DĚJINY MAGIE, ALCHYMIE A ASTROLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJINY MAGIE, ALCHYMIE A ASTROLOGIE"

Transkript

1 DĚJINY MAGIE, ALCHYMIE A ASTROLOGIE Magie je stará jako samo lidstvo. Je nemožné úplně oddělit dějiny magie od dějin náboženství a vědy. Řím a východ Římský starověký svět se v mnoha směrech podobal dnešnímu západnímu světu. Stejně jako dnes, vzkvétaly tehdy podivné sekty a kulty, vzdělanci se silně zajímaly o astrologii a pokrok vědy a úpadek tradičního náboženství vyvolaly nárůst zájmu o okultní vědy, vědecký duch nedokázal uspokojit lidské potřeby. Antický svět s respektem pohlížel na starší východní civilizace. Řecké a latinské výrazy pro magii: mageia a magia, dávají tušit cizí původ magie. Původně znamenala umění mágů, zoroastrianských kněží z Persie, kteří údajně měli tajné vědomosti a vládli nadpřirozenou silou. Mágové byli poradci králů a měli na starosti výchovu královských princů. Ostatně i tři mudrcové, kteří donesli dary Ježíšovi, byli mágové. Ve skutečnosti velká část magie Říma a Řecka nebyla cizího původu, spisovatelé však smíchaly veškerou magii dohromady a za její místo zrodu označili lákavý, ale pochybný východ. Od té doby má slovo magie běžně pejorativní nádech. Tradiční praktiky magie, jež společnost přijala, jsou považovány za součást náboženství nebo lidových zvyků a termín magie se používá jen v případě pro jevy pokoutní a cizí. Jelikož magie byla spojovaná se zoroastrianskými kněžími, za jejího zakladatele je považován Zoroaster, též Zarathustra: Žil v 6. stol. př. n. l. Perský věštec, vynikající mudrc, esoterik, tvůrce dualistického náboženského systému. Prý byl i babylonským králem a někteří kladou jeho život do období několik tisíc let před Kristem. Zoroastrismus je dnes jedním z nejstarších setrvávajících náboženství, ale hlásí se k němu jen asi osob. Plinius v prvním stol.n.l. vypracoval hrubý a nepřesný rodokmen magie, na jehož začátku stál Zoroaster, po něm zdědili magii mágové, a to především čaroděj Osthanes: Žil v letech př.n.l. Doprovázel perského krále Xerxa v roce 480 př.n.l. na neúspěšné výpravě do Řecka. Byl kněz, divotvorce, esoterik a autor hermetických spisů, nejznámější je jeho dílo Chrysopoeia, umění zhotovovat zlato. Podle Plinia napsal knihu o magii, která u Řeků probudila zájem o ní a mnozí učenci (Pythagoras, Platon) odcházely na Východ, aby se tam učili a po svém návratu jí tajně vyučovali. Dalším původcem magie v Římě je označována Chaldea. Babylónie, jež se stala od 6.stol.př.n.l. součástí Perské říše, v níž působili perští mágové spolu s původními babylónskými kněžími a astrology, kteří byli proslulí svým tajným věděním. Chaldea byla dalším cizím zdrojem magie - tenkrát byly všichni takto nadaní cizinci nazýváni Chaldejci. Mnoho klasických spisovatelů považovalo za centrum magie Egypt.

