Tyto zákony se opírají o text z 1. knihy Mojžíšovy, 9.kapitoly.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tyto zákony se opírají o text z 1. knihy Mojžíšovy, 9.kapitoly."

Transkript

1 Úvod: Vážení a milí přátelé, tato přednáška chce hovořit jen o tom, co je tématem, tedy o křesťanství pohledem judaismu. V žádném případě nechce srovnávat či dokonce říkat, že máme jednomu či druhému dát přednost. Judaismus i křesťanství jsou náboženství živá a obě mají své významné místo v dnešním světě. Jejich vyznavači mohou tedy žít vedle sebe ve vzájemné úctě a respektu. Celý tento příspěvek chce nastínit důvody, proč Židé nepřijali křesťanství a drží se svého tradičního náboženství a jaký je asi jejich pohled na toto světové náboženství. Proto bych nyní začal jedním velmi poučným příběhem: Je zaznamenán v mystické knize Sefer chasidim (= kniha zbožných ) z 12. století. Byl jeden v modlitbách a Písmu neobeznalý pastýř, který se denně modlil takto: "Milý Bože jsem chudý pastýř a musím tyto ovečky pásti za mzdu. Kdyby tyto ovečky byly tvoje, ó Bože, pásl bych je zdarma, nebo tebe miluji". Šel kolem v předpisech tóry přesný a obeznalý muž a slyšel s rozhořčením tuto modlitbu. Vykládal pastýři, jaký nesmysl se modlí a učil ho oddaně předepsaný m modlitbám jsou "Slyš Izraeli, Šmone Esre" a hlavním předpisům o náboženských výkonech, načež ho opustil. Ubohý pastýř se však cítil nešťastným. Modlitby, kterým ho naučil pobožný souvěrec, zapomněl a svou bývalou modlitbu si netroufal Bohu přednášet, neboť byl pouče,n že je to nesmysl a hřích. Avšak onomu písma znalému muži se zjevil ve snách Bůh a řekl mu: "Ne pastýř, ale ty jsi hřešil.. Vzal jsi chudáku jeho jedinou modlitbu. Vrať se k němu, přiznej mu svou chybu a řekni mu mým jménem, že jeho upřímná modlitba je Bohu milá!" I když tento příběh řeší problém uvnitř židovského náboženství, lze z něho odvodit to, že není radno nikoho odsuzovat za to, jakým způsobem uctívá svého Boha. Je známou věcí, že nežidé mají dodržovat pouze sedm přikázání, které dal Hospodin Noemu a jeho synům, proto se nazývají Šiva micvot bnej noach (sedm přikázání synů Noeho) jsou to: 1. Činit dobré skutky a respektovat zákony země ve které žijí 2. Zákaz idolatrie (modloslužebnictví) 3. Zákaz blasfémie (rouhání) 4. Zákaz vraždy 5. Zákaz incestu 6. Zákaz krádeže 7. Zákaz požívání krve a týrání zvířat (ve starověku bylo pochoutkou jíst krvavé syrové maso z ještě živých zvířat. Tyto zákony se opírají o text z 1. knihy Mojžíšovy, 9.kapitoly. Po vyjití z Egypta a ještě před Sinají přidal Hospodin Izraeli ještě další tři zákony: Exodus 15:25.. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. šam sam lo chok vemišpat tam mu dal zákon a předpisy. Vykladači vysvětlují, že obdrželi celkem 10 zákonů 7 noachických příkazů, šabat, občanské zákony a para aduma (předpisy červené krávy). Proč byly dány právě tyto zákony? A proč se Hospodin rozhodl je dát lidu již nyní a nepočkal až do pozdějšího darování Tory na Sinaji? Bylo třeba dát lidu základy židovského způsobu života, což je svět micvot, a proto i nejvýznamnější z nich šabat. Další významnou částí je určitý morální kodex derech erec, který v sobě nese občanský zákoník a který umožní každodenní fungování společnosti. A konečně para aduma červená kráva patří do oblasti židovské víry, která obsahuje onen 1

2 transcendentní rozměr víry, který není založen na logických základech a zdůvodněních. Je to oblast čisté víry příkaz je třeba naplnit jen proto, že je to vůle Boží. (Mimochodem i zákaz jedení vepřového spadá do této oblasti. Od tohoto okamžiku jsou všechna přikázání obsažená v Tenachu dána výhradně Božímu smluvnímu partnerovi, tj. Izraeli a ostatní národy nejsou povinny je zachovávat, ba naopak není ani žádoucí, aby tak činily. Nezodpovězenou otázkou zůstává, jak se má nežid modlit, co se má modlit, jaký duchovní život má žít. Na tuto otázku nedokáže říci jednoznačnou odpověď ani ta nejvyšší rabínská autorita. Proto je nanejvýš důležité, aby si každý ctitel Boha Izraele z řad nežidů seznámil s židovskou liturgií a mnohému se přiučil. Nelze odsoudit ani křesťanský způsob, i když ten prošel dramatickým vývojem. 1. Doba vzniku křesťanství: Historie židovství začíná volbou jediného člověka, t.j Abrama, nebo-li Abrahama. Jen zcela výjimečně ovlivnila rozhodnutí jedinců dějiny celých národů na celá tisíciletí. Slova Lech lecha jsou nejdůležitější výzvou v celé Bibli. Abraham opouští v pokročilém věku, bez dědice svou vlast, aby kráčel k nejisté budoucnosti, kdy jedinou jistotou mu bylo Boží zaslíbení. Genesis 12:1 I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země." Ve verši 5. Téže kapitoly se dočteme: 5 Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské a přišli tam. Z Abrahama vzešlo skutečně velké množství potomků. Jeho vnuk Jaakob dostal jméno Izrael a stal se praotcem 12 pokolení Izraele. Pak se tento národ dostává do Egypta, kde nalezne útočiště před hladem. Kdybych položil otázku, co je ústředním tématem Hebrejské bible, určitě bych dostal mnoho různých odpovědí. Ústředním tématem je zvěst o osvobodivém díle Božím, o vysvobození z Egypta, tj. z říše smrti do života. Ustanovení Božího lidu, zjevení Božího Jména, dání Tory, to jsou základní zvěsti o Božím konání-. Motivem je zde opět nabídka Boží a přijetí této nabídky. Hospodin nabízel Toru mnoha národům, ale jen Izrael ji byl ochoten přijmout. Exodus 19:6 Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Tato Boží slova padla ještě před vyvolením kmene Leviho jako kněžského pokolení. Jak jim máme rozumět? 2

