VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36."

Transkript

1 VÝPIS USNESNÍ z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. P r o g r a m : I. Organizační a personální záležitosti 1. Organizační bod 2. Kontrola úkolů 3. Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ 4. Úprava zápisu do kroniky MČ Brno-Kohoutovice za rok Návrh změny přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky SMB č. 17/2011, Požární řád města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/ Jednání RMČ v působnosti valné hromady společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. stažen z programu jednání 7. Návrh programu k projednání na XVII. zasedání ZMČ den Závěry z XVI. (mimořádného) zasedání ZMČ dne Podání a vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMČ II. Finanční, ekonomické a majetkové otázky 1. Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice mládežnickým organizacím 2. Odpisové plány příspěvkových organizací na rok Finanční plány na rok 2014 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Kohoutovice stažen z programu jednání 4. Dotace z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice na činnosti v oblasti sociálních služeb a kultury 5. Dotace z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice sportovním organizacím 6. Návrh rozpočtového opatření číslo 2/ Návrh Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice III. Územní, stavební a technické záležitosti 1. Stanovisko k žádosti o změnu ÚPmB v místě při ulici Antonína Procházky 5 a 7, Brno 1

2 2. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Úprava veřejného prostranství ulice Pavlovská III. 3. Vyjádření k majetkoprávnímu vypořádání pozemků při ulicích Návrší Svobody Myslivní 4. Vyjádření k odprodeji/pronájmu pozemků při ulicích Talichova/Nedbalova 5. Návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 6 ks betonových sloupků na území MČ Brno- Kohoutovice 6. Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části střešního pláště bytového domu Voříškova 2 7. Novely obecně závazných vyhlášek SMB č. 12/2011, č. 21/2009 a č. 15/2005 IV. Byty a nebytové prostory 1. Prodej bytových jednotek z vlastnictví SMB návrhy kupních smluv, schválení uzavření kupních smluv 2. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Libušino údolí 152a 3. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Žebětínská Žádost o ukončení nájmu prostoru v bytovém domě Pavlovská Výměny bytů ve vlastnictví SMB 6. Žádosti o souhlas s uzavřením společného nájmu bytu 7. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 8. Žádosti o zrušení výpovědí z nájmu bytu 9. Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu V. Informace 1. Jednání Školské rady při ZŠ Brno, Pavlovská 16 Usnesení 1309/81-14: RMČ s ch v a l u j e program 81. schůze RMČ. Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 5). K bodu I/2: Kontrola úkolů Materiál R 1484 Usnesení 1310/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1484 Kontrola úkolů. Originál materiálu R 1484 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ v y s l o v u j e nespokojenost s předloženou přílohou č. 1 materiálu R 1484 Přehled dluhů z nájemného v obecních bytech a způsobem vymáhání dluhů na nájemném. Hlasování: písm. a) 5 hlasovalo pro, 1 hlasoval proti; písm. b) schváleno jednomyslně (přítomno 6). K bodu I/3: Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ Materiál R 1485 Usnesení 1311/81-14: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1486 Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ. Originál materiálu R 1485 je přílohou originálu zápisu. 2

