Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky"

Transkript

1

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Obor Religionistika Bc. Andrea Meluzínová August Rohling a jeho vliv na formování antisemitismu v Rakousku-Uhersku. Zaměřeno na české prostředí. Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dalibor Papoušek, PhD

3 Čestně prohlašuji, že jsem tuto magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití pramenné a odborné literatury uvedené v závěru práce 3

4 Tímto bych chtěla poděkovat PhDr. Daliboru Papouškovi, PhD. za vedení práce, odborné konzultace, cenné rady, připomínky a v neposlední řadě také za jeho trpělivost, Štěpánu Švábovi za jeho čas a milou rozpravu ve Španělské synagoze, milé kamarádce Jitce Vaňhové za ochotné čtení mých poznámek, Danovi Skoupému za pomoc při rozluštění matematického oříšku, Denise Koskové a Zdeňkovi Haškovi za brněnskou střechu nad hlavou a oběma rodičům za shovívavou podporu. 4

5 Obsah Obsah Úvod Vymezení pojmů Žid/žid...10 Asimilace a integrace...10 Antisemitismus základní vymezení...12 Antisemitismus historický vhled...15 Klasifikace antisemitismu...17 Náboženský antisemitismus/antijudaismus...17 Moderní antisemitismus...17 Židé v Rakousku-Uhersku historický vhled Nové zákonodárství projev toleranční politiky...20 Toleranční patent Občanská rovnoprávnost...21 Židovstvo v Rakousku-Uhersku pohled dle územní příslušnosti...22 Přiblížení situace ve Vídni...22 Případ Polska na konci 19. století...26 Konec 19. století v Čechách a na Moravě...28 Zaměřeno na Prahu...28 Vzplanutí antisemitismu v Maďarsku...33 Aféra v Tiszaeszlár Historicko-náboženské souvislosti vztahu Židů a křesťanů...37 Sedm Noachických přikázání jako záruka lidské rovnosti...37 Porušení morálních pravidel v judaismu...38 Křesťansko-židovské předsudky vztah Židů a křesťanů očima Starého zákona...40 Kdo byl Prof. Dr. August Rohling? Životní data Augusta Rohlinga...42 Rohlingova východiska...43 Der Talmudjude aneb Židé podle Talmudu

6 Obsah knihy Židé podle Talmudu...49 Antitalmudismus v Židé podle Talmudu...51 Antijudaismus v Židé podle Talmudu...54 Spis Meine Antworten aneb úloha Augusta Rohlinga v procesech rituálních vražd Rohlingovo dílo a tzv. křesťanský antisemitismus...63 Soudní pře Rohling-Bloch podle Josepha Koppa...70 Koppův vztah k Rohlingovu dílu definice antisemitismu podle Dr. Josepha Koppa...70 Průběh procesu Rohling-Bloch...74 Události předcházející vzniku procesu první vydání Rohlingova Der Talmudjude...74 Postup a ukončení soudního procesu...79 Rohlingův vliv na Koppovo pojetí antisemitismu...83 Závěr Resumé Abstract Klíčová slova Key words Použitá literatura Pramenná literatura...94 Odborná literatura

7 Úvod Jádrem mojí diplomové práce je prezentace postavy katolického kněze a univerzitního profesora Augusta Rohlinga ( ) a jeho vztahu k Talmudu, k judaismu a Židům. Při zpracování této látky vycházím ze dvou skupin pramenů. První tvoří vlastní Rohlingovo dílo - především jeho dva spisy: Der Talmudjude: Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände 1 a Meine Antworten an die Rabbiner oder Fünf Briefe über den Talmudismus und das Blut-Ritual der Juden 2. Druhá skupina materiálů nese dobové reakce, které jeho dílo vyvolalo u katolických a židovských vzdělanců. Všechny uvedené texty se vesměs vztahují k soudnímu procesu Rohling-Bloch, který zapříčinil svou tvrdou kritikou Rohlingovy kvalifikace, co by znalce náboženských textů judaismu, vídeňský rabín Joseph Samuel Bloch. Za zásadní pramen v tomto ohledu považuji dílo obhájce Dr. Koppa: Zur Judenfrage nach den Akten des Process Rohling-Bloch 3, který celý spor zpětně písemně zaznamenal. V jeho příspěvku jsou zachyceny příčiny procesu, okolnosti, za kterých se formoval a celý jeho vývoj až po konečné stažení Rohlingovy žaloby vůči Blochovi. Na základě dostupných pramenů se budu snažit zhodnotit, zda je Rohlingovo dílo a vystupování příkladem antitalmudického odporu, jak i on sám otevřeně přiznává. K tomu jakým způsobem se jeho nesouhlas a odsouzení ústního zákona judaismu, tj. Talmudu projevoval, a zda je možné takto definovaný antitalmudismus posuzovat také jako antijudaismus, resp jako náboženský antisemitismus komplexně, bych ráda přihlédla v první části svého pojednání věnovanému Rohlingovi. Jakou reakci Rohlingova 1 Rohling, August, Der Talmudjude: Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände, Münster V české verzi jsem čerpala z Rohling, August, Židé podle Talmudu:uváženou křesťanům a židům všech stavů podává A. Rohling; přeložil M.J. Balák, Praha: Theodor Mourek Po zbytek textu budu užívat zkrácené označení knih jako Der Talmudjude a Židé podle Talmudu. 2 Rohling, August, Meine Antworten an die Rabbiner oder Fünf Briefe über den talmudismus und das Blut-Ritual der Juden, Prag: Cyrillo-Method V české jazykové mutaci dle Rohling, August, Moje odpovědi rabínům aneb pět psaní o Talmudu a židovské rituelní vraždě, Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (J. Zeman a spol.) Po zbytek textu budu užívat zkrácené označení knih jako Meine Antworten a Moje odpovědi rabínům. 3 Kopp, Joseph, Zur Judenfrage nach den Akten des Process Rohling-Bloch, Leipzig: Verlag von Julius Klinkhardt

