SPU a cizí jazyk. 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPU a cizí jazyk. 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka:"

Transkript

1 SPU a cizí jazyk 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka: Čtení: - záměny tvarově podobných písmen, např. M W, b-d, ř-t - přesmyky, např. the-hte, der-dre - vynechávání krátkých slova, např. nečte předložky, vynechává je - nedostatečně rozvinuté zrakové vnímání - neupevněné spojení mezi hláskou a písmenem = dekódování (přerušované slabikování) - obtíže ve vedení očních pohybů zleva doprava (potíže při čtení tzv. hadů, bublin) zcela nevhodné pro děti s SPU - pokud dítě slabikuje při čtení v češtině, má při čtení cizojazyčného textu ještě výraznější obtíže (problém domýšlení slov v cizím jazyce) - nemůže-li docházet k domýšlení slov jako v češtině, často domýšlí koncovky špatně - přílišné soustředění na formu, rychlé zapomínání obsahu, unikání porozumění přečteného - pravohemisférové a levohemisférové čtení = neumí přeslabikovat text, přesto nadaný dyslektik povypráví obsah textu Psaní, pravopis: - přesmyky, např. from-form, on-no - vynechávání písmen, slabik - dítě píše foneticky = co slyší - nezvládá přehlásky - nečitelné zápisky - nedostatky ve sluchové diferenciaci hlásek - potíže při vnímání melodie řeči (žáci odmítají opakovat po učiteli) - křečovité držení tužky, pomalé tempo psaní - potíže při přepisu a opisu textu Řeč (nemusí jít o vadu řeči, je pouze chudá slovní zásoba a neschopnost vyjadřovat se): - porozumění mluvené řeči - nechápou instrukce, špatně se orientují v hodinách, ztrácí pozornost, zájem o výuku, nedokáží najít vhodný ekvivalent slovíčka, neradi se zapojují do konverzace - artikulace nesprávná artikulace hlásek a artikulační neobratnost (např.nosorožec, question, Sehenswürdigkeit, ), v důsledku toho vzniká stud a zábrana při opakování po učiteli - snížený jazykový cit, neovládání gramat.pravidel jedinec, který nemá zvládnuté slovní druhy v češtině, má problémy s gramat. cizího jazyka; problémy při orientaci v čase vedou k obtížím v časování sloves v češtině, tím spíše v cizím jazyce; problémy s pořádkem slov ve větě; tvoření otázek; vedlejších vět - slovní zásoba obtíže se zapamatováním a plynulým vybavováním slovíček, malá slovní zásoba obecně u dětí s SPU Pravolevá orientace: - špatná orientace v sešitě, učebnici, lavici i na tabuli - problémy při plnění požadavků učitelů, při zápisu do sešitů

2 Motorika: - postižená jemná motorika, grafomotorika důsledek: pomalé pracovní tempo Pracovní paměť, sekvenční analýza, dlouhodobá paměť: - dítě není schopno vykonávat několik úkolů najednou, vybavovat si informace z různých oblastí (např. v diktátu hlásková stavba slov, grafomotorika a vybavovat si gramatická pravidla - pravidlo umí, ale neumí ho aplikovat, nemusí to být lajdáctví) - sekvenční analýza = rozfázování kroků vykonávat série po sobě jdoucích úkonů - z důvodu slabé schopnosti dlouhodobé paměti se opakovaně učí základní informace Koncentrace pozornosti: - schopnost soustředění a adekvátní práceschopnost negativně ovlivňují 1. mezery ve vědomostech 2. opakované neúspěchy 3. slabé či nezralé motivační mechanismy -!!! pozor na děti s hyperaktivním chováním (špatné výchovné vedení, nutná spolupráce s rodiči) Automatizace: - nedostatky v této oblasti vedou k tomu, že se žák musí opakovaně učit dříve zvládnuté učivo, informace zná jen teoreticky, neumí je uplatnit v praxi - učitelé většinou označují žáka za lajdáka a předpokládají, že se doma učivu dostatečně nevěnoval 2. Principy vyučování u dětí s SPU - multisenzoriální vyučování a učení: zapojit co nejvíce smyslů (čím více smyslů se zapojí, tím více cest přináší signál do mozku, tím větší je aktivace odpovídajících oblastí mozku a jejich vzájemné ovlivňování), důležitý je emoční náboj trest za lajdáctví, odměna za pokroky, nešetřit chválou! - komunikativní přístup - metoda globálního učení místo analyticko-syntetické: práce s obrázkem a k tomu věty - sekvenční přístup: po malých krůčcích od zvládnutého učiva k náročnějšímu - kumulativní princip: spojování nového učiva s osvojeným - respektování individuality: nutný pedagogický cit, přijímání žáka i s jeho obtížemi, dodržování doporučení z odborných pracovišť (např. PPP), konzultace s rodiči i žákem - nepoužívat frontální vyučování, preferovat hravější činnosti - hledání vhodného stylu učení, dětem s SPU vyhovuje globální styl výuky, konverzace, opakování slovíček v různých situacích, systém v gramatických pravidlech, používání gramatických překladů - zásada mateřské metody: dítě nejdříve prochází porozumění řeči, využívá k tomu všechny smysly, pak teprve začíná mluvit (písničky, říkanky), tolerovat dlouhou dobu poslechu, potom teprve nápodoba (platí i pro žáky SŠ)

