Franz Schubert: Lazarus aneb Slavnost zmrtvýchvstání Duchovní drama ve třech dějstvích od A. H. Niemeyera pro sólové hlasy, sbor a orchestr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Franz Schubert: Lazarus aneb Slavnost zmrtvýchvstání Duchovní drama ve třech dějstvích od A. H. Niemeyera pro sólové hlasy, sbor a orchestr"

Transkript

1 Franz Schubert: Lazarus aneb Slavnost zmrtvýchvstání Duchovní drama ve třech dějstvích od A. H. Niemeyera pro sólové hlasy, sbor a orchestr První dějství. Scéna je zahrada před vesnickým domem. Lazarovy sestry Marie a Marta vyvádějí nemocného bratra z domu, vedou jej pod stinnou palmu a něžně jej pokládají na kvetoucí trávník. Jeho tvář je bledá, ne však znetvořená. Lazar (slabým hlasem): Zde nechte mne odpočívat poslední hodinu, ještě se potěšit božím stvořením! V jemném, mírném šumění přichází Milostiplného hlas a volá, že prach v prach se zase obrátí. Neplačte, drahé duše, neplačte, že od vás odcházím k našemu Otci. Život je okamžik, ještě na okamžik vás obejmu! Marta: Ještě na okamžik? Můj bratře, ach můj bratře! Hodiny jsou věčností bez tebe, a ty nyní odcházíš do stínu hrobů, daleko od nás, abychom tě v pustých nocích, v osamělé chatrči oplakávali, aby ve vrcholku palmy se náš nářek rozléhal, na tvé hrobce dozníval. Marie: Nermuť lkáním jeho duši, aby ho neopustil vznešený mír. On sice odejde, my zůstaneme! Umlkám před moudrým řízením, skloněna v prachu se modlím k Nejvznešenějšímu. Ach, cítím hluboce jako ty, že můj Lazar spěchá pryč; však jak šťastny byly bychom, kdybychom byly jako on a jako on hodny toho, vidět prach země brzy u našich nohou. Jestliže jsi nyní dobojoval svůj poslední boj, pak spásu tobě, můj bratře. (Arie) Stůj v posledním boji při znaveném, ó Pane smrti, stůj při něm, aby jeho duše byla plna vznešeného, sladkého míru. Až mu hlava zemdlelá klesne, pak stůj při něm, aby hříchů mstitel pohár smrti vypil s odvahou hrdiny. Až mu hlava zemdlelá klesne, pak stůj při něm... Lazar: Plna míru, ano, plna míru je duše, plna žhavé žízně po nesmrtelnosti. Nepomyslel jsem, že bude hodina polibku na rozloučenou tak radostná. Často, když jsem zde ležel ve stínu palmy, přemítal jsem, důvěrná stala se mi myšlenka na smrt, údy mi prochvívala tajemná hrůza! Zemřít! Zemřít! Už nikdy nespatřit tuto louku, tyto květiny, a vás, mé milé! Jak úzko mi bylo 1

