ANTISEMITISMUS 1. Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_BEN30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTISEMITISMUS 1. Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_BEN30"

Transkript

1 ANTISEMITISMUS 1 Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012

2 Antisemitismus - práce s textem Párového čtení (metoda RWCT) Postup aktivity: 1. Text je rozdělen na několik rovnocenných celků tak, aby každá dvojice žáků dostala smysluplný úsek informací (tj. pokaždé jiný podle počtu žáků). 2. Dvojice si zadaný úsek (odstavec) rozdělí na poloviny a oba žáci si souběžně přečtou první část. 3. Jeden z dvojice reprodukuje přečtený obsah vlastními slovy, druhý sleduje text a zadává doplňující otázky. 4. Poté čtou oba druhou polovinu, tentokrát se však role vymění (vyprávějící posluchač). 5. Hlavním úkolem je svůj úsek zprostředkovat tak, aby hlavní informace mohly být zapsány do sešitu a také vždy navazovaly na úsek předcházející (zprostředkovaný spolužáky). Vzorový zápis látky lze najít v powerpointové verzi - (viz. Antisemitismus 2 ) Faktografický výklad: Vymezení pojmů Chceme-li se zabývat dějinami antisemitismu, je nejprve nutné vymezit, co tento pojem znamená. V odborné literatuře se můžeme setkat s mnohými pokusy o vymezení. Pro ilustraci uvádíme výběr několika z nich: Nepřátelský vztah vůči Židům, který může působit i jako ideologie či politická doktrína. (Velký sociologický slovník) Rasová nenávist vůči Židům, která je produktem 19. století. (J. Kuděla, historik) Nenechat Židy žít jako Židy to je nejobecnější vymezení antisemitismu v židovském chápání. (S. Krajewski) Antisemitismus je určitý způsob vnímání židů, který lze vyjádřit jako nenávist vůči židům. Slovní i fyzické projevy antisemitismu jsou zaměřeny proti židovským nebo nežidovským osobám anebo majetku, proti institucím židovské komunity a náboženským zařízením. Podobné projevy mohou být namířeny proti Státu Izrael, jako představiteli židovského národa. Antisemitismus často obviňuje židy ze spiknutí s cílem poškodit lidstvo a nezřídka na židy svádí vinu za to, že se právě něco nedaří. (Evropské centrum monitorování rasismu a xenofobie) Slovo antisemitismus označuje nenávist či předsudky vůči Židům i veškeré činy vyplývající z tohoto přesvědčení. Doslova vyjadřuje ideu odporu (předpona anti ) vůči Semitům. K těm se kromě Židů počítají i další národy, například Arabové, neboť i oni podle Bible vzešli z rodu patriarchy Šema (Sem), jednoho ze tří synů bájného