8 a priori antitalmudická koncepce vyvolala v řadách akademiků a v neposlední řadě, jaký dopad mělo jeho dílo na veřejnost je druhým tematickým celkem, kterým se budu v práci zabývat. V tomto smyslu se oba tematické celky nevyhnutelně prolínají, neboť Rohlingovo dílo sehrálo při vedení soudního sporu klíčovou roli. Podkladem pro společenskou reakci mi byly články z tisku. V souvislosti s tématem práce se nabízí otázka, jak (pakliže vůbec byl) Rohlingův nábožensky laděný antisemitismus zapadá do stávajících antisemitských tendencí v Rakousku-Uhersku na konci 19. století, či zda je případně spoluutváří. Respektive, zda existuje vztah mezi jeho náboženským antisemitismem a moderním 4 antisemitismem konce 19. století a zda jím užívané na první pohled náboženské termíny 5 mohly ovlivnit společenský vývoj 19. století Rakouska-Uherska. Abych mohla výše uvedené zpracovat, nemohu si odpustit alespoň stručný vhled do společenské situace Rakouska-Uherska na konci 19. století. Ihned v úvodu práce zdůrazňuji, že problematika antisemisemitismu je neodmyslitelně problematikou vymezování identity, případně národní identity, a to nejen židovského obyvatelstva, které je ve vztahu k ostatní, pro potřeby práce křesťanské 6, společnosti nahlíženo jako jeho minoritní složka. Z hlediska definování společnosti jako skupiny lidí, kteří žijí na určitém území, podléhají témuž systému politické autority a uvědomují si, že mají jinou identitu než ostatní skupiny žijící v jejich sousedství 7, budu proto pracovat s termíny jako identita, národ, minorita či majorita, předsudky, diskriminace, asimilace apod. Jejich upřesnění či výklad pro potřeby práce podám v textu průběžně, případně jim věnuji samostatné kapitoly. Za důležité také pokládám alespoň nastínit historické vztahy mezi Židy a křesťany. Nyní přistupuji k definici základních pojmů a společenských vztahů. Následně 4 V návaznosti na používání termínu moderní antisemitismus, který se v kontextu práce váže na moderní evropské dějiny, upřesňuji v tomto smyslu také jejich počátek, jenž kladu do období Velké francouzské revoluce roku 1789 a spojuji jej se vzestupem nacionalismu vrcholícím revolučním rokem Tímto chci zdůraznit, že např. pojem rituální vražda, kterou Rohling nesčetněkrát skloňuje, není judaismu jako náboženství vlastní. Naopak krev je pro Židy tabu. Krevní pověra je součástí křesťanského středověkého vidění světa, které např. ukazuje, že Židé potřebují křesťanskou krev k náboženským rituálům prováděným v období Velikonoc. 6 Při vymezování náboženského statusu v Rakousku-Uhersku budu pro potřeby práce o její většinové složce obyvatelstva hovořit jako o křesťanech, anichž bych zkoumala jejich faktickou příslušnost ke křesťanství. V případě, že to bude kontext vyžadovat, uvedu konkrétní specifikaci náboženské příslušnosti. 7 Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, Praha: Argo 1999, s

9 zpracuji vybrané dílo Augusta Rohlinga a jeho společenské dopady, jak jsem již předeslala. 9

