Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky"

Transkript

1

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Obor Religionistika Bc. Andrea Meluzínová August Rohling a jeho vliv na formování antisemitismu v Rakousku-Uhersku. Zaměřeno na české prostředí. Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dalibor Papoušek, PhD

3 Čestně prohlašuji, že jsem tuto magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití pramenné a odborné literatury uvedené v závěru práce 3

4 Tímto bych chtěla poděkovat PhDr. Daliboru Papouškovi, PhD. za vedení práce, odborné konzultace, cenné rady, připomínky a v neposlední řadě také za jeho trpělivost, Štěpánu Švábovi za jeho čas a milou rozpravu ve Španělské synagoze, milé kamarádce Jitce Vaňhové za ochotné čtení mých poznámek, Danovi Skoupému za pomoc při rozluštění matematického oříšku, Denise Koskové a Zdeňkovi Haškovi za brněnskou střechu nad hlavou a oběma rodičům za shovívavou podporu. 4

5 Obsah Obsah Úvod Vymezení pojmů Žid/žid...10 Asimilace a integrace...10 Antisemitismus základní vymezení...12 Antisemitismus historický vhled...15 Klasifikace antisemitismu...17 Náboženský antisemitismus/antijudaismus...17 Moderní antisemitismus...17 Židé v Rakousku-Uhersku historický vhled Nové zákonodárství projev toleranční politiky...20 Toleranční patent Občanská rovnoprávnost...21 Židovstvo v Rakousku-Uhersku pohled dle územní příslušnosti...22 Přiblížení situace ve Vídni...22 Případ Polska na konci 19. století...26 Konec 19. století v Čechách a na Moravě...28 Zaměřeno na Prahu...28 Vzplanutí antisemitismu v Maďarsku...33 Aféra v Tiszaeszlár Historicko-náboženské souvislosti vztahu Židů a křesťanů...37 Sedm Noachických přikázání jako záruka lidské rovnosti...37 Porušení morálních pravidel v judaismu...38 Křesťansko-židovské předsudky vztah Židů a křesťanů očima Starého zákona...40 Kdo byl Prof. Dr. August Rohling? Životní data Augusta Rohlinga...42 Rohlingova východiska...43 Der Talmudjude aneb Židé podle Talmudu

6 Obsah knihy Židé podle Talmudu...49 Antitalmudismus v Židé podle Talmudu...51 Antijudaismus v Židé podle Talmudu...54 Spis Meine Antworten aneb úloha Augusta Rohlinga v procesech rituálních vražd Rohlingovo dílo a tzv. křesťanský antisemitismus...63 Soudní pře Rohling-Bloch podle Josepha Koppa...70 Koppův vztah k Rohlingovu dílu definice antisemitismu podle Dr. Josepha Koppa...70 Průběh procesu Rohling-Bloch...74 Události předcházející vzniku procesu první vydání Rohlingova Der Talmudjude...74 Postup a ukončení soudního procesu...79 Rohlingův vliv na Koppovo pojetí antisemitismu...83 Závěr Resumé Abstract Klíčová slova Key words Použitá literatura Pramenná literatura...94 Odborná literatura

7 Úvod Jádrem mojí diplomové práce je prezentace postavy katolického kněze a univerzitního profesora Augusta Rohlinga ( ) a jeho vztahu k Talmudu, k judaismu a Židům. Při zpracování této látky vycházím ze dvou skupin pramenů. První tvoří vlastní Rohlingovo dílo - především jeho dva spisy: Der Talmudjude: Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände 1 a Meine Antworten an die Rabbiner oder Fünf Briefe über den Talmudismus und das Blut-Ritual der Juden 2. Druhá skupina materiálů nese dobové reakce, které jeho dílo vyvolalo u katolických a židovských vzdělanců. Všechny uvedené texty se vesměs vztahují k soudnímu procesu Rohling-Bloch, který zapříčinil svou tvrdou kritikou Rohlingovy kvalifikace, co by znalce náboženských textů judaismu, vídeňský rabín Joseph Samuel Bloch. Za zásadní pramen v tomto ohledu považuji dílo obhájce Dr. Koppa: Zur Judenfrage nach den Akten des Process Rohling-Bloch 3, který celý spor zpětně písemně zaznamenal. V jeho příspěvku jsou zachyceny příčiny procesu, okolnosti, za kterých se formoval a celý jeho vývoj až po konečné stažení Rohlingovy žaloby vůči Blochovi. Na základě dostupných pramenů se budu snažit zhodnotit, zda je Rohlingovo dílo a vystupování příkladem antitalmudického odporu, jak i on sám otevřeně přiznává. K tomu jakým způsobem se jeho nesouhlas a odsouzení ústního zákona judaismu, tj. Talmudu projevoval, a zda je možné takto definovaný antitalmudismus posuzovat také jako antijudaismus, resp jako náboženský antisemitismus komplexně, bych ráda přihlédla v první části svého pojednání věnovanému Rohlingovi. Jakou reakci Rohlingova 1 Rohling, August, Der Talmudjude: Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände, Münster V české verzi jsem čerpala z Rohling, August, Židé podle Talmudu:uváženou křesťanům a židům všech stavů podává A. Rohling; přeložil M.J. Balák, Praha: Theodor Mourek Po zbytek textu budu užívat zkrácené označení knih jako Der Talmudjude a Židé podle Talmudu. 2 Rohling, August, Meine Antworten an die Rabbiner oder Fünf Briefe über den talmudismus und das Blut-Ritual der Juden, Prag: Cyrillo-Method V české jazykové mutaci dle Rohling, August, Moje odpovědi rabínům aneb pět psaní o Talmudu a židovské rituelní vraždě, Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (J. Zeman a spol.) Po zbytek textu budu užívat zkrácené označení knih jako Meine Antworten a Moje odpovědi rabínům. 3 Kopp, Joseph, Zur Judenfrage nach den Akten des Process Rohling-Bloch, Leipzig: Verlag von Julius Klinkhardt

