^ \.6Mr.. pof. č,.!o I rok zkr, odb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "^ \.6Mr.. pof. č,.!o I rok zkr, odb."

Transkript

1 ú,ó: CZ KUÍ1SP80SGEI1F jmoravskosí. E2SKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD I CÍS;.O SMLOUVY (DODATKU! -4- ^ \.6Mr.. pof. č,.!o I rok zkr, odb. Š A N C E PRO VÁS R O Z V O J Veřejná zakázka č. 346/ část Smluvní strany 1. kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: čísio účtu: 28. října 117, Ostrava Ing. Jiřím Martinkem náměstkem hejtmana kraje CZ UniCredit Bank Czech Republic, a.s /2700 (dále jen kupující") 2. AutoCont CZ a.s. se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Hornopolní 3322/34, Ostrava-Moravská Ostrava Jindřichem Zimolou, ředitelem regionálního centra CZ Česká spořitelna a.s /0800 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 814 (dále jen prodávající") II. Základní ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2 3. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH"). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 5. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smiouvy. 6. Účelem této smlouvy je dodávka vybavení - technologických celků za účelem realizace technické části projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" (dále též projekt") s cílem zajištění jednotné úrovně služeb integrovaného záchranného systému (IZS) a možnosti vzájemné spolupráce mezi základními složkami IZS. 7. Předpokládá se, že projekt bude financován v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP"), prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného EU v rámci IOP. 8. V případě, je li prodávajícím více osob, které podaly nabídku na veřejnou zakázku společně v souladu s ust. 51 odst. 6 a 69 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se tyto osoby zavazují, že budou vůči kupujícímu jakožto veřejnému zadavateli a třetím osobám ve smyslu ust. 51 odst. 6 výše uvedeného zákona z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, na základě níž je uzavřena tato smlouva, zavázáni společně a nerozdílně. 9. Prodávající je povinen v souladu s 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit kupujícímu ve lhůtách stanovených výše uvedeným zákonem seznam subdodavatelů veřejné zakázky; bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. III. Předmět smlouvy 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu hardwarové vybavení, operační systémy a přístupové body WIFI podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen zboží"). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy. 2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí hardwarové vybavení, operační systémy a přístupové body WIFI. Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané. 3. Zboží dodané na základě této smlouvy bude mít předáno k hospodaření příspěvková organizace kupujícího - Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Výškovická 40, Ostrava, IČ: (dále

3 jen uživatel" nebo ZZS MSK"). 4. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy zajistit součinnost v případě řešení nekorektních/nestandardních problémů při instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží. IV. Kupní cena 1. Kupní cena činí bez DPH ,-Kč (slovy: jedenmilionšestsetdvatisícečtyřista korun českých), DPH ve výši 21% je ,- Kč a cena včetně DPH činí ,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsettřicetosmtisícdevětsetčtyři korun českých). Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, součinnosti v případě řešení nekorektních/nestandardních problémů při instalaci, seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. 3. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V. Místo a doba plnění 1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je budova IBC Moravskoslezského kraje, Nemocniční 3328/11, Moravská Ostrava. 2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinností této smlouvy. 1. Prodávající je povinen: a) Dodat zboží řádně a včas. b) Dodat kupujícímu zboží: VI. Povinnosti prodávajícího a kupujícího v množství dle či. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno, v provedení dle 2095 občanského zákoníku a balení die 2097 občanského zákoníku, v í. jakosti. c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce. d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce a rovněž dokumentaci v rozsahu a formátech specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy.

