Tyto zákony se opírají o text z 1. knihy Mojžíšovy, 9.kapitoly.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tyto zákony se opírají o text z 1. knihy Mojžíšovy, 9.kapitoly."

Transkript

1 Úvod: Vážení a milí přátelé, tato přednáška chce hovořit jen o tom, co je tématem, tedy o křesťanství pohledem judaismu. V žádném případě nechce srovnávat či dokonce říkat, že máme jednomu či druhému dát přednost. Judaismus i křesťanství jsou náboženství živá a obě mají své významné místo v dnešním světě. Jejich vyznavači mohou tedy žít vedle sebe ve vzájemné úctě a respektu. Celý tento příspěvek chce nastínit důvody, proč Židé nepřijali křesťanství a drží se svého tradičního náboženství a jaký je asi jejich pohled na toto světové náboženství. Proto bych nyní začal jedním velmi poučným příběhem: Je zaznamenán v mystické knize Sefer chasidim (= kniha zbožných ) z 12. století. Byl jeden v modlitbách a Písmu neobeznalý pastýř, který se denně modlil takto: "Milý Bože jsem chudý pastýř a musím tyto ovečky pásti za mzdu. Kdyby tyto ovečky byly tvoje, ó Bože, pásl bych je zdarma, nebo tebe miluji". Šel kolem v předpisech tóry přesný a obeznalý muž a slyšel s rozhořčením tuto modlitbu. Vykládal pastýři, jaký nesmysl se modlí a učil ho oddaně předepsaný m modlitbám jsou "Slyš Izraeli, Šmone Esre" a hlavním předpisům o náboženských výkonech, načež ho opustil. Ubohý pastýř se však cítil nešťastným. Modlitby, kterým ho naučil pobožný souvěrec, zapomněl a svou bývalou modlitbu si netroufal Bohu přednášet, neboť byl pouče,n že je to nesmysl a hřích. Avšak onomu písma znalému muži se zjevil ve snách Bůh a řekl mu: "Ne pastýř, ale ty jsi hřešil.. Vzal jsi chudáku jeho jedinou modlitbu. Vrať se k němu, přiznej mu svou chybu a řekni mu mým jménem, že jeho upřímná modlitba je Bohu milá!" I když tento příběh řeší problém uvnitř židovského náboženství, lze z něho odvodit to, že není radno nikoho odsuzovat za to, jakým způsobem uctívá svého Boha. Je známou věcí, že nežidé mají dodržovat pouze sedm přikázání, které dal Hospodin Noemu a jeho synům, proto se nazývají Šiva micvot bnej noach (sedm přikázání synů Noeho) jsou to: 1. Činit dobré skutky a respektovat zákony země ve které žijí 2. Zákaz idolatrie (modloslužebnictví) 3. Zákaz blasfémie (rouhání) 4. Zákaz vraždy 5. Zákaz incestu 6. Zákaz krádeže 7. Zákaz požívání krve a týrání zvířat (ve starověku bylo pochoutkou jíst krvavé syrové maso z ještě živých zvířat. Tyto zákony se opírají o text z 1. knihy Mojžíšovy, 9.kapitoly. Po vyjití z Egypta a ještě před Sinají přidal Hospodin Izraeli ještě další tři zákony: Exodus 15:25.. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. šam sam lo chok vemišpat tam mu dal zákon a předpisy. Vykladači vysvětlují, že obdrželi celkem 10 zákonů 7 noachických příkazů, šabat, občanské zákony a para aduma (předpisy červené krávy). Proč byly dány právě tyto zákony? A proč se Hospodin rozhodl je dát lidu již nyní a nepočkal až do pozdějšího darování Tory na Sinaji? Bylo třeba dát lidu základy židovského způsobu života, což je svět micvot, a proto i nejvýznamnější z nich šabat. Další významnou částí je určitý morální kodex derech erec, který v sobě nese občanský zákoník a který umožní každodenní fungování společnosti. A konečně para aduma červená kráva patří do oblasti židovské víry, která obsahuje onen 1

2 transcendentní rozměr víry, který není založen na logických základech a zdůvodněních. Je to oblast čisté víry příkaz je třeba naplnit jen proto, že je to vůle Boží. (Mimochodem i zákaz jedení vepřového spadá do této oblasti. Od tohoto okamžiku jsou všechna přikázání obsažená v Tenachu dána výhradně Božímu smluvnímu partnerovi, tj. Izraeli a ostatní národy nejsou povinny je zachovávat, ba naopak není ani žádoucí, aby tak činily. Nezodpovězenou otázkou zůstává, jak se má nežid modlit, co se má modlit, jaký duchovní život má žít. Na tuto otázku nedokáže říci jednoznačnou odpověď ani ta nejvyšší rabínská autorita. Proto je nanejvýš důležité, aby si každý ctitel Boha Izraele z řad nežidů seznámil s židovskou liturgií a mnohému se přiučil. Nelze odsoudit ani křesťanský způsob, i když ten prošel dramatickým vývojem. 1. Doba vzniku křesťanství: Historie židovství začíná volbou jediného člověka, t.j Abrama, nebo-li Abrahama. Jen zcela výjimečně ovlivnila rozhodnutí jedinců dějiny celých národů na celá tisíciletí. Slova Lech lecha jsou nejdůležitější výzvou v celé Bibli. Abraham opouští v pokročilém věku, bez dědice svou vlast, aby kráčel k nejisté budoucnosti, kdy jedinou jistotou mu bylo Boží zaslíbení. Genesis 12:1 I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země." Ve verši 5. Téže kapitoly se dočteme: 5 Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské a přišli tam. Z Abrahama vzešlo skutečně velké množství potomků. Jeho vnuk Jaakob dostal jméno Izrael a stal se praotcem 12 pokolení Izraele. Pak se tento národ dostává do Egypta, kde nalezne útočiště před hladem. Kdybych položil otázku, co je ústředním tématem Hebrejské bible, určitě bych dostal mnoho různých odpovědí. Ústředním tématem je zvěst o osvobodivém díle Božím, o vysvobození z Egypta, tj. z říše smrti do života. Ustanovení Božího lidu, zjevení Božího Jména, dání Tory, to jsou základní zvěsti o Božím konání-. Motivem je zde opět nabídka Boží a přijetí této nabídky. Hospodin nabízel Toru mnoha národům, ale jen Izrael ji byl ochoten přijmout. Exodus 19:6 Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Tato Boží slova padla ještě před vyvolením kmene Leviho jako kněžského pokolení. Jak jim máme rozumět? 2

