Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání"

Transkript

1 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí konané dne v 16:30 hod. společenský sál, Obecní dům, Náměstí 102, Velké Poříčí Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Ing. Josef Král, Mgr. Nataša Šancová, Mgr. Rudolf Volhejn, Ing. Antonín Krmaš, Miloš Drapač, Jan Pašťálka, Radka Nováková, Bc. Roman Fiedler, Ivana Mitysková, Jiří Vítek, Jaroslav Rubeš, Václav Cvejn, Mgr. Pavel Lokvenc, Martin Vlček, Jan Prouza Jaroslav Rubeš, Martin Vlček Josef Vondra Josef Vondra, Dana Zimová Text zahájení: Starosta Ing. Josef Král zahájil jednání v 16:35 hodin, konstatoval, že je přítomno 15 zastupitelů a jednání je usnášení schopné. Schválený program: Bod Věc 1. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení Z/02/15/7 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok Účetní závěrka za rok Závěrečný účet městyse za rok Zpráva o RO přijatých RM 7. Informace o finanční situaci 8. Revokace usnesení Z/01/15/4 - Příspěvky pro organizace a spolky v roce Schválení příspěvků a darů zájmovým organizacím 10. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 s ŘKF Velké Poříčí o poskytnutí dotace z rozpočtu na opravu varhan v kostele 11. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2015 se ZUŠ Hronov 12. Delegace na valnou hromadu VAK Náchod a. s. 13. Ukončení smlouvy o správě a údržbě VO 14. Informace o soudním sporu 15. Dotace z MMR 16. Informace o stavebních akcích Strana 1/13

2 Bod Věc 17. Využití pozemku č. 133/1 po Zařízení staveniště 18. Předání mostu v ul. Na Ostrově 19. Prodej pozemku p. č. 1469/3 20. Požární řád městyse 21. Diskuse K jednotlivým bodům programu: 1. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu Ing. Josef Král předložil návrh programu dnešního jednání, který je oproti zveřejněnému programu rozšířen o schválení nového Požárního řádu městyse a za ověřovatele navrhl Jaroslava Rubeše a Martina Vlčka. 1. navržený program jednání, 2. ověřovatele zápisu Jaroslava Rubeše a Martina Vlčka. 2. Kontrola usnesení Z/02/15/7 Na jednání ZM byl dán souhlas k pronájmu části pozemků v Olšině firmě CES-EKO, jednatel Jan Kubeček. Byl uložen úkol starostovi projednat podmínky pronájmu. Firma s pronájmem souhlasila za stanovených podmínek. RM schválila záměr pronájmu a následně vlastní pronájem. Vzhledem k tomu, že budoucí uživatel do úpravy pozemku vloží větší finanční prostředky a zavázal se v bezprostřední blízkosti areálu firmy učinit opatření, která zabezpečí pořádek v této lokalitě, bylo rozhodnuto pronajmout pozemky na 5 let v ceně 1,40 Kč/m 2 /rok. Po této době bude o dalším využití znovu rozhodnuto. I. p o v a ž u j e usnesení Z/02/15/7 za splněné. 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě písemné žádosti městyse pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Hradec Králové v souladu s ustanovením 42, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Strana 2/13

3 územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo provedeno ve dnech , , a Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Ostatní podrobnosti přezkumu jsou v přiložené zprávě, která je i součástí schválení Závěrečného účtu za rok 2014, který je zveřejněn na úřední desce od Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 projednala RM dne , vzala ji na vědomí a doporučuje ZM její schválení. Zprávu o výsledku přezkoumání městyse za rok Účetní závěrka za rok 2014 Ve smyslu směrnice o požadavcích ke schvalování účetní závěrky městyse a vyhlášky č. 220/2013 předkládáme k posouzení účetní závěrku městyse za rok 2014 v podobě výkazů Rozvaha 2014, Výkaz zisku a ztráty 2014 a Přílohu k uzávěrce Jako doplňující podklady předkládáme za rok 2014 Inventarizační zprávu, Monitoring městyse, Roční zprávu o výsledcích kontrol, Zprávy z auditu firmy ON-OK Libina I. a II., Zprávu z přezkumu pracovníky krajského úřadu, Přehled úvěrů, Obecné informace o vykonaných kontrolách a Opravný doklad k zaúčtování zdroje dotace Euroregionu Glacensis. O průběžné finanční situaci městyse byla pravidelně podávána informace při jednáních rady i zastupitelstva. Krajský audit neshledal chyby a nedostatky v hospodaření. Na drobnou chybu v zaúčtování zdroje dotace u Mikroprojetku Euroregionu Glacensis přišla účetní městyse při samokontrole podkladů k závěrečnému účtu a účetní závěrce za minulý rok a zpětně již nelze tuto chybu v závěrce roku 2014 opravit či komentovat z důvodu uzavření ročního období. Zápisy z kontrol nekonstatují stupně rizika, která by měla vliv na výsledek hospodaření a věrný a poctivý obraz účetní závěrky za rok Hospodaření městyse bylo oproti minulému roku ziskové ve výši cca 44 mil. Kč z důvodu prominutého penále a pokuty za porušení rozpočtové kázně ve výši tis. Kč v září Účetní závěrku projednala dne RM, vzala ji na vědomí, nevznesla požadavky na doplňující informace a doporučila ZM její schválení. účetní závěrku městyse za rok Závěrečný účet městyse za rok 2014 V souladu se zákonem č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly údaje o ročním hospodaření městyse zpracovány do závěrečného účtu, kde jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, hospodaření s majetkem, tvorba a použití peněžních fondů, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům i jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, informace o inventarizaci a další důležité informace z roku Nedílnou součástí Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 kontrolním orgánem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Je přiložena jako podklad pro vyslovení souhlasu zastupitelstva s celoročním hospodařením městyse. Návrh Závěrečného účtu v užším rozsahu byl vyvěšen na úřední desce. Na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup byly ve stejný den zveřejněny kromě této hlavní Strana 3/13