8 a priori antitalmudická koncepce vyvolala v řadách akademiků a v neposlední řadě, jaký dopad mělo jeho dílo na veřejnost je druhým tematickým celkem, kterým se budu v práci zabývat. V tomto smyslu se oba tematické celky nevyhnutelně prolínají, neboť Rohlingovo dílo sehrálo při vedení soudního sporu klíčovou roli. Podkladem pro společenskou reakci mi byly články z tisku. V souvislosti s tématem práce se nabízí otázka, jak (pakliže vůbec byl) Rohlingův nábožensky laděný antisemitismus zapadá do stávajících antisemitských tendencí v Rakousku-Uhersku na konci 19. století, či zda je případně spoluutváří. Respektive, zda existuje vztah mezi jeho náboženským antisemitismem a moderním 4 antisemitismem konce 19. století a zda jím užívané na první pohled náboženské termíny 5 mohly ovlivnit společenský vývoj 19. století Rakouska-Uherska. Abych mohla výše uvedené zpracovat, nemohu si odpustit alespoň stručný vhled do společenské situace Rakouska-Uherska na konci 19. století. Ihned v úvodu práce zdůrazňuji, že problematika antisemisemitismu je neodmyslitelně problematikou vymezování identity, případně národní identity, a to nejen židovského obyvatelstva, které je ve vztahu k ostatní, pro potřeby práce křesťanské 6, společnosti nahlíženo jako jeho minoritní složka. Z hlediska definování společnosti jako skupiny lidí, kteří žijí na určitém území, podléhají témuž systému politické autority a uvědomují si, že mají jinou identitu než ostatní skupiny žijící v jejich sousedství 7, budu proto pracovat s termíny jako identita, národ, minorita či majorita, předsudky, diskriminace, asimilace apod. Jejich upřesnění či výklad pro potřeby práce podám v textu průběžně, případně jim věnuji samostatné kapitoly. Za důležité také pokládám alespoň nastínit historické vztahy mezi Židy a křesťany. Nyní přistupuji k definici základních pojmů a společenských vztahů. Následně 4 V návaznosti na používání termínu moderní antisemitismus, který se v kontextu práce váže na moderní evropské dějiny, upřesňuji v tomto smyslu také jejich počátek, jenž kladu do období Velké francouzské revoluce roku 1789 a spojuji jej se vzestupem nacionalismu vrcholícím revolučním rokem Tímto chci zdůraznit, že např. pojem rituální vražda, kterou Rohling nesčetněkrát skloňuje, není judaismu jako náboženství vlastní. Naopak krev je pro Židy tabu. Krevní pověra je součástí křesťanského středověkého vidění světa, které např. ukazuje, že Židé potřebují křesťanskou krev k náboženským rituálům prováděným v období Velikonoc. 6 Při vymezování náboženského statusu v Rakousku-Uhersku budu pro potřeby práce o její většinové složce obyvatelstva hovořit jako o křesťanech, anichž bych zkoumala jejich faktickou příslušnost ke křesťanství. V případě, že to bude kontext vyžadovat, uvedu konkrétní specifikaci náboženské příslušnosti. 7 Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, Praha: Argo 1999, s

9 zpracuji vybrané dílo Augusta Rohlinga a jeho společenské dopady, jak jsem již předeslala. 9

