DAŇOVÉ NOVINKY PRÁVNÍ NOVINKY MEZINÁRODNÍ OKÉNKO Z JUDIKATURY. Sledujte nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÉ NOVINKY PRÁVNÍ NOVINKY MEZINÁRODNÍ OKÉNKO Z JUDIKATURY. Sledujte nás"

Transkript

1 Daňové a právní 07 aktuality 1

2 Úvodní slovo Patricka Leonarda Vážení čtenáři, nastává období, kdy si daňoví poradci mohou konečně vydechnout poté, co splnili nelehký úkol: připravit do 1. července daňová přiznání zastupovaných daňových poplatníků. Zavedení elektronického podání daňových přiznání jim práci mělo do jisté míry ulehčit. Stačí přeci jednou kliknout a přiznání je podáno. Ale jak už to bývá, nic není tak jednoduché. Přípravě daňového přiznání musí daňový poradce věnovat stejný čas jako v době neelektronické. A navíc ne vždy má informace potřebné k sestavení daňového přiznání včas k dispozici. A tak, jak se blíží 1. červenec, pracovní vytížení roste a s ním i únava patrná na tvářích mnoha mých kolegů z daňového oddělení (ačkoliv ta je v mnoha případech spojena i s oslavou konce daňové sezóny ). Daňaři si tedy trochu poklidnější pracovní tempo během prázdnin určitě zaslouží. Těší se na něj určitě i zákonodárci, neboť parlamentní prázdniny začínají za chvíli a trvají do poloviny srpna. Užijme si tedy klidu, dokud to jde. Na konci léta nás čekají další daňové výzvy, jako např. očekávané zavedení elektronické evidence tržeb (EET) a změny související s iniciativou BEPS Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Krásné a poklidné léto! Patrick Leonard Partner Daňové poradenství 2

3 Tradiční rozsáhlá novelizace daní Na rok 2016 se neočekávají koncepční ani rozsáhlé změny ve zdanění příjmů právnických či fyzických osob. To ovšem neznamená, že by se zákon o daních z příjmů od příštího roku vůbec neměnil. Například se bude zvyšovat sleva na druhé a třetí dítě a připravuje se implementace novel směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech. Především ministerstvo financí připravuje novelu daní z příjmů, jež je součástí návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při daní (o této novele jsme psali v květnových aktualitách). V novele se navrhuje zvýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě ze stávajících Kč ročně na Kč ročně a na třetí a každé další dítě ze stávajících na Kč. Maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna. Dále výše uvedená novela reaguje na dvě novely Směrnice EU o zdanění mateřských a dceřiných společností, které byly schváleny v loňském roce a jejichž implementace má být provedena právě do 1. ledna První novela zavedla obecné pravidlo proti zneužívání spočívající v odmítnutí výhod směrnice (osvobození dividend) v případě struktur uměle vytvořených pouze z důvodu daňové optimalizace. Cílem druhé novely je odmítnout výhody směrnice v případech tzv. hybridních půjček, tedy v situacích, kdy jeden stát kvalifikuje výplatu jako daňově účinné úroky, zatímco druhý stát jako dividendy, které by byly podle směrnice osvobozeným příjmem. Postoj ministerstva financí k prvně zmiňované novele Směrnice je takový, že obecné pravidlo proti zneužívání není třeba do zákona o daních z příjmů explicitně doplňovat. Již v současné době lze stavět na výkladu a užívání obecného daňového principu zneužití práva. Proto v tomto směru nečiní ministerstvo žádné návrhy změn do textu zákona, přičemž si ponechává do budoucna možnost nějaké blíže stanovené pravidlo do zákona začlenit. V případě druhé novely Směrnice, ministerstvo navrhuje ustanovit, že mateřská společnost nemůže uplatnit osvobození přijatých podílů na zisku v případě, že dceřiná společnost v jiném státě uplatní tyto podíly na zisku jako položky snižující základ daně. Od roku 2014 umožňuje zákon o obchodních korporacích výplaty zisků i osobám, které nejsou členy obchodní korporace. V této souvislosti se navrhuje doplnit do zákona o daních z příjmů do výčtu příjmů ze zdrojů na území České republiky odpovídající ustanovení. Zároveň se navrhuje sjednotit režim zdaňování vyplacených podílů na zisku osobám, které nejsou členy obchodní korporace, u daně z příjmů fyzických a právnických osob tak, že tento příjem bude vždy podléhat srážkové dani (doposud tomu tak bylo jen u fyzických osob). Další drobné změny se do zákona o daních z příjmů s účinností od roku 2016 promítnou v souvislosti s návrhy změn zákonů, které jsou již projednávány v poslanecké sněmovně, nebo budou teprve projednány vládou (například novela zákona o účetnictví, zákon rušící II. pilíř důchodového spoření, změny zákonů v souvislosti s prokazováním původu majetku, změny zákonů v souvislosti se zákonem o evidenci tržeb; nový návrh zákona o hazardních hrách). O dalším vývoji vás budeme informovat. Ladislav Malůšek T: Lenka Fialková T:

4 Návrh zákona o evidenci tržeb Návrh zákona počítá se spuštěním elektronické evidence tržeb koncem roku 2015 či počátkem roku První vlna by se měla týkat pouze poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb. V druhé vlně dopadne nová povinnost i na tržby z velkoobchodu a maloobchodu. Po vyhodnocení výsledků lze očekávat další rozšíření. Jako kompenzace je navrhováno snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %. Fyzické osoby, kterých se nová povinnost dotkne, budou mít zároveň nárok na jednorázovou slevu na dani z příjmu ve výši Kč. Návrh zákona o evidenci tržeb je zaměřen na subjekty, které přijímají platby v hotovosti. Hotovostními platbami se přitom rozumí i karetní operace, úhrady stravenkami, dárkovými šeky či směnkami. Nová povinnost se nebude týkat tržeb státu, spořitelen, bank, penzijních fondů či tržeb z podnikání v energetických odvětvích. Evidovanými tržbami nebudou také např. tržby související s pracovněprávním vztahem, tržby z jízdného při přepravě osob hromadnou dopravou nebo tržby z prodeje prostřednictvím samostatného automatu. Elektronická evidence tržeb ( EET ) bude zavedena postupně. První vlna po datu účinnosti zákona se bude týkat tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb. Od prvního dne čtvrtého měsíce po nabytí účinnosti zákona by se EET měla rozšířit na tržby velkoobchodu a maloobchodu. Další rozšíření EET by dle návrhu zákona pak mohlo následovat opět po 3 měsících. Vláda však může svým nařízením zavádění EET dále rozdělit na jednotlivé etapy a stanovit dočasné výjimky. Pro povinnost evidovat tržby bude platit i hodnotové kritérium. Povinnost evidence vznikne, pokud hodnota tržeb poplatníka, které mají být evidovány, překročí v bezprostředně předcházejícím období pro daň z příjmů 2 miliony Kč a zároveň překročí 20 % součtu tržeb poplatníka, které se mají evidovat, a tržeb, které se dočasně neevidují. V případě pochybností lze správce daně požádat o závazné určení evidované tržby. Žádost bude zpoplatněna částkou Kč. Před přijetím první evidované tržby bude poplatník povinen požádat správce daně o přidělení autentizačních údajů pro získání certifikátu k provozování EET. Po technické stránce je na podnikateli, zda bude pro komunikaci se správcem daně využívat stolní počítač, tablet, mobil či elektronický pokladní systém. Správce daně vygeneruje jedinečný fiskální kód a potvrdí tak evidenci tržby. Tento kód pak bude třeba uvést na účtence vystavené zákazníkovi. V případě dočasných výpadků internetového spojení a rovněž pro vybrané obory bude existovat zjednodušená evidence v režimu offline s možností dodatečné evidence transakce do 48 hodin. Správce daně umožní podnikatelům zpětnou kontrolu zaevidovaných tržeb. Možnost kontroly evidence svých útrat budou mít i zákazníci. Návrh zákona počítá i s možností pořádání účtenkové loterie. Pokud by byla zavedena, nabízí se příležitost využít zapojení zákazníků do účtenkové loterie v rámci věrnostních programů společností. Pokud poplatník závažným způsobem ztíží či zmaří evidenci tržeb, bude mu hrozit pokuta až do výše 500 tis. Kč. Při zvlášť závažném porušení povinnosti zasílání údajů nebo vydávání účtenek bude poplatníkům hrozit uzavření provozovny či pozastavení výkonu činnosti. Spolu s návrhem zákona o evidenci tržeb je projednávána změna doprovodných zákonů. Jejich cílem je kompenzace možných negativních dopadů spojených se zavedením EET. Významnou změnou je navrhované snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %. Zároveň by měla být pro fyzické osoby, kterých se nová povinnost dotkne, zavedena jednorázová sleva na dani z příjmu ve výši Kč. Návrh zákona čeká první čtení na půdě poslanecké sněmovny. O dalším vývoji vás budeme informovat. Veronika Jašová T: Šárka Hakrová T:

5 Novela zákonů o finanční a celní Ministerstvo financí právě připravilo návrh novely zákonů o finanční a celní. Ta má sice jen několik málo paragrafů, ale pro činnost finanční a celní správy může přinést zásadní změny, které se mohou dotknout řady poplatníků. Jednoduchá řešení bývají často nejúčinnější. Ministerstvo financí připravilo v rámci boje proti daňovým únikům návrh novely zákonů o finanční a celní čítající jen několik málo paragrafů. V činnosti finanční a celní správy však může jít o poměrně podstatné změny. Předmětný návrh především umožnuje finančním a celním úřadům vyhledávat informace a provádět kontrolní postupy (včetně daňové kontroly) u kteréhokoli daňového subjektu bez ohledu na to, zda má tento subjekt sídlo v obvodu jeho místní příslušnosti. Primárním cílem této změny je zefektivnit kontrolní mechanismy v rámci boje s podvody na DPH. V podvodech na DPH bývá často zapojen větší počet daňových subjektů spadajících pod různé finanční úřady. Pro efektivní řešení takovýchto daňových úniků se jeví jako výhodné, aby se informace shromažďovaly u jediného správce daně. Tato změna se může stát účinným nástrojem finanční správy i v řadě dalších oblastí, např. v rámci systematického tažení proti virtuálním sídlům. Pokud by návrh prošel, v podstatě by pak již nebylo nutné svolávat akce typu Pomoc Praze, nebo složitě provádět delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní. Správci daně z celé republiky tak budou moci kontrolovat daňové subjekty se sídlem zapsaným na pražských adresách v klidu přímo ze svých regionálních kanceláří. Finanční správa si od daného kroku slibuje i vyrovnání rozdílů ve statistikách provádění daňových kontrol v jednotlivých regionech. Alena Švecová T: Eva Doložílková T:

6 Informace GFŘ k uplatňování DPH u skupin v návaznosti na rozsudek Ke konci hlavní daňové sezóny se i Česká republika připojila k zemím, které oficiálně vyjádřily svůj postoj k aplikaci závěrů rozsudku SDEU ve věci (C-7/13). O něm jsme podrobně informovali už v předchozích vydáních aktualit. Čeští správci daně shodně se závěry svých zahraničních kolegů (např. daňové správy Velké Británie či Belgie) vydali 30. června oficiální Informaci k uplatňování DPH u skupin. Nepřekvapí, že v rámci Informace potvrdili, že v souladu s názorem SDEU ve věci by mělo být na přeshraniční služby poskytované mezi zřizovatelem a pobočkou v případě, kdy jeden z nich bude členem skupiny pro účely DPH, nahlíženo jako na služby poskytované mezi dvěma osobami povinnými k dani. Mělo by se proto jednat o služby podléhající DPH. Informace dále upřesňuje, že tento postup má být uplatňován bez ohledu na to, zda má zřizovatel či pobočka sídlo v jiném členském státě EU nebo v zahraničí. Zároveň bylo zdůrazněno, že závěry rozsudku SDEU v zásadě upřesňují výkladová stanoviska, která česká daňová správa publikovala již dříve, zejména v rámci Informace ke skupinové registraci. Správci daně pak na závěr uvedli, že tento postup bude striktně uplatňován s platností od zveřejnění této Informace (tj. od 30. června 2015). Alena Švecová T: Klára Veselá T:

7 Připustil Nejvyšší soud souběh? Letošní rozhodnutí Nejvyššího soudu o platnosti pracovního poměru člena představenstva (na pozici obchodního ředitele) mohou někteří považovat za připuštění takzvaného souběhu. Dle našeho názoru je však toto rozhodnutí třeba vnímat spíše jako rozšíření definice toho, co nespadá pod pojem obchodního vedení. Téma souběhu a jeho přípustnosti se jako bumerang stále vrací na právní scénu. Do změny právní úpravy v roce 2012 soudy převážně v souvislosti s účastí na systému sociálního zabezpečení judikovaly neplatnost uzavření pracovního poměru člena statutárního orgánu v případě, že se náplň práce alespoň částečně překrývala s obchodním vedením. V roce 2013 dokonce došel Nejvyšší soud k závěru 1, že k okamžiku jmenování do funkce jednatele dosavadní pracovní poměr konkludentně zanikl, aniž by se vyžadovalo jeho aktivní ukončení. Následně v roce 2012 byla možnost výkonu funkce statutárního orgánu v pracovním poměru výslovně umožněna novelizací obchodního zákoníku (ObchZ) v ustanovení 66 d. To přivítaly obchodní společnosti, které po možnosti takového nastavení volaly anebo jej dokonce, byť do té doby v rozporu se zákonem, využívaly. S příchodem zákona o obchodních korporacích (ZOK) v roce 2014 se však opět spustila lavina otázek, zda je souběh povolen. Zákon o něm totiž mlčí, ačkoliv jeho původní návrh obsahoval úpravu povolující souběh v podstatě zcela převzatou z 66d ObchZ. V odborné veřejnosti tak doposud existují naprosto protichůdné názory na tuto otázky. Během letošního roku ovšem byl Nejvyšším soudem vynesen rozsudek 2, který připustil možnost výkonu funkce člena statutárního orgánu (představenstva a.s.) a pracovního poměru na pozici obchodního ředitele. Posuzovaná situace sice nastala za předchozí právní úpravy (obchodní zákoník před účinností 66 d), jeho závěry se nicméně dají aplikovat i dnes. Lze však bez dalšího uzavřít, že Nejvyšší soud tímto rozsudkem souběh připustil? Dle našeho názoru nikoliv. V daném případě šlo o žalobu společnosti vůči jejímu bývalému zaměstnanci a členu představenstva, ve které se domáhala, aby soud vyslovil neplatnost uzavřené pracovní smlouvy. Nejvyšší soud (v protikladu k rozhodnutí soudu odvolacího) uzavřel, že v daném případě se o souběh nejedná, když podle jeho názoru náplň pracovní pozice obchodního ředitele (poměrně detailně definované nad rámec pracovní smlouvy mnoha vnitřními předpisy společnosti) představuje jiné úkoly, než lze zahrnout pod obchodní vedení společnosti. To dle tohoto i předchozích rozsudků přísluší výhradně statutárnímu orgánu, krom toho i v tomto případě NS výslovně uzavřel, že činnost statutárního orgánu není druhem práce a nemůže být vykonávána v pracovním poměru. Nejvyšší soud dále v návaznosti na již zmíněné vnitřní předpisy společnosti rozvedl, co spadá pod obchodní vedení společnosti a přísluší tak výhradně statutárnímu orgánu a co pod něj již zahrnout nelze a tedy je možné vykonávat v pracovním poměru. Jelikož spory týkající se pracovních poměrů na pozici generálního či obchodního ředitele nebo v jiné ředitelské funkci byly v historii soudních rozhodnutí, jež se dotýkají problematiky souběhu, většinou rozhodovány v neprospěch takového poměru (tj. pracovní poměr byl neplatný), mohlo by se zdát, že se nyní judikatura ubírá jiným směrem. Dle našeho názoru však není radno zmíněný rozsudek v tomto ohledu přeceňovat. Jednak proto, že spíše říká, co nespadá pod obchodní vedení a tedy nedovoleným souběhem není, a za druhé proto, že se jednalo o rozhodnutí konkrétního případu ve společnosti s poměrně netradičně propracovanými vnitřními předpisy pro rozdělení úkolů na pracovních i statutárních pozicích. 1 V rozsudku sp.zn. 21 Cdo 3250/ Sp.zn. 21 Cdo 496/2014 7