3 1. Izrael jako prostředník 2. Trpící služebník Zánik deseti pokolení Pojem Izrael je použit pro praotce Jaakoba celkem 54 krát, pro 10 pokolení 361 krát a 2142 krát pro amfiktionii dvanácti pokolení. O Izraeli jako samostatném království hovoříme až po rozdělení Šalomounova království. Dějiny tohoto království končí rokem 722, kdy se stává kořistí asyrské expanze. Po tomto roce hovoříme jen o židovsví tj. o národu a zemi pokolení Juda. Dějiny Judova rodu trvaly celkem 240 let. Dějiny kmene a národa 440 let A 6 krát 440 let (2640 let) do dnešní doby. Kde jest oněch 10 pokolení? Velká židovská encyklopedie (sv. XII str. 249) praví: Jestliže zmizelo nenávratně všech 10 pokolení, není možné doslovné naplnění všech proroctví Jeremiah 31:1 V onen čas, je výrok Hospodinův, budu Bohem všem čeledím Izraele a oni budou mým lidem. Odešli do cizí země Ječr. 15,14 Učili se cizí řeči Iz. 28,1 Přijali cizí jména Iz. 62,2 Nejsou ztraceni, ale jsou skryti! Co je židovství a kdo je žid? Židovství je plnohodnotným zástupcem všech 12 pokolení Izraele. Židovství je národem se svým náboženstvím Rozdělení na Žid a žid je až sekundární. Židem je ten, kdo má 1. židovskou matku 2. prošel řádnou konverzí Kroměřížská židovská obec se skládala převážně z konvertitů z řad Jednoty bratrské (Prof. Bič). Židovství není misijním náboženstvím! Židovství a budoucnost Isaiah 2:2 I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. 3 Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit." Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. 3

4 Byla poznamenána snahou Židů o nezávislost, protože svoboda je základní myšlenkou judaismu. Tyto tendence začínají po návratu z babylonského zajetí, tedy v 6.a 5. století před občanským letopočtem a vrcholí v době makabejské. Právě v tomto období vrcholí tzv. mesiášská idea, je to období největšího rozmachu tzv.apokalyptické literatury. + Vysvětlit dobu makabejskou, snahy Seleukovců o postupnou helenizaci Palestiny. 2. Mesiáš (hebrejsky mašiach, řecky christos) znamená pomazaný. Do svého úřadu byli pomazáni posvátným olejem: - velekněz - král - a také někteří proroci. Tedy Mesiáš, který má přijít, bude vlastníkem těchto tří úřadů. 3. Bylo by dobré si na tomto místě něco málo říci o politické situaci v Palestině na přelomu letopočtu. Žilo zde asi půl milionu aramejsky mluvících Židů a ti byli rozčleněni do různých politicko- náboženských proudů a frakcí: Uvedu nejdůležitější z nich: Především to byli - prušim (farizeové), kteří se pak stali vlastními nositeli idejí židovského národa. - Sadokovci (saduceové), kněžská třída, vesměs loajální vůči Římu - zeloti a sikariové - esénští o nich sice Nový zákon přímo nemluví, ale můžeme je identifikovat třeba tím, že Ježíš navštívil Šimona malomocného v Betanii, což by bylo v rozporu z pravidly o rituální čistotě. Též se nemluví o tom, že by tento Šimon byl malomocný a ze svého malomocenství se uzdravil (nebo že by byl uzdraven). Bude to asi způsobeno překlepem, protože malomocný se řekne hebrejsky carua, zatímco esénský canua. Návštěva Šimona, který patřil přímo ke komunitě esénských, nebo přinejmenším s nimi sympatizoval (Betanie byla pouhých 12 km od centra tohoto hnutí) by byla logická. Dále veškeré znaky esénských vykazuje také Jan Křtitel. 4. Ješua Hanocri Jedinými uváděnými zdroji o původu, narození, životě a smrti (a také o vzkříšení a nanebevstoupení) jsou tzv. evangelia. Těch bylo původně asi několik desítek, církev postupem doby přijala pouze čtyři z nich. Jinými zdroji jsou pouze zmínky o křesťanech v římských análech a také zmínka v díle Josepha Flavia, ale ta bude zcela jistě pozdější interpolací. Evangelia vznikala až 50 let po Ježíšově smrti (někteří teologové tvrdí, že dříve, ale dokázat to nemohou), nejsou to však historické prameny, ale výpovědi víry jinými slovy řečeno, Ježíš je v nich viděn tak, jak jej chtěla vidět tehdejší církev. Téměř neuváděným zdrojem je Talmud. Jedná se o jednu barajtu tohoto díla. + Vysvětlit co je to Talmud: 4