3 Doporučení pro zvládnutí slovní zásoby: - nejdůležitější je první čtení nejvíce si zapamatuje, nutná správná kvalitní výslovnost - využití konkrétních situací, modelových situací, názorných pomůcek - respektování multisenzoriálního učení (hmat, zrak, sluch) - pantomima, gestikulace, rytmizace, písničky s pohybem, např.hraní divadla - aktivace různých druhů paměti (sluchová, zraková, pohybová) - lépe méně a dobře - časté opakování - upřednostňování ústních cvičení a zkoušení - obrázkový slovník - probrat s rodiči zásady domácího učení: např.zavést deníček na časté chyby, učit se postupně a pravidelně, vlepit pravidla učení na desky sešitu, Psaní slovíček - doporučení: - aktivace zrakové, sluchové a pohybové paměti, důležitý je i hudební sluch při výuce cizích jazyků - slyším opakuji vidím opakuji píšu opakuji - při samostatném učení: podívej se na slovo (zraková percepce) vyslov slovo nahlas řekni po písmenech napiš slovo do vzduchu, kamarádovi na záda zakryj slovo napiš do sešitu přečti a zkontroluj předlohu - kopírování slovní zásoby pro děti: rozstříhat, nenutit učit se je popořádku učení v náhodném sledu, s číslovkami, přídavnými jmény, nepřetěžovat kapacitu paměti Doporučení pro práci s výslovností: - primární je poslech - imitační cvičení dle vzoru (učitel, nahrávka) - zařazování identifikačních a diskriminačních fonetických cvičení - posílení motivace (fonetické hry, pohyb.aktivity, básničky, říkanky, jazykolamy) - vytvoření uvolněné atmosféry - individuální přístup Doporučení pro psaní souvislého textu: - žák s dysgrafií tiskacím, na počítači - odbourávání obav z psaného projevu (práce ve dvojicích, skupinách) - seznam izolovaných slov, která spojuje do vět a řadí podle časové následnosti - doporučeno verbální hodnocení Doporučení pro zvládnutí gramatiky: - preferovat konverzační dovednosti, než-li trvat na zvládnutí gramatiky - induktivní metoda = nejdříve příklad, potom pravidlo - používat přehledy gramatiky = vizualizace (přehled je stále na lavici!, nejedná se o úlevu, ale o jinou metodu učení) - zaměření na jeden jev - důsledné a časté opakování - prezentace gramatiky ve smysluplném kontextu

4 - vytváření doplňkových a diferencovaných cvičení (intenzivnější opakování umožňuje individuální vzdělávací plán) - tolerance chyb - odbourávání strachu z gramatiky Doporučení pro práci s pravopisem: - psaný projev je druhotný - upřednostňování doplňkových cvičení, - velmi omezené využívání klasických diktátů - dbát na propojení správné výslovnosti a pravopisu - při hodnocení klást menší důraz na pravopis Doporučení pro práci s textem: - čtení v lavicích, ve skupinách, ne individuálně! - zvolení vhodného textu, nejlépe s doplňujícím obrázkem nebo zvukovou nahrávkou, kratší texty - nejdříve nutná znalost většiny slovíček z textu - poslech textu na kazetě - poslech textu čteného učitelem - učitel čte pomalu po větách, žáci např.tleskají při neznámém slově, pokud se objeví slovo z předem určeného tematického okruhu - čtení po větách společně - překlad textu, ilustrace, tvoření otázek nebo - učitel nejdřív vypráví příběh, ukazuje obrázky, seznamuje s novými výrazy z článku - žáci dramatizují obsah příběhu, využívají pantomimy, kresby, rozdělí se na skupiny, každá skupina ztvárňuje jinou část textu - učitel čte text - učitel čte společně s žáky, pak teprve čtou žáci sami - nácvik porozumění čtenému: doplň větu; vyřaď z řady slov, co mezi ně nepatří; doplň chybějící slova; přiřaď slova nebo větu k obrázkům Doporučení pro rozvoj ústního projevu: - dodržování používání cizího jazyka ve výuce - využívat motivačních cvičení (hraní rolí, komunikativní hry) - neverbální vyjadřování - poskytnutí dostatečného prostoru pro formulaci odpovědi - tolerance chyby Pomůcky k výuce cizího jazyka: - PC s opravným programem - CD, DVD přehrávač - PC programy TERASOFT - sešit obtížných slov, opakovaných chyb (žák si sám založí) - kartičky, sešit pro skupiny slov stejně znějících - využití barevného odlišení, názorných pomůcek

