pro občany ČR je uvedena v Ceníku CK NT pro příslušný rok). Obdobně si zákazník zajišťuje sám potřebné doklady zdravotní (očkování), veterinární (spoluúčast domácího zvířete na cestě) a motoristické (tzv. zelená karta, havarijní pojištění vozidla, mezinárodní řidičský průkaz, event. notářsky ověřený zápis o zapůjčení vozidla, ap.). V případě, že zákazník se nemůže rekreace zúčastnit z důvodu neplatných cestovních dokladů nebo jejich absence, postupuje CK NT stejně, jako by účastník cestu zrušil. Na základě úplné úhrady ceny rekreace předá CK NT objednavateli (nejpozději 7 dnů před dnem poskytnutí prvé služby, resp. neprodleně po uzavření Smlouvy, je-li tato Smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením rekreace) kompletní odbavení jeho rekreace, tj. Vouchery na objednané služby, dopravní ceniny, pokyny na cestu, kontaktní adresy a telefonní čísla CK NT, jejích, na akci spolupracujících, partnerů a příslušných zastupitelských úřadů ČR, doklady o cestovním pojištění, ap. Tyto doklady vystavuje buď přímo CK NT nebo je vystavují subdodavatelé jednotlivých služeb a CK NT garantuje jejich platnost a zodpovídá za jejich realizaci. VII. Práva a povinnosti zákazníka K základním právům zákazníka patří: právo, v případě že se jedná o zájezd (soubor min. 2 služeb cestovního ruchu) obdržet spolu s Potvrzením doklad o povinném smluvním pojištění CK NT pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny a způsob oznámení pojistné události právo na řádné poskytnutí služeb podle uzavřené Smlouvy. právo na kompletní informace týkající se jak vlastní rekreace, tak i kontaktů na příp. zástupce CK NT a jejích partnerů, zastupitelských úřadů ČR, názvu přepravce, letecké společnosti, možnosti kontaktu s nezletilou osobou, resp. zástupcem CK NT v místě jejího pobytu, apod., stejně jako na informace o případných změnách ve smluvně sjednaných službách právo, kdykoliv odstoupit od účasti na rekreaci v souladu s čl. IX těchto Podmínek právo na reklamaci poskytnutých služeb dle čl. XI těchto Podmínek a dle Reklamačního řádu CK NT právo písemně oznámit CK NT, že se místo něho rekreace zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně uvedeno prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se Smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na rekreaci, toto oznámení musí být doručeno CK NT nejpozději do Všeobecné obchodní podmínky Stránka 4