4 e) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu. 2. Prodávající je dále povinen: a) Spolupůsobit při výkonu kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. b) Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od splnění předmětu smlouvy, minimálně však do roku Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. c) Všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření dle přílohy č. 4 Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, 11. kontinuální výzva, vydání 03, platnost od 1. července Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvyje s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat. d) Písemně informovat kupujícího a uživatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla. Za písemné oznámení se považuje i oznámení em na adresu: a e) Práce v budově IBC vykonávat po dohodě a v koordinaci s nepřetržitým provozem uživatele a správce této budovy, tj. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, IČ: Kupující je povinen; a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku. b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít. VII. Převod vlastnického práva a nebezpečí Škody na zboží Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. VIII. Předání a převzetí zboží 1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo

5 seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty. 2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu: a) dodaného druhu a množství zboží, b) zjevných jakostních vlastností zboží, c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, d) neporušenosti obalů zboží, e) dokladů dodaných se zbožím. 3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu. 4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji. IX. Platební podmínky 1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány. 2. Je-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: a) číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 346/ část), b) číslo a datum vystavení faktury, c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), d) název projektu Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje", reg.č. projektu CZ.1.06/3.4.00/ , e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat kupujícího), f) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury, g) lhůtu splatnosti faktury, h) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů), i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6 3. Přílohou faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku určit, zdali se jedná o samostatný majetek nebo určit soubory movitého majetku, nebo samostatné funkční celky a uvést klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 5. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu. 7. Kupující, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související sjeho činností pří výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se v případě poskytnutí plnění instaíačněmontážního charakteru (kód CZ-CPA 41-43) na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle 92e uvedeného zákona a prodávajícím bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 8. Je-li prodávající plátcem DPH, kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že a) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo b) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH". Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. Záruka za jakost X. Záruka za jakost, práva z vadného plnění 1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen záruka") ve smyslu 2113 a násl. občanského zákoníku, a to na:

7 - hardware v délce 60 měsíců - software v souladu se zárukou na jednotlivé produkty poskytovanou výrobcem, vyplývajících z licenčních oprávnění k provozování dodaných softwarových produktů - WiFi v délce 24 měsíců (dále též záruční doba"), 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. 3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy. 4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby. Práva z vadného plnění 5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinností. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí. 6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou prodávajícím odstraněny bezplatně. 7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e~maiíem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na: faxové číslo: » adresu: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava do datové schránky: Sugcxkk (nedoporučeno) K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněna kromě kupujícího také Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Výškovická 40, Zábřeh, Ostrava, IČ: , která bude mít zboží předáno k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy. 8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující. 9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od uživatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k uživateli. 10. Odstranění vady bude provedeno takto, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemnějinak:

8 a) hardware: - zahájení odstraňování vady nejpozději následující pracovní den po nahlášení problému/incidentu/vady; pokud k nahlášení dojde po šestnácté hodině, lhůta se o den prodlouží; oprava nebo výměna zařízení bude probíhat v místě instalace (prostory IBC, Nemocniční 3328/11, Moravská Ostrava), - kromě komponent kapitoly Síťový přepínač" přílohy č. 1 smlouvy bude:» hlášení vad probíhat na línku podpory výrobce nebo s tím, že výrobce systému bude provozovat pro hlášení závad a řešení problémů linku podpory s nepřetržitým provozem, * kontakty pro uplatňování vad dle odst. 7 tohoto článku se v daném případě neuplatní; - odstranění vady bude provedeno do 10 pracovních dnů od nahlášení vady; nebudeli možno vadu odstranit jinak, bude v této lhůtě vadné zařízení vyměněno za nové, jiné, stejných nebo lepších parametrů. b) software: - podmínky záruky se řídí licenčními ujednáními jednotlivých softwarových produktů, c) WiFi: - odstranění vady bude provedeno do 21 kalendářních dnů od nahlášení vady, - v případě výměny zařízení bude vadné zařízení odesláno na adresu specifikovanou prodávajícím v rámci ČR; nové zařízení bude uživateli doručeno do 21 kalendářních dnů od doručení vadného zařízení na výše uvedenou adresu. 11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. 12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění. XI. Sankce 1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čí. X odst. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny bez DPH podle čí. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady. 3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu pnpadně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