5 Talmud je logickým pokračováním Tenachu. V průběhu staletí již mnohé věci, které byly samozřejmostí, upadaly do zapomenutí a tak vyvstal problém, jak vše uchovat budoucím generacím (např. muž dá ženě rozlukový lístek, co má na něj napsat, komu jej ještě předat apod.) Dále bylo nutno reagovat na stále měnící se podmínky doby. Vznikla tzv. halacha, tj. správný způsob chození (pravidla právní, společenská, denního života, morální) a agada, tj. nehalachická vyprávění, jež nemají právní charakter biblické příběhy, bajky a folklor. Splynutím těchto částí vznikla Mišna tj. opakování (Zákona Tory). K ní později přistupuje ještě tzv. Gemara, tj. dotažení. Talmudy známe dva: Jeruzalémský a daleko obsažnější Babylonský. Pořádek seder 1, zeraim zemědělské 2. moed sváteční 3, naším manželské a rodinné 4. nezikim škody 5. kedaším obětní 1. Berachot Šabat Jevamot Bava kama Zevachím Kelim 6. teharot čistoty 2. Pea Eruvím Ketubot Bava mecia Manachot Ohalot 3. Demaj Pesachim Nedarim Bava vatra Chulin Nedaim 4. Kilajim Šekalim Nazir Sanhedrin Bechorot Para 5. Ševiít Joma Sota Makot Arachin Teharot 6. Terumot Suka Gitim Ševuot Temura Mikvaot 7. Maasrot Beca Kidušin Edujot Kritot Nida 8. Maaser šeni Roš hašana Avoda zara Meila Makširim 9. Chala Taanit Pirkej avot Tamid Zavim 10. Arla Megila Horajot Midot Tevul jom 11, Bikurím Moed katan Kinim Jadajim 12, Chagiga Ukcin Jak je z tabulky patrno, základ Talmudu neboli Mišna se dělí na šest pořádků a jednotlivé pořádky obsahují určitý počet traktátů. První pořádek obsahuje jedenáct traktátů a je zaměřen na zemědělství. Popisuje náboženské a praktické předpisy. První traktát však je věnován požehnáním, což do této oblasti zdánlivě nepatří. Opak je pravdou, právě požehnání uvozuje nejen tento pořádek, ale i celý Talmud. Druhý pořádek je věnován svátkům: šabatu, Pesachu, Dni smíření, Stánkům apod. Třetí pořádek je zaměřen na manželství, manželské sliby, rozvody, levirátní sňatky, cizoložství, zásnuby apod. Čtvrtý pořádek pojednává o škodách vzniklých krádeží, zpronevěrou, nedbalostí. Jsou zde předpisy pro soudce, práva velekněze a krále; jsou zde uvedeny tresty aj. 5

6 Nejznámějším traktátem z tohoto pořádku je Pirkej Avot výroky otců, který byl vydán v češtině s obsáhlým komentářem. Pátý seder se věnuje významu obětí a chrámové služby. Traktát Midot = míry obsahuje podrobný popis Druhého chrámu. Šestý pořádek se zabývá kultickou čistotou a nečistotou. Autoři Mišny, nebo ti, jejichž výroky jsou v Mišně obsaženy, se dělí na šest generací od roku 20 o.l. až do doby konečné redakce Mišny kol. roku 200 o.l. Jsou to hebrejsky píšící autoři. Na ně navazují Amoraité tj. aramejsky píšící autoři Gemary. 1. generace (20-40o.l.) Gamaliel ha Zaken 2.generace (40-80) Šimon ben Gamaliel st. 3,generace (80-110) Eliezer ben Hurkanos 4.generace ( ) Akiba ben Josef 5.generace ( ) Šimon ben Gamaliel ml. 6.generace ( ) Jehuda ha- Naší Akavja ben Mahalalel Jochanan ben Zakaj Chanina ben Dosa Dosa ben Horkinas Rabi Cadok Jehošua ben Chananja Jose ha- Kohen Šimon ben Natanael Eliezer ben Arach Nechunja ben Hakana Rabi Tarfor Chanina ben Teradjon Chanina ben Chachinaj Eleazar Modiin Jišmael ben Eliša Eleazar ben Azarja Šimon ben Achaj Rabi ben Zoma Eliša ben Avuja - Acher Jochanan ben Broka Rabi ben Zoma Šimon ben Jochaj Jose bare Chalafta Rabi Meir Rabi Jišmael Jochanan ha- Sandlar Eleazar ben šamua Jehuda bar Illaj Matatja ben Charaš Jaakov Koršai Šimon ben Eleazar Eleazar ha- Kapar Z výše uvedených jmen jsou nejširší veřejnosti nejznámější Gamaliel ha Zaken zmiňovaný mimo jiné i v Novém zákoně (..Gamaliel, zákona učitel, vzácný u všeho lidu.. Sk.5,34), Jochanan ben Zakaj, zakladatel akademie v Jabne, rabi Akiba ben Josef, mučedník; odpadlík Eliša ben Avuja, zvaný také Acher a Jehuda ha Nasi, redaktor Mišny. Věnujme se nyní tomuto opomíjenému talmudickému pramenu: Život Ježíšův podle Talmudu. Roku 677 (84 př.ol.) čtvrtého tisíciletí od stvoření světa, za dnů krále Janea, jinak zvaného Alexandrem, přispělo osudné neštěstí na pomoc nepřátelům Izraele. Objevil se tehdy jakýsi 6