2 Všechny čtyři národy spjaté s magií - Egypťané, Peršané, Chaldejci a Židé - měli propracované kněžské systémy. I Indičtí bráhmani a keltští Druidové byly, na rozdíl od římských a řeckých kněží, považování za mistry magie a odborníky na posvátno. Nejznámější z řeckých kouzelníků, jenž své vědomostmi získal na Východě, byl Pythagoras, velký matematik, který věřil, že čísla jsou principy bytí, věřil v reinkarnaci a putování duší, pamatoval si mnoho svých předchozích životů. Žil př.n.l., pocházel ze Samu, odkud roku 530 př.n.l. emigroval do řecké kolonie Krotón, kde založil tajné společenství žen a mužů, kteří do něj mohli vstoupit jen za velmi přísných podmínek. Tento řád nesl jeho jméno a byl velmi přísně veden. Jeho žáci ho uznávaly jako nejvyšší autoritu a nikdy ho neoslovovali jménem, byl pro ně "On" "Mistr" nebo "Božský". Vyznačovali se vysoce morálním způsobem života s důrazem na věrnost, čestnost, mlčení, podřízení se autoritě mistra, vegetariánství. Měli zřejmě i dost jaksi nesmyslných zákazů - hlučný smích byl například zcela zakázán. Ale Pythagoras se svými žáky provedl i řadu zajímavých experimentů - například zkoumali harmonické poměry v přírodě a pokoušeli se je převést do čísel. Ostatně byl to Pythagoras a jeho následovníci kdo položil základy k numerologii V prvním stol.n.l. nastalo oživení Pythagorejství, do té doby se o Mistru nahromadila spousta historek. Jak v jednom psovi poznal svého přítele a dobře s ním pohovořil a pohostil ho. Mělo se za to, že jako mladík odešel do Egypta, byl v Mezopotámii a znal tajemství Chaldejců, byl i v Indii a i Druidové mu předali své vědění. Jiný zdroj říká, že jeho otrok učil Druidy Pythagorejství. Ale nedá se upřít, že byl skvělým léčitelem, využíval k tomu hudbu a zaříkávání. Prý ovládal počasí a měl moc nad zvířaty. Dalším záhadným mužem byl krétský svatý muž Epimenides: Básník, který žil kolem roku 600př.n.l. též si pamatoval mnoho předchozích životů a dokázal opustit své tělo a putovat nezávisle na něm. Byl vegetariánem a dožil se neuvěřitelně vysokého věku. Další záhadou byl Orfeus, jenž podle všech pramenů skutečně existoval. Byl to thrácký básník a pěvec. Jeho hudba prý byla tak čarovná, že se k němu stahovala zvířata. I on měl následovníky, kteří provozovali náboženská mystéria, k nimž byly připuštěni až po přísné očistě těla i duše. Orfismus byl nasycen výrazným mysticismem, učením o posmrtném životě, o dualismu duše a těla, o putování duší. Vyznávalo, že v člověku je božská jiskra, která je v těle uvězněna jako v hrobce. Spíše šamanem než kouzelníkem byl Apollónios z Tyany: Pythagorejský mudrc z Malé Asie, žil v prvním sto.n.l. Jeho bibliografii napsal roku 220n.l. Filostratos. Apolónios byl vegetariánem, nosil jednoduchý šat, pět let dodržoval slib mlčení a zcela se vyhýbal sexu. Věřil v reinkarnaci. Byl léčitelem, z Efesu vypudil zlého ducha, jenž nakazil obyvatele morem. Byl obviněn z vraždy dítěte, ze soudu se však záhadně vypařil. Byl prý nadán i telepatii, jeho smrt je také záhadou, prý zmizel a vystoupil na nebesa a po té ho někteří znovu spatřili na zemi. Křesťané ho nenáviděli, obviňovali ho z černé magie a z kanibalské touhy po dětské krvi, nenáviděli ho tak, že ještě roku 1680 zmařily vydání druhého dílu překladů Filostratova díla. Nejimpozantnějším gnostickým kouzelníkem byl Simon Magnus:

3 Samaritán z prvního století, jehož křesťanští autoři odsuzovali a nenáviděli, označovali ho za nebezpečného odpůrce církve a prvního kacíře. Přesto, že k nim z počátku patřil, byl později vyloučen, neboť se pokoušel penězi získat moc Svatého Ducha a tak se stal prvním hříchem simonie, nebo-li svatokupectví. Pocházel ze Samaří a zprávy o něm podává Justinus Mučedník, další zprávy nalezneme ve výrocích svátých Otců (patrisů) a jinde. Údajně se vzdělával v Alexandrii, kde byl zasvěcen do magie a po té působil v Palestině, kde se stal gnostikem. Připisuje se mu dílo Velké zjevení a vedl diskuze s apoštoly Petrem a Pavlem. Jeho družkou byla Helena, jíž simoniani, následovníci jeho učení, uctívali jako bohyni. I když jinak to byla prostitutka z Tyre. Dovedl uzdravovat nemocné, učinit se neviditelným, oživit sochy a přinutit je tančit a smát se. Probouzel mrtvé k životu a vyvolával duchy. Ze vzduchu stvořil člověka, dokázal na sebe vzít podobu zvířete nebo čehokoliv jiného. Prohlašoval, že je odolný vůči ranám a ohni, že dovede létat, tvrdil, že je vtělením Svaté Trojice. Všude kde byl, předváděl zázraky, ale byl pronásledován svatým Petrem, který ho označoval za podvodníka a předváděl vlastní a působivější zázraky. Aby umlčel všechny protesty, rozhodl se, že vstoupí na nebesa. Z věže, jež byla pro tyto účely postavena na Martově poli, se vznesl do vzduchu, ale v polovině cesty ho stáhli k zemi Petrovy modlitby a tak způsobily jeho smrt. Vytvořil učení o skrytém ohni, jakémsi universu skrytých sil v člověku: "Skrytý oheň je moc, která plodí sebe samu, sebe samu zmnožuje, sebe samu hledá a sebe samu nachází." Křesťanství a středověk Křesťanství bylo z počátku jen jedním z mnoha východních kultů, jež slibovalo poznání pravé identity, spásu a šťastný život po smrti. Bylo však proti mysli konzervativcům, neboť křesťané byly už od počátku značně netolerantní k nekřesťanům. Pohrdali pohanskými bohy a každým, kdo se neobrátil na víru pravou, pohrdali římským státním náboženstvím, jež bylo nástrojem ďábla. Díky jejich oslovování "bratře" a "sestro" a jejich "polibku míru" byly nařčeni z oddávání se promiskuitním a incestním orgiím. Kolovali pověsti, že během při mši obětují dítě, jedí jeho tělo a pijí jeho krev. Svalovala se na ně vina za epidemie a pohromy. Kdykoliv se něco stalo, vždy byl prý poblíž křesťan a zvedl se pokřik "Hoďte křesťany lvům!" Smutné ovšem je, že tytéž pomluvy, tresty a postihy provozovali křesťané později vůči kacířům, Židům, pohanům a čarodějnicím. Někteří pohané útočili na Krista jako na kouzelníka. Celsus kolem roku 180 napsal polemiku proti křesťanství a domníval se, že všechny zázraky poukazují na to, že Kristus je kouzelníkem - jeho zázračné zrození doprovázeno hvězdou a holdem Mudrců (mágů), jeho křest v řece Jordán, schopnost uzdravovat, zklidnit vítr i moře, chodit po vodě, schopnost oživovat a vyčarovat nadpřirozené množství jídla... To vše spíše lidi ke křesťanství přitahovalo. Však i úvodní kapitola z evangelia svatého Marka zdůrazňuje tyto Ježíšovi skutky. A samo křesťanství po celý středověk hlásalo poskytnutí magické ochrany před zlem, neplodností, šílenstvím, nemocí a neštěstím. V době před Ježíšem existovalo mnoho soukromých exorcistů, kteří za poplatek vyháněli z těla zlé duchy. Ježíš přikázal svým žákům, aby uzdravovali nemocné zdarma a oni tak činili. Když svatý Petr v Joppe přivedl k životu mrtvou ženu, rozkřiklo se to "po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána". Když

