Vinařský věstník. Obsah: Informace z března. Pro Vinařský fond zpracoval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařský věstník. Obsah: Informace z března. Pro Vinařský fond zpracoval"

Transkript

1 Pro Vinařský fond zpracoval Informace z března Vinařský věstník Obsah: Ze zprávy Komise EU o České republice Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Přehled povolení za období: Potraviny na pranýři (březen) 9 Zprávy z domova 10 Z OIV 17 FOTO: 1

2 Ze zprávy Komise EU o České republice 2015 Makroekonomický vývoj Česká ekonomika začala v roce 2014 po dvou letech poklesu opět růst. Za tímto obratem stála do značné míry domácí poptávka. Nejnovější údaje ukazují silný růst investic, jejichž objem v předchozích dvou letech výrazně klesal. Zvlášť silný byl pravděpodobně růst investic ve veřejném sektoru, protože orgány znovu začaly pracovat na čerpání dostupných finančních prostředků z EU. Předpokládá se, že k růstu v roce 2014 pozitivně přispěla i spotřeba domácností. Podle zimní prognózy Komise 2015 měl růst českého HDP v roce 2014 dosáhnout 2,3 %, zatímco průměr EU byl vypočten na 1,3 %. Daně V České republice jsou rozšířené daňové úniky, zejména v oblasti DPH a spotřebních daní. Aktuálně se nicméně realizuje řada preventivních opatření. Podle nedávno zveřejněné studie výpadky příjmů z DPH v ČR vzrostly ze 17 % v roce 2011 na 22 % v roce 2012, což je výrazně vyšší hodnota než průměr zemí EU-26 (všechny členské státy s výjimkou Kypru a Chorvatska), jenž činí 16 %. České orgány zařadily dodržování daňových předpisů a boj proti daňovým únikům mezi své klíčové priority a zvyšují úsilí v této oblasti. V červnu 2014 byla vytvořena pracovní skupina složená z úředníků daňové správy a příslušníků celní správy a policie, díky čemuž se zlepšila spolupráce mezi těmito subjekty. V roce 2015 bylo zavedeno několik opatření zaměřených na boj proti daňovým únikům v oblasti DPH, včetně uplatnění mechanismu přenesení daňové povinnosti na širší skupinu zboží a služeb a širší definice nespolehlivého plátce DPH. V oblasti přímých daní byla zavedena nová oznamovací povinnost pro subjekty, které se účastní transakcí se spojenými osobami. Tyto informace budou využívány k posouzení rizik spojených s daňovými poplatníky a k přijímání rozhodnutí o tom, zda provést daňovou kontrolu. Na rok 2016 se plánují další opatření směřující proti zatajování příjmů a podvodům v oblasti DPH, zejména elektronické vykazování tržeb pro účely DPH a daně z příjmů a zavedení centrálního registru bankovních účtů. Posouzení efektivity těchto opatření není v tuto chvíli možné, mají však potenciál přispět k lepšímu výběru daní a k omezení daňových podvodů. Výběr daní i nadále představuje pro daňovou správu velmi vysoké náklady a pro daňové poplatníky velkou zátěž. Česká republika vykazuje druhé nejvyšší náklady na placení daní v EU (více než dvojnásobek průměru EU). Nejnovější údaje obsažené ve zprávě Jak se platí daně z roku 2015 neukazují ve srovnání s předchozím rokem žádné zkrácení doby, kterou společnosti potřebují k podání daňového přiznání. I přes určité nedávné zlepšení jsou elektronická daňová přiznání dosud velmi málo využívána. Velmi málo se také využívají předvyplněná daňová přiznání, takže podání DP je pro jednotlivé daňové poplatníky časově náročné. Nebylo dosaženo harmonizace daňových základů pro daň z příjmu fyzických osob a příspěvky na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění, což by napomohlo zjednodušení daňového systému. Chystá se nicméně další řešení tohoto problému. Práce s cílem zjednodušit daňová přiznání a zvýšit využívání předvyplněných daňových přiznání neprobíhají systematicky. Nedošlo ani k žádnému významnému pokusu o zjednodušení systému DPH. ČR naopak pro vybranou skupinu zboží zavedla druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Vysoké zdanění práce může přispívat k nepříznivé situaci na trhu práce pro pracovníky s nízkou kvalifikací. Situace na trhu práce je sice ve srovnání s mnoha jinými zeměmi EU obecně poměrně příznivá, ale míra zaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací je výrazně pod průměrem EU a jejich míra neaktivity měří část hrubého příjmu, kterou ekonomicky neaktivní osoba ztratí zdaněním, pokud přijme zaměstnání. Míra zaměstnanosti pracovníků s nízkou kvalifikací ve věku let dosáhla ve třetím čtvrtletí roku ,4 % oproti průměru EU 44,4 %. Pracovníci s nízkou kvalifikací však představují malou část celkové pracovní nezaměstnanosti je více než třikrát vyšší než celková míra nezaměstnanosti. Vysoké příspěvky na sociální zabezpečení mohou mít negativní dopad na poptávku po pracovní síle. Obzvláště odrazující účinek mohou mít pro mladé pracovníky s nízkou kvalifikací a pracovníky s nízkou kvalifikací starší 55 let, kteří obvykle nevyužívají daňových úlev pro rodiny s dětmi. Tyto dvě skupiny rovněž vykazují velmi nízkou míru zaměstnanosti ve srovnání s průměrem EU. Míra zaměstnanosti pracovníků s nízkou kvalifikací ve věku let dosáhla ve třetím čtvrtletí roku ,4 % (průměr EU: 19,2 %). Míra zaměstnanosti pracovníků s nízkou kvalifikací starších 55 let dosáhla ve třetím čtvrtletí roku ,6 % (průměr EU: 38,5 %). Opatření vstupující v platnost v roce 2015 poněkud sníží zdanění práce pro specifické skupiny, ale celkově budou mít omezený dopad. Zdanění pracujících důchodců a rodin se dvěma nebo více dětmi se v roce 2015 v důsledku zavedení daňových úlev pro tyto dvě skupiny poněkud sníží. Byla vytvořena skupina odborníků, která má navrhnout další změny daně z příjmů fyzických osob. Reforma této daně, která se v současnosti plánuje na rok 2016, by měla být neutrální z hlediska schodku rozpočtu. Aktuálně nejsou známy podrobnosti ohledně konkrétních opatření. Po zavedení stropu pro paušální odpočty výdajů pro několik kategorií osob samostatně výdělečně činných se v tomto roce očekává určité snížení rozdílů v daňovém zacházení mezi zaměstnanci a OSVČ. Některá z plánovaných opatření ve prospěch dodržování daňových předpisů řeší problém zatajování příjmů ze strany OSVČ, avšak rozdíl mezi oběma skupinami je stále velký. Zatímco spotřební daně se v minulých letech několikrát zvýšily, daně z nemovitostí a ekologické daně (kromě zdanění paliv) jsou stále nízké. Prostor pro další zvýšení spotřebních daní je omezený: sazby DPH a spotřební daně byly během posledních čtyř let několikrát zvýšeny. Implicitní daň spotřeby činila v roce ,5 %, a značně tak převyšovala průměr EU ve výši 19,9 %. Daně z nemovitostí jsou v současnosti čtvrté nejnižší v EU a nejsou dostatečně navázány na reálnou hodnotu nemovitosti. Ačko- 2

3 li poměr ekologických daní vůči HDP je srovnatelný s průměrem EU (2,4 % HDP), zdanění znečištění a zdrojů je velmi nízké (0,02 % HDP). Neexistují tak dostatečné pobídky pro ekologicky šetrné chování, zejména v oblasti nakládání s odpady (to se týká především daně ze skládkování a zavedení daně ze spalování). Pokud jde o další zdroje méně rušivých daní, orgány ČR v souladu s požadavky EU zvýšily spotřební daň z tabáku a plánují zvýšení daně z hazardních her. Na druhé straně plány na snížení sazby DPH pro konkrétní produkty jdou proti myšlence přesunutí daňové zátěže směrem k daním s méně nepříznivým účinkem. Vysokoškolské vzdělávání Účast v terciárním vzdělávání se rychle zvýšila, ale existují určité obavy, pokud jde o jeho kvalitu a o jeho relevanci z hlediska potřeb trhu práce. Z nedávného průzkumu dovedností dospělých provedeného OECD vyplynul pokles dovedností mladších osob s terciárním vzděláním ve srovnání s dovednostmi starších generací s rovnocennými diplomy, zatímco výhoda zaměstnanosti pro absolventy vysokých škol se v poslední době snížila a je nižší než průměr EU. Návrhy změn zákona o vysokých školách v současné době předpokládají institucionální akreditaci, nezávislý akreditační orgán, přísnější vnitřní zajištění kvality a profilování buď akademicky, nebo profesně orientovaných studijních programů. V současnosti jsou předmětem šetření systematické využívání nástroje HEInnovate a metodika pro podporu institucionální změny, které by měly vést k dosažení výše uvedených cílů. Podíl finančních prostředků přidělovaných vysokoškolským institucím na základě dosažených výsledků v roce 2015 dosáhne 24 % a kritéria kvality se zlepšují. Projekty podporované EU přispívají ke zlepšování zajištění kvality a ke shromažďování hodnocení zaměstnavatelů z hlediska připravenosti absolventů pro trh práce. Očekává se, že specifické profily pro studijní programy budou motivovat k vytváření více profesionálně zaměřených bakalářských programů, které by mohly přispět k podpoře přechodu z vysokoškolského vzdělávání na trh práce. Takový vývoj by mohl rovněž přispět ke zvýšení podílu absolventů s terciárním vzděláním a umožnit efektivnější využívání omezených zdrojů na úrovni vysokoškolského vzdělávání. Odborné vzdělávání a příprava Zdá se, že programy odborného vzdělávání a přípravy plně nezajišťují dovednosti požadované trhem, a to do značné míry proto, že zde není systém, který by správně identifikoval potřeby trhu práce. Systémy odborného vzdělávání a přípravy jsou z velké části založeny na školní výuce s účastí studentů vyššího sekundárního vzdělávání výrazně nad průměrem EU (73,1 % v roce 2012 ve srovnání s 50,1 %). Zatímco míra zaměstnanosti nových absolventů vyššího sekundárního vzdělávání je nad průměrem EU (75,4 % oproti 69,4 %), nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi se podstatně zvýšil, zejména v určitých regionech. Prvním krokem ke zlepšení programů odborného vzdělávání a odborné přípravy by měla být závazná pravidla pro odbornou přípravu vycházející z pracovních zkušeností, jakož i normy pro posuzování za účelem zajištění přenositelných dovedností a posílení vzájemné spolupráce se soukromými zaměstnavateli. Kromě dalších opatření se plánuje revize systému financování škol, jejímž cílem je lépe zajistit relevantnost programů pro trh práce. Maloobchod vloni ožil V roce 2014 prodej v maloobchodních prodejnách meziročně vzrostl o 2,8 %, což bylo nejvíce za posledních šest let. Tržby se zvýšily ve všech měsících, jedinou výjimkou byl listopad. Vývoj tržeb v maloobchodě kromě motorových vozidel už ve druhé polovině roku 2013 naznačoval určité oživení. Po pěti čtvrtletích propadu se meziroční index ve 3. a 4. čtvrtletí 2013 přehoupl přes 100 %. Potvrzení změny trendu však přišlo až s rokem Tržby obchodníků se zvyšovaly v průběhu celého roku. Ke snížení došlo jen v listopadu (o 0,4 %), a to především díky vysoké srovnávací základně z listopadu V roce 2014 vzrostly nejvýrazněji tržby za prosinec, meziročně reálně o 5,8 %. Prodej potravin zaznamenal za celý rok nárůst o 1,3 %, v běžných cenách o 3,1 %. Zvýšení bylo podpořeno prodejem v nespecializovaných prodejnách (o 1,4 %), kam patří i největší maloobchodní řetězce. Naopak růst brzdil pokles prodeje potravin ve specializovaných prodejnách (o 0,8 %), a to i z důvodu zvyšování cen. V běžných cenách totiž prodejci utržili meziročně o 1,0 % více. Reálný růst o 1,7 % vykázali i prodejci pohonných hmot, kterým prodeje vzrostly po 5 letech. Již tradičně se zvýšily i tržby za prodej nepotravinářského zboží (o 4,3 %). Zde pokračoval nepřetržitý růst reálných meziročních tržeb započatých v listopadu ČR opět nad průměrem EU28 V České republice se maloobchodní meziroční tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní za celý rok 2014 zvýšily o 2,8 %. Tento růst byl již po čtvrté nad průměrem celé Evropské unie, které se tržby zvýšily o 1,9 %. Růstu dosáhla EU28 poprvé od roku V roce 2014 zaznamenalo pokles pouze pět zemí Evropské unie, a to Malta, Finsko, Chorvatsko, Řecko a Slovinsko. Ostatním 21 zemím tržby vzrostly (zatím nejsou známy údaje za Španělsko a Kypr). Nejlépe se dařilo prodejcům v Lucembursku, dále v Estonsku, Rumunsku, Litvě a více jak 5% růstu dosáhlo také Maďarsko. Dvouprocentní hranici překročily kromě České republiky také Bulharsko, Velká Británie, Irsko, Lotyšsko, Slovensko a Švédsko. Ze sousedních států se nejvíce dařilo již zmíněnému Slovensku s růstem o 3,6 %, dále Německu, Polsku a růstu dosáhlo také Rakousko o 0,4 %. ČSÚ: STATISTIKA&MY, MARKÉTA POSPÍŠILOVÁ, 3/2015 Ve vinohradnictví ČR podniká celkem podniků (výměra vinic nad 35 arů) Z toho je malých, 385 středních a 40 velkých podniků. Fyzických osob je z toho (1.739 malých, 307 středních a 9 velkých) a právnických osob 123 (14 malých, 78 středních a 31 velkých). Obhospodařovaná zemědělská půda se v roce 2013 rozkládala na ha, tj. 44,3 % rozlohy České republiky. Od roku 2000 jí 1,4 procentního bodu ubylo ve prospěch zastavěné a ostatní plochy nebo lesních pozemků. Výměra obhospodařované zemědělské půdy v tomto období klesla o 3,1 %, tj. o ha, a výměra orné půdy dokonce o 9,1 % (o ha). Procento zornění se během období snížilo o 4,7 p. b. Část orné půdy byla zatravněna na základě odpovídajících dotačních titulů 3

