Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání"

Transkript

1 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí konané dne v 16:30 hod. společenský sál, Obecní dům, Náměstí 102, Velké Poříčí Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Ing. Josef Král, Mgr. Nataša Šancová, Mgr. Rudolf Volhejn, Ing. Antonín Krmaš, Miloš Drapač, Jan Pašťálka, Radka Nováková, Bc. Roman Fiedler, Ivana Mitysková, Jiří Vítek, Jaroslav Rubeš, Václav Cvejn, Mgr. Pavel Lokvenc, Martin Vlček, Jan Prouza Jaroslav Rubeš, Martin Vlček Josef Vondra Josef Vondra, Dana Zimová Text zahájení: Starosta Ing. Josef Král zahájil jednání v 16:35 hodin, konstatoval, že je přítomno 15 zastupitelů a jednání je usnášení schopné. Schválený program: Bod Věc 1. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení Z/02/15/7 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok Účetní závěrka za rok Závěrečný účet městyse za rok Zpráva o RO přijatých RM 7. Informace o finanční situaci 8. Revokace usnesení Z/01/15/4 - Příspěvky pro organizace a spolky v roce Schválení příspěvků a darů zájmovým organizacím 10. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 s ŘKF Velké Poříčí o poskytnutí dotace z rozpočtu na opravu varhan v kostele 11. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2015 se ZUŠ Hronov 12. Delegace na valnou hromadu VAK Náchod a. s. 13. Ukončení smlouvy o správě a údržbě VO 14. Informace o soudním sporu 15. Dotace z MMR 16. Informace o stavebních akcích Strana 1/13

2 Bod Věc 17. Využití pozemku č. 133/1 po Zařízení staveniště 18. Předání mostu v ul. Na Ostrově 19. Prodej pozemku p. č. 1469/3 20. Požární řád městyse 21. Diskuse K jednotlivým bodům programu: 1. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu Ing. Josef Král předložil návrh programu dnešního jednání, který je oproti zveřejněnému programu rozšířen o schválení nového Požárního řádu městyse a za ověřovatele navrhl Jaroslava Rubeše a Martina Vlčka. 1. navržený program jednání, 2. ověřovatele zápisu Jaroslava Rubeše a Martina Vlčka. 2. Kontrola usnesení Z/02/15/7 Na jednání ZM byl dán souhlas k pronájmu části pozemků v Olšině firmě CES-EKO, jednatel Jan Kubeček. Byl uložen úkol starostovi projednat podmínky pronájmu. Firma s pronájmem souhlasila za stanovených podmínek. RM schválila záměr pronájmu a následně vlastní pronájem. Vzhledem k tomu, že budoucí uživatel do úpravy pozemku vloží větší finanční prostředky a zavázal se v bezprostřední blízkosti areálu firmy učinit opatření, která zabezpečí pořádek v této lokalitě, bylo rozhodnuto pronajmout pozemky na 5 let v ceně 1,40 Kč/m 2 /rok. Po této době bude o dalším využití znovu rozhodnuto. I. p o v a ž u j e usnesení Z/02/15/7 za splněné. 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě písemné žádosti městyse pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Hradec Králové v souladu s ustanovením 42, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Strana 2/13