9 XII. Zvláštní ustanovení související s financovánímpředmětu plnění z evropských finančních zdrojů 1. S ohledem na skutečnost, že plnění z této smlouvy je spolufinancováno z projektu "Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" financovaného z Integrovaného operačního programu, jsou si smluvní strany plně vědomy skutečnosti, že pozdní plnění smluvních povinností, či jejich nesplnění, případně plnění v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě ze strany prodávajícího může vést ke krácení Či neposkytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace kupujícímu. 2. S ohledem na výše uvedené riziko, spočívající v krácení či neposkytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace kupujícímu, se pro případ prodlení či neposkytnutí úplného plnění dle této smlouvy prodávajícím v termínu, v němž je možné dotaci čerpat, který mu kupující písemně sdělí nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti právního aktu, na základě kterého bude poskytnuta kupujícímu dotace, zavazuje prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu, a to až do výše neposkytnuté či krácené dotace na předmět plnění této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta dle tohoto Článku bude uplatněna v případě, kdy stanovený termín, v němž je možné dotaci čerpat, bude minimálně o 30 dnů delší, než je termín stanovený touto smlouvou pro splnění předmětu této smlouvy. 3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty bude stanovena jakožto částka rovnající se neposkytnuté či krácené výši dotace na plnění z této smlouvy ze strany poskytovatele dotace vůči kupujícímu, a to za pozdní plnění smluvních povinností či jejich nesplnění, případně plnění v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě prodávajícím. 4. Prodávající s maximální výší smluvní pokuty a způsobem jejího stanovení podpisem této smlouvy vyslovuje svůj souhlas a tímto se výslovně vzdává do budoucna možnosti rozporovat výši a způsob stanovení smluvní pokuty kupujícím dle této smlouvy. 5. Tato smluvní pokuta je stanovena jako speciální ke smluvní pokutě uvedené v čl. XI odst. 1 této smlouvy a v případě, že dojde k jejímu uplatnění, nebude kupující uplatňovat smluvní pokutu dle čl. XI odst. 1 smlouvy. Smluvní pokuta uvedená v tomto čl. smlouvy se započítává na náhradu případně vzniklé škody v celé její výši. 1. Tato smlouva zaniká: a) písemnou dohodou smluvních stran, XIII. Zánik smlouvy b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména o neodevzdáni zboží kupujícímu ve stanovené době plnění, pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,» nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,» neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

10 2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh. 3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu" dle 2002 občanského zákoníku rozumí nejpozději do 14 dnů". XIV. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 3. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. 4. Smlouvaje vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží 5 a prodávající 1 její vyhotovení. 5. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Je-li prodávající fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené vsouíadu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Technická specifikace Příloha č. 2: Kalkulace ceny. 7. Doložka platnosti právního jednání dle 23 zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má kupující souhlas rady kraje udělený usnesením č. 71/5823 ze dne V Ostravě dne: V Ostravě dne: HUií Ing. Jiří Martínek na základě pověřcfiv hejtmana kraje ; \,10 za prodávajícího Jindřich Zimola ra.tyw: Hofr.i.po!;i!3_; i 7 i 7'. ' v Tot: 310 S731/5, fa;;:-jiflu/i;,!!-.) DIČ: C247B/tířtíS '($ ÍV\ A

11 INTEGROVANÝ WiĚmĚmm EVROPSÍ(i 1. OPERAČNÍ _WfflĚĚĚĚ EVROPSKÝ FOND PRO HESIDHÁtNlROřVOJ! PROGRAM iillilmil.ance PRO VÁS ROZVOJ Příloha č. 1: Technická specifikace V /. T T 1 V / Krajský standardizovaný projekt ZZS MSK Zpracoval Mgr. Petr Koběrský - ZZS MSK na základě a s použitím dokumentu Technická specifikace komponent projektu Krajský standardizovaný projekt ZZS MSK", Kvados a.s. - Antošová Naděžda, Fischer David Datum N Strana 1

12 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGION. LNl ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ 1. Definice pojmů a zkratek Použité zkratky 3 2. Předmět specifikace 3 3. IS-Ol HW kompletně Stávajícístav Technická specifikace požadovaných komponent Požadavky definované ve studii proveditelnosti projektu Požadavky definované ZZS MSK Specifikace fyzických serverů -minimální konfigurace Specifikace diskového pole-minimální konfigurace Specifikace backup serveru -minimálmkonfigurace Síťový (ethernet) přepínač- minimální konfigurace Obecné požadavky Záruční podmínky 9 4. IS 02 Databáze, virtualizace, replikace SW Stávajícístav Serverové operační systémy Klientské licence Klientské licence pro vzdálenou plochu Specifikace typu licence Obecné požadavky Záruční podmínky VS-02WÍFÍ Stávajícístav Technická specifikace Záruční podmínky Termíny plnění Požadavky na dokumentaci a školení..., 12 toj Strana 2