4 ha < < < < < < 20 3 < 10 < < < < < < < 20 3 < 10 < 3 orná půda 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % trvalé travní porosty vinice ovocné sady ostatní trvalé kultury Podíly orné půdy, trvalých travních porostů a trvalých kultur ve velikostních skupinách Evropské unie. Díky tomu od roku 2000 vzrostla výměra trvalých travních porostů o 16,8 %, tj. o ha. Narostly i plochy vinic, a to o 40,4 %, zatímco ovocných sadů 5,1 % ubylo. V roce 2013 se vinice v subjektech fyzických osob s výměrou do 3 hektarů zemědělské půdy rozkládaly na 34,6 % a sady na 12,8 % jejich výměry. V subjektech právnických osob stejné velikostní skupiny činily tyto podíly 32,4 % pro vinice a 12,0 % pro sady. V režimu ekologického zemědělství dominovaly z 85,7 % plochy trvalých travních porostů. Z celkové výměry trvalých travních porostů bylo ekologicky obhospodařováno 39,6 %. Ekologické způsoby hospodaření byly často využívány také v ovocných sadech (23,3 % jejich výměry), zatímco pro vinice to bylo pouze 7,4 % a pro ornou půdu dokonce jen 2,3 % celkové výměry. Vinice a ovocné sady v Jihomoravském kraji pokrývaly 6,6 % a 7,6 % veškeré ekologicky obhospodařované půdy. Pěstování trvalých kultur má jen lokální význam. Vinice zaujímaly 3,9 % výměry v Jihomoravském kraji a k tomu méně než jedno procento výměry v krajích Zlínském, Ústeckém a Středočeském včetně Hl. m. Prahy. Hypotetický průměrný zemědělský subjekt v roce 2013 obhospodařoval 135 ha zemědělské půdy, tj. o 4 ha méně než v roce Z této výměry subjekt 35 ha půdy vlastnil a 100 ha si pronajímal. Subjekty obhospodařující ornou půdu jí měly průměrně 141 ha; pro trvalé travní porosty to bylo 52 ha, pro chmelnice 38 ha, pro ovocné sady 9 ha, pro vinice 6 ha a pro zelinářské zahrady 1 ha. V průměrném zemědělském subjektu pracovalo 7 osob, z toho 5 pravidelně; v přepočtu na plné pracovní úvazky to byly 4,0 roční pracovní jednotky (AWU). Z průměrného subjektu od roku 2000 odešel 1 pracující a v přepočtu na plné pracovní úvazky ubyly 2,3 roční pracovní jednotky. Na 100 ha obhospodařované zemědělské půdy připadalo 5 osob, resp. 3,0 AWU, což bylo o 1 osobu a 1,6 AWU méně než v roce Průměrný subjekt fyzické osoby hospodařil na 46 ha zemědělské půdy, z toho bylo 22 ha vlastní půdy a 24 ha najaté. Od roku 2000 v něm přibylo 6 ha půdy. Subjekty fyzických osob obhospodařovaly v průměru orné půdy 42 ha, trvalých travních porostů 25 ha, chmelnic 11 ha, ovocných sadů 4 ha, vinic 2 ha a zelinářských zahrad méně než 1 ha. V průměrném subjektu fyzické osoby pracovaly 3 osoby včetně hospodáře. Od roku 2000 se počet pracujících v průměrném subjektu fyzické osoby téměř nezměnil; ubylo sice zaměstnanců, ale zároveň přibyli vypomáhající rodinní příslušníci. Na 100 ha obhospodařované zemědělské půdy pracovalo 6 osob, o jednu méně než v roce Na průměrný subjekt právnické osoby připadalo 879 ha zemědělské půdy, o 150 ha méně oproti roku V takovém subjektu bylo průměrně 140 ha vlastní a 739 ha najaté půdy. Pro sub- Rok Zemědělské subjekty celkem fyzických osob celkem z toho zemědělští podnikatelé právnických osob celkem v tom subjekty obchodní společnosti z toho spol. s r.o. a.s. družstva Zemědělské subjekty Obhospodařovaná zemědělská půda (ha) Orná půda (ha) Chmelnice (ha) Vinice (ha) Zelinářské zahrady (ha) Ovocné sady (ha) Využití obhospodařované zemědělské půdy podle právních norem (od plochy 35 arů vinic) 4

5 Velikostní skupiny dle počtu zaměstnanců Zemědělské subjekty Pracující celkem jekty právnických osob činily průměrné výměry orné půdy 809 ha, trvalých travních porostů 260 ha, chmelnic 68 ha, vinic 47 ha, ovocných sadů 37 ha a zelinářských zahrad 5 ha. V průměrném subjektu právnické osoby pracovalo 41 osob, z toho 26 zaměstnanců a 14 osob nepravidelně zaměstnaných; od roku opustilo průměrný subjekt právnické osoby 16 pracujících. Na 100 ha obhospodařované zemědělské půdy bylo 5 pracujících, taktéž o jednoho méně oproti roku Více než 80 % z vinařských podniků tvoří malá vinařství. Průměrná výměra obhospodařované zemědělské půdy dosahuje v rámci této specializace 8 ha/ podnik. U ovocnářských podniků činí podíl malých podniků 66 %. Subjekty specializované na pěstování ovoce hospodaří v průměru na výměře 22 ha/podnik. ZDROJ: ÚZEI; JOSEF HANIBAL: STRUKTURÁLNÍ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ANALYTICKÉ VYHODNOCENÍ 2013, VYBRAL Podniky celkem Vinice (ha) JIŘÍ SEDLO Fyzické osoby Vinice (ha) Právnické osoby Vinice (ha) Celkem a více Počet výrobců biopotravin Počet ekofarem Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%) 11,68 11,70 Výměra orné půdy (ha) Výměra trvalých travních porostů (ha) Výměra trvalých kultur (sady) (ha) Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha) Ostatní plochy (ha) Využití obhospodařované zemědělské půdy podle právních norem (od plochy 35 arů vinic) Aktuální statistické údaje ekologického zemědělství v ČR Ekologické zemědělství (EZ) se v ČR rozvíjí již od roku Zatímco v tomto roce byly registrovány první 3 ekologické farmy, k to bylo již více než certifikovaných ekologických farem, které obhospodařují výměru téměř ha zemědělské půdy, což představuje podíl téměř 12 % z celkové výměry zemědělské půdy v České republice. Každoročně se také zvyšuje počet výrobců biopotravin, které se nyní vyrábí ve více než 500 provozovnách. Registrováno je také 16 ekologických včelařů. Ze srovnání vyplývá, že celkově stagnuje počet ekologických farem i celková výměra zemědělské půdy (počet ekofarem mírně klesl, výměra ekologické půdy se mírně zvýšila). Počet ekofarmářů stagnuje již několik let a to především kvůli tomu, že v posledních 3 letech nebyla vyplácena dotace pro nové začínající ekologické zemědělce. Tato situace se s novým programovacím obdobím mění, v letošním roce již budou moci noví ekologičtí zemědělci o dotaci žádat. Mezi priority v oblasti ekologického zemědělství patří rozvoj domácího trhu s biopotravinami. Z tohoto hlediska je velmi pozitivní, že se meziročně zvýšil počet výrobců biopotravin (za rok 2014 přibylo téměř 50 nových výrobců) a také, že se zvyšuje výměra orné půdy, na které se pěstují suroviny pro jejich výrobu (orné půdy přibylo za rok 2014 téměř ha). Trh s biopotravinami se již několik let zvyšuje meziročně cca o 5%. NEWSLETTER MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Státy s výměrou ekologických ploch vyšší než 1. mil. ha Stát Výměra (mil. ha) Podíl (%) Austrálie 12,00 2,93 Argentina 3,64 2,59 USA 2,18 0,64 Čína 1,90 0,36 Španělsko 1,59 6,40 Itálie 1,17 9,12 Německo 1,03 6,19 Francie 1,03 3,76 Státy s výměrou ekologických ploch vyšší než 1 mil. ha (Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR) Vývoj vinic v ekologickém zemědělství ČR (ha) Plochy Vinice Celkem EZ Vývoj vinic v ekologickém zemědělství ČR (ha) 5

6 , ,67 115,31 110,96 Pálava Rulandské šedé Veltlínské zelené Chardonnay Hibernal Ryzlink vlašský Müller Thrgau Sauvignon Ryzlink rýnský Rulandské bílé Muškát moravský Tramín červený Solaris Sylvánské zelené Muškát Ottonel Irsai Oliver Kerner Veltlinské červené Johaniter Furmint Muškát žlutý Aurelius Savilon Děvín Neuburské Malverina Muscaris Cabernet Blanc Sauvignon gris Rogipfler Saphira 107,67 105,84 92,80 82,02 81,09 70,26 61,92 56,02 27,97 23,68 13,44 12,45 11,97 8,73 7,56 7,19 6,33 5,95 5,51 5,43 5,00 4,64 3,93 3,16 2,27 2,10 2,07 Zsatopení bílých moštových odrůd v mladých výsadbách v ha ( ) Členské státy mohou na svém území zakázat pěstování GM rostlin Dle současné legislativy (Nařízení EP a R č. 1829/2003, o GM potravinách a krmivech) je povolení geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv pro dovoz či pěstování upraveno na úrovni EU. Vydaná povolení se tedy vztahují na všechny členské státy a celý systém schvalování se opírá o dosavadní vědecké poznatky. Evropský parlament schválil 13. ledna 2015 nové nařízení, které umožní členským státům EU omezit nebo zcela zakázat pěstování geneticky modifikovaných plodin na jejich území. S odvoláním na toto nařízení mají členské státy možnost vznést požadavek, aby žadatel vyňal daný stát ze žádosti o povolení pěstování. Členské státy tento požadavek musí předložit s odůvodněním, které v souvislosti s novým nařízením nemusí být založeno na vědeckých poznatcích. Mezi nové legální zdůvodnění pro omezení či zakázání pěstování GM rostlin patří: cíle politiky životního prostředí, územní plánování, využívání půdy, socio-ekonomické dopady, vyloučení přítomnosti GMO v jiných produktech (aniž by byl dotčen čl. 26a Směrnice 2001/18/ES), cíle zemědělské politiky, veřejná politika. Daný předpis by měl vstoupit v platnost koncem dubna Česká republika přijetí návrhu nařízení týkající se flexibility členských států omezit či zakázat na svém území pěstování GM rostlin podpořila, nicméně v souladu s platnou rámcovou pozicí ČR ke GMO nepředpokládá, že by ho aplikovala v praxi. Česká republika dává pěstitelům možnost, aby si sami zvolili technologii šlechtění, proto bude i nadále existovat možnost výběru mezi pěstováním Bt kukuřice a konvenčním či ekologickým pěstováním této plodiny. NEWSLETTER MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ O falešné Pálavě Odrůda Pálava byla vyšlechtěna v padesátých letech minulého století Josefem Veverkou, který se touto odrůdou zabýval na Šlechtitelské stanici vinařské Velké Pavlovice a Šlechtitelské stanici vinařské Perná. Je křížencem odrůd Tramín červený x Müller Thurgau. Do Státní odrůdové knihy byla zapsaná v roce Dle údajů v registru vinic, je v současnosti její podíl na plochách vinic v ČR 2,4 % s výměrou 416,9 hektarů a celkovým počtem 1,79 miliónů keřů. To, že je nejvíce vysazovanou odrůdou v letech , dokládá graf č. 1. Průměrný věk vinic osázených touto odrůdou je 8 let, přičemž průměrné stáří všech vinic v ČR je téměř 21 let (viz ,40 Staré vinice nad 30 let Věková struktura odrůdy Pálava (ha) 65,15 Plodné vinice od 10. do 30. roku Mladé vinice do 4. roku 37 % Mladé plodné vinice od 4. do 10. roku 42 % Plodné vinice od 10. do 30. roku 15 % Staré vinice nad 30 let 6 % Věková struktura odrůdy Pálava (%) grafy č. 2 a 3). Průměrně je na jednom hektaru vysázeno keřů. Víno této moravské odrůdy je v poslední době nejvíce falšovanou odrůdou v České republice. Na webu potraviny na pranýři nalezneme aktuálně 96 záznamů o nejakostních, falšovaných, nebo nebezpečných vínech. Pálavu tam najdeme 12krát (údaje k ). Jak to teda je s výměrou Pálavy v naší zemi a kolik vína můžeme vyrobit? U nás je běžnou praxí vysazovat ještě nevyzkoušené odrůdy. To se stalo 174,53 Mladé plodné vinice od 4. do 10. roku 152,86 Mladé vinice do 4. roku 6