10 Vymezení pojmů Žid/žid Slovo Žid/žid uvádím s možností psaní velkého i malého písmene. Židem s velkým písmenem se označuje příslušník židovského národa 8, žid s malým písmenem je pak stoupenec judaismu jako náboženství. Pro potřeby práce budu, s výjimkou citací, používat ve slově Žid velké písmeno. Toto označení se mi jeví jako adekvátnější v tom smyslu, že ne každý příslušník židovského národa musí být stoupencem judaismu jako náboženství (i když se ho díky zažitým stereotypům perzekuce vycházející z náboženských motivů mohou dotýkat). Židem rozumím člověka hlásícího se k židovské národní a kulturní tradici, jenž je podmíněna specifickými etnickými a historickými vazbami (a bezpochyby vazbami přinejmenším dějinně- náboženskými). Asimilace a integrace V souvislosti se zpracovávanou problematikou identifikace Židů jako nositelů koherentních historicko-etnicko-národnostních znaků je nasnadě s ohledem na historický kontext územní rozptýlenosti židovského obyvatelstva definovat formy jejich začleňování do okolní společnosti. Pro potřeby práce v tomto ohledu považuji za dostatečné rozlišení mezi asimilací a integrací užité Michalem Franklem v jeho knize Emancipace od židů 9. Asimilaci chápe jako nejzazší stupeň integrace do společnosti, který předpokládá vzdát se všech prvků původní židovské identity a úplně splynout s nežidovským okolím. 10 Pro ostatní méně radikální způsoby 8 Definice národa je velice problematická. Pro účely práce využiji vymezení Jana Jandourka jako skupiny lidí charakterizované většinou společnou řečí, kulturou, tradicí a dějinami (objektivní prvek) a vymezující se vůči lidem považovaným za cizince (subjektivní prvek). Dříve byl národ vnímán spíše etnicky, dnes je vnímán spíše politicky. In: Jandourek, Jan, Sociologický slovník, Praha: Portál 2001, s S národem souvisí pojem nacionalismus jako ideologie přehnaného národního vědomí, která snižuje hodnotu ostatních národů. Cit. dle Tamtéž, s Frankl, Michal, Emancipace od židů : Český antisemitismus na konci 19. století, Praha Litomyšl: Paseka Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

11 začleňování Židů vůči majoritě používá termíny jako integrace či kulturní integrace. Uvedené rozlišení budu dodržovat, vyjma citací, také já. 11

12 Antisemitismus základní vymezení Z lingvistického hlediska slovo antisemitismus zahrnuje předponu anti, ve významu odpor a označení národnostní skupiny náležící k semitským kmenům, v našem případě nese význam odpor vůči Semitům. K těm se kromě Židů počítají i další národy, například Arabové, neboť i oni podle Bible vzešli z rodu patriarchy Šema (Sem), jednoho ze tří synů bájného Noema, a jsou tedy Semity. Antisemitismem se však obecně míní jen protižidovské projevy. ( ). Ve své původní podobě směřoval proti Židům jako národu, který své bytí odvozoval z osobitého náboženského vyznání, judaismu. Nejstarší formy antisemitismu tedy do značné míry splývaly s antijudaismem; jejich příčinou byla protižidovská nenávist ideová. 11 Pro definování antisemitismu v jeho obecném a širším slova smyslu jsem pro potřeby práce zvolila definici představitele judaismu Leo Pavláta (1997), který jej v obecné rovině užívá ve smyslu nenávisti či předsudků vůči Židům nebo činů vyplývajících z tohoto přesvědčení. 12 Vlastní pojem antisemitismus je podle Michala Frankla (2007) spjat s formováním moderního antisemitismu. Poprvé jej použil radikální politik a publicista Wilhelm Marr roku Antisemitismus měl podle Marra vyjadřovat opozici proti 11 Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Tamtéž, s. 83. Srv. Antisemitismus je nepřátelství vůči Židům. Objevuje se na konci 19. století, ale různé podoby jevu lze najít v historii již mnohem dříve. ( ) Často byl spojován s vyloučením Židů z různých oblastí společenského, profesního a ekonomického života. V 19. století se však jako nový jev objevuje spojování vztahu Židů s představou nerovnosti mezi rasami a Židé byli považováni jednak za méněcenné, jednak byli obviňováni ze snah o ekonomické a kulturní ovládnutí společnosti. Různé podoby antisemitismu můžeme nalézt na široké škále od karikatur v tisku, lidových pověstí, negativného obrazu Žida v literatuře přes ghetta jako vymezená místa pobytu až po hromadnou fyzickou likvidaci. Pseudovědecké odůvodnění našel v pol. 19. století v teorii J.A.Gobineaua v teorii o nerovnosti ras. Jako příčiny se uvádějí: odlišnost náboženství, jehož příslušníci byli obviňování ze zavraždění Krista; jiné kulturní a náboženské zvyky, které ztěžovali asimilaci do evropské kultury, odlišnost, která usnadňuje hledání obětního beránka v dobách krizí; ekonomické důvody, které bývaly v pozadí pogromů na židovská ghetta, moc židovských obchodníků a průmyslníků; přítomnost Židů ve vysoké politice; obviňování z kosmopolitismu, protože Židé byli sice národ staré kultury, ale postrádali vlastní území. ( ) Privilegia, kterým se Židům dostávalo, však spočívalo v utvrzování pocitu, že postavení Židů není zakotveno stejným právem jako postavení ostatních občanů. Vzbuzení nenávisti proti cizí menšině je také jedním z prostředků, kterým může skupina posilovat svou soudržnost nebo vládci odvádět pozornost od skutečných problémů. Cit. dle Jandourek, Jan, Sociologický slovník, s.29. Srv. V oblasti náboženství se antisemitismus jeví jako odpor vůči judaismu, tj. náboženství Židů. Vedle záměrného antisemitismu existuje také živelný, emocionální antisemitismus, který se opírá o působení historických a zvykových mýtů i v těch zemích, kde Židé představují často jen promile z počtu obyvatel. Cit. dle Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum 1996, s

