OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ"

Transkript

1 Třídní vzdělávací program školní rok 2016/2017 OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Zpracoval: Bc. Kateřina Homolová Marta Zoubková

2 Mapa tematických celků Deštník Petrklíč k jaru klíč

3 Souhrnný přehled integrovaných bloků a tematických celků: Integrovaný blok: Tématické celky: I. Z příběhů ponaučení mám, o sebe se postarám. Deštníček stolovníček Deštníkovy zimní radovánky Deštníček notička Integrovaný blok: Tématické celky: Integrovaný blok: Tématické celky: Integrovaný blok: Tématické celky: Integrovaný blok: Tématické celky: II. Hlavičku já svojí mám, často ji používám. Vitamínový deštníček Příběhy z kouzelného deštníku Deštníček Vodníček je plný kapiček Duhový deštníček III. Na světě nejsem sám, blízké srdci tady mám! Kamarád deštník plný rybiček Srdíčkový deštníček IV. Z příběhů se moudra dozvídám a pak si podle toho počínám. Tajná přání pod deštníčkem Velikonoční paraplíčko V. Barevný je svět, jeho tajemství se dozvím hned. Deštníček plný příběhů o zvířátkách Deštníček Podzimníček Deštník Petrklíč k jaru klíč Kdo se skrývá pod deštníčkem Deštníček můj mazlíček

4 Charakteristika a rozdělení jednotlivých integrovaných bloků I. integrovaný blok: Dítě a jeho tělo Z příběhů ponaučení mám, o sebe se postarám. Charakteristika integrovaného bloku: Záměrem tohoto integrovaného bloku je rozvoj pohybových dovedností dětí a jejich vědomé ovládání svého těla. Zvyšování sebe obslužnosti jak v oblékání, tak u stolování i v osobní hygieně. U dětí budeme podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat jejich tělesnou zdatnost, obratnost a koordinaci pohybů. Dále budeme rozvíjet jemnou motoriku při manipulačních a výtvarných činnostech. Přirozeným způsobem budeme děti vést ke zdravým životním návykům. 1. DEŠTNÍČEK STOLOVNÍČEK Děti si upevní hygienické návyky např.: kdy si umýváme ruce, a kdy si čistíme zuby. Budou si osvojovat práci se zubním kartáčkem a dalšími hygienickými potřebami. Dále u dětí budeme posilovat samostatnost při stolování chystání místa pro stolování, samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek, sedět u jídla. Budeme u nich posilovat sebedůvěru při těchto činnostech. U dětí budeme rozvíjet jemnou motoriku při jednotlivých pracovních činnostech Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení Navazovat kontakty s dospělým Respektovat potřeby jiného dítěte Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

5 5.5.1 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Očekávaný výstup tematického celku: Zvýšit svou sebe obslužnost při běžných činnostech denní potřeby. 2. DEŠTNÍKOVY ZIMNÍ RADOVÁNKY V tomto tematickém celku se zaměříme na fyzický rozvoj a koordinaci pohybu dětí. Toto období nabízí možnost zařadit do nabídky činností v MŠ některé zimní sporty, a tím u dětí upevňovat jejich tělesnou zdatnost, vytrvalost a otužilost. Děti se seznámí pomocí různých experimentů s proměnou vody na sníh a led budeme rozvíjet jemnou motoriku např. dlabání předmětů z ledu, kreslení ve sněhu. V souvislosti na počasí si budou upevňovat zkušenosti s oblékáním v hodných oděvů budeme rozvíjet jejich sebeobsluhu při oblékání Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik

6 5.5.4 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Očekávaný výstup tematického celku: Stavba sněhuláka. 3. DEŠTNÍČEK NOTIČKA V tomto tematickém celku se zaměříme na seznámení dětí s dřevěnými hudebními nástroji a hry na některé z nich. Půjde o uplatnění poznatků, že hudbu jde vnímat sluchem, ale můžeme se na ní aktivně podílet zpěvem, hrou na jednoduché hudební nástroje, vyjadřovat jí pohybem. Budeme u dětí posilovat vlastní sebevědomí, při vlastních činnostech Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (hudebních, pohybových či dramatických) Zachytit a vyjádřit své prožitky Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou Respektovat potřeby jiného dítěte Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

7 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Očekávaný výstup tematického celku: Zpěv písně s pohybem. Karneval.

