^ \.6Mr.. pof. č,.!o I rok zkr, odb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "^ \.6Mr.. pof. č,.!o I rok zkr, odb."

Transkript

1 ú,ó: CZ KUÍ1SP80SGEI1F jmoravskosí. E2SKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD I CÍS;.O SMLOUVY (DODATKU! -4- ^ \.6Mr.. pof. č,.!o I rok zkr, odb. Š A N C E PRO VÁS R O Z V O J Veřejná zakázka č. 346/ část Smluvní strany 1. kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: čísio účtu: 28. října 117, Ostrava Ing. Jiřím Martinkem náměstkem hejtmana kraje CZ UniCredit Bank Czech Republic, a.s /2700 (dále jen kupující") 2. AutoCont CZ a.s. se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Hornopolní 3322/34, Ostrava-Moravská Ostrava Jindřichem Zimolou, ředitelem regionálního centra CZ Česká spořitelna a.s /0800 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 814 (dále jen prodávající") II. Základní ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2 3. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH"). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 5. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smiouvy. 6. Účelem této smlouvy je dodávka vybavení - technologických celků za účelem realizace technické části projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" (dále též projekt") s cílem zajištění jednotné úrovně služeb integrovaného záchranného systému (IZS) a možnosti vzájemné spolupráce mezi základními složkami IZS. 7. Předpokládá se, že projekt bude financován v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP"), prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného EU v rámci IOP. 8. V případě, je li prodávajícím více osob, které podaly nabídku na veřejnou zakázku společně v souladu s ust. 51 odst. 6 a 69 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se tyto osoby zavazují, že budou vůči kupujícímu jakožto veřejnému zadavateli a třetím osobám ve smyslu ust. 51 odst. 6 výše uvedeného zákona z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, na základě níž je uzavřena tato smlouva, zavázáni společně a nerozdílně. 9. Prodávající je povinen v souladu s 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit kupujícímu ve lhůtách stanovených výše uvedeným zákonem seznam subdodavatelů veřejné zakázky; bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. III. Předmět smlouvy 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu hardwarové vybavení, operační systémy a přístupové body WIFI podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen zboží"). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy. 2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí hardwarové vybavení, operační systémy a přístupové body WIFI. Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané. 3. Zboží dodané na základě této smlouvy bude mít předáno k hospodaření příspěvková organizace kupujícího - Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Výškovická 40, Ostrava, IČ: (dále

3 jen uživatel" nebo ZZS MSK"). 4. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy zajistit součinnost v případě řešení nekorektních/nestandardních problémů při instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží. IV. Kupní cena 1. Kupní cena činí bez DPH ,-Kč (slovy: jedenmilionšestsetdvatisícečtyřista korun českých), DPH ve výši 21% je ,- Kč a cena včetně DPH činí ,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsettřicetosmtisícdevětsetčtyři korun českých). Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, součinnosti v případě řešení nekorektních/nestandardních problémů při instalaci, seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. 3. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V. Místo a doba plnění 1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je budova IBC Moravskoslezského kraje, Nemocniční 3328/11, Moravská Ostrava. 2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinností této smlouvy. 1. Prodávající je povinen: a) Dodat zboží řádně a včas. b) Dodat kupujícímu zboží: VI. Povinnosti prodávajícího a kupujícího v množství dle či. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno, v provedení dle 2095 občanského zákoníku a balení die 2097 občanského zákoníku, v í. jakosti. c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce. d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce a rovněž dokumentaci v rozsahu a formátech specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy.