4 svatý Pavel v Lystře uzdravil mrzáka, lidé v davu zahlédli boha. Jak církev upevňovala svůj vliv, byli jmenováni exorcisté, kteří dosáhli mnohých úspěchů. Někdy museli vymítat, jindy postačil jen Kristův znak, jméno a kříž. Největší změnou v křesťanství bylo zrušení dogmatu o Božím chrámu: "Boží chrám je svatý, obývaný Duchem božím a ten chrám jste vy." Pro rozvíjející církev bylo nepřípustné jednat s lidmi, kteří věří, že jsou Božími chrámy. Takový lidé vám těžko věnují peníze na stavbu chrámu, když oni sami jsou chrámem. To, co dříve bývalo znakem svatosti - prorokování, mluvení cizími jazyky, nezvyklé psychické schopnosti atd., se stalo podezřelým. Mohli být svátostí ale i něčím jiným a ve středověku byly bez výhrady považovány za posedlost ďáblem. Ďábel měl mnoho podob díky různým pohanským kultům - všechny podoby pohanských bohů byly totiž pro křesťany podobami ďábla Křesťanské přesvědčení o světě plném zlých a děsivých sil ladilo s náladou tehdejší doby. A křesťanství už neposkytovalo před zlem "magickou" ochranu, ale "svatou". Oblíbenou postavou se stal "mocný muž", mučedník, svatý či asketa, poustevník, který zavrhl zkažený svět a byl božsky inspirován k tomu, aby jej porazil. Mezi nimi byla častá kastrace, kterou na sobě vykonávali na znamení zavržení světa a posílení své svátosti - tu jim však v roce 325 Nicejský koncil zakázal Tam kam se dřív lidé chodili učit, chodili tito muži bojovat se zlem. Nejslavnější byl snad sv. Antonín z Egypta (zemřel r.356), jenž zvítězil nad hejnem démonů. Stal se tak na dlouho vděčným tématem malířů a sochařů. Slávou se též mohl pyšnit Šimon Sloupovník (459) jenž strávil 40let na malé plošině osmnácti metrového sloupku v horách Antiochie. Chodili se s ním radit lidé, léčil je, psali mu dopisy a vlády se s ním radili jako s prorokem. Obracel na víru bezvěrce a s jeho žákem Dainelem Sloupovníkem, jenž na jiném sloupku prožil jen o deset let méně času, se chodili radit císařové i biskupové. Jak se církev rozšiřovala a převracela na "víru" stále více pohanů, pojímala i některé pohanské zvyky. Pohanská metoda léčení inkubace (nošení nemocných do chrámů) se stala velmi oblíbenou. Žehnací gesto křesťanského biskupa znamenalo původně požehnání a ochranu slunce. Za narozeniny slunce o zimním slunovratu, jenž byl také Mithrovým dnem, se považoval 25. prosinec. Ve čtvrtém stol. ustanovila tento den církev jako den vánoční. A přesto si kolem roku 450 Leo Velký povzdechl, že lidé při ranní mši se při vstupu do kostela otáčejí a zdraví slunce. V Malé Asii se jeden čas vánoce slavily v den jarní rovnodennosti, v den zmrtvýchvstání boha plodnosti Atlida. V celé Evropě se staly pohanské slavnosti a zvyky součástí křesťanského roku, avšak uchovaly si i mnoho ze své pohanské a magické atmosféry. Místo bohyň nastoupila Pana Maria, ale jí kult byl později potlačován, protože je jen jeden jediný a pravý bůh! Jakákoliv magie, jíž církev neschvalovala, se stala magií špatnou, bez ohledu na její úmysly. Jakmile bylo potlačeno pohanství, přestali být kouzelníci zlí pohani a nahradili je odpadlíci křesťanské církve. Byli to hlavně židé, jediní nevěrci, kteří ještě zbyli. Bylo nepředstavitelné, že by člověk sám mohl konat zázraky, zázraky prováděl jen Bůh a jeho svatí, pokud člověk svatým nebyl, tak měl pakt z Ďáblem. Lidé spoléhali na magii církve a místo starých amuletů se rozšířilo nošení křížků, amulety s verši evangelia a někteří u sebe nosili ostatky mučedníků. Na zdech poblíž jejich hrobů jim psali prosby a prali se o to, aby byli pohřbeni co nejblíže k nim. Církev nejdříve brojila s tím, že dosáhnout spasení se dá napodobením mučedníkových ctností, ale když roku 787 vyšel výnos, že každý kostel musí vlastnit nějakou svatou relikvii, stalo se vykopávání mučedníků a jejich čtvrcení běžnou praxí.