3 1. Izrael jako prostředník 2. Trpící služebník Zánik deseti pokolení Pojem Izrael je použit pro praotce Jaakoba celkem 54 krát, pro 10 pokolení 361 krát a 2142 krát pro amfiktionii dvanácti pokolení. O Izraeli jako samostatném království hovoříme až po rozdělení Šalomounova království. Dějiny tohoto království končí rokem 722, kdy se stává kořistí asyrské expanze. Po tomto roce hovoříme jen o židovsví tj. o národu a zemi pokolení Juda. Dějiny Judova rodu trvaly celkem 240 let. Dějiny kmene a národa 440 let A 6 krát 440 let (2640 let) do dnešní doby. Kde jest oněch 10 pokolení? Velká židovská encyklopedie (sv. XII str. 249) praví: Jestliže zmizelo nenávratně všech 10 pokolení, není možné doslovné naplnění všech proroctví Jeremiah 31:1 V onen čas, je výrok Hospodinův, budu Bohem všem čeledím Izraele a oni budou mým lidem. Odešli do cizí země Ječr. 15,14 Učili se cizí řeči Iz. 28,1 Přijali cizí jména Iz. 62,2 Nejsou ztraceni, ale jsou skryti! Co je židovství a kdo je žid? Židovství je plnohodnotným zástupcem všech 12 pokolení Izraele. Židovství je národem se svým náboženstvím Rozdělení na Žid a žid je až sekundární. Židem je ten, kdo má 1. židovskou matku 2. prošel řádnou konverzí Kroměřížská židovská obec se skládala převážně z konvertitů z řad Jednoty bratrské (Prof. Bič). Židovství není misijním náboženstvím! Židovství a budoucnost Isaiah 2:2 I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. 3 Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit." Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. 3

4 Byla poznamenána snahou Židů o nezávislost, protože svoboda je základní myšlenkou judaismu. Tyto tendence začínají po návratu z babylonského zajetí, tedy v 6.a 5. století před občanským letopočtem a vrcholí v době makabejské. Právě v tomto období vrcholí tzv. mesiášská idea, je to období největšího rozmachu tzv.apokalyptické literatury. + Vysvětlit dobu makabejskou, snahy Seleukovců o postupnou helenizaci Palestiny. 2. Mesiáš (hebrejsky mašiach, řecky christos) znamená pomazaný. Do svého úřadu byli pomazáni posvátným olejem: - velekněz - král - a také někteří proroci. Tedy Mesiáš, který má přijít, bude vlastníkem těchto tří úřadů. 3. Bylo by dobré si na tomto místě něco málo říci o politické situaci v Palestině na přelomu letopočtu. Žilo zde asi půl milionu aramejsky mluvících Židů a ti byli rozčleněni do různých politicko- náboženských proudů a frakcí: Uvedu nejdůležitější z nich: Především to byli - prušim (farizeové), kteří se pak stali vlastními nositeli idejí židovského národa. - Sadokovci (saduceové), kněžská třída, vesměs loajální vůči Římu - zeloti a sikariové - esénští o nich sice Nový zákon přímo nemluví, ale můžeme je identifikovat třeba tím, že Ježíš navštívil Šimona malomocného v Betanii, což by bylo v rozporu z pravidly o rituální čistotě. Též se nemluví o tom, že by tento Šimon byl malomocný a ze svého malomocenství se uzdravil (nebo že by byl uzdraven). Bude to asi způsobeno překlepem, protože malomocný se řekne hebrejsky carua, zatímco esénský canua. Návštěva Šimona, který patřil přímo ke komunitě esénských, nebo přinejmenším s nimi sympatizoval (Betanie byla pouhých 12 km od centra tohoto hnutí) by byla logická. Dále veškeré znaky esénských vykazuje také Jan Křtitel. 4. Ješua Hanocri Jedinými uváděnými zdroji o původu, narození, životě a smrti (a také o vzkříšení a nanebevstoupení) jsou tzv. evangelia. Těch bylo původně asi několik desítek, církev postupem doby přijala pouze čtyři z nich. Jinými zdroji jsou pouze zmínky o křesťanech v římských análech a také zmínka v díle Josepha Flavia, ale ta bude zcela jistě pozdější interpolací. Evangelia vznikala až 50 let po Ježíšově smrti (někteří teologové tvrdí, že dříve, ale dokázat to nemohou), nejsou to však historické prameny, ale výpovědi víry jinými slovy řečeno, Ježíš je v nich viděn tak, jak jej chtěla vidět tehdejší církev. Téměř neuváděným zdrojem je Talmud. Jedná se o jednu barajtu tohoto díla. + Vysvětlit co je to Talmud: 4