5 7. dne před dnem první sjednané služby, přičemž společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny rekreace a nákladů, které CK NT vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka právo na ochranu poskytnutých osobních dat v souladu s obecně závaznou platnou právní úpravou. Závazky zákazníka, jejichž splněním je podmíněna účast na rekreaci jsou stanoveny takto: poskytnout CK NT potřebnou součinnost k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, tj. zejména úplné a pravdivé vyplnění všech potřebných formulářů a údajů, předání příp. potřebných dokladů, a to včetně jakýchkoliv změn takových údajů nahlásit CK NT účast cizích státních příslušníků a zajistit, aby uvedli svoje cestovní náležitosti do souladu s předpisy jejich států, a to i ve vztahu k cílovým či tranzitním zemím objednané rekreace zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, resp. doložit písemný souhlas zákonného zástupce u osob starších 15 let a mladších 18 let, čerpající služby bez doprovodu zákonného zástupce bez zbytečného odkladu, resp. ve stanoveném termínu sdělovat CK NT své stanovisko k případným změnách v podmínkách a obsahu sjednaných služeb zaplatit včas, tzn. v určeném předstihu před poskytnutím první služby plnou cenu rekreace. V případě, že platby nebudou uhrazeny včas, je CK NT oprávněna v krajním případě od Smlouvy odstoupit a vůči zákazníkovi uplatnit příslušné stornopoplatky převzít od CK NT doklady potřebné pro čerpání sjednaných služeb dostavit se ve stanoveném čase na určené místo srazu, odjezdu či nástupu do místa rekreace, s platnými cestovními doklady, potřebnými pro vstup do tranzitních a cílových zemí, Vouchery, ap. zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové, zdravotní a ostatní předpisy České republiky, země cílové i zemí tranzitních, řídit se pokyny osoby určené CK NT poskytnout součinnost k včasnému a řádnému uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb v rámci reklamačního řízení zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky rekreace uhradit vzniklou škodu, způsobenou v dopravním prostředku nebo v ubytovacím zařízení, ap., kde čerpal služby zajištěné dle uzavřené Smlouvy. Zákazník, který nesplní výše uvedené podmínky účasti na rekreaci, nebo svým jednáním porušuje zákony či znemožňuje realizaci akce, může být z účasti vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na úhradu nevyužitých služeb. VIII. Cestovní pojištění účastníků CK NT doporučuje, aby zákazníci měli vždy dostačující cestovní pojištění (úraz, léčebné a asistenční služby, zrušení cesty = stornopoplatky, osobní odpovědnost). Podrobný rozsah nabídky cestovního pojištění, zajišťovaného CK NT, je uveden vždy v Ceníku CK NT pro příslušný rok. U tohoto pojištění je CK NT pouze zprostředkovatelem mezi pojišťovnou a pojištěným zákazníkem. Pojištění není zahrnuto v základní ceně rekreace a je sjednáno na základě požadavku objednavatele, resp. všech zákazníků k termínu odeslání Potvrzení. IX. Odstoupení od smlouvy Zákazník může před zahájením rekreace od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv stornopoplatků při zrušení rekreace CK NT, při změně termínu konání akce o více než 3 dny, při závažné změně sjednaných služeb. CK NT může před zahájením rekreace od Smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení akce nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy porušení povinností CK NT stanovené Smlouvou nebo zákonem č.159/1999 Sb., je CK NT povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů, vrátit objednavateli vše, co od něho obdržela na úhradu ceny rekreace podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK NT odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Je-li u konkrétního zájezdu uveden v Ceníku CK NT pro příslušný rok minimální počet účastníků zájezdu a tento počet není naplněn, má CK NT právo zájezd stornovat nejpozději 20 dnů před dnem první Všeobecné obchodní podmínky Stránka 5