4 e) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu. 2. Prodávající je dále povinen: a) Spolupůsobit při výkonu kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. b) Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od splnění předmětu smlouvy, minimálně však do roku Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. c) Všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření dle přílohy č. 4 Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, 11. kontinuální výzva, vydání 03, platnost od 1. července Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvyje s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat. d) Písemně informovat kupujícího a uživatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla. Za písemné oznámení se považuje i oznámení em na adresu: a e) Práce v budově IBC vykonávat po dohodě a v koordinaci s nepřetržitým provozem uživatele a správce této budovy, tj. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, IČ: Kupující je povinen; a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku. b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít. VII. Převod vlastnického práva a nebezpečí Škody na zboží Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. VIII. Předání a převzetí zboží 1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo

5 seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty. 2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu: a) dodaného druhu a množství zboží, b) zjevných jakostních vlastností zboží, c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, d) neporušenosti obalů zboží, e) dokladů dodaných se zbožím. 3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu. 4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji. IX. Platební podmínky 1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány. 2. Je-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: a) číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 346/ část), b) číslo a datum vystavení faktury, c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), d) název projektu Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje", reg.č. projektu CZ.1.06/3.4.00/ , e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat kupujícího), f) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury, g) lhůtu splatnosti faktury, h) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů), i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6 3. Přílohou faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku určit, zdali se jedná o samostatný majetek nebo určit soubory movitého majetku, nebo samostatné funkční celky a uvést klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 5. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu. 7. Kupující, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související sjeho činností pří výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se v případě poskytnutí plnění instaíačněmontážního charakteru (kód CZ-CPA 41-43) na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle 92e uvedeného zákona a prodávajícím bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 8. Je-li prodávající plátcem DPH, kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že a) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo b) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH". Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. Záruka za jakost X. Záruka za jakost, práva z vadného plnění 1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen záruka") ve smyslu 2113 a násl. občanského zákoníku, a to na:

7 - hardware v délce 60 měsíců - software v souladu se zárukou na jednotlivé produkty poskytovanou výrobcem, vyplývajících z licenčních oprávnění k provozování dodaných softwarových produktů - WiFi v délce 24 měsíců (dále též záruční doba"), 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. 3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy. 4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby. Práva z vadného plnění 5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinností. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí. 6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou prodávajícím odstraněny bezplatně. 7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e~maiíem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na: faxové číslo: » adresu: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava do datové schránky: Sugcxkk (nedoporučeno) K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněna kromě kupujícího také Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Výškovická 40, Zábřeh, Ostrava, IČ: , která bude mít zboží předáno k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy. 8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující. 9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od uživatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k uživateli. 10. Odstranění vady bude provedeno takto, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemnějinak:

8 a) hardware: - zahájení odstraňování vady nejpozději následující pracovní den po nahlášení problému/incidentu/vady; pokud k nahlášení dojde po šestnácté hodině, lhůta se o den prodlouží; oprava nebo výměna zařízení bude probíhat v místě instalace (prostory IBC, Nemocniční 3328/11, Moravská Ostrava), - kromě komponent kapitoly Síťový přepínač" přílohy č. 1 smlouvy bude:» hlášení vad probíhat na línku podpory výrobce nebo s tím, že výrobce systému bude provozovat pro hlášení závad a řešení problémů linku podpory s nepřetržitým provozem, * kontakty pro uplatňování vad dle odst. 7 tohoto článku se v daném případě neuplatní; - odstranění vady bude provedeno do 10 pracovních dnů od nahlášení vady; nebudeli možno vadu odstranit jinak, bude v této lhůtě vadné zařízení vyměněno za nové, jiné, stejných nebo lepších parametrů. b) software: - podmínky záruky se řídí licenčními ujednáními jednotlivých softwarových produktů, c) WiFi: - odstranění vady bude provedeno do 21 kalendářních dnů od nahlášení vady, - v případě výměny zařízení bude vadné zařízení odesláno na adresu specifikovanou prodávajícím v rámci ČR; nové zařízení bude uživateli doručeno do 21 kalendářních dnů od doručení vadného zařízení na výše uvedenou adresu. 11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. 12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění. XI. Sankce 1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čí. X odst. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny bez DPH podle čí. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady. 3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu pnpadně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