3 Noeho, a jsou tedy Semity. Antisemitismem se však obecně míní jen protižidovské projevy. (ředitel Židovského muzea v Praze L. Pavlát) Pakliže budeme hledat v nejrůznějších knihách a odborných studiích zabývajících se antisemitismem jednotný klíč k jeho pochopení, najdeme ho jen stěží. Ve skutečnosti není jen jedna forma antisemitismu, ale mnoho, a mají více podob sahajících až do současnosti. Stejný jev totiž nemá vždy stejné příčiny. Řecko-římský předkřesťanský antisemitismus je zcela odlišný od křesťanského antijudaismu. A ten je naprosto jiný než antisemitismus nacionální, který vedl až k holocaustu. Samotný termín holocaust pochází z řeckého slova holocauston celopal a znamená zápalnou oběť. Poprvé jej použil spisovatel a filozof Elie Wiesel v roce 1958 ve svém románu Noc. Úplným zničením se přitom míní perzekuce a vyvražďování evropských Židů. V židovském prostředí se používá pro pronásledování a vyvražďování Židů biblický termín šoa, který se překládá jako katastrofa, záhuba, zničení, zmar. V Hebrejské bibli, v knize proroka Sofonjáše (Sf 1:15), najdeme dokonce spojení jom šoa, což v překladu znamená den záhuby. V nacistických materiálech a dobových dokumentech se setkáváme s eufemistickým slovním spojením Endlösung der Judenfrage, což v překladu znamená konečné řešení židovské otázky. Termín byl nacisty užíván k popisu totální likvidace židovského národa. V souvislosti s výše uvedenými definicemi je třeba doplnit definici genocidy, kterou někteří soudobí autoři používají jako synonymum ke slovu holocaust. Genocidou se obecně rozumí zločin proti lidskosti; proces, který znamená zničení národa nebo etnické skupiny, přičemž k němu nemusí dojít najednou a přímo hromadným vyvražděním všech příslušníků tohoto národa nebo etnické skupiny. Autorem pojmu je Rafael Lemkin. Avšak současný izraelský historik Yehuda Bauer odlišuje genocidu od holocaustu následujícím doplněním: Holocaust byl globální, totální a iracionální, což jej odlišuje od jiných genocid (Úvahy o holocaustu). Pokud antisemitismy sjednotíme pod pojem etnický, je to vysvětlení jen částečné, a ne zcela přesné. Ve skutečnosti bychom pojem etnický v řecko-římském světě hledali jen velmi obtížně, přinejmenším do doby, než narazil na židovskou náboženskou tradici judaismus. Ve starověkém světě přeplněném sochami, soškami, amulety, rituály a rozličnými mýty, židovská tradice vytrhuje božství z lidské představivosti, a proto nemohlo být ani popsáno, ani zobrazováno. Ostatně pro vzdáleně podobné výroky byli dva velcí řečtí filozofové Anaxagoras a Protagoras obviněni z bezbožnictví a v 5. století vyhnáni z Athén. Polis, řecká a pak římská, byla tak pevně připoutána k představě boha, že každý vryp na soše boha byl pokládán za neznabožství. Co dodat ke skandálu způsobenému poškozením sochy boha Herma, který otřásl Athénami. Židé svým odmítáním Obrazu, se jinak řečeno prohřešili proti tehdejším náboženským tradicím. To vše, včetně zvláštního společenského a daňového postavení Židů, vyvolalo obrovskou nenávist vůči nim. O tom, že Židé museli čelit různým pomluvám a lžím, nám například podává svědectví i Josephus Flavius, vlastním jménem Josef ben Matattjáh.