10 Vymezení pojmů Žid/žid Slovo Žid/žid uvádím s možností psaní velkého i malého písmene. Židem s velkým písmenem se označuje příslušník židovského národa 8, žid s malým písmenem je pak stoupenec judaismu jako náboženství. Pro potřeby práce budu, s výjimkou citací, používat ve slově Žid velké písmeno. Toto označení se mi jeví jako adekvátnější v tom smyslu, že ne každý příslušník židovského národa musí být stoupencem judaismu jako náboženství (i když se ho díky zažitým stereotypům perzekuce vycházející z náboženských motivů mohou dotýkat). Židem rozumím člověka hlásícího se k židovské národní a kulturní tradici, jenž je podmíněna specifickými etnickými a historickými vazbami (a bezpochyby vazbami přinejmenším dějinně- náboženskými). Asimilace a integrace V souvislosti se zpracovávanou problematikou identifikace Židů jako nositelů koherentních historicko-etnicko-národnostních znaků je nasnadě s ohledem na historický kontext územní rozptýlenosti židovského obyvatelstva definovat formy jejich začleňování do okolní společnosti. Pro potřeby práce v tomto ohledu považuji za dostatečné rozlišení mezi asimilací a integrací užité Michalem Franklem v jeho knize Emancipace od židů 9. Asimilaci chápe jako nejzazší stupeň integrace do společnosti, který předpokládá vzdát se všech prvků původní židovské identity a úplně splynout s nežidovským okolím. 10 Pro ostatní méně radikální způsoby 8 Definice národa je velice problematická. Pro účely práce využiji vymezení Jana Jandourka jako skupiny lidí charakterizované většinou společnou řečí, kulturou, tradicí a dějinami (objektivní prvek) a vymezující se vůči lidem považovaným za cizince (subjektivní prvek). Dříve byl národ vnímán spíše etnicky, dnes je vnímán spíše politicky. In: Jandourek, Jan, Sociologický slovník, Praha: Portál 2001, s S národem souvisí pojem nacionalismus jako ideologie přehnaného národního vědomí, která snižuje hodnotu ostatních národů. Cit. dle Tamtéž, s Frankl, Michal, Emancipace od židů : Český antisemitismus na konci 19. století, Praha Litomyšl: Paseka Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

11 začleňování Židů vůči majoritě používá termíny jako integrace či kulturní integrace. Uvedené rozlišení budu dodržovat, vyjma citací, také já. 11

12 Antisemitismus základní vymezení Z lingvistického hlediska slovo antisemitismus zahrnuje předponu anti, ve významu odpor a označení národnostní skupiny náležící k semitským kmenům, v našem případě nese význam odpor vůči Semitům. K těm se kromě Židů počítají i další národy, například Arabové, neboť i oni podle Bible vzešli z rodu patriarchy Šema (Sem), jednoho ze tří synů bájného Noema, a jsou tedy Semity. Antisemitismem se však obecně míní jen protižidovské projevy. ( ). Ve své původní podobě směřoval proti Židům jako národu, který své bytí odvozoval z osobitého náboženského vyznání, judaismu. Nejstarší formy antisemitismu tedy do značné míry splývaly s antijudaismem; jejich příčinou byla protižidovská nenávist ideová. 11 Pro definování antisemitismu v jeho obecném a širším slova smyslu jsem pro potřeby práce zvolila definici představitele judaismu Leo Pavláta (1997), který jej v obecné rovině užívá ve smyslu nenávisti či předsudků vůči Židům nebo činů vyplývajících z tohoto přesvědčení. 12 Vlastní pojem antisemitismus je podle Michala Frankla (2007) spjat s formováním moderního antisemitismu. Poprvé jej použil radikální politik a publicista Wilhelm Marr roku Antisemitismus měl podle Marra vyjadřovat opozici proti 11 Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Tamtéž, s. 83. Srv. Antisemitismus je nepřátelství vůči Židům. Objevuje se na konci 19. století, ale různé podoby jevu lze najít v historii již mnohem dříve. ( ) Často byl spojován s vyloučením Židů z různých oblastí společenského, profesního a ekonomického života. V 19. století se však jako nový jev objevuje spojování vztahu Židů s představou nerovnosti mezi rasami a Židé byli považováni jednak za méněcenné, jednak byli obviňováni ze snah o ekonomické a kulturní ovládnutí společnosti. Různé podoby antisemitismu můžeme nalézt na široké škále od karikatur v tisku, lidových pověstí, negativného obrazu Žida v literatuře přes ghetta jako vymezená místa pobytu až po hromadnou fyzickou likvidaci. Pseudovědecké odůvodnění našel v pol. 19. století v teorii J.A.Gobineaua v teorii o nerovnosti ras. Jako příčiny se uvádějí: odlišnost náboženství, jehož příslušníci byli obviňování ze zavraždění Krista; jiné kulturní a náboženské zvyky, které ztěžovali asimilaci do evropské kultury, odlišnost, která usnadňuje hledání obětního beránka v dobách krizí; ekonomické důvody, které bývaly v pozadí pogromů na židovská ghetta, moc židovských obchodníků a průmyslníků; přítomnost Židů ve vysoké politice; obviňování z kosmopolitismu, protože Židé byli sice národ staré kultury, ale postrádali vlastní území. ( ) Privilegia, kterým se Židům dostávalo, však spočívalo v utvrzování pocitu, že postavení Židů není zakotveno stejným právem jako postavení ostatních občanů. Vzbuzení nenávisti proti cizí menšině je také jedním z prostředků, kterým může skupina posilovat svou soudržnost nebo vládci odvádět pozornost od skutečných problémů. Cit. dle Jandourek, Jan, Sociologický slovník, s.29. Srv. V oblasti náboženství se antisemitismus jeví jako odpor vůči judaismu, tj. náboženství Židů. Vedle záměrného antisemitismu existuje také živelný, emocionální antisemitismus, který se opírá o působení historických a zvykových mýtů i v těch zemích, kde Židé představují často jen promile z počtu obyvatel. Cit. dle Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum 1996, s