5 Talmud je logickým pokračováním Tenachu. V průběhu staletí již mnohé věci, které byly samozřejmostí, upadaly do zapomenutí a tak vyvstal problém, jak vše uchovat budoucím generacím (např. muž dá ženě rozlukový lístek, co má na něj napsat, komu jej ještě předat apod.) Dále bylo nutno reagovat na stále měnící se podmínky doby. Vznikla tzv. halacha, tj. správný způsob chození (pravidla právní, společenská, denního života, morální) a agada, tj. nehalachická vyprávění, jež nemají právní charakter biblické příběhy, bajky a folklor. Splynutím těchto částí vznikla Mišna tj. opakování (Zákona Tory). K ní později přistupuje ještě tzv. Gemara, tj. dotažení. Talmudy známe dva: Jeruzalémský a daleko obsažnější Babylonský. Pořádek seder 1, zeraim zemědělské 2. moed sváteční 3, naším manželské a rodinné 4. nezikim škody 5. kedaším obětní 1. Berachot Šabat Jevamot Bava kama Zevachím Kelim 6. teharot čistoty 2. Pea Eruvím Ketubot Bava mecia Manachot Ohalot 3. Demaj Pesachim Nedarim Bava vatra Chulin Nedaim 4. Kilajim Šekalim Nazir Sanhedrin Bechorot Para 5. Ševiít Joma Sota Makot Arachin Teharot 6. Terumot Suka Gitim Ševuot Temura Mikvaot 7. Maasrot Beca Kidušin Edujot Kritot Nida 8. Maaser šeni Roš hašana Avoda zara Meila Makširim 9. Chala Taanit Pirkej avot Tamid Zavim 10. Arla Megila Horajot Midot Tevul jom 11, Bikurím Moed katan Kinim Jadajim 12, Chagiga Ukcin Jak je z tabulky patrno, základ Talmudu neboli Mišna se dělí na šest pořádků a jednotlivé pořádky obsahují určitý počet traktátů. První pořádek obsahuje jedenáct traktátů a je zaměřen na zemědělství. Popisuje náboženské a praktické předpisy. První traktát však je věnován požehnáním, což do této oblasti zdánlivě nepatří. Opak je pravdou, právě požehnání uvozuje nejen tento pořádek, ale i celý Talmud. Druhý pořádek je věnován svátkům: šabatu, Pesachu, Dni smíření, Stánkům apod. Třetí pořádek je zaměřen na manželství, manželské sliby, rozvody, levirátní sňatky, cizoložství, zásnuby apod. Čtvrtý pořádek pojednává o škodách vzniklých krádeží, zpronevěrou, nedbalostí. Jsou zde předpisy pro soudce, práva velekněze a krále; jsou zde uvedeny tresty aj. 5

6 Nejznámějším traktátem z tohoto pořádku je Pirkej Avot výroky otců, který byl vydán v češtině s obsáhlým komentářem. Pátý seder se věnuje významu obětí a chrámové služby. Traktát Midot = míry obsahuje podrobný popis Druhého chrámu. Šestý pořádek se zabývá kultickou čistotou a nečistotou. Autoři Mišny, nebo ti, jejichž výroky jsou v Mišně obsaženy, se dělí na šest generací od roku 20 o.l. až do doby konečné redakce Mišny kol. roku 200 o.l. Jsou to hebrejsky píšící autoři. Na ně navazují Amoraité tj. aramejsky píšící autoři Gemary. 1. generace (20-40o.l.) Gamaliel ha Zaken 2.generace (40-80) Šimon ben Gamaliel st. 3,generace (80-110) Eliezer ben Hurkanos 4.generace ( ) Akiba ben Josef 5.generace ( ) Šimon ben Gamaliel ml. 6.generace ( ) Jehuda ha- Naší Akavja ben Mahalalel Jochanan ben Zakaj Chanina ben Dosa Dosa ben Horkinas Rabi Cadok Jehošua ben Chananja Jose ha- Kohen Šimon ben Natanael Eliezer ben Arach Nechunja ben Hakana Rabi Tarfor Chanina ben Teradjon Chanina ben Chachinaj Eleazar Modiin Jišmael ben Eliša Eleazar ben Azarja Šimon ben Achaj Rabi ben Zoma Eliša ben Avuja - Acher Jochanan ben Broka Rabi ben Zoma Šimon ben Jochaj Jose bare Chalafta Rabi Meir Rabi Jišmael Jochanan ha- Sandlar Eleazar ben šamua Jehuda bar Illaj Matatja ben Charaš Jaakov Koršai Šimon ben Eleazar Eleazar ha- Kapar Z výše uvedených jmen jsou nejširší veřejnosti nejznámější Gamaliel ha Zaken zmiňovaný mimo jiné i v Novém zákoně (..Gamaliel, zákona učitel, vzácný u všeho lidu.. Sk.5,34), Jochanan ben Zakaj, zakladatel akademie v Jabne, rabi Akiba ben Josef, mučedník; odpadlík Eliša ben Avuja, zvaný také Acher a Jehuda ha Nasi, redaktor Mišny. Věnujme se nyní tomuto opomíjenému talmudickému pramenu: Život Ježíšův podle Talmudu. Roku 677 (84 př.ol.) čtvrtého tisíciletí od stvoření světa, za dnů krále Janea, jinak zvaného Alexandrem, přispělo osudné neštěstí na pomoc nepřátelům Izraele. Objevil se tehdy jakýsi 6