4 Křesťanský antijudaismus vznikl zejména na základě sporů o roli mesiáše. Pro Židy je základní křesťanský pojem Kristus, Syn boží cosi jako hřích; ten pobouřil Židy ze středomořských měst. Do těchto měst přišel apoštol Pavel hlásat se střídavými úspěchy novou víru. Svým pojetím výkladu učení Ježíše z Nazaretu vyvolal kontroverzní postoje uvnitř rané církve, z níž někteří odmítali božské otcovství. Židé stáli na svém, a když na počátku 4. století získali křesťané dočasnou moc, Židé byli kolektivně představováni jako vrazi Boha, jako vyznavači škodlivé víry, jako odpůrci většinového (křesťanského) světonázoru, jako odpůrci společnosti. V této době byli Židé často připodobňováni k vepřům či kozlům; od 10. století byl satan zpodobňován jako kozel se židovskými rysy (rovněž na sklonku 19. století a počátku 20. století byli Židé připodobňováni k hmyzu či k parazitům, kteří šíří infekce, a proto je možné je bez jakýchkoliv výčitek zničit). Nacionalistický antisemitismus v pravém slova smyslu, třetí historické období daného jevu, přinesl zejména koncept stát je národ, který formovala i Velká francouzská revoluce. Na nějaký čas ustoupil do pozadí pod tlakem židovské emancipace, pak ovšem v průběhu 19. a 20. století antisemitismus zesiloval a zmocňoval se postupně celé Evropy, až vyvrcholil v holocaust/šoa. Ve skutečnosti národní státy, posedlé vlasteneckým nacionalismem, který byl pokládán za nedílnou součást morálky, odvrhly Židy, kteří se nepřipojili k většinovému křesťanství, tedy k národní kultuře, a kteří byli v očích veřejného mínění s konečnou platností příliš kosmopolitní na to, aby se stali loajálními občany. Rakousko-uherský novinář, otec moderního sionismu Theodor Herzl ( ) ve svém spise Židovský stát přináší tyto důvody antisemitismu: Nyní už nehovoříme o pocitech, starých předsudcích a omezenostech, nýbrž o politických a hospodářských důvodech. Dnešní antisemitismus se nesmí zaměňovat za dřívější náboženskou nenávist, ačkoli v některých zemích má ještě i dnes konfesní zabarvení. Hlavní rys protižidovského hnutí je dnes jiný. V zemích, kde je antisemitismus nejvýraznější, je důsledkem židovské emancipace. Když kulturní národy poznaly nelidskost výjimečných zákonů a osvobodily nás od nich, bylo už pozdě. V našich dosavadních domovech jsme se už emancipovat nemohli. V ghettech jsme se podivným způsobem stali střední vrstvou a opustili je jako její tvrdá konkurence (Theodor Herzl, Židovský stát: Pokus o moderní řešení židovské otázky). Němečtí národní socialisté tedy postupně navázali na přetrvávající církevní antijudaismus a antisemitismus a svůj program postavili na teorii moderního biologického rasismu, který měl za pomoci antropologických měření vymezovat vedle základních ras i rasy podružné, tak jak to zformuloval hrabě Josef Arthur Gobineau ve své třídílné Eseji o nerovnosti lidských ras ( ). Od vzniku Hitlerovy NSDAP a vyhlášení jejího programu roku 1920 se antisemitismus stal stěžejní součástí nacistické ideologie. Důležitou roli bezesporu sehrál Hitlerův Mein Kampf (1924), jehož náklad dosáhl v Německu do konce druhé světové války téměř 10 milionů výtisků. Pro přesnější představu, jakým způsobem se Adolf Hitler vyjadřoval o židovském národě, zařazujeme ukázku z 11. kapitoly Hitlerova spisu, nazvané Národ a rasa, ve které přirovnává Židy ke krysám: Vůle k obětování se u židovského národa nepřekračuje holý pud sebezáchovy jedince. Zdánlivě velký pocit sounáležitosti je zdůvodněn velmi primitivním vrozeným pudem stáda, jako se to projevuje u spousty ostatních živočichů tohoto světa. Pozoruhodná je na tom ta