9 XII. Zvláštní ustanovení související s financovánímpředmětu plnění z evropských finančních zdrojů 1. S ohledem na skutečnost, že plnění z této smlouvy je spolufinancováno z projektu "Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" financovaného z Integrovaného operačního programu, jsou si smluvní strany plně vědomy skutečnosti, že pozdní plnění smluvních povinností, či jejich nesplnění, případně plnění v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě ze strany prodávajícího může vést ke krácení Či neposkytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace kupujícímu. 2. S ohledem na výše uvedené riziko, spočívající v krácení či neposkytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace kupujícímu, se pro případ prodlení či neposkytnutí úplného plnění dle této smlouvy prodávajícím v termínu, v němž je možné dotaci čerpat, který mu kupující písemně sdělí nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti právního aktu, na základě kterého bude poskytnuta kupujícímu dotace, zavazuje prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu, a to až do výše neposkytnuté či krácené dotace na předmět plnění této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta dle tohoto Článku bude uplatněna v případě, kdy stanovený termín, v němž je možné dotaci čerpat, bude minimálně o 30 dnů delší, než je termín stanovený touto smlouvou pro splnění předmětu této smlouvy. 3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty bude stanovena jakožto částka rovnající se neposkytnuté či krácené výši dotace na plnění z této smlouvy ze strany poskytovatele dotace vůči kupujícímu, a to za pozdní plnění smluvních povinností či jejich nesplnění, případně plnění v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě prodávajícím. 4. Prodávající s maximální výší smluvní pokuty a způsobem jejího stanovení podpisem této smlouvy vyslovuje svůj souhlas a tímto se výslovně vzdává do budoucna možnosti rozporovat výši a způsob stanovení smluvní pokuty kupujícím dle této smlouvy. 5. Tato smluvní pokuta je stanovena jako speciální ke smluvní pokutě uvedené v čl. XI odst. 1 této smlouvy a v případě, že dojde k jejímu uplatnění, nebude kupující uplatňovat smluvní pokutu dle čl. XI odst. 1 smlouvy. Smluvní pokuta uvedená v tomto čl. smlouvy se započítává na náhradu případně vzniklé škody v celé její výši. 1. Tato smlouva zaniká: a) písemnou dohodou smluvních stran, XIII. Zánik smlouvy b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména o neodevzdáni zboží kupujícímu ve stanovené době plnění, pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,» nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,» neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

10 2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh. 3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu" dle 2002 občanského zákoníku rozumí nejpozději do 14 dnů". XIV. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 3. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. 4. Smlouvaje vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží 5 a prodávající 1 její vyhotovení. 5. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Je-li prodávající fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené vsouíadu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Technická specifikace Příloha č. 2: Kalkulace ceny. 7. Doložka platnosti právního jednání dle 23 zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má kupující souhlas rady kraje udělený usnesením č. 71/5823 ze dne V Ostravě dne: V Ostravě dne: HUií Ing. Jiří Martínek na základě pověřcfiv hejtmana kraje ; \,10 za prodávajícího Jindřich Zimola ra.tyw: Hofr.i.po!;i!3_; i 7 i 7'. ' v Tot: 310 S731/5, fa;;:-jiflu/i;,!!-.) DIČ: C247B/tířtíS '($ ÍV\ A

11 INTEGROVANÝ WiĚmĚmm EVROPSÍ(i 1. OPERAČNÍ _WfflĚĚĚĚ EVROPSKÝ FOND PRO HESIDHÁtNlROřVOJ! PROGRAM iillilmil.ance PRO VÁS ROZVOJ Příloha č. 1: Technická specifikace V /. T T 1 V / Krajský standardizovaný projekt ZZS MSK Zpracoval Mgr. Petr Koběrský - ZZS MSK na základě a s použitím dokumentu Technická specifikace komponent projektu Krajský standardizovaný projekt ZZS MSK", Kvados a.s. - Antošová Naděžda, Fischer David Datum N Strana 1

12 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGION. LNl ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ 1. Definice pojmů a zkratek Použité zkratky 3 2. Předmět specifikace 3 3. IS-Ol HW kompletně Stávajícístav Technická specifikace požadovaných komponent Požadavky definované ve studii proveditelnosti projektu Požadavky definované ZZS MSK Specifikace fyzických serverů -minimální konfigurace Specifikace diskového pole-minimální konfigurace Specifikace backup serveru -minimálmkonfigurace Síťový (ethernet) přepínač- minimální konfigurace Obecné požadavky Záruční podmínky 9 4. IS 02 Databáze, virtualizace, replikace SW Stávajícístav Serverové operační systémy Klientské licence Klientské licence pro vzdálenou plochu Specifikace typu licence Obecné požadavky Záruční podmínky VS-02WÍFÍ Stávajícístav Technická specifikace Záruční podmínky Termíny plnění Požadavky na dokumentaci a školení..., 12 toj Strana 2