13 j INTEOItOVAMY ioperačnf IPftOGRAH EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÍLNL ROZVOJ SAMCE PRO VÁĚ ROZVOJ 1. Definice pojmů a zkratek Zadavatelem veřejné zakázky je kraj {dále jen Zadavatel). Dodané komponenty budou svěřeny do užívání konečnému uživateli, kterým je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje (dále jen Uživatel). 1.1 Použité zkratky MSK ZZS MSK IBC HW SW SAS NLSAS SSD kraj Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Integrované bezpečnostní centrum -sídlo krajského operačního stfediska ZZS MSK Hardware Software Sériově připojená SCSI sběrnice Nearlíne SAS - enterprise-class SÁTA disky pňpojené přes SAS interface Solid-state drive - pevné disky bez pohyblivých částí 2. Předmět specifikace Předmětem tohoto dokumentu je zpracovánítechnické specifikace komponent projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a to komponent v rámci kapitol: IS-01 HW kompletně IS-02 Databáze, virtualizace, replikace SW VS-02 WÍFi servery a disková pole SW licence pro všechny servery WÍFi pro výjezdová stanoviště Cílem je detailně vyspecifikovat předmět dodávky zařízení a služeb, záruční podmínky, způsob dodáníapod. jako podklad pro výběrové řízení. kraj Strana 3

14 INTEGROVANÝ OPERÁCH. % WimĚ _W$&WĚĚĚ EVROPSKÁ UNIE * FDND PR0 REGIONÁLNÍ ROZVOJ : PROBRÁN WmmĚĚĚm ŠANCE PRO VÁĚ ROZVOJ 3. IS-Ol HW kompletně 3.1 Stávajícístav Stávajícístav HW vybavenínemá vliv na předmět výběrového rčení. Předmětem neníinstalacea integrace, pouze dodávka specifikovaných komponent a stejně tak je specifikován i požadavek na záruky, instalace bude provedena pracovníky Uživatele. 3.2 Technická specifikace požadovaných komponent V cílovém stavu bude do lokality IBC pořízen hardware a software dle níže uvedené specifikace. Bude se jednat o hardwarově nezávislý systém, kde pouze aplikace a systémy na tomto hardware provozované budou integrovány se stávajícími systémy Požadavky definované ve studii proveditelnosti projektu V rámci studie proveditelnosti Krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby MSK byly specifikovány pro tuto položku následující požadavky: 4 servery min. 2xCPU, 16 GB RAM, SSD, diskové pole 4TB, zdroje, chlazení Požadavky definované ZZS MSK Z důvodu značného technologického vývoje od doby zpracování studie proveditelnosti došlo k rozšíření původního požadavku definovaného studií na dodávku následujících položek sníže uvedenou specifikací: 4ks fyzických dvouprocesorových serverů lks diskové pole s redundantními řadiči lks backup server pro replikaci a zálohování 2ks ethernetových přepínačů s kapacitou 24 portů Všechny uvedené komponenty jsou požadovány v rackovém provedení Specifikace fyzických serverů - minimální konfigurace Rackové provedenímaximálnívýšky 2U včetně systému uchycení Procesor: Počet ks: 2 Podpora více vláknového zpracovaní instrukcí 64bítová architektura Podpora virtualizace M Strana 4

