Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky"

Transkript

1

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Obor Religionistika Bc. Andrea Meluzínová August Rohling a jeho vliv na formování antisemitismu v Rakousku-Uhersku. Zaměřeno na české prostředí. Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dalibor Papoušek, PhD

3 Čestně prohlašuji, že jsem tuto magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití pramenné a odborné literatury uvedené v závěru práce 3

4 Tímto bych chtěla poděkovat PhDr. Daliboru Papouškovi, PhD. za vedení práce, odborné konzultace, cenné rady, připomínky a v neposlední řadě také za jeho trpělivost, Štěpánu Švábovi za jeho čas a milou rozpravu ve Španělské synagoze, milé kamarádce Jitce Vaňhové za ochotné čtení mých poznámek, Danovi Skoupému za pomoc při rozluštění matematického oříšku, Denise Koskové a Zdeňkovi Haškovi za brněnskou střechu nad hlavou a oběma rodičům za shovívavou podporu. 4

5 Obsah Obsah Úvod Vymezení pojmů Žid/žid...10 Asimilace a integrace...10 Antisemitismus základní vymezení...12 Antisemitismus historický vhled...15 Klasifikace antisemitismu...17 Náboženský antisemitismus/antijudaismus...17 Moderní antisemitismus...17 Židé v Rakousku-Uhersku historický vhled Nové zákonodárství projev toleranční politiky...20 Toleranční patent Občanská rovnoprávnost...21 Židovstvo v Rakousku-Uhersku pohled dle územní příslušnosti...22 Přiblížení situace ve Vídni...22 Případ Polska na konci 19. století...26 Konec 19. století v Čechách a na Moravě...28 Zaměřeno na Prahu...28 Vzplanutí antisemitismu v Maďarsku...33 Aféra v Tiszaeszlár Historicko-náboženské souvislosti vztahu Židů a křesťanů...37 Sedm Noachických přikázání jako záruka lidské rovnosti...37 Porušení morálních pravidel v judaismu...38 Křesťansko-židovské předsudky vztah Židů a křesťanů očima Starého zákona...40 Kdo byl Prof. Dr. August Rohling? Životní data Augusta Rohlinga...42 Rohlingova východiska...43 Der Talmudjude aneb Židé podle Talmudu

6 Obsah knihy Židé podle Talmudu...49 Antitalmudismus v Židé podle Talmudu...51 Antijudaismus v Židé podle Talmudu...54 Spis Meine Antworten aneb úloha Augusta Rohlinga v procesech rituálních vražd Rohlingovo dílo a tzv. křesťanský antisemitismus...63 Soudní pře Rohling-Bloch podle Josepha Koppa...70 Koppův vztah k Rohlingovu dílu definice antisemitismu podle Dr. Josepha Koppa...70 Průběh procesu Rohling-Bloch...74 Události předcházející vzniku procesu první vydání Rohlingova Der Talmudjude...74 Postup a ukončení soudního procesu...79 Rohlingův vliv na Koppovo pojetí antisemitismu...83 Závěr Resumé Abstract Klíčová slova Key words Použitá literatura Pramenná literatura...94 Odborná literatura

7 Úvod Jádrem mojí diplomové práce je prezentace postavy katolického kněze a univerzitního profesora Augusta Rohlinga ( ) a jeho vztahu k Talmudu, k judaismu a Židům. Při zpracování této látky vycházím ze dvou skupin pramenů. První tvoří vlastní Rohlingovo dílo - především jeho dva spisy: Der Talmudjude: Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände 1 a Meine Antworten an die Rabbiner oder Fünf Briefe über den Talmudismus und das Blut-Ritual der Juden 2. Druhá skupina materiálů nese dobové reakce, které jeho dílo vyvolalo u katolických a židovských vzdělanců. Všechny uvedené texty se vesměs vztahují k soudnímu procesu Rohling-Bloch, který zapříčinil svou tvrdou kritikou Rohlingovy kvalifikace, co by znalce náboženských textů judaismu, vídeňský rabín Joseph Samuel Bloch. Za zásadní pramen v tomto ohledu považuji dílo obhájce Dr. Koppa: Zur Judenfrage nach den Akten des Process Rohling-Bloch 3, který celý spor zpětně písemně zaznamenal. V jeho příspěvku jsou zachyceny příčiny procesu, okolnosti, za kterých se formoval a celý jeho vývoj až po konečné stažení Rohlingovy žaloby vůči Blochovi. Na základě dostupných pramenů se budu snažit zhodnotit, zda je Rohlingovo dílo a vystupování příkladem antitalmudického odporu, jak i on sám otevřeně přiznává. K tomu jakým způsobem se jeho nesouhlas a odsouzení ústního zákona judaismu, tj. Talmudu projevoval, a zda je možné takto definovaný antitalmudismus posuzovat také jako antijudaismus, resp jako náboženský antisemitismus komplexně, bych ráda přihlédla v první části svého pojednání věnovanému Rohlingovi. Jakou reakci Rohlingova 1 Rohling, August, Der Talmudjude: Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände, Münster V české verzi jsem čerpala z Rohling, August, Židé podle Talmudu:uváženou křesťanům a židům všech stavů podává A. Rohling; přeložil M.J. Balák, Praha: Theodor Mourek Po zbytek textu budu užívat zkrácené označení knih jako Der Talmudjude a Židé podle Talmudu. 2 Rohling, August, Meine Antworten an die Rabbiner oder Fünf Briefe über den talmudismus und das Blut-Ritual der Juden, Prag: Cyrillo-Method V české jazykové mutaci dle Rohling, August, Moje odpovědi rabínům aneb pět psaní o Talmudu a židovské rituelní vraždě, Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (J. Zeman a spol.) Po zbytek textu budu užívat zkrácené označení knih jako Meine Antworten a Moje odpovědi rabínům. 3 Kopp, Joseph, Zur Judenfrage nach den Akten des Process Rohling-Bloch, Leipzig: Verlag von Julius Klinkhardt

