VCES REPORT 4/2007. Když se řekne panelárna. Budoucnost je ve výchově vlastních zaměstnanců. Informační zpravodaj koncernu VCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VCES REPORT 4/2007. Když se řekne panelárna. Budoucnost je ve výchově vlastních zaměstnanců. Informační zpravodaj koncernu VCES"

Transkript

1 VCES REPORT 4/2007 Informační zpravodaj koncernu VCES 2 Když se řekne panelárna 3 Budoucnost je ve výchově vlastních zaměstnanců

2 Rozhovor Když se řekne panelárna Když se ve východních Čechách řekne Pohřebačka, stavařům se okamžitě vybaví zdejší panelárna, přesněji výrobna prefabrikovaných železobetonových dílců. O historii, současnosti i plánech do budoucna dnes hovoříme s ředitelem Divize PREFA Ing. Pavlem Peikerem. Můžete čtenářům magazínu VCES REPORT přiblížit historii výrobny prefabrikovaných železobetonových dílců v Pohřebačce (VSD)? Odkdy je panelárna součástí společnosti VCES? Panelárna se nachází v katastru obce Pohřebačka nedaleko Hradce Králové. Rozkládá se na ploše 8 ha, z níž m 2 zabírají výrobní a skladové haly. Do dnešní podoby se utvářela postupně více než 35 let. Součástí koncernu VCES se stala v průběhu roku 1996 jako jedno ze středisek tehdy založené firmy PREMING a.s. V loňském roce jsme tedy oslavili 10leté výročí. Podle mne důležitým rokem v její historii byl rok 2005, kdy se na základě rozhodnutí vrcholového vedení stala samostatným odštěpným závodem. Osamostatnění sebou přineslo mnohem pružnější řízení všech procesů, což se okamžitě pozitivně promítlo do ekonomických výsledků panelárny. Jsem rád, že i poslední organizační změna z května letošního roku, tj. zrušení odštěpných závodů a jejich sloučení do 3 divizí, zachovala panelárně její samostatnost. Jaká je současná výrobní kapacita areálu v Pohřebačce? Jaké množství surovin ročně zpracujete? Hlavním výrobním programem panelárny Pohřebačka je zakázková výroba prefabrikovaných stavebních dílců. Roční produkce prefabrikátů se pohybuje v rozmezí m m 3 v závislosti na technické náročnosti jednotlivých prvků. V roce 2007 se nám díky abnormálně nastartovanému stavebnímu trhu podaří dosáhnout nad tento výrobní strop, a to výrobou cca m 3. Když hovoříme o výrobních kapacitách, nesmíme opomenout také druhou komoditu, a tou je výroba betonářské výztuže pro monolitické stavby s kapacitou až tun ročně. Pokud se ptáte na množství spotřebovaných surovin, z pohledu těch nejdůležitějších je to samozřejmě betonářská ocel v množství tun ročně do vyrobených prefabrikátů a až tun ročně do betonářské výztuže. Z ostatních zpracovávaných surovin pak za zmínku stojí cement v objemu tun a písky a kameniva v objemu tun za rok. Jak velká část produkce panelárny je využita v rámci koncernu VCES a jak velkou část odebírají externí zákazníci? Kdo patří k vašim největším odběratelům? Naším hlavním a prvotním cílem je pokrýt poptávku v rámci koncernu. Samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby celá naše produkce byla určena pouze pro koncern a nám tak například odpadly nemalé starosti spojené s obchodní agendou. Bohužel dodávky pro koncern tvoří pouze 23 % z naší celkové produkce. Z tohoto čísla pak vyplývá, že zbytek produkce byl prodán externímu zákazníkovi, kdy více jak polovina z tohoto podílu byla realizována včetně montáže prefabrikátů. Mezi největší externí zákazníky patří jak dodavatelé kompletních stavebních prací, kteří poptávají dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí jako součást svého díla například firmy PRIMA spol. s r.o., PKS INPOS a.s. nebo SAPA - LPJ, spol. s r.o., tak firmy, které se samy zabývají montážemi prefabrikace, jako jsou PREZIPP, s.r.o., PREFA-BETON Cheb, spol s r.o., H.A.N.S., LOBSTAV a řada dalších. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi řízením divize zaměřené na HSV (hlavní stavební výroba) a Divizí PREFA? Rozdíl v řízení staveb obecně a řízení panelárny je obrovský. I proto trvalo delší dobu, než se podařilo tyto rozdíly vysvětlit i vrcholovému vedení. Základní rozdíl je především v tom, že panelárna je výrobní závod jako každý jiný, ať je jeho produkce v podstatě jakákoliv. Má tedy svoji výrobní kapacitu, poměrně stabilizovaný kádr pracovníků, daleko lepší možnost kontroly všech procesů a jak já zdůrazňuji, vše se odehrává za plotem, to znamená, že se dá daleko lépe organizovat a řídit výrobní proces než na stavbě. Z mého pohledu se tedy ve srovnání s HSV jedná spíše o pozitiva. Další velký rozdíl je v oblasti obchodu. Zatímco u HSV jsou zakázky obchodovány často i s ročním předstihem, u panelárny za velmi dobré považujeme, máme-li zakázky 2, příp. 3 měsíce předem. Podstatný rozdíl je také v tom, že jakýkoliv výpadek výroby se jen těžko dohání a přitom zdrojů poruch je v panelárně spousta. Mísírnou počínaje, přes vibrátory, jeřáby, střihačky až po ohýbačky v armovně atd. Udržet tato zařízení v trvale provozuschopném stavu je s ohledem na jejich stáří často velmi obtížné. Ve výčtu rozdílů by se dalo pokračovat, ale krátce řečeno, stavba a panelárna jsou opravdu dva zcela odlišné subjekty. Jak velká je konkurence v tomto segmentu stavební výroby? Konkurence na trhu prefabrikace existuje to je nesporné. V posledních dvou letech je ovšem poptávka po prefabrikátech mírně vyšší než jejich nabídka, a tak se konkurenční boj přesunul spíše do oblasti doplňkových služeb. Z tohoto důvodu jsme v roce 2005 přímo na panelárně zřídili středisko montáží tak, abychom byli schopni reagovat na vzrůstající požadavky objednatelů z pohledu komplexnosti poskytnuté služby. Naším hlavním cílem do budoucna je rozšiřování montážních kapacit, jelikož trend rostoucích nároků objednatelů (investorů) pokračuje. Jak vidíte budoucnost využití technologie prefabrikovaných stavebních dílců ve stavebnictví? Tato stavební technologie po celou dobu své existence měla a bude i nadále mít svoji nezastupitelnou pozici na stavebním trhu. Obrovský boom v posledních letech je toho důkazem. Spíš zajímavostí než důkazem je i to, že se řada bytových domů v současné době staví opět touto technologií. Vždyť rozhodne-li se investor pro tuto technologii, volí tím velice racionální řešení s mnoha výhodami. Průběh výstavby je ve všech fázích od výroby prvního dílce až po montáž posledního řízen pevným časovým plánem. Stavební dílce přinášejí v důsledku krátké doby výstavby výhody ve financování, umožňují dřívější zprovoznění stavby, a tím se podílejí na zvýšení kapitálového vkladu investora. Na základě vysoké technické úrovně projektů i výroby má investor zajištěnu trvale vyrovnanou kvalitu za předem stanovenou cenu. Využíváním vysoce hodnotných dozorovaných surovin při výrobě vytváří podmínky pro hospodárné optimalizování statiky stavebních dílců. V neposlední řadě je výroba dozorována a certifikována akreditovaným orgánem. A tak bych mohl ve výčtu výhod dále pokračovat. 2