5 Hodnocení a klasifikace: - dle platné legislativy (Školský zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání) - vyhláška O poskytování poradenských služeb ve školách a školních zařízeních - vyhláška O vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných - na doporučení školského poradenského zařízení nebo speciálně pedagogického centra je možno vypracovat IVP pro žáka - pozitivně lze hodnotit: fonetický zápis slovní zásoby, čtení zčásti zpaměti, úkoly vedoucí k automatizaci učiva, u vážnějších SPU pouze zvládnutí reálií jazyka (v českém jazyku) - zamezit opakovaným neúspěchům jejich předcházením Reedukace specifických obtíží v cizím jazyce: (nejedná se o doučování) - rozvíjení sluchové percepce: tleskni, uslyšíš-li danou hlásku, slovo; jmenuj slova začínající na danou hlásku; vytleskej podle slabik; hledej slova, která se rýmují nebo nerýmují - rozvíjení zrakové percepce: podtrhávej slova, která obsahují ; rozděl slova na slabiky, složená slova na menší úseky; graficky vyznač obtížná slova - cvičení paměti: kufr, slovní kopaná, spojení slovíčka s různými přídavnými jmény, - procvič., opak., domácí úkoly: hadi, křížovky, omalovánky 3. Projevy obtíží u dětí s SPU vzhledem k německému jazyku Mluvnice: - pořádek slov ve větě - tvoření vedlejších vět - rychlé zapomínání gramatických pravidel - obtíže se zvládnutím gramatického systému Slovní zásoba: - obtíže se zapamatováním a vybavováním - členy podstatných jmen - malá slovní zásoba - v psané podobě četné pravopisné chyby Výslovnost: - snížená schopnost sluchové percepce (problémy s rozlišováním hlásek) - obtížná artikulace hlásek (zejména odlišných od českého jazyka) - záměna hlásek - obtíže při výslovnosti dlouhých a složených slov - obtížně vyslovují artikulačně náročná slova (např. Sehenswürdigkeiten), může vzniknout zábrana/stud při opakování po učiteli

6 Pravopis: - záměna hlásek EI x IE - psaní dvojhlásek (heu x hoj) - psaní velkých písmen u substantiv - fonetický přepis ( Schule x šule, Vater x fatr) - vynechávání písmen ( fahren x fáren) - psaní přehlásek (Mädchen x medchen) Čtení: - čtení po slabikách - pomalé, přerušované čtení - přehazování písmen ve slově - rychlé zapomínání obsahu, přílišné soustředění na formu - častá přeřeknutí u delších slov - odhadování významu - vymýšlení si části slov (zvláště konců, domýšlení) či jejich vynechávání Literatura: Hainstock, Elizabeth G.: Metoda Montessori a jak ji učit doma. Školní léta. Praha, Pragma 1999 Janíková, V., Bartoňová, M.: Výuka německého jazyka u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Brno, MU 2003 Kaprálek, K., Běžecký, Z.: Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Portál, Praha Kastlová, Z.: Nebojte se němčiny. Pracovní listy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení ročníků ZŠ. Plzeň, Fraus 2004 Matějček, Z.: Dyslexie. Jinočany, HaH 1995 Michalová, Z.: Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ a na škole střední. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2001 Šigutová, M.: Výuka cizích jazyků s dyslexií. In: Ries, L., Kollárová, E.: Svět cizích jazyků dnes. Martin, Didaktis 2004 Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Portál Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha, portál referát Mgr. Pavlína Mrůzková

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip. Listopad 2012. Ostrava

Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip. Listopad 2012. Ostrava Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip Listopad 2012 Ostrava Obsah 1. Neklidné, nesoustředěné dítě... 4 1.1 Co jsou to lehké mozkové dysfunkce (LMD, ADHD,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více