3 K bodu I/4: Úprava zápisu do kroniky MČ Brno-Kohoutovice za rok 2012 Materiál R 1486 Neschválený protinávrh usnesení: RMČ n e s o u h l a s í s úpravou zápisu do kroniky MČ Brno-Kohoutovice za rok 2012 podle přílohy č. 2 materiálu R Hlasování: 2 hlasovali pro, 4 se hlasování zdrželi. Usnesení 1312/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1486 Úprava zápisu do kroniky MČ Brno- Kohoutovice za rok Originál materiálu R 1486 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s úpravou zápisu do kroniky MČ Brno-Kohoutovice za rok 2012 podle přílohy č. 2 materiálu R c) RMČ u k l á d á kronikářce Bc. Ivetě Mackové zapracovat do kroniky MČ Brno-Kohoutovice za rok 2012 změny podle přílohy č. 2 materiálu R Z: tajemník T: 03/14 Hlasování: písm. a) schváleno jednomyslně; písm. b) 4 hlasovali pro, 2 hlasovali proti; písm. c) 4 hlasovali pro, 2 se hlasování zdrželi. K bodu I/5: Návrh změny přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky SMB č. 17/2011, Požární řád města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 Materiál R 1488 Usnesení 1313/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1488 Návrh změny přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky SMB č. 17/2011, Požární řád města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2013. Originál materiálu R 1488 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ n a v r h u j e ZMČ Brno-Kohoutovice doporučit ZMB ke schválení návrh změny přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky SMB č. 17/2011, Požární řád města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 podle přílohy materiálu R K bodu I/6 Jednání RMČ v působnosti valné hromady společnosti MP BRNO, spol. s r.o. Materiál R 1514 Po obsáhlé diskusi byl bod stažen z programu jednání. K bodu I/7: Návrh programu k projednání na XVII. zasedání ZMČ dne Materiál R 1516 Usnesení 1314/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1516 Návrh programu k projednání na XVII. zasedání ZMČ dne Originál materiálu R 1516 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e program na XVII. zasedání ZMČ dne takto: I. Organizační bod II. Kontrola úkolů III. Z jednání výborů ZMČ IV. Návrh kupních smluv k prodeji bytových jednotek z vlastnictví SMB 3

4 V. Dotace z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice mládežnickým organizacím VI. Dotace z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice na činnosti v oblasti sociálních služeb a kultury VII. Dotace z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice sportovním organizacím VIII. Návrh Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice IX. Návrh změny přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky SMB č. 17/2011, Požární řád města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 X. Novely obecně závazných vyhlášek SMB č. 12/2011, č. 21/2009 a č. 15/2005 XI. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ XII. Závěr K bodu I/8: Závěry z XVI. (mimořádného) zasedání ZMČ dne Ústně Usnesení 1315/81-14: RMČ b e r e n a v ě d o m í ústní informaci starosty MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka o závěrech z XVI. (mimořádného) zasedání ZMČ dne K bodu I/9: Podání a vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMČ Materiál R 1518 Usnesení 1316/81-14: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1518 Podání a vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMČ. Originál materiálu R 1487 je přílohou originálu zápisu. Hlasování: 5 hlasovalo pro, 1 hlasoval proti. K bodu II/1: Dotace z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice mládežnickým organizacím Materiál R 1487 Usnesení 1317/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1487 Dotace z rozpočtu SMB, MČ Brno- Kohoutovice mládežnickým organizacím. Originál materiálu R 1487 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ schválit dotaci typu B na dlouhodobě probíhající činnosti a aktivity v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice ve výši ,- Kč takto: Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, 26. oddíl na celoroční činnost-sportovní a herní aktivity, výtvarná a rukodělná činnost 6.750,- Kč, Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, 72 oddíl na celoroční činnost 9.450,- Kč, 52. pionýrská skupina Slunovrat-Stopaři v Kohoutovicích na celoroční činnost 4.850,- Kč, Společenství křesťanské mládeže v Brně-Kohoutovicích na celoroční činnost ,- Kč, Lužánky-středisko volného času klub pro mládež ,- Kč. c) RMČ s ch v a l u j e dotaci typu C na činnosti a akce krátkodobého charakteru v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice ve výši ,- Kč takto: 4