3 Aktuálně Na které významné projekty panelárna dodávala, resp. dodává své výrobky? Jak jsem v předchozí odpovědi naznačil, naším cílovým segmentem jsou skladové a výrobní haly, kde investor požaduje rychlost a jednoduchost výstavby, což právě prefabrikace nabízí. Našimi největšími projekty roku 2007 jsou například dodávky prefabrikátů na obchodní centrum NISA Liberec v rozsahu m 3 nebo pro logistický areál City Park Jihlava v rozsahu m 3. Ze zakázek dodávaných včetně montáže pak jmenujme stavbu haly pro firmu TRAFFIC a.s. v Pardubicích v celkovém objemu 10 mil. Kč či prefabrikovanou konstrukci na akci Pekárna Herink v objemu 11 mil. Kč, kterou jsme realizovali pro Divizi ČR. V minulých letech jsme se výrazně podíleli např. na obou dostavbách závodu ŠKODA AUTO, Kvasiny, na výstavbě Agrostroje Pelhřimov, na supermarketech TESCO, HYPERNOVA, INTERSPAR a řadě dalších. V minulém vydání VCES REPORTu hovořil Ing. Indra o problémech, se kterými se potýká Divize Česká republika. Zmínil také nedostatek pracovníků a těžké získávání pracovních sil. Co trápí Divizi PREFA? Bohužel musím konstatovat, že tento jmenovatel je nám společný a za poslední rok nabral nezvykle na síle. Tím chci říct, že právě pracovní síla a její nedostatek, přesněji řečeno nedostatek kvalifikované pracovní síly, je naším největším problémem. Za poslední tři roky se nám sice podařilo pracovní kádr stabilizovat, avšak stále postrádáme řadu odborných profesí, které musíme suplovat poptávkou do externích zdrojů. Jako druhý problém specifický pro naši oblast pak zůstává dlouhodobě nevyrovnaný trh s betonářskou ocelí ceny oceli se meziměsíčně rozkmitají i o 20 %, což nám působí problémy hlavně u dlouhodobých zakázek spojených s dodávkou betonářské výztuže a s menší operativností, s jakou jsme pak schopni reagovat na cenové poptávky. Pohřebačka byla v průběhu uplynulého roku několikrát cílem návštěv ze skupiny Bouygues. Jak nahlížejí francouzští partneři na tyto podnikatelské aktivity? Jak návštěvy přímo v areálu VSD, tak například setkání nad bussines plánem Divize PREFA, které proběhlo v srpnu tohoto roku, přináší pro obě strany řadu poznání, která jsou a budou důležitá pro budoucí vývoj Divize PREFA, a tím možná i koncernu VCES. Pevně věřím, že se mi právě během uplynulých setkání podařilo přesvědčit nové, ale i stávající vlastníky, že Divize PREFA není jen fungujícím ústrojím s obchodními aktivitami vůči externím zákazníkům, ale že je a rozhodně i v budoucnu může být konkurenční výhodou celého koncernu a významným podpůrným pilířem pro Divizi ČR právě v zakázkách s podílem prefabrikace či monolitických celků. Jaké budou pro výrobnu prefabrikovaných železobetonových dílců nejbližší roky? V případě, že boom stavebního trhu bude pokračovat i v následujících letech, jsme schopni naši produkci zodbytovat z větší části do exteru. Jak jsem již ale zmínil, naším hlavním cílem je zvrátit nepříznivý poměr externích a interních dodávek, tzn. navýšit náš zakázkový podíl v oblasti dodávek pro Divizi ČR, alespoň na úroveň 50 % naší výroby. V rámci námi poskytovaného produktu, bychom pak rádi rozšířili montážní kapacity, a to jak pro oblast prefabrikace, tak i pro oblast ukládky betonářské výztuže, a také zvýšili náš vliv v oblasti projekce, a to buď přijetím vlastního projektanta, či užší spoluprací s vybranými externími projekčními kancelářemi. Pevně věřím, že se nám v roce 2008 a i v letech následujících podaří naplnit naše cíle a především očekávání majitelů firmy. Děkujeme za rozhovor. Budoucnost je ve výchově vlastních zaměstnanců Asi jen stěží by se v současné době hledal obor, který by si nestěžoval na nedostatek kvalifikované pracovní síly. Stavebnictví není výjimkou, chybějí nejen technici, ale i zedníci, stavební dělníci a další řemeslné profese. Jednou z možných cest, jak si zajistit přísun nových zaměstnanců, je zřízení vlastního vzdělávacího zařízení. Touto cestou se již v minulosti vydala například společnost ŠKODA AUTO a v polovině listopadu letošního roku i stavební koncern VCES. Vpátek 16. listopadu byla podepsána za účasti vicehejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka a krajské radní zodpovědné za oblast lidských zdrojů Mgr. Jany Smetanové smlouva o vstupu společnosti VCES HOLDING s.r.o. do Středního odborného učiliště stavebního Pardubice spol s r.o. v Černé za Bory. Představme si nyní učiliště podrobněji. Škola byla založena dne pod názvem Soukromé střední odborné učiliště a Učiliště stavební Pardubice, s.r.o., jako první soukromá škola v bývalém okrese Pardubice, kdy byla zároveň zařazena do sítě škol. Již od počátku byl vytyčen hlavní cíl - výchova a odborná příprava nových stavebních řemeslníků. Trvalým záměrem školy bylo a je navázat na dlouhodobé a dobré tradice stavebnictví v regionu východních Čech. Zakladatelem školy byl pan Josef Ročárek, který vykonával funkci zřizovatele a jednatele školy od počátku jejího vzniku až do , kdy funkci zřizovatele převzala společnost VCES HOLDING s.r.o. Název školy byl v roce 2006, v souladu se změnou Školského zákona a nutností zápisu školy do školského rejstříku, změněn na Střední odborné učiliště stavební Pardubice s.r.o. Během patnácti let svého trvání a cílevědomé práce se škola natrvalo zapsala, a stále zapisuje, do podvědomí veřejnosti, a to nejen v oblasti učňovského školství, ale i mezi stavebními firmami bývalých okresů Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí, kde absolventi učiliště nacházejí své uplatnění v praxi. SOUS poskytuje odborné vzdělání v tříletých učebních oborech tesař, zedník a elektrikář pro silnoproud. Žáci s ukončeným základním vzděláním v nižší než v deváté třídě mohou absolvovat dvouletý učební obor stavební výroba. Činnost školy je pravidelně kontrolována a hodnocena Českou školní inspekcí. Každoročně je také prováděn audit kontrolující správnost vynakládání finančních prostředků, které škola obdržela od MŠMT ve formě dotací. Žáci do učiliště dojíždějí z blízkého okolí. Dopravní spojení je na velmi dobré úrovni zajištěno MHD, ČSAD nebo vlaky ČD na trati Pardubice Česká Třebová. Škola má možnost zabezpečit výuku i pro žáky dojíždějící z větších vzdáleností s nárokem na ubytování, které je možno před zahájením jejich studia smluvně zajistit v Domově mládeže v Pardubicích. (Pokračování na str. 4) 3

4 Aktuálně (Dokončení ze str. 3) SOUS působí v pronajatém objektu městského obvodu Pardubice-Černá za Bory, který patří Magistrátu města Pardubic. Zde je k dispozici celkem pět učeben, z toho jedna počítačová. V rámci programu MŠMT ČR Internet do škol je v provozu jedna odborná počítačová učebna, která slouží jak pro výuku informatiky, tak pro výuku ostatních předmětů. V této počítačové učebně je využíváno celkem sedm žákovských počítačových stanic a řídicí počítač. Do jednotlivých tříd byly instalovány výstupy umožňující napojení dalších PC stanic na počítačovou síť. Internet je rozveden také do dalších prostorů školy pro potřeby pracovní činnosti personálu. Ve třídách jsou malé počty žáků (maximálně 16), v učebním oboru elektrikář pro silnoproud dokonce 8 žáků, což je bezesporu předností školy. Výuka tak může probíhat diferencovaným způsobem s individuálním přístupem k žákům, což umožňuje dosáhnout velmi dobrých výsledků ve výuce i ve výchovném působení na žáky. Teoretickou výuku zajišťují zkušení pedagogové s potřebnou odbornou i pedagogickou kvalifikací a dlouholetou praxí v učňovském školství. Neopomenutelnou součástí výuky je odborný výcvik. Praktická výuka oboru elektrikář pro silnoproud a tesař probíhá v odborných dílnách s potřebným základním vybavením. Odborný výcvik všech učebních oborů je dále zajištěn na samostatných stavbách SOU nebo smluvně na pracovištích firem pod vedením učitelů odborného výcviku nebo instruktorů. Žáci jsou na začátku studia prvního ročníku učebního oboru zdarma vybaveni potřebnými ochrannými a pracovními prostředky a také nástroji v základním rozsahu pro daný učební obor. Vždy na zahájení každého nového školního roku obdrží, opět zdarma, nový pracovní oděv a obuv. Vysoká náročnost odborného výcviku spočívá v jeho organizaci, v dodržování osnov výuky a v zabezpečení hygienických podmínek a BOZP. Žákům jsou za produktivní práci v rámci odborného výcviku vypláceny odměny v souladu se školským zákonem. Cílem teoretické i praktické přípravy žáků v jednotlivých učebních oborech je vytvořit předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci při vlastní samostatné činnosti ve stavebnictví, byl schopen kvalitně pracovat ve svém oboru s využitím nových materiálů a nových technologií. Škola se může pochlubit také velmi dobrými výsledky jak na poli sportovním, tak na úseku odborném. Nejvýznamnějším úspěchem, kterého žáci v loňském školním roce dosáhli, byla účast ve finále 7. ročníku mezinárodní soutěže učňů stavebních oborů (SUSO), pořádaném jako doprovodný program mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze, kde žáci Jiří Ceral a Jan Vosáhlo v kategorii ZEDNÍK vybojovali vynikající první místo. Tomuto úspěchu předcházelo vítězství v krajském kole v rámci stavebního veletrhu FOR HABITAT v Praze. Společenskou prestiž SUSO potvrzuje i záštita Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Hospodářské komory a dalších organizací a podnikatelských subjektů působících ve stavebnictví. V období čtyř po sobě jdoucích let se žáci školy dokázali čtyřikrát probojovat do mezinárodního kola této soutěže a postupně získat jedno druhé a tři první místa. Na poli sportovním se škola může pochlubit pravidelným pořádáním republikových přeborů v plavání soukromých škol. Žáci školy navštěvují vybraná kulturní divadelní představení, muzea, veškeré stavební výstavy konané v Pardubicích, účastní se exkurzí na vybraných stavbách a výrobnách stavebních materiálů. Pro žáky je organizována řada přednášek odborníků na téma Nebezpečí drog, Výchova k rodičovství, Kriminalita mládeže ap. Cílem těchto přednášek je předcházení možným negativním vlivům působících na dnešní mládež. SOUS umožňuje svým žákům v průběhu studia získat řidičské oprávnění v autoškole. Každoročně opouští brány školy řada vyučenců a jejich místa zaujímají žáci noví. Jejich výchově a odbornému vzdělání se věnovalo a bude i nadále věnovat velké úsilí celého kolektivu školy. Jedná se o činnost nelehkou a náročnou, o práci, která nikdy nekončí. Na závěr představení učiliště jsme se zeptali ředitele školy Ing. Milana Randáka a jednatele společnosti VCES HOLDING s.r.o. JUDr. Miroslava Boštíka, co si slibují od realizovaného spojení. Ing. Milan Randák: Škola získala ekonomicky silného partnera, který je schopen žákům školy, jejím absolventům i škole samotné nabídnout další směry rozvoje a uplatnění. V dalším období bude snahou školy i firmy VCES a.s., aby byl odborný výcvik prováděn na produktivních činnostech, na stavbách a zakázkách firmy. Žáci budou tímto způsobem poznávat prostředí a zázemí firmy a svých budoucích pracovišť. Tím bude přechod budoucích absolventů z učebního do pracovního poměru plynulý, s minimální dobou aklimatizace na podmínky firmy. Naproti tomu firma VCES a.s. získává možnost podílet se na výuce a výchově nových mladých kvalifikovaných řemeslníků a nabídnout jim pracovní příležitosti na svých zakázkách. JUDr. Miroslav Boštík: Vstupem do učiliště jsme učinili první krok, jak si do budoucnosti zajistit dostatek pracovních sil. Naše plány však jdou ještě dál. Vzhledem k tomu, že se učňovské školství v České republice potýká s trvalým nedostatkem žáků, chceme vytvořit takové podmínky, které umožní vzdělávání a výchovu žáků ze zahraničí. K tomu chceme využít i možností, které nabízejí fondy EU, speciálně Evropský sociální fond. 4