7 ,32 5,03 0,59 2,79 0,95 2,30 5,21 3,49 2,09 1, Dynamika výsadby odrůdy Pálava (ha) 4, , , , , , , , , , , , , , ,94 Celkem i u Pálavy. Když vznikla pěstitelům povinnost registrovat vinice dle zákona č. 115/1995 Sb., takzvaně doregistrovali plochu 13 hektarů vysázených před rokem Zajímavé je, že v tomto roce se vysadilo asi jen půl hektaru, ale v roce předchozím to bylo 5 hektarů. V období před vstupem ČR do Evropské unie se Pálava vysazovala poměrně intenzivně, ale masivní výsadba vinic na dotace před vstupem do EU tuto odrůdu nepostihla. Další vlna registrace Pálavy přišla s novým zákonem o vinohradnictví a vinařství (zák. č. 321/2004 Sb.). Větší dynamiku výsadeb však otevřel až rok Toto dokládá přiložený graf č. 4. NEWSLETTER MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Přehled povolení za období: Nové povolené přípravky na ochranu rostlin Misha 20 EW držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai, Indie; evidenční číslo: ; účinná látka: myklobutanil 200 g/l platnost povolení končí dne: Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Cantus (zúžení oblasti použití) držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, Německo; evidenční číslo: ; účinná látka: boskalid 500 g/kg; platnost povolení končí dne: AT ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní Termín aplikace: Réva plíseň šedá BBCH 61-75, max. 1 x Dávka vody: Réva: l/ha Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. ZDROJ: ÚKZÚZ; ING. JANA ONDRÁČKOVÁ; DATUM: Plodina, oblast použití réva Rozsah povoleného použití Plodina, oblast použití réva Rozsah povoleného použití Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávka vody padlí l/ha (500 l/ha do BBCH 61) Způsob aplikace postřik, rosení Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost 0,12 l/ha do BBCH 61 0,23 l/ha od BBCH 61 Max. počet aplikací v plodině max. 2 Dávkování, mísitelnost OL 14 Interval mezi aplikcemi 8 14 dnů réva plíseň šedá 1,2 kg/ha 28 fazol keříčkový plíseň šedá, hlízenka obecná 1 kg/ha 7 Rozsah povoleného použití Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 % Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] Réva vinná Fazol keříčkový Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů OL 7

8 Ministr Jurečka: Zákon o významné tržní síle napomůže k rovnoprávnějšímu postavení zemědělců a potravinářů vůči obchodním řetězcům Vláda dnes schválila novelu zákona o významné tržní síle, která má dodavatele zemědělských a potravinářských produktů chránit před nekalými praktikami obchodních řetězců. Nejsem příznivcem velkých regulací, avšak některá odvětví to potřebují. V minulosti to bylo ku prospěchu například v telekomunikacích. Je nutné regulovat nerovnovážný stav mezi potravináři, zemědělci a obchodními řetězci. Ukazuje se totiž, že vnitřní trh není sám schopen regulaci zvládnout, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Novela zákona zpřesňuje některé formulace. Například název potravina, který nebyl doposud nikde definován, má nahradit dosavadní pojmy potravinářské a zemědělské produkty. Návrh nyní bude předložen k projednání do Sněmovny. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE Ministr zemědělství Marian Jurečka se s vinaři shodl na novele zákona, která ochrání český trh před pančovaným vínem Ministr zemědělství Marian Jurečka a zástupci vinařů se dnes dohodli na novele zákona o vinohradnictví a vinařství. Jejím cílem je lepší kontrola nad prodejem sudového, neboli čepovaného vína. Dovezená vína se budou prodávat jen v obalech, které se nedají znovu naplnit. Prodej domácích vín bude jištěný smlouvou mezi vinařem a vinotékou. Česká a moravská vína se budou v České republice nadále prodávat i ze sudů. Na tom se dohodli ministr zemědělství Marian Jurečka a představitelé vinařů. Prodej ale bude pod větší kontrolou, kterou umožní připravovaná novela zákona o vinohradnictví a vinařství. Zahraniční sudová vína nebo vína vyrobená u nás z dovezených hroznů necháme stočit do balení určeného pro konečného spotřebitele, a to v obalu, který se nedá znovu naplnit (bag in box nebo láhev). Zajistíme tak bezpečnost zákazníků, protože získají větší jistotu, že si nekupují pančované a tedy i nebezpečné víno, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Domácí vína vyrobená z hroznů sklizených v České republice bude moci prodávat vinař ve svém vinařství (tzv. pod víchou ), ve své vinotéce, případně ve vinotéce, se kterou uzavře smluvní vztah. Plánujeme posílit počty inspektorů zemědělské a potravinářské inspekce, kteří se zaměří výhradně na obchod s vínem. Chceme jednat s celní správou, aby také vyčlenila několik svých zaměstnanců pro tuto oblast. Kontroly vína by pak zajišťovali společně, řekl ministr Jurečka. Novelu zákona Ministerstvo zemědělství připraví urychleně, aby ji mohlo za několik měsíců předložit ke schválení vládě. Nová pravidla pro obchod s vínem by měla platit od začátku roku Novela pomůže zlepšit postavení poctivých vinařů, protože se kvůli těm, kteří obcházejí zákon, dostávají do nerovného konkurenčního prostředí, uvedl Marian Jurečka. V současnosti inspektoři SZPI při kontrole sudových vín odhalují pančovaná vína, falšování původu vína, prodej neevidovaného vína a prodej vína na černo dovezeného do České republiky. Podle informací Státní zemědělské a potravinářské inspekce je více než 30 % kontrolovaných vín s deklarovaným původem ze zahraničí falšovaných. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE Z Usnesení z XXIII. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 12. března 2015 v Olomouci XXIII. sněm Agrární komory České republiky: 2. žádá: 2.3. ministra zemědělství České republiky, aby: se zasadil o systémové plnění programového usnesení vlády, v připravované dlouhodobé koncepci zemědělství zvýhodnil podporu investic, podpořil navýšení národního spolufinancování v Plánu rozvoje venkova z 25 % na nejméně 35 %, rozhodl o zpřísnění národní formulace aktivního zemědělce nad rámec negativního seznamu: zvýšení minimální velikosti subjektu pro přímé platby z 1 na 3 ha s výjimkou speciálních plodin a trvalých kultur, snížení hranice 5 tis. přímých plateb na minimum , ustanovení, že jedinou činnosti není pouze černý úhor nebo mulčování, se zasadil o vytvoření administrativních předpokladů pro možnost zohlednění a odpočtu nákladů na pracovní síly u zemědělské činnosti v základu pro stanovení degresivity přímých plateb, podpořil přijetí zákona o významné tržní síle, prosadil vybrané návrhy Svazu vinařů ČR proti černému obchodu s vínem, se zasadil o vypracování komplexu opatření k řešení důsledků klimatických změn, zejména sucha a povodní, formou technických, organizačních a kompenzačních opatření, se zasadil o návrh zákona řešící problematiku prodeje zemědělské půdy ve prospěch těch, kteří na ní hospodaří a o zpřísnění podmínek pro zábory zemědělské půdy, v maximální míře urychlil přípravu NV a prováděcích předpisů k jednotlivým NV v rámci nových opatření, se zasadil o maximální urychlení, kvalitní přípravu a vyhlášení prvního kola PRV na investiční opatření a inovace, včetně nastavení vyváženého bodového hodnocení a výběrových kritérií na toto opatření při maximálním zohlednění citlivých komodit tak, aby případné investice mohly být zahájeny ještě v r ZDROJ: AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Poptávka z Číny potraviny, nápoje Firma Chongqing coop má zájem o dovoz potravin a nápojů do Číny, např. víno, maso, masné výrobky a další známé potravinářské produkty z ČR (lze i pivo, minerální vody atd), lze nabídnout i potravinářské technologie. Zástupci Chongqing coop navštíví ČR (Praha) na konci března 2015 a chtěli by mít jednání s českými firmami mající zájem o spolupráci. ZPRAVODAJ PK ČR 10/2015 8

9 Potraviny na pranýři (březen) Merlot suché, původ Španělsko Víno bylo falšováno nadlimitním množstvím ethanolu z přidaného cukru. Legislativa připouští přídavek cukru do hroznového moštu, ke zvýšení obsahu etanolu ve víně, ale podle vinařské oblasti je stanovena mezní hodnota obsahu etanolu z přidaného cukru. Šarže: 27/14 Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Michal Lelík, výroba a prodej vín, Hlavní 134, Dolní Dunajovice, IČ Místo kontroly: Ladislav Čížek; Fráni Šrámka 1179/2a, Hradec Králové; IČ: Země původu: Spain Země výroby: Czech Republic Muscatel, bez CHZO/CHOP, polosladké, alk. 11,5 % obj. č.š. 390/14, Španělsko Chuť a vůně vína byla po oxidu siřičitém. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Vinařství HALM s.r.o., Dolní Konec 188, Zlín, provozovna: Trávníky 23, Velké Pavlovice, IČ: Distributor: Vinařství HALM s.r.o., Dolní Konec 188, Zlín, provozovna: Trávníky 23, Velké Pavlovice, IČ: Místo kontroly: Lydie Jašková; Karviná (Osvobození 1765/10, Karviná); IČ: Země původu: Spain Země výroby: Czech Republic Frankovka, 2013, suché, alk. 11,5 % obj. č.š. 1373, MZV Chuť vína byla silně po myšině. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Vinařství HALM s.r.o., Dolní Konec 188, Zlín, provozovna: Trávníky 23, Velké Pavlovice, IČ: Distributor: Vinařství HALM s.r.o., Dolní Konec 188, Zlín, provozovna: Trávníky 23, Velké Pavlovice, IČ: Místo kontroly: Lydie Jašková; Karviná (Osvobození 1765/10, Karviná); IČ: Země původu: Czech Republic Země výroby: Czech Republic Sauvignon, MZV, suché, č.š. 14/08, alk. 12,5% obj. Chuť a vůně vína byly cizí, netypické, neodpovídající označení, po aromatu černého bezu. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Vinařství Martin Tesařík, Prušánky 783, IČ: Distributor: Vinařství Martin Tesařík, Prušánky 783, IČ: Místo kontroly: Šárka Děrgelová; Karviná (Zámecká 115/28, Karviná); IČ: Země původu: Czech Republic Země výroby: Czech Republic 9

10 Zprávy z domova Nepodvádíme, včely sedají na rostliny z ciziny, zlobí se včelaři Med od včelařů z Boskovicka, kteří si zakládají na tom, že prodávají poctivý český výrobek, se objevil mezi Potravinami na pranýři jako falšovaný. Podle analýzy nemůže pocházet z Česka. Jenže firma tvrdí, že za to mohou cizokrajné rostliny, které zde rostou. BOSKOVICKO Web Potraviny na pranýři upozorňuje na nejakostní, falšované i nebezpečné potraviny. Nedávno se na něm objevil i Dědečkův med. Vyrábí jej společnost Včelpo z Obory na Boskovicku, která si zakládá na tom, že prodává český produkt. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která web provozuje, má ale jasno. Med je podle ní falšovaný, nemůže pocházet z Česka. Včelaři nesouhlasí a snaží se vydobýt si svou čest. Kontroloři určili ve třech případech za nevyhovující parametr v takzvaném geografickém původu pylových zrn. Analýza potvrdila přítomnost pylových zrn rostlin, které nejsou typické pro Českou republiku. Med tedy není původem z České republiky, stojí v odůvodnění na webu. Kam včelka sedne, těžko ovlivníme, ale to neznamená, že med není z České republiky. Již dávno u nás nerostou a nekvetou pouze rostliny pro zdejší prostředí typické, nýbrž i rostliny importované a vyšlechtěné, nesouhlasí jednatel firmy Včelpo Vlastimil Dlab. Opírá se i o názor předního odborníka na včelí pastvu předsedy spolku pro rozvoj včelařství Mája Václava Švamberka. Z předložených rozborů jsme přesvědčeni, že z nich naprosto nelze učinit závěr, který by mohl vyloučit středoevropský, a tedy i český původ medu, píše ve svém vyjádření Švamberk. Státní zemědělská a potravinářská inspekce ale s faktem, že včelař vždy neovlivní, kam jeho včely sednou, pracuje. S nahodilými kontaminacemi laboratorní metoda samozřejmě počítá. Prokazování přítomnosti cizích pylů je sofistikovaná multifaktorová analýza, pro označení medu za nevyhovující musí dojít ke splnění těchto faktorů. Nevyhovující parametry byly potvrzeny u více šarží, vysvětluje mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Pylové analýzy provedla laboratoř Intertek v Německu. Z protokolů vyplynulo, že ve dvou konkrétních případech zveřejněných na webu Potraviny na pranýři může být název výrobku doplněn zemí původu Čína a východní Evropa a v jednom případě východní Evropa a Čína, nikoliv však Česká republika, doplnil Kopřiva. U Dědečkova medu z kontroly v plzeňském Kauflandu se navíc jako nevyhovující faktor objevil i enzym diastáza. Jde o jakostní parametr. Nižší aktivita enzymu může svědčit o tom, že med není čerstvý nebo že s ním bylo nevhodně nakládáno, například byl zahříván. Inspekce se týká obchodníků, ale výrobce si brání jméno Včelpo mezitím prostřednictvím advokátní kanceláře požádalo inspekci o zaslání pylové analýzy a výsledků inspekce. Všechny podklady v případě potřeby necháme podrobit znaleckému zkoumání. Následně bude společnost Včelpo požadovat veřejnou omluvu. Učiníme vše pro to, abychom prokázali, že si značku Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR zasloužíme, napsal v dopise ředitel Včelpa Panajotis Margaritopulos prezidentovi Potravinářské komory. Firma totiž v podobných případech není přímým účastníkem řízení, nejakostní potraviny řeší inspekce s prodejci. Pro nás byly kontrolovanou osobou obchodní řetězce, ve kterých byl med odebrán. Pokuty budou uloženy jim. Za závažné případy falšování lze dle novely zákona uložit pokutu do výše 50 milionů korun, dodal Kopřiva. Včelpo na českém trhu působí více než třicet let. Je nositelem řady ocenění a certifikátů kvality, mimo jiné Klasa, Český med, Bio producent, Regionální potravina, Zlatá chuť jižní Moravy a dalších. Firma patřila k bezproblémovým i podle inspekce. Od roku 2011 jsme zjistili problémy pouze ve třech případech ve dvou nevyhověl obsah hydroxymethylfurfuralu (rozpoznávací parametr při určování čerstvosti a kvality medu. Zvyšuje se např. stárnutím nebo zahříváním medu pozn. red.) a v jednom byl detekován v medu cizí enzym, vyjmenoval Kopřiva. Včelpo se hodlá bránit všemi dostupnými zbraněmi. Zatím nemáme výpadek odbytu, ale určitě to poškozuje dobré jméno firmy. Tu vlastní včelaři, takže to vlastně vrhá stín na všechny české včelaře. Myslím, že jde o konkurenční boj, protože jsme z obchodních řetězců vytlačili velkého dodavatele, uzavřel jednatel Včelpa Dlab. ZDROJ: MLADÁ FRONTA DNES; AUTOR: MARKÉTA DUŠKOVÁ; Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA Státní zemědělský intervenční fond na základě stanoviska Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci klamání geografického původu medu společnosti Včelpo spol. s r.o. rozhodl o odebrání značky kvality KLASA u výrobků Med květový lesní a Med květový ke dni 10. března Důvodem odebrání značky uvedeným produktům je hrubé porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA. Společnost deklaruje v technické dokumentaci u oceněných medů český původ medu, avšak dle výsledků pylové analýzy lze jako zemi původu uvést Východní Evropa a Čína, případně Čína a východní Evropa. Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech produktů od 224 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách VLADIMÍRA NOVÁKOVÁ, STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND 10