5 Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, 72. oddíl na akci Čistý les 1.930,- Kč, Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, 72. oddíl na Letní skautský tábor 72. oddílu Junáka 2.480,- Kč, Společenství křesťanské mládeže v Brně-Kohoutovicích na Letní tábor děvčat 2.480,- Kč, Společenství křesťanské mládeže v Brně-Kohoutovicích na Letní tábor chlapců 2.480,- Kč, Společenství křesťanské mládeže v Brně-Kohoutovicích na Dvě víkendové akce spolča mladých 2.480,- Kč. Hlasování: 5 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu II/2: Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014 Materiál R 1490 Usnesení 1318/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1490 Odpisové plány příspěvkových organizací na rok Originál materiálu R 1490 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e odpisový plán na rok 2014 ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace, podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ s ch v a l u j e odpisový plán na rok 2014 ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace, podle přílohy č. 2 materiálu R d) RMČ s ch v a l u j e odpisový plán na rok 2014 MŠ Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace, podle přílohy č. 3 materiálu R e) RMČ s ch v a l u j e odpisový plán na rok 2014 MŠ Brno, Bellova 2, příspěvková organizace, podle přílohy č. 4 materiálu R f) RMČ s ch v a l u j e odpisový plán na rok 2014 MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, příspěvková organizace, podle přílohy č. 5 materiálu R Hlasování: 4 hlasovali pro, 1 se hlasování zdržel, 1 nehlasoval. K bodu II/3: Finanční plány na rok 2014 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno- Kohoutovice Materiál R 1491 Po obsáhlé diskusi byl bod stažen z programu jednání. K bodu II/4: Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice na činnosti v oblasti sociálních služeb a kultury Materiál R 1499 Usnesení 1319/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1499 Dotace z rozpočtu SMB, MČ Brno- Kohoutovice na činnosti v oblasti sociálních služeb a kultury. Originál materiálu R 1499 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ schválit dotaci typu B na dlouhodobě probíhající činnosti a aktivity v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice ve výši ,- Kč takto: Lužánky středisko volného času, pobočka LEGETO, Stamicova 7, Brno na projekt: klub maminek 3.000,- Kč, Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno na projekt: poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči 3.000,- Kč, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Libušina třída 27, Brno-Kohoutovice na projekt: posílení nákupu knihovního fondu a materiální podpora aktivit pro děti ,- Kč, 5

6 Sdružení Veleta, Čermákova 32, Brno na projekt: denní stacionář ,- Kč, APLA-JM o.s. asociace pomáhající lidem s autismem, Fűgnerova 30, Brno na projekt: osobní asistence pro děti a mládež s autismem 3.000,- Kč, Unie neslyšících Brno, Palackého třída 114, Brno na projekt: zajištění tlumočnických služeb na vzdělávacích přednáškách 3.000,- Kč, Český svaz bojovníků za svobodu, Svatoplukova 84, Brno na projekt: zajištění činnosti MěV ČSBS Brno 0,- Kč. K bodu II/5: Dotace z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice sportovním organizacím Materiál R 1500 Usnesení 1320/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1500 Dotace z rozpočtu SMB, MČ Brno- Kohoutovice sportovním organizacím. Originál materiálu R 1500 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ schválit dotace typu B na dlouhodobě probíhající činnosti a aktivity v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu SMB, MČ Brno-Kohoutovice ve výši ,- Kč takto: TJ TATRAN Kohoutovice, Voříškova 59, Brno na projekt: náklady spojené s udržováním, opravami a sportovní činností ,- Kč, SK MG MANTILA, Jírovcova 9, Brno na projekt: celoroční činnost oddílu moderní a estetické gymnastiky ,- Kč, Asocisce sport pro všechny Brno, Merhautova 46, Brno na projekt: celoroční činnost oddílu moderní gymnastiky ,- Kč, Tenisový klub Tilia, Skácelova 30, Brno na projekt: zajištění závodní činnosti klubu ,- Kč, FreeSki Academy Brno, Jírovcova 545/13 na projekt: celoroční činnost dětí, mládeže a dospělých ,- Kč, Lužánky-středisko volného času, Lidická 50, Brno na projekt: pohyb pro radost 6.000,- Kč. c) RMČ s ch v a l u j e dotace typu C na činnosti a akce krátkodobého charakteru v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice ve výši ,- Kč takto: Sk MG MANTILA, Jírovcova 9, Brno na: SP žen a dětí, Bulharsko 2014, březen ,- Kč, AC Moravská Slavia Brno, Vojtova 541/12 na běh kolem Myslivny 0,- Kč. K bodu II/6: Návrh rozpočtového opatření číslo 2/2014 Materiál R 1512 Usnesení 1321/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1512 Návrh rozpočtového opatření číslo 2/2014. Originál materiálu R 1512 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření číslo 2/2014 podle přílohy č. 1 materiálu R

