Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky"

Transkript

1

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Obor Religionistika Bc. Andrea Meluzínová August Rohling a jeho vliv na formování antisemitismu v Rakousku-Uhersku. Zaměřeno na české prostředí. Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dalibor Papoušek, PhD

3 Čestně prohlašuji, že jsem tuto magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití pramenné a odborné literatury uvedené v závěru práce 3

4 Tímto bych chtěla poděkovat PhDr. Daliboru Papouškovi, PhD. za vedení práce, odborné konzultace, cenné rady, připomínky a v neposlední řadě také za jeho trpělivost, Štěpánu Švábovi za jeho čas a milou rozpravu ve Španělské synagoze, milé kamarádce Jitce Vaňhové za ochotné čtení mých poznámek, Danovi Skoupému za pomoc při rozluštění matematického oříšku, Denise Koskové a Zdeňkovi Haškovi za brněnskou střechu nad hlavou a oběma rodičům za shovívavou podporu. 4

5 Obsah Obsah Úvod Vymezení pojmů Žid/žid...10 Asimilace a integrace...10 Antisemitismus základní vymezení...12 Antisemitismus historický vhled...15 Klasifikace antisemitismu...17 Náboženský antisemitismus/antijudaismus...17 Moderní antisemitismus...17 Židé v Rakousku-Uhersku historický vhled Nové zákonodárství projev toleranční politiky...20 Toleranční patent Občanská rovnoprávnost...21 Židovstvo v Rakousku-Uhersku pohled dle územní příslušnosti...22 Přiblížení situace ve Vídni...22 Případ Polska na konci 19. století...26 Konec 19. století v Čechách a na Moravě...28 Zaměřeno na Prahu...28 Vzplanutí antisemitismu v Maďarsku...33 Aféra v Tiszaeszlár Historicko-náboženské souvislosti vztahu Židů a křesťanů...37 Sedm Noachických přikázání jako záruka lidské rovnosti...37 Porušení morálních pravidel v judaismu...38 Křesťansko-židovské předsudky vztah Židů a křesťanů očima Starého zákona...40 Kdo byl Prof. Dr. August Rohling? Životní data Augusta Rohlinga...42 Rohlingova východiska...43 Der Talmudjude aneb Židé podle Talmudu

6 Obsah knihy Židé podle Talmudu...49 Antitalmudismus v Židé podle Talmudu...51 Antijudaismus v Židé podle Talmudu...54 Spis Meine Antworten aneb úloha Augusta Rohlinga v procesech rituálních vražd Rohlingovo dílo a tzv. křesťanský antisemitismus...63 Soudní pře Rohling-Bloch podle Josepha Koppa...70 Koppův vztah k Rohlingovu dílu definice antisemitismu podle Dr. Josepha Koppa...70 Průběh procesu Rohling-Bloch...74 Události předcházející vzniku procesu první vydání Rohlingova Der Talmudjude...74 Postup a ukončení soudního procesu...79 Rohlingův vliv na Koppovo pojetí antisemitismu...83 Závěr Resumé Abstract Klíčová slova Key words Použitá literatura Pramenná literatura...94 Odborná literatura

7 Úvod Jádrem mojí diplomové práce je prezentace postavy katolického kněze a univerzitního profesora Augusta Rohlinga ( ) a jeho vztahu k Talmudu, k judaismu a Židům. Při zpracování této látky vycházím ze dvou skupin pramenů. První tvoří vlastní Rohlingovo dílo - především jeho dva spisy: Der Talmudjude: Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände 1 a Meine Antworten an die Rabbiner oder Fünf Briefe über den Talmudismus und das Blut-Ritual der Juden 2. Druhá skupina materiálů nese dobové reakce, které jeho dílo vyvolalo u katolických a židovských vzdělanců. Všechny uvedené texty se vesměs vztahují k soudnímu procesu Rohling-Bloch, který zapříčinil svou tvrdou kritikou Rohlingovy kvalifikace, co by znalce náboženských textů judaismu, vídeňský rabín Joseph Samuel Bloch. Za zásadní pramen v tomto ohledu považuji dílo obhájce Dr. Koppa: Zur Judenfrage nach den Akten des Process Rohling-Bloch 3, který celý spor zpětně písemně zaznamenal. V jeho příspěvku jsou zachyceny příčiny procesu, okolnosti, za kterých se formoval a celý jeho vývoj až po konečné stažení Rohlingovy žaloby vůči Blochovi. Na základě dostupných pramenů se budu snažit zhodnotit, zda je Rohlingovo dílo a vystupování příkladem antitalmudického odporu, jak i on sám otevřeně přiznává. K tomu jakým způsobem se jeho nesouhlas a odsouzení ústního zákona judaismu, tj. Talmudu projevoval, a zda je možné takto definovaný antitalmudismus posuzovat také jako antijudaismus, resp jako náboženský antisemitismus komplexně, bych ráda přihlédla v první části svého pojednání věnovanému Rohlingovi. Jakou reakci Rohlingova 1 Rohling, August, Der Talmudjude: Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände, Münster V české verzi jsem čerpala z Rohling, August, Židé podle Talmudu:uváženou křesťanům a židům všech stavů podává A. Rohling; přeložil M.J. Balák, Praha: Theodor Mourek Po zbytek textu budu užívat zkrácené označení knih jako Der Talmudjude a Židé podle Talmudu. 2 Rohling, August, Meine Antworten an die Rabbiner oder Fünf Briefe über den talmudismus und das Blut-Ritual der Juden, Prag: Cyrillo-Method V české jazykové mutaci dle Rohling, August, Moje odpovědi rabínům aneb pět psaní o Talmudu a židovské rituelní vraždě, Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (J. Zeman a spol.) Po zbytek textu budu užívat zkrácené označení knih jako Meine Antworten a Moje odpovědi rabínům. 3 Kopp, Joseph, Zur Judenfrage nach den Akten des Process Rohling-Bloch, Leipzig: Verlag von Julius Klinkhardt