7 bídník, pocházející z jisté odštěpené větve kmene Judova, muž nesvědomitý a nemravný, jehož jméno bylo Josef Pandera. Tento člověk byl sličného vzezření, byl vysoké postavy a zjevu příjemného na pohled. Nejlepší část svého života však strávil v prostopášnostech, lupičství a násilnostech. Bydlil v Betlémě, městě Judově. Jeho sousedkou byla vdova, jejíž dcera se nazývala Marie. Jest to tatáž Marie, kadeřnice žen, o které se činí zmínka na mnohých místech Talmudu. Tato dívka, když dospěla, byla zasnoubena mladému muži, jenž se jmenoval Jochanan; byl nadán prostotou, neobyčejnou něhou a pravou zbožnosti. Nešťastnou náhodou se stalo, že jednou Josef (Pandera), kráčeje mimo obydli Mariino, ji uviděl a pocítil k ní nečistou vášeň. Od té doby stále obcházel dům, avšak již ji nespatřil. I přepadla ho malátnost, a jeho matka, vidouc jak slábne, se ho zeptala: Proč hubneš a bledneš?" A on odvětil: Zmírám láskou k Marii a ta jest zasnoubena jinému." A matka mu poradila: K vůli tomu se nemusíš trápit, tím méně zoufat; poslechni mé rady a můžeš se k ni přiblížit a učinit, jak ti bude libo." Josef Pandera uposlechl své matky a potuloval se neustále kolem dívčina obydlí, slídě po příležitosti. Ta se však dlouho nenaskytla. Konečně jednoho šabatového večera, jsa oblečen jako Jochanan a zahaliv svou tvář pláštěm, nalezl Marii přede dveřmi domu. Beze slova ji vzal za ruku a odvedl ji do domu, a ona se domnívala, že to jest Jochanan, její snoubenec. Přesto však pravila: Nedotýkej se mne; hodina, kdy budu tvá, ještě nenadešla. A zvláště nyní jsem chráněna proti tobě pravidelnou indispozicí svého pohlaví." Avšak Pandera neposlouchaje ji, vykonal svůj špatný úmysl a vrátil se domů. Když se pak chýlilo k půlnoci, počala jim vášeň znovu zmítat. Vstal s lože, vrátil se znovu do domu Mariina, která plakala. Hněvivě ho oslovila: Jakže, po druhé mne přicházíš pokoušet, ty, o kterém jsem se domnívala, že nezneužiješ našeho zasnoubeni! Jak ještě můžeš připojit k hanbě zločin? Vždyť jsem ti řekla, že stav, ve kterém se nacházím, má mne učinit nedotknutelnou!" Avšak on nevěnoval pozorností jejím slovům. Aniž by co pronesl, uspokojil svou touhu, pak se vzdálil a šel svou cestou. Po třech měsících doneslo se Jochananovi, že jeho snoubenka je těhotná, a Jochanan, úplně zdrcen, vyhledal svého učitele Šimeona, syna Štachova a vypověděl mu své neštěstí. Tázal se, jak si má počínat. Rabi se ho zeptal: Máš na někoho podezření?" Jochanan odvětil: Mohu podezřívat jen Josefa Panderu. Je to známý ničema a bydli v sousedství." Rabi pak pravil: Můj synu, poslechni mé rady a mlč. Jestliže tento člověk jedenkráte byl u tvé snoubenky, nemůže činit jinak, než že ji vyhledá znovu. Pokus se ho přistihnout, opatři si svědky a stěžuj si u shromáždění starších." Mladý muž odešel zdrcen. Myslil jen na neštěstí své snoubenky a hanbu, která na něho dolehne. Opustil Judeu a odebral se do Babylonu, kde se usadil. Marie stala se zatím matkou syna, kterého nazvala Jehošua, to jest jménem svého strýce po matce. Když dítě vyrostlo, vybrala mu za učitele Elchanana. Dítě činilo značné pokroky, neboť bylo nadáno neobyčejnou inteligencí Tolik příběh z barajty Talmudu. Doba mládí Ježíšova jest zmíněna talmudickými autory traktátů Soty a Sanhedrinu, Rabín Jehošua, syn Perachjův, jenž pokračoval po Elchananovi ve výchově mladého Ježíše, jej zasvětil ho do učení Tory a i tajných nauk, avšak když Janus začal pronásledovat žáky, Jehošua se utekl do egyptské Alexandrie. Toto pronásledování učenců jest považováno za vraždění neviňátek, o kterých je zmínka v Matoušově evangeliu; zdá se to být podivné, avšak pochopíme to, všimneme- li si, že v I. knize Královské jest nazýván Šaul, zasvěcený již do školy proroků, coby dítě jednoroční nastoupil na trůn. Ve skutečnosti bylo však Saulovi již dvacet let. V prorockých mystériích židovských bylo totiž zvykem jako u moderních zednářů označovat stupeň zasvěcení symbolickým stářím a evangelium, mluvíc o vraždění děti do dvou let, neodporuje tvrzení Talmudu, který jest mnohem pravděpodobnější než evangelia. Vyprávějí má však své pokračování: Ježíš a jeho učitel ben Perachja odešli tedy do Aleandrie a ubytovali se v domě jisté bohaté a moudré dámy, která je přijala s poctami a nabídla jim své 7