13 působení semitské rasy na německou společnost a měl Marrovo hnutí odlišit od nábožensky motivované nenávisti vůči Židům. Ve skutečnosti byl pojem antisemitismus již od počátku používán různým způsobem a pro označení různých ideologií, které sice spojovala představa o židovském nebezpečí pro společnost, ale jejich další program nemusel být vždy slučitelný. 13 Pojem antisemitismus vystupuje jako souhrnný termín vyjadřující všechny druhy nepřátelství vůči Židům. Z toho důvodu je jeho používání značně problematické, proto je nutné předem definovat, co daným termínem chceme vyjádřit právě my. Vzhledem k tomu, že nedílnou součást mojí práce tvoří rozlišení specifických projevů antisemitismu, typologii antisemitismu provedu dále. Pro počáteční upřesnění alespoň uvedu, že společným jmenovatelem všech definic je tvrzení, že se jedná o nepřátelství či nenávist vůči Židům, která sahá od slovních útoků až po násilné činy. 14 Je však nutné zdůraznit, že antisemitismus nelze považovat ani za pouhou reakci na charakter, jednání a postavení židovské menšiny. Naopak, podstatnou roli hraje postavení většinové společnosti. Antisemitismus je tedy nutno chápat zejména jako důsledek např. ideologického, politického, sociálního atd. vývoje společnosti. 15 Zajímavou teorii moderního antisemitismu přináší Zygmunt Bauman, který antisemitismus vysvětluje na základě společného územního soužití minoritní 16 skupiny, uchovávající si vlastní specifickou identitu, uvnitř 13 Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Cit. dle Tamtéž, s Srv. Tamtéž, s Pro potřeby práce se budu držet Giddensovy sociologické definice menšin jako skupin, jejichž příslušníci jsou oproti členům většinové populace v nevýhodě a mají pocit určité skupinové solidarity či sounáležitosti. Tato vzájemnost a společné zájmy se obvykle umocňují, když se příslušníci menšiny stávají terčem předsudků a diskriminace. Příslušníci menšiny se často sami považují za vyčleněné z většinové společnosti. Obvykle bývají fyzicky a sociálně izolování od společnosti jako celku, soustředěni v určitých čtvrtích. ( ) Příslušníci menšiny často aktivně prosazují endogamii, aby si udrželi kulturní svébytnost. ( ) Menšiny bývají pronásledovány, viz dlouhodobé pronásledování Židů. Menšinové skupiny se do značné míry vždy liší od většinové společnosti. Např. fyzické odlišnosti mohou být označeny jako rasové. Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, s Srv. Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, s Jak jsem hovořila v úvodu, židovská identita je těsně spojená s jejich náboženským systémem, proto pokládám za vhodné upřesnit definici náboženské menšiny jako seskupení lidí společného náboženského vyznání, které má ve srovnání se skupinou většinové nebo oficiální náb. ortodoxie charakter menšiny. Ideologie náboženské menšiny přesahuje hranice náboženského života, zasahuje do hodnotových orientací dané společnosti, do mezilidských vztahů. Náboženská menšina může být územně lokalizována nebo rozptýlena v rámci jednoho státu nebo v nadstátním měřítku. Její konkrétní postavení v rámci společnosti je dáno politickým systémem, sociálními a kulturními podmínkami, tradicí a také schopnostmi náboženské menšiny se přizpůsobit. 13

14 společnosti majoritní. 17 Obranným mechanizmem většinové společnosti se stává vytyčování hranic vůči minoritě. Společenský vývoj 19. a 20. století postupně stírá doposud tradované a přijímané statutární rozdíly (např. občansko-právní, ekonomické, atd.). V předmoderní době byli Židé kastou mezi kastami, vrstvou mezi vrstvami, stavem mezi stavy. Jejich odlišnost nepředstavovala problém a zvykové, v podstatě nereflektované praktiky segregace účinně bránily tomu, aby se z ní problém stal. S nástupem modernity se oddělenost židů zproblematizovala. Tak jako všechno v moderní společnosti bylo i ji nyní třeba uměle vyrábět, budovat, racionálně zdůvodňovat. 18 Snahou majority je tento proces zvýrazňováním rozdílností zvrátit, což se děje za pomoci do jisté míry umělých, pomocných prostředků. Tvrdím, že pomocné prostředky pro vymezení vztahu my versus oni pramení z aktuální situace většinové společnosti. V tomto bodě obecný pojem antisemitismus 19, definovaný jako nenávist vůči Židům, nabírá konkrétní podobu, jež je podporována aktuálními prostředky, vyplývajícími z konkrétních společenských událostí a ambicí majoritní společnosti. V závislosti na zvolených či převládajích mechanismech, užitých k vymezení subjektu nenávisti nebo na základě volby klasifikačních kriterií nenávisti jako takové můžeme hovořit např. o antisemitismu rasovém, národnostním, lidovém 20 apod. Cit. dle Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, s In: Zygmunt Bauman, Modernita a holocaust, Praha: Sociologické nakladatelství 2003, s Cit. dle Tamtéž, s Ačkoliv jsem v textu odkazovala, že se konkrétní klasifikací antisemitismu budu zabývat později, musím upozornit, že v uvedené větě bych s ohledem na budoucí typologii antisemitismu jako antisemitismu náboženského a antisemitismu moderního použila místo pojmu antisemitismus přesnější označení, a to právě antisemitismus moderní. Nečiním tak jen proto, protože bych uvedenou klasifikaci předcházela. Protože se moje stávající výpověď a taktéž zmiňovaná Baumanova teorie vztahují k sekularizované poosvícenské společnosti, bylo by na tomto místě vhodnější dodržet pro potřeby práce předeslané dělení a použít termín antisemitismus moderní. 20 Lidový antisemitismus definuji jako podprahový, historicky tradovaný a v jednotlivcích většinové společnosti zakořeněný strach z židovské identity (případně odlišnosti od sebevymezujicího se objektu), který konzervuje a předává zažité protižidovské pověrečné stereotypy, pramenící zejména z konfrontace judaismu a křesťanství. Roli v tomto 14

