očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo"

Transkript

1 Novinky v ZDP pro fyzické osoby část RNDr. Ivan BRYCHTA očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo

2 zákonná úprava přinášející změny všeobecné změny samostatné definice Obsah 1. části předmět daně z příjmů a osvobození od daně z příjmů změny v dílčích základech - obecně - závislá činnost ( 6 ZDP) - samostatná činnost ( 7 ZDP) - kapitálový majetek a ostatní příjmy ( 8 a 10 ZDP) společné podnikání (spolupracující osoby) odčitatelné položky sazby daně a aplikace solidárního zvýšení daně

3 Zákonná úprava ZDP pro rok 2015 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP): - novela 2014: zákonné opatření č. 344/2013 Sb. (senátní tisk č. 184), o změně daňových zákonů v souvislosti s novým občanským zákoníkem (ZO344), účinné od (změn: 843/21) - změna 2014: nález Ústavního soudu č. 162/2014 Sb. základní sleva na dani pro důchodce, účinnost od , ale - novela 2014: zákon č. 247/2014, o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (sněmovní tisk č. 82), účinnost od (13/1) - novela 2015: zákon č. 267/2014 (sněmovní tisk č. 252) novela 2015, účinnost od něco je zpětně účinné i v roce 2014 (změn: 296/49)

4 Zákonná úprava ZDP pro rok 2015 výklady MF a GFŘ: : Nejvýznamnější změny u daně z příjmu FO a plátců daně od stručný přehled nejzásadnějších změn : Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně (přeshraniční agenturní zaměstnávání na území EU a EHP) : Daňové zvýhodnění v roce : Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele : Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech FO - Pokyn GFŘ D-22 (aplikace již od 2014, nahrazuje pokyn GFŘ D-6) hlavní cíle novely 2015: - oprava chyb a nepřesností (zejména vzniklých novelou 2014), - realizace některých bodů programového prohlášení vlády, a - zrušení (odložení) změn, které měly platit od v souvislosti s JIM (jednotným inkasním místem viz zákon č. 458/2011 Sb.)

5 Všeobecné změny byt => jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru (např. v 4.1, ZDP) úpravy pro Norsko a Island => rozšíření o Lichtenštejnsko ale účinnost až přijetím smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím (někde také uveden nově celý Evropský hospodářský prostor - EHP); změny např. v 4a ZDP, 6.16 ZDP 15 ZDP, 35ba ZDP, 35c ZDP,

6 Samostatné definice - doplnění g - minimální mzda = (pro účely ZDP) měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy: - účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a - neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti 21h - vztah k účetním předpisům = u poplatníka, který je účetní jednotkou (přesunuto z 23.1 ZDP) - jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a - výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví 21i - zvláštní ustanovení o vymezení dividendového příjmu: - ustanovení o podílech na zisku se použijí rovněž na příslušenství investičního nástroje patřícího podle přímo použitelného předpisu EU upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky do vedlejšího kapitálu Tier 1

7 Předmět daně a osvobození fyzických osob majetkový prospěch, a to: - vydlužitele při bezúročné zápůjčce ( NOZ) - vypůjčitele při výpůjčce ( 2193 NOZ) - výprosníka při výprose ( 2189 NOZ) rok 2014: příjmy, které nejsou předmětem daně [ 3.4.j) ZDP] změna 2015: 3.4.j) ZDP => 4a.m) ZDP, tj. osvobozeno, ale: - nevztahuje se na příjmy ze závislé činnosti, a - osvobození jen na příjmy: - od blízkého příbuzného nebo - od osoby sdílející alespoň rok společnou domácnost nebo - od svěřenského fondu, kam byl majetek vyčleněn některou z osob uvedených v předchozím nebo jím samým, nebo - od jiné osoby, pak ale bude osvobozený majetkový prospěch omezen částkou Kč za rok

8 Předmět daně a osvobození fyzických osob vliv změn na zápůjčky zaměstnancům od zaměstnavatele: l) ZDP neupraveno 6.9.v) ZDP osvobozen nepeněžní příjem max Kč na bytové potřeby, Kč na překlenutí tíživé životní situace, u živelních pohrom limity 10x vyšší bezúročné zápůjčky nejsou předmětem daně (bez ohledu na výši a limit) osvobozen majetkový prospěch při bezúročné zápůjčce do úhrnné výše jistin Kč od jednoho zaměstnavatele