8 poklady. Mladý Ježíš na ni pohlédl a pravil: Tato žena je krásná, avšak má vadný zrak, a tato vada kazí směr jejího pohledu. Tato země jest sice krásná, avšak je to pouze nádherné vyhnanství." Učitel se rozhněval na svého žáka, neboť nalezl dosti krásy na Egypťance a obdivoval zemi otroctví. Ježíš však pravil: Netřeba otroctví dětem Božím, neboť země, po které kráčejí, jest vždy zemí Izraele." Ben Perachja proklel svého žáka a zahnal ho od sebe. Ježíš se pokorné podrobil a prosil ho o znovupřijetí; rabín však zůstal nemilosrdný. Ale druhého dne, když četl přikázáni Boha, nařizující milovat svého bližního, objevil se u něho Ježíš a učitel dojat jeho lítostí, učinil pokyn, kterým mu chtěl dát na srozuměnou, že jest ochoten se obměkčit a přijmout ho znovu k sobě. Ježíš však nepochopil pohnutky svého učitele a domníval se, že ho po druhé zahání. Odešel a více se nevrátil. Autoři Talmudu poznamenávají k tomuto místu: naši otcové špatně činili, že zahnali Ježíše bez výslechu a že ho prokleli oběma rukama. Nikdy neproklínejme oběma rukama toho, koho chceme potrestat; zachovejme jednu pro pozdvihnutí, utěšení a léčeni! Tato slova obsahují všechnu budoucnost. Jsou to slova, která jednou usmíří děti a otce. Neboť i my jsme prokleli Židy, zahánějíce je oběma rukama. Jest tedy nutno s obou stran napravit vzájemnou křivdu a oběma rukama si odpustit a požehnat. Obsah Ježíšova učení je dostatečně znám z evangelií. Neučil však nic nového, jen usměrňoval výroky svých učitelů a pokoušel se najít konsensus mezi školou Hillela a Šamaje. Otázka Ježíšova procesu a smrti překračuje rámec a možnosti této přednášky. 5. Vývoj po Ježíšovi Jeruzalémskou církev (kehila - eklesia) tvořila jednak galilejská družina dvanácti učedníků a jejich přátel, kteří se do města vrátili po přechodném rozptýlení, jednak jeruzalémští vyznavači Ježíše jako Pomazaného. Jako svědkové toho, kdo údajně vstal z mrtvých (Sk 1,22; 4,33) měli učedníci rozhodující vážnost. Církev, věřící ve vzkříšení Ježíšovo, se přitom neoddělovala od židovství. Spíše se měla za společenství vnějšně nikoli nepodobné hnutí farizeů, saduceů či esejců. V očích židů zůstávalo křesťanství zprvu toliko židovskou sektou (viz výraz hodos. cesta, pro nové hnutí ve Sk. 9,1 a jinde častěji). Jeruzalémští křesťané se také účastnili náboženského a kultického života židovského (L 24, 53 Sk 2, 46 podle svědectví Hegesippova Jakub, představený jeruzalémského sboru sloužil v chrámu kněžskou službu jako kohen, dle příkazu Tory) a nevzdávali se naděje, že lid, z něhož rodem pocházeli, s nimi konečně bude sdílet jejich víru. Židovství trpělo Ježíšovy učedníky dosti shovívavě až do chvíle, kdy přestali dbát všech ustanovení Tóry. Kniha Skutků naznačuje, že farizejské kruhy zaujaly k učedníkům postoj vyčkávací (např. farizej Gamaliel mírní proticírkevní nenávist židovského velekněze podle Sk 5) asi tím spíše, že některé jejich názory (o budoucím životě) byly křesťanským podobné. Jeruzalémský sbor později- za Ježíšova bratra Jakubaostatně vycházel vstříc jejich zákonickým požadavkům. Velmi záhy lze v jeruzalémské církvi rozlišit dvě skupiny. Jednu tvoří převážně aramejsky, druhou řecky mluvící křesťané. Do poslední patřili křesťané sice židovského původu, ale z prostředí židovské diaspory. Podle Skutků vznikly mezi oběma skupinami neshody praktického rázu. Helénističtí křesťané se cítili zkráceni tím, že se jejich vdovám nedostávalo stejného podílu při rozdílení almužen jako vdovám křesťanů židovských. Neshoda byla odstraněna na Petrův návrh zřízením sedmičlenného zastupitelstva helénistů. Jeho členům svěřena služba sociální, ale osvědčili se také jako kazatelé. Z nich zejména vynikli Štěpán l snad i Mikuláš, oba helénističtí řecky mluvící židokřesťané. Po rádoby mučednické smrti Štěpánově (Sk 6, 8,13 otázka je, zda na této smrti nemají podíl sami křesťané) museli helénisté opustit Jeruzalém kvůli hrozbě zostřeného nepřátelství Židů.. Neshody mezi palestinskými Židy a helénisty jeruzalémského sboru byly hlubší než jen 8