3 územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo provedeno ve dnech , , a Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Ostatní podrobnosti přezkumu jsou v přiložené zprávě, která je i součástí schválení Závěrečného účtu za rok 2014, který je zveřejněn na úřední desce od Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 projednala RM dne , vzala ji na vědomí a doporučuje ZM její schválení. Zprávu o výsledku přezkoumání městyse za rok Účetní závěrka za rok 2014 Ve smyslu směrnice o požadavcích ke schvalování účetní závěrky městyse a vyhlášky č. 220/2013 předkládáme k posouzení účetní závěrku městyse za rok 2014 v podobě výkazů Rozvaha 2014, Výkaz zisku a ztráty 2014 a Přílohu k uzávěrce Jako doplňující podklady předkládáme za rok 2014 Inventarizační zprávu, Monitoring městyse, Roční zprávu o výsledcích kontrol, Zprávy z auditu firmy ON-OK Libina I. a II., Zprávu z přezkumu pracovníky krajského úřadu, Přehled úvěrů, Obecné informace o vykonaných kontrolách a Opravný doklad k zaúčtování zdroje dotace Euroregionu Glacensis. O průběžné finanční situaci městyse byla pravidelně podávána informace při jednáních rady i zastupitelstva. Krajský audit neshledal chyby a nedostatky v hospodaření. Na drobnou chybu v zaúčtování zdroje dotace u Mikroprojetku Euroregionu Glacensis přišla účetní městyse při samokontrole podkladů k závěrečnému účtu a účetní závěrce za minulý rok a zpětně již nelze tuto chybu v závěrce roku 2014 opravit či komentovat z důvodu uzavření ročního období. Zápisy z kontrol nekonstatují stupně rizika, která by měla vliv na výsledek hospodaření a věrný a poctivý obraz účetní závěrky za rok Hospodaření městyse bylo oproti minulému roku ziskové ve výši cca 44 mil. Kč z důvodu prominutého penále a pokuty za porušení rozpočtové kázně ve výši tis. Kč v září Účetní závěrku projednala dne RM, vzala ji na vědomí, nevznesla požadavky na doplňující informace a doporučila ZM její schválení. účetní závěrku městyse za rok Závěrečný účet městyse za rok 2014 V souladu se zákonem č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly údaje o ročním hospodaření městyse zpracovány do závěrečného účtu, kde jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, hospodaření s majetkem, tvorba a použití peněžních fondů, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům i jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, informace o inventarizaci a další důležité informace z roku Nedílnou součástí Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 kontrolním orgánem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Je přiložena jako podklad pro vyslovení souhlasu zastupitelstva s celoročním hospodařením městyse. Návrh Závěrečného účtu v užším rozsahu byl vyvěšen na úřední desce. Na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup byly ve stejný den zveřejněny kromě této hlavní Strana 3/13

4 zprávy i povinné roční výkazy včetně výkazů obou příspěvkových organizací, zpráva z přezkoumání hospodaření, přehled o úvěrech, podrobná sestava závěrečného účtu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. Všechny výkazy, rozbory a zprávy jsou přílohou tohoto materiálu. Závěrečný účet projednala dne RM a doporučuje ZM schválit Závěrečný účet 2014 a odsouhlasit celoroční hospodaření bez výhrad. Závěrečný účet městyse za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 6. Zpráva o RO přijatých RM Od schválení rozpočtu dne schválila rada celkem dvě rozpočtová opatření. V rozpočtovém opatření číslo 1/2015 došlo k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o Kč z důvodu podepsaných nových i dodatků starých smluv s úřadem práce pro 5 pracovníků ve výši Kč (ZU 41xx). Zbývajících 11 tis. Kč činí nový nerozpočtovaný příjem z prodeje majetku, dřeva a přijatých sankcí za znečištění životního prostředí z CÚ HK (ZU 3xxx - 2xxx, tj. nedaňové příjmy u služeb pro obyvatelstvo) ve prospěch výdajů knihovny v ZU 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky. Ostatní změny se týkají přesunů mezi paragrafy a položkami rozpočtu. Jedná se o změny celkem sedmi závazných ukazatelů - ZU (vznik nového ZU 62xx Jiné veřejné služby a činnosti, v rozpisu rozpočtu paragraf 6224 Humanitární a zahraniční pomoci ve výši 2 tis. Kč na zemětřesení v Nepálu, snížení ZU Bydlení, komunální a územní rozvoj ve prospěch ZU 37xx Ochrana životního prostředí /Olšina/, snížení ZU 52xx Civilní připravenost na krizové stavy) - viz příloha RO 1/2015 podrobně. Rozpočtové opatření č. 2/15 byla radou schválena změna u dvou ZU ve výši 61 tis. Kč v souladu s Pravidly pro provádění rozpočtových opatření městyse bez zvýšení rozpočtu v příjmech a výdajích (37xx - Ochrana živ. prostředí a 61xx - Státní moc, státní správa, územní samospráva). Jednalo se pouze o přesun peněz mezi těmito ukazateli ve prospěch nového paragrafu 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů, pol z důvodu uzavření smlouvy na ukládání bioodpadu v obci a změna rozpisu položek u parag I. b e r e n a v ě d o m í informaci o přijatých RO RM. 7. Informace o finanční situaci Výsledkem hospodaření za pět měsíců t. r. je prozatím zisk ve výši tis. Kč., tzn., že výnosy jsou o tuto částku vyšší než náklady. V příštích měsících pomalu očekáváme možnou ztrátu z důvodu navýšených odpisů u dlouhodobého majetku, které jsou účtovány v nákladech čtvrtletně. Pokud se týká daňových výnosů, tak plnění je ve výši 39,35 % rozpočtu a mělo by být cca na 42 %. Je to celostátní problém. Oproti roku 2014 bylo finančním úřadem zasláno městysi o 686 tis. Kč méně, než v roce Situace je podobná jako v roce Daňové příjmy činí k zhruba tis. Kč, v roce 2013 to bylo tis. Kč a v roce tis. Kč. Konkrétně se jedná se o nižší DPH ve výši 382 tis. Kč, daň z příjmu právnických osob ve výši 74 tis. Kč a daně z příjmu fyzických osob ve výši 107 tis. Kč. Naši vládní představitelé slibují, že tento pokles daní bude postupně odeznívat a do konce roku by měl být dorovnán. Strana 4/13