4 zprávy i povinné roční výkazy včetně výkazů obou příspěvkových organizací, zpráva z přezkoumání hospodaření, přehled o úvěrech, podrobná sestava závěrečného účtu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. Všechny výkazy, rozbory a zprávy jsou přílohou tohoto materiálu. Závěrečný účet projednala dne RM a doporučuje ZM schválit Závěrečný účet 2014 a odsouhlasit celoroční hospodaření bez výhrad. Závěrečný účet městyse za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 6. Zpráva o RO přijatých RM Od schválení rozpočtu dne schválila rada celkem dvě rozpočtová opatření. V rozpočtovém opatření číslo 1/2015 došlo k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o Kč z důvodu podepsaných nových i dodatků starých smluv s úřadem práce pro 5 pracovníků ve výši Kč (ZU 41xx). Zbývajících 11 tis. Kč činí nový nerozpočtovaný příjem z prodeje majetku, dřeva a přijatých sankcí za znečištění životního prostředí z CÚ HK (ZU 3xxx - 2xxx, tj. nedaňové příjmy u služeb pro obyvatelstvo) ve prospěch výdajů knihovny v ZU 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky. Ostatní změny se týkají přesunů mezi paragrafy a položkami rozpočtu. Jedná se o změny celkem sedmi závazných ukazatelů - ZU (vznik nového ZU 62xx Jiné veřejné služby a činnosti, v rozpisu rozpočtu paragraf 6224 Humanitární a zahraniční pomoci ve výši 2 tis. Kč na zemětřesení v Nepálu, snížení ZU Bydlení, komunální a územní rozvoj ve prospěch ZU 37xx Ochrana životního prostředí /Olšina/, snížení ZU 52xx Civilní připravenost na krizové stavy) - viz příloha RO 1/2015 podrobně. Rozpočtové opatření č. 2/15 byla radou schválena změna u dvou ZU ve výši 61 tis. Kč v souladu s Pravidly pro provádění rozpočtových opatření městyse bez zvýšení rozpočtu v příjmech a výdajích (37xx - Ochrana živ. prostředí a 61xx - Státní moc, státní správa, územní samospráva). Jednalo se pouze o přesun peněz mezi těmito ukazateli ve prospěch nového paragrafu 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů, pol z důvodu uzavření smlouvy na ukládání bioodpadu v obci a změna rozpisu položek u parag I. b e r e n a v ě d o m í informaci o přijatých RO RM. 7. Informace o finanční situaci Výsledkem hospodaření za pět měsíců t. r. je prozatím zisk ve výši tis. Kč., tzn., že výnosy jsou o tuto částku vyšší než náklady. V příštích měsících pomalu očekáváme možnou ztrátu z důvodu navýšených odpisů u dlouhodobého majetku, které jsou účtovány v nákladech čtvrtletně. Pokud se týká daňových výnosů, tak plnění je ve výši 39,35 % rozpočtu a mělo by být cca na 42 %. Je to celostátní problém. Oproti roku 2014 bylo finančním úřadem zasláno městysi o 686 tis. Kč méně, než v roce Situace je podobná jako v roce Daňové příjmy činí k zhruba tis. Kč, v roce 2013 to bylo tis. Kč a v roce tis. Kč. Konkrétně se jedná se o nižší DPH ve výši 382 tis. Kč, daň z příjmu právnických osob ve výši 74 tis. Kč a daně z příjmu fyzických osob ve výši 107 tis. Kč. Naši vládní představitelé slibují, že tento pokles daní bude postupně odeznívat a do konce roku by měl být dorovnán. Strana 4/13