7 bídník, pocházející z jisté odštěpené větve kmene Judova, muž nesvědomitý a nemravný, jehož jméno bylo Josef Pandera. Tento člověk byl sličného vzezření, byl vysoké postavy a zjevu příjemného na pohled. Nejlepší část svého života však strávil v prostopášnostech, lupičství a násilnostech. Bydlil v Betlémě, městě Judově. Jeho sousedkou byla vdova, jejíž dcera se nazývala Marie. Jest to tatáž Marie, kadeřnice žen, o které se činí zmínka na mnohých místech Talmudu. Tato dívka, když dospěla, byla zasnoubena mladému muži, jenž se jmenoval Jochanan; byl nadán prostotou, neobyčejnou něhou a pravou zbožnosti. Nešťastnou náhodou se stalo, že jednou Josef (Pandera), kráčeje mimo obydli Mariino, ji uviděl a pocítil k ní nečistou vášeň. Od té doby stále obcházel dům, avšak již ji nespatřil. I přepadla ho malátnost, a jeho matka, vidouc jak slábne, se ho zeptala: Proč hubneš a bledneš?" A on odvětil: Zmírám láskou k Marii a ta jest zasnoubena jinému." A matka mu poradila: K vůli tomu se nemusíš trápit, tím méně zoufat; poslechni mé rady a můžeš se k ni přiblížit a učinit, jak ti bude libo." Josef Pandera uposlechl své matky a potuloval se neustále kolem dívčina obydlí, slídě po příležitosti. Ta se však dlouho nenaskytla. Konečně jednoho šabatového večera, jsa oblečen jako Jochanan a zahaliv svou tvář pláštěm, nalezl Marii přede dveřmi domu. Beze slova ji vzal za ruku a odvedl ji do domu, a ona se domnívala, že to jest Jochanan, její snoubenec. Přesto však pravila: Nedotýkej se mne; hodina, kdy budu tvá, ještě nenadešla. A zvláště nyní jsem chráněna proti tobě pravidelnou indispozicí svého pohlaví." Avšak Pandera neposlouchaje ji, vykonal svůj špatný úmysl a vrátil se domů. Když se pak chýlilo k půlnoci, počala jim vášeň znovu zmítat. Vstal s lože, vrátil se znovu do domu Mariina, která plakala. Hněvivě ho oslovila: Jakže, po druhé mne přicházíš pokoušet, ty, o kterém jsem se domnívala, že nezneužiješ našeho zasnoubeni! Jak ještě můžeš připojit k hanbě zločin? Vždyť jsem ti řekla, že stav, ve kterém se nacházím, má mne učinit nedotknutelnou!" Avšak on nevěnoval pozorností jejím slovům. Aniž by co pronesl, uspokojil svou touhu, pak se vzdálil a šel svou cestou. Po třech měsících doneslo se Jochananovi, že jeho snoubenka je těhotná, a Jochanan, úplně zdrcen, vyhledal svého učitele Šimeona, syna Štachova a vypověděl mu své neštěstí. Tázal se, jak si má počínat. Rabi se ho zeptal: Máš na někoho podezření?" Jochanan odvětil: Mohu podezřívat jen Josefa Panderu. Je to známý ničema a bydli v sousedství." Rabi pak pravil: Můj synu, poslechni mé rady a mlč. Jestliže tento člověk jedenkráte byl u tvé snoubenky, nemůže činit jinak, než že ji vyhledá znovu. Pokus se ho přistihnout, opatři si svědky a stěžuj si u shromáždění starších." Mladý muž odešel zdrcen. Myslil jen na neštěstí své snoubenky a hanbu, která na něho dolehne. Opustil Judeu a odebral se do Babylonu, kde se usadil. Marie stala se zatím matkou syna, kterého nazvala Jehošua, to jest jménem svého strýce po matce. Když dítě vyrostlo, vybrala mu za učitele Elchanana. Dítě činilo značné pokroky, neboť bylo nadáno neobyčejnou inteligencí Tolik příběh z barajty Talmudu. Doba mládí Ježíšova jest zmíněna talmudickými autory traktátů Soty a Sanhedrinu, Rabín Jehošua, syn Perachjův, jenž pokračoval po Elchananovi ve výchově mladého Ježíše, jej zasvětil ho do učení Tory a i tajných nauk, avšak když Janus začal pronásledovat žáky, Jehošua se utekl do egyptské Alexandrie. Toto pronásledování učenců jest považováno za vraždění neviňátek, o kterých je zmínka v Matoušově evangeliu; zdá se to být podivné, avšak pochopíme to, všimneme- li si, že v I. knize Královské jest nazýván Šaul, zasvěcený již do školy proroků, coby dítě jednoroční nastoupil na trůn. Ve skutečnosti bylo však Saulovi již dvacet let. V prorockých mystériích židovských bylo totiž zvykem jako u moderních zednářů označovat stupeň zasvěcení symbolickým stářím a evangelium, mluvíc o vraždění děti do dvou let, neodporuje tvrzení Talmudu, který jest mnohem pravděpodobnější než evangelia. Vyprávějí má však své pokračování: Ježíš a jeho učitel ben Perachja odešli tedy do Aleandrie a ubytovali se v domě jisté bohaté a moudré dámy, která je přijala s poctami a nabídla jim své 7