5 skutečnost, že stádový pud vede k vzájemné podpoře vždy pouze do té doby, dokud je k tomu nenutí všeobecné ohrožení. Stejně tak se i smečka vlků po společné loupežné výpravě a zahnání hladu opět rozdělí na jednotlivá zvířata. To samé platí pro koně, kteří, pokud jsou napadeni, stmelují se do obraného šiku, a po přestálém nebezpečí se opět rozejdou. Podobně se chovají i Židé. Smysl pro obětování je pouze zdánlivý. Existuje pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro existenci každého jedince. Jakmile je však společný nepřítel poražen, hrozivé nebezpečí odraženo, kořist schována, mizí zdánlivá harmonie mezi Židy, aby opět bylo uvolněno místo příčinně existujícím vlohám. Židé jsou za jedno, pouze pokud je k tomu nutí společné nebezpečí, nebo je k tomu vede vidina společné kořisti. Zmizí-li však oba důvody, nastupují do jejich práva vlastnosti nejhrubšího egoizmu, a z věčného národa se obratem ruky stává krvavě se potírající horda krys. Pokud by Židé byli na tomto světě sami, utopili by se ve špíně a svinstvu. (Adolf Hitler, Mein Kampf). Po nástupu Hitlera do funkce říšského kancléře 30. ledna 1933 byli židovští obyvatelé Německa vystaveni řadě diskriminačních opatření, která se postupně vyhrocovala. Tato opatření byla postupně zaváděna na všech okupovaných územích. V Německu tak bylo již na počátku roku 1933 zakázáno lékařům a advokátům židovského původu vykonávat povolání, židovští univerzitní profesoři a státní úředníci byli propuštěni. Dne 28. března 1933 vydalo nacistické vedení výzvu k bojkotu židovských obchodníků, živnostníků, právníků a lékařů. Vše bylo doprovázeno intenzivní antisemitskou propagandou, podle které měl být bojkot pouhou odvetou za nepřátelské vystupování zahraničních Židů proti novému německému režimu. Na vše dohlíželi příslušníci SA (Sturmabteilungen Útočné oddíly) a SS (Schutzstaffe Ochranný sbor), téhož roku 4. dubna byl bojkot oficiálně ukončen s tím, že splnil svůj účel. Kromě Židů se nacistický režim zaměřil na tělesně i duševně handicapované jedince, homosexuály, Romy a politické odpůrce NSDAP. Pro ně se zřizují již v první polovině 30. let na území Německa koncentrační tábory. První tábory byly zřízeny v březnu 1933 v Dachau u Mnichova a v Oranienburgu u Berlína, následovaly Sachsenhausen (1936), Buchenwald (1937) a další. Důležitým úkolem nacistických úřadů bylo prosazení a zavedení zákona o zabavení židovského majetku, čehož dosáhly roku V září roku 1935 vešly v platnost norimberské zákony; byl to zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti. Roku 1933 byl zaveden numerus clausus (regulovaný počet) pro židovské studenty vysokých škol, ke konci roku 1938 byli z vysokých škol úplně vyloučeni. Po listopadu 1938 nesměly židovské děti navštěvovat žádné veřejné školy. V Německu roku 1938 se Židé museli registrovat a byly pro ně zavedeny zvláštní průkazy označené písmenem J, bylo rozhodnuto o arizaci hospodářství a segregaci Židů. Tato nařízení byla platná také pro Rakousko, které Němci zabrali tzv. anšlusem 12. března Zde byli Židé mnohem rychleji než v Německu vyloučeni ze společnosti, k čemuž přispěla dlouhá tradice antisemitismu v této zemi. Naprostou legalizací násilí se stala tzv. křišťálová noc, která proběhla v Německu, v Rakousku a v tzv. Sudetech (odtržené části českého pohraničí) v noci z 9. na 10. listopadu Křišťálová noc měla být odpovědí na vraždu pracovníka německého velvyslanectví v Paříži Ernsta von Ratha, kterou provedl židovský student Herschel Grynszpan. Dne 30. ledna 1939 pronesl Adolf Hitler před Říšským sněmem své proslulé