6 sjednané služby a povinnost nabídnout zákazníkovi náhradní plnění, resp. částku dosud objednavatelem uhrazenou do 10 dnů od rozhodnutí o zrušení zájezdu v plné výši objednavateli vrátit. Zruší-li CK NT rekreaci ve lhůtě kratší než 20 dnů před dnem první sjednané služby, je povinna navíc uhradit objednavateli pokutu ve výši 10 % z ceny rekreace. Zrušení účasti na rekreaci ze strany zákazníka je nutné provést osobně v CK NT resp. písemně elektronickou cestou nebo doporučeným dopisem, přičemž pro stanovení výše odstupného, tj. stornopoplatku je rozhodující datum doručení storna CK NT. V případě doručení storna ve dnech pracovního klidu nebo večer po pracovní době (např. em, faxem) je za rozhodující datum považován prvý následující pracovní den. Výše minimálního stornopoplatku je stanovena, není-li v katalogu pro příslušný rok uvedeno u některé destinace jinak, takto: při stornu do 45. dne před dnem první sjednané služby - 30 % z ceny, min Kč/zaknihování při stornu do 30. dne před dnem první sjednané služby - 45 % z ceny při stornu do 20. dne před dnem první sjednané služby - 60 % z ceny při stornu do 4. dne před dnem první sjednané služby - 90 % z ceny při stornu od 3. dne před dnem první sjednané služby až po nedostavení se k odjezdu či nástupu rekreace % z ceny. Cenou se rozumí základní cena rekreace + cena všech dalších objednaných fakultativních a doplňkových služeb, uvedených ve Smlouvě. V případě storna budou v plné výši, tj. bez časového omezení, účtovány náklady na cestovní pojištění a na některé dopravní ceniny (např. JACK POT trajekt, letenky na konkrétní jméno klienta, ap. ). Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování rekreace a nezapočítává se den poskytnutí první sjednané služby. Zruší-li zákazník rekreaci z kvalifikovaných důvodů a při podmínkách uvedených ve smlouvě o cestovním pojištění, pak má nárok na úhradu převážné části stornopoplatků pojišťovnou. Pokud již objednavatel obdržel od CK NT cestovní doklady (doklad o povinném smluvním pojištění CK, Voucher, dopravní ceniny ap.) je povinen je, s výjimkou dokladů o cestovním pojištění, ihned vrátit CK NT. CK NT má právo odečíst stornopoplatky od složené zálohy, nebo zaplacené ceny rekreace. CK NT je povinna, bez zbytečného odkladu, vrátit rozdíl mezi objednavatelem složeným obnosem a účtovaným stornopoplatkem, ale až po vrácení již eventuálně předaných cestovních dokladů CK NT a současně zaslat pojištěným zákazníkům doklady pro jednání s pojišťovnou. V případě dodatečných změn v již objednaných a zajištěných službách vyžádaných objednavatelem, např. termínu, typu dopravy, ubytování a stravování, počtu účastníků, jakož i při změně konkrétního účastníka rekreace má CK NT právo si účtovat veškeré vzniklé náklady s touto změnou spojené, min. 500 Kč/Smlouvu. Změna v osobě účastníka rekreace je podmíněna písemným souhlasem původního i nového účastníka s dříve uzavřenou Smlouvou, přičemž původní i nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení původní ceny rekreace a úhradu všech nákladů se změnou spojených. Oznámení o těchto dodatečných úpravách je možno podat písemně jako změnu Smlouvy nejpozději do 30. dne před dnem první poskytnuté služby, poté se už jedná o storno původní Smlouvy a sjednání Smlouvy nové, přičemž je postupováno dle výše uvedených stornopoplatků. X. Změna smlouvy CK NT garantuje v rozsahu závazných právních předpisů a těchto Podmínek, že veškeré objednavatelem objednané služby budou ve stanovené kvalitě splněny, nezasáhne-li při jejich plnění vyšší moc, tj. klimatické, dopravní (kolaps silniční dopravy, zpoždění leteckých spojů), politické a jiné nepředvídatelné okolnosti. Provede-li CK NT před prvním poskytnutím služeb podstatnou změnu v jejich rozsahu, kvalitě, ceně nebo termínu, je povinna vyžádat si od objednavatele neprodleně jeho souhlas s provedenou změnou Smlouvy. Jestliže objednavatel se změnou nesouhlasí, má právo od Smlouvy odstoupit a CK NT je povinna mu do 10 dnů vrátit jím zaplacenou částku. Pokud objednavatel ve stanoveném termínu, tj. do 5 dnů po obdržení informace o změně, neuplatní své námitky proti provedeným změnám, pak se předpokládá, že s nimi souhlasí. Toto ustanovení neplatí pro změnu ceny rekreace z důvodů uvedených v odst. V. těchto Podmínek. Odstoupí-li objednavatel od Smlouvy, protože nesouhlasí s její změnou, nebo odstoupila-li CK NT od Smlouvy z důvodu zrušení rekreace před jejím zahájením, má objednavatel právo požadovat, aby mu CK NT na základě nové Smlouvy poskytla jinou rekreaci, nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, může-li CK NT takovou rekreaci nabídnout. V případě uzavření takové nové Smlouvy se platby Všeobecné obchodní podmínky Stránka 6