9 hospodářské. Odmítání chrámové bohoslužby (typický znak helénistů a stěžejní bod paulinismu později hlavního proudu v křesťanství) je pouze jedna stránka Štěpánova kázání. Druhou je jeho christologie. Pro něho je Ježíš prorokem po Mojžíšovi největším (nikoli větší než Mojžíš), vskutku Spravedlivým (Sk 7,32). Jeho utrpení a smrt jej povyšují k úkolu Syna člověka, trůní na pravici Boží a přijde ve slávě. Štěpán tak navázal přímo na Ježíšovo kázání, které se vyjadřovalo eschatologickými obrazy, známými z Daniele 7,13 a z knihy Henochovy. Označit Ježíše za Syna člověka znamenalo vidět v něm nástroj Boží spravedlnosti a zakladatele nového pořádku všech věcí. Myšlenky Štěpánovy a jeho druhů se udržely v některých kruzích židovského křesťanství. Pseudo-Klementiny shodně odmítají obřadní ustanovení, oběti a chrám, a podobně užívají prorockého výroku z Dt 18,15. K pronásledování, zaměřenému proti celé jeruzalémské církvi již v době, kdy ji skupina helénistů opustila, došlo za Heroda Agrippy I. počátkem r. 44. Když se přízní císaře Caliguly stal králem nad velkou části Palestiny, hleděl si Agrippa získat přízeň obyvatelstva uvězněním apoštola Petra. Petr z vězení unikl, ale apoštol Jakub Zebedeovec a nejspíše i jeho bratr Jan - podle svědectví Papiova - byli sťati (sr. Sk ). Těmito opatřeními chtěl Agrippa, v hloubi srdce pohan, vyjít vstříc židovské protikřesťanské vlně, která se vzedmula asi reakcí na ústupky, které jeruzalémská církev učinila Pavlovi. Židovská veřejnost se nakrátko uklidnila, když se po Petrově odchodu ujal správy jeruzalémského sboru Ježíšův bratr Jakub, řečený Spravedlivý, oddaný Zákonu i chrámové bohoslužbě (viz výše). Leč i proti němu se r. 62 postavil velekněz Chananja ben Chananja (známější pod jménem Ananiáš). Ten jej odsoudil k smrti proti přestoupení Zákona a navzdory protestům farizejské strany a dal ukamenovat. Základní christologioké vyznání jeruzalémské církve je zachyceno v Petrových řečech, zaznamenaných v kapitolách knihy Skutků (2-5), v nichž autor pracoval s velmi starobylou látkou. Petr káže Ježíše osvědčeného ve skutcích: Někteří z židů ho s přispěním Římanů usmrtili, bezděky uskutečnivše předzvěděný spasitelný plán Boží. Ten vyvrcholil ve vzkříšení Páně (je otázkou, co pod tímto pojmem rozuměla právě tato frakce spíš než o fyzické vzkříšení šlo o vzkříšení jeho myšlenek a učení), jež apoštola dosvědčují. Ukřižovaného Ježíše učinil Bůh Pánem a mesiášem (opět důležitá věta Ježíš nebyl nějakým Božím synem od nepanšti, ale tím, koho Bůh za mesiáše ustanovil tzn. že jím původně nebyl). Židům nezbývá, nežli se kát, aby unikli odsouzení. Pokání židů tváří v tvář skutečnosti Božího služebníka (pais theou) spolu s odpuštěním uspíší vyvrcholení mesiášských událostí. Dílo mesiáše je tedy tlumočeno tím, co v něm Bůh vykonal, nikoli předně výměrem jeho osoby. Tato funkční christologie má dva póly, minulý a budoucnostní. Mezi oběma těmito mezními okamžiky je Mesiáš vyvýšen na pravici boží. Eschatologický výhled je tomuto chápání podstatný. Od židovského se však svérázně liší vyznáním, že mesiáš není pouze očekávaným, nýbrž že již v Ježíši přišel (tato idea se opakuje v židovské historii nesčetněkrát třeba v postavě Šabtaje Cvi). Evangelium je výzvou i příležitostí k pokání srovnejme myšlenky Jana Křtitele a jeho esénských učitelů. Život jeruzalémských křesťanů měl dvě střediska: chrám a domovní shromáždění. Záleželo jim na účasti na všech chrámových kultických zvyklostech, ale ovšem i na misijní příležitosti, kterou chrámová i synagogální bohoslužba činným účastníkům poskytovala (při četbě a výkladu Tory a Proroků). Po domech pak lámali chléb (tzv. kiduš) a v nadějném modlitebném očekávání návratu mesiáše a dokonání jeho díla, které bylo násilně přerušeno. Měli silné, život určující vědomí bratrství a jednomyslnosti v tom, koho Bůh určil za mesiáše (Sk 4,32). Spěli ke společenství majetku, jakémusi společnému sdílení spotřebních statků, a pečlivě organizovali pomocnou službu. Ve správě církve mělo v Jeruzalémě přední význam dvanáct učedníků, jejichž počet byl po problematickém a dosud neprobádaném osudu Jidáše doplněn volbou Matěje. Skutky mluví též, ač neurčitě, o funkci presbyterů, starších (např. 11,30). Úřad Sedmi rovněž ustanoven 9

10 volbou. Nárok sboru na správcovské prvenství i mezi křesťany mimo Jeruzalém byl obecně uznáván dokonce i Pavlem (jinak hlavním strůjcem současné podoby křesťanství), jak dosvědčují slova, jimiž doporučoval (Ř 15,25 n) peněžní sbírku ve prospěch jeruzalémských bratří. Křesťanský Jeruzalém byl dědicem Jeruzaléma židovského. Jestliže tam Židé očekávali ustavení mesiášského království, očekávali tam první křesťané návrat mesiáše (jako později stoupenci Šabtaje Cviho). Význam Dvanácti v Jeruzalémě je tak pochopitelný z předpokladu naděje ve velmi brzký návrat mesiáše, věřili, že jím je nedávno ukřižovaný Ježíš. Učedníci, spravující jeruzalémský sbor, splňují své poslání v mezičasí, jehož trvání je ukrácené. Dokud stál v čele jeruzalémského sboru Petr, dařilo se mu udržet díky svému diplomatickému umění obě větve, židovskou i helénistickou, v svornosti. Jeho odchodem byla žádoucí rovnováha porušena. Petr sám se nesoustředil jen na misii mezi Židy, nýbrž kázal i v Samaří a v přímořských městech Lyddě, Joppe a Kaisareji (sk 8,14 a 9-10). Nemáme však žádných spolehlivých důkazů o tom, že by jeho cesta končila v Římě a stal se tam hlavou tamního sboru tedy prvním papežem. Z listů Pavlových i ze Skutků se nám podává spíše obraz Petra misionáře než církevního správce. Ač stál v čele misie židovského křesťanství, byl sám závislý na Jeruzalému. Tam se také vrátil, přerušiv svou zvěstovatelskou činnost, k poradě, která měla ujasnit vzájemný vztah mezi misií jeruzalémskou a antiochijskou. Jeruzalémská porada s Pavlem a Barnabášem, antiochijskými vyslanci, k níž došlo asi na přelomu roku 43/4 o.l., řešila závažnou otázku, zda se má křesťanstvo natrvalo vázat kultickým a rituálním viz Šiva micvot bnej Noach Sedm přikázání synům Noeho. Zákonem židovským (Sk 15). Stanoveno, aby Pavel se svými spolupracovníky šel k pohanům, misie jeruzalémská k obřezaným (Gal. 2,9). Osvobodivým požadavkům Antiochijských vyšli apoštolé s Petrem v čele vstříc, ale jeruzalémský sbor v tom své představené nenásledoval. Správa sboru totiž přešla pevně ze Dvanácti zvratem na bratra Páně Jakuba a vůbec na desposynoi (termín Julia Afrikana vyjadřující správcovský nárok plynoucí z příbuzenského poměru k Ježíšovi.) Tím uveden do jeruzalémské církve Dvanácti prvek judaistického rázu (lze k němu hledat obdobu v pozdějším islámském kalifátu Cesta ); desposynoi se hlásili k davidovskému domu. Od té chvíle se jeruzalémský sbor uzavírá vlivům helénistů nadobro. Přijetí, jehož se tu dostalo Pavlovi r. 58, bylo již mnohem méně přátelské (Sk 21,20 n). židovský původ sám nebyl sice jeruzalémským nadále nezbytnou podmínkou členství v církvi, přece však přísně dbali nařízení o nepoživatelnosti pokrmu obětovaných modlám, krve, udáveného masa, a trvali na nepřípustnosti manželského svazku s příbuznými (Sk 15, východní text). Z toho, co jsme pověděli, plyne, že postavení Petrovo v prvotním sboru bylo bezprostředně po smrti Ježíšově vůdcovské a správní; později, když opustil Jeruzalém, kde přešla správa na Jakuba, ujal se Petr z pověření jeruzalémských bratří misie judaistického křesťanství. Nejspíše na sklonku svého života dospěl do Říma, kde po nedlouhém působení mučednicky zemřel v neronovském pronásledování asi r. 64 o.l. Do existence palestinského judaistického křesťanství zasáhla rušivě židovská válka v letech Když se k ní schylovalo, odešli křesťané z Jeruzaléma do zajordánské Pelly, pohanského města, které se jim stalo útočištěm. Tento odchod nebyl projevem nějaké dokonalé roztržky a židovstvím. V Jeruzalémě se tehdy prudce střetly dvě židovské politické koncepce: zelóti naléhali na branný odpor proti Římanům, jiní viděli, že proti přesile nebude možno města hájit. S posledními souhlasili také křesťané a když bylo stanovisko umírněných odmítnuto, spolu s nimi opustili na jaře 66/7 o.l. město. Odcházející křesťané se proto nepřestali cítit Židy. Císař Nero zatím poslal do Palestiny zdatného vojevůdce Vespasiana, aby potlačil vzpouru židovských, radikálů. Promysliv tažení, obsadil Vespasianus zemi až na pevnosti, která se mu vzdávaly jen postupně. Nerova smrt a vlastní Vespasianovo usilování o trůn prodloužily vojenské akce až do r. 70, kdy Vespasianův syn Titus tažení dokončil dobytím Jeruzaléma. Chrám byl rozvalen a oběti přerušeny příkazy jsou nadále v platnosti, jen je nyní nelze vykonávat. Jeruzalémskému sboru byla vzata možnost existence, když se 10