9 Osvobozené příjmy fyzických osob osvobozené příjmy FO obecná ustanovení : zásadní změny v 4 ZDP, nový 4a ZDP (dědění a darování) : konsolidace 4 + 4a ZDP vzájemný přesun ustanovení: - všechna osvobození bezúplatných příjmů v 4a ZDP, a - ostatní obecná osvobození (úplatných příjmů) v 4 ZDP 4.1.r) ZDP - osvobození převodu podílů v obchodní korporaci lhůta 5 let zůstává ale: : samostatně se posuzuje každý přírůstek podílu zpětně možnost i pro rok 2014: pětiletý test zachován i při rozdělení podílu v souvislosti s jeho úplatným převodem, je-li rozdělením zachována jeho celková výše : aplikace jen na úplatný převod podílu (ne na bezúplatné)

10 Osvobozené příjmy fyzických osob 4.1.w) ZDP: pro osvobození příjmu z prodeje cenných papírů : při držbě > 6 měsíců (nabytých do ) : při držbě > 3 roky (nabytých od ) : při držbě > 3 roky, ale aplikace jen na úplatné převody podílů (ne na bezúplatné) osvobození příjmů z převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu do úhrnné výše Kč : takové osvobození nebylo : 10.3.c) ZDP osvobozeno (ostatní příjem => netýká se součástí OM) : 10.3.c) ZDP => 4.1.v) ZDP týká se i součástí OM, ale: - předřazením před osvobození v 4.1.w) ZDP je zajištěno, že nelze obě osvobození zkombinovat

11 Osvobozené příjmy fyzických osob 2014: nový 4a.j) ZDP: osvobození bezúplatně poskytnutého plnění (daru) v případě, že je příjemce prokazatelně použije na studium, úhradu sociálních služeb či pomůcky pro zdravotně postižené : doplněna podmínka (povinnost) učinit tak nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po přijetí 4.1.h) ZDP: osvobození pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí ve výši 36x minimální mzdy platné k 1.1. kalendářního roku => limit 2014 = Kč, limit 2015 = Kč 4.3 ZDP: osvobození v 4.1.h) ZDP se neuplatní, je-li součet příjmů podle 6 ZDP a dílčích základů daně podle 7 a 9 ZDP > Kč ale: : čl.ii.8 ZO344 toto se nepoužije 2013, 2014, : čl.ii.2 zákona č. 267/2014 Sb. ruší nepoužití v roce 2015

12 Osvobozené příjmy fyzických osob oznamování osvobozených příjmů FO (2015) - 38v ZDP povinnost fyzických osob oznamovat osvobozený příjem nad Kč: - termín pro oznámení: shodný s termínem pro podání přiznání k dani z příjmů - obsah oznámení: v oznámení budou údaje o výši příjmu, okolnosti nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl - nevztahuje se na příjem, o němž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce => přístupnou evidencí je katastr nemovitostí ČR - 38w ZDP sankce (pokuty) za neoznámení těchto osvobozených příjmů (až 15 % neoznámeného příjmu)

13 Základ daně FO a dílčí základy 5.10 ZDP: od 2014 zvýšení základu daně o dluh, zaniklý z titulu dohody mezi věřitelem a dlužníkem, na základě které se dosavadní dluh nahradí dluhem novým, a to nižším Příklad: Nechť dluh činí např Kč a podnikatelé se dohodli na jeho nahrazení dluhem novým ve výši jen Kč. U dlužníka to znamená zvýšení základu daně u dlužníka o Kč. - změna 2015: aplikace na celý 5.10 ZDP zvýšení se netýká dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných sankcí, prominuté daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění

14 Základ daně FO a dílčí základy 239a až 239d DŘ od 2014: nově placení daně za zemřelého - 38ga ZDP: daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost podává-li osoba spravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, neuplatní: - nezdanitelnou část základu daně - položku odčitatelnou od základu daně, ale od 2015 je možné uplatnit daňovou ztrátu - slevu na dani - daňové zvýhodnění - 38a ZDP: zálohy neplatí zůstavitel ode dne jeho smrti.

15 Příjmy ze závislé činnosti - 6 ZDP 6.1.c) ZDP: příjmem ze závislé činnosti i příjem člena orgánu právnické osoby, orgánu právnické osoby a likvidátora 6.2 ZDP: v případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady - nově 2015: s výjimkou, kdy jde o úhradu osobě se sídlem nebo bydlištěm v JČS EU nebo v EPH, která má na území ČR organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona o zaměstnanosti

16 Příjmy ze závislé činnosti - 6 ZDP 6.9.d) ZDP - přeformulace: osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou daňovými, ve formě - použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka Kč za zdaňovací období, - předškolní zařízení / použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, - příspěvku na kulturní nebo sportovní akce