5 Arleský koncil r. 506 zakázal kněžím, pod hrozbou exkomunikace, používat bibli k věštění a to samé zakázal znovu Karel Veliký r Laodicejský synod r. 363 odsoudil kněze, kteří vyráběli amulety. Tehdy se rozšířila pověra, že potkat kněze je špatným znamením. A středověk pokračoval. Židovská tradice Západní tradice vyšší magie vděčí v mnohém židovským vlivům. Starý zákon sice věštění zavrhuje, ale jako obvykle se to vztahuje na soukromou a neoficiální magii. Oficiální magii prováděli proroci a kněží, kteří byly nástroji Božími. Mezi nimi byl například Mojžíš a Áron, kteří v soutěžení před faraónem porazili egyptské kouzelníky. Mojžíš svou kouzelnou holí rozdělil rudé moře a provedl Boží lid, na poušti způsobil, že ze země vytryskla voda, avšak tyto zázraky byly dílem Božím. Z vnějšího pohledu, zvláště egyptského byl Mojžíš mocným a jednoznačně škodlivým kouzelníkem, avšak pro izraelity byl mužem svatým a služebníkem božím. Součástí izraelitské církve bylo obětování i jiné magicky zabarvené obřady. Jedním takovým byl každoroční rituál Dne smíření, během něhož se komunita zbavovala hříchů, těmi naplnila kozlí hlavu a tu pak odvezla do divočiny. Existovaly oficiální způsoby věštění, využívalo se hlavně věštění ze snů. Jako vždy zde byli i neoficiální věštci a kouzelníci, ale texty Starého Zákona poskytly biblické ospravedlnění pro zabíjení těchto lidí. Král Saul se pokusil vyhnat ze země všechna media, avšak s blížící se bitvou s Filištíny potřeboval ujištění a radu nadpřirozených sil. Věštec Samuel, na něhož by se obrátil, před časem zemřel. Osvědčená znamení mu nedala žádnou odpověď a tak v zoufalství našel v Endoru ženské medium a přesvědčil jí, aby vyvolala Samuela z říše mrtvých. Ona tak učinila, pravíc že vidí zahaleného muže stoupat ze země, a když se ho optala, co že má král učinit, dostalo se jí odpovědi, že ho Bůh odsoudil k záhubě. Nejznámějším představitelem židovské magie, jíž prý založil Mojžíš, přesto že se v ní nalézají mezopotamské, egyptské a řecké prvky, je Šalamoun. Jeho pověst mistra magie přetrvala několik staletí. Základ jeho věhlasu dal Starý zákon, podle něhož dal Bůh Šalamounovi bohatství, čest a moudrost, jíž převyšoval všechny ostatní muže "i všelijakou moudrost egyptskou". Skutečný Šalamoun 10.stol.př.n.l. byl opravdu nejmocnější z židovských králů. Nádhera jeruzalémského chrámu dává tušit o jeho bohatství a příběh o královně ze Sáby, jež mu dala spoustu záludných otázek, přispěl k jeho pověsti chytrého vladaře. Jeho záliba v cizokrajných ženách a cizích bozích dodala jeho postavě na skandálnosti. V lidových pověstech se traduje, že Šalamoun ve své touze vše poznat a ovládnout, odmítá božské výsady a tak si sám přivodí "pád". Prý dostal od Boha prsten, jímž mohl poroučet přírodě a lidem i duchům, pomocí něj pak zkrotil démony, kteří překáželi stavbě chrámu, a přinutil je pracovat pro něj, proto stavba chrámu trvala jen sedm let. Také rozuměl řečí zvířat, dovedl létat ve větru, nebo na svém přepychovém koberci, z něhož zkoumal svět, nebe a mořské hlubiny. Nejznámější západní magickou knihou jsou Šalamounovy klíče, jež jsou příručkou praktické magie, sbírkou předpisů pro ceremoniální magii a zhotovování pentaklů, při ní užívaných. Jsou v nich uvedeny všechny podstatné přípravy a provádění magických evokací, hovoří se v nich o magických prostředcích jako je modlitba a zaklínání, ale i kuřidla a magické kruhy, jsou zde charakterizovány "inteligence", jež