15 ; thtéghovahy WĚĚMĚm EVROPSKÁ UNIE ; OPEflAČH. WfflĚEĚĚĚk E V R C P S K ' f F 0 N D P R 0 REGIONÁLNÍ ROZVOJ! PROGRAM BiillSiiiBlI ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ Celkový výkon serveru bodů dle hodnocen ípassmark-cpu Mark 6 jader Taktovacífrekvence: 2,0 GHz Chipset a procesor od stejného výrobce Operační paměť: - Velikost: 32 GB Typ DDR3 PC Kontrola chyb ECC Diskový subsystém: Počet ks: 2 vyměnitelné za provozu Velikost: 60 GB Technologie: SSD MIX " Redundance: RAID 1 Podpora disků SAS 6G Síťová (ethernet) konektivita: dva nezávislé sítové adaptéry - počet portů min. 2 na adaptér *> Rychlost: kompatibilnís technologiíl Gbit ethernet Podpora sdružování síťových adaptérů do skupin pro dosažení vyšší rychlosti nebo odolnosti vůči výpadku spoje SAN konektivita: Počet portů: 2 Kompatibiln íse standardem 12Gb SAS HBA Redundance kabeláže Napájení: Redundantnív rámci serveru Podpora výměny napájecího zdroje za provozu - technologie hotswap Management: ^ Strana 5

16 I INTEGROVANÝ W WkWm EVROPSKÁ UNIE I OPERAČNÍ WĚsĚmĚM P 0 **^ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I PROGRAM B ^ B I M M I ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ Vzdálený management po ethernet síti Podpora sledován (provozních hodnot serveru a chybových stavů (SNMP monitoring) Servisní jednotka s možnosti samostatného přístupu po ethernet síti, popřípadě po sériové lince, jednotka musípodporovat technologii Remote KVMS (Keyboard, Video, Mouše, Storage redírection), možnost zapínat a vypínat server Včetně odpovídajícího počtu licencímanagement konzole, jsou-li potřeba Obecné: server musítvont plně funkčnícelek včetně potřebné kabeláže, licencía příslušenství a to i kabeláže pro redundantnípropojenís dodaným diskovým polem Nabízené servery musí být kompatibilní minimálně s těmito Operačními Systémy: Windows 2012 R2 Server, Linux (min. RHES, SLES), WMware vsphere 5.x Specifikace diskového pole - minimální konfigurace Rackové proveden (včetně systému uchycení Kapacita: 5 TB formátované kapacity v RAÍD 5, RAID 1+0, nebo RAID 6-minimálně 6 HDD Podpora 12 disků - celkový počet pozic Podpora těchto standardních úrovní RAID: 0,1,10,5,6 Technologie připojeník infrastruktuře: SAN SAS 12 Gbps -4 porty na řadič Počet virtuálních disků: 128 Technologie pevných disků: SAS, NL SAS, SSD Podpora vzdáleného managementu (webové rozhraní nebo klientská aplikace) Podpora monitoringu přes SNMP Napájení: redundantnís podporou výměny napájecího zdroje za provozu (hotswap) Redundantní řadiče, každý s min. 2GB cache paměti zálohované pro případ výpadku napájení kondenzátory na flash paměť nebo baterií Rozšiřitelnost kapacity: Ano, pomocí rackových expandérů s pevnými disky s podporou phpojeníza provozu Obecné požadavky: teai Strana 6

17 INTEGKOVANT I^^IHffl EVROPSKÁ UNIE OPERA K. llillllill EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I PROGRAM i^^pl ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Diskové pole osazené potřebnými pevnými disky musí dodáno jako plně funkční celek včetně potřebné kabeláže, přfelušenstvía případných licencí Dodavatel musí garantovat kompatibilitu serverů (HBA) a diskového pole» Podpora klientských operačních systémů: Windows 2008 (R2) Server, Windows 2012 (R2) Server, Linux (min. RHES, SLES), VMware vsphere 5.x Specifikace backup serveru - minimální konfigurace Rackové provedení maximální výšky 5U včetně systému uchycení Procesor: Počet ks: 1 Podpora více vláknového zpracovaní instrukcí 64bitová architektura «Podpora virtualizace Celkový výkon serveru bodů dle hodnocení PassMark-CPU Mark 6 jader Taktovacífrekvence: 2,0 GHz» Chípset a procesor od stejného výrobce Operační paměť: - Velikost: 32 GB Typ DDR3 PC Kontrola chyb ECC Diskový subsystém: Počet ks: 4 vyměnitelné za provozu Minimálně 8 pozic pro disky Velikost: 6 TB formátované kapacity - minimálně 4 HDD Technologie: NL SAS Redundance: RAID 5, RAID 1+0, nebo RAID 6 "i Strana 7