7 uskutečněné na základě původní Smlouvy považují za platby podle nové Smlouvy. Je-li cena nové rekreace nižší než již uskutečněné platby, je CK NT povinna tento rozdíl do 10 dnů objednavateli vrátit. XI. Povinnosti CK NT a reklamace CK NT je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku a předat zákazníkovi v případě smlouvy o zájezdu současně s Potvrzením příslušný doklad. CK NT je povinna informovat cestujícího o totožnosti leteckého přepravce, jakmile je letecký přepravce znám a o jeho případných změnách. CK NT odpovídá zákazníkovi za porušení závazků, vyplývajících z uzavřené Smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny přímo CK NT nebo jejími dodavateli služeb cestovního ruchu, poskytovaných v rámci rekreace. CK NT se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani její dodavatelé služeb poskytovaných v rámci rekreace a škoda byla způsobena zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním rekreace, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo způsobená neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, kterého lze požadovat. Pokud dojde ze závažných důvodů k odstoupení od Smlouvy během realizace, má zákazník povinnost neprodleně o všech okolnostech informovat CK NT. V případech, kdy škoda byla zákazníkovi způsobena jeho vlastní vinou, třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí (vyšší mocí), je CK NT povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou a přiměřenou pomoc, a to i za úplatu ze strany zákazníka. CK NT nemá povinnost hradit zákazníkovi škodu vzniklou nesplněním Smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění smluvní povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádní nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. CK NT je oprávněna provádět v průběhu zájezdu operativně změny programu a poskytovaných služeb, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. Jestliže po zahájení rekreace CK NT neposkytne zákazníkovi objednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny tyto služby nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu Smlouvou zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohla rekreace pokračovat. Pokud bude toto možné pouze v nižší kvalitě, než bylo uvedeno ve Smlouvě, je CK NT povinna vrátit objednavateli rozdíl v ceně. Jestliže zákazník nesouhlasí s poskytnutím služeb v nižší kvalitě a nepřijme je, musí CK NT vrátit objednavateli rozdíl v ceně. V případě, že součástí rekreace je i doprava, pak je CK NT povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět do místa odjezdu, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je tato doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než bylo uvedeno ve Smlouvě a za nižší náklady, pak je CK NT povinna vrátit rozdíl v ceně objednavateli. Pokud je tato doprava uskutečněna za vyšší náklady, pak je CK NT povinna je uhradit z vlastních prostředků. Reklamace služeb během rekreace neprodleně vyřizuje buď vedoucí akce, delegát nebo příslušná recepce ubytovacího zařízení a klient je povinen společně s nimi situaci řešit. Případný zástupce CK NT v místě rekreace povinen je sepsat zápis o reklamaci s náležitostmi uvedenými v Reklamačním řádu CK NT. Zákazník má možnost reklamovat nerealizované nebo zčásti a v nižší kvalitě realizované služby i následně v CK NT, zejména není-li v místě rekreace přítomen zástupce CK NT, a to na základě potvrzených dokladů o těchto skutečnostech, příp. fotodokumentace, apod.. CK NT je povinna nejpozději do 30 dnů od prvého doručení reklamace (vedoucímu akce, delegátovi, recepci, CK NT) tuto vyřešit a s výsledkem zákazníka seznámit. Reklamaci je možno podat písemně formou dopisu či u nebo ústně formou autorizovaného zápisu u zástupce CK NT v místě rekreace nebo v sídle CK NT, resp. prostřednictvím autorizovaného prodejce, který je následně povinen ji neprodleně předat CK NT k vyřízení. Pokud zákazník neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě Smlouvy o zájezdu, tj. předem sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od skončení zájezdu, CK NT mu slevu z ceny nepřizná. Práva z odpovědnosti za vady ubytování, poskytnutého na základě Závazné objednávky služby CR, tj. jiného typu smlouvy než je smlouva o zájezdu, je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 6 měsíců od ukončení této služby. Je-li reklamace vyhodnocena jako zcela nebo zčásti oprávněná, je CK NT povinna bezplatně odstranit vady služby (je-li to možné či účelné), poskytnout náhradní službu nebo poskytnout příslušnou a přiměřenou slevu z ceny rekreace. Všeobecné obchodní podmínky Stránka 7