11 Medaři přelstili komisi Klasy. Analýzy byly průkazné, stát jim odebral značku kvality Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) odebral značku Klasa medu, který se prezentoval jako český, ačkoli v něm inspektoři odhalili pylová zrna z Číny a Východní Evropy. Tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková serveru Lidovky.cz řekla, že výrobci nejsou povinni pro zisk značky Klasa předkládat pylovou analýzu a právě díky tomu se firmě Včelpo podařilo komisi Klasy přelstít. Lidovky.cz: Jak často odebíráte značku Klasa výrobkům? Kolika celkem jste zatím značku odebrali? V posledních letech byla značka odebrána pouze u sedmi výrobků, a to v roce Souhrnně šlo o porušení pravidel pro udělování národní značky Klasa, na jehož základě Hodnotitelská komise rozhodla o odebrání značky. Konkrétní produkty, kterým byla značka kvality odebrána, jsou uvedeny na Lidovky.cz: Stalo se někdy, že by byla značka nějakému výrobku vrácena? Tedy že se výrobce polepšil? K této situaci nedošlo. Výrobce by musel opět přihlásit výrobek ke schválení, absolvoval by tedy stejný postup jako při podání prvotní žádosti. Značka kvality Klasa je udělována jen prověřeným potravinářským a zemědělským výrobkům. Hodnotitelská komise při posuzování zohledňuje také všechna pozitivní ocenění, která už výrobek získal, brala by tedy na zřetel i negativní reputaci v tomto případě odebrání značky. Domníváme se, že opětovné udělení značky by v tomto případě nepůsobilo dobře především na spotřebitele a hrozila by devalvace značky. Lidovky.cz: Zaměřují se kontroly na výrobky Klasa více než na jiné? Nebo naopak méně, když už prošly přísným výběrovým řízením. Výrobky oceněné značkou Klasa jsou pod neustálým dozorem kontrolních orgánů ze Státní veterinární zprávy (SVS) a Státní zemědělské a potravinové inspekce (SZPI) bez ohledu na to, jak přísným výběrovým řízením prošly. SVS a SZPI mají vlastní víceletý plán kontrol, podle kterého postupují. Četnost se liší podle rizika ve výrobě, například u masa, masných či mléčných výrobků probíhají četnější kontroly než u mlýnských výrobků. První kontrola zaměřená na nově oceněné výrobky probíhá vždy nejpozději do šest měsíců od udělení značky výrobku. Lidovky.cz: V případě falešných medů se firma Včelpo proti nálezům inspektorů ohradila. Inspektoři prý neměli dostatečnou znalost pylové analýzy. Brali jste jejich stanovisko v potaz? SZPI nechala provést pylovou analýzu v Německu, protože na území Česka se neprovádí. Bylo odebráno šestnáct vzorků v období od čtvrtého listopadu do sedmnáctého prosince V devíti případech se laboratorními analýzami potvrdilo klamání ohledně geografického původu medu. Samozřejmě byly brány v potaz i argumenty, že na našem území nekvetou pouze tradiční druhy, ale i rostliny dovezené nebo vyšlechtěné pro podmínky v Česku. Závěry analýzy však byly natolik průkazné, že se nemohlo jednat o možnost náhodné kontaminace ze skleníků s exotickými rostlinami. Lidovky.cz: Jak se mohlo stát, že nevyhovující výrobek obdržel značku Klasa? Výrobce předkládá k hodnocení při udělování značky Klasa dokumentaci, která zahrnuje mimo jiné i laboratorní rozbory a původ suroviny. Toto vše je následně kontrolováno i ze strany kontrolních orgánů (SZPI a SVS). Pylová analýza však u medů povinná není. Zde jako informace o původu medu slouží při kontrolách Krajské veterinární správy kontrola dodavatelů, od koho výrobce med odebírá. Namátkově tuto pylovou analýzu může provést právě SZPI v rámci kontroly v tržní síti. ZDROJ: LIDOVKY.CZ; AUTOR: MARTIN MÜLLER; Tisková zpráva SZPI SZPI varuje prodejce před nepoctivým výrobcem medu Při kontrolách SZPI zaměřených na kontrolu jakosti a označování medu bylo zjištěno, že jsou uváděny na trh medy, na jejichž etiketách jsou uvedeny smyšlené osoby či dodavatelé, kteří ve skutečnosti med nevyrábí ani nedodávají na trh. Odběrem vzorků a následnými analýzami v laboratoři bylo zjištěno, že jsou tyto medy nejakostní, v některých případech byly hodnoty hydroxymethylfurfuralu překročeny až desetkrát nebo byl v medu zjištěn vyšší obsah sacharózy. Jedná se o výrobky označené jako Med lesní, ve skleněných lahvích po 500 nebo 1000 g. Nevyhovující vzorky jsou zveřejněny na webu Na obale bývají uvedení tito smyšlení dodavatelé: Josef Filák, IČ: , Přemyslovice 281, okr. Prostějov. Na této adrese se nachází obecní úřad v Přemyslovicích. Citované IČ je falešné. Pan Josef Filák zemřel v roce 2013, což bylo písemně potvrzeno pracovníkem obecního úřadu v Přemyslovicích. Pan Filák v minulosti podnikatelskou činnost, distribuci potravin nebo výrobu medu neprováděl. Sklad smíšeného zboží, Jiráskova 262, Křenovice. Tato adresa je soukromá, lidé, kteří na ní bydlí, med nikdy nevyráběli ani neprodávali. Med lesní se smyšleným dodavatelem byl uváděn na trh v několika provozovnách a je možné, že se v tržní síti vyskytuje i teď. Na etiketách sklenic s medem je vyobrazena včela a květ rostliny. Toto vyobrazení je velice podobné tomu, jaké používá oficiální výrobce medu (pan Voksa). O tomto podvodném jednání (uvádění smyšlených dodavatelů) byla informována i Policie ČR. Doporučujeme všem prodejcům medu obezřetnost při výběru dodavatelů medu. Pokud SZPI zjistí nevyhovující výrobek u prodejce, musí pokutu i analýzu v laboratoři zaplatit kontrolovaná osoba tedy prodejce. AUTOR: SZPI; Trus v dortech a jídlo na záchodě. Inspekce zavřela sedm podniků Špinavé stěny, mastnota, potraviny skladované na záchodě a trus hlodavců. I takové podmínky panují v některých restauracích. Kvůli nepřijatelným hygienickým podmínkám zavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce hned sedm podniků. Všech sedm podniků, které Inspekce nechala zavřít, mělo otřesné hygienické podmínky. Nejhorší poměry zaznamenali kontroloři v Prachaticích v cukrárně Vanesa. V chladícím skladu objevili trus hlodavců. Trus se nalézal nejen na podlaze a v rozích místnosti ale i mezi jednotlivými rozpracovanými korpusy dortů s krémem. Na podlaze pod regálem byl také zjištěn nezakrytý otvor v zemi o průměru cca 10 cm, který byl možným vstupem pro hlodavce, uvedl mluvčí SPZI Pavel Kopřiva v tiskové zprávě. V bufetu Zlatý lev ve Velkém Meziříčí kontrola objevila na zdech plísně 11

12 a nepřijatelné podmínky pro zpracování potravin. Výroba baget zde probíhala v nevhodném prostoru, v blízkosti zaprášených předmětů, opadávajících omítek s plísněmi, na nevyhovující pracovní ploše stolu a v přítomnosti znečištěných úklidových prostředků. To může představovat vysoké riziko kontaminace potravin takovým způsobem, že by tyto kontaminované potraviny nebyly bezpečné a jejich konzumace by mohla ohrozit zdraví spotřebitelů, uvedl Kopřiva. Při zjištění nepřijatelných hygienických podmínek v potravinářském provozu inspekce na místě uloží zákaz užívání prostor. Zároveň provozovateli prostřednictvím uloženého opatření nařídí, aby zjištěná pochybení napravil. Pokud provozovatel opatření splní, SZPI při opakované kontrole zákaz užívání prostor uvolní, uvedl Kopřiva. ZDROJ: LIDOVKY.CZ; AUTOR: APE; Ministr Jurečka chce až 20 specialistů na daňové úniky z vína Praha Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce vyčlenit 15 až 20 odborníků z celní správy, kteří by se zaměřovali na daňové úniky z vína. Podporu v koalici prý má. Řekl to dnes novinářům během jednání kabinetu. Daňové úniky jen u vína přesahují podle Jurečky dvě miliardy korun ročně. Mít tam 15 až 20 lidí, kteří budou znát tu problematiku dopodrobna, budou v přímém kontaktu prakticky 24 hodin denně se zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy, tak si myslím, že tu operativnost by nám to výrazně zvýšilo, uvedl ministr. S koaličními experty na oblast zemědělství se o tom už bavil a získal podporu. Nyní ho čeká jednání s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) a posléze se šéfem celní správy. Jurečka je přesvědčen, že by se vyčlenění odborníků vyplatilo daňovým poplatníkům. Pozornost by si podle něj zasloužily i další komodity. Téma by mohlo být také jedním z bodů středečního jednání Jurečky se zástupci vinařů. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: ČTK; Lidovci žádají po Babišovi studii dopadu zavedení elektronických tržeb Vládní lidovci požadují před rozhodováním o chystaném zákonu o elektronické evidenci tržeb studii, která by přesně hodnotila dopady normy. Chtějí znát, jak se plánované změny odrazí v jednotlivých odvětvích a jaké by měly být případné kompenzace pro podnikatele. Novinářům to v úterý řekl místopředseda strany a ministr zemědělství Marian Jurečka. Nemůžeme k tomu přistupovat v nějakém principu: Prostě to uděláme a ono to nějak dopadne. Chceme kvalitní dopadovou studii, uvedl v narážce na předvolební heslo ANO Jurečka. Strana chce znát, jaké dopady by zákon měl na jednotlivá odvětví a na podnikatele podle jejich obratu. Podle toho by se pak měla nová pravidla zavést, a to s případnými daňovými kompenzacemi, míní Jurečka. Dodal, že lidovci nechtějí normu blokovat a být za potížistu, je prý potřeba nastolit pořádek a spravedlnost. Ministerstvo financí počítá s tím, že by elektronická evidence tržeb měla v Česku být od roku 2016 a týkala by se až 600 tisíc obchodníků, restauratérů, hoteliérů, řemeslníků či poskytovatelů služeb. Uvažují o snížení DPH pro restaurace Od ledna by ji měly mít restaurace a hotely. Od dubna by se do systému připojily maloobchodní a velkoobchodní společnosti. Od července by měly tržby hlásit i fyzické osoby, které provozují restauraci, hotel nebo prodejnu. Ministerstvo financí si od on-line evidence tržeb slibuje omezení šedé ekonomiky a lepší výběr daní, a to hlavně DPH. Autoři návrhu věří, že by se prostředí narovnalo. Poctiví podnikatelé z různých oborů totiž nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně. Ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš očekává, že by se na daních mohlo vybrat o 12 miliard korun víc. Zvažuje také snížení DPH restauracím na 15 procent. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ale uvedl, že jeho strana snížení daně pro restaurace nepodpoří, dokud nebude znát podobu státního rozpočtu a jeho možnosti na příští rok. ZDROJ: NOVINKY.CZ; AUTOR: ČTK; Hejtman Hašek jednal ve Valticích s premiérem Sobotkou Jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek jednal dnes 26. března 2015 v prostorách valtického zámku s předsedou vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou. Kromě právě probíhajícího cvičení Blackout JMK 2015 společně řešili především problematiku dovozu nekvalitních vín, ředění a pančování vína to vše ve spojitosti s daňovými úniky a podvody v této oblasti. V prostorách zámku se též uskutečnilo setkání premiéra a hejtmana se zástupci vinařů. Jak premiér Sobotka zdůraznil na tiskové konferenci po jednání, problém je v tom, že se prodává víno, které není nikde evidované, za ceny, které nejsou zatíženy žádnou daní. Často jde o víno ředěné či pančované. Zde vznikají nejen ekonomické ztráty pro poctivé vinaře, daňové úniky, vznikají i rizika pro spotřebitele. Je důležité, aby stát jednal rychle. Jsem velmi rád, že při dnešním jednání zde ve Valticích jsem dostal nou vazbu, která potvrzuje, že jsme se vydali správným směrem. Jsem rád, že se na ministerstvu zemědělství velmi intenzivně připravuje novela zákona o vinohradnictví a přijala personální opatření, která vedou k větší kontrole prodeje vína. Pokládám za důležité, abychom legislativu, která se připravuje, dostali do vlády a poslali do sněmovny. Byl bych rád, kdybychom novelu zákona o vinařství a vinohradnictví letos schválili. Další věcí je elektronická evidence tržeb. Při dnešních rozhovorech jsem si ověřil, že podpora této evidence existuje. Jde o další z nástrojů, který bude mít pozitivní efekt, řekl premiér Sobotka. Hejtman Michal Hašek poděkoval premiérovi Sobotkovi, že věnuje osobní pozornost této záležitosti. Vítám, že už začala faktická jednání mezirezortních týmů, mimo jiné vinařské kobry. I tento týden jsme byli svědky zásahů proti černým dovozům. Panu premiérovi i vinařům jsem dnes zopakoval nabídku na podpoření nové výsadby vinic. Krajská podpora by se týkala mladých vinařů. Jihomoravský kraj je zřizovatelem unikátní střední vinařské školy zde ve Valticích. Ve spolupráci s vinaři využijeme jeden ze školních objektů, kde chceme vybudovat Národní vinařské centrum. Budu prosazovat, aby jako jeho součást vznikla do konce roku 2016 ve spolupráci s Mendelovou univerzitou také speciální laboratoř, která by se věnovala analýzám vzorků vína. Podobná laboratoř v současnosti na našem území ne existuje. Navíc do 30. června chce Jihomoravský kraj připravit návrh novely trestního zákona, spočívající v rozšíření o skutkovou podstatu trestného činu padělání vína nebo jiného alkoholického nápoje. Zde jde o boj s organizovanými skupinami, kde daňové úniky jdou do miliard korun ročně. Podobné trestné 12