18 INTEGROVANÝ %%_%% EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I PROGRAM SPSMSSIIÍ ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ Řadič s minimálně 2GB cache paměti zálohované pro případ výpadku napájení kondenzátory na flash paměť nebo baterií Síťová (ethernet) konektivita: «Tři nezávislé sft'ové adaptéry - počet portů min. 2 na adaptér Rychlost: kompatibilnístechnologií 1 Gbit ethernet Podpora sdružovánísftových adaptérů do skupin pro dosaženívyšší rychlosti nebo odolnosti vůči výpadku spoje Napájení: Redundantnív rámci serveru Podpora výměny napájecího zdroje za provozu -technologie hotswap Management: Vzdálený management po ethernet síti Podpora sledování provozních hodnot serveru a chybových stavů {SNMP monitoring) Servisní jednotka s možnosti samostatného přístupu po ethernet síti, popřípadě po sériové lince, jednotka mus í podporovat technologii Remote KVMS (Keyboard, Video, Mouše, Storage redirection), možnost zapínat a vypínat server Včetně odpovídajícího počtu licencí management konzole, jsou-li potřeba Obecné: server musitvořlt plně funkční celek Nabízený server musí být kompatibilní minimálně s těmito Operačními Systémy: Windows 2012 R2 Server, Linux (min. RHES, SLES), WMware vsphere 5.x Síťový (ethernet) přepínač - minimální konfigurace " Rackové provedení včetně systému uchycení Počet portů: 24 Rychlost portů: 1 Gbit/s Podpora VLÁN Webový management Podpora zabezpečení RÁDIUS Kon.patÍbilnístechnologiíEtherChannel(ÍEEE ad) Obecné požadavky: "i Strana 8

19 INTEGROVÁN? MĚmmĚĚ EWOPSKÁUNIS OPERAČNÍ WĚĚfflĚBĚk EVfi0PSKÍ FDN0 PR0 REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROGRAM IIÍŽBÍMI ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ dodané zařízení musí zaručovat úplnou funkční a technologickou kompatibilitu se stávající datovou sítí uživatel, která je postavena na technologiích firmy Cisco 3.3 Obecné požadavky Pro zajištění plné kompatibility a jednotné podpory je požadováno, aby všechny servery a diskové pole bylo od stejného výrobce, který bude poskytovat záruku na všechny komponenty. Toto omezení se nevztahuje na síťové přepínače. 3.4 Záruční podmínky Na všechny uvedené komponenty je požadována záruka: Délka záruky 5 let Doba zahájení řešenínásledujícípracovníden po nahlášeníproblému/incidentu Oprava nebo výměna za řízen í v mfetěinstalace Veškeré komponenty budou instalovány v prostorách IBC, Nemocniční 3328/11, Moravská Ostrava Kromě komponent kapitoly Sítový přepínač" je požadováno: o o o Poskytnutízáruky přímo výrobcem systémů, kdy hlášenízávad bude probíhat na linku podpory výrobce Výrobce systému musí provozovat pro hlášenízávad a řešení problémů linku podpory s nepřetržitým provozem Pokud je vyžadováno předplatné provyužitítakové linky, musí být součásttdodávky. 4. IS - 02 Databáze, virtualizace, replikace SW 4.1 Stávajícístav Stávajícístav SW vybavení IBC a dalších lokalit uživatele nemá vliv na dodávku SW v rámci této kapitoly. Spolu s HW vybavením vznikne nezávislý celistvý systém, který nevyžaduje integraci na další systémy uživatele. 4.2 Technická specifikace požadovaných komponent Serverové operační systémy Z důvodu nutné kompatibility dodaných operačních systémů se stávajícími systémy zdravotnické dokumentace a vykazování, mobilního zpracování dat a řady dalších systémů provozovaných uživatelem, je požadováno, aby na dodaných systémech bylo možné provozovat aplikace vyvinuté pro prostředímicrosoft.netframework3.5a vyššía to včetně webových aplikacivasp.net. Minimální požadované parametry: ^j Strana 9 %