8 poklady. Mladý Ježíš na ni pohlédl a pravil: Tato žena je krásná, avšak má vadný zrak, a tato vada kazí směr jejího pohledu. Tato země jest sice krásná, avšak je to pouze nádherné vyhnanství." Učitel se rozhněval na svého žáka, neboť nalezl dosti krásy na Egypťance a obdivoval zemi otroctví. Ježíš však pravil: Netřeba otroctví dětem Božím, neboť země, po které kráčejí, jest vždy zemí Izraele." Ben Perachja proklel svého žáka a zahnal ho od sebe. Ježíš se pokorné podrobil a prosil ho o znovupřijetí; rabín však zůstal nemilosrdný. Ale druhého dne, když četl přikázáni Boha, nařizující milovat svého bližního, objevil se u něho Ježíš a učitel dojat jeho lítostí, učinil pokyn, kterým mu chtěl dát na srozuměnou, že jest ochoten se obměkčit a přijmout ho znovu k sobě. Ježíš však nepochopil pohnutky svého učitele a domníval se, že ho po druhé zahání. Odešel a více se nevrátil. Autoři Talmudu poznamenávají k tomuto místu: naši otcové špatně činili, že zahnali Ježíše bez výslechu a že ho prokleli oběma rukama. Nikdy neproklínejme oběma rukama toho, koho chceme potrestat; zachovejme jednu pro pozdvihnutí, utěšení a léčeni! Tato slova obsahují všechnu budoucnost. Jsou to slova, která jednou usmíří děti a otce. Neboť i my jsme prokleli Židy, zahánějíce je oběma rukama. Jest tedy nutno s obou stran napravit vzájemnou křivdu a oběma rukama si odpustit a požehnat. Obsah Ježíšova učení je dostatečně znám z evangelií. Neučil však nic nového, jen usměrňoval výroky svých učitelů a pokoušel se najít konsensus mezi školou Hillela a Šamaje. Otázka Ježíšova procesu a smrti překračuje rámec a možnosti této přednášky. 5. Vývoj po Ježíšovi Jeruzalémskou církev (kehila - eklesia) tvořila jednak galilejská družina dvanácti učedníků a jejich přátel, kteří se do města vrátili po přechodném rozptýlení, jednak jeruzalémští vyznavači Ježíše jako Pomazaného. Jako svědkové toho, kdo údajně vstal z mrtvých (Sk 1,22; 4,33) měli učedníci rozhodující vážnost. Církev, věřící ve vzkříšení Ježíšovo, se přitom neoddělovala od židovství. Spíše se měla za společenství vnějšně nikoli nepodobné hnutí farizeů, saduceů či esejců. V očích židů zůstávalo křesťanství zprvu toliko židovskou sektou (viz výraz hodos. cesta, pro nové hnutí ve Sk. 9,1 a jinde častěji). Jeruzalémští křesťané se také účastnili náboženského a kultického života židovského (L 24, 53 Sk 2, 46 podle svědectví Hegesippova Jakub, představený jeruzalémského sboru sloužil v chrámu kněžskou službu jako kohen, dle příkazu Tory) a nevzdávali se naděje, že lid, z něhož rodem pocházeli, s nimi konečně bude sdílet jejich víru. Židovství trpělo Ježíšovy učedníky dosti shovívavě až do chvíle, kdy přestali dbát všech ustanovení Tóry. Kniha Skutků naznačuje, že farizejské kruhy zaujaly k učedníkům postoj vyčkávací (např. farizej Gamaliel mírní proticírkevní nenávist židovského velekněze podle Sk 5) asi tím spíše, že některé jejich názory (o budoucím životě) byly křesťanským podobné. Jeruzalémský sbor později- za Ježíšova bratra Jakubaostatně vycházel vstříc jejich zákonickým požadavkům. Velmi záhy lze v jeruzalémské církvi rozlišit dvě skupiny. Jednu tvoří převážně aramejsky, druhou řecky mluvící křesťané. Do poslední patřili křesťané sice židovského původu, ale z prostředí židovské diaspory. Podle Skutků vznikly mezi oběma skupinami neshody praktického rázu. Helénističtí křesťané se cítili zkráceni tím, že se jejich vdovám nedostávalo stejného podílu při rozdílení almužen jako vdovám křesťanů židovských. Neshoda byla odstraněna na Petrův návrh zřízením sedmičlenného zastupitelstva helénistů. Jeho členům svěřena služba sociální, ale osvědčili se také jako kazatelé. Z nich zejména vynikli Štěpán l snad i Mikuláš, oba helénističtí řecky mluvící židokřesťané. Po rádoby mučednické smrti Štěpánově (Sk 6, 8,13 otázka je, zda na této smrti nemají podíl sami křesťané) museli helénisté opustit Jeruzalém kvůli hrozbě zostřeného nepřátelství Židů.. Neshody mezi palestinskými Židy a helénisty jeruzalémského sboru byly hlubší než jen 8