8 a priori antitalmudická koncepce vyvolala v řadách akademiků a v neposlední řadě, jaký dopad mělo jeho dílo na veřejnost je druhým tematickým celkem, kterým se budu v práci zabývat. V tomto smyslu se oba tematické celky nevyhnutelně prolínají, neboť Rohlingovo dílo sehrálo při vedení soudního sporu klíčovou roli. Podkladem pro společenskou reakci mi byly články z tisku. V souvislosti s tématem práce se nabízí otázka, jak (pakliže vůbec byl) Rohlingův nábožensky laděný antisemitismus zapadá do stávajících antisemitských tendencí v Rakousku-Uhersku na konci 19. století, či zda je případně spoluutváří. Respektive, zda existuje vztah mezi jeho náboženským antisemitismem a moderním 4 antisemitismem konce 19. století a zda jím užívané na první pohled náboženské termíny 5 mohly ovlivnit společenský vývoj 19. století Rakouska-Uherska. Abych mohla výše uvedené zpracovat, nemohu si odpustit alespoň stručný vhled do společenské situace Rakouska-Uherska na konci 19. století. Ihned v úvodu práce zdůrazňuji, že problematika antisemisemitismu je neodmyslitelně problematikou vymezování identity, případně národní identity, a to nejen židovského obyvatelstva, které je ve vztahu k ostatní, pro potřeby práce křesťanské 6, společnosti nahlíženo jako jeho minoritní složka. Z hlediska definování společnosti jako skupiny lidí, kteří žijí na určitém území, podléhají témuž systému politické autority a uvědomují si, že mají jinou identitu než ostatní skupiny žijící v jejich sousedství 7, budu proto pracovat s termíny jako identita, národ, minorita či majorita, předsudky, diskriminace, asimilace apod. Jejich upřesnění či výklad pro potřeby práce podám v textu průběžně, případně jim věnuji samostatné kapitoly. Za důležité také pokládám alespoň nastínit historické vztahy mezi Židy a křesťany. Nyní přistupuji k definici základních pojmů a společenských vztahů. Následně 4 V návaznosti na používání termínu moderní antisemitismus, který se v kontextu práce váže na moderní evropské dějiny, upřesňuji v tomto smyslu také jejich počátek, jenž kladu do období Velké francouzské revoluce roku 1789 a spojuji jej se vzestupem nacionalismu vrcholícím revolučním rokem Tímto chci zdůraznit, že např. pojem rituální vražda, kterou Rohling nesčetněkrát skloňuje, není judaismu jako náboženství vlastní. Naopak krev je pro Židy tabu. Krevní pověra je součástí křesťanského středověkého vidění světa, které např. ukazuje, že Židé potřebují křesťanskou krev k náboženským rituálům prováděným v období Velikonoc. 6 Při vymezování náboženského statusu v Rakousku-Uhersku budu pro potřeby práce o její většinové složce obyvatelstva hovořit jako o křesťanech, anichž bych zkoumala jejich faktickou příslušnost ke křesťanství. V případě, že to bude kontext vyžadovat, uvedu konkrétní specifikaci náboženské příslušnosti. 7 Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, Praha: Argo 1999, s

9 zpracuji vybrané dílo Augusta Rohlinga a jeho společenské dopady, jak jsem již předeslala. 9