5 Na propadu meziročního inkasa u DPH se menší mírou podílí i zavedení druhé snížené sazby ve výši 10% na knihy, léky a dětskou výživu. Daleko větší mírou se na poklesu proti stejnému období loňskému roku podílí zadržení vyplacení nadměrných odpočtů finanční správou v rámci kontrolní činnosti, a tím bylo obcím a krajům poukázáno více příjmů z DPH. Zadržené nadměrné odpočty byly z velké části postupně v průběhu roku 2014 vyplaceny, tudíž v dalších měsících od května roku 2014 naopak postupné vyplácení těchto zdržených odpočtů snižovalo inkaso daně z přidané hodnoty. U daně z příjmu FO je pokles způsoben uplatněním slev na dani za rok 2014 i zpětně za rok 2013 starobním důchodcům. U daně z příjmu právnických osob je celostátní nárůst inkasa. U nás je to zřejmě pouze přechodný stav. Rozpočet městyse v příjmech je plněn na 40,56 % a výdaje na 30,76 %. Městys hospodaří s přebytkem ve výši tis. Kč. K vyššímu čerpání výdajů dojde v průběhu druhé poloviny roku, kdy se rozjedou stavební akce ve škole a dojde k fakturaci za stavební akce v hasičárně, Na Růžku, hřišti pro In-line bruslení, opravách komunikací, údržbě zeleně v obci i dalších rozpočtovaných akcích. Závazné ukazatele rozpočtu překročeny nejsou, neboť jsou upraveny rozpočtovými opatřeními. Pro bližší informaci ZM přikládáme výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M, rozvahu a výkaz zisku a ztrát k datu V I. čtvrtletí proběhl na úřadě interní audit firmou ON-Ok Libina s. r. o. a neshledal závad a nestanovil žádná rizika v kontrolované oblasti. Přikládáme zápis o I. kontrole městyse ze dne I. b e r e n a v ě d o m í informaci o finanční situaci Městyse Velké Poříčí. 8. Revokace usnesení Z/01/15/4 - Příspěvky pro organizace a spolky v roce 2015 Vzhledem k tomu, že došlo k novele zákona 250/00 Sb. již s účinností od a do této doby jsme nestihli vyplatit a sepsat smlouvy podle dosud používaných vzorů a starších předpisů a hlavně s jejich platbou nebylo počítáno v provizoriu rozpočtu, revokujeme usnesení o schválení příspěvků jmenovaným organizacím z důvodu změny druhu finanční podpory. K této problematice se rozvinula široká diskuze, mnoho dotazů, různých úvah, jak vůbec tyto příspěvky, mnohdy bezvýznamné, vyplácet, zda sepisovat složité veřejnoprávní smlouvy i na malé finanční částky, schvalovat jednotlivé smlouvy v radě či zastupitelstvu apod. Dle odpovědi z MF ČR (ředitele Financování územních rozpočtů a programového financování Ing. Miroslava Mateje, Ph.D.) je zcela na úvaze obce, zda bude spolky podporovat dotacemi ve smyslu 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v režimu veřejného práva) nebo dary ve smyslu 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v režimu soukromého práva). I. r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva městyse Velké Poříčí č. Z/01/15/4 ze dne Schválení příspěvků a darů zájmovým organizacím Předkladatel: Mgr. Nataša Šancová, místostarostka Strana 5/13