6 je možno evokovat. Avšak různá vydání se značně liší, ale dostalo se jim i neblahé pozornosti r v příručce pro inkvizitory. Zdá se však, že Šalamounovy klíče mají s ním samým jen málo společného Josep Flavius se zmiňuje o Šalamounově závěti, jež pravděpodobně pochází z 2. nebo 3.stol.n.l., která popisuje vzhled i funkce patnácti hlavních démonů a odhaluje mocná božská a andělská jména, kterými lze démony ovládat. Je zde i seznam 36 duchů, dekanů (egyptské části zvěrokruhu), kteří jsou démony nemocí, a kouzla proti nim. Jména pocházejí z židovských, řecko-egyptských, mezopotamských, perských a křesťanských zdrojů. Pozdější verze obsahuje "šifry", hieroglyfické symboly, pomocí nichž může kouzelník démony vyvolávat a odvolávat. I Mojžíšovi jsou připisovány mnohé texty. Osmá kniha Mojžíšova, Mojžíšův klíč či Mojžíšův meč, která zřejmě pochází z desátého století a má mnoho podobných znaků s řecko-egyptskými magickými papyry. Tvrdí se v ní, že když jí budete používat "veškeré přání bude splněno, veškeré tajemství odhaleno a veškerý nadpřirozený úkaz, div a zázrak uskutečněn." Poskytuje dlouhou modlitbu k odříkání, v níž se prohlašuje, že mu Bůh dá moc nad veškerými anděly a duchy. Jména duchů, prostřednictvím nichž se má energie uvolnit, pocházejí ze stejného zdroje jako v Šalamounově závěti. Hebrejština byla podle židovsko-křesťanské tradice jazykem, v němž Bůh stvořil svět. 22 písmen hebrejské abecedy lze tedy považovat za stavební prvky vesmíru a aspekty samotného Boha, který se projevil stvořením světa. Hebrejské znaky sloužili i jako čísla, na které bylo nahlíženo ve stejném světle. Z toho vyplývalo, že ten, kdo pochopil a porozuměl kombinacím a permutacím písmen a čísel, pochopil vesmír a Boha, což pro kouzelníka znamenalo ovládnutí jak vesmíru, tak Boha. Tato víra je vizionářský způsobem vyložena v Sefer Jecirah, neboli Knize stvoření, které míchá židovské, gnostické, pythagorejské a snad i neplatónské myšlenky. Autor této knihy není znám, a ani její vznik není jistý. Badatelé podle hovorů o Polárce spočítali, že by mohla vzniknout 2700 let př.n.l. Pravděpodobnější je ale verze, podle níž vznikla v prvním stol. po Kristu. Od 10.stol.n.l. je známá ve dvou verzích - delší a zkrácené. Je to jeden z nejdůležitějších kabalistických spisů. Podle některých interpretů je integrování judaismu jinými směry jen povrchním pohledem na toto vysoce esoterní dílo. Kniha Jecirah patří k základním pramenům původní kabalistické literatury a základním zdrojům studia kabaly, avšak práce s ní vyžaduje nejen dobré znalosti kabaly ale i hebrejštiny. Uvážíme-li, že kabala byla dlouho tajnou vědou, jen ústně předávanou tradicí, není možné o původu této knihy říct nic určitého. Doba, kdy se o ní objevují první zmínky, nemusí být vůbec shodná s dobou jejího vzniku, je docela možné, že byla dlouhou dobu předávána ústně nebo v omezených svazcích než byla poprvé vytištěna. Stále však byli kabalisté společností uzavřenou, k jejich spisům se člověk dostával po stupních a některé byly vyhrazeny jen pro kabalistickou elitu, což bylo částečně vyvoláno obavami z křesťanské perzekuce. Například četné spisy velkého středověkého vizionáře Abrahama Ben Samuela Abulafia byly skrývány, včetně jeho dvanácti komentářů k Sefer Jecirah. Tento učenec žil roku v Palestině a ve Španělsku. Měl pověst mága a extatika. Stanovil základní pozice těla a zásady techniky dýchání, připomínající jogínská cvičení. Doporučoval meditace o sefirách, deseti hlavních aspektech Boha a strukturních prvcích vesmíru, které kabalisté spojovali s božskými jmény, čísly a planetárními sférami.