5 Na propadu meziročního inkasa u DPH se menší mírou podílí i zavedení druhé snížené sazby ve výši 10% na knihy, léky a dětskou výživu. Daleko větší mírou se na poklesu proti stejnému období loňskému roku podílí zadržení vyplacení nadměrných odpočtů finanční správou v rámci kontrolní činnosti, a tím bylo obcím a krajům poukázáno více příjmů z DPH. Zadržené nadměrné odpočty byly z velké části postupně v průběhu roku 2014 vyplaceny, tudíž v dalších měsících od května roku 2014 naopak postupné vyplácení těchto zdržených odpočtů snižovalo inkaso daně z přidané hodnoty. U daně z příjmu FO je pokles způsoben uplatněním slev na dani za rok 2014 i zpětně za rok 2013 starobním důchodcům. U daně z příjmu právnických osob je celostátní nárůst inkasa. U nás je to zřejmě pouze přechodný stav. Rozpočet městyse v příjmech je plněn na 40,56 % a výdaje na 30,76 %. Městys hospodaří s přebytkem ve výši tis. Kč. K vyššímu čerpání výdajů dojde v průběhu druhé poloviny roku, kdy se rozjedou stavební akce ve škole a dojde k fakturaci za stavební akce v hasičárně, Na Růžku, hřišti pro In-line bruslení, opravách komunikací, údržbě zeleně v obci i dalších rozpočtovaných akcích. Závazné ukazatele rozpočtu překročeny nejsou, neboť jsou upraveny rozpočtovými opatřeními. Pro bližší informaci ZM přikládáme výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M, rozvahu a výkaz zisku a ztrát k datu V I. čtvrtletí proběhl na úřadě interní audit firmou ON-Ok Libina s. r. o. a neshledal závad a nestanovil žádná rizika v kontrolované oblasti. Přikládáme zápis o I. kontrole městyse ze dne I. b e r e n a v ě d o m í informaci o finanční situaci Městyse Velké Poříčí. 8. Revokace usnesení Z/01/15/4 - Příspěvky pro organizace a spolky v roce 2015 Vzhledem k tomu, že došlo k novele zákona 250/00 Sb. již s účinností od a do této doby jsme nestihli vyplatit a sepsat smlouvy podle dosud používaných vzorů a starších předpisů a hlavně s jejich platbou nebylo počítáno v provizoriu rozpočtu, revokujeme usnesení o schválení příspěvků jmenovaným organizacím z důvodu změny druhu finanční podpory. K této problematice se rozvinula široká diskuze, mnoho dotazů, různých úvah, jak vůbec tyto příspěvky, mnohdy bezvýznamné, vyplácet, zda sepisovat složité veřejnoprávní smlouvy i na malé finanční částky, schvalovat jednotlivé smlouvy v radě či zastupitelstvu apod. Dle odpovědi z MF ČR (ředitele Financování územních rozpočtů a programového financování Ing. Miroslava Mateje, Ph.D.) je zcela na úvaze obce, zda bude spolky podporovat dotacemi ve smyslu 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v režimu veřejného práva) nebo dary ve smyslu 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v režimu soukromého práva). I. r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva městyse Velké Poříčí č. Z/01/15/4 ze dne Schválení příspěvků a darů zájmovým organizacím Předkladatel: Mgr. Nataša Šancová, místostarostka Strana 5/13