7 K bodu II/7: Návrh Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 1515 Usnesení 1322/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1515 Návrh Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1515 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ schválit Směrnici ke schvalování účetní závěrky MČ Brno- Kohoutovice podle přílohy materiálu R K bodu III/1: Stanovisko k žádosti o změnu ÚPmB v místě při ulici Antonína Procházky 5 a 7, Brno Materiál R 1489 Usnesení 1323/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1489 Stanovisko k žádosti o změnu ÚPmB v místě při ulici Antonína Procházky 5 a 7, Brno. Originál materiálu R 1489 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ n e s o u h l a s í s návrhem změny ÚPmB z plochy KV krajinná zeleň všeobecná na plochu BO všeobecné bydlení v místě při ulici Antonína Procházky 5 a 7, Brno, podle materiálu R c) RMČ u k l á d á místostarostovi MČ Brno-Kohoutovice p. Jiřímu Zorníkovi zajistit sdělení stanoviska podle písm. b) tohoto usnesení pořizovateli změn ÚPmB, kterým je OÚPR MMB. Z: p. Zorník T: 03/14 K bodu III/2: Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Úprava veřejného prostranství ulice Pavlovská III. Materiál R 1492 Usnesení 1324/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1492 Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Úprava veřejného prostranství ulice Pavlovská III. Originál materiálu R 1492 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e znění výzvy pro podání nabídky na zakázku Úprava veřejného prostranství ulice Pavlovská III. etapa podle přílohy č. 1 materiálu R 1492 se zapracovanými připomínkami členů RMČ. c) RMČ j m e n u j e komisi pro otevírání nabídek podle přílohy č. 2 materiálu R d) RMČ j m e n u j e komisi pro hodnocení nabídek podle přílohy č. 3 materiálu R e) RMČ s ch v a l u j e seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky podle přílohy č. 4 materiálu R f) RMČ u k l á d á vedoucímu OSM ÚMČ MB Ing. Zdeňku Dujkovi zaslat výzvy k výběrovému řízení vybraným firmám podle písm. e) tohoto usnesení. Z: tajemník T: 03/14 7

8 K bodu III/3: Vyjádření k majetkoprávnímu vypořádání pozemků při ulici Návrší Svobody - Myslivní Materiál R 1496 Usnesení 1325/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1495 Vyjádření k majetkoprávnímu vypořádání při ulicích Návrší Svobody Myslivní. Originál materiálu R 1496 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s odprodejem pozemků užívaných částí parcel č. *) k.ú. Kohoutovice stávajícím uživatelům. Hlasování: 5 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu III/4: Vyjádření k odprodeji/pozemků při ulicích Talichova/Nedbalova Materiál R 1497 Usnesení 1326/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1497 vyjádření k odprodeji/pronájmu pozemků při ulicích Talichova/Nedbalova. Originál materiálu R 1497 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s odprodejem, případně pronájmem pozemků-části parcel č. *) k.ú. Kohoutovice stávajícím uživatelům podle geodetického zaměření. Hlasování: 4 hlasovali pro, 1 se hlasování zdržel, 1 nehlasoval. K bodu III/5: Návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 6 ks betonových sloupků na území MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 1504 Usnesení 1327/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1504 Návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 6 ks betonových sloupků na území MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1504 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e dodatek č. 3 ke smlouvě uzavřené se společností WIP Reklama, spol. s r.o., Školní 3, České Budějovice ze dne na pronájem 6 ks betonových sloupků na území MČ Brno-Kohoutovice, podle přílohy č. 2 materiálu R Hlasování: 4 hlasovali pro, 1 se hlasování zdržel, 1 nehlasoval. K bodu III/6: Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části střešního pláště bytového domu Voříškova 2 Materiál R 1505 Usnesení 1328/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1505 Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části střešního pláště bytového domu Voříškova 2. Originál materiálu R 1505 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uzavření dodatku č. 1 se společností InFin, s.r.o., Říčanská 3, Praha 10 ke smlouvě na pronájem části střešního pláště bytového domu Voříškova 2 v Brně- Kohoutovicích, a to podle přílohy č. 2 materiálu R Hlasování: 5 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu III/7: Novely obecně závazných vyhlášek SMB č. 12/2011, č. 21/2009 a č. 15/2005 Materiál R 1511 Usnesení 1329/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1511 Novely obecně závazných vyhlášek SMB č. 12/2011, č. 21/2009 a č. 15/2005. Originál materiálu R 1511 je přílohou originálu zápisu. 8