8 II. integrovaný blok: Dítě a psychika Hlavičku já svojí mám, často ji používám. Charakteristika integrovaného bloku: Všestranně zaměřený integrovaný blok, při němž se děti seznamují s dětskými písničkami, klasickými pohádkami. Získávají vztah k ústní slovesnosti, literatuře i hudebním činnostem - osvojí si prvotní základy pro své estetické cítění. Pomocí integrovaného bloku budeme u dětí rozvíjet kognitivní myšlení, fantazii, zřetelnou výslovnost, rozpoznávání dobra a zla. Budou Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů naučí se je využívat v praxi. Vyvinout volní úsilí a budou se soustředit na činnost a její dokončení. Naučí se nazpaměť krátké texty, záměrně si je zapamatují a vybaví. 1. VITAMÍNOVÝ DEŠTNÍČEK Záměrem tohoto tematického celku je děti seznámit s některými druhy ovoce, zeleniny. Jednotlivé druhy přiřazovat k nadřazeným pojmům ovoce, zelenina. Budou přiřazovat jednotlivé stíny k danému ovoci či zelenině. Vnímat a rozlišovat pomocí některých smyslů- zrak, čich, chuť. Upevní si rozlišování základních barev. Budou si osvojovat pojmy velký malý, lehký těžší, budou třídit předměty podle kritéria Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem

9 na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Očekávaný výstup tematického celku: Výroba ovocného nebo zeleninového salátu. 2. PŘÍBĚHY Z KOUZELNÉHO DEŠTNÍKU V tomto tematickém celku se děti seznamují s klasickými pohádkami jejich postavami, rozvíjí se vztah k ústní slovesnosti, čtení pohádek literatuře i k divadlu. Pomocí toho to tematického celku si děti posílí volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení. Děti si budou osvojovat práci s knihou vyhledávání obrázků. Budou si rozvíjet zřetelnou výslovnost, rozvíjet fantazii dokončit příběh dle své fantazie, rozlišovat dobro a zlo.

10 5.1.2 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči Sledovat a vyprávět příběh, pohádku Záměrně se soustředit a udržet pozornost Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení Spolupracovat s ostatními Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Očekávaný výstup tematického celku: Dramatizace pohádky O velké řepě. 3. DEŠTNÍČEK VODNÍČEK Cílem tematického celku je prohloubit poznatky o vodních tocích. Děti se seznámí s rozdělením vod, s rozdíly mezi jednotlivými toky. Poznají, jak se vody chovají v jednotlivých ročních obdobích. Prakticky si vyzkouší vlastnosti vody a doví se o cirkulaci vody a jejích vlastnostech. Dále se celek zaměřuje na poznání přírody vodní říše a jejího okolí. O důležitosti ochrany vodních toků. Také se zaměříme na rozvoj povědomí o bezpečném chování v blízkosti vody.

11 5.1.3 Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Očekávaný výstup tematického celku: Pokus s odpařováním vody se solí na slunci.

12 4. DUHOVÝ DEŠTNÍČEK Cílem je prohlubovat poznatky o letní přírodě, o jejích charakteristických znacích, proměnách. Učí děti jak se postarat o svoje zdraví v době letního počasí např. dodržovat pitný režim, mazat se ochrannými krémy. Děti se seznamují s letní zábavou a sporty, s bezpečným chováním spojeným s letními činnostmi, cestováním a přírodními živly. Osvojí si poznatky o barevném spektru duhy Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat Očekávaný výstup tematického celku: Hrátky s vodou na zahradě pokus s duhou.

13 III. integrovaný blok: Dítě a ten druhý Na světě nejsem sám, blízké srdci tady mám! Charakteristika integrovaného bloku: Cílem integrovaného bloku je pomoct dětem přiměřeným a srozumitelným způsobem upevňovat pravidla chování zejména ve vztahu k druhému dítěti. Zaměříme se na rozvoj jeho sociální citlivosti, tolerance, soucítění, dovednosti spolupracovat s ostatními dětmi při hře i ostatních činnostech. Budeme u dítěte podporovat jeho samostatnost a uvědomění si své sociální role v tomto společenství, posilovat prosociální chování ve vztahu k druhým řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout pomoc. Pomáhat mladším a novým dětem v jejich adaptaci do MŠ. Vnímat roli vlastní rodiny lidí blízkých. 1. KAMARÁD DEŠTNÍČEK JE PLNÝ RYBIČEK Seznámení s kamarády a zaměstnanci školy, prostředím třídy a celé MŠ. Děti se budou adaptovat na život v kolektivu, budou si utvářet nové prosociální postoje při adaptaci dítěte, navození pocitu sounáležitosti s kolektivem třídy. Osvojí si postupně režim dne a základní pravidla ve třídě. Naučí se spolupracovat ve skupině akceptovat práva, nálady druhých Zachovávat správné držení těla Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách Domluvit se slovy Porozumět slyšenému Navazovat kontakty s dospělým Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