5 Výstavba Základní škola ve Skuhrově začala využívat modernizovanou školní jídelnu Žáci a učitelé základní školy ve Skuhrově nad Bělou si od října naplno užívají rekonstruované školní jídelny a nového hřiště. Obě tyto akce jsou dalším kamínkem v mozaice projektu rozšíření průmyslové zóny Solnice Kvasiny. Krekonstrukci a přístavbě školní jídelny obec přistoupila především pro nevyhovující technologické vybavení a z prostorových důvodů. Vedle modernizace kuchyně tak byla přistavěna jídelna, kotelna a sklady materiálu. Současně s tímto projektem bylo vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Díky realizované rekonstrukci školní jídelny a kuchyně došlo ke zvýšení jejich kapacity z 250 na 300 jídel denně. Služeb jídelny tak vedle žáků a učitelů školy mohou využívat i cizí strávníci, uvedl v průběhu slavnostního předání starosta obce Vladimír Bukovský. Dětem pak zcela jistě udělá radost nové hřiště, které splňuje parametry pro odbíjenou, doplnil Bukovský. Projekt, kterým se modernizace školy ve Skuhrově dostala do svého finále, si vyžádal investici v celkové výši 19,5 milionu korun. Královéhradecký kraj se na realizaci podílel 18 miliony korun, obec Skuhrov nad Bělou ze svého rozpočtu uhradila 1,5 milionu korun. Zpracováním projektu byla pověřena Ing. Vlasta Hofmannová, realizaci zajišťovala společnost VCES a.s. Stavební práce byly zahájeny v polovině prosince loňského roku, přiblížil průběh prací Ing. Aleš Indra, ředitel Divize Česká republika. Kolaudace úspěšně proběhla 2. října a první obědy školní jídelna uvařila 8. října Základní školu ve Skuhrově navštěvuje 190 dětí. Kromě místních žáků do školy dojíždějí také děti z okolních obcí Osečnice, Uhřínova, Kvasin, Lukavice a Hlinného. Další investice v budoucích letech plánuje obec Skuhrov do objektu mateřské školky, dostavby Společenského centra ve Skuhrově a spolkového domu v Brocné. Realizaci zakázky zajišťovaly týmy Ing. Miroslava Mařáčka a Ing. Václava Dyntara. Dokončena druhá etapa výstavby sportovní haly v Děčíně V třetím listopadovém týdnu po krátké přestávce opět otevřela své brány sportovní hala na ulici Práce v Děčíně. Městští radní tak vyšli vstříc přáním sportovní veřejnosti a doplnili sportoviště o nezbytné zázemí. První etapa výstavby byla zahájena v roce V jejím rámci byla postavena vlastní budova sportovní haly, která byla v následujícím roce uvedena do předčasného užívání. V letních měsících roku 2006 rozhodlo vedení města o financování a urychleném dobudování zbývající části komplexu. Cílem druhé etapy, jejímž dodavatelem byla zvolena společnost VCES a.s., bylo vytvoření odpovídajícího zázemí pro sportovce šaten, umýváren, kapacit pro ubytování, hlediště a restaurace. Bez zázemí nemohla široká sportovní veřejnost prostory haly plně využívat. Díky druhé etapě, která byla úspěšně dokončena, se hala stane plnohodnotným sportovním komplexem, který ocení nejen příznivci tenisu z Děčína a okolí, ale i milovníci jiných sportů, řekl primátor města Ing. Vladislav Raška. Sportovní hala je zaměřena především na tenis a míčové sporty a přeje tedy kolektivnímu sportovnímu vyžití. Tím, že ztratila svůj dosavadní handicap, může být naplno využita sportovními oddíly pracujícími s dětmi a mládeží. Přál bych si, aby si sem našlo cestu mnohem více sportovců než dosud, dodal Ing. Pavel Chalupa, náměstek pro technickou přípravu Oblasti Západ. Na dostavbu sportovní haly byly městem Děčín vynaloženy finanční prostředky ve výši 22,1 mil. Kč. Autorem projektu se stala architektonická kancelář SP STUDIO, s.r.o. Z investičních aktivit města je zřejmá podpora sportovních aktivit v Děčíně. V současné době probíhá i rekonstrukce nedalekého fotbalového stadionu. Děčínští občané se pak mohou těšit i na nový venkovní bazén v Plaveckém areálu na Starém Městě. Realizací projektu byl pověřen tým Ing. Milana Veselého. 5

6 Výstavba V Praze zahájena výstavba Westgate Nová čistírna odpadních vod v Solnici zahájila svůj provoz Dlouholetý palčivý problém s kvalitním odkanalizováním se podařilo vyřešit městu Solnice s částí Ještětice a obci Kvasiny. Nová čistírna odpadních vod a rozsáhlý kanalizační systém zvýší kvalitu života místních obyvatel a výrazně uleví životnímu prostředí. Teprve rozvoj průmyslové zóny pro společnost ŠKODA AUTO a.s. ukončil několikaleté čekání a umožnil realizaci myšlenky vybudovat centrální čistírnu odpadních vod a nezbytnou část nové městské kanalizace. Doposud používaný systém jednotné kanalizace s několika zaústěními do místních vodotečí v kombinaci se soukromými septiky zatěžoval životní prostředí a nesplňoval legislativní nároky ČR a EU platné pro tuto kategorii měst. V listopadu 2005 zahájil dodavatel díla, společnost VCES a.s., stavební práce na celkem metrech gravitačních stok, metrech kanalizačních výtlaků a 4 čerpacích stanicích. Na jaře následujícího roku započaly práce i na samotné čistírně. Ta je navržena jako plně automatická mechanicko-biologická jednotka. Její činnost bude řízena dálkově z centrálního střediska provozovatele společnosti AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou. Čistírna odpadních vod nyní řeší látkové zatížení odpovídající ekvivalentních obyvatel. Její skutečné možnosti však respektují budoucí rozvoj regionu a jsou schopny uspokojit kapacitu více než EO. Velice mě těší důvěra, kterou společnost VCES a.s. získala k realizaci pro obec takto významného díla, svěřil se JUDr. Miroslav Boštík, předseda představenstva VCES a.s. Díky ní jsme se mohli opět po čase vrátit do místa vzniku naší společnosti. Rád bych také touto cestou poděkoval za trpělivost všem občanům, kterých se výstavba bezprostředně dotýkala. Na projektu, jehož výstavba si vyžádala 174,2 mil. Kč včetně DPH, se kromě města Solnice a obce Kvasiny podílelo také Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Hlavním projektantem díla se stala společnost VIS- Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. z Hradce Králové. Ve spolupráci s ní provedla stavební dozor investora společnost DABONA s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou. Stavební práce pak provedl tým pana Zdeňka Trejtnara. Společnost VCES zahájila 1. října 2007 výstavbu administrativní budovy Westgate Explora Business Centre v Praze. VCES na této zakázce realizuje dodávku železobetonové monolitické konstrukce, což představuje 17,5 tisíce m 3 betonu a tun oceli. Osmipodlažní budova nabídne více než m 2 podlahové plochy. Investorem je společnost Quinlan Private Golub, společnost Bovis Lend Lease pak vystupuje v roli manažera projektu. Zakázku v hodnotě 176 mil. Kč, která bude dokončena v průběhu srpna 2008, realizuje tým Ing. Pavla Pohnětala. Obec Byzhradec napojena na nový vodovod Úspěšnou kolaudací nového vodovodního řadu, která proběhla v pátek 26. října 2007, získali občané obce Byzhradec trvalý zdroj kvalitní pitné vody. Zastupitelstvo obce tak splnilo svůj slib vyřešit zhoršující se situaci s jejím zásobováním. Vlastní dílo představuje vodovodní řad v celkové délce 4 km, který je napojen na stávající vodovod v obci Houdkovice. Extravilánem mezi obcemi vede přes vodoměrnou šachtu, v níž se měří množství dodané vody, do Byzhradce. Zde byly vybudovány rozvodné sítě pro zásobování jednotlivých částí obce. Realizátorem díla byl stavební tým společnosti VCES a.s. pod vedením Ing. Romana Svobody. Projekt výstavby vodovodu připravila společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., která rovněž zajistila dozor v průběhu stavebních prací. Zvláštní poděkování patří také všem občanům obce, kteří vyšli vstříc při umístění stavby na svých pozemcích, pomáhali řešit vzniklé problémy a byli nápomocni při vlastní realizaci stavby. Projekt, který si od svého zahájení v listopadu 2006 vyžádal celkové náklady 11,8 mil. Kč s DPH, podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR částkou 8,7 mil. Kč. Krajský úřad Královéhradeckého kraje přispěl 1,1 milionu korun. Zbývající sumu, necelé 2 mil. Kč, zajistila obec ze svých zdrojů. V následujících letech můžeme v Byzhradci očekávat další stavební aktivity v podobě plynofikace obce a zhotovení zbývajících inženýrských sítí na pozemcích určených pro novou rodinnou zástavbu. 6