2 na duši! Nyní je kol mě jasno jak za svítání! Žehnám tomu, kdo mu přinese zprávu o brzké smrti! Nathanael (přišel při posledních slovech): Nuže mně požehnej, můj bratře! Ach, tak blízko, tak blízko hrobu! Ne, neděsí tě to! Jak unikla životní síla a smrtelná bledost se rozprostírá mdle na tváři trpícího. Bůh žehnej svého trpitele! Chladný pot stéká po čele, krev v jeho žilách vázne. Jsi u cíle, u cíle, Bůh kéž tě vede při posledním kroku! Velmi blízko je naplnění, velmi blízko, můj příteli! Lazar (velmi slabě): Vítej, můj Nathanaeli, přicházíš od našeho učitele? Nathanael: Od něj! Já, když posel přišel, stál jsem mu těsně po boku a naslouchal jsem vznešené moudrosti jeho slov. Jdi, řekl, a řekni mým přátelům: Ne ve smrti leží Lazar; vysoko budete velebit Syna Otce! Spěchal jsem k tobě. Ne, to není smrt, Marie, Marto, hleďte nebeský pohled, předtuchu odměny, která bojovníka brzy korunovat bude, a onen sladký klid! (Arie) Až budu dost bojovat spolu s nebeským vítězem, až blažený den triumfu se objeví v jeho vznešenosti: přijmi pak, ó klide v hrobě, který oplakává milá harfa, přijmi pak, když jsem dost bojoval, ó klide v hrobě, přijmi také mě, tak něžně jako mého přítele! Až budu dost bojovat... Marta: Nathanaeli, mohu tě jen obdivovat, i tebe, můj Lazare, s takovou odvahou hledět vstříc hrobu! Však ohromná myšlenka se mě ještě zmocňuje. Ach dejte mi, dejte mi jen kapku své útěchy, svého klidu! Nadarmo, nadarmo! Myšlenky strachu a hrůzné obrazy smrti, kam pohlédnu! Marie: Ó Marto, kdyby ses uklidnila, pomohl by ti ten, kdo všechny slzy počítá. Pohleď, jak se Bůh v Lazarovi zjasňuje, jak tiše trpí. Lazar: Kdo by to nechtěl, Marie! Víc, mnohem víc bude muset jednou ten, kdo na sebe vzal naši nemoc, kdo nás vede cestou k Otci, ach, kdo nás miluje, skrze 2

3 nějž jsme blažení, mnohem víc bude muset snášet! Nepřichází každé utrpení od něj, který je láska, celá láska? Marie: Útěcha ať tě provází tam do říše světla, kde už se mnozí naši bratři shromažďují, tato útěcha, poslední útěcha v hodině smrti. Jak by jinak snesl pozemský člověk břímě utrpení? Když nyní s tisícinásobnou trýzní bolestí houf na něj naléhá, když v poháru, jenž už neosvěžuje, se množí slza raněného oka, v zuřivém boji tváře žhnou, prchá klid od lože, na němž bída chabě spíná ruce, ňadra bez dechu s každým vdechnutím nová dýka proniká! Klesající povaha podléhá a přece to snáší a ráda by dala život v utrpení tvůrci ochotně zpět, a vzdychá a bojuje k umírání, a trpí ještě mocněji, a přece to snáší. Kdo ho tu drží, že neklesne? Lásko boží, tys jeho naděje. Skála v moři, ať vlny až k vrcholu se vzdouvají, tys jeho naděje, Lásko boží, ty, jen ty jsi jeho naděje. V noci obav z utrpení, když se probouzí bouře pochybností, podrží tě a nezakolísá, v noci obav z utrpení jsi, lásko boží, jeho naděje. Jemina, zmrtvýchvstalá dcera Jariova (rychle přispěchá): Ach, tak jej ještě nacházím. Šla jsem za Nathanaelem, ztracena ve starostech, že vás uvidím trpět, vy něžné sestry! Možná už je ušlechtilý opustil. To pomyslela jsem, si, vstala a spěchala, abych ti ještě jednou, ty drahý, požehnala! Lazar: Jemino, dcero vzkříšení, také ty, Bože, můj Bože, kolik milosti se mi ještě dostane, než zemřu! Mnoho blažených hodin dala přátelství slast životu, který opouštím. Všechny se mi při pohledu na vás vrací, jako andělské bytosti! Přijď, lásko, ke mně do květin, zpívej mi píseň o smrti a zmrtvýchvstání, jak jsi nám ji často zpívala v letních nocích, když něžný třpyt měsíce ozařoval hru tvých strun. Jednou, až družkám svého mládí, mým sestrám tam zpívat budeš, snesu se níže v jemném svitu hvězd. A nyní, možná vystoupí můj duch k Bohu, po němž žízní. Jemina (Arie): Tak usíná na růžích, tak usíná nevinnost, kde něžné vánky ševelivě ji květy posýpají. Jak sladce spí, s andělským mírem v rozkvetlé tváři, vaňte jemněji, vánky, nevzbuďte ji! Tak jsem dřímala, a družky mě zasypávaly růžemi Šaronovými. Tak usíná na růžích, tak usíná nevinnost... 3