13 činy znají zákony například v Německu nebo Rakousku, zdůraznil jihomoravský hejtman. ZDROJ: MGR. DENISA KAPITANČIKOVÁ; TISKOVÁ MLUVČÍ; KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Podvodníci šíří syntetické víno Na trh se dostává kromě pančovaného i synteticky vyrobené víno. S révou nemá nic společného. PRAHA Má barvu a částečně i chuť jako víno, obsahuje stejně alkoholu. Ale s vínem nemá jinak nic společného. Jde o synteticky zhotovený výrobek, který se podvodníci pokoušejí v poslední době uplatnit na trhu zejména u zákazníků, kteří špičkovou kvalitu příliš nevyžadují. Z umělého vína prodejci neplatí DPH a stát přichází také o spotřební daň litr nápoje obsahuje kolem 1,2 decilitru čistého lihu. Z něj by výrobce měl státu zaplatit skoro 30 korun spotřební daně. Nápoj vydávaný za víno se už pokusili na zkoušku vyrobit i pracovníci laboratoří celní správy. Zřejmě s úspěchem. Výsledek se prý dá s trochou tolerance skutečně za originální víno zaměnit. Umělé víno je zatím i mezi podvodníky v začátcích a nikdo neumí odhadnout, jak velké riziko hrozí konzumentům. Záleží na kvalitě přísad a hlavně druhu použitého lihu. Mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková pokus nekomentovala. Mezi lidmi, kteří ochutnali, byli podle informací LN i náměstkyně ministra financí Simona Hornochová. Informace o produktu má i šéf Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray. Jde v podstatě jen o to, dostat do nápoje co nejvíc podobnou chuť a alkohol. Stát prodejem tohoto nápoje přichází o DPH, ale i spotřební daň z dodaného etanolu, říká Nyitray. Příběh s umělým vínem jen dokládá, jak konkurenční je nelegální trh s vínem a že se i podvodníci snaží hledat co nejlacinější zdroje. K těm patří především nelegální a nezdaněný dovoz ze zemí jako Slovensko, Moldavsko, Makedonie nebo Rumunsko. Často je takový dovoz kvůli lepší atraktivnosti vydáván za vína z Moravy nebo Slovenska. Vinaři už loni upozornili například na podvod s prodejem značky sladkých vín Pálava, dovezené údajně ze Slovenska. Na Slovensku se ale hrozny Pálavy pěstují na pouhých 30 hektarech a do Česka slovenští vinaři toto víno nedovážejí. Ale i u nás se Pálava pěstuje jen na poměrně malé ploše. Takže se nejedná o odrůdu rozšířenou tolik, jak by se z nabídky těchhle pochybných prodejců mohlo zdát, reaguje Miloš Michlovský z vinařství Vinselekt Michlovský z Rakvic na Slovácku. Sami vinaři už podle nekončícího rozmachu různých výčepů a prodejen údajně originálního sudového vína z Moravy odhadují, že černý prodej představuje desítky milionů litrů vína. Společnost Ernst & Young ve zpracované analýze odhadla objem nelegálně prodávaného vína na 50 milionů litrů. Což je zhruba čtvrtina legálně a statistikou potvrzené roční spotřeby v Česku. Zmíněných 50 milionů litrů se ale týká roku Loni podle vinařů číslo ještě narostlo. Šéf svazu vinařů tvrdí, že možná až dvojnásobně. Větší dohled nad dovozem by státu umožnilo zavedení alespoň symbolické spotřební daně. To ale ministerstvo financí odmítá. Už jen administrativa s tím spojená je poměrně náročná. I symbolická výše daně by také způsobila nemalé náklady na straně všech povinných daňových subjektů. Musely by plnit prakticky vše, co musejí dnes plnit výrobci lihu a lihovin. Například včetně pořízení kamerového systému, který by musel monitorovat jejich provozy 24 hodin denně, reaguje náměstkyně ministra financí Simona Hornochová. Dovoz vína se dosud řídí dvěma režimy buď dovozce nahlásí přepravu v rámci Evropské unie do systému elektronické evidence (systém EMCS), který monitoruje celý průběh přepravy a přepravené množství, nebo využije zjednodušené průvodní doklady, které však umožňují dopravit do Česka jakékoliv množství vína bez kontrolní evidence. Vinaři chtějí prosadit řešení, jaké prý například v Maďarsku vedlo k výraznému omezení nelegálního dovozu aby stát zakázal zjednodušené průvodní doklady a veškeré víno bylo možné dopravovat výhradně pod celním dohledem systému EMCS. ZDROJ: LIDOVÉ NOVINY; AUTOR: MIROSLAV PETR; Je to katastrofa! Tak v palírně hodnotí nevydařenou sezonu Náměšť na Hané, Bohuňovice, Šumvald V pěstitelských pálenicích na Olomoucku pomalu končí sezona a hodnocení z úst některých provozovatelů se neposlouchá vůbec dobře. Například v Náměšti na Hané by na ni nejraději rychle zapomněli. Podle jejich slov byla nejhorší za patnáct let, co proměňují ovocný kvas v lahodný destilát. V Bohuňovicích hodnocení sezony trochu zmírňují, ale ani tam nenašli slova chvály. Propad odhadli na dvacet procent proti dlouhodobému průměru. Ovoce nějaké bylo, ale ta výtěžnost! Katastrofa. Nejhorší za patnáct let od otevření pálenice, hodnotila sezonu Bohdana Jadrníčková z pěstitelské pálenice v Náměšti na Hané. V posledních týdnech byl každý druhý kvas prošvihnutý. Nechali to v bečkách dlouho. Ovoce vlivem výpadku srpnového sluníčka a deštivého počasí v části léta nemělo tolik cukru. Nevytvořil se dostatek alkoholu, nedošlo k dostatečné konzervaci, ta trocha alkoholu se nakonec ještě vypařila a nastalo octové kvašení, popisovala problém. V Náměšti na Hané se nestalo, aby špatný kvas skončil v odpadní stoce. Letos jsem vypustila do kanálu sedmnáct kotlů. A když se vám sejdou dva špatné kvasy v jeden den, to se mi tam ani nechce být, práce vůbec netěší, povzdechla si. Největší výpadek byl v loňském roce v meruňkovici. Třešní bylo naopak celkem dost. Výtěžnost byla skutečně menší,ale taková katastrofa to zase nebyla. Ale je to místo od místa, hodnotil rok Rostislav Dočkal z bohuňovické pěstitelské pálenice. Meruňky nebyly prakticky vůbec, švestky tekly méně, hrušek bylo více než obvykle, komentoval sezonu, která byla v Bohuňovicích slabší o dvacet procent proti dlouhodobému průměru. V Šumvaldu, kde mají objednávky na vypálení ovocného kvasu do konce března, dopadly vloni nejhůře hrušky. Tekly podprůměrně. Naopak parádní byla jablka. Už se nevyplácí je vozit do výkupu. Stále více lidí přichází nato, že nejlepším zhodnocením jablek je naházet je do beček a vypálit z nich kořalku, usmál se Pavel Krestýn z šumvaldské pálenice, kde minulý rok tekla nejméně meruňkovice. ZDROJ: OLOMOUCKÝ DENÍK; AUTOR: (TAU); Sobotka: Babiš by měl zvážit změnu placení spotřební daně u alkoholu Ministerstvo financí pod vedením Andreje Babiše by mělo podle premiéra Bohuslava Sobotky zvážit změnu hraze- 13

14 ní spotřební daně za alkohol. Daň by se mohla platit hned za vydanou kontrolní pásku, jako je tomu u kolků pro tabákové výrobky. Stát by tím i z alkoholu získal peníze předem. V sobotu o tom informoval vládní mluvčí Martin Ayrer. Z kontrolní pásky by se stala cenina, která už v sobě zahrnuje příslušnou spotřební daň. Toto opatření by mohlo účinněji zabránit okrádání státu prostřednictvím nejrůznějších podvodů s kontrolními páskami a následného neplacení spotřební daně, uvedl mluvčí. Premiér podle něho požádal minulý týden Babiše a ředitele celní a daňové správy o tvrdší potírání daňových úniků u prodeje lihovin a sudového vína. Babiš by měl podle Ayrerova sdělení zpracovat rozbor, co už ministerstvo financí učinilo nebo se chystá provést v souvislosti se zjištěními, která přinesla takzvaná metanolová aféra a trestní proces s jejími aktéry. Šéf hnutí ANO ve čtvrtek na brífinku k činnosti speciálního týmu Kobra uvedl, že ministerstvo financí má před sebou i boj proti podvodům při dovozu vína. Premiér chce modernizovat kontrolní pásky Babiš by měl podle Sobotky připravit návrhy na modernizaci kontrolních pásek tak, aby stát mohl lépe čelit jejich možnému padělání a nezákonnému prodeji. Ministr financí potvrdil, že o záměru se Sobotkou hovořili právě na čtvrtečním brífinku a shodli se, že to budou řešit. Loni Parlament schválil novelu, která změnila pravidla pro přidělování kontrolních pásek pro značení lihu. Podle původního znění musel zájemce o pásky složit kauci půl milionu korun, pokud žádal nejvýše o 25 tisíc kolků. Pro vyšší počet pásek musel složit kauci pět milionů korun. V zájmu toho, aby zákon nediskriminoval výrobce malých balení, novela stanoví, aby se kauce odvozovala podle toho, jaké množství lihu lze páskami označit. Půlmilionová kauce se podle předlohy vztahuje nově na 25 listů litrů lihu, na větší množství je nutná pětimilionová kauce. Současně norma umožnila kauci 100 tisíc korun pro malé výrobce, kteří odebírají jen omezené množství pásek, a to pro nejvýše 2 tisíc litrů lihu. Kauce zavedl předloňský zákon, který byl reakcí na metanolovou kauzu. V důsledku otravy metanolem zemřelo asi 50 lidí. ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: IDNES.CZ, ČTK; Ahold dokončil přeměnu Intersparu. Do sjednocení značek investoval 1,35 miliardy Poslední přemalovaný Interspar otevře jako prodejna Albert ve středu v Ostravě-Porubě. Ahold převzal tuzemské ztrátové obchody rakouské společnosti Spar loni v srpnu. Zavírat některé ze stávajících obchodů se Ahold nyní nechystá. Ahold dokončil přeměnu 35 hypermarketů Interspar na značku Albert. Poslední přemalovaný obchod otevře ve středu v Ostravě-Porubě. Menší prodejny, tedy 14 supermarketů Spar, se změnily na Albert už loni v září. Náklady na sjednocení by neměly přesáhnout 50 milionů eur, tedy zhruba 1,35 miliardy korun. Další stamiliony korun chce Ahold postupně investovat do vylepšení svých starších obchodů, v nichž chce nabídnout více čerstvých potravin a naopak omezit prodej nepotravinové části. Neopouštíme tuto kategorii, ale jsme opatrní. Řekněme, že nebudeme nabízet tři druhy svíček či spousty druhů ubrousků, říká šéf Aholdu pro Českou republiku Jesper Lauridsen v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Výrazné rozšiřování počtu prodejen nyní Ahold neplánuje, přestože právě otevřel dva nové supermarkety (v Praze 4 a Černošicích) a v březnu ještě otevře hypermarket v Kladně. Zavírat některé ze stávajících obchodů se Ahold nechystá. Výjimkou je pět prodejen, jejichž prodej si jako podmínku schválení transakce stanovil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jde o supermarket Spar v České Lípě, dva supermarkety Albert v Táboře a jeden v Litoměřicích a hypermarket Albert v Třebíči. Jde to hladce. My ty obchody nevlastníme, jsme v nájmu. V několika případech máme více zájemců, rozhodovat bude i majitel objektu. Musí to být obchodníci s jídlem, tedy někdo nám podobný, upřesňuje Lauridsen. Ahold sliboval, že si z Intersparu či Sparu vezme to, co zákazníci nejvíce oceňovali. U každého obchodu jsme se ptali lidí, co tam chtějí nechat a naopak. Byli jsme velmi opatrní a dělali opravdu důkladné rozhovory. Měli dost často strach, že přijdou o lahůdky či o řeznictví. Takže tahle oddělení se změnila minimálně, říká Lauridsen. Otázkou je další osud kaváren fungujících u bývalých Intersparů. Mají obrat asi 200 milionů korun, ale nevydělávají. Zatím si je Albert ponechá, ale dlouhodobě zřejmě jen tehdy, pokud budou ziskové. Lauridsen se obává také důrazu na bezpečnost jídla a různých nařízení. Nechce, aby jedna restaurace poničila reputaci naší sítě Albert. Albert chce podle Lauridsena vyplnit prostor uprostřed trhu tedy mezi řetězci, které jsou vnímané jako kvalitní a dražší (Billa a Globus), a mezi diskonty, které soupeří opravdu hodně cenou. Musíme být schopni jim konkurovat cenou, ale musíme si být jisti kvalitou, dodává šéf Aholdu. Ahold převzal tuzemské ztrátové obchody rakouské společnosti Spar loni v srpnu. Zaplatil za ně zhruba 5,2 miliardy korun. Firma nyní provozuje přes 330 obchodů a má 17,5 tisíce zaměstnanců (z toho 4,5 tisíce přijala převzetím sítě Spar/Interspar). ZDROJ: IHNED.CZ; AUTOR: LUCIE HRDLIČKOVÁ; Potraviny on-line: Rohlík dohání Tesco. Na trh míří i další hráči Rohlík.cz oslabuje pozici Teska a na trh virtuálních supermarketů míří další silný hráč. Samoobsluh je ale na internetu mnohem víc. Za nákupy na internetu utratí Češi desítky miliard korun. Loni to bylo 67 miliard, letos by to podle Asociace pro elektronickou komerci mohlo být ještě o 10 miliard korun více. Nejvíce by měla růst kategorie online prodeje potravin, jejíž obrat bez započtení alkoholu v současnosti činí zhruba miliardu. Podle zakladatele a spolumajitele serveru Rohlík.cz Tomáše Čupra by za deset až patnáct let mohl český online trh s potravinami dorůst i na 50 miliard korun. Právě jeho firma zdatně konkuruje rozvozu potravin řetězce Tesco a už za několik týdnů expanduje z Prahy do Brna. Na expanzi do Brna velmi intenzivně pracujeme. Uskuteční se na přelomu března a dubna. Některé věci šly lépe, než jsme plánovali, takže možná ten termín o něco uspíšíme, řekl Čupr LN s tím, že do čtvrt roku firma usedne do vlastních aut, čímž se zkrátí doba dodání a hlavně se usnadní další expanze. Právě geograficky omezená dostupnost služby zatím Rohlíku bránila ve větším útoku na Tesco, které doposud internetovému prodeji potravin vládlo. Zatím poslední projekt zakladatele Slevomatu Čupra funguje necelý půlrok a v někte- 14