13 působení semitské rasy na německou společnost a měl Marrovo hnutí odlišit od nábožensky motivované nenávisti vůči Židům. Ve skutečnosti byl pojem antisemitismus již od počátku používán různým způsobem a pro označení různých ideologií, které sice spojovala představa o židovském nebezpečí pro společnost, ale jejich další program nemusel být vždy slučitelný. 13 Pojem antisemitismus vystupuje jako souhrnný termín vyjadřující všechny druhy nepřátelství vůči Židům. Z toho důvodu je jeho používání značně problematické, proto je nutné předem definovat, co daným termínem chceme vyjádřit právě my. Vzhledem k tomu, že nedílnou součást mojí práce tvoří rozlišení specifických projevů antisemitismu, typologii antisemitismu provedu dále. Pro počáteční upřesnění alespoň uvedu, že společným jmenovatelem všech definic je tvrzení, že se jedná o nepřátelství či nenávist vůči Židům, která sahá od slovních útoků až po násilné činy. 14 Je však nutné zdůraznit, že antisemitismus nelze považovat ani za pouhou reakci na charakter, jednání a postavení židovské menšiny. Naopak, podstatnou roli hraje postavení většinové společnosti. Antisemitismus je tedy nutno chápat zejména jako důsledek např. ideologického, politického, sociálního atd. vývoje společnosti. 15 Zajímavou teorii moderního antisemitismu přináší Zygmunt Bauman, který antisemitismus vysvětluje na základě společného územního soužití minoritní 16 skupiny, uchovávající si vlastní specifickou identitu, uvnitř 13 Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Cit. dle Tamtéž, s Srv. Tamtéž, s Pro potřeby práce se budu držet Giddensovy sociologické definice menšin jako skupin, jejichž příslušníci jsou oproti členům většinové populace v nevýhodě a mají pocit určité skupinové solidarity či sounáležitosti. Tato vzájemnost a společné zájmy se obvykle umocňují, když se příslušníci menšiny stávají terčem předsudků a diskriminace. Příslušníci menšiny se často sami považují za vyčleněné z většinové společnosti. Obvykle bývají fyzicky a sociálně izolování od společnosti jako celku, soustředěni v určitých čtvrtích. ( ) Příslušníci menšiny často aktivně prosazují endogamii, aby si udrželi kulturní svébytnost. ( ) Menšiny bývají pronásledovány, viz dlouhodobé pronásledování Židů. Menšinové skupiny se do značné míry vždy liší od většinové společnosti. Např. fyzické odlišnosti mohou být označeny jako rasové. Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, s Srv. Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, s Jak jsem hovořila v úvodu, židovská identita je těsně spojená s jejich náboženským systémem, proto pokládám za vhodné upřesnit definici náboženské menšiny jako seskupení lidí společného náboženského vyznání, které má ve srovnání se skupinou většinové nebo oficiální náb. ortodoxie charakter menšiny. Ideologie náboženské menšiny přesahuje hranice náboženského života, zasahuje do hodnotových orientací dané společnosti, do mezilidských vztahů. Náboženská menšina může být územně lokalizována nebo rozptýlena v rámci jednoho státu nebo v nadstátním měřítku. Její konkrétní postavení v rámci společnosti je dáno politickým systémem, sociálními a kulturními podmínkami, tradicí a také schopnostmi náboženské menšiny se přizpůsobit. 13