6 Navazujeme na předchozí bod revokace usnesení z č. Z/01/15/4 Příspěvky pro organizace a spolky v roce 2015 a po předchozím projednání v radě t. r. navrhujeme změnit druh finanční podpory na činnost těchto organizací. Příspěvky do 5 tis. Kč schválit v režimu soukromého práva, tj. jako dar ve smyslu 2055 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění a finanční podporu nad 5 tis. Kč v režimu veřejného práva jako dotaci k vyúčtování ve smyslu 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákona 250/00 Sb. v novelizovaném znění dle odpovědi Ing. Miroslava Mateje, Ph.D. z MF ČR, kterou jsme citovali v přechozím bodu. Smlouvy nad 50 tis. Kč jsou již zpracovány a jsou předmětem projednání a schválení na dnešním zastupitelstvu (ŘKF Velké Poříčí - oprava varhan 130 tis. Kč, ZUŠ Hronov - nákup a opravy hudebních nástrojů 55 tis. Kč). Zbývající veřejnoprávní smlouvy, které budou zpracovány individuálně po tomto zastupitelstvu, budou předmětem projednání a schválení v radě městyse a budou podléhat veřejnosprávní kontrole dle zákona 320/2001 Sb. Přehled příspěvků a darů, který byl zpracován na jednání , je přílohou tohoto zápisu pro připomenutí. Oblastní charitě Červený Kostelec byla částka již zaslána jako forma ocenění jejich záslužné činnosti (tzn. v jiném režimu - zákona 218/2000 Sb.). 1. poskytnutí daru dle občanského zákoníku č. 89/2012 ve výši 3 tis. Kč Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec, ve výši 3 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Hronov pro turistický oddíl, ve výši 5 tis. Kč spolku Studánka Velké Poříčí, 5 tis. Kč ZO kynologů Hronov, 5 tis. Kč Svazu skautů a skautek BOR Velké Poříčí a 5 tis. Kč ČČK - MS Velké Poříčí, 2. dotaci ve smyslu 10a zákona 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši 40 tis. Kč Domovu důchodců Justynka Hronov, 50 tis. Kč Dominu Hronov, 40 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Velké Poříčí, 15 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů Velké Poříčí, 55 tis. Kč ZUŠ Hronov a 130 tis. Kč ŘKF Velké Poříčí. 10. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 s ŘKF Velké Poříčí o poskytnutí dotace z rozpočtu na opravu varhan v kostele Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. č. 24/2015, účinné od je nezbytné, aby obsah veřejnoprávních smluv, které byly vyhotoveny po uvedeném datu a jsou na výši dotace nad 50 tis. Kč, schvalovalo zastupitelstvo obce. Příspěvek byl schválen již , ale nebyl do vyplacen a smlouva sepsána, neboť v té době ještě nebyly zřejmé všechny okolnosti ohledně této opravy varhan. Nyní má ŘKF Velké Poříčí zpracovanou Smlouvu o dílo na přestavbu varhan v kostele Navštívení Panny Marie ve Velkém Poříčí se zhotovitelem Peterem Nožinou, bytem Na Hradčanech 46, Nahoruby - Křečovice na částku Kč. Práce byly zahájeny 13. dubna a měly by být ukončeny nejdéle 1. prosince t. r. Farnost již uhradila dle smlouvy zálohu ve výši 130 tis. Kč při podpisu smlouvy. Zbylou část ceny díla ve výši Kč uhradí ŘKF po převzetí díla a k tomu bude sloužit dotace z rozpočtu městyse. Návrh této smlouvy vzala na vědomí RM dne a doporučuje ZM návrh smlouvy schválit. p. Cvejn - oprava varhan již byla zahájena. Ing. Krmaš - bude dokončena v závěru letošního roku dle smlouvy o dílo. Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015 s Římskokatolickou církví Velké Poříčí ve výši 130 tis. Kč na opravu varhan v kostele. Strana 6/13

7 11. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2015 se ZUŠ Hronov Vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb.(důvody uvedeny v předchozím bodu) a po projednání v RM dne , předkládáme ke schválení i tuto smlouvu se ZUŠ Hronov. RM doporučuje návrh této smlouvy schválit. Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2015 se ZUŠ Hronov. 12. Delegace na valnou hromadu VAK Náchod a. s se v sále OD ve Velkém Poříčí uskuteční valná hromada VAK Náchod a. s. Městys Velké Poříčí je akcionářem a zastupitelstvo volí svého zástupce a pověřuje ho hlasováním. Pozvánka na VH je uveřejněna na stánkách Zde je také k dispozici Výroční zpráva za rok RM doporučuje zastupitelům seznámit se s programem VH a výroční zprávou a poté na jednání zastupitelstva pověřit hlasováním svého zástupce. 1. návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady VAK Náchod a. s., která se uskuteční , 2. zastupováním na valné hromadě starostu městyse. 13. Ukončení smlouvy o správě a údržbě VO RM na svém zasedání schválila ukončení smlouvy s extérní firmou - Havel na správu a údržbu veřejného osvětlení ve Velkém Poříčí a převedení správy a údržby VO na městys. RM schválila i nákup nového užitkového vozidla Dacia Dokker VAN pro zajištění údržby VO a pro správu budov. Pořízení tohoto vozidla je výhodné pomocí úvěru s tím, že zaplatíme 40 % ceny vozidla a zbytek ve splátkách po dobu 36 měsíců. Vozidlo bude po tuto dobu havarijně pojištěno. Mgr. Lokvenc - jaká je cena pořizovaného vozu? Ing. Král - cena je 243 tis Kč. I. b e r e n a v ě d o m í ukončení smlouvy o správě a údržbě VO s externí firmou a převod správy a údržby na městys, Strana 7/13