14 5.3.6 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Očekávaný výstup tematického celku: Adaptovat se na prostředí MŠ, cítit se plnohodnotným členem kolektivu třídy. 2. SRDÍČKOVÝ DEŠTNÍČEK Když se řekne u nás doma", tak si každý představí své nejbližší v rodině, jsou to lidé, se kterými se denně setkáváme. Záměrem celku je přiblížit dětem blíže domov jako pojem, ale i jako místo, kde je nám dobře. Prostřednictvím her, činností a aktivit vnímat rodinu jako důležité společenství lidí. Upevnit si znalost názvů členů rodiny. Učit se chápat příbuzenské vztahy a také vnímat i povinnosti jednotlivých členů rodiny (např. napodobují maminky - vaří, žehlí, vysávají, myjí nádobí) Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

15 , Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení) Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky Spolupracovat s ostatními Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Očekávaný výstup: Besídka ke dni matek

16 VI. integrovaný blok: Dítě a společnost Z příběhů se moudra dozvídám a pak si podle toho počínám. Charakteristika integrovaného bloku: Tento integrovaný blok je zaměřen na uvědomění si, že svým chováním můžeme spoluvytvářet prostředí pohody. Získávání poznatků o lidových tradicích v období adventu a svátků Velikonočních. Děti si připomenou význam a strukturu rodiny, citových vazeb, prožívání radosti z obdarovávání druhých, přijímání dárků. Budou si osvojovat základní pracovní úkony zlepšovat jemnou motoriku - při výrobě různých dárků a dekoračních věcí spojených s těmito svátky. 1. TAJNÁ PŘÁNÍ POD DEŠTNÍČKEM Tematický celek je zaměřen na období Vánoc, tedy na adventní čas. Děti se budou podílet na vánoční výzdobě třídy. Při společném zdobení vánočního stromečku budeme klást důraz na spolupráci dětí. V tomto čase se děti seznámí především s českými tradicemi Vánoc, jejich původem a jednoduchými koledami. Mimo to nás v tomto období navštíví Mikuláš Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

17 5.5.5 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Očekávaný výstup: Nazdobení vánočního stromečku. Vánoční nadílka. 2. VELIKONOČNÍ PARAPLÍČKO Děti se seznámí s tradicemi spojenými se svátky jara. Naučí se jednoduchá říkadla související s koledováním. Vyzdobíme třídu malovanými kraslicemi a vyrobíme si velikonoční přání. Budeme pozorovat měnící se přírodu po zimním spánku Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit Spolupracovat s ostatními Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný Očekávaný výstup: Velikonoční nadílka

18 III. integrovaný blok: Dítě a svět Barevný je svět, jeho tajemství se dozvím hned. Charakteristika integrovaného bloku: Záměrem environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Děti se v tomto integrovaném bloku pomocí příběhů seznámí s mnoha zvířaty z různých prostředí a ročními dobami. 1. DEŠTNÍČEK PLNÝ PŘÍBĚHŮ O ZVÍŘÁTKÁCH Děti se pomocí příběhů, říkadel a písní seznámí se zvířátky z pole, lesa a statku. Budou schopny určit, kam které zvířátko patří, kde bydlí a čím se živí. U dětí budeme rozvíjet hrubou motoriku pomocí tělesného ztvárnění těchto zvířátek. Jemnou motoriku si budeme rozvíjet vyráběním zvířátek z papíru. V průběhu integrovaného bloku navštívíme nedaleký statek Duběnka Zachovávat správné držení těla Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Sledovat a vyprávět příběh, pohádku Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti Záměrně se soustředit a udržet pozornost Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem Spolupracovat s ostatními Respektovat potřeby jiného dítěte