17 Příjmy ze závislé činnosti - 6 ZDP 6.9.p) ZDP - doplnění vymezení soukromého životního pojištění => zamezení, aby byly daňové výhody poskytnuty i na pojištění, kdy jsou v průběhu pojistné doby vypláceny určité částky, které nejsou pojistným plněním a nezakládají zánik pojistné smlouvy - doplněná definice soukromého životního pojištění: podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy - sankcí je dodanění (= příjem ze závislé činnosti) všech osvobozených příspěvků zaměstnavatele na toto pojištění za posledních 10 let => zaměstnanec bude mít povinnost podat přiznání podle 38g.6 ZDP - viz též přechodná ustanovení čl. II bod 7-11 zákona č. 267/2014 Sb.

18 Příjmy ze závislé činnosti - 6 ZDP 38i) ZDP - oprava daně z příjmů ze ZČ vybírané srážkou formou záloh - postup, je-li - sražena daň vyšší nebo vyplacen nižší daňový bonus: - plátce vrací, pokud neuplynuly 3 roky 2 roky od lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (nejprve musí vrátit přeplatek, pak může nárokovat od správce daně) - sražena daň nižší nebo vyplacen vyšší daňový bonus: - lze dodatečně srazit, pokud neuplynuly 2 roky od lhůty pro podání vyúčtování, přitom chyboval-li zaměstnanec, po dohodě se mu srazí vč. příslušenství, anebo se postoupí FÚ ale: postoupí-li záležitost na FÚ, musí to zaměstnavatel zaměstnanci oznámit

19 Příjmy ze závislé činnosti - 6 ZDP 38g.5 ZDP - povinnost podat daňové přiznání pro FO, jejíž zaměstnavatel oznámil správci daně dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku daňového bonusu v důsledku zavinění daného zaměstnance 38g.4 ZDP (platí i zpětně pro rok 2014) zaměstnanec, kterému bylo v některé ze záloh aplikováno solidární zvýšení daně, může řešit roční zúčtování u svého zaměstnavatele (= nemusí podávat daňové přiznání), pokud nebude povinen svou daň v daném roce zvýšit o solidární zvýšení daně (a splňuje i další běžné podmínky pro provedení ročního zúčtování)

20 Příjmy ze samostatné činnosti - 7 ZDP 7.1c) ZDP: příjmy z jiného podnikání : : podle zvláštních předpisů : neuvedeného v písm. a) a b) : neuvedeného v písm. a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění 7.6 ZDP: aplikace srážkové daně na příspěvky autorů: : omezení (zúžení) jen na příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu či televize, max. výše Kč (v úhrnu za měsíc/1 firma) : bez omezení (zúžení), max. výše do Kč (v úhrnu za měsíc/1 firma) + možnost rozhodnout se pro zahrnutí sražené daně do DPFO pro všechny FO (viz 36.7 ZDP) : omezení (zúžení) jen na příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu či televize, max. výše do Kč (v úhrnu za měsíc/1 firma), srážková daň je konečná

21 Příjmy ze samostatné činnosti - 7 ZDP 7.7 ZDP: rozšíření omezení procentních (paušálních) výdajů i na: - příjmy ze živnosti a - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství: procentní výdaj lze uplatnit jen oproti příjmům do Kč (obdobně jako od 2013 u 40% a 30% paušálů ) Příklad: živnostník (řemeslník) s příjmy Kč může uplatnit výdaje: - v roce 2014: ve výši Kč (= 80 % z Kč), - v roce 2015: ve výši Kč (= 80 % z Kč). poznámka: omezení se týká i 10.4 ZDP, pokud uplatní procenta zemědělec - nepodnikatel s ostatními příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

22 Příjmy podle 8 a 10 ZDP 8.1.a) ZDP zdanění podílu na zisku v rámci příjmů z kapitálového majetku u všech osob, které právo na podíl na zisku mají, nejenom u společníků - u zaměstnanců se i nadále bude aplikovat 6 ZDP (rok 2014: podle 34.1 ZOK může společenská smlouva určit, že se podíl na zisku rozdělí i mezi jiné osoby než pouze mezi společníky) jiné výnosy z držby cenných papírů 8.1.a) ZDP => 10 ZDP 10.1.g) ZDP rozšíření ostatních příjmů typu vypořádacího podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci o příjem z vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění 10.1.o) ZDP nově jako ostatní příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění obdobného fondu; v případě výplaty fyzické osobě bude tento ostatní příjem zdaněn zvláštní sazbou daně [ 36.2.i) ZDP]