8 a priori antitalmudická koncepce vyvolala v řadách akademiků a v neposlední řadě, jaký dopad mělo jeho dílo na veřejnost je druhým tematickým celkem, kterým se budu v práci zabývat. V tomto smyslu se oba tematické celky nevyhnutelně prolínají, neboť Rohlingovo dílo sehrálo při vedení soudního sporu klíčovou roli. Podkladem pro společenskou reakci mi byly články z tisku. V souvislosti s tématem práce se nabízí otázka, jak (pakliže vůbec byl) Rohlingův nábožensky laděný antisemitismus zapadá do stávajících antisemitských tendencí v Rakousku-Uhersku na konci 19. století, či zda je případně spoluutváří. Respektive, zda existuje vztah mezi jeho náboženským antisemitismem a moderním 4 antisemitismem konce 19. století a zda jím užívané na první pohled náboženské termíny 5 mohly ovlivnit společenský vývoj 19. století Rakouska-Uherska. Abych mohla výše uvedené zpracovat, nemohu si odpustit alespoň stručný vhled do společenské situace Rakouska-Uherska na konci 19. století. Ihned v úvodu práce zdůrazňuji, že problematika antisemisemitismu je neodmyslitelně problematikou vymezování identity, případně národní identity, a to nejen židovského obyvatelstva, které je ve vztahu k ostatní, pro potřeby práce křesťanské 6, společnosti nahlíženo jako jeho minoritní složka. Z hlediska definování společnosti jako skupiny lidí, kteří žijí na určitém území, podléhají témuž systému politické autority a uvědomují si, že mají jinou identitu než ostatní skupiny žijící v jejich sousedství 7, budu proto pracovat s termíny jako identita, národ, minorita či majorita, předsudky, diskriminace, asimilace apod. Jejich upřesnění či výklad pro potřeby práce podám v textu průběžně, případně jim věnuji samostatné kapitoly. Za důležité také pokládám alespoň nastínit historické vztahy mezi Židy a křesťany. Nyní přistupuji k definici základních pojmů a společenských vztahů. Následně 4 V návaznosti na používání termínu moderní antisemitismus, který se v kontextu práce váže na moderní evropské dějiny, upřesňuji v tomto smyslu také jejich počátek, jenž kladu do období Velké francouzské revoluce roku 1789 a spojuji jej se vzestupem nacionalismu vrcholícím revolučním rokem Tímto chci zdůraznit, že např. pojem rituální vražda, kterou Rohling nesčetněkrát skloňuje, není judaismu jako náboženství vlastní. Naopak krev je pro Židy tabu. Krevní pověra je součástí křesťanského středověkého vidění světa, které např. ukazuje, že Židé potřebují křesťanskou krev k náboženským rituálům prováděným v období Velikonoc. 6 Při vymezování náboženského statusu v Rakousku-Uhersku budu pro potřeby práce o její většinové složce obyvatelstva hovořit jako o křesťanech, anichž bych zkoumala jejich faktickou příslušnost ke křesťanství. V případě, že to bude kontext vyžadovat, uvedu konkrétní specifikaci náboženské příslušnosti. 7 Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, Praha: Argo 1999, s

9 zpracuji vybrané dílo Augusta Rohlinga a jeho společenské dopady, jak jsem již předeslala. 9

