Daňový zpravodaj. květen Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015

2 Příjmy společníka fakturujícího společnosti nemusí být příjmy ze V nedávném rozsudku se Nejvyšší správní soud znovu vyjádřil k vymezení příjmů podle 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( ZDP ) a 7 téhož zákona, tj. příjmů ze a příjmů ze samostatné činnosti. Předmětem sporu byly částky fakturované společníkem s.r.o. za práci, která byla totožná s předmětem činnosti společnosti. Podle finančního úřadu je definice příjmů ze dle ZDP (zahrnující mimo jiné příjmy za práci společníka s.r.o. ) natolik široká, že pod ni patří veškeré příjmy za práci vykonanou společníkem pro společnost. Nejvyšší správní soud však zdůraznil úlohu konkrétních okolností a charakteru příjmů. O příjmy ze samostatné činnosti se obecně spíše bude jednat tehdy, jestliže předmět činnosti společnosti a společníka není shodný. Avšak i při shodném předmětu činnosti je podle soudu nutné zohlednit všechna rozhodná kritéria. Poskytuje-li společník služby společnosti za obdobných podmínek jako jiným osobám, případně též pomocí svých vlastních zaměstnanců, měly by příjmy z této činnosti být považovány za příjmy ze samostatné činnosti. 2

3 Elektronická evidence tržeb Jak jste jistě již zaznamenali, Ministerstvo financí připravuje Zákon o evidenci tržeb, který je nyní po připomínkovém řízení připraven k předložení vládě. Ministerstvo počítá s plošným zavedením tohoto zákona od ledna roku 2016 a to nejdříve u subjektů provozujících ubytovací a stravovací zařízení, následně u velkoobchodů a maloobchodů s automobily a motocykly, pak i na další poplatníky. Vzhledem k tomu, že zavedení systému elektronické evidence tržeb má předcházet jeho testování a Ministerstvo financí doposud nemá vybraného dodavatele IT služeb, dá se předpokládat, že zavedení systému bude ještě odloženo. Oproti původnímu znění zákon odstranil povinnost zákazníka převzít si účtenku. Jako nástroj k pozitivní motivaci zákazníků vyžádat si účtenku hodlá Ministerstvo použít účtenkovou loterii, jejíž pravidla budou stanovena vyhláškou. Přímo v zákoně jsou nově jmenovány údaje, které má účtenka obsahovat nebo výčet tržeb, které budou ze systému evidence tržeb vyňaty. Zákon rovněž kromě pokut za nesplnění povinností vyplývajících z tohoto zákona uvádí možnost uzavření provozovny poplatníka či možnost pozastavení výkonu jeho činnosti. Tyto nástroje budou nově použity pouze na základě předběžného opatření a to po omezenou dobu do doby sjednání nápravy. Proti rozhodnutí o předběžném opatření však nebude možné se odvolat. Pro zvýšení právní jistoty poplatníků zákon dává možnost za poplatek 1 tis. Kč podat žádost o závazné posouzení, zda daná tržba je povinně evidovanou tržbou (např. jestli není tržbou pouze nahodilou, která je od povinnosti evidence osvobozená). Pozitivní zprávou pro poplatníky může být informace, že v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb se předpokládají některé změny v doprovodných zákonech. Snížit se má například sazba DPH z 21% na 15% u stravovacích služeb (s výjimkou daně na alkohol, tabákové výrobky a doplňkový sortiment). Poplatníci daně z příjmů fyzických osob budou mít rovněž nárok na slevu ve výši 5 tis. Kč v roce, kdy jim vznikla povinnost evidovat tržby. O dalším vývoji při projednávání zákona Vás budeme průběžně informovat. 3

4 Otázky a odpovědi k samostatné Na internetových stránkách Finanční správy byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi k nové samostatné příloze daňového přiznání k převodním cenám. Sekce je rozdělena do dvou oddílů (i) kdo má povinnost a (ii) jakým způsobem novou samostatnou přílohu vyplnit. V současné době také řešíme dotazy našich klientů, zejména jak v praxi k vyplnění přílohy přistupovat v konkrétních případech. V následujícím vydání dreportu bychom se s vámi chtěli podělit o některé z poznatků a dosavadních zkušeností ohledně přístupu daňové správy na základě podávaných daňových přiznání. 4