15 rých ohledech už Tesco předstihl. Třeba objednávek registruje Rohlík.cz denně 300 až 400, v závislosti na dnu v týdnu. Tesco výkony služby Potraviny on-line nechce komentovat. Podle dříve zveřejněných čísel však Tesco, které na internetu debutovalo v roce 2012, dosahovalo po šesti měsících zhruba polovičního počtu nákupů. Od té doby mu ale prodeje rostou každoročně o desítky procent. Jako jeden z klíčů k úspěchu se ukazuje právě doba dodání nákupu. Zatímco Tesco přiveze zboží až následující den, Rohlík.cz to zvládá do 90 minut. Díky tomu zasáhne širší skupinu zákazníků. Tedy nejen ty, kteří plánují velký nákup, ale i ty, kteří potřebují třeba jen maso a zeleninu, aby si mohli udělat večeři. Na podobném principu jako Rohlík by měl fungovat i Kolonial. cz, za kterým stojí E-commerce Holding, spoluvlastněný skupinou Rockaway Jakuba Havrlanta a firmou Czech Media Invest Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Nejnovější přírůstek online trhu s potravinami má zahájit provoz do poloviny letošního roku. Týdenní nákup dělá 10 procent nákupních cest a 40 procent útrat. Stačí si uvědomit, kolikrát za poslední tři měsíce byl člověk v supermarketu a kolikrát v malé sámošce, v trafice nebo jinde, vysvětluje Čupr. Firma zatím bližší podrobnosti komentovat nechce. Ve svých začátcích ale bude služba rovněž dostupná jen v Praze a nabídne několik tisíc položek. Pro srovnání Rohlík.cz má v nabídce přes pět tisíc položek a během dvou měsíců slibuje rozšíření na sedm tisíc, Tesco má v e-shopu k mání 20 tisíc výrobků. Koloniál předpokládá, že do pěti let by mohl dosáhnout obratu čtyři až pět miliard korun. Rohlík podle Čupra letos dosáhne na 400 milionů korun, příští rok se chce pohybovat kolem miliardy obratu a do pěti let by se mohl dostat i na 10 miliard korun. Tyto firmy ovšem nejsou žádnými pionýry českého internetového trhu s potravinami. Webových ssmoobsluh je v tuzemsku mnohem více a některé fungují už řadu let. Například společnost s jednoduchým názvem Z rozváží potraviny z portálů Z-Market.cz a Potraviny online.cz po Praze a okolí už od roku Kexpanzi se ale nechystá. Menších hráčů je hodně K opravdovému rozmachu prodeje potravin online došlo z našeho pohledu v letech 2004 až 2008, kdy nárůsty činily desítky procent ročně, říká jednatel firmy David Zúbek. Jeho firma má nyní v nabídce zhruba čtyři tisíce položek a při včasném objednání je doveze ještě týž den. Denně obslouží 70 až 90 zákazníků. Službu Potraviny domů provozuje v Praze od roku 2010 také KBJ Velkoobchody. Z jednotek zákazníků se dostala na desítky až stovky objednávek denně. V současné době nabízíme více než položek potravin, drogerie a potřeb pro domácnost. Sortiment průběžně rozšiřujeme, uvádí Peter Nemeshegyi z KBJ Velkoobchody. I tato firma zvládá nákup dodat ještě v den objednání. Na trhu je ale menších hráčů ještě více. Za zmínku stojí například Food 2U nebo brněnský MyFoodMarket. Vstup do online světa už dlouho slibují také Kaufland, Albert či Billa. Zatím však zůstalo jen u plánů. Důvodem jsou investice v řádech desítek milionů korun, zejména do logistiky. Jediným řetězcem kromě Teska, který na webu prodává, je tak Makro. Podle jeho mluvčího Ivana Tučníka internetový prodej v současnosti tvoří více než dvanáct procent obratu. Zhruba 80 procent zákazníků ale tvoří hotely, restaurace a catering. ZDROJ: LIDOVKY.CZ; AUTOR: ONDŘEJ VYHNANOVSKÝ; Lidé při nákupu potravin koukají hlavně na kvalitu, zjistil průzkum Praha Pro sedm z deseti českých spotřebitelů je při výběru potravin důležitější jejich kvalita než cena a téměř dvě třetiny jsou ochotny zaplatit vyšší cenu za potraviny prospěšné pro zdraví. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila společnost Nielsen. Z jiných zdrojů ale vyplývá, že pro českého zákazníka hraje stěžejní roli cena, a podíl zboží prodávaného řetězci ve slevových akcích stále roste. Při výběru potravin je podle uvedeného průzkumu pro nakupující důležitá celá řada zdravotních ukazatelů. Nejvýše lidé hodnotí potraviny bez přidaných barviv. Pro takřka tři čtvrtiny dotazovaných je to velmi nebo středně důležitá vlastnost. Velmi pozitivně lidé hodnotí také potraviny bez přidaných umělých barviv, výrobky z ovoce a zeleniny, potraviny neobsahující geneticky modifikované suroviny a jídlo s nízkým obsahem cholesterolu. Za potraviny s uvedenými vlastnostmi jsou také nejčastěji ochotni zaplatit vyšší cenu, uvedla Lucie Hrušová ze společnosti Nielsen. Více než polovina respondentů uvedla, že dává přednost čerstvým, lokálním, případně bio potravinám. Takřka devět z deseti lidí uvedlo, že si jídlo vaří doma a má tak kontrolu nad použitými surovinami. Že jsou průmyslově zpracované potraviny nezdravé, se domnívá 61 dotazovaných. Necelá polovina spotřebitelů si čte nutriční hodnoty uvedených na obalech potravin. Informacím uvedených na výrobcích důvěřuje 41 procent lidí. Globální studie trendů ve zdravém stravování se v období od 13. srpna do 4. září 2014 zúčastnilo více než uživatelů internetu v 60 zemích světa. V České republice měl panel pro tuto studii 500 respondentů. 92 procent Čechů nakupuje ve slevách Z průzkumu, který zveřejnila začátkem měsíce agentura STEM/MARK, naopak vyplývá, že ve slevách nakupuje během roku 92 procent Čechů. Třetina z nich uvedla, že si zlevněné zboží pořizuje čím dál častěji. Pro 28 procent jsou slevové akce doslova koníčkem. Jen zhruba dvě procenta nakupují ve slevách čím dál méně. Podle loni zveřejněného průzkumu téže agentury Češi v obchodech stále více porovnávají kvalitu s cenou zboží a hledají jejich nejlepší poměr. Zatímco před pěti lety tyto údaje považovaly za nejdůležitější dvě třetiny lidí, loni to byly téměř tři čtvrtiny. Na slevy lidé slyší, pokud jsou vyšší než 20 procent. Podle údajů společnosti Nielsen podíl zboží prodávaného ve slevě dosáhl loni v Česku 50 procent a meziročně stoupl o tři procentní body. V případě novinek uváděných na trh dosahuje tento podíl již 63 procent. Efektivita slevových akcí obchodníků na českém trhu přitom klesá. Objem prodejů rychloobrátkového zboží v Česku od roku 2008 klesl o devět procent. Naopak průměrná cenová hladina v ČR roste, a to o něco rychleji než klesají objemy prodejů rychloobrátkového zboží. V součtu těchto dvou faktorů cenová hladina drží tržby v mírném plusu. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: ČTK; Evropa stojí na prahu olivové krize. Kvůli infekci padnou miliony stromů Infekce, kterou italští pěstitelé před několika měsíci objevili na listech staletých olivovníků, postupuje regionem a ohrožuje miliony stromů. Starý kontinent tak čelí hrozbě největšího mýcení olivovníků za poslední desítky 15

16 let. V příštích týdnech Evropská komise projedná návrh, podle něhož má být preventivně pokáceno na 11 milionů italských olivovníků. Úředníci i zemědělci tak věří, že šíření nákazy zastaví. Trh s olivovým olejem mezitím zažívá horké chvíle, ceny jsou nejvýše za posledních sedm let. Evropský úřad pro bezpečnost potravin varoval před velkým problémem u olivovníků už letos v lednu, od té doby ale nákaza dál postoupila. Olej jako jeden ze základních produktů zpracování oliv tak podstatně podražil. Od začátku roku vzrostly ceny panenského olivového oleje ve společné měně o patnáct procent. Nemoc propukla v ten nejméně příhodný okamžik, výroba oleje má totiž letos podle odhadů Mezinárodního olivového koncilu v Itálii a Španělsku po loňské špatné úrodě oliv takřka o třetinu poklesnout. Bakterie Xylella festidiosa se na polích objevila už v roce 2013, vedle oliv představuje nebezpečí i pro citrusy a hrozny. Skutečným problémem se ale stala až loni poté, co se v jihoitalském Lecce začala nekontrolovaně šířit. Podle odhadů evropských úřadů je zde nemocí napadeno kolem 12 procent olivovníků. Opatření proti šíření bakterie byla přijata už loni, nárazníková pásma kolem infikovaných oblastí a omezení obchodu však nebyla dostatečně účinná, a proto má přijít ke slovu radikální scénář. Kácení by se mohlo týkat oblasti o velikosti 20 tisíc akrů mezi italskými městy Lecce a Brindisi, přičemž některé ze stromů jsou až 500 let staré. Kácení by tvrdě zasáhlo do ekonomiky regionu, který je na pěstování oliv existenčně závislý a olivové háje se dědí generace na generaci. Pro pěstitele to bude velmi bolestivé, ale nejúčinnějším nástrojem proti šíření infekce bude vykácení všech postižených stromů, a to co nejrychleji, uvedl evropský komisař pro bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Podle Evropské komise počítá program vedle mýcení a rozšíření nárazníkových zón i s přísným omezením pohybu mladých stromků. Zemědělci by měli mít nárok na kompenzace, její parametry ale zatím nejsou známy. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: ČTK; Mostecká vína opět uspěla. Kdysi měl vinici skoro každý Mostečan Most Dvě špičková vína z Mostu se dostala mezi sto nejlepších tuzemských vín. V národní soutěži získaly prestižní ocenění Salon vín ČR mostecký Ryzlink rýnský, jakostní suché košer víno z vinice na vrchu Hněvín, a Cuvée Müller Thurgau-Ryzlink rýnský barrique, košer víno, které leží v dubovém sudu. Je to veliký úspěch, řekl Mosteckému deníku Ivan Váňa z Českého vinařství Chrámce, které už v minulosti v národní soutěži zabodovalo. Vína z Mostu prošla několikastupňovým výběrem a hodnocením garantovaným Svazem vinařů ČR. Soutěžní vzorky z libovolných lahví odebírá nezávislý expert přímo u výrobce. Známka s logem Salon vín České republiky je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a pro vinařství z Mostu je to dobrá reklama. O místní vína je teď podle Váni větší zájem. Obnovené mostecké vinařství vzniklo na bývalém Státním statku Most v obci Chrámce v roce 1967, kdy navázalo na přerušenou středověkou tradici. Předkové s vínem dobře pracovali, my se je snažíme napodobit, uvedl Váňa. Loni vinaři obnovili vinici v Čepirohách. Svou práci ukáží veřejnosti v sobotu 16. května, kdy bude v sídle vinařství v obci Chrámce u Mostu den otevřených dveří s jarmarkem. Charakteristika vína Mostecký Ryzlink rýnský, jakostní suché košer víno (Hněvín): Víno má jemnou žlutozelenou barvu se stříbrnými odlesky. Ve výrazné ovocné vůni se prolínají tóny zahradního peckovitého ovoce, především přezrálých meruněk, s kůrou citrusu a náznakem lučních kvítků. Ve středně plné ovocné chuti se opět objevují meruňky a ryngle. V ústech je víno velmi svěží, harmonické a pevná pikantní kyselinka mu dodává velkou pitelnost. V dochuti je patrná zemitost a mineralita. Mostecké Cuvée Müller Thurgau-Ryzlink rýnský barrique, košer: Víno syté zlatožluté barvy se zlatavými odlesky, jehož atraktivní vzhled přímo vybízí k ochutnání. Výrazná vůně citrusových plodů s jemným tónem vanilky se pozvolna otevírá a nabízí širokou paletu aromat. V nose lze postupně nalézt pomerančovou kůru, mango, med, květ jasmínu a sladké koření. Ve vyvážené plné chuti se opět projevuje citrusové ovoce, především pomeranč, doplněné o tóny sladkého dřeva a vanilky ze zrání v barrique sudech. V dochuti nastupuje koření a skořicová kořenitost. Zdroj: Národní vinařské centrum/salon vín ČR ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: MARTIN VOKURKA;