13 j INTEOItOVAMY ioperačnf IPftOGRAH EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÍLNL ROZVOJ SAMCE PRO VÁĚ ROZVOJ 1. Definice pojmů a zkratek Zadavatelem veřejné zakázky je kraj {dále jen Zadavatel). Dodané komponenty budou svěřeny do užívání konečnému uživateli, kterým je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje (dále jen Uživatel). 1.1 Použité zkratky MSK ZZS MSK IBC HW SW SAS NLSAS SSD kraj Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Integrované bezpečnostní centrum -sídlo krajského operačního stfediska ZZS MSK Hardware Software Sériově připojená SCSI sběrnice Nearlíne SAS - enterprise-class SÁTA disky pňpojené přes SAS interface Solid-state drive - pevné disky bez pohyblivých částí 2. Předmět specifikace Předmětem tohoto dokumentu je zpracovánítechnické specifikace komponent projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a to komponent v rámci kapitol: IS-01 HW kompletně IS-02 Databáze, virtualizace, replikace SW VS-02 WÍFi servery a disková pole SW licence pro všechny servery WÍFi pro výjezdová stanoviště Cílem je detailně vyspecifikovat předmět dodávky zařízení a služeb, záruční podmínky, způsob dodáníapod. jako podklad pro výběrové řízení. kraj Strana 3

14 INTEGROVANÝ OPERÁCH. % WimĚ _W$&WĚĚĚ EVROPSKÁ UNIE * FDND PR0 REGIONÁLNÍ ROZVOJ : PROBRÁN WmmĚĚĚm ŠANCE PRO VÁĚ ROZVOJ 3. IS-Ol HW kompletně 3.1 Stávajícístav Stávajícístav HW vybavenínemá vliv na předmět výběrového rčení. Předmětem neníinstalacea integrace, pouze dodávka specifikovaných komponent a stejně tak je specifikován i požadavek na záruky, instalace bude provedena pracovníky Uživatele. 3.2 Technická specifikace požadovaných komponent V cílovém stavu bude do lokality IBC pořízen hardware a software dle níže uvedené specifikace. Bude se jednat o hardwarově nezávislý systém, kde pouze aplikace a systémy na tomto hardware provozované budou integrovány se stávajícími systémy Požadavky definované ve studii proveditelnosti projektu V rámci studie proveditelnosti Krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby MSK byly specifikovány pro tuto položku následující požadavky: 4 servery min. 2xCPU, 16 GB RAM, SSD, diskové pole 4TB, zdroje, chlazení Požadavky definované ZZS MSK Z důvodu značného technologického vývoje od doby zpracování studie proveditelnosti došlo k rozšíření původního požadavku definovaného studií na dodávku následujících položek sníže uvedenou specifikací: 4ks fyzických dvouprocesorových serverů lks diskové pole s redundantními řadiči lks backup server pro replikaci a zálohování 2ks ethernetových přepínačů s kapacitou 24 portů Všechny uvedené komponenty jsou požadovány v rackovém provedení Specifikace fyzických serverů - minimální konfigurace Rackové provedenímaximálnívýšky 2U včetně systému uchycení Procesor: Počet ks: 2 Podpora více vláknového zpracovaní instrukcí 64bítová architektura Podpora virtualizace M Strana 4