6 proroctví, že rozpoutá-li světové Židovstvo novou světovou válku, bude jejím výsledkem vyhlazení židovské rasy v Evropě. Na toto proroctví se Hitler později často odvolával. Prováděním tzv. konečného řešení byl pověřen říšský vůdce a šéf německé policie Heinrich Himmler. Po okupaci Polska započala etapa soustřeďování Židů. V dubnu 1940 bylo zřízeno ghetto v Lodži, v listopadu 1940 ve Varšavě. Počátek masového vraždění Židů je spojen se zahájením tažení proti SSSR. Hned za frontou postupovaly tzv. Einsatzgruppen (pohotovostní skupiny), vytvořené z příslušníků bezpečnostní policie a bezpečnostní služby. Podle neúplných vlastních záznamů povraždily pohotovostní skupiny nejméně Židů. K největšímu masakru došlo 29. a 30. září 1941 v rokli Babi Jar u Kyjeva, kde bylo zastřeleno kyjevských Židů. Koordinátorem postupu všech složek zajišťujících vyhlazování Židů byl pověřen šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) Reinhard Heydrich, který 31. července 1941 obdržel oficiální pověření od Hermanna Göringa, předsedy ministerské rady pro obranu Říše. Dočasným řešením se stala ghetta, kde byli Židé postupně soustřeďováni před tím, než byli deportováni na východ, k likvidaci. Řada z nich však zemřela již v ghettech v důsledku naprosto nevyhovujících hygienických, ubytovacích a stravovacích podmínek a neustálého teroru příslušníků SS. Židé věznění v polských ghettech byli z velké části zavražděni v některém z vyhlazovacích táborů, jako byl tábor v Chelmnu (založen 1941), v Treblince (založen 1941), v Belžecu (založen 1940) nebo v Sobiboru (založen 1942). Od prosince 1941 bylo k masovému vraždění ve vyhlazovacím táboře Chelmno používáno plynových vozů; tímto způsobem bylo zavražděno přibližně lidí. Na podzim 1941 bylo zahájeno budování velkokapacitních vyhlazovacích zařízení, jež vznikla roku 1942 v táborech Belžec, Sobibor a Treblinka. V nich byly zřízeny stabilní plynové komory. K budování plynových komor bylo přikročeno na základě usnesení státních sekretářů ministerstev a vyšších velitelů SS, kteří se sešli 20. ledna 1942 na konferenci ve Wannsee na předměstí Berlína. Na konferenci, které předsedal Reinhard Heydrich, bylo rozhodnuto přikročit k realizaci konečného řešení židovské otázky, která se měla týkat 11 milionů evropských Židů, žijících na území od Irska po Ural. Centrem vyhlazování Židů se od jara 1942 stal koncentrační tábor Osvětim II Birkenau/Březinka (budován vedle původního, kmenového tábora od března 1941), kde fungovala čtyři krematoria s plynovými komorami, v nichž byly oběti vražděny plynem nazývaným cyklon B. Celkový počet Židů zavražděných v Osvětimi se odhaduje na 1,2 až 1,6 milionu. Vraždění v plynových komorách probíhalo dále v koncentračním táboře Majdanek, v menším rozsahu i v Sachsenhausenu, Mauthausenu, Ravensbrücku, Jasenovaci a dalších. Mnozí z těch, kteří přežili koncentrační a vyhlazovací tábory, zahynuli na konci války při tzv. pochodech či transportech smrti vypravených z likvidovaných táborů. Celkový počet obětí holocaustu bylo šest milionů Židů. I přes těžké podmínky, které byly v ghettech i vyhlazovacích táborech, vznikaly odbojové organizace, kterým se podařilo v několika případech vyvolat povstání: ve varšavském ghettu v roce 1943 (od 19. dubna do 16. května), v Bialystoku a v Treblince (obě v srpnu 1943), v Sobiboru (říjen 1943) a v Osvětimi (říjen 1944). Židé často vstupovali do vojenských jednotek jednotlivých zemí, které bojovaly na straně Spojenců, vytvářeli vlastní ozbrojené partyzánské skupiny.