4 Nyní uletěl rychlým mávnutím tento duch a snaží se dostat vzhůru. Rychle se ke mně přidružili andělé. Buď vítána, sestro, spásu nebes tobě. V dálce jsem viděla vznešený třpyt, však příliš oslňoval a zářil stále. Najednou zaznělo mému uchu jako ze země vzhůru: Probuď se, probuď se, má dcero, probuď se! Tak vrátila jsem se, jak myšlenka rychlá, k vám zpět, probudila jsem se a slyšela ještě poslední tóny nářku kolem svého lože a spatřila tvář prostředníka. Bratři, sestry, větší blaho nemá ani nebe! Tak to bylo se mnou, Lazare. (nakloní se nad něj) Ach, pohleďte, je tak bledý, tak bledý. Marie, Marta: Náš bratře Lazare! Nathanael: Můj příteli Lazare! Lazar: Umírám! Umírám! Ach, nyní přichází, přichází smrti rána. Jsem připraven kráčet temnou cestou. Je přece temná, ó Pane, můj Pastýři, veď mě, ach kéž mé srdce nyní pukne. Pak Milostiplný, pak mě neodvrhni. Nathanael: Svatý, neopusť jej v poslední hodině! Jemina: Ó, milosrdný, ó neopusť jej v hodině smrti! Marie: Ach nechte mě zlíbat z jeho rtů poslední požehnání! Marta: Ó kéž bych ležela už jako ty zahalena smrtelnou temnotou. Sbor (přátelé, kteří se nyní shromáždili): Milostiplný, uzdrav rány našich duší! Ó milosrdný, ó neopusť nás v poslední hodině! Předobrý, neopusť nás! Druhé dějství Scéna je zelená louka plná náhrobních kamenů, obrostlá palmami a cedry. V pozadí hájek a v dálce cesta k Lazarovu domu. Šimon saducejský (vstoupí, velmi neklidný): Kde to jsem? Běda, kolem mě hroby, kameny porostlé mechem, květiny klíčí z prachu, a zetlelé lidské kosti, smrt a zkáza kolem mě, a já, a já, možná ještě dnes druh těch ležících mrtvých, spuštěn dolů, do strašlivých hlubin, zhasne to, co ve mně myslí, vyhlazen z božského stvoření. Běda! (v hlubokém zamyšlení obchází, v hájku spatří otevřený hrob, ucouvne) Už připravujete, hrobníci? Pro mě? Budiž! Ha, zbabělý Šimone, chvěješ se před hroby a toužíš po tom odejít z tohoto světa nářků, bázlivě hledáš klid, a utíkáš před ním? Ach kéž bych se mohl, Všemocný, v prachu jen jednou, než zahynu, tak radostně jako tehdy, kdy jsem ještě snil sladký sen o věčném životě, před tebou pomodlit! Já nemohu, nemohu! Běda! Běda, strašlivé myšlenky na smrt! Mé údy vrávorají, před mýma nohama otevřený hrob, běda! Všemocný, kéž se mě 4