6 Navazujeme na předchozí bod revokace usnesení z č. Z/01/15/4 Příspěvky pro organizace a spolky v roce 2015 a po předchozím projednání v radě t. r. navrhujeme změnit druh finanční podpory na činnost těchto organizací. Příspěvky do 5 tis. Kč schválit v režimu soukromého práva, tj. jako dar ve smyslu 2055 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění a finanční podporu nad 5 tis. Kč v režimu veřejného práva jako dotaci k vyúčtování ve smyslu 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákona 250/00 Sb. v novelizovaném znění dle odpovědi Ing. Miroslava Mateje, Ph.D. z MF ČR, kterou jsme citovali v přechozím bodu. Smlouvy nad 50 tis. Kč jsou již zpracovány a jsou předmětem projednání a schválení na dnešním zastupitelstvu (ŘKF Velké Poříčí - oprava varhan 130 tis. Kč, ZUŠ Hronov - nákup a opravy hudebních nástrojů 55 tis. Kč). Zbývající veřejnoprávní smlouvy, které budou zpracovány individuálně po tomto zastupitelstvu, budou předmětem projednání a schválení v radě městyse a budou podléhat veřejnosprávní kontrole dle zákona 320/2001 Sb. Přehled příspěvků a darů, který byl zpracován na jednání , je přílohou tohoto zápisu pro připomenutí. Oblastní charitě Červený Kostelec byla částka již zaslána jako forma ocenění jejich záslužné činnosti (tzn. v jiném režimu - zákona 218/2000 Sb.). 1. poskytnutí daru dle občanského zákoníku č. 89/2012 ve výši 3 tis. Kč Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec, ve výši 3 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Hronov pro turistický oddíl, ve výši 5 tis. Kč spolku Studánka Velké Poříčí, 5 tis. Kč ZO kynologů Hronov, 5 tis. Kč Svazu skautů a skautek BOR Velké Poříčí a 5 tis. Kč ČČK - MS Velké Poříčí, 2. dotaci ve smyslu 10a zákona 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši 40 tis. Kč Domovu důchodců Justynka Hronov, 50 tis. Kč Dominu Hronov, 40 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Velké Poříčí, 15 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů Velké Poříčí, 55 tis. Kč ZUŠ Hronov a 130 tis. Kč ŘKF Velké Poříčí. 10. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 s ŘKF Velké Poříčí o poskytnutí dotace z rozpočtu na opravu varhan v kostele Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. č. 24/2015, účinné od je nezbytné, aby obsah veřejnoprávních smluv, které byly vyhotoveny po uvedeném datu a jsou na výši dotace nad 50 tis. Kč, schvalovalo zastupitelstvo obce. Příspěvek byl schválen již , ale nebyl do vyplacen a smlouva sepsána, neboť v té době ještě nebyly zřejmé všechny okolnosti ohledně této opravy varhan. Nyní má ŘKF Velké Poříčí zpracovanou Smlouvu o dílo na přestavbu varhan v kostele Navštívení Panny Marie ve Velkém Poříčí se zhotovitelem Peterem Nožinou, bytem Na Hradčanech 46, Nahoruby - Křečovice na částku Kč. Práce byly zahájeny 13. dubna a měly by být ukončeny nejdéle 1. prosince t. r. Farnost již uhradila dle smlouvy zálohu ve výši 130 tis. Kč při podpisu smlouvy. Zbylou část ceny díla ve výši Kč uhradí ŘKF po převzetí díla a k tomu bude sloužit dotace z rozpočtu městyse. Návrh této smlouvy vzala na vědomí RM dne a doporučuje ZM návrh smlouvy schválit. p. Cvejn - oprava varhan již byla zahájena. Ing. Krmaš - bude dokončena v závěru letošního roku dle smlouvy o dílo. Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015 s Římskokatolickou církví Velké Poříčí ve výši 130 tis. Kč na opravu varhan v kostele. Strana 6/13

7 11. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2015 se ZUŠ Hronov Vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb.(důvody uvedeny v předchozím bodu) a po projednání v RM dne , předkládáme ke schválení i tuto smlouvu se ZUŠ Hronov. RM doporučuje návrh této smlouvy schválit. Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2015 se ZUŠ Hronov. 12. Delegace na valnou hromadu VAK Náchod a. s se v sále OD ve Velkém Poříčí uskuteční valná hromada VAK Náchod a. s. Městys Velké Poříčí je akcionářem a zastupitelstvo volí svého zástupce a pověřuje ho hlasováním. Pozvánka na VH je uveřejněna na stánkách Zde je také k dispozici Výroční zpráva za rok RM doporučuje zastupitelům seznámit se s programem VH a výroční zprávou a poté na jednání zastupitelstva pověřit hlasováním svého zástupce. 1. návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady VAK Náchod a. s., která se uskuteční , 2. zastupováním na valné hromadě starostu městyse. 13. Ukončení smlouvy o správě a údržbě VO RM na svém zasedání schválila ukončení smlouvy s extérní firmou - Havel na správu a údržbu veřejného osvětlení ve Velkém Poříčí a převedení správy a údržby VO na městys. RM schválila i nákup nového užitkového vozidla Dacia Dokker VAN pro zajištění údržby VO a pro správu budov. Pořízení tohoto vozidla je výhodné pomocí úvěru s tím, že zaplatíme 40 % ceny vozidla a zbytek ve splátkách po dobu 36 měsíců. Vozidlo bude po tuto dobu havarijně pojištěno. Mgr. Lokvenc - jaká je cena pořizovaného vozu? Ing. Král - cena je 243 tis Kč. I. b e r e n a v ě d o m í ukončení smlouvy o správě a údržbě VO s externí firmou a převod správy a údržby na městys, Strana 7/13

