očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo"

Transkript

1 Novinky v ZDP pro fyzické osoby část RNDr. Ivan BRYCHTA očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo

2 zákonná úprava přinášející změny všeobecné změny samostatné definice Obsah 1. části předmět daně z příjmů a osvobození od daně z příjmů změny v dílčích základech - obecně - závislá činnost ( 6 ZDP) - samostatná činnost ( 7 ZDP) - kapitálový majetek a ostatní příjmy ( 8 a 10 ZDP) společné podnikání (spolupracující osoby) odčitatelné položky sazby daně a aplikace solidárního zvýšení daně

3 Zákonná úprava ZDP pro rok 2015 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP): - novela 2014: zákonné opatření č. 344/2013 Sb. (senátní tisk č. 184), o změně daňových zákonů v souvislosti s novým občanským zákoníkem (ZO344), účinné od (změn: 843/21) - změna 2014: nález Ústavního soudu č. 162/2014 Sb. základní sleva na dani pro důchodce, účinnost od , ale - novela 2014: zákon č. 247/2014, o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (sněmovní tisk č. 82), účinnost od (13/1) - novela 2015: zákon č. 267/2014 (sněmovní tisk č. 252) novela 2015, účinnost od něco je zpětně účinné i v roce 2014 (změn: 296/49)

4 Zákonná úprava ZDP pro rok 2015 výklady MF a GFŘ: : Nejvýznamnější změny u daně z příjmu FO a plátců daně od stručný přehled nejzásadnějších změn : Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně (přeshraniční agenturní zaměstnávání na území EU a EHP) : Daňové zvýhodnění v roce : Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele : Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech FO - Pokyn GFŘ D-22 (aplikace již od 2014, nahrazuje pokyn GFŘ D-6) hlavní cíle novely 2015: - oprava chyb a nepřesností (zejména vzniklých novelou 2014), - realizace některých bodů programového prohlášení vlády, a - zrušení (odložení) změn, které měly platit od v souvislosti s JIM (jednotným inkasním místem viz zákon č. 458/2011 Sb.)

5 Všeobecné změny byt => jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru (např. v 4.1, ZDP) úpravy pro Norsko a Island => rozšíření o Lichtenštejnsko ale účinnost až přijetím smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím (někde také uveden nově celý Evropský hospodářský prostor - EHP); změny např. v 4a ZDP, 6.16 ZDP 15 ZDP, 35ba ZDP, 35c ZDP,

6 Samostatné definice - doplnění g - minimální mzda = (pro účely ZDP) měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy: - účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a - neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti 21h - vztah k účetním předpisům = u poplatníka, který je účetní jednotkou (přesunuto z 23.1 ZDP) - jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a - výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví 21i - zvláštní ustanovení o vymezení dividendového příjmu: - ustanovení o podílech na zisku se použijí rovněž na příslušenství investičního nástroje patřícího podle přímo použitelného předpisu EU upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky do vedlejšího kapitálu Tier 1

7 Předmět daně a osvobození fyzických osob majetkový prospěch, a to: - vydlužitele při bezúročné zápůjčce ( NOZ) - vypůjčitele při výpůjčce ( 2193 NOZ) - výprosníka při výprose ( 2189 NOZ) rok 2014: příjmy, které nejsou předmětem daně [ 3.4.j) ZDP] změna 2015: 3.4.j) ZDP => 4a.m) ZDP, tj. osvobozeno, ale: - nevztahuje se na příjmy ze závislé činnosti, a - osvobození jen na příjmy: - od blízkého příbuzného nebo - od osoby sdílející alespoň rok společnou domácnost nebo - od svěřenského fondu, kam byl majetek vyčleněn některou z osob uvedených v předchozím nebo jím samým, nebo - od jiné osoby, pak ale bude osvobozený majetkový prospěch omezen částkou Kč za rok