17 Z OIV nabízejí nejlepší poměr mezi cenou, kvalitou a výkonem. Východní Afrika: Prosazení vinařských předpisů Na pozvání francouzského svazu vývozců vína a lihovin (FEVS) se delegace Východoafrického společenství zúčastnila pracovního jednání k vinařským normám v sídle OIV. Východoafrické společenství je regionální mezistátní organizací, jejímiž členy jsou Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzánie a Uganda. Generílní ředitel OIV Jean-Marie Aurand nejdříve představil statistický vývoj odvětví a OIV a pak přešel k vinařským předpisům. Po představení definic jednotlivých produktů a standardů analýz vědeckým koordinátorem OIV Dr. Jean-Claude Rufem proběhla diskuse o návrzích východoafrických norem pro tichá a šumivá vína a pro vína likérová. Jean-Marie Aurand konstatoval potěšení ze zájmu účastníků o vinařství. Růst spotřeby vína ve východní Africe povede k růstu obchodu s vínem. Proto jsou důležité mezinárodně platné normy. OIV/ /JS Do kanadských barů proniká sudové víno, točí ho z českých píp Zatímco v Česku se nad stáčeným vínem kvůli hrozbě pančování stahují mračna, v severní Americe naopak jeho obliba roste. Alespoň to tvrdí kanadský distributor Franklin Imports, který začal v Novém Skotsku před pár měsíci dodávat sudové víno a už pronikl do 21 restaurací a barů. Pro tuzemský export je dobrou zprávou, že u klientů montuje výčepní zařízení od východočeské firmy Lindr.cz. Franklin nabízí točené víno od loňského října. Hospodské prý přesvědčuje lepší cenou než u lahví, úsporou času pro obsluhu a stálou kvalitou. Víno nikdy neoxiduje, poslední sklenička vytočená ze sudu chutná stejně jako ta první. To je unikátní, okomentoval pro server Thechronicleherald.ca přednosti stáčeného vína šéf firmy Frank Whitehead. Víno společnost plní do 20litrových plastových kegů nizozemské výroby. Podle Whitheada jsou zřejmě jediným distributorem v Kanadě, který používá jednorázové plastové obaly, konkurence prý upřednostňuje tradičnější nerez. Výčepy z Nechanic Kanadský velkoobchod kromě holandských kegů vsadil také na české pípy, které instaluje v restauracích a barech. Na svém webu nabízí výčepní zařízení s chlazením pro točení vína i piva od společnosti Lindr.cz z Nechanic u Hradce Králové. Zástupci Lindru se však k úspěšnému průniku do Kanady odmítli jakkoli vyjádřit. Franklin Imports nicméně sázku na české chladiče Pygmy zdůvodňuje tím, že podle expertů údajně Lindr.cz Živnost na servis a výrobu výčepní techniky si Miloš Lindr založil v roce První velkou zakázku pak získal o čtyři roky později, kdy pro tehdejší hradecký pivovar vyrobil 1200 výčepů. Podle dřívějších informací z médií Lindr exportuje hlavně na Slovensko, do Švédska, Velké Británie, Nizozemska, Belgie a do Itálie. V roce 2013 společnost Lindr. cz podle účetní uzávěrky vykázala celkové tržby přes 211 milionů korun. Točení vína z kegů je podle Franka Whiteheada v oboru novinkou, obliba této technologie prý navíc roste, a to zejména ve Spojených státech a v Evropě. Pro uživatele je opravdu výhodná, dodal Frank Whitehead. Naopak v České republice je stáčené víno velmi populární už delší dobu, jenže podle Svazu vinařů ČR značně přispívá k rozmachu pančování. V opakovaně plnitelných sudech se totiž obtížně kontroluje jejich obsah. Omezení stáčeného vína České ministerstvo zemědělství dokonce přišlo s kontroverzním návrhem na omezení prodeje stáčeného vína, koupit by ho bylo možné zřejmě už jen přímo u vinařů, tedy výrobců. Podle šéfa svazu Tibora Nyitraye jsou kamenem úrazu právě sudy, které se opakovaně plní. Nyitray mimo jiné navrhl, že by se víno z dovozu, s nímž jsou často potíže, mohlo prodávat například z jednorázových bag in boxů čili krabic, které mají uvnitř plastový sáček s ventilem. Takové balení neumožňuje opakované plnění vína, stejné to je u technologie, jakou v Kanadě využívá Franklin Imports. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: DAVID VAGADAY; Loni se vyrobilo víc falešného parmazánu a grany než originálu Globální produkce falešných sýrů parmazán a grana padano loni poprvé překonala produkci originálních produktů 17

18 vyrobených v Itálii. Svaz italských farmářů Coldiretti oznámil, že produkce imitací originálního parmazánu, italsky nazývaného parmigiano reggiano, a sýru grana padano loni přesáhla 300 milionů kilogramů, zatímco originálních made in Italy činila pouze 295 milionů kilogramů. Vyšší produkce falešných sýrů způsobila pokles vývozu obou těchto sýrů. Hodnota vývozu dalších typických italských sýrů, jako je pecorino a gorgonzola, naopak rostla, uvedla agentura ANSA. Podle Coldiretti většina falešných sýrů parmazán a grana padano se vyrábí ve Spojených státech, dále pak v Rusku, Brazílii, Argentině a Austrálii. Svaz rovněž upozornil, že na evropském a italském trhu se objevují nekvalitní napodobeniny sýru grana padano s klamavým označením, které se vyrábějí převážně v České republice, Maďarsku, Polsku, Estonsku a Lotyšsku. Parmigiano reggiano a grana padano získaly chráněné označení původu. To znamená, že sýry s tímto názvem mohou být vyrobené pouze v rámci daného regionu a za přísné kontroly kvality. Značka parmigiano reggiano je chráněna celosvětově a může se legálně používat pouze pro sýr vyráběný v a kolem severoitalského města Parma v souladu s přísnými standardy kvality. Podobná omezení platí pro všechny sýry prodávané v EU pod názvem, který tento sýr označuje v jiném jazyce, tedy například parmazán nebo parmesan. Anglický název však mohou legálně využívat severoameričtí producenti pro sýr vyrobený u nich. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: ČTK; Perlivé vody ze Sodastreamu se pije víc než od jakékoliv jiné tradiční značky Zákazníci Sodastreamu zkonzumovali loni 700 milionů litrů perlivé vody. Balených perlivých vod pak prodali loni nejvíc Singha, San Pellegrino a Perrier. Sodastream v podobném průzkumu společnosti Canadean zvítězil vůbec poprvé. Značka SodaStream se stala světovou jedničkou v objemu konzumované perlivé vody. Vyplývá to ze srovnání firemních dat a nejnovějšího výzkumu společnosti Canadean. Zákazníci značky SodaStream zkonzumovali loni dle dat Canadeanu 700 milionů litrů perlivé vody. První tři místa v pořadí prodeje největších značek balených perlivých vod obsadily Singha (558 milionů litrů), San Pellegrino (480 milionů litrů) a Perrier (412 milionů litrů). Za skokem Sodastreamu v tomto srovnání stojí jednak v globále prodej stále nových přístrojů na výrobu nápojů z kohoutkové vody. Také ale to, že podle četných průzkumů lidé, kteří mají doma Sodastream, vypijí v průměru o litr vody více než ti, kteří si kupují balenou perlivou vodu. V poslední době se naše společnost hodně soustředí na podporu konzumace perlivé neochucené neslazené vody. Motivujeme lidi k pití více vody a menšího množství kalorických nápojů s vysokým obsahem cukrů, říká Michal Panis, produktový manažer české pobočky SodaStreamu. V Česku má Sodastream podle aktuálních čísel společnosti každá sedmá domácnost a penetrace trhu roste. Na řadě vyspělých trzích ale značka stagnuje. A to se projevuje na celkových číslech tržeb izraelské firmy. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku utržila 126,5 milionu dolarů. Šlo meziročně o 25procentní pokles. ZDROJ: IHNED.CZ; AUTOR: MICHAL ŠENK Dovoz alkoholu do Ruska prudce klesl. Daří se domácí produkci i pašerákům Dovoz alkoholu do Ruska klesá, například u piva klesl o 78 procent, import vína téměř o polovinu. Může za to pokles rublu, který pomohl domácím výrobcům, ale i černým palírnám a pašerákům. Vláda už snížila minimální cenu vodky a plánuje zrušit zákaz reklam na alkohol i zavést on-line prodej alkoholu. Po Novém roce prudce poklesl dovoz alkoholu ze zahraničí. Na vině je především pokles kurzu rublu, který zahraniční alkoholy prodražuje. Naopak domácí výroba roste. Nejhůře to odnesl dovoz piva, který v lednu podle oborového sdružení Centrum vývoje národní alkoholové politiky poklesl o 78 procent na 3,04 milionu litrů. Import šampaňského a šumivých vín meziročně poklesl na 1,18 milionu litrů, což je propad o 48 procent. U tichých vín pokles činí také 48 procent, což v absolutních číslech znamená, že se dovezlo 12,48 milionu litrů. Podobná situace je i u tvrdého alkoholu. Dovoz vodky klesl o 19,4 procenta, koňaky, brandy a grappy šly dolů o 41,2 procenta, whisky o 35 procent. Naopak roste domácí alkoholový průmysl. Podle údajů ruského statistického úřadu v lednu letošního roku ruští výrobci vyrobili o 26,4 procenta více vodky. Rostla i výroba vín o pěkných 20,7 procenta. Pouze pivovarnictví stále víceméně stagnuje s pouze tříprocentním růstem. Pro výrobce vodky je to dobrá zpráva už proto, že naopak loni v létě produkce klesla o rekordních 22,3 procenta. Podle expertů v době krize roste spotřeba alkoholu coby antidepresiva. Současně roste ale i nelegální výroba alkoholu. Nejde přitom ani tolik o domácí výrobu samohonky, ale o pančované výrobky z očištěného technického lihu nebo o produkci z legálních závodů, které ale díky vysoce postaveným ochráncům neplatí daně. V oblastech za Uralem se zase pašuje vodka z Kazachstánu. Z toho důvodu ruská vláda poprvé v dějinách od 1. února snížila minimální prodejní cenu vodky. Uvažuje se také o zrušení zákazu reklamy alkoholu ve sdělovacích prostředcích nebo o legalizaci on-line prodeje alkoholu, kterým Rusové obcházejí zákaz prodeje alkoholu po desáté hodině večerní. ZDROJ: IHNED.CZ; AUTOR: PŠT, ČTK; V USA byla schválena geneticky modifikovaná jablka V USA byla poprvé schválena geneticky modifikovaná (GM) jablka. Povolení vydal příslušný úřad APHIS (Animal and Plant Healthy Inspection Service). Jedná se o dva druhy GM jablek s modifikací zaměřenou proti hnědnutí Arctic Golden a Arctic Granny. Tato jablka byla vytvořena malou kanadskou firmou Okanagan Specialty Fruits Inc., která je řízena přímo pěstiteli. GM jablka, která odolávají hnědnutí, prošla rigorózním posouzením i polními pokusy, které trvaly více než 10 let. Pravděpodobně jsou to tedy nejprověřenější jablka na světě. Podle závěrů provedeného zhodnocení rizika jsou tato GM jablka stejně bezpečná jako jejich klasické protějšky a po jejich deregulaci (povolení do oběhu) se nepředpokládá negativní vliv na spotřebitele nebo životní prostředí. Spotřebitel si na GM jablka však bude muset ještě chvíli počkat, neboť potrvá několik let, než se podaří vypěstovat dostatečné množství produktu pro rozsáhlejší komercializaci. Očekává se tedy spíše pomalé, ale stabilní zavedení na trh. ZPRAVODAJ PK ČR 9/