8 II. s c h v a l u je přijetí úvěru na pořízení užitkového vozidla Dacia Dokker VAN od společnosti RCI Financial Services, s. r. o. do výše 146 tis. Kč. 14. Informace o soudním sporu Na jednání ZM byla podána informace o probíhajícím soudním sporu, kdy žalujeme společnost Ingeniring Krkonoše o náhradu škody za neplnění podmínek mandátní smlouvy na administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele Rekonstrukce Obecního domu. S žalovanou stranou jsme se sešli mimo soudní síň. Zde nám žalovaná strana oznámila, že její pojišťovna nepřistupuje na mimosoudní vyrovnání. Proto pokračuje soudní jednání. Další jednání u Okresního soudu v Trutnově mělo být 8.4., žalovaná strana se opět omluvila. Jednání proběhlo Paní soudkyně četla důkazní materiály. Vzhledem k tomu, že do nich nezahrnula všechny naše argumenty, písemná vyjádření, korespondenci atd., předložil náš právní zástupce znovu tyto materiály. Bylo dohodnuto, že do 14 dnů zašlou obě strany svá vyjádření a závěrečný návrh žaloby na náhradu škody. Z naší strany bylo učiněno Další soudní jednání proběhne Paní soudkyně při své řeči podotkla, že ať rozhodne jak rozhodne, předpokládá, že se protistrana odvolá. Odvolací soud by poté probíhal v HK. Musíme věřit v kompetentnost a nezávislost našich soudů. p. Drapač - navrhuji, abychom pro případ rozhodnutí soudu v náš neprospěch rozhodli již dnes o podání odvolání a pověřili podáním starostu. Ing. Král doplnil předložený návrh usnesení. I. b e r e n a v ě d o m í II. informaci o probíhajícím soudním sporu, s c h v a l u j e případné odvolání v soudním sporu, III. p o v ě ř u j e starostu podáním případného odvolání v soudním sporu. 15. Dotace z MMR Městys Velké Poříčí uspěl se žádostí o dotaci z MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na hřiště pro inline bruslení. Nyní musíme splnit všechny podmínky stanovené v registraci akce. Prvním úkolem bude vypracovat zadávací dokumentaci a vyhlásit výběrové řízení na dodavatele hřiště. Manažerem projektu je Ing. Škoda, výběrové řízení administruje Ing. Tomek. poskytnutí dotace na hřiště pro in-line bruslení od MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Strana 8/13