5 chopí. Smrtící, slituj se! Umírám, smrtící, slituj se! Běda, už mě pohřbívá otevřený hrob do své hlubiny, běda! Běda! Běda, strašlivé myšlenky na smrt! Běda! Nathanael (přichází z jiné strany): Čí je ten žalobný hlas, který můj sluch tak děsí? Šimone, ty, můj příteli? Bledá je tvoje tvář! Učitel nesmrtelnosti ať se nad tebou slituje, aby tě osvěžila útěcha věčného života. Šimon: Jak šťastný jsem byl, když mi to ještě bylo útěchou, když věčnost, vzkříšení a poslední soud mi byly útěchou v tichu mého života. Avšak nyní, příliš moudrý, abych mohl být klidný, se má znavená duše potácí mezi touhou po věčném spánku v hrobě a chladnou hrůzou z hniloby a tlení! Nathanael: Nuž počkej zde, můj příteli, tam vynášejí z domu našeho milého zesnulého Lazara, možná ti v písni přátelství zašeptá sladké tušení nesmrtelnosti! Pohleď, mnoho našich přátel už se shromáždilo, mnoha květy již hrob zasypali, já ho neoplakávám, smrt mu byla velmi milostivá, bude i tobě, bude i mě, jen až přijde vážná hodina! (vejde hlouběji do hájku a Šimon na druhé straně odchází) Sbor Lazarových přátel (dva sbory): Tiše a klidně spí náš přítel, po poledním parnu jej brzy přijme chladný hrob, plačte, sestry, plačte, bratři! Horké poledne pominulo, chladný stín na tě čeká, sladký klid lože přijme tě, milý, do svého chladu. Posypte cestu myrtovým listím, lukami a okolní přírodou ať zní smutný žalozpěv. Posypte cestu myrtovým listím, lukami a okolní přírodou ať zní slastná píseň naděje, že ten, jenž nyní tlí, znovu rozkvete. Připravili jste mu místo odpočinku? Připravili jsme mu místo k zmrtvýchvstání. Tak vyklič zde, cedře boží, vezmi jej, hrobe, do svého stínu. Přijmeš jej, on vyklíčí, vyroste v cedr boží. Nathanael: Nuž položte jej do květin, abychom na něj ještě jednou, žehnajíce, pohlédli. Vidíte, ten klid, jako by snil sen o svých přátelích. Marie, ach Marie, vzmuž se, copak se jednou nevzbudí, až po posledním okamžiku spánku všichni povstaneme z prachu hrobů? Ona mě neslyší, objímá v němé bolesti kupku hlíny, která má bratra přikrýt. Marta: Nebuď ji, ten pohled by nevydržela. Můj Lazare, můj bratře! Bledý a němý leží, ó smrti, ó smrti, vrať mi ho zpět. Kde je jeho vznešený úsměv? Kde melodie rtů? Mládí jeho skrání, kam? kam? A brzy, dřív než jaro dvakrát nebo třikrát na jeho hrobě rozkvete, kosti a prach ztraceny, ach ztraceny v klínu země. Ó kéž bych klesla s ním, ó kéž bych mohla zemřít, můj Lazare, ó můj Lazare! Zdvihněte mě, křídla bouře, vzhůru od kopečku hrobu, vzdouvajícími se vlnami, všemi drahami hvězd jej chci následovat! Překlad Vlasta Reittererová 5

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy třeba domluvit s knězem.

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

Díl první... 2. Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14. Díl druhý... 17

Díl první... 2. Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14. Díl druhý... 17 Díl první... 2 Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14 Díl druhý... 17 Kamala... 17 U dětských lidí... 23 Sansára... 27 U řeky... 31 Převozník... 36 Syn... 42 Óm... 46 Góvinda...

Více

Přeji všem čtenářům, aby vám tato skvostná kniha pomohla v hledání sama sebe.

Přeji všem čtenářům, aby vám tato skvostná kniha pomohla v hledání sama sebe. Prorok / Kahlil Gibran zdroj http://proroctvi.sweb.cz/ KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Gibran, Kahlil, 1883-1931 z anglického originálu The Prophet přeložila Jana Žlábková. ISBN 80-7205-781-2

Více

KŘÍŽOVÁ CESTA V OBRAZECH pro mládež

KŘÍŽOVÁ CESTA V OBRAZECH pro mládež KŘÍŽOVÁ CESTA V OBRAZECH pro mládež Potřeby: Kostýmy pro jednotlivé postavy, reflektor Pokyny: Po přečtení názvu zastavení se rozsvítí reflektor, který osvítí živý obraz Ú V O D : Vydáváme se za tebou,

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 MODLITBA ZA FARNÍ MISIE Pane Ježíši, posílej nám Svého Ducha, aby tato farní misie byla časem Milosti a Naděje.

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA. Mary K. Baxter

BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA. Mary K. Baxter BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA Mary K. Baxter Předmluva Marcus Bach prohlásil, že knihy jsou často považovány za myšlenkové děti, a je tomu skutečně tak. Podobně jako sourozenci, děti z masa a krve, zrození cílevědomě,

Více

Autorem portrétu Charlese Baudelaira na obálce e-knihy je Étienne Carjat.