10 Vymezení pojmů Žid/žid Slovo Žid/žid uvádím s možností psaní velkého i malého písmene. Židem s velkým písmenem se označuje příslušník židovského národa 8, žid s malým písmenem je pak stoupenec judaismu jako náboženství. Pro potřeby práce budu, s výjimkou citací, používat ve slově Žid velké písmeno. Toto označení se mi jeví jako adekvátnější v tom smyslu, že ne každý příslušník židovského národa musí být stoupencem judaismu jako náboženství (i když se ho díky zažitým stereotypům perzekuce vycházející z náboženských motivů mohou dotýkat). Židem rozumím člověka hlásícího se k židovské národní a kulturní tradici, jenž je podmíněna specifickými etnickými a historickými vazbami (a bezpochyby vazbami přinejmenším dějinně- náboženskými). Asimilace a integrace V souvislosti se zpracovávanou problematikou identifikace Židů jako nositelů koherentních historicko-etnicko-národnostních znaků je nasnadě s ohledem na historický kontext územní rozptýlenosti židovského obyvatelstva definovat formy jejich začleňování do okolní společnosti. Pro potřeby práce v tomto ohledu považuji za dostatečné rozlišení mezi asimilací a integrací užité Michalem Franklem v jeho knize Emancipace od židů 9. Asimilaci chápe jako nejzazší stupeň integrace do společnosti, který předpokládá vzdát se všech prvků původní židovské identity a úplně splynout s nežidovským okolím. 10 Pro ostatní méně radikální způsoby 8 Definice národa je velice problematická. Pro účely práce využiji vymezení Jana Jandourka jako skupiny lidí charakterizované většinou společnou řečí, kulturou, tradicí a dějinami (objektivní prvek) a vymezující se vůči lidem považovaným za cizince (subjektivní prvek). Dříve byl národ vnímán spíše etnicky, dnes je vnímán spíše politicky. In: Jandourek, Jan, Sociologický slovník, Praha: Portál 2001, s S národem souvisí pojem nacionalismus jako ideologie přehnaného národního vědomí, která snižuje hodnotu ostatních národů. Cit. dle Tamtéž, s Frankl, Michal, Emancipace od židů : Český antisemitismus na konci 19. století, Praha Litomyšl: Paseka Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

11 začleňování Židů vůči majoritě používá termíny jako integrace či kulturní integrace. Uvedené rozlišení budu dodržovat, vyjma citací, také já. 11

12 Antisemitismus základní vymezení Z lingvistického hlediska slovo antisemitismus zahrnuje předponu anti, ve významu odpor a označení národnostní skupiny náležící k semitským kmenům, v našem případě nese význam odpor vůči Semitům. K těm se kromě Židů počítají i další národy, například Arabové, neboť i oni podle Bible vzešli z rodu patriarchy Šema (Sem), jednoho ze tří synů bájného Noema, a jsou tedy Semity. Antisemitismem se však obecně míní jen protižidovské projevy. ( ). Ve své původní podobě směřoval proti Židům jako národu, který své bytí odvozoval z osobitého náboženského vyznání, judaismu. Nejstarší formy antisemitismu tedy do značné míry splývaly s antijudaismem; jejich příčinou byla protižidovská nenávist ideová. 11 Pro definování antisemitismu v jeho obecném a širším slova smyslu jsem pro potřeby práce zvolila definici představitele judaismu Leo Pavláta (1997), který jej v obecné rovině užívá ve smyslu nenávisti či předsudků vůči Židům nebo činů vyplývajících z tohoto přesvědčení. 12 Vlastní pojem antisemitismus je podle Michala Frankla (2007) spjat s formováním moderního antisemitismu. Poprvé jej použil radikální politik a publicista Wilhelm Marr roku Antisemitismus měl podle Marra vyjadřovat opozici proti 11 Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Tamtéž, s. 83. Srv. Antisemitismus je nepřátelství vůči Židům. Objevuje se na konci 19. století, ale různé podoby jevu lze najít v historii již mnohem dříve. ( ) Často byl spojován s vyloučením Židů z různých oblastí společenského, profesního a ekonomického života. V 19. století se však jako nový jev objevuje spojování vztahu Židů s představou nerovnosti mezi rasami a Židé byli považováni jednak za méněcenné, jednak byli obviňováni ze snah o ekonomické a kulturní ovládnutí společnosti. Různé podoby antisemitismu můžeme nalézt na široké škále od karikatur v tisku, lidových pověstí, negativného obrazu Žida v literatuře přes ghetta jako vymezená místa pobytu až po hromadnou fyzickou likvidaci. Pseudovědecké odůvodnění našel v pol. 19. století v teorii J.A.Gobineaua v teorii o nerovnosti ras. Jako příčiny se uvádějí: odlišnost náboženství, jehož příslušníci byli obviňování ze zavraždění Krista; jiné kulturní a náboženské zvyky, které ztěžovali asimilaci do evropské kultury, odlišnost, která usnadňuje hledání obětního beránka v dobách krizí; ekonomické důvody, které bývaly v pozadí pogromů na židovská ghetta, moc židovských obchodníků a průmyslníků; přítomnost Židů ve vysoké politice; obviňování z kosmopolitismu, protože Židé byli sice národ staré kultury, ale postrádali vlastní území. ( ) Privilegia, kterým se Židům dostávalo, však spočívalo v utvrzování pocitu, že postavení Židů není zakotveno stejným právem jako postavení ostatních občanů. Vzbuzení nenávisti proti cizí menšině je také jedním z prostředků, kterým může skupina posilovat svou soudržnost nebo vládci odvádět pozornost od skutečných problémů. Cit. dle Jandourek, Jan, Sociologický slovník, s.29. Srv. V oblasti náboženství se antisemitismus jeví jako odpor vůči judaismu, tj. náboženství Židů. Vedle záměrného antisemitismu existuje také živelný, emocionální antisemitismus, který se opírá o působení historických a zvykových mýtů i v těch zemích, kde Židé představují často jen promile z počtu obyvatel. Cit. dle Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum 1996, s