8 II. s c h v a l u je přijetí úvěru na pořízení užitkového vozidla Dacia Dokker VAN od společnosti RCI Financial Services, s. r. o. do výše 146 tis. Kč. 14. Informace o soudním sporu Na jednání ZM byla podána informace o probíhajícím soudním sporu, kdy žalujeme společnost Ingeniring Krkonoše o náhradu škody za neplnění podmínek mandátní smlouvy na administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele Rekonstrukce Obecního domu. S žalovanou stranou jsme se sešli mimo soudní síň. Zde nám žalovaná strana oznámila, že její pojišťovna nepřistupuje na mimosoudní vyrovnání. Proto pokračuje soudní jednání. Další jednání u Okresního soudu v Trutnově mělo být 8.4., žalovaná strana se opět omluvila. Jednání proběhlo Paní soudkyně četla důkazní materiály. Vzhledem k tomu, že do nich nezahrnula všechny naše argumenty, písemná vyjádření, korespondenci atd., předložil náš právní zástupce znovu tyto materiály. Bylo dohodnuto, že do 14 dnů zašlou obě strany svá vyjádření a závěrečný návrh žaloby na náhradu škody. Z naší strany bylo učiněno Další soudní jednání proběhne Paní soudkyně při své řeči podotkla, že ať rozhodne jak rozhodne, předpokládá, že se protistrana odvolá. Odvolací soud by poté probíhal v HK. Musíme věřit v kompetentnost a nezávislost našich soudů. p. Drapač - navrhuji, abychom pro případ rozhodnutí soudu v náš neprospěch rozhodli již dnes o podání odvolání a pověřili podáním starostu. Ing. Král doplnil předložený návrh usnesení. I. b e r e n a v ě d o m í II. informaci o probíhajícím soudním sporu, s c h v a l u j e případné odvolání v soudním sporu, III. p o v ě ř u j e starostu podáním případného odvolání v soudním sporu. 15. Dotace z MMR Městys Velké Poříčí uspěl se žádostí o dotaci z MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na hřiště pro inline bruslení. Nyní musíme splnit všechny podmínky stanovené v registraci akce. Prvním úkolem bude vypracovat zadávací dokumentaci a vyhlásit výběrové řízení na dodavatele hřiště. Manažerem projektu je Ing. Škoda, výběrové řízení administruje Ing. Tomek. poskytnutí dotace na hřiště pro in-line bruslení od MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Strana 8/13

9 16. Informace o stavebních akcích Informace o stavebních akcích podal Josef Vondra stavební technik městyse: 1. Dokončení výměny výplní otvorů na budově ZŠ. Akce je dokončena dle smlouvy o dílo a dodatku, který řešil záměnu parapetů v 1. NP z mědi na poplastovaný plech z důvodu možnosti odcizení. 2. Dopravní opatření v lokalitě Růžek Stavba byla z původně prázdninového termínu rozdělena na dvě části, a to z důvodu koordinace výstavby splaškové kanalizace v areálu střední školy a vyvolané opravy zatrubení potoka od lékárny po křižovatku. Výstavba chodníku od čp. 264 po čp. 308 DPS byla zahájena 20. dubna a dokončena 29. května. Od 1. června probíhá výstavba splaškové kanalizace v prostoru křižovatky a od cca 15. června bude zahájena oprava zatrubení potoka. Po dokončení těchto akcí bude o prázdninách pokračovat výstavba dopravních opatření. Celá stavba dopravních opatření je navržena a prováděna za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a z tohoto důvodu dojde i k omezení parkovacích stání. U této akce následovala všeobecná diskuse k prováděnému dopravnímu řešení. Bylo konstatováno, že je prováděno v první řadě pro zvýšení bezpečnosti chodců. 3. Zateplení hasičské zbrojnice Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. března a dokončena 29. května v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo. Nyní probíhá administrace přidělených dotačních prostředků. 4. Oprava hygienických zařízení v Základní škole Po podpisu smlouvy o dílo proběhlo vyvzorkování materiálů, obkladů, dlažeb a sanitární techniky. V úterý 9. června se uskutečnila schůzka k organizaci postupu stavby. Samotné práce budou zahájeny po skončení školní docházky. 5. Úprava Olšiny V zimních měsících pracovníci městyse odstranili pod dohledem Ing. Málka keře a pokáceli poškozené a nevhodné stromy. Následně byla celá plocha v rozsahu m 2 upravena a doplněna ornicí. Na stromech byl z důvodů bezpečnosti proveden odborný prořez. Dalším záměrem je výstavba štěrkové pěšiny podél řeky s ohledem na finanční možnosti nebude zatím provedena. 6. Revitalizace náměstí Atelier Tsunami s. r. o. vypracoval studii proveditelnosti etapizace stavby. Rada městyse následně rozhodla o zahájení akce výstavbou parkoviště za tělocvičnou. Do srpna 2015 bude vypracována projektové dokumentace k provedení stavby a výběru zhotovitele. V září bude vyhlášeno výběrové řízení, tak aby stavba mohla být zahájena v letošním roce s ohledem na platnost stavebního povolení. Dokončení parkoviště bude naplánováno na jarní měsíce Nový herní prvek na dětském hřišti V rámci činnosti pracovníků údržby jsme provedli odstranění starého prvku lodě a připravili prostor pro osazení nového prvku. Po jeho montáži dodavatelskou firmou bylo opět pracovníky údržby provedeno dokončení štěrkových ploch a montáž dopadové plochy. 8. Rekonstrukce garsoniéry v čp. 45 V uvolněné garsoniéře byla provedena kompletní rekonstrukce - zateplen strop, provedena nová elektroinstalace, nové rozvody vody a odpadů, nové plynové topení, provedena výměna obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů, provedeny nové štukové omítky a pokládka PVC. Kuchyň byla vybavena novou linkou, sporákem a digestoří. Strana 9/13