20 ! INTEGROVANÝ WĚmĚBĚĚ VR p SKÁ UNIE j OPERAČNÍ illflilllill EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I PROGRAM Hšlillfll. ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ Serverový operační systém Licence operačního systému musí pokrýt servery dodané v rámci kapitoly IS - 01 HW kompletně", tedy 5ks serverů Možnost adresářové služby kompatibilnísx. 509 Adresářová služba umožňuje obsahovat objekty typu uživatel, skupina, počítač a další Autentizace protokoly Kerberos V5, NTLMv2, NTLM Centrálně řízené politiky uživatelů a počítačů MožnostfunkcíDNS, DHCP, WINS. Služba DNS poskytuje mechanismus multimaster replikace Možnost sdílení souborů a nastavování práv na objekty adresářové služby Sdílenísouborů pomocí protokolu CIFS Distribuovaný souborový systém a delta replikace Možnost sdílení tiskáren a nastavovánípráv na objekty adresářové služby Možnost grafického uživatelského rozhraní v češtině Vestavěný hypervizor pro tvorbu virtuálnfch serverů Kompatibilnís Hyper-V3.0 Licence musí umožnit spuštění jedné fyzické a dvou virtuálnfch instancí na každém serveru Klientské licence Zajišťují oprávněný a licenčně správný přístup k serverům uvedeným v kapitole IS - 01 HW kompletně", resp. operačním systémům a službám jimi poskytovanými. Licence musí být dodány v režimu na zařízení. Je požadováno 250 ks Klientské licence pro vzdálenou plochu Zajišťují přístup k serverům prostřednictvím protokolu RDP. Licence musí být dodány v režimu na zařízení. Je požadováno 25 ks. 4.3 Specifikace typu licence Licence musí být pořízeny v licenčním programu určeném pro státní správu, který umožní poskytnutíužfvacfch práv podřízeným organizacím a dále umožní: trvalá licence bez omezení platnosti a nutnosti dalších poplatků pro její zachování M Strana 10

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

28. října 117, 702 18 Ostrava. 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

28. října 117, 702 18 Ostrava. 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 VZ 78/2015 74f, f,f^í; se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupující") 28. října 117, 702 18 Ostrava 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího Příloha č. 2 Obchodní podmínky Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008 Číslo smlouvy prodávajícího Číslo smlouvy kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY 1. Letiště Ostrava, a.s. zastoupena: Ing. Lubomírem

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY KUMSP00QFZOD Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 1. JMORAVSKOSí EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) X. SMLUVNÍ STRANY 9, m ~kr- odb. 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: 28. října

Více

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP005Q3AK* SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117,702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

KUPNI SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117,702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 KUMSP00QE25S MORAVSKOSLEZSKY K.RA: - KKA ; SÍÍY" AŘAD- ČÍSLO SiviAOUVY ípodatkui_ ±\ unr*) \/fifc\ _.^J: KUPNI SMLOUVA I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

KUÍ1SP80SHD87. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pra l^umnetnkhapnhi INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KUÍ1SP80SHD87. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pra l^umnetnkhapnhi INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KUÍ1SP80SHD87 [ÍXHJ MO \y. Ve^ná--zakázfca-ěr4?/01S -,; V;* KS evropský sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pra l^umnetnkhapnhi INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

pof. Čísh' investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I. Smluvní strany

pof. Čísh' investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I. Smluvní strany KUÍ1SP08QEAFU MOK..V./SKOSLFZ5KÝ KRAJ K.RAJSKÝ ÚŘAi.- OSLO SMLOUVY (1>OD-ATKU ; Aoir\ pof. Čísh' zkr ' «''" VgA~\V20\5 pt *** * * * * investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavby Výměna oken ČÁST A Obecná ustanovení I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky ev. č.: 15/213-0 Smlouva o poskytování služeb uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky Se

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více