15 ; thtéghovahy WĚĚMĚm EVROPSKÁ UNIE ; OPEflAČH. WfflĚEĚĚĚk E V R C P S K ' f F 0 N D P R 0 REGIONÁLNÍ ROZVOJ! PROGRAM BiillSiiiBlI ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ Celkový výkon serveru bodů dle hodnocen ípassmark-cpu Mark 6 jader Taktovacífrekvence: 2,0 GHz Chipset a procesor od stejného výrobce Operační paměť: - Velikost: 32 GB Typ DDR3 PC Kontrola chyb ECC Diskový subsystém: Počet ks: 2 vyměnitelné za provozu Velikost: 60 GB Technologie: SSD MIX " Redundance: RAID 1 Podpora disků SAS 6G Síťová (ethernet) konektivita: dva nezávislé sítové adaptéry - počet portů min. 2 na adaptér *> Rychlost: kompatibilnís technologiíl Gbit ethernet Podpora sdružování síťových adaptérů do skupin pro dosažení vyšší rychlosti nebo odolnosti vůči výpadku spoje SAN konektivita: Počet portů: 2 Kompatibiln íse standardem 12Gb SAS HBA Redundance kabeláže Napájení: Redundantnív rámci serveru Podpora výměny napájecího zdroje za provozu - technologie hotswap Management: ^ Strana 5

16 I INTEGROVANÝ W WkWm EVROPSKÁ UNIE I OPERAČNÍ WĚsĚmĚM P 0 **^ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I PROGRAM B ^ B I M M I ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ Vzdálený management po ethernet síti Podpora sledován (provozních hodnot serveru a chybových stavů (SNMP monitoring) Servisní jednotka s možnosti samostatného přístupu po ethernet síti, popřípadě po sériové lince, jednotka musípodporovat technologii Remote KVMS (Keyboard, Video, Mouše, Storage redírection), možnost zapínat a vypínat server Včetně odpovídajícího počtu licencímanagement konzole, jsou-li potřeba Obecné: server musítvont plně funkčnícelek včetně potřebné kabeláže, licencía příslušenství a to i kabeláže pro redundantnípropojenís dodaným diskovým polem Nabízené servery musí být kompatibilní minimálně s těmito Operačními Systémy: Windows 2012 R2 Server, Linux (min. RHES, SLES), WMware vsphere 5.x Specifikace diskového pole - minimální konfigurace Rackové proveden (včetně systému uchycení Kapacita: 5 TB formátované kapacity v RAÍD 5, RAID 1+0, nebo RAID 6-minimálně 6 HDD Podpora 12 disků - celkový počet pozic Podpora těchto standardních úrovní RAID: 0,1,10,5,6 Technologie připojeník infrastruktuře: SAN SAS 12 Gbps -4 porty na řadič Počet virtuálních disků: 128 Technologie pevných disků: SAS, NL SAS, SSD Podpora vzdáleného managementu (webové rozhraní nebo klientská aplikace) Podpora monitoringu přes SNMP Napájení: redundantnís podporou výměny napájecího zdroje za provozu (hotswap) Redundantní řadiče, každý s min. 2GB cache paměti zálohované pro případ výpadku napájení kondenzátory na flash paměť nebo baterií Rozšiřitelnost kapacity: Ano, pomocí rackových expandérů s pevnými disky s podporou phpojeníza provozu Obecné požadavky: teai Strana 6

17 INTEGKOVANT I^^IHffl EVROPSKÁ UNIE OPERA K. llillllill EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I PROGRAM i^^pl ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Diskové pole osazené potřebnými pevnými disky musí dodáno jako plně funkční celek včetně potřebné kabeláže, přfelušenstvía případných licencí Dodavatel musí garantovat kompatibilitu serverů (HBA) a diskového pole» Podpora klientských operačních systémů: Windows 2008 (R2) Server, Windows 2012 (R2) Server, Linux (min. RHES, SLES), VMware vsphere 5.x Specifikace backup serveru - minimální konfigurace Rackové provedení maximální výšky 5U včetně systému uchycení Procesor: Počet ks: 1 Podpora více vláknového zpracovaní instrukcí 64bitová architektura «Podpora virtualizace Celkový výkon serveru bodů dle hodnocení PassMark-CPU Mark 6 jader Taktovacífrekvence: 2,0 GHz» Chípset a procesor od stejného výrobce Operační paměť: - Velikost: 32 GB Typ DDR3 PC Kontrola chyb ECC Diskový subsystém: Počet ks: 4 vyměnitelné za provozu Minimálně 8 pozic pro disky Velikost: 6 TB formátované kapacity - minimálně 4 HDD Technologie: NL SAS Redundance: RAID 5, RAID 1+0, nebo RAID 6 "i Strana 7