10 I. b e r e n a v ě d o m í informaci o stavebních akcích. 17. Využití pozemku č. 133/1 po Zařízení staveniště Na konci minulého volebního období se v ZM řešila otázka, co s pozemkem po bývalém ZS firmy Eurovia, která prováděla protipovodňová opatření. Bylo diskutováno několik řešení: - pozemek využít dle územního plánu, tj. pro stavbu rodinných domů - dětské hřiště, sportoviště, parkoviště pro restauraci u Hanušů - jiné Nakonec bylo rozhodnuto, že se k tomuto problému vrátíme později. Nyní RM reaguje na četné dotazy zájemců o možnosti pořízení pozemku ve Velkém Poříčí pro stavbu RD. Na svém zasedání se znovu podrobně věnovala této otázce, přikládáme zápis z jednání: Rada se opět důkladně zabývala možnostmi využití tohoto pozemku. Posuzovala obě varianty řešení, tj. návrh zastupitelů Vlčka a Prouzy a původní návrh využití pozemku dle ÚP. Jako bezpředmětné považuje využití tohoto pozemku pro parkoviště hostů restaurace. Vzdálenost je příliš velká. Sportovní a dětské hřiště je umístěno v centru obce, které mohou využívat všichni občané. Vybudování hřiště by bylo finančně nákladné a týkalo by se i změny územního plánu. Ušetřené a získané peníze z prodeje by se takto mohly věnovat například na dobudování chodníku v ul. Žďárecká, který by vedl přes kopec až na konec katastru. V těchto místech je velký provoz a ne každý může využít cyklostezku Pod Horou. Chodník zde velmi chybí, a to hlavně v posledních letech, kdy je otevřen hraniční přechod v Malé Čermné pro automobily, čímž se velice zvýšil provoz na silnici. Na nebezpečnou situaci nás upozorňují a vybízejí k opatření i policisté, protože se v této oblasti zvýšil také počet dopravních nehod. Rada se přiklání k variantě využít pozemek pro stavbu dvou RD v souladu s územním plánem městyse Velké Poříčí. Schváleno bylo následující usnesení: Rada městyse Velké Poříčí I. doporučuje zastupitelům prodat pozemky na dolním konci obce za účelem stavby jednoho až dvou rodinných domků. p. Prouza - tímto rozhodnutím prodáme poslední pozemek na spodním konci obce, který je možné využít pro veřejné sportoviště. Ing. Král - v obci máme centrální sportiviště u ZŠ, hřiště v Olšině, budujeme in-line hřiště u hasičské zbrojnice. Vše vyžaduje investice a není možné stavět sportoviště ve všech částech obce. Mgr. Volhejn - vše, co budujeme, musí mít spoustu povolení, revizí a vyžaduje náklady na údržbu. Mgr. Šancová - mluvila jsem s obyvateli této části obce a nezaznamenala jsem zájem o vybudování sportoviště na tomto pozemku. Mgr. Volhejn - pozemek je druhým rokem prázdný a nikdo se ani nepokusil na tomto místě sportovat. p. Drapač - dříve jsem prosazoval na tomto místě parkoviště, ale v současné době by nemělo využití. Pro restauraci U Hanušů je daleko, drobná provozovna u Kotyzů je zrušena a přestavěna na byty. p. Prouza - nemám na mysli výstavbu parkoviště, jde mi o podporu výstavby sportovišť. p. Drapač - dolní část obce potřebuje jiné akce, například chodník v ulici Žďárecká. Peníze z prodeje majetku se můžou investovat i do této akce. Logické je dávat sportoviště do centra obce. Na okrajích jsou spíše klidovější zóny. Je to tak běžné v každém městě. Následovala všeobecná diskuse o současném využití hřišť pro fotbal. Hraje se na hlavním hřišti, v Olšině a u ZŠ. Dále bude možné využít i nové in-line hřiště. Došlo ke shodě zastupitelů, že fotbalové hřiště na tomto pozemku by fotbalisté vzhledem ke vzdálenosti od ostatních hřišť nevyužívali. pí Mitysková - ze Škvárovny chodí všichni obyvatelé na hřiště k ZŠ, kde mají širokou nabídku. Nezaznamenala jsem žádný problém s docházením na hřiště. p. Prouza - pan Vlček připravil na tento pozemek návrh využití, který byl zastupitelům již představen. Strana 10/13