8 Z hlediska obezřetnosti tedy lze i nadále společnostem doporučit, aby se riziku souběhu pokud možno vyhnuly. V případě, že pracovní náplň určité pozice obsahuje prvek obchodního vedení, nedoporučujeme obsazovat ji členem statutárního orgánu. Martin Hrdlík T: Linda Kolaříková T:

9 Nová úprava exekučního řízení 1. července 2015 nabyl účinnosti zákon č. 139/2015 Sb., který novelizuje občanský soudní řád a exekuční řád. Nejvýznamnější změnou, kterou tato novela přináší, je zvýšení ochrany práv manžela dlužníka, jehož dluhy jsou vymáhány prostřednictvím výkonu rozhodnutí či v exekučním řízení. Ochrana práv manžela dlužníka je posílena hned ve dvou směrech. Přelomovou novinkou je zejména povinnost soudu a soudního exekutora přihlédnout již při nařizování výkonu rozhodnutí, resp. při vydávání exekučního příkazu ke smlouvám a rozhodnutím zapsaným na Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, které modifikují rozsah společného jmění manželů oproti jeho standardní podobě stanovené zákonem. Nová právní úprava tak reaguje na skutečnost, že Notářská komora již od počátku minulého roku vede výše uvedený veřejný seznam, do něhož je možné takovou smlouvu či rozhodnutí zapsat. V případě, kdy manželé upravili režim svého společného jmění a listinu, jejímž prostřednictvím tak učinili, zapsali do výše uvedeného seznamu, není nadále možné k úhradě vymáhaného dluhu postihnout majetek, který je podle příslušné listiny výhradním jměním manžela dlužníka. Dochází tak k výraznému usnadnění postavení manžela, jemuž podle dřívější úpravy nezbývalo, než se svých práv k majetku, který důsledkem úpravy režimu společného jmění tvořil jeho výlučné jmění, domoci vylučovací žalobou. Manželům, kteří z jakéhokoli důvodu modifikovali rozsah svého společného jmění, tak nově kromě hmotněprávní úpravy poskytují přímou ochranu také procesní předpisy. Je však třeba zdůraznit, že nová úprava se (bez souhlasu daného věřitele) použije pouze tehdy, pokud vymáhaná pohledávka vznikla až po okamžiku zápisu dané listiny na zmiňovaný seznam. Významné zlepšení pozice manžela dlužníka přináší také nová úprava způsobů, jimiž lze vymoci dluh druhého z manželů spadající do společného jmění či takový jeho dluh, k jehož úhradě je možné společné jmění postihnout. Novelizované znění dotčených předpisů totiž nadále nepřipouští provádění srážek ze mzdy manžela dlužníka. Jedinou možností, jak se mohou věřitelé hojit na manželovi dlužníka, zůstává postižení jeho účtu u peněžního ústavu. Tento účet je však nově možné postihnout jen do výše poloviny zůstatku ke dni doručení rozhodnutí, kterým se účet postihuje, příslušnému peněžnímu ústavu. Martin Kofroň T: Barbora Bezděková T:

10 Komora daňových poradců připomínkuje novelu agenturního Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje změny agenturního, které mohou mít zásadní dopady na české investiční prostředí. Kvóty na počet agenturních zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele a zákaz řetězení jejich pracovních poměrů může ukončit činnost řady investorů. V probíhajícím připomínkovém řízení před tím varuje i Komora daňových poradců. V březnu představilo MPSV několik změn agenturního v České republice, které reflektují mimo jiné požadavky odborů. Kromě několika více či méně organizačních úprav, navrhuje změny, které by zcela změnily dosavadní způsob využívání agenturní práce. Návrh novely je nyní v připomínkovém řízení, v jehož rámci se k němu vyjádřila i Komora daňových poradců (KDP). Kriticky se vyjadřuje především ke dvěma nejkontroverznějším změnám 15% kvótě na počet agenturních zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele a zákazu řetězení pracovních poměrů agenturních zaměstnanců na dobu určitou. Dosud není počet agenturních zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele zákonem nijak omezen. Agenturní práce je u zaměstnavatelů velmi populární, především kvůli flexibilitě v případě poklesu poptávky či jiného omezení výroby, kdy lze pracovní poměr s agenturním zaměstnancem ukončit mnohem pružněji než poměr se zaměstnancem kmenovým, bez výpovědní doby či odstupného. Ministerský návrh stanoví, že nově bude moci činit podíl agenturních zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele maximálně 15 %. Zbytek by měli tvořit kmenoví zaměstnanci. KDP upozorňuje, že taková změna postihne především malé a střední podniky, které využívají agenturní zaměstnance v případech, kdy např. z důvodu výrazně vyšší poptávky či sezonního výkyvu potřebují jednorázově zvýšit produkci. Nově by i pro takové situace měly mít kmenové zaměstnance. To by ovšem znamenalo mzdové a další náklady na tyto zaměstnance i v době, kdy zvýšená poptávka netrvá a firmy si je jednoduše nemohou dovolit. Vedlo by to k významnému oslabení konkurenceschopnosti těchto firem a ve svém důsledku až k jejich odchodu z trhu. Navíc u skutečně malých podniků (s méně než sedmi kmenovými zaměstnanci) by to znamenalo prakticky nemožnost najmout si byť i jediného agenturního zaměstnance. KDP dále uvádí, že ani v případech velkých průmyslových podniků, které jsou v souvislosti s agenturním m často terčem kritiky odborů, není na místě regulovat podíl agenturních zaměstnanců zákonem, ale mnohem vhodnější je nechat ho předmětem kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavatelem a příslušnou odborovou organizací. Druhou problematickou změnou je zákaz řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Obecně platí, že pracovní poměr na dobu určitou je možné uzavřít se stejným zaměstnancem nejvýše dvakrát za sebou, přičemž doba určitá nesmí být delší než tři roky. Další poměr na dobu určitou je pak možné uzavřít až po uplynutí tří let od skončení toho předchozího. Výjimku z tohoto zákazu řetězení tvoří právě pracovní poměry s agenturními zaměstnanci. MPSV ji však nyní navrhuje zrušit a podřídit zákazu řetězení i agenturní. KDP připomíná, že jedním z cílů agentur práce je právě zprostředkovávání krátkodobého a opakovaného zaměstnání a agenturní zaměstnanci jsou velmi často využíváni pro sezonní či nekvalifikované práce. Celý systém agenturního funguje tak, že pracovní smlouvu uzavře se zaměstnancem agentura a následně ho pouze přidělí příslušnému podniku. Agentury tak nemají se zaměstnanci stálou a dlouhodobou pracovní smlouvu, neboť by jim po dobu jejího trvání musely platit mzdu, ať jsou přiděleni či nikoliv. Uzavírají proto pracovní smlouvy vždy nárazově, pouze v případě poptávky. Po zrušení výjimky ze zákazu řetězení by tak agentury musely tyto zaměstnance zaměstnávat dlouhodobě bez jistoty, že jejich práce bude poptána a agentura je bude vůbec schopná zaplatit. KDP upozorňuje, že to agentury povede k opatrnosti a omezování množství zaměstnanců. Má-li být řetězení vůbec omezeno, KDP navrhuje, aby agentury spadaly pod zvláštní režim, přičemž je možné inspirovat se např. na Slovensku, kde je další pracovní poměr na dobu určitou možné uzavřít již po uplynutí půl roku. 10

11 K tomu lze jen doplnit, že nelze předpokládat, že každé místo obsazené zaměstnancem agentury by se s účinností novely přeměnilo v pracovní místo pro kmenového zaměstnance. Z reakcí některých skupin zaměstnavatelů naopak vyplývá, že se jim v tomto případě vyplatí výrobu v České republice úplně zrušit či přesunout do některého z okolních států, kde podobná omezení neplatí. Zůstává pak diskutabilním, nakolik mají navrhované změny přispět k ochraně pracovních míst, jestliže ohrožují jejich pouhou existenci. Martin Hrdlík T: Eva Haisová T:

12 Akční plán EU navazuje Evropská komise pokračuje v aktivitách na poli boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem. V červnu byl představen akční plán, který navazuje na březnový balíček tax transparency. Jeho klíčová opatření zahrnují strategii pro zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB), rámec pro zajištění spravedlivého a efektivního zdanění zisků v zemích, kde jsou vytvářeny, a také zveřejnění prvního unijního seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí ze třetích zemí. Akční plán má za úkol reformovat zdanění příjmů právnických osob v EU. Jeho cílem je řešit otázku boje proti daňovým únikům, zajistit spravedlivější zdanění právnických osob při zachování stabilních příjmů do evropských rozpočtů a zlepšit fungování jednotného trhu pro právnické osoby. Navrhované kroky zahrnují: Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB), který má za cíl: - zlepšení podnikatelského prostředí ve smyslu posílení jednotného evropského trhu - postupnou implementaci společného základu daně z příjmů právnických osob, přičemž - prvek konsolidace základů daně, který byl doposud v konceptu vždy sporným, by přišel v úvahu teprve v druhé fázi projektu. Důraz na efektivitu výběru daní, což zahrnuje - spravedlivé a efektivní zdanění zisků v zemích, kde jsou vytvářeny; - revizi pravidel v oblasti převodních cen, stálých provozoven, řešení mezinárodních sporů apod.; - revizi evropských daňových směrnic (o úrocích a licenčních poplatcích, o mateřských a dceřiných společnostech). Zvýšení daňové transparentnosti a koordinace mezi daňovými správami prostřednictvím - implementace country-by-country reportingu dle návrhů akčního plánu OECD; - zveřejnění černé listiny nespolupracujících daňových jurisdikcí ze třetích zemí a - posílení spolupráce mezi členskými státy. Akční plán Evropské komise je vedle často skloňovaného akčního plánu OECD známého pod zkratkou BEPS další z mezinárodních iniciativ zaměřených proti vyhýbání se zdanění a na posilování daňové transparentnosti. Navrhovaná unijní opatření jsou poměrně ambiciózní a až budoucnost ukáže, zda se podaří dosáhnout jednomyslné shody, která je v daňových otázkách EU nutností (obzvláště v otázce CCCTB). Daniel Szmaragowski T: Helena Pajskrová T:

13 Plná moc na finanční úřad: včas Nejvyšší správní soud odmítl dosavadní formalistický výklad finanční správy ohledně prodloužení lhůty k podání daňového přiznání z titulu udělení plné moci daňovému poradci. V nedávném rozsudku Nejvyšší správní soud potvrdil logický, byť dosud spíše průkopnický názor, že plná moc daňovému poradci má účinky na prodloužení lhůty k podání daňového přiznání i tehdy, pokud je v poslední den původní lhůty zaslána na finanční úřad poštou. Jednou z možností automatického prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ze tří na šest měsíců je udělení plné moci daňovému poradci ke zpracování a podání přiznání. K uplatnění plné moci u správce daně musí ovšem dojít před uplynutím základní tříměsíční lhůty. Dle stávajícího převažujícího názoru finančních úřadů došlo ke splnění dané podmínky pouze tehdy, pokud plná moc byla v poslední den původní lhůty fakticky v dispozici správce daně. Poplatníci, kteří udělení plné moci ponechali na poslední chvíli, tak byli mnohdy nuceni s touto plnou mocí navštívit přímo podatelnu finančního úřadu, pokud nechtěli riskovat sankce za opožděné podání přiznání. NSS rozhodoval o případu poplatníka, jehož plná moc adresovaná příslušnému finančnímu úřadu byla v poslední den tříměsíční lhůty podána k poštovní přepravě a správci daně byla doručena až po jejím uplynutí. Soud dovodil, že pro účely prodloužení lhůty k podání daňového přiznání není nezbytné, aby plná moc byla ještě před koncem původní lhůty v dispozici příslušného správce daně. Účinky plné moci na prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání je dle soudu nutno odlišit od účinnosti plné moci pro zastupování poplatníka před správcem daně, kde požadavek na doložení existence zplnomocnění ještě před samotným jednáním zmocněnce má naopak svou logiku. Nejvyšší správní soud se při rozhodování v této věci spíše než k doslovné interpretaci přiklonil k výkladu zákona na základě jeho smyslu a účelu a nepominul ani argumentaci ústavněprávní zásadou v pochybnostech ve prospěch. Z tohoto pohledu jde o rozhodnutí v odborných kruzích všeobecně vítané, které navíc napřesrok na jaře některým z nás může alespoň částečně zpříjemnit nástup daňové sezóny. Jana Pytelková Svobodová T: Tomáš Búry T:

14 Potvrzuje se význam Komentáře OECD Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozsudku prezentoval přístup českých soudů k roli Komentáře OECD při výkladu mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Judikatura Nejvyššího správního soudu ( NSS ) z poslední doby se stává čím dál zajímavějším periodikem. Dokazuje to i nedávný rozsudek NSS 6 Afs 52/2015 na téma z oblasti mezinárodního zdanění. NSS byl postaven před otázku, zda se má smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Polskem vyložit tak, že na jejím základě měl český správce daně uznat náklady na odměny statutárních orgánů polské společnosti jako daňově účinné náklady české stálé provozovny bez ohledu na to, že tehdejší česká daňová legislativa tento typ nákladů explicitně považovala za nedaňový. Polská společnost se daňové uznatelnosti těchto nákladů dovolávala na základě čl. 7 odst. 3 původní polsko-české smlouvy z roku Podle tohoto ustanovení se při stanovení zisku stálé provozovny povoluje odečíst náklady podniku, vynaložené na cíle sledované touto stálou provozovnou včetně výloh vedení a všeobecných správních výloh takto vynaložených, ať vznikly ve státě, v němž je tato stálá provozovna umístěna, či jinde. Přesto, že v polsko-české smlouvě v porovnání s některými jinými smlouvami chybělo výslovné omezení daňové odpočitatelnosti jen na ty náklady, které jsou daňově účinné podle vnitrostátního práva ve státě stálé provozovny, NSS výklad nastíněný polskou společností odmítl. Za povšimnutí stojí především jedna z argumentačních linií NSS založená na podobnosti polskočeské smlouvy s modelovou smlouvou OECD. Z toho lze totiž dle NSS dovodit, že obě smluvní strany chtěly, aby se tato smlouva vykládala shodně s modelovou smlouvou. V takovém případě je podle NSS zcela racionální využít k výkladu předmětné smlouvy Komentář OECD. Tento až nekritický přístup českého NSS ke Komentáři OECD jako interpretačnímu nástroji k výkladu smluv o zamezení dvojího zdanění na první pohled poměrně kontrastuje např. s přístupem slovenského Nejvyššího soudu, o němž jsme vás informovali v minulém vydání aktualit. Slovenský Nejvyšší soud Komentář OECD totiž do jisté míry zbagatelizoval jako právně nezávaznou interpretační pomůcku a odmítl, že by tento byl způsobilý vnést zcela nový koncept do aplikace konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Za situace, kdy se slovenský správce daně opíral výhradně o výklad Komentáře OECD, se tak Slovenský Nejvyšší soud vcelku logicky zaměřil na otázku právní jistoty. Konkrétně zkoumal, zda je oprávněné po daňovém subjektu požadovat, aby se Komentářem OECD řídil i s ohledem na nedostupnost slovenského znění příslušného znění Komentáře OECD. Oproti tomu NSS založil svůj výklad na verzi komentáře komerčně vydané 2009, aniž by dále nějak zkoumal, zda tato mohla být daňovému subjektu dostupná. Zajímavé také je, že ani jedna ze stran sporu před NSS se o Komentář OECD nijak výrazně neopírala. NSS jej tak využil při výkladu smlouvy v rámci své vlastní iniciativy. Vypadá to tedy, že před českými soudy bude Komentář OECD zaujímat stále důležitější roli. Alena Švecová T: Eva Doložílková T:

15 Krátce Novela zákona o spotřebních daních a zákona o pohonných hmotách byla publikována pod č. 157/2015. Zákon nabývá účinnosti dne , s výjimkou ustanovení čl. III bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 30. června V této souvislosti vydalo GFŘ informaci na svých webových stránkách, ve které především upozorňuje na novou oznamovací povinnost distributora pohonných hmot. Podrobné informace naleznete na stránkách Celní správy Novelou zákona o důchodovém spoření (č. 163/2015) se ukončuje možnost vstupu nových účastníků do II. pilíře důchodového spoření. V červnu OECD uspořádala tradiční webové vysílání, ve kterém shrnula pokrok v Akčním plánu BEPS. Od posledního vysílání v únoru tohoto roku bylo publikováno sedm diskusních materiálů a vyhlášeno šest veřejných diskusí. V květnu proběhlo speciální setkání na téma Country by country reporting. Vznikla také skupina (80 zemí), která má mandát připravit multilaterální nástroj na změnu mezinárodních daňových smluv. Více na Ve sbírce mezinárodních smluv bylo publikováno sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 39/2015 Sb.m.s.) Odborné školení KPMG Business Institute Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů, 15. září Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 15

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Martin Janeček generální ředitel Generálního finančního ředitelství Konference: Evidence tržeb v praxi Kongresové centrum Praha 25.10.2016 Obecně k EET Evidence tržeb je pomocným

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB EET

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB EET ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB EET O CO JDE Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 1) Vyšel zákon o povinnosti elektronické evidence tržeb. 2) Bude platit pro všechny firmy a podnikatele, kteří přijímají platby v hotovosti (nebo platební kartou) bez ohledu

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Opatření Evropské komise k omezení daňových úniků a zavedení transparentnějšího daňového prostředí

Opatření Evropské komise k omezení daňových úniků a zavedení transparentnějšího daňového prostředí Opatření Evropské komise k omezení daňových úniků a zavedení transparentnějšího daňového prostředí Kulatý stůl k mezinárodnímu zdanění 8. listopadu 2016 Martin Jareš Ministerstvo financí Úvod Korporátní

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Online evidence tržeb

Online evidence tržeb Online evidence tržeb Povinnosti, možnosti a rizika Jakub Černý Asociace podnikatelů a manažerů 1. Popis systému Subjekty (= koho se týká) poplatník DPFO z podnikání, za účelem dosažení zisku (živnostníci)

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14.