15 Doposud jsme se při definici pojmu antisemitismus setkali s jakýmsi základním rozlišením, vyplývajícím z postoje Wilhelma Marra, který nám poskytuje dvojakou historicky konzervovanou perspektivu antisemitismu. První se vztahuje k náboženským motivům antisemitismu, provázaným historickými vazbami starověku a středověku, v nichž hrála náboženská příslušnost určující roli. Druhá se týká moderní společnosti, řešící, počínaje osvícenstvím, nové otázky, v nichž se náboženská problematika upozadila ve prospěch stávajících společenských témat, mezi něž např. náleží národní identita (ve spojitosti s židovskou národní identitou se ale dostáváme do poměrně komplikované situace, neboť' judaismus jako náboženský systém je úzce spjat s židovským národem a to jak historicky, tak i v moderní společnosti). S nastolením osvícenských změn hovoříme o postupném formování moderního antisemitismu, který se jako pojem sám o sobě vymezuje vůči zažité formě antisemitismu otevřeně deklarované náboženskými vazbami. Na příkladu definice antisemitismu můžeme tudíž sledovat vývoj nežidovské evropské společnosti a její vyrovnávání se svou vlastní situací. Antisemitismus historický vhled Ve starověku se Židé silně vymykali, neboť odmítli uznat převládající náboženské představy, kvůli čemuž byli osočováni z pohrdání stávajícím řádem a řecko-římskými bohy. Již ve starověku se tedy vytvořily základní stereotypy ve vnímání Židů a ty se dále konzervovaly ve styku se středověkým křesťanstvím. Leo Pavlát (1997) klasifikuje tři základní stereotypy ve vnímání Židů. Ti jsou dle něj nahlíženi jako konfliktní vyznavači škodlivé víry, jako odpůrci většinové vize světa a jako společenští odpadlíci. 21 V této souvislosti musím podotknout, že antisemitský koncept se nikdy nevztahoval na jedince, ale vždy pracoval s židovskou populací v celku. Diskriminace náboženská šla ruku v ruce s diskriminací v jiných oblastech. ohledu přikládám také lidskému sklonu k předsudkům, jež lidé používají pro lepší orientaci ve světě jako pomocného mechanismu kategorizace svého okolí. Srv. Giddens, Anthony, Sociologie, s Srv. Frankl, Michal, Emancipace od židů, s In: Pavlát, Leo, Židé v Čechách a na Moravě, in: Židé dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum 1997, s

16 Náboženské pronásledování Židů v zásadě vedlo k diskriminaci ekonomické, ale naopak důvody ekonomické na sebe nejednou braly podobu persekuce náboženské. 22 Antisemitské stereotypy byly v průběhu dějin, podporovány legislativně. Praktickým projevem středověkých protižidovských stereotypů bylo např.: zřizování ghett 23, ve kterých Židé bydleli odděleně od ostatního obyvatelstva; příkaz nosit odlišující znamení; nucená převýchova či omezování porodnosti; vyhnanství; nucená konverze/křest; pogromy; obvinění ze znesvěcení hostie, z rituálních vražd nebo z šíření nemocí; omezený či zapovězený přístup k vybraným profesím, pracovním příležitostem, nebo vzdělání; diskriminace občanská/neuznání občanských práv; diskriminace jazyková i národní atd. 24 Posuneme-li se v čase směrem k novověku 25, můžeme doložit postupné odbourávání mnohých historicky zakotvených restrikcí, nicméně uvolňování starých omezení podnítilo nové antisemitské projevy. Osvícenci Židy vesměs zavrhovali pro jejich napojení na šlechtu a pro jejich zastaralou zkostnatělost ve víře, která byla s osvícenskými principy neslučitelná. Politický liberalismus, jenž rozvinul osvícenská východiska ve snahu o rovnoprávnou společnost, usiloval o asimilaci židovského obyvatelstva. Protože liberální program nebyl naplněn dochází k postupné celospolečenské radikalizaci, jež doprovází také radikální pohled na židovskou populaci. Novověký antisemitismus nabírá další nové projevy: viní Židy z mravního úpadku společnosti; zahrnuje nacionální projevy v mnohonárodnostním Rakousku-Uhersku je patrný nacionální antisemitismus národnostních menšin, v Německu zase nacionalismus pangermánský; prosazuje se idea celosvětového židovského spiknutí; podporuje antisemitismus rasový, jenž je propojen s ideou celožidovského spiknutí, zakládající se na rodovém charakteru židovského společenství a vrcholí nacistickou ideou fyzické likvidace Židů. Nové projevy antisemitismu, ve snaze zapůsobit také na řadové občany, byť prvotně jen s lokální působnosti, však pracují s jednotlivými dějinně tradovanými protižidovskými stereotypy, vycházejícími 22 Cit. dle Tamtéž, s Srv. Tamtéž, s Tamtéž, s Pro potřeby práce spojuji období novověkých evropských dějin s pokročilou etapou renesance. Za počátek novověku proto považuji období druhé poloviny 16. století. 16