11 p. Rubeš - dříve mládež sportovala převážně neorganizovaně, dnes už se takto nesportuje. Naše sportoviště jsou kvalitní. Je potřeba je zdokonalovat a doplňovat, není dobré budovat mnoho různých sportovišť, které by nebylo možné plně vybavit. Ing. Král - po této diskusi rozhodneme hlasováním. p. Prouza - požaduji zaznamenat, kdo jak hlasoval. Proti návrhu usnesení hlasoval p.prouza a p.vlček, zdržel se Mgr. Lokvenc. I. s o u h l a s í II. s vyžitím pozemku č. 133/1, k. ú. Velké Poříčí dle platného územního plánu pro individuální výstavbu domů pro bydlení, p o v ě ř u j e RM zahájit administraci prodeje tohoto pozemku. Přijato, pro: 12, proti: 2, zdržel se: Předání mostu v ul. Na Ostrově Od Povodí Labe jsme obdrželi nový návrh zpracované smlouvy na předání mostu. K naší připomínce z jednáni ZM dne , kdy zastupitelstvo původní smlouvu zamítlo, neboť smluvní ujednání bylo v nesouladu s platnými předpisy o účetnictví ( 28 zák. 563/91 Sb. o účetnictví ), jsme v květnu t. r. obdrželi komentář od Ing. Radovana Dachovského z majetkového odboru Povodí Labe s tímto textem : "Dle zjištění naší finanční ředitelky můžete vyvolanou investici odepisovat i Vy, jako obec, a sice v souladu se zněním 66, odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví. Posílám tedy znovu návrh smlouvy o předání vyvolané investice a prosím o Vaše stanovisko". Tolik citace. Návrh smlouvy je již upraven a je v souladu s platnými předpisy. Účetní hodnota mostu činí Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladovou cenu, lze použít toto ocenění do majetku městyse, které bude odepisováno v souladu s citovanými předpisy. p. Prouza - jak je to s řešením průjezdu po cestě na luka? Ing. Král - Zemědělské družstvo má nového předsedu, který postupně začíná vše řešit. Čekáme na výsledek jeho jednání s panem Vávrou. p. Prouza - jak je to s dosékáním kanálu? Ing. Král - ZD provedlo posečení plochy, dosékání okolo stromků zajišťují naši pracovníci. Toto sečení zajišťují postupně po celé obci. p. Prouza - znovu upozorňuji na suchý strom podél kanálu. Ing. Král - osobně jsem si stromky prošel a žádného takového stromu jsem si nevšiml. Výsadba je v záruční době a není problém uplatnit reklamaci. smlouvu o předání vyvolané investice č. O s Povodím Labe, státní podnik, IČ , Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové na stavební objekt SO - 09 Most na Ostrově. Strana 11/13

12 19. Prodej pozemku p. č. 1469/3 Předkladatel: Mgr. Nataša Šancová, místostarostka RM dne schválila záměr prodeje pozemku p. č. 1469/3, ost. plocha, který vznikl oddělením od poz. p. č a jež se nachází u ul. Na Kopci vedle pozemku p. *****. Pozemek je zbytek po části cesty, která se sesypala již před lety do řeky. Městys nechal tento pozemek zaměřit, protože v mapách je ještě zakreslena dnes již neexistující výše zmíněná cesta. Zůstal cíp pozemku, který je pro městys nepotřebný, a proto rada městyse doporučuje pozemek odprodat panu ***** a paní *******, kteří o pozemek zažádali. Zmínění městysi věnovali počátkem t. r. část pozemku z důvodu vybudování nové komunikace a dále uhradili 1/2 nákladů na vypracování GP, který městys musel nechat udělat ve svém zájmu. Z tohoto důvodu RM navrhuje prodejní cenu nově odděleného pozemku p. č. 1469/3 o výměře 39 m 2 za 10,- Kč/m 2. Mgr. Šancová zdůraznila důvody pro stanovené ceny pozemku. prodej pozemku p. č. 1469/3, ost. plocha o výměře 39 m 2 za cenu 390,- Kč panu ****** ******* a paní ******** ******* ** ***** ***. 20. Požární řád městyse Starosta předložil ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/ Požární řád městyse. Byl vypracován na základě aktualizovaných skutečností. Po schválení v ZM bude po dobu 15 dní vyvěšen na úřední desce. Účinnost vyhlášky bude od 5. července Zároveň je potřeba zrušit stávající vyhlášku č. 1/2004. p. Cvejn - v čem se liší nový požární plán? Ing. Král - reaguje například na stávající situaci v umístění vodních zdrojů, na vybavení jednotek JPO a podobně. I. z r u š u j e II. obecně závaznou vyhlášku č. 1/ Požární řád obce, s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku č. 1/ Požární řád městyse. 21. Diskuse Mgr. Šancová - upozornnila na Radou městyse přijatý zákaz podomního prodeje. Informace jsou zveřejněny na webu města, prosím informujte spoluobčany. pí Nováková - proč jsou odstraněny nádoby na separovaný odpad z ulice Krausova? Ing. Král - z důvodu stavby dopravních opatření jsou přemístěny do ulice Příčná. Po dokončení stavby je umístíme zpět na vhodné místo. pí. Mitysková - informujte o to ve zpravodaji. p. Cvej - navrhuji zapůjčit do kostela harmonium z obřadní síně, do doby ukončení opravy varhan. Ing. Král - doplnil, že kulturní komise připravuje oslavy 650 let Velkého Poříčí. Strana 12/13