14 společnosti majoritní. 17 Obranným mechanizmem většinové společnosti se stává vytyčování hranic vůči minoritě. Společenský vývoj 19. a 20. století postupně stírá doposud tradované a přijímané statutární rozdíly (např. občansko-právní, ekonomické, atd.). V předmoderní době byli Židé kastou mezi kastami, vrstvou mezi vrstvami, stavem mezi stavy. Jejich odlišnost nepředstavovala problém a zvykové, v podstatě nereflektované praktiky segregace účinně bránily tomu, aby se z ní problém stal. S nástupem modernity se oddělenost židů zproblematizovala. Tak jako všechno v moderní společnosti bylo i ji nyní třeba uměle vyrábět, budovat, racionálně zdůvodňovat. 18 Snahou majority je tento proces zvýrazňováním rozdílností zvrátit, což se děje za pomoci do jisté míry umělých, pomocných prostředků. Tvrdím, že pomocné prostředky pro vymezení vztahu my versus oni pramení z aktuální situace většinové společnosti. V tomto bodě obecný pojem antisemitismus 19, definovaný jako nenávist vůči Židům, nabírá konkrétní podobu, jež je podporována aktuálními prostředky, vyplývajícími z konkrétních společenských událostí a ambicí majoritní společnosti. V závislosti na zvolených či převládajích mechanismech, užitých k vymezení subjektu nenávisti nebo na základě volby klasifikačních kriterií nenávisti jako takové můžeme hovořit např. o antisemitismu rasovém, národnostním, lidovém 20 apod. Cit. dle Linhart, Jiří a kol., Velký sociologický slovník, s In: Zygmunt Bauman, Modernita a holocaust, Praha: Sociologické nakladatelství 2003, s Cit. dle Tamtéž, s Ačkoliv jsem v textu odkazovala, že se konkrétní klasifikací antisemitismu budu zabývat později, musím upozornit, že v uvedené větě bych s ohledem na budoucí typologii antisemitismu jako antisemitismu náboženského a antisemitismu moderního použila místo pojmu antisemitismus přesnější označení, a to právě antisemitismus moderní. Nečiním tak jen proto, protože bych uvedenou klasifikaci předcházela. Protože se moje stávající výpověď a taktéž zmiňovaná Baumanova teorie vztahují k sekularizované poosvícenské společnosti, bylo by na tomto místě vhodnější dodržet pro potřeby práce předeslané dělení a použít termín antisemitismus moderní. 20 Lidový antisemitismus definuji jako podprahový, historicky tradovaný a v jednotlivcích většinové společnosti zakořeněný strach z židovské identity (případně odlišnosti od sebevymezujicího se objektu), který konzervuje a předává zažité protižidovské pověrečné stereotypy, pramenící zejména z konfrontace judaismu a křesťanství. Roli v tomto 14

15 Doposud jsme se při definici pojmu antisemitismus setkali s jakýmsi základním rozlišením, vyplývajícím z postoje Wilhelma Marra, který nám poskytuje dvojakou historicky konzervovanou perspektivu antisemitismu. První se vztahuje k náboženským motivům antisemitismu, provázaným historickými vazbami starověku a středověku, v nichž hrála náboženská příslušnost určující roli. Druhá se týká moderní společnosti, řešící, počínaje osvícenstvím, nové otázky, v nichž se náboženská problematika upozadila ve prospěch stávajících společenských témat, mezi něž např. náleží národní identita (ve spojitosti s židovskou národní identitou se ale dostáváme do poměrně komplikované situace, neboť' judaismus jako náboženský systém je úzce spjat s židovským národem a to jak historicky, tak i v moderní společnosti). S nastolením osvícenských změn hovoříme o postupném formování moderního antisemitismu, který se jako pojem sám o sobě vymezuje vůči zažité formě antisemitismu otevřeně deklarované náboženskými vazbami. Na příkladu definice antisemitismu můžeme tudíž sledovat vývoj nežidovské evropské společnosti a její vyrovnávání se svou vlastní situací. Antisemitismus historický vhled Ve starověku se Židé silně vymykali, neboť odmítli uznat převládající náboženské představy, kvůli čemuž byli osočováni z pohrdání stávajícím řádem a řecko-římskými bohy. Již ve starověku se tedy vytvořily základní stereotypy ve vnímání Židů a ty se dále konzervovaly ve styku se středověkým křesťanstvím. Leo Pavlát (1997) klasifikuje tři základní stereotypy ve vnímání Židů. Ti jsou dle něj nahlíženi jako konfliktní vyznavači škodlivé víry, jako odpůrci většinové vize světa a jako společenští odpadlíci. 21 V této souvislosti musím podotknout, že antisemitský koncept se nikdy nevztahoval na jedince, ale vždy pracoval s židovskou populací v celku. Diskriminace náboženská šla ruku v ruce s diskriminací v jiných oblastech. ohledu přikládám také lidskému sklonu k předsudkům, jež lidé používají pro lepší orientaci ve světě jako pomocného mechanismu kategorizace svého okolí. Srv. Giddens, Anthony, Sociologie, s Srv. Frankl, Michal, Emancipace od židů, s In: Pavlát, Leo, Židé v Čechách a na Moravě, in: Židé dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum 1997, s