10 Vymezení pojmů Žid/žid Slovo Žid/žid uvádím s možností psaní velkého i malého písmene. Židem s velkým písmenem se označuje příslušník židovského národa 8, žid s malým písmenem je pak stoupenec judaismu jako náboženství. Pro potřeby práce budu, s výjimkou citací, používat ve slově Žid velké písmeno. Toto označení se mi jeví jako adekvátnější v tom smyslu, že ne každý příslušník židovského národa musí být stoupencem judaismu jako náboženství (i když se ho díky zažitým stereotypům perzekuce vycházející z náboženských motivů mohou dotýkat). Židem rozumím člověka hlásícího se k židovské národní a kulturní tradici, jenž je podmíněna specifickými etnickými a historickými vazbami (a bezpochyby vazbami přinejmenším dějinně- náboženskými). Asimilace a integrace V souvislosti se zpracovávanou problematikou identifikace Židů jako nositelů koherentních historicko-etnicko-národnostních znaků je nasnadě s ohledem na historický kontext územní rozptýlenosti židovského obyvatelstva definovat formy jejich začleňování do okolní společnosti. Pro potřeby práce v tomto ohledu považuji za dostatečné rozlišení mezi asimilací a integrací užité Michalem Franklem v jeho knize Emancipace od židů 9. Asimilaci chápe jako nejzazší stupeň integrace do společnosti, který předpokládá vzdát se všech prvků původní židovské identity a úplně splynout s nežidovským okolím. 10 Pro ostatní méně radikální způsoby 8 Definice národa je velice problematická. Pro účely práce využiji vymezení Jana Jandourka jako skupiny lidí charakterizované většinou společnou řečí, kulturou, tradicí a dějinami (objektivní prvek) a vymezující se vůči lidem považovaným za cizince (subjektivní prvek). Dříve byl národ vnímán spíše etnicky, dnes je vnímán spíše politicky. In: Jandourek, Jan, Sociologický slovník, Praha: Portál 2001, s S národem souvisí pojem nacionalismus jako ideologie přehnaného národního vědomí, která snižuje hodnotu ostatních národů. Cit. dle Tamtéž, s Frankl, Michal, Emancipace od židů : Český antisemitismus na konci 19. století, Praha Litomyšl: Paseka Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

11 začleňování Židů vůči majoritě používá termíny jako integrace či kulturní integrace. Uvedené rozlišení budu dodržovat, vyjma citací, také já. 11

12 Antisemitismus základní vymezení Z lingvistického hlediska slovo antisemitismus zahrnuje předponu anti, ve významu odpor a označení národnostní skupiny náležící k semitským kmenům, v našem případě nese význam odpor vůči Semitům. K těm se kromě Židů počítají i další národy, například Arabové, neboť i oni podle Bible vzešli z rodu patriarchy Šema (Sem), jednoho ze tří synů bájného Noema, a jsou tedy Semity. Antisemitismem se však obecně míní jen protižidovské projevy. ( ). Ve své původní podobě směřoval proti Židům jako národu, který své bytí odvozoval z osobitého náboženského vyznání, judaismu. Nejstarší formy antisemitismu tedy do značné míry splývaly s antijudaismem; jejich příčinou byla protižidovská nenávist ideová. 11 Pro definování antisemitismu v jeho obecném a širším slova smyslu jsem pro potřeby práce zvolila definici představitele judaismu Leo Pavláta (1997), který jej v obecné rovině užívá ve smyslu nenávisti či předsudků vůči Židům nebo činů vyplývajících z tohoto přesvědčení. 12 Vlastní pojem antisemitismus je podle Michala Frankla (2007) spjat s formováním moderního antisemitismu. Poprvé jej použil radikální politik a publicista Wilhelm Marr roku Antisemitismus měl podle Marra vyjadřovat opozici proti 11 Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Tamtéž, s. 83. Srv. Antisemitismus je nepřátelství vůči Židům. Objevuje se na konci 19. století, ale různé podoby jevu lze najít v historii již mnohem dříve. ( ) Často byl spojován s vyloučením Židů z různých oblastí společenského, profesního a ekonomického života. V 19. století se však jako nový jev objevuje spojování vztahu Židů s představou nerovnosti mezi rasami a Židé byli považováni jednak za méněcenné, jednak byli obviňováni ze snah o ekonomické a kulturní ovládnutí společnosti. Různé podoby antisemitismu můžeme nalézt na široké škále od karikatur v tisku, lidových pověstí, negativného obrazu Žida v literatuře přes ghetta jako vymezená místa pobytu až po hromadnou fyzickou likvidaci. Pseudovědecké odůvodnění našel v pol. 19. století v teorii J.A.Gobineaua v teorii o nerovnosti ras. Jako příčiny se uvádějí: odlišnost náboženství, jehož příslušníci byli obviňování ze zavraždění Krista; jiné kulturní a náboženské zvyky, které ztěžovali asimilaci do evropské kultury, odlišnost, která usnadňuje hledání obětního beránka v dobách krizí; ekonomické důvody, které bývaly v pozadí pogromů na židovská ghetta, moc židovských obchodníků a průmyslníků; přítomnost Židů ve vysoké politice; obviňování z kosmopolitismu, protože Židé byli sice národ staré kultury, ale postrádali vlastní území. ( ) Privilegia, kterým se Židům dostávalo, však spočívalo v utvrzování pocitu, že postavení Židů není zakotveno stejným právem jako postavení ostatních občanů. Vzbuzení nenávisti proti cizí menšině je také jedním z prostředků, kterým může skupina posilovat svou soudržnost nebo vládci odvádět pozornost od skutečných problémů. Cit. dle Jandourek, Jan, Sociologický slovník, s.29. Srv. V oblasti náboženství se antisemitismus jeví jako odpor vůči judaismu, tj. náboženství Židů. Vedle záměrného antisemitismu existuje také živelný, emocionální antisemitismus, který se opírá o působení historických a zvykových mýtů i v těch zemích, kde Židé představují často jen promile z počtu obyvatel. Cit. dle Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum 1996, s