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. Elektronická evidence tržeb Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. května 2015 Proč EET Objem šedé ekonomiky v

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt:

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt: Přehled legislativních novinek Vydání Listopad 2011 www.roedl.cz Überschrift_Inhalt: Obsah: Überschrift Přehled významných 2 nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Überschrift 1 Přehled

Více

Celostátní konference svazků měst a obcí Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík

Celostátní konference svazků měst a obcí Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík Celostátní konference svazků měst a obcí 2016 Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík Datum: 11.11..2016 Obsah: Koho se evidence tržeb týká Jaké tržba se eviduji nebo naopak neevidují Jak to vše funguje

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 19 Osnova 1. Legislativní nosiče evidence tržeb 2. Legislativní proces evidence tržeb

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 19 Osnova 1. Legislativní nosiče evidence tržeb 2. Legislativní proces evidence tržeb

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Alena Schillerová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Setkání s podnikateli Prahy a Středočeského kraje Praha, 29.6.2016 Smysl EET a aktuální stav Nevykázané příjmy podle

Více

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 21. 10. 2009

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Reálné dopady elektronické evidence tržeb na podnikatele a firmy Elektronická evidence tržeb

Reálné dopady elektronické evidence tržeb na podnikatele a firmy Elektronická evidence tržeb Reálné dopady elektronické evidence tržeb na podnikatele a firmy Elektronická evidence tržeb Opatření proti malým podnikatelům a živnostníkům Zvyšování tlaku a moci státu Zákon o evidenci tržeb Znění vládního

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

Teze k diplomové práci ANALÝZA VÝVOJE DANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Teze k diplomové práci ANALÝZA VÝVOJE DANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA OBCHODU A FINANCÍ Teze k diplomové práci ANALÝZA VÝVOJE DANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autor: Kateřina

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Rozdělování zisku obchodní společnosti

Rozdělování zisku obchodní společnosti Rozdělování zisku obchodní společnosti 1. Pravidla pro rozdělování zisku... 1 2. Srážková daň z podílů na zisku... 3 3. Zálohy na podíl na zisku... 4 1. Pravidla pro rozdělování zisku Podmínky, za kterých

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA 2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV dne: 25. 8. 2015 BOD PROGRAMU: 3 Název předkládaného materiálu Předkládá se Předkládá Odpovědný zpracovatel Zpracoval Informace o vývoji

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

EET 1 základní informace

EET 1 základní informace EET 1 základní informace Ing. O. Hochmannová, červenec 2016 1) Účinnost zákona a předmět evidence Zákon č. 112/2016 Sb., účinnost k 1. 12. 2016 a k 1. 9. 2016 ( 10-17, 32) Povinnost evidovat tržby mají

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv, kubikova@ochrance.cz kulatý stůl Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení, 22. října

Více

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016 Elektronická evidence tržeb P r a h a 2. srpna 2016 Agenda 1. Úvod 2. Zákon o evidenci tržeb a prováděcí předpisy 3. Technická dokumentace 4. Testovací prostředí (Playground) 5. Diskuse Zákon o evidenci

Více

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Mgr. Ondřej Peterka 15. prosince 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení společného podniku ve Francii Volný pohyb služeb v rámci

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Elektronická evidence tržeb. Ministerstvo financí Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček Daniela Hrabětová

Elektronická evidence tržeb. Ministerstvo financí Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček Daniela Hrabětová Elektronická evidence tržeb Ministerstvo financí 29.8.2016 Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček Daniela Hrabětová Evidence začne podle plánu Start evidence 1. prosince pro stravovací služby a

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Dne 2. prosince 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 232 9. funkční období 232 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a

Více

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12 OBSAH Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11 2 Co může být pomůckami?... 12 3 Pravidla pro použití pomůcek... 14 3.1 Kdy je možno použít pomůcek?... 14 3.2 Pomůcky

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 Zdaňovací období Od Do Datum vyplnění Část I. Základní údaje o daňovém subjektu 1 Název daňového subjektu 2 Identifikační číslo 3 Jste bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve smyslu 11 odst. 2 písm. b

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 144 Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2015 Praha 1.10.2015 Opatření proti daňovým únikům (1) Objem šedé ekonomiky v ČR představuje

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Kontrolní hlášení DPH a další novinky roku 2016

Kontrolní hlášení DPH a další novinky roku 2016 Kontrolní hlášení DPH a další novinky roku 2016 V této informaci upozorňujeme na náležitosti kontrolního hlášení, které bude muset od 1.1.2016 podávat každý plátce DPH, a které daňová správa zveřejnila

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Martin Janeček Generální ředitel Finanční správy Evidence tržeb v praxi Clarion Congress Hotel Praha, 30.1.2017 Spuštění projektu 1. prosince 2016 proběhl úspěšný start elektronické

Více

K části první změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

K části první změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Pozměňovací návrh Františka Adámka k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č.

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více