7 Poválečné období: popírání holocaustu Nová doba s sebou přinesla bohužel i nárůst antisemitských projevů ve světě. Někteří z historiků hovoří o novém antisemitismu. Ve skutečnosti jde o antisemitismus staronový dobově aktualizovanou podobou z minulosti známých stereotypů. K hlavním složkám nového antisemitismu bývá řazeno: popírání holocaustu, militantní antisionismus, islamistický fundamentalismus a neonacismus. K šíření nových projevů antisemitismu přispěla samozřejmě i doba nových moderních komunikačních médií, jako je internet, elektronická pošta apod. První zmínky o tom, že k holocaustu nedošlo a že byla údajně zfalšována historie, se objevují již krátce po skončení druhé světové války. Objevily se názory typu: válku zavinili Židé, proto není důvod s nimi soucítit; fotografie obětí z vyhlazovacích táborů a svědectví přeživších nejsou věrohodné, plynové komory sloužily pouze k dezinfekci; udávaný počet obětí je nereálný atd. Soustavnou podobu získalo popírání holocaustu v 70. letech 20. století, kdy byl ve Spojených státech amerických založen Institut pro historickou revizi (Institute for Historical Review, 1978). Popírači holocaustu se sami označují za ty, kteří uvádějí historické skutečnosti na pravou míru (odtud označení historická revize ); tvrdí, že k holocaustu nikdy nedošlo, zlehčují podíl nacistů na protižidovském vraždění. Popírání holocaustu bývá také často nazýváno osvětimskou lží, neboť popírači holocaustu zpochybňují masová vraždění často právě na příkladu Osvětimi nahrává jim to, že nacisté před vyklizením tábora na přelomu let 1944/45 zničili nejen plynové komory, ale také velkou část dokumentů. Kromě toho používali nacisté krycí jazyk pro označení svých záměrů, nejznámějším příkladem je termín Sonderbehandlung zvláštní zacházení pro smrt v plynové komoře. I v České republice jsou k dostání publikace popírající holocaust jedná se např. o knihy jednoho z nejznámějších popíračů, britského historika Davida Irvinga. V roce 2000 se dokonce snažil o odsouzení uznávané americké historičky Debory Lipstadt, která jej nazvala obhájcem nacistů a popíračem holocaustu. Soud jí dal za pravdu a v rozsudku označil Irvinga nejen za aktivního popírače holocaustu, ale i antisemitu a rasistu, který se spolčuje s pravicovými extremisty propagujícími neonacismus (kolektiv autorů, Židé, dějiny a kultura). Analytický výklad: Vybrané příklady diskriminace a zažitých stereotypů vnímání židovského obyvatelstva Jedním z projevů diskriminace židovského obyvatelstva v křesťanské Evropě byla povinnost Židů žít v oddělené části od ostatního obyvatelstva. Systematické segregační úsilí bylo explicitně vysloveno a ustanoveno na 3. a 4. lateránském koncilu (1174, 1215). Pro tyto části se užívala různá označení jako židovská ulice, čtvrť a později, od 16. století se v Itálii poprvé užilo termínu ghetto, odvozeného od italského názvu Geto nuovo (Nová slévárna), což byla část oddělená od zbytku města zdmi a branami s padacími mosty. Zřízená ghetta se řídila předpisy, které rozhodně nebyly v Evropě jednotné, a proto se můžeme ve stejné době setkat s ghetty s volnějším i s přísnějším režimem. V Benátkách Židé např. nesměli přenocovat mimo ghetto a jeho brány se se západem slunce uzavíraly, podobně tomu bylo i o křesťanských svátcích. Rozloha ghetta se zřídkakdy rozšiřovala,

8 spíše zůstávala stejná, a to bez ohledu na rostoucí populaci. Tento fakt měl potom vliv na přelidněnost, časté požáry a nemoci. Systém ghett se v Evropě s výjimkou Francie uchoval až do 19. století. Na území dnešní České republiky se můžeme setkat se zbytky ghett například v Praze, Třebíči a Boskovicích. Podobným způsobem postupovali i nacisté, kteří zpočátku židovské obyvatelstvo soustředili do tzv. koncentračních táborů (ghett), které zřídili ve Varšavě, Lodži, u nás např. v Terezíně, kde rovněž Židé žili v zoufalých hygienických podmínkách. Ghetta byla přelidněná, řídila se přísnými předepsanými zákony, např. na noc se uzavírala, byl v nich velmi omezený obchod, zásobování aj. Nacisté účel ghett potom ještě rozpracovali a využili je jako přestupní stanice na cestě do plynových komor. Vedle ghett byla židovská populace ve středověku odlišena i viditelným označením na oděvu, např. ve formě žlutého nebo červeno-bílého kolečka, které rovněž nebylo v Evropě jednotné a nebylo vždy důsledně dodržováno. Velmi často to záviselo na vůli panovníka. Zvyklost užívat označení pro určitou část obyvatelstva zavedl už v 7. století islámský panovník Umar ibn Al-Chattáb. Avšak jeho označení nelze interpretovat jako protižidovské, neboť platilo pro nemuslimské obyvatelstvo jako celek, tedy i pro křesťany. V českých zemích toto označení zrušil teprve Josef II. roku Podobné označení, žlutou Davidovu hvězdu, pro židovskou menšinu zavedly roku 1935 až norimberské zákony. Tyto zákony zbavily Židy a další osoby, jež nemohly prokázat árijský či druhově příbuzný původ, říšského občanství a změnily je v bezprávné bytosti. Za Žida byl podle nich považován každý, kdo měl alespoň tři židovské prarodiče, i když třeba oba jeho rodiče i on sám byli pokřtěni nebo zůstali bez vyznání. Kdo měl pouze dva nebo jednoho židovského prarodiče, byl považován za míšence prvního nebo druhého stupně, ovšem pouze za předpokladu, že sám nikdy nebyl členem židovské obce, případně nevstoupil do manželství s Židem či Židovkou. Vedle zřizování ghett a označení byli Židé ve středověku často obviňováni z rituálních vražd, šíření nemocí, trávení studní, ze znesvěcování těla Ježíše Krista a z jeho ukřižování. Případy křivých obvinění Židů ve středověku vedly velmi často k pogromům na židovskou menšinu, a v důsledku toho pak docházelo i k častému stěhování Židů do tolerantnějších zemí. 1. Obviňování z rituálních vražd Nejstarší známý příběh z anglického Norwiche (1144) hovoří o ukřižování křesťanského chlapce Williama před Velikonocemi. Podle dobového výkladu se Židé chtěli potěšit mučením nevinného, v němž jakoby znovu opakovali Ježíšovo utrpení na kříži. Právě údajná nenávist Židů k čistotě a nevinnosti měla stát za jejich potřebou vraždit především děti a panny. Jiná obvinění z rituálních vražd přičítala Židům snahu opatřit si křesťanskou krev jako lék na vlastní neduhy. Je až s podivem, jak hluboce musely být tyto předsudky i v moderním člověku konce 19. století zakořeněny, když mohl tak snadno uvěřit v tuto pověru, jejímž pomyslným vrcholem byla v českých zemích hilsneriáda v roce Jednalo se o vraždu mladé dívky Anežky Hrůzové, ke které došlo v Polné u Jihlavy; byla vydávána za rituální vraždu, ze které byl neprávem obviněn Leopold Hilsner, mladík židovského původu. 2. Obviňování z šíření nemocí a trávení studní V letech postihla především západ Evropy zhoubná morová epidemie, jíž podlehla více než čtvrtina obyvatel. V této