9 b) RMČ n a v r h u j e ZMČ do přílohy obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2011 doplnit u MČ Brno-Kohoutovice ulici Žebětínská. c) RMČ n a v r h u j e ZMČ v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky SMB č. 21/2009 u MČ Brno- Kohoutovice doplnit za druhou odrážku slovo oplocená. d) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ souhlasit s návrhem vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích připraveným OVV MMB. Hlasování: 4 hlasovali pro, 1 se hlasování zdržel, 1 nehlasoval. K bodu IV/1: Prodej bytových jednotek z vlastnictví SMB návrhy kupních smluv, schválení uzavření kupních smluv Materiál R 1498 Usnesení 1330/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1498 Prodej bytových jednotek z vlastnictví SMB návrhy kupních smluv, schválení uzavření kupních smluv. Originál materiálu R 1498 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ schválit předložené návrhy vzorových kupních smluv pro bytové jednotky s úhradou před podpisem kupní smlouvy podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ d o p o r u č u j e ZMČ schválit kupní smlouvy s nájemci, kteří akceptovali k první nabídku k prodeji bytových jednotek včetně kupní ceny a způsobu platby před podpisem kupní smlouvy podle přílohy č. 2 materiálu R Hlasování: 5 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu IV/2: Žádost prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Libušino údolí 152a Materiál R 1501 Usnesení 1331/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1501 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Libušino údolí 152a. Originál materiálu R 1501 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ u k l á d á OSM ÚMČ MB zveřejnit v souladu s 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, záměr obce na uzavření dodatku o prodloužení doby nájmu smlouvy a o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, situovaného v objektu Libušino údolí 152a, Brno-Kohoutovice, podle přílohy materiálu R Z: tajemník T: 03/14 K bodu IV/2: Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Žebětínská 70 Materiál R 1502 Usnesení 1332/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1502 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Žebětínská 70. Originál materiálu R 1502 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ u k l á d á OSM ÚMČ MB zveřejnit v souladu s 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, záměr obce na uzavření dodatku č. 1 o prodloužení doby nájmu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání situovaného v objektu č. p. 821, Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice, podle přílohy č. 3 materiálu R

10 c) RMČ u k l á d á tajemníkovi ÚMČMB předložit přehled platných smluv uzavřených MČ Brno-Kohoutovice, mimo nájemních smluv k bytům. Z: tajemník T: 05/14 K bodu IV/3: Žádost o ukončení nájmu prostoru v bytovém domě Pavlovská 33 Materiál R 1503 Usnesení 1333/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1503 Žádost o ukončení nájmu prostoru v bytovém domě Pavlovská 33. Originál materiálu R 1503 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s ukončením nájmu prostoru v bytovém domě Pavlovská 33, Brno, se společností Orio Trade, spol. s r.o., Jihlavská 2, Troubsko, a to dohodou ke dni c) RMČ s ch v a l u j e uzavření dohody o ukončení nájmu prostoru v bytovém domě Pavlovská 33, Brno, se společností Orio Trade, spol. s r.o., Jihlavská 2, Troubsko, podle přílohy č. 3 materiálu R K bodu IV/5: Výměny bytů ve vlastnictví SMB Materiál R 1506 Neschválený protinávrh usnesení: b) RMČ v r a c í BK RMČ k opětovnému projednání výměnu bytu č. *) ve vlastnictví SMB v domě Bellova 25 nájemce *), s bytem č. *) v domě Voroněžská 9, Brno, nájemce *), s bytem č. *), v nájemním domě Pekařská 92, nájemce *). c) RMČ v r a c í BK RMČ k opětovnému projednání výměnu bytu č. *) ve vlastnictví SMB v domě Richtrova 3, nájemce *), s bytem č. *) v nájemním domě Karáskovo nám. 8, Brno, nájemce *). d) RMČ v r a c í k opětovnému projednání výměnu bytu č. *) ve vlastnictví SMB v domě Richtrova 5, nájemce *), s bytem č. *) v domě Vychodilova 11, nájemce *), s bytem č. *), v nájemním domě Dvorského 10, Brno, nájemkyně *). Hlasování: 2 hlasovali pro, 2 hlasovali proti, 1 nehlasoval. Neschválený návrh usnesení: b) RMČ n e s o u h l a s í s výměnou bytu č. *) ve vlastnictví SMB v domě Bellova 25 nájemce *), s bytem č. *) v domě Voroněžská 9, Brno, nájemce *), s bytem č. *), v nájemním domě Pekařská 92, nájemce *). c) RMČ n e s o u h l a s í s výměnou bytu č. *) ve vlastnictví SMB v domě Richtrova 3, nájemce *), s bytem č. *) v nájemním domě Karáskovo nám. 8, Brno, nájemce *). d) RMČ n e s o u h l a s í s výměnou bytu č. *) ve vlastnictví SMB v domě Richtrova 5, nájemce *), s bytem č. *) v domě Vychodilova 11, nájemce *), s bytem č. *), v nájemním domě Dvorského 10, Brno, nájemkyně *). Hlasování: 3 hlasovali pro (p. Šafařík, Mgr. Mikš), 2 se hlasování zdrželi, 1 nehlasoval. Usnesení 1334/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1506 Výměny bytů ve vlastnictví SMB. Originál materiálu R 1506 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s výměnou bytu č. *) ve vlastnictví SMB v domě Chopinova 5, nájemce *), s bytem č. *) v domě Pavlovská 6, nájemkyně *). 10