16 Náboženské pronásledování Židů v zásadě vedlo k diskriminaci ekonomické, ale naopak důvody ekonomické na sebe nejednou braly podobu persekuce náboženské. 22 Antisemitské stereotypy byly v průběhu dějin, podporovány legislativně. Praktickým projevem středověkých protižidovských stereotypů bylo např.: zřizování ghett 23, ve kterých Židé bydleli odděleně od ostatního obyvatelstva; příkaz nosit odlišující znamení; nucená převýchova či omezování porodnosti; vyhnanství; nucená konverze/křest; pogromy; obvinění ze znesvěcení hostie, z rituálních vražd nebo z šíření nemocí; omezený či zapovězený přístup k vybraným profesím, pracovním příležitostem, nebo vzdělání; diskriminace občanská/neuznání občanských práv; diskriminace jazyková i národní atd. 24 Posuneme-li se v čase směrem k novověku 25, můžeme doložit postupné odbourávání mnohých historicky zakotvených restrikcí, nicméně uvolňování starých omezení podnítilo nové antisemitské projevy. Osvícenci Židy vesměs zavrhovali pro jejich napojení na šlechtu a pro jejich zastaralou zkostnatělost ve víře, která byla s osvícenskými principy neslučitelná. Politický liberalismus, jenž rozvinul osvícenská východiska ve snahu o rovnoprávnou společnost, usiloval o asimilaci židovského obyvatelstva. Protože liberální program nebyl naplněn dochází k postupné celospolečenské radikalizaci, jež doprovází také radikální pohled na židovskou populaci. Novověký antisemitismus nabírá další nové projevy: viní Židy z mravního úpadku společnosti; zahrnuje nacionální projevy v mnohonárodnostním Rakousku-Uhersku je patrný nacionální antisemitismus národnostních menšin, v Německu zase nacionalismus pangermánský; prosazuje se idea celosvětového židovského spiknutí; podporuje antisemitismus rasový, jenž je propojen s ideou celožidovského spiknutí, zakládající se na rodovém charakteru židovského společenství a vrcholí nacistickou ideou fyzické likvidace Židů. Nové projevy antisemitismu, ve snaze zapůsobit také na řadové občany, byť prvotně jen s lokální působnosti, však pracují s jednotlivými dějinně tradovanými protižidovskými stereotypy, vycházejícími 22 Cit. dle Tamtéž, s Srv. Tamtéž, s Tamtéž, s Pro potřeby práce spojuji období novověkých evropských dějin s pokročilou etapou renesance. Za počátek novověku proto považuji období druhé poloviny 16. století. 16

17 z židovsko-křesťanských náboženských sporů. Mezi ně náleží např. pověra o rituální vraždě 26 atd. Klasifikace antisemitismu Náboženský antisemitismus/antijudaismus jak již jsem uvedla dříve, až do 19. století měl antisemitismus převážně náboženský základ pocházející z rozporů mezi křesťanstvím a judaismem, příp. islámem. Judaismus byl největším menšinovým náboženstvím křesťanské Evropy i islámského světa, z čehož pramenily perzekuce Židů. Dokladem, že odpor byl z valné části ryze náboženský, nezahrnující židovský původ etnický, je podporovaná možnost přestoupit k veřejně akceptovanému náboženství většiny, např. pod podmínkou vyloučení ze země. V tomto ohledu bych tedy upřednostnila používání pojmu antijudaismus jako odpor proti náboženskému systému judaismu. Moderní antisemitismus chápu jako souhrnný termín pro antisemitské tendence spojené se změnou společenského uspořádání konce 18. století a v kontextu práce příznačné pro 19. století. Moderní antisemitismus může zahrnovat například politické, rasové 27, 26 Pojem rituální vražda se používá v souvislosti s obviněním příslušníků některé náboženské komunity, zejména izraelitů, ze zavraždění člověka za účelem získání jeho krve pro rituální účely. Cit. dle Szántó, Juraj, České Polné předcházel maďarský Tiszaeszlár, in: Hilsnerova aféra a česká společnost , Praha: Židovské muzeum 1999, s Ve vztahu k rasovému antisemitismu, nebo rasové otázce jako součásti moderního antisemitismu, musím podotknout, že mnohé rasové teorie 19. století nevycházely ze skutečně biologických rasových teorií, ale spíše se zakládaly na obsahu Talmudu. V českém prostředí konce 19. století je silně diskutovaná otázka národní identity. Ernest Renan říká, že národní idenfitikace je výrazem svobodné vůle jednotlivce ke sdílení společného morálního vědomí a sdílení obětí, nelze ji proto založit ani na rasovém původu, ani na společném náboženství, jazyku či pouze geografické pozici. Zdůrazňuje tím pozici českého národního liberálního postoje vůči cizorodým prvkům. Předkládá teorii, že židovská integrace by byla snazší z pozice rasové odlištosti nežli z pozice odlišnosti národnostněkulturní. In: Frankl, Michal, Emancipace od židů, s. 36. Srv. Jandourek chápe rasu jako rozčlenění kontinua lidské populace do kategorií na základě fyzických vlastností. ( ) Argumentem pro odmítnutí ras je to, že biologicky podmíněné rozdíly mezi skupinami lidí sice skutečně existují, ale použít každý z nich jako kriterium, vytvoří odlišný systém klasifikace rasy než při třídění dle znaku jiného. Variabilita lidské populace je zřejmě způsobena adaptací na odlišná prostředí. Cit. dle Jandourek, Jan, Sociologický slovník, s Srv. Podle Giddense neexistují žádné přesně vymezené rasy, ale jen široké spektrum fyzických variací. Lidské populace představují kontinuum bez pevných hranic. Fyzické odlišnosti, dědičné povahy se stávají zdrojem předsudků a diskriminace, ale tato příčina nemá nic společného s biologií. Tzn. rasové odlišnosti je proto třeba chápat jako ty projevy fyzické variability, které si příslušníci dané komunity nebo společnosti vybírají jako etnicky 17