9 době plné zoufalství a nejistoty znovu ožila starší pověst, že Židé tráví vodu ve studnách a pramenech, některé verze dokonce hovoří o spiknutí Židů a muslimů za účelem vyhlazení křesťanů. Skutečnost, že černá smrt postihla Židy neméně než ostatní obyvatele, nezabránila velkým násilnostem na Židech na území dnešního Německa, Švýcarska, Rakouska a Francie. Svoji nezanedbatelnou roli sehrála i protestantská tradice v čele s Martinem Lutherem, který roku 1543 vydal spis nazvaný O Židech a jejich lžích. Tento spis je dodnes považován za jeden z nejvíce protižidovských traktátů všech dob (Luther navrhoval ničit synagogy i židovské příbytky, pod trestem smrti zakazovat rabínům vyučovat, chtěl zakázat Židům volnost pohybu nebo je přímo vyhnat ze země atd.). O tom, že tato obvinění často vedla k pogromům a byla zneužívána, přestože o jejich pravdivosti nebyli přesvědčeni ani samotní autoři textů (kázání), nám podává svědectví samotný Martin Luther, když přirovnává Židy k jedovatým baziliškům nebo ztělesněnému ďáblu. Dne 29. dubna 1946 byl před mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku vyslýchán Julius Streicher, vydavatel štvavého nacistického listu Der Stürmer, který byl obviněn z propagandistické přípravy masového vyvražďování Židů. Ve své obhajovací řeči se odvolával právě na Martina Luthera. Od roku 1887, kdy vyšel Katechismus pro antisemity od Theodora Fritsche, sloužily Lutherovy protižidovské traktáty vedle jiných jako významný zdroj argumentů a požadavků německých antisemitů, a odvolávání se na tak proslulého korunního svědka jistě u části evangelického národa způsobilo, že nacistické zločiny na Židech schvalovali nebo alespoň mlčky trpěli. 3. Obviňování ze znesvěcování těla Ježíše Krista Někdy je tato pomluva v literatuře zúžena pouze na znesvěcování hostií. Důkaz o tom, že tyto pomluvy neplatily pouze na hostii, že byly daleko četnější, populární a rozšířené nejenom mezi prostým lidem, ale i mezi učenci, podává následující ukázka ze středověkého bestselleru Legenda aurea, napsaného dominikánem Jakubem de Voraginem ( ) ve druhé polovině 13. století: V Konstantinopoli vstoupil jakýsi Žid do chrámu Boží moudrosti a spatřil tam obraz Krista. Myslil si, že je sám, vytáhl meč, přistoupil k obrazu a bodl Krista do hrdla. Okamžitě odtud vyšla krev a pokropila Židovu tvář a hlavu. Poděšený Žid vzal obraz, hodil ho do studny a utekl. Potkal ho nějaký křesťan a zeptal se ho: Odkud jdeš, Žide? Ty jsi někoho zabil! A Žid odpověděl: To není pravda! Ten mu znova řekl: Ty jsi určitě spáchal vraždu, že jsi samá krev. Žid na to řekl: Bůh křesťanů je vskutku velký a všechno potvrzuje pevnost jeho víry. Vůbec jsem neprobodl člověka, ale Kristův obraz, a okamžitě vytryskla krev z jeho hrdla. Žid dovedl onoho člověka ke studni a svatý obraz z ní vytáhli. Ránu na Kristově hrdle je prý vidět dodnes. Z Žida se v tu chvíli stal věřící křesťan (Jacobus de Voragine, Legenda aurea)