11 K bodu IV/6: Žádosti o souhlas s uzavřením společného nájmu bytu Materiál R 1507 Usnesení 1335/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1507 Žádosti o souhlas s uzavřením společného nájmu bytu. Originál materiálu R 1507 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uzavření dohody o společném nájmu bytu č. *) mezi *), bytem Bellova 23, její dcerou *), bytem Bellova 23 a pronajímatelem. c) RMČ s ch v a l u j e uzavření dohody o společném nájmu bytu č. *) mezi *), bytem Pavlovská 17, jeho synem *), bytem Pavlovská 17 a pronajímatelem. d) RMČ s ch v a l u j e uzavření dohody o společném nájmu bytu č. *) mezi *), bytem Axmanova 4, její dcerou *). K bodu IV/7: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Materiál R 1508 Usnesení 1336/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1508 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Originál materiálu R 1508 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Richtrova 3 na dobu určitou, a to do s *). Výše nájmu se podle usnesení RMČ 660/41-12 stanovuje na 65,- Kč/m 2 /měs. c) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Pavlovská 35 na dobu určitou, a to do se *). Výše nájmu se podle usnesení RMČ 660/41-12 stanovuje na 65,- Kč/m 2 /měs. K bodu IV/8: Žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu Materiál R 1509 Usnesení 1337/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1509 Žádosti o zrušení výpovědí z nájmu bytu. Originál materiálu R 1509 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ n e s o u h l a s í se zrušením výpovědi z nájmu bytu č. *), v domě U Velké ceny 10, nájemkyně *). c) RMČ s o u h l a s í se zrušením výpovědi z nájmu bytu č. *) v domě Bellova 50, nájemkyně *). d) RMČ s o u h l a s í se zrušením výpovědi z nájmu bytu č. *), v domě Glinkova 13, nájemkyně *). K bodu IV/9: Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu Materiál R 1513 Usnesení 1338/81-14: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1513 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu. Originál materiálu R 1513 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Chopinova 5 na dobu určitou do s *). 11

12 K bodu V/1: Jednání Školské rady při ZŠ Brno, Pavlovská 16 Ústně Jednání 81. schůze RMČ bylo ukončeno v 17:30 h. Petr Š a f a ř í k v. r. Jiří Z o r n í k v. r. starosta městské části Brno-Kohoutovice místostarosta městské části Brno-Kohoutovice 12

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m :

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m : VÝPIS USNESENÍ z XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne 19. 03. 2014 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VYPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 09. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 09. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.03.2019 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 12. 02. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 21. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 21. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 28.08.2019 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 110/2019 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m :

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m : VÝPIS USNESENÍ z XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne 18.06.2014 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 29.08.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 22. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 22. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.09.2019 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 110/2019 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z 27. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 27. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 16.12.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 26.04.2017 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16.