8 Pro vyřizování reklamací platí jinak obecná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CK NT ze Smlouvy není CK NT povinna uhradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. Výše náhrad škody za závazky ze Smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod, uzavřených ve Varšavě, Haagu, Guadalajaře a Montrealu. V případě reklamace zavazadla je zákazník povinen dopravci, zajišťujícímu leteckou přepravu a uvedenému na letence, předložit letenku se zavazadlovým lístkem a PIR (protokol o ztrátě nebo poškození zavazadla) neprodleně po zjištění škody. Práva cestujících v letecké dopravě se řídí rovněž ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.261/2004. CK NT nepřebírá odpovědnost za škody a důsledky plynoucí z mimořádných událostí, tj. např. stávek, zvlášť nepříznivého počasí, válečného stavu, povstání, vzpoury, přírodní katastrofy, zemětřesení, ap. CK NT neručí za úroveň a cenu cizích služeb a akcí, které si zákazník objednal přímo a sám až na místě své rekreace. CK NT neručí za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku zpoždění dopravního prostředku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci. V případech zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od Smlouvy. V případě nočních letů, transferů, ap., kdy je příjezd/odjezd do/z hotelu, střediska, ap. v nočních/ranních hodinách, se účtuje celá noc. U zájezdů do zahraničí je obvykle první a poslední den zájezdu či rekreace určen zejména k přepravě klientů z/do ČR a není tedy považován za den plnohodnotného rekreačního pobytu. V případě, že ke škodě na zdraví nebo majetkové újmě dojde vinou CK NT nebo jejích subdodavatelů služeb, pak má postižený zákazník právo domáhat se odškodnění z Pojištění odpovědnosti za škodu v cestovním ruchu, kterou má CK NT uzavřenu u Pojišťovny UNIQA. V případě, že se jedná o zmaření či podstatné zkrácení dovolené porušením povinností, za které odpovídá CK NT, pak má zákazník právo na náhradu nemajetkové újmy za narušení dovolené, důkazní břemeno v tomto případě leží na zákazníkovi. Reklamovat u CK NT nelze škody na zdraví nebo majetkové újmy vzniklé zákazníkovi pokud nevyplývají ze Smlouvy s CK NT, které jsou nebo by byly, v případě, že by využil nabídky a prostřednictvím CK NT si zajistil cestovní pojištění, kryty jeho cestovním pojištěním a škody, které jsou výslovně z rozsahu každého pojištění obecně vyjmuty (např. doklady, ceniny, platební karty, ap.). V řízení o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém právním vztahu k zákazníkovi a CK NT nepřísluší posuzovat existenci pojistné události, příp. výši škody. Důvodem k reklamaci není nesplnění speciálních přání cestujícího, které nemůže CK NT přímo ovlivnit, např. ubytování v určitém konkrétním pokoji, ubytování vedle někoho, umístění na určitém sedadle v dopravním prostředku ap., které jsou ve Smlouvě uvedeny v oddíle Speciální nesmluvní = negarantovaná přání. Zákazník, který bez zavinění CK NT nevyčerpá všechny zajištěné služby, nemá právo na jejich úhradu. Zákazník nemá právo povinnost dodatečně, tj. v průběhu rekreace, na místě pobytu objednávat na účet CK NT jakékoliv další, ve Smlouvě neobjednané a nepotvrzené služby a CK NT není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb. Reklamační řád je uveden v příloze těchto Podmínek. XII. Platnost podmínek při prodeji akcí CK NT jejími autorizovanými prodejci Pokud je rekreace CK NT prodána zákazníkovi prostřednictvím některého z oficiálních autorizovaných prodejců CK NT, pak za splnění závazků vůči zákazníkovi zodpovídá CK NT. Autorizovaný prodejce CK NT je zprostředkovatelem mezi klientem a CK NT, Smlouva je platná až po jejím převzetí a Potvrzení ze strany CK NT a po úhradě zálohy na účet CK NT. Autorizovaný prodejce CK NT není inkasním místem CK NT, za včasné uhrazení zálohy na účet CK NT vždy zodpovídá zákazník. Zákazník má možnost uhradit stanovenou zálohu bankovním převodem nebo vkladem na jeden z účtů CK NT (jsou uvedeny v Katalogu, Ceníku a na Smlouvě). Zákazník může také uhradit zálohu v hotovosti autorizovanému prodejci, zároveň mu však musí udělit plnou moc k neprodlenému převodu jím složené částky na účet CK NT. Obdobně může zákazník postupovat při úhradě doplatku ceny rekreace. Zákazník může reklamaci podat i u autorizovaného prodejce a reklamační lhůty nejsou touto skutečností dotčeny. Všeobecné obchodní podmínky Stránka 8