13 působení semitské rasy na německou společnost a měl Marrovo hnutí odlišit od nábožensky motivované nenávisti vůči Židům. Ve skutečnosti byl pojem antisemitismus již od počátku používán různým způsobem a pro označení různých ideologií, které sice spojovala představa o židovském nebezpečí pro společnost, ale jejich další program nemusel být vždy slučitelný. 13 Pojem antisemitismus vystupuje jako souhrnný termín vyjadřující všechny druhy nepřátelství vůči Židům. Z toho důvodu je jeho používání značně problematické, proto je nutné předem definovat, co daným termínem chceme vyjádřit právě my. Vzhledem k tomu, že nedílnou součást mojí práce tvoří rozlišení specifických projevů antisemitismu, typologii antisemitismu provedu dále. Pro počáteční upřesnění alespoň uvedu, že společným jmenovatelem všech definic je tvrzení, že se jedná o nepřátelství či nenávist vůči Židům, která sahá od slovních útoků až po násilné činy. 14 Je však nutné zdůraznit, že antisemitismus nelze považovat ani za pouhou reakci na charakter, jednání a postavení židovské menšiny. Naopak, podstatnou roli hraje postavení většinové společnosti. Antisemitismus je tedy nutno chápat zejména jako důsledek např. ideologického, politického, sociálního atd. vývoje společnosti. 15 Zajímavou teorii moderního antisemitismu přináší Zygmunt Bauman, který antisemitismus vysvětluje na základě společného územního soužití minoritní 16 skupiny, uchovávající si vlastní specifickou identitu, uvnitř 13 Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Cit. dle Tamtéž, s Srv. Tamtéž, s Pro potřeby práce se budu držet Giddensovy sociologické definice menšin jako skupin, jejichž příslušníci jsou oproti členům většinové populace v nevýhodě a mají pocit určité skupinové solidarity či sounáležitosti. Tato vzájemnost a společné zájmy se obvykle umocňují, když se příslušníci menšiny stávají terčem předsudků a diskriminace. Příslušníci menšiny se často sami považují za vyčleněné z většinové společnosti. Obvykle bývají fyzicky a sociálně izolování od společnosti jako celku, soustředěni v určitých čtvrtích. ( ) Příslušníci menšiny často aktivně prosazují endogamii, aby si udrželi kulturní svébytnost. ( ) Menšiny bývají pronásledovány, viz dlouhodobé pronásledování Židů. Menšinové skupiny se do značné míry vždy liší od většinové společnosti. Např. fyzické odlišnosti mohou být označeny jako rasové. Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, s Srv. Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, s Jak jsem hovořila v úvodu, židovská identita je těsně spojená s jejich náboženským systémem, proto pokládám za vhodné upřesnit definici náboženské menšiny jako seskupení lidí společného náboženského vyznání, které má ve srovnání se skupinou většinové nebo oficiální náb. ortodoxie charakter menšiny. Ideologie náboženské menšiny přesahuje hranice náboženského života, zasahuje do hodnotových orientací dané společnosti, do mezilidských vztahů. Náboženská menšina může být územně lokalizována nebo rozptýlena v rámci jednoho státu nebo v nadstátním měřítku. Její konkrétní postavení v rámci společnosti je dáno politickým systémem, sociálními a kulturními podmínkami, tradicí a také schopnostmi náboženské menšiny se přizpůsobit. 13