13 působení semitské rasy na německou společnost a měl Marrovo hnutí odlišit od nábožensky motivované nenávisti vůči Židům. Ve skutečnosti byl pojem antisemitismus již od počátku používán různým způsobem a pro označení různých ideologií, které sice spojovala představa o židovském nebezpečí pro společnost, ale jejich další program nemusel být vždy slučitelný. 13 Pojem antisemitismus vystupuje jako souhrnný termín vyjadřující všechny druhy nepřátelství vůči Židům. Z toho důvodu je jeho používání značně problematické, proto je nutné předem definovat, co daným termínem chceme vyjádřit právě my. Vzhledem k tomu, že nedílnou součást mojí práce tvoří rozlišení specifických projevů antisemitismu, typologii antisemitismu provedu dále. Pro počáteční upřesnění alespoň uvedu, že společným jmenovatelem všech definic je tvrzení, že se jedná o nepřátelství či nenávist vůči Židům, která sahá od slovních útoků až po násilné činy. 14 Je však nutné zdůraznit, že antisemitismus nelze považovat ani za pouhou reakci na charakter, jednání a postavení židovské menšiny. Naopak, podstatnou roli hraje postavení většinové společnosti. Antisemitismus je tedy nutno chápat zejména jako důsledek např. ideologického, politického, sociálního atd. vývoje společnosti. 15 Zajímavou teorii moderního antisemitismu přináší Zygmunt Bauman, který antisemitismus vysvětluje na základě společného územního soužití minoritní 16 skupiny, uchovávající si vlastní specifickou identitu, uvnitř 13 Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Cit. dle Tamtéž, s Srv. Tamtéž, s Pro potřeby práce se budu držet Giddensovy sociologické definice menšin jako skupin, jejichž příslušníci jsou oproti členům většinové populace v nevýhodě a mají pocit určité skupinové solidarity či sounáležitosti. Tato vzájemnost a společné zájmy se obvykle umocňují, když se příslušníci menšiny stávají terčem předsudků a diskriminace. Příslušníci menšiny se často sami považují za vyčleněné z většinové společnosti. Obvykle bývají fyzicky a sociálně izolování od společnosti jako celku, soustředěni v určitých čtvrtích. ( ) Příslušníci menšiny často aktivně prosazují endogamii, aby si udrželi kulturní svébytnost. ( ) Menšiny bývají pronásledovány, viz dlouhodobé pronásledování Židů. Menšinové skupiny se do značné míry vždy liší od většinové společnosti. Např. fyzické odlišnosti mohou být označeny jako rasové. Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, s Srv. Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, s Jak jsem hovořila v úvodu, židovská identita je těsně spojená s jejich náboženským systémem, proto pokládám za vhodné upřesnit definici náboženské menšiny jako seskupení lidí společného náboženského vyznání, které má ve srovnání se skupinou většinové nebo oficiální náb. ortodoxie charakter menšiny. Ideologie náboženské menšiny přesahuje hranice náboženského života, zasahuje do hodnotových orientací dané společnosti, do mezilidských vztahů. Náboženská menšina může být územně lokalizována nebo rozptýlena v rámci jednoho státu nebo v nadstátním měřítku. Její konkrétní postavení v rámci společnosti je dáno politickým systémem, sociálními a kulturními podmínkami, tradicí a také schopnostmi náboženské menšiny se přizpůsobit. 13

14 společnosti majoritní. 17 Obranným mechanizmem většinové společnosti se stává vytyčování hranic vůči minoritě. Společenský vývoj 19. a 20. století postupně stírá doposud tradované a přijímané statutární rozdíly (např. občansko-právní, ekonomické, atd.). V předmoderní době byli Židé kastou mezi kastami, vrstvou mezi vrstvami, stavem mezi stavy. Jejich odlišnost nepředstavovala problém a zvykové, v podstatě nereflektované praktiky segregace účinně bránily tomu, aby se z ní problém stal. S nástupem modernity se oddělenost židů zproblematizovala. Tak jako všechno v moderní společnosti bylo i ji nyní třeba uměle vyrábět, budovat, racionálně zdůvodňovat. 18 Snahou majority je tento proces zvýrazňováním rozdílností zvrátit, což se děje za pomoci do jisté míry umělých, pomocných prostředků. Tvrdím, že pomocné prostředky pro vymezení vztahu my versus oni pramení z aktuální situace většinové společnosti. V tomto bodě obecný pojem antisemitismus 19, definovaný jako nenávist vůči Židům, nabírá konkrétní podobu, jež je podporována aktuálními prostředky, vyplývajícími z konkrétních společenských událostí a ambicí majoritní společnosti. V závislosti na zvolených či převládajích mechanismech, užitých k vymezení subjektu nenávisti nebo na základě volby klasifikačních kriterií nenávisti jako takové můžeme hovořit např. o antisemitismu rasovém, národnostním, lidovém 20 apod. Cit. dle Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, s In: Zygmunt Bauman, Modernita a holocaust, Praha: Sociologické nakladatelství 2003, s Cit. dle Tamtéž, s Ačkoliv jsem v textu odkazovala, že se konkrétní klasifikací antisemitismu budu zabývat později, musím upozornit, že v uvedené větě bych s ohledem na budoucí typologii antisemitismu jako antisemitismu náboženského a antisemitismu moderního použila místo pojmu antisemitismus přesnější označení, a to právě antisemitismus moderní. Nečiním tak jen proto, protože bych uvedenou klasifikaci předcházela. Protože se moje stávající výpověď a taktéž zmiňovaná Baumanova teorie vztahují k sekularizované poosvícenské společnosti, bylo by na tomto místě vhodnější dodržet pro potřeby práce předeslané dělení a použít termín antisemitismus moderní. 20 Lidový antisemitismus definuji jako podprahový, historicky tradovaný a v jednotlivcích většinové společnosti zakořeněný strach z židovské identity (případně odlišnosti od sebevymezujicího se objektu), který konzervuje a předává zažité protižidovské pověrečné stereotypy, pramenící zejména z konfrontace judaismu a křesťanství. Roli v tomto 14