10 Použité zdroje: Převzato z: FUJDA, M., KLOCOVÁ, E., KUHN, R.(eds.) Dějiny antisemitismu a holocaust in FUJDA, M., KLOCOVÁ, E., KUHN, R.(eds.) Identity v konfrontaci. Brno: MU, 2011, ISBN

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2007 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

HISTORICKÝ ÚVOD K TÉMATU HOLOCAUSTU

HISTORICKÝ ÚVOD K TÉMATU HOLOCAUSTU HISTORICKÝ ÚVOD K TÉMATU HOLOCAUSTU 1. DĚJINY ŽIDŮ OD POČÁTKŮ PO ŠOA 2. VZNIK NOVODOBÉHO STÁTU IZRAEL 3. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V HISTORII ŠOA 4. ZÁVĚREM DĚJINY ŽIDŮ OD POČÁTKŮ PO ŠOA Starověk Židé si vydobyli

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Holocaust Jméno autora: Lenka Nová Vedoucí práce: PhDr. Jan Jirásko

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4760_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1919 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Letní semestr 2014 Pondělí 16.20-17.50, učebna K229 1. ročník, FEM + FVT Cíl kurzu: Přiblížit posluchačkám a posluchačům základní přehled o dějinách

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

i06 Dialog židů a křesťanů

i06 Dialog židů a křesťanů i06 Dialog židů a křesťanů Pro dialog křesťanů a Židů jsme čerpali ze dvou zajímavých publikací: (1) Dialog křesťanů a Židů (Společnost křesťanů a Židů 1999) a (2) Čítanka židovsko-křesťanského dialogu

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2.

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Marie Meclová PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Obsah: - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Obsah: - 1 - 2.strana: 5.strana: 6.strana: 6.strana: 6.strana: 7.strana: 9.strana: 10.strana: Obsah: Slovníček pojmů Co je to rasismus? Historie rasismu Ve světě U nás Tiskové zprávy Závěr Prameny čerpání - 1 - Slovníček

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Zdá se mi, že holocaust je prodáván a ne vyučován. Rabín Arnold Wolf, ředitel na Univerzitě Yale (M. Berenbaum, After Tragedy and Triumph, Cambridge,

Zdá se mi, že holocaust je prodáván a ne vyučován. Rabín Arnold Wolf, ředitel na Univerzitě Yale (M. Berenbaum, After Tragedy and Triumph, Cambridge, Obsah Poděkování............................ 7 Předmluva k prvnímu brožovanému vydání............ 9 Úvod............................... 13 Kapitola 1 Jak se z holocaustu dělá kapitál............ 19 Kapitola

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více