8 Předmět daně a osvobození fyzických osob vliv změn na zápůjčky zaměstnancům od zaměstnavatele: l) ZDP neupraveno 6.9.v) ZDP osvobozen nepeněžní příjem max Kč na bytové potřeby, Kč na překlenutí tíživé životní situace, u živelních pohrom limity 10x vyšší bezúročné zápůjčky nejsou předmětem daně (bez ohledu na výši a limit) osvobozen majetkový prospěch při bezúročné zápůjčce do úhrnné výše jistin Kč od jednoho zaměstnavatele

9 Osvobozené příjmy fyzických osob osvobozené příjmy FO obecná ustanovení : zásadní změny v 4 ZDP, nový 4a ZDP (dědění a darování) : konsolidace 4 + 4a ZDP vzájemný přesun ustanovení: - všechna osvobození bezúplatných příjmů v 4a ZDP, a - ostatní obecná osvobození (úplatných příjmů) v 4 ZDP 4.1.r) ZDP - osvobození převodu podílů v obchodní korporaci lhůta 5 let zůstává ale: : samostatně se posuzuje každý přírůstek podílu zpětně možnost i pro rok 2014: pětiletý test zachován i při rozdělení podílu v souvislosti s jeho úplatným převodem, je-li rozdělením zachována jeho celková výše : aplikace jen na úplatný převod podílu (ne na bezúplatné)

10 Osvobozené příjmy fyzických osob 4.1.w) ZDP: pro osvobození příjmu z prodeje cenných papírů : při držbě > 6 měsíců (nabytých do ) : při držbě > 3 roky (nabytých od ) : při držbě > 3 roky, ale aplikace jen na úplatné převody podílů (ne na bezúplatné) osvobození příjmů z převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu do úhrnné výše Kč : takové osvobození nebylo : 10.3.c) ZDP osvobozeno (ostatní příjem => netýká se součástí OM) : 10.3.c) ZDP => 4.1.v) ZDP týká se i součástí OM, ale: - předřazením před osvobození v 4.1.w) ZDP je zajištěno, že nelze obě osvobození zkombinovat

11 Osvobozené příjmy fyzických osob 2014: nový 4a.j) ZDP: osvobození bezúplatně poskytnutého plnění (daru) v případě, že je příjemce prokazatelně použije na studium, úhradu sociálních služeb či pomůcky pro zdravotně postižené : doplněna podmínka (povinnost) učinit tak nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po přijetí 4.1.h) ZDP: osvobození pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí ve výši 36x minimální mzdy platné k 1.1. kalendářního roku => limit 2014 = Kč, limit 2015 = Kč 4.3 ZDP: osvobození v 4.1.h) ZDP se neuplatní, je-li součet příjmů podle 6 ZDP a dílčích základů daně podle 7 a 9 ZDP > Kč ale: : čl.ii.8 ZO344 toto se nepoužije 2013, 2014, : čl.ii.2 zákona č. 267/2014 Sb. ruší nepoužití v roce 2015

12 Osvobozené příjmy fyzických osob oznamování osvobozených příjmů FO (2015) - 38v ZDP povinnost fyzických osob oznamovat osvobozený příjem nad Kč: - termín pro oznámení: shodný s termínem pro podání přiznání k dani z příjmů - obsah oznámení: v oznámení budou údaje o výši příjmu, okolnosti nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl - nevztahuje se na příjem, o němž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce => přístupnou evidencí je katastr nemovitostí ČR - 38w ZDP sankce (pokuty) za neoznámení těchto osvobozených příjmů (až 15 % neoznámeného příjmu)

13 Základ daně FO a dílčí základy 5.10 ZDP: od 2014 zvýšení základu daně o dluh, zaniklý z titulu dohody mezi věřitelem a dlužníkem, na základě které se dosavadní dluh nahradí dluhem novým, a to nižším Příklad: Nechť dluh činí např Kč a podnikatelé se dohodli na jeho nahrazení dluhem novým ve výši jen Kč. U dlužníka to znamená zvýšení základu daně u dlužníka o Kč. - změna 2015: aplikace na celý 5.10 ZDP zvýšení se netýká dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných sankcí, prominuté daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění

14 Základ daně FO a dílčí základy 239a až 239d DŘ od 2014: nově placení daně za zemřelého - 38ga ZDP: daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost podává-li osoba spravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, neuplatní: - nezdanitelnou část základu daně - položku odčitatelnou od základu daně, ale od 2015 je možné uplatnit daňovou ztrátu - slevu na dani - daňové zvýhodnění - 38a ZDP: zálohy neplatí zůstavitel ode dne jeho smrti.