15 Doposud jsme se při definici pojmu antisemitismus setkali s jakýmsi základním rozlišením, vyplývajícím z postoje Wilhelma Marra, který nám poskytuje dvojakou historicky konzervovanou perspektivu antisemitismu. První se vztahuje k náboženským motivům antisemitismu, provázaným historickými vazbami starověku a středověku, v nichž hrála náboženská příslušnost určující roli. Druhá se týká moderní společnosti, řešící, počínaje osvícenstvím, nové otázky, v nichž se náboženská problematika upozadila ve prospěch stávajících společenských témat, mezi něž např. náleží národní identita (ve spojitosti s židovskou národní identitou se ale dostáváme do poměrně komplikované situace, neboť' judaismus jako náboženský systém je úzce spjat s židovským národem a to jak historicky, tak i v moderní společnosti). S nastolením osvícenských změn hovoříme o postupném formování moderního antisemitismu, který se jako pojem sám o sobě vymezuje vůči zažité formě antisemitismu otevřeně deklarované náboženskými vazbami. Na příkladu definice antisemitismu můžeme tudíž sledovat vývoj nežidovské evropské společnosti a její vyrovnávání se svou vlastní situací. Antisemitismus historický vhled Ve starověku se Židé silně vymykali, neboť odmítli uznat převládající náboženské představy, kvůli čemuž byli osočováni z pohrdání stávajícím řádem a řecko-římskými bohy. Již ve starověku se tedy vytvořily základní stereotypy ve vnímání Židů a ty se dále konzervovaly ve styku se středověkým křesťanstvím. Leo Pavlát (1997) klasifikuje tři základní stereotypy ve vnímání Židů. Ti jsou dle něj nahlíženi jako konfliktní vyznavači škodlivé víry, jako odpůrci většinové vize světa a jako společenští odpadlíci. 21 V této souvislosti musím podotknout, že antisemitský koncept se nikdy nevztahoval na jedince, ale vždy pracoval s židovskou populací v celku. Diskriminace náboženská šla ruku v ruce s diskriminací v jiných oblastech. ohledu přikládám také lidskému sklonu k předsudkům, jež lidé používají pro lepší orientaci ve světě jako pomocného mechanismu kategorizace svého okolí. Srv. Giddens, Anthony, Sociologie, s Srv. Frankl, Michal, Emancipace od židů, s In: Pavlát, Leo, Židé v Čechách a na Moravě, in: Židé dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum 1997, s

16 Náboženské pronásledování Židů v zásadě vedlo k diskriminaci ekonomické, ale naopak důvody ekonomické na sebe nejednou braly podobu persekuce náboženské. 22 Antisemitské stereotypy byly v průběhu dějin, podporovány legislativně. Praktickým projevem středověkých protižidovských stereotypů bylo např.: zřizování ghett 23, ve kterých Židé bydleli odděleně od ostatního obyvatelstva; příkaz nosit odlišující znamení; nucená převýchova či omezování porodnosti; vyhnanství; nucená konverze/křest; pogromy; obvinění ze znesvěcení hostie, z rituálních vražd nebo z šíření nemocí; omezený či zapovězený přístup k vybraným profesím, pracovním příležitostem, nebo vzdělání; diskriminace občanská/neuznání občanských práv; diskriminace jazyková i národní atd. 24 Posuneme-li se v čase směrem k novověku 25, můžeme doložit postupné odbourávání mnohých historicky zakotvených restrikcí, nicméně uvolňování starých omezení podnítilo nové antisemitské projevy. Osvícenci Židy vesměs zavrhovali pro jejich napojení na šlechtu a pro jejich zastaralou zkostnatělost ve víře, která byla s osvícenskými principy neslučitelná. Politický liberalismus, jenž rozvinul osvícenská východiska ve snahu o rovnoprávnou společnost, usiloval o asimilaci židovského obyvatelstva. Protože liberální program nebyl naplněn dochází k postupné celospolečenské radikalizaci, jež doprovází také radikální pohled na židovskou populaci. Novověký antisemitismus nabírá další nové projevy: viní Židy z mravního úpadku společnosti; zahrnuje nacionální projevy v mnohonárodnostním Rakousku-Uhersku je patrný nacionální antisemitismus národnostních menšin, v Německu zase nacionalismus pangermánský; prosazuje se idea celosvětového židovského spiknutí; podporuje antisemitismus rasový, jenž je propojen s ideou celožidovského spiknutí, zakládající se na rodovém charakteru židovského společenství a vrcholí nacistickou ideou fyzické likvidace Židů. Nové projevy antisemitismu, ve snaze zapůsobit také na řadové občany, byť prvotně jen s lokální působnosti, však pracují s jednotlivými dějinně tradovanými protižidovskými stereotypy, vycházejícími 22 Cit. dle Tamtéž, s Srv. Tamtéž, s Tamtéž, s Pro potřeby práce spojuji období novověkých evropských dějin s pokročilou etapou renesance. Za počátek novověku proto považuji období druhé poloviny 16. století. 16