14 společnosti majoritní. 17 Obranným mechanizmem většinové společnosti se stává vytyčování hranic vůči minoritě. Společenský vývoj 19. a 20. století postupně stírá doposud tradované a přijímané statutární rozdíly (např. občansko-právní, ekonomické, atd.). V předmoderní době byli Židé kastou mezi kastami, vrstvou mezi vrstvami, stavem mezi stavy. Jejich odlišnost nepředstavovala problém a zvykové, v podstatě nereflektované praktiky segregace účinně bránily tomu, aby se z ní problém stal. S nástupem modernity se oddělenost židů zproblematizovala. Tak jako všechno v moderní společnosti bylo i ji nyní třeba uměle vyrábět, budovat, racionálně zdůvodňovat. 18 Snahou majority je tento proces zvýrazňováním rozdílností zvrátit, což se děje za pomoci do jisté míry umělých, pomocných prostředků. Tvrdím, že pomocné prostředky pro vymezení vztahu my versus oni pramení z aktuální situace většinové společnosti. V tomto bodě obecný pojem antisemitismus 19, definovaný jako nenávist vůči Židům, nabírá konkrétní podobu, jež je podporována aktuálními prostředky, vyplývajícími z konkrétních společenských událostí a ambicí majoritní společnosti. V závislosti na zvolených či převládajích mechanismech, užitých k vymezení subjektu nenávisti nebo na základě volby klasifikačních kriterií nenávisti jako takové můžeme hovořit např. o antisemitismu rasovém, národnostním, lidovém 20 apod. Cit. dle Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, s In: Zygmunt Bauman, Modernita a holocaust, Praha: Sociologické nakladatelství 2003, s Cit. dle Tamtéž, s Ačkoliv jsem v textu odkazovala, že se konkrétní klasifikací antisemitismu budu zabývat později, musím upozornit, že v uvedené větě bych s ohledem na budoucí typologii antisemitismu jako antisemitismu náboženského a antisemitismu moderního použila místo pojmu antisemitismus přesnější označení, a to právě antisemitismus moderní. Nečiním tak jen proto, protože bych uvedenou klasifikaci předcházela. Protože se moje stávající výpověď a taktéž zmiňovaná Baumanova teorie vztahují k sekularizované poosvícenské společnosti, bylo by na tomto místě vhodnější dodržet pro potřeby práce předeslané dělení a použít termín antisemitismus moderní. 20 Lidový antisemitismus definuji jako podprahový, historicky tradovaný a v jednotlivcích většinové společnosti zakořeněný strach z židovské identity (případně odlišnosti od sebevymezujicího se objektu), který konzervuje a předává zažité protižidovské pověrečné stereotypy, pramenící zejména z konfrontace judaismu a křesťanství. Roli v tomto 14

15 Doposud jsme se při definici pojmu antisemitismus setkali s jakýmsi základním rozlišením, vyplývajícím z postoje Wilhelma Marra, který nám poskytuje dvojakou historicky konzervovanou perspektivu antisemitismu. První se vztahuje k náboženským motivům antisemitismu, provázaným historickými vazbami starověku a středověku, v nichž hrála náboženská příslušnost určující roli. Druhá se týká moderní společnosti, řešící, počínaje osvícenstvím, nové otázky, v nichž se náboženská problematika upozadila ve prospěch stávajících společenských témat, mezi něž např. náleží národní identita (ve spojitosti s židovskou národní identitou se ale dostáváme do poměrně komplikované situace, neboť' judaismus jako náboženský systém je úzce spjat s židovským národem a to jak historicky, tak i v moderní společnosti). S nastolením osvícenských změn hovoříme o postupném formování moderního antisemitismu, který se jako pojem sám o sobě vymezuje vůči zažité formě antisemitismu otevřeně deklarované náboženskými vazbami. Na příkladu definice antisemitismu můžeme tudíž sledovat vývoj nežidovské evropské společnosti a její vyrovnávání se svou vlastní situací. Antisemitismus historický vhled Ve starověku se Židé silně vymykali, neboť odmítli uznat převládající náboženské představy, kvůli čemuž byli osočováni z pohrdání stávajícím řádem a řecko-římskými bohy. Již ve starověku se tedy vytvořily základní stereotypy ve vnímání Židů a ty se dále konzervovaly ve styku se středověkým křesťanstvím. Leo Pavlát (1997) klasifikuje tři základní stereotypy ve vnímání Židů. Ti jsou dle něj nahlíženi jako konfliktní vyznavači škodlivé víry, jako odpůrci většinové vize světa a jako společenští odpadlíci. 21 V této souvislosti musím podotknout, že antisemitský koncept se nikdy nevztahoval na jedince, ale vždy pracoval s židovskou populací v celku. Diskriminace náboženská šla ruku v ruce s diskriminací v jiných oblastech. ohledu přikládám také lidskému sklonu k předsudkům, jež lidé používají pro lepší orientaci ve světě jako pomocného mechanismu kategorizace svého okolí. Srv. Giddens, Anthony, Sociologie, s Srv. Frankl, Michal, Emancipace od židů, s In: Pavlát, Leo, Židé v Čechách a na Moravě, in: Židé dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum 1997, s