11 návrat do Davidova města stal kulticky bezpředmětným. Pohasl význam i sláva prvotního církevního střediska. Setrvání na cestě starozákonního židovství bylo znesnadněno zevně i vnitřně. Nedostatečně jsme zpraveni o příbězích palestinského křesťanstva v dalších letech (70-132). Odchod z Jeruzaléma se udal již za vedení Jakubova nástupce Šimona bar Klopy, který se stal v pozdním stáří obětí pronásledování (ukřižován asi r. 107), jemuž byli vydáni i jiní členové Ježíšova rodu (už např. Domitianus vyslýchal Jakubovy vnuky Zokera a Jakuba). Po Šimonovi následovali Justus (či Juda), Zacheus (Zachariáš) a jiní, kteří se s částí někdejších uprchlíků vrátili z Pelly do Jeruzaléma. Živoření jeruzalémského židokřesťanského sboru učinily konec zmatky za povstání Bar-Kochbova. Větší životnost prokázalo ebjonské křesťanstvo v Pelle. Jeho název je odvozen z hebr. slova ebjón, chudý (odtud pl. ebjónim, řecky ebjónaioi), jímž byli zprvu označováni palestinští křesťané vůbec, později pouze zbytky židovského křesťanství po roce 70 ve východním Zajordání i jinde, jmenovitě v Egyptě. Třebaže žili v tísnivém postavení, odloučeni od hlavního proudu židovstva, k němuž se nepřestali znát, a s nedůvěrou odmítáni obecnou církví, vydali ze svých řad i několik spisovatelů. Tak ještě ve čtyřicátých letech 2. st. napsal Ariston z Pelly obranou křesťanství proti judaismu Rozhovor (křesťana) Jasona s (alexandrijským Židem) Papiskem, a o pokolení později žil ebjón Symmachos, autor překladu Starého zákona do řečtiny, který měl nahradit septuagintní znění i text Akvilův (5 7,2). Také Kérygmata Petrů z konce 2. st.o.l., zpracovaná v tzv. klementovský román, zachycují myšlení ebjónských křesťanů. V ebjónských sborech východního Zajordání býval představený pochopitelně obřezaný, emperitomos pistos. Před uvedením v úřad se v šestileté zkušební době seznamoval s obsahem ústní tradice, aby pak mohl být od episkopa potvrzen. Svá shromaždiště nazývali synagogami. 0 jejich kultických zvyklostech víme, že při večeři Páně vysluhovali chléb se solí (metalabein tón halon, sr. s výrazem sinalizesthai ve Sk 1,4) a místo vína vodu. Křest měl u nich význam stojně ústřední jako v ostatní církvi. Ebjónské myšlení bylo blízké názorům, s nimiž jsme se setkali v jeruzalémské christologii (5 6,5), ale rozvinulo se pod vlivem synkretistických sekt židovských, jimiž se východní Zajordání hemžilo. Popíralo Kristovu preexistenci a jeho nadpřirozené zrození. Ježíš byl pro ně člověkem, kterého Bůh dodatečně vyvolil k mesiášství: qui in aquis baptismi filius a Deo appellatus est (pseudoklementovské Recogn. 1,48). Od židovského přesvědčení se lišilo ebjónské vyznání vlastně jen tvrzením, že mesiáš v Ježíši už přišel: Erraverunt ergo Judaei de primo adventu et lnter nos atque ipsos de hoc solo dissidium (Recogn. 1,50). Ebjónská životospráva se řídila příkazy Tory (nomimós bioum - Hom. 19,23) a vyznačovala se přísným dbaním obřízky i šabatových pravidel, nikoli však úctou k obětem a chrámové bohoslužbě jeruzalémské (ohlas pádu Jeruzaléma r. 70). Pojetím Zákona se ebjónské křesťanství postavilo stroze proti zvěsti Pavlově a rostoucí vážnost obecné církve k jeho postavě hledělo zastínit úctou k odkazu Petrovu, jehož osobu záhy opředlo legendárním podáním. Podle svědectví Eirenaiova Apostolum Paulum recusant, apostatam eum legis dioentes. Viděli jsme již častěji, že vedle křesťanů z palestinských Židů, sdružených okolo bratra Páně Jakuba, nabývali stále většího významu křesťané z Židů helenizovaných, rodilých v diaspoře a přistěhovalých do Palestiny, kde tvořili své synagógy. Dbali málo na chrámový kult a rituální předpisy. Jejich kritiku židovské zbožnosti zachycuje Štěpánova řeč, Sk 7. Štěpán byl ukamenován, ale jeho skupina zahájila po rozptýlení horlivou misijní činnost, jejímž střediskem se stala syrská Antiochie. Zatímco apoštolově se soustředili na práci mezi Židy, vcházejí helénisté, podporováni v tom Petrem, i do Samaří (Filip) a do pohanského přímoří, ba až do Fénicie a na Kypr. Na otázku, zda pohanům obráceným ke Kristu je třeba vnucovat přikázání Tory, která Petrovi působila rozpaky (Gal 2,11 ), odpověděli záporně. Založením církve v Antiochii položili základy nejenom křesťanské misii v širším měřítku, nýbrž i tomu typu křesťanství, který se od židovství plně osamostatnil. Je samozřejmé, že pojetí křesťanství 11