7 Výstavba Harfa, V Kolonii, Topolovka hlásí hotovo Hned tři developerské projekty dokončily společnosti koncernu VCES v posledních měsících roku Všechny projekty realizovaly týmy společnosti VCES a.s. a řídila je společnost VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. Největším projektem byl Bytový dům Harfa v Praze, který tvoří dva bytové domy celkem se 131 bytovými jednotkami. Menší z objektů s 11 bytovými jednotkami vznikl rekonstrukcí původní budovy, druhý byl nově postaven v jeho těsném sousedství. Nový objekt (A) je řešen jako devítipodlažní solitérní budova ve tvaru U. Uprostřed vzniklo díky tomuto tvaru společné zastřešené atrium, jehož střecha kryje podzemní garáže umístěné v suterénu a v přízemí objektu a je pokryta zelení. K dispozici je celkem 120 bytových jednotek ve velikostech od 42,5 m 2 do 179 m 2 v dispozičních řešeních od 1+kk až po 3+1 s balkony nebo terasami. V nejvyšším patře jsou pak umístěny mezonetové byty s terasami. Druhým dokončeným projektem je Bytový dům V Kolonii v Nymburce. Ten se stal ideálním místem pro ty, kteří hledali dostupné bydlení v dojezdové vzdálenosti od Prahy, Mladé Boleslavi, Kolína, Pardubic a dalších zajímavých lokalit. Moderní, sedmipodlažní bytový dům se 71 byty s plochou od 35 m 2 do 107 m 2 má výbornou polohu 10 minut od historického centra města s plnou občanskou vybaveností (obchody, úřady, nemocnice, školy, školky...), 5 minut od vlakového i autobusového nádraží. Dům má vlastní podzemní garáže, byty v posledních dvou patrech jsou rozšířeny o prostorné terasy a v prvním nadzemním podlaží budou k dispozici komerční prostory. Za posledním dokončeným projektem musíme do moravské metropole Olomouc. V její jižní části se nachází trojice bytových domů Projektu Topolovka, které poskytují bydlení ve 101 bytových jednotkách. Jeden z domů projektu Topolovka je třípodlažní, další dva domy jsou čtyřpodlažní s obytným podkrovím, přičemž všechny tři objekty jsou podsklepené. Třípodlažní bytový dům čítá 27 bytových jednotek, dva čtyřpodlažní domy mají dohromady 74 bytových jednotek včetně 8 podkrovních bytů. V současné době jsou již všechny byty v uvedených projektech prodány, k mání je pouze několik posledních garážových stání. Zájemci o bydlení však mohou již nyní vybírat z nabídky dalších projektů Viladomy Zámostí v Hradci Králové, Projekt Pernerova v Pardubicích či Projekt Pražská v Olomouci. Další nové projekty společnost VCES PROPERTY DEVELOPMENT připravuje. Vy se můžete těšit na představení projektů v Chrudimi a Rychnově nad Kněžnou na stránkách některého z dalších vydání magazínu VCES REPORT. Víceúčelový komplex Orion v Brně V okrajové části Brno-Lesná vyrostl nový víceúčelový komplex Orion. Projekt, ve kterém společnost VCES a.s. vystupovala v roli dodavatele železobetonových monolitických konstrukcí, představují tři věžové budovy (cca 100 bytových jednotek a zázemí), podzemní parkoviště a související infrastruktura. Komplexu dominují tři šestnáctipodlažní budovy o výšce 53,5 m a čtvercovém půdorysu 17 m, které vytvářejí novou dominantu této městské části. Prostor mezi výškovými domy vyplní souvislá plocha s krytými garážovými stáními s kapacitou 98 automobilů. Na střechách těchto garáží vznikne park s dětskými hřišti a klidovými zónami pro odpočinek obyvatel. V čele areálu bude stát čtyřpodlažní budova rehabilitačního střediska přístupná z veřejné komunikace. Uživatelům nabídne nejen bazén o délce 17 m, ale také vodoléčbu, elektroléčbu, masáže, prostory pro aerobic a fitness, saunu a solárium. Investorem a developerem projektu je společnost PANCOMMERC, spol. s r.o. Roli stavebního manažera zajišťoval Bovis Lend Lease, a.s. Hlavním dodavatelem díla byla zvolena společnost VOKD, a.s., dle projektu RUDIŠ-RUDIŠ architektonická kancelář, v.o.s. Celková hodnota investice představuje částku 265 mil. Kč. VCES a.s. při realizaci projektu reprezentoval závod Ing. Jána Jeleně. 7

8 Výstavba VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. Společnost získala komunikační kampaní výraznou tvář Česku republiku ovládl boom v oblasti rezidenčního developmentu. Developerské projekty se objevují na inzertních stránkách tiskovin, na letácích, na billboardech. Ten, kdo chce být v záplavě inzerce vidět, musí mít svojí tvář. Dostatečně výraznou a snadno identifikovatelnou. Kampaň společnosti VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. (VCES PD) je přátelská, nápaditá a má vtip. Když ho miluješ Vizuální styl, který VCES PD zvolila, zastřešil projekty Bytový dům V Kolonii Nymburk, Dům Pernerova, Viladomy Zámostí a Projekt Harfa a samozřejmě bude mít přesah i do budoucna. Kampaň byla založena na výrazných barvách a na svěží grafice, která zasáhla především mladou generaci, tedy nejzásadnější cílovou skupinu. Například vizuály pro Bytový dům v Nymburce pracovaly s parafrází slavného sloganu I NY. A zákazníci skutečně Nymburk milovali prodal se v rekordním čase, stejně jako další projekty, na které se kampaň vztahovala. Patriotizmus nových obyvatel bytového domu V Kolonii podpořila také trička, hrníčky a tužky hlásající I Nymburk. Šik kampaň na šik byty Dům Pernerova v Pardubicích se zase vozil autobusem, přesněji řečeno, karoserie dopravního prostředku nesla nejen blankytně modrou barvu typickou pro vizualizaci tohoto projektu, ale také konkrétní podobu stavby. Na karoserii se vešla i půvabná slečna z letáku, které byl projekt ušit namíru. Slogan, který jej provázel, totiž zněl: Byty moderního střihu. Dům Pernerova asi skutečně odpovídal současným módním trendům, protože se velmi dobře prodával už v začátcích kampaně. Harfa je oranžová Bytový dům Harfa, další velmi úspěšný developerský projekt, provázela kampaň v tónech energické oranžové barvy. A protože se nachází v Praze a navíc v lokalitě, odkud je to na všechna důležitá místa jen kousek cesty, je Harfa spojena se sloganem: Vše potřebné nadosah. Pojetí vizuálů je opět přátelské a nepostrádá humor. Není snad třeba dodávat, že kampaň vyvolala výrazný zájem i o tento objekt, takže už v této chvíli je prakticky prodán. A ještě Hradec a Olomouc Úspěšná kampaň zahrnovala také další dva projekty Viladomy Zámostí v Hradci Králové a Bytový dům Pražská v Olomouci. I ty se těší velkému zájmu klientů. Je pravda, že dobrá práce se do značné míry prodává sama, nicméně zajímavá kampaň se na komerčním úspěchu jakéhokoli produktu podílí velkou měrou.

9 Výstavba Kdo židli má Každý, kdo si svůj nový domov pořídí prostřednictvím společnosti VCES PD, dostane ještě jeden velmi praktický dárek. Ve chvíli, kdy lehce roztřesenou rukou přebírá klíče od svého vysněného bytu, zástupce společnosti mu předá také židli. Židlička z přírodního dřeva se tak stává zaručeně prvním kusem nábytku, který je přenesen přes nový práh. A jak známo, kdo má židli, ten už bydlí! VCES PD v médiích Nový vizuální styl se samozřejmě promítl i do nezaměnitelných webových stránek každého z projektů, které jsou vzájemně propojené, a to jak informačně, tak strukturálně i graficky. V rámci kampaně se společnost VCES PD zviditelnila také prostřednictvím médií se širokým zásahem (deník Metro, S reality, internetová kampaň na serveru Seznam.cz, regionální deníky VLP). Prostřednictvím kampaně tak společnost VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. získala jednotnou tvář, kterou ukazuje světu a která prezentuje všechny její nové developerské projekty. VCES PD a její práci už nikdo nepřehlédne. Ing. Helena Krajčová 9