5 Nedávné a chystané změny Přenesená daňová povinnost K 1. dubnu 2015 nabylo účinnosti Nařízení Vlády č. 361/2014 Sb. k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP) na vybraná plnění. Během prvních týdnů fungování RPDP se ukazuje, že daný režim je pro plátce daně velmi zatěžující. Čelí například obtížím při určení, zda dodání jejich zboží tomuto režimu podléhá, neboť popis některých výrobků v nařízení Vlády je v rozporu se samotným zákonem o DPH. Současně není jednoduché určit pravidla pro využití limitu 100 tis. Kč (při jeho nepřekročení nesmí být RPDP využit) v kontextu možnosti zvolit si využití RPDP dobrovolně. Danou situaci dle našich informací znepřehledňuje i názor zastávaný některými pracovníky finančních úřadů, že RPDP podléhá dodání jakýchkoli obilovin (ačkoli nařízení Vlády zmiňuje pouze kukuřici). V brzké době by měl být vydán metodický pokyn GFŘ, který by měl prozatím rozporné legislativní výklady sjednotit. Kontrolní hlášení Od roku 2016 by mělo začít fungovat podávání kontrolních DPH hlášení. GFŘ již vydalo první návrh jeho formuláře, včetně pokynů pro jeho vyplnění, a to za účelem zahájení diskuzí s odbornou veřejností a vyladění některých nesrovnalostí tak, aby finální verze byla maximálně funkční. Ukazuje se, že prvotní role kontrolních hlášení, tj. párovat prodeje s nákupy, bude citelně rozšířena. Plátci daně by měli reportovat i plnění přijatá z jiných členských států či dokonce i plnění pro soukromé účely, na něž vystavují pouze doklad o použití. Zavedení kontrolních hlášení bude mít citelné dopady na stávající praxi ve vystavování a účtování daňových dokladů. Některé současné postupy totiž nemohou být kompatibilní s představami české Finanční správy o rozsahu údajů uváděných v kontrolních hlášeních. Přípravu potřebnou na zavedení kontrolních hlášení rozhodně není možné podceňovat. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni s Vámi tuto záležitost blíže prodiskutovat. 5

6 Informace Finanční správy Finanční správa vydala další informaci k fungování mini-one-stop shopu (MOSS), tj. k novému způsobu výběru DPH v případě poskytování elektronických a podobných služeb osobám nepovinným k dani. Judikatura NSS NSS vydal dvě rozhodnutí, která poukazují na to, že odkup souboru pohledávek, kdy kupující následně vymáhá na svůj účet finanční prostředky od dlužníků, není ekonomickou činností. Z nákladů přímo souvisejících s vymožením pohledávek tak nelze dle názoru NSS uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Zásadní je zveřejnění postupu, jak má být DPH hrazena. Při nedodržení tohoto postupu může být daň považována za neuhrazenou. NSS v principu potvrdil pohled, který zastává i Soudní dvůr EU. Dané rozhodnutí může být velmi důležité pro společnost zabývající se odkupováním pohledávek. 6

7 Judikatura SDEU názor V případu C-526/13 Fast Bunkering řešil generální advokát soudního dvora dodání pohonných hmot do lodí používaných k plavbě po moři. Takové dodání je v principu osvobozeno od DPH. Nicméně společnost provozující loď objednává pohonné hmoty od zprostředkovatele, který je svým jménem a na svůj účet dále objednává od prodejce. Prodejce nakonec načerpá pohonné hmoty přímo do nádrží lodí, přitom skutečný objem se prakticky vždy o něco liší od objednaného. Díky rozporům v předchozí judikatuře SDEU bylo nejasné, zda je možné osvobodit i dodávku mezi prodejcem a zprostředkovatelem. Generální advokát SDEU dospěl k závěru, že není nezbytně nutné danou judikaturu dále vyjasňovat, protože nejspíše došlo pouze k jedinému převodu ekonomického vlastnictví (jedinému převodu práv nakládat se zbožím jako vlastník), a to přímo mezi dodavatelem a provozovatelem lodi. Lze dovodit, že názor se odvíjí od skutečnosti, že všechny strany jsou si předem vědomy toho, že finální objem načerpaných PHM je vždy odlišný od objednaného. Proto by názor neměl mít dopady na DPH režim klasických řetězových obchodů; nicméně bude záležet na samotném vyjádření SDEU, které očekáváme přibližně na podzim tohoto roku. 7