12 tu bylo v různém směru pod vlivem prostředí, v němž se nová misie rozvíjela. Antiochie byla třetím velkoměstem římské říše, na východě zdaleka nejvýznamnějším. Zde také prvně pohané rozlišili Kristovy vyznavače od Židů a nazvali je christianoi kristovci = křesťany. Církev sama tu arci nerozrůzňovala své údy podle původu. Všichni měli účast na jednom tzv.stolu Páně. Tak tomu bylo, když v Antiochii působil Petr, Bamabáš a Pavel, tj. asi do r. 44. Jeruzalémský sbor sice svými vyslanci k rozrůznění nabádal a způsobil načas mezi Petrem a Pavlem rozdělení (5 6,8), ale antiochijští podrželi svůj prvotní řád. Patrný rozdíl mezi židovským a helénským křídlem v církvi neznamenal ještě rozkol. Cenným pramenem pro poznání myšlení a zbožnosti zbytků někdejšího palestinského židovského křesťanství, jimž se po roce 135 stal návrat do Jeruzaléma bezpředmětným, jsou písemnosti vzešlé z jejich kruhů v pozdější době. Jejich jednostranné přilnutí k Petrově osobě a odmítnutí Pavla je naznačeno už u Symmacha, jenž na sklonku 2. st. přeložil Tenach = Starý zákon do řečtiny a napsal komentář k evangeliu Matoušovu. Ještě pronikavěji učinily Petra středem svého vyprávění Cesty Petrovy (Periodoi Petru) a nejpozoruhodnější dílo této literatury, tzv. klementovský román. Jeho prameny sahají do konce 2. století, ač dílo samo je nejspíše až z konce století 3. Klementovský román vypravuje příběhy svého vymyšleného hrdiny Klementa formou autobiografie. Do dějově pestrého rámce vsunuje zajímavé, obsahem velmi archaické dogmatické výklady. Dochoval se ve dvou recenzích. Jedné říkáme klementovské homilie, druhé, známé jen v lat. zpracování Rufinově, Recognitiones. Tento druhý název vystihuje děj. Po dlouhých cestách nalézá Klement svého otce a příbuzné a získá je pro křesťanství. Mnoho se zde uvažuje o původu světa ve smyslu judaistické gnóze, o úloze různých prostředníků poznání, o významu obřadů. Petr je zde představen jako nepřítel Pavlův. 12

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ]

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ] Obsah Místo úvodu. Na počátku bylo, nebylo. Adam a Chava, strom poznání a první hřích. Noach a potopa světa. Babylonská věž. Avraham. Jicchak první pohřeb, svatba a pronásledování. Jákov a Esav, dva bratři,

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Úvod do Skutků apoštolských

Úvod do Skutků apoštolských Úvod do Skutků apoštolských Autor Pradávná církevní tradice tvrdí, že autorem Skutků, podobně jako třetího evangelia, je Lukáš, byť nikde jako autor není v Bibli zmiňován. Při nedávném úvodu do Lk ev.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Kristus a tradice. Texty na tento týden Mt 5,17 20; 15,1 14; 16,1 6; 23,1 7; Dt 5,16; Ef 3,1 6; Ř 10,3

Kristus a tradice. Texty na tento týden Mt 5,17 20; 15,1 14; 16,1 6; 23,1 7; Dt 5,16; Ef 3,1 6; Ř 10,3 Týden od 3. do 9. dubna 3 Texty na tento týden Mt 5,7 20; 5, 4; 6, 6; 23, 7; Dt 5,6; Ef 3, 6; Ř 0,3 Základní text Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně mě uctívají, neboť učí

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ignatios Filadelfským

Ignatios Filadelfským Ignatios Filadelfským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Ignatios Magnesijským

Ignatios Magnesijským Ignatios Magnesijským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK

JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK Žil Ježíš Kristus opravdu na této zemi? Nebo je to jen pohádka? A jestliže žil, byl to skutečně Bůh, anebo byl jen obyčejným člověkem? Nad těmito otázkami se můžeme teď zamyslet.

Více

Atak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění.

Atak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. Francis Frangipane Atak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. (Sk 26,19) To, co se týká Pánovy slávy a jejích projevů v církvi, je, jak jsem k tomu ve víře dospěl, podloženo mnoha

Více