10 Aktuálně Program Bezpečný podnik Program Bezpečný podnik byl oficiálně vyhlášen v roce Účast na programu je dobrovolná a je tudíž plně v kompetenci managementu firmy, zda se rozhodne pro systém řízení BOZP realizovaný ve shodě s tímto programem. Program Bezpečný podnik je náročnější záležitostí nežli jiné systémy řízení zaměřené na oblast BOZP, což nepochybně rozhodování managementu firem výrazně ovlivňuje. Na druhé straně ale nabízí firmám, které se na něm podílejí, komplexnější řešení této problematiky, a to i v oblastech ochrany životního prostředí a požárního zabezpečení. Produktivita, kvalita a bezpečnost při práci jsou spolu velmi úzce propojeny. Proto se klade stále silnější důraz na prosazování systémového přístupu k řízení podniku, který by vedle oblasti výroby a provozu pokrýval i oblast BOZP. Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a pracovní prostředí vytvářejí přímo v praxi samotní zaměstnavatelé. Naplnění požadavků programu, jenž pro firmu znamená osvědčení Bezpečný podnik na dobu tří let, přispívá k pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce a v neposlední řadě i k vyšší konkurenceschopnosti firmy a k vytvoření výhodnějších podmínek pro jednání s obchodními partnery. Společnost VCES se do programu Bezpečný podnik zapojila v roce 2002, kdy se průkopníkem v této oblasti stal VCES PREMING a.s. První osvědčení jsme získali v roce Po uplynutí tří let, kdy se měl tento Program obnovovat, vedení společnosti VCES a.s. rozhodlo, že další, kdo naváže na PREMING, bude odštěpný závod Vodohospodářské stavby. Tomu bylo předáno osvědčení po úspěšné prověrce v roce Po organizačních změnách v roce 2007 nelze pokračovat s programem pouze v části společnosti, proto bylo vedením rozhodnuto rozšířit působnost programu na VCES a.s., Divizi Česká republika. Po dobu zapojení do Programu Bezpečný podnik byla metodika rozšířena na celou společnost VCES. Z tohoto důvodu nebude zavedení tak náročné. Do ověřování shody s Programem Bezpečný podnik ve VCES budou zapojeny celé realizační týmy zakázek a všichni klíčoví pracovníci. Průběh prověrky celkově řídí Mgr. Petr Mrštík a realizují ji bezpečnostní technici Divize Česká republika. Přípravná jednání probíhala od května Začátkem prosince proběhlo slavnostní zahájení prověrky za účasti Ing. J. Nečase, vedoucího inspektora OIP Hradec Králové, a vedení VCES a.s., Divize Česká republika. Poté budou následovat kontroly provozoven a staveb v působnosti Divize Česká republika, kontrolu bude provádět vždy místně příslušný OIP. Ukončení prověrky Bezpečný podnik je plánováno do Nemocnice v Náchodě otevírá moderní lékařská pracoviště V rámci II. etapy generelu Oblastní nemocnice v Náchodě bylo zprovozněno ambulantní oddělení onkologie a oddělení JIP neurologie. Vedení nemocnice tak úspěšně pokračuje v dlouhodobém plánu revitalizace svých lékařských pracovišť. Současné oddělení ambulantní onkologie nalezlo své nové útočiště v dolní části areálu nemocnice. Opustilo tak již ne zcela adekvátní prostory budovy městské polikliniky. Díky stavebním úpravám původní ambulance ortopedie, chirurgie a urologie v prvním nadzemním podlaží jednoho z objektů nemocnice, vzniklo moderní a pro pacienty mnohem příjemnější lékařské pracoviště. V tomtéž objektu pacienti naleznou i zcela nové oddělení JIP neurologie. Nemocnice v Náchodě tak vychází vstříc požadavkům nového systému tohoto typu péče v rámci nemocnic Královéhradeckého kraje. Nové oddělení se 4 lůžky a špičkovým zařízením rozšířilo současné neurologické pracoviště a zároveň splnilo požadavky kladené na obdobně velké nemocnice s odpovídající spádovou oblastí. Výstavbou dvou nových lékařských pracovišť pokračujeme v realizaci celkového generelu nemocnice. Naším cílem je přizpůsobit areál nemocnice tak, aby co nejvíce odpovídal současným medicínským standardům a trendům, vysvětluje MUDr. Miroslav Švábl, ředitel a předseda představenstva Oblastní nemocnice Náchod a.s. Pacientům chceme nabídnout v jejich těžké nemoci alespoň příjemné prostředí a jejich lepší dostupnost v rámci nemocničního areálu. Našim zaměstnancům pak pracovní podmínky, které jim umožní poskytovat zdravotnické služby na nejvyšší úrovni, dodává následně MUDr. Švábl. Dobře si uvědomuji, jak důležitou roli hraje Oblastní nemocnice v Náchodě v rámci svého regionu. Vážím si proto důvěry vedení nemocnice a Královéhradeckého kraje, kterou vložili do společnosti VCES a.s. jejím zvolením za dodavatele celého díla, připojuje JUDr. Miroslav Boštík, předseda představenstva VCES a.s. Investice do nového zdravotnického zařízení si vyžádala z rozpočtu Královéhradeckého kraje částku 14,9 mil. Kč na regeneraci oddělení onkologie a 9,43 mil. Kč na výstavbu jednotky intenzivní péče neurologie. Autorem projektu se stala společnost INS spol. s r. o. z Náchoda. Stavební práce prováděl tým Ing. Václava Nýče. Do konce roku 2007 se mohou pacienti náchodské nemocnice těšit i na další novinky. Plánováno je mimo jiné dokončení rekonstrukce a přístavby dvoupodlažního objektu, kde by se bude nacházet oddělení akutní lůžkové rehabilitace a lůžka infekčního oddělení. 10

11 Aktuálně Člověk a čas Time management IV. generace Kniha je určena všem, kteří věří, že: Efektivně pracovat je rozumné, cítit se dobře je příjemné, dokázat obojí je možné! Time management IV. generace nabízí cestu k tomuto cíli. Kniha zakladatele uceleného manažerského přístupu Time management IV. generace a předního českého konzultanta je uceleným, praktickým a ojedinělým pohledem do problematiky plánování času. Představuje originální přístup, který reaguje na vzrůstající nároky dnešní doby přemíru informací, možností a požadavků stihnout stále více úkolů a zároveň touhu být úspěšný a šťastný jak v práci, tak i v rodině a společnosti. Petr Pacovský však namísto klasických rad jak lépe používat techniky a pomůcky plánování času doporučuje nezabývat se tolik časem, ale zaměřit se na sebe. Ukazuje, že řešení spočívá spíše ve změně našeho přístupu k času, k sobě, ve změně našeho myšlení, našich postojů a návyků. Většina lidí si pojmy jako výkon a efektivita spojuje se slovy preciznost v plánování, pečlivost v práci, veliké nasazení. Time management IV. generace se snaze o dlouhodobou efektivitu nevyhýbá, jen k ní nabízí trochu jinou cestu. Úspěch, výkon, prosperita to vše začíná tím, že se člověk cítí dobře. Člověk, který se cítí motivovaný, rozumí smyslu toho, co dělá, má věci pod kontrolou, je připraven žít ve změně a umí využít možnosti své mysli automaticky dosahuje lepších výsledků. Kniha je uspořádána do čtyř částí: úvod do problematiky time managementu, sebepoznání, sebevedení (schopnosti uvažovat strategicky, v nadhledu, určovat užitečné směry, perspektivně se rozhodovat) a sebeřízení (schopnosti účinně svá rozhodnutí realizovat). Všechny kapitoly tvoří logický celek, kterým nás autor trpělivě a poutavě provází. Kniha je určena pro každého čtenáře, který se zabývá formami seberozvoje nejen manažerům, ale všem, kteří chtějí dosahovat výborné výsledky a přitom se cítit dobře. Ing. Petr Pacovský se po studiu na ČVUT věnoval technikám duševní práce. To ho přivedlo k hlubšímu poznání duchovních aspektů člověka. Kromě kontaktů s mnoha vzdělávacími centry se stal i žákem Stanislava Grofa, zakladatele transpersonální psychologie. Skloubením těchto poznatků s vysokou manažerskou funkcí a posléze i s bohatou poradenskou praxí vznikají netradiční a efektivní postupy a metody, které jsou základem vyhledávaných kurzů v oblasti sebepoznání, time managementu, komunikace Své schopnosti nyní uplatňuje Petr Pacovský jako ředitel, kouč a konzultant ve firmě Extima. Patří mezi vyhledávané kouče vrcholového managementu, lektory inspirativních kurzů a působí i jako tvůrce a koordinátor změnových projektů ve velkých firmách. Knihu vydalo nakladatelství GRADA v roce 2006, 260 stran, doporučená cena 349,- Kč. Den stavitelství a architektury Na sobotu 13. října 2007 připadl Den stavitelství a architektury. Záměrem pořadatele akce, kterými byly SIA ČR Rada výstavby, bylo prezentovat úspěchy stavitelství a vyvolat zájem nejširší veřejnosti a médií o jeho aktuální problematiku. Garanty akce byly SPS ČR a ČKAIT. Nad celým projektem převzal záštitu předseda Senátu Přemysl Sobotka. Díky novému projektu chtějí stavbaři demonstrovat, že jejich řemeslo není jenom míchačka, zednická lžíce nebo lopata. Stavebnictví je obor, který v poslední době prodělal velký a pozitivní vývoj v úrovni estetické, technické, Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2008 v řemeslné dovednosti a ve vysoké manažerské náročnosti. Cílem bylo představit stavebnictví jako profesi, která sice není úplně jednoduchá, ale díky novým technologiím a náročným projektům zajímavá, perspektivní a také prestižní. Konání akce bylo rozloženo do čtyř dnů v říjnu a listopadu. Nejširší veřejnosti byla určena sobota 13. října, kdy proběhl Den otevřených dveří na školách všech stupňů učňovských, průmyslových i na stavebních fakultách. Současně se uskutečnil také Den otevřených dveří na významných stavbách po celé republice, ke kterému se připojila také společnost VCES a.s. Ta zpřístupnila devět svých projektů v Praze, Pardubicích, Mladé Boleslavi, Olomouci a Brně, které navštívilo na šest desítek zájemců. 11