17 z židovsko-křesťanských náboženských sporů. Mezi ně náleží např. pověra o rituální vraždě 26 atd. Klasifikace antisemitismu Náboženský antisemitismus/antijudaismus jak již jsem uvedla dříve, až do 19. století měl antisemitismus převážně náboženský základ pocházející z rozporů mezi křesťanstvím a judaismem, příp. islámem. Judaismus byl největším menšinovým náboženstvím křesťanské Evropy i islámského světa, z čehož pramenily perzekuce Židů. Dokladem, že odpor byl z valné části ryze náboženský, nezahrnující židovský původ etnický, je podporovaná možnost přestoupit k veřejně akceptovanému náboženství většiny, např. pod podmínkou vyloučení ze země. V tomto ohledu bych tedy upřednostnila používání pojmu antijudaismus jako odpor proti náboženskému systému judaismu. Moderní antisemitismus chápu jako souhrnný termín pro antisemitské tendence spojené se změnou společenského uspořádání konce 18. století a v kontextu práce příznačné pro 19. století. Moderní antisemitismus může zahrnovat například politické, rasové 27, 26 Pojem rituální vražda se používá v souvislosti s obviněním příslušníků některé náboženské komunity, zejména izraelitů, ze zavraždění člověka za účelem získání jeho krve pro rituální účely. Cit. dle Szántó, Juraj, České Polné předcházel maďarský Tiszaeszlár, in: Hilsnerova aféra a česká společnost , Praha: Židovské muzeum 1999, s Ve vztahu k rasovému antisemitismu, nebo rasové otázce jako součásti moderního antisemitismu, musím podotknout, že mnohé rasové teorie 19. století nevycházely ze skutečně biologických rasových teorií, ale spíše se zakládaly na obsahu Talmudu. V českém prostředí konce 19. století je silně diskutovaná otázka národní identity. Ernest Renan říká, že národní idenfitikace je výrazem svobodné vůle jednotlivce ke sdílení společného morálního vědomí a sdílení obětí, nelze ji proto založit ani na rasovém původu, ani na společném náboženství, jazyku či pouze geografické pozici. Zdůrazňuje tím pozici českého národního liberálního postoje vůči cizorodým prvkům. Předkládá teorii, že židovská integrace by byla snazší z pozice rasové odlištosti nežli z pozice odlišnosti národnostněkulturní. In: Frankl, Michal, Emancipace od židů, s. 36. Srv. Jandourek chápe rasu jako rozčlenění kontinua lidské populace do kategorií na základě fyzických vlastností. ( ) Argumentem pro odmítnutí ras je to, že biologicky podmíněné rozdíly mezi skupinami lidí sice skutečně existují, ale použít každý z nich jako kriterium, vytvoří odlišný systém klasifikace rasy než při třídění dle znaku jiného. Variabilita lidské populace je zřejmě způsobena adaptací na odlišná prostředí. Cit. dle Jandourek, Jan, Sociologický slovník, s Srv. Podle Giddense neexistují žádné přesně vymezené rasy, ale jen široké spektrum fyzických variací. Lidské populace představují kontinuum bez pevných hranic. Fyzické odlišnosti, dědičné povahy se stávají zdrojem předsudků a diskriminace, ale tato příčina nemá nic společného s biologií. Tzn. rasové odlišnosti je proto třeba chápat jako ty projevy fyzické variability, které si příslušníci dané komunity nebo společnosti vybírají jako etnicky 17