18 hospodářské 28, sociální a nacionální 29 snahy evropské společnosti negativně uplatňované vůči židovskému obyvatelstvu. Moderní antisemitismus pak, v závislosti na místních prioritách, může nabývat přívlastky svých jednotlivých složek. Spouštěči skutečných konfliktů mezi Židy a ostatními lidmi se tak staly např. vzdělání, jazyk, povolání, konkurence apod. Ty však sami o sobě nejsou zdrojem antisemitismu jako takového; ten souvisí s proměnou majoritní společnosti, která si svoje nezdary vysvětlovala např. jako projevy celosvětového židovského spiknutí. Židé tak sloužili jako symbol negativních jevů uvnitř většinové/nežidovské společnosti. Důsledkem byly politické reakce, reakce církví, násilí, obvinění z rituálních vražd, sociální vylučování apod. V tomto smyslu bych si troufla hovořit také o moderním antisemitismu dobovém či aktuálním. Jak jsem již uvedla dříve, moderním antisemitismem se zbýval Zygmunt Bauman. Ten počátky moderního antisemitismu vidí významné. V tomto smyslu bývají například rozdíly v barvě pleti často vnímány jako významné, zatímco odlišná barva vlasů nikoliv. Rasismus lze proto definovat jako předsudek založený na sociálně významných fyzických rozdílech. Rasista je člověk, který je přesvědčen, že někteří jedinci jsou v důsledku definovaných rasových rozdílů nadřazení nebo méněcenní. Pojem rasa sice vznikl až v novověku, ale předsudky a etnické antagonismy se v dějinách objevují odedávna. Cit. dle Giddens, Anthony, Sociologie, s Hans Rosenberg tvrdí, že vlny antisemitismu poměrně přesně kopírují dlouhodobé i krátkodobé ekonomické výkyvy. Politické strany s antisemitským programem, se snažily získat vliv zdůrazňováním materiálních zájmů venkovských a městských nižších společenských tříd. Hospodářská krize v letech narušila důvěru v liberální hospodářskou a politickou ideologii, a naopak nastartovala proces protiliberálních politických alternativ. In: Frankl, Michal, Emancipace od židů, s Frankl rozlišuje mezi radikálním nacionalismem prosazovaným vůči Židům a antisemitismem. Radikalizace antisemitské ideologie souvisela s přiostřením hospodářských, potažmo sociálních problémů vlastního národa. Češi se bránili vůči dvěma nepřátelům. Vnějším nepřítelem byli Němci a za vnitřní narušitele české národní integrity považovali Židy. Jako příklad radikalizace myšlenek Frankl uvádí mladočeského radikálního žurnalistu J. M. Baláka, který začátkem 70. let 19. století přeložil Rohlingův spis Talmudjude. Tamtéž, s Balák pohlíží na židovské tradice jako na zastaralou hráz bránící začlenění do české společnosti. Balákovým postojem se budu zabývat později v souvislosti s vlastní předmluvou knihy Židé podle Talmudu. Frankl vidí jako jednoznačně prvního plnohodnotného českého antisemitu redaktora Českých zájmů Jaroslava Huška, který roku 1883 zaslal jménem českých antisemitů dopis Kolínským novinám doporučující názory Augusta Rohlinga, jehož brožury v Nymburku pilně šířil. Hušek tvrdil, že se Židé za náboženskou společnost pouze vydávají. Sami deklarují antisemitismus jako náboženskou nenávist, aby uvedli ostatní v omyl. Sám Židy vidí jako skutečného mezinárodního nepřítele, proti kterému je třeba bojovat. V tomto okamžiku je znázorněn přerod od českoneměcko/židovské otázky k boji všech národů vůči Židům. Němečtí a čeští antisemité se sjednocují. První antisemitský sjezd se konal počátkem 80. let, r. 1882, v Drážďanech pod portrétem údajné oběti rituální vraždy, Esther Solymosi. Karel Adámek, autor antisemitského spisu, Slovo o Židech, tvrdí, že síla a vliv židů roste s jejich solidárností a pevnou politickou, sociální a hospodářskou organisací, jež jest vybudována po výtce i na základech náboženských. Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