19 Strach z propadu cen vinaři z Porýní-Falce chtějí co nejméně nových vinic Žádné nové vinice! byla dlouhodobá strategie EU. Bylo příliš přebytků. Nyní Brusel povolil nové výsadby. Proti jsou vinařské svazy v členských státech. Ingo Steitz, předseda svazu vinařů Porýní-Falce se obává poklesu ceny vína. Od roku 2016 umožňuje EU poprvé od 70. let minulého století členským státům zvýšení plochy vinic až o 1 %. Vinařské svazy v Německu prosazují v prvním roce maximálně 0,1 %, ale návrh novely zákona předpokládá 0,5 %. Dříve dávala EU peníze za vyklučení vinice, protože bylo hodně vína. Nikdo nemohl a nechtěl vypít, co Evropa vyprodukovala. Nyní je tomu jinak. V Porýní-Falci existují ještě výsadbová práva z minulého období ve výši téměř 3 % plochy. Ta by nejdříve měla být využita. To platí především pro vinařskou oblast Mosel. V Německu je kolem 100 tisíc hektarů vinic. Dvě třetiny z toho se nachází Porýní-Falci, ve vinařských oblastech Ahr, Střední Porýní, Mosel, Nahe, Falc a Rýnsko-Hessensko. Zemská vláda nevyslyšela požadavek svazu vinařů a chce zvýšení plochy vinic o 0,5 % ročně. Má k tomu dva důvody: požadavek velkých vinařských podniků na větší produkci německého vína pro tuzemský trh i export, kde podíl německého vína klesá, EU požaduje zdůvodnění v případě, že členský stát nechce využít možné 1 % navýšení plochy. O líbivém politickém opatření umožňující větší svobodu se nemluví. Rýnsko-Hessensko a Falc se ale bojí o ztrátu rovnováhy. V největší německé vinařské oblasti, Rýnsko-Hessensku, je obava zvláště veliká. Při obnově v poslední době vzniklo mnoho vinic, které jen dodávají levnou surovinu velkým zpracovatelským podnikům. To snižuje image a přetahuje ceny do průmyslových sklepů. TELEVIZE SWR, AKTUELL, , 15:08/JS Němečtí konzumenti vína jsou nadále citliví na cenu, prodej německého vína v supermarketech se zvyšuje I přes značné lpění na ceně vína je v posledních letech patrný trend k mírnému zvyšování průměrné hodnoty nakupovaného vína. V supermarketech činila v roce 2010 průměrná cena 2,52 /l a v roce 2014 to už bylo 2,89 /l. Německé víno je ale dražší, v supermarketech se prodává v průměru za 3,11 /l a ve vinotékách a u vinařů za 6,24 /l. Klasické obchody s potravinami (do m²) zvýšily podíl regionálních a kvalitnějších vín. Tím se meziročně zvýšil prodej i hodnota prodávaného vína asi o 5 %. Podíl německého vína prodávaného v supermarketech se zvýšil z 10 % v roce 2012 na 14 % v roce Mladší spotřebitelé do 29 let nakupují častěji německé víno a kladou důraz na regionalitu, častěji kupují i biovíno. DER WINZER/ /JS ovocnářů, zelinářů a vinařů v Německu protestovalo proti zavedení minimální mzdy Němečtí zemědělci v okolí Bodamského jezera vyšli do ulic na protest proti zavedení minimální mzdy a narůstající byrokracii. Asi 300 traktorů ze speciálních kultur vjelo na silnice na protest proti minimální mzdě, která ohrožuje existenci těchto zemědělců. Požadovali odpovídající ceny jejich produktů a méně regulací státu. Na jednom transparentu bylo 60 hodinový pracovní týden a mzda pod minimální mzdu, na dalším pomocníci na sklizeň zůstaňte doma, v Německu je ještě pracovní přestávka. Od letoška musí zemědělci platit nejenom vyšší mzdy, ale stráví i více času v kanceláři, aby splnili byrokratické předpisy říká předseda okresního sdružení zemědělců Dieter Mainberger. Tím se zvyšují výrobní náklady, což se ale neprojeví dále v obchodním řetězci. Zahraniční konkurence je pak ve výhodě. Problémem je nadměrná evidence kvůli minimální mzdě, která byla zavedena Zatím jen na zkoušku a po půl roce se má vyhodnotit. Německý zemědělský svaz požaduje okamžité zrušení pro celé zemědělství. Vadí jim také omezení délky pracovního týdne s poukazem na sezonnost zemědělství. TOPAGRAR.COM; ALFONS DETER; ; JS Nižší sklizeň hroznů v roce 2014 v Rakousku Při odhadu sklizně v září 2014 se ještě hovořilo o nadprůměrné sklizni, ale podle konečné statistiky byly sklizeny jenom 2 miliony hektolitrů a jde tedy jednu z nejnižších sklizní posledního desetiletí. Je to o 13 % méně než činí pětiletý průměr a o 16 % méně proti roku Nižší výnos byl jenom v letech 1993, 1997 a Počátkem září 2014 se ještě počítalo s nadprůměrným výsledkem, ale deštivý podzim bez slunečního svitu způsobil propad výnosu v důsledku hniloby. Více byly postiženy modré odrůdy. Největší výpadek proti pětiletému průměru byl ve vinařské oblasti Burgenland, 23 %. V Dolním Rakousku bylo sklizeno o 13 % méně hroznů oproti roku 2013, ale modrých o 33 % méně, v oblasti Weinviertel dokonce o 39 % méně. Meziročně se zvýšil podíl běžného vína a zemského vína. DER WINZER/ /JS V Sasku získali ze sklizně 2014 více vína Radebeul Saští vinaři v roce 2014 získali hl hektolitrů vína, to je o hl více než v roce Je to ale v podstatě průměrná sklizeň oproti nízké minulé. V září přišly deště, bobule se nasákly, začaly praskat a následně hnít. Muselo se sklízet předčasně. Průměrný výnos byl 42 hl/ha. V Sasku je 466 ha vinic, z 81 % jsou osázeny bílými odrůdami. K oblasti náleží ještě malé plochy v Brandenbursku a v Sachsen-Anhalt, celkem 26 ha. Pečuje o ně vinařů, z toho malých. Pouze 35 vinařů-podnikatelů má vinohradnictví a vinařství jako hlavní zaměstnání. V oblasti se pěstuje celkem 61 odrůd, nejčastěji Müller Thurgau, následují Ryzlink rýnský, Pinot blanc a Rulandské šedé. Z červených nejvíce Pinot noir a Dornfelder. Raritou je Goldriesling, který se pěstuje jen podél Labe na ploše 25,7 ha a během posledního desetiletí se jeho plocha zdvojnásobila. PROPLANTA; /JS Sklizeň hroznů 2015 v Jižní Africe: Očekávání vysoké kvality Je očekávána jedna z kvalitativně nejlepších sklizní poslední doby. Někteří si na tak výborný ročník nepamatují, starší ho přirovnávají k roku Napomohly tomu ranější vývoj vegetace, nízké sráž- 19

20 ky a výrazné střídání denních a nočních teplot. Hrozny mají nízké ph, překrásné kyseliny a jsou zdravé. Je to až moc kladů na to, aby to byla pravda, řekl jeden místní vinař. Únor (období sklizně) byl jedním z nejchladnějších v poslední době, což je pro sklizeň v JAR pozitivní. Očekává se ale o něco nižší výnos hroznů u některých odrůd. DECANTER.COM; /JS Množství biodynamického vína ve světě stoupá Darmstadt Podle německého biodynamického svazu Demeter obdělává nyní ve světě podle jejich směrnic 640 vinařů asi 11 tisíc hektarů biodynamických vinic. Jde o Evropu, jako Německo, Francie, Rakousko, Španělsko, ale i o Jižní Ameriku Argentina a Chile. PROPLANTA; /JS Byl vyvinut první robot pro šlechtění révy Siebeldingen/Geisenheim Dostal jméno PHENObot (robot pro fenologické hodnocení) a nyní čeká v Julius Kühn-Institut Geilweilerhof (JKI) na své první nasazení. Jeho předností je, že při vyhodnocování keřů a bobulí se jich nedotýká a získává tak mnoho informací o vlastnostech rychleji a bez chyb způsobených únavou, nedostatkem objektivity a špatné reprodukovatelnosti výsledků. Vznikl jako výsledek tříletého projektu Spolkového ministerstva školství a výzkumu. Projektovými partnery byly VŠ Geisenheim, Technický institut a Julius Kühn-Institut. Vyšlechtění nové odrůdy je dlouhodobý proces s délkou 20 až 25 let. PHENObot usnadní řadu prací při vyhodnocování nových kříženců. Robot sestává z pásového podvozku, který jezdí samostatně po vinici pomocí navigace daty z GPS a kamerového systému. Kamerou zachycené snímky jsou automaticky fenologicky vyhodnocovány (například fenofáze, odhad výnosu). Tato inovace umožní snížením nákladů a času zefektivnit šlechtění révy. Do budoucna se předpokládá vybavení robota dalšími senzory. Zvláště při šlechtění odrůd odolnějších vůči houbovým chorobám, což je těžiště šlechtění v JKI, je sledování napadení révy těmito chorobami podstatnou pracovní operací. PHENObot zůstane v JKI Geilweilerhof pro další testování a praktické nasazení. PROPLANTA; /JS Moselští vinaři pod daňovou kontrolou Trier/Koblenz Řada vinařů na Mosele je nyní podrobena důsledné daňové kontrole, vyšetřovatelé zjišťují naplnění skutkové podstaty podvádění při odvodu daní. Zemský finanční úřad Trevír a Koblenz potvrdil, že je několik vinařů vyšetřováno. Vinaři nakupovali láhve a korky od obchodníka v hotovosti a pak přebytky (víno nad povolený maximální výnos) a nakoupené sudové víno načerno prodávali bez placení daně. Přišlo se na to poté, co byly objeveny záznamy u dodavatele lahví v hotovosti. PROPLANTA; /JS V Anglii chtějí vytvořit apelaci Sussex Angličtí vinaři by rádi dosáhli statutu chráněného označení Sussex, obdobně jako existuje označení Champagne a Bordeaux. V okolí Sussex je největší koncentrace vinic v Anglii, klima i půdy jsou podobné jako v Champagne. Dělají se tam převážně šumivá vína, ale připravované CHOP má zahrnout jak šumivá, tak i tichá vína. Sussexské šumivé víno by mělo zrát 15 měsíců na kvasnicích v láhvi a i minimální obsah alkoholu by měl být vyšší než je tomu u šampaňského. Všechna vína by se musela podrobit kontrole kvality a taky vinař by musel své vinice vlastnit, ne kupovat hrozny. Zádrhel vznikajícího CHOP je zatím v dohodě mezi vinaři o povolených odrůdách. Mělo by jít o stejné odrůdy jako v Champagne a k tomu ještě odrůdy Arbanne, Pinot gris a Pinot blanc. Pro tichá vína se bude vybírat mezi odrůdami Pinot gris, Pinot noir, Bacchus a Ortega. DECANTER.COM; /JS Byla identifikována návnada na octomilku Vědci z Institutu Maxe Plancka (MPI) v Jeně (Německo) objevili listovou vonnou látku, která zvláště dobře láká octomilku Drosophila suzukii. Jak MPI sdělil, vábí tato látka (β-cyclocitral) jenom tento druh octomilky. Vědci z oddělení evoluční neuroetologie zjistili, že tato octomilka reaguje silněji na vůně vydávané v ranějších fázích procesu zrání ovoce a méně intenzivně na sloučeniny, které vznikají již při kvašení plodů. Tyto výsledky by měly dále pomoci při monitorování výskytu škůdce v ovocnářství a ve vinohradnictví a případně by mohly vést k vyvinutí účinného lapáku. DER DEUTSCHE WEINBAU/ /JS Rozhodnutí o vyklučení starých hybridů na základě anonymního udání u okresního úřadu v Rakousku Poté co se v posledních letech poptávka po vínech ze starých hybridních odrůd dobře vyvíjela, rozšířilo několik vinařů v oblasti Südburgenland jejich plochu pěstování. To je ale podle předpisů EU zakázáno. Na okresní úřad přišly tucty udání. Ten reagoval odpovídajícím rozhodnutím o vyklučení, což se postiženým vinařům vůbec nelíbí, cítí se být existenčně ohroženi. Zemědělský zemský rada těmto vinařům vyjadřuje pochopení. Chce se zasadit o to, aby staré hybridy v zemi zůstaly zachovány a země je tak mohla využít ke své propagaci. DER WINZER/ /JS Půdní bakterie vytváří chuť vína Bakterie v půdě vinice ovlivňují pravděpodobně daleko více než se dosud přepokládalo růst keře révy a tím i chuť jeho vína. Vědci zjistili, že se v nadzemní části rostliny jako jsou listy a bobule vyskytují stejné bakterie jako v půdě pod ní. Právě byla zveřejněna studie v mbio s názvem Půdní mikrobiom ovlivňuje mikrobiální flóru na hroznech (Zarraonaindia, I. a kol.: The Soil Microbiome Influences Grapevine- -Associated Microbiota). V předcházejících výzkumech se vycházelo z toho, že se bakterie přenáší především větrem, deštěm nebo živočichy na nadzemní části rostliny. Chuť vína a růst keře révy závisí na mnoha faktorech, které zahrnuje pojem terroir. Svým výzkumem chtěli 20

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Základní systémy hodnocení v Evropě

Základní systémy hodnocení v Evropě Základní systémy hodnocení v Evropě Vinařské zóny v Evropě: - zóna A (Německo, Lucembursko, Čechy) - zóna B (Bádensko, Elsasko, Morava, Rakousko,Švýcarsko) - zóna C 1, C 2, C 3 Francie, Španělsko, Portugalsko,

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Pár poznámek k novele vinařského zákona.

Pár poznámek k novele vinařského zákona. Pár poznámek k novele vinařského zákona. Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci Zákona o vinohradnictví a vinařství. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ke dni 27.9.12 Prokázání původu každá šarže lihoviny

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin revize ke dni 2.10.12 Prokázání původu každá šarže

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Ročník XVI, měsíčník, 22.1.2016 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen průmysl. výrobců: - - víno bílé

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz Ročník VIII., měsíčník, 27. 2. 2004 ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen prům. výrobců: Obsah: stolní

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády Dotace do ekologického zemědělství (Přednáška s důrazem na vinice a sady) Odbor environmentální a ekologického zemědělství Martin Charvát

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ 0 2015 Ročník XV, měsíčník, 22.10.2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen průmysl. výrobců: - - víno

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin

Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin Petr Pavlík Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) Reprezentuje více než 80 % trhu s lihovinami v ČR Na výběru spotřební daně

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

ZPRÁVY. Víno není voda STR. 03 Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ZÁPLATY NA SUCHO STR. 04 VODU V KRAJINĚ UDRŽÍME STR. 05 POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE STR.

ZPRÁVY. Víno není voda STR. 03 Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ZÁPLATY NA SUCHO STR. 04 VODU V KRAJINĚ UDRŽÍME STR. 05 POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE STR. říjen 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Víno není voda STR. 03 ZÁPLATY NA SUCHO STR. 04 VODU V KRAJINĚ UDRŽÍME STR. 05 POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE STR. 06 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ ČTENÁŘI, ne každý

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika )

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola Ing. Palová Bronislava 22. Kolo příjmu žádostí 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Med. A: Bílá vína suchá a polosuchá 4 Ryzlink vlašský kabinetní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Ceník vín z Moravy a z Čech

Ceník vín z Moravy a z Čech VO - Karbula s.r.o. Revoluční 327, Moravský Písek - kolonie Tel.: 731 507 230, 734 449 290 e-mail: karbula@karbula.cz Ceník vín z Moravy a z Čech Adresa provozovny: Otevírací doba: Moravský Písek - kolonie

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

POUŽITÉ ZKRATKY ÚVOD A SOUHRN 1

POUŽITÉ ZKRATKY ÚVOD A SOUHRN 1 2 ÚVOD A SOUHRN 1 POUŽITÉ ZKRATKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY IP Sb. SOT SVZ SZP vinařský rok ČR ČSÚ EK EU GŘC SRS Mze ČR SV ČR SZPI SZIF TIS ÚKZÚZ VF VÚZE Obecné: Integrovaná produkce révy

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více