17 z židovsko-křesťanských náboženských sporů. Mezi ně náleží např. pověra o rituální vraždě 26 atd. Klasifikace antisemitismu Náboženský antisemitismus/antijudaismus jak již jsem uvedla dříve, až do 19. století měl antisemitismus převážně náboženský základ pocházející z rozporů mezi křesťanstvím a judaismem, příp. islámem. Judaismus byl největším menšinovým náboženstvím křesťanské Evropy i islámského světa, z čehož pramenily perzekuce Židů. Dokladem, že odpor byl z valné části ryze náboženský, nezahrnující židovský původ etnický, je podporovaná možnost přestoupit k veřejně akceptovanému náboženství většiny, např. pod podmínkou vyloučení ze země. V tomto ohledu bych tedy upřednostnila používání pojmu antijudaismus jako odpor proti náboženskému systému judaismu. Moderní antisemitismus chápu jako souhrnný termín pro antisemitské tendence spojené se změnou společenského uspořádání konce 18. století a v kontextu práce příznačné pro 19. století. Moderní antisemitismus může zahrnovat například politické, rasové 27, 26 Pojem rituální vražda se používá v souvislosti s obviněním příslušníků některé náboženské komunity, zejména izraelitů, ze zavraždění člověka za účelem získání jeho krve pro rituální účely. Cit. dle Szántó, Juraj, České Polné předcházel maďarský Tiszaeszlár, in: Hilsnerova aféra a česká společnost , Praha: Židovské muzeum 1999, s Ve vztahu k rasovému antisemitismu, nebo rasové otázce jako součásti moderního antisemitismu, musím podotknout, že mnohé rasové teorie 19. století nevycházely ze skutečně biologických rasových teorií, ale spíše se zakládaly na obsahu Talmudu. V českém prostředí konce 19. století je silně diskutovaná otázka národní identity. Ernest Renan říká, že národní idenfitikace je výrazem svobodné vůle jednotlivce ke sdílení společného morálního vědomí a sdílení obětí, nelze ji proto založit ani na rasovém původu, ani na společném náboženství, jazyku či pouze geografické pozici. Zdůrazňuje tím pozici českého národního liberálního postoje vůči cizorodým prvkům. Předkládá teorii, že židovská integrace by byla snazší z pozice rasové odlištosti nežli z pozice odlišnosti národnostněkulturní. In: Frankl, Michal, Emancipace od židů, s. 36. Srv. Jandourek chápe rasu jako rozčlenění kontinua lidské populace do kategorií na základě fyzických vlastností. ( ) Argumentem pro odmítnutí ras je to, že biologicky podmíněné rozdíly mezi skupinami lidí sice skutečně existují, ale použít každý z nich jako kriterium, vytvoří odlišný systém klasifikace rasy než při třídění dle znaku jiného. Variabilita lidské populace je zřejmě způsobena adaptací na odlišná prostředí. Cit. dle Jandourek, Jan, Sociologický slovník, s Srv. Podle Giddense neexistují žádné přesně vymezené rasy, ale jen široké spektrum fyzických variací. Lidské populace představují kontinuum bez pevných hranic. Fyzické odlišnosti, dědičné povahy se stávají zdrojem předsudků a diskriminace, ale tato příčina nemá nic společného s biologií. Tzn. rasové odlišnosti je proto třeba chápat jako ty projevy fyzické variability, které si příslušníci dané komunity nebo společnosti vybírají jako etnicky 17