12 Stalo se... Firemní diskotéka Hradec Králové, Firemní diskotéka patří stabilně do programu akcí společnosti VCES. Druhý listopadový pátek hostil její další ročník hotel U královny Elišky na Malém náměstí v Hradci Králové. Dámský klub VCES Dětenice, První říjnová sobota byla věnována tradičnímu setkání zaměstnankyň a manželek či přítelkyň zaměstnanců, tedy Dámskému klubu VCES Konal se v prostorách zámku, pivovaru a středověké krčmy v Dětenicích. Vzájmu větší věrohodnosti jsme si vypůjčili několik odstavců z popisu Jakuba Hrčky, zámeckého majordoma a osobního sekretáře Albrechta z Valdštejna. Pan Jakub byl přímým svědkem události a v dopise zemské dvorské kanceláři ji líčí takto: Tak dobrá, povím jim, jak to bylo s tou velkou dámskou návštěvou u našeho pana vévody Albrechta, když to chtějí vědět. Ale nepamatuju si to moc přesně, s tím počítají. Stalo se to šestýho října, dva dny po svatým Františkovi. Na zámku, v pivovaře i v krčmě se všechno chystalo k slavnostní chvíli. Sedm kočárů mělo přijet, na každým dobře přes tři tucty selek z té pověstné manufaktury VCES, jedný z největších a nejlepších v českým království, co se stavění tejče. A uctít takovou vzácnou návštěvu, to není jen tak. O polednách už jsme byli jako na trní. A než fůru cepem vymlátíš, začalo to. Nejdřív přijely selky od Chrudimi, potom od Hradce, a taky až z Podorlicka, z takový dálky. Náš pan vévoda se na to hemžení díval z okna a pak povídá, že se to musí zorganizovat jako útok na Švédy. Přivítal dámy, připil si s nima, dokonce z děla nechal vystřelit na jejich počest. A představěj si, dal jim k dispozici celý svoje sídlo. Mohly v parku střílet z kuše, z luku, nebo házet kroužky. Mohly si jít prohlídnout zámek a sám pan Albrecht je prováděl. Na co nestačil on, toho se ujal generál císařského vojska a jeho zbrojnoši. Pivovar jsme jim ukázali, koláčky pod nos přinesli a jakousi divnou bublinkovou vodu nalévali, co hrdlo ráčilo. A k večeru v krčmě, tam teprve bylo veselo. Pivo a víno teklo proudem, masa a placek bylo dost, zeleniny nepočítaně, buchet několik kop. A co veselých kumpánů se sešlo. Chlapík s hadem až odkudsi z Orientu, tanečnice, potulní rytíři, plivač ohně, muzikanti a jiní komedianti, kartářka i žebračka. Všichni jsme se tuze lekli, když se objevil inkvizitor a jeho pacholci, co teď mají spadeno na naše panství. Ale snažili se marně. Zkoušeli to ohněm i svěcenou vodou, ale nepochodili. Dámy od VCESu mají duši bohabojnou a čistou jako lilium, co ho některým nakonec vypálili na rameno. Aspoň měly nějakou památku. Takhle to bylo, na mou duši. Když se všecko snědlo a vypilo, zvedlo se sedm kočích a po nich ten zástup ženských a jeden po druhém se kočáry vydaly na zpáteční cestu. Ona je to do Hradce po císařský silnici pěkná štrapác, co teprv dál. Ale jestli měly čerstvý koně, zdárně dojely domů. Na lapky je v říjnu už moc veliká zima a medvědů zbylo v lesích jen pár Na tomto místě pan Hrčka svůj dopis přerušil, neboť mu zhasla louč. Příštího dne odjel s Valdštejnem do Saska a své líčení nedokončil. Poděkování všem účastnicím za to, že nás poctily svou návštěvou a že se s úsměvem vyrovnaly s drsnými středověkými podmínkami, proto připojujeme za něj. A byl podzim. Bláznivý listopad s tmavě modrou oblohou a dlouhými večery. Celkem vzato příhodná doba pro trochu zábavy. Dýdžej byl připraven, jídla a pití dost, paní šatnářka v pohotovosti. Enormní úsilí při přípravě akce došlo naplnění. Firemní diskotéka mohla začít. Grandiózní show to nebyla, spíše milý večer s příjemnými lidmi. Hudba duněla i jemně ševelila, každému po libosti. Chuťovým buňkám jsme udělali radost teplým rautem. I ten studený byl výtečný. Jen to krušovické pivo nezískalo od účastníků dostatečný počet bodů. Kolem jedenácté se k tanci odhodlali i ti, kteří zatím odolávali. Leda několik zapřisáhlých netanečníků se nepodařilo zlákat. Mohli se i tak bavit podle svých představ. Noc vystřídala páteční večer. Obsluha doplňovala zásoby, aby nám nedošla energie. Půlnoc minula a energie ne a ne dojít. Ráno bylo ještě kdesi daleko. Slunce se mělo probudit až za pět hodin (ono se v listopadu probouzí pozdě). Teoreticky jsme tedy nemuseli vyhlašovat poslední taneční sérii. Uvědomili jsme si však starou ověřenou pravdu. V cestě nám nic nestojí, ale je dobré v nejlepším přestat. Waltzovým rytmem diskotéka vyvrcholila (popř. jiným, autor nemá hudební sluch). Xenonové i obyčejné světlomety ukazovaly cestu z Hradce Králové k domovu. Y pěší hosté se odebrali vyhledat nějakou příhodnou postel. Ze spaní šoupali nohama a opakovali jednu a touž větu. Že to za rok na nějakém příhodném parketu zase rozbalíme. 12

13 Stalo se... Sedmý firemní cyklovýlet Orlické hory, Protože loňské Železné hory náš peloton nezničily tak, jak jsme předpokládali, vyrazili jsme letos na projížďku po horách o něco vyšších Orlických. Abychom si nekladli nesplnitelné cíle, projeli jsme je shora dolů, ze Šerlichu na Pastviny. Pohodu sobotního odpoledne dotvářely sluneční paprsky, horský vzduch a sušenky v doprovodném vozidle našeho trenéra, logistika a psychologa v jedné osobě, pana Sedláčka. Nikdo z dvaačtyřiceti cyklistů si nemohl přát lepší podmínky. Sotva na parkovišti v Solnici dovrčely motory našich služebních i privátních automobilů, zaslechli jsme poněkud silnější motor cyklobusu. Po rozcvičce s nakládáním bicyklů jsme vyrazili vzhůru. Naše oči přitahovaly vrchol, který sliboval prověřit náš fyzický fond. Začátek trasy prověřil především náš smysl pro rovnováhu. V sérii zatáček nebylo třeba šlápnout do pedálů, jen korigovat vliv odstředivé síly. Někteří věřili, že tento profil si trasa zachová po většinu své délky. V Orlickém Záhoří nás hned po dojezdu přišel navštívit elegantní párek výmarských ohařů, šťastný z neočekávaného nárůstu početního stavu smečky. Po několikerém ověření skutečnosti, že jim nechutnají čokoládové sušenky pana Sedláčka, jsme je (ty sušenky) snědli sami a vyrazili za dalšími zážitky. Nejzajímavějším se bezpochyby stal poutní kostel v Neratově. Prosklená střecha na zubožených obvodových zdech a rozlehlý, téměř prázdný prostor uvnitř zaostřily naše vnímání k podstatnějším věcem. Hřbitov pod kostelem prozradil dost o někdejších obyvatelích příhraničí, strhané náhrobní desky s německými jmény zase o některých Češích. Klikaté jsou cesty osudu. Pokud vás některá do tohoto kraje zavede, rozhodně Neratov nemíjejte. Je to působivé místo. Podle zvyšující se teploty jsme poznali, že trasa stále klesá do nižších nadmořských výšek. A skutečně po chvíli jsme se dostali až na úroveň hladiny Tiché Orlice. Lépe řečeno několik metrů nad ní, na most na Zemské bráně. Před námi byly dvě stěžejní akce dne. Nafocení skupinové fotografie a pěší výstup s koly v rukou po kamenitém svahu na úroveň pašerácké stezky. Za odměnu jsme získali několikakilometrový romantický úsek lemující tok řeky. Zbývalo několik posledních kilometrů k pastvinské přehradě, druhá rozcvička s nakládáním bicyklů a přesun do depa. Tím se stala restaurace v Helvíkovicích. Obsluha roznášela jídla a svědomitě škrtala z jídelního lístku ta, která naší zásluhou přestala být k dispozici. Po této poslední zastávce spojené s oceněním nejvýkonnějších cyklistů a rozborem trasy jsme zamířili zpět do Solnice. Vyskládání kol z cyklobusu na parkoviště jsme zvládli i za tmy. Objížďkami v okolí Solnice jsme poté kyvadlově zamířili do bezpečí našich mateřských stájí. Mikulášování Solnice, Přišel! Lépe řečeno přiletěl, jde totiž o svatého Mikuláše. A dokonce o čtyři dny dřív, než to má určeno kalendářem, protože se s námi dobře zná. Vyznačili jsme mu přistávací plochu dvěma vánočními stromky, aby se nemohl splést a přistál v Solnici prvního prosince odpoledne. Program ovšem běžel již dlouho před přistáním. Celé to začalo rozsvícením velkého vánočního stromku. Potom nám Divadlo z pytlíčku ukázalo jeden den ze života prasečích slečinek a malá baletka se jako sněhová vločka vznášela nad pódiem. Další blok patřil dětem z domova v Potštejně. Také jejich taneční ukázky sklidily zasloužený aplaus publika. Poté vypuklo soutěžní odpoledne. Házelo se míčky i šipkami, běhalo s pingpongovým míčkem na lžíci a našla se ještě spousta dalších úkolů pro šikovné ruce. Snahu jsme podpořili širokou nabídkou hraček a dalších věcí, které si děti mohly za získané body pořídit. Mikulášská diskotéka podpořila uvolněnou atmosféru. Komu zbylo ze soutěží dost energie, mohl ji nyní uplatnit. Komu jí trochu chybělo, ten se vydýchával u malování obrázků na sklo nebo výroby svícnů z jablíček. Pokud to nestačilo, bylo možné se na chvíli zastavit u našeho malujícího kamaráda, který ani na Mikulášské nemohl chybět. Ve vzduchu však bylo již čím dál víc cítit zvláštní, mikulášsko-andělsko-čertí vůni. Všichni jsme zatajili dech a byli tu. Zvládli i objížďku u severního pólu, kde se jezdilo kyvadlově, všimli si třpytu našich dvou stromků a mnoha desítek párů očí a zastavili se u nás. Chvíli pobyli, rozdali nadílku a odjeli za dalšími dětmi. Mají toho moc, ale za rok se u nás jistě znovu zastaví. Už jsme si to domluvili. 13