15 Příjmy ze závislé činnosti - 6 ZDP 6.1.c) ZDP: příjmem ze závislé činnosti i příjem člena orgánu právnické osoby, orgánu právnické osoby a likvidátora 6.2 ZDP: v případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady - nově 2015: s výjimkou, kdy jde o úhradu osobě se sídlem nebo bydlištěm v JČS EU nebo v EPH, která má na území ČR organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona o zaměstnanosti

16 Příjmy ze závislé činnosti - 6 ZDP 6.9.d) ZDP - přeformulace: osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou daňovými, ve formě - použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka Kč za zdaňovací období, - předškolní zařízení / použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, - příspěvku na kulturní nebo sportovní akce

17 Příjmy ze závislé činnosti - 6 ZDP 6.9.p) ZDP - doplnění vymezení soukromého životního pojištění => zamezení, aby byly daňové výhody poskytnuty i na pojištění, kdy jsou v průběhu pojistné doby vypláceny určité částky, které nejsou pojistným plněním a nezakládají zánik pojistné smlouvy - doplněná definice soukromého životního pojištění: podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy - sankcí je dodanění (= příjem ze závislé činnosti) všech osvobozených příspěvků zaměstnavatele na toto pojištění za posledních 10 let => zaměstnanec bude mít povinnost podat přiznání podle 38g.6 ZDP - viz též přechodná ustanovení čl. II bod 7-11 zákona č. 267/2014 Sb.

18 Příjmy ze závislé činnosti - 6 ZDP 38i) ZDP - oprava daně z příjmů ze ZČ vybírané srážkou formou záloh - postup, je-li - sražena daň vyšší nebo vyplacen nižší daňový bonus: - plátce vrací, pokud neuplynuly 3 roky 2 roky od lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (nejprve musí vrátit přeplatek, pak může nárokovat od správce daně) - sražena daň nižší nebo vyplacen vyšší daňový bonus: - lze dodatečně srazit, pokud neuplynuly 2 roky od lhůty pro podání vyúčtování, přitom chyboval-li zaměstnanec, po dohodě se mu srazí vč. příslušenství, anebo se postoupí FÚ ale: postoupí-li záležitost na FÚ, musí to zaměstnavatel zaměstnanci oznámit

19 Příjmy ze závislé činnosti - 6 ZDP 38g.5 ZDP - povinnost podat daňové přiznání pro FO, jejíž zaměstnavatel oznámil správci daně dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku daňového bonusu v důsledku zavinění daného zaměstnance 38g.4 ZDP (platí i zpětně pro rok 2014) zaměstnanec, kterému bylo v některé ze záloh aplikováno solidární zvýšení daně, může řešit roční zúčtování u svého zaměstnavatele (= nemusí podávat daňové přiznání), pokud nebude povinen svou daň v daném roce zvýšit o solidární zvýšení daně (a splňuje i další běžné podmínky pro provedení ročního zúčtování)

20 Příjmy ze samostatné činnosti - 7 ZDP 7.1c) ZDP: příjmy z jiného podnikání : : podle zvláštních předpisů : neuvedeného v písm. a) a b) : neuvedeného v písm. a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění 7.6 ZDP: aplikace srážkové daně na příspěvky autorů: : omezení (zúžení) jen na příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu či televize, max. výše Kč (v úhrnu za měsíc/1 firma) : bez omezení (zúžení), max. výše do Kč (v úhrnu za měsíc/1 firma) + možnost rozhodnout se pro zahrnutí sražené daně do DPFO pro všechny FO (viz 36.7 ZDP) : omezení (zúžení) jen na příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu či televize, max. výše do Kč (v úhrnu za měsíc/1 firma), srážková daň je konečná