13 Mgr. Fiedler - upozornil na nebezpečné parkování na ulici Poříčská na hranici katastru s Hronovem. Navrhuje řešit zákazem stání. Mgr. Fiedler - upozornil na špatný stav chodníku na mostě u staré školy. Ing. Král - most je v majetku kraje, chodník prohlédneme a zajistíme nejdůležitější opravy. Ing. Král - Rada městyse připravuje novou vyhlášku pro odpady, chceme zohlednit počet obyvatel na popelnici, podobně jako sousední města, například Hronov. Následovala všeobecná diskuse o systémech poplatků za odpad a přístupu k třídění odpadků. Ing. Král - do podzimního zasedání zastupitelstva připraví rada městyse návrh řešení. Prosím zastupitele o zvážení všech argumentů, možností a názorů, návštěvu internetových stránek Hronova. II. bezplatné zapůjčení harmonia do kostela po dobu opravy varhan, b e r e n a v ě d o m í připomínky členů zastupitelstva. Starosta Ing. Josef Král poděkoval přítomným za účast a jednání v 18:20 hodin ukončil. Ing. Josef Král starosta Jaroslav Rubeš Martin Vlček Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Strana 13/13

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 5. zasedání

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 5. zasedání Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí konané dne 16. 9. 2015 v 16:30 hod. společenský sál, Obecní dům, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU Návrh závěrečného účtu svazku bude projednán na základě tohoto návrhu: ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU KANALIZACE OBCÍ V POVODÍ JEVIŠOVKY Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 24. 06. 2015 bod programu: 6 věc: Informace o závěrečném účtu a hospodaření DSO Jezero Milada 2014 důvod předložení: Zpráva o hospodaření svazku obcí za

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU Návrh závěrečného účtu svazku bude projednán na základě tohoto návrhu: ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU KANALIZACE OBCÍ V POVODÍ JEVIŠOVKY Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ Závěrečný účet obce Suchý Důl za rok 2014 Obsah: Údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. - Údaje o plnění příjmů a výdajů - Vyúčtování

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Závěrečný účet obce Buková u Příbramě za rok 2014 (dle zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Buková u Příbramě za rok 2014 (dle zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Buková u Příbramě za rok 2014 (dle zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Zpracovala: Alena Bálková, účetní obce Vyvěšeno (i v elektronické podobě) dne:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Obec Jíkev Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Jíkev návrh na závěrečný účet svazku za rok 2012. Dne 9.12.2011

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940 Obec Lovčovice, Lovčovice 12, 675 31 Jemnice IČO: 48527432 e-mail: lovcovice@email.cz č.ú. 7100009231/7940 Návrh závěrečného účtu Obce Lovčovice za rok 2014. Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 52045/2012 OKP Č. j.: JMK 52045/2012 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 23. 11. 2016 Přítomní zastupitelé: Bc. Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Ing. Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 29. 03. 2012 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M Hruška,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 15. června 2016 od v Lupenické hospodě

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 15. června 2016 od v Lupenické hospodě Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 15. června 2016 od 19.00 v Lupenické hospodě Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno dle zákona o obcích číslo 128/2000 Sb.. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 IČ 00240851 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Šestajovice, IČ: 00529991 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 5 členů Pro: 5 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 5 členů Pro: 5 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 06/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 22.06.2016 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.6.2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod.

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod. v 19 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Kujalová J., MVDr. Marková R., Špaček M, Příhodová P., Bc. Suková D., Kotačka L., Mgr. Eliáš F., P. Viliš, Vávra P., Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., Ing. L.

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k plnění V Kč Č.Ř. rozpočet opatření

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 13.12.2010 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 19.50 hodin PŘÍTOMNI: NEPŘÍTOMEN: OMLUVENI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce Královice za rok 2010

Závěrečný účet obce Královice za rok 2010 Závěrečný účet obce Královice za rok 2010 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Královice,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

Obec Kačice Masarykova 20 IČ

Obec Kačice Masarykova 20 IČ Obec Kačice Masarykova 20 IČ 00234494 Závěrečný účet obce za rok 2015 Organizační struktura: Starosta: Libor Němeček Místostarostka: Ing. Mgr. Daniela Veselská Kontrolní výbor: předseda Radek Vaněk Finanční

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městys Žernov, IČ: 00273295 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 4.5.2011 Začátek : 18,00 hodin Přítomno : viz. prezenční listina v příloze Program: 1. Úvod, schválení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více