9 16. Informace o stavebních akcích Informace o stavebních akcích podal Josef Vondra stavební technik městyse: 1. Dokončení výměny výplní otvorů na budově ZŠ. Akce je dokončena dle smlouvy o dílo a dodatku, který řešil záměnu parapetů v 1. NP z mědi na poplastovaný plech z důvodu možnosti odcizení. 2. Dopravní opatření v lokalitě Růžek Stavba byla z původně prázdninového termínu rozdělena na dvě části, a to z důvodu koordinace výstavby splaškové kanalizace v areálu střední školy a vyvolané opravy zatrubení potoka od lékárny po křižovatku. Výstavba chodníku od čp. 264 po čp. 308 DPS byla zahájena 20. dubna a dokončena 29. května. Od 1. června probíhá výstavba splaškové kanalizace v prostoru křižovatky a od cca 15. června bude zahájena oprava zatrubení potoka. Po dokončení těchto akcí bude o prázdninách pokračovat výstavba dopravních opatření. Celá stavba dopravních opatření je navržena a prováděna za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a z tohoto důvodu dojde i k omezení parkovacích stání. U této akce následovala všeobecná diskuse k prováděnému dopravnímu řešení. Bylo konstatováno, že je prováděno v první řadě pro zvýšení bezpečnosti chodců. 3. Zateplení hasičské zbrojnice Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. března a dokončena 29. května v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo. Nyní probíhá administrace přidělených dotačních prostředků. 4. Oprava hygienických zařízení v Základní škole Po podpisu smlouvy o dílo proběhlo vyvzorkování materiálů, obkladů, dlažeb a sanitární techniky. V úterý 9. června se uskutečnila schůzka k organizaci postupu stavby. Samotné práce budou zahájeny po skončení školní docházky. 5. Úprava Olšiny V zimních měsících pracovníci městyse odstranili pod dohledem Ing. Málka keře a pokáceli poškozené a nevhodné stromy. Následně byla celá plocha v rozsahu m 2 upravena a doplněna ornicí. Na stromech byl z důvodů bezpečnosti proveden odborný prořez. Dalším záměrem je výstavba štěrkové pěšiny podél řeky s ohledem na finanční možnosti nebude zatím provedena. 6. Revitalizace náměstí Atelier Tsunami s. r. o. vypracoval studii proveditelnosti etapizace stavby. Rada městyse následně rozhodla o zahájení akce výstavbou parkoviště za tělocvičnou. Do srpna 2015 bude vypracována projektové dokumentace k provedení stavby a výběru zhotovitele. V září bude vyhlášeno výběrové řízení, tak aby stavba mohla být zahájena v letošním roce s ohledem na platnost stavebního povolení. Dokončení parkoviště bude naplánováno na jarní měsíce Nový herní prvek na dětském hřišti V rámci činnosti pracovníků údržby jsme provedli odstranění starého prvku lodě a připravili prostor pro osazení nového prvku. Po jeho montáži dodavatelskou firmou bylo opět pracovníky údržby provedeno dokončení štěrkových ploch a montáž dopadové plochy. 8. Rekonstrukce garsoniéry v čp. 45 V uvolněné garsoniéře byla provedena kompletní rekonstrukce - zateplen strop, provedena nová elektroinstalace, nové rozvody vody a odpadů, nové plynové topení, provedena výměna obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů, provedeny nové štukové omítky a pokládka PVC. Kuchyň byla vybavena novou linkou, sporákem a digestoří. Strana 9/13

10 I. b e r e n a v ě d o m í informaci o stavebních akcích. 17. Využití pozemku č. 133/1 po Zařízení staveniště Na konci minulého volebního období se v ZM řešila otázka, co s pozemkem po bývalém ZS firmy Eurovia, která prováděla protipovodňová opatření. Bylo diskutováno několik řešení: - pozemek využít dle územního plánu, tj. pro stavbu rodinných domů - dětské hřiště, sportoviště, parkoviště pro restauraci u Hanušů - jiné Nakonec bylo rozhodnuto, že se k tomuto problému vrátíme později. Nyní RM reaguje na četné dotazy zájemců o možnosti pořízení pozemku ve Velkém Poříčí pro stavbu RD. Na svém zasedání se znovu podrobně věnovala této otázce, přikládáme zápis z jednání: Rada se opět důkladně zabývala možnostmi využití tohoto pozemku. Posuzovala obě varianty řešení, tj. návrh zastupitelů Vlčka a Prouzy a původní návrh využití pozemku dle ÚP. Jako bezpředmětné považuje využití tohoto pozemku pro parkoviště hostů restaurace. Vzdálenost je příliš velká. Sportovní a dětské hřiště je umístěno v centru obce, které mohou využívat všichni občané. Vybudování hřiště by bylo finančně nákladné a týkalo by se i změny územního plánu. Ušetřené a získané peníze z prodeje by se takto mohly věnovat například na dobudování chodníku v ul. Žďárecká, který by vedl přes kopec až na konec katastru. V těchto místech je velký provoz a ne každý může využít cyklostezku Pod Horou. Chodník zde velmi chybí, a to hlavně v posledních letech, kdy je otevřen hraniční přechod v Malé Čermné pro automobily, čímž se velice zvýšil provoz na silnici. Na nebezpečnou situaci nás upozorňují a vybízejí k opatření i policisté, protože se v této oblasti zvýšil také počet dopravních nehod. Rada se přiklání k variantě využít pozemek pro stavbu dvou RD v souladu s územním plánem městyse Velké Poříčí. Schváleno bylo následující usnesení: Rada městyse Velké Poříčí I. doporučuje zastupitelům prodat pozemky na dolním konci obce za účelem stavby jednoho až dvou rodinných domků. p. Prouza - tímto rozhodnutím prodáme poslední pozemek na spodním konci obce, který je možné využít pro veřejné sportoviště. Ing. Král - v obci máme centrální sportiviště u ZŠ, hřiště v Olšině, budujeme in-line hřiště u hasičské zbrojnice. Vše vyžaduje investice a není možné stavět sportoviště ve všech částech obce. Mgr. Volhejn - vše, co budujeme, musí mít spoustu povolení, revizí a vyžaduje náklady na údržbu. Mgr. Šancová - mluvila jsem s obyvateli této části obce a nezaznamenala jsem zájem o vybudování sportoviště na tomto pozemku. Mgr. Volhejn - pozemek je druhým rokem prázdný a nikdo se ani nepokusil na tomto místě sportovat. p. Drapač - dříve jsem prosazoval na tomto místě parkoviště, ale v současné době by nemělo využití. Pro restauraci U Hanušů je daleko, drobná provozovna u Kotyzů je zrušena a přestavěna na byty. p. Prouza - nemám na mysli výstavbu parkoviště, jde mi o podporu výstavby sportovišť. p. Drapač - dolní část obce potřebuje jiné akce, například chodník v ulici Žďárecká. Peníze z prodeje majetku se můžou investovat i do této akce. Logické je dávat sportoviště do centra obce. Na okrajích jsou spíše klidovější zóny. Je to tak běžné v každém městě. Následovala všeobecná diskuse o současném využití hřišť pro fotbal. Hraje se na hlavním hřišti, v Olšině a u ZŠ. Dále bude možné využít i nové in-line hřiště. Došlo ke shodě zastupitelů, že fotbalové hřiště na tomto pozemku by fotbalisté vzhledem ke vzdálenosti od ostatních hřišť nevyužívali. pí Mitysková - ze Škvárovny chodí všichni obyvatelé na hřiště k ZŠ, kde mají širokou nabídku. Nezaznamenala jsem žádný problém s docházením na hřiště. p. Prouza - pan Vlček připravil na tento pozemek návrh využití, který byl zastupitelům již představen. Strana 10/13