Autorem portrétu Charlese Baudelaira na obálce e-knihy je Étienne Carjat. Znění tohoto textu vychází z díla Výbor z Květů zla tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím J. Otty v roce 1895 (BAUDELAIRE, Charles. Výbor z Květů zla. Přel. Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Goll. Praha : J.

Více

Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA

Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA 300 Křesťané se ze strachu o své životy scházeli v tajnosti, aby četli Bibli a uctívali Boha. Milí přátelé, náš Pán trpěl, aby zaplatil za naše hříchy. Je zřejmé, že

Více

Karel Jaromír Erben Kytice

Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Ilustrace Miroslav Huptych Copyright Práh, 2011 Illustrations Miroslav Huptych, 2011 ISBN 978-80-7252-329-0 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána,

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861)

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních (1853, 1861) KYTICE Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

OBSAH. 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova

OBSAH. 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova OBSAH 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova 2. kapitola Mé obrácení Dojmy z mládí Duchovní probuzení Spravedlnost z víry Břímě odňato V novém životě Připojení k církvi metodistů 3. kapitola Boje

Více

VICTOR HUGO BÁSNĚ. přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ.

VICTOR HUGO BÁSNĚ. přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ. VICTOR HUGO BÁSNĚ přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ. Dějiny. I. II. Šťastný. Zpěv areny. Zpěv cirku. Sváteční zpěv Nerona. Příteli S. B. Tobě. Ještě tobě. Její jmeno. Stínu dítěte.

Více

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít.

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. 2 Bláznova kolébka 4 Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. Houpy, hou - bláznem zkus být, houpy, hou - v tom

Více

Co bychom určitě měli vědět

Co bychom určitě měli vědět Co bychom určitě měli vědět 1 Existuje Bůh? Haló, je tam někdo? Proč až ve chvíli, kdy je ohrožen život náš nebo život někoho blízkého, voláme k Bohu i přesto, že nevěříme? Už jste někdy slyšeli větu:

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah Agnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

Povídky ze Studnice 2006. Lukáš Makovička Janinka Šabatová

Povídky ze Studnice 2006. Lukáš Makovička Janinka Šabatová Povídky ze Studnice 2006 Lukáš Makovička Janinka Šabatová Bůh ve školní lavici Pane, a moc tě prosím, ať ta zítřejší písemka dobře dopadne. Jana vstala z kolenou, a její oči si zase pomalu přivykaly světlu.

Více

PRVNÍ KNIHA. vzbouřily se národy

PRVNÍ KNIHA. vzbouřily se národy ŽALMY PRVNÍ KNIHA Blaze člověku Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.

Více

Pohanská kytice. Za Pohanskou federaci Česká republika Jakub, Jožka a Cody

Pohanská kytice. Za Pohanskou federaci Česká republika Jakub, Jožka a Cody P o h a n s k á k y t i c e Pohanská kytice Když jdete po louce, tráva i květiny Vás šimrají na nohou a v tu chvíli ve svých nohách cítíte tu sílu Země, ze které všechny ty květiny vyrůstají, pak nejlépe

Více

Rudolf Purgat. Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc.

Rudolf Purgat. Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc. Rudolf Purgat Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc. Rudolf Purgat 2001-2002 Design Miroslav Purgat 2002 Illustrations Miroslav Purgat 2002 Poděkování: Bratrovi Miroslavu za všeobecní pomoc a ochotu. Mé speciální

Více

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE POSTNÍ 6. DUBNA 2014 U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte,

Více

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 VELIKONOCE Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 4. Velikonoce Kdo je Ježíš Kristus?...12 5. Velikonoce Zázrak

Více

CB Kladno 7.9.2014 strana 1

CB Kladno 7.9.2014 strana 1 CB Kladno 7.9.2014 strana 1 Žalmy 4:1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův. 2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou,

Více

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ CHARLES BAUDELAIRE

Více