18 hospodářské 28, sociální a nacionální 29 snahy evropské společnosti negativně uplatňované vůči židovskému obyvatelstvu. Moderní antisemitismus pak, v závislosti na místních prioritách, může nabývat přívlastky svých jednotlivých složek. Spouštěči skutečných konfliktů mezi Židy a ostatními lidmi se tak staly např. vzdělání, jazyk, povolání, konkurence apod. Ty však sami o sobě nejsou zdrojem antisemitismu jako takového; ten souvisí s proměnou majoritní společnosti, která si svoje nezdary vysvětlovala např. jako projevy celosvětového židovského spiknutí. Židé tak sloužili jako symbol negativních jevů uvnitř většinové/nežidovské společnosti. Důsledkem byly politické reakce, reakce církví, násilí, obvinění z rituálních vražd, sociální vylučování apod. V tomto smyslu bych si troufla hovořit také o moderním antisemitismu dobovém či aktuálním. Jak jsem již uvedla dříve, moderním antisemitismem se zbýval Zygmunt Bauman. Ten počátky moderního antisemitismu vidí významné. V tomto smyslu bývají například rozdíly v barvě pleti často vnímány jako významné, zatímco odlišná barva vlasů nikoliv. Rasismus lze proto definovat jako předsudek založený na sociálně významných fyzických rozdílech. Rasista je člověk, který je přesvědčen, že někteří jedinci jsou v důsledku definovaných rasových rozdílů nadřazení nebo méněcenní. Pojem rasa sice vznikl až v novověku, ale předsudky a etnické antagonismy se v dějinách objevují odedávna. Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, s Hans Rosenberg tvrdí, že vlny antisemitismu poměrně přesně kopírují dlouhodobé i krátkodobé ekonomické výkyvy. Politické strany s antisemitským programem, se snažily získat vliv zdůrazňováním materiálních zájmů venkovských a městských nižších společenských tříd. Hospodářská krize v letech narušila důvěru v liberální hospodářskou a politickou ideologii, a naopak nastartovala proces protiliberálních politických alternativ. In: Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Frankl rozlišuje mezi radikálním nacionalismem prosazovaným vůči Židům a antisemitismem. Radikalizace antisemitské ideologie souvisela s přiostřením hospodářských, potažmo sociálních problémů vlastního národa. Češi se bránili vůči dvěma nepřátelům. Vnějším nepřítelem byli Němci a za vnitřní narušitele české národní integrity považovali Židy. Jako příklad radikalizace myšlenek Frankl uvádí mladočeského radikálního žurnalistu J. M. Baláka, který začátkem 70. let 19. století přeložil Rohlingův spis Talmudjude. Tamtéž, s Balák pohlíží na židovské tradice jako na zastaralou hráz bránící začlenění do české společnosti. Balákovým postojem se budu zabývat později v souvislosti s vlastní předmluvou knihy Židé podle Talmudu. Frankl vidí jako jednoznačně prvního plnohodnotného českého antisemitu redaktora Českých zájmů Jaroslava Huška, který roku 1883 zaslal jménem českých antisemitů dopis Kolínským novinám doporučující názory Augusta Rohlinga, jehož brožury v Nymburku pilně šířil. Hušek tvrdil, že se Židé za náboženskou společnost pouze vydávají. Sami deklarují antisemitismus jako náboženskou nenávist, aby uvedli ostatní v omyl. Sám Židy vidí jako skutečného mezinárodního nepřítele, proti kterému je třeba bojovat. V tomto okamžiku je znázorněn přerod od českoneměcko/židovské otázky k boji všech národů vůči Židům. Němečtí a čeští antisemité se sjednocují. První antisemitský sjezd se konal počátkem 80. let, r. 1882, v Drážďanech pod portrétem údajné oběti rituální vraždy, Esther Solymosi. Karel Adámek, autor antisemitského spisu, Slovo o Židech, tvrdí, že síla a vliv židů roste s jejich solidárností a pevnou politickou, sociální a hospodářskou organisací, jež jest vybudována po výtce i na základech náboženských. Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

19 v nepřítomnosti rozdílů mezi skupinami a ve zrušení prastarých společenských a právních bariér mezi Židy a křesťany, o jejichž resuscitaci majoritní společnost opětovně usilovala. Zděděné náboženské vytyčení hranice způsobem Židé odmítli Krista 30, již dle Baumana v sekularizované společnosti nemohlo plnit svoji dřívější funkci. 31 Podmínky modernity vyžadovaly pro segregaci moderní metodu budování hranic. 32 Měla-li být odlišnost Židů zachráněna před útokem moderní rovnosti, musela být přeformulována a položena na nové základy, pevnější než lidská schopnost vlastní kultivace a sebeurčení. Jak to úsporně vyjádřila Hannah Arendtová, judaismus bylo třeba nahradit židovstvím: judaismu mohli Židé uniknout konverzí, z židovství úniku nebylo. 33 Viktor Frankl definuje moderní antisemitismus jako soubor názorů, interpretací společenských jevů a modelů jednání, které jsou postaveny na protižidovských předsudcích a strukturách myšlení vytvořených ve středověku, tento korpus protižidovských idejí začleňují do soudobého světonázoru a údajným působením Židů vysvětlují skutečné nebo vykonstruované problémy majoritní společnosti. 34 Každá z uvedených výpovědí o moderním antisemitismu, resp o antisemitismu v sekularizované společnosti, která minimálně z hlediska legislativní, právní a výkonné moci usilovala o uniformního občana nese svůj díl pravdy. Baumanova definice se zaměřuje především na vysvětlení nových forem antisemitismu ve společnosti, kde již není náboženství svázáno se světskou mocí a která usiluje o rovnocenný přístup ke všem svým členům. Frankl se sice v tomto ohledu od Baumana moc neliší, nicméně klade větší důraz na stabilní využívání zažitých protižidovských stereotypů, jako předsudečného nahlížení židovské identity, které je aplikováno v nové společenské situaci. Já se zabývám Rohlingovými spisy, jenž vycházely od 70. do 90. let 19. století, proto budu pracovat s pojmem moderní antisemitismus dle naznačených intencí obou autorů. 30 Cit. dle Zygmunt Bauman, Modernita a holocaust, s Tamtéž, s Tamtéž, s Cit. dle Tamtéž, s Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