18 hospodářské 28, sociální a nacionální 29 snahy evropské společnosti negativně uplatňované vůči židovskému obyvatelstvu. Moderní antisemitismus pak, v závislosti na místních prioritách, může nabývat přívlastky svých jednotlivých složek. Spouštěči skutečných konfliktů mezi Židy a ostatními lidmi se tak staly např. vzdělání, jazyk, povolání, konkurence apod. Ty však sami o sobě nejsou zdrojem antisemitismu jako takového; ten souvisí s proměnou majoritní společnosti, která si svoje nezdary vysvětlovala např. jako projevy celosvětového židovského spiknutí. Židé tak sloužili jako symbol negativních jevů uvnitř většinové/nežidovské společnosti. Důsledkem byly politické reakce, reakce církví, násilí, obvinění z rituálních vražd, sociální vylučování apod. V tomto smyslu bych si troufla hovořit také o moderním antisemitismu dobovém či aktuálním. Jak jsem již uvedla dříve, moderním antisemitismem se zbýval Zygmunt Bauman. Ten počátky moderního antisemitismu vidí významné. V tomto smyslu bývají například rozdíly v barvě pleti často vnímány jako významné, zatímco odlišná barva vlasů nikoliv. Rasismus lze proto definovat jako předsudek založený na sociálně významných fyzických rozdílech. Rasista je člověk, který je přesvědčen, že někteří jedinci jsou v důsledku definovaných rasových rozdílů nadřazení nebo méněcenní. Pojem rasa sice vznikl až v novověku, ale předsudky a etnické antagonismy se v dějinách objevují odedávna. Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, s Hans Rosenberg tvrdí, že vlny antisemitismu poměrně přesně kopírují dlouhodobé i krátkodobé ekonomické výkyvy. Politické strany s antisemitským programem, se snažily získat vliv zdůrazňováním materiálních zájmů venkovských a městských nižších společenských tříd. Hospodářská krize v letech narušila důvěru v liberální hospodářskou a politickou ideologii, a naopak nastartovala proces protiliberálních politických alternativ. In: Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Frankl rozlišuje mezi radikálním nacionalismem prosazovaným vůči Židům a antisemitismem. Radikalizace antisemitské ideologie souvisela s přiostřením hospodářských, potažmo sociálních problémů vlastního národa. Češi se bránili vůči dvěma nepřátelům. Vnějším nepřítelem byli Němci a za vnitřní narušitele české národní integrity považovali Židy. Jako příklad radikalizace myšlenek Frankl uvádí mladočeského radikálního žurnalistu J. M. Baláka, který začátkem 70. let 19. století přeložil Rohlingův spis Talmudjude. Tamtéž, s Balák pohlíží na židovské tradice jako na zastaralou hráz bránící začlenění do české společnosti. Balákovým postojem se budu zabývat později v souvislosti s vlastní předmluvou knihy Židé podle Talmudu. Frankl vidí jako jednoznačně prvního plnohodnotného českého antisemitu redaktora Českých zájmů Jaroslava Huška, který roku 1883 zaslal jménem českých antisemitů dopis Kolínským novinám doporučující názory Augusta Rohlinga, jehož brožury v Nymburku pilně šířil. Hušek tvrdil, že se Židé za náboženskou společnost pouze vydávají. Sami deklarují antisemitismus jako náboženskou nenávist, aby uvedli ostatní v omyl. Sám Židy vidí jako skutečného mezinárodního nepřítele, proti kterému je třeba bojovat. V tomto okamžiku je znázorněn přerod od českoneměcko/židovské otázky k boji všech národů vůči Židům. Němečtí a čeští antisemité se sjednocují. První antisemitský sjezd se konal počátkem 80. let, r. 1882, v Drážďanech pod portrétem údajné oběti rituální vraždy, Esther Solymosi. Karel Adámek, autor antisemitského spisu, Slovo o Židech, tvrdí, že síla a vliv židů roste s jejich solidárností a pevnou politickou, sociální a hospodářskou organisací, jež jest vybudována po výtce i na základech náboženských. Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

19 v nepřítomnosti rozdílů mezi skupinami a ve zrušení prastarých společenských a právních bariér mezi Židy a křesťany, o jejichž resuscitaci majoritní společnost opětovně usilovala. Zděděné náboženské vytyčení hranice způsobem Židé odmítli Krista 30, již dle Baumana v sekularizované společnosti nemohlo plnit svoji dřívější funkci. 31 Podmínky modernity vyžadovaly pro segregaci moderní metodu budování hranic. 32 Měla-li být odlišnost Židů zachráněna před útokem moderní rovnosti, musela být přeformulována a položena na nové základy, pevnější než lidská schopnost vlastní kultivace a sebeurčení. Jak to úsporně vyjádřila Hannah Arendtová, judaismus bylo třeba nahradit židovstvím: judaismu mohli Židé uniknout konverzí, z židovství úniku nebylo. 33 Viktor Frankl definuje moderní antisemitismus jako soubor názorů, interpretací společenských jevů a modelů jednání, které jsou postaveny na protižidovských předsudcích a strukturách myšlení vytvořených ve středověku, tento korpus protižidovských idejí začleňují do soudobého světonázoru a údajným působením Židů vysvětlují skutečné nebo vykonstruované problémy majoritní společnosti. 34 Každá z uvedených výpovědí o moderním antisemitismu, resp o antisemitismu v sekularizované společnosti, která minimálně z hlediska legislativní, právní a výkonné moci usilovala o uniformního občana nese svůj díl pravdy. Baumanova definice se zaměřuje především na vysvětlení nových forem antisemitismu ve společnosti, kde již není náboženství svázáno se světskou mocí a která usiluje o rovnocenný přístup ke všem svým členům. Frankl se sice v tomto ohledu od Baumana moc neliší, nicméně klade větší důraz na stabilní využívání zažitých protižidovských stereotypů, jako předsudečného nahlížení židovské identity, které je aplikováno v nové společenské situaci. Já se zabývám Rohlingovými spisy, jenž vycházely od 70. do 90. let 19. století, proto budu pracovat s pojmem moderní antisemitismus dle naznačených intencí obou autorů. 30 Cit. dle Zygmunt Bauman, Modernita a holocaust, s Tamtéž, s Tamtéž, s Cit. dle Tamtéž, s Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