7 Postoj středověkých židů k magii byl převážně tolerantnější než křesťanský, to byl jeden z důvodů, proč křesťanské okultisty přitahovala židovská tradice. Magie, k jejímuž provozování se používalo jmen božských a jmen andělů se považovala za neškodnou, byla-li však provozována nesprávnými lidmi, byla považována za nebezpečnou a byla zakazována, pokud se jí použilo k nemorálním účelům nebo zazněla-li modlářstvím. Avšak dokonce i oficiálně zakázaná magie, využívající zlé duchy, byla mnohými považována za legitimní, pokud byli její motivy čisté. Jestliže Bůh umožnil člověku ovládat démony, kdo může pochybovat o vůli Všemohoucího? V judaismu nikdy nenabyl Ďábel takových rozměrů jako v křesťanství. Démoni byli sice nebezpeční a děsiví, ale byli stvořeni samotným Bohem a patřili tedy do božského plánu. Neexistovala zde hluboká hrůza ze styku s nimi jako v křesťanství, kde byli démoni považováni za horlivé nepřátele víry. Magie nepředstavovala pro židovskou církev a společnost nebezpečí, a proto u Židů nedocházelo k pronásledování čarodějů a čarodějnic. Bohužel však tento benevolentní přístup Židů k magii umocnil přesvědčení křesťanů, že všichni Židé jsou uctívači démonů a čarodějů a přispěl tak k jejich pronásledování. Z černé magie byli obviňováni nepřizpůsobiví cizinci, nepoddávající se požadavkům víry. Na vlastní kůži to pocítili první křesťané a křik židovského davu při ukřižování Ježíše "krev jeho na nás a naše děti" se v středověku ukázal krutě pravdivým. Pro křesťany byli Židé dětmi a služebníky Satana, který je navedl k ukřižování Krista. Židé byli obviňováni, že tráví studny, šíří epidemie, mučí voskové figurky Krista, probodávají vysvěcené hostie a ukřižovávají křesťanské děti, jejichž krev pak používají během pašijových obřadů. Je to neuvěřitelné, ale jeden ruský Žid byl na základě stejného obvinění souzen ještě v roce Obvinění z čarodějnictví nebyla namířena proti jednotlivcům, ale proti židům obecně ačasto tak vedla k pogromům. Alchymie, astrologie a magie Alchymie byla směsicí náboženství, astrologie a postupů zpracování kovů. Ve středověku byla předávána pomocí Arabů. Prostřednictvím dlouhých, namáhavých úkonů a zanícených modliteb k Bohu se alchymista ve své dílně snažil vyrobit dokonalé zlato čili Kámen mudrců, o němž se věřilo, že vše, čeho se dotkne, promění ve zlato, vyléčí všechny nemoci a tomu, kdo jej vlastní, přinese věčné mládí. Duchovně znamenal svět nadlidského mistrovství a dokonalosti, který je cílem vyšší magie. Byl též nazýván "kámen filozofů" či "poslední hmota". Je považován za produkt Velkého díla a existuje ve formě červeného prášku, zrnek nebo granulomů. Postup výroby je vrcholným tajemstvím fyzické a spirituální alchymie a ve fyzické alchymii se podařil vyrobit nemnohým (např. Flamelovi, Sendivogiovi...) Dnes je již přeměna kovů možná a byla též prakticky provedena, avšak postup je nákladný, takže se tato transmutace nevyplácí. Někteří alchymisté "dryáčníci" se zajímali jen o praktickou stránku pokusu vyrobit zlato. Jiní se zas nikdy nepřiblížili k alchymistické dílně a jejich pokusy byli jen na úrovni duchovního růstu. Pravé umění bylo však kombinací obojího. Raný rozvoj alchymie nastal v helénském Egyptě. Kolem roku 200 př.n.l. napsal Bolus Mendes knihu o přípravě zlata a barviv a uvedl postupy tehdejších alchymistů. První alchymistické spisy se objevovali pod jmény Herma Trismegista (Třímocného), Isidy, Osthanese, Kleopatry, Mojžíše, Árona, Marie

8 Židovky, Pythagora, Platóna a dalších řeckých filozofů. Šalamounova píseň bývala interpretována jako zašifrované vodítko k alchymii. Věřilo se, že každý kov je ovlivňován svou planetou a má pevné místo v hierarchii kovů podle své dokonalosti. Když Arabové v 7.stol. dobyli Egypt a značnou část území ve východní časti Středomoří, řecké texty byli přeloženy do arabštiny a arabští experimentátoři se začali zabývat alchymií. Nejslavnějším z nic byl súfíjský mystik Džabir ibn Hajján, na západě známý jako Geber, který zemřel kolem roku 815. Byl i matematikem. Napsal mnoho knih, avšak ty, které vyšly již v 8.stol., mohou být jeho jen těžko. Přizpůsobil pythagorejskou a novoplatónskou numerologii účelům alchymie. Knihy o alchymii, astrologii, matematice a lékařství, které napsal Geber a další Arabové včetně maurských učenců ve Španělsku, byly překládány do latiny od dvanáctého stol. Tyto knihy se zasloužily o to, že alchymie jako umění pronikla do středověké Evropy. Encyklopedie, které vznikaly od 13.stol. obsahovaly informace o umění alchymie. Alchymističtí spisovatelé nadále zapisovali své postupy pomocí složitých šifer a není náhodou, že anglické "gibberish" (hatmatilka) je odvozeno od Gebera. Učený františkánský vědec anglického původu Roger Bacon , žijící v Paříži, byl uvězněn pro obvinění, že se zabýval magií, kterou definoval jako "praktickou metafyziku". Měl pověst čaroděje a zvláště se zabýval přípravou alchymistických léčebných přípravků a elixírů na prodloužení života. Byl autorem mnoha přírodovědeckých a filozofických spisů a traktátů Speculum alchimiae. Mnozí autoři používali křesťanský i sexuální symbolismus, mezi nimi byl Arnald De Villa Nova, 1235/ , zcestovalý španělský lékař, astrolog a alchymista, působící převážně v Paříži. Podezírán z kacířství a obžalován z provozování magie. Údajný tvůrce homunkula, autor Rosaria philosophorum, Specula a dalších alchymistických traktátů. Jeho problémy s církevními hodnostáři se zmírnily po té, co úspěšně použil astrologický talisman k vyléčení papeže Bonifáce VIII. zraněného kamenem. Arnald nazýval alchymii Mudrcovým růžencem a alchymistický proces přirovnával k Ukřižování a následnému Zmrtvýchvstání. Ramon Lull nebo též Raymundus Lullus, , jeden z největších středověkých hermetiků a alchymistů španělského původu, zvaný Doctor Illuminatus, autor řady alchymistických spisů, ačkoli autorství některých je sporné (stejně jako jeho podivuhodný životní příběh). Byl výstředním polyhistorem a misionářem na islámském území. Říkalo se, že během své návštěvy Anglie změnil v londýnském Toweru dvacet dva tun původního materiálu ve zlato jako příspěvek k pokladu anglického krále. Byl průkopníkem techniky memorizace, které uspořádává myšlenky do logických vzorů, takže si je pak člověk může uvést do souvislosti, srovnat a zapamatovat. Byl ovlivněn židovskými cvičeními založenými na meditaci o dvaceti dvou hebrejských písmenech, jeho diagramy z písmen obsahující kruhy a čtverce přispěli k jeho pověsti mága. Papež Jan XXII. odsoudil všechny alchymisty jako podvodníky, avšak když v roce 1334 zemřel, zanechal po sobě tolik zlata, že se věřilo, že sám alchymistou byl. Podobné zvěsti se šířili o nesmírném bohatství řádu Templářů, který byl založen roku 1118 francouzskými rytíři - křižáky. Když se jeho moc stala nepohodlnou, tak roku 1307 na rozkaz krále Filipa Sličného a papeže Klimenta V. byl zatčen velmistr řádu Jacgues de Molay, poté co byl s celým konventem z Kypru pozván k jednání do Paříže. Současně pak začalo zatýkání a pronásledování Templářů po celé Francii a následně i ve všech ostatních křesťanských zemích. Další lstí byla obsazena pařížská pevnost, kde bylo nashromážděno velké

9 bohatství. Následujícího roku se jim dostalo papežské buly, podle níž byli vyobcováni z církve a souzeni jako kacíři. Procesy proti nim se pak konaly následujících sedm let a končili upálením předních představitelů řádu v čele s velmistrem v Paříži dne Popraveno bylo i mnou členů po celé Evropě a jmění řádu bylo konfiskováno. Kladlo se jim za vinu, že se zřekli Krista, hanobili kříž a svátosti, že se dopouštěli hromadné sodomie, homosexuality, loupeží a ohrožovali moc královskou a papežskou, že se klaněli "ohavné" modle. O tom, co se skutečně stalo, vedou historici urputné dohady. Jedni tvrdí, že Templáři se skutečně v arabských zemích seznámili s učením manicheistů, s kabalou a jinými doktrínami, jestli to měl být tedy důvod pro kacířství, budiž. Druzí pak tvrdí, že celý proces byl vykonstruován francouzským králem, jenž se potřeboval zmocnit obrovského jmění řádu, a papeže, jenž se obával o svou moc. Rozhodně však velmistr řádu jakákoliv obvinění popřel a před svou smrtí vyzval papeže i krále k "Božímu soudu". Pravdou je, že papež do roka zemřel na záhadnou nemoc, pokryt vředy a král téhož roku byl za záhadných okolností zabit na lovu. Stejně záhadně zemřel i žalobce procesu prokurátor Nogaret. Nicméně všichni templáři nebyli vyhubeni, organizovali se v tajná společenství, přísahající pomstu francouzskému královskému rodu a římskokatolické církvi. Podle některých pramenů se zdá, že byli templáři zakladateli svobodného řádu zednářského. Nejslavnější středověký alchymista, pařížský kupec Nicolas Flamel , znal tajemství transmutace olova ve zlato. Podle pověsti Flamel zakoupil od starého žida starodávnou knihu, kterou s pomocí španělského kabalisty rozluštil a vyrobil Kámen mudrců. Pomocí něho vyrobil mnoho zlata a vykonal mnohá dobrodiní, nechal postavit několik kostelů, s pomocí své ženy Perenally uskutečnil alchymistickou transmutaci. Po jeho smrti jeho dům zaplavili kořistníci, hledající jeho zlato a v roce 1761 byl údajně spatřen v pařížské opeře. Rozhodně však byl význačným autorem mnoha spisů o alchymii. Vztah církve k astrologii byl v nepřetržitém kolísání mezi nesnášenlivostí k akceptování. Jakákoliv zmínka o tom že hvězdy, ne Bůh, řídí náš osud, byla netolerována a existovalo pevné přesvědčení, že planetární božstva, stejně jako všechna božstva pohanská, jsou zlými démony. V roce 963 byl například papež Jan XII. Obviněn, že při karetní hře přivolával pomoc Jupitera, Venuše a jiných démonů. Naproti tomu však byla astrologie zakořeněna ve všech oblastech života a myšlení tehdejších lidí, takže ji nabylo možné vymýtit. Byla nezbytná například pro lékařskou praxi, jak doporučoval význačný učenec svatý Isidor Sevillský, jenž zemřel roku 636. Z jeho knih převzal středověk mnoho prvků řecké a římské kultury. Léčivé rostliny se třídily podle planetární příslušnosti. Znamení zvěrokruhu byla spojena s určitými částmi těla. Mnoho křesťanů věřilo, že astrologie a hvězdy jsou znameními, jimiž Všemohoucí varuje před svými záměry. A pokud byli démony, bylo prozřetelné je sledovat. Ve 13. století svatý Tomáš Akvinský překlenul propast mez křesťanstvím a astrologií. Vycházel z argumentace svatého Augustina a dospěl k názoru, že hvězdy ovlivňují chování většiny lidí, ježto jsou otroky jejich vrtochů. A tak jsou astrologové schopni přesně předvídat většině lidí, ne však té hrstce vznešených, co jsou povzneseni nad pozemskými choutkami, tak i nebeskými vlivy. Od té doby je astrologickou zásadou "Hvězdy pobízejí, ale nenutí", jež uvádí v soulad neslučitelnost osudu a svobodné vůle. Ve 13. a 14. stol. stejně jako v renesanci se s astrology radili králové, šlechta, vládcové měst a církevní hodnostáři, včetně některých papežů a na italských a španělských univerzitách byly zřizovány katedry astrologie. Michal Scot, zemřel roku 1235, skotský dvorní astrolog císaře Fridricha II., napsal knihy o astrologii, alchymii, chiromantii a fyziognomii. Obecně byl považován za obávaného čaroděje, jemuž duchové