9 XIII. Ostatní U rekreace prodávané CK NT pro české touroperátory jsou rozhodující jejich propozice a podmínky a CK NT ručí v tomto případě pouze za své zprostředkovatelské služby, přičemž v právním vztahu je zákazník s příslušným českým touroperátorem. CK NT jedná v tomto případě jeho jménem a na jeho účet na základě zprostředkovatelské nebo mandátní smlouvy a je povinna používat jeho cestovní smlouvy, doklady o povinném smluvním pojištění CK pro případ úpadku, ap. Objednavatel rekreace potvrzuje podpisem Smlouvy svůj souhlas s tím, aby CK NT zpracovávala jeho osobní údaje, jakož i osobní údaje všech na Smlouvě uvedených zákazníků za účelem cestovního pojištění, realizace objednaných služeb a nabídky služeb CK NT. Objednavatel zároveň tímto deklaruje, že je zplnomocněný udělit tento souhlas i na zpracování osobních údajů všech osob uvedených na Smlouvě. Poskytované osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK NT a dále pak osobám, které jsou oprávněné objednané služby, zabezpečované CK NT, poskytovat. Zpracování osobních údajů viz příloha těchto Podmínek. Každý zákazník by měl věnovat ve vlastním zájmu pozornost všem informacím, uvedeným v Katalogu a Ceníku CK NT pro příslušný rok. Tyto informace jsou nedílnou součástí těchto Podmínek i uzavřené Smlouvy. Protože Katalog i Ceníky CK NT, zejména v písemné formě, jsou připravovány se značným časovým předstihem, mohou nastat v době mezi jejich vydáním a realizací rekreace nové okolnosti, příp. může dojít k tiskové chybě. CK NT si proto vyhrazuje právo změnit z technických, provozních či jiných důvodů údaje uvedené v tomto Katalogu či Ceníku. Podstatné informace a případné doplňky a opravy tiskových chyb v tištěném Katalogu či Ceníku jsou neprodleně uváděny na internetových stránkách a závazné jsou údaje uvedené zejména ve Smlouvě. Případné soudní spory mezi zákazníkem a CK NT budou postoupeny soudu příslušnému dle sídla CK NT. Tyto Podmínky jsou platné od V Černošicích dne Bc. František Hájek, jednatel fy. Natur Travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Stránka 9

10 REKLAMAČNÍ ŘÁD cestovní kanceláře Natur Travel s.r.o. ( dále jen CK NT) 1. Předmět 1.1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti CK NT za vady poskytnuté služby (reklamace), vč. podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou o zájezdu / Závaznou objednávkou služby CR a jejich vyřizování v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. - občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované cestovní kanceláří s výjimkou nároků vzniklých z přepravy na základě tuzemských a zahraniční dopravních cenin, jejichž uplatňování a vyřizování se řídí platnými tarifními a přepravními předpisy dopravních společností. 2. Uplatňování reklamací 2.1. Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CK NT zákazník uplatňuje v sídle CK NT nebo u zprostředkovatele služeb CK NT, kde reklamované služby zakoupil, případně v místě poskytované služby u průvodce, delegáta nebo u jiného CK NT pověřeného či určeného zástupce, např. delegáta partnerské německé CK, recepce ubytovacího zařízení Práva z odpovědnosti za vady doplňkově prodávaného zboží zákazník uplatňuje v sídle CK NT Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas, bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a způsobem vyřízení reklamace, které zákazník požaduje Pokud zákazník vlastním zaviněním neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě smlouvy o zájezdu, tj. u předem sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od skončení zájezdu, cestovní kancelář mu slevu z ceny nepřizná. Práva z odpovědnosti za vady ubytování je třeba rovněž uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 6 měsíců. Práva z odpovědnosti za doplňkově prodávané zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, co je obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; současně se doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, např. stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o platbě apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace. 3. Vyřizování reklamací 3.1. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je průvodce zájezdu, vedoucí CK NT poskytující předmětné služby nebo jiný CK NT pověřený zástupce působící v místě rekreace povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší V případě ústního podání reklamace (např. v místě poskytované služby) je povinen průvodce zájezdu, delegát nebo jiný CK NT pověřený zástupce sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem reklamace (předmět reklamace), jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže zákazník předá průvodci zájezdu nebo vedoucímu provozovny nebo jinému pověřenému Reklamační řád Stránka 1

11 zástupci CK NT písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující průvodce zájezdu nebo vedoucí provozovny nebo jiný pověřený zástupce CK NT. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací 4.1. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jinému CK NT pověřenému zástupci jakož i zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti zástupce CK NT a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí a neprodlené informovaní pracovníků v sídle CK NT o vzniklé situaci. 5. Způsoby vyřízení reklamace 5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. Jinak CK NT poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK NT (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK NT zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 6. Ostatní ustanovení V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění. 7. Závěrečná ustanovení Tento Reklamační řád CK NT vstupuje v platnost a účinnost dnem a nahrazuje předcházející Reklamační řád CK NT, platný do V Černošicích dne Bc. František Hájek, jednatel fy. Natur Travel s.r.o. Reklamační řád Stránka 2