14 Tip na výlet Šumava a zimní sporty Ski areál Špičák V zeměpisu jsme se všichni učili, že Šumava je rozsáhlá pahorkatina, která se rozprostírá na jihu a jihozápadě České republiky a prochází jí hranice s Rakouskem a Německem. My vám ale Šumavu ukážeme trochu jinak. Celá oblast Šumavy se bez ohledu na státní hranici stala tzv. zelenou střechou Evropy a je jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Její hodnota byla vyzdvižena v roce 1990, kdy ji UNESCO vyhlásilo biosférickou rezervací. Šumava byla taktéž zařazena Mezinárodní unií pro ochranu přírody do Červené knihy ekosystémů. A co nám může nabídnout? Veškeré formy turistiky, a to nejen v letní a zimní sezoně, ale i mimo ně. Na své si přijdou příznivci pěší turistiky, cykloturistiky, hipoturistiky, agroturistiky, turistiky zaměřené na poznávání historických památek, kulturních zajímavostí a tradic. K zajímavým místům Šumavy patří města Český Krumlov, Prachatice, Klatovy, Vimperk s bývalým strážním hradem a sklářskou tradicí, či Volary, kde se dodnes dochovalo několik dřevěných domů tzv. alpského typu s vyřezávanou pavlačí a nízkou sedlovou střechou. Na území Šumavy se nachází velký počet pramenů vodních toků, z nichž nejvýznamnější je Vltava a dále Vydra a Křemelná tvořící na soutoku řeku Otavu. Na české straně Šumavy se nacházejí známá ledovcová jezera Laka, Prášilské, Plešné, Černé a Čertovo. Hurá na sjezdovky a bílé stopy Nás dnes ale bude zajímat zimní sportovní vyžití na Šumavě. Na jejím území totiž nalezneme spoustu zimních areálů, menších i rozsáhlejších. Ať už dáváte přednost běžkám, snowboardu nebo sjezdovému lyžování. Jste pokročilí lyžaři, lyžařští experti nebo jste Vy či Vaše děti ještě na lyžích nestáli. Určitě všichni zde naleznete vše, co potřebujete k uspokojení Vašich představ o ideální zimní dovolené. Běžkařům doporučujeme navštívit lyžařský areál Lipno Kramolín, v jehož okolí jsou udržované běžkařské tratě v délce cca 46 km. Jejich údržba je financována z prostředků EU. Ski areál Kašperské hory je naopak vhodný pro rodinné lyžování, neboť sjezdovky zde jsou spíše méně obtížné. Nesmíme opomenout zmínit lyžařský areál Nové Hutě, jehož raritou je 1050 m dlouhý lyžařský vlek Tatrapoma s převýšením 150 m a přepravní kapacitou 900 os./hod. V lyžařském areálu Zadov Churáňov si přijdou na své milovníci večerního lyžování. Mají zde k dispozici až tři sjezdovky, které jsou uměle osvětleny a pro večerní lyžování je vždy čerstvě upravují. Špičák Dá se říci, že největším a nejnavštěvovanějším zimním střediskem na Šumavě je Ski areál Špičák, který nabízí nejlepší možnost lyžování na české straně Šumavy. Špičák se nachází nedaleko Železné Rudy v blízkosti hranic s Německem. Příležitost dobře si zalyžovat zde najdou všechny skupiny lyžařů, od začátečníků přes rodiny s dětmi až po lyžařské experty. Začátečníci mohou využít cvičný svah a vlek lyžařské školy, cvičnou louku s vlekem nebo modrou turistickou sjezdovku. Středně pokročilí lyžaři určitě vyzkouší tratě U zalomeného a Slalomovou. Na milovníky prudkých svahů čeká sjezdovka Šance. Její první část je mírnější, očekávané extrémní lyžování zažijete v druhé části. Večerní lyžování je umožněno na osvětlené sjezdovce Lubák, která je také uměle zasněžována. Špičák nabízí celkem pět sjezdovek a dvě cvičné louky v celkové délce 8,4 km. Přepravu lyžařů zajišťuje jedna čtyřsedačková lanovka a 10 vleků s celkovou přepravní kapacitou osob za hodinu. Lanovky a vleky jsou denně v provozu od 8.30 do hodin. Večerní lyžování na sjezdovce Lubák si můžete užívat od do hodin. Umělé zasněžování pokrývá 80 % všech sjezdovek. Děti, snowboardisti, běžci Ve Ski areálu Špičák je vybudován Penguinland, dětské lyžařské hřiště s baby vlekem, stoupajícím kobercem, figurkami zvířátek a dalšími pomůckami pro výuku lyžování. Své dítě můžete přihlásit do kurzu lyžování v dětské lyžařské školce. Po dobu lyžařského kurzu mají děti vstup do Penguinlandu zdarma. Svah s mírným sklonem umožní i nejmenším první bezpečné krůčky na lyžích. Celý prostor je ohraničen, a tím je zajištěna především bezpečnost malých lyžařských nadějí. Milovníky snowboardingu jistě nadchne Horsefeathers snowpark Špičák, který nabízí raily i skoky pro začínající i pokročilé ridery. Na designu snowparku se letos bude podílet i Richard Skandera, dlouholetý spolupracovník HF. Všechny raily budou mít nový design. O park se bude denně starat profesionální shaper. Běžecké trasy na Špičáku a v okolí Železnorudsko nabízí také desítky kilometrů strojově upravovaných běžeckých tras. Tratě jsou při dostatku sněhu pravidelně upravovány rolbou. Vybrat si můžete běžecké výlety s různou obtížností. Trasy je možno dle potřeby kombinovat a některé mají návaznost i na běžecké trasy, které pak pokračující na německé straně. Šumava a její lyžařská střediska jsou zkrátka ideálním místem pro zimní radovánky. Nechte se inspirovat a zavítejte do jednoho z nejkrásnějších koutů naší vlasti. Jistě nebudete litovat. VCES Report / Informační zpravodaj koncernu VCES / číslo / Registrace MK ČR E / Odpovědný redaktor: Ing. Vladimír Ujec / VCES a.s., Na Harfě 337/3, Praha 9 / / tel.: / fax: / Design, zlom, tisk: ENTRE s.r.o. 14