9 hospodářské. Odmítání chrámové bohoslužby (typický znak helénistů a stěžejní bod paulinismu později hlavního proudu v křesťanství) je pouze jedna stránka Štěpánova kázání. Druhou je jeho christologie. Pro něho je Ježíš prorokem po Mojžíšovi největším (nikoli větší než Mojžíš), vskutku Spravedlivým (Sk 7,32). Jeho utrpení a smrt jej povyšují k úkolu Syna člověka, trůní na pravici Boží a přijde ve slávě. Štěpán tak navázal přímo na Ježíšovo kázání, které se vyjadřovalo eschatologickými obrazy, známými z Daniele 7,13 a z knihy Henochovy. Označit Ježíše za Syna člověka znamenalo vidět v něm nástroj Boží spravedlnosti a zakladatele nového pořádku všech věcí. Myšlenky Štěpánovy a jeho druhů se udržely v některých kruzích židovského křesťanství. Pseudo-Klementiny shodně odmítají obřadní ustanovení, oběti a chrám, a podobně užívají prorockého výroku z Dt 18,15. K pronásledování, zaměřenému proti celé jeruzalémské církvi již v době, kdy ji skupina helénistů opustila, došlo za Heroda Agrippy I. počátkem r. 44. Když se přízní císaře Caliguly stal králem nad velkou části Palestiny, hleděl si Agrippa získat přízeň obyvatelstva uvězněním apoštola Petra. Petr z vězení unikl, ale apoštol Jakub Zebedeovec a nejspíše i jeho bratr Jan - podle svědectví Papiova - byli sťati (sr. Sk ). Těmito opatřeními chtěl Agrippa, v hloubi srdce pohan, vyjít vstříc židovské protikřesťanské vlně, která se vzedmula asi reakcí na ústupky, které jeruzalémská církev učinila Pavlovi. Židovská veřejnost se nakrátko uklidnila, když se po Petrově odchodu ujal správy jeruzalémského sboru Ježíšův bratr Jakub, řečený Spravedlivý, oddaný Zákonu i chrámové bohoslužbě (viz výše). Leč i proti němu se r. 62 postavil velekněz Chananja ben Chananja (známější pod jménem Ananiáš). Ten jej odsoudil k smrti proti přestoupení Zákona a navzdory protestům farizejské strany a dal ukamenovat. Základní christologioké vyznání jeruzalémské církve je zachyceno v Petrových řečech, zaznamenaných v kapitolách knihy Skutků (2-5), v nichž autor pracoval s velmi starobylou látkou. Petr káže Ježíše osvědčeného ve skutcích: Někteří z židů ho s přispěním Římanů usmrtili, bezděky uskutečnivše předzvěděný spasitelný plán Boží. Ten vyvrcholil ve vzkříšení Páně (je otázkou, co pod tímto pojmem rozuměla právě tato frakce spíš než o fyzické vzkříšení šlo o vzkříšení jeho myšlenek a učení), jež apoštola dosvědčují. Ukřižovaného Ježíše učinil Bůh Pánem a mesiášem (opět důležitá věta Ježíš nebyl nějakým Božím synem od nepanšti, ale tím, koho Bůh za mesiáše ustanovil tzn. že jím původně nebyl). Židům nezbývá, nežli se kát, aby unikli odsouzení. Pokání židů tváří v tvář skutečnosti Božího služebníka (pais theou) spolu s odpuštěním uspíší vyvrcholení mesiášských událostí. Dílo mesiáše je tedy tlumočeno tím, co v něm Bůh vykonal, nikoli předně výměrem jeho osoby. Tato funkční christologie má dva póly, minulý a budoucnostní. Mezi oběma těmito mezními okamžiky je Mesiáš vyvýšen na pravici boží. Eschatologický výhled je tomuto chápání podstatný. Od židovského se však svérázně liší vyznáním, že mesiáš není pouze očekávaným, nýbrž že již v Ježíši přišel (tato idea se opakuje v židovské historii nesčetněkrát třeba v postavě Šabtaje Cvi). Evangelium je výzvou i příležitostí k pokání srovnejme myšlenky Jana Křtitele a jeho esénských učitelů. Život jeruzalémských křesťanů měl dvě střediska: chrám a domovní shromáždění. Záleželo jim na účasti na všech chrámových kultických zvyklostech, ale ovšem i na misijní příležitosti, kterou chrámová i synagogální bohoslužba činným účastníkům poskytovala (při četbě a výkladu Tory a Proroků). Po domech pak lámali chléb (tzv. kiduš) a v nadějném modlitebném očekávání návratu mesiáše a dokonání jeho díla, které bylo násilně přerušeno. Měli silné, život určující vědomí bratrství a jednomyslnosti v tom, koho Bůh určil za mesiáše (Sk 4,32). Spěli ke společenství majetku, jakémusi společnému sdílení spotřebních statků, a pečlivě organizovali pomocnou službu. Ve správě církve mělo v Jeruzalémě přední význam dvanáct učedníků, jejichž počet byl po problematickém a dosud neprobádaném osudu Jidáše doplněn volbou Matěje. Skutky mluví též, ač neurčitě, o funkci presbyterů, starších (např. 11,30). Úřad Sedmi rovněž ustanoven 9