12 Zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v účinném znění Cestovní kancelář Natur Travel s.r.o. (dále jen CK NT) zpracovává osobní údaje svých klientů v případě cestovního pojištění: Osobní údaje zákazníka a spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) v rozsahu : jméno a příjmení + adresa bydliště + datum narození jsou zpracovávány pro pojišťovny uvedené v Ceníku pro příslušný rok, ve smyslu 4 zákona č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. pro služby cestovní kanceláře Osobní údaje zákazníka a spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) uvedené ve Smlouvě o zájezdu / Závazné objednávce služby CR (dále jen Smlouva), které jsou podmínkou pro splnění závazků CK NT vyplývajících ze Smlouvy. Budou zpracovávány CK NT, resp. jí pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v účinném znění, po dobu potřebnou ke splnění zákonných povinností CK NT. Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení + adresa (vč. elektronické) budou dále použity pro zasílání obchodních nabídek CK NT, dokud s tím subjekt údajů nevysloví nesouhlas písemnou formou, vč. elektronické. Pro účely dalších marketingových opatření, věrnostních bonusů atp. je na formuláři Smlouvy uveden odstavec, jímž zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném ve Smlouvě na dobu neurčitou, resp. do odvolání a místopřísežně prohlašuje, že je zmocněn takový souhlas vyslovit i pro osobní údaje spolucestujících osob. V případě, že zákazník s tímto odstavcem nesouhlasí, uvede tuto skutečnost ve Smlouvě. Platnost Smlouvy tím zůstává nedotčena. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v uvedeném rozsahu budou zpracovány CK NT i zpracovatelem automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě. Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny pracovníkům CK NT, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CK NT (v EU i zemích mimo EU), a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK NT obchodní sdělení dle zákona č.480/2004 Sb. v účinném znění. Při zpracování osobních údajů zákazníka je CK NT povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití informací o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zaslání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CK NT dle zákona č.480/2004 v účinném znění. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle 21 zákona 101/2000 Sb., v účinném znění. V Černošicích dne Bc. František Hájek, jednatel fy. Natur Travel s.r.o. Zpracování osobních údajů Stránka 1

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a platné pro akce

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN HADRIAN CESTOVNÍ AGENTURA HADRIAN, cestovní agentura Kateřina Demovičová Běhounkova 2534/67, 158 00 Praha 13 IČ: 76501191 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Obchodní podmínky prodeje zájezdů:

Obchodní podmínky prodeje zájezdů: Obchodní podmínky prodeje zájezdů: Airservices Czech Republic, s.r.o. Palouček 1710 266 01 Beroun IČ: 241 30 516 DIČ: CZ24130516 Spisová značka: C181361 vedená u rejstříkového soudu v Praze I. Úvod Cestovní

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné podmínky. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s.

Všeobecné podmínky. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s. Všeobecné podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s. I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné podmínky platí pro produkty cestovního ruchu a zájezdy nabízené Hranickou rozvojovou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. (dále jen SPARK AIRTICKETS ) jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky I. Úvod Cestovní agentura Radek Johanides (provozovatel internetových stránek www.solidnidovolena.cz, dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Cestovní agentura KOUZELNÁ DOVOLENÁ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRi jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK IveRia. Smluvní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Obchodní podmínky - (OP)

Obchodní podmínky - (OP) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky - (OP) Obchodní podmínky, dále jen OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost A&P Production s.r.o., provozovatel

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Smluvní strany: SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Cestovní kancelář : GATTOM TOUR Obchodní firma: GATTOM - M.T.G. s. r. o. Sídlo: Petřvald, Ostravská 557, PSČ 735 41 Korespondenční adresa: GATTOM TOUR, ul.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cestovní Agentura Letenka Travel Martina Vavříková Se sídlem Lidická 700/19 602 00 Brno IČ 03008410 (dále jen CA Letenka Travel nebo CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více