15 Přehled Gratulujeme Svatby Ing. Vladimír Ambrož Oblast VÝCHOD Ing. Jiří Balcar Divize ČR Ing. Jana Fošumpaurová (Pförtnerová) Oblast ZÁPAD Stanislava Kopcová (Tuhá) GŘ Padesátiny Hana Adámková GŘ Eva Řeháková GŘ Odchod do důchodu Jaromír Schejbal Oblast VÝCHOD Pracovní výročí Zdeněk Pelinka Oblast VÝCHOD 30 let Ing. Jiří Prokop Oblast VÝCHOD 30 let Zdeněk Trejtnar Oblast ZÁPAD 20 let Vladimír Jaroš Oblast VÝCHOD 15 let Jaroslav Kadavý Oblast ZÁPAD 15 let Ladislav Rafael Oblast VÝCHOD 15 let Novorozenci Veronika Ing. Zdeněk Pokorný, GŘ Anna Stanislava Kopcová, GŘ Petr Ing. Martin Sadílek, Oblast VÝCHOD Nikol Petr Novák, Úsek PSV Vojtěch Renata Hanousková, GŘ Jakub Tereza Hladká, Úsek PSV Jessica Lukáš Andrejs, Oblast VÝCHOD Adam Vladimír Kosolap, Oblast ZÁPAD SUMMARY Mr. Pavel Peiker, Director of the PREFA Division, responded in an interview to questions concerning the history, present and future of the prefab building parts manufacturing plant in Pohřebačka. Like other companies, the VCES construction group is also facing problems related to the lack of skilled workers. VCES HOLDING s.r.o. therefore decided to purchase an 80% holding in Střední odborné učiliště stavební Pardubice s.r.o. (the Construction Apprentice Training School). The company has taken this pro-active approach to be able to influence the education and recruitment of its future employees. Since the beginning of October 2007, students and teachers have been fully enjoying the reconstructed school canteen in Skuhrov nad Bělou. The project also included building of a new sports ground that meets the parameters required for volley-ball. The necessary facilities for sportsmen were added to the sports hall on Práce Street in Děčín. At the end of October, the new part of the hall including dressing rooms, washrooms, accommodation premises, an auditorium and a restaurant was handed over to the investor, the statutory town of Děčín. Orion, a new multi-purpose complex, was completed in Brno-Lesná. The project, in which VCES a.s. acted as a supplier of steel-concrete monolithic structures, included construction of three 53.5-meter-tall tower buildings, featuring 16 floors each. A new wastewater treatment plant and municipal sewer system, that will serve the town of Solnice, part of Ještětice and the village of Kvasiny, were handed over to the investor at the end of November. The capacity of the new wastewater treatment plant is sufficient to cover future development in this region. INNHALTSÜBERSICHT Der Direktor der Division PREFA, Dipl. Ing. Pavel Peiker, beantwortete beim Gespräch Fragen bezüglich der Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Werks für vorproduzierte Bauteile in Pohřebačka. Auch der Baukonzern VCES wird nicht von den Problemen mit dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften verschont. Deshalb hat sich die Gesellschaft VCES HOLDING s.r.o. entschieden, 80 % der Anteile an der Mittleren Berufsschule für Bauwesen Pardubice s.r.o. zu kaufen und will so in aktiver Form die Auswahl und Ausbildung der künftigen Mitarbeiter beeinflussen. Seit Anfang Oktober 2007 genießen die Schüler und Lehrer voll die Schulkantine der Grundschule in Skuhrov nad Bělou. Bestandteil des Projekts war auch der neue Spielplatz, der alle Parameter für Volleyball erfüllt. Die Sporthalle in Děčín in der Straße Práce wurde um ein unerlässliches Umfeld erweitert. Ende Oktober wurde dem Investor der statutarischen Stadt Děčín der Bereich der Umkleideräume, Waschräume, Unterkunftsräume, der Zuschauerbereich und das Restaurant übergeben. In Brno-Lesná wurde der Mehrzweckkomplex Orion fertig gestellt. Das Projekt, bei dem VCES a.s. als Lieferant der monolithischen Stahlkonstruktion funktionierte, repräsentieren drei sechzehngeschossige Hochhäuser in der Höhe von 53,5 Meter. Die neue Kläranlage und Stadtkanalisation, die der Stadt Solnice, Stadtteil Ještětice und Gemeinde Kvasiny dienen werden, wurden Ende November übergeben. Die Kapazität der neuen Kläranlage wurde so geplant, damit sie auch die künftige Entwicklung der gegebenen Region abdeckt. The supply of a steel-reinforced concrete monolithic structure for Westgate Explora Business Centre in Prague began. The eight-storey building will require over 17.5 thousand cubic metres of concrete and 2,200 tonnes of steel. The regional hospital in Náchod took over two reconstructed wards the neurology intensive care unit and the oncology ward. Three development projects Harfa, V Kolonii and Topolovka were completed at the end of this year. It is good news that most of the garage spaces were sold only a few remain to be sold. The communication campaign of VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. helped build its image as a friendly company with a sense of humour and good ideas. These activities contributed in a significant way to its business success. At the turn of 2007/2008 VCES a.s. will strive again to be integrated in the Safe Enterprise programme. VCES actively participated in The Day of Civil Engineering and Architecture project. On Saturday, October 13, the company opened nine of its projects to the public; about sixty people interested in the building craft visited the projects. Duke Albrecht of Valdstejn (Wallenstein) was the host of the VCES Ladies Club. On Saturday, October 6, the ladies visited his castle in Dětenice, as well as the local brewery and medieval pub. Children of VCES employees were impatiently awaiting the traditional St. Nicholas party on Saturday, December 1. St. Nicholas with his companions met with them in the House of Culture in Solnice. In Prag wurde die Lieferung der monolithischen Stahlbetonkonstruktion für den Verwaltungskomplex Westgate Explora Business Centre aufgenommen. Für das achtgeschossige Gebäude werden mehr als 17,5 Tsd. m 3 Beton und Tonnen Stahl benötigt. Das regionale Krankenhaus Náchod hat zwei rekonstruierte Abteilungen übernommen die neurologische Intensivstation und die onkologische Abteilung. Drei Developerprojekte Harfa, V Kolonii und Topolovka wurden Ende dieses Jahres fertig gestellt. Es ist erfreulich, dass nur noch einige Garagenplätze zum Verkauf frei sind. Die Gesellschaft VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. hat durch eine Kommunikationskampagne ein charakteristisches Gesicht bekommen freundlich, witzig, einfallsreich. Auch diese Aktivitäten haben in diesem Jahr wesentlich zu den Geschäftserfolgen der Gesellschaft beigetragen. Die Gesellschaft VCES a.s. wird sich zur Jahreswende 2007/2008 wieder um die Einbindung in das Projekt Sicheres Unternehmen bewerben. Die Gesellschaft VCES hat sich aktiv am Projekt Tag des Bauwesens und der Architektur beteiligt. Am Samstag, den 13. Oktober hat sie für die Öffentlichkeit neun Projekte zugänglich gemacht, welche rund sechzig Interessenten im Bereich Baugewerbe besucht haben. Albrecht von Wallenstein wurde zum Gastgeber des Damenclubs der Gesellschaft VCES. Am Samstag, den 6. Oktober hat er dieser Veranstaltung nicht nur seinen Sitz das Schloss Dětenice, sondern auch die hiesige Bierbrauerei und mittelalterliche Schenke zur Verfügung gestellt. Die Kinder der VCES Konzernmitarbeiter konnten am Samstag, den 1. Dezember die traditionelle Nikolausfeier nicht erwarten. Der Nikolaus mit seinem Gefolge besuchte sie im Kulturhaus in Solnice. 15

16

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík Akropolis reality s.r.o. tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz CANABA developoment,

Více

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ 5 4 6 3 7 2 12 8 1 13 9 10 11 Ludvíkovice NOVÁ LOUKA Dovolujeme si Vám představit developerský projekt Nová Louka, který bude realizován v katastru obce Ludvíkovice

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Villapark Lipno Dreams

Villapark Lipno Dreams Villapark Lipno Dreams Prodej rekreačních domů a stavebních pozemků v obci Lipno nad Vltavou Cena domu včetně pozemku: od 4.780.000 Kč Cena pozemků: 2.200 Kč/m 2 + daň z nabytí nemovitosti Villapark Lipno

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Velikost: Hodnota: 100.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 2012 Do: 2013. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby:

Velikost: Hodnota: 100.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 2012 Do: 2013. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby: 194475 a rekonstrukce Modernizace a dostavba Nemocnice Hodnota: 100.0 mil. Kč * Zdravotnický Od: 2012 komplexní rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice, etapovitý projekt, zpracována studie kraj Pivovarské

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Strategická průmyslová. zóna. Solnice Kvasiny

Strategická průmyslová. zóna. Solnice Kvasiny Strategická průmyslová zóna Solnice Kvasiny Vznik 1. 5/2005 jednání s ministrem Ing. Milanem Urbanem návrh MPO 143 mil. Kč 2. 7/2005 Studie dopadu rozšíření SPZ Solnice Kvasiny 3. 8/2005 usnesení Vlády

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Dolni Rasnice. soubor 43 objektů - MEMORANDUM www.diskontreality.cz

Dolni Rasnice. soubor 43 objektů - MEMORANDUM www.diskontreality.cz Dolni Rasnice soubor 43 objektů - MEMORANDUM www.diskontreality.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 4. Specifické charakteristiky projektu 4.1.

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

DŮM Č.P. 49, BECHYŇOVO NÁMĚSTÍ, PŘIBYSLAV NABÍDKA BYTŮ

DŮM Č.P. 49, BECHYŇOVO NÁMĚSTÍ, PŘIBYSLAV NABÍDKA BYTŮ DŮM Č.P. 49, BECHYŇOVO NÁMĚTÍ, PŘIBYLAV NABÍDKA BYTŮ Obsah TRANA Úvod 2 Popis projektu 3 Mapa umístění 4 ituace stavby 5 Půdorysy podlaží 6 eznam bytů a nebytových prostor 10 Půdorysy bytů a nebytových

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Novinky 2009: V roce 2009 jsme se Vám rozhodli nabídnout služby a produkt s ještě

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská. Dubská 967, 27203 Kladno Střední odborná škola

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Lipno nad Vltavou Lipno Lake Resort Nabídka rekreačních nemovitostí: Areál Lipno Lake Resort byl postaven v letech 2005-2007, v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ 1. DÍL SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ ZDE POVEDOU NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TO BYL TESKO OBJEKT ROZEBÍRÁME HALU TAK TO BY NÁM ZATÍM ŠLO PŘÍPRAVA NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DRCENÍ ZBYTKŮ HALY ZDE BÝVALO SILO A TOTO

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti?

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? PROJEKT CHARVATCE CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? Bydlením, stavěním, navrhováním a kvalitou domů se zabývám celý

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Letní akademie TÜV SÜD Czech

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Letní akademie TÜV SÜD Czech www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Letní akademie TÜV SÜD Czech Vážení obchodní přátelé, v rámci letošní letní sezóny si Vám dovolujeme nabídnout zajímavé ZÁŽITKOVÉ MANAŽERSKÉ KURZY v rámci UNIKÁTNÍHO

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami

Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami Červen 2012 Profil společnosti Hlavní obory činnosti Zemědělské stavby Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými

Více

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu RAKOUSKO Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci Garantovaný výnos z pronájmu Ski Amadé Wagrain, Rakousko Skvělé lyžování a krásné léto v Alpách Městečko Wagrain se nachází v srdci lyžařského střediska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STROJNÍ ZAŘÍZENÍ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Manažer ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - Lipno nad Vltavou -

Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - Lipno nad Vltavou - Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - - Prodejní cena od 1.976.000,- Kč Všeobecný popis Rekreační areál Riviera Lipno v obci Lipno nad Vltavou se nachází v klidném prostředí, přímo u Lipenského

Více