16 Náboženské pronásledování Židů v zásadě vedlo k diskriminaci ekonomické, ale naopak důvody ekonomické na sebe nejednou braly podobu persekuce náboženské. 22 Antisemitské stereotypy byly v průběhu dějin, podporovány legislativně. Praktickým projevem středověkých protižidovských stereotypů bylo např.: zřizování ghett 23, ve kterých Židé bydleli odděleně od ostatního obyvatelstva; příkaz nosit odlišující znamení; nucená převýchova či omezování porodnosti; vyhnanství; nucená konverze/křest; pogromy; obvinění ze znesvěcení hostie, z rituálních vražd nebo z šíření nemocí; omezený či zapovězený přístup k vybraným profesím, pracovním příležitostem, nebo vzdělání; diskriminace občanská/neuznání občanských práv; diskriminace jazyková i národní atd. 24 Posuneme-li se v čase směrem k novověku 25, můžeme doložit postupné odbourávání mnohých historicky zakotvených restrikcí, nicméně uvolňování starých omezení podnítilo nové antisemitské projevy. Osvícenci Židy vesměs zavrhovali pro jejich napojení na šlechtu a pro jejich zastaralou zkostnatělost ve víře, která byla s osvícenskými principy neslučitelná. Politický liberalismus, jenž rozvinul osvícenská východiska ve snahu o rovnoprávnou společnost, usiloval o asimilaci židovského obyvatelstva. Protože liberální program nebyl naplněn dochází k postupné celospolečenské radikalizaci, jež doprovází také radikální pohled na židovskou populaci. Novověký antisemitismus nabírá další nové projevy: viní Židy z mravního úpadku společnosti; zahrnuje nacionální projevy v mnohonárodnostním Rakousku-Uhersku je patrný nacionální antisemitismus národnostních menšin, v Německu zase nacionalismus pangermánský; prosazuje se idea celosvětového židovského spiknutí; podporuje antisemitismus rasový, jenž je propojen s ideou celožidovského spiknutí, zakládající se na rodovém charakteru židovského společenství a vrcholí nacistickou ideou fyzické likvidace Židů. Nové projevy antisemitismu, ve snaze zapůsobit také na řadové občany, byť prvotně jen s lokální působnosti, však pracují s jednotlivými dějinně tradovanými protižidovskými stereotypy, vycházejícími 22 Cit. dle Tamtéž, s Srv. Tamtéž, s Tamtéž, s Pro potřeby práce spojuji období novověkých evropských dějin s pokročilou etapou renesance. Za počátek novověku proto považuji období druhé poloviny 16. století. 16

17 z židovsko-křesťanských náboženských sporů. Mezi ně náleží např. pověra o rituální vraždě 26 atd. Klasifikace antisemitismu Náboženský antisemitismus/antijudaismus jak již jsem uvedla dříve, až do 19. století měl antisemitismus převážně náboženský základ pocházející z rozporů mezi křesťanstvím a judaismem, příp. islámem. Judaismus byl největším menšinovým náboženstvím křesťanské Evropy i islámského světa, z čehož pramenily perzekuce Židů. Dokladem, že odpor byl z valné části ryze náboženský, nezahrnující židovský původ etnický, je podporovaná možnost přestoupit k veřejně akceptovanému náboženství většiny, např. pod podmínkou vyloučení ze země. V tomto ohledu bych tedy upřednostnila používání pojmu antijudaismus jako odpor proti náboženskému systému judaismu. Moderní antisemitismus chápu jako souhrnný termín pro antisemitské tendence spojené se změnou společenského uspořádání konce 18. století a v kontextu práce příznačné pro 19. století. Moderní antisemitismus může zahrnovat například politické, rasové 27, 26 Pojem rituální vražda se používá v souvislosti s obviněním příslušníků některé náboženské komunity, zejména izraelitů, ze zavraždění člověka za účelem získání jeho krve pro rituální účely. Cit. dle Szántó, Juraj, České Polné předcházel maďarský Tiszaeszlár, in: Hilsnerova aféra a česká společnost , Praha: Židovské muzeum 1999, s Ve vztahu k rasovému antisemitismu, nebo rasové otázce jako součásti moderního antisemitismu, musím podotknout, že mnohé rasové teorie 19. století nevycházely ze skutečně biologických rasových teorií, ale spíše se zakládaly na obsahu Talmudu. V českém prostředí konce 19. století je silně diskutovaná otázka národní identity. Ernest Renan říká, že národní idenfitikace je výrazem svobodné vůle jednotlivce ke sdílení společného morálního vědomí a sdílení obětí, nelze ji proto založit ani na rasovém původu, ani na společném náboženství, jazyku či pouze geografické pozici. Zdůrazňuje tím pozici českého národního liberálního postoje vůči cizorodým prvkům. Předkládá teorii, že židovská integrace by byla snazší z pozice rasové odlištosti nežli z pozice odlišnosti národnostněkulturní. In: Frankl, Michal, Emancipace od židů, s. 36. Srv. Jandourek chápe rasu jako rozčlenění kontinua lidské populace do kategorií na základě fyzických vlastností. ( ) Argumentem pro odmítnutí ras je to, že biologicky podmíněné rozdíly mezi skupinami lidí sice skutečně existují, ale použít každý z nich jako kriterium, vytvoří odlišný systém klasifikace rasy než při třídění dle znaku jiného. Variabilita lidské populace je zřejmě způsobena adaptací na odlišná prostředí. Cit. dle Jandourek, Jan, Sociologický slovník, s Srv. Podle Giddense neexistují žádné přesně vymezené rasy, ale jen široké spektrum fyzických variací. Lidské populace představují kontinuum bez pevných hranic. Fyzické odlišnosti, dědičné povahy se stávají zdrojem předsudků a diskriminace, ale tato příčina nemá nic společného s biologií. Tzn. rasové odlišnosti je proto třeba chápat jako ty projevy fyzické variability, které si příslušníci dané komunity nebo společnosti vybírají jako etnicky 17