8 Navrhované změny v právní Ministerstvo financí nyní navrhuje jednak novelu stávajícího zákona o loteriích a jiných podobných hrách s účinností 1. ledna 2016, jednak zcela novou úpravu (která se rozdělí na vlastní regulaci - zákon o hazardních hrách - a na daňovou úpravu - zákon o dani z hazardních her) s účinností nejpozději 1. ledna Co se týká novely, z daňového pohledu jsou navrhovány tyto nejdůležitější změny: Sazba odvodu z loterií a jiných podobných her se má zvýšit z 20% na 25% Pevná částka odvodu vázaná na výherní hrací přístroje 55 Kč x počet přístrojů x počet dní se zvýší na 110 Kč x počet přístrojů x počet dní Rozdělení odvodu z výherních hracích přístrojů apod. mezi státní rozpočet a rozpočty obcí se změní z 20% - 80% na 40% - 60% Co se týká zcela nové úpravy, jde o následující nejdůležitější daňové změny: Sazba daně z hazardních her (dříve odvodu) a jiných podobných her se má zvýšit až na 35% Pevná částka daně dosud vázaná na výherní hrací přístroje apod. bude nově vázána na počet heren/kasin (x Kč x koeficient 5) Rozdělení daně z, v nové terminologii, technických her mezi státní rozpočet a rozpočty obcí se změní na 55% - 45% Dani budou podléhat i zahraniční provozovatelé, typicky pokud budou provozovat hazardní hru prostřednictvím internetu, a to ve vztahu k sázejícím s trvalým pobytem na území České republiky nebo se státním občanstvím České republiky; v tomto směru je zajímavé poznamenat, že dle důvodové zprávy k nové úpravě zde nedojde k uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění, neboť dle předkladatelů na daň z hazardních her tyto smlouvy nedopadají 8

9 Daňové povinnosti Květen 2015 pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 18. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za duben 2015, papírová forma středa 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze a z funkčních požitků Intrastat podání výkazů pro Intrastat za duben 2015, elektronická forma pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání a daň za duben 2015 souhrnné hlášení za duben 2015 výpis z evidence za duben 2015 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben

10 Červen 2015 pondělí 1. daň z nemovitých věcí daň z příjmů splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015 úterý 9. spotřební daň splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 12. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za květen 2015, papírová forma pondělí 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň úterý 16. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za květen 2015, elektronická forma pondělí 22. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze středa 24. spotřební daň splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu) čtvrtek 25. daň z přidané hodnoty energetické daně spotřební daň Zdroj: daňové přiznání a daň za souhrnné hlášení za výpis z evidence za daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za daňové přiznání za daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za pokud vznikl nárok) úterý 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 10 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za a splatnost zálohy na důchodové spoření

11 Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Jaroslav Škvrna Zbyněk Brtinský Miroslav Svoboda Marek Romancov LaDana Edwards Tomas Seidl Adham Hafoudh Radka Mašková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Podání přiznání k dani z příjmů V souvislosti se změnou pravidel pro podání přiznání musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika Vydané informace Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Vydané informace Zdaňování jednatelů ze zahraničí Po roce nejasností potvrdilo Generální finanční ředitelství postup pro zdaňování jednatelů českých

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Připravované změny v dani Jak jsme již avizovali v minulém čísle dreportu, jedním z hlavních témat připravovaných novel je odstranění nejasností vzniklých v rámci

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Komunikace s ČSSZ nic se Česká správa sociálního zabezpečení se rozhodla prodloužit zaměstnavatelům o další rok výjimku z povinné elektronické komunikace, přestože

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC standardu 15 Stav schvalování Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 standardu 15 Stav schvalování Inventarizace zásob V tomto čísle

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt Newsletter o daních, účetnictví, poradenství a auditu Únor 2011 www.pwc.cz Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte, prosím, Marii Čapkovou, marie.capkova@cz.pwc.com, +420

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více