18 INTEGROVANÝ %%_%% EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I PROGRAM SPSMSSIIÍ ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ Řadič s minimálně 2GB cache paměti zálohované pro případ výpadku napájení kondenzátory na flash paměť nebo baterií Síťová (ethernet) konektivita: «Tři nezávislé sft'ové adaptéry - počet portů min. 2 na adaptér Rychlost: kompatibilnístechnologií 1 Gbit ethernet Podpora sdružovánísftových adaptérů do skupin pro dosaženívyšší rychlosti nebo odolnosti vůči výpadku spoje Napájení: Redundantnív rámci serveru Podpora výměny napájecího zdroje za provozu -technologie hotswap Management: Vzdálený management po ethernet síti Podpora sledování provozních hodnot serveru a chybových stavů {SNMP monitoring) Servisní jednotka s možnosti samostatného přístupu po ethernet síti, popřípadě po sériové lince, jednotka mus í podporovat technologii Remote KVMS (Keyboard, Video, Mouše, Storage redirection), možnost zapínat a vypínat server Včetně odpovídajícího počtu licencí management konzole, jsou-li potřeba Obecné: server musitvořlt plně funkční celek Nabízený server musí být kompatibilní minimálně s těmito Operačními Systémy: Windows 2012 R2 Server, Linux (min. RHES, SLES), WMware vsphere 5.x Síťový (ethernet) přepínač - minimální konfigurace " Rackové provedení včetně systému uchycení Počet portů: 24 Rychlost portů: 1 Gbit/s Podpora VLÁN Webový management Podpora zabezpečení RÁDIUS Kon.patÍbilnístechnologiíEtherChannel(ÍEEE ad) Obecné požadavky: "i Strana 8

19 INTEGROVÁN? MĚmmĚĚ EWOPSKÁUNIS OPERAČNÍ WĚĚfflĚBĚk EVfi0PSKÍ FDN0 PR0 REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROGRAM IIÍŽBÍMI ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ dodané zařízení musí zaručovat úplnou funkční a technologickou kompatibilitu se stávající datovou sítí uživatel, která je postavena na technologiích firmy Cisco 3.3 Obecné požadavky Pro zajištění plné kompatibility a jednotné podpory je požadováno, aby všechny servery a diskové pole bylo od stejného výrobce, který bude poskytovat záruku na všechny komponenty. Toto omezení se nevztahuje na síťové přepínače. 3.4 Záruční podmínky Na všechny uvedené komponenty je požadována záruka: Délka záruky 5 let Doba zahájení řešenínásledujícípracovníden po nahlášeníproblému/incidentu Oprava nebo výměna za řízen í v mfetěinstalace Veškeré komponenty budou instalovány v prostorách IBC, Nemocniční 3328/11, Moravská Ostrava Kromě komponent kapitoly Sítový přepínač" je požadováno: o o o Poskytnutízáruky přímo výrobcem systémů, kdy hlášenízávad bude probíhat na linku podpory výrobce Výrobce systému musí provozovat pro hlášenízávad a řešení problémů linku podpory s nepřetržitým provozem Pokud je vyžadováno předplatné provyužitítakové linky, musí být součásttdodávky. 4. IS - 02 Databáze, virtualizace, replikace SW 4.1 Stávajícístav Stávajícístav SW vybavení IBC a dalších lokalit uživatele nemá vliv na dodávku SW v rámci této kapitoly. Spolu s HW vybavením vznikne nezávislý celistvý systém, který nevyžaduje integraci na další systémy uživatele. 4.2 Technická specifikace požadovaných komponent Serverové operační systémy Z důvodu nutné kompatibility dodaných operačních systémů se stávajícími systémy zdravotnické dokumentace a vykazování, mobilního zpracování dat a řady dalších systémů provozovaných uživatelem, je požadováno, aby na dodaných systémech bylo možné provozovat aplikace vyvinuté pro prostředímicrosoft.netframework3.5a vyššía to včetně webových aplikacivasp.net. Minimální požadované parametry: ^j Strana 9 %