20 Židé v Rakousku-Uhersku historický vhled Touto kapitolou bych ráda nastínila sociální kontext života Židů v Rakousku-Uhersku tak, aby bylo zřetelné do jakých společenských, a politických souvislostí je zasazeno téma mojí práce. Nejprve se budu ve zkratce věnovat zákonodárství, resp. klíčovým zlomům v legislativě, které zásadním způsobem ovlivnily život Židů na konci 19. století v Rakousku- Uhersku a dále ve stručnosti poukážu na formování lokálních vztahů mezi židovským obyvatelstvem a nežidy. Vodítko pro zpracování historickopolitických informací o Rakousku-Uhersku mi poskytly vybrané kapitoly německého překladu knihy Simona Dubnowa Weltgeschichte des Jüdischen Volkes 35 a Tomáše Pěkného Historie Židů v Čechách a na Moravě 36. Nové zákonodárství projev toleranční politiky Toleranční patent Evropským trendem 18. století bylo osvícenství. V souladu s osvícenskými tendencemi, ale především z pragmatických pohnutek snazší kontroly a evidence evangelíků, vydal roku 1782 císař Josef II. svůj Toleranční patent, ve kterém deklaroval svobodu náboženského vyznání pro luterány, kalvíny a řeckopravoslavné. Josefovy reformy se dotkly také Židů. Aniž by Židům přiznával občanská práva, požadoval jejich výchovu a tzv. Nutzbarmachung ( použitelnost ). Odstranil židovskou daň a povinné označení. Židům bylo povoleno podnikání v zemědělství, řemeslech a tovární výrobě, jejich dětem návštěva veřejných škol. I přes tento výnos byli nadále omezováni v domovských právech a byli pouze snášeni, Tollerierte. Například v Čechách a na Moravě jim nadále byla města Brno, Olomouc, Karlovy Vary, Budějovice atd. uzavřena. A ve zbývajících museli jako dříve bydlet v židovských ulicích. Občanské zrovnoprávnění nebylo zmíněno ani 35 Dubow, Simon, Zweites Kapitel: Der Antisemitismus in Österreich-Ungarn, in: Dubnow, Simon, z hebrejštiny přeložil Dr. A. Steinberg, Weltgeschichte des Jüdischen Voes, Berlin: Jüdischer Verlag 1929, s Dostupné na WW: <http://ldnknigi.lib.ru/judaica/dub now/dubnow-bloch.htm> [cit ]. 36 Pěkný, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Člověk a společnost. 20. Problematika vymezení pojmu minorita. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 20. Problematika vymezení pojmu minorita. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 20. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová, DUM číslo: DUM 20 číslo: 20 Problematika Problematika vymezení vymezení pojmu pojmu Strana: 1 Škola, Šmahova 110 Ročník 1. ročník

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_01_NORIMBERSKE_ZAKO

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Nacionalizmus Ve světových dějinách se od konce 18. století nacionalizmus stal fenoménem,

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv?

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv? NEBEZPEČNÉ OBRÁZKY Klíčové otázky: Jakými způsoby lze negativně zobrazovat skupinu osob? V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 164/0 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ Otázka: Hilsneriáda Předmět: Dějepis Přidal(a): MrLuciprd Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ SOUDNÍ PROCES KONEC ŽIVOTA LEOPOLDA HILSNERA T.G.MASARYK ANTISEMITISMUS

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Mgr. Adam Rychtecký Tematická oblast: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti století Název DUMu:

Mgr. Adam Rychtecký Tematická oblast: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti století Název DUMu: Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

I. Éra nacionální české hospodářské emancipace (1859 1918) 1. Ideologie, strategie a politika

I. Éra nacionální české hospodářské emancipace (1859 1918) 1. Ideologie, strategie a politika I. Éra nacionální české hospodářské emancipace (1859 1918) 1. Ideologie, strategie a politika Hospodářský nacionalismus, který je poměrně novým jevem hospodářských, sociálních i kulturních dějin, je neoddělitelný

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Česká republika po roce 1989 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Revoluce v roce 1989 Nové vymezení vztahu vůči náboženství Bude mít nový politický řád morální rozměr? Náboženství = tradiční skupiny

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Výzvy Obecná obava západní společnosti, je že kulturní politika jako projekt národního státu je na

Více

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku 1. Anotace V této práci bych se zaobírala tím, zda existovaly jiné možnosti/návrhy uspořádání Československa než jen na základě 2

Více

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH Holocaust v dokumentech Dne 2.12.2013 se třináct studentů 4. ročníku, kteří navštěvují seminář z dějepisu zúčastnilo exkurze v Kulturním centru Židovského muzea.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Ústavou je Chorvatsko zřízeno jako nacionální stát chorvatského národa a stát příslušníků národnostních menšin.

Ústavou je Chorvatsko zřízeno jako nacionální stát chorvatského národa a stát příslušníků národnostních menšin. Zdenka Čuchnilová: Odraz chorvatské menšinové legislativy Bohatá kulturní činnost českých besed v Chorvatsku, která je prezentovaná v předchozím referátů, vychází z úsilí mnohých entuziastů udržet identitu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO I.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Aristoteles tři správné a tři zvrhlé základní formy státu Správné formy - království (monarchie) panství jednotlivce - aristokracie

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více