19 Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Očekávaný výstup: Návštěva statku Duběnka

20 2. DEŠTNÍČEK PODZIMNÍČEK Toto téma je zaměřeno na třetí roční období, tedy podzim. Děti budou schopny charakterizovat toto roční období. Pomocí podzimních barev si osvojí názvy barev. S přibývající zimou si děti nejen zopakují názvy oblečení vhodných do podzimního počasí, ale také se zdokonalí v oblékání Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat

21 5.5.9 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí Očekávaný výstup: Výrobky z přírodních materiálů 3. DEŠTNÍK PETRKLÍČ K JARU KLÍČ Toto téma je zaměřeno na první roční období, tedy jaro. Děti budou schopny charakterizovat toto roční období. Seznámí se s jarními květinami, díky nimž si procvičí barvy a seznámí se s péčí o životní prostředí. K jaru neodmyslitelně patří i zvířátka a především mláďata, na které se ještě v tomto tématu zaměříme Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat Respektovat potřeby jiného dítěte Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

22 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí Očekávaný výstup: Zasazení semínek do květináčů 4. KDO SE SKRÝVÁ POD DEŠTNÍČKEM Následující téma je zaměřeno na zvířátka v trávě, tedy hmyz a ptáky, kteří se navracejí z teplých krajin, kde trávili zimu. Děti se seznámí s včelkou, beruškou a dalšími zvířátky z hmyzí říše. Při pobytu venku budeme pozorovat různé druhy hmyzu a ptáků Zachovávat správné držení těla Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Domluvit se slovy Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou Respektovat potřeby jiného dítěte Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik

23 5.5.4 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat Očekávaný výstup: Zvířátka v trávě společný výkres 5. DEŠTNÍČEK MŮJ MAZLÍČEK V následujícím tématu se seznámíme se zvířátky, které můžeme mít doma, tak zvanými mazlíčky. Děti budou do mateřské školy moci přinést ukázat fotku svého mazlíčka nebo i mazlíčka živého. Budeme je poznávat a učit se je rozlišovat také budeme pozorovat a starat se o mazlíčka z mateřské školy - želvičku. Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně Podílet se na organizaci hry a činnosti Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem Spolupracovat s ostatními Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik

24 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí Očekávaný výstup: Můj mazlíček - výkres

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, Nučice, IČO:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, Nučice, IČO: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Rok s moudrou

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700 Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ Projednáno a schváleno na pedagogické poradě 28. 8. 2015. OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. OBECNÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, Nučice, IČO:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, Nučice, IČO: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 DUHOVÁ KULIČKA

Více

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY PROJDEME SE DO POHÁDKY 1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI ZÁŘÍ PALEČEK POZNÁVÁ KAMARÁDY KAM SE ZTRATIL PALEČEK 2. O VELIKÉ ŘEPĚ ŘÍJEN/LISTOPAD

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

V kapkách deště je celý svět Měsíční témata

V kapkách deště je celý svět Měsíční témata ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 1 V kapkách deště

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Tajemství kouzelného kufru

Tajemství kouzelného kufru Ve školním roce 2010-2011 nese třídní vzdělávací program název Tajemství kouzelného kufru Popis programu: Tento program je přizpůsoben věkovému složení třídy. Celým rokem bude děti provázet kouzelný kufr

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název: S MATYLDOU PO ČESKÉM RÁJI CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název : S Matyldou po Českém ráji Záměrem ŠVP je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011)

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Dílčí záměry našeho programu jsou začleněny do různých období, ve kterých budeme pracovat s určenými tématy. Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE. Sluníčko, dětská skupina Voděrady Stránka 1

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE. Sluníčko, dětská skupina Voděrady Stránka 1 PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V dětské skupině Sluníčko, dětská skupina Voděrady budeme vždy s každým dítětem pracovat s ohledem na jeho individuální předpoklady a dovednosti. Každé dítě je originál, a s každým

Více

ROBINSONI OBJEVUJÍ SVĚT

ROBINSONI OBJEVUJÍ SVĚT Školní vzdělávací program ROBINSONI OBJEVUJÍ SVĚT Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace Adresa: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava-Poruba Tel.: 739 343

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Cestování duhou (2014-2017)

Cestování duhou (2014-2017) Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52, telefon 544223131, 544223073, e-mail zs.krenovice@volny.cz Č.j. 56/2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více