19 v nepřítomnosti rozdílů mezi skupinami a ve zrušení prastarých společenských a právních bariér mezi Židy a křesťany, o jejichž resuscitaci majoritní společnost opětovně usilovala. Zděděné náboženské vytyčení hranice způsobem Židé odmítli Krista 30, již dle Baumana v sekularizované společnosti nemohlo plnit svoji dřívější funkci. 31 Podmínky modernity vyžadovaly pro segregaci moderní metodu budování hranic. 32 Měla-li být odlišnost Židů zachráněna před útokem moderní rovnosti, musela být přeformulována a položena na nové základy, pevnější než lidská schopnost vlastní kultivace a sebeurčení. Jak to úsporně vyjádřila Hannah Arendtová, judaismus bylo třeba nahradit židovstvím: judaismu mohli Židé uniknout konverzí, z židovství úniku nebylo. 33 Viktor Frankl definuje moderní antisemitismus jako soubor názorů, interpretací společenských jevů a modelů jednání, které jsou postaveny na protižidovských předsudcích a strukturách myšlení vytvořených ve středověku, tento korpus protižidovských idejí začleňují do soudobého světonázoru a údajným působením Židů vysvětlují skutečné nebo vykonstruované problémy majoritní společnosti. 34 Každá z uvedených výpovědí o moderním antisemitismu, resp o antisemitismu v sekularizované společnosti, která minimálně z hlediska legislativní, právní a výkonné moci usilovala o uniformního občana nese svůj díl pravdy. Baumanova definice se zaměřuje především na vysvětlení nových forem antisemitismu ve společnosti, kde již není náboženství svázáno se světskou mocí a která usiluje o rovnocenný přístup ke všem svým členům. Frankl se sice v tomto ohledu od Baumana moc neliší, nicméně klade větší důraz na stabilní využívání zažitých protižidovských stereotypů, jako předsudečného nahlížení židovské identity, které je aplikováno v nové společenské situaci. Já se zabývám Rohlingovými spisy, jenž vycházely od 70. do 90. let 19. století, proto budu pracovat s pojmem moderní antisemitismus dle naznačených intencí obou autorů. 30 Cit. dle Zygmunt Bauman, Modernita a holocaust, s Tamtéž, s Tamtéž, s Cit. dle Tamtéž, s Cit. dle Frankl, Michal, Emancipace od židů, s

20 Židé v Rakousku-Uhersku historický vhled Touto kapitolou bych ráda nastínila sociální kontext života Židů v Rakousku-Uhersku tak, aby bylo zřetelné do jakých společenských, a politických souvislostí je zasazeno téma mojí práce. Nejprve se budu ve zkratce věnovat zákonodárství, resp. klíčovým zlomům v legislativě, které zásadním způsobem ovlivnily život Židů na konci 19. století v Rakousku- Uhersku a dále ve stručnosti poukážu na formování lokálních vztahů mezi židovským obyvatelstvem a nežidy. Vodítko pro zpracování historickopolitických informací o Rakousku-Uhersku mi poskytly vybrané kapitoly německého překladu knihy Simona Dubnowa Weltgeschichte des Jüdischen Volkes 35 a Tomáše Pěkného Historie Židů v Čechách a na Moravě 36. Nové zákonodárství projev toleranční politiky Toleranční patent Evropským trendem 18. století bylo osvícenství. V souladu s osvícenskými tendencemi, ale především z pragmatických pohnutek snazší kontroly a evidence evangelíků, vydal roku 1782 císař Josef II. svůj Toleranční patent, ve kterém deklaroval svobodu náboženského vyznání pro luterány, kalvíny a řeckopravoslavné. Josefovy reformy se dotkly také Židů. Aniž by Židům přiznával občanská práva, požadoval jejich výchovu a tzv. Nutzbarmachung ( použitelnost ). Odstranil židovskou daň a povinné označení. Židům bylo povoleno podnikání v zemědělství, řemeslech a tovární výrobě, jejich dětem návštěva veřejných škol. I přes tento výnos byli nadále omezováni v domovských právech a byli pouze snášeni, Tollerierte. Například v Čechách a na Moravě jim nadále byla města Brno, Olomouc, Karlovy Vary, Budějovice atd. uzavřena. A ve zbývajících museli jako dříve bydlet v židovských ulicích. Občanské zrovnoprávnění nebylo zmíněno ani 35 Dubow, Simon, Zweites Kapitel: Der Antisemitismus in Österreich-Ungarn, in: Dubnow, Simon, z hebrejštiny přeložil Dr. A. Steinberg, Weltgeschichte des Jüdischen Voes, Berlin: Jüdischer Verlag 1929, s Dostupné na WW: <http://ldnknigi.lib.ru/judaica/dub now/dubnow-bloch.htm> [cit ]. 36 Pěkný, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2.

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. 2014 Etnicita (Giddens 1999) kulturní praktiky a názory určité skupiny

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

SČÍTÁNÍ LIDU. Klíčové otázky:

SČÍTÁNÍ LIDU. Klíčové otázky: SČÍTÁNÍ LIDU Klíčové otázky: Jak byste definovali pojem národnost? Je národnost věcí osobní volby, nebo o ní někdo rozhoduje? Pokud ano, na základě čeho? Je příslušnost k nějakému národu důležitá? Proč?

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ ZŠ Ostrožská Nová Ves a Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany 13. 21. března 2014 Být jiný neznamená být špatný. Nebojme se jinakosti, zahoďme předsudky, pojďme poznat sebe a svět okolo

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět občanská nauka je zařazen mezi všeobecné předměty a spolu s předměty dějepis, psychologie a základy práva tvoří

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení

Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení Václav Krása Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Praha Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více