21 Příjmy ze samostatné činnosti - 7 ZDP 7.7 ZDP: rozšíření omezení procentních (paušálních) výdajů i na: - příjmy ze živnosti a - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství: procentní výdaj lze uplatnit jen oproti příjmům do Kč (obdobně jako od 2013 u 40% a 30% paušálů ) Příklad: živnostník (řemeslník) s příjmy Kč může uplatnit výdaje: - v roce 2014: ve výši Kč (= 80 % z Kč), - v roce 2015: ve výši Kč (= 80 % z Kč). poznámka: omezení se týká i 10.4 ZDP, pokud uplatní procenta zemědělec - nepodnikatel s ostatními příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

22 Příjmy podle 8 a 10 ZDP 8.1.a) ZDP zdanění podílu na zisku v rámci příjmů z kapitálového majetku u všech osob, které právo na podíl na zisku mají, nejenom u společníků - u zaměstnanců se i nadále bude aplikovat 6 ZDP (rok 2014: podle 34.1 ZOK může společenská smlouva určit, že se podíl na zisku rozdělí i mezi jiné osoby než pouze mezi společníky) jiné výnosy z držby cenných papírů 8.1.a) ZDP => 10 ZDP 10.1.g) ZDP rozšíření ostatních příjmů typu vypořádacího podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci o příjem z vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění 10.1.o) ZDP nově jako ostatní příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění obdobného fondu; v případě výplaty fyzické osobě bude tento ostatní příjem zdaněn zvláštní sazbou daně [ 36.2.i) ZDP]

23 Příjmy podle 8 a 10 ZDP 10.1.b) ZDP rozdělení ostatních příjmů z převodu věci na - příjmy z převodu nemovité věci, - příjmy z cenného papíru a - příjmy z jiné věci (brání tomu, aby byla např. ztráta z prodeje cenných papírů kompenzována ziskem z prodeje nemovité věci) 10.2 ZDP doplnění v případě, kdy bezúplatný příjem plyne do společného jmění manželů, bude tento příjem zdaňovat pouze jeden z manželů (za podmínky, že uvedený příjem nebude na straně jednoho z manželů od daně osvobozen)

24 Společné příjmy fyzických osob 12.1 ZDP - nejsou-li společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti (sdružení bez právní subjektivity), z provozu rodinného závodu ( NOZ) nebo ze společenství jmění rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši od 2015: odlišný přístup k rodinnému závodu, resp. příjmům z jeho provozu ( 12.1 => 13 ZDP) příjmy z provozu rodinného závodu v režimu spolupracujících osob dle důvodové zprávy se takto postupovalo i dříve, ale omezením prý byl požadavek na společnou domácnost (který je novelizací u rodinného závodu odstraněn)

25 Odčitatelné položky 15.1 ZDP - poskytnutí bezúplatného plnění (dary) - změna 2014 mj.: maximální limit z 10 % na 15 % základu daně - změna 2015: - při poskytnutí ze SJM může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí (=> mohou si libovolně mezi sebe částku k odpočtu rozdělit, pozor ale na dolní limit!) - částka Kč jako hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem

26 Odčitatelné položky 15.5 ZDP - snížení základu daně při spoření na penzi: - řešení problému, se v rámci III. pilíře důchodové reformy přechází z dřívějšího penzijního připojištění se státním příspěvkem (PPSP) na nové doplňkové penzijní spoření (DPS) Příklad: - FO uhradí na PPSP Kč => odpočet Kč - FO uhradí na DPS Kč => odpočet Kč - FO uhradí na PPSP Kč, pak ho převede na DPS a uhradí ve stejném roce dalších Kč => odpočet Kč (díky novele) (lze aplikovat zpětně pro rok 2014) - doplnění, že zvýšení základu daně při porušení podmínek pro odečet dříve odečtených příspěvků se bude provádět maximálně za posledních 10 let