18 hospodářské 28, sociální a nacionální 29 snahy evropské společnosti negativně uplatňované vůči židovskému obyvatelstvu. Moderní antisemitismus pak, v závislosti na místních prioritách, může nabývat přívlastky svých jednotlivých složek. Spouštěči skutečných konfliktů mezi Židy a ostatními lidmi se tak staly např. vzdělání, jazyk, povolání, konkurence apod. Ty však sami o sobě nejsou zdrojem antisemitismu jako takového; ten souvisí s proměnou majoritní společnosti, která si svoje nezdary vysvětlovala např. jako projevy celosvětového židovského spiknutí. Židé tak sloužili jako symbol negativních jevů uvnitř většinové/nežidovské společnosti. Důsledkem byly politické reakce, reakce církví, násilí, obvinění z rituálních vražd, sociální vylučování apod. V tomto smyslu bych si troufla hovořit také o moderním antisemitismu dobovém či aktuálním. Jak jsem již uvedla dříve, moderním antisemitismem se zbýval Zygmunt Bauman. Ten počátky moderního antisemitismu vidí významné. V tomto smyslu bývají například rozdíly v barvě pleti často vnímány jako významné, zatímco odlišná barva vlasů nikoliv. Rasismus lze proto definovat jako předsudek založený na sociálně významných fyzických rozdílech. Rasista je člověk, který je přesvědčen, že někteří jedinci jsou v důsledku definovaných rasových rozdílů nadřazení nebo méněcenní. Pojem rasa sice vznikl až v novověku, ale předsudky a etnické antagonismy se v dějinách objevují odedávna. Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, s Hans Rosenberg tvrdí, že vlny antisemitismu poměrně přesně kopírují dlouhodobé i krátkodobé ekonomické výkyvy. Politické strany s antisemitským programem, se snažily získat vliv zdůrazňováním materiálních zájmů venkovských a městských nižších společenských tříd. Hospodářská krize v letech narušila důvěru v liberální hospodářskou a politickou ideologii, a naopak nastartovala proces protiliberálních politických alternativ. In: Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Frankl rozlišuje mezi radikálním nacionalismem prosazovaným vůči Židům a antisemitismem. Radikalizace antisemitské ideologie souvisela s přiostřením hospodářských, potažmo sociálních problémů vlastního národa. Češi se bránili vůči dvěma nepřátelům. Vnějším nepřítelem byli Němci a za vnitřní narušitele české národní integrity považovali Židy. Jako příklad radikalizace myšlenek Frankl uvádí mladočeského radikálního žurnalistu J. M. Baláka, který začátkem 70. let 19. století přeložil Rohlingův spis Talmudjude. Tamtéž, s Balák pohlíží na židovské tradice jako na zastaralou hráz bránící začlenění do české společnosti. Balákovým postojem se budu zabývat později v souvislosti s vlastní předmluvou knihy Židé podle Talmudu. Frankl vidí jako jednoznačně prvního plnohodnotného českého antisemitu redaktora Českých zájmů Jaroslava Huška, který roku 1883 zaslal jménem českých antisemitů dopis Kolínským novinám doporučující názory Augusta Rohlinga, jehož brožury v Nymburku pilně šířil. Hušek tvrdil, že se Židé za náboženskou společnost pouze vydávají. Sami deklarují antisemitismus jako náboženskou nenávist, aby uvedli ostatní v omyl. Sám Židy vidí jako skutečného mezinárodního nepřítele, proti kterému je třeba bojovat. V tomto okamžiku je znázorněn přerod od českoneměcko/židovské otázky k boji všech národů vůči Židům. Němečtí a čeští antisemité se sjednocují. První antisemitský sjezd se konal počátkem 80. let, r. 1882, v Drážďanech pod portrétem údajné oběti rituální vraždy, Esther Solymosi. Karel Adámek, autor antisemitského spisu, Slovo o Židech, tvrdí, že síla a vliv židů roste s jejich solidárností a pevnou politickou, sociální a hospodářskou organisací, jež jest vybudována po výtce i na základech náboženských. Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