11 p. Rubeš - dříve mládež sportovala převážně neorganizovaně, dnes už se takto nesportuje. Naše sportoviště jsou kvalitní. Je potřeba je zdokonalovat a doplňovat, není dobré budovat mnoho různých sportovišť, které by nebylo možné plně vybavit. Ing. Král - po této diskusi rozhodneme hlasováním. p. Prouza - požaduji zaznamenat, kdo jak hlasoval. Proti návrhu usnesení hlasoval p.prouza a p.vlček, zdržel se Mgr. Lokvenc. I. s o u h l a s í II. s vyžitím pozemku č. 133/1, k. ú. Velké Poříčí dle platného územního plánu pro individuální výstavbu domů pro bydlení, p o v ě ř u j e RM zahájit administraci prodeje tohoto pozemku. Přijato, pro: 12, proti: 2, zdržel se: Předání mostu v ul. Na Ostrově Od Povodí Labe jsme obdrželi nový návrh zpracované smlouvy na předání mostu. K naší připomínce z jednáni ZM dne , kdy zastupitelstvo původní smlouvu zamítlo, neboť smluvní ujednání bylo v nesouladu s platnými předpisy o účetnictví ( 28 zák. 563/91 Sb. o účetnictví ), jsme v květnu t. r. obdrželi komentář od Ing. Radovana Dachovského z majetkového odboru Povodí Labe s tímto textem : "Dle zjištění naší finanční ředitelky můžete vyvolanou investici odepisovat i Vy, jako obec, a sice v souladu se zněním 66, odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví. Posílám tedy znovu návrh smlouvy o předání vyvolané investice a prosím o Vaše stanovisko". Tolik citace. Návrh smlouvy je již upraven a je v souladu s platnými předpisy. Účetní hodnota mostu činí Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladovou cenu, lze použít toto ocenění do majetku městyse, které bude odepisováno v souladu s citovanými předpisy. p. Prouza - jak je to s řešením průjezdu po cestě na luka? Ing. Král - Zemědělské družstvo má nového předsedu, který postupně začíná vše řešit. Čekáme na výsledek jeho jednání s panem Vávrou. p. Prouza - jak je to s dosékáním kanálu? Ing. Král - ZD provedlo posečení plochy, dosékání okolo stromků zajišťují naši pracovníci. Toto sečení zajišťují postupně po celé obci. p. Prouza - znovu upozorňuji na suchý strom podél kanálu. Ing. Král - osobně jsem si stromky prošel a žádného takového stromu jsem si nevšiml. Výsadba je v záruční době a není problém uplatnit reklamaci. smlouvu o předání vyvolané investice č. O s Povodím Labe, státní podnik, IČ , Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové na stavební objekt SO - 09 Most na Ostrově. Strana 11/13