20 ! INTEGROVANÝ WĚmĚBĚĚ VR p SKÁ UNIE j OPERAČNÍ illflilllill EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I PROGRAM Hšlillfll. ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ Serverový operační systém Licence operačního systému musí pokrýt servery dodané v rámci kapitoly IS - 01 HW kompletně", tedy 5ks serverů Možnost adresářové služby kompatibilnísx. 509 Adresářová služba umožňuje obsahovat objekty typu uživatel, skupina, počítač a další Autentizace protokoly Kerberos V5, NTLMv2, NTLM Centrálně řízené politiky uživatelů a počítačů MožnostfunkcíDNS, DHCP, WINS. Služba DNS poskytuje mechanismus multimaster replikace Možnost sdílení souborů a nastavování práv na objekty adresářové služby Sdílenísouborů pomocí protokolu CIFS Distribuovaný souborový systém a delta replikace Možnost sdílení tiskáren a nastavovánípráv na objekty adresářové služby Možnost grafického uživatelského rozhraní v češtině Vestavěný hypervizor pro tvorbu virtuálnfch serverů Kompatibilnís Hyper-V3.0 Licence musí umožnit spuštění jedné fyzické a dvou virtuálnfch instancí na každém serveru Klientské licence Zajišťují oprávněný a licenčně správný přístup k serverům uvedeným v kapitole IS - 01 HW kompletně", resp. operačním systémům a službám jimi poskytovanými. Licence musí být dodány v režimu na zařízení. Je požadováno 250 ks Klientské licence pro vzdálenou plochu Zajišťují přístup k serverům prostřednictvím protokolu RDP. Licence musí být dodány v režimu na zařízení. Je požadováno 25 ks. 4.3 Specifikace typu licence Licence musí být pořízeny v licenčním programu určeném pro státní správu, který umožní poskytnutíužfvacfch práv podřízeným organizacím a dále umožní: trvalá licence bez omezení platnosti a nutnosti dalších poplatků pro její zachování M Strana 10

KUPNI SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117,702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

KUPNI SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117,702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 KUMSP00QE25S MORAVSKOSLEZSKY K.RA: - KKA ; SÍÍY" AŘAD- ČÍSLO SiviAOUVY ípodatkui_ ±\ unr*) \/fifc\ _.^J: KUPNI SMLOUVA I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP005Q3AK* SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení KUMSP08HSGUS -'..'. "lll po/ufincmcován zprostředků Evropské unie, Evropskéhofondupro regionální'rozvojprostřeávctvím.ranéhooperačníhoprogramu, reg. č. CZ1.06/3.4.00/23.O9464 W. H-Ji mmmmsrvo PRO MÍSTNÍ

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník")

Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník) O-X) INTEGROVANÝ j EVROPSKÁ UNIE.....»»S S J MINISTERSTVO VNITRA OPERAČNÍ EVROPSKY FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM! ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vysocí na Smlouva o dílo uzavřená podle

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 200184-1650676349/0800

Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 200184-1650676349/0800 c.: Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dálejen kupující") 28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Ev. č. smlouvy: 15/038-0

Ev. č. smlouvy: 15/038-0 Ev. č. smlouvy: 15/038-0 SMLOUVA O DÍLO Modernizace komunikačního systému uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Smluvní strany Česká republika

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany 240186-1650676349/0800

Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany 240186-1650676349/0800 KUMSP90K0U0X MORAVSKiVsí JtfíífcÝ KRAJ kk.-osiíy URAĎ. ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU; OjTQi\ JoJ±\.^., I poř. Číslo I rok _ j _ zkr. odiv Veřejná zakázka 158/2011 Smlouva na zajištění hry u i. Smluvní strany

Více

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČO: 00063410 Bankovní spojení: Jejímž jménem jedná: Ing.

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro základní školy žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: ICT vybavení

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více