27 Odčitatelné položky 15.6 ZDP - soukromé životní pojištění - nové omezení zákaz výplat typu odbytného (jako v případě, kdy hradí pojistné zaměstnavatel) podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy - zpřesnění, že při porušení podmínek se vrací odpočet maximálně za posledních 10 let ( 38g.6 ZDP fyzická osoba, u které došlo k porušení podmínek, musí sama podat daňové přiznání) 15.9 ZDP - povinnost nerezidentů doložit výši příjmů ze zdrojů ze zahraničí : na formuláři MF : vypuštěno používání formuláře MF

28 Sazby daní u FO - 16, 16a ZDP 16, 16a ZDP - sazby daní u FO 2014 = 2015, ale: - zvýšení hranice, od které se aplikuje solidární zvýšení daně z Kč (rok 2014) na Kč (rok 2015), resp. u měsíčních záloh z Kč (2014) na Kč (2015) - 16a.3 ZDP zohlednění daňové ztráty ze samostatné činnosti oproti příjmům ze závislé činnosti pro účely aplikace solidárního zvýšení daně (možnost zpětně použít i pro rok 2014): Příklad: Nechť má FO příjem ze závislé činnosti Kč a ze samostatné činnosti ztrátu Kč. V takovém případě: - v roce 2013: aplikace solidární zvýšení na částku příjmů ze závislé činnosti nad Kč (tj. > 48násobek průměrné mzdy) - v roce 2014 a v roce 2015: solidární zvýšení daně se neuplatní, neboť proti příjmu ze závislé činnosti lze uplatnit ztrátu z podnikání

29 a to je vše k výkladu

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku z obchodní korporace a úroky z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

předpisů (dále jen ZDP ) k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy:

předpisů (dále jen ZDP ) k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy: Přehled změn v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Ing. Jiří Vychopeň 17. 12. 2013 Úvod S účinností od 1. 1. 2014 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

změny v zákoně o daních z příjmů od roku 2016 aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo

změny v zákoně o daních z příjmů od roku 2016 aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo Novinky v daních z příjmů v roce 2016 RNDr. Ivan Brychta změny v zákoně o daních z příjmů od roku 2016 aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo Obsah 1. přehled změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b Část I Daň z příjmů fyzických osob NOVELIZACE PRO ROK 2014 Zákonné opatření č. 344/2013 sb. mění ZDP od 1. 1. 2014, změny v paragrafech

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku:

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku: Příloha k důvodové zprávě č. 2 Příklad č. 1: Roční zúčtování záloh na daň a zúčtování u poplatnice s příjmem 10.000 Kč měsíčně, která po celý rok uplatňovala daňové na tři děti. Poplatnice s podepsaným

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 zejména tím, že její konec v případě, kdy je určena podle týdnů, měsíců nebo let, připadá na den, který se pojmenováním

Více

jaké mají možnosti fyzické osoby platit na daních co nejméně a co proto udělat co platí nyní, co je nového a co by mohlo platit v budoucnu

jaké mají možnosti fyzické osoby platit na daních co nejméně a co proto udělat co platí nyní, co je nového a co by mohlo platit v budoucnu Odčitatelné položky a slevy na dani u fyzických osob RNDr. Ivan BRYCHTA jaké mají možnosti fyzické osoby platit na daních co nejméně a co proto udělat co platí nyní, co je nového a co by mohlo platit v

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

rok 2014 = nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, významné změny v daních, co z toho a jak dopadne na fyzické osoby?

rok 2014 = nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, významné změny v daních, co z toho a jak dopadne na fyzické osoby? Novinky pro rok 2014 v dani z příjmů fyzických osob RNDr. Ivan BRYCHTA rok 2014 = nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, významné změny v daních, co z toho a jak dopadne na fyzické osoby?

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2014 listopad

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více