10 volbou. Nárok sboru na správcovské prvenství i mezi křesťany mimo Jeruzalém byl obecně uznáván dokonce i Pavlem (jinak hlavním strůjcem současné podoby křesťanství), jak dosvědčují slova, jimiž doporučoval (Ř 15,25 n) peněžní sbírku ve prospěch jeruzalémských bratří. Křesťanský Jeruzalém byl dědicem Jeruzaléma židovského. Jestliže tam Židé očekávali ustavení mesiášského království, očekávali tam první křesťané návrat mesiáše (jako později stoupenci Šabtaje Cviho). Význam Dvanácti v Jeruzalémě je tak pochopitelný z předpokladu naděje ve velmi brzký návrat mesiáše, věřili, že jím je nedávno ukřižovaný Ježíš. Učedníci, spravující jeruzalémský sbor, splňují své poslání v mezičasí, jehož trvání je ukrácené. Dokud stál v čele jeruzalémského sboru Petr, dařilo se mu udržet díky svému diplomatickému umění obě větve, židovskou i helénistickou, v svornosti. Jeho odchodem byla žádoucí rovnováha porušena. Petr sám se nesoustředil jen na misii mezi Židy, nýbrž kázal i v Samaří a v přímořských městech Lyddě, Joppe a Kaisareji (sk 8,14 a 9-10). Nemáme však žádných spolehlivých důkazů o tom, že by jeho cesta končila v Římě a stal se tam hlavou tamního sboru tedy prvním papežem. Z listů Pavlových i ze Skutků se nám podává spíše obraz Petra misionáře než církevního správce. Ač stál v čele misie židovského křesťanství, byl sám závislý na Jeruzalému. Tam se také vrátil, přerušiv svou zvěstovatelskou činnost, k poradě, která měla ujasnit vzájemný vztah mezi misií jeruzalémskou a antiochijskou. Jeruzalémská porada s Pavlem a Barnabášem, antiochijskými vyslanci, k níž došlo asi na přelomu roku 43/4 o.l., řešila závažnou otázku, zda se má křesťanstvo natrvalo vázat kultickým a rituálním viz Šiva micvot bnej Noach Sedm přikázání synům Noeho. Zákonem židovským (Sk 15). Stanoveno, aby Pavel se svými spolupracovníky šel k pohanům, misie jeruzalémská k obřezaným (Gal. 2,9). Osvobodivým požadavkům Antiochijských vyšli apoštolé s Petrem v čele vstříc, ale jeruzalémský sbor v tom své představené nenásledoval. Správa sboru totiž přešla pevně ze Dvanácti zvratem na bratra Páně Jakuba a vůbec na desposynoi (termín Julia Afrikana vyjadřující správcovský nárok plynoucí z příbuzenského poměru k Ježíšovi.) Tím uveden do jeruzalémské církve Dvanácti prvek judaistického rázu (lze k němu hledat obdobu v pozdějším islámském kalifátu Cesta ); desposynoi se hlásili k davidovskému domu. Od té chvíle se jeruzalémský sbor uzavírá vlivům helénistů nadobro. Přijetí, jehož se tu dostalo Pavlovi r. 58, bylo již mnohem méně přátelské (Sk 21,20 n). židovský původ sám nebyl sice jeruzalémským nadále nezbytnou podmínkou členství v církvi, přece však přísně dbali nařízení o nepoživatelnosti pokrmu obětovaných modlám, krve, udáveného masa, a trvali na nepřípustnosti manželského svazku s příbuznými (Sk 15, východní text). Z toho, co jsme pověděli, plyne, že postavení Petrovo v prvotním sboru bylo bezprostředně po smrti Ježíšově vůdcovské a správní; později, když opustil Jeruzalém, kde přešla správa na Jakuba, ujal se Petr z pověření jeruzalémských bratří misie judaistického křesťanství. Nejspíše na sklonku svého života dospěl do Říma, kde po nedlouhém působení mučednicky zemřel v neronovském pronásledování asi r. 64 o.l. Do existence palestinského judaistického křesťanství zasáhla rušivě židovská válka v letech Když se k ní schylovalo, odešli křesťané z Jeruzaléma do zajordánské Pelly, pohanského města, které se jim stalo útočištěm. Tento odchod nebyl projevem nějaké dokonalé roztržky a židovstvím. V Jeruzalémě se tehdy prudce střetly dvě židovské politické koncepce: zelóti naléhali na branný odpor proti Římanům, jiní viděli, že proti přesile nebude možno města hájit. S posledními souhlasili také křesťané a když bylo stanovisko umírněných odmítnuto, spolu s nimi opustili na jaře 66/7 o.l. město. Odcházející křesťané se proto nepřestali cítit Židy. Císař Nero zatím poslal do Palestiny zdatného vojevůdce Vespasiana, aby potlačil vzpouru židovských, radikálů. Promysliv tažení, obsadil Vespasianus zemi až na pevnosti, která se mu vzdávaly jen postupně. Nerova smrt a vlastní Vespasianovo usilování o trůn prodloužily vojenské akce až do r. 70, kdy Vespasianův syn Titus tažení dokončil dobytím Jeruzaléma. Chrám byl rozvalen a oběti přerušeny příkazy jsou nadále v platnosti, jen je nyní nelze vykonávat. Jeruzalémskému sboru byla vzata možnost existence, když se 10