12 19. Prodej pozemku p. č. 1469/3 Předkladatel: Mgr. Nataša Šancová, místostarostka RM dne schválila záměr prodeje pozemku p. č. 1469/3, ost. plocha, který vznikl oddělením od poz. p. č a jež se nachází u ul. Na Kopci vedle pozemku p. *****. Pozemek je zbytek po části cesty, která se sesypala již před lety do řeky. Městys nechal tento pozemek zaměřit, protože v mapách je ještě zakreslena dnes již neexistující výše zmíněná cesta. Zůstal cíp pozemku, který je pro městys nepotřebný, a proto rada městyse doporučuje pozemek odprodat panu ***** a paní *******, kteří o pozemek zažádali. Zmínění městysi věnovali počátkem t. r. část pozemku z důvodu vybudování nové komunikace a dále uhradili 1/2 nákladů na vypracování GP, který městys musel nechat udělat ve svém zájmu. Z tohoto důvodu RM navrhuje prodejní cenu nově odděleného pozemku p. č. 1469/3 o výměře 39 m 2 za 10,- Kč/m 2. Mgr. Šancová zdůraznila důvody pro stanovené ceny pozemku. prodej pozemku p. č. 1469/3, ost. plocha o výměře 39 m 2 za cenu 390,- Kč panu ****** ******* a paní ******** ******* ** ***** ***. 20. Požární řád městyse Starosta předložil ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/ Požární řád městyse. Byl vypracován na základě aktualizovaných skutečností. Po schválení v ZM bude po dobu 15 dní vyvěšen na úřední desce. Účinnost vyhlášky bude od 5. července Zároveň je potřeba zrušit stávající vyhlášku č. 1/2004. p. Cvejn - v čem se liší nový požární plán? Ing. Král - reaguje například na stávající situaci v umístění vodních zdrojů, na vybavení jednotek JPO a podobně. I. z r u š u j e II. obecně závaznou vyhlášku č. 1/ Požární řád obce, s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku č. 1/ Požární řád městyse. 21. Diskuse Mgr. Šancová - upozornnila na Radou městyse přijatý zákaz podomního prodeje. Informace jsou zveřejněny na webu města, prosím informujte spoluobčany. pí Nováková - proč jsou odstraněny nádoby na separovaný odpad z ulice Krausova? Ing. Král - z důvodu stavby dopravních opatření jsou přemístěny do ulice Příčná. Po dokončení stavby je umístíme zpět na vhodné místo. pí. Mitysková - informujte o to ve zpravodaji. p. Cvej - navrhuji zapůjčit do kostela harmonium z obřadní síně, do doby ukončení opravy varhan. Ing. Král - doplnil, že kulturní komise připravuje oslavy 650 let Velkého Poříčí. Strana 12/13

13 Mgr. Fiedler - upozornil na nebezpečné parkování na ulici Poříčská na hranici katastru s Hronovem. Navrhuje řešit zákazem stání. Mgr. Fiedler - upozornil na špatný stav chodníku na mostě u staré školy. Ing. Král - most je v majetku kraje, chodník prohlédneme a zajistíme nejdůležitější opravy. Ing. Král - Rada městyse připravuje novou vyhlášku pro odpady, chceme zohlednit počet obyvatel na popelnici, podobně jako sousední města, například Hronov. Následovala všeobecná diskuse o systémech poplatků za odpad a přístupu k třídění odpadků. Ing. Král - do podzimního zasedání zastupitelstva připraví rada městyse návrh řešení. Prosím zastupitele o zvážení všech argumentů, možností a názorů, návštěvu internetových stránek Hronova. II. bezplatné zapůjčení harmonia do kostela po dobu opravy varhan, b e r e n a v ě d o m í připomínky členů zastupitelstva. Starosta Ing. Josef Král poděkoval přítomným za účast a jednání v 18:20 hodin ukončil. Ing. Josef Král starosta Jaroslav Rubeš Martin Vlček Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Strana 13/13

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 303 červenec 2015 Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce Sekání trávy Když se po půl osmé ráno scházeli na louce pod cvičným hřištěm první soutěžící

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů městského zastupitelstva.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.4.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

A zase jsme o jeden rok starší

A zase jsme o jeden rok starší M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 249 leden 2011 A zase jsme o jeden rok starší Nový rok, který jsme tak vřele přivítali šampaňským, světelnými efekty a veselím, se dá zatím

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem

Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 254 červen 2011 Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem Je za námi další ročník dálkového pochodu

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více