19 v nepřítomnosti rozdílů mezi skupinami a ve zrušení prastarých společenských a právních bariér mezi Židy a křesťany, o jejichž resuscitaci majoritní společnost opětovně usilovala. Zděděné náboženské vytyčení hranice způsobem Židé odmítli Krista 30, již dle Baumana v sekularizované společnosti nemohlo plnit svoji dřívější funkci. 31 Podmínky modernity vyžadovaly pro segregaci moderní metodu budování hranic. 32 Měla-li být odlišnost Židů zachráněna před útokem moderní rovnosti, musela být přeformulována a položena na nové základy, pevnější než lidská schopnost vlastní kultivace a sebeurčení. Jak to úsporně vyjádřila Hannah Arendtová, judaismus bylo třeba nahradit židovstvím: judaismu mohli Židé uniknout konverzí, z židovství úniku nebylo. 33 Viktor Frankl definuje moderní antisemitismus jako soubor názorů, interpretací společenských jevů a modelů jednání, které jsou postaveny na protižidovských předsudcích a strukturách myšlení vytvořených ve středověku, tento korpus protižidovských idejí začleňují do soudobého světonázoru a údajným působením Židů vysvětlují skutečné nebo vykonstruované problémy majoritní společnosti. 34 Každá z uvedených výpovědí o moderním antisemitismu, resp o antisemitismu v sekularizované společnosti, která minimálně z hlediska legislativní, právní a výkonné moci usilovala o uniformního občana nese svůj díl pravdy. Baumanova definice se zaměřuje především na vysvětlení nových forem antisemitismu ve společnosti, kde již není náboženství svázáno se světskou mocí a která usiluje o rovnocenný přístup ke všem svým členům. Frankl se sice v tomto ohledu od Baumana moc neliší, nicméně klade větší důraz na stabilní využívání zažitých protižidovských stereotypů, jako předsudečného nahlížení židovské identity, které je aplikováno v nové společenské situaci. Já se zabývám Rohlingovými spisy, jenž vycházely od 70. do 90. let 19. století, proto budu pracovat s pojmem moderní antisemitismus dle naznačených intencí obou autorů. 30 Cit. dle Zygmunt Bauman, Modernita a holocaust, s Tamtéž, s Tamtéž, s Cit. dle Tamtéž, s Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

20 Židé v Rakousku-Uhersku historický vhled Touto kapitolou bych ráda nastínila sociální kontext života Židů v Rakousku-Uhersku tak, aby bylo zřetelné do jakých společenských, a politických souvislostí je zasazeno téma mojí práce. Nejprve se budu ve zkratce věnovat zákonodárství, resp. klíčovým zlomům v legislativě, které zásadním způsobem ovlivnily život Židů na konci 19. století v Rakousku- Uhersku a dále ve stručnosti poukážu na formování lokálních vztahů mezi židovským obyvatelstvem a nežidy. Vodítko pro zpracování historickopolitických informací o Rakousku-Uhersku mi poskytly vybrané kapitoly německého překladu knihy Simona Dubnowa Weltgeschichte des Jüdischen Volkes 35 a Tomáše Pěkného Historie Židů v Čechách a na Moravě 36. Nové zákonodárství projev toleranční politiky Toleranční patent Evropským trendem 18. století bylo osvícenství. V souladu s osvícenskými tendencemi, ale především z pragmatických pohnutek snazší kontroly a evidence evangelíků, vydal roku 1782 císař Josef II. svůj Toleranční patent, ve kterém deklaroval svobodu náboženského vyznání pro luterány, kalvíny a řeckopravoslavné. Josefovy reformy se dotkly také Židů. Aniž by Židům přiznával občanská práva, požadoval jejich výchovu a tzv. Nutzbarmachung ( použitelnost ). Odstranil židovskou daň a povinné označení. Židům bylo povoleno podnikání v zemědělství, řemeslech a tovární výrobě, jejich dětem návštěva veřejných škol. I přes tento výnos byli nadále omezováni v domovských právech a byli pouze snášeni, Tollerierte. Například v Čechách a na Moravě jim nadále byla města Brno, Olomouc, Karlovy Vary, Budějovice atd. uzavřena. A ve zbývajících museli jako dříve bydlet v židovských ulicích. Občanské zrovnoprávnění nebylo zmíněno ani 35 Dubow, Simon, Zweites Kapitel: Der Antisemitismus in Österreich-Ungarn, in: Dubnow, Simon, z hebrejštiny přeložil Dr. A. Steinberg, Weltgeschichte des Jüdischen Voes, Berlin: Jüdischer Verlag 1929, s Dostupné na WW: <http://ldnknigi.lib.ru/judaica/dub now/dubnow-bloch.htm> [cit ]. 36 Pěkný, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Nacionalizmus Ve světových dějinách se od konce 18. století nacionalizmus stal fenoménem,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ Otázka: Hilsneriáda Předmět: Dějepis Přidal(a): MrLuciprd Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ SOUDNÍ PROCES KONEC ŽIVOTA LEOPOLDA HILSNERA T.G.MASARYK ANTISEMITISMUS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

I. Éra nacionální české hospodářské emancipace (1859 1918) 1. Ideologie, strategie a politika

I. Éra nacionální české hospodářské emancipace (1859 1918) 1. Ideologie, strategie a politika I. Éra nacionální české hospodářské emancipace (1859 1918) 1. Ideologie, strategie a politika Hospodářský nacionalismus, který je poměrně novým jevem hospodářských, sociálních i kulturních dějin, je neoddělitelný

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH Holocaust v dokumentech Dne 2.12.2013 se třináct studentů 4. ročníku, kteří navštěvují seminář z dějepisu zúčastnilo exkurze v Kulturním centru Židovského muzea.

Více

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Výzvy Obecná obava západní společnosti, je že kulturní politika jako projekt národního státu je na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 96/2013-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 357/2005-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové a

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 141/2007-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ca 96/2009-30 URAD RADY, 1 pro rozhlasové a televizní vysílání DOŠLO 1B-09-2009 Počet listů: Číslo lednací: /? U...~...~ JMX ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více