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16. V Brně dne 18. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Z Á P I S z XIV. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S. z II. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z II. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 17.12.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z II. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S. z XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 22.02.2017 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.02.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z 9. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 25.02.2015 od 08:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 9. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 25.02.2015 od 08:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 06. 11. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 09.09.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z V. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 21.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17:

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17: BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Z Á P I S z 26. schůze Komise bytové konané dne 06.02.2017 od 16,30 h. v zasedací místnosti ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Bašného 36 Přítomni: P. Forberger, předseda, Ing. O. Šulák místopředseda,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice

Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice Rada MČ Brno-Kohoutovice na 41. schůzi dne 25. května 2016 * RMČ doporučila ZMČ schválit odpověď stěžovatelce Mgr. Daně Kalčíkové ve znění podle přílohy

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

KOHOUTOVICKÝ KURÝR předvolební

KOHOUTOVICKÝ KURÝR předvolební KOHOUTOVICKÝ KURÝR předvolební Měsíčník pro každou moderní kohoutovickou domácnost 2012 Informace k volbám do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR Termín voleb pátek 12. 10. 2012 14.00 22.00

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 15. května 2018 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Mgr. J. Schejbal, p.

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze) č. 277 v působnosti valné hromady 1. p r o j e d n a l a předložený materiál a 2. b e r e n a v ě d o m í rozbor hospodaření

Více

27. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

27. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í z, konané dne 24. 11. 2016 K bodu 2 Schválení programu Rada s ch v a l u j e Program 27. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 24. 11. 2016: 1. Zahájení 2. Schválení programu

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne 28. 2. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ 403 17, Chabařovice U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chabařovice v roce 2018, konané dne 22.8. 2018 (volební období 2014 2018) (Usnesení č. 52/18

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.

Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO Informace z usnesení 98. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 10.01.2018 1. Pronájem volných bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec:

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr.

Více

ZÁPIS. stanovuje ověřovatele dnešního zápisu: JUDr. Dumbrovská, S. Bartík

ZÁPIS. stanovuje ověřovatele dnešního zápisu: JUDr. Dumbrovská, S. Bartík ZÁPIS z 211. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pondělí dne 22.10.2018 od 10. 00 hod. v zasedací místnosti rady -------------------------------------------------------------------------------

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:45

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 VII/12/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 08/2015 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 08/2015,

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne

Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 18.11.2015 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, prof. MUDr. Válek, Mgr. Kolečkář, p. Hrazdíra,

Více

U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018

U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018 U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 30.05.2018 Usnesení č. 11/301/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání RM 11. Program: 1) Program RM 11 2) Kontrola

Více

24. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 24. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

24. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 24. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í z, konané dne 25. 8. 2016 K bodu 2 Schválení programu Rada s ch v a l u j e Program 24. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 25. 8. 2016: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3.

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS z 82. schůze, konané ve středu 17. ledna 2018 v 15:00 h v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno Královo

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 10. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 11. srpna 2016 v zasedací

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 108. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 15.1.2018 2590/108/RM/2018 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území

Více

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. října 2016 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. Mgr.

Více

Zápis. z 81. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. března 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 81. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. března 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 81. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. března 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

U S N E S E N Í 39. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 39. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 39. schůze Rady obce Soběšovice, v ách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 148/2016 V Soběšovicích dne 16.6.2016 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení 39. schůze

Více

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í ze, konané dne 30. 8. 2018 K bodu 2 Schválení programu Rada s ch v a l u j e Program 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 8. 2018: 1. Zahájení 2. Schválení programu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 22/2017 z 22. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 22/2017 z 22. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 22/2017 z 22. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 11. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 14.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil, p. Ing. D. Rödig,

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 83. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 83. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 83. schůze Rady města Slavičín, konané dne 26.1.2010 Usnesení č. 83/1727/10 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy

Více

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 46. schůze Rady, konané dne 4. října

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů.

Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. Informace z usnesení 80. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 17.05.2017 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 19 ve 3. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 25. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. T. Slabihoudek,

Více

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. Z á p i s ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2018 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více