Číslo 16/5767 2.únor 07. Poznámky k sidře Bešalach (Exodus 13,17 17,16)

Číslo 16/5767 2.únor 07. Poznámky k sidře Bešalach (Exodus 13,17 17,16) שבוע טוב Číslo 16/5767 2.únor 07 Poznámky k sidře Bešalach (Exodus 13,17 17,16) Trasa do Erec Jisrael Nejrychlejší a nejsnadnější přímá trasa je na severovýchod, podél pobřeží Středozemního moře, přes

Více

I. období KŘESŤANSKY STAROVĚK

I. období KŘESŤANSKY STAROVĚK I. období KŘESŤANSKY STAROVĚK I. epocha: 1 311 Od počátku církve do konstantinovského obratu HISTORICKÝ JEŽIŠ A ZALOŽENÍ CÍRKVE Křesťanství se jako dějinné zjevené náboženství odvozuje od historické osoby

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D A 51 ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU 2004/5765

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D A 51 ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU 2004/5765 Z SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O David Biernot Paradigmatické myšlení v rabínské literatuře Mikuláš Vymětal Midraš Vladimír Merta Myslící Mini-tanky Elie Wiesel Žid a válka Jan Heller Jména synů

Více

Dr. Pavel Kocek a Petr Mutinský: Historické kořeny současného judaizmu

Dr. Pavel Kocek a Petr Mutinský: Historické kořeny současného judaizmu Dr. Pavel Kocek a Petr Mutinský: Historické kořeny současného judaizmu Obsah Obsah... 2 Historické kořeny současného judaismu... 3 Vliv judaismu na svobodné zednářství... 12 Dr. Theodor Herzl a počátky

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

GÜNT E R Ž I D OVST V Í

GÜNT E R Ž I D OVST V Í GÜNT E R STE M B E RG E R KL A S I C KÉ Ž I D OVST V Í GÜNTER STEM BERGER Klasické židovství Kultura a historie rabínské doby V Y Š E H R A D Na přebalu Reliéf za synagogy v Kafarnaum 1. stol. po Kr. Günter

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ STRANA 1 Úvod 1 Člověk si od samého počátku své existence kladl otázky týkající se smyslu života, původu života a záležitostí, které jej přesahují. Na tyto otázky existují různé odpovědi, které se liší

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

1 1. Úvod do Písma Bibli tvoří velký počet původně samostatných knih, které mají vlastní název. Jejich rozsah je nestejný - od velkého (např. IZ) po velmi malý (např. 2, a 3. Jan). Některé vznikly najednou

Více

ÚVOD. 1 Co je bible? 2 Členění bible

ÚVOD. 1 Co je bible? 2 Členění bible Úvod do bible a teologie ÚVOD DO BIBLE Ladislav Heryán (podle textu G.I. Vlková, Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého, Olomouc 2007; se svolením autorky) ÚVOD 1 Co je bible? Slovo

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

Hledání historického Ježíše

Hledání historického Ježíše 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblistiky Hledání historického Ježíše poznámky z knihy: TRILLING, WOLFGANG. Hledání historického Ježíše. Praha: Vyšehrad, 1993.

Více

Argumenty Dr. Desmonda Forda pro platnost soboty

Argumenty Dr. Desmonda Forda pro platnost soboty Argumenty Dr. Desmonda Forda pro platnost soboty Pavel Škoda B.Th. poslední úprava 4/2012 Dr. Desmond Ford je bývalý člen CASD, který z církve odešel v r. 1980 po té, co doložil svojí studií neobhajitelnost

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

Jak číst Bibli s porozuměním

Jak číst Bibli s porozuměním Jak číst Bibli s porozuměním Výtah z knihy, v lednu 2013 vypracoval Michael Buban. ISBN: 978 80 7255 270 2 Obsah Jak číst Bibli s porozuměním...1 Slovo úvodem...1 Předmluva...1 1. Úvod: Potřeba výkladu...1

Více

TEVET ŠVAT. Kč 20, 5772 LEDEN 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

TEVET ŠVAT. Kč 20, 5772 LEDEN 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 20, 5772 LEDEN 2012 ROČNÍK 74 TEVET ŠVAT VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Foto Ondřej Němec. Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí pana Václava Havla. Respektovali

Více

Rok 1844 a předadventní vyšetřující soud

Rok 1844 a předadventní vyšetřující soud Rok 1844 a předadventní vyšetřující soud Pavel Škoda B.Th. Rok 1844 a předadventní vyšetřující soud 2 Rok 1844 a předadventní vyšetřující soud Poslední úprava: 8/2012 Obsah: Úvod... 3 Stručné shrnutí zkoumané

Více

II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12)

II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12) II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12) Ježíš zvěstuje evangelium (Mt 4,12-17; L 4,14-15) 1,14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: 15 Naplnil se čas a přiblížilo se

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl

Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více