20 Židé v Rakousku-Uhersku historický vhled Touto kapitolou bych ráda nastínila sociální kontext života Židů v Rakousku-Uhersku tak, aby bylo zřetelné do jakých společenských, a politických souvislostí je zasazeno téma mojí práce. Nejprve se budu ve zkratce věnovat zákonodárství, resp. klíčovým zlomům v legislativě, které zásadním způsobem ovlivnily život Židů na konci 19. století v Rakousku- Uhersku a dále ve stručnosti poukážu na formování lokálních vztahů mezi židovským obyvatelstvem a nežidy. Vodítko pro zpracování historickopolitických informací o Rakousku-Uhersku mi poskytly vybrané kapitoly německého překladu knihy Simona Dubnowa Weltgeschichte des Jüdischen Volkes 35 a Tomáše Pěkného Historie Židů v Čechách a na Moravě 36. Nové zákonodárství projev toleranční politiky Toleranční patent Evropským trendem 18. století bylo osvícenství. V souladu s osvícenskými tendencemi, ale především z pragmatických pohnutek snazší kontroly a evidence evangelíků, vydal roku 1782 císař Josef II. svůj Toleranční patent, ve kterém deklaroval svobodu náboženského vyznání pro luterány, kalvíny a řeckopravoslavné. Josefovy reformy se dotkly také Židů. Aniž by Židům přiznával občanská práva, požadoval jejich výchovu a tzv. Nutzbarmachung ( použitelnost ). Odstranil židovskou daň a povinné označení. Židům bylo povoleno podnikání v zemědělství, řemeslech a tovární výrobě, jejich dětem návštěva veřejných škol. I přes tento výnos byli nadále omezováni v domovských právech a byli pouze snášeni, Tollerierte. Například v Čechách a na Moravě jim nadále byla města Brno, Olomouc, Karlovy Vary, Budějovice atd. uzavřena. A ve zbývajících museli jako dříve bydlet v židovských ulicích. Občanské zrovnoprávnění nebylo zmíněno ani 35 Dubow, Simon, Zweites Kapitel: Der Antisemitismus in Österreich-Ungarn, in: Dubnow, Simon, z hebrejštiny přeložil Dr. A. Steinberg, Weltgeschichte des Jüdischen Voes, Berlin: Jüdischer Verlag 1929, s Dostupné na WW: <http://ldnknigi.lib.ru/judaica/dub now/dubnow-bloch.htm> [cit ]. 36 Pěkný, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Diskriminace národnostních menšin v České republice v kontextu s hledáním zaměstnání

Diskriminace národnostních menšin v České republice v kontextu s hledáním zaměstnání MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diskriminace národnostních menšin v České republice v kontextu s hledáním zaměstnání MAGISTERSKÁ PRÁCE Vedoucí magisterské práce

Více

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2007 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PAMĚŤ ŽIDOVSTVÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU NA PŘÍKLADU PACOVSKA Vedoucí

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Učitelství pro základní školy Učitelství pro 2. stupeň základní školy, německý

Více

Vietnamská a romská menšina jako multikultury v ČR

Vietnamská a romská menšina jako multikultury v ČR Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Vietnamská a romská menšina jako multikultury v ČR Bc. Martin Kulich Plzeň 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Do v e d u t o p o c h o p i t?

Do v e d u t o p o c h o p i t? Do v e d u t o p o c h o p i t? hrozby neonacismu Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

Více

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Magisterská diplomová práce Bc. Jana Rozehnalová Brno 2007 2 2 Čestné

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filozofie Studijní program: Filozofie Studijní obor: Filozofie humanitních věd Nacismus jako totalitní systém u Hany

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Simona Rybková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Aktuální otázky islámu

Aktuální otázky islámu Aktuální otázky islámu texty určené ke kritickému čtení a úkolům při výuce mediální výchovy [online]. [cit. 2013-09-05]. Dostupné z: http://muslimove.cz/category/aktualni-otazky/ Cesty muslimů do Evropské

Více

Nebezpečí antisemitismus v rámci EU

Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Diplomová práce Autor: Dobromil Přib Finance Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Štefan Danics, Ph.D.

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Teoretická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti

Více

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

Židovská čtvrť v Třebíči jako téma integrované tematické výuky

Židovská čtvrť v Třebíči jako téma integrované tematické výuky Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základní školy Židovská čtvrť v Třebíči jako téma integrované tematické výuky diplomová práce Brno 2015 Vedoucí diplomové práce:

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

Pohled společnosti na registrované partnerství

Pohled společnosti na registrované partnerství Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Pohled společnosti na registrované partnerství Sociální práce Vedoucí práce:

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Vztah církví a státu Sborník textů Marek Loužek (ed.) Pavel Dostál, Dominik Duka, Jiří Hanuš Marek Loužek, Rudolf Bubik, Miroslava Němcová Stanislav Přibyl, Jindřich Dejmek,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ. VI. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ. VI. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ V

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Kateřina ČERVINKOVÁ SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více