10 přinášejí vybraná jídla z francouzských a španělských královských kuchyní a také že se "projížděl ďábelskou lodí a na ďábelském koni jezdil po nebi". Je jedním z kouzelníků a věštců odsouzených k věčnému zatracení v Dantově Pekle. Dalším z nich je Guido Bonatti, autor známé astrologické učebnice ze 13.stol, který si nějaký čas vydělával tím, že pro hraběte Guida de Montefeltro určoval, které dny jsou vhodné pro loupežné přepady sousedů. Bonatti byl sám nakonec zabit bandity. Zdroj: Gaira,

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu EU: ICT 1 10 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Koptové Egypťani po faraonech. Marek Dospěl Truhlárna,

Koptové Egypťani po faraonech. Marek Dospěl Truhlárna, Koptové Egypťani po faraonech Marek Dospěl Truhlárna, 19.1.2013 Kopt, Koptové, koptský řecké Aigyptos arabské Qibt dnešní Kopt při invazi Arabů r. 640: Kopt = Egypťan (národnost) = křesťan (vyznání) vs.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný.

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný. Otázka: Satanismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adam Nosál Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný Adam Nosál Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití uvedené

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné)

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné) Otázka: Patristika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Patristika (charakteristika a periodizace, představitelé, vztah křesťanství a pohanské filosofie, apologeti, myšlení sv. Augustina)

Více

ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727)

ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727) ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727) To, že Newton považoval studium Bible, a zvlášť proroků, za důležitější než studium matematiky, fyziky nebo zákonů světla, se svět dozvěděl ze soukromých

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Kapitola první. Hermetická filozofie. Ústa moudrosti promluví jen k chápajícím uším. Kybalion

Kapitola první. Hermetická filozofie. Ústa moudrosti promluví jen k chápajícím uším. Kybalion Kapitola první Hermetická filozofie Ústa moudrosti promluví jen k chápajícím uším. Kybalion 15 Ze starého Egypta vzešlo hlavní ezoterické a okultní učení, které již po několik tisíciletí velmi silně ovlivňuje

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59 Obsah ÚVOD II Obecné souvislosti 15 v SALOMOUNŮV CHRÁM 17 Šalomounův chrám 18 Posvátný původ Jeruzaléma 21 Země zaslíbená 23 Město krále Davida 24 Archa úmluvy 25 Humno Sión 25 Davidova a Šalomounova říše

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33. (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře)

Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33. (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře) Démokritos z Abdér Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33 (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře) Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 34-49 A 1 Démokritos, syn Hégésistratův, podle

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

VY_32_INOVACE_453. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Mgr. Denisa Gbelcová. Člověk a společnost. Dějepis

VY_32_INOVACE_453. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Mgr. Denisa Gbelcová. Člověk a společnost. Dějepis VY_32_INOVACE_453 Škola Jméno autora Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Denisa Gbelcová Datum: 1. 9. 2011 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University Studijní zprávy za jednotlivé části BROŽURA es 12 S OTÁZKAMI KRÁLovsTVÍ, MOC " ASLAVA PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA lel University . es 12 - KRÁLovS'IV1, MOC A SLÁVA POKYNY Po ukončení studia každé části vyplň

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více