23 Příjmy podle 8 a 10 ZDP 10.1.b) ZDP rozdělení ostatních příjmů z převodu věci na - příjmy z převodu nemovité věci, - příjmy z cenného papíru a - příjmy z jiné věci (brání tomu, aby byla např. ztráta z prodeje cenných papírů kompenzována ziskem z prodeje nemovité věci) 10.2 ZDP doplnění v případě, kdy bezúplatný příjem plyne do společného jmění manželů, bude tento příjem zdaňovat pouze jeden z manželů (za podmínky, že uvedený příjem nebude na straně jednoho z manželů od daně osvobozen)

24 Společné příjmy fyzických osob 12.1 ZDP - nejsou-li společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti (sdružení bez právní subjektivity), z provozu rodinného závodu ( NOZ) nebo ze společenství jmění rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši od 2015: odlišný přístup k rodinnému závodu, resp. příjmům z jeho provozu ( 12.1 => 13 ZDP) příjmy z provozu rodinného závodu v režimu spolupracujících osob dle důvodové zprávy se takto postupovalo i dříve, ale omezením prý byl požadavek na společnou domácnost (který je novelizací u rodinného závodu odstraněn)

25 Odčitatelné položky 15.1 ZDP - poskytnutí bezúplatného plnění (dary) - změna 2014 mj.: maximální limit z 10 % na 15 % základu daně - změna 2015: - při poskytnutí ze SJM může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí (=> mohou si libovolně mezi sebe částku k odpočtu rozdělit, pozor ale na dolní limit!) - částka Kč jako hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem

26 Odčitatelné položky 15.5 ZDP - snížení základu daně při spoření na penzi: - řešení problému, se v rámci III. pilíře důchodové reformy přechází z dřívějšího penzijního připojištění se státním příspěvkem (PPSP) na nové doplňkové penzijní spoření (DPS) Příklad: - FO uhradí na PPSP Kč => odpočet Kč - FO uhradí na DPS Kč => odpočet Kč - FO uhradí na PPSP Kč, pak ho převede na DPS a uhradí ve stejném roce dalších Kč => odpočet Kč (díky novele) (lze aplikovat zpětně pro rok 2014) - doplnění, že zvýšení základu daně při porušení podmínek pro odečet dříve odečtených příspěvků se bude provádět maximálně za posledních 10 let

27 Odčitatelné položky 15.6 ZDP - soukromé životní pojištění - nové omezení zákaz výplat typu odbytného (jako v případě, kdy hradí pojistné zaměstnavatel) podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy - zpřesnění, že při porušení podmínek se vrací odpočet maximálně za posledních 10 let ( 38g.6 ZDP fyzická osoba, u které došlo k porušení podmínek, musí sama podat daňové přiznání) 15.9 ZDP - povinnost nerezidentů doložit výši příjmů ze zdrojů ze zahraničí : na formuláři MF : vypuštěno používání formuláře MF

28 Sazby daní u FO - 16, 16a ZDP 16, 16a ZDP - sazby daní u FO 2014 = 2015, ale: - zvýšení hranice, od které se aplikuje solidární zvýšení daně z Kč (rok 2014) na Kč (rok 2015), resp. u měsíčních záloh z Kč (2014) na Kč (2015) - 16a.3 ZDP zohlednění daňové ztráty ze samostatné činnosti oproti příjmům ze závislé činnosti pro účely aplikace solidárního zvýšení daně (možnost zpětně použít i pro rok 2014): Příklad: Nechť má FO příjem ze závislé činnosti Kč a ze samostatné činnosti ztrátu Kč. V takovém případě: - v roce 2013: aplikace solidární zvýšení na částku příjmů ze závislé činnosti nad Kč (tj. > 48násobek průměrné mzdy) - v roce 2014 a v roce 2015: solidární zvýšení daně se neuplatní, neboť proti příjmu ze závislé činnosti lze uplatnit ztrátu z podnikání

29 a to je vše k výkladu

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Novela zákona o daních z příjmů

D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Novela zákona o daních z příjmů 1 D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA 23. ročník 5. ledna 2015 č. 1 Novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015 Změny při uplatnění sazeb DPH Daň z nemovitých věcí v roce 2015 Úprava odpočtu po skončení

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz 9788089364633 Daně z příjmů Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitých

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Strana 6038 Sbírka zákonů č. 344 / 2013 Částka 134 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I III. N á v r h ZÁKO ze dne.. 2011, o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková Daňové zákony úplná znění platná k 1. 1. 2015 Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2015 inky N ov P H! vd e ny v í ě